+ ipil.sk

CIPROLON 250Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.:2013/04941


Písomná informácia pre používateľa


CIPROLON 250

filmom obalené tablety

Ciprofloxacín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je CIPROLON 250 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CIPROLON 250

3. Ako užívať CIPROLON 250

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať CIPROLON 250

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je CIPROLON 250 a na čo sa používa


CIPROLON je antibiotikum patriace do skupiny fluorochinolónov. Liečivo je ciprofloxacín. Ciprofloxacín účinkuje usmrcovaním baktérií, ktoré spôsobujú infekcie. Účinkuje iba na špecifické kmene baktérií.


Dospelí


CIPROLON sa používa u dospelých na liečbu nasledovných bakteriálnych infekcií:


 • infekcie dýchacích ciest

 • dlhotrvajúce alebo opakované infekcie ucha alebo dutín

 • infekcie močových ciest

 • infekcie semenníkov

 • infekcie pohlavných orgánov u žien

 • infekcie tráviaceho traktu a vnútrobrušné infekcie

 • infekcie kože a mäkkých tkanív

 • infekcie kostí a kĺbov

 • na liečbu infekcií u pacientov s veľmi nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia)

 • na prevenciu infekcií u pacientov s veľmi nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia)

 • na prevenciu infekcie spôsobenej baktériou Neisseria meningitidis

 • vdýchnutie snete slezinnej (antraxu).


Ak máte ťažkú infekciu alebo takú, ktorá je spôsobená viac ako jedným typom baktérií, môžete dostávať okrem CIPROLONU ďalšiu antibiotickú liečbu.

Deti a dospievajúci


CIPROLON sa používa u detí a dospievajúcich, pod dohľadom lekára špecialistu, na liečbu nasledovných bakteriálnych infekcií:


 • pľúcne a prieduškové infekcie u detí a dospievajúcich s cystickou fibrózou

 • komplikované infekcie močových ciest vrátane infekcií, ktoré sa dostali až do obličiek (pyelonefritída)

 • vdýchnutie snete slezinnej (antraxu).


Ak lekár rozhodne, že je to nevyhnutné, CIPROLON sa môže použiť aj na liečbu iných špecifických ťažkých infekcií u detí a dospievajúcich.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CIPROLON 250


Neužívajte CIPROLON:

 • ak ste alergický (precitlivený) na ciprofloxacín, na iné chinolónové liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak užívate tizanidín (pozri časť 2: Iné lieky a CIPROLON).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať CIPROLON, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak:

 • ste niekedy mali problémy s obličkami, pretože vašu liečbu môže byť potrebné upraviť

 • máte epilepsiu alebo iné neurologické stavy

 • ste mali v minulosti problémy so šľachami počas predchádzajúcej liečby antibiotikami, ako je CIPROLON

 • máte myasténiu gravis (typ svalovej slabosti)

 • ste mali v minulosti abnormálne srdcové rytmy (arytmie).


Problémy so srdcom

Je potrebné byť opatrný pri užívaní lieku, ak máte vrodený predĺžený QT interval /viditeľný na EKG/, nerovnováha solí v krvi / predovšetkým nízka hladina draslíka alebo horčíka/, ak máte pomalý rytmus srdca / bradykardia/, ak máte slabé srdce / zlyhanie srdca/, ak máte v rodinnej anamnéze infarkt / infarkt myokardu/, ak ste žena alebo ľudia starśieho veku alebo užívate iné lieky, ktorých dôsledkom sú abnormálne zmeny na EKG /pozri odstavec užívanie iných liekov/.


Užívanie iných liekov

Ak užívate iné lieky, ktoré môžu zmeniť rytmus vášho srdca , povedzte to svojmu lekárovi: lieky ktoré patria do skupiny antiarytmík / napr. chinidín, hydrochinidín, disopyramid, amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid/, tricyklické antidepresíva, niektoré antimikrobiálne látky/ patriace do skupiny makrolidov/, niektoré antipsychotiká.


Počas liečby CIPROLONOM


Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak sa počasliečby CIPROLOMvyskytne čokoľvek z nasledovného. Váš lekár rozhodne, či je potrebné liečbu CIPROLONOM ukončiť.


 • Závažná, náhla alergická reakcia (anafylaktická reakcia/šok, angioedém). Aj pri prvej dávke existuje malá pravdepodobnosť výskytu závažnej alergickej rekcie s nasledovnými príznakmi: tlak v hrudi, pocit závratu, napínanie na vracanie a mdloba alebo závrat pri vstávaní. Ak sa tak stane, prestaňte užívať CIPROLON a okamžite vyhľadajte svojho lekára.


 • Občas sa môže vyskytnúť bolesť a opuch kĺbov a zápal šliach, najmä ak ste starší a zároveň sa liečite kortikosteroidmi. Pri prvom znaku akejkoľvek bolesti alebo zápalu prestaňte užívať CIPROLON a bolestivé miesto nechajte odpočívať. Vyhýbajte sa akejkoľvek telesnej aktivite, pretože to môže zvyšovať riziko natrhnutia šliach.


 • Ak máte epilepsiu alebo iné neurologické stavy, ako je nedokrvenosť mozgu alebo mozgová mŕtvica, môžu sa u vás vyskytnúť vedľajšie účinky súvisiace s centrálnym nervovým systémom. Ak sa tak stane, prestaňte užívať CIPROLON a okamžite vyhľadajte svojho lekára.


 • Pri prvom užití CIPROLONU sa môžu vyskytnúť psychiatrické reakcie. Ak máte depresiu alebo psychózu, vaše príznaky sa môžu počas liečby CIPROLONOM zhoršiť. Ak sa tak stane, prestaňte užívať CIPROLON a okamžite vyhľadajte svojho lekára.


 • Môžu sa u vás vyskytnúť príznaky neuropatie, ako je bolesť, pálenie, brnenie, strata citlivosti a/alebo slabosť. Ak sa tak stane, prestaňte užívať CIPROLON a okamžite vyhľadajte svojho lekára.


 • Počas užívania antibiotík vrátane CIPROLONU alebo aj niekoľko týždňov po ich vysadení sa môže objaviť hnačka. Ak sa stane závažnou alebo pretrváva alebo ak si všimnete, že vaša stolica obsahuje krv alebo hlien, okamžite ukončite užívanie CIPROLONU, pretože to môže ohrozovať život. Neužívajte lieky, ktoré zastavujú alebo spomaľujú pohyb čriev a vyhľadajte svojho lekára.


 • Ak musíte poskytnúť vzorku krvi alebo moču, povedzte lekárovi alebo pracovníkovi laboratória, že užívate CIPROLON.


 • CIPROLON môže spôsobovať poškodenie pečene. Ak spozorujete akékoľvek príznaky, ako je strata chuti do jedla, žltačka (žltnutie pokožky), tmavý moč, svrbenie alebo citlivosť žalúdka, prestaňte užívať CIPROLON a okamžite vyhľadajte svojho lekára. • CIPROLON môže spôsobovať zníženie počtu bielych krviniek a vaša odolnosť voči infekciám môže byť znížená. Ak sa u vás vyskytne infekcia s príznakmi, ako je horúčka a závažné zhoršenie celkového zdravotného stavu alebo horúčka s lokálnymi príznakmi infekcie, ako je bolesť v hrdle, hrtane, ústach alebo močové ťažkosti, mali by ste okamžite vyhľadať lekára. Vykoná sa krvný test na zistenie možného zníženia počtu bielych krviniek (agranulocytóza). Je dôležité informovať lekára o tom, aký liek užívate.


 • Ak sa u vás alebo u člena vašej rodiny vyskytol nedostatok glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD), povedzte to svojmu lekárovi, pretože po ciprofloxacíne môže vzniknúť riziko anémie.Vaša pokožka bude pri liečbe CIPROLONOM citlivejšia na slnečné svetlo alebo ultrafialové (UV) svetlo. Vyhýbajte sa silnému slnečnému svetlu alebo umelému ultrafialovému svetlu, ako je solárium.


Iné lieky a CIPROLON


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte CIPROLON spolu s tizanidínom, pretože to môže spôsobovať vedľajšie účinky, ako je nízky krvný tlak a ospalosť (pozri časť 2: „Neužívajte CIPROLON“).


O nasledovných liekoch je známe, že v tele vzájomne reagujú s CIPROLONOM. Používanie CIPROLONU spolu s týmito liekmi môže ovplyvniť liečebný účinok týchto liekov. Môže takisto zvyšovať pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov.


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate:


 • warfarín alebo iné perorálne antikoagulanciá (na zriedenie krvi)

 • probenecid (na liečbu pakostnice)

 • metotrexát (na liečbu niektorých typov rakoviny, psoriázy, reumatickej artritídy)

 • teofylín (na liečbu problémov s dýchaním)

 • tizanidín (na liečbu svalových kŕčov pri roztrúsenej skleróze)

 • klozapín (liek proti psychózam)

 • ropinirol (na liečbu Parkinsonovej choroby)

 • fenytoín (na liečbu epilepsie).


CIPROLON môže zvyšovať hladiny nasledovných liekov v krvi:


 • pentoxifylín (na liečbu porúch krvného obehu)

 • kofeín


Niektoré lieky znižujúúčinok CIPROLONU. Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate alebo chcete užívať:


 • antacidá

 • minerálne doplnky výživy

 • sukralfát

 • polymérny viazač fosfátov (napr. sevelamér)

 • lieky alebo doplnky výživy obsahujúce vápnik, horčík, hliník alebo železo

Ak sú tieto lieky pre vás bezpodmienečne nutné, CIPROLON užívajte približne dve hodiny pred alebo najskôr štyri hodiny po ich užití.


CIPROLON a jedlo a nápoje


Ak užívate CIPROLON s jedlom, pri užívaní tabliet nejedzte ani nepite žiadne mliečne výrobky (ako je mlieko alebo jogurt) ani nápoje obohatené vápnikom, pretože môžu ovplyvniť vstrebávanie liečiva.


Tehotenstvo a dojčenie


CIPROLON sa počas tehotenstva neodporúča užívať. Ak plánujete otehotnieť, povedzte to svojmu lekárovi.


Neužívajte CIPROLON počas dojčenia, pretože ciprofloxacín sa vylučuje do materského mlieka a môže byť škodlivý pre vaše dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


CIPROLON môže znížiť ostražitosť. Môžu sa vyskytnúť niektoré neurologické vedľajšie účinky. Preto sa pred vedením vozidla alebo obsluhovaním strojov uistite, že viete, ako reagujete na CIPROLON. Ak máte pochybnosti, povedzte to svojmu lekárovi.


3. Ako užívať CIPROLON 250


Váš lekár vám vysvetlí, koľko CIPROLONU budete musieť presne užívať a ako často a ako dlho. To bude závisieť od typu infekcie, ktorú máte a jej závažnosti.


Ak máte problémy s obličkami, povedzte to svojmu lekárovi, pretože môže byť potrebné upraviť vašu dávku.


Liečba zvyčajne trvá 5 až 21 dní, ale pri ťažkých infekciách môže trvať dlhšie. Tablety užívajte presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste istý, koľko tabliet CIPROLONU užiť a ako ich máte užívať, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Tablety prehltnite celé a zapite ich dostatočným množstvom tekutín. Tablety nehryzte, pretože majú nepríjemnú chuť.

 1. Tablety užívajte každý deň v približne rovnakom čase.

 2. Tablety môžete užívať s jedlom alebo medzi jedlami. Vápnik ako súčasť stravy nebude závažne ovplyvňovať absorpciu. Neužívajte však tablety CIPROLONU s mliečnymi výrobkami, ako je mlieko alebo jogurt, ani s obohatenými ovocnými džúsmi (napr. pomarančový džús obohatený vápnikom).


Počas užívania CIPROLONU nezabudnite piť dostatočné množstvo tekutín.


Ak užijete viac CIPROLONU, ako máte


 • Ak užijete viac než predpísanú dávku, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak je to možné, zoberte si tablety alebo škatuľu so sebou k lekárovi.


Ak zabudnete užiť CIPROLON


 • Užite zvyčajnú dávku hneď, ako to bude možné, a potom pokračujte podľa predpisu. Ak je však už takmer čas na užitie nasledujúcej dávky, neužite vynechanú dávku a pokračujte ako zvyčajne. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Je potrebné, aby ste dokončili celý liečebný cyklus.


Ak prestanete užívať CIPROLON


 • Je dôležité dokončiť celý liečebný cyklus, a to aj v prípade, ak sa po niekoľkých dňoch začnete cítiť lepšie. Ak prestanete užívať tento liek príliš skoro, infekcia sa nemusí úplne vyliečiť a príznaky infekcie sa môžu vrátiť alebo ešte zhoršiť. Môže sa u vás tiež rozvinúť rezistencia na antibiotikum.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


Časté vedľajšie účinky (pravdepodobne sa vyskytnú u 1 až 10 ľudí zo100):


 • nevoľnosť, hnačka

 • bolesť kĺbov u detí


Menej časté vedľajšie účinky (pravdepodobne sa vyskytnú u 1 až 10 ľudí z 1 000):


 • plesňové superinfekcie

 • vysoká koncentrácia eozinofilov, druh bielych krviniek

 • strata chuti do jedla (anorexia)

 • hyperaktivita alebo nepokoj

 • bolesť hlavy, závrat, problémy so spaním alebo poruchy chuti

 • vracanie, bolesť brucha, tráviace ťažkosti, ako je žalúdočná nevoľnosť (pokazený žalúdok/pálenie záhy) alebo vetry

 • zvýšené množstvá niektorých látok v krvi (transamináz a/alebo bilirubínu)

 • vyrážka, svrbenie alebo žihľavka

 • bolesť kĺbov u dospelých

 • zhoršená funkcia obličiek

 • bolesť svalov a kostí, pocit choroby (slabosť) alebo horúčka

 • zvýšená alkalická fosfatáza v krvi (určitá látka v krvi)


Zriedkavé vedľajšie účinky (pravdepodobne sa vyskytnú u 1 až 10 ľudí z 10 000):


 • zápal čriev (kolitída) súvisiaci s užívaním antibiotika (v zriedkavých prípadoch môže končiť smrťou) (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CIPROLONU)

 • zmeny počtu krviniek (leukopénia, leukocytóza, neutropénia, anémia), zvýšenie alebo zníženie počtu faktorov zrážavosti krvi (krvných doštičiek)

 • alergická reakcia, opuch (edém) alebo rýchly opuch pokožky a slizníc (angioedém)

 • zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia)

 • zmätenosť, dezorientácia, úzkostné reakcie, abnormálne sny, depresia alebo halucinácie

 • mravčenie, nezvyčajná citlivosť na zmyslové podnety, znížená citlivosť pokožky, tras, záchvaty (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CIPROLONU) alebo závrat

 • problémy so zrakom

 • zvonenie v ušiach, strata sluchu, zhoršenie sluchu

 • rýchly srdcový rytmus (tachykardia)

 • rozšírenie krvných ciev (vazodilatácia), nízky krvný tlak alebo mdloba

 • dýchavičnosť vrátane astmatických príznakov

 • ochorenia pečene, žltačka (cholestatická žltačka) alebo hepatitída

 • citlivosť na svetlo (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CIPROLONU)

 • bolesť svalov, zápal kĺbov, zvýšený svalový tonus alebo svalové kŕče

 • zlyhanie obličiek, krv alebo kryštáliky v moči (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CIPROLONU), zápal močových ciest

 • zadržiavanie tekutín alebo nadmerné potenie

 • abnormálne hladiny faktora zrážavosti (protrombínu) alebo zvýšené hladiny enzýmu amylázy


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (pravdepodobne sa vyskytnú u menej ako 1 človeka z 10 000):


 • špeciálny typ poklesu počtu červených krviniek (hemolytická anémia); nebezpečný pokles určitého typu bielych krviniek (agranulocytóza), pokles počtu červených a bielych krviniek a krvných doštičiek (pancytopénia), ktorý môže ohroziť život, útlm činnosti kostnej drene, ktorý môže tiež ohroziť život (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CIPROLONU)

 • závažné alergické reakcie (anafylaktická reakcia alebo anafylaktický šok, ktoré môžu končiť smrťou - sérová choroba) (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CIPROLONU)

 • duševného poruchy (psychotické reakcie) (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CIPROLONU)

 • migréna, poruchy koordinácie, neistá chôdza (porucha chôdze), porucha čuchového zmyslu (čuchové poruchy), tlak na mozog (intrakraniálny tlak)

 • poruchy vizuálneho rozlišovania farieb

 • zápal steny krvných ciev (vaskulitída)

 • zápal podžalúdkovej žľazy

 • smrť pečeňových buniek (nekróza pečene) veľmi zriedkavo vedúca k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene

 • malé, bodkovité podkožné krvácanie (petechie), rôzne kožné výsevy alebo vyrážky (napríklad potenciálne smrteľný Stevensonov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza)

 • svalová slabosť, zápal šliach, natrhnutie šliach – najmä veľkej šľachy na zadnej strane členka (Achillova šľacha) (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CIPROLONU); zhoršenia príznakov myasténie gravis (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CIPROLONU)


Frekvencia nie je známa (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov)

 • problémy súvisiace s nervovým systémom, ako je bolesť, pálenie, brnenie, strata citlivosti a/alebo slabosť v končatinách

 • závažné abnormality srdcového rytmu, nepravidelný srdcový rytmus (Torsades de Pointes)

 • problémy so srdcom

 • abnormálne zrýchlený srdcový rytmus, život ohrozujúci nepravidelný srdcový rytmus, zmena srdcového rytmu / nazývaná predĺženie QT intervalu viditeľného na EKG/.


5. Ako uchovávať CIPROLON 250


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri alebo škatuli za označením „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danommesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo CIPROLON obsahuje


- Liečivo je ciprofloxacín – 250 mg v jednej filmom obalenej tablete. Ciprofloxacín je prítomný vo forme ciprofloxacíniumchloridu.

- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hydrogenovaný rastlinný olej, sodná soľ karboxymetylškrobu, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, mastenec, oxid titaničitý, makrogol 6000, hypromelóza, simetikónová emulzia, polyakrylátová disperzia (kopolymér metylakrylátu a etylakrylátu), čistená voda.


Ako vyzerá CIPROLON a obsah balenia


CIPROLON 250 sú biele filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane. Dodávajú sa v balení po 10 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Estrada do Rio da Mo

No 8, 8A e 8B, Fervenca

2705-906 Terrugem SNT, Portugalsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Hikma Pharmaceuticals Ltd. Co.

Alešova 4

821 09 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 2 556 489 71


Výrobca


hameln rds a.s.

Horná 36

900 01 Modra

Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.Lekárske rady/poučenia


Antibiotiká sa používajú na liečbu bakteriálnych infekcií. Sú neúčinné proti vírusovým infekciám.

Ak vám lekár predpísal antibiotiká, potrebujete ich presne na vaše súčasné ochorenie.

Napriek podávaniu antibiotík môžu niektoré baktérie prežiť alebo sa rozmnožovať. Tento fenomén sa nazýva rezistencia: liečba niektorými antibiotikami sa stáva neúčinnou.

Nesprávne používanie antibiotík zvyšuje rezistenciu. Môžete dokonca pomôcť baktériám získať rezistenciu, a tým oneskoriť vaše vyliečenie alebo znížiť účinnosť antibiotika, ak nebudete dostatočne dodržiavať:

 • dávkovanie

 • dávkovací režim

 • dĺžku liečby


Z tohto dôvodu je nutné na zachovanie účinnosti tohto lieku:

1 – Používať antibiotiká iba ak ich lekár predpíše.

2 – Striktne dodržiavať pokyny.

3 – Bez lekárskeho predpisu nepoužívať znovu antibiotikum, a to ani vtedy, ak chcete liečiť podobné

ochorenie.

4 – Nikdy nepodávať svoje antibiotikum inej osobe; nemusí byť vhodné pre jej/jeho ochorenie.

5 – Po ukončení liečby vrátiť všetky nespotrebované lieky do lekárne, aby sa zaručila ich správna likvidácia.8


CIPROLON 250

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.:2013/04941


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


CIPROLON 250

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 filmom obalená tableta obsahuje 293 mg ciprofloxacíniumchloridu, čo zodpovedá 250 mg ciprofloxacínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


filmom obalená tableta


CIPROLON 250 sú biele filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


CIPROLON 250 je indikovaný na liečbu nasledovných infekcií (pozri časti 4.4 a 5.1).Pred začatím liečby je potrebné venovať osobitnú pozornosť dostupným informáciám o rezistencii na ciprofloxacín.


Je potrebné zohľadniť oficiálne odporúčania týkajúce sa náležitého použitia antibakteriálnych látok.


Dospelí


 • Infekcie dolných dýchacích ciest spôsobené gramnegatívnymi baktériami:

- exacerbácie chronického obštrukčného ochorenia pľúc

- infekcie priedušiek a pľúc pri cystickej fibróze alebo pri bronchiektázii

- zápal pľúc


 • Chronický hnisavý zápal stredného ucha


 • Akútna exacerbácia chronickej sínusitídy, najmä ak je spôsobená gramnegatívnymi baktériami


 • Infekcie močových ciest


 • Gonokoková uretritída a cervicitída


 • Epididymoorchitída vrátane prípadov vyvolaných Neisseria gonorrhoeae


 • Zápalové ochorenie panvy vrátane prípadov vyvolaných Neisseria gonorrhoeae

Ak sa u vyššie uvedených infekcií pohlavného traktu predpokladá alebo je známe, že sú spôsobené

Neisseria gonorrhoeae,je obzvlášť dôležité získať miestne informácie o prevalencii rezistencie na

ciprofloxacín a potvrdiť citlivosť na základe laboratórnych testov.


 • Infekcie gastrointestinálneho traktu (napr. hnačka cestovateľov)


 • Intraabdominálne infekcie


 • Infekcie kože a mäkkých tkanív spôsobené gramnegatívnymi baktériami


 • Malígny zápal vonkajšieho ucha


 • Infekcie kostí a kĺbov


 • Liečba infekcií u pacientov s neutropéniou


 • Profylaxia infekcií u pacientov s neutropéniou


 • Profylaxia invazívnych infekcií spôsobených Neisseria meningitidis


 • Inhalačný antrax (poexpozičná profylaxia a následná liečba)


Deti a dospievajúci


 • Infekcie priedušiek a pľúc pri cystickej fibróze spôsobené Pseudomonas aeruginosa

 • Komplikované infekcie močových ciest a pyelonefritída

 • Inhalačný antrax (poexpozičná profylaxia a následná liečba)


Ak sa to považuje za nevyhnutné, ciprofloxacín možno u detí a dospievajúcich použiť aj na liečbu ťažkých infekcií.


Liečbu majú začínať iba lekári so skúsenosťami s liečbou cystickej fibrózy a/alebo závažných infekcií u detí a dospievajúcich (pozri časti 4.4 a 5.1).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávkovanie sa určuje podľa indikácie, závažnosti a miesta infekcie, citlivosti mikroorganizmu (mikroorganizmov) spôsobujúceho ochorenie na ciprofloxacín, funkcie obličiek pacienta a u detí a dospievajúcich podľa telesnej hmotnosti.

Dĺžka liečby závisí od závažnosti ochorenia a klinického a mikrobiologického priebehu ochorenia.

Liečba infekcií spôsobená určitou baktériou (napr. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter aleboStafylococci) si môže vyžadovať vyššie dávky ciprofloxacínu a súbežné podávanie inej vhodnej antibakteriálnej látky (látok).


Liečba niektorých infekcií (napr. zápalové ochorenie panvy, intraabdominálne infekcie, infekcie u pacientov s neutropéniou a infekcie kostí a kĺbov) si môžu vyžadovať súbežné podávanie s inými vhodnými antibakteriálnymi látkami v závislosti od prítomných patogénov.


Dospelí


Indikácie

Denná dávka v mg

Celková dĺžka liečby (potenciálne zahŕňajúca úvodnú parenterálnu liečbu ciprofloxacínom)

Infekcie dolných dýchacích ciest

500 mg dvakrát denne až 750 mg dvakrát denne

7 až 14 dní

Infekcie horných dýchacích ciest

Akútna exacerbácia chronickej sínusitídy

500 mg dvakrát denne až 750 mg dvakrát denne

7 až 14 dní

Chronický hnisavý zápal stredného ucha


500 mg dvakrát denne až 750 mg dvakrát denne

7 až 14 dní

Malígny zápal vonkajšieho ucha


750 mg dvakrát denne

28 dní až 3 mesiace

Infekcie močových ciest

Nekomplikovaná cystitída

250 mg dvakrát denne až 500 mg dvakrát denne

3 dni

U premenopauzálnych žien možno použiť jednorazovú dávku 500 mg

Komplikovaná cystitída, nekomplikovaná pyelonefritída

500 mg dvakrát denne

7 dní

Komplikovaná pyelonefritída

500 mg dvakrát denne až 750 mg dvakrát denne

minimálne 10 dní, v niektorých špecifických prípadoch možno pokračovať dlhšie než 21 dní (napr. pri abscesoch)

Prostatitída

500 mg dvakrát denne až 750 mg dvakrát denne

2 až 4 týždne (akútna) až po 4 až 6 týždňov (chronická)

Infekcie pohlavného traktu

Gonokoková uretritída a cervicitída


500 mg ako jednorazová dávka

1 deň (jednorazová dávka)

Epididymoorchitída a zápalové ochorenia panvy


500 mg dvakrát denne až 750 mg dvakrát denne


minimálne 14 dní

Infekcie gastrointestinálneho traktu a intraabdominálne infekcie

Hnačka spôsobená bakteriálnymi patogénmi vrátane Shigella spp. inými než Shigella dysenteriae typu 1 a empirická liečba ťažkej cestovateľskej hnačky

500 mg dvakrát denne

1 deň

Hnačka spôsobená Shigella dysenteriae typu 1

500 mg dvakrát denne

5 dní

Hnačka spôsobená Vibrio cholerae

500 mg dvakrát denne

3 dni

Týfus

500 mg dvakrát denne

7 dní

Intraabdominálne infekcie spôsobené gramnegatívnymi baktériami

500 mg dvakrát denne až 750 mg dvakrát denne


5 až 14 dní

Infekcie kože a mäkkých tkanív


500 mg dvakrát denne až 750 mg dvakrát denne

7 až 14 dní

Infekcie kostí a kĺbov


500 mg dvakrát denne až 750 mg dvakrát denne

max. 3 mesiace

Liečba infekcie alebo profylaxia infekcie u pacientov s neutropéniou.

Ciprofloxacín sa musí podávať súbežne s vhodnými antibakteriálnymi liečivami v súlade s oficiálnymi odporúčaniami.

500 mg dvakrát denne až 750 mg dvakrát denne

Liečba má pokračovať počas celého obdobia neutropénie

Profylaxia invazívnych infekcií spôsobených Neisseria meningitidis

500 mg ako jednorazová dávka

1 deň (jednorazová dávka)

Poexpozičná profylaxia a následná liečba inhalačného antraxu u osôb, ktoré možno liečiť perorálne, ak je to klinicky opodstatnené. Podávanie lieku sa musí začať čo najskôr po podozrení alebo po potvrdení expozície.

500 mg dvakrát denne

60 dní od potvrdenia expozície Bacillus anthracis


Deti a dospievajúci


Indikácie

Denná dávka v mg

Celková dĺžka liečby (potenciálne zahŕňajúca úvodnú parenterálnu liečbu ciprofloxacínom)

Cystická fibróza


20 mg/kg telesnej hmotnosti dvakrát denne, maximálne 750 mg v dávke.

10 až 14 dní

Komplikované infekcie močových ciest a pyelonefritída

10 mg/kg telesnej hmotnosti dvakrát denne až 20 mg/kg telesnej hmotnosti dvakrát denne, maximálne 750 mg v dávke.

10 až 21 dní

Poexpozičná profylaxia a následná liečba inhalačného antraxu u osôb, ktoré možno liečiť perorálne, ak je to klinicky opodstatnené.

Podávanie lieku sa musí začať čo najskôr po podozrení alebo po potvrdení expozície.

10 mg/kg telesnej hmotnosti dvakrát denne až 15 mg/kg telesnej hmotnosti dvakrát denne, maximálne 500 mg v dávke.

60 dní od potvrdenia expozície Bacillus anthracis

Iné ťažké infekcie

20 mg/kg telesnej hmotnosti dvakrát denne, maximálne 750 mg v dávke.

Podľa typu infekcieGeriatrickí pacienti


Geriatrickým pacientom sa musí podávať určená dávka v závislosti od závažnosti ochorenia a klírensu kreatinínu pacienta.Poškodenie funkcie obličiek a pečene


Odporúčané začiatočné a udržiavacie dávky pre pacientov s poškodením funkcie obličiek:


Klírens kreatinínu
[ml/min/1,73 m
2]

Kreatinín v sére
[µmol/l]

Perorálna dávka
[mg]

> 60

< 124

Pozri zvyčajné dávkovanie.

30–60

124 až 168

250-500 mg každých 12 h

< 30

> 169

250-500 mg každých 24 h

Hemodialyzovaní pacienti

> 169

250-500 mg každých 24 h (po dialýze)

Peritoneálne dialyzovaní pacienti

> 169

250-500 mg každých 24 h


U pacientov s poškodením funkcie pečene sa nevyžaduje žiadna úprava dávky.


Dávkovanie u detí s poškodením funkcie obličiek a/alebo pečene sa neskúmalo.


Spôsob podávania


Tablety sa prehĺtajú nerozhryzené a zapíjajú sa tekutinou. Možno ich užívať nezávisle od času príjmu potravy. Ak sa užívajú na lačný žalúdok, liečivo sa absorbuje rýchlejšie. Tablety s ciprofloxacínom sa nemajú užívať s mliečnymi výrobkami (napr. mlieko, jogurt) alebo ovocnými džúsmi obohatenými minerálmi (napr. pomarančový džús obohatený vápnikom) (pozri časť 4.5).


V závažných prípadoch alebo ak pacient nedokáže užívať tablety (napr. pacienti na umelej výžive) sa odporúča vykonávať liečbu intravenóznou formou ciprofloxacínu, až kým nie je možné prestavenie na perorálne podávanie.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo, iné chinolóny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


 • Súbežné podávanie ciprofloxacínu a tizanidínu uvedených v časti 4.5.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Závažné infekcie a zmiešané infekcie s grampozitívnymi a anaeróbnymi patogénmi

Ciprofloxacín nie je vhodný na monoterapiu závažných infekcií a infekcií, ktoré môžu byť spôsobené grampozitívnymi alebo anaeróbnymi patogénmi. Pri takýchto infekciách sa ciprofloxacín musí podávať v kombinácii s inými vhodnými antibakteriálnymi látkami.


Streptokokové infekcie (vrátane Streptococcus pneumoniae)

Ciprofloxacín sa neodporúča na liečbu streptokokových infekcií z dôvodu neadekvátnej účinnosti.


Infekcie pohlavného traktu

Epididymoorchitídu a zápalové ochorenia panvy môže spôsobovať Neisseriagonorrhoeae rezistentná na fluorochinolóny. Ciprofloxacín sa má podávať súbežne s iným vhodným antibakteriálnym liečivom, pokiaľ nemožno vylúčiť Neisseriagonorrhoeaerezistentnú na ciprofloxacín. Ak sa po 3 dňoch liečby nedosiahne klinické zlepšenie, liečba sa má prehodnotiť.


Intraabdominálne infekcie

O účinnosti ciprofloxacínu v liečbe intraabdominálnych infekcií po chirurgickom výkone sú obmedzené údaje.


Hnačka cestovateľov

Pri výbere ciprofloxacínu sa musí zohľadniť informácia o rezistencii na ciprofloxacín u príslušných patogénov v navštívenej krajine.


Infekcie kostí a kĺbov

Ciprofloxacín sa musí použiť v kombinácii s inými antibakteriálnymi liečivami podľa záverov mikrobiologickej dokumentácie.


Inhalačný antrax

Použitie u ľudí je založené na údajoch citlivosti in vitroa na experimentálnych údajoch na

zvieratách spolu s obmedzenými údajmi u ľudí. Ošetrujúci lekári musia zohľadniť národné a/alebo

medzinárodné konsenzuálne dokumenty ohľadom liečby antraxu.


Pediatrická populácia

Používanie ciprofloxacínu u detí a dospievajúcichmusí byť v súlade s dostupnými oficiálnymi odporúčaniami. Liečbu ciprofloxacínom musia začať iba lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou cystickej fibrózy a/alebo závažných infekcií u detí adospievajúcich.


Ciprofloxacín preukázateľne spôsoboval artropatiu nosných kĺbov juvenilných zvierat. Údaje o bezpečnosti z randomizovanej dvojito zaslepenej štúdie s ciprofloxacínom použitom u detí (ciprofloxacín: n=335, priemerný vek = 6,3 roka; komparátory: n=349, priemerný vek = 6,2 roka; vekový rozsah = 1 až 17 rokov) odhalili výskyt suspektnej artropatie súvisiacej s liekom (rozpoznané z klinických znakov a symptómov súvisiacich s kĺbmi) v deň +42, a to 7,2 % a 4,6 % . Výskyt artropatie súvisiacej s liekom po 1 roku od ukončenia liečby bol 9,0 % a 5,7 %. Postupné zvyšovanie prípadov suspektnej artropatie súvisiacej s liekom nebolo medzi jednotlivými skupinami štatisticky významné. Liečba sa má začať až po dôkladnom vyhodnotení prínosu voči rizikám z dôvodu možných nežiaducich udalostí súvisiacich s kĺbmi a/alebo okolitým tkanivom.


Infekcie priedušiek a pľúc pri cystickej fibróze

Klinické štúdie zahŕňali deti a dospievajúcichvo veku 5-17 rokov. S liečbou detí vo veku 1 až 5 rokov sú k dispozícii obmedzenejšie skúsenosti.


Komplikované infekcie močových ciest a pyelonefritída

Keď nemožno použiť inú liečbu, musí sa zvážiť liečba infekcií močových ciest ciprofloxacínom. Má byť založená na záveroch mikrobiologického vyšetrenia. Klinické štúdie zahŕňali deti a dospievajúcichvo veku 1‑17 rokov.


Iné špecifické závažné infekcie

Iné závažné infekcie v súlade s oficiálnym odporúčaním alebo po dôkladnom vyhodnotení prínosu voči rizikám, keď sa nedajú použiť iné spôsoby liečby, alebo po zlyhaní konvenčnej liečby a keď mikrobiologické vyšetrenie môže odôvodniť použitie ciprofloxacínu.

Použitie ciprofloxacínu na liečbu špecifických závažných infekcií iných než tie, ktoré sú uvedené vyššie sa nevyhodnotilo v klinických štúdiách a klinické skúsenosti sú obmedzené. Z tohto dôvodu sa odporúča opatrnosť pri liečbe pacientov s týmito infekciami.


Precitlivenosť

Precitlivenosť a alergické reakcie, vrátane anafylaxie a anafylaktoidných reakcií, sa môžu vyskytnúť po jednorazovej dávke (pozri časť 4.8) a môžu byť život ohrozujúce. Ak sa vyskytne takáto reakcia, ciprofloxacín sa musí vysadiť a vyžaduje sa adekvátna medicínska liečba.

Muskuloskeletálny systém

Ciprofloxacín sa vo všeobecnosti nemá používať u pacientov s anamnézou ochorení/poškodením šliach súvisiacich s liečbou chinolónmi. Napriek tomu možno vo veľmi zriedkavých prípadoch, po mikrobiologickom vyšetrení organizmu spôsobujúceho ochorenie a po vyhodnotení pomeru rizík a prínosu, ciprofloxacín predpísať týmto pacientom na liečbu niektorých závažných infekcií, najmä v prípade zlyhania štandardnej liečby alebo bakteriálnej rezistencie, keď mikrobiologické údaje môžu odôvodniť použitie ciprofloxacínu.

Pri liečbe ciprofloxacínom sa môže počas prvých 48 hodín vyskytnúť tendinitída a natrhnutie šľachy (najmä Achillovej šľachy), niekedy bilaterálne. Riziko tendinopatie sa môže zvýšiť u starších pacientov alebo u pacientov súbežne liečených kortikosteroidmi (pozri časť 4.8).

Pri akýchkoľvek znakoch tendinitídy (napr. bolestivý opuch, zápal) sa má liečba ciprofloxacínom vysadiť. Postihnutú končatinu treba ušetriť od fyzickej aktivity.

Ciprofloxacín sa má používať opatrne u pacientov s myasténiou gravis (pozri časť 4.8).

Fotosenzitivita

Ciprofloxacín preukázateľne spôsoboval reakcie precitlivenosti na svetlo. Pacientov užívajúcich ciprofloxacín treba upozorniť, aby sa počas liečby vyhýbali priamej expozícii silnému slnečnému žiareniu alebo UV žiareniu (pozri časť 4.8).

Centrálny nervový systém

Chinolóny sú známym spúšťačom kŕčov alebo znižujú prah vzniku kŕčov. U pacientov s poruchamiCNS, ktorí majú predispozíciu na vznik kŕčov, sa má ciprofloxacín použiť s opatrnosťou.

V prípade výskytu záchvatov sa musí ciprofloxacín vysadiť (pozri časť 4.8). Po prvom podaní ciprofloxacínu sa môžu dokonca vyskytnúť psychiatrické reakcie. V zriedkavých prípadoch sa môže depresia alebo psychóza rozvinúť do samoohrozujúceho správania. V takýchto prípadoch sa musí ciprofloxacín vysadiť.

U pacientov liečených ciprofloxacínom sa hlásili prípady polyneuropatie (na základe neurologických symptómov, ako je bolesť, pálenie, senzorické poruchy alebo svalová slabosť, samostatne alebo v kombinácii). Ciprofloxacín sa musí vysadiť u pacientov so symptómami neuropatie, zahŕňajúcej bolesť, pálenie, brnenie, stratu citlivosti a/alebo slabosť, aby sa zabránilo vzniku ireverzibilného stavu (pozri časť 4.8).


Ochorenia srdca

Keďže ciprofloxacín súvisí s prípadmi predĺženia intervalu QT (pozri časť 4.8), pri liečbe pacientov s rizikom arytmie torsades de pointes treba postupovať opatrne.

Gastrointestinálny systém

Výskyt závažnej a pretrvávajúcej hnačky počas liečby alebo po liečbe (vrátane niekoľkých týždňov po liečbe) môže indikovať kolitídu súvisiacu s antibiotikami (život ohrozujúci stav, ktorý môže končiť smrťou), ktorá si vyžaduje okamžitú liečbu (pozri časť 4.8). V takýchto prípadoch sa musí ciprofloxacín okamžite vysadiť a začať vhodná liečba. Lieky, ktoré inhibujú peristaltiku, sú v takomto prípade kontraindikované.

Obličky a močový systém

Hlásila sa kryštalúria v súvislosti s použitím ciprofloxacínu (pozri časť 4.8). Pacienti dostávajúci ciprofloxacín majú byť dobre hydratovaní a treba zabrániť nadmernej alkalite moču.


Hepatobiliárny systém

Po ciprofloxacíne sa hlásili prípady pečeňovej nekrózy a život ohrozujúce zlyhanie pečene (pozri časť 4.8). V prípade akýchkoľvek znakov a symptómov ochorenia pečene (ako napríklad anorexia, žltačka, tmavý moč, pruritus alebo citlivé brucho) sa musí liečba vysadiť.


Deficiencia glukózo-6-fosfátdehydrogenázy

U pacientov s deficienciou glukózo-6-fosfátdehydrogenázy sa po ciprofloxacíne hlásili hemolytické reakcie. U týchto pacientov sa ciprofloxacín nemá používať pokiaľ potenciálny prínos nepreváži možné riziká. V takomto prípade sa má monitorovať potenciálny výskyt hemolýzy.

Rezistencia

Počas alebo po priebehu liečby ciprofloxacínom možno izolovať baktérie, ktoré vykazujú rezistenciu na ciprofloxacín, s klinicky zjavnou superinfekciou alebo bez nej. Počas predĺženého trvania liečby a pri liečbe nemocničných infekcií a/alebo infekcií spôsobených kmeňmi Staphylococcusa Pseudomonasje možné významné riziko selekcie baktérií rezistentných na ciprofloxacín.

Cytochróm P450

Ciprofloxacín inhibuje CYP1A2, a preto môže zvýšiť sérovú koncentráciu súbežne podávaných liečiv metabolizovaných týmto enzýmom (napr. duloxetínu, klozapínu, ropinirolu, tizanidínu). Súbežné podávanie ciprofloxacínu a tizanidínu je kontraindikované. Preto sa musia u pacientov užívajúcich tieto liečivá súbežne s ciprofloxacínom dôkladne sledovať klinické znaky predávkovania a môže byť potrebné stanovenie koncentrácie v sére (napr. teofylín) (pozri časť 4.5).

Metotrexát

Súbežné užívanie ciprofloxacínu s metotrexátom sa neodporúča (pozri časť 4.5).

Interakcia s testami

In vitro aktivita ciprofloxacínu proti Mycobacterium tuberculosis môže dávať negatívne falošné výsledky mikrobiologických testov na vzorkách pacientov súčasne užívajúcich ciprofloxacín.


Srdcové poruchy

Je potrebné byť opatrný ak užívate fluorochinolóny, vrátane Ciprolonu, u pacientov so známymi rizikovými faktormi ako predĺženie QT intervalu ako napríklad:

- vrodený syndróm dlhého QT

- súčasné užívanie liekov predlžujúcich QT interval /napr. antiarytmiká skupiny IA a III, tricyklické antidepresíva, makrolidy, antipsychotiká/

- nekorigovateľná elektrolytová nerovnováha/napr. hypokaliémia, hypomagneziémia/

- osoby staršieho veku

- srdcové ochorenia /napr. zlyhanie srdca, infarkt myokardu, bradykardia/

Pozri časť 4.2 dospelí, časť 4.5, 4.8, 4.9.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na ciprofloxacín:


Tvorba chelátového komplexu


Súbežné podávanie ciprofloxacínu (perorálne) a viacmocnýchliečiv obsahujúcich katióny a minerálnych výživových doplnkov(napr. vápnika, horčíka, hliníka, železa), polymérových viazačov fosfátov (napr. sevelameru), sukralfátu alebo antacíd a vysoko pufrovaných liekov (napr. tabliet didanozínu) obsahujúcich horčík, hliník alebo vápnik znižuje absorpciu ciprofloxacínu. Z tohto dôvodu sa má ciprofloxacín podávať buď 1-2 hodiny pred alebo najmenej 4 hodiny po týchto prípravkoch. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na antacidá patriace do triedy blokátorov H2 receptorov.


Strava a mliečne výrobky


Vápnik obsiahnutý v potrave významne neovplyvňuje vstrebávanie. Má sa však vyvarovať súbežnému podávaniu samotných mliečnych výrobkov alebo nápojov obohatených minerálmi (napr. mlieko, jogurt, pomarančový džús obohatený vápnikom) s ciprofloxacínom, pretože sa môže znížiť vstrebávanie ciprofloxacínu.

Probenecid

Probenecid ovplyvňuje vylučovanie ciprofloxacínu obličkami. Súbežné podávanie probenecidu a ciprofloxacínu zvyšuje koncentrácie ciprofloxacínu v sére.


Účinky ciprofloxacínu na iné lieky:

Tizanidín

Tizanidín sa nesmie podávať spolu s ciprofloxacínom (pozri časť 4.3). V klinickej štúdii so zdravými jedincami došlo k zvýšeniu koncentrácie tizanidínu (zvýšenie hodnoty Cmax7-násobné, rozsah: 4 až 21-násobné; zvýšenie hodnoty AUC: 10-násobné, rozsah: 6 až 24-násobné) pri súbežnom podávaní s ciprofloxacínom. Zvýšená koncentrácia tizanidínu súvisí so zosilneným hypotenzným a sedatívnym účinkom.

Metotrexát

Transport metotrexátu tubulami obličiek môže byť inhibovaný súbežným podaním ciprofloxacínu, čo môže viesť k zvýšeniu hladín metotrexátu v plazme a zvýšenému riziku toxických reakcií v súvislosti s metotrexátom. Súbežné používanie sa neodporúča (pozri časť 4.4).

Teofylín

Súbežné podávanie ciprofloxacínu a teofylínu môže spôsobovať nežiaduce zvýšenie koncentrácie teofylínu v sére. To môže viesť k nežiaducim účinkom vyvolaným teofylínom, ktoré môžu byť zriedkavo život ohrozujúce alebo smrteľné. Pri kombinácii sa má koncentrácia teofylínu v sére kontrolovať a ak je potrebné dávka teofylínu sa má znížiť (pozri časť 4.4).

Iné deriváty xantínu

Pri súbežnom podávaní ciprofloxacínu a kofeínu alebo pentoxifylínu (oxpentifylínu) sa hlásili zvýšené koncentrácie týchto derivátov xantínu v sére.

Fenytoín

Súbežné podávanie ciprofloxacínu a fenytoínu môže spôsobiť zvýšenie alebo zníženie hladín fenytoínu v sére, a preto sa odporúča monitorovanie hladín liečiva.

Perorálne antikoagulanciá

Súbežné podávanie ciprofloxacínu s warfarínom môže umocniť jeho antikoagulačné účinky. U pacientov dostávajúcich antibakteriálne liečivá, vrátane fluorochinolónov, je veľa hlásení o zvýšeniach aktivity perorálneho antikoagulanta. Riziko sa môže meniť v závislosti od danej infekcie, veku a celkového stavu pacienta, a preto je obtiažne vyhodnotiť príspevok fluorochinolónov na zvýšenie INR (medzinárodný normalizovaný pomer). Odporúča sa časté monitorovanie INR počas a krátko po súbežnom podávaní ciprofloxacínu a perorálneho antikoagulanta.


Ropinirol


V jednej klinickej štúdii bolo preukázané, že súbežné používanie ropinirolu s ciprofloxacínom, stredne silným inhibítorom izoenzýmu CYP450 1A2, spôsobuje zvýšenie Cmaxo 60 % a AUC ropinirolu o 84 %. Počas a krátko po súbežnom podávaní s ciprofloxacínom sa odporúča kontrola nežiaducich účinkov súvisiacich s ropinirolom a náležitá úprava dávky (pozri časť 4.4).

Klozapín

Po súbežnom podávaní 250 mg ciprofloxacínu s klozapínom počas 7 dní sa koncentrácie klozapínu v sére zvýšili o 29 % a N-desmetylklozapínu o 31 %. Počas a krátko po súbežnom podávaní ciprofloxacínu sa odporúča klinický dohľad a náležitá úprava dávkovania klozapínu (pozri časť 4.4).


Lieky ktoré sú známe tým, že predlžujú interval QT interval


Ciprolon, tak ako ostatné fluorochinolóny, by mal byť užívaný opatrne pacientami užívajúcimi lieky, ktoré predlžujú QT interval /napríklad antiarytmiká triedy IA a III, tricyklické antidepresíva, makrolidy, antipsychotiká/ pozri časť 4.4.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Údaje, ktoré sú dostupné o podávaní ciprofloxacínu gravidným ženám, nenaznačujú žiadnu malformačnú ani feto/neonatálnu toxicitu ciprofloxacínu. Štúdie na zvieratách z hľadiska reprodukčnej toxicity nenaznačujú žiadne priame ani nepriame škodlivé účinky. U juvenilných a prenatálnych zvierat vystavených účinku chinolónov sa pozorovali vplyvy na nezrelú chrupavku. Preto sa nedá vylúčiť, že toto liečivo môže v nezrelom ľudskom organizme/plode zapríčiniť poškodenie chrupavky kĺbov (pozri časť 5.3).

Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu ciprofloxacínu počas gravidity.


Laktácia

Ciprofloxacín sa vylučuje do materského mlieka. Z dôvodu potenciálneho rizika poškodenia kĺbov sa ciprofloxacín nemá užívať počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Ciprofloxacín môže z dôvodu jeho neurologických účinkov ovplyvniť reakčnú dobu. Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť preto zhoršená.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami lieku (ADRs) sú nevoľnosť a hnačka.


Nežiaduce reakcie lieku získané z klinických štúdií a počas dohľadu nad liekom po uvedení CIPROLONU na trh (perorálna, intravenózna a sekvenčná liečba) zoradené podľa kategórií frekvencie sú uvedené nižšie. Analýza frekvencie zohľadňuje údaje o perorálnom aj intravenóznom podávaní ciprofloxacínu.


Trieda orgánových systémov

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Frekvencia nie je známa

(nedá sa určiť z dostupných údajov)

Infekcie a nákazy


Mykotické superinfekcie

Kolitída súvisiaca s antibiotikami (veľmi zriedkavo môže končiť smrťou) (pozri časť 4.4)Poruchy krvi a lymfatického systému


Eozinofília

Leukopénia

Anémia

Neutropénia

Leukocytóza

Trombocytopénia

Trombocytémia

Hemolytická anémia

Agranulocytóza

Pancytopénia (život ohrozujúca)

Pokles tvorby kostnej drene (život ohrozujúci)


Poruchy imunitného systémuAlergická reakcia

Alergický edém / angioedém

Anafylaktická reakcia

Anafylaktický šok (život ohrozujúci) (pozri časť 4.4)

Reakcia podobná sérovej chorobe


Poruchy metabolizmu a výživy


Anorexia

HyperglykémiaPsychické poruchy


Psychomotorická hyperaktivita / nepokoj

Zmätenosť a dezorientácia

Úzkostná reakcia

Abnormálne sny

Depresia

Halucinácie

Psychotické reakcie (pozri časť 4.4)


Poruchy nervového systému


Bolesť hlavy

Závrat

Poruchy spánku

Poruchy chuti

Parestézia a dyzestézia

Hypoestézia

Triaška

Záchvaty kŕčov (pozri časť 4.4)

Vertigo

Migréna

Narušená koordinácia

Poruchy chôdze Poruchy čuchového nervu

Intrakraniálna hypertenzia

Periférna neuropatia (pozri časť 4.4)

Poruchy okaPoruchy zraku

Poruchy vizuálneho rozlišovania farieb


Poruchy ucha a labyrintuTinnitus

Strata sluchu / zhoršenie sluchuPoruchy srdca a srdcovej činnostiTachykardiaVentrikulárna arytmia Predĺženie intervalu QT, torsade de pointes */ hlásené prevažne u pacientov s rizikom faktorov pre predĺženie QT intervalu/, EKG preĺženie QT

Poruchy cievVazodilatácia

Hypotenzia

Synkopa

Vaskulitída


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaDyspnoe (vrátane astmatického stavu)Poruchy gastrointesti-nálneho traktu

Nevoľnosť

Hnačka

Vracanie

Bolesti tráviaceho traktu a brucha

Dyspepsia

Plynatosť


Pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest


Zvýšené transaminázy

Zvýšený bilirubín

Poškodenie funkcie pečene

Cholestatický ikterus

Hepatitída

Nekróza pečene (veľmi zriedkavo prechádzajúca do život ohrozujúceho zlyhania pečene) (pozri časť 4.4)


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka

Svrbenie

Urtikária

Reakcie fotosenzitivity (pozri časť 4.4)


Petechie

Multiformný erytém

Nodózny erytém

Stevensov-Johnsonov syndróm (potenciálne ohrozujúci život)

Toxická epidermálna nekrolýza (potenciálne ohrozujúca život)


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Bolesť svalov a kostí (napr. bolesť končatín, bolesť chrbta, bolesť v hrudi)

Artralgia

Myalgia

Artritída

Zvýšený svalový tonus a kŕče

Svalová slabosť

Tendinitída

Natrhnutie šľachy (najmä Achillovej šľachy) (pozri časť 4.4)

Exacerbácia symptómov myasthenia gravis (pozri časť 4.4)


Poruchy obličiek a močových ciest


Poškodenie funkcie obličiek

Zlyhanie obličiek

Hematúria

Kryštalúria (pozri časť 4.4)

Tubulointersticiálna nefritídaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania


Asténia

Horúčka

Edém

Potenie (hyperhidróza)Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi

Abnormálna hladina protrombínu

Zvýšená amyláza* Tieto príhody sa hlásili po uvedení lieku na trh a pozorovali sa najmä u pacientov s ďalšími rizikovými faktormi pre predĺženie intervalu QT (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia

Incidencia artropatie uvedená vyššie sa vzťahuje na údaje zhromaždené zo štúdií s dospelými. U detí sa často hlásil výskyt artropatie (pozri tiež 4.4).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Hlásilo sa predávkovanie 12 g, ktoré viedlo k miernym symptómom toxicity. Hlásilo sa akútne predávkovanie 16 g, ktoré spôsobovalo akútne zlyhanie obličiek.

Medzi symptómy predávkovania patria závrat, tras, bolesť hlavy, únava, kŕče, halucinácie, zmätenosť, brušné ťažkosti, poškodenie funkcie obličiek a pečene ako aj kryštalúria a hematúria. Hlásila sa reverzibilná toxicita obličiek.


Okrem rutinnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa odporúča monitorovať funkciu obličiek, ak je potrebné vrátane hodnoty pH moču, aby sa zabránilo vzniku kryštalúrie. Pacienti sa majú udržiavať dobre hydratovaní.

Iba malé množstvo ciprofloxacínu (< 10 %) sa odstráni hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou.


V prípade predávkovania je odporúčaná symptomatická terapia. Odporúča sa vykonať EKG pre možnosť predĺženia QT intervalu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Fluorochinolóny

ATC kód: J01MA02


Mechanizmus účinku:


Baktericídny účinok ciprofloxacínu ako fluorochinolónového antibiotika vyplýva z inhibície oboch topoizomeráz typu II (DNA gyrázy) a topoizomerázy IV, ktoré sú potrebné na replikáciu, transkripciu, reparáciu a rekombináciu bakteriálnej DNA.


FK/FD vzťah:


Účinnosť závisí najmä od vzťahu medzi maximálnou koncentráciou v sére (Cmax) a minimálnou inhibičnou koncentráciou (MIC) ciprofloxacínu pre bakteriálny patogén a vzťahu medzi plochou pod krivkou (AUC) a MIC.


Mechanizmus rezistencie:


In-vitrorezistencia na ciprofloxacín sa môže získať prostredníctvom postupného procesu mutácií cieľového miesta na DNA gyráze aj topoizomeráze IV. Dosiahnutý stupeň skríženej rezistencie medzi ciprofloxacínom a inými fluorochinolónmi je variabilný. Jednotlivé mutácie nemusia viesť ku klinickej rezistencii, kým mnohostupňové mutácie vo všeobecnosti vyústia do klinickej rezistencie na mnoho alebo všetky liečivá v triede. Mechanizmy rezistencie založené na nepriepustnosti a/alebo efluxnej pumpe liečiva môžu mať rozličný vplyv na citlivosť fluorochinolónov, čo závisí od fyziologicko-chemických vlastností rôznych liečiv v triede a afinity transportných systémov každého liečiva. Všetky in-vitromechanizmy rezistencie sú často pozorované na klinických izolátoch. Mechanizmy rezistencie, ktoré inaktivujú iné antibiotiká, ako sú permeačné bariéry (bežné u Pseudomonas aeruginosa) a efluxné mechanizmy môžu tiež ovplyvniť citlivosť na ciprofloxacín.

Hlásila sa rezistencia sprostredkovaná plazmidmi kódovaná qnr-génmi.


Spektrum antibakteriálnej aktivity:


Limity citlivosti oddeľujú citlivé kmene od kmeňov so strednou citlivosťou a tieto od rezistentných kmeňov:


Odporúčania EUCAST


Mikroorganizmy

Citlivé

Rezistentné

Enterobacteria

S 0,5 mg/l

R 1 mg/l

Pseudomonas

S 0,5 mg/l

R 1 mg/l

Acinetobacter

S 1 mg/l

R 1 mg/l

Staphylococcus spp.1

S 1 mg/l

R 1 mg/l

Haemophilus influenzae a

Moraxella catarrhalis

S 0,5 mg/l

R 0,5 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

S 0,03 mg/l

R 0,06 mg/l

Neisseria meningitidis

S 0,03 mg/l

R 0,06 mg/l

Limity citlivosti súvisiace s nešpecifickými druhmi*

S 0,5 mg/l

R 1 mg/l

 1. Staphylococcus spp. - limity citlivosti ciprofloxacínu súvisia s liečbou vysokými dávkami.

* Limity citlivosti súvisiace s nešpecifickými druhmi sa stanovili predovšetkým na základe údajov FK/FD a sú nezávislé od distribúcií MIC špecifických druhov. Používajú sa iba pre druhy, pre ktoré sa nestanovil limit citlivosti pre špecifické druhy a nie pre tie druhy, pri ktorých sa testovanie citlivosti neodporúča.Prevalencia získanej rezistencie sa môže u vybraných druhov geograficky a s časom meniť a osobitne pri liečbe závažných infekcií je potrebné poznať lokálne údaje o rezistencii. V prípade potreby si treba vyžiadať radu odborníka, ak lokálna prevalencia rezistencie je taká, že je otázna účinnosť minimálne u niektorých typov infekcií.


Skupiny príslušných druhov podľa citlivosti na ciprofloxacín (kmene Streptococcuspozri časť 4.4)

Bežne citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Bacillus anthracis (1)

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy
Aeromonas spp.

Brucella spp.

Citrobacter koseri

Francisella tularensis

Haemophilus ducreyi

Haemophilus influenzae*

Legionella spp.

Moraxella catarrhalis*

Neisseria meningitidis

Pasteurella spp.

Salmonella spp.*

Shigella spp.*

Vibrio spp.

Yersinia pestis

Anaeróbne mikroorganizmy

Mobiluncus

Iné mikroorganizmy

Chlamydia trachomatis ($)

Chlamydia pneumoniae ($)

Mycoplasma hominis ($)

Mycoplasma pneumoniae ($)

Druhy, prI ktorÝCH môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy
Enterococcus faecalis ($)

Staphylococcus spp.* (2)

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy
Acinetobacter baumannii+

Burkholderia cepacia+*

Campylobacter spp.+*

Citrobacter freundii*

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae*

Escherichia coli*

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae*

Morganella morganii*

Neisseria gonorrhoeae*

Proteus mirabilis*

Proteus vulgaris*

Providencia spp.

Pseudomonas aeruginosa*

Pseudomonas fluorescens

Serratia marcescens*

Anaeróbne mikroorganizmy

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium acnes

SPRAVIDLA rezistentné organizmy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Actinomyces

Enteroccus faecium

Listeria monocytogenes

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Stenotrophomonas maltophilia

Anaeróbne mikroorganizmy

Okrem tých, ako sú uvedené vyššie

Iné mikroorganizmy

Mycoplasma genitalium

Ureaplasma urealitycum

* Klinická účinnosť bola dokázaná pre citlivé izoláty v schválených klinických indikáciách.

+ Miera rezistencie ≥ 50 % v jednej alebo viacerých krajinách EU

($): Prirodzená stredná citlivosť bez prítomnosti získaného mechanizmu rezistencie

(1): Z dôvodu inhalácií spór Bacillus anthracis sa vykonali štúdie experimentálnych infekcií zvierat; tieto štúdie odhalili, že nasadenie antibiotík skoro po expozícii zabraňuje výskytu ochorenia, ak sa liečba zameria na zníženie počtu spór v organizme pod infekčnú dávku. Odporúčané použitie u ľudí sa zakladá primárne na in-vitro citlivosti a na experimentálnych údajoch na zvieratách spolu s obmedzenými údajmi u ľudí. Dvojmesačná liečba u dospelých s perorálne podávaným ciprofloxacínom v dávke 500 mg dvakrát denne sa považuje za účinnú prevenciu infekcie antraxom u ľudí. Ošetrujúci lekár má zohľadniť národné alebo medzinárodné konsenzuálne dokumenty ohľadom liečby antraxu.

(2): S. aureus rezistentný na meticilín veľmi často vykazuje súbežnú rezistenciu na fluorochinolóny. Miera rezistencie na meticilín je asi 20 až 50 % u všetkých druhov stafylokokov a je zvyčajne vyššia u nemocničných izolátov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Po perorálnom podaní jednorazových dávok tabliet 250 mg, 500 mg a 750 mg ciprofloxacínu sa ciprofloxacín rýchlo a rozsiahle vstrebáva predovšetkým z tenkého čreva, maximálne koncentrácie v sére sa dosahujú o 1‑2 hodiny neskôr.

Jednorazové dávky 100-750 mg viedli k maximálnym koncentráciám v sére v závislosti od dávky (Cmax) v rozmedzí 0,56 až 3,7 mg/l. Koncentrácie v sére sa zvyšujú úmerne s dávkami až do 1 000 mg.

Absolútna biologická dostupnosť je približne 70-80 %.

Dokázalo sa, že perorálna dávka 500 mg podávaná každých 12 hodín viedla k vzniku plochy pod krivkou koncentrácie v sére v závislosti od času (AUC) ekvivalentnej tej, ktorá sa vytvorila po intravenóznej infúzii 400 mg ciprofloxacínu podávanej počas 60 minút každých 12 hodín.

Distribúcia

Väzba ciprofloxacínu na bielkoviny je nízka (20–30 %). Ciprofloxacín je v plazme prítomný predovšetkým v neionizovanej forme a má rozsiahly objem distribúcie v rovnovážnom stave 2-3 l/kg telesnej hmotnosti. Ciprofloxacín dosahuje vysoké koncentrácie v rôznych tkanivách, ako sú pľúca (epitelová tekutina, alveolárne makrofágy, bioptické tkanivo), v dutinách, zápalových léziách (tekutina pľuzgierov spôsobených španielskou muškou) a v urogenitálnom trakte (moč, prostata, endometrium), kde sa dosahujú celkové koncentrácie prekračujúce koncentrácie v plazme.

Metabolizmus

Hlásili sa nízke koncentrácie štyroch metabolitov, ktoré boli identifikované nasledovne: desetylénciprofloxacín (M1), sulfociprofloxacín (M2), oxociprofloxacín (M3) a formylciprofloxacín (M4). Metabolity vykazujú in-vitroantimikrobiálnu aktivitu, ale nižšieho stupňa než východisková zlúčenina.

Ciprofloxacín je známym stredným inhibítorom izo-enzýmov CYP 450 1A2.

Eliminácia

Ciprofloxacín sa vylučuje zväčša v nezmenenej forme obličkami a v menšom rozsahu aj stolicou. Polčas eliminácie v sére u pacientov s normálnou funkciou obličiek je približne 4-7 hodín.


Vylučovanie ciprofloxacínu (% z dávky)


Perorálne podávanie

Moč

Stolica

Ciprofloxacín

44,7

25,0

Metabolity (M1–M4)

11,3

7,5


Obličkový klírens je v rozmedzí 180-300 ml/kg/h a celkový telesný klírens je v rozmedzí 480-600 ml/kg/h. Ciprofloxacín prechádza glomerulárnou filtráciou aj tubulárnou sekréciou. Závažné poškodenie funkcie obličiek vedie k predĺženiu polčasu vylučovania ciprofloxacínu až na 12 hodín.


K neobličkovému klírensu ciprofloxacínu dochádza najmä z dôvodu aktívneho transintestinálneho vylučovania a metabolizmu. 1 % dávky sa vylučuje prostredníctvom žlče. Ciprofloxacín je prítomný v žlči vo vysokých koncentráciách.


Pediatrická populácia


Farmakokinetické údaje u pediatrickej populácie sú obmedzené.


V štúdii s deťmi neboli Cmax a AUC závislé od veku (staršie ako jeden rok). Po opakovanom dávkovaní (10 mg/kg) trikrát denne sa pozoroval bezvýznamný nárast Cmax a AUC.


U 10 detí so závažnou sepsou vo veku menej ako 1 rok bola Cmax 6,1 mg/l (rozpätie 4,6–8,3 mg/l) po 1 hodinovej intravenóznej infúzii 10 mg/kg v porovnaní so 7,2 mg/l (rozpätie 4,7–11,8 mg/l) u detí vo veku od 1 do 5 rokov. Hodnoty AUC boli 17,4 mg*h/l (rozpätie 11,8–32,0 mg*h/l) a 16,5 mg*h/l (rozpätie 11,0‑23,8 mg*h/l) v príslušných vekových skupinách.


Tieto hodnoty sa nachádzajú v rámci rozpätia hláseného u dospelých pri terapeutických dávkach. Na základe farmakokinetickej analýzy v pediatrickej populácii s rôznymi infekciami je u detí predpokladaný stredný polčas približne 4-5 hodín a biologická dostupnosť perorálnej suspenzie je v rozpätí od 50 až 80 %.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií toxicity po jednorazovej dávke, toxicity po opakovanom podávaní, karcinogénneho potenciálu alebo reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Tak ako mnohé iné chinolóny, aj ciprofloxacín je fototoxický na zvieratách pri klinicky významných hladinách expozície. Údaje o fotomutagenicite/fotokarcinogenicite naznačujú slabý fotomutagénny alebo fototumorogénny účinok ciprofloxacínu in-vitroa v štúdiách na zvieratách. Tento účinok bol porovnateľný s inými inhibítormi gyrázy.


Štúdie kĺbovej znášanlivosti

Tak ako sa hlásilo pre iné inhibítory gyrázy, aj ciprofloxacín spôsobuje poškodenie veľkých nosných kĺbov u nedospelých zvierat. Stupeň poškodenia chrupky sa mení podľa veku, druhu a dávky. Poškodenie môže byť obmedzené znížením zaťaženia kĺbov. V štúdiách na dospelých zvieratách (potkany, psy) sa neodhalili žiadne znaky poškodenia chrupiek. V štúdii s mladými psami beagle ciprofloxacín spôsobil závažné kĺbové zmeny pri terapeutických dávkach po dvoch týždňoch liečby, ktoré boli pozorovateľné ešte po 5 mesiacoch.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hydrogenovaný rastlinný olej, sodná soľ karboxymetylškrobu, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, mastenec, oxid titaničitý, makrogol 6000, hypromelóza, simetikónová emulzia, polyakrylátová disperzia (kopolymér metylakrylátu a etylakrylátu), čistená voda


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister, papierová škatuľka s písomnou informáciou pre používateľa

Veľkosť balenia:10 filmom obalených tabliet

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.
Estrada do Rio Da Mó,
No.8, 8A e 8B – Fervença,
2705-906 Terrugem SNT
Portugalsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


42/0251/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20. apríl 2009

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014


19


CIPROLON 250