+ ipil.sk

Cisordinol 25 mgPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/05010

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/00327, 2014/01236


Písomná informácia pre používateľa

Cisordinol 10 mg

(Zuclopenthixoli dihydrochloridum)

Filmom obalené tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Cisordinol a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Cisordinol

 3. Ako užívať Cisordinol

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Cisordinol

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Cisordinol a na čo sa používa


Cisordinol obsahuje liečivo zuklopentixol. Cisordinol patrí do skupiny liekov, známych ako antipsychotiká (tiež nazývané neuroleptiká).

Tieto lieky pôsobia na nervové dráhy v špecifických častiach mozgu a pomáhajú napraviť určité chemické nerovnováhy v mozgu, ktoré zapríčiňujú príznaky vašej choroby.


Cisordinol sa používa na liečbu schizofrénií a iných príbuzných psychóz.


Tiež sa používa na liečbu mánií a na kontrolu nepokoja (agitovanosti) a násilného správania u mentálne retardovaných pacientov.


Ak máte nejaké nejasnosti, opýtajte sa svojho lekára, prečo vám predpísal Cisordinol.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Cisordinol


Neužívajte Cisordinol
 • ak ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte zastreté vedomie


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Cisordinol obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika,


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Cisordinolu ak:

 • máte problémy s pečeňou

 • máte záznamy o kŕčoch alebo epileptických záchvatoch v minulosti

 • máte cukrovku (možno budete potrebovať upraviť vašu antidiabetickú liečbu)

 • máte organický psychosyndróm (poruchy pamäti - ktoré mohli nastať po otrave alkoholom alebo organickými rozpúšťadlami)

 • máte zvýšené riziko mozgovej príhody (napríklad fajčenie, zvýšený krvný tlak)

 • máte hypokaliémiu alebo hypomagneziémiu (nízku hladinu draslíka alebo horčíka v krvi, alebo vrodenú náchylnosť k týmto stavom)

 • máte záznamy o srdcovo-cievnych poruchách v minulosti

 • užívate iné antipsychotikum (liek používaný na liečbu porúch duševného stavu)

 • sa u vás alebo u členov vašej rodiny vyskytla tvorba krvných zrazenín, pretože lieky z tejto skupiny môžu ovplyvňovať tvorbu krvných zrazenín


Deti a dospievajúci

Cisordinol sa nemá používať v tejto vekovej skupine pacientov


Iné lieky a Cisordinol

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate nasledujúce lieky:

 • tricyklické antidepresíva,

 • guanetidín a obdobné lieky (znižujúce krvný tlak),

 • barbituráty a obdobné lieky (spôsobujúce ospalosť),

 • lieky na epilepsiu,

 • levodopu a obdobné lieky (používané na liečbu Parkinsonovej choroby),

 • metoklopramid (používaný pri liečbe žalúdočno - črevných porúch),

 • piperazín (používaný v liečbe infekcií spôsobených hlístami alebo pásomnicami),

 • lieky zapríčiňujúce vodnú a elektrolytovú nerovnováhu (znižujúce hladinu draslíka a horčíka v krvi),

 • lieky o ktorých je známe, že zvyšujú koncentráciu lieku Cisordinol v krvi.


S nasledujúcimi liekmi nie je vhodné súčasné užitie lieku Cisordinol:

- lieky ovplyvňujúce srdcový rytmus (obsahujúce napr. chinidín, amiodarón, sotalol, dofetilid, erytromycín, terfenadín, astemizol,gatifloxacín, moxifloxacín, cisaprid, lítium)

 • iné antipsychotiká (napr. tioridazín).


Cisordinol a jedlo a nápoje

Cisordinol sa môže užiť s jedlom alebo bez jedla.


Cisordinol môže zvýšiť tlmivý účinok alkoholu a tým spôsobiť vašu ospalosť. Počas liečby Cisordinolom sa neodporúča požívať alkoholické nápoje.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo si myslíte, že ste tehotná,poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Cisordinol sa nemá podávať v tehotenstve, pokiaľ predpokladaný prínos pre pacientku neprevažuje nad teoretickým rizikom pre plod.


Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Cisordinol: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Dojčenie

Ak dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom. Neužívajte Cisordinol počas dojčenia, pretože sa v malom množstve vylučuje do materského mlieka.


Plodnosť

Štúdie na zvieratách preukázali, že Cisordinol má vplyv na plodnosť. Poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Cisordinol môže spôsobovať ospalosť alebo závraty, hlavne na začiatku liečby.

Ak pocítite takéto obtiaže, neveďte vozidlá, nepracujte s nástrojmi a ani neobsluhujte stroje, kým tieto účinky nevymiznú.


Cisordinol obsahuje laktózu a stužený ricínový olej

Ak viete o Vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.


Stužený ricínový olej môže spôsobiť žalúdočnú nevoľnosť a hnačku.


3. Ako užívať Cisordinol


Vždy užívajte Cisordinol presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávky sa značne odlišujú a závisia od závažnosti vášho ochorenia.


Odporúčaná dávka je:


Dospelí

Schizofrénia, mánia a iné psychózy

Odporúčaná začiatočná dávka je medzi 10 mg a 50 mg denne. Táto dávka môže byť postupne zvýšená na 75 mg denne.

V niektorých prípadoch môže byť potrebné podávať podstatne vyššiu dávku. Maximálna dávka je 150 mg denne.

Udržiavacia dávka je 20-40 mg denne.


Nepokoj (agitovanosť) a poruchy správania u duševne zaostalých pacientov

Odporúčaná dávka je medzi 6 mg až 20 mg denne. Ak je to potrebné, dávka môže byť zvýšená na 25-40 mg denne.


Nepokoj (agitovanosť) a poruchy správania u pacientov so stareckou demenciou

Odporúčaná dávka je medzi 2 mg až 6 mg denne neskoro po obede. Dávka môže byť zvýšená na 10-20 mg denne.

Pacienti so špeciálnym rizikom

Pacienti s pečeňovými problémami zvyčajne dostávajú dávky v dolnej hranici rozsahu dávkovania.


Použite u detí

Cisordinol sa neodporúča podávať deťom.


Ak máte pocit, že účinok lieku Cisordinol je príliš silný alebo slabý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ako a kedy užívať Cisordinol

Tablety sa prehĺtajú celé, nerozhryznuté a zapíjajú sa vodou.


Na začiatku liečby sa Cisordinol zvyčajne užíva v 2-3 samostatných dávkach počas dňa.

Pri udržiavacej liečbe je možné Cisordinol užiť v jednej dennej dávke.


Dĺžka liečby

Podobne ako aj pri iných antipsychotikách, Cisordinol potrebuje niekoľko týždňov do nástupu plného účinku, kedy sa začnete cítiť lepšie.


O dĺžke liečby rozhoduje váš lekár. Pokračujte v užívaní tabliet tak dlho, ako vám odporúča váš lekár. Liečená choroba môže pretrvávať dlhší čas a ak predčasne ukončíte vašu liečbu, jej príznaky sa môžu vrátiť.


Nikdy si sami nemeňte dávkovanie Cisordinolu bez toho, aby ste to najskôr prekonzultovali so svojím lekárom.


Ak užijete viac tabliet Cisordinolu ako máte

Ak si myslíte, že ste vy alebo niekto iný užili príliš veľa tabliet Cisordinolu, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo pohotovostné oddelenie v najbližšej nemocnici. Urobte to aj vtedy, ak sa neprejavia príznaky nevoľnosti alebo otravy. Keď pôjdete k lekárovi alebo do nemocnice, vezmite so sebou balenie Cisordinolu.


Príznaky predávkovania môžu zahŕňať:

 • ospalosť

 • stratu vedomia

 • zášklby svalov alebo ich stuhnutosť

 • kŕče

 • nízky krvný tlak, slabý pulz, rýchly srdcový tep, sinavosť, nepokoj

 • vysokú alebo nízku telesnú teplotu

 • zmeny srdcového rytmu, zahrňujúce nepravidelný alebo spomalený rytmus srdca, ktoré boli zaznamenané pri podaní nadmerného množstva lieku Cisordinol spolu s liekmi, o ktorých je známe, že ovplyvňujú srdcovú činnosť.


Ak zabudnete užiť Cisordinol

Ak zabudnete užiť dávku, vezmite si nasledujúcu dávku v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Cisordinol

Váš lekár rozhodne o tom, kedy a akým spôsobom bude ukončená vaša liečba. Tým sa predíde všetkým nepríjemným príznakom, ktoré sa môžu vyskytnúť, ak by sa liečba Cisordinolom náhle ukončila (napr. problémy so spánkom, stuhnutosť svalov alebo pocity nevoľnosti).


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás prejaví niektorý z nasledujúcich príznakov, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo choďte priamo do nemocnice:


Menej časté vedľajšie účinky (u viac ako 1 z 1000 a menej ako u 1 zo 100 pacientov):


 • Netypické pohyby úst a jazyka. Môže to byť prvý príznak stavu, ktorý sa nazýva tardívna dyskinéza.


Veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 pacientov):

 • Vysoká horúčka, nezvyčajná stuhnutosť svalov a poruchy vedomia, hlavne ak sú sprevádzané potením a rýchlym srdcovým tepom. Môže ísť o príznaky zriedkavého stavu nazývaného neuroleptický malígny syndróm, ktorý sa uvádza pri užívaní rôznych antipsychotík.

 • Zožltnutie pokožky a očného bielka ako príznak žltačky, kedy môže ísť o postihnutie pečene.


Nasledujúce vedľajšie účinky sú najvýraznejšie na začiatku liečby a väčšina z nich zvyčajne vymizne v jej priebehu:


Veľmi časté vedľajšie účinky (u viac ako 1 z 10 pacientov) zahŕňajú:

 • Spavosť (somnolencia), neschopnosť pokojne sedieť alebo zotrvať bez pohybu (akatízia), nedobrovoľné pohyby (hyperkinéza), pomalé pohyby alebo znížená pohyblivosť (hypokinéza).

 • Sucho v ústach


Časté vedľajšie účinky (u viac ako 1 zo 100 a menej ako u 1 z 10 pacientov) môžu zahŕňať:

 • Zrýchlená činnosť srdca (tachykardia), pocit rýchleho, prudkého alebo nepravidelného tlkotu srdca (palpitácie).

 • Chvenie, skrúcanie alebo opakované pohyby, alebo nezvyčajný postoj v dôsledku trvalého sťahu svalov (dystónia), zvýšená stuhnutosť svalov (hypertónia), závraty, bolesť hlavy, pocit tŕpnutia, pichania alebo znecitlivenia kože (parestéza), porucha pozornosti, strata pamäti, nezvyčajné držanie tela.

 • Ťažkosti so zaostrením na predmet v blízkosti oka (porucha akomodácie), poruchy videnia.

 • Pocit točenia sa alebo knísania sa vo vzpriamenej polohe (vertigo).

 • Blokáda nosnej priechodnosti (opuch nosovej sliznice), ťažkosti s dýchaním alebo bolestivé dýchanie (dyspnoe).

 • Zvýšené slinenie, zápcha, vracanie, tráviace ťažkosti a nepohodlie v hornej časti brucha (dyspepsia), hnačka.

 • Poruchy močenia, znížená schopnosť močiť (retencia moču), zvýšený objem moču (polyúria)

 • Zvýšené potenie (hyperhidróza), svrbenie (pruritus).

 • Bolesť svalov (myalgia).

 • Zvýšená chuť do jedla, zvýšená hmotnosť.

 • Malátnosť, slabosť (asténia), celkový pocit nepohodlia alebo ťažoby (nevoľnosť), bolesť.

 • Nespavosť (insomnia), depresia, úzkosť, nervozita, nezvyčajné sny, vzrušenie, znížená sexuálna žiadostivosť (znížené libido).


Menej časté vedľajšie účinky (u viac ako 1 z 1000 a menej ako 1 zo 100 pacientov):

 • Prehnaná reflexná odpoveď na podnety (hyperreflexia), trhané pohyby (dyskinéza), parkinsonizmus, mdloby (synkopa), neschopnosť zosúladiť činnosť svalov (ataxia), porucha reči, znížené napätie svalov (hypotónia), epileptický kŕč, migréna.

 • Krúživý pohyb oka (okulogyria), rozšírené zreničky (mydriáza).

 • Nadmerná citlivosť na určité frekvenčné rozpätie zvuku alebo ťažkosti tolerovať každodenné zvuky (hyperakúzia), zvonenie v ušiach (tinnitus) .

 • Bolesť brucha, nevoľnosť, plynatosť.

 • Vyrážka, kožná reakcia v dôsledku citlivosti na svetlo (fotosenzitívna reakcia), poruchy pigmentácie, mastná, lesklá a žltkastá pokožka v dôsledku nadmernej tvorby kožného mazu (seborea), ekzém alebo zápal kože (dermatitída), podkožné krvácanie prejavujúce sa červenými alebo bordovo sfarbenými škvrnami na koži (purpura).

 • Stuhnutosť svalov, neschopnosť normálne otvoriť ústa (trizmus), skrúcanie krku a neprirodzená pozícia hlavy (tortikolis, strnutie šije).

 • Znížená chuť do jedla, znížená hmotnosť.

 • Znížený krvný tlak (hypotenzia), návaly tepla.

 • Smäd, nezvyčajne nízka telesná teplota (hypotermia), horúčka (pyrexia).

 • Nezvyčajné hodnoty pečeňových funkčných testov.

 • Sexuálne poruchy (oneskorená ejakulácia, problémy s erekciou, u žien možné ťažkosti s dosiahnutím orgazmu, suchosť v pošve (vulvovaginálna suchosť).

 • Výrazný nezáujem o okolie (apatia), nočné mory, zvýšená sexuálna žiadostivosť (zvýšené libido), stavy zmätenosti.


Zriedkavé vedľajšie účinky (u viac ako 1 z 10 000 a menej ako 1 z 1000 pacientov):

 • Znížené množstvo krvných doštičiek (trombocytopénia), znížené množstvo neutrofilných bielych krviniek (neutropénia), znížené množstvo bielych krviniek (leukopénia), porucha tvorby granulocytov v kostnej dreni (agranulocytóza).

 • Zvýšená hladina prolaktínu v krvi (hyperprolaktinémia).

 • Zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia), zhoršená tolerancia glukózy, zvýšená hladina tukov v krvi (hyperlipidémia).

 • Precitlivenosť (hypersenzitivita), akútna systémová a závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia).

 • Rast pŕs u mužov (gynekomastia), neprimeraná produkcia mlieka (galaktorea), vynechanie menštruačného cyklu (amenorea), pretrvávajúca, bolestivá erekcia, nesprevádzaná sexuálnym vzrušením alebo túžbou (priapizmus).


Tak ako u podobne pôsobiacich liečiv, aj u zuklopentixolu (účinná látka v tabletách Cisordinol) boli zriedkavo hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:

 • Predĺženie QT-intervalu (spomalenie srdcového rytmu a zmeny na EKG).

 • Nepravidelný srdcový rytmus (komorová arytmia, komorová fibrilácia a komorová tachykardia).

 • Torsades de Pointes (špeciálny typ nepravidelného srdcového rytmu).


V zriedkavých prípadoch nepravidelný srdcový rytmus (arytmia) vyústil do náhlej smrti.


Krvné zrazeniny v žilách hlavne v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a sčervenanie nohy) ktoré sa môžu pohybovať cez cievy do pľúc, kde spôsobujú bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.


U starších pacientov s demenciou, ktorí boli liečení antipsychotikami, bol pozorovaný malý nárast úmrtí v porovnaní s tými, ktorí nimi liečení neboli.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýchkoľvek vedľajších účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hláseniav prílohe V*.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Cisordinol


Uchovávajte tento liekmimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Cisordinol obsahuje

Liečivo je:zuklopentixoliumchlorid.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg zuklopentixolu ako hydrochloridovú soľ.


Ďalšie zložky sú: solani amylum (zemiakový škrob), lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), cellulosum microcristallinum (mikrokryštalická celulóza), copovidonum (kopovidón), glycerolum 85% (glycerol), talcum (mastenec), ricini oleum hydrogenatum (stužený ricínový olej), magnesii stearas (magnézium stearát).


Obal: Hypromellosum 5 (hypromelóza), macrogolum 6000 (makrogol).

Farbivá: Titanii dioxidum (oxid titaničitý E 171), ferri oxidum rubrum (červený oxid železitý E 172).


Ako vyzerá Cisordinol a obsah balenia

Cisordinol sa vyrába ako 10 mg tablety, ktoré sú balené vo veľko-kapacitných polyetylenových (HDPE) kontajneroch po 50 a 100 tabliet.


Filmom obalené tablety sú okrúhle, obojstranne vypuklé, svetlo červenohnedé.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

H. LUNDBECK A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Kodaň

Dánsko

Zastúpenie

Lundbeck Slovensko s. r. o.

Zvolenská 19

821 09 Bratislava 2

Tel: +421 2 5341 42 18


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2014.


- 7 - 7/7

Cisordinol 25 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/05010

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/00327, 2014/01236


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


Cisordinol 10 mg

Filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 10 mg zuklopentixolu (ako 11,82 mg zuclopenthixoli dihydrochloridum)


Pomocné látky so známym účinkom:

Monohydrát laktózy; stužený ricínový olej


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Okrúhla, bikonvexná, svetlo červenohnedá filmom obalená tableta.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Akútna a chronická schizofrénia a iné psychózy, najmä so symptómami ako sú halucinácie, bludy a poruchy myslenia spojené s agitovanosťou, nepokojom, hostilitou a agresivitou.


Manická fáza bipolárnej afektívnej poruchy.


Agitovanosť alebo iné poruchy správania u mentálne retardovaných pacientov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Dávku je potrebné individuálne prispôsobiť stavu pacienta. Vo všeobecnosti úvodné dávky majú byť malé a na optimálnu účinnú úroveň sa majú zvyšovať tak rýchlo, ako je to len možné, v závislosti od terapeutickej odpovede. Dávka sa obvykle môže podávať ako jediná denná dávka pred spaním.


Akútna schizofrénia a iné akútne psychózy. Závažné stavy nepokoja. Mánia.

Obvykle 10-50 mg denne.

Pri stredne ťažkých až ťažkých stavoch na úvod 20 mg denne, so zvyšovaním, ak je to potrebné, o 10-20 mg každé 2-3 dni na 75 mg alebo viac denne. Maximálna jednotlivá dávka je 40 mg a celková denná dávka je 150 mg.


Chronická schizofrénia a iné chronické psychózy

Udržiavacia dávka obvykle 20-40 mg denne.


Nepokoj (agitovanosť) u mentálne retardovaných pacientov

6-20 mg denne, v prípade potreby zvýšiť na 25-40 mg denne.


Starší pacienti

Starší pacienti majú dostať dávky z dolnej hranice rozsahu dávkovania.


Pediatrická populácia

Cisordinol tablety sa neodporúčajú používať u detí pre nedostatok klinických skúseností.


Znížená funkcia obličiek

Cisordinol tablety možno podávať v obvyklých dávkach aj u pacientov so zníženými renálnymi funkciami.


Znížená funkcia pečene

Opatrné dávkovanie, a ak je to možné, odporúča sa sledovanie sérových hladín liečiva.


Spôsob podávania

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa vodou.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, uvedených v časti 6.1.


Obehový kolaps, útlm centrálneho nervového systému z akejkoľvek príčiny (napr. intoxikácia alkoholom, barbiturátmi alebo opiátmi), kóma.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U každého antipsychotika existuje možnosť rozvoja malígneho neuroleptického syndrómu (hypertermia, rigidita, zmeny vedomia, instabilita vegetatívneho nervového systému). Riziko je pravdepodobne väčšie pri silnejších neuroleptikách. Medzi smrteľnými prípadmi prevládajú pacienti s preexistujúcim organickým psychosyndrómom, mentálnou retardáciou, abúzom opiátov a alkoholu.


Liečba: Vynechanie antipsychotika. Symptomatická liečba a použitie všeobecne podporných postupov.

Pomôcť môže dantrolén a bromokryptín.

Symptómy môžu pretrvávať viac ako týždeň po tom, ako bolo prerušené perorálne podávanie antipsychotika a ešte o niečo dlhšie, ak bola použitá depotná forma lieku.


Ako iné antipsychotiká, aj zuklopentixol sa má používať opatrne u pacientov s organickým psychosyndrómom, konvulziami a pokročilými hepatálnymi poruchami.


Ako sa popisuje aj u iných psychotropných látok, zuklopentixol môže meniť odpoveď na inzulín a glukózu, čo si vyžiada úpravu antidiabetickej liečby u diabetických pacientov.


Pacientov v dlhodobej liečbe, najmä vysokými dávkami, treba starostlivo monitorovať a pravidelne prehodnocovať možnosť zníženia udržiavacej dávky.


Tak ako iné lieky patriace do terapeutickej triedy antipsychotík, aj zuklopentixol môže spôsobiť predĺženie QT intervalu. Opakovane predĺženie QT intervalu môže zvýšiť riziko malígnej arytmie.

Z tohto dôvodu sa má zuklopentixol používať opatrne u vnímavých jednotlivcov (s hypokaliémiou, hypomagneziémiou alebo s genetickou predispozíciou) a u pacientov s kardiovaskulárnymi poruchami v anamnéze, ako je napríklad predĺženie QT intervalu, významná bradykardia (<50 úderov za minútu) nedávny akútny infarkt myokardu, nekompenzované srdcové zlyhávanie.


Je vhodné vyhnúť sa súčasnému užívaniu iných antipsychotík (pozri časť 4.5).


Boli hlásené prípady žilovej trombembólie pri užívaní antipsychotík. Pretože pacienti liečení antipsychotikami často získajú rizikové faktory pre žilovú trombembóliu, všetky možné rizikové faktory pre žilovú trombembóliu majú byť určené pred a počas liečby zuklopentixolom a majú sa vykonať preventívne opatrenia.


Starší pacienti


Mozgovocievne príhody

Pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami v populácii pacientov s demenciou bolo v randomizovaných placebom kontrolovaných klinických štúdiách pozorované približne trojnásobne vyššie riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov. Mechanizmus vzniku tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nedá vylúčiť ani u ostatných antipsychotík alebo v iných populáciách pacientov. Cisordinol sa má používať s opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi pre mozgovú príhodu.


Zvýšená mortalita u starších pacientov s demenciou

Výsledky dvoch veľkých výskumných štúdií ukázali, že starší pacienti s demenciou, ktorí sú liečení antipsychotikami majú mierne zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s tými, ktorí antipsychotiká neužívajú. V súčasnosti nie sú dostupné dostatočné údaje na spoľahlivý odhad veľkosti rizika a príčina zvýšeného rizika nie je známa.

Zuklopentixol nie je vhodný na liečbu porúch správania súvisiacich s demenciou.


Pomocné látky

Tablety obsahujú monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými vrodenými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Tablety obsahujú stužený ricínový olej, ktorý môže spôsobiť žalúdočnú nevoľnosť a hnačku.


4.5 Liekové a iné interakcie


Opatrnosť pri používaní

Zuklopentixol môže zosilňovať sedatívny účinok alkoholu a účinky barbiturátov a iných látok tlmiacich centrálny nervový systém.


Antipsychotiká môžu zvýšiť alebo znížiť účinok antihypertenzív; znižuje sa antihypertenzívny účinok guanetidínu a podobne pôsobiacich látok.


Súčasné použitie antipsychotík a lítia zvyšuje riziko neurotoxicity.


Tricyklické antidepresíva a antipsychotiká inhibujú navzájom svoj metabolizmus.


Zuklopentixol môže znižovať účinok levodopy a účinky adrenergických liekov.


Súčasné použitie metoklopramidu a piperazínu zvyšuje riziko extrapyramidálnych symptómov.


Keďže je zuklopentixol čiastočne metabolizovaný CYP2D6, súčasné užívanie liekov, ktoré inhibujú tento enzým môže viesť k zníženému klírensu zuklopentixolu.


Predĺženie QT intervalu antipsychotickou liečbou môže byť zhoršené súčasným podávaním iných liekov, o ktorých je známe, že signifikantne predlžujú QT interval. Súčasnému podávaniu takýchto liekov je potrebné vyvarovať sa.

Skupiny týchto liekov zahŕňajú:

- antiarytmiká skupín Ia a III (napríklad chinidín, amiodarón, sotalol, dofetilid)

- niektoré antipsychotiká (napr. tioridazín)

- niektoré makrolidy (napr. erytromycín)

- niektoré antihistaminiká (napr. terfenadín, astemizol)

- niektoré chinolónové antibiotiká (napr. gatifloxacín, moxifloxacín)


Vyššie uvedený zoznam nie je kompletný. Je potrebné vyvarovať sa aj ostatným liekom, o ktorých je známe, že signifikantne predlžujú QT interval (napr. cisaprid, lítium).


Je takisto potrebné vyvarovať sa liekom, o ktorých je známe, že spôsobujú elektrolytovú nerovnováhu ako napríklad tiazidové diuretiká (hypokaliémiu) a liekom zvyšujúcich plazmatickú koncentráciu zuklopentixolu v krvi, čo môže zvýšiť riziko predĺženia QT intervalu a malígnej arytmie (pozri časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Zuklopentixol sa nemá podávať v gravidite, pokiaľ predpokladaný prínos pre pacientku neprevažuje nad teoretickým rizikom pre plod.


Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane zuklopentixolu) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Laktácia

Keďže sa zuklopentixol nachádza v materskom mlieku v nízkej koncentrácii, nie je pravdepodobné, že ovplyvní dojča, ak sa používajú terapeutické dávky. Dávka, ktorú dieťa prehltne, predstavuje menej ako 1 % matkinej dávky. V dojčení je možné pokračovať aj v priebehu terapie zuklopentixolom, ak sa to považuje za klinicky významné, ale odporúča sa sledovanie dieťaťa, najmä v prvých 4 týždňoch po narodení.


Fertilita

U ľudí boli hlásené nežiaduce účinky ako hyperprolaktinémia, galaktorea, amenorea, znížené libido, erektilná dysfunkcia a poruchy ejakulácie (pozri časť 4.8). Tieto účinky môžu mať negatívny vplyv na sexuálnu funkciu a plodnosť u žien aj mužov.


Ak sa objaví klinicky závažná hyperprolaktinémia, galaktorea, amenorea alebo sexuálne dysfunkcie, má sa zvážiť zníženie dávky (ak je to možné) alebo prerušenie liečby. Po prerušení liečby tieto účinky odznejú.


Podávanie zuklopentixolu potkaním samcom a samičkám sa spája s mierne oneskoreným párením. Pri experimentálnom podaní zuklopentixolu v strave bolo zaznamenané zhoršenie schopnosti párenia a počet počatí sa znížil.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Cisordinol je sedatívny liek.

U pacientov, ktorým sú predpisované psychotropné látky, možno očakávať určité celkové zhoršenie pozornosti a zhoršenie koncentrácie, či už v dôsledku samotnej choroby, liekov alebo ich kombinácie. Pacienti majú byť upozornení na zmenu schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú zväčša závislé od dávky. Frekvencia a závažnosť nežiaducich účinkov je väčšia vo včasnej fáze liečby a počas pokračujúcej terapie klesá.


Môžu sa objaviť extrapyramidálne príznaky najmä vo včasnej fáze liečby. Vo väčšine prípadov tieto vedľajšie účinky možno uspokojivo zvládnuť znížením dávky a/alebo antiparkinsonikami. Rutinné profylaktické použitie antiparkinsoník sa neodporúča.

Antiparkinsoniká nezmiernia tardívne dyskinézy, môžu ich dokonca zvýrazniť. Odporúča sa zníženie dávky, alebo ak je to možné, prerušenie liečby zuklopentixolom.

Pri pretrvávajúcej akatízii môžu pomôcť benzodiazepíny alebo propranolol.


Na určenie frekvencie nežiaducich účinkov bola použitá literatúra a spontánne hlásenia. Sú definované ako:

Veľmi časté (≥ 1/10);

Časté (≥ 1/100 - < 1/10);

Menej časté (≥ 1/1 000 - < 1/100);

Zriedkavé (≥1/10 000 - < 1/1 000);

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000); Neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé

Trombocytopénia, neutropénia, leukopénia, agranulocytóza.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Hypersenzitivita, anafylaktická reakcia.


Poruchy endokrinného systému

Zriedkavé

Hyperprolaktinémia.

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Zvýšený apetít, zvýšenie hmotnosti


Menej časté

Znížený apetít, zníženie hmotnosti.


Zriedkavé

Hyperglykémia, zhoršená tolerancia glukózy, hyperlipidémia.


Psychické poruchy

Časté

Insomnia, depresia, úzkosť, nervozita, abnormálne sny, vzrušenie, zníženie libida.


Menej časté

Apatia, nočné mory, zvýšenie libida, stavy zmätenosti.

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Somnolencia, akatízia, hyperkinéza, hypokinéza.


Časté

Tremor, dystónia, hypertónia, závraty, bolesť hlavy, parestézia, poruchy pozornosti, amnézia, abnormálne držanie tela.


Menej časté

Tardívna dyskinéza, hyperreflexia, dyskinéza, parkinsonizmus, synkopa, ataxia, poruchy reči, hypotónia, konvulzie, migréna.


Veľmi zriedkavé

Neuroleptický malígny syndróm.


Poruchy oka

Časté

Porucha akomodácie, abnormálne videnie.


Menej časté

Okulogyria, mydriáza.


Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Vertigo.


Menej časté

Zvýšená citlivosť sluchu, tinnitus.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Tachykardia, palpitácie.


Zriedkavé

EKG – predĺženie QT intervalu.


Poruchy ciev

Menej časté

Hypotenzia, návaly tepla.


Veľmi zriedkavé

Žilová trombembólia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Opuch nosovej sliznice, dyspnoe.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté


Sucho v ústach.

Časté

Nadmerné slinenie, zápcha, vracanie, dyspepsia, hnačka.


Menej časté

Bolesť brucha, nevoľnosť, plynatosť.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

Abnormálne hodnoty pečeňových funkčných testov.


Veľmi zriedkavé

Cholestatická hepatitída, žltačka.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Hyperhidróza, pruritus.


Menej časté

Vyrážka, fotosenzitívna reakcia, porucha pigmentácie, seborea, dermatitída, purpura.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Myalgia.


Menej časté

Svalová rigidita, trizmus, tortikolis (strnutie šije).


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

Poruchy močenia, retencia moču, polyúria.


Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období

Neznáme

Novorodenecký syndróm z vysadenia lieku (pozri časť4.6)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

Porucha ejakulácie, erektilná dysfunkcia, porucha orgasmu u žien, vulvovaginálna suchosť.


Zriedkavé

Gynekomastia, galaktorea, amenorea, priapizmus.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Asténia, slabosť, nevoľnosť, bolesť.


Menej časté

Smäd, hypotermia, pyrexia.Tak ako pri iných liekoch patriacich do terapeutickej skupiny antipsychotík aj pri zuklopentixole boli hlásené zriedkavé prípady predĺženia QT intervalu, ventrikulárnej arytmie - ventrikulárna fibrilácia (VF) a ventrikulárna tachykardia (VT), Torsades de Pointesa prípad náhleho nevysvetliteľného úmrtia (pozri časť 4.4).


Náhle prerušenie liečby zuklopentixolom môže byť sprevádzané symptómami z prerušenia liečby. Najčastejšími symptómami sú nauzea, vracanie, anorexia, hnačka, výtok z nosa, potenie, myalgie, parestézy, insomnia, neposednosť, úzkosť a nepokoj. Pacienti taktiež môžu pocítiť závraty, striedavé pocity tepla a chladu, a tremor. Vo všeobecnosti, symptómy vznikajú v priebehu 1 až 4 dní od prerušenia liečby a vymiznú v priebehu 7 až 14 dní.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Somnolencia, kóma,extrapyramidálne príznaky, kŕče, šok, hypertermia alebo hypotermia.


Boli hlásené zmeny EKG, predĺženie QT intervalu, Torsades de Pointes, zastavenie srdca a ventrikulárna arytmia pri podaní nadmernej dávky zuklopentixolu spolu s liekmi ovplyvňujúcimi srdce.


Najvyššia perorálne podaná denná dávka zuklopentixolu v klinických skúšaniach bola 450 mg.


Liečba

Liečba je symptomatická a podporná. Majú sa použiť postupy podporujúce respiračný a kardiovaskulárny systém. Nemá sa používať adrenalín, pretože výsledkom môže byť ďalšie zníženie krvného tlaku. Konvulzie možno liečiť diazepamom a extrapyramidálne symptómy biperidenom.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotikum, ATC kód: N05AF05


Mechanizmus účinku

Zuklopentixol je antipsychotikum tioxanténovej skupiny.

Antipsychotický účinok antipsychotík je viazaný na ich schopnosť blokovať dopamínové receptory, ale pravdepodobne sa na ňom podieľa aj blokáda 5-HT (5-hydroxytryptamínových) receptorov. In vitromá zuklopentixol vysokú afinitu ku D1aj D2dopamínovým receptorom, k 1-adrenoreceptorom a 5-HT2receptorom, ale nemá žiadnu afinitu ku cholínergickým muskarínovým receptorom. Má slabú afinitu k histamínovým (H1) receptorom a nemá žiadnu blokujúcu aktivitu voči 2-adrenoreceptorom.


In vivoafinita k D2receptorovým miestam prevažuje nad afinitou k D1receptorom. Zuklopentixol sa vo všetkých behaviorálnych štúdiách pre svoju neuroleptickú (dopamín blokujúcu) aktivitu osvedčil ako potentné antipsychotikum .

Našla sa korelácia medzi testovanými modelmi in vivo, afinitou k D2dopamínovým väzobným miestam a priemernou dennou dávkou perorálne užívaného antipsychotika.


Inhibícia pohybovej aktivity a predĺženie alkoholom a barbiturátmi navodenej doby spánku indikuje sedatívne pôsobenie zuklopentixolu.


Ako väčšina ostatných antipsychotík aj zuklopentixol zvyšuje plazmatické hladiny prolaktínu.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

V klinickej praxi je zuklopentixol určený na liečbu akútnych a chronických psychóz a na zvládanie mentálne retardovaných pacientov s hyperaktívnym a rušivým správaním.


Popri významnej redukcii alebo kompletnej eliminácii počiatočných symptómov schizofrénie, ako sú halucinácie, bludy a poruchy myslenia, má zuklopentixol tiež značný vplyv na sprievodné symptómy, ako sú hostilita, podozrievavosť, nepokoj a agresivita.


Zuklopentixol navodzuje prechodný, od dávky závislý, útlm. Takýto úvodný útlm však môže byť vo včasnej fáze choroby výhodný. Voči nešpecifickému sedatívnemu účinku sa rýchlo rozvíja tolerancia.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa maximálna plazmatická koncentrácia dosiahne asi o 4 hodiny. Zuklopentixol možno užívať bez vzťahu k príjmu potravy. Biodostupnosť perorálnej formy je asi 44 %.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem (Vd)je asi 20 l/kg.

Väzba na plazmatické proteíny je asi 98-99 %.


Biotransformácia

Metabolizmus zuklopentixolu prebieha troma hlavnými cestami - sulfoxidáciou, N-dealkyláciou bočných reťazcov a konjugáciou s kyselinou glukurónovou. Metabolity nemajú psychofarmakologickú aktivitu. V mozgu a iných tkanivách dominuje zuklopentixol nad metabolitmi.


Eliminácia

Eliminačný polčas (T 1/2 ) zuklopentixolu je asi 20 hodín a priemerný celkovy klírens (CLs) je približne 0,86 l/min.

Zuklopentixol sa vylučuje hlavne stolicou, ale do určitej miery (približne 10 %) aj močom. Len asi 0,1 % dávky sa vylúči v nezmenenej forme močom, čo znamená, že záťaž obličiek liekom je zanedbateľná.


U dojčiacich matiek sa zuklopentixol vylučuje v malých množstvách do materského mlieka. Počas rovnovážneho stavu bol priemerný pomer koncentrácia v mlieku/ koncentrácia v sére pred dávkou u žien liečených perorálne alebo dekanoátom približne 0,29.


Linearita

Kinetika je lineárna. Stabilné plazmatické hladiny sa dosiahnu v priebehu 3-5 dní. Priemerná minimálna stabilná hladina korešpondujúca s jedinou perorálnou dennou dávkou 20 mg zuklopentixolu bola približne 25 nmol/l.


Starší pacienti

Farmakokinetické parametre sú nezávislé od veku pacienta.


Znížená funkcia obličiek

Na základe vyššie uvedených charakteristík je opodstatnené domnievať sa, že znížená funkcia obličiek pravdepodobne nemá väčší vplyv na sérové hladiny materskej látky.


Znížená funkcia pečene

Údaje nie sú k dispozícii.


Polymorfizmus

Výskumy in vivoukázali, že určitá časť metabolických ciest je podmienená genetickým polymorfizmom oxidácie sparteín/debrisokínu (CYP2D6).


Farmakokinetický/farmakodynamiký vzťah

Na udržiavaciu liečbu schizofrenických pacientov s miernym - stredne ťažkým stupňom ochorenia sa odporúča minimálna (t.j. koncentrácia meraná bezprostredne pred podaním dávky) sérová (plazmatická) koncentrácia 2,8-12 ng/ml (7-30 nmol/l).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Zuklopentixol má nízku akútnu toxicitu.


Chronická toxicita

Štúdie chronickej toxicity nedávajú príčinu k obavám pri terapeutickom použití zuklopentixolu.


Reprodukčná toxicita

V troj-generačnej štúdii na potkanoch bolo zaznamenané oneskorenie párenia. Po spárení fertilita nebola ovplyvnená. Pri experimentálnom podaní zuklopentixolu v strave bolo zaznamenané zhoršenie schopnosti párenia a počet počatí sa znížil.


Reprodukčné štúdie na zvieratách nepreukázali embrytoxický alebo teratogénny účinok.


V peri/postnatálnej štúdii potkanov dávkovanie 5 a 15 mg/kg denne malo za následok zvýšený počet potratov, znížený počet prežívajúcich mláďat a oneskorený vývoj mláďat. Klinický význam týchto zistení nie je jasný a je možné, že účinok na mláďatá bol spôsobený zanedbávaním zo strany samíc, ktoré boli vystavené zuklopentixolu.


Mutagenita a karcinogenita

Zuklopentixol nemá mutagénny alebo karcinogénny potenciál.

V štúdii onkogenity u potkanov dávka 30 mg/kg denne počas dvoch rokov (najvyššia dávka) mala za následok ľahké nevýznamné zvýšenie incidencie mamárnych adenokarcinómov, adenómov ostrovčekovitých buniek pankreasu a karcinómov u samíc a parafolikulárnych karcinómov štítnej žľazy. Ľahké zvýšenie incidencie týchto nádorov je obvyklým nálezom u D2antagonistov, ktoré u potkanov zvyšujú sekréciu prolaktínu. Fyziologické rozdiely medzi potkanmi a ľuďmi vo vzťahu k prolaktínu spôsobujú, že klinický význam týchto zistení zostáva nejasný, ale nepovažujú sa za prediktory rizika onkogenézy u pacientov


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Solani amylum,

lactosum monohydricum,

cellulosum microcristallinum,

copovidonum,

glycerolum 85 %,

talcum,

ricini oleum hydrogenatum,

magnesii stearas.


Obal:

Hypromellosum 5,

macrogolum 6000.


Farbivá:

Titanii dioxidum (Cl 77891, E 171),

ferri oxidum rubrum (Cl 7491, E 172).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


50 a 100 kusov tabliet v polypropylénovom alebo veľkokapacitnom polyetylénovom (HDPE) obale.


Uzáver HDPE obalu obsahuje desikáciu.


HDPE obal má detský bezpečnostný uzáver.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


H. LUNDBECK A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Kodaň

Dánsko


Zastúpenie na Slovensku

Lundbeck Slovensko s. r. o.

Zvolenská 19

821 09 Bratislava 2


8. Registračné číslo


68/0167/85-CS


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25/07/1985

Dátum posledného predĺženia registrácie: 23/11/2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2014

10/10

Cisordinol 25 mg