+ ipil.sk

Cisplatin Strides 1 mg/ml infúzny koncentrátPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/06802-TRPísomná informácia pre používateľaCisplatin Strides 1 mg/ml infúzny koncentrát


cisplatina


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Cisplatina Strides a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Cisplatinu Strides
3. Ako používať Cisplatinu Strides
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Cisplatinu Strides
6. Obsah balenia a ďalšie informácieCisplatinu Strides infúzny koncentrát podáva iba zdravotnícky pracovník, ktorý vie zodpovedať všetky otázky, ktoré môžete mať po prečítaní tejto písomnej informácie pre používateľa.

1. Čo je Cisplatina Strides a na čo sa používaCisplatina patrí do skupiny liekov nazývaných cytostatiká, ktoré sa používajú na liečbu rakoviny. Cisplatina sa môže používať samostatne, ale bežnejšie sa cisplatina používa v kombinácii s inými cytostatikami.Na čo sa používa?

Cisplatina dokáže v tele zničiť bunky, ktoré môžu spôsobovať niektoré druhy rakoviny (nádor semenníka, nádor vaječníka, nádor močového mechúra, epiteliálny nádor hlavy a krku, rakovina pľúc, ako aj rakovina krčka maternice, pri ktorej sa tento liek podáva v kombinácii s liečbou ožarovaním).
Lekár vám poskytne podrobnejšie informácie.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Cisplatinu StridesNepoužívajte Cisplatinu Strides:

 • ak ste alergický na cisplatinu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste alergický (precitlivený) na ktorýkoľvek iný liek, ktorý obsahuje zlúčeniny platiny.

 • ak máte problémy s obličkami (poruchu funkcie obličiek).

 • ak ste dehydratovaný (odvodnený).

 • ak máte závažne potlačenú funkciou kostnej drene, ktorej príznakmi môžu byť: mimoriadna únava, ľahká tvorba krvných podliatin alebo krvácanie, výskyt infekcií.

 • ak máte poruchu sluchu.

 • ak máte nervové ochorenia spôsobené cisplatinou.

 • ak dojčíte.

 • v kombinácii s očkovacou látkou proti žltej zimnici a s fenytoínom (pozri nižšie „Iné lieky a Cisplatina Strides“).Buďte zvlášť opatrný pri Cisplatine Strides:

 • Lekár vám urobí vyšetrenia na stanovenie hladín vápnika, sodíka, draslíka a horčíka v krvi, takisto vám vyšetrí krvný obraz a funkciu pečene a obličiek, ako aj neurologické funkcie.

 • Cisplatina Strides sa má podávať iba pod prísnym dohľadom lekára špecialistu, ktorý má skúsenosti s podávaním chemoterapie.

 • Pred každým podaním Cisplatiny Strides vám vyšetria sluch.

 • Ak máte nervové ochorenie, ktoré nie je spôsobené Cisplatinou Strides.

 • Ak máte infekciu. Poraďte sa, prosím, so svojím lekárom.

 • Ak máte v úmysle počať dieťa (pozri „Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť“)

 • Ak sa roztok cisplatiny vyleje na kožu, postihnuté miesto sa musí ihneď umyť vodou a mydlom. Ak sa cisplatina injekčne podá mimo krvnej cievy, jej podávanie sa musí ihneď zastaviť. Preniknutie cisplatiny do kože môže viesť k poškodeniu tkaniva (k celulitíde, fibróze a k odumretiu tkaniva).Poraďte saso svojím lekárom, dokonca aj vtedy, ak sa na vás vyššie uvedené situácie vzťahovali kedykoľvek v minulosti.Iné lieky a Cisplatina Strides
Vezmite do úvahy, že uvedené situácie sa môžu vzťahovať aj na používanie liekov v minulosti alebo v budúcnosti.
Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali ďalšie lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte tosvojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • Súbežné užívanie liekov, ktoré potláčajú funkciu kostnej drene alebo súbežná liečba ožarovaním môže zosilniť vedľajšie účinky cisplatiny na kostnú dreň.

 • Toxické účinky cisplatiny sa môžu zvýšiť, keď sa podáva súbežne s inými cytostatikami (liekmi na liečbu rakoviny), ako je bleomycín a metotrexát.

 • Lieky na liečbu vysokého krvného tlaku (antihypertenzíva obsahujúce furosemid, hydralazín, diazoxid a propranolol) môžu zvýšiť toxický účinok Cisplatiny Strides na obličky.

 • Toxické účinky cisplatiny môžu závažne poškodiť obličky, keď sa podáva súbežne s liekmi, ktoré môžu mať vedľajšie účinky na obličky, ako sú lieky podávané na prevenciu/liečbu niektorých infekcií (antibiotiká: cefalosporíny, aminoglykozidy a/alebo amfotericín B) a kontrastné látky.

 • Toxické účinky cisplatiny môžu poškodiť sluchové schopnosti, keď sa podáva súbežne s liekmi, ktoré môžu mať vedľajší účinok na sluchové schopnosti, ako sú aminoglykozidy.

 • Ak počas liečby cisplatinou užívate lieky na liečbu dny, bude možno potrebné upraviť dávkovanie takýchto liekov (napr. alopurinol, kolchicín, probenecid a/alebo sulfínpyrazón).

 • Podávanie liekov, ktoré urýchľujú vylučovanie moču z tela (kľučkové diuretiká) v kombinácii s cisplatinou (dávka cisplatiny: vyššia ako 60 mg/m2, vylučovanie moču: menej ako 1 000 ml za 24 hodín) môže viesť k toxickým účinkom na obličky a sluch.

 • Prvé prejavy poškodenia sluchu (závraty a/alebo hučanie v ušiach) môžu zostať skryté, keď vám počas liečby cisplatinou podávajú aj lieky na liečbu precitlivenosti (antihistaminiká, ako sú buklizín, cyklizín, loxapín, meklozín, fenotiazíny, tioxantény a/alebo trimetobenzamidy).

 • Podávanie cisplatiny v kombinácii s ifosfamidom môže spôsobiť poškodenie sluchu.

 • Účinky liečby cisplatinou sa pri súbežnom podávaní pyridoxínu a hexametylmelamínu môžu znížiť.

 • Podávanie cisplatiny v kombinácii s bleomycínom a vinblastínom môže spôsobiť bledosť alebo modré sfarbenie prstov na rukách a/alebo na nohách (Raynaudov fenomén).

 • Podanie cisplatiny pred podaním paklitaxelu alebo v kombinácii s docetaxelom môže spôsobiť závažné poškodenie nervov.

 • Podávanie cisplatiny v kombinácii s bleomycínom a etopozidom môže znížiť hladinu lítia v krvi. Preto je potrebné pravidelne kontrolovať hladinu lítia.

 • Cisplatina znižuje účinky fenytoínu používaného na liečbu epilepsie.

 • Penicilamín môže znížiť účinok Cisplatiny Strides.

 • Cisplatina môže mať nežiaduci vplyv na účinok liekov, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (antikoagulanciá). Preto sa pri ich súbežnom podávaní musí častejšie kontrolovať zrážanlivosť krvi.

 • Podávanie cisplatiny a cyklosporínu môže viesť k potlačeniu imunitného systému s rizikom zvýšenej tvorby bielych krviniek (lymfocytov).

 • V priebehu troch mesiacov od ukončenia liečby cisplatinou sa nesmiete dať zaočkovať očkovacou látkou obsahujúcou živé vírusy.

 • Keď podstupujete liečbu cisplatinou, nesmiete sa dať zaočkovať očkovacou látkou proti žltej zimnici (pozri aj „Nepoužívajte Cisplatinu Strides“).Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Predtým ako vám podajú Cisplatinu Strides poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Cisplatina Strides sa nesmie podávať počas tehotenstva, pokiaľ vám to lekár výslovne neodporučí. Musíte používať účinný spôsob antikoncepcie počas liečby Cisplatinou Strides a ešte aspoň 6 mesiacov po liečbe.Počas liečby Cisplatinou Strides nesmiete dojčiť.Mužomliečeným Cisplatinou Strides sa neodporúča splodiť dieťa počas liečby a ešte 6 mesiacov po liečbe. Mužom sa navyše odporúča, aby sa pred začatím liečby poradili o možnosti konzervácie spermií.Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Cisplatina môže spôsobovať vedľajšie účinky, ako napríklad pocit ospalosti a/alebo vracanie. Ak sa u vás niektorý z týchto účinkov objaví, nesmiete obsluhovať stroje, ktoré si vyžadujú vašu plnú pozornosť.Cisplatina Strides obsahuje sodík

Cisplatina Strides obsahuje 9 mg sodíka na ml. Musíte to vziať do úvahy, ak ste na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.
3. Ako používať Cisplatinu StridesDávkovanie a spôsob podávania

Cisplatina Strides má podávať iba špecialista na liečbu rakoviny. Koncentrát sa nariedi roztokom chloridu sodného, ktorý obsahuje glukózu.Cisplatina Strides sa podáva iba injekčne do žily (vnútrožilovou infúziou).Cisplatina Strides nesmie prísť do kontaktu so žiadnymi materiálmi, ktoré obsahujú hliník.Odporúčané dávkovanie Cisplatiny Strides závisí od zdravotného stavu, očakávaných účinkov liečby a od toho, či sa Cisplatina Strides podáva samostatne (monoterapia) alebo v kombinácii s inými liekmi (kombinovaná chemoterapia).Cisplatina Strides (monoterapia):

Odporúča sa nasledujúce dávkovanie:

- Jednadávka 50 až 120 mg/m2povrchu tela, raz za 3 až 4 týždne.
- 15 až 20 mg/m
²denne počas 5-tichdní, raz za 3 až 4 týždne.Cisplatina Strides v kombinácii s inými chemoterapeutikami (kombinovaná chemoterapia):

- 20 mg/m²alebo vyššia dávka, raz za 3 až 4 týždne.Pri liečbe rakoviny krčka maternice sa cisplatina podáva v kombinácii s liečbou ožarovaním.

Zvyčajná dávka je 40 mg/m2týždenne počas 6 týždňov.V priebehu 24 hodín po podaní Cisplatiny Strides sa odporúča piť veľké množstvo vody, aby sa predišlo problémom s obličkami, alebo aby sa ich prípadný výskyt znížil.Ak sa domnievate, že ste dostali viac Cisplatiny Strides, ako ste mali

Lekár zaistí, aby vám podali správnu dávku pre vaše ochorenie. V prípade predávkovania sa u vás môžu objaviť zosilnené vedľajšie účinky. Lekár vám môže podať liek na liečbu príznakov týchto vedľajších účinkov. Ak sa domnievate, že ste dostali príliš veľké množstvo Cisplatiny Strides, ihneď sa obráťte na svojho lekára.Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.
4. Možné vedľajšie účinkyTak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, je dôležité, aby ste o tom povedali svojmu lekárovi pred ďalším podaním tohto lieku.Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytne čokoľvek z nasledujúceho :

 • pretrvávajúca alebo závažná hnačka alebo vracanie.

 • stomatitída/mukozitída (boľavé pery alebo vredy v ústnej dutine).

 • opuch tváre, pier, úst alebo hrdla.

 • nevysvetliteľné príznaky postihujúce dýchací systém, ako napríklad neproduktívny kašeľ, ťažkosti s dýchaním alebo dýchacie šelesty.

 • ťažkosti s prehĺtaním.

 • necitlivosť alebo mravčenie v prstoch na rukách alebo nohách.

 • mimoriadna únava.

 • nezvyčajná tvorba krvných podliatin alebo krvácanie.

 • prejavy infekcie, ako napríklad bolesť hrdla a vysoká teplota.

 • nepríjemný pocit v okolí miesta vpichu alebo v mieste vpichu počas podávania infúzie.Podľa častosti výskytu môžu byť vedľajšie účinkov účinky

veľmi časté– vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 používateľov;

časté– vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 používateľov,ale viac ako 1 zo 100;

menej časté–vyskytujú sa u menej ako 1 zo100 používateľov, ale viac ako 1 z 1000;

zriedkavé –vyskytujú sa u menej ako 1z 1000používateľov ;

veľmi zriedkavé–vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 používateľov;

neznáme– častosť výskytu nie je možné odhadnúť z dostupných údajovMôžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:Veľmi časté

Krv a lymfatický systém: zníženie počtu bielych krviniek, čo zvyšuje možnosť infekcie (leukopénia), zníženie počtu krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko tvorby krvných podliatin a krvácania (trombocytopénia), ako aj zníženie počtu červených krviniek, čo môže spôsobiť bledosť pokožky a slabosť alebo dýchavičnosť (anémia).
Obličky a močové cesty:porucha funkcie obličiek, ako napríklad neschopnosť tvoriť moč (anúria) a otrava krvi močom (urémia).Časté
Infekcie:otrava krvi (sepsa).
Nervová sústava:poškodenie nervového systému (neurotoxicita).
Srdce:arytmia –nepravidelný srdcový rytmus, vrátane spomalenia srdcového rytmu (bradykardia), zrýchlenia srdcového rytmu (tachykardia).
Krvné cievy:zápal žily (flebitída).
Poruchy dýchacej sústavy:ťažkosti s dýchaním (dýchavičnosť), zápal pľúc (pneumónia) a zlyhanie dýchania.
Koža:začervenanie a zápal kože (erytém, kožný vred) v mieste vpichu, opuch (edém), bolesť v mieste vpichu.Menej časté
Imunitný systém:závažná precitlivenosť (anafylaktická reakcia).
Sluch:strata sluchu (ototoxicita).

Rozmnožovacia sústava a prsníky:porucha tvorby spermií a porucha ovulácie, bolestivé zväčšenie prsníkov u mužov (gynekomastia).


Zriedkavé
Nádory: zvýšené riziko leukémie (akútna leukémia).

Imunitný systém:potlačenie imunitného systému (imunosupresia).
Výživa a látková premena:nadmerná hladina cholesterolu v krvi.
Nervový sústava:periférna neuropatia senzorických (zmyslových) nervov (obojstranná, senzorická neuropatia), ktorá je charakterizovaná pocitom pichania, svrbenia alebo mravčenia bez príčiny a niekedy je charakterizovaná stratou vnímania chuti, dotyku, stratou zraku, ako aj poruchou mozgovej činnosti (zmätenosť, nezrozumiteľná reč, niekedy slepota, strata pamäti a ochrnutie); náhla bolesť vystreľujúca z krku a cez chrbát prechádzajúca do nôh, ktorá vzniká pri predklonení sa, ochorenie chrbtice, kŕče, strata určitých typov mozgových funkcií, vrátane poruchy mozgu charakterizovanej kŕčmi a zníženou úrovňou vedomia (encefalopatia), ako aj uzavretie krčnej tepny.
Oči:zápal zrakového nervu sprevádzaný bolesťou a zníženou funkciou zrakového nervu (optická neuritída), porucha pohyblivosti oka.
Srdce:ochorenie vencovitých ciev srdca.
Krvné cievy: zvýšený krvný tlak (hypertenzia)

Tráviaca sústava:zápal sliznice ústnej dutiny (stomatitída).


Veľmi zriedkavé
Výživa a látková premena: zvýšená hladina železa v krvi.
Nervová sústava:záchvaty (záchvaty kŕčov).
Srdce:zlyhanie srdca.


Neznáme

Infekcie:infekcie
Hormóny: zvýšená hladina amylázy (enzým) v krvi.

Výživa a látková premena: znížená hladina elektrolytov (horčíka, vápnika, sodíka, fosfátu, draslíka) v krvi spojená so svalovými kŕčmi a/alebo zmenami na elektrokardiograme (EKG), dehydratácia (odvodnenie), mimovoľné kontrakcie svalov (tetánia).

Nervová sústava: porážka (mozgovocievna príhoda)

Oči: strata zraku (slepota), ťažkosti vo vnímaní farieb, rozmazané videnie, opuch (papiloedém)

Sluch a orgán rovnováhy:strata sluchu, hučanie v ušiach (tinnitus)

Srdce: srdcová porucha

Krvné cievy: narušený prietok krvi, napr. v mozgu, ale aj v prstoch na rukách a nohách (Raynaudov syndróm).

Poruchy dýchacej sústavy:pľúcna embólia (upchatie cievy krvnou zrazeninou).

Tráviaca sústava:strata chuti do jedla (anorexia), pocit na vracanie, vracanie, hnačka, štikútka.

Koža:vypadávanie vlasov(alopécia), vyrážka.

Celotelové príznaky:horúčka, slabosť (asténia), malátnosť.Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
5. Ako uchovávať Cisplatinu StridesTento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na injekčnej liekovke a na škatuli po „exp“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.Uchovávajte injekčnú liekovku v škatuli na ochranu pred svetlom.Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej25 °C.

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.Ak je roztok zakalený alebo sú v ňom prítomné usadeniny, ktoré sa nerozpúšťajú, injekčná liekovka sa musí zlikvidovať.Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.Po nariedení:

Bola preukázaná chemická a fyzikálna stabilita lieku pripraveného na použitie po dobu 14 dní pri teplote15-25°C, ak bol chránený pred svetlom.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a za normálnych okolností čas použiteľnosti nemá byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2 až 8°C, pokiaľ sa nariedenie nevykonalo v kontrolovaných a overených aseptických podmienkach.
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Cisplatina Strides obsahujeLiečivo je cisplatina.
1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 1 mg cisplatiny.

Jedna injekčná liekovka s 50 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 50 mg cisplatiny.

Jedna injekčná liekovka so 100 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 100 mg cisplatiny.Ďalšie zložkysú chlorid sodný, kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), hydroxid sodný (na úpravu pH) a voda na injekciu.Ako vyzerá Cisplatina Strides a obsah balenia

Cisplatina Strides je číry, bezfarebný až svetložltý infúzny koncentrát bez viditeľných častíc v sklenených injekčných liekovkách.Balenie s 1 injekčnou liekovkou s objemom 50 ml koncentrátu, injekčná liekovka obsahuje 50 mg cisplatiny.

Balenie s 1 injekčnou liekovkou s objemom 100 ml koncentrátu, injekčná liekovka obsahuje 100 mg cisplatiny.Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


Výrobca

Strides Arcolab Polska Sp.z.o.o.

10, Daniszewska Str

03-230 Varšava

Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko

Cisplatin Strides 1mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Bulharsko:

Cisplatin Strides 1 mg/ml Концентрат за инфузионен разтвор

Cyprus

Cisplatin Strides 1 mg/mlΠυκνόδιάλυμα για Παρασκευήδιαλύματος προςέγχυση

Česká republika

Cisplatin Strides 1 mg/ml koncentrát propřípravu infuzního roztoku

Dánsko

Cisplatin Strides 1 mg/ml koncentrat til infusionsvaeske, opløsning

Estónsko:

Cisplatin Strides 1 mg/ml

Fínsko:

Cisplatin Strides 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Francúzsko:

Cisplatin Strides Arcolab International 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

Grécko:

Cisplatin Strides 1 mg/mlΠυκνόδιάλυμα για Παρασκευήδιαλύματος προςέγχυση

Holandsko:

Cisplatin Strides 1 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Írsko:

Cisplatin Strides 1 mg/ml concentrate for solution for infusion

Island:

Cisplatin Strides 1 mg/mlinnrennslisþykkni, lausn

Litva:

Cisplatin Strides 1 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Lotyšsko:

Cisplatin Strides 1 mg/ml koncentrāts infūziju šķīdumapagatavošanai

Luxembursko:

Cisplatin Strides 1 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Maďarsko:

Cisplatin Strides 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Malta:

Cisplatin Strides 1 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Nemecko:

Cisplatin Strides 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Nórsko:

Cisplatin Strides 1 mg/ml, konsentrat til infusjonsvæske

Poľsko:

Cisplatyną Strides

Portugalsko:

CisplatinStrides

Rakúsko:

CisplatinStrides 1 mg/ml KonzentratzurHerstellungeinerInfusionslösung

Rumunsko:

Cisplatin Strides Arcolab International 1 mg/mlconcentratpentrusoluţieperfuzabilă

Slovensko:

Cisplatina Strides 1 mg/ml infúznykoncentrát

Slovinsko:

Cisplatin Strides Arcolab 1 mg/ml koncentratzaraztopinozainfundiranje

Spojené Kráľovstvo:

Cisplatin 1 mg/ml concentrate for solution for infusion

Španielsko:

Cisplatino Strides 1 mg/ml concentrado para solución

para perfusión EFG

Švédsko:

Cisplatin Strides 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Taliansko:

Cisplatin StridesTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2015.

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:Príprava a zaobchádzanie s liekomIba na jednorazové použitie.

Postupujte podľa miestnych predpisov o zaobchádzaní s cytotoxickými látkami.Tak ako pri všetkých antineoplastických liekoch je pri príprave cisplatiny potrebná opatrnosť. Riedenie má vykonať vyškolený personál za aseptických podmienok v priestore špeciálne určenom na tento účel a pri príprave treba použiť ochranný plášť a rukavice. Ak nie je k dispozícii bezpečnostný box, je treba toto vybavenie doplniť o ochrannú masku a okuliare.

Treba prijať opatrenia, aby sa zabránilo kontaktu roztoku s kožou a sliznicami. Ak napriek tomu dôjde ku kontaktu s kožou, koža sa musí ihneď umyť mydlom a vodou. Pri kontakte s kožou sa objavili pocity mravčenia, pálenia a začervenanie. V prípade kontaktu so sliznicami sa postihnuté miesto musí opláchnuť veľkým množstvom vody. Po vdýchnutí lieku sa zaznamenala dýchavičnosť, bolesť na hrudníku, podráždenie hrdla a nauzea.V prípade rozliatia si pracovník nasadí rukavice a rozliaty materiál zotrie špongiou, ktorá je pre takýto prípad pripravená na pracovisku. Plochu umyte vodou dvakrát. Všetky roztoky a špongie vložte do plastového vreca a uzavrite.


Gravidné ženy nesmú zaobchádzať s cytostatikami.


Vylúčené telesné tekutiny a zvratky sa majú likvidovať s opatrnosťou.Ak je roztok zakalený alebo sú v ňom prítomné usadeniny, ktoré sa nerozpúšťajú, injekčná liekovka sa musí zlikvidovať.Poškodenú injekčnú liekovku treba považovať za a zaobchádzať s ňou rovnako ako s kontaminovaným odpadom. Kontaminovaný odpad sa musí uchovávať v nádobe na odpad špeciálne označenej na tento účel. Pozri časť „Likvidácia“.Príprava na intravenózne podanie

Z injekčnej liekovky odoberte potrebné množstvo roztoku a narieďte ho minimálne 1 litrom nasledujúcich roztokov:

 • chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %);

 • zmes chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) /roztoku glukózy 50mg/ml (5 %) (1:1), (výsledkom budú konečné koncentrácie: chlorid sodný 4,5 mg/ml (0,45 %), glukóza 25 mg/ml (2,5 %));

 • chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) a 18,75 mg/ml (1,875 %) injekčného roztoku manitolu

 • chloridu sodného 4,5 mg/ml (0,45 %), glukózy 25 mg/ml (2,5 %) a 18,75 mg/ml (1,875 %) injekčného roztoku manitolu.


Pred použitím vždy skontrolujte injekčnú striekačku. Podať sa môže iba číry roztok bez viditeľných častíc.


ZABRÁŇTE kontaktu s injekčným materiálom, ktorý obsahuje hliník.
NEPODÁVAJTE nenariedený roztok.


Údaje o chemickej a fyzikálnej stabilite pri použití nenariedených roztokov, pozri časť „Špeciálne upozornenia na uchovávanie – nezriedený roztok.“


Likvidácia

Všetky materiály, ktoré sa použili pri príprave a podaní lieku, alebo ktoré prišli do kontaktu s cisplatinou, sa musia zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu cytotoxických látok. Nespotrebované množstvo lieku ako aj všetok materiál použitý pri nariedení a podaní lieku sa musí zlikvidovať v súlade so štandardnými postupmi nemocnice vzťahujúcimi sa na cytotoxické látky a v súlade miestnymi požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.Inkompatibility

Zabráňte kontaktu s hliníkom. Medzi cisplatinou a kovovým hliníkom dochádza k reakcii, pri ktorej sa vytvorí čierny precipitát platiny. Nesmú sa použiť žiadne i.v. súpravy, injekčné ihly, katétre a injekčné striekačky, ktoré obsahujú hliník. Cisplatina sa rozkladá v roztokoch s nízkym obsahom chloridu; koncentrácia chloridu sa musí rovnať minimálne 0,45 % roztoku chloridu sodného.Antioxidanty (ako je disiričitan sodný), hydrogénuhličitany (hydrogénuhličitan sodný), sírany, fluóruracil a paklitaxel môžu inaktivovať cisplatinu v infúznych súpravách.Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti „Príprava na intravenózne podanie“.Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Liek v balení na predaj:

Infúzny koncentrát 1 mg/ml

Nenariedený roztok: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25C. Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke. Injekčnú liekovku uchovávajte v škatuli na ochranu pred svetlom. Ak roztok nie je číry alebo ak sa v ňom vytvorí nerozpustiteľný precipitát, roztok sa nesmie použiť.


Nariedený roztok:


Neuchovávajte nariedené roztoky v chladničke ani v mrazničke.


Po nariedení infúznymi roztokmi uvedenými vyššie:

Bola preukázaná chemická a fyzikálna stabilita lieku pripraveného na použitie po dobu 14 dní pri teplote15-25°C, ak bol chránený pred svetlom.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť vždy ihneď.

Strana 0 z 17


Cisplatin Strides 1 mg/ml infúzny koncentrát

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/06802-TR


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Cisplatin Strides 1 mg/ml infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 1 mg cisplatiny.

Jedna injekčná liekovka s 50 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 50 mg cisplatiny.

Jedna injekčná liekovka s 100 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 100 mg cisplatiny.


Pomocná látka so známym účinkom:

Každý ml roztoku obsahuje 9 mg (< 1 mmol)sodíka.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát

Číry, bezfarebný až svetložltý roztok bez viditeľných častíc.


Hodnota pH je v rozmedzí od 3,5 do 6,5.


Osmolarita je v rozmedzí od 262 do 363 mOsmol/l.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Cisplatina Strides je určená na liečbu:

pokročilého alebo metastázujúceho testikulárneho karcinómu

pokročilého alebo metastázujúceho ovariálneho karcinómu

pokročilého alebo metastázujúceho karcinómu močového mechúra

pokročilého alebo metastázujúceho skvamocelulárneho karcinómu hlavy a krku

pokročilého alebo metastázujúceho nemalobunkového karcinómu pľúc

pokročilého alebo metastázujúceho malobunkového karcinómu pľúc.


Cisplatina je indikovaná v kombinácii s rádioterapiou pri liečbe karcinómu krčka maternice.


Cisplatina sa môže použiť v monoterapii a ako súčasť kombinovanej liečby.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Cisplatin Strides 1 mg/ml infúzny koncentrát sa pred podaním musí nariediť. Pokyny pre riedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6.Nariedený roztok sa má podávať výhradne intravenózne vo forme infúzie (pozri nižšie). Pri podávaní sa treba vyhnúť akýmkoľvek pomôckam s obsahom hliníka, ktoré môžu prísť do kontaktu s cisplatinou (súpravy na intravenóznu infúziu, ihly, katétre, striekačky) (pozri časť 6.2).


Dospelí a deti:


Dávkovanie cisplatiny závisí od primárneho ochorenia, očakávanej odpovede pacienta a od toho, či sa cisplatina použije v monoterapii alebo ako súčasť kombinovanej chemoterapie. Pokyny pre dávkovanie platia pre dospelých aj deti.


Pri monoterapiisa odporúčajú dva nasledujúce dávkovacie režimy:

 • jednorazová dávka 50 až 120 mg/m2 povrchu tela každé 3 až 4 týždne;

 • 15 až 20 mg/m2/deň päť po sebe nasledujúcich dní, každé 3 až 4 týždne.


Ak sa cisplatina používa pri kombinovanej chemoterapii, musí sa dávka cisplatiny znížiť. Zvyčajná dávka je 20 mg/m2alebo viac, jedenkrát za 3 až 4 týždne.

Pri liečbe karcinómu krčka maternice sa cisplatina používa v kombinácii s rádioterapiou. Zvyčajná dávka je 40 mg/m2týždenne počas 6 týždňov.

Upozornenia a opatrenia, ktoré treba zvážiť pred podaním ďalšieho liečebného cyklu, pozri časť 4.4.


U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo s útlmom kostnej drene sa musí dávka primerane znížiť.


Infúzny roztok cisplatiny pripravený podľa pokynov (pozri časť 6.6) sa má podávať intravenóznou infúziou s trvaním 6 až 8 hodín.


Dostatočná hydratácia musí byť udržiavaná od 2 až 12 hodín pred podaním do minimálne 6 hodín po podaní cisplatiny. Hydratácia je potrebná na zaistenie dostatočnej dierézy počas liečby cisplatinou a po nej. Zabezpečuje sa podaním intravenóznej infúzie niektorého z nasledujúcich roztokov:

0,9% roztok chloridu sodného;

zmes 0,9% roztoku chloridu sodného s 5% roztokom glukózy (1:1).

Hydratácia predliečbou cisplatinou:

Intravenózna infúzia rýchlosťou približne 100 až 200 ml/hod po dobu 6 až 12 hodín, s celkovým množstvom najmenej1l.

Hydratácia poukončení podávania cisplatiny:

Intravenózna infúzia ďalších 2 litrov rýchlosťou 100 až 200 ml za hodinu po dobu 6 až12

hodín.


Ak je po hydratácii výdaj moču nižší ako 100 až 200 ml/hodinu, môže byť potrebná forsírovaná diuréza. Diuréza sa môže forsírovať intravenóznym podaním 37,5 g manitolu vo forme 10% roztoku (375 ml 10% roztoku manitolu) alebo podaním diuretika, ak je funkcia obličiek v norme. Podanie manitolu alebo diuretika sa vyžaduje aj vtedy, keď je podávaná dávka cisplatiny vyššia ako 60 mg/m2povrchu tela.


Je nutné, aby pacient vypil veľké množstvo tekutín počas 24 hodín po podaní infúzie cisplatiny, aby sa zaistil dostatočný výdaj moču.


Príprava intravenózneho roztoku – Upozornenie

Ako pri iných potenciálne toxických prípravkoch, je potrebná opatrnosť pri manipulácii s roztokom cisplatiny. V prípade náhodnej expozície prípravku je možný vznik kožných lézií. Odporúča sa používať rukavice. Ak roztok cisplatiny príde do kontaktu s kožou alebo sliznicami, kožu alebo sliznice riadne umyte mydlom a vodou.


Odporúča sa dodržiavať príslušné postupy pre manipuláciu a likvidáciu cytotoxických látok.


Pred podaním roztoku pacientovi overte čírosť roztoku a neprítomnosť častíc.


4.3 Kontraindikácie


Cisplatina je kontraindikovaná u pacientov:

 • s precitlivenosťou na cisplatinu alebo iné zlúčeniny platiny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok;

 • s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) cisplatina je nefrotoxická;

 • v stave dehydratácie (hydratácia sa vyžaduje pred a po podaní lieku, aby sa predišlo závažnej poruche funkcie obličiek);

 • s myelosupresiou;

 • s poruchou sluchu– cisplatina je neurotoxická (najmä ototoxická);

 • s neuropatiou vyvolanou cisplatinou;

 • počas dojčenia (pozri časť 4.6);

 • v kombinácii so živou očkovacou látkou, vrátane vakcíny proti žltej zimnici (pozri časť 4.5);

 • v kombinácii s fenytoínom pri profylaktickom použití (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Cisplatina reaguje s kovovým hliníkom a vytvára čierny precipitát platiny. Preto je nutné sa vyhnúť súpravám na intravenóznu infúziu, ihlám, katétrom a striekačkám, ktoré obsahujú hliník.


Cisplatina musí byť podávaná pod dôkladným dohľadom kvalifikovaného lekára so špecializáciou v oblasti používania chemoterapeutík.


Primerané sledovanie a riadenie liečby a jej komplikácií je možné len v prípade, že je dostupná správna diagnóza a presné podmienky liečby.


Pred, počas a po podaní cisplatiny sa musia vyšetriť nasledujúce parametre, resp. funkcie orgánov:

 • funkcia obličiek;

 • funkcia pečene;

 • hematopoéza (počet erytrocytov a leukocytov a trombocytov);

 • elektrolyty v sére (vápnik, sodík, draslík, horčík).

Tieto vyšetrenia sa musia opakovať v týždňových intervaloch počas celého trvania liečby cisplatinou.


Opakované podanie cisplatiny sa musí oddialiť, pokiaľ sa pri nasledujúcich parametroch nedosiahnu referenčné hodnoty:

 • Sérový kreatinín < 130 µmol/l resp. 1,5 mg/dl

 • Močovina < 25 mg/dl

 • Počet leukocytov > 4 000/µl resp. > 4,0 x 109/l

 • Počet trombocytov > 100 000/µl resp. > 100 x 109/l

 • Audiogram: výsledky v rozpätí referenčných hodnôt.


Nefrotoxicita

Cisplatina spôsobuje závažnú kumulatívnu nefrotoxicitu. Riziko nefrotoxicity znižuje diuréza forsírovaná hydratáciou alebo hydratáciou a podaním vhodných diuretík pred a po podaní cisplatiny. Produkciou moču 100 ml/hodinu alebo viac možno minimalizovať nefrotoxicitu zapríčinená cisplatinou . Toto môže byť dosiahnuté hydratovaním 2 litrami vhodného intravenózneho roztoku pred podaním cisplatiny a rovnakého roztoku po jej podaní (odporúča sa 2 500 ml/m2/24 hodín). V prípade, že je dôkladná hydratácia nepostačujúca na udržanie primeranej produkcie moču, môžu sa podať osmotické diuretiká (napr. manitol).

Hyperurikémia a hyperalbuminémia môžu viesť k predispozícii na cisplatinou navodenú nefrotoxicitu.


Neurotoxicita

Zaznamenali sa prípady závažných neuropatií u pacientov.

Tieto neuropatie môžu byť ireverzibilné a môžu sa prejavovať ako parestézia, areflexia, strata propriocepcie a pocit chvenia. Zaznamenala sa aj strata motorickej funkcie. V pravidelných intervaloch musí byť vykonávané neurologické vyšetrenie.

Osobitná pozornosť je potrebná u pacientov s periférnou neuropatiou nevyvolanou cisplatinou.


Ototoxicita

Ototoxicita bola pozorovaná až u 31 % pacientov liečených jednorazovou dávkou 50 mg/m2cisplatiny, a prejavuje sa tinnitusom a/alebo stratou sluchu v oblasti vysokých frekvencií (4 000 až 8 000 Hz). Príležitostne sa môže objaviť znížená schopnosť počuť konverzačné tóny. Ototoxický účinok môže byť výraznejší u detí liečených cisplatinou. Strata sluchu môže byť jednostranná alebo obojstranná a býva častejšia a závažnejšia pri opakovaných dávkach, napriek tomu hluchota po začiatočnej dávke bola hlásená zriedkavo. Ototoxicitu môže zvýšiť predchádzajúce súbežné ožarovanie lebky a môže súvisieť s maximálnou koncentráciou cisplatiny v plazme. Nie je jasné či je ototoxicita spôsobená cisplatinou reverzibilná. Pred začatím liečby a vždy pred ďalšími dávkami cisplatiny sa má vykonať dôkladné audiometrické vyšetrenie. Boli hlásené aj prejavy vestibulárnej toxicity (pozri časť 4.8.).

Pred začiatkom liečby cisplatinou a vždy pred začiatkom ďalšieho liečebného cyklu sa musí urobiť audiogram (pozri časť 4.8).


Alergické reakcie

Tak ako pri iných liekoch obsahujúcich platinu, môžu sa objaviť reakcie z precitlivenosti (anafylaktoidné reakcie), vo väčšine prípadov počas perfúzie, vyžadujúce ukončenie perfúzie a primeranú symptomatickú liečbu (antihistaminikami, adrenalínom a/alebo glukokortikoidmi). Skrížené reakcie, niekedy fatálne, boli hlásené pri všetkých zlúčeninách platiny (pozri časť 4.8. a časť 4.3.).


Funkcia pečene a hematologické parametre

V pravidelných intervaloch musia byť sledované hematologické parametre a funkcia pečene.


Karcinogénny potenciál

V zriedkavých prípadoch sa u ľudí vyskytla akútna leukémia v rovnakom čase ako používali cisplatinu, čo bolo vo všeobecnosti spájané s inými liekmi, ktoré môžu vyvolať leukémiu.


Cisplatina je bakteriálny mutagén a zapríčiňuje chromozómové aberácie v kultúrach živočíšnych buniek. Karcinogenita je možná, ale nebola dokázaná. Cisplatina je teratogénna a embryotoxická u myší.


Reakcie v mieste podania

Počas podávania cisplatiny sa môžu vyskytnúť reakcie v mieste podania injekcie. Nakoľko je možná extravazácia, odporúča sa dôkladne sledovať miesto podania injekcie kvôli možnej infiltrácii počas podávania lieku. Špecifická liečba reakcií, spôsobených extravazáciou nie je v súčasnosti známa.


Osobitná pozornosť je potrebná u pacientov s akútnou bakteriálnou alebo vírusovou infekciou.


V prípadoch extravazácie:
- ihneď zastavte podávanie infúzie cisplatiny;

- nehýbte ihlou, odsajte extravazát z tkaniva a prepláchnite 0,9% roztokom chloridu sodného (ak sa podal roztok cisplatiny s vyššou koncentráciou ako odporúčanou; pozri časť 6.6.).


UPOZORNENIE

Toto cytostatikum má výraznejšiu toxicitu, než aká je zvyčajne zaznamenaná pri antineoplastickej chemoterapii.


Toxicita spôsobená cisplatinou môže byť zosilnená jej kombinovaným použitím s inými liekmi, ktoré sú toxické pre uvedené orgány alebo systémy.


Nauzea a vracanie môžu byť intenzívne a vyžadujú primeranú antiemetickú liečbu.


Po podaní cisplatiny sa často vyskytuje nauzea, vracanie a hnačka (pozri časť 4.8). Tieto príznaky u väčšiny pacientov vymiznú po 24 hodinách. Menej závažné prípady nauzey a anorexie môžu pretrvávať až sedem dní po liečbe.


Na zmiernenie alebo predchádzanie nauzey a vracania môže byť účinné profylaktické podávanie antiemetík.


Strata tekutín spôsobená vracaním a hnačkou sa musí kompenzovať.


Musí byť vykonávaný starostlivý dohľad v súvislosti s ototoxicitou, myelodepresiou a anafylaktickými reakciami (pozri časť 4.8.).


Cisplatina vykazuje mutagénny účinok. Môže tiež spôsobovať neplodnosť. Pri iných antineoplastických látkach sa preukázal karcinogénny účinok a túto možnosť treba vziať do úvahy pri dlhodobom podávaní cisplatiny.


Muži a ženy majú používať účinný spôsob antikoncepcie počas liečby cisplatinou a ešte minimálne 6 mesiacov po liečbe(pozri časť 4.6).


Dôležitá informácia o niektorých zložkách Cisplatiny Strides

Cisplatina Strides obsahuje 9 mg sodíka na ml. Toto množstvo je potrebné zohľadniť, ak je pacient na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nefrotoxické látky:

Súbežné podávanie nefrotoxických (napr. cefalosporíny, aminoglykozidy, amfotericín B alebo kontrastné látky) alebo ototoxických (napr. aminoglykozidy) liekov bude zvyšovať toxický účinok cisplatiny na obličky. Počas alebo po liečbe cisplatinou sa odporúča opatrnosť pri podávaní liekov, ktoré sa prednostne vylučujú obličkami napr. cytostatík ako sú bleomycín a metotrexát, nakoľko môže byť znížená eliminácia obličkami.


Obličková toxicita spôsobená ifosfamidom môže byť vyššia pri jeho súbežnom podávaní s cisplatinou alebo u pacientov, ktorý boli predtým liečený cisplatinou.


V niekoľkých prípadoch boli po kombinovanej liečbe cisplatiny s bleomycínom a etopozidom zaznamenané znížené hodnoty lítia v krvi. Z tohto dôvodu sa odporúča sledovať hladiny lítia.


Výskyt nefrotoxicity vyvolanej cisplatinou sa môže zvýšiť pri súbežnej liečbe antihypertenzívami s obsahom furosemidu, hydralazínu, diazoxidu a propranololu.


Môže byť potrebná úprava dávky alopurinolu, kolchicínu, probenecidu alebo sulfínpyrazónu, ak sa používajú spolu s cisplatinou, keďže cisplatina spôsobuje zvýšenie koncentrácie kyseliny močovej v sére.


Vzhľadom na možné poškodenie obličiek a na možnú ototoxicitu sa diuréza nemá forsírovať podaním kľučkových diuretík, s výnimkou pacientov liečených dávkami cisplatiny prevyšujúcimi60 mg/m2a s výdajom moču nižším ako 1 000 ml za 24 hodín.


Súbežné podávanie ifosfamidu spôsobuje zvýšené vylučovanie bielkovín.


Ototoxické látky:

Súbežné podávanie ototoxickýxh liekov (napr. aminoglykozidy, kľučkové diuretiká) bude zvyšovať toxický účinok cisplatiny na sluchové funkcie. Okrem pacientov liečených dávkami cisplatiny prevyšujúcimi 60 mg/m2, ktorých výdaj moču je nižší ako 1 000 ml za 24 hodín, sa nemá diuréza forsírovať podaním kľučkových diuretík, vzhľadom na možné poškodenie obličkového systému a ototoxicitu.


Ifosfamid môže zvýšiť poruchu sluchu zapríčinenú cisplatinou.


Oslabené živé vakcíny:

Vakcína proti žltej zimnici je pre riziko fatálnej systémovej vakcinačnej choroby prísne kontraindikovaná (pozri časť 4.3.). Vzhľadom na riziko generalizovaného ochorenia sa odporúča používať inaktivované vakcíny, ak sú dostupné.


Neodporúča sa vakcinácia živými vírusmi počas troch mesiacov od ukončenia liečby cisplatinou.


Perorálne antikoagulanciá:

V prípade súbežného užívania perorálnych antikoagulancií sa odporúča pravidelne kontrolovať INR.


Antihistaminiká, fenotiazíny a iné:

Súbežné používanie antihistaminík, buklizínu, cyklizínu, loxapínu, meklozínu, fenotiazínov, tioxanténov alebo trimetobenzamidov môže maskovať ototoxické symptómy (akými sú závraty a tinnitus).


Antikonvulzívne látky:

Sérové koncentrácie antikonvulzívnych liekov môžu počas liečby cisplatinou zotrvávať v subterapeutických hladinách.


Cisplatina môže znížiť absorpciu fenytoínu, a tým viesť k zníženiu kontroly epilepsie, keď sa fenytoín podáva ako už existujúca liečba. Počas liečby cisplatinou je začatie novej antikonvulzívnej liečby fenytoínom prísne kontraindikované (pozri časť 4.3).


Kombinácia s pyridoxínom + altretamínom:

Počas randomizovanej štúdie liečby pokročilej rakoviny vaječníkov bol čas odozvy na liek nepriaznivo ovplyvnený, keď bol pyridoxín používaný v kombinácii s altretamínom (hexametylmelamínom) a cisplatinou.


Paklitaxel:

Preukázalo sa, že liečba cisplatinou pred podaním infúzie paklitaxelu môže znížiť klírens paklitaxelu o 70 – 75 %, a preto môže zvýšiť neurotoxicitu (u 70 a viac % pacientov).


Iné:

Súbežné podávanie myelosupresívne pôsobiacich liekov alebo liečba ožarovaním zosilňuje účinky myelosupresívneho pôsobenia cisplatiny.


Cisplatina podávaná v kombinácii s bleomycínom a vinblastínom môže viesť k vzniku Raynaudovho fenoménu.


V štúdii u onkologických pacientov s metastázujúcim alebo pokročilým karcinómom vyvolalo podanie docetaxelu v kombinácii s cisplatinou závažnejšie neurotoxické účinky (závislé od dávky a senzorické), ako keď sa v rovnakých dávkach podávali v monoterapii.


Chelátotvorné látky, ako penicilamín, môžu znižovať účinnosť cisplatiny.


Pri súbežnom podávaní cisplatiny a cyklosporínu sa má vziať do úvahy nadmerná imunosupresia s rizikom lymfoproliferácie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Ženy vo fertilnom veku/antikoncepcia u mužov a žien

Ženy vo fertilnom veku a muži musia používať účinný spôsob antikoncepcie počas liečby a až do 6 mesiacov po liečbe.


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití cisplatiny u gravidných žien. Avšak na základe farmakologických vlastnostísa predpokladá, že je cisplatina toxická pre plod. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu a transplacentárnu karcinogenitu (pozri časť 5.3). Cisplatina sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné.


Laktácia
Cisplatina sa vylučuje do materského mlieka. Dojčenie je kontraindikované počas liečby cisplatinou.


Fertilita

Ak si pacienti želajú mať deti po ukončení liečby cisplatinou, odporúča sa konzultácia s odborníkom v oblasti genetiky. Cisplatina môže spôsobiť dočasnú alebo trvalú neplodnosť. Možno zvážiť kryokonzerváciu spermií (pozri aj časť 4.4).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Avšak profil nežiaducich účinkov (ako je nefrotoxicita) môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti, u ktorých sa tieto účinky (napr. ospalosť alebo vracanie) vyskytnú, nesmú viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky závisia od použitej dávky a môžu mať kumulatívne účinky.


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami (> 10 %) cisplatiny boli hematologické (leukopénia, trombocytopénia a anémia), gastrointestinálne (anorexia, nauzea, vracanie a hnačka), poruchy ucha (poškodenie sluchu), poruchy obličiek (zlyhanie obličiek, nefrotoxicita, hyperurikémia) a horúčka.


Závažné toxické účinky na obličky, kostnú dreň a sluch boli hlásené u približne jednej tretiny pacientov, ktorí dostali jednorazovú dávku cisplatiny; účinky zvyčajne súvisia s dávkou a sú kumulatívne. Závažnejšia forma ototoxicity sa môže vyskytnúť u detí.


Frekvencie sú definované pomocou nasledovnej konvencie:

Veľmi časté (1/10); časté (1/100 až <1/10); menej časté (1/1 000 až <1/100); zriedkavé (1/10 000 až 1/1 000); veľmi zriedkavé (1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Tabuľka nežiaducich účinkov lieku hlásených počas klinických skúšaní alebo po uvedení lieku na trh (MedDRA terminológia)

Trieda orgánového systému

Frekvencia

MedDRA termín

Infekcie a nákazy

Časté

sepsa

Neznáme

infekciaa

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov(cysty a polypy)

Zriedkavé

akútna leukémia

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté

zlyhanie kostnej drene, trombocytopénia, leukopénia, anémia

Veľmi zriedkavé

trombotická mikroangiopatia kombinovaná s hemolyticko-uremickým syndrómom

Neznáme

hemolytická anémia dokázaná pozitívnym Coombsovým testom

Poruchy imunitného systému

Menej časté

anafylaktoidnéb reakcie


Zriedkavé

imunosupresia

Poruchy endokrinného systému

Neznáme

zvýšenie amylázy v krvi, neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté

hyponatriémia

Menej časté

hypomagneziémia

Zriedkavé

hypercholesterolémia

Veľmi zriedkavé

zvýšenie železa v krvi

Neznáme

dehydratácia, hypokaliémia, hypofosfatémia, hyperurikémia, hypokalciémia, tetánia

Poruchy nervového systému

Časté

neurotoxicita

Zriedkavé

kŕče, periférna neuropatia, leukoencefalopatia, syndróm reverzibilnej posteriórnej leukoencefalopatie

Veľmi zriedkavé

záchvaty kŕčov

Neznáme

mozgovocievna príhoda, hemoragická mozgová porážka, ischemická mozgová porážka, ageúzia, cerebrálna arteritída, Lhermittov príznak, myelopatia, autonómna neuropatia

Poruchy oka

Zriedkavé

optická retrobulbárna neuritída, poruchy pohyblivosti oka

Neznáme

rozmazané videnie, získaná farboslepota, kortikálna slepota, optická neuritída, papiloedém, pigmentácia na sietnici

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

ototoxicita

Neznáme

tinnitus, hluchota

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

arytmia, bradykardia, tachykardia

Zriedkavé

infarkt myokardu, závažná ischemická choroba srdca

Veľmi zriedkavé

zástava srdca

Neznáme

porucha srdca

Poruchy ciev

Časté

flebitída

Zriedkavé

hypertenzia

Neznáme

trombotická mikroangiopatia (hemolyticko-uremický syndróm), Raynaudov fenomén

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

dyspnoe, pneumónia a respiračné zlyhanie

Neznáme

pľúcna embólia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zriedkavé

stomatitída

Neznáme

vracanie, nauzea, anorexia, štikútka, hnačka

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

zvýšenie hepatálnych enzýmov a bilirubínu v krvi

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

erytém, kožný vred, lokalizovaný edém a bolesť

Neznáme

vyrážka, alopécia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme

svalové kŕče

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté

akútne zlyhanie obličiek, zlyhanie obličiekc, poruchy tubulárnej funkcie obličiek

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

abnormálna spermatogenéza a ovulácia, gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme

pyrexia (veľmi častá), asténia, malátnosť, extravazácia v mieste podania injekcied

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé

Zníženie albumínu v krvi

aU niektorých pacientov viedli komplikácie z infekcií k úmrtiu.

bPríznaky hlásené pre anafylaktoidnú reakciu ako je opuch tváre (PT-face oedema), sipot, bronchospazmus, tachykardia a hypotenzia budú uvedené v tabuľke frekvencií nežiaducich účinkov podanafylaktoidnými reakciamiv zátvorkách.

cZvýšenie BUN a kreatinínu, kyseliny močovej v sére a/alebo zníženie klírensu kreatinínu sú priradené k insuficiencii/zlyhaniu obličiek.

dLokálna toxicita mäkkých tkanív vrátane celulitídy, fibrózy a nekrózy (časté), bolesti (časté), edému (časté) a erytému (časté) ako dôsledok extravazácie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Akútne predávkovanie cisplatinou môže spôsobiť zlyhanie obličiek, zlyhanie pečene, hluchotu, očnú toxicitu (vrátane odlúpenia sietnice), signifikantnú myelosupresiu, neliečiteľnú nauzeu a vracanie a/alebo neuritídu. Predávkovanie môže mať za následok smrť.

Nie je k dispozícii žiadne antidotum pre prípad predávkovania cisplatinou. Hemodialýza, aj keď je začatá 4 hodiny po predávkovaní, má len malý účinok na odstránenie cisplatiny z tela, pretože cisplatina sa silno a rýchlo viaže na proteíny.

Liečba v prípade predávkovania spočíva na všeobecných podporných opatreniach.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné cytostatiká, zlúčeniny platiny, ATC kód: L01XA01


Cisplatina je anorganická zlúčenina, ktorá obsahuje ťažký kov [cis-diamin-dichlórplatinu (II)]. Inhibuje syntézu DNA tvorbou vnútroreťazcových a medzireťazcových väzieb v DNA („cross links“). V menšej miere inhibuje aj syntézu bielkovín a RNA.


Hoci je inhibícia syntézy DNA zrejme najdôležitejším mechanizmom účinku cisplatiny, na jej antineoplastickom pôsobení sa podieľajú aj ďalšie mechanizmy, vrátane zvýšenia imunogenity nádoru. Onkolytické vlastnosti cisplatiny sú porovnateľné s vlastnosťami alkylačných látok. Cisplatina má taktiež imunosupresívne, rádiosenzibilizačné a antibakteriálne účinky. Cisplatina zrejme pôsobí nešpecificky na bunkový cyklus. Cytotoxický účinok cisplatiny je vyvolaný väzbou na všetky bázy v DNA, prednostne na pozíciu N-7 guanínu a adenozínu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Cisplatina sa po intravenóznom podaní rýchlo distribuuje do všetkých tkanív; cisplatina ťažko preniká do centrálneho nervového systému. Najvyššie koncentrácie sa dosahujú v pečeni, obličkách, močovom mechúre, svalovom tkanive, koži, semenníkoch, prostate, pankrease a v slezine.
Po intravenóznom podaní prebieha vylučovanie filtrovateľnej, na bielkoviny nenaviazanej cisplatiny v dvoch fázach, pričom začiatočný eliminačný polčas je 10-20 minút a konečný eliminačný polčas je 32-53 minút. Eliminácia celkového množstva platiny prebieha v troch fázach s polčasmi eliminácie 14 minút, 274 minút a 53 dní v uvedenom poradí.
Väzba cisplatiny na plazmatické proteíny je 90 %.
Cisplatina sa vylučuje hlavne močom: 27-43 % podanej dávky sa vylúči do moču v priebehu prvých piatich dní po liečbe. Platina sa taktiež vylučuje žlčou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Chronická toxicita

Na modeloch chronickej toxicity sa pozorovalo poškodenie obličiek, útlm kostnej drene, poruchy gastrointestinálneho traktu a ototoxicita.


Mutagenita a karcinogenita

Cisplatina je mutagénna v mnohých testoch in vitro a in vivo (v testoch na bakteriálnych systémoch, chromozómové poruchy na živočíšnych bunkách a na tkanivových kultúrach). V dlhodobých štúdiách sa preukázalo, že cisplatina je karcinogénna u myší a potkanov.


Reprodukčná toxicita

U myší sa pozorovalo útlm funkcie gonád, čo malo za následok amenoreu alebo azoospermiu, ktoré môžu byť ireverzibilné a spôsobiť neplodnosť. U samíc potkanov vyvolala cisplatina morfologické zmeny vaječníkov, ktoré spôsobili čiastočnú a reverzibilnú neplodnosť.
Štúdie na potkanoch ukázali, že expozícia cisplatine počas gravidity môže spôsobiť nádory u dospelého potomstva.
Cisplatina je embryotoxická u myší a potkanov a u oboch živočíšnych druhov boli hlásené deformity. Cisplatina sa vylučuje do materského mlieka.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Voda na injekciu
Chlorid sodný
Kyselina chlorovodíková na úpravu pH
Hydroxid sodný na úpravu pH


6.2 Inkompatibility


Zabráňte kontaktu s hliníkom. Cisplatina reaguje s kovovým hliníkom za vzniku čierneho precipitátu platiny. Nesmú sa použiť žiadne i.v. súpravy, injekčné ihly, katétre a injekčné striekačky, ktoré obsahujú hliník. Cisplatina sa rozkladá v roztokoch s nízkym obsahom chloridu; koncentrácia chloridu sa musí rovnať minimálne 0,45 % roztoku chloridu sodného.


Antioxidanty (ako je disiričitan sodný), hydrogénuhličitany (hydrogénuhličitan sodný), sírany, fluóruracil a paklitaxel môžu inaktivovať cisplatinu v infúznych súpravách.


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


Pred otvorením:2 roky


Po nariedení infúznymi roztokmi uvedenými v časti 6.6:

Bola preukázaná chemická a fyzikálna stabilita prípravku pripraveného na použitie po dobu 14 dní pri teplote15-25°C, ak bol chránený pred svetlom.

Z mikrobiologického hľadiska sa má nariedený roztok použiť ihneď.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25C. Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke. Injekčnú liekovku uchovávajte v škatuli na ochranu pred svetlom. Ak roztok nie je číry alebo ak sa v ňom vytvorí nerozpustiteľný precipitát, roztok sa nesmie použiť.


Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.
Neuchovávajte nariedené roztoky v chladničke ani v mrazničke
.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Injekčná liekovka obsahuje buď 50 ml alebo 100 ml infúzneho koncentrátu.

Injekčná liekovka obsahujúca 50 ml koncentrátu je 100ml tvarovaná liekovka jantárovej farby zo skla typu I so šedou brómbutylovou gumenou zátkou a bielym hliníkovým vyklápacím viečkom.


Injekčná liekovka obsahujúca 100 ml koncentrátu je 100ml tvarovaná liekovka jantárovej farby zo skla typu I so šedou brómbutylovou gumenou zátkou a modrým hliníkovým vyklápacím viečkom.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Príprava a zaobchádzanie s liekom


Postupujte podľa miestnych predpisov o zaobchádzaní s cytotoxickými látkami.


Tak ako pri všetkých antineoplastických liekoch je pri príprave cisplatiny potrebná opatrnosť. Riedenie má vykonať vyškolený personál za aseptických podmienok v priestore špeciálne určenom na tento účel a pri príprave treba použiť ochranný plášť a rukavice. Ak nie je k dispozícii bezpečnostný box, je treba toto vybavenie doplniť o ochrannú masku a okuliare.

Treba prijať opatrenia, aby sa zabránilo kontaktu roztoku s kožou a sliznicami. Ak napriek tomu dôjde ku kontaktu s kožou, koža sa musí ihneď umyť mydlom a vodou. Pri kontakte s kožou sa objavili pocity mravčenia, pálenia a začervenanie. V prípade kontaktu so sliznicami sa postihnuté miesto musí opláchnuť veľkým množstvom vody. Po vdýchnutí lieku sa zaznamenala dyspnoe, bolesť na hrudníku, podráždenie hrdla a nauzea.

V prípade rozliatia si pracovník nasadí rukavice a rozliaty materiál zotrie špongiou, ktorá je pre takýto prípad pripravená na pracovisku. Plochu umyte vodou dvakrát. Všetky roztoky a špongie vložte do plastového vrecka a uzavrite.


Gravidné ženy nesmú zaobchádzať s cytostatikami.


Vylúčené telesné tekutiny a zvratky sa majú likvidovať s opatrnosťou.


Ak je roztok zakalený alebo sú v ňom prítomné usadeniny, ktoré sa nerozpúšťajú, fľaša sa musí zlikvidovať.

Poškodenú fľašu treba považovať za a zaobchádzať s ňou rovnako ako s kontaminovaným odpadom. Kontaminovaný odpad sa musí uchovávať v nádobe na odpad špeciálne označenej na tento účel. Pozri časť „Likvidácia“.


Príprava na intravenózne podanie
Z injekčnej liekovky odoberte potrebné množstvo roztoku a narieďte ho minimálne 1 litrom nasledujúcich roztokov:

 • chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)

 • zmes chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) a roztoku glukózy 50mg/ml (5 %) (1:1), (výsledkom budú konečné koncentrácie: roztok chloridu sodného 4,5 mg/ml (0,45 %), roztok glukózy 25 mg/ml (2,5 %))

 • chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) a 18,75 mg/ml (1,875 %) injekčného roztoku manitolu

 • chloridu sodného 4,5 mg/ml (0,45 %), glukózy 25 mg/ml (2,5 %) a 18,75 mg/ml (1,875 %) injekčného roztoku manitolu.


Kompatibilita s vyššie uvedenými roztokmi bola preukázaná pri koncentrácii 0,1 mg/ml.


Pred použitím vždy skontrolujte injekčnú striekačku. Podať sa môže iba číry roztok bez viditeľných častíc.


ZABRÁŇTE kontaktu s injekčným materiálom, ktorý obsahuje hliník.
NEPODÁVAJTE nenariedený roztok.


Údaje o chemickej a fyzikálnej stabilite pri použití nenariedených roztokov, pozri časť 6.3.


Iba na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý obsah zlikvidujte podľa miestnych predpisov o zaobchádzaní s cytotoxickými látkami.


Likvidácia

Všetky materiály, ktoré sa použili pri príprave a podaní lieku alebo ktoré prišli do kontaktu s cisplatinou, sa musia zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu cytotoxických látok. Nespotrebované množstvo lieku ako aj všetok materiál použitý pri nariedení a podaní lieku sa musí zlikvidovať v súlade so štandardnými postupmi nemocnice vzťahujúcimi sa na cytotoxické látky a v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0408/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23.12.2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2015


Strana 0 z 26

Cisplatin Strides 1 mg/ml infúzny koncentrát