+ ipil.sk

CITALEC 10 ZentivaPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03976-Z1A


Písomná informácia pre používateľa


CITALEC 10 Zentiva

CITALEC 20 Zentiva


Filmom obalené tablety

Citalopram


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Citalec Zentiva a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Citalec Zentiva

 3. Ako užívať Citalec Zentiva

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Citalec Zentiva

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Citalec Zentiva a na čo sa používa


Liek Citalec Zentiva je antidepresívum zo skupiny nazývanej selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI). Citalopram, aktívne liečivo lieku Citalec Zentiva, pôsobí na centrálnu nervovú sústavu. Citalec Zentiva nemá vplyv na pohyblivosť, nenarúša rozumové funkcie a nepôsobí utlmujúco.

Citalec Zentiva je určený na liečbu depresie a je vhodný aj na udržiavaciu liečbu, keď príznaky, ako depresia, skleslosť, strata schopnosti prežívať radosť, ďalej strach, úzkosť a bolesti sú už na ústupe alebo pominuli. V tejto fáze pôsobí Citalec Zentiva preventívne a zabraňuje návratu choroby.

Citalec Zentiva je tiež vhodný na liečbu panickej poruchy bez ohľadu na jej príčinu, formu a závažnosť a liečbu obsedantno-kompulzívnej poruchy (OKP).

Citalec Zentiva je určený pre dospelých pacientov.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijeteCitalecZentiva


Neužívajte Citalec Zentiva

 • ak ste alergický na liečivo Citalecu Zentiva (citalopram) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak užívate iné antidepresívum, ktoré patrí do skupiny takzvaných inhibítorov monoamínooxidázy (IMAO) alebo ak ste ho užívali v posledných dvoch týždňoch. Lekár vám povie, ako začať užívať citalopram, keď ste už vysadili IMAO (pozri časť „Iné lieky a Citalec Zentiva“).

 • ak užívate antibiotiká na liečbu závažných infekcií (linezolid)(pozri časť „Iné lieky a Citalec Zentiva“).

 • ak máte vrodenú odchýlku srdcového rytmu alebo sa u vás vyskytla odchýlka srdcového rytmu (pozorované na EKG vyšetrení; ktorým sa zisťuje ako pracuje vaše srdce).

 • ak užívate lieky na problémy so srdcovým rytmom alebo lieky, ktoré môžu mať vplyv na rytmus srdca. Pozri tiež časť „Iné lieky a Citalec Zentiva“ nižšie.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Citalec Zentiva, najmä v nasledujúcich prípadoch:

 • ak máte poruchu funkcie pečene alebo obličiek (váš doktor môže zmeniť dávkovanie).

 • ak máte cukrovku (možno bude potrebné upraviť vašu antidiabetickú liečbu).

 • ak máte epilepsiu alebo ste niekedy mali záchvaty alebo kŕče.

 • ak máte nejaký typ poruchy zrážania krvi.

 • ak máte zníženú hladinu sodíka v krvi.

 • ak ste mali v minulosti mániu alebo záchvaty paniky.

 • ak dostávate elektrošokovú liečbu (ECT).

 • ak užívate ľubovník bodkovaný.

 • ak máte problémy so srdcom (vrodené predĺženie intervalu QT) alebo ak vám váš lekár povedal, že máte zmenené hladiny draslíka a horčíka v krvi.

 • ak máte alebo ste niekedy v minulosti mali ťažkosti so srdcom alebo ste nedávno prekonali srdcový záchvat (infarkt myokardu).

 • ak máte v kľude pomalý srdcový tep a/alebo viete, že máte úbytok solí v dôsledku pretrvávajúcej závažnej hnačky a vracania (nevoľnosti) alebo v dôsledku užívania diuretík (lieky na odvodnenie).

 • ak ste zaznamenali rýchly alebo nepravidelný rytmus srdca, mdloby, kolaps alebo závraty hneď potom, ako ste sa postavili, môže to naznačovať poruchu srdcového rytmu.

 • ak máte problémy s očami, ako je určitý typ glaukómu alebo ste niekedy mali glaukóm.


Niektorí pacienti s manicko-depresívnou poruchou môžu prejsť do manickej fázy. To sa vyznačuje neobvykle a rýchlo sa meniacimi nápadmi, neprimeraným pocitom šťastia a nadmernou fyzickou aktivitou. Ak sa vás to týka, obráťte sa na svojho lekára.

Príznaky ako sú nepokoj alebo problémy pokojne sedieť alebo stáť sa tiež môžu objaviť počas prvých týždňov liečby. Ak sa u vás prejavia tieto príznaky, okamžite to oznámte vášmu lekárovi.

Samovražedné myšlienky a zhoršovanie depresie alebo úzkosti

Ak máte depresiu a/alebo stavy úzkosti, môžete niekedy mať sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť častejšie na začiatku užívania liekov na liečbu depresie, pretože tieto lieky potrebujú čas, kým začnú účinkovať, obvykle okolo dvoch týždňov, ale niekedy aj dlhšie.

Je viac pravdepodobné, že môžete mať takéto myšienky:

 • Ak ste už v minulosti mali sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky.

 • Ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedného správania u mladých dospelých (mladších ako 25 rokov) s duševnými poruchami, ktorí boli liečení liekmi na liečbu depresie.

Ak máte kedykoľvek samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo choďte priamo do nemocnice.


Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu alebo stavy úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa. Môžete ich požiadať, aby vám povedali, ak si myslia, že sa vám zhoršila depresia alebo úzkosť alebo ak ich trápia zmeny vo vašom správaní.


Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov)

Citalec Zentiva nemajú bežne užívať deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov. Mali by ste tiež vedieť, že u pacientov do 18 rokov je pri užívaní liekov tejto skupiny zvýšené riziko vedľajších účinkov, ako sú pokusy o samovraždu, myšlienky na samovraždu a nepriateľské správanie (predovšetkým agresivita, protichodné správanie a zlosť). Napriek tomu lekár môže predpísať Citalec Zentiva pacientovi do 18 rokov, ak usúdi, že je to v jeho najlepšom záujme. Ak sa tak stane a chcete sa o tom porozprávať s lekárom, prosím, znova ho navštívte. Informujte ho, ak sa objaví, prípadne zhorší, nejaký z uvedených príznakov u pacienta do 18 rokov.Okrem toho sa v tejto vekovej kategórii zatiaľ neoverili dlhodobé účinky Citalecu Zentiva z hľadiska bezpečnosti, ktoré sa týkajú rastu, dospievania, rozvoja poznania a správania.


Užívanie SSRI/SNRI (skupina liekov, do ktorej Citalec Zentiva patrí) je spájané s rozvojom akatízie (charakterizovanej subjektívne nepríjemným alebo stresujúcim nepokojom a potrebou pohybu, často spojenou s neschopnosťou zostať pokojne sedieť alebo stáť). Pravdepodobnosť výskytu takéhoto stavu je najvyššia počas niekoľkých prvých týždňov liečby. Ak máte tieto príznaky, mali by ste ihneď informovať vášho lekára.


Osobitné informácie týkajúce sa vášho ochorenia

Rovnako ako u iných liekov používaných na liečbu depresie alebo súvisiacich ochorení, zlepšenie sa nedosiahne okamžite. Po začatí liečby Citalecom Zentiva môže trvať niekoľko týždňov, kým pocítite zlepšenie. V prípade liečby panickej poruchy to môže trvať 2 až 4 týždne. Niektorí pacienti môžu na začiatku liečby pocítiť zvýšenú úzkosť, ktorá vymizne v priebehu pokračujúcej liečby. Preto je veľmi dôležité, aby ste sa riadili pokynmi vášho lekára a neukončovali liečbu alebo nemenili dávku bez konzultácie s vaším lekárom.


Iné lieky a Citalec Zentiva

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Citalec Zentiva sa nesmie užívať spolu s nasledujúcimi liekmi:

 • Antidepresívami na liečbu depresie zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy (IMAO). Liečba Citalecom Zentiva sa nesmie začať skôr ako 14 dní po ukončení liečby s IMAO a nie skôr ako jeden deň po ukončení liečby s moklobemidom. Liečba s moklobemidom alebo s IMAO sa nemá začať skôr ako po uplynutí siedmich dní od vysadenia citalopramu.

Selegilín, ďaľší inhibítor, ktorý patrí do tejto skupiny a používa sa na liečbu Parkinsonovej choroby, sa môže súbežne užívať, ak jeho dávka neprevyšuje 10 mg denne.

 • Liekmi na liečbu problémov so srdcovým rytmom alebo liekmi ktoré môžu mať vplyv na rytmus srdca, ako sú napr. antiarytmiká triedy IA a III, antipsychotiká (napr. deriváty fenotiazínu, pimozid, haloperidol), tricyklické antidepresíva, niektoré antimikrobiálne látky, (napr. sparfloxacín, moxifloxacín, vnútrožilový erytromycín, pentamidín a antimalariká, najmä halofantrín), niektoré antihistaminiká (astemizol, mizolastín). Ak máte v tejto súvislosti akékoľvek ďalšie otázky, opýtajte sa svojho lekára.


Citalec Zentiva a nasledujúce lieky možno používať v kombinácii len so zvýšenou opatrnosťou

 • sumatriptán a iné triptány (používané na zmiernenie záchvatov migrény).

 • tramadol (liek proti bolesti).

 • tryptofán (liek proti depresii).

 • linezolid (antibiotikum).

 • imipramín, desipramín (liečba depresie).

 • rastlinné prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného.

 • lítium (používané na liečbu porúch nálady).

 • nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) a lieky proti zrážaniu krvi ako kyselina acetylsalicylová, dipyramidol, tiklopidín môžu zvyšovať riziko krvácania.

 • lieky na liečbu duševných chorôb (atypické antipsychotiká, fenotiazíny, tricyklické antidepresíva) môžu zvyšovať riziko krvácania.

 • metoprolol (používaný na liečbu vysokého krvného tlaku, srdcovocievnych porúch a na prevenciu migrény).

 • cimetidín (používaný na prevenciu a liečbu žalúdočných vredov).

 • lieky, ktoré znižujú prah pre vznik záchvatov (ostatné lieky na liečbu depresie, neuroleptiká ako sú fenotiazíny, tioxantény a butyrofenóny; meflochín (používaný na liečbu malárie), bupropión).

 • lieky, ktoré znižujú hladinu draslíka alebo horčíka.


Citalec Zentiva a jedlo, nápoje a alkohol

TabletyCitalecu Zentivamožno užívať nezávisle od príjmu jedla a nápojov. Počas liečby citalopramom sa neodporúča konzumovať alkohol.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Citalec Zentiva treba užívať počas tehotenstva opatrne a len v tom prípade, keď prínos liečby pre matku prevažuje akékoľvek riziko pre plod. Mali by ste sa vyhnúť náhlemu ukončeniu liečby počas tehotenstva.

Uistite sa, že vaša pôrodná asistentka a váš lekár vedia, že užívate Citalec Zentiva. Ak sa lieky ako Citalec Zentiva užívajú počas tehotenstva, najmä počas posledných troch mesiacov, môžu u novorodencov zvýšiť riziko vzniku vážneho stavu, nazývaného perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov (PPHN), ktorá spôsobuje zrýchlenie dychu a zmodranie dieťaťa. Tieto príznaky sa obyčajne objavia počas prvých 24 hodín života dieťaťa. Ak spozorujete tieto príznaky u vášho dieťaťa, okamžite kontaktujte vašu pôrodnú asistentku a/alebo vášho lekára.


Citalopram prechádza do materského mlieka, avšak jeho účinok na dojčené dieťa nie je známy. Z tohto dôvodu ženy, ktoré potrebujú liek užívať, majú zvážiť, či neprestanú dojčiť. Poraďte sa s vašim lekárom.

V štúdiách na zvieratách bolo preukázané, že citalopram znižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo ovplyvniť plodnosť, ale vplyv na plodnosť u ľudí nebol zatiaľ pozorovaný.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Citalec Zentiva neovplyvňuje rozumové schopnosti ani pohyblivosť a schopnosť koordinácie pohybov. Napriek tomu sa môže schopnosť sústrediť sa u pacientov, ktorí užívajú lieky pôsobiace na psychiku, do istej miery znížiť, či už v dôsledku vlastného ochorenia alebo vplyvom používaných liekov. Poraďte sa s lekárom, či môžete uvedené činnosti vykonávať.


Citalec Zentiva obsahuje laktózu

Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3. Ako užívať Citalec Zentiva


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tablety 20 mg sú s deliacou ryhou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Pokiaľ vám váš doktor nepredpísal inak, odporúčaná dávka je nasledovná:

Dospelí

 • Depresia

Zvyčajná dávka je 20 mg denne. Váš lekár môže dávku zvýšiť na maximálne 40 mg denne.


 • Panická porucha

Začiatočná dávka je 10 mg denne počas prvého týždňa pred zvýšením dávky na 20 mg denne. Váš lekár môže dávku zvýšiť na maximálne 40 mg denne.


 • Obsedantno- kompulzívna porucha (OKP)

Začiatočná dávka je 20 mg denne. Váš lekár môže dávku zvýšiť až na maximálne 40 mg denne.


Starší pacienti (vo veku nad 65 rokov)

Začiatočná dávka má byť znížená na polovicu odporúčanej dávky, t.j. 10 - 20 mg denne. Starší pacienti nemajú zvyčajne užívať viac ako 20 mg denne.


Pacienti s poškodením pečenenemajú užívať viac ako 20 mg denne.


Deti a dospievajúci (< 18 rokov)

Citalopram nemajú užívať deti a dospievajúci, pre bližšie informácie pozri časť 2.


Tablety Citalecu Zentiva sa užívajú raz denne kedykoľvek v priebehu dňa. Je potrebné zapiť ich dostatočným množstvom vody.


Dĺžka liečby

Antidepresívny účinok sa zvyčajne prejaví v priebehu 2 − 4 týždňov liečby; optimálny účinok v liečbe panickej poruchy sa spravidla dosiahne po 3 mesiacoch liečby. Zvyčajne je potrebná aspoň 6-mesačná liečba, aby sa zabránilo návratu ochorenia. Pri periodickom depresívnom ochorení je potrebná udržiavacia liečba niekoľko rokov, aby sa predišlo ďalším návratom ochorenia. Pri ukončovaní liečby je dôležité dávku znižovať postupne v priebehu niekoľkých týždňov. Konečné trvanie liečby a dávkovanie musí vždy určiť lekár.


Ak užijete viac Citalecu Zentiva, ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom požití tabliet dieťaťom vyhľadajte lekára. K príznakom z predávkovania patrí nevoľnosť, závraty, rýchle alebo pomalé búšenie srdca, triaška, ospanlivosť, kŕče, zmeny srdcového rytmu, bezvedomie, vracanie, nízky alebo vysoký krvný tlak, nepokoj, nadmerné rozšírenie zrenice (mydriáza), pacient reaguje len na energické rázne impulzy, strnulosť, potenie, modravé sfarbenie kože (cyanóza), rýchlejšie a/alebo hlbšie dýchanie ako normálne (hyperventilácia).


Ak zabudnete užiť Citalec Zentiva

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak ste zabudli užiť tabletu alebo viac tabliet, zoberte si najbližšiu dávku vo zvyčajnom čase a pokračujte v liečbe ako obyčajne.


Ak prestanete užívať Citalec Zentiva

Trvanie postupného ukončovania liečby citalopramom má určiť váš lekár.

Predčasné ukončenie liečby môže viesť k zhoršeniu alebo návratu ochorenia (príznakov), pre ktoré sa k liečbe pristúpilo. Náhle vysadenie liečby môže vyvolať príznaky z vysadenia (závraty, zmeny v hmate a to včítane zníženia alebo zmeny vnímania dotyku na rukách a nohách, poruchy spánku vrátane nespavosti a intenzívnych snov, nepokoj alebo úzkosť, nevoľnosť a/alebo vracanie, triašku, zmätenosť, potenie, bolesť hlavy, hnačku, veľmi rýchly a nepravidelný tep srdca, emocionálnu nestabilitu, podráždenosť, poruchy zraku), preto liečbu treba ukončovať postupne.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, ajtento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Citalec Zentiva sa zvyčajne dobre znáša. Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas liečby Citalecom Zentiva sú mierne a iba prechodné. Výraznejšie bývajú v prvých dvoch týždňoch liečby a zvyčajne ustupujú spolu s príznakmi depresie.

Nasledujúce reakcie sa objavili v závislosti od dávky: zvýšené potenie, sucho v ústach, ospalosť, nespavosť, hnačka, nevoľnosť a malátnosť.

Často sa nedá odlíšiť, či vedľajší účinok vyvolala liečba, alebo či ide o príznak samotného ochorenia.


Ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu lekársku službu prvej pomoci, ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich príznakov:

 • Vysoká horúčka, pocit nepokoja (nepokoj), zmätenosť, triaška s krátkymi, mimovoľnými zášklbmi svalov alebo celých skupín svalov (myoklonus) môžu poukazovať na rozvoj závažného ochorenia nazývaného sérotonínový syndróm.

 • Opuch kože, jazyka, pier alebo kdekoľvek na tvári, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním (alergická, anafylaktická reakcia).

 • Nezvyčajné krvácanie, vrátane krvácania z tráviaceho traktu.

 • Nízka hladina sodíka v krvi, ktorá môže spôsobiť únavu, zmätenosť, tras svalov.

 • Rýchly, nepravidelný rytmus srdca, mdloby, ktoré môžu byť príznakom život ohrozujúceho stavu nazývaného Torsades de Pointes.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené pri liečbe s liečivom citalopramom:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

 • Ospalosť, nespavosť, bolesť hlavy.

 • Sucho v ústach, nevoľnosť.

 • Zvýšené potenie.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

 • Znížená chuť do jedla, zníženie telesnej hmotnosti.

 • Chorobný nepokoj (agitovanosť), znížená sexuálna túžba, úzkosť, nervozita, zmätenosť, neobvyklý orgazmus (u žien), neobvyklé sny.

 • Triaška, zníženie alebo zmena vnímania dotyku na rukách a nohách (parestézia), závraty, problém s pozornosťou.

 • Pocit zvonenia v ušiach.

 • Zívanie.

 • Hnačka, vracanie, problémy s vyprázdňovaním (zápcha).

 • Svrbenie kože.

 • Bolesti svalov, opuch a bolesti kĺbov.

 • Problémy získať a udržať erekciu, impotencia, problémy s ejakuláciou alebo jej zlyhanie.

 • Únava.


Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)

 • Zvýšená chuť do jedla, zvýšenie telesnej hmotnosti.

 • Agresia, pocit sledovania samého seba so stratou kontroly nad situáciou (odosobnenie sa, depersonalizácia), halucinácie, mánia.

 • Krátka strata vedomia spôsobená nedostatočným zásobením mozgu krvou (mdloba).

 • Nadmerné rozšírenie očných zreníc (mydriáza).

 • Pomalý alebo rýchly srdcový rytmus.

 • Žihľavka, vypadávanie vlasov, červené alebo purpurové škvrny na koži, krvácanie do podkožia (purpura), väčšia citlivosť na svetlo než obvykle (fotosenzitivita).

 • Neobvykle silná a dlhá menštruácia v pravidelných intervaloch (menorágia).

 • Zadržiavanie moču.

 • Opuch.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

 • Kŕče (typu grand mal).

 • Poruchy pohybov, ktoré zahŕňajú zhoršenie dobrovoľných pohybov a mimovoľné pohyby (dyskinéza).

 • Poruchy chuti.

 • Krvácanie.

 • Zápal pečene.

 • Horúčka


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • Zníženie počtu krvných doštičiek, ktoré sa môže prejaviť ako bezbolestné, okrúhle a presne ohraničené purpurové škvrny na koži, ktoré sa niekedy zoskupujú do väčších škvŕn, krvácajúce ďasná, krvácanie z nosa, modriny vznikajúce už pri malom poranení (trombocytopénia).

 • Precitlivenosť.

 • Hormonálne problémy, ktoré sa môžu prejaviť narušením vylučovania vody.

 • Nízka hladina draslíka v krvi

 • Záchvat paniky, zvieranie alebo škrípanie zubov, nepokoj, samovražedné myšlienky alebo samovražedné správanie

 • Kŕče, neurologická porucha charakterizovaná zmenami v svalovom napätí, problémy s dobrovoľnými pohybmi alebo neobvyklé mimovoľné pohyby (extrapyramídová porucha), nepríjemné pocity vnútorného nepokoja s neschopnosťou pokojne sedieť alebo zostať v pokoji (akatízia), poruchy pohybov.

 • Poruchy zraku.

 • Závraty pri príliš rýchlom postavení sa (ortostatická hypotenzia).

 • Krvácanie z nosa.

 • Krvavé alebo tmavé čiastočky podobajúce sa zrnkám kávy, krv v stolici alebo dechtovo čierna stolica (krvácanie z tráviacej sústavy).

 • Zmeny v testoch funkcie pečene.

 • Purpurové škvrny na koži (podliatiny) väčšie ako 1 cm spôsobené únikom krvi do tkanív z popraskaných krvných ciev (ekchymóza), náhly rozvoj opuchu, ktorý sa prejaví pod kožou (angioedém).

 • Krvácanie z maternice v nepravidelných intervaloch, najmä uprostred menštruačného cyklu.

 • Bolestivá erekcia penisu, nesúvisí so sexuálnou aktivitou, ktorá pretrváva (priapizmus).

 • Spontánne vylučovania mlieka z prsníkov (galaktorea) u mužov alebo u žien nesúvisiace s dojčením.


U pacientov užívajúcich tento typ lieku bolo pozorované zvýšené riziko zlomenín kostí.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Citalec Zentiva


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke/blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete akékoľvek zmeny vo vzhľade tabliet.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Citalec Zentiva obsahuje

Liečivo je citalopram.


CITALEC 10 Zentiva:

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 12,49 mg citalopramiumbromidu, čo zodpovedá 10 mg citalopramu.


CITALEC 20 Zentiva:

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 24,98 mg citalopramiumbromidu, čo zodpovedá 20 mg citalopramu.


Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný kukuričný škrob, sodná soľ kroskarmelózy, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, obaľovacia sústava Sepifilm 752 biela (hydroxypropylmetylcelulóza, mikrokryštalická celulóza, stearan makrogolu 2000, oxid titaničitý), makrogol 6000.


Ako vyzerá Citalec Zentiva a obsah balenia

Biele až takmer biele, okrúhle, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety.

20 mg tablety majú deliacu ryhu.

Balenie obsahuje 20, 30, 50, 60, 90 alebo 100 filmom obalených tabliet.

Tablety sú balené v blistroch v papierovej škatuľke.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, a. s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca

Saneca Pharmaceuticals a.s.

Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovenská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


CZ

CITALEC 10 Zentiva

CITALEC 20 Zentiva

EE

CITALEC 10, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

CITALEC 20, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

LV

CITALEC 20 mg apvalkotās tabletes

SK

CITALEC 10 Zentiva

CITALEC 20 Zentiva


Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v septembri 2014.CITALEC 10 Zentiva

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03976-Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


CITALEC 10 Zentiva

CITALEC 20 Zentiva


Filmom obalené tablety


2. KVANTITATÍVNE A KVALITATÍVNE ZLOŽENIE


Citalec 10 Zentiva:

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 12,49 mg citalopramiumbromidu, čo zodpovedá 10,00 mg citalopramu.


Citalec 20 Zentiva:

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 24,98 mg citalopramiumbromidu, čo zodpovedá 20,00 mg citalopramu.


Pomocné látky so známym účinkom: Jedna 10 mg tableta obsahuje 39,26 mg monohydrátu laktózy.

Jedna 20 mg tableta obsahuje 78,52 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Citalec 10 Zentiva: okrúhle biele až takmer biele bikonvexné filmom obalené tablety, priemer 6 mm, výška 2,5 – 2,9 mm.


Citalec 20 Zentiva: okrúhle biele až takmer biele bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou, priemer 8 mm, výška 3,0 – 3,4 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba

 • depresívneho ochorenia aj ako jeho udržiavacia liečba proti možnému relapsu/ rekurencii.

 • panickej poruchy s agorafóbiou alebo bez nej.

 • obsedantno- kompulzívnej poruchy.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Depresia

Dospelí:

Citalopram sa má podávať ako jednorazová perorálna dávka20 mg jedenkrátdenne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 40 mg denne.


Antidepresívny účinok sa zvyčajne začína prejavovať po 2 až 4 týždňoch liečby. Liečba antidepresívami je symptomatická a musí trvať dlhší čas. Zvyčajne býva potrebná 6-mesačná, prípadne ešte dlhodobejšia liečba, aby sa zabezpečila prevencia relapsu. U pacientov s periodickou (rekurentnou) depresiou býva potrebná udržiavacia niekoľkoročná liečba, aby sa zabránilo vzniku ďalších fáz ochorenia.


Panická porucha

Dospelí:

Počas prvého týždňa liečby sa odporúča jednorazová perorálna dávka 10 mg denne a následne zvýšenie dávky na 20 mg denne.

V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 40 mg denne.

V liečbe panickej poruchy citalopram sa dosahuje maximálny účinok po 3 mesiacoch liečby. Účinok pretrváva počas celého obdobia udržiavacej liečby.


Obsedantno kompulzívna porucha

Dospelí:

Odporúča sa začať dávkou je 20 mg denne.

V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 40 mg denne.

Nástup účinku pri liečbe obsedantno-kompulzívnej poruchy sa prejaví po 2 - 4 týždňoch a pokračovanie v liečbe vedie k ďalšiemu zlepšeniu.


Pediatrická populácia (< 18 rokov)

Podávanie sa neodporúča, pretože u populácie tejto vekovej skupiny nebola preukázaná bezpečnosť a účinnosť (pozri časť 4.4).


Starší pacienti (vo veku > 65 rokov)

U starších pacientov je potrebné dávku znížiť na polovicu odporúčanej dávky pre dospelých, t.j. 10 – 20 mg denne. Maximálna odporúčaná dávka pre starších pacientov je 20 mg denne.


Znížená funkcia obličiek

Pacienti s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek môžu citalopram užívať vo zvyčajných dávkach. Nie sú k dispozícii informácie o liečbe citalopramom u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu do 20 ml/min, pozri časť 5.2).


Znížená funkcia pečene

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene sa odporúča úvodná dávka 10 mg denne počas prvých dvoch týždňov liečby. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 20 mg denne. U pacientov so závažne poškodenou funkciou pečene je potrebná opatrnosť a zvlášť starostlivá titrácia dávky (pozri časť 5.2).


Pacienti s pomalým metabolizmom CYP2C19

Pre pacientov so známym pomalým metabolizmom CYP2C19 sa počas prvých dvoch týždňov liečby odporúča úvodná dávka 10 mg denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 20 mg denne (pozri časť 5.2).


Príznaky z vysadenia pozorované po ukončení liečby

Je potrebné vyvarovať sa náhlemu ukončeniu liečby. Pri ukončovaní liečby sa majú dávky citalopramu postupne znižovať v priebehu minimálne jedného až dvoch týždňov, aby sa znížilo riziko vzniku príznakov z vysadenia (pozri časť 4.4 a 4.8). Ak sa po znížení dávky alebo po ukončení liečby objavia neprijateľné príznaky, je možné zvážiť obnovenie liečby s pôvodne predpísanou dávkou. Následne môže lekár pokračovať v znižovaní dávky, ale v pozvoľnejšom tempe.


Spôsob podania

Citalec Zentiva sa užíva perorálne raz denne v ľubovoľnom čase dňa spolu s jedlom alebo nalačno. Tablety treba zapíjať dostatočným množstvom tekutiny.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


IMAO (inhibítory monoamino-oxidázy)

Niektoré prezentované prípady sa podobali serotonínovému syndrómu.

Citalopram sa nesmie podávať pacientom liečeným inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO), vrátane selegilínu v dávkach vyšších ako 10 mg denne.

Citalopram sa nemá podávať po dobu 14 dní od vysadenia ireverzibilného IMAO, alebo po stanovenú dobu po vysadení reverzibilného IMAO (RIMA), ako je uvedené v predpísanom texte príslušného RIMA.

IMAO sa nemajú podávať po dobu 7 dní od vysadenia citalopramu (pozri časť 4.5).

Podobne treba dodržať najmenej jednodňový interval medzi ukončením liečby moklobemidom a začiatkom liečby citalopramom (pozri časť 4.5).


Citalopram je kontraindikovaný v kombinácii s linezolidom, ak nie je možnosť pozorovania a monitorovania tlaku krvi (pozri časť 4.5).


Citalopram je kontraindikovaný u pacientov, u ktorých je známe predĺženie QT intervalu alebo vrodený syndróm predĺženia QT intervalu.


Citalopram je kontraindikovaný súčasne s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liečba starších pacientov a pacientov so zníženou funkciou obličiek a pečene, pozri časť 4.2.


Pediatrická populácia (vo veku <18 rokov)

Antidepresíva sa nemajú používať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Suicidálne správanie (pokus o samovraždu a myšlienky na samovraždu) a nepriateľské správanie (predovšetkým agresivita, opozičné/protichodné správanie a zlosť) sa v klinických skúškach častejšie pozorovali u detí a dospievajúcich liečených antidepresívami v porovnaní s tými, ktorí dostávali placebo. Ak sa napriek tomu, na základe klinickej potreby pacienta, pristúpi k rozhodnutiu liečby citalopramom, pacienta treba starostlivo sledovať, či nedochádza k vzniku suicidálnych príznakov. Okrem toho nie sú k dispozícii dostačujúce údaje o dlhodobej bezpečnosti použitia u detí a dospievajúcich týkajúce sa rastu, dospievania a rozvoja kognitívneho a behaviorálneho vývoja.


Paradoxná úzkosť

Niektorí pacienti s panickou poruchou môžu na začiatku liečby antidepresívami pozorovať zvýšenie symptómov úzkosti. Táto paradoxná reakcia zvyčajne odznieva v priebehu dvoch týždňov od začiatku liečby. Na zníženie pravdepodobnosti vzniku paradoxného anxiogénneho efektu sa odporúča nižšia úvodná dávka (pozri časť 4.2).


Hyponatriémia

Hyponatriémia bola hlásená ako zriedkavá nežiaduca reakcia na lieky zo skupiny SSRI, pravdepodobne v dôsledku neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (ADH), ktorá sa zvyčajne upravila po ukončení liečby. Vyššie riziko je najmä u starších pacientok.


Samovražda / samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodenia a samovraždy (udalosti spojené so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do nástupu zjavnej remisie. Nakoľko sa zlepšenie nemusí ukázať počas prvých niekoľkých alebo viacerých týždňov liečby, pacienti musia byť starostlivo monitorovaní, až kým nenastane zlepšenie. Vo všeobecnosti klinické skúsenosti ukazujú, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.

Iné psychiatrické stavy, na ktorých liečbu bol citalopram predpísaný, môžu byť tiež spojené so zvýšeným rizikom suicidálneho správania. Okrem toho tieto stavy môžu byť spojené s veľkou depresívnou poruchou. Rovnaké opatrenia dodržiavané pri liečbe pacientov s veľkou depresívnou poruchou sa majú dodržiavať aj pri liečbe pacientov s inými psychiatrickými poruchami.

Pacienti s anamnézou suicidálnych príhod alebo významnými prejavmi samovražedných myšlienok pred začatím liečby majú väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov, a preto majú byť starostlivo sledovaní počas liečby. Meta‑analýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní antidepresívnych liekov u dospelých pacientov s psychiatrickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania s antidepresívami v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.

Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom suicidálnych myšlienok, je potrebné hlavne na začiatku liečby a po zmene dávkovania starostlivo monitorovať. Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na potrebu sledovať výskyt klinického zhoršenia samovražedného správania alebo myšlienok a neobyčajných zmien v správaní a vyhľadať lekársku pomoc ihneď, ako sa tieto príznaky objavia.


Akatízia/psychomotorický nepokoj

Užívanie SSRI/SNRI je spájané s rozvojom akatízie, charakterizovanej subjektívne nepríjemným alebo stresujúcim nepokojom a potrebou pohybu, často spojenou s neschopnosťou zostať pokojne sedieť alebo stáť. Pravdepodobnosť výskytu takéhoto stavu je najvyššia počas niekoľkých prvých týždňov liečby. U pacientov s týmito príznakmi môže byť zvýšenie dávky škodlivé.


Mánia

U pacientov s manicko - depresívnou poruchou môže nastať zmena smerom k manickej fáze. Citalopram sa musí vysadiť, ak pacient prejde do manickej fázy.


Záchvaty

Záchvaty sú potenciálnym rizikom pri liečbe antidepresívami. Ak sa u pacienta vyskytnú záchvaty, liečba citalopramom sa má ukončiť. U pacientov s nestabilnou epilepsiou sa má vyhnúť liečbe citalopramom a pacientov s kontrolovanou epilepsiou treba dôkladne sledovať. Ak dôjde k zvýšeniu frekvencie záchvatov, liečba citalopramom sa má ukončiť.

Diabetes

U pacientov s diabetom môže liečba SSRI ovplyvniť kontrolu glykémie. Môže byť potrebná úprava dávkovania inzulínu a/alebo perorálnych antidiabetík.


Sérotonínový syndróm

U pacientov užívajúcich SSRI bol v zriedkavých prípadoch popísaný serotonínový syndróm. Kombinácia príznakov ako je nepokoj, tremor, myoklonus a hypertermia môže naznačovať rozvoj tohto stavu. Liečbu citalopramom treba ihneď ukončiť a zahájiť symptomatickú liečbu.


Sérotonínergné lieky

Citalopram sa nemá podávať spolu s inými serotonínergnými liekmi ako sumatriptán alebo iné triptány, tramadol, oxitriptán a tryptofán.


Krvácanie

Počas liečby s SSRI boli hlásené prípady predĺženej krvácavosti a/alebo krvácavých abnormalít ako ekchymóza, gynekologické hemorágie, gastrointestinálne krvácania a iné krvácanie do kože alebo slizníc (pozri časť 4.8). U pacientov užívajúcich SSRI sa odporúča opatrnosť, najmä ak užívajú súbežne liečivá, o ktorých je známe, že ovplyvňujú funkciu krvných doštičiek, alebo iné liečivá, ktoré môžu zvýšiť riziko krvácavosti, ako aj u pacientov s anamnézou porúch krvácania (pozri časť 4.5).


ECT (elektrokonvulzívna liečba)

Z dôvodu obmedzenej klinickej skúsenosti so súbežným podávaním SSRIs s elektrokonvulzívnou liečbou sa odporúča opatrnosť.


Reverzibilné, selektívne inhibítory MAO-A

Kombinácia citalopramu s inhibítormi MAO-A je kontraindikovaná z dôvodu rizika rozvoja sérotonínového syndrómu (pozri časť 4.5).


Bližšie informácie o súbežnej liečbe neselektívnymi, ireverzibilnými inhibítormi MAO (pozri časť 4.5).


Ľubovník bodkovaný

Súbežné podávanie citalopramu a rastlinných prípravkov obsahujúcich ľubovník bodkovaný(Hypericum perforatum) môže viesť k zvýšenému výskytu nežiaducich účinkov. Preto sa citalopram a prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný nemajú používať súbežne (pozri časť 4.5).


Príznaky z vysadenia pozorované po ukončení liečby so SSRI

Príznaky z vysadenia po ukončení liečby sú časté, najmä ak je prerušenie liečby náhle (pozri časť 4.8). V klinických skúškach prevencie relapsov boli pozorované nežiaduce účinky po ukončení aktívnej liečby u 40% pacientov oproti 20% u pacientov, ktorí pokračovali v liečbe citalopramom.

Riziko príznakov z vysadenia môže byť závislé od niekoľkých faktorov, vrátane trvania liečby, dávky a rýchlosti redukcie dávky. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie boli závraty, zmyslové poruchy (vrátane parestézy), poruchy spánku (vrátane nespavosti a intenzívnych snov), nepokoj alebo úzkosť, nevoľnosť a/alebo vracanie, tremor, zmätenosť, potenie, bolesti hlavy, hnačka, palpitácie, emočná labilita, podráždenosť a poruchy zraku. Vo všeobecnosti sú tieto príznaky slabej až strednej intenzity, hoci u niektorých pacientov môžu byť ťažkej intenzity.

Zvyčajne sa objavujú počas prvých dní po ukončení liečby, ale veľmi zriedkavo boli zaznamenané hlásenia o takýchto príznakoch aj u pacientov, ktorí neúmyselne vynechali dávku. Všeobecne majú tieto príznaky obmedzený priebeh a obvykle ustúpia do 2 týždňov, aj keď u niektorých jednotlivcov môžu pretrvávať (2 - 3 mesiace a viac). Pri ukončovaní liečby sa preto odporúča, aby sa dávka citalopramu postupne znižovala počas obdobia niekoľkých týždňov alebo mesiacov, podľa individuálnej potreby pacienta (pozri „Príznaky z vysadenia pozorované po ukončení liečby“, časť 4.2).


Psychóza

Liečba psychotických pacientov s epizódami depresie môže zosilniť psychotické symptómy.


Predĺženie QT intervalu

U citalopramu bolo zistené predĺženie QT intervalu v závislosti od dávky.

Prípady predĺženia QT intervalu a ventrikulárnej arytmie, vrátane Torsades de Pointes, boli hlásené počas post-marketingového obdobia, prevažne u pacientov ženského pohlavia, s hypokaliémiou alebo s pre-existujúcim predĺžením QT intervalu alebo inými srdcovými chorobami (pozri časť 4.3, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1).

Opatrnosť sa odporúča u pacientov s významnou bradykardiou; alebo u pacientov s nedávnym infarktom myokardu alebo s nekompenzovaným zlyhaním srdca.

Elektrolytické poruchy ako hypokaliémia a hypomagneziémia zvyšujú riziko malígnej arytmie a majú byť upravené skôr, ako sa začne liečba citalopramom.

U pacientov so stabilizovaným srdcovým ochorením sa má pred začatím liečby s citalopramom zvážiť kontrola EKG.

Ak sa znaky srdcovej arytmie vyskytnú počas liečby citalopramom, liečba sa má ukončiť a má sa uskutočniť EKG vyšetrenie.


Glaukóm s uzavretým uhlom

SSRI vrátane citalopramu môžu mať vplyv na veľkosť zrenice vedúci k mydriáze. Tento mydriatický efekt má potenciál zúžiť očný uhol, čo vedie k zvýšeniu vnútroočného tlaku a glaukómu s uzavretým uhlom, a to najmä u pacientov s predispozíciou. Preto sa má citalopram u pacientov s glaukómom s uzavretým uhlom alebo s glaukómom v anamnéze používať s opatrnosťou.


Pomocné látky

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, deficienciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie

Na farmakodynamickej úrovni boli hlásené prípady sérotonínového syndrómu s citalopramom a moklobemidom a buspirónom.


Kontraindikované kombinácie

Inhibítory MAO

Súbežné podávanie citalopramu s inhibítormi MAO môže zapríčiniť vznik ťažkých nežiaducich účinkov vrátane sérotonínového syndrómu (pozri časť 4.3).

U pacientov užívajúcich SSRI v kombinácii s inhibítorom monoaminooxidázy (IMAO), vrátane ireverzibilného IMAO selegilínu a reverzibilného IMAO linezolidu a moklobemidu a u pacientov, ktorí v nedávnej minulosti skončili liečbu SSRI a začali liečbu IMAO sa pozorovali prípady závažných, niekedy až fatálnych reakcií.

V niektorých prípadoch sa ťažkosti podobali sérotonínovému syndrómu. Symptómy interakcií liečiva a IMAO zahŕňajú: agitáciu, tremor, myoklonus, hypertermiu.


Predĺženie QT intervalu

Farmakokinetické a farmakodynamické štúdie medzi citalopramom a inými liekmi, ktoré predlžujú QT interval, neboli uskutočnené. Aditívny účinok citalopramu a týchto liekov sa však nedá vylúčiť. Z tohto dôvodu je taktiež kontraindikované súbežné podanie citalopramu s inými liekmi, ktoré môžu predĺžiť QT interval, ako antiarytmiká triedy IA a III, niektoré antipsychotiká (napr. fenotiazínové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklické antidepresíva, niektoré antimikrobiálne látky (napr. sparfloxacín, moxifloxacín, erytromycín i.v., pentamidín, antimalariká, najmä halofantrín), niektoré antihistaminiká (astemizol, mizolastín).


Pimozid

Súbežné podanie pimozidu v jednorazovej dávke 2 mg pri liečbe racemickým citalopramom 40 mg/deň po dobu 11 dní zapríčinilo zväčšenie plochy pod krivkou (AUC) a zvýšenie Cmaxpimozidu, aj keď nie rovnomerne počas celej štúdie. Súbežné podanie pimozidu a citalopramu spôsobilo predovšetkým predĺženie QT intervalu približne o 10 milisekúnd.

Vzhľadom na uvedenú interakciu pri nízkej dávke pimozidu, súbežné podanie citalopramu a pimozidu je kontraindikované.


Kombinácie s liekmi, ktoré vyžadujú opatrnosť

Selegilín (selektívny inhibítor MAO-B)

Farmakokinetické a farmakodynamické interakčné štúdie so súbežne podávaným citalopramom (20 mg denne) a selegilínom (10 mg denne) (selektívny inhibítor MAO-B) nepreukázali žiadne klinicky významné interakcie. Súbežné užívanie citalopramu a selegilínu (v dávkach nad 10 mg denne) je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Sérotonínergné lieky (lítium a tryptofán)

V klinických štúdiách, v ktorých bol citalopram podávaný súbežne s lítiom, neboli pozorované žiadne farmakodynamické interakcie. Avšak boli zaznamenané hlásenia o zvýšených sérotonínergných účinkoch pri podávaní SSRI v kombinácii s lítiom alebo tryptofánom, preto pri súbežnom užívaní citalopramu s týmito liekmi je nutná opatrnosť. Bežné monitorovanie hladín lítia má pokračovať ako obvykle.

Užívanie spolu s liekmi so sérotonínergným pôsobením (napr. tramadol, sumatriptán) môže viesť k zvýšeniu účinkov asociovaných 5-HT.

Pokiaľ nebudú dostupné ďalšie informácie, súbežné podávanie citalopramu a agonistov 5-HT ako je sumatriptán a iné triptány sa neodporúča (pozri časť 4.4).


Ľubovník bodkovaný

Medzi SSRI a rastlinnými liekmi, obsahujúcimi ľubovník bodkovaný(Hypericum perforatum) sa môže vyskytnúť dynamická interakcia, čo má za následok častejší výskyt nežiaducich účinkov(pozri časť 4.4). Farmakokinetické interakcie neboli sledované.


Krvácanie

Opatrnosť je nutná u pacientov, ktorí sú súbežne liečení antikoagulanciami, liekmi, ktoré ovplyvňujú funkciu trombocytov ako nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), kyselina acetylsalicylová, dipyramidol a tiklopidín alebo ďalšími liekmi (napr. atypické antipsychotiká), ktoré zvyšujú riziko hemorágie (pozri časť 4.4.).


ECT (elektrokonvulzívna liečba)

Neexistujú žiadne klinické štúdie, ktoré by potvrdzovali riziká alebo prínos kombinácie elektrokonvulzívnej liečby (ECT) a užívania citalopramu (pozri časť 4.4).


Alkohol

Medzi citalopramom a alkoholom neboli pozorované žiadne farmakodynamické alebo farmakokinetické interakcie. Avšak, kombinácia citalopramu a alkoholu sa neodporúča.


Lieky spôsobujúce hypokaliémiu/hypomagneziémiu

Je potrebná opatrnosť pri súčasnom užívaní liekov spôsobujúcich hypokaliémiu/hypomagneziémiu, pretože to zvyšuje riziko malígnych arytmií (pozri časť 4.4).


Lieky znižujúce prah pre vznik záchvatov

Lieky zo skupiny SSRI môžu znižovať prah pre vznik záchvatov. Odporúča sa opatrnosť pri súbežnom užívaní iných liekov, ktoré znižujú prah pre vznik záchvatov (napr. antidepresíva [SSRI], antipsychotiká [tioxantény, a butyrofenóny]), meflochín, bupropión a tramadol).


Farmakokinetické interakcie

Biotransformácia citalopramu na demetylcitalopram je sprostredkovaná izoenzýmami cytochrómového systému P450; a to CYP2C19 (približne 38%), CYP3A4 (približne 31%) a CYP2D6 (približne 31%). Skutočnosť, že citalopram je metabolizovaný viac než jedným CYP znamená, že inhibícia jeho biotransformácie je menej pravdepodobná, pretože inhibícia jedného enzýmu môže byť kompenzovaná iným. Preto súbežné podávanie citalopramu s inými liekmi, má v klinickej praxi veľmi nízku pravdepodobnosť výskytu farmakokinetických interakcií.


Jedlo

Ovplyvnenie absorpcie a iných farmakokinetických vlastností citalopramu nebolo v spojitosti s jedlom pozorované.


Vplyv iných liekov na farmakokinetiku citalopramu

Súbežné podávanie s ketokonazolom (silný inhibítor CYP3A4) nezmenilo farmakokinetiku citalopramu.


Farmakokinetické interakčné štúdie lítia a citalopramu neodhalili žiadne farmakokinetické interakcie (pozri tiež vyššie).


Cimetidín

Cimetidín (silný CYP2D6, 3A4 a 1A2 inhibítor), spôsobil mierny vzostup priemerných hladín citalopramu v rovnovážnom stave. Preto sa pri podávaní citalopramu v kombinácii s cimetidínom odporúča opatrnosť. Súbežné podávanie escitalopramu (aktívny enantiomér citalopramu) s omeprazolom 30 mg raz denne (inhibítor CYP2C19) viedlo k miernemu (približne 50%) zvýšeniu plazmatických koncentrácií escitalopramu. Preto je potrebná opatrnosť pri súbežnom podávaní inhibítorov CYP2C19 (napr. omeprazol, esomeprazol, fluvoxamín, lanzoprazol, tiklopidín) alebo cimetidínu. Môže byť potrebná úprava dávky.


Metoprolol

Escitalopram (aktívny enantiomér citalopramu) je inhibítor enzýmu CYP2D6. Odporúča sa opatrnosť pri súbežnom podávaní s liekmi, ktoré sú metabolizované hlavne týmto enzýmom a ktoré majú úzky terapeutický index, napr. flekainid, propafenón a metoprolol (pri použití pri srdcovom zlyhaní), alebo pri súbežnom podávaní s niektorými liekmi ovplyvňujúcimi CNS, ktoré sú metabolizované hlavne prostredníctvom CYP2D6, napr. antidepresíva ako je desipramín, klomipramín a nortriptylín; alebo antipsychotikami ako je risperidón, tioridazín a haloperidol. Môže byť potrebné upraviť dávkovanie. Súbežné podávanie s metoprololom viedlo k dvojnásobnému zvýšeniu plazmatických hladín metoprololu, ale nie k štatisticky významnému zvýšeniu vplyvu metoprololu na krvný tlak a srdcový rytmus.

Vplyv citalopramu na iné lieky

Farmakokinetické a farmakodynamické interakčné štúdie so súbežným podávaním citalopramu a metoprololu (substrátu CYP2D6) viedlo k dvojnásobnému zvýšeniu plazmatických hladín metoprololu, ale nebolo pozorované štatisticky významné zvýšenie účinku metoprololu na krvný tlak alebo tepovú frekvenciu u zdravých dobrovoľníkov.


Citalopram a demetylcitalopram sú zanedbateľnými inhibítormi CYP2C9, CYP2E1 a CYP3A4, a sú len slabými inhibítormi CYP1A2, CYP2C19 a CYP2D6 v porovnaní s inými SSRI, ktoré sú významnými inhibítormi týchto enzýmov.

Levomepromazín, digoxín, karbamazepín

Neboli pozorované žiadne zmeny, alebo len veľmi malé zmeny, ktoré boli klinicky nevýznamné, keď bol citalopram podávaný so substrátmi CYP1A2 (klozapín a teofylín), CYP2C9 (warfarín), CYP2C19 (imipramín a mefenytoín), CYP2D6 (sparteín, imipramín, amitriptylín, risperidón), a CYP3A4 (warfarín, karbamazepín (a jeho metabolit karbamazepín epoxid) a triazolam).


Medzi citalopramom a levomepromazínom alebo digoxínom neboli pozorované žiadne farmakokinetické interakcie, čo naznačuje, že citalopram ani neindukuje ani neinhibuje P-glykoproteín.


Desipramín, imipramín

Vo farmakokinetickej štúdii nebol pozorovaný vplyv na hladiny citalopramu ani imipramínu, aj keď hladina desipramínu (primárneho metabolitu imipramínu) bola zvýšená. Pri kombinácii desipramínu s citalopramom bolo pozorované zvýšenie plazmatickej hladiny desipramínu. Môže byť nutné zníženie dávky desipramínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Zverejnené údaje o podávaní gravidným ženám(viac ako 2 500 doložených výsledkov) nepreukázalo žiadne malformácie plodu / neonatálnu toxicitu. Napriek tomu sa citalopram nemá používaťpočas tehotenstva, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, a len po dôslednom zvážení rizika a prospechu.

Novorodenci, ktorých matky užívali citalopram do neskorých štádií tehotenstva, zvlášť v treťom trimestri, majú byť sledovaní. Počas tehotenstva je potrebné vyhnúť sa náhlemu ukončeniu liečby citalopramom.
U novorodencov, ktorých matky užívali SSRI/SNRI v neskorších štádiách gravidity sa môžu vyskytnúť nasledovné príznaky: ťažkosti s dýchaním, cyanóza, apnoe, záchvaty, nestabilná telesná teplota, problémy s príjmom potravy, vracanie, hypoglykémia, hypertónia, hypotónia, hyperreflexia, tremor, nervozita, podráždenosť, letargia, neustály plač, somnolencia a poruchy spánku. Tieto príznaky môžu byť spôsobené buď sérotonínergným účinkom alebo v dôsledku vysadenia liečby. Vo väčšine prípadov začínajú komplikácie okamžite alebo čoskoro (< 24 hodín) po pôrode.

Epidemiologické štúdie naznačujú, že použitie SSRI počas tehotenstva, najmä počas pokročilého tehotenstva, môže zvýšiť riziko vzniku perzistujúcej pľúcnej hypertenzie novorodencov (PPHN). Pozorované riziko bolo približne 5 prípadov na 1 000 tehotenstiev. V bežnej populácii sa vyskytuje 1 až 2 prípady PPHN na 1 000 tehotenstiev.


Laktácia

Citalopram sa vylučuje do materského mlieka. Odhaduje sa, že dojča dostane asi 5% hmotnosti dennej dávky podanej matke (v mg/kg). Žiadne alebo len nepatrné udalosti boli pozorované u dojčiat. Avšak, existujúce informácie sú nedostatočné pre posúdenie rizika pre dieťa. Preto sa odporúča opatrnosť a posúdenie prínosudojčenia v porovnaní s potenciálnym rizikom pre dieťa.


Fertilita

Štúdie na zvieratách preukázali, že citalopram môže ovplyvniť kvalitu spermií (pozri časť 5.3).

Spontánne hlásenia u niektorých SSRI preukázali, že vplyv na kvalitu spermií je reverzibilný.

Vplyv na fertilitu u ľudí nebol zatiaľ pozorovaný.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Citalopram má malý až stredný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Psychoaktívne lieky môžu znižovať schopnosť uskutočňovať rozhodnutia a reagovať v nebezpečenstve. Je potrebné informovať pacientov o týchto účinkoch a upozorniť ich, že ich schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť ovplyvnená.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky pozorované počas liečby citalopramom sú vo všeobecnosti mierne a dočasné. Najčastejšie sa prejavujú v prvom a druhom týždni liečby a potom zvyčajne slabnú. Nežiaduce účinky sú uvedené podľa terminológie MedDRA.

Pri nasledujúcich účinkoch bola zistená závislosť na dávke: zvýšené potenie, sucho v ústach, nespavosť, ospalosť, hnačka, nevoľnosť a únava.

V porovnávacích štúdiách liekov zo skupiny SSRI sa nezistil štatisticky významný rozdiel medzi skupinami pacientov a v rámci skupiny pacientov.

Tabuľka znázorňuje percento nežiaducich účinkov spojených s liečbou SSRI a/alebo citalopramom, ktoré boli pozorované buď u ≥ 1% pacientov v dvojito zaslepených štúdiách kontrolovaných placebom alebo po uvedení lieku na trh. Frekvencia výskytu je definovaná nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až ≤ 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až ≤ 1/1 000); veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánového systému podľa databázy MedDRA

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

Trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Neznáme

Hypersenzitivita, anafylaktická reakcia

Poruchy endokrinného systému

Neznáme

Neprimeraná sekrécia ADH

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Znížená chuť do jedla, úbytok hmotnosti

Menej časté

Zvýšená chuť do jedla, zvýšenie hmotnosti

Zriedkavé

Hyponatriémia

Neznáme

Hypokaliémia

Psychické poruchy

Časté

Nepokoj, pokles libida, úzkosť, nervozita, stav zmätenosti, abnormálny orgazmus (u žien), abnormálne sny

Menej časté

Agresivita, depersonalizácia, halucinácie, mánia

Neznáme

Záchvaty paniky, bruxizmus, nepokoj, samovražedné myšlienky a samovražedné správanie2

Poruchy nervového systému


Veľmi časté

Somnolencia, insomnia, bolesť hlavy

Časté

Tremor, parestézia, závraty, poruchy pozornosti

Menej časté

Synkopa

Zriedkavé

Kŕče typu grand mal, dyskinéza, poruchy chuti

Neznáme

Kŕče, serotonínový syndróm, extrapyramidálne poruchy, akatízia, motorický nepokoj

Poruchy oka

Menej časté

Mydriáza

Neznáme

Poruchy videnia

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Bradykardia, tachykardia

Neznáme

Predĺžený QT interval1 na elektrokardiograme Ventrikulárne arytmie vrátane Torsades de Pointes1

Poruchy ciev

Zriedkavé

Hemorágia

Neznáme

Ortostatická hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Zívanie

Neznáme

Krvácanie z nosa

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Veľmi časté

Sucho v ústach, nevoľnosť

Časté

Hnačka, vracanie, zápcha

Neznáme

Gastrointestinálna hemorágia (vrátane rektálnej hemorágie)

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé

Hepatitída

Neznáme

Abnormálne hodnoty testov funkcie pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Veľmi časté

Zvýšené potenie

Časté

Pruritus

Menej časté

Žihľavka, alopécia, vyrážky, sčervenanie, fotosenzitívne reakcie


Neznáme

Ekchymóza, angioedémy

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Myalgia, artralgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

Retencia moču

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté

Impotencia, poruchy ejakulácie, zlyhanie ejakulácie

Menej časté

Menorágia (ženy)

Neznáme

Metrorágia (ženy)

Priapizmus, galaktorea (muži)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Únava

Menej časté

Edém

Zriedkavé

Horúčka

Počty pacientov: Citalopram / placebo = 1 346 / 545

1Počas post-marketingového obdobia boli hlásené predĺženia QT intervalu a ventrikulárnej arytmie, vrátane Torsades de Pointes, prevažne u pacientov ženského pohlavia, pacientov s hypokaliémiou alebo u pacientov s už existujúcim predĺžením QT intervalu alebo iným ochorením srdca (pozri časti 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 a 5.1).

2Prípady suicidálnych predstáv a suicidálneho správania boli hlásené počas liečby alebo zanedlho po ukončení liečby citalopramom (pozri časť 4.4).


Fraktúry kostí

Epidemiologické štúdie vykonané hlavne na pacientoch vo veku 50 rokov a viac poukázali na zvýšené riziko zlomenín kostí u pacientov, ktorí užívajú SSRI a tricyklické antidepresíva. Mechanizmus vedúci k zvýšenému riziku nie je známy.


Príznaky z vysadenia pozorované po ukončení liečby so SSRI

Ukončenie liečby citalopramom (hlavne náhle) obyčajne vedie k príznakom z vysadenia. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie boli závraty, poruchy zmyslového vnímania (vrátane parestézie), poruchy spánku (zahrňujúce insomniu a živé sny), agitácia alebo úzkosť, nevoľnosť a/alebo vracanie, tremor, zmätenosť, potenie, bolesť hlavy, hnačka, palpitácie, emocionálna nestabilita, podráždenosť a poruchy videnia sú najčastejšie hlásenými reakciami. Obvykle sú tieto príznaky mierne až stredne intenzívne a spontánne ustupujúce, avšak u niektorých pacientov môžu mať ťažký a/alebo dlhodobejší priebeh. Ak liečba citalopramom už nie je potrebná, odporúča postupne ukončiť liečbu postupným znižovaním dávky (pozri časti 4.2 a 4.4).


4.9 Predávkovanie

Toxicita

Komplexné klinické údaje o predávkovaní citalopramom sú obmedzené a často zahŕňajú súbežné predávkovanie inými liekmi /alkoholom. Boli hlásené fatálne prípady predávkovania samotným citalopramom, avšak vo väčšine smrteľných prípadov išlo o predávkovanie súbežne aj inými liekmi.


Citalopram užívajú pacienti s potenciálnym rizikom suicidálneho správania. Bolo hlásených niekoľko pokusov o samovraždu, avšak bližšie podrobnosti o požitých dávkach a možnej kombinácii s inými liekmi či alkoholom často chýbajú.


Symptómy

Pri predávkovaní citalopramom boli hlásené nasledujúce príznaky: kŕče, tachykardia, ospalosť, predĺženie QT intervalu, kóma, vracanie, tras, hypotenzia, srdcová zástava, nevoľnosť, sérotonínový syndróm, agitácia, bradykardia, závraty, blok Tawarového ramienka, predĺženie QRS, hypertenzia, mydriáza, Torsades de Pointes, strnulosť, potenie, cyanóza, hyperventilácia, predsieňová a komorová arytmia.

Liečba

Nie je známe žiadne špecifické antidotum citalopramu. Liečba má byť preto symptomatická a podporná. Má sa zvážiť požitie aktívneho uhlia, osmoticky pôsobiaceho laxatíva (ako je síran sodný) a výplach žalúdka. Ak pacient nie je pri vedomí, má sa intubovať. Odporúča sa monitorovanie funkcií srdca (EKG) a vitálnych funkcií.

Kŕče možno zvládnuť diazepamom. Rozšírený komplex QRS sa dá normalizovať infúziou hypertonického roztoku chloridu sodného. Dospelý pacient prežil intoxikáciu po perorálnom užití

5 200 mg citalopramu.

Odporúča sa EKG vyšetrenie v prípade predávkovania u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca/bradyarytmiami, u pacientov súčasne užívajúcich lieky predlžujúce QT interval alebo u pacientov s pozmeneným metabolizmom, napríklad v dôsledku poškodenia pečene.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: selektívny inhibítor spätného vychytávania serotonínu.

ATC kód: N06AB04.

Mechanizmus účinku

V biochemických a behaviorálnych štúdiách sa potvrdilo, že citalopram je účinný inhibítor spätného vychytávania serotonínu (5-HT). Tolerancia na inhibíciu spätného vychytávania sérotonínu sa nevyvíja ani pri dlhodobej liečbe citalopramom.


Citalopram je najselektívnejší z dosiaľ známych selektívnych inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu (SSRI). Nemá žiadny alebo iba minimálny účinok na spätné vychytávanie noradrenalínu (NA), dopamínu (DA) a kyseliny gamaaminomaslovej (GABA).


Na rozdiel od mnohých tricyklických antidepresív a niektorých novších SSRI, citalopram nemá žiadnu alebo len nízku afinitu k receptorom sérotonínovým 5-HT1Aa 5-HT2, dopamínovým D1a D2, adrenergným α1, α2a β, histamínovým H1, cholínergným, muskarínovým, benzodiazepínovým a opiátovým. V sérii funkčných testov vykonaných in vitrona izolovaných orgánoch ako aj vo funkčných testoch in vivosa nezistila žiadna, prípadne iba nepatrná afinita k uvedeným receptorom. Absenciou účinku na tieto receptory sa vysvetľuje, prečo sa pri liečbe citalopramom prejavuje menej bežných nežiaducich reakcií, ako suchosť v ústach, porucha funkcie žlčníka a porucha trávenia, zhoršená akomodácia, sedácia, kardiotoxicita a ortostatická hypotenzia.


Predĺženie času pred nástupom prvej REM fázy spánku po zaspaní sa považuje za ukazovateľ antidepresívnej aktivity. Podobne ako tricyklické antidepresíva, iné SSRI a inhibítory MAO, aj citalopram predlžuje tento čas a zvyšuje podiel hlbokého spánku s pomalými vlnami.


Hoci sa citalopram neviaže na opiátové receptory, potencuje antinocicepčný účinok bežných anodýn.


Hlavné metabolity citalopramu sú tiež SSRI, aj keď s nižším účinkom a selektivitou ako citalopram. Napriek tomu sú metabolity selektívnejšie než mnohé novšie SSRI. Metabolity sa nepodieľajú na antidepresívnom účinku materského liečiva.


Citalopram nenarúša kognitívne funkcie ani psychomotoriku človeka; nemá žiadne alebo iba minimálne sedatívne účinky, či už sa užíva samostatne alebo v kombinácii s alkoholom.


Citalopram neovplyvňuje vylučovanie slín po podaní jednorazovej dávky zdravým dobrovoľníkom. V žiadnej z klinických štúdií neovplyvnil významne kardiovaskulárne parametre u zdravých dobrovoľníkov. Nemá vplyv ani na hladinu rastového hormónu v sére. Podobne ako iné SSRI, citalopram môže zvýšiť plazmatickú hladinu prolaktínu ako sekundárny dôsledok stimulačného pôsobenia serotonínu, avšak bez klinickej významnosti.

V dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej EKG štúdii sa u zdravých jedincov pozorovala zmena v QTc (úprava podľa Fridericia) oproti východiskovej hodnote 7,5 ms (90% IS: 5,9 –9,1) pri dávke 20 mg/deň a 16,7 ms (90% IS: 15,0 – 18,4) pri dávke 60 mg/deň (pozri časť 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 a 4.9).


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Citalopram sa vstrebáva takmer úplne a nezávisle od príjmu potravy. Maximálnu koncentráciu (Tmax) dosahuje približne o 3 hodiny po perorálnom podaní. Biologická dostupnosť po perorálnom podaní je približne 80 %.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem citalopramu (Vd)βje približne 12 − 17 l/kg. Menej než 80 % citalopramu a jeho hlavných metabolitov sa viaže na plazmatické bielkoviny.

Biotransformácia

Citalopram sa metabolizuje na účinný demetylcitalopram, didemetylcitalopram, citalopram-N-oxid a neúčinný deaminovaný derivát kyseliny propiónovej. Všetky účinné metabolity sú taktiež SSRI, hoci so slabším pôsobením v porovnaní s citalopramom. Hlavný podiel v plazme predstavuje nezmenený citalopram. Koncentrácia demetylcitalopramu zvyčajne dosahuje 30 − 50 % koncentrácie citalopramu, pri didemetylcitaloprame to býva 5 − 10 %. Biotransformácia citalopramu na demetylcitalopram je sprostredkovaná subsystémami CYP2C19 (asi 60 %), CYP3A4 (asi 30 %) a CYP2D6 (10 %).


Eliminácia

Eliminačný polčas T0,5= 1,5 dňa; systémový plazmatický klírens Cls sa pohybuje v rozmedzí od 0,3 do 0,4 l/min; perorálny plazmatický klírens Cloral = 0,4 l/min.

Pečeňou sa vylúči 85 % citalopramu, zvyšných 15 % obličkami. Približne 12 − 23 % dennej dávky sa vylúči močom ako nezmenený citalopram. Hepatálny (reziduálny) klírens je približne 0,3 l/min; renálny klírens je v rozmedzí od 0,05 do 0,08 l/min.


Farmakokinetika je lineárna. Ustálený stav plazmatickej koncentrácie sa dosiahne počas 1 − 2 týždňov. Po podaní dennej dávky 40 mg dosahuje plazmatická koncentrácia priemernú hodnotu 300 nmol/l, s rozmedzím od 165 do 405 nmol/l. Nezistil sa jednoznačný vzťah medzi plazmatickou koncentráciou citalopramu a jeho terapeutickým účinkom alebo nežiaducimi reakciami.


Pacienti starší ako 65 rokov

U starších pacientov sa zistil dlhší biologický polčas (1,5 − 3,75 dňa) a nižšie hodnoty klírensu (0,08 − 0,3 l/min) vplyvom pomalšieho metabolizmu. Hodnoty v rovnovážnom stave sú u týchto osôb zhruba dvojnásobné v porovnaní s hodnotami u mladších pacientov liečených rovnakou dávkou.


Znížená funkcia pečene

Citalopram sa vylučuje pomalšie u ľudí so zníženou funkciou pečene. Biologický polčas citalopramu je približne dvojnásobný a rovnovážny stav plazmatickej koncentrácie citalopramu sa ustáli zhruba na dvojnásobných hodnotách v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou pečene po podaní rovnakej dávky.


Znížená funkcia obličiek

Citalopram sa vylučuje pomalšie u osôb s mierne až stredne zníženou funkciou obličiek, bez významného vplyvu na farmakokinetiku. Zatiaľ nie sú skúsenosti s liečbou pacientov s ťažkou poruchou renálnej funkcie (klírens kreatinínu menej než 20 ml/min).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Citalopram má nízku akútnu toxicitu. V štúdiách chronickej toxicity sa nezistili žiadne faktory ovplyvňujúce terapeutické použitie citalopramu.

V štúdiách toxicity pri opakovanom podávaní citalopramu potkanom sa v niektorých orgánoch pozorovala fosfolipidóza. Pri niektorých lipofilických amínoch je tento reverzibilný účinok známy a nebol spojený s morfologickými ani funkčnými účinkami. Klinická vyznamnosť tohto javu nie je zrejmá.

V štúdiách embryotoxicity na potkanoch sa zistili kostné anomálie pri vysokom toxickom podávaní gravidným samiciam. Dané účinky by mohli súvisieť s farmakologickým pôsobením, prípadne by mohli byť nepriamym účinkom toxicity u gravidnej samice. Potenciálne riziko pre človeka nie je známe.

Štúdie na zvieratách preukázali, že citalopram spôsobuje zníženie indexu fertility a tehotenského indexu, zníženie počtu implantácií a abnormality spermií pri hladinách vyšších, než aké zodpovedajú expozícii u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

Monohydrát laktózy,

mikrokryštalická celulóza,

predželatínovaný kukuričný škrob,

sodná soľ kroskarmelózy,

koloidný oxid kremičitý,

magnéziumstearát.


Filmový obal:

Obaľovacia sústava Sepifilm 752 biela (hydroxypropylmetylcelulóza, mikrokryštalická celulóza, stearan makrogolu 2000, oxid titaničitý), makrogol 6000.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Nepriehľadný, biely PVC/ PVDC/ Al blister, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 20, 30, 50, 60, 90, 100 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


CITALEC 10 Zentiva: 30/0357/06-S

CITALEC 20 Zentiva: 30/0358/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22.08.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 29.7.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2014


CITALEC 10 Zentiva