+ ipil.sk

Citalopram Vitabalans 40 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/08932

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/06294

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/01804Písomná informácia pre používateľa


Citalopram Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety

Citalopram Vitabalans 40 mg filmom obalené tablety

citalopram


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek,

pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Citalopram Vitabalans a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Citalopram Vitabalans

3. Ako užívať Citalopram Vitabalans

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Citalopram Vitabalans

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Citalopram Vitabalans a na čo sa používa


Citalopram Vitabalans obsahuje liečivo citalopram a patrí do skupiny antidepresív (lieky na liečbu depresie) nazývaných selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI). Tieto lieky pôsobia na serotonínový systém v mozgu. Poruchy v serotonínovom systéme sa považujú za dôležitý faktor pri rozvoji depresie a príbuzných porúch.


Citalopram Vitabalans sa používa na liečbu depresie, panickej poruchy (záchvaty závažnej úzkosti) s agarofóbiou a bez agorafóbie (chorobný strach z pobytu v otvorenom priestore ako je námestie, ulica a pod.), obsedantne-kompulzívnej poruchy (nutkavé myslenie a konanie) a ako preventívna liečba proti opätovnému zhoršeniu alebo výskytu depresie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Citalopram Vitabalans


Neužívajte Citalopram Vitabalans


 • ak ste alergický na citalopram alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak súbežne užívate alebo keď ste užívali počas posledných 14 dní takzvané inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) (napr. moklobemid (používaný na liečbu depresie) alebo selegilín (používaný na liečbu Parkinsonovej choroby)). Liečba s IMAO sa má ukončiť najmenej 14 dní pred zmenou liečby na Citalopram Vitabalans. Liečba Citalopramom Vitabalans sa má ukončiť najmenej sedem dní pred zmenou liečby na IMAO.

 • ak užívate linezolid (antibiotikum), ak nie sú k dispozícii zariadenia na dôkladné pozorovanie a sledovanie vášho krvného tlaku.

 • máte vrodenú odchýlku srdcového rytmu alebo sa u Vás vyskytla odchýlka srdcového rytmu (pozorovaná na EKG vyšetrení, ktorým sa zisťuje, ako pracuje Vaše srdce)

 • ak užívate lieky na problémy so srdcovým rytmom alebo lieky, ktoré môžu mať vplyv na rytmus srdca (pozri časť 2 „Iné lieky a Citalopram Vitabalans“ nižšie).


Upozornenia a opatrenia


Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Citalopram Vitabalans.


Informujte svojho lekára, ak máte akékoľvek iné ťažkosti alebo ochorenie, o ktorom má Váš lekár vedieť.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Citalopram Vitabalans

 • ak máte cukrovku (pozri tiež „Iné lieky a Citalopram Vitabalans “)

 • ak dostávate elektrokonvulzívnu liečbu (liečba elektrošokmi)

 • ak máte duševné ochorenie alebo ste pred tým trpeli mániou (pocit lepšej nálady alebo vzrušenia ak vedúci k neobvyklému správaniu). Ak vstúpite do manickej fázy, liečba Citalopramom Vitabalans sa má ukončiť, poraďte sa o tom so svojim lekárom.

 • ak trpíte poškodenou funkciou pečene alebo obličiek

 • začnete ľahko krvácať alebo sa vám robia modriny (pozri tiež „Iné lieky a Citalopram Vitabalans“)

 • ak máte epilepsiu. Ak sa vyskytnú záchvaty alebo ak sa zvýši výskyt záchvatov, liečba Citalopramom Vitabalans sa má ukončiť, poraďte sa o tom so svojim lekárom.

 • ak máte alebo ste niekedy mali ťažkosti so srdcom alebo ste nedávno prekonali srdcový záchvat (infarkt myokardu)

 • ak máte v kľude nízku tepovú frekvenciu srdca a/alebo viete, že máte úbytok solí v dôsledku pretrvávajúcej závažnej hnačky a vracania (nevoľnosti) alebo v dôsledku užívania diuretík

(močopudných liekov)

 • ak ste zaznamenali rýchly alebo nepravidelný rytmus srdca, mdloby, kolaps alebo závraty hneď potom, ako ste sa postavili, čo môže naznačovať nezvyčajnú funkciu tepovej frekvencie

 • ak máte problémy s očami, ako je glaukóm so zatvoreným uhlom alebo glaukóm v anamnéze (zvýšený tlak v oku).


Na začiatku liečby niektorí pacienti môžu pocítiť zvýšenú úzkosť, ktorá vymizne v priebehu pokračujúcej liečby. Preto je veľmi potrebné, aby ste presne dodržiavali pokyny svojho lekára a neukončili liečbu alebo nemenili dávku bez konzultácie so svojim lekárom.


Samovražedné myšlienky a zhoršovanie depresie alebo úzkosti

Ak máte depresiu a/alebo máte stavy úzkosti, môžete niekedy mať sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky.Tieto myšlienky sa môžu vyskytnúť častejšie na začiatku užívania antidepresív, pretože tieto lieky potrebujú istý čas, kým začnú účinkovať, obvykle okolo dvoch týždňov, ale niekedy aj dlhšie.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy:

 • ak ste už pred tým mali samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky.

 • ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukázali na zvyšené riziko samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov so psychickým ochorením, ktorí boli liečení antidepresívami.


Ak máte kedykoľvek sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky, kontaktujte svojho lekára alebo choďte priamo do nemocnice.

Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu alebo stavy úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľov. Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa zhoršila Vaša depresia alebo úzkosť, alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.


V prvých týždňoch liečby sa môžu vyskytnúť tiež príznaky ako nepokoj alebo obtiažnosť pokojne sedieť alebo stáť. Ak pocítite takéto príznaky, bezodkladne ich oznámte Vášmu lekárovi.


Deti a dospievajúci

Citalopram Vitabalans sa za normálnych okolností nemá používať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Tiež by ste mali vedieť, že pacienti mladší ako 18 rokov majú zvýšené riziko vedľajších účinkov, ako sú samovražedné pokusy, samovražedné myšlienky a nepriateľské správanie (predovšetkým agresivita, protichodné správanie a zlosť) pri užívaní tejto skupiny liekov. Napriek tomu váš lekár môže Citalopram Vitabalans predpísať pacientom mladším ako 18 rokov na základe rozhodnutia, že je to v ich najlepšom záujme. Ak váš lekár predpísal Citalopram Vitabalans pacientovi mladšiemu ako 18 rokov a vy sa chcete podrobnejšie informovať, opätovne sa, prosím, obráťte na vášho lekára. Informujte svojho lekára, ak sa pri užívaní Citalopramu Vitabalans pacientmi mladšími ako 18 rokov objavia alebo zhoršia niektoré prejavy uvedené vyššie. Tiež sa nepreukázali dlhodobé účinky v súvislosti s bezpečnosťou Citalopramu Vitabalans v tejto vekovej skupine týkajúce sa rastu, dospievania a rozvoja poznania a správania.


Iné lieky a Citalopram Vitabalans

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je obzvlášť dôležité informovať vášho lekára alebo lekárnika, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • inhibítory MAO (IMAO,používané na liečbu depresie a Parkinsonovej choroby) (prosím, pozri „Neužívajte Citalopram Vitabalans“)

 • linezolid (antibiotikum) (prosím, pozri „Neužívajte Citalopram Vitabalans“)

 • pimozid (používaný na liečbu duševných porúch)

 • metoprolol (používaný na liečbu vysokého krvného tlaku)

 • cimetidín (používaný na liečbu vredov)

 • lítium a tryptofán (lieky používané na liečbu mániodepresívnych ochorení)

 • imipramín a dezipramín (lieky používané na liečbu depresie)

 • sumatriptán alebo iné triptány (lieky na migrénu)

 • lieky, ktoré znižujú hladinu draslíka alebo horčíka v krvi

 • lieky, ktoré znižujú prah kŕčov, napr. iné antidepresíva (tricyklické, SSRI), antipsychotiká (napr. fenotiazíny, tioxantény a butyrofenóny), meflochín, bupropión a tramadol (používaný na liečbu bolesti)


Liečba Citalopramom Vitabalans môže ovplyvniť kontrolu glykémie (hladinu cukru v krvi). Môže byť potrebné upraviť dávkovanie inzulínu a/alebo perorálneho antidiabetika.


Citalopram Vitabalans môže spôsobiť krvácanie (napr. krvácanie kože a slizníc). Súbežná liečba liekmi, ktoré zvyšujú riziko krvácania, napr. antikoagulanciá (lieky používané na prevenciu krvných zrazenín, napr. warfarín), deriváty kyseliny salicylovej (napr. kyselina acetylsalicylová), NSAID (lieky používané na liečbu zápalu a bolesti), dipyridamol, tiklopidín, atypické antipsychotiká (napr. risperidón), fenotiazíny (napr. chlórpromazepín) alebo tricyklické antidepresíva (napr. imipramín), môžu toto riziko zvýšiť.


Citalopram Vitabalans sa nemá užívať súbežne s rastlinnými prípravkami obsahujúcimi ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum), pretože táto kombinácia môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov.


NEUŽÍVAJTE Citalopram Vitabalans, ak užívate lieky na liečbu problémov so srdcovým rytmom alebo lieky, ktoré môžu mať vplyv na rytmus srdca, ako sú napr. antiarytmiká IA a III - lieky upravujúce poruchy srdcového rytmu, antipsychotiká (napr. deriváty fenotiazínu, pimozid, haloperidol), tricyklické antidepresíva, niektoré antimikrobiálne látky (napr. sparfloxacín, moxifloxacín, erytromycín i.v., pentamidín, a antimalariká, najmä halofantrín), určité antihistaminiká - lieky proti alergii (astemizol, mizolastín). Ak máte v tejto súvislosti akékoľvek ďalšie otázky, opýtajte sa svojho lekára.


Citalopram Vitabalans a jedlo, nápoje a alkohol


Citalopram Vitabalans sa nemá užívať spolu s alkoholom, pretože alkohol môže zmeniť účinok Citalopramu Vitabalans. Citalopram Vitabalans tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla, ale vždy sa zapíjajú tekutinou.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, informujte svojho lekára.

Skúsenosti týkajúce sa užívania Citalopramu Vitabalans počas tehotenstva sú len obmedzené. Citalopram Vitabalans neužívajte počas tehotenstva, pokiaľ to nie je výslovne odporučené Vašim lekárom.


Nasledujúce príznaky boli hlásené u novorodencov ihneď alebo krátko po narodení, ak sa lieky rovnakej skupiny ako Citalopram Vitabalans používali počas neskorších štádií tehotenstva: ťažkosti s dýchaním, namodralá koža, kŕče, zmeny telesnej teploty, ťažkosti s kŕmením, vracanie, nízka hladina cukru v krvi, stuhnuté alebo ovisnuté svaly, živé reflexy, tras, nervozita, podráždenosť, nevšímavosť, nepretržitý plač, ospanlivosť a poruchy spánku. Ak má vaše dieťa ktorýkoľvek z týchto príznakov po narodení, ihneď kontaktujte svojho lekára.


Ubezpečte sa, že vaša pôrodná asistentka a/alebo gynekológ vie, že užívate Citalopram Vitabalans. Užívanie liekov podobných Citalopramu Vitabalans počas tehotenstva, obzvlášť v posledných 3 mesiacoch, môže u detí zvýšiť riziko výskytu závažného zdravotného stavu, nazvaného perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov (PPHN), ktorý sa prejavuje zrýchleným dýchaním a modravou kožou. Tieto príznaky sa obvykle prejavia počas prvých 24 hodín po pôrode. Ak spozorujete tieto príznaky u svojho dieťaťa, okamžite kontaktujte svoju pôrodnú asistentku a/alebo lekára.


Citalopram prechádza do materského mlieka. Existuje riziko účinku na dieťa. Citalopram Vitabalans neužívajte počas dojčenia, pokiaľ to nie je výslovne odporučené vašim lekárom.


V štúdiách na zvieratách sa preukázalo, že citalopram znižuje kvalitu spermií (semena). Teoreticky by to mohlo ovplyvniť plodnosť, ale vplyv na ľudskú plodnosť doposiaľ zistený nebol.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Citalopram Vitabalans môže ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Neveďte vozidlo alebo neobsluhujte stroje, až pokým nezistíte, ako na Vás Citalopram Vitabalans pôsobí. Na pomoc si prečítajte celú túto písomnú informáciu pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika.


3. Ako užívať Citalopram Vitabalans


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Citalopram Vitabalans sa užíva raz denne, buď ráno alebo večer. Citalopram Vitabalans sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla, ale vždy sa zapíja tekutinou. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


Ak máte pocit, že účinok Citalopramu Vitabalans je príliš silný alebo príliš slabý, informujte svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí

Depresia

Zvyčajná dávka je 20 mg denne. Váš doktor ju môže zvýšiť na 40 mg denne. Antidepresívny účinok možno očakávať minimálne dva týždne po začatí liečby. Liečba má pokračovať, kým pacient nie je 4-6 mesiacov bez príznakov.


Panická porucha

Začiatočná dávka je 10 mg denne počas prvého týždňa pred zvýšením dávky na 20 - 30 mg denne. Prvé liečebné účinky sa zvyčajne objavujú po 2–4 týždňoch. Váš doktor môže dávku zvýšiť na 40 mg denne.


Úplnú odpoveď na liečbu možno dosiahnuť do 3 mesiacov. V liečbe môže byť potrebné pokračovať po dobu niekoľkých mesiacov.


Obsedantne-kompulzívna porucha

Úvodná dávka je 20 mg denne. Váš doktor môže dávku zvýšiť na 40 mg denne. Účinok liečby sa zvyčajne objaví po 2–4 týždňoch a ďalšie zlepšenie sa objaví pri pokračovaní liečby.


Preventívna liečba

Doba liečby závisí od jednotlivého pacienta, zvyčajne trvá rok. Ukončenie liečby má prebiehať pod prísnym dohľadom, aby sa zabránilo opätovnému návratu ochorenia.


Znížená funkcia obličiek

Lekár sa môže rozhodnúť predpísať nižšiu dávku, ako je opísané vyššie.


Znížená funkcia pečene

Liečba pacientov so závažným poškoením pečene má začať s polovicou normálnej dávky.

Pacienti s poškodením pečene nemajú užívať viac než 20 mg denne.


Starší pacienti (vo veku nad 65 rokov)

Začiatočná dávka má byť znížená na polovicu odporúčanej dávky, t.j. 10-20 mg denne.

Starší pacienti nemajú zvyčajne užívať viac než 20 mg denne.


Deti a dospievajúci

Citalopram Vitabalans sa obvykle nemá používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov. Pre viac informácií, prosím, pozri časť 2.


Ak užijete viac Citalopramu Vitabalans, ako máte


Ak ste užili viac ako predpísanú dávku, obráťte sa na najbližšiu pohotovosť alebo na svojho lekára.

Príznaky predávkovania zahŕňajú kŕče, zrýchlený tep srdca, ospalosť, zmeny elektrickej aktivity srdca, bezvedomie, vracanie, tras, zmeny krvného tlaku, nepravidelný tep srdca, zmeny srdcového rytmu, nevoľnosť (nauzea), serotonínový syndróm, nepokoj, závraty, rozšírenie zreničiek v oku (mydriáza), potenie, modrasté sfarbenie kože, zrýchlené dýchanie.


Ak zabudnete užiť Citalopram Vitabalans


Užite ďalšiu dávku ako obvykle. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Citalopram Vitabalans


Neprestávajte užívať Citalopram Vitabalans, kým vám to nenariadi váš lekár. Obyčajne váš lekár vám pomôže znížiť dávku pomaly v priebehu niekoľkých týždňov.


Ak sa liečba Citalopramom Vitabalans ukončí, najmä ak sa to urobí náhle, môžete pocítiť príznaky z ukončenia. Riziko je vyššie, ak sa Citalopram Vitabalans užíval dlhšiu dobu, alebo vo vysokých dávkach, alebo sa príliš rýchlo znížila dávka.


Príznaky z ukončenia liečby zahŕňajú: točenie hlavy (neistota alebo strata rovnováhy), pocity mravčenia, pocity pálenia a (menej často) pocity elektrického šoku, poruchy spánku (živé sny, nočné mory, neschopnosť zaspať), pocity úzkosti, bolesť hlavy, nevoľnosť (nauzea), potenie (vrátane nočného potenia), vracanie, pocity nepokoja alebo vzrušenia, chvenie (tras), pocity zmätenosti alebo dezorientácie, precitlivenosť alebo podráždenosť, hnačka (riedka stolica), poruchy videnia, chvenie alebo búšenie srdca (palpitácie).


Väčšina ľudí považuje tieto príznaky za mierne, ktoré samy odznejú v priebehu dvoch týždňov. Ak sa u vás objavia závažné účinky z vysadenia po zastavení užívania Citalopramu Vitabalans, prosím, kontaktujte svojho lekára. Lekár vás môže požiadať o opätovné začatie užívania vašich tabliet a o ich pomalšie vysadzovanie.

Ak máte obavy o účinkoch z vysadenia pri ukončení liečby Citalopramom Vitabalans, prosím, navštívte svojho lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Časté vedľajšie účinky, ako je nevoľnosť, ospanlivosť, sucho v ústach a potenie, sú väčšinou mierne a vo väčšine prípadov vymiznú počas prvých týždňov liečby.


Ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu lekársku službu prvej pomoci, ak sa u Vás

vyskytne akýkoľvek z nasledovných príznakov:

- opuch kože, jazyka, pier alebo tváre, alebo máte ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním (alergická reakcia),

- vysoká horúčka, trasenie, šklbanie vo svaloch a úzkosť. Môžu to byť príznaky zriedkavého ochorenia nazývaného serotonergný syndróm.

- rýchly, nepravidelný rytmus srdca, mdloby, ktoré môžu byť príznakom život ohrozujúceho stavu nazývaného Torsades de Pointes

- zmeny správania, pretože máte pocit nadmerného vzrušenia.

- únava, zmätenosť a zášklby svalov. Tie môžu byť znakmi nízkej hladiny sodíka v krvi.


Liečba Citalopramom Vitabalans sa má ihneď ukončiť.


Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté(postihujú viac ako 1 pacienta z 10)

Ospanlivosť, ťažkosti so spánkom, bolesť hlavy, sucho v ústach, pocit nevoľnosti (nauzea), zvýšené potenie.


Časté(postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)

Znížená chuť do jedla, úbytok telesnej hmotnosti, nepokoj, znížená sexuálna žiadostivosť, úzkosť, nervozita, zmätenosť, u žien: ťažkosti s dosiahnutím orgazmu, nezvyčajné sny, tras, mravčenie, závraty, poruchy pozornosti, zvonenie v ušiach (tinnitus), zívanie, hnačka, vracanie, zápcha, svrbenie, bolesť svalov a kĺbov, u mužov: problémy s ejakuláciou a erekciou, únava.


Menej časté(postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000)

Zvýšená chuť do jedla, prírastok telesnej hmotnosti, agresivita, odosobnenie, halucinácie, mánia, mdloby, rozšírené zreničky (tmavý stred oka), rýchly tep srdca, pomalý tep srdca, žihľavka, vypadávanie vlasov, vyrážka, červené alebo fialové sfarbenie kože (purpura), citlivosť na slnečné svetlo, ťažkosti s močením, krvácanie z pošvy, opuch rúk alebo nôh.


Zriedkavé(postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000)

Nízka hladina sodíka v krvi, kŕče, mimovoľné pohyby, poruchy chuti, krvácanie, hepatitída, horúčka.


Neznáme (z dostupných údajov)

Myšlienky na sebapoškodenie alebo samovraždu (pozri „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Citalopramu Vitabalans“).

Zvýšenie krvácania alebo vzniku modrín spôsobené poklesom krvných doštičiek, vyrážka (precitlivenosť), závažné a rýchle alergické reakcie (anafylaktická reakcia), neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu (ADH), zníženie hladiny drslíka v krvi (vrátane opuchu kože a slizníc), záchvaty paniky, škrípanie zubami, serotonínový syndróm, špecifické poruchy pohybu spôsobené poruchami niektorých nervových dráh, mimovoľné pohyby svalov (akatízia), poruchy pohybu, poruchy videnia, zmeny v elektrickom cykle srdca (predĺženie QT intervalu, ventrikulárna arytmia), nízky krvný tlak (napr. pri vstávaní), krvácanie z nosa, krvácanie z tráviaceho traktu (vrátane krvácania z konečníka), nezvyčajné hodnoty funkčných testov pečene, poruchy krvácania vrátane krvácania do kože a slizníc (ekchymóza), opuch kože a slizníc, u žien metrotágia (krvácanie medzi menštruáciami), bolestivé/pretrvávajúce erekcie u mužov, vylučovanie materského mlieka u mužov.


U pacientov užívajúcich tento typ liekov sa pozorovalo zvýšené riziko výskytu zlomenín kostí.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Citalopram Vitabalans


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete poškodené tablety alebo ak sú tablety pokazené.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Citalopram Vitabalans obsahuje


Jadro tablety:

- Liečivo je citalopram (vo forme hydrobromidu). Každá tableta obsahuje 20 mg alebo 40 mgcitalopramu (vo forme hydrobromidu).

- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, manitol (E421), koloidný oxid kremičitý bezvodý a magnéziumstearát.


Obal tablety:

Zložkami sú polydextróza, hypromelóza, oxid titaničitý a makrogol.


Ako vyzerá Citalopram Vitabalans a obsah balenia


Ako vyzerajú Citalopram Vitabalans tablety:

20 mg: Biela, okrúhla, vypuklá tableta s deliacou ryhou a logom „2“ na jednej strane. Priemer je 8 mm.

40 mg: Biela, okrúhla, vypuklá tableta s deliacou ryhou a logom „4“ na jednej strane. Priemer je 10 mm.


Veľkosti balenia:

20 mg: 10, 14, 20, 30, 60 a 100 tabliet.

40 mg: 10, 14, 20, 30, 60 a 100 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Vitabalans Oy

Varastokatu 8

FI-13500 Hämeenlinna

Fínsko

Tel: +358 (3) 615600

Fax: +358 (3) 6183130


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami: Citalopram Vitabalans (Česká republika, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Nórsko, Poľsko, Švédsko, Slovinsko, Slovenská republika)


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2013.


Citalopram Vitabalans 40 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/08932

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/06294

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/01804Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Citalopram Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety

Citalopram Vitabalans 40 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 20 mg alebo 40 mg citalopramu (vo forme hydrobromidu).


Pomocná látka so známym účinkom: Manitol (E421).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


20 mg: Biela, okrúhla, konvexná tableta s deliacou ryhou a logom „2“ na jednej strane. Priemer je 8 mm.

40 mg: Biela, okrúhla, konvexná tableta s deliacou ryhou a logom „4“ na jednej strane. Priemer je 10 mm.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba depresie. Panická porucha s agorafóbiou alebo bez agorafóbie. Obsedantne-kompulzívna porucha. Liečba depresie ako prevencia proti relapsu/rekurencii.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Depresia

Citalopram sa má podávať ako jednorazová perorálna dávka 20 mg jedenkrát denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 40 mg denne.


Antidepresívny účinok možno očakávať minimálne dva týždne po začatí liečby. Liečba má pokračovať, kým pacient nie je 4-6 mesiacov bez symptómov.


Panická porucha

Počas prvého týždňa sa odporúča jedna dávka 10 mg denne, aby sa zabránilo paradoxným reakciám (t.j. panika, úzkosť); dávka sa potom môže zvýšiť na 20 mg denne. Prvé liečebné účinky sa zvyčajne objavujú po 2 – 4 týždňoch. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 40 mg denne. Objavenie sa úplnej terapeutickej odpovede môže trvať do 3 mesiacov. Môže byť potrebné pokračovať v liečbe po dobu niekoľkých mesiacov. Dokumentácia z klinických štúdií účinnosti presahujúcich 6 mesiacov nie je dostatočná.


Obsedantno-kompulzívna porucha

Odporúča sa úvodná dávka 20 mg denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximum 40 mg denne. Prvé liečebné účinky sa zvyčajne objavujú po 2 – 4 týždňoch a ďalšie zlepšenie sa objaví pri pokračovaní liečby.


Preventívna liečba

Doba liečby je individuálna, zvyčajne ročná. Ukončenie liečby má prebiehať pod prísnym dohľadom, aby sa zabránilo relapsu.


Starší pacienti (>65 rokov)

Liečba veľkých depresívnych epizód

U starších pacientov je potrebné dávku znížiť na polovicu odporúčanej dávky pre dospelých, t.j. 10-20 mg denne. Maximálna odporúčaná dávka pre starších pacientov je 20 mg denne.


Liečba panickej poruchy

Úvodná dávka je 10 mg raz denne. Po jednom týždni sa dávka môže zvýšiť na 20 mg denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka potom môže zvýšiť na maximálne 40 mg denne. Dávky nad 30 mg sa majú podávať len po starostlivom zvážení.


Pediatrická populácia

Citalopram sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov (pozri časť 4.4).


Znížená funkcia obličiek

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.

U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min, pozri časť 5.2) sa odporúča opatrnosť.


Znížená funkcia pečene

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene sa odporúča úvodná dávka 10 mg denne počas prvých dvoch týždňov liečby. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 20 mg denne. U pacientov so závažne poškodenou funkciou pečene je potrebná opatrnosť a zvlášť starostlivá titrácia dávky (pozri časť 5.2).

Týchto pacientov je potrebné klinicky sledovať.


Slabí metabolizéri vo vzťahu k CYP2C19

Pre pacientov so známym slabým metabolizmom CYP 2C19 sa počas prvých dvoch týždňov liečby odporúča úvodná dávka 10 mg denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 20 mg denne (pozri časť 5.2).


Symptómy z vysadenia pozorované pri ukončení liečby SSRI

Je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby. Pri ukončovaní liečby citalopramom sa má dávka znižovať postupne po dobu aspoň jedného až dvoch týždňov, aby sa znížilo riziko reakcií z vysadenia (pozri časť 4.4 a časť 4.8). Ak sa po znížení dávky alebo po ukončení liečby objavia ťažko tolerovateľné symptómy, môže sa zvážiť obnovenie liečby s pôvodne predpísanou dávkou.

Následne môže lekár pokračovať v znižovaní dávky, ale v pozvoľnejšom tempe.


Pre rôzne dávkovacie režimy majú byť predpísané vhodné sily.


Spôsob podávania


Citalopram sa má podávať ako jedna perorálna dávka, ráno alebo večer. Tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla, ale vždy sa zapíjajú tekutinou.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na citalopram alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


IMAO (inhibítory monoaminooxidázy): Niektoré prípady vykazovali znaky pripomínajúce serotonínový syndróm.

Citalopram sa nemá podávať pacientom, ktorí dostávajú inhibítory monoaminooxidázy (IMAO), vrátane selegilínu v denných dávkach presahujúcich 10 mg/deň.

Citalopram sa nemá podávať štrnásť dní po ukončení liečby ireverzibilným IMAO alebo počas obdobia stanoveného po ukončení liečby reverzibilným IMAO (reverzibilný inhibítor monoaminooxidázy typu A, RIMA), ako je uvedené v predpisovanom texte RIMA. IMAO sa nemá začať používať po dobu siedmych dní po ukončení liečby citalopramom (pozri časť 4.5).


Citalopram je kontraindikovaný v kombinácii s linezolidom, pokiaľ neexistujú možnosti pre dôkladné pozorovanie a sledovanie krvného tlaku (pozri časť 4.5).


Citalopram je kontraindikovaný u pacientov, u ktorých je známe predĺženie QT intervalu

alebo vrodený syndróm predĺženia QT intervalu.


Citalopram je kontraindikovaný súčasne s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT

interval (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liečba starších pacientov a pacientov so zníženou funkciou obličiek a pečene, pozri časť 4.2.


Pediatrická populácia

Citalopram sa nemá používať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Samovražedné správanie (pokusy o samovraždu a samovražedné myšlienky) a hostilita (predovšetkým agresivita, protichodné správanie a zlosť) boli v klinických štúdiách častejšie pozorované medzi deťmi a dospievajúcimi liečenými antidepresívami ako u pacientov, ktorí sa liečili placebom. Ak sa rozhodnutie o liečbe založené na objektívnej potrebe predsa len urobí, pacient má byť starostlivo sledovaný kvôli výskytu samovražedných symptómov.

Navyše chýbajú dlhodobé údaje o bezpečnosti u detí a dospievajúcich týkajúce sa rastu, dospievania a kognitívneho a behaviorálneho vývoja.


Paradoxná úzkosť

U niektorých pacientov s panickou poruchou sa môžu na začiatku liečby antidepresívami zvýrazniť symptómy úzkosti. Táto paradoxná reakcia obyčajne vymizne v priebehu prvých dvoch týždňov od začiatku liečby. Aby sa znížila pravdepodobnosť výskytu paradoxného anxiogénneho účinku, odporúča sa nižšia počiatočná dávka (pozri časť 4.2).


Hyponatriémia

Pri použití SSRI, pravdepodobne ako dôsledok neprimeraného uvoľňovania antidiuretického hormónu (SIADH), bola zriedkavo hlásená hyponatriémia, ktorá sa upravila po ukončení liečby. Riziko výskytu je vyššie najmä u starších pacientok.


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovaním a samovraždou (udalosti spojené so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do nástupu zjavnej remisie. Nakoľko sa zlepšenie nemusí prejaviť počas niekoľkých prvých alebo viacerých týždňov liečby, pacienti majú byť starostlivo monitorovaní až dovtedy, kým nenastane zlepšenie. Vo všeobecnosti klinické skúsenosti ukazujú, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.


Iné psychické stavy, na liečbu ktorých bol citalopram predpísaný, môžu byť tiež spojené so zvýšeným rizikom suicidálneho správania. Tieto stavy môžu byť okrem toho spojené s veľkou depresívnou poruchou. Rovnaké opatrenia dodržiavané pri liečbe pacientov s veľkou depresívnou poruchou majú byť preto dodržiavané aj pri liečbe pacientov s inými psychiatrickými poruchami.


Pacienti so suicidálnymi príhodami alebo významnými prejavmi samovražedných myšlienok v anamnéze pred začatím liečby, majú väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu, a preto majú byť počas liečby starostlivo sledovaní. Metaanalýza placebom kontrolovaných klinických štúdií antidepresívnych liekov u dospelých pacientov so psychiatrickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania s antidepresívami v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.


Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom suicidálnych myšlienok, je potrebné počas liečby, hlavne na začiatku liečby a po zmene dávky, starostlivo kontrolovať. Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na potrebu sledovania výskytu klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a neobyčajných zmien v správaní a vyhľadať lekársku pomoc ihneď, ako sa tieto symptómy objavia.


Akatízia/psychomotorický nepokoj

Použitie SSRI/SNRI bolo spojené s vývojom akatízie, charakterizovanej subjektívne nepríjemným alebo vyčerpávajúcim nepokojom, a potrebou častého pohybu sprevádzanou neschopnosťou sedieť alebo nehybne stáť. To sa najpravdepodobnejšie vyskytne počas prvých pár týždňov liečby. Zvyšovanie dávky u pacientov, u ktorých sa rozvinuli tieto symptómy, môže byť škodlivé.


Mánia

U pacientov s manicko-depresívnou poruchou môže nastať zmena smerom k manickej fáze. Ak prejde pacient s manicko-depresívnou poruchou do manickej fázy, je potrebné citalopram vysadiť.


Záchvaty

Záchvaty sú potenciálnym rizikom pri liečbe antidepresívami. U každého pacienta, u ktorého sa vyskytnú záchvaty, sa má citalopram prestať podávať. Pacientom s nestabilnou epilepsiou sa nemá podávať citalopram a pacienti s kontrolovanou epilepsiou sa majú dôkladne sledovať. Ak sa zvýši frekvencia záchvatov, citalopram sa má prestať podávať.


Diabetes

U pacientov s diabetom môže liečba SSRI ovplyvniť kontrolu glykémie. Môže byť potrebné upraviť dávkovanie inzulínu a/alebo perorálneho hypoglykemika.


Serotonínový syndróm

V zriedkavých prípadoch sa u pacientov užívajúcich SSRI zaznamenal serotonínový syndróm. Kombinácia symptómov, ako je agitácia, tremor, myoklónia a hypertermia, môže naznačovať rozvoj tohto ochorenia. Je potrebné ihneď ukončiť liečbu citalopramom a začať symptomatickú liečbu.


Serotonergné lieky

Citalopram sa nemá podávať súbežne so serotonergnými liekmi, ako sú sumatriptán alebo iné triptány, tramadol, oxitriptán a tryptofán.


Hemorágia

Pri liečbe SSRI boli hlásené predĺženie času krvácania a/alebo abnormálne krvácania, ako sú ekchymóza, gynekologické krvácanie, gastrointestinálne krvácanie a iné krvácanie kože a slizníc (pozri časť 4.8). U pacientov užívajúcich SSRI sa odporúča opatrnosť, obzvlášť pri súbežnom užívaní s liečivami, o ktorých je známe, že ovplyvňujú funkciu trombocytov, alebo s inými liečivami, ktoré môžu zvyšovať riziko krvácania, ako aj u pacientov s poruchami krvácania v anamnéze (pozri časť 4.5).


ECT (elektrokonvulzívna liečba)

V dôsledku obmedzených klinických skúseností pri súbežnom podávaní SSRI a ECT sa odporúča opatrnosť.


Ľubovník bodkovaný

Súbežné užívanie citalopramu a rastlinných prípravkov s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) môže viesť ku zvýšenému výskytu nežiaducich účinkov. Preto sa citalopram a rastlinné prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného nemajú užívať súčasne (pozri časť 4.5).


Symptómy z vysadenia pozorované pri ukončení liečby SSRI

Symptómy z vysadenia po ukončení liečby sú časté, obzvlášť ak je ukončenie náhle (pozri časť 4.8). V klinickej štúdii prevencie rekurencie s citalopramom boli nežiaduce udalosti po ukončení liečby pozorované u 40 % pacientov oproti 20 % pacientom, ktorí pokračovali v liečbe citalopramom.

Riziko symptómov z vysadenia môže závisieť od viacerých faktorov, vrátane trvania liečby a dávky a rýchlosti znižovania dávky. Závraty, zmyslové poruchy (vrátane parestézie a pocitov elektrického šoku), poruchy spánku (vrátane insomnie a intenzívnych snov), agitácia alebo úzkosť, nauzea a/alebo vracanie, tremor, zmätenosť, potenie, bolesť hlavy, hnačka, palpitácie, emočná nestabilita, podráždenosť a poruchy videnia sú najčastejšie hlásenými reakciami. Tieto symptómy sú všeobecne mierne až stredne závažné, avšak u niektorých pacientov môžu mať závažnú intenzitu.

Zvyčajne sa vyskytujú počas prvých pár dní od ukončenia liečby, hoci veľmi zriedkavo sa zaznamenali hlásenia takýchto symptómov u pacientov, ktorí nedopatrením vynechali dávku.

Vo všeobecnosti majú tieto symptómy obmedzený rozsah a zvyčajne odznejú do 2 týždňov, hoci u niektorých jedincov môžu pretrvávať (2 ‑ 3 mesiace alebo dlhšie). Odporúča sa preto ukončovať liečbu citalopramom postupným znižovaním dávky po dobu niekoľkých týždňov alebo mesiacov podľa potrieb pacienta (pozri „Symptómy z vysadenia pozorované pri ukončení liečby SSRI“, časť 4.2).


Psychóza

Liečba psychotických pacientov s depresívnymi epizódami môže zvyšovať výskyt psychotických symptómov.


Predĺženie QT intervalu

Pri citaloprame sa zistilo predĺženie QT intervalu v závislosti od dávky. Prípady predĺženia QT intervalu a ventrikulárnej arytmie, vrátane Torsades de Pointes, boli hlásené prípady po uvedení lieku na trh, prevažne u pacientov ženského pohlavia, s hypokaliémiou alebo s už existujúcim predĺžením QT intervalu alebo inými ochoreniami srdca (pozri časti 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 a 5.1).


Opatrnosť sa odporúča u pacientov so signifikantnou bradykardiou; alebo u pacientov s nedávnym akútnym infarktom myokardu alebo s nekompenzovaným zlyhaním srdca.


Elektrolytické poruchy ako hypokaliémia a hypomagneziémia zvyšujú riziko malígnej arytmie a majú byť upravené skôr, ako sa začne liečba citalopramom.


Ak sú liečení pacienti so stabilizovaným ochorením srdca, má sa zvážiť EKG kontrola skôr, ako sa začne liečba.


Ak sa znaky srdcovej arytmie vyskytnú počas liečby citalopramom, liečba sa má ukončiť a má sa vykonať EKG vyšetrenie.


Glaukóm so zatvoreným uhlom

SSRI vrátane citalopramu môžu mať vplyv na veľkosť zrenice, čo vedie k mydriáze. Tento mydriatický účinok má potenciál zužovať očný uhol, čo vedie k zvýšenému vnútroočnému tlaku a glaukómu so zatvoreným uhlom, najmä u pacientov s predispozíciou. Citalopram sa má preto používať s opatrnosťou u pacientov s glaukómom so zatvoreným uhlom v anamnéze alebo glaukómom v anamnéze.


Iné upozornenia a opatrenia

Citalopram sa má predpísať v najmenšom účinnom množstve, aby sa minimalizovalo riziko predávkovania.


Na začiatku liečby sa môže objaviť insomnia a agitácia. Môže byť prospešná titrácia dávky.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie


Na farmakodynamickej úrovni boli hlásené prípady serotonínového syndrómu citalopramu s moklobemidom a s buspirónom.


Kontraindikované kombinácie


Predĺženie QT intervalu

Farmakokinetické a farmakodynamické štúdie medzi citalopramom a inými liekmi, ktoré predlžujú QT interval, sa nevykonali. Aditívny účinok citalopramu a týchto liekov sa nedá vylúčiť. Z tohto dôvodu je kontraindikované súbežné podanie citalopramu s inými liekmi, ktoré môžu predĺžiť QT interval, ako antiarytmiká triedy IA a III, niektoré antipsychotiká (napr. fenotiazínové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklické antidepresíva, niektoré antimikrobiálne látky (napr. sparfloxacín, moxifloxacín, erytromycín i.v., pentamidín, antimalariká, najmä halofantrín), niektoré antihistaminiká (astemizol, mizolastín) atď.


Inhibítory MAO

Súčasné užívanie citalopramu a inhibítorov monoaminooxidázy môže viesť ku závažným nežiaducim účinkom, vrátane serotonínového syndrómu (pozri časť 4.3).

Prípady závažných a niekedy fatálnych reakcií sa zaznamenali u pacientov užívajúcich SSRI v kombinácii s inhibítorom monoaminooxidázy (IMAO), vrátane ireverzibilného IMAO selegilínu a reverzibilného IMAO linezolidu (neselektívny) a moklobemidu (selektívny pre typ A) a u pacientov, ktorí nedávno ukončili liečbu so SSRI a začali liečbu IMAO.

Niektoré prípady sa vyskytli s príznakmi pripomínajúcimi serotonínový syndróm. Symptómy interakcie liečiva s IMAO zahŕňajú: agitáciu, tremor, myoklóniu a hypertermiu.

Ak sa postupuje bez zásahu, stav môže byť fatálny kvôli rabdomyolýze, centrálnej hypertermii s akútnym multiorgánovým poškodením, delíriu a kóme (pozri časť 4.3).


Pimozid

Súbežné podávanie jednej dávky pimozidu 2 mg jedincom liečeným racemickým citalopramom v dávke 40 mg/deň počas 11 dní spôsobilo zvýšenie AUC a Cmaxpimozidu, i keď nie trvalo v priebehu štúdie. Súbežné podávanie pimozidu a citalopramu spôsobilo v priemere zvýšenie o približne 10 ms v QTc intervale. Pretože sa pozorovala interakcia s nízkou dávkou pimozidu, súbežné podávanie citalopramu a pimozidu je kontraindikované.


Kombinácie vyžadujúce osobitnú pozornosť pre použitie


Selegilín (selektívny inhibítor MAO-B)

Farmakokineticko/farmakodynamická interakčná štúdia súčasného podávania citalopramu (20 mg denne) a selegilínu (selektívny inhibítor MAO) (10 mg denne) nepreukázala žiadne klinicky významné interakcie. Súbežné užívanie citalopramu a selegilínu (v dávkach nad 10 mg denne) je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Serotonergné lieky

Lítium a tryptofán

Klinické štúdie, v ktorých bol podávaný citalopram súčasne s lítiom nepreukázali žiadne farmakodynamické interakcie. Boli však hlásené prípady zosilneného účinku, keď SSRI boli podané s lítiom alebo tryptofánom, a preto je potrebná opatrnosť pri súbežnom užívaní citalopramu a týchto liekov. Rutinné monitorovanie hladiny lítia má pokračovať ako obvykle.


Súbežné podávanie so serotonergnými liekmi (napr. tramadol, sumatriptán alebo iné triptány, oxitriptán a tryptofán) môže viesť ku zosilneniu účinkov súvisiacich s 5-HT. Súčasné užívanie citalopramu a 5-HT agonistovako je sumatriptán a iné triptány sa na základe dostupných informácií neodporúča (pozri časť 4.4).


Ľubovník bodkovaný

Medzi SSRI a rastlinnými prípravkami s obsahom Ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) môže dôjsť ku dynamickým interakciám, ktoré môžu viesť ku zvýšenému výskytu nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4). Farmakokinetické interakcie neboli skúmané.


Hemoragia

Opatrnosť sa vyžaduje u pacientov, ktorí sú súbežne liečení antikoagulanciami (ako je warfarín), liekmi, ktoré ovplyvňujú funkciu krvných doštičiek, ako sú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), kyselina acetylsalicylová, dipyridamol a tiklopidín alebo iné lieky (napr. atypické antipsychotiká, fenotiazíny, tricyklické antidepresíva), ktoré môžu zvýšiť riziko krvácania (pozri časť 4.4).


ECT (elektrokonvulzívna liečba)

Nie sú žiadne klinické štúdie stanovujúce riziká alebo prínosy súbežného používania elektrokonvulzívnej liečby (ECT) a citalopramu (pozri časť 4.4).


Alkohol

Medzi citalopramom a alkoholom sa nepreukázali žiadne farmakodynamické alebo farmakokinetické interakcie. Kombinácia citalopramu a alkoholu sa však neodporúča.


Lieky indukujúce hypokaliémiu/hypomagneziémiu

Opatrnosť je potrebná pri súbežnom užívaní liekov indukujúcich hypokaliémiu/hypomagneziémiu, pretože tieto ochorenia zvyšujú riziko malígnych arytmií (pozri časť 4.4).


Lieky znižujúce prah pre vznik záchvatov

SSRI môžu znižovať prah pre vznik záchvatov. Odporúča sa opatrnosť pri súbežnom užívaní iných liekov schopných zníženia prahu pre vznik záchvatov (napr. antidepresíva (tricyklické, SSRI), neuroleptiká (fenotiazíny, tioxantíny a butyrofenóny), meflochín, bupropión a tramadol).


Farmakokinetické interakcie


Biotransformácia citalopramu na demetylcitalopram prebieha prostredníctvom izoenzýmov CYP2C19 (približne 38 %), CYP3A4 (približne 31 %) a CYP2D6 (približne 31 %) cytochrómového systému P450. Skutočnosť, že citalopram je metabolizovaný viac než jedným izoenzýmom znamená, že ak je inhibovaný jeden izoenzým, jeho funkcia môže byť nahradená iným, a preto je biotransformácia citalopramu menej pravdepodobná. Preto vznik farmakokinetickej liekovej interakcie pri súbežnom podaní citalopramu s inými liekmi používanými v klinickej praxi je málo pravdepodobný.


Jedlo

Neboli zaznamenané hlásenia o vplyve jedla na absorpciu a iné farmakokinetické vlastnosti citalopramu.


Účinok iných liekov na farmakokinetiku citalopramu


Súbežné podanie s ketokonazolom (silný inhibítor CYP3A4) nemení farmakokinetiku citalopramu.


Farmakokinetické interakčné štúdie lítia a citalopramu neodhalili žiadne farmakokinetické interakcie (pozri tiež vyššie).


Cimetidín

Cimetidín, známy enzýmový inhibítor, spôsobil mierny vzostup priemerných hladín citalopramu v rovnovážnom stave. Preto sa pri podávaní vysokých dávok citalopramu v kombinácii s vysokými dávkami cimetidínu odporúča opatrnosť.


Súbežné podanie escitalopramu (aktívny enantiomér citalopramu) s 30 mg omeprazolu raz denne (inhibítor CYP2C19) malo za následok mierne (približne 50 %) zvýšenie plazmatických koncentrácií escitalopramu. Preto sa vyžaduje zvýšená opatrnosť pri súbežnom podaní s inhibítormi CYP2C19 (napr. omeprazol, esomeprazol, fluvoxamín, lanzoprazol, tiklopidín) alebo cimetidínom. Môže byť potrebná úprava dávky.


Metoprolol

Escitalopram (aktívny enantiomér citalopramu) je inhibítor enzýmu CYP2D6. Opatrnosť sa odporúča pri súbežnom podávaní escitalopramu s liekmi, ktoré sú prevažne metabolizované týmto enzýmom a majú úzky terapeutický index, napr. flekainid, propafenón a metoprolol (ak sa použije pri srdcovom zlyhaní), alebo s niektorými liekmi pôsobiacimi na CNS, ktoré sú prevažne metabolizované CYP2D6, napr. antidepresíva, ako sú dezipramín, klomipramín a nortryprilín alebo antipsychotiká ako risperidón, tioridazín a haloperidol. Úprava dávkovania môže byť oprávnená. Súbežné podávanie s metoprololom viedlo k dvojnásobnému zvýšeniu plazmatických hladín metoprololu, ale štatisticky nemalo významne zvýšený účinok na krvný tlak a srdcový rytmus.


Účinky citalopramu na iné lieky


Farmakokinetická/farmakodynamická interakčná štúdia preukázala pri súbežnom podaní citalopramu a metoprololu (substrát CYP2D6) dvojnásobné zvýšenie koncentrácie metoprololu, ale štatisticky nevýznamné zvýšenie účinku metoprololu na krvný tlak a tepovú frekvenciu u zdravých dobrovoľníkov.


Citalopram a demetylcitalopram v zanedbateľnej miere inhibujú CYP2C9, CYP2E1 a CYP3A4 a sú iba slabými inhibítormi CYP1A2 a CYP2C19 v porovnaní s ostatnými SSRI, ktoré sú signifikantnými inhibítormi týchto izoenzýmov.


Levomepromazín, digoxín, karbamazepín

Žiadne zmeny vo farmakokinetike alebo len veľmi malé klinicky nevýznamné zmeny boli pozorované pri podaní citalopramu so substrátmi CYP1A2 (klozapín a teofylín), CYP2C9 (warfarín), CYP2C19 (imipramín a mefenytoín), CYP2D6 (sparteín, imipramín, amitriptylín, risperidón) a so substrátmi CYP3A4 (warfarín, karbamazepín (a jeho metabolit karbamazepín epoxid) a triazolam).


Medzi citalopramom a levomepromazínom, digoxínom (čo naznačuje, že citalopram neindikuje, ani inhibuje P-glykoproteín) alebo karbamazepínom a jeho metabolitom karbamazepínepoxidom sa nepozorovali žiadne farmakokinetické interakcie.


Desipramín, imipramín

Vo farmakokinetickej štúdii sa nepreukázalžiadny vplyv na hladiny citalopramu alebo imipramínu, napriek hladine desipramínu, bol zvýšený primárny metabolit imipramínu. Pri súbežnom podávaní desipramínu s citalopramom, bola pozorovaná zvýšená plazmatická koncentrácia desipramínu. Môže byť potrebné znížiť dávku desipramínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Publikované údaje o podávaní gravidným ženám (viac ako 2500 vystavených účinku) nenaznačujú žiadnu malformačnúfeto/neonatálnu toxicitu. Citalopram sa však nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je nevyhnutné a len po dôkladnom zvážení rizika/prínosu.


Novorodencov je potrebné sledovať, ak matka pokračovala v užívaní citalopramu až do neskorých štádií gravidity, obzvlášť v treťom trimestri. Počas gravidity je potrebné vyhnúť sa náhlemu ukončeniu liečby.


Ak matka užívala SSRI/SNRI v neskorých štádiách gravidity, u novorodencov sa môžu vyskytnúť nasledovné symptómy: ťažkosti s dýchaním, cyanóza, apnoe, záchvaty, teplotná nestabilita, ťažkosti s kŕmením, vracanie, hypoglykémia, hypertónia, hypotónia, hyperreflexia, tremor, triaška, podráždenosť, letargia, neustály plač, somnolencia a ťažkosti so spánkom. Tieto symptómy môžu byť v dôsledku buď serotonergných účinkov alebo symptómov z prerušenia liečby. Vo väčšine prípadov komplikácie začnú ihneď alebo krátko (<24 hodín) po pôrode.


Epidemiologické údaje naznačujú, že používanie SSRI počas gravidity, najmä počas pokročilej gravidity, môže zvýšiť riziko vzniku perzistujúcej pľúcnej hypertenzie novorodencov (PPHN). Pozorované riziko bolo približne 5 prípadov na 1 000 tehotenstiev. V bežnej populácii sa vyskytuje 1 až 2 prípady PPHN na 1 000 tehotenstiev.


Laktácia

Citalopram sa vylučuje do materského mlieka. Odhaduje sa, že dojča dostane asi 5 % hmotnosti dávky podanej matke (v mg/kg). U novorodencov neboli pozorované žiadne, alebo len nepatrné udalosti. Napriek tomu, existujúce informácie nie sú dostatočné pre posúdenie rizika pre dieťa.

Odporúča sa opatrnosť.


Mužská fertilita

Štúdie na zvieratách preukázali, že citalopram môže mať vplyv na kvalitu spermií (pozri časť 5.3). Kazuistiky u ľudí pri užívaní niektorých SSRI preukázali, že účinok na spermie je reverzibilný. Vplyv na fertilitu u ľudí sa doposiaľ nepozoroval.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Citalopram má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Psychoaktívne lieky môžu znižovať schopnosť robiť rozhodnutia a reagovať na nepredvídané udalosti. Pacientov je potrebné informovať o týchto účinkoch a upozorniť, že ich schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť ovplyvnená.


4.8 Nežiaduce účinky


Po podaní citalopramu sa vo všeobecnosti vyskytli mierne alebo prechodné nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujú počas prvého týždňa alebo prvých dvoch týždňov liečby a zvyčajne následne ustupujú.


Nasledujúce účinky boli zistené ako odpoveď na dávku: zvýšené potenie, sucho v ústach, insomnia, somnolencia, hnačka, nevoľnosť a únava.


Nežiaduce účinky lieku spojené s užívaním SSRI a/alebo citalopramu, pozorované u ≥ 1 % pacientov v dvojito zaslepených placebom kontrolovaných štúdiách alebo v období po uvedení lieku na trh, sú uvedené nižšie podľa preferovaných výrazov MedDRA.


Klasifikácia frekvencie nežiaducich účinkov je nasledovná:

 • Veľmi časté (≥ 1/10),

 • Časté (≥ 1/100 až < 1/10),

 • Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100),

 • Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000),

 • Veľmi zriedkavé(< 1/10 000),

 • Neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia

Preferovaný výraz

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

Trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Neznáme

Hypersenzitivita, anafylaktická reakcia

Poruchy endokrinného systému

Neznáme

Neprimeraná sekrécia ADH

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Strata chuti do jedla, úbytok telesnej hmotnosti

Menej časté

Zvýšená chuť do jedla, prírastok telesnej hmotnosti

Zriedkavé

Hyponatriémia (pozri časť 4.4)

Neznáme

Hypokaliémia

Psychické poruchy

Časté

Agitácia, znížené libido, úzkosť, nervozita, stav zmätenosti, nezvyčajný orgazmus (u žien), abnormálne sny

Menej časté

Agresia, depersonalizácia, halucinácie, mánia

Neznáme

Záchvaty paniky, škrípanie zubami, nepokoj, suicidálne myšlienky, suicidálne správanie1

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Somnolencia, insomnia, bolesť hlavy

Časté

Tremor, parestézia, závraty, poruchy pozornosti

Menej časté

Synkopa

Zriedkavé

Konvulzie grand mal, dyskinéza, poruchy chuti

Neznáme

Konvulzie, serotonínový syndróm, extrapyramídové poruchy, akatízia, poruchy pohybu

Poruchy oka

Menej časté

Mydriáza

Neznáme

Poruchy videnia

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Bradykardia, tachykardia

Neznáme

Predĺženie QT intervalu na elektrokardiograme, ventrikulárna arytmia vrátane Torsade de pointes

Poruchy ciev

Zriedkavé

Krvácanie

Neznáme

Ortostatická hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Zívanie

Neznáme

Epistaxa

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Suchosť v ústach, nauzea

Časté

Hnačka, vracanie, zápcha

Neznáme

Gastrointestinálne krvácanie (vrátane rektálneho krvácania)

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé

Hepatitída

Neznáme

Nezvyčajné výsledky funkčných testov pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

Zvýšené potenie

Časté

Pruritus

Menej časté

Urtikária, alopécia, vyrážka, purpura, fotosenzitívna reakcia

Neznáme

Ekchymóza, angioedém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Myalgia, artralgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

Zadržiavanie moču

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté

Impotence, ejaculation disorder, ejaculation failure

Menej časté

U žien: menorágia

Neznáme

U žien: metrorágia

U mužov: priapizmus, galaktorea

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Únava

Menej časté

Edém

Zriedkavé

Pyrexia

1 Prípady suicidálnych myšlienok a suicidálneho správania boli hlásené počas liečby alebo skoro po prerušení liečby citalopramom (pozri časť 4.4).


Riziko zlomenín kostí

Epidemiologické štúdie vykonané hlavne u pacientov vo veku 50 rokov a viac preukázali zvýšené riziko zlomenín kostí u pacientov, ktorí užívajú SSRI a tricyklické antidepresíva (TCA). Mechanizmus vedúci k zvýšenému riziku nie je známy.


Predĺženie QT intervalu

Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady predĺženia QT intervalu a ventrikulárnej arytmie, vrátane Torsades de Pointes, prevažne u pacientov ženského pohlavia, s hypokaliémiou alebo s už existujúcim predĺžením QT intervalu alebo inými ochoreniami srdca (pozri časti 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 a 5.1).


Symptómy z vysadenia pozorované pri ukončení liečby SSRI

Ukončenie liečby citalopramom (obzvlášť ak je náhle) zvyčajne vedie k symptómom z vysadenia. Závraty, zmyslové poruchy (vrátane parestézie a pocitov elektrického šoku), poruchy spánku (vrátane insomnie a intenzívnych snov), agitácia alebo úzkosť, nauzea a/alebo vracanie, tremor, zmätenosť, potenie, bolesť hlavy, hnačka, palpitácie, emočná nestabilita, podráždenosť a poruchy zraku sú najčastejšie hlásenými reakciami. Tieto symptómy sú všeobecne mierne až stredne závažné a majú obmedzený rozsah, avšak u niektorých pacientov môžu byť závažné a/alebo môžu pretrvávať. Preto sa v prípade, ak liečba citalopramom už nie je viac potrebná, odporúča ukončovať liečbu postupným znižovaním dávky (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania a časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


4.9 Predávkovanie


Toxicita

Skúsenosti s predávkovaním citalopramu v klinickej praxi sú obmedzené a mnoho prípadov zahŕňa súbežné predávkovanie inými liekmi/alkoholom. Boli hlásené fatálne prípady predávkovania samotným citalopramom, avšak väčšina fatálnych prípadov zahŕňa súbežné predávkovanie inými liekmi.


Symptómy predávkovania

Nasledujúce symptómy boli pozorované pri nahlásených prípadoch predávkovania citalopramom: konvulzie, tachykardia, somnolencia, predĺženie QT intervalu, kóma, vracanie, tremor, hypotenzia, zastavenie srdca, nevoľnosť, serotonínový syndróm, agitácia, bradykardia, závraty, blok Tawarového ramienka, predĺženie QRS intervalu, hypertenzia,mydriáza, Torsades de Pointes, stupor, potenie, cyanóza, hyperventilácia, atriálna a ventrikulána arytmia.


Liečba

Nie je známe žiadne špecifické antidotum citalopramu. Liečba má byť symptomatická a podporná. Má sa zvážiť použitie aktívneho uhlia, osmoticky pôsobiaceho preháňadla (ako nátriumsulfát) a výplach žalúdka. Ak pacient nie je pri vedomí, má sa intubovať. Odporúča sa monitorovanie funkcií srdca (EKG) a vitálnych funkcií.


Odporúča sa EKG vyšetrenie v prípade predávkovania u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca/bradyarytmiami, u pacientov súčasne užívajúcich lieky predlžujúce QT interval alebo u pacientov s pozmeneným metabolizmom, napríklad v dôsledku poškodenia pečene.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu

ATC kód: N06AB04


Citalopram je antidepresívum so silným a selektívnym inhibičným účinkom na vychytávanie 5-hydroxytryptamínu (5-HT, serotonín).


Spôsob účinku a farmakodynamické účinky

Tolerancia inhibičného účinku citalopramu na vychytávanie 5-HT sa nevyskytne počas dlhodobej liečby. Antidepresívny účinok je pravdepodobne spojený so špecifickou inhibíciou vychytávania serotonínu v mozgových neurónoch.

Citalopram nemá takmer žiaden účinok na neuronálne vychytávanie noradrenalínu, dopamínu a gamaaminomaslovej kyseliny. Citalopram nevykazuje žiadnu alebo len veľmi nízku afinitu k cholinergným, histamínergným a rôznym adrenergným, serotonergným a dopamínergným receptorom.

Citalopram je bicyklický izobenzofuránový derivát, ktorý nie je chemicky príbuzný s tricyklickými ani tetracyklickými antidepresívami alebo inými dostupnými antidepresívami. Hlavné metabolity citalopramu sú tiež selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, hoci v menšej miere. Nezaznamenalo sa, že by metabolity prispievali k celkovému antidepresívnemu účinku.


V dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej EKG štúdii sa u zdravých jedincov pozorovala zmena v QTc (úprava podľa Fridericia) oproti východiskovej hodnote 7,5 ms (90% IS: 5,9 –9,1) pri dávke 20 mg/deň a 16,7 ms (90% IS: 15,0 – 18,4) pri dávke 60 mg/deň (pozri časť 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 a 4.9).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecná charakteristika liečiva

Absorpcia

Citalopram sa rýchlo absorbuje po perorálnom podaní: maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne v priemere po 4 (1-7) hodinách. Absorpcia je nezávislá na príjme potravy. Perorálna biologická dostupnosť je približne 80 %.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objemje 12-17 l/kg. Väzba citalopramu a jeho metabolitov na plazmatické proteíny je nižšia ako 80 %.


Biotransformácia

Citalopram sa metabolizuje na demetylcitalopram, didemetylcitalopram, citalopram-N-oxid a deaminovaný derivát kyseliny propiónovej. Derivát kyseliny propiónovej je farmakologicky neaktívny. Demetylcitalopram, didemetylcitalopram a citalopram-N-oxid sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, avšak slabšie ako pôvodná molekula.

Hlavným metabolizujúcim enzýmom je CYP2C19. Enzýmy CYP3A4 a CYP2D6 môžu k metabolizácii prispievať.


Eliminácia

Plazmatický polčas je približne 36 hodín (28-42 hodín). Po systémovom podaní je plazmatický klírens približne 0,3-0,4 l/min a po perorálnom podaní je plazmatický klírens približne 0,4 ml/min. Citalopram sa eliminuje prevažne pečeňou (85 %), ale čiastočne (15 %) tiež obličkami. Z množstva podaného citalopramu sa 12-23 % eliminuje v nezmenenej forme močom. Hepatálny klírens je približne 0,3 ml/min a renálny klírens je 0,05-0,08 l/min.

Rovnovážne koncentrácie sa dosahujú po 1-2 týždňoch. Lineárna závislosť bola dokázaná medzi rovnovážnou plazmatickou hladinou a podanou dávkou. Pri dávke 40 mg denne sa dosiahne priemerná plazmatická koncentrácia približne 300 nmol/l. Nie je jasný vzťah medzi plazmatickými hladinami citalopramu a terapeutickou odpoveďou alebo nežiaducimi účinkami.


Charakteristiky týkajúce sa pacientov

Starší pacienti (>65 rokov)

U starších pacientov sa v dôsledku spomaleného metabolizmu zistili vyššie hodnoty plazmatického polčasu a znížený klírens. Systémová expozícia escitalopramu je približne o 50 % vyššia u starších pacientov v porovnaní so zdravými mladými dobrovoľníkmi (pozri časť 4.2).


Poškodenie funkcie pečene

Eliminácia citalopramu prebieha u pacientov so zníženou funkciou pečene pomalšie. Plazmatický polčas citalopramu je približne dvakrát dlhší a rovnovážna plazmatická koncentrácia približne dvojnásobne vyššia v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou pečene.


Poškodenie funkcie obličiek

Citalopram sa eliminuje pomalšie u pacientov s mierne až stredne závažnou zníženou funkciou obličiek bez významného vplyvu na farmakokinetiku citalopramu. V súčasnosti nie sú dostupné žiadne informácie o liečbe pacientov so závažne zníženou funkciou obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) (pozri časť 4.2).


Polymorfizmus

U slabých metabolizérov CYP2C19 sa pozorovali dvakrát vyššie plazmatické koncentrácie escitalopramu v porovnaní s extenzívnymi metabolizérmi. Nepozorovali sa žiadne významné zmeny v expozícii u slabých metabolizérov CYP2D6 (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Po opakovanom podávaní u potkanov sa pozorovala fosfolipidóza niektorých orgánov. Účinok bol po vysadení reverzibilný. Akumulácia fosfolipidov bola v dlhodobých štúdiách na zvieratách pozorovaná u mnohých látok s amfifilným katiónom. Klinický význam týchto zistení nie je jasný.


Štúdie reprodukčnej toxicity u potkanov ukázali skeletálne anomálie u novorodených mláďat, ale nezvýšil sa výskyt malformácií. Tieto účinky môžu súvisieť s farmakologickou aktivitou alebo môžu byť dôsledkom toxicity pre matku. Perinatálne a postnatálne štúdie preukázali znížený počet prežívajúcich mláďat počas obdobia laktácie. Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.


Štúdie na zvieratách preukázali, že citalopram vyvoláva zníženie indexu fertility a indexu gravidity, zníženie počtu na implantáciu a abnormálnu spermu pri expozícii vyššej ako je expozícia ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza

Manitol (E421)

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Magnéziumstearát

Polydextróza

Hypromelóza

Oxid titaničitý

Makrogol


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


20 mg: 10, 14, 20, 30, 60 a 100 tabliet v blistri (PVC/PVdC/Al).

40 mg: 10, 14, 20, 30, 60 a 100 tabliet v blistri (PVC/PVdC/Al).


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Vitabalans Oy

Varastokatu 8

FI-13500 Hämeenlinna

Fínsko

Tel: +358 (3) 615600

Fax: +358 (3) 6183130


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


20 mg: 30/0306/11-S

40 mg: 30/0307/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 04.05.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2013


Citalopram Vitabalans 40 mg filmom obalené tablety