+ ipil.sk

CLEXANE 10000 anti-Xa IU/1,0 mlPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č. 2013/06052


Písomná informácia pre používateľa


Clexane 2000 anti-Xa IU/0,2ml

Clexane 4000 anti-Xa IU/0,4ml

Clexane 6000 anti-Xa IU/0,6ml

Clexane 8000 anti-Xa IU/0,8ml

Clexane 10000 anti-Xa IU/1,0ml

Clexane 30000 anti-Xa IU/3,0ml


injekčný roztok

enoxaparín sodný


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Clexane a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Clexane

3. Ako používať Clexane

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Clexane

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Clexane a na čo sa používa


Clexane obsahuje liečivo enoxaparín sodný. Patrí do skupiny liekov nazývaných nízkomolekulové heparíny.


Clexane účinkuje dvomi spôsobmi:

1) zabraňuje zväčšovaniu vytvorených krvných zrazenín, čím pomáha ľudskému organizmu odbúravať ich a zabraňuje poškodeniu organizmu.

2) zabraňuje tvorbe krvných zrazenín v krvi.


Clexane sa môže použiť na:

 • liečbu krvných zrazenín, ktoré sa už v krvi vytvorili

 • zabránenie tvorbe krvných zrazenín v nasledujúcich situáciach:

  • nestabilná angina (silná bolesť na hrudníku, ak sa nedostáva do srdca dostatočné množstvo krvi)

  • po akejkoľvek operácii alebo ak ste dlhodobo pripútaný na lôžko kvôli ochoreniu

  • ak ste mali srdcový záchvat

  • zabraňuje tvorbe krvných zrazenín v hadičkách dialyzačného prístroja (používa sa u ľudí, ktorí majú problémy s obličkami)2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Clexane


Nepoužívajte tento liek

 • ak ste alergický na enoxaparín sodný alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Medzi príznaky alergickej reakcie patrí vyrážka, problémy s prehĺtaním alebo s dýchaním, opuch pier, tváre, hrdla alebo jazyka.

 • ak ste alergický na heparín alebo na iné nízkomolekulové heparíny ako napríklad tinzaparín alebo dalteparín

 • ak máte problémy s tým, že sa vám ľahko tvoria modriny alebo príliš ľahko začnete krvácať

 • ak máte žalúdočný alebo črevný vred

 • ak ste mali mozgovú príhodu spôsobenú krvácaním do mozgu


Neužívajte tento liek v prípade, že sa čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje na vás. Ak nie ste si istý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Upozornenia a opatrenia


Skôr ako použijete tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom v prípade, že:

 • máte vysoký krvný tlak

 • máte problémy s obličkami

 • máte mechanickú srdcovú chlopňu

 • ste niekedy mali modriny a krvácanie spôsobené liekom „heparín“

 • ste niekedy mali mozgovú príhodu (mŕtvica)

 • ste niekedy mali žalúdočný vred

 • ste sa nedávno podrobili operácii oka alebo mozgu

 • máte cukrovku alebo ochorenie nazývané ‘diabetická retinopatia’ (problémy s krvnými cievami v oku spôsobenými cukrovkou)

 • máte akékoľvek problémy s krvou

 • ste podvýživený alebo máte nadváhu

 • máte viac ako 75 rokov.


Ak nie ste si istý, či sa niečo z vyššie uvedeného vzťahuje na vás, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi predtým, ako začnete používať Clexane.


Iné lieky a Clexane

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to kvôli tomu, že Clexane môže ovplyvniť spôsob účinku iných liekov. A taktiež niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob účinku Clexane.


Neužívajte tento liek a informujte svojho lekára najmä v prípade, že:

 • užívate liek nazývaný heparín na liečbu krvných zrazenín


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z týchto liekov:

 • warfarín – používa sa na riedenie krvi

 • aspirín, dipyridamol, tiklopidín, klopidogrel alebo iné lieky – používajú sa na zastavenie tvorby krvných zrazenín

 • injekcia dextranu – používa sa ako náhrada objemu krvi

 • ibuprofén, diklofenak, ketorolak alebo iné lieky – používajú sa na liečbu bolesti a opuchu pri artritíde (zápale kĺbov) alebo pri iných ochoreniach

 • prednizolón, dexametazón alebo iné lieky používajú sa na liečbu astmy, reumatoidnej artritídy a iných stavov

 • odvodňovacie tablety (diuretiká) ako napríklad spironolaktón, triamterén alebo amilorid. Tieto môžu spôsobiť zvýšenie hladiny draslíka v krvi pri užívaní súčasne s Clexane.

Lekár vám môže zmeniť niektorý z týchto liekov alebo robiť pravidelne krvné testy na kontrolu, či vám užívanie niektorého z nich súčasne s Clexane neškodí.


Operácie a anestetiká

Ak sa chystáte podstúpiť spinálnu punkciu alebo operáciu, pri ktorej sa použijú tlmiace lieky nazývané epidurálne alebo spinálne anestetiká, povedzte svojmu lekárovi, že užívate Clexane.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Tento liek sa nemá používať počas tehotenstva v prípade, že máte mechanickú srdcovú chlopňu pre možné zvýšené riziko tvorby krvných zrazenín. Váš lekár sa musí s vami o tom porozprávať. Počas užívania Clexane sa nemá dojčiť. Ak plánujete dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Clexane neovplyvňuje pozornosť pri vedení motorvých vozidiel a obsluhe strojov.


3. Ako používať Clexane


Ak máte tento liek

 • Skôr ako použijete Clexane, môže vám lekár alebo zdravotná sestra urobiť krvný test.

 • Keď ste v nemocnici, Clexane vám bude podávať lekár alebo zdravotná sestra. Je to preto, že je nutné, aby bol podaný formou injekcie.

 • Po prepustení z nemocnice môže byť naďalej potrebné pokračovať v používaní Clexane a budete si ho podávať sám (pozri nižšie návod na používanie, ako postupovať)

 • Clexane sa obvykle podáva podkožnou injekciou (subkutánne).


Ak nie ste si istý prečo dostávate Clexane alebo máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa množstva Clexane, ktoré vám dávajú, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


Koľko Clexane sa vám má podať

 • O tom, koľko Clexane sa vám má podať, rozhodne lekár. Množstvo podaného Clexane bude závisieť od dôvodu, pre ktorý sa má podávať.

 • Ak máte problémy s obličkami, môže vám byť podané menšie množstvo Clexane.


1) Liečba krvných zrazenín, ktoré sa už vytvorili v krvi

 • Obvyklá dávka je 150 anti-Xa IU/kg (1,5 mg/kg) podkožne jedenkrát denne alebo dávka 100 anti-Xa IU/kg (1 mg/kg) podkožne dvakrát denne.

 • Clexane sa podáva priemerne 10 dní


2) Zabránenie tvorbe krvných zrazenín v týchto situáciach:

a) nestabilná angina

 • obvykle sa podáva dávka 100 anti-Xa IU/kg (1 mg/kg), každých 12 hodín

 • Clexane sa obvykle podáva 2 až 8 dní. Lekár vás požiada, aby ste užívali taktiež kyselinu acetylsalicylovú.

b) po operácii alebo pri dlhodobom pripútaní na lôžko spôsobenom ochorením

 • Ak máte malé alebo stredné riziko tvorby zrazeniny, podajú vám 2000 anti-Xa IU (0,2 ml) Clexane jedenkrát denne. Ak idete na operáciu, obvykle sa prvá injekcia podáva 2 hodiny pred operáciou.

 • Ak máte vyššie riziko vzniku zrazeniny, podajú vám 4000 anti-Xa IU (0,4 ml) Clexane jedenkrát denne. Ak idete na operáciu, obvykle sa prvá injekcia podáva 12 hodín pred operáciou

 • Ak ste pripútaný na lôžko kvôli ochoreniu, normálne sa podáva 4000 anti-Xa IU (0,4 ml) Clexane jedenkrát denne a to počas 6 až 14 dní.

c) ak ste mali srdcový záchvat

Clexane sa môže použiť pri dvoch odlišných typoch srdcového záchvatu, ktoré sa nazývajú NSTEMI (alebo non-Q) alebo STEMI. Množstvo podaného Clexane bude závisieť od vášho veku a typu srdcového záchvatu.

- srdcový záchvat typu NSTEMI (alebo non-Q)

 • Obvyklé množstvo je 100 anti-Xa IU/kg dvakrát denne podkožnou injekciou, každých 12 hodín.

 • Clexane sa obvykle podáva 2 až 8 dní. Lekár vás požiada, aby ste užívali taktiež kyselinu acetylsalicylovú.

- srdcový záchvat typu STEMI, ak máte menej ako 75 rokov

3000 anti-Xa IU (30 mg) vám podajú injekciou do žily (vnútrožilová injekcia).

 • V tom istom čase vám podajú aj podkožnú injekciu Clexane. Obvyklá dávka je 100 anti-Xa IU/kg (1 mg/kg).

 • Potom budete dostávať dávku 100 anti-Xa IU/kg (1 mg/kg) Clexane podkožnou injekciou každých 12 hodín.

 • Maximálne množstvo Clexane, ktoré môže byť podané v každej z prvých dvoch injekcií je 10 000 anti-Xa IU (100 mg).

 • Injekcie sa podávajú do 8 dní.


Ak máte 75 rokov alebo viac

 • Lekár alebo zdravotná sestra vám bude podávať Clexane podkožnou injekciou.

 • Obvyklá dávka je 75 anti-Xa IU/kg (0,75 mg/kg) hmotnosti každých 12 hodín

 • Maximálne množstvo Clexane, ktoré môže byť podané v každej z prvých dvoch injekcií je 7500 anti-Xa IU (75 mg)


3) Zabránenie tvorby krvných zrazenín v hadičkách dialyzačného prístroja

 • Obvyklá dávka je 100 anti-Xa IU/kg (1 mg/kg)

 • Clexane sa pridáva do hadičky vedúcej von z tela (arteriálna časť) na začiatku dialýzy.

 • Účinok tejto dávky je zvyčajne dostatočný pre 4-hodinovú dialýzu. Avšak lekár môže v prípade potreby rozhodnúť o potrebe podania aj ďalšej dávky enoxaparínu 50 anti-Xa IU/kg až 100 anti-Xa IU/kg.


Ako máte podávať injekciu Clexane sám sebe – NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Ak si budete podávať injekcie Clexane sám/sama, lekár alebo zdravotná sestra vám ukáže, ako to máte robiť. Nepokúšajte sa podávať si injekciu sám/sama bez toho, aby ste boli o tom poučený/á. Ak máte akékoľvek otázky, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


Správne podkožné podanie injekcie je veľmi dôležité z dôvodu predchádzania bolesti a vzniku modrín v mieste vpichu injekcie.


Súčasťou naplnených injekčných striekačiek je automatický bezpečnostný systém, ktorý zabraňuje náhodnému poraneniu ihlou.


Skôr ako si podáte injekciu Clexane

Skontrolujte si dátum exspirácie lieku. Po tomto dátume ho už nepoužívajte.

 • Skontrolujte injekčnú striekačku, či nie je poškodená. Ďalej skontrolujte, či je naplnený roztok číry. Ak nie je, použite inú naplnenú injekčnú striekačku.

 • Musíte presne vedieť, aké množstvo lieku si idete podať.

 • Skontrolujte si brucho, či posledná injekcia nespôsobila sčervenanie, zmenu farby kože, opuch, mokvanie alebo či nie je ešte bolestivé. Ak áno, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

 • Clexane sa má vpichnúť priamo pod kožu v brušnej časti, ale nie v blízkosti pupku alebo prípadnej jazvy (aspoň 5 cm ďalej)


MorXxpz0EQ1CgjGYUDJsFAikXYEwFAiyag1EDlLaXY5816i2SvgXJWcYtEXSUHaEANRmjc1DGMxoYhqNfDt6+IRr4hGviEa+HbUES0CgjmhaK3RJuGXSIPuL1dwaslQ1A3SAfQR9vN6Y8c9xqOmRQPbgFYVw8oyqZK90jWeYau4GspUa9smNFTITXKlH2yZwUT9X6uQwj08pjwJ0k1KKkmTdXTzUIZXMj/WaHET9BsKHUBfOOlQCAhwsaOTJeq/endk5CqEA5kBFEUxTVKpwqvZmvVl3Xu0IXCxm1GIVcE1bm4OVCyBRAxaXUykIomFhuGTMmbtukiqGTN4Z1ylNZc9Cim4r9BtvSZjKNUzY6phTBGtyZbfdUSHEUxHBMRm4+AosUg5aqtdEE8kyu8PUIQbIVMfc++qliFNUFQsZrQCBi7hjlIW6q9JpESDwWPbmKc92d8BZHHSK2ZQpmSFNQqpdpRaxio/bwz9qbpv3JbwVkcdIrZlYCgfZxnXpNMqZfElO36Rfh4C49lf7uvGlv+fmHr//xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQ/9oACAEDAQE/ATZ//8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkP/aAAgBAgEBPwE2f//EAD4QAAECAgQICwcFAAMAAAAAAAECAwARBBIhUSIwMUFQUmFxECAjMkBicoGRsfAzQoKSocHRE1Njc+EFNEP/2gAIAQEABj8Ce7vOGTegeWk3FazpPA/2DDHZ0ks3JMI2k8Dqb0EQ3smPrpJ89QwwNk+F1rUdI0k7tkPrDSLkAcNOavNf146So7H7jo4jZzOty9eGkqK3mQkr4lDpGo5I6SpbuZAqevDiOXpwoac1kg6QmYdfOV1wniON6ySISM6CU6QfV1ZQwnqz8eLTWLl1hpBDQyuOAQEjILOL/c368tIUJnVw/XhxqE/cuqdIPrzNoq+vrxirUUFQheskHR9KpH7jvrz4zyL0GGtlmjnV3IMNbbePSGP23To5fWIENt6qQOPTG9YBfrx0dQ2Nd3154hhWZxuWjqMjMhBViKC9c5I6OpK8yEBOIChlQsGAb9G013WdliHxsnDB6g0YTdBVrLJxD6b0GGe8fXRj6rkGGe8/XEKF4gbFHRj/AGYo/YGJcFzpHlox7u84ZH8Y8sS7/aftox7u8xDPYHliJx8Z0Y/uij/1p8sQs9UwjedGP9gwx2cQ+f41eUM9/nox4fxnyhnv88Q/2DDHZ0YsdUwjYTiH933hgfxjRpFyyMQ5tI84bFyRo2kIudOIlesRLRtOTc7+cQwm90dGK1GSRaY/WeWGm8yPyYmDMbOjU5O0HEUJN7vRjVE5EGV8jFiws6gtV4QoqSElaq1Ue70aljqg+WIoA6x+2jndrX4xFCG/R29rEUQdQ/fRzW1r84ijbGyfPR1H2tkeeIUFKAqtyG/R1CIUK05EXYilurn7SSSI5NwUhu5WWJUmjuNHxjBfR8VkTSQRs0NbGE+juM4lR2XHlbBHu0ZGzLAeQSpxKwSowFDIbeM65qphF6sLhwmU91kTQpxB2GOTp7m5Vse1Zc3iMKiNq7JjlP8Aj3e62OUZeT3RatQ3piykJ77IspDXziMFQO7omEoDfGE+0PjEf9hHdHtSdyTGA28vcmOToDyt8YFCSO0qOcy3HKU9Q7Aibrrrh2mLGU99sSAkOB1F6YaOcCr4cZLSec6sCEoGRIlGC2FJ7VscpWb7Y+8TBmOPahJ3iLWG/lj2I7iYsrp3GORpzqdhtjntPb45agK3oMSWlxB2piykJ77IwX2j8QixQPfxrXEjvi2kNfNHtp7gY5Fh5zujkqGEdsxhUlDY6ojlqY8vvi2ud5j2X1Mewb8IsbQNwxE1EAbYwFVtoycFKouqqsOMy17rKax9eHEmBUN6LIwXQvYsfcRyjKhtThRJKwTdnxdonFrDfyx7HwJjIofFFinRuMe1f+aPav8AzR7V/wCaMrnjHMJ+KPYjvjBZQPhxklOJBunGA24v4ZecWIQjtGcYb6tyRKJ1ATeq08LK8zyap9eHGpVK1lyTu4+GhKt4jAW4jcr8xY6lXaT0rCcSN5ixVbsgmMFhw75COa2neZxhPn4EyjCrL7SiYwEhO4cdLqec0oKhKxkUJ8R5fVkIaGciegsNCVbxGC2kbhjVt6wlCQcqDV4jFHH/AKuYoJrhCSMGaZzMcsmzXTkiYMxoal0e/DHrv4iE5mUT9fTFFKhMRVdM0ZnPzFZiy9GY/iDmUMqTlGhaM5mcFQ8SmP3qqjFyMYM1M3Z0wHEKkr3ViP03BVc+h3aEbeGVtYMBQyHgcc1Ukwk6xJxpWzn5yL/9j0CkwG3s/NXf/vRKomteqmMJQaTcm0+MVW01hndXb4Y11PVnDJ6svDgc60hDaLkjHfqNWOfRW+FJUm3IpBzRJwzazLu39Bq2qXqpyxyqqqdRP5iTbe5KYm+bP2xk/wBx0odZOVtwjgojGu5PoFdGC4Mh+0KSpMlCxSDFk1M3Z0f5AIMwcbWUZCMGbTd/vH8RJI37ehUpvXFf148DSczbc+ghaDVdTkMEEVVp5yborsiY95v8RWScXUQK7l12+K7prrzXDd0SjLzLTV4KY5dgevDoQWg1XU5DBBFVaecm6CuWEcpxXJGq3+5fuiqkdFoz/wC25wUk5/1T0MLlhCyeKZaVzFTJF/R17xHOj//EACoQAAECAwUIAwEAAAAAAAAAAAEAESExQTBRYXGhIFCBkbHB0fAQQPHh/9oACAEBAAE/IcuO0LHNxybz9mDD4ZOJyin3hHKG8scxon9f9W7fH6jQTDqes3llX8wvTJyT3+Jp5aekD+7yxd0hezUPnJKAzj2byJgmJwl3GxdcsziH8N5X7KMJ+BsXZHDDHsd5XqDHD12xAYkBwMdHUbHJTNo7wAczAByjetp1fY/TJCceZOb994RhYvDMw7qEkT3XfZuKOGl/5vAr089WQJcAGzydUbw4ccfXaYfdcC393hfoMM4bQ46YBuXdDH+ZG7+MDZCO0hk5YZtBOuok+Bbd1+5gzZRsIvPifDbRDhiidJicJdju5t1E837L82UbeGekbuZICRgGFguwQecf5u7FiM4/yww5w4t/d3YGBp4NgUyIp5jughZA+7eExkCfNhgwHIQVfqX+W7AkZA6KCZ9NHawwseieVQOQW7MZHomleOYVhiqBMi5d92PzJzgm5jcw9jDSiuW7BCxh0pqpAOixnL+nuxEvE5RLtrBwKQiiB15Om7DADHqEAgXGiwYqhNEIipn13YIDeonjhFhgYTUmFgWr4deggDUIAa7iICZRGiJJxr8Y1B1J44BqsHPhcwmIzTbQISKF9ATX7hATKN0Ika7ULncGiaNx1sHY7QDmAVDPDYgggFfsEBKKJmxIcBkU4ZPLICwYVx0LAkaWYJEk5P6gAiU1pyhuA8WDABTZzQMBQNa8Ep/RfgLbMIdfCw9HoHzbnTbYlFy4JoqENLGrgEOjEkScHbODW+aozj5sMrPUW7Q2xQUy4zAJI5AqK2+oiibE0UADaOcSdtpb5z03lYQnMG9cLUFIg5vpBQlq0b9ZWESSAP3lZgigFfrEDKCJizhGx/eFhGEgXSwAjIIX0BH2iBojdKJClhIar2CAiobFiUEC+UBU3AQNERoUUMRTYidya7CqwMZwFtSm3/AwU3Qw0+Bt5RjIDfRAsA/M2EJ0XNEM/ZlCQSUt7mjWLjM7JgZE0LvWNiifcwAcgBeU+x4o45BHGUgPOihjl5vfJEsUfE+lkY1wgNq+khGdE4DNJcf43wQAYgEXFVt3h2INHsU+oHyQMkTI7BCUm9nuhLDEz2KrfEfK1dXspAeLqU7iBvMD/U1wDLX0RPuMfopb6VRExYhgeVrgg7I+4biEejYfyjyQMdG+AM51vaqbiuAG+K2EjZiIUTppo6NtDSII16spbADgni1oyO6ap8wFyB2aoKCJUHb07ArpCAKfgyHdHnf3+dDmiWdUJEKgBj2QnBe489UR6WqKXDKepaCitF7ZEgByWC16hC0PASr/AG47siQxTCFGTa/80ZzFI3Tuj2DOrqWPVor95m7qX8YStMxCAYMNvGxRMjIQlA6pfDkQhuB9G1UzIROwII8tR+k1QRgj6YKnbJaR0WYHUHCzDMIMQqvL2BUkMl3UiyyMz28PhfhPC/CeF+E8IVyZz6KZZolKOOJ6rTjBSFnjYxFyTdPMc2KmK8p8h5VQcEPnVe+3UT80lMzto4knrB6NtmAM5d/kOTgqcuLzB7fa0a0Jyf72AWq5jqXVGPinyYdVRrAHU67bZydkJYNc1t0xEPvBSXyPEbEcWILMMB1UEZjxjuJthsoy0a0WoL+QzVR2PqNDsFNogfIfoQAABACxFWKVhUBijIfG8QmNUBhEiCDPc1wTR+5OWwdWchif2yDTlmEHHHgamHmjQ4dEvuSGgHhdywKlkYh9I2Du11wHoswEACDMFTYVU+TeME3fRV/owRWUClG/1DchpR77myksDj4/DJCeiZ3p2tQpu53YYxd1LGQPqSKOSHJpIwm76hmdwXIzoOKav6wCgOXFGDSZh164yCAAAJC0z+Bwj2UZ3Id0dviB5kHn4dYOQ5tbRiApvIu8kyWC9fV6Ao40Dzw+fP6IfEJCcvGZV5OrHj4IgUsh2BAUkD7ZP4wQAAAAYC1AEKIMCidPI9B+DrMRkIdz9BmMOLRevCvsHRvIVBqQjkX4KIaYBwRW1MwxzJWsCOQO6OCIWbzTOY1+kdLAQx9d8FUCiGJfyPokLmA8DeEAZMi+nGKM3CXkA43DoVEqEiDAg3EUs+DcmGIqJ8Gpc5LvP6h0Qo9fI+Dx+A4Q+kIXMB4G8IAyZF9OMUAAIAwK2JIAcwCetfDI+tVA6EzUk3k1+qTrhPft8ROTPH6ZMaLTMFlWYVLYzP4+uAOB1FjF/9oADAMBAAIAAwAAABDDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxRDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyhyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzjzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzwjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyTzzzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzyzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzyjf+/zzzzzzzzzzzzzzzCR/wDD8888f/8A/wC87Tzzzzzzzzzz/wD/AP8A+/zzzz//AP8A/wD+9zzzzTzzwT//AP8A/wD+vzzzz/8A/wD/AP8A+8888E88883/AP8A/wD/AP8Azzzz/wD/AP8A8xzzzzzzzzzzzjv/AP8A+/PPLP5DPPPPPPPPPPPPPPPPHHOJvPPOgwuvNMPPPPPPPPPPNNMPIo1dPPO9aQQQQcU41u87p60cQYQRXYdPKKQQQYQQQQQQQQQQQQScccQQQV/PAQQQVXQQQQQQQQQQQQQQQQQQV/OgQQQQUbQQQQQQQQQQSSQQQQQUXKwQQQQQUUQQQQQQQSUcYQQQQQQdAwQQQQQQQZYQQQRSYQQQQQQQQQXoQQQQQQQQQQQQQQYQQQQQQQQQQfv/xAAWEQADAAAAAAAAAAAAAAAAAAARcJD/2gAIAQMBAT8QhSVh/8QAGxEAAwEAAwEAAAAAAAAAAAAAAAERQBAgMJD/2gAIAQIBAT8Q+AS4hCYIQnVeMIQhCE8XrfC1rWtT1vZ//8QAKhABAAEDAQcEAwEBAQAAAAAAAREAITFBMFFhcYGRoSBQscEQQNHw4fH/2gAIAQEAAT8Qg5Eg10h3xNXjebrp7ndGQlymv1n8WbmMWcP4owUta/409yF1IvPBNPC8FjX1fha6bRzT7qdmUncPCe5Q8wxHcqHlq3kS/wAIIBEEcjrSX20nQ/oe5IyMIfWTwNWChcOIR/N9scLhK9yprYgai7zUAEFg/LuroQXEf5z7k85uIpkee+ei2GAQ1hR273uUpi4XVYfPc9CskXpD5KT1IRxD5T7gehZHQM0OkSHeH/XogmDlOIfdI5brZIgHofcIYuC3WfkVKEAs1lN/pSXLBcX6e4b7oM4EtBZwMbgIPTzTo4P55e4amYaYswnr5+qzJEcYfT3Drpb7ld6kys6ZF764kgOg/ft9x5zDrII4fT1QjYXwJ8gqV2eBUw8B7dfKOqxHmKwY5+lj1AIAjZHWkRreOiw7+3UNsI3MLwqOIiaOIHrgXYZxbny/bos3OOAj2Wwd8k5wD+vbquU8C0R+NhmBaUcX6ntyea4NKT87BslAjT/oKxrs8kn20S9xFd4h2GwsRML/ALNKvHIS4hHyPtmQ8vkE1eNdMZt9jYWYVGgm84tzqemVF8QDwHtkIMI14vOPNWuuxJEyDxGwsDNhmJkirlr0u59vbL1pLt4j7Va2Jy5wfbYmM1o3TfftmYBLm5F+aKXQqdxsS41xQmp7ZBEC2VqAcClE12AE8hVHCpkwVygfXtmQAPQM/FSGQdoH1sGgUkTwVJeTAvGfVCOH2pQzTe4I6hJ8UzkSW3C31sCRJIjfCUziK2XFz5/AOH3oWYeZWoDlWGHX2LBhQMFpeAKc51lvTDoJS8QoCiIvOB/Wwvmk2fI+61UDDmrPn1ZMKQwniVi4O5/c3ubq/wChWXXI9W7kh1lWq6y5XS9+9hraT44B5q3SiUdGM+djj225p1hFCJIyfrYq1XOFa/BuNiYKwjypl13CZSR52F1wsO+59VbxLI5IGzdlRQWWO/T9Swl2s8tu2m5WWySF9gTLAzWxQdqGaQAnhtWsb7m6hBIyP6DYvS6A379tueGDmEB67Ble5mWxb/NNukujPrCy2nAErWtIYdkIOApGxFhW9Cr+RAcEz60CNdvZTpeWXbh/Gwlgye7rP3t3Zcvj14NKIs/eoI1moWaSHM7o2PMI1irPpTQILbTAQtqM+uwmTFIjCX21lXJjdobBZC45xEr7bViB1q+N/hsYJnXY5CzvrLFt5tc2YbOefdsN20Y3w/xs8eW3tGupoAICP1b1crNkm82fPTdzf42Gs5E3P/E2GTGkcg5ViyXe/tZ+7fSfQ1l1z2G6fVb/AMmwWqp5uQEdfQYAvIpGgc6D+FYAdfYMsKRkOdCxDypzEdPQpDEY3hc6bAWHKGJiBvYtcGuIoHRebRhHt7Q5Q7UponJp0aAAYAKKBpPi2F1FocOQ0eLUVuWMuCo8ruVFpviE3jLLsNHaFEKd2NHWDBA9T2ZOV5SA60BDZIt3XxR5JgV+sNEw8oVKc5Wapl7I3XTS5b+NSFFO8ST1FMxxfhZ3inCRxAlA9n4PXAhCRppZ7Ms9YtOIzs/3F80jMZkAd0eKGsjAaecfJWCoas9Ju/SrMCZOfXdrRANXMY7hzwqAuu8x2NBl0jDJyFRkvmCTtM1PA94/D9Q+Q82flU9KjEEv3qam8z4mpieNPsCnZBYtPMvFOBWkh7jKEv7rJHSSsbK5Luf6VgPc/Jr4UFGXJ+F81AKZqX76Fn2DA6H4hMlB3/cBUrSUe6UPBdfVea3pAfoPWrLPKsAfFEcJBD4BJERkUHcSP5z6UxYIEjyfXP3v/IlS1y5UHqBU/Kb4TtQooMXJ2NXQwwxOkDxUsncG3OD51YSjLk6AKb0HBIdy+KjJB0+GFCkoxZTfhNRtyYImXp6UQgyrBWj+S4zq1MwkyiOgzU2Wn/SWeaeE7BEJ6K+KzqtQp0V+Kn913R1g0XyeQY6ChUMp6uXnArAF75zpZWTmv92ai7b/AJAoAAAwGnrakGSA6tG8BlSXKMuj+MTHFVr4O/1IVcz5o/NBISR0admUrUd7YdQ1pj4CnY8qtNbMXbpsCzNvmK51NnwzYSeallSyEPUJqdVO+A6EKnrpvLd5obOqglN3oFy5caKOsPdTfjT8GyVHT4/xpqHWjUr3iaAAAAIA02e7CYZ8sntUJltFG5KE5VF4eAOZBWRJmvdOGo/AcKh118/nW1nvMB5PTxWZSkHEPHj6wRlgCHKSp07hFHlEdqGl84cXRH7SZgzNo7vOt8rF971KY4TA5xeFdPp6sAU0O6jnhn81eN7k7g/BVr2xAPYPWGzxSwTHzLpXi/1BPn0RBJBuv3cVPkLnzLy6IdPYl3eMAJObNRljxaOxtVUGWaIs9GKV0w65IfAB09DvAiHCHy3SjDAABoGxJ7rVDlQhiECJvuqShHflx/kt6Uay4Mg3j7NIFm0AFljsehryu7TX/wBY2WSE53EciOEpgKENMsbh0MXWHKdJSsb5PkLOo5okWgeF3Ju3JZ0fZftBcB57fony/MyT4NnDC0AkTclTNwbIt+vvjSS1HKkWljo6LqvCTUcrSBsso5N5nVovsZb3o3H/AIo4sjbeJJ+AXQym9H6p9b5ZbwXoNqXUSeDa6Pi1XvUSscgofk/9I00RARwYY4GHTcfprif7mSdUUrRlLDHxDsKkiBWHu8nR4HAltU4UAEs7SIyWI3tvyKnOBb6U3/gxFHXIL4UsXCa4BPmdsuNYBgtL4yOJatLqDn4xpqDOSny5IzJhtTd8139AUg8xk3pgcQONEh3k8jdbekObRhVcAXVWAN60LMuCsO09UeSgbAgAgDaijCQdRzT+TBHIg+/wWGgI8hPbtfoINlCFtYdXxkvWk0QqXhTDh7lZBvCQbxkOrRJYOPxeQOEdre32uA/26sIo4Z4mHHoM0AKeVVW9Lrm/pWP5vBC+ew/jA+4k/RCD8jbkGp6uppkuUjlwpKtEdTTVzKz/AIoJ1ZtvTmQ3oRcCAhZRdG52YNZ42AuLiPl0GmCnTgfwc08UW/UxbxOoQ89n8SXeeJzA7f0gfkbcg1PV1NMlykcuFJVojqaauZR0h2hJid8bFEgBKrYKZKTx2iG0cdtw5BV3qKpZRdOq/q6ASyGBhfH8Wbripr9v6c3gcFE3OJbZXsXZyFcQFys6jQAAEBgP1mBJVnBgfb+B/9k=" name="Picture_x0020_10" align="bottom" width="154" height="97" border="0" id="Picture_x0020_10">


 • Rozhodnite sa, do ktorého miesta si podáte injekciu. Pri každej injekcii zmeňte miesto vpichu z pravej strany brucha na ľavú a opačne.

 • Pred podaním injekcie si umyte ruky. Alkoholovým tampónom očistite (nie trením) vybraté miesto vpichu injekcie.


Podávanie preventívnych (ochranných) dávok (2000 anti-Xa IU (0,2 ml) a 4000 anti-Xa IU (0,4 ml)):

 • Odstráňte z ihly ochranný uzáver. Na hrote ihly sa môže objaviť kvapka. Ak sa objaví, odstráňte ju poklopaním na injekčnú striekačku otočenú ihlou smerom dolu. Naplnená injekčná striekačka je teraz pripravená na použitie. Pred podaním injekcie neodstrekujte z injekčnej striekačky vzduchovú bublinu.


Podávanie liečebných dávok (6000 anti-Xa IU (0,6 ml), 8000 anti-Xa IU (0,8 ml) a 10 000 anti-Xa IU (1,0 ml)):

 • Odstráňte z ihly ochranný uzáver.

 • Nastavte si dávku, ktorú si máte podať (ak je potrebné dávku nastavovať):

  • Množstvo lieku, ktoré je potrebné podať, závisí od hmotnosti pacienta; preto nadbytočné množstvo lieku sa musí pred injekciou odstrániť. Držte injekčnú striekačku smerom dolu (aby vzduchová bublina zostala v injekčnej striekačke) a odstreknite nadbytočné množstvo lieku do vhodnej nádoby.


Poznámka: ak sa nadbytočné množstvo lieku pred podaním injekcie neodstráni, bezpečnostný systém sa po ukončení injekcie neaktivuje.


 • Ak nie je potrebné nastavovať dávku, naplnená injekčná striekačka je pripravená na použitie. Pred podaním injekcie neodstrekujte z injekčnej striekačky vzduchovú bublinu.

 • Na hrote ihly sa môže objaviť kvapka. Ak sa objaví, odstráňte ju poklopaním na injekčnú striekačku otočenú ihlou smerom dolu.

mORXe2EYTta3OYCq5VLeHetMumQ9gyXtV0+BRSPstKGUveCRmUhQ6eLEVZm2Qbi1lLtJFiOgtTXqxT/84qozl/t/v79lf19YymWs1fAbHZGeaLIOsZHPfKDGcMtak1qGwqZ5CiwmYQ+TlDETXulFD51Gk4u529dkbVyR+WOMtAz4mXQaNbSoQyEFThiLw0pORkjJLAhzwOITNiSVYDFB0MTgc1mqT9figHqeJlDYkPkHynjGgcKGQFIQKGwIJAWBwoZAUhAobAgkBYHChkBSEChsCCQFgcKGQFIQKGwIJAWBwl64JBIJgqCoeGI6hekmTiSK88Yp2AVZVEBhL1Di8YR5wHfwXH9NkbI0by7SIb55tF0h5m2sSmdNI1cUZIEAL+FCBMfJt451vHjGOugK5eg+TpR7smXwmYPts3G457+4QsRD6toGj/YFd7W7H96Rp1vkRYggUNgLjvrWgRcPdLzf6ur0xDTCf+R76XOGXz1tno0j/t/Dy4ef1NrCZk/3uX7/njXp21ZmQs988QKFvYBweyP7TnQ+faKvwxYKTSZB7wziilEHmga7BoKXOtwP3pSTk5GaVWZTHijshQKGk79+vf7Fc1ZLAJ8fTX8CGU9rdUWfPmlu8UR/sru4KGfqpech8wUU9kIBYTEevaNYIeE8sbc1Rs6vtNM49LQtRvE/31aQnSGd3zOBTA0o7IUCjUbTyNFHbi/duNzw7Ov1T593zNeZaITIf99duK3GJEQRBkw2tjiBwl5AAG0Du52fIfufJzZtPtb2oz83DF717gNrM+9fkzk7x/34CYuW9vgK9bc/t1yjEKTB/AeLGSjsBQdtSE+3bchbXW7487uNjE9S+dFosys0lZj7wRM161cYZ/EYkLkCCnuBAkQsl/C/8bm5K87+nYdh4v3UAQobAklBoLAhkBQEChsCSUGgsCGQFAQKGwJJQaCwIZAUBAobAklBoLAhkBQEChsCSUGgsCGQFAQKGwJJQaCwIZAUBAobAklBoLAhkBQEChsCSUH+P3q3auGBU152AAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek1" align="bottom" width="216" height="105" border= "0">


Ako postupovať pri podávaní podkožnej injekcie (všetky dávky: (2000 anti-Xa IU (0,2 ml), 4000 anti-Xa IU (0,4 ml),6000 anti-Xa IU (0,6 ml), 8000 anti-Xa IU (0,8 ml) a 10 000 anti-Xa IU (1,0 ml)):


 • Pohodlne si ľahnite alebo sadnite, uchopte kožu palcom a ukazovákom a vytvorte kožný záhyb.


morH9N1fSq0bL775qqdjQzlPcIVr1bUFzsN+YKdqaebBWZ93zxKKdJRohkoEhVgKVCILRdReOLXdqeX2YLQYpOYJsTUM6pN4gyIzFWvQMmoqrFiswobK8oc7cxR+fLFLzZRUnnil90WAUdJBkr+2IrSsTQqYxiWAzz9371L59z0xN2aWYpWnECUaaqgyUCQxgTFKxJaZhodJTSR+qgeYakhQULxiIT4592qxaSn1+/c8GU6M0GHhZjBN/liRMm69YrVoi4Zmm7KnSr0Fsl87eD30w8mr6Mg/C8Y1FKxpINjLN1WfDz9NQV3Qh5YvJPPGKvAYlfZINfvHOh47VQeiRv5sXbxNB6mY9Rn1JMiIMiMxknw7nUi2zmwNt2JREzPlidWiobarv7YJSIJGe6Mv3in5jUHzveyx690Uth59FYckeJbjacIdu9NX0F7BCZZ80dNOUnmGQveEc+5fXGieR7oKFSLF080hbvC/FJMm61emv6DUXXKGfW7vDdge6ISUK0m5qxAiojjiB3spyl+g1KFyleffIejRXkq52YSpsrTVWrUlj/sV598qdmRYpVppqOCl+W7+p1N8D+qrvrr0jgserdW6PxKGyGCESGpv/APKe++kVXeWqdI/ynvvpHMeWqdJH/b6Dvt8r34fLVOk/5PTvpSzYIskGczqnSR7/AKd9IcWaSuWq9J+IeXfJWqQYvF6a6zw4ar0n4h5d8w/KdmvirVul/EPLvgOXfaKt3RewQmQ1bpP7fLveM1HRTeWKl1vFaR1fpP7fLvaJnYBa3Wve0Nm7rHSv2+XetBApvDs/duseGk8vu5az0r9vl3p1TmzSXu/20E+JNutdJ/b5d59S7MEjTXdwYJSIAa30jknvIOHZgpQiTcGCEyGudK/b5aj/AP/EACsQAAECBAIKAwEBAAAAAAAAAAEAESExQVFhcRAgMECBkaGxwfBQ0eHxYP/aAAgBAQABPyHdfRXQZEnVsTIsHXBObNwsrfFOwcqZ5PneYbJDcXPo4bACAJyTRDAyJn3Y/FmT9xvUvbD+rNI5V2EVfdcB8WR7boBAEAGA3qEuYQysiGRDpPjiGsU7S3R5IAgMEh8UVkWQgsTub6g5cp6rbuuTQrTCO1qjAbMMDTFCbckzJMm/xQHJ0Auiuj+gahhLCGkEKWgEtp0nLdUBG0dA/jzndtQlg5TimAt+/iiIjAJhLHkDUkHMAm4XuvuWknFJQEKMntcEcDBXdQHCBKo3IWKG6uEApIGR5bctpOVsTgqe3QAABgPisl82Oq5HPYvRmgGDapDhijoxVZDwUcQ6QJwruPJQ0OpI4SfjQAMA5JRm11Au4/FRQST3w1Q5dSw+026TAbGID4bmUdyT8yI4bwz8a7eEhos/QJzQKLggnJKBBkiJX4oI5dgQBAYDUoGTzHBP0diWdzaGJ7mBwhS5L0spx5yOU0AcPhtOoHbQEpJACoEI5Ua5fFQEf0FAYnc31BOnNAEybIKWiPg2bgbZcNzKPjyI8wjZR1AiHERs0pKkj+AkEIfBD4gLkzQXRHFeZqAMRgmUQbC9R5bmBoAQaFHDi2XwXOXg5CiHjhbtf3paEuFCFUw7fty+IAYjAiMTcg1br8PaQ3fK/hTKPp7ZF5T1QTjxEIJzkRfWAt8Tk6S+OqenIlXZigYAmAFN6hZNuHMo/wCxzCEQjB1AnsAlWiiRGgIkRJAXaZQCfiAiwknvhq8SSpKbTNSb78VCZK6SpZh+aPBRh/FknMj7S4j4Ypq0zYhCCQ1IU98WQSvnrv58C1hYIU8vQiz2HyFdZzvhIrMyC5UyLnEtQgPAjss+Az+FZYsCPH7tXXbAP2nRku8PMCSTUCsibwU3GYPdEI9Kz5Z15vJD76kg5TCqp6+5bTqnh9Iom53S3JvhNnkPMomPJ+eqMyAcixG7BEn9IyQQJQA3mU5mgKIBwlpmagKaq6g2g+hJBhqORzGL0ZoAAMNqzAWYnR4yPTKPc6oyaibGW9s2ILLIKjlhuxO6nn9lCjIBS9SexQAGbmY0B8Kg3MXx8xXRKc4X/dyKEcpBEAN/OGoAR3I+pFNugwG4u+IJQj+oSIkj1Bw3sI79BeZdY7kAxAAmSuw1E5PKLuPTMTGnOPoOSAGAcBqcVyCaf6sBFxDgC08VjpDL1m9qJgTxRbmBNy6IgbJ3zs772y3ZyW5EkoWC7IbuYQ+s9PBE+x2oW0Zkh9p/IiUymVBRgxs3KdC6IibAghEwd1A4iTrDlBEygfiDemeEQDwn0dTjsiQF1ECTLtuZUm8YB2QncugWUFDzDc0zLPkPKPdGLqjzqCO1MoefOgaBQplgRxxRRjbgYg1RyEQuPWGh5cQ9kMgYNOH+BYc69Hlu8CPa/YOW9BIyGKcKkdJsXBg1gVQxGh7AeUNB4WCFAYXFO57isTVFYhx9gw0QNKDuMG6AMX48LBQzfyikglUoUSpjAGoGTlrMDiwGq4x+tiN3H442KJO8UspvQHJPDZTqgPE4OuQMRgiU6YLA8MaSSY0BmoOtAAKaK7Z8rBUWCYQLyVEqiZxuREYMsiknBOUbHuPEgeED0aENoDBzRopIwROjeooMfADYvbWCnE2oKIxACBIexu9SEQ4oTA5ODvLUcXkf1E6FzUN4ca0k7PKcCxTngzo+0LEARu0WzCvMO5QBEcpHSeI+yJjL3vZ8E4icWX4jP1jqmxEgSdEG6NJNAPAGgCEODw16OgACC4Os8yLzSgQAkn3Bw3cCDEkcQmswugAILg13hpXqGhs7vx/1DJ3B1WCnGiP5dNJ7Ttc2HlGewTC4ak6KEq1PdVCiiEUFAMC5mTc6hABjIo3tsb61x1z0KeEfElN2I3aaixhsXrhuMYMFOEvGmCBAyKEmVtLA5AeWgWwOsNIkgHfjoDwLg6k4FRB0VDcCuRRQhwAJnaP3FCLYK/A/UZm60ESKAC3KBCIdcWH21oWP9yQ0zica7qZ1hSSdMckExuhra52XW0IFEigXBR1ySsTq+NuR9lOcD6M0CYhIY5qdQwXEzohSIx5LoDqeUZaHq/qOoQgYv7IEECC4Oo52Ez3V0R3YC3C6MhCZi4BQkRZY0+iKbBJW2KLrX0ILZoxRzSRKJRAVKMgV3zjYYa4XIPLZ47DJndbo26GEQj/wghaAQJMIi8Jl8UTjC81BBAX0fak2ZuSGXAEaDHE6hwbd3UZ2YA5LHkNQyE+kA4gfEw+6AxgxnXQrMkwFx/sRICEXmTVGtE5nkU0sJnTxfRBAia9yhk+CzUaxxQ97uCIYELpviU3j0l/MFdNQs1SJgmRXwTNsApxcH4QLhxuhwASKQqSKeJ0QCaIY6kNsExJAVrdPm3CFACyDZm9OBkmgCwOFWPamobIJzNDjTZxoeNX+Q7qn41SXQmgZvvpDBQYrR6+OCd5BuP8A5w0S6aEB4GKGQRhQOGOKlq1k8TEpJINQjNhTIkhnwYgI1c3SY5DBDc/MuB0CZDwxQxK77EEupJGG8y3kDAPM9Qnzec5q7INPcoSkahdg8xmm8MThyddUfbHDUZjQedWslvacp4J4tg+6AmynqIZ8RRDJM/YwQPDdijlsE/Dz+S/JAMGGoMJ2Mw2QSJg0GIZNRMycFCcqmnAxs7BTeA+wd6ZA7WgSZEHtsPZX2ShuBQ+jjpxxPuI4I/xpEiU+o+qyIOSYiBJcXTr5xAy2DygAyWYxQpSx5ubME+WA4IrqsBTIsGfr6jTRntgiiMBnEoQ5ADDZ4oDnJ53x+LnOSqCzJAXsDhrxVMTTBGFGp5BhqChc65geVHQMXJQghxdECGABEmrmmimgKGVxUIuADnE3CH6njiigBLPAIpICcyyh5CXqfRgjEUC9iKcXEPQHKBIgeKgF0MfHrSVUhdZymoRjAx5FYfmsNzUEQGJWKAgHTc0HcAYFBLKCFS72YZngmRcXsNo2qIEFM8N8tlkpGQ5vRxrEz0tbN5grhNATZMgvpDM7lqD+4AIAgpBTCCqFB1wEgpn7cu2g8CXyAIogVIek8V6irMGKAcsyGv6iAgguCv5T5DsjQMo86qMMYZhA2MkbIPjnsowZkS+sqbhDGD0FTpcmZMnNRjtYk8aZOfffSx7nCoB2GT2JqnLsfCKlODhSOVBMrhB5DlESCzQPrSA1M8ZcGils+ehR42B8jZEJs0HEoqM1Nt8ovWfw6CLRQ5+P6qQYaCioGEWFI/mYnWJyxNgekRAPuXdThvGOBbaDnfPI8gRrHG4316yBh87MJmgnB1Y6oBn9ck0ShBzOgogVFAXm7GDBE4AEESiOZYdOAh80dDdRJ84IWnEiCZUJEoXhVDQE4mZkGDAl9P71AGA5TT8GdMdTkhIJEQG1gcuURyB2Y0jnQP6c1EXVzTDaxlB/3OO/DjRh+g89WDJjwTLr30GKEvk2+qAJBHvYZISQmLlDPwRpzMCKcyeIbQPez8ESMkJ0vuUbM5LFIQCAhwaI7eNX2Qh4jpzrB33klB5S58R3IESABZh+FBgA5BXlZGH6MEDdgPChhhs1E5dBSOKbmOIKRfUmrQ8QywcbowIxAMNq8oUsEsxMyqqN9xeDhkemq/dpPzNFnVTXEEd1/kveHTSCTCI1NygHaFBsnBs6bPPogkADAFEMUoavX4QjcjF/Up1OSLEIbr9Qht4JtuB+1AJ+G2w0rdEeO+3VKL7kdNMkMcgRgsEjhP0+h5STAEWBwME9Ld/7ToDtAcJPxkB8Lza/NMDzQgNBTMOAI7ng3m02zC4sQhAwAc/qzfYqmeGY6IxgisSymwCYAkuuAmHImkQhYLAxuw0veuwPGXLTYwpZmA2kLXarFRyQ+ALg69CXE7IIDCuRTg1RytxMNCKDgGhgiUEBx2z3iA1Y7o+KIIaBZhvhYP4Zq8apm8xiUoxBokEiz2THnWMCAQksAs6faj3LgHygIgIMQRqinEGJREWcWPwQBwnrRBmkAwHkohDEPMtEMHoMdu70RR9zBA6MTFmVRvYJnGxCBJj/AFM6XSxJAEyULzLgSLBO4DSdpm5peOSh6LoYJNl9OtfajEMUah40z/CczjmmIDEEnfn+k51lRVhLgcoSgMhq0aljnuEKEAh29I3wVWM73LNMkQdQZYr3H2jgyTIMZU1ZPAUh1ZpBJCRA2NEQUaRsE08siLIALC4sdtEOYAUQ8asy7PSCE2AcBXYYffp3CX1sVcvcs3ySgs5D4YKLTcH4PRDebjnIE33AzswCwUGrhs4T+NEE3sv3tScBnyEkGGhkdVi5VBHXyobiCy86geo3w4ldkFShOy+uYCdqa34dAgHEigS6a1QiPkclVbMbpHD4v9aSiBiDjICpTtMEX3ZrxXsfHjVBHYu09pg4O0b6AxIiQURIVg5ZNjDY8Y/Y7bOdyy+dRoeZ8CpekwRAlcIAI4WoHC0oFw42N2HALlMkxqbnaCQYTG8CgQDiR31qZgRMLwpuwNFAIlgkqIPMWOxoUz1P6BJUolZoBggiDVQazp54QROUI2H9qldqEjIyEoS/hDficbkhF438jsGJ9d9tg8Q1msgABhADUMX79UfGqXCIe7GJNqLPtYrSRLNXpEzjtuQnIPt/h4JPyivRAghxI6xgHKiIrvCmobPF/VS+1s8da7I4yhEin/JIEIMiPqYMd/D3pt8fJzEHw4BiiDAop+h3Rrd16ggYjBMohdoJie8di9lebIHMSXemXNGvsmIUXqtMGuAHnt4JnwmvR0/w7YyPG862aeRqeqglltTMs2oha4KpTqZ7g24ZqRI33uwfD0CIOdqE4gaQ2GupOXYIAAGEANL4iCRRYIIOAwA2w5qTh+G4YQZ2/iEIz/TPS8bsgVy5cTSGbxzkFzBWpN9udSaLcRDEyDt2HPXMW+IG4/QQy4tUBnTAHKOUDRW5Q3AXRcI3wOgW24jFoGx+JIERxZIk0WC3YtBC6GZdfzPh4lTxpEUp1V4vjW3JwOLt8yJfK2SrRePoiARPfLc32D5qeOMGVR9ERE7ePoHQjGEw3P28vmwBgBGXdAN6UB/jyxGwL5sz30DboINV8HzUhhSabHEMd0IG08XzRslXDSHE7qJnU3zIvjDcoFjHYsp/jmGK/SXD/HJ+gUOgDGE27df8uQEeMCaDHE/4BgN3635YmtKE8VgiYciYBIbDeDgY/K2HxBTGwIp3/wAGH/GpFhY5PALoXgLmMUSx3oGxfk4oKkDoYoaaSA3v3tj8l502XzQGWhfGy//aAAwDAQACAAMAAAAQ/wD/AP8A/wD/AP8A/wD6xvPPJH//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/n//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+sbzyDf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD93/8A/wD/AP8A/wD/APrnU8n/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDj/wD+jGGu/wD/AP8A/wD/APvH44//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/t//ALU888cu73//AP8A/wDXPH//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+/8A388888888Me73/8A32//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7f8A51PPPPPPPPPPDOG9y1//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8An/7k888888888888888mHz//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDzf7s88888w08888888888MIS3/wD/AP8A/wD/AP8A/wD63n//APf9JzzzzzxziDTzzzzzzzzzzwxf/wD/AP8A/wD/AP8AvODj5v8A7c888888888E888888888888g/8A/wD/AP3z3rnfQwc/k8888888888cU888888888884T//AP8AvBqenAuLzwxDzzzzzzzzzzyTzzzzzzzzjTyjdf8A/qgKfHBEY88swQ88888888888g0888888QPgI7/X/rDykbg8sk888U0888888888U0s088884dns82//AJ8iTdINGIPPPPOPPPPPPPPPPPPLHFPPPLNz3vAv5xEMvPLFIOHPPPLNPPPPPPPPPPPPPDJNPOO/3vNrwAD/AOCSwTwjzzzzzTzzzzzzzzzzzzzzhjzgRPLB/wDsf/P888MAM888884488888888888888M0ssskI3f/AP8A/tQDjhjzzzzzzxDTzzzzzzzzzzzzyjTjjTST/wD/AP8A/uTzziiBzzzzzyyzzzzzzzzzzzzzyyDyzywL/wD/AP8A/wD604w880888888Yw8888888888888YEkUogf8A/wD/AP8A+/8AzzzxTzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzyzQTzyDL/8A/wD+9+3nNKFPFPPPPPCFPPPPPPPPPPPPPLJFPPGP/wD/AP3/AN/GINPPJPPPPPOOPPPPPPPPPPPPPPPHPPPIv/73/wA7zxxRihzzzzzzwTzzzzzzzzzzzzzzzzzzyj//AP8A4nPPPPPOPPPPPPPAMPPPPPPPPPPPPPPPPPPLE/8A+dTzzzzzzxzzzzzzygDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzfujzzzzzzzzzzzzzzywzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzy7dzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyxTzzzzzzzzzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzjzzzzzzzzzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyRzzzzzzzzzzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyCTzzzzzzzzyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzySxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzygTzzzzzzzzzzzzzTzzzzzzzz/xAAeEQEAAgEEAwAAAAAAAAAAAAABABFQITFBUYCQ8P/aAAgBAwEBPxDzRKsiDTh1ElVtwiKiGYazhhgWv3Ue7Y69rP8A/8QAIxEBAAEDAgYDAAAAAAAAAAAAAREAUGAQICEwMUBRYYCRsf/aAAgBAgEBPxDltocGm1Ta5tc2qbXPNnc2ScMCDx8+qMA6NjdDQT9XmgBB3kam0WVTtUJOuwm1STh+e6CKZfNgdCzOhsixO9zIxExE3OFmIlPwr//EACsQAQABAgQEBgMBAQEAAAAAAAERACExQVFhcYGRoRAgMECxwVDR8PHhYP/aAAgBAQABPxD2v9/VRgx7OX36MN92C6sgZrUCIGAyabfVz/FIRAAlXKggaDG01bvx7nnVOZPytS1h19voFwAWgBnScldEaWrLQ/F3Bul2llwM/dF3Y5SptvgA/RaGbmHnxiXiNh+7q8PxcpyiS7W7QDhQB7q0sVThE/IViEJ86Uid5a7oPPzJZkXd3yOrsUdcsBgH4qNxgLgbuxUJqllMVmvk4gmm6ugxX297UzPm8JHbR5T+wHn5ZgxcI1PY/RUJrLiSxW7+KkMUsDFaFToMQMDQbHkeJ0AlXIDNaN2CM2iN8114eAN/YHbln2u5WDk041dKP4Cyk6+QGSAJVyqB6F+yGzzX6fiozglWpSlIbvbvkURASVcApVEaSYtR/Ivn44vbiI8qmOM5eGfIxtSsAwxXkw5hQbCIkj7IkMJUi+Ir0rGNC5080m9EesTz8WSXKNxv0LcRQCAABkfirN4snXq206+VBDwIMux+mtAAACwGXlBAESEc6vxwQJt3Zo5GeUrG7v0mj1RMRg4mJ7CBs4ONJgcZLk+E2YOPIPSfhOPU1gprmAUYhRkrsH4pyi/AZ9H30qIICAsHkDvQhH8rLrR4o4f2PovWnhbuS9W8LY+Bs8ygagwdEYOR9e88RPW/g9pPQAdGeVSXyNAGtT7gCjgtdDLj+Ks+Ikv6ly61HeUB5DhF6PfQGLR9C87WK+jI9QSqQEnJp9rhvc2HJ5Vgd/2Tgd6aQWyDfiMTn6n8DR4YqoXBIoy+WTl1sSxnj+KaMMAcDdsVASpZTFavkemkgEqwBq0YwS25kbRm5vsLaBgyXJepHQc6JQ8znWUJpmXAWaQCCYIyPo4Xn9ngllQkXjj2mgCoYAJXYM6aYpcZY3/ESkKsBisionMQMDY2PId4spgFLfkWN1zGrsezWW7ISNOmq6kN3V3Spxgs2LnQ8nlTZB4uPk1h5mZ83+OPzx8GE9TmrHtvSwZzHLb+IH2BKtS+IQ39S5+WKCbU4D93V4e3gRGAbHDSjGzOm3ucmpeC4z8zA6NHTCYg3OJ5CsBY4CXKaCAmamJ2MOl+34jAmrR4863Vtp18sKrpEQa2rPQ4lAgANADL3SOglu5IaShllX5fcUiiWP8AWcQoFhggi54VPJgECXQKFUDBXIwnLflU8IRhE/ENSM8Bn0ffSgggseQR/FMyTOX0ZtHhFxMVinNX3qSQkjrVwGDKruYPMaOsDAQc8XamGVYSjks0kp5L/Bp0VHEIHL8MUWDnuXHSh/gIPIxVinjpbGa5FJQqIeLINBgH4CKct2IkaWrtk5fFW6RQ+4Usv9ZLSSccQR5P4Q7CR3BgUzXDun9HkimDeCV0AzadRoC53yZvLL8LoiC4nBxKNdPnyTJyaya/+iBDmc6jFN0+4HmYNKsAZrSuBUHDcDc5wQa1MW8B+xNmHzjfofnm+PIoiABKuRSPokJj1H8z9TIaYmH/ABpRPOmFcVCdPeJteGN1hjzoRIdE+GDmivrgKSzNy3toiCOgdvxh3oKQxDefkOM0WdLPuaO9fDxYEZDUuZ1g3iSTyMnREs/i+HWgAAAIAy8iEORRl2P01oQIAQBgertPQodaVSj+kT0SgsGxvjdV+k0sUkG49ExHZ92Xm3WSNcilosTIPgdjl7UcRGqSCFYLE660Rgxik3D/ACoLci0sdGGpoYRnBoGAVcCsxg+n8t6lITnRzP6a5+3dspV4CWhkufQOR5E6gh/zLA65UeKCXsTP0Iy5DZmrELBxwvkcp93FIcSYrJHJG9TGytezmIevsjvpKIArXmx65seK3GrmC66OqcaE7TEHWXzmyvQDVKSJ5ECdkVEXGDnTGpc4NuFWjRBGmMnxvJy+C5roMVoLM0ku+LwyDI9nH1eVlZI5Jk1kBmbJ5Fgc8/dwOhnXFzFOXsoS0jsEph2cKCpiBJEpZWgzOfgsXqzrbAdwaJjo3oZJPFFS+CyugZux2omTjfPEaWh2AsfKaNKGo4JCsxMkbVAkMrVtjAuKcWbvw9qMOeGTk7JZ2aA7JcYCy8H3STlt1KgIAYJJ6WPKCAFEzlGUdArA9y7Ak13iD+Sk5cAEdUMqZrpROcyl8RmTjojvWW9lnuntUP2KMLwCHBqKkJA2Gj70fCBhcwQOJUnpJ3wYXVWdo8LFgIqhOFAODAGXi6DAj4NY4XB3hqI+CafefLh7fJRQMsLmYvdAllQaiRU7ZZWqlfHorJgHheq5Bm0IF3U5DYu69ACAgMDwG6+cTr/KYFEgiEyO8MxslBmuRNjlvO2FTehCe5B1V9F2gJHZ3djsFDJzltXuHCKIMs4rSfBe4yjikcCS8vMARHCg01DJENF2b7zDrZ9vN4AqnjER/YncfdS2zUYgL8xZRw2CTznWCo5BVsYOyzdxePjJ8EIgEhJhkc2Io25QEA8GhE6B11Fn1oAQc2U7xlENTJg0pbin60okYOjg7TOcKSKPCFzMc+xlUggYKAM/mMy9PyziaMA/eVQGyWtHDU3miNknTbTbFXwd/M4Mp+GCbZJmVLpIrY6y7Nn27vgpjk7uZvxoykM9PcgYReOrH8UanLufcb/NBzJn5r7U0AAuzSxHfbDCBoQSf+VCpkQiUY+Cmw5p0iDeOLFHeDIZngsUecSWMrM3KSgZEGx9/wClOmVEZZoRYbFKWgJhkL86DnRSFCUDYByaXIyMmgBY3c/CEIwGKLHr5ookwBEzHzSwNgOsHTUwatmvDHB7i5T7e6GRyfEtWTLHWgjAkDImvuEwGbsJyP14PJDA95/JrXgL68qYWoRqX+qX2RZ6CROQeMLgOeABMb9lRD4cTIJr9Q0iMfAzRoWUTZCz2+A6N6AAdG4Tq7GP+0SQzLxbFfI5AQhHMqRN+G5mPli4b+fFiGGDkjkmpQ+DXETxT/Yvr7ZAIkjZHOhNi55uHE9W1TOHsDhIdM59uVdQ9FpmneIpGyLh7xXjijESYl08JX+/j68X34gd5v8ANHcsHyIBuCQ1BPOd4n0ty8HykasBQJghQQsYlhuuqzCpYkxERXWrJJTUgtba4+KBBOowRrv43iJzDA7R5jt57DP/ANDcKg60nnCFQFjdL64LWJPupUdT2jqyKQACJZeJSG2xOGcYv2oTCAqEBglTF0dM9X5cvXh52XVcgM1woFSKEZNNu5vgVlEAIJgDXcvQ8vCESQw6SU2hM5XiB90OyO7AYB4QCSOjYz2WmJth4sUWkstm+pnQLgSJmeSFS6GM+MrRnQ6VQgt0RfhC9JMbe1I4pdMqabVTg4rr+FJnKUmhiLKNaUtBiihYHEWJokFDZkS39/3wQqlKlOSEFConBHdr5lAVtFM9LBgOToK8c8/QUDaB5EB1pcvaPIIKcHVbP6q81+YOj+6Cy295aQyd+9QLuI3A075JOeD5aHPj6oZ1GZBUx9R0Ayep28m5yvd9+RgE8cpR3rM6d28lwTPI16m2vWsbmFKAqwF1cqWeMIZcQzegpEsb3WoNJxX/AJRZ9CskWrZWxOj7VJRKs1c2nlIZokk4DIyimZkg3lgyZnZam7BATtnxGGdKjPYVjhg0RaIsUDbco/BqOdwBDSiRuLai3UMSLrjUQLcAE8mGhkkw8jNpafZ+9uNAAAAEAegg7JfKOpeVAaSJI+03W5kNHU2aAQnSQ8cR3N6IDJBs8eAcI1qMixJEq1sYJC0GJ64mc40MvZTInH03y/bU3HamgnxEmtCObc4ft2p9M4JQPAnVwTmCUcHv8pC2s/EPIgkJI5UoDzx/bLpUhYTg6L/BnTaftsQWEY6B2p+HZUMZwylgMIqURGEwaMoRRD7DLaxdVDUwDqjHUr8KmXjjCems53KjeHBID/u/kgxNsUDpKgvChndj3ZWsSUiAh4aqmRHE0XGQ5WUo5aeAqSWJ5c1sfMUBNmK3Vmuq+ieUhGokNJgIvFVfE8/c3Q7ildzNud6MwjiW34B4X1D0oIGOeCw/PicY2AtwGkmIsjoPsoL8RBs4joPLowEcEfM+QSesNLaB94UuK6OyWr8nSjCeUHF2ejScaD3kAuuaua60GZtRKm6GRezhhRCHxUCTGy8CjyLrGKwBfgFWrINx0XN0G9CQABABh5Ok4HFXkC1C6MB4AZAjZHOim40GcweEhVjhIGQpeiirvhDDqy9PTc/BHdon+WPulOKAJdajiO5UYEfK0X16PGsgwsWVojcdn0Ods9NOLx8mEzTOjyjgBN3Avw8YvnJCwWplwxaFkaCYbeRkB3o270uxumR/vSpnwYYFgUr10LNyO2O5SiNzXaix054mg0hqtxkar3q+/Q9ujdSmcWKPoQpYOD5XBEXIBOx4mlZk06BdxoZITPRUPkodoMGgemsref45H3kT9wIs0wDx5JSlnlb2g9xynzzOZxoCZk6VKAgkEa7Q6mXDyWEmEm0y/FLmBu3HKFw61Yi5yQeUE04gS7Il4UqQBVcijYRiOQpDkQeF1YSyRr8pgVBwa6M1Ot1XIppr7/sG5yig1p3M3Sod7kLbW1XLpUpkIk9XlK/dpQtMsLOm+zrSTLy6X+jYtRgPW4BbMI1sVCDkQtys8jG1SIG/tSgd6Q/iDsNTfpV/lqCYiEvBhyypwfnGJuYIrdapJS/QarQDIMrReXQlL0oWyEXzFu84fUXJuKRIc7nOkrknMPeDxBCvk0d6YpBY+OT3tS/ma1kCdhknvTQyGSg2CZNDBQFBGjaOpl4ksT0Mj5AJWjiL6LWAMQcqkuGmQcEuWS1G7UDwPCoHrp8EwHVvLpThZhpWg4Fdy0y2LhF6m48EwGbvDHoinEKxh65p/wAKiVyMh133Z0YYUiZ1KzHlJ+IUkAuDVD7W5eGNfqDX+Vr/ACtGgyNtCIOiA6DFAEEkUdwZ96HVN6wjcRB5UTZcEVNJADYAq/GgZMkgs6RocfViuhHjFvg54bfeigyoWFhycHZoil5uJ4r61E8uB7keMs+lYBT4STTo1Dg+STWoNgJFH8CTJ8IH/vfZ5GLuOzYHd8Ghhos3uGJuUxaM8w3DGyTZpregLUtrxm65NCEh4CcF+S03ytEuZGwNAoookycw/mtAAAAQAQHghFgl5Xw/NKF2S6S0glJTarfzC5gFqCdgZxly4GHLxG2k+pZKNjQIJVabxifUsREjSjqHOKh1C+z714gBkHlP9i2lEkCE2R8iCQkjlSU7ifFuLpbiqk1o4h0nKkfWtoGyJrkmdBlwVgMtRdsKOjiYhcKh4dqT4rpl8Ur4PAWEEqi2qy3VeoSch1w1YLjSmkSGcSwTWa3KIm10G7aiexDmgzeryDWCgcygP5JYqmPZR0aiDFROh5jcwCUk1PZI9zxiaCespYHtQppIWcxVdI9XtomX7aw2dvfQgoQXCa1tcBvo8sQEG41fyjyXgjVCFxyA1zanCis9aSBzar/tGgWDuVjq0LFBBguDiULS2QQHBN+/hmOGOEPs61gLkCdv6OtSLXlkvqv1QBhQokSjBz0SnGOyVfNJ0yaGgeYK2QPHtpycmrtTggCyStyTSBwKMiZSwqKks0DmJ8VFZbT6B4Alod8f1YU7t+mOUzRhxeWU0Jg/NTY1uEdGhIVdAR1mgJMUpILNmjEYXzanFSgiCLHqlVCnZDJ2SR2aSwSMcdl3GT3pj7TMxuh5p8ovImLo5PWKXByJ6Ldw0gEQRsjSVRjWZH0YmztU38ZzWU7B4411eATTyJvYwq3e60B0cHpARZqMQruhoJmAoJWP3QfQcG+/HyIJCSUZAGy0Hmqyc8wpSxJAVMmJQqDsYwDg0Wm14IXCGyrkzblym4wUOK493p62BWfTwNksHePe2QmAN4YqX2VHGE+KhVYC6tXb0kqSSkvYefRl5AHgkw/aODwydlo7E5mNsHn42bh3gs0GGHpleJHwOPmmUCirbDzjQzB8Egey0AAwLHgzEgcxKH9vFPBgcyESusnM9YmiD8EaeCDKLJepqX94giJI0lqrycWUvNFMHaJdYamFZw16BHMqYOz6XJMTnFTfgBgHIyqGEu2//Hq8bYs4GQnbXbnigK95dk6C8/UBsnm4HMTQ1hfUdzzlNSiNTJ5NDhJEYyYxqb0EkCajU58cSMFJ1xDeNGjiFhDRgnC1WVEbAfTibPrJCOwY4D+uWqNIgyMhvuzJ7wsGFc2k+dVxNPKXtg4lD4pT54IJJ4JEloYrJNxvRIIb1Q8EhONBmBKuRUo/QbdhPP1TKLKHOyNHJzo27iEiOZ5Uo7ikFNAPjKnKVK8yRQ71SB4UPNi90FRrWizdMdgseAQxOF/Gdufr38gVgc952YacMSwl2XcfdlXZ1w1DV5Czv8Xc8QSQ9GR+8qEiNaqISGZtN3Ssawt8It2jxFhsImGtqSqXazLNoLCzC7rUOES27D6W5s+qBAESEcGobIssLiGButpQtWYXRmzyaaHNmIL1G1TkLmZF8UV2vanQQo2Xf9sy0SApgAeW6MkgasH69hytJmt9jiae8boSqwL0HYw5USZxDMHFksLw5VJaLgpoNCIWljQyDYoBCwF4SF4IryM6JKAhoBB4qFw7xK6ODFGgAeCQ6lO1Ql5DLg3HjQlMrJiVkdxE9YwPypAZ82ib1uuuluRnmKJypSQPoCVJDUZQt3fYClKz40BqX4kk84nn7xXYXgQ64yS/xRIAFok2EepLeir82XrJXkC9RIiR/wAaGbn5RlGzSIHMl18LIQyNDL9F+J6qN0KUczrhQABAEBp4FkjNnrDc4mTekAREbiZ+cTZYlM5u/XsbiwxeD7nn7yZGVxGFZI5JTR8cAg0m+p50gBEJUWHN9lCUkJHUqUgvCV117TRqOKjKYHX03mGZGK5BRt007dBseM5WoiR4ux8pS15y1Ay7CaQ+c5DYnKHyiIJKAODv6lvTtFc+RHP3oVK6cY9SluFpELOv2MvRjIgTOQr9Dru9JQFWAxXKikCYtnu+vHFiiPjItEi3Fl6U4cyn4TBMkq2BhEaAdzB2oAQRJEz8oBh5FFAkdm4fvgNHKOM+LYr6hirG2Npe00JYQkTM97ecQyMJqND1JYBH6Xbp6E/7DjF3W50RRIXMiycn0W8MeFqMuHz5Ew1ttWJ5EvKi7gobB4ChyHkGiUugbMkDNXccqK/N12dHb0HL/NPF8Hq4hMOCRVxmN8Zbd098IPGDWFDUF/2758fQgJBugWB7nM+g0NIyX8S4UAAFAGXkNOQd5+I7nTysLeWjf+pjnWQoUlcMzct5oXIFmuAOtT+yHEV16z62I7BPimOT8OUIBEMUWPNNAEkJEzPMhEgCVooeFxZZHT5fI0Kx+jmtgvQMtkXFZrdZefmiJcZy7OZs2pZMrTAGzfjJOFGcuQg8zyXJgXwO6Prv2I5+B/DihBoOY1KNIE54l1HTzYW4+hj+ufkOsGUyKnTBPv8AsxO0ehAkVIW8yc1xXShVkFhH5kdqITfSO1AC9wtmo5JZozxcFwj7PrlETYuhjv0AgjI4fh44RONBd8yHI80ny3Ss+b5LsJuOR/Fnq219W2Gwk6D/AOhlTQSCXIthMzqYPrlhIhskUMKTZsZlLxief4eKXggGV1Cmx1lZFhyR8jMcBKOc8XAoEQCAMjxdxL74NXYvWSeUwesI9lGZpQeZ9gZG0a4/YHWp/DvCRdOQH0Op42iKmJ/0aArJ8piv1t4xUXYRIGJwy1UqNJdVdWKc1fXlJA01h1hOdFzAs0kGPXjFxPeSLwHVUb/h4lzhjFZJojehgDzBBkD7MnyhiSRyCmswJsf5V3fYbphUKiJsOp9PXViJ+gHkw1/hfiI4KrO/6XBNKRXMfiVk/svJLZMWkg9xJ4FHsZYQaTlY9hH4kCUMaP2uLl4zwocDFZButqBJLjMnhwBBy39kLUHOEn7/ADIe36TFZJuN6gnCR1GfBIefhATrdcP0/Lh7NnFCHCR+/wA0bFhDlHAGbm24UWdAvQmfFkc6t1ePt1fZoYzcn/NookGyJxfftBOavV/zf8/R7QhDM7n+bIj/APOe0Jgi48fzQgMOXIpcWdPjLLpMcvaGYZGef5qxiIR5Pc5HIfaoGZOMfzMncEq+Daf0B3n2v9vT+ZcJxF5BhuMbvGntpX/7H5iQkAsOa/Bq1aJEzXVdVx/8b6Zl5NKD7cippZ085aGAdc//ABtpadOMZcM2llwCS3rOrnw9xNBwT+8vypjGUogOp/plUMLxZBaGRvi5+5/v3flD9CQhP9BGBnpSEDzm7LN91jjA+79fk7btO/evNyN6DO0fwu/+N6SeB3dCNU2NMaiRyBiuqua4z7xrI4BOr2P/2Q==" name="Picture_x0020_11" align="bottom" width="193" height="117" border="0" id="Picture_x0020_11">


 • Držte injekčnú striekačku tak, aby ihla smerovala kolmo na kožný záhyb a vpichnite ju do kožného záhybu. Kožný záhyb treba držať počas celého podávania injekcie. Celý obsah injekčnej striekačky sa injekciou musí vyprázdniť. Miesto vpichu injekcie sa po podaní nemá masírovať. • Úplným stlačením piestu sa automaticky aktivuje bezpečnostný systém, ktorým sa zabezpečuje použitá ihla.

Poznámka: na aktiváciu bezpečnostného systému je potrebné, aby bol piest stlačený úplne dolu (na doraz).Injekčnú striekačku hneď po injekcii odhoďte do nádoby pripravenej na tento druh odpadu.

Ak máte ďalšie otázky, spýtajte sa svojho lekára.


Ak si podáte viac Clexane, ako máte

Ak si myslíte, že ste si podali príliš veľa alebo príliš málo Clexane, okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre a to aj vtedy, ak nepociťujete žiadny problém. Pri náhodnom použití (vpichnutí alebo prehltnutí) Clexane dieťaťom, okamžite choďte s ním na pohotovosť do nemocnice.Ak si zabudnete podať Clexane

Ak si zabudnete podať dávku, podajte si ju hneď ako si spomeniete. Nepodávajte si dvojnásobnú dávku v ten istý deň, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak si budete viesť denné záznamy, pomôže vám to predísť vynechaniu dávky.


Ak si prestanete podávať Clexane

Je pre vás dôležité, aby ste pokračovali v podávaní Clexane, až kým lekár nerozhodne o ukončení. Ak prestanete skôr, mohla by sa vám vytvoriť krvná zrazenina, čo môže byť veľmi nebezpečné.


Krvné testy

Používanie Clexane môže ovplyvniť výsledky niektorých krvných testov. Ak idete na vyšetrenie krvi, je dôležité povedať lekárovi, že používate Clexane.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Po uvedení lieku na trh sa zaznamenali zo spontánnych hlásení tieto vedľajšie účinky (častosť výskytu nie je známa): ťažké alergické reakcie vrátane šoku, bolesť hlavy, neurologické poškodenia súvisiace so spinálnou resp. epidurálnou anestéziou, chudokrvnosť spôsobená krvácaním (hemoragická anémia), prípady imunoalergickej trombocytopénie s trombózou (v niektorých prípadoch bola trombóza komplikovaná orgánovým infarktom alebo nedokrvenosťou končatiny), eozinofília (premnoženie určitého druhu bielych krviniek), reakcie v mieste vpichu injekcie, vypadávanie vlasov, poškodenie pečene, osteoporóza po dlhodobej liečbe (viac ako 3 mesiace).


Okamžite povedzte, prosím, svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:

 • Ak máte alergickú reakciu. Môže sa prejaviť ako: vyrážka, problémy s prehĺtaním alebo s dýchaním, opuch pier, tváre, hrdla alebo jazyka.

 • Ak ste sa niekedy podrobili spinálnej punkcii alebo ste mali spinálnu anestéziu a spozorovali ste brnenie, tŕpnutie a svalovú slabosť, najmä v spodnej časti tela. Taktiež ak ste stratili kontrolu močového mechúra alebo čriev (takže ste nemali kontrolu nad tým, kedy ísť na toaletu)

 • Náhla silná bolesť hlavy. Mohol by to byť príznak krvácania do mozgu.

 • Silné krvácanie z rany.

 • Na pocit citlivé alebo vyduté brucho. Môžete mať krvácanie v brušnej časti.

 • Bolestivá vyrážka alebo tmavočervené bodky pod kožou, ktoré nezmiznú, keď ich stlačíte. Taktiež sa môžu vyskytnúť ružové fľaky na koži. Najpravdepodobnejšie sa objavujú v miestach, kde ste si podávali Clexane.


Čo najskôr povedzte, prosím, svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:

 • Ak máte mechanickú srdcovú chlopňu, liečba Clexane by nemusela byť dostatočná na to, aby zabránila vytvoreniu krvných zrazenín. Môžete pociťovať ťažkosti s dýchaním, únavu alebo ťažkosti pri cvičení, bolesť na hrudníku, tŕpnutie, nevoľnosť alebo stratu vedomia. Mohlo by to byť spôsobené krvnou zrazeninou na srdcovej chlopni.

 • Modriny sa vám tvoria ľahšie ako obvykle. Dôvodom by mohla byť porucha krvi (trombocytopénia).

 • Cítite bolesť, opuch alebo dráždenie v mieste, kde si podávate Clexane. Za normálnej situácie sa po niekoľkých dňoch tento stav zlepší.


Ďalšie vedľajšie účinky, o ktorých sa musíte s lekárom porozprávať, v prípade, že vás znepokojujú:

 • Zmeny vo výsledkoch krvných testov, ktoré sa robia na kontrolu funkcie pečene. Tieto zmeny sa obvykle vrátia na normál po ukončení podávania Clexane.

 • Zmeny hladiny draslíka v krvi. S väčšou pravdepodobnosťou nastávajú u ľudí, ktorí majú problémy s obličkami alebo ktorí majú cukrovku. Lekár vám to môže zistiť na základe krvného testu.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo

zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej

informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj prostredníctvom národného systému

hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších

informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Clexane


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávať pri teplote do 25 C.

Naplnené injekčné striekačky neuchovávať v mrazničke.


Viacdávkovú injekčnú liekovku Clexane 30 000 anti-Xa IU/3,0 ml obsahujúcu benzylalkohol neuchovávajte po prvom použití dlhšie ako 28 dní.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Clexane obsahuje


Liečivo je enoxaparín sodný 10 000 antiXa-IU (100 mg) v 1 ml injekčného roztoku.

Ďalšie zložky sú: voda na injekciu, benzylalkohol (len vo viacdávkovej injekčnej liekovke).


Ako vyzerá Clexane a obsah balenia


Clexane je číry bezfarebný až slabo nažltlý injekčný roztok.


Je dostupný v baleniach 2 alebo 10 naplnených injekčných striekačiek na jedno použitie (Clexane 2000 anti-Xa IU/0,2 ml, 4000 anti-Xa IU/0,4 ml, 6000 anti-Xa IU/0,6 ml, 8000 anti-Xa IU /0,8 ml a 10 000 anti-Xa IU/1 ml) alebo v balení ako 1 viacdávková injekčná liekovka (Clexane 30 000 anti-Xa IU/3,0 ml).

Dostupné sú aj balenia pre nemocnice obsahujúce 50 naplnených injekčných striekačiek na jedno použitie.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.Držiteľ rozhodnutia o registrácii


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2014.


9CLEXANE 10000 anti-Xa IU/1,0 ml

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č. 2014/02429-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov LIEKU


Clexane 2000 anti-Xa IU/0,2 ml

Clexane 4000 anti-Xa IU/0,4 ml

Clexane 6000 anti-Xa IU/0,6 ml

Clexane 8000 anti-Xa IU/0,8 ml

Clexane 10000 anti-Xa IU/1,0 ml

Clexane 30000 anti-Xa IU/3,0 ml


2. kvalitatívne a kvantitatívne Zloženie


Liečivo:1 ml injekčného roztoku obsahuje enoxaparín sodný 10 000 anti-Xa IU, čo zodpovedá 100 mg.


Naplnené injekčné striekačky:

Jedna injekčná striekačka obsahuje

2000 anti-Xa IU/0,2 ml (zodpovedá 20 mg)

4000 anti-Xa IU/0,4 ml (zodpovedá 40 mg)

6000 anti-Xa IU/0,6 ml (zodpovedá 60 mg)

8000 anti-Xa IU/0,8 ml (zodpovedá 80 mg)

10000 anti-Xa IU/1,0 ml (zodpovedá 100 mg) enoxaparínu sodného.


Viacdávková injekčná liekovka:

Jedna injekčná liekovka obsahuje 30 000 anti-Xa IU/3,0 ml (zodpovedá 300 mg) enoxaparínu sodného.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Injekčný roztok.

Sterilný nepyrogénny injekčný roztok v naplnených injekčných striekačkách pripravených na použitie alebo vo viacdávkovej injekčnej liekovke.

Číry bezfarebný až slabo nažltlý roztok.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


 • Prevencia venóznej tromboembolickej choroby, najmä vo všeobecnej, onkologickej a ortopedickej chirurgii.

 • Prevencia venóznej tromboembolickej choroby u pacientov pripútaných na lôžko s akútnymi ochoreniami ako je srdcová nedostatočnosť, respiračné zlyhanie, ťažké infekcie, reumatické ochorenia.

 • Liečba hlbokej venóznej trombózy s pľúcnou embolizáciou alebo bez nej.

 • Liečba nestabilnej anginy pectoris a non-Q infarktu myokardu pri súčasnom podávaní kyseliny acetylsalicylovej.

 • Prevencia tvorby trombov v mimotelovom obehu počas dialýzy.

 • Liečba akútneho infarktu myokardu s eleváciou ST-segmentu (STEMI) vrátane pacientov, u ktorých sa plánuje konzervatívna (farmakologická) liečba alebo pacientov s následnou intervenčnou liečbou - perkutánna koronárna intervencia (PCI).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Všeobecné odporúčania

V priebehu liečby sa musí pravidelne monitorovať počet krvných doštičiek pre riziko vzniku heparínom indukovanej trombocytopénie (HIT) (pozri časť 4.4).


 • Prevencia venóznej tromboembolickej choroby u chirurgických pacientov


Pri chirurgických výkonoch so stredným rizikom vzniku tromboembólie (napr. pri brušnej chirurgii) sa dosiahne účinná prevencia tromboembolickej choroby podaním dávky 2000 anti-Xa IU (0,2 ml) enoxaparínu subkutánne jedenkrát denne. Vo všeobecnej chirurgii sa má prvá dávka podať 2 hodiny pred chirurgickým výkonom.


Pri chirurgických výkonoch s vysokým rizikom vzniku tromboembólie (napr. pri ortopedických chirurgických výkonoch) sa podáva jedna denná dávka 4000 anti-Xa IU (0,4 ml) enoxaparínu subkutánne 12 hodín pred operačným výkonom.

Liečba nízkomolekulovými heparínmi, spojená so štandardnými technikami elastickej kompresie nôh zvyčajne trvá 7 až 10 dní. U niektorých pacientov môže byť vhodné podávať enoxaparín dlhšie, pokiaľ pretrváva riziko venóznej tromboembólie a kým pacient neprejde do úplnej aktívnej ambulantnej starostlivosti.

V ortopedickej chirurgii sa osvedčilo ďalšie profylaktické podávanie enoxaparínu v dávke 4000 anti-Xa IU (0,4 ml), raz denne po dobu 4-5 týždňov po chirurgickom zákroku.


Dávkovacie intervaly pri spinálnej / epidurálnej anestézii a perkutánnych koronárnych revaskularizačných výkonoch pozri časť 4.4.


 • Prevencia venóznej tromboembolickej choroby u pacientov pripútaných na lôžko


Odporúčaná dávka enoxaparínu sodného je 40 mg = 4000 anti-Xa IU (0,4 ml) jedenkrát denne subkutánne.

Dokázalo sa, že účinná je liečba trvajúca 6 - 14 dní.

Údaje týkajúce sa účinnosti a bezpečnosti pri podávaní dlhšom ako 14 dní nie sú doposiaľ k dispozícii.


 • Liečba hlbokej venóznej trombózy s pľúcnou embolizáciou alebo bez nej


Akékoľvek podozrenie na hlbokú venóznu trombózu sa musí rýchlo potvrdiť príslušnými vyšetreniami.

Enoxaparín sodný sa podáva buď v dávke 150 anti-Xa IU/kg subkutánne jedenkrát denne alebo dvakrát denne v dávke 100 anti-Xa IU/kg.

Pacientom s komplikovanou tromboembolickou chorobou sa odporúča podávať enoxaparín v dávke 100 anti-Xa IU/kg dvakrát denne.


Enoxaparín sodný sa zvyčajne predpisuje priemerne na dobu 10 dní.

Liečba perorálnymi antikoagulanciami sa má začať len čo je to vhodné a liečba enoxaparínom má pokračovať pokiaľ sa nedosiahne terapeutický antikoagulačný účinok (medzinárodný normalizačný pomer INR 2 až 3).


 • Liečba nestabilnej anginy pectoris a non-Q infarktu myokardu


Odporúčaná dávka enoxaparínu sodného je 100 anti-Xa IU/kg každých 12 hodín subkutánnou injekciou pri súčasnom perorálnom podávaní kyseliny acetylsalicylovej (100 až 325 mg jedenkrát denne).

Liečba enoxaparínom sodným u týchto pacientov trvá minimálne dva dni a pokračuje až do klinickej stabilizácie pacienta. Zvyčajná dĺžka liečby je 2 až 8 dní.


 • Prevencia tvorby trombov v mimotelovom obehu počas dialýzy


Enoxaparín sa podáva INTRAVASKULÁRNE do arteriálnej linky dialyzačného okruhu.

Odporúčaná dávka enoxaparínu je 100 anti-Xa IU/kg.

U pacientov s vysokým rizikom krvácania sa musí dávka znížiť na 50 anti-Xa IU/kg pri dvojitom cievnom prístupe alebo na 75 anti-Xa IU/kg pri jednoduchom cievnom prístupe.


Počas dialýzy sa má enoxaparín sodný zaviesť do arteriálnej linky na začiatku dialýzy. Účinok tejto dávky je zvyčajne dostatočný pre 4-hodinovú dialýzu, ak sa však zistí prítomnosť fibrínových prstencov, napríklad pri dialýze trvajúcej dlhšie ako je bežné, môže sa podať ďalšia dávka enoxaparínu 50 anti-Xa IU/kg až 100 anti-Xa IU/kg.


 • Liečba akútneho infarktu myokardu s eleváciou ST-segmentu:


Odporúčaná dávka enoxaparínu sodného je jedna bolusová dávka 3000 anti-Xa IU (30 mg) podaná intravenózne plus dávka 100 anti-Xa IU/kg(1 mg/kg) podaná subkutánne. Následne sa podáva dávka 100 anti-Xa IU/kg(1 mg/kg) subkutánne každých 12 hodín (s obmedzením na maximálne 10 000 anti-Xa IU (100 mg) na každú z prvých dvoch dávok podaných subkutánne, potom pre zostávajúce ďalšie dávky je odporúčané dávkovanie 100 anti-Xa IU/kg subkutánne). Dávkovanie u pacientov vo veku 75 rokov a viac je uvedené nižšie v časti 4.2 v odstavci Špeciálne skupiny pacientov, Starší pacienti.

Ak sa enoxaparín sodný podáva s trombolytikom (fibrín špecifickým alebo fibrín nešpecifickým), musí sa enoxaparín sodný podať v časovom rozmedzí 15 minút pred a 30 minút po začiatku fibrinolytickej liečby. Všetci pacienti musia dostať kyselinu acetylsalicylovú (ASA) ihneď ako je u nich identifikovaný STEMI a táto liečba sa musí udržiavať (75 až 325 mg raz denne), ak nie je kontraindikovaná.

Odporúča sa, aby liečba enoxaparínom sodným trvala 8 dní alebo dovtedy, kým pacient neprejde doambulantnej liečby, podľa toho, čo nastane skôr.

Pacienti s intervenčnou liečbou – perkutánna koronárna intervencia (PCI): Ak bol enoxaparín sodný naposledy podaný subkutánne pred menej ako ôsmimi hodinami pred insufláciou balónu, nie je potrebná žiadna dodatočná dávka. Ak bol enoxaparín sodný naposledy podaný subkutánne pred viac ako ôsmimi hodinami pred insufláciou balónu, musí sa podať dávka 30 anti-Xa IU/kg (0,3 mg/kg) ako intravenózna bolusová dávka.


Špeciálne skupiny pacientov


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť enoxaparínu nebola u pediatrickej populácie stanovená.


Liek vo viacdávkovej injekčnej liekovke obsahuje benzylalkohol ako konzervačný prostriedok a nesmie sa použiť u novorodencov. Podávanie liekov obsahujúcich benzylalkohol ako konzervačný prostriedok predčasne narodeným novorodencom sa spája s fatálnym Gaspingovým syndrómom.


Starší pacienti

Na liečbu akútneho infarktu myokardu s eleváciou ST segmentu u pacientov vo veku 75 a viac rokov, nepodávajte počiatočnú intravenóznu bolusovú dávku. Začnite dávkovanie subkutánnou dávkou 75 anti-Xa IU/kg (0,75 mg/kg) každých 12 hodín (s obmedzením na maximum 75 mg len pre každú z prvých dvoch dávok podaných subkutánne, potom pre zostávajúce ďalšie dávky je odporúčané dávkovanie 75 anti-Xa IU/kg (0,75 mg/kg) subkutánne).

Pre iné indikácie u starších pacientov nie je nutná úprava dávkovania, s výnimkou prípadov so zhoršenou funkciou obličiek (pozri časti 4.4 , 5.2 a 4.2).


Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek

(pozri časti 4.4 a 5.2).


 • Závažne zhoršená funkcia obličiek: podávanie enoxaparínu pacientom so závažne zhoršenou obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) si vyžaduje úpravu dávkovania podľa nasledujúcich tabuliek, nakoľko táto skupina pacientov je vystavená výrazne vyššiemu účinku lieku.


Pri terapeutickom podávaní enoxaparínu sa odporúča upraviť dávky enoxaparínu takto:


Bežná dávka

Dávka pri závažne zhoršenej funkcii obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min)

100 anti-Xa IU/kg s.c. dvakrát denne

100 anti-Xa IU/kg s.c. jedenkrát denne

150 anti-Xa IU/kg s.c.jedenkrát denne

100 anti-Xa IU/kg s.c.jedenkrát denne

Pacienti vo veku <75 rokov s akútnym IM s eleváciou ST segmentu

3000 anti-Xa IU jeden IV bolus a 100 anti-Xa IU/kg s.c. a následne 100 anti-Xa IU/kg s.c. dvakrát denne

(max 10 000 anti-Xa IU (100 mg) pre každú z prvých dvoch dávok podaných subkutánne)

3000 anti-Xa IU jeden IV bolus a 100 anti-Xa IU/kg s.c. a následne 100 anti-Xa IU/kg s.c. jedenkrát denne

(max 10 000 anti-Xa IU (100 mg) pre prvú dávku podanú subkutánne)

Starší pacienti vo veku ≥75 rokov s akútnym IM s eleváciou ST segmentu

75 anti-Xa IU/kg s.c. dvakrát denne bez úvodnej bolusovej dávky

(max 7 500 anti-Xa IU (75 mg) pre každú z prvých dvoch dávok podaných subkutánne)

100 anti-Xa IU/kg s.c. jedenkrát denne bez úvodnej bolusovej dávky

(max 10 000 anti-Xa IU (100 mg) pre prvú dávku podanú subkutánne)


Pri profylaktickom podávaní enoxaparínu sa odporúča upraviť dávky enoxaparínu takto:


Bežná dávka

Dávka pri závažne zhoršenej funkcii obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min)

4000 anti-Xa IU s.c. jedenkrát denne

2000 anti-Xa IU s.c. jedenkrát denne

2000 anti-Xa IU s.c. jedenkrát denne

2000 anti-Xa IU s.c. jedenkrát denne


Pre hemodialýzu uvedené upravené dávkovanie neplatí.


 • Stredne alebo mierne zhoršená funkcia obličiek: Pacientom so stredne (klírens kreatinínu 30-50 ml/min) alebo mierne (klírens kreatinínu 50-80 ml/min) zhoršenou funkciou obličiek nie je nutné dávku upravovať, odporúča sa však dôsledné klinické sledovanie.


Pacienti so zhoršenou funkciou pečene:

U pacientov so zhoršenou funkciou pečene sa musí postupovať opatrne, nakoľko s touto skupinou pacientov neboli robené žiadne klinické štúdie.


Spinálna/epidurálna anestézia

Informácie týkajúce sa pacientov dostávajúcich spinálnu/epidurálnu anestéziu pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní, Spinálna/Epidurálna anestézia.


Spôsob podávania


Subkutánna injekcia

Enoxaparín sa podáva subkutánnou injekciou na prevenciu venóznej tromboembolickej choroby, liečbu hlbokej žilovej trombózy, liečbu nestabilnej anginy pectoris a non-Q infarktu myokardu a na liečbu akútneho infarktu myokardu s eleváciou ST-segmentu.


Intravenózna bolusová injekcia:

Pri akútnom infarkte myokardu s eleváciou ST-segmentu sa liečba zahajuje jednou intravenóznou bolusovou injekciou, po ktorej okamžite nasleduje subkutánna injekcia.


Injekcia do arteriálnej linky:

Podáva sa do arteriálnej linky dialyzačného obvodu na prevenciu tvorby trombov v mimotelovom obehu počas hemodialýzy.


Nesmie sa podávať intramuskulárne.


Jednorazové naplnené injekčné striekačky sú pripravené na okamžité použitie. Ak sa použije viacdávková injekčná liekovka, odporúča sa použiť tuberkulínovú injekčnú striekačku alebo ekvivalent, aby sa tým zabezpečilo, že bude do injekčnej striekačky natiahnutý správny objem lieku.


Technika pri subkutánnom podávaní:

Pri podávaní Clexane 2000 anti-Xa IU/0,2 ml a Clexane 4000 anti-Xa IU/0,4 ml vzduchovú bublinu neodstrekujte, aby sa zabránilo stratám lieku.

Enoxaparín sodný sa podáva hlbokou subkutánnou injekciou pacientovi pokiaľ možno ležiacemu na chrbte. Podávať sa má striedavo do ľavej a pravej anterolaterálnej alebo posterolaterálnej časti brušnej steny.


Celá dĺžka ihly sa zavedie kolmo, nie šikmo, do kožného záhybu vytvoreného medzi palcom a ukazovákom. Ihla sa musí kolmo aj z kožného záhybu vytiahnuť. Následne sa ihla zakryje ochranným púzdrom, ktoré sa vysunie automaticky. Kožnú riasu treba držať počas celého podávania.

Poznámka: bezpečnostný systém, ktorý uvoľní ochranné púzdro na zakrytie ihly, sa aktivuje až vtedy, keď sa injekčná striekačka vyprázdni úplným stlačením piestu až na doraz. Miesto podania sa nemá masírovať.


Ak si bude pacient podávať subkutánnu injekciu sám, pacienta treba upozorniť, aby si veľmi pozorne prečítal pokyny v písomnej informácii pre používateľa, ktorá je súčasťou balenia lieku.


Technika pri intravenóznej bolusovej injekcii (len pre indikáciu STEMI):

Enoxaparín sodný sa musí podať cez intravenóznu linku. Nemá sa miešať ani podávať s inými liekmi. Na zabránenie možnosti zmiešania enoxaparínu sodného s inými liekmi sa musí vybraný intravenózny prístup pred a aj po intravenóznej aplikácii enoxaparínu sodného premyť dostatočným množstvom soľného roztoku alebo roztoku dextrózy na vyčistenie prístupu pre liek. Enoxaparín sodný sa môže bezpečne podať spolu s normálnym roztokom chloridu sodného (soľný roztok) (0,9 %) alebo s 5%-ným vodným roztokom dextrózy.


Úvodný bolus 3000 antiXa (30 mg)

Pomocou kalibrovanej naplnenej injekčnej striekačky odstreknite nadbytočný objem tak, aby injekčná striekačka obsahovala len 3000 antiXa (30 mg, 0,3 ml) enoxaparínu sodného. Dávka 3000 antiXa (30 mg) sa potom podáva priamo do intravenóznej linky.


Dodatočný bolus pri PCI v prípade, že sa posledné s.c. podanie uskutočnilo pred viac ako ôsmimi hodinami pred insufláciou balónu

Ak bol enoxaparín sodný naposledy podaný subkutánne pred viac ako ôsmimi hodinami pred insufláciou balónu, musí sa podať dávka 30 anti-Xa IU/kg (0,3 mg/kg) ako intravenózna bolusová dávka.

Na zabezpečenie presného odmerania malého objemu injekcie sa odporúča nariediť liek na 3 mg/ml. Na dosiahnutie koncentrácie 3 mg/ml s použitím naplnených injekčných striekačiek obsahujúcich 6000 antiXa (60 mg) enoxaparínu sodného sa odporúča použiť infúzny vak s objemom 50 ml (napr. použiť fyziologický roztok (0,9%) nebo 5%-ný vodný roztok dextrózy) nasledujúcim spôsobom:

Injekčnou striekačkou odoberte z infúzneho vaku 30 ml roztoku a tento odobraný roztok odstráňte. Celý obsah naplnenej injekčnej striekačky obsahujúcej 6000 antiXa (60 mg) enoxaparínu sodného vstreknite do vaku k zostávajúcim 20 ml roztoku. Obsah vaku jemne premiešajte. Naberte požadovaný objem nariedeného roztoku do injekčnej striekačky určenej na podanie roztoku do intravenóznej linky.


Po ukončení riedenia sa dá vypočítať potrebný objem, ktorý je potrebný na podanie v injekcii, pomocou tohto vzorca: [objem nariedeného roztoku (ml) = hmotnosť pacienta (kg) x 0,1] alebo podľa nižšie uvedenej tabuľky. Riedenie roztoku sa odporúča robiť bezprostredne pred použitím.


Objem roztoku, ktorý má byť po nariedení podaný do intravenóznej linky

Hmotnost

[kg]


Požadovaná dávka

(0,3 mg/kg)

[mg]


Objem, ktorý má byť podaný po nariedení na konečnú koncentráciu 3 mg/ml

[ml]


45

13,5

4,5

50

15

5

55

16,5

5,5

60

18

6

65

19,5

6,5

70

21

7

75

22,5

7,5

80

24

8

85

25,5

8,5

90

27

9

95

28,5

9,5

100

30

10


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na enoxaparín sodný, heparín alebo jeho deriváty vrátane iných nízkomolekulových heparínov,

 • Aktívne krvácanie väčšieho rozsahu a stavy s vysokým rizikom vzniku nekontrolovateľného krvácania, vrátane nedávnej mozgovej príhody s krvácaním.

 • Precitlivenosť na benzylalkohol (pri použití viacdávkovej injekčnej liekovky).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia


Nízkomolekulové heparíny nemožno navzájom zamieňať, pretože sa líšia svojím výrobným postupom, molekulovou hmotnosťou, špecifickou anti-Xa aktivitou, jednotkami a dávkovaním. Následkom toho majú rozdielnu farmakokinetiku a biologickú aktivitu (napr. antitrombínovú aktivitu a interakciu s krvnými doštičkami). Každému jednotlivému lieku je preto potrebné venovať pozornosť a dodržiavať špecifické pokyny pre používanie.


Spinálna/Epidurálna anestézia

Pri súčasnom použití enoxaparínu a spinálnej / epidurálnej anestézie sa vyskytli prípady lokálnych epidurálnych hematómov, následkom ktorých môže vzniknúť dlhodobá až trvalá paralýza. Tieto prípady sú pri dávkovacom režime 4000 anti-Xa IU jedenkrát denne a menšom zriedkavé. Riziko je vyššie pri vyšších dávkovacích režimoch enoxaparínu sodného, pri použití pooperačných epidurálnych katétrov, alebo pri súbežnom užívaní liekov ovplyvňujúcich hemostázu ako sú NSAID (pozri časť 4.5). Riziko sa tiež zdá byť vyššie pri traumatickej alebo opakovanej punkcii miechového kanálu alebo u pacientov s operáciou chrbtice v anamnéze alebo deformáciou chrbtice v anamnéze.

Pri súčasnom použití enoxaparínu a epidurálnej alebo spinálnej anestézie / analgézie je potrebné pre zníženie rizika vzniku krvácania vziať do úvahy farmakokinetický profil liečiva (pozri časť 5.2). Zavedenie a odstraňovanie katétra je najlepšie robiť vtedy, keď je antikoagulačný účinok enoxaparínu nízky; avšak presný čas, kedy sa dosiahne dostatočne nízky antikoagulačný účinok u konkrétneho pacienta, nie je známy.

Zavedenie alebo odstránenie katétra má byť posunuté najmenej o 12 hodín po podaní nízkych dávok (20 mg jedenkrát denne, 30 mg jedenkrát alebo dvakrát denne alebo 40 mg jedenkrát denne) enoxaparínu a najmenej o 24 hodín po podaní vyšších dávok (0,75 mg/kg dvakrát denne, 1 mg/kg dvakrát denne alebo 1,5 mg/kg jedenkrát denne) enoxaparínu. Hladina anti-Xa je v týchto časových bodoch stále ešte detekovateľná a toto posunutie negarantuje zabránenie vytvoreniu neuraxiálneho hematómu. Pacienti dostávajúci dávku 0,75 mg/kg dvakrát denne alebo 1 mg/kg dvakrát denne nemajú dostať druhú dávku enoxaparínu v režime dávok dvakrát denne kvôli umožneniu väčšieho časového posunu pre zavedenie alebo odstránenie katétra. Podobne, aj keď nemožno dať špecifické odporúčanie ohľadom časovania dávky enoxaparínu, ktorá má nasledovať po odstránení katétra treba zvážiť posunutie tejto dávky najmenej o štyri hodiny a to na základe vyhodnotenia pomeru prospech - riziko berúc do úvahy aj riziko trombózy aj riziko krvácania v kontexte liečby a rizikových faktorov konkrétneho pacienta. U pacientov s klírensom kreatinínu <30 ml/minútu je potrebné zvažovať aj ďalšie okolnosti, pretože eliminácia enoxaparínu trvá dlhšie, treba zvážiť zdvojnásobenie časového posunu po odstránení katétra: najmenej 24 hodín pri nízkych dávkach enoxaparínu (30 mg jedenkrát denne) a najmenej 48 hodín pri vyššej dávke (1 mg/kg/deň).

Pri súčasnom podaní antikoagulancia spolu s epidurálnou alebo spinálnou anestéziou alebo lumbálnou punkciou, je potrebné často monitorovať akékoľvek príznaky zhoršenia neurologických funkcií - ako je bolesť pozdĺž chrbtice, zmyslové a motorické ťažkosti (necitlivosť alebo slabosť dolných končatín), poruchy činnosti hrubého čreva a/alebo močového mechúra. Pacienta je potrebné poučiť, že má ihneď informovať lekára o objavení sa hociktorého z vyššie spomínaných príznakov. Pri podozrení na vznik spinálneho hematómu, je potrebná urgentná diagnostika a okamžitá liečba, vrátane dekompresie miechy.


Heparínom indukovaná trombocytopénia (HIT)

Pacientom s anamnézou heparínom indukovanej trombocytopénie s trombózou alebo bez nej sa musí enoxaparín sodný podávať s mimoriadnou opatrnosťou (pozri časť 4.4).

Riziko heparínom indukovanej trombocytopénie môže pretrvávať niekoľko rokov. V prípade podozrenia na heparínom indukovanú tromocytopéniu v anamnéze, majú testy agregácie krvných doštičiek in-vitronedostatočnú výpovednú hodnotu. V takomto prípade sa enoxaparín pacientovi musí podať jedine po konzultácii s príslušným odborníkom.


Perkutánne koronárne revaskularizačné výkony

Aby sa minimalizovalo riziko krvácania pri cievnych inštrumentálnych výkonoch uskutočňovaných počas liečby nestabilnej anginy pectoris, non-Q infarktu myokardu a akútneho infarktu myokardu s eleváciou ST-segmentu dôsledne dodržiavajte intervaly odporúčané medzi dávkami enoxaparínu sodného. Je to dôležité preto, aby sa dosiahla hemostáza v mieste punkcie po PCI. V prípade, že sa použije uzatváracia pomôcka, púzdro cievneho vodiča (sheat) možno odstrániť okamžite. Ak sa použije metóda manuálnej kompresie, púzdro cievneho vodiča (sheat) sa má odstrániť po 6 hodinách po poslednej IV/SC injekcii enoxaparínu sodného. Ak má liečba enoxaparínom sodným pokračovať, ďalšia plánovaná dávka enoxaparínu sa má podať najskôr 6-8 hodín po odstránení puzdra. Má sa sledovať, či sa v mieste výkonu nevyskytnú príznaky krvácania alebo hematóm.


Gravidné ženy s umelou mechanickou srdcovou chlopňou

Podávanie enoxaparínu sodného gravidným ženám s umelou mechanickou srdcovou chlopňou za účelom tromboprofylaxie nebolo dostatočne preskúmané. V klinickej štúdii s gravidnými ženami s umelou mechanickou srdcovou chlopňou, kde sa podával enoxaparín v dávke 100 anti-Xa IU/kg dvakrát denne za účelom zníženia rizika tromboembólie, došlo u 2 z 8 žien k tvorbe krvných zrazenín, ktoré zablokovali chlopňu a spôsobili smrť matky a plodu. Po uvedení lieku na trh sa u gravidných žien s umelou mechanickou srdcovou chlopňou, ktorým sa podával profylakticky enoxaparín, zaznamenali ojedinelé prípady chlopňovej trombózy. Gravidné ženy s umelou mechanickou srdcovou chlopňou môžu byť vystavené vyššiemu riziku tromboembólie (pozri časť 4.4).


Laboratórne vyšetrenia

Enoxaparín sodný podávaný v dávkach za účelom profylaxie venóznej tromboembólie významne neovplyvňuje dobu krvácania a celkové koagulačné testy, nemá vplyv na agregáciu krvných doštičiek alebo na väzbu fibrinogénu na krvné doštičky.

Pri vyšších dávkach enoxaparínu sa môže zvýšiť aPTT (aktivovaný parciálny tromboplastínový čas) a ACT (aktivovaný čas koagulácie). Predĺženia aPTT a ACT a zvýšený antitrombotický účinok enoxaparínu sodného nie sú v lineárnom vzťahu, a preto tieto hodnoty nie sú pre sledovanie účinku enoxaparínu sodného vhodné ani spoľahlivé.


Opatrenia pri podávaní

Nepodávať intramuskulárne.


Krvácanie

Tak ako aj pri iných antikoagulanciách môže sa vyskytnúť na ktoromkoľvek mieste krvácanie (pozri časť 4.8).

Ak sa krvácanie vyskytne, musí sa vyšetriť jeho pôvod a začať vhodná liečba.

Podobne ako iné antikoagulanciá, aj enoxaparín je potrebné podávať so zvýšenou opatrnosťoupri stavoch so zvýšeným rizikom krvácania, ako sú:

 • porucha hemostázy,

 • peptický vred v anamnéze,

 • nedávno prekonaná ischemická mozgová príhoda,

 • nekontrolovaná ťažká arteriálna hypertenzia,

 • diabetická retinopatia,

 • nedávny neurologický alebo oftalmologický chirurgický výkon,

 • súbežné podávanie liekov ovplyvňujúcich hemostázu (pozri časť 4.5).

Pacienti s umelou mechanickou srdcovou chlopňou

Podávanie enoxaparínu sodného pacientom s umelou mechanickou srdcovou chlopňou za účelom profylaxie nebolo dostatočne preskúmané. U pacientov s umelou mechanickou srdcovou chlopňou, ktorým bol podávaný enoxaparín za účelom profylaxie, sa zaznamenali ojedinelé prípady trombózy umelej srdcovej chlopne. Nejasné okolnosti, vrátane základného ochorenia a nedostatočných klinických údajov, obmedzujú zhodnotenie týchto prípadov. Niektoré z týchto prípadov boli gravidné ženy, u ktorých trombóza spôsobila smrť matky a plodu. Gravidné ženy s umelou srdcovou chlopňou môžu byť vystavené vyššiemu riziku tromboembólie (pozri časť 4.4).


Krvácanie u starších pacientov

Pri podávaní profylaktických dávok enoxaparínu starším pacientom sa nepozorovali zvýšené sklony ku krvácaniu.

Starší pacienti (hlavne 80-roční a starší) môžu byť pri podávaní terapeutických dávok enoxaparínu vystavení vyššiemu riziku komplikácií s krvácaním. Odporúča sa preto starostlivé klinické sledovanie (pozri časti 4.2 a 5.2).


Zhoršená funkcia obličiek

Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek sú vystavení vyššiemu účinku enoxaparínu sodného, čím sa zvyšuje riziko krvácania. Pacienti so závažne zhoršenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) sú vystavení výrazne vyššiemu účinku enoxaparínu sodného, preto sa odporúča úprava terapeutických a profylaktických dávkovacích režimov. Aj keď pacientom so stredne (klírens kreatinínu 30-50 ml/min) a mierne zhoršenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 50-80 ml/min) nie je nutné upravovať dávku, odporúča sa starostlivé klinické monitorovanie (pozri časti 4.2 a 5.2).


Pacienti s nízkou hmotnosťou

Pacienti s nízkou hmotnosťou (ženy < 45 kg, muži < 57 kg) boli pri podávaní profylaktických dávok enoxaparínu sodného (neupravených podľa hmotnosti pacienta) vystavení vyššiemu účinku lieku, čo môže viesť k vyššiemu riziku krvácania. Preto sa odporúča starostlivé klinické sledovanie takýchto pacientov (pozri časť 5.2).


Obézni pacienti

Obézni pacienti majú vyššie riziko trombembolizmu. Bezpečnosť a účinnosť profylaktických dávok u obéznych pacientov (BMI >30 kg/m2) nebola úplne stanovená a neexistuje konsenzus, pokiaľ ide o úpravu dávok.U týchto pacientov je potrebné starostlivo sledovať znaky a príznaky trombembolizmu.


Monitorovanie počtu krvných doštičiek

Pri nízkomolekulových heparínoch existuje riziko vzniku heparínom indukovanej trombocytopénie sprostredkovanej protilátkami. Týmto mechanizmom vyvolaná trombocytopénia sa zvyčajne objaví medzi 5. až 21.dňom od začiatku liečby enoxaparínom. Preto sa odporúčajú pravidelné kontroly hodnoty trombocytov pred začatím liečby a počas nej. Pri významnom poklese počtu krvných doštičiek (30 až 50% počiatočnej hodnoty), sa musí liečba enoxaparínom hneď prerušiť a pacientovi podať inú antikoagulačnú liečbu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pred začiatkom terapie enoxaparínom sa odporúča prerušiť liečbu liekmi ovplyvňujúcimi hemostázu, pokiaľ nie sú striktne indikované. Sú to napríklad tieto lieky:

 • systémové salicyláty, kyselina acetylsalicylová a nesteroidné antiflogistiká (NSAID) vrátane ketorolaku,

 • dextran 40, tiklopidín a klopidogrel,

 • systémové glukokortikoidy,

 • trombolytiká a antikoagulanciá

 • iné lieky ovplyvňujúce aktivitu krvných doštičiek vrátane antagonistov glykoproteínu IIb/IIIa


Ak je indikované podávanie týchto liekov, je potrebné dôkladné klinické a laboratórne monitorovanie hemokoagulačných parametrov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne známky fetálnej toxicity alebo teratogenity. Pri gravidných potkanoch je prechod 35S-enoxaparínu cez placentu do plodu minimálny.

U človeka nie sú žiadne dôkazy o prechode enoxaparínu placentárnou bariérou v druhom trimestri gravidity. O prvom a treťom trimestri nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Keďže sa nevykonali zodpovedajúce kontrolované štúdie u gravidných žien a štúdie na zvieratách nie sú plne aplikovateľné na odpoveď u ľudí, enoxaparín možno používať počas gravidity len ak lekár potvrdí jednoznačnú potrebu podania (pozri časť 4.4).


Laktácia

Koncentrácia 35S-enoxaparínu alebo jeho označených metabolitov je v mlieku laktujúcich potkanov veľmi nízka. Nie je známe, či sa nezmenený enoxaparín vylučuje do ľudského materského mlieka. Perorálna absorpcia enoxaparínu je nepravdepodobná. Napriek tomu sa dojčiacim matkám odporúča, aby počas liečby enoxaparínom dojčenie prerušili.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Enoxaparín sodný nemá žiadny vplyv na schopnosť riadiť motorové vozidlo a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Enoxaparín sa vyhodnocoval u viac ako 15 000 pacientov, ktorí dostávali enoxaparín v klinickom skúšaní. Z toho 1776 pacientov s rizikom tromboembolických komplikácií dostávalo enoxaparín ako prevenciu hlbokej žilovej trombózy po ortopedickej alebo abdominálnej operácii, 1169 pacientov s akútnym interným ochorením s ťažkým obmedzením mobility dostávalo enoxaparín ako prevenciu hlbokej žilovej trombózy, 559 pacientov s pľúcnou embóliou alebo bez nej dostávalo enoxaparín na liečbu hlbokej žilovej trombózy, 1578 pacientov na liečbu nestabilnej anginy a non-Q-infarktu myokardu a 10 176 pacientov na liečbu akútneho infarktu myokardu s eleváciou ST-segmentu.

Režim podávania enoxaparínu sodného v klinickom skúšaní sa menil v závislosti od indikácií. Pri prevencii hlbokej žilovej trombózy po operácii alebo u pacientov s akútnym interným ochorením s ťažkým obmedzením mobility bola dávka enoxaparínu sodného 4 000 anti-Xa IU (40 mg) subkutánne jedenkrát denne. Pri liečbe hlbokej žilovej trombózy (HŽT) s pľúcnou embóliou (PE) alebo bez nej dostávali pacienti dávku buď 100 anti-Xa IU/kg (1 mg/kg) subkutánne každých 12 hodín alebo dávku 150 anti-Xa IU/kg(1,5 mg/kg) subkutánne jedenkrát denne. V klinických štúdiách na liečbu nestabilnej anginy a non-Q-infarktu myokardu boli dávky 100 anti-Xa IU/kg(1 mg/kg) subkutánne každých 12 hodín a v klinickej štúdii na liečbu akútneho infarktu myokardu s eleváciou ST-segmentusa podával enoxaparín sodný v dávke 3 000 anti-Xa IU(30 mg) intravenózne ako bolus a potom nasledovala dávka 100 anti-Xa IU/kg(1 mg/kg) subkutánne každých 12 hodín.


Nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali v týchto klinických štúdiách a tie, ktoré sa zaznamenali po uvedení lieku na trh, sú podrobnejšie opísané nižšie.


Frekvencie výskytu sú definované takto: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000) alebo neznáme (z dostupných údajov). Nežiaduce reakcie, ktoré sa zaznamenali po uvedení lieku na trh, sú uvedené s frekvenciou výskytu „neznáme“.


Krvácanie

Najčastejšie hlásenou reakciou v klinických štúdiách bolo krvácanie. Patrilo sem veľké krvácanie, zaznamenalo sa u viac ako u 4,2 % pacientov (chirurgickí pacienti). Niektoré z týchto prípadov boli fatálne. U chirurgických pacientov sa za veľké krvácanie považovalo to, ktoré spôsobilo závažnú klinickú udalosť alebo to, pri ktorom bol pokles hemoglobínu ≥ 2 g/dl alebo ktoré si vyžiadalo transfúziu 2 alebo viac jednotiek krvných prípravkov. Retroperitoneálne a intrakraniálne krvácanie za vždy považovalo za veľké.


Počas terapie enoxaparínom, podobne ako pri podávaní iných antikoagulancií, sa môže v prítomnosti pridružených rizikových faktorov ako sú organické poškodenia s tendenciou ku krvácaniu, invazívne zákroky alebo používanie liekov ovplyvňujúcich hemostázu vyskytnúť krvácanie (pozri časti 4.4 a 4.5).


MedDRA triedy orgánových systémov

Prevencia u chirurgických pacientov

Prevencia u interných pacientov

Liečba pacientov s HŽT s PE alebo bez nej

Liečba pacientov s nestabilnou anginou a non-Q infarktom myokardu

Liečba pacientov s akútnym IM s eleváciou ST-segmentu

Poruchy ciev

Veľmi časté:

krvácanie*


Zriedkavé:

Retroperitoneálne krvácanie

Časté:

krvácanie*


Veľmi časté:

krvácanie*


Menej časté:

Intrakraniálne krvácanie, retroperitoneálne krvácanie

Časté:

krvácanie*


Zriedkavé:

Retroperitoneálne krvácanie

Časté:

krvácanie*


Menej časté:

Intrakraniálne krvácanie, retroperitoneálne krvácanie

*: napríklad: hematóm, ekchymóza iná ako v mieste vpichu injekcie, hematóm v rane, hematúria, epistaxa a gastrointestinálne krvácanie.


Trombocytopénia a trombocytóza


MedDRA triedy orgánových systémov

Prevencia u chirurgických pacientov

Prevencia u interných pacientov

Liečba pacientov s HŽT s PE alebo bez nej

Liečba pacientov s nestabilnou anginou a non-Q infarktom myokardu

Liečba pacientov s akútnym IM s eleváciou ST-segmentu

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté:

trombocytóza*


Časté:

trombocytopénia

Menej časté:

trombocytopénia

Veľmi časté:

trombocytóza*


Časté:

trombocytopénia

Menej časté:

trombocytopénia

Časté:

trombocytóza*

trombocytopénia


Veľmi zriedkavé:

Imunoalergická trombocytopénia

*: zvýšenie počtu krvných doštičiek > 400 x 109/l


Ďalšie klinicky významné nežiaduce reakcie

Sú uvedené v tabuľke nižšie a zatriedené bez ohľadu na indikáciu do skupín podľa triedy orgánových systémov, frekvencie výskytu a v poradí klesajúcej závažnosti.


MedDRA triedy orgánových systémov

Všetky indikácie

Poruchy imunitného systému

Časté: alergické reakcie

Zriedkavé: anafylaktická/anafylaktoidná reakcia (pozri aj „Skúsenosti po uvedení lieku na trh“)

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi časté: zvýšenie pečeňových enzýmov (najmä transamináz**)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: urtikária, pruritus, erytém

Menej časté: bulózna dermatitída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: hematóm v mieste vpichu injekcie, bolesť v mieste vpichu injekcie, iné reakcie v mieste vpichu injekcie*

Menej časté: lokálne podráždenie, kožná nekróza v mieste vpichu injekcie

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé: hyperkaliémia

*: napríklad opuch v mieste vpichu injekcie, krvácanie, hypersenzitivita, zápal, zhrubnutie, bolesť alebo reakcia

**: hladiny transamináz > 3-krát horná hranica normálu


Skúsenosti po uvedení lieku na trh

Po registrácii lieku Clexane boli zistené nižšie uvedené nežiaduce reakcie. Sú odvodené zo spontánnych hlásení a preto je ich frekvencia výskytu „neznáma“ (nemožno určiť z dostupných údajov).


 • Poruchy imunitného systému

Anafylaktická/anafylaktoidná reakcia vrátane šoku.


 • Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy.


 • Poruchy ciev

Pri súčasnom použití enoxaparínu sodného a spinálnej / epidurálnej anestézie alebo spinálnej punkcie sa vyskytli prípady spinálneho hematómu (alebo neuraxiálneho hematómu). Tieto reakcie mali za následok rôzne stupne neurologických poškodení vrátane dlhodobej alebo trvalej paralýzy (pozri časť 4.4).


 • Poruchy krvi a lymfatického systému

Hemoragická anémia.

Prípady imunoalergickej trombocytopénie s trombózou; v niektorých bola trombóza komplikovaná orgánovým infarktom alebo ischémiou končatiny (pozri časť 4.4).

Eozinofília.


 • Poruchy kože a podkožného tkaniva

Kožná vaskulitída, kožná nekróza objavujúca sa obvykle v mieste vpichu injekcie (predchádza jej zvyčajne purpura alebo erytematózne plaky, infiltrované a bolestivé). Liečbu enoxaparínom sodným je potrebné ukončiť.

Uzlíky v mieste vpichu injekcie (zapálené uzlíky, ktoré však neboli cystickým obalom enoxaparínu).

Vymiznú v priebehu niekoľkých dní a nie je potrebné kvôli tomu ukončiť liečbu.

Alopécia.


 • Poruchy pečene a žlčových ciest

Hepatocelulárne poškodenie pečene.

Cholestatické poškodenie pečene.


 • Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Osteoporóza po dlhodobej liečbe (viac ako 3 mesiace).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby

hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia

uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a závažnosť:

Náhodné predávkovanie po subkutánnom, intravenóznom alebo po mimotelovom podaní môže viesť ku krvácavým komplikáciám.

Vzhľadom na nízku gastrointestinálnu absorpciu nízkomolekulových heparínov, po perorálnom podaní sa netreba obávať žiadnych vážnych dôsledkov ani pri vysokých dávkach (nezaznamenali sa žiadne prípady).


Antidotum a liečba:

Antikoagulačný účinok enoxaparínu možno do veľkej miery neutralizovať pomalým intravenóznym podaním protamínu.

Potrebná dávka protamínu závisí od dávky podaného enoxaparínu sodného (1 mg protamínu neutralizuje antikoagulačný účinok 100 anti-Xa IU (1 mg) enoxaparínu sodného, ak bol enoxaparín podaný v priebehu posledných 8 hodín). Ak bol enoxaparín podaný pred viac ako 8 hodinami alebo ak je potrebná druhá dávka protamínu, môže sa podať infúzia protamínu v dávke 0,5 mg protamínu na 1 mg podaného enoxaparínu sodného. 12 hodín po podaní enoxaparínu nemusí byť podanie protamínu potrebné.

Avšak anti-Xa aktivita enoxaparínu sodného sa nikdy (ani pri vysokých dávkach protamínu) nezneutralizuje úplne (najviac asi 60%) (pozri Súhrn charakteristických vlastností solí protamínu).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antitrombotikum, antikoagulans.

ATC kód: B01AB05


Enoxaparín je nízkomolekulový heparín so strednou molekulovou hmotnosťou približne 4500 daltonov.


Enoxaparín sodný sa získava alkalickou depolymerizáciou benzylesteru heparínu pochádzajúceho z črevnej sliznice ošípaných. Pre jeho chemickú štruktúru sú charakteristické 2-O-sufo-4-enepyranosurónové kyselinové skupiny na neredukčnom konci reťazca a 2-N,6-O-disulfo-D-glukózamín na redukčnom konci reťazca. Približne 20% (v rozsahu medzi 15 - 25%) štruktúry enoxaprínu na redukčnom konci polysacharidového reťazca tvoria 1,6 anhydroderiváty.

V in-vitropurifikovanom systéme má enoxaparín sodný vysokú anti-Xa aktivitu (približne 100 IU/mg)

a nízku anti-IIa alebo antitrombínovú aktivitu (približne 28 IU/mg).

Tieto antikoagulačné aktivity sú sprostredkované antitrombínom (ATIII) čo má za následok antitrombotické účinky u ľudí.

Okrem anti-Xa/IIa aktivity boli identifikované u zdravých ľudí a u pacientov ako aj na predklinických modeloch ďalšie antitrombotické a protizápalové vlastnosti enoxaparínu. Patrí sem ATIII-dependentná inhibícia ďalších koagulačných faktorov ako je faktor VIIa, indukcia uvoľňovania endogénneho inhibítora cesty tkanivového faktora (Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI)) a znížené uvoľňovanie von Willebrandovho faktora (vWF) z vaskulárneho endotelu do krvného obehu. O týchto faktoroch je známe, že prispievajú k celkovému antitrombotickému účinku enoxaparínu.


 • Klinická účinnosť


Liečba nestabilnej anginy pectoris a non-Q-infarktu myokardu

V rozsiahlej multicentrickej štúdii bolo zaradených 3 171 pacientov v akútnej fáze nestabilnej anginy pectoris alebo non-Q infarktu myokardu, boli randomizovaní do dvoch skupín tak, že pacienti v jednej skupine dostávali spolu s aspirínom (100 až 325 mg jedenkrát denne) subkutánnu injekciu enoxaparínu sodného v dávke 100 anti-Xa IU/kg(1 mg/kg) každých 12 hodín a v druhej skupine dostávali pacienti spolu s aspirínom (100 až 325 mg jedenkrát denne) intravenózne nefrakcionovaný heparín upravený podľa aktivovaného parciálneho tromboplastínového času (aPTT). Pacienti museli byť hospitalizovaní minimálne 2 dni a maximálne 8 dní, až do klinickej stabilizácie, revaskularizačnej procedúry alebo prepustenia z nemocnice. Pacienti museli byť sledovaní po dobu 30 dní. Enoxaparín sodný v porovnaní s heparínom štatisticky významne znížil výskyt rekurentnej anginy, infarktu myokardu a smrti pri redukcii relatívneho rizika 16,2% v deň 14, pretrvávajúcej po dobu 30 dní. Naviac, v skupine s enoxaparínom sodným sa menej pacientov podrobilo revaskularizácii buď perkutánnou transluminálnou koronárnou angioplastikou (PTCA) alebo koronárnym arteriálnym premostením (bypass grafting CABG) (redukcia relatívneho rizika 15,8% na 30.deň).


Liečba akútneho infarktu myokardu s eleváciou ST-segmentu (STEMI).

V rozsiahlej multicentrickej štúdii bolo 20 479 pacientov so STEMI vhodných na fibrinolytickú liečbu randomizovaných do dvoch skupín; v jednej skupine dostali enoxaparín sodný ako jednu bolusovú intravenóznu dávku 3000 anti-Xa IU (30 mg) plus subkutánnu injekciu enoxaparínu sodného v dávke 100 anti-Xa IU/kg (1,0 mg/kg) a následne každých 12 hodín subkutánnu injekiu enoxaparínu sodného v dávke 100 anti-Xa IU/kg (1,0 mg/kg) a v druhej skupine dostávali intravenózne nefrakcionovaný heparín upravený podľa aktivovaného parciálneho tromboplastínového času (aPTT) po dobu 48 hodín. Všetci pacienti boli taktiež liečení kyselinou acetylsalicylovou po dobu minimálne 30 dní. Stratégia dávkovania enoxaparínu bola prispôsobená pre pacientov so závažne zhoršenou funkciou obličiek a pre starších pacientov vo veku 75 a viac rokov. Subkutánne injekcie enoxaparínu sa podávali dovtedy, kým pacient nebol prepustený z nemocnice alebo po dobu maximálne 8 dní (podľa toho, čo nastalo skôr).

4716 pacientov sa podrobilo perkutánnej koronárnej intervencii, pričom dostávali antitrombotickú podpornú liečbu zaslepenými liekmi štúdie. Preto pre pacientov liečených enoxaparínom musela byť vykonaná PCI s enoxaparínom (žiadna zmena), pričom bol použitý režim stanovený v predchádzajúcich štúdiách t.j. žiadne ďalšie dávkovanie, ak od posledného subkutánneho podania do insuflácie balónu uplynulo menej ako 8 hodín; IV bolus 30 anti-Xa IU/kg(0,3 mg/kg) enoxaparínu, ak od posledného subkutánneho podania do insuflácie balónu uplynulo viac ako 8 hodín.

Enoxaparín sodný v porovnaní s nefrakcionovaným heparínom štatisticky významne znížil výskyt primárneho endpointu - smrti z akejkoľvek príčiny alebo re-infarktu myokardu v prvých 30 dňoch po randomizácii [9,9 percenta v skupine s enoxaparínom v porovnaní s 12,0 percentami v skupine s nefrakcionovaným heparínom] pri redukcii relatívneho rizika 17 % (p<0,001).

Benefity liečby enoxaparínom (zjavné vo viacerých ukazovateľoch účinnosti) sa objavili už za 48 hodín, kedy redukcia relatívneho rizika re-infarktu myokardu bola 35% v porovnaní s liečbou nefrakcionovaným heparínom (p<0,001).

Benefit enoxaparínu v primárnom ukazovateli bol konzistentný v rámci kľúčových podskupín vrátane veku, pohlavia, lokácie infarktu, anamnézy diabetu, anamnézy predchádzajúceho infarktu myokardu, typu použitého fibrinolytika a času do liečby študijným liekom.

Zistil sa štatisticky významný benefit liečby enoxaparínom v porovnaní s nefrakcionovaným heparínom u pacientov, ktorí sa podrobili perkutánnej koronárnej intervencii v priebehu 30 dní po randomizácii (23% redukcia relatívneho rizika) alebo ktorí boli liečení konzervatívne (farmakologicky) (15% redukcia relatívneho rizika, p = 0,27 pre interakciu).

Výskyt združeného ukazovateľa, ktorým bolo úmrtie, re-infarkt alebo intrakraniálne hemoragie na 30.deň (merané ako čistý klinický benefit) bol štatisticky významne nižší (p<0,0001) v skupine s enoxaparínom (10,1%) v porovnaní so skupinou s heparínom (12,2%), čo predstavuje 17% redukciu relatívneho rizika v prospech liečby liekom Clexane.

Prospešný účinok enoxaparínu na primárny endpoint pozorovaný počas prvých 30 dní sa zachoval počas 12 mesiacov sledovania.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecná charakteristika

Farmakokinetické parametre enoxaparínu sodného sa sledovali najmä vo vzťahu k časovému priebehu plazmatickej anti-Xa aktivity a tiež anti-IIa (antitrombínovej) aktivity v odporúčaných dávkach a to po jednorazovom a opakovanom subkutánnom podaní a po jednorazovom i.v. podaní.

Kvantitatívne hodnotenie anti-Xa a anti-IIa farmakokinetických aktivít sa robilo validovanými amidolytickými metódami so špecifickými substrátmi a so štandardom enoxaparínu kalibrovaného oproti medzinárodnému štandardu pre nízkomolekulové heparíny (NIBSC).


Biologická dostupnosť

Absolútna biologická dostupnosť enoxaparínu sodného po subkutánnej injekcii, vychádzajúc z anti-Xa aktivity, je takmer 100 %. Injekčný objem a koncentácia dávky nad 100-200 mg/ml neovplyvňujú farmakokinetické parametre u zdravých dobrovoľníkov.


Absorpcia

Priemernú maximálnu plazmatickú anti-Xa aktivitu možno pozorovať 3 až 5 hodín po subkutánnej injekcii a dosahuje približne 0,2, 0,4 a 1,0 a 1,3 anti-Xa IU/ml po jednorazovej s.c. aplikácii 2000 anti-Xa IU, 4000 anti-Xa IU, 100 anti-Xa IU/kg a 150 anti-Xa IU/kg.


Intravenózna bolusová dávka 3000 anti-Xa IU (30 mg), po ktorej bezprostredne nasleduje dávka 100 anti-Xa IU/kg (1 mg/kg) podaná subkutánne každých 12 hodín, poskytuje počiatočný vrchol hladiny faktoru anti-Xa 1,16 IU/ml (n=16) a priemerná expozícia zodpovedá 88% hladiny v stabilizovanom stave. Stabilizovaný stav sa dosahuje na druhý deň liečby.


Farmakokinetika enoxaparínu sa po podaní dávok vyšších ako sú odporúčané dávky zdá byť lineárna. Premenlivosť v rámci organizmu alebo medzi viacerými pacientami je nízka. Po opakovanom subkutánnom podaní dávky 4000 anti-Xa IU raz denne a dávky 150 anti-Xa IU/kg raz denne zdravým dobrovoľníkom, sa dosiahne ustálený stav na 2.deň a priemerná miera expozície je asi o 15% vyššia ako po jednorazovom podaní. Aktivita enoxaparínu v ustálenom stave sa dá dobre predpovedať na základe farmakokinetiky po jednorazovom podaní. Po opakovanom subkutánnom podaní dávky 100 anti-Xa IU/kg dvakrát denne sa ustálený stav dosiahne od 3. po 4.deň a má priemernú expozíciu asi o 65% vyššiu ako po jednorazovom podaní, maximálnu priemernú hodnotu 1,2 IU/ml a minimálnu hodnotu 0,52 IU/ml. Tieto rozdiely hodnôt ustáleného stavu sa dajú na základe farmakokinetiky enoxaparínu sodného očakávať a pohybujú sa v rámci terapeutického rozmedzia.

Plazmatická anti-IIa aktivita enoxaparínu je po subkutánnom podaní približne 10-krát nižšia ako anti-Xa aktivita. Priemerná maximálna anti-IIa aktivita sa pozoruje približne 3 - 4 hodiny po subkutánnom podaní 100 anti-Xa IU/kg dvakrát denne resp. 150 anti-Xa IU/kg jedenkrát denne a dosahuje 0,13 resp. 0,19 IU/ml.


Distribúcia

Distribučný objem anti-Xa aktivity enoxaparínu sodného je asi 5 litrov a je blízky krvnému objemu.


Biotransformácia

Enoxaparín sodný sa primárne metabolizuje v pečeni (desulfatizáciou a/alebo depolymerizáciou) na zložky s nižšou molekulovou hmotnosťou s omnoho nižšou biologickou účinnosťou. Renálny klírens účinných zložiek predstavuje asi 10 % podanej dávky a celkovo sa obličkami vylúči asi 40 % podanej dávky vo forme účinných aj neúčinných zložiek.


Eliminácia

Enoxaparín sodný je liek s nízkym klírens. Priemerný klírens plazmatickej anti-Xa aktivity je po podaní dávky 150 anti-Xa IU/kg 6-hodinovou i.v. infúziou 0,74 l/hod.

Eliminácia sa javí byť jednofázová a eliminačný polčas anti-Xa aktivity je približne 4 hodiny po jednorazovom subkutánnom podaní až približne 7 hodín po opakovanom podaní enoxaparínu sodného.


Farmakokinetické interakcie

Pri súbežnom podaní enoxaparínu a trombolytika sa nepozorovali žiadne farmakokinetické interakcie.


Charakteristiky špeciálnych skupín pacientov


Starší pacienti

Na základe výsledkov farmakokinetickej analýzy sa zistilo, že pokiaľ je zachovaná normálna funkcia obličiek, kinetický profil enoxaparínu sodného sa u starších osôb v porovnaní s mladšími nelíši. Avšak je známe, že funkcia obličiek sa s vekom znižuje a teda eliminácia enoxaparínu sodného u starších pacientov môže byť znížená (pozri časti 4.4, 4.2 a 5.2).


Zhoršená funkcia obličiek

Medzi klírensom plazmatickej anti-Xa aktivity a klírensom kreatinínu bol v ustálenom stave pozorovaný lineárny vzťah, čo naznačuje zníženie klírensu enoxaparínu sodného u pacientov so zhoršenou funkčnosťou obličiek. Po opakovanej subkutánnej dávke 4000 anti-Xa IU raz denne je expozícia anti-Xa aktivity, vyjadrená AUC v ustálenom stave, pri mierne (klírens kreatinínu 50-80 ml/min) a pri stredne (klírens kreatnínu 30-50 ml/min) zhoršenej funkcii obličiek okrajovo zvýšená. U pacientov so závažne zhoršenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) je AUC v ustálenom stave, po opakovaných subkutánnych dávkach 4000 anti-Xa IU raz denne, významne zvýšená (priemerne o 65%) (pozri časti 4.4 a 4.2).


Telesná hmotnosť

Po opakovanej s.c. dávke 150 anti-Xa IU/kg raz denne je priemerná AUC anti-Xa aktivity v ustálenom stave u obéznych zdravých dobrovoľníkov (BMI index 30-48 kg/m2) v porovnaní s osobami s normálnou hmotnosťou okrajovo zvýšená, zatiaľ čo Amaxzvýšená nie je. U obéznych pacientov je po subkutánnom podaní nižší hmotnosťou ovplyvnený klírens.

Po jednorazovom subkutánnom podaní enoxaparínu sodného v dávke 4000 anti-Xa IU (dávka nebola upravená na základe hmotnosti pacienta) ženám (<45 kg) a mužom (<57 kg) s nízkou hmotnosťou bolo zistené, že expozícia anti-Xa aktivity je v porovnaní s osobami s normálnou hmotnosťou u žien o 52 % a u mužov o 27 % vyššia (pozri časť 4.4).


Dialýza

Po jednorazovom i.v. podaní enoxaparínu v dávke 2500 alebo 5000 anti-Xa IU/kg v jedinej štúdii sa rýchlosť eliminácie enoxaparínu javí byť podobná, ale AUC je dvakrát vyššia ako u kontrolovaných osôb.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neuskutočnili sa žiadne dlhotrvajúce štúdie na zvieratách, ktoré by zhodnotili karcinogénne účinky enoxaparínu sodného.


Nasledujúce testy nepreukázali mutagénne účinky enoxaparínu: Amesov test in-vitro, progresívny mutačný test na bunkách myšacích lymfómov in-vitro, humánny lymfocytový test chromozomálnych aberácií in-vitro

a in-vivotest chromozomálnych aberácií na kostnej dreni potkanov.


Po subkutánnom podaní dávky nižšej ako 2000 anti-Xa IU/kg/deň nemal enoxaparín vplyv na fertilitu alebo reprodukčné schopnosti potkaních samcov a samíc. V teratologických štúdiách sa enoxaparín podával s.c. v dávkach do 3000 anti-Xa IU/kg/deň gravidným samiciam potkanov a králikov. Teratogénne účinky alebo fetotoxicita enoxaparínu sa nedokázala.


V 13 – týždňových štúdiach toxicity, kde sa podával s.c. enoxaparín potkanom a psom v dávke 1500 anti-Xa IU/kg/deň a v 26 týždňových štúdiach toxicity, kde sa podával enoxaparín s.c. a i.v. potkanom a opiciam v dávke 1000 anti-Xa IU/kg/deň sa iné nežiaduce účinky enoxaparínu okrem antikoagulačného účinku nedokázali.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Voda na injekciu, benzylalkohol (len vo viacdávkovej injekčnej liekovke).


6.2 Inkompatibility

Subkutánna injekcia:

Nemiešať s inými liekmi.


Intravenózna injekcia (bolus) (len pre indikáciu akútny IM s eleváciou ST-segmentu:

Enoxaparín sodný sa môže bezpečne podávať s normálnym roztokom chloridu sodného (0,9 %) alebo 5 %-ným vodným roztokom dextrózy.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov pre naplnené injekčné striekačky.

24 mesiacov pre viacdávkové injekčné liekovky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Naplnené injekčné striekačky neuchovávajte v mrazničke.

Viacdávkovú injekčnú liekovku obsahujúcu benzylalkohol neuchovávajte po prvom použití dlhšie ako 28 dní.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Naplnené injekčné striekačky:

Sklenená injekčná striekačka s bezpečnostným systémom na jednorazové použitie s plastikovým piestom (chlorobutylový kaučuk + bromobutylový kaučuk) a gumovým krytom, vo výlisku z plastickej hmoty, dávky sú rozlíšené farbou piestu: 2000 anti-Xa IU biela, 4000 anti-Xa IU žltá, 6000 anti-Xa IU oranžová, 8000 anti-Xa IU hnedá, 10 000 anti-Xa IU čierna, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľa.


Veľkosť balenia pre naplnené injekčné striekačky:

2 x 2000 anti-Xa IU/0,2 ml

2 x 4000 anti-Xa IU /0,4 ml

2 x 6000 anti-Xa IU /0,6 ml

2 x 8000 anti-Xa IU /0,8 ml

2 x 10000 anti-Xa IU /1 ml


10 x 2000 anti-Xa IU /0,2 ml

10 x 4000 anti-Xa IU /0,4 ml

10 x 6000 anti-Xa IU /0,6 ml

10 x 8000 anti-Xa IU /0,8 ml

10 x 10000 anti-Xa IU /1 ml


Nemocničné balenie:

50 x 2000 anti-Xa IU /0,2 ml

50 x 4000 anti-Xa IU /0,4 ml

50 x 6000 anti-Xa IU /0,6 ml

50 x 8000 anti-Xa IU /0,8 ml

50 x 10000 anti-Xa IU /1 ml


Viacdávková injekčná liekovka:

5 ml injekčná liekovka z číreho skla typu I. Injekčná liekovka je uzatvorená uzáverom z chlorobutylovej gumy, ktorý je zapečatený hliníkovou obruboua plastovým vyklápacím viečkom.

Veľkosť balenia pre viacdávkovú injekčnú liekovku:

1 x 30 000 anti-Xa IU/3,0 ml


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia O registrÁCII


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. Registračné číslo


16/0108/96-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/predĺženiA registrácie


Dátum prvej registrácie: 23. január 1996

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28. marec 2006


10. Dátum revízie textu


Apríl 2015


17CLEXANE 10000 anti-Xa IU/1,0 ml