+ ipil.sk

Co-Amlessa 4 mg/10 mg/1,25 mg tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/09323-REG, 2012/09340-REG, 2012/09324-REG, 2012/09344-REG, 2012/09341-REG


Písomná informácia pre používateľa


Co-Amlessa 2 mg/5 mg/0,625 mg tablety

Co-Amlessa 4 mg/5 mg/1,25 mg tablety

Co-Amlessa 4 mg/10 mg/1,25 mg tablety

Co-Amlessa 8 mg/5 mg/2,5 mg tablety

Co-Amlessa 8 mg/10 mg/2,5 mg tablety


erbumínová soľ perindoprilu/amlodipín besilát/indapamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete: ,


1. Čo je Co-Amlessa a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Co-Amlessu

3. Ako užívať Co-Amlessu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Co-Amlessu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Co-Amlessa a na čo sa používa


Co-Amlessa sa predpisuje na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie). Všetky tri liečivá pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak (hypertenziu). Pacienti, ktorí už užívajú perindopril/indapamid a amlodipín v samostatných tabletách, môžu namiesto toho užívať jednu tabletu Co-Amlessy, ktorá obsahuje všetky tri liečivá.


Co-Amlessa je kombináciou troch liečiv, perindoprilu, indapamidu a amlodipínu. Perindopril je ACE inhibítor (inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu). Amlodipín je antagonista vápnika (patrí do skupiny liečiv nazývaných dihydropyridíny). Indapamid je diuretikum.


U pacientov s vysokým krvným tlakom perindopril a amlodipín spôsobujú uvoľnenie krvných ciev, takže krv cez ne prechádza ľahšie. Indapamid zvyšuje množstvo moču produkovaného obličkami. Každá z účinných látok znižuje krvný tlak a spolu pomáhajú kontrolovať váš krvný tlak.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Co-Amlessu


Neužívajte Co-Amlessu

- ak ste alergický (precitlivený) na perindopril alebo na ktorýkoľvek iný ACE inhibítor, alebo na indapamid alebo ktorýkoľvek sulfónamid, amlodipín besilát alebo na ktorékoľvek iné dihydropyridíny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok Co-Amlessy (pozri časť 6),

 • ak sa u vás pri predchádzajúcej liečbe ACE inhibítorom vyskytli príznaky ako sipot, opuchnutie tváre alebo jazyka, silné svrbenie alebo závažné kožné vyrážky alebo keď sa tieto príznaky vyskytli u vás alebo člena vašej rodiny za akýchkoľvek iných okolností (stav nazývaný angioedém),

 • ak máte závažné ochorenie pečene alebo trpíte stavom nazývaným hepatálna encefalopatia (degeneratívne ochorenie mozgu),

 • ak máte ťažké ochorenie obličiek alebo keď podstupujete dialýzu,

 • ak máte stredne ťažké ochorenie obličiek, neužívajte tablety Co-Amlessy 8 mg/5 mg/2,5 mg a Co-Amlessy 8 mg/10 mg/2,5 mg,

 • ak máte nízku alebo vysokú hladinu draslíka v krvi,

 • ak je podozrenie, že máte neliečené dekompenzované srdcové zlyhanie (závažná retencia vody, ťažkosti s dýchaním),

 • ak máte kardiogénny šok (keď srdce nie je schopné dostatočne zásobovať telo krvou), stenózu aorty (zúženie hlavnej cievy vedúcej zo srdca) alebo nestabilnú angínu (bolesť na hrudi, ktorá sa môže objaviť v pokoji),

 • ak máte veľmi nízky krvný tlak (závažná hypotenzia),

 • ak trpíte srdcovým zlyhaním (srdce prestáva dostatočne pumpovať krv, čo má za následok dýchavičnosť alebo periférny edém, ako sú opuchy nôh, členkov alebo chodidiel) po akútnom infarkte myokardu.

 • ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (Taktiež je lepšie vyhnúť sa užívaniu Co-Amlessy na začiatku tehotenstva – pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“),

 • ak dojčíte.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Co-Amlessu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak ste nedávno mali infarkt myokardu

 • ak máte aortálnu stenózu (zúženie hlavnej krvnej cievy vedúcej zo srdca) alebo hypertrofickú kardiomyopatiu (ochorenie srdcového svalu) alebo stenózu renálnej tepny (zúženie tepny zásobujúcej obličku krvou),

 • ak máte srdcové zlyhanie,

 • ak máte akékoľvek iné problémy so srdcom alebo s obličkami,

 • ak máte závažné zvýšenie krvného tlaku (hypertenznú krízu),

 • ak máte problémy s pečeňou,

 • ak máte kolagénové vaskulárne ochorenie (choroba spojivového tkaniva), ako je systémový lupus erythematosus alebo sklerodermia,

 • ak máte aterosklerózu (tvrdnutie tepien),

 • ak trpíte hyperparatyreoidizmom (nadmernou funkciou prištítnych teliesok),

 • ak trpíte dnou,

 • ak máte cukrovku,

 • ak užívate lítium alebo draslík šetriace diuretiká (spironolaktón, triamterén), pretože ich použitiu s Co-Amlessou sa treba vyhnúť (pozri časť„Iné lieky a Co-Amlessa“).

 • ak ste starší človek a vašu dávku je nutné zvýšiť.


Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), musíte to povedať vášmu lekárovi. Co-Amlessa sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže vážne poškodiť vaše dieťa, ak sa bude užívať v tomto období (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).


Ak užívate Co-Amlessu, tiež máte informovať svojho lekára alebo zdravotnícky personál:

 • ak máte podstúpiť anestéziu (narkózu) a/alebo chirurgický zákrok,

 • ak ste nedávno trpeli hnačkou alebo vracaním, alebo ste dehydratovaný,

 • ak máte podstúpiť hemodialýzu alebo LDL aferézu (odstránenie cholesterolu z vašej krvi pomocou prístroja),

 • ak máte podstúpiť desenzibilizačnú liečbu na zníženie alergických prejavov na včelie alebo osie žihadlo,

 • ak máte podstúpiť lekárske vyšetrenie vyžadujúce podanie jódovanej kontrastnej látky pomocou injekcie (látka, ktorá spôsobí, že orgány ako obličky alebo žalúdok sa stanú na röntgene viditeľné).


Športovci si musia uvedomiť, že Co-Amlessa obsahuje liečivo (indapamid), ktoré môže vyvolať pozitívnu reakciu dopingových testov.


Deti a dospievajúci

Co-Amlessa sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim.


Iné lieky a Co-Amlessa

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Vyhnite sa užívaniu Co-Amlessy spolu s:

 • lítiom (používa sa na liečbu depresie),

 • draslík šetriacimi diuretikami (spironolaktón, triamterén), soľami draslíka.


Liečba Co-Amlessou môže byť ovplyvnená inými liekmi.

Určite povedzte vášmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, pretože môže byť potrebná zvláštna opatrnosť:

 • iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku,

 • prokaínamid (na liečbu nepravidelného srdcového tepu),

 • alopurinol (na liečbu dny),

 • terfenadín alebo astemizol (antihistaminiká na sennú nádchu alebo alergie),

 • kortikosteroidy používané na liečbu rôznych stavov vrátane závažnej astmy a reumatoidnej artritídy,

 • imunosupresíva používané na liečbu autoimunitných ochorení alebo po transplantácii na prevenciu odmietnutia tkaniva (napr. cyklosporín),

 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (takzvané inhibítory proteáz používané na liečbu HIV),

 • lieky na liečbu rakoviny,

 • ketokonazol, itrakonazol (lieky na liečbu plesňových infekcií),

 • rifampicín, erytromycín, klaritromycín (antibiotiká)

 • halofantrín (používaný na liečbu niektorých typov malárie),

 • pentamidín (používaný na liečbu zápalu pľúc),

 • injekčné zlato (používané na liečbu reumatoidnej polyartritídy),

 • vinkamín (používaný na liečbu symptomatických kognitívnych porúch u starších pacientov vrátane straty pamäte),

 • bepridil, verapamil, diltiazem (lieky na liečbu porúch srdca),

 • sultoprid (na liečbu psychóz),

 • lieky používané pri problémoch so srdcovým rytmom (napr. chinidín, hydrochinidín, dizopyramid, amiodarón, sotalol),

 • digoxín alebo ostatné srdcové glykozidy (na liečbu problémov so srdcom),

 • baklofén (na liečbu tuhosti svalov vyskytujúcej sa pri ochoreniach ako skleróza multiplex),

 • lieky na liečbu cukrovky ako inzulín alebo metformín,

 • vápnik, vrátane doplnkov s vápnikom,

 • stimulačné laxatíva (tzv. preháňadlá, napr. senna),

 • nesteroidné protizápalové lieky (napr. ibuprofen) alebo vysoké dávky salicylátov (napr. aspirín),

 • amfotericín B podaný injekčne (na liečbu závažného plesňového ochorenia),

 • lieky na liečbu mentálnych porúch ako depresia, pocit úzkosti, schizofrénia (napr. tricyklické antidepresíva, neuroleptiká),

 • tetrakosaktid (na liečbu Crohnovej choroby).

 • hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný)

 • dantrolén (infúzia na liečbu závažných abnormalít telesnej teploty)

 • simvastatín (liek na zníženie cholesterolu)

 • anestetiká (lieky na miestne alebo celkové znecitlivenie).


Co-Amlessa a jedlo a nápoje

Co-Amlessa sa odporúča užívať pred jedlom.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), musíte to povedať vášmu lekárovi.

Lekár vám pravdepodobne povie, aby ste Co-Amlessu prestali užívať ešte skôr, ako otehotniete alebo ihneď potom, ako zistíte, že ste tehotná a namiesto Co-Amlessy vám odporučí užívanie iného lieku. Užívanie Co-Amlessy sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože užívanie po treťom mesiaci tehotenstva môže vážne poškodiť vaše dieťa.


Dojčenie

Povedzte vášmu lekárovi, ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť. Co-Amlessa sa nesmie užívať u matiek, ktoré dojčia, váš lekár vám môže vybrať inú liečbu, ak si želáte dojčiť, najmä ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Co-Amlessa nemá vplyv na bdelosť, ale môžete pociťovať závraty alebo slabosť v dôsledku nízkeho krvného tlaku, čo môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Neodporúča sa viesť vozidlo a obsluhovať stroje, kým nebudete vedieť, ako vás Co-Amlessa ovplyvňuje.


3. Ako užívať Co-Amlessu


Vždy užívajte Co-Amlessu presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je jedna tableta jedenkrát denne. Tabletu užite najlepšie ráno a pred jedlom. Tabletu zapite pohárom vody.

Ak je to potrebné, Co-Amlessa 4 mg/ 10 mg/ 1,25 mg a Co-Amlessa 8 mg/ 10 mg/ 2,5 mg sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky. Tabletu Co-Amlessy 4 mg/ 10 mg/ 1,25 mg alebo Co-Amlessy 8 mg/ 10 mg/ 2,5 mg môžete rozlomiť tak, že ju položíte na rovný povrch s deliacou ryhou smerom nahor. Potom prstami zatlačte obidva konce tablety.

Váš lekár určí, ktorá dávka je pre vás vhodná. Co-Amlessa sa predpisuje pacientom, ktorí už užívajú perindopril/indapamid a amlodipín v oddelených tabletách.


Ak užijete viac Co-Amlessy, ako máte

Ak užijete príliš veľa tabliet, kontaktujte ihneď pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice alebo svojho lekára. Najpravdepodobnejším prejavom v prípade predávkovania je nízky krvný tlak. Ak sa to stane (príznaky ako závraty alebo mdloby), môže pomôcť, ak si ľahnete tak, aby ste mali zdvihnuté nohy.


Ak zabudnete užiť Co-Amlessu

Je dôležité, aby ste váš liek užívali každý deň, pretože pravidelná liečba je účinnejšia. Ak však zabudnete užiť dávku Co-Amlessy, ďalšiu dávku užite v zvyčajnom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Co-Amlessu

Keďže liečba vysokého krvného tlaku je obyčajne celoživotná, predtým ako tento liek prestanete užívať, poraďte sa o tom so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, prestaňte liek užívať a okamžite to oznámte svojmu lekárovi:

 • príznaky alergickej reakcie ako opuchnutie tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ťažkosti

s dýchaním,

 • závažné závraty alebo mdloby,

 • nezvyčajne rýchly alebo nepravidelný srdcový tep.


Vedľajšie účinky zoradené zostupne podľa frekvencie výskytu môžu zahŕňať:


 • Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 užívateľov):

bolesť hlavy, závraty, pocit točenia (vertigo), mravčenie, somnolencia (ospalosť), poruchy zraku (vrátane dvojitého videnia), točenie hlavy z dôvodu nízkeho krvného tlaku, tinnitus (hučanie v ušiach), nízky krvný tlak, palpitácie (veľmi rýchly tep srdca), začervenanie tváre (pocit horúčavy alebo tepla na vašej tvári), dýchavičnosť, kašeľ, žalúdočnočrevné poruchy (nevoľnosť, bolesť v nadbrušku, nechutenstvo, vracanie, bolesť brucha, poruchy chuti, suchosť v ústach, poruchy trávenia alebo ťažkosti s trávením, hnačka, zápcha), kŕče, edém (opuch nôh alebo členkov), pocit únavy,


 • Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 užívateľov):

alergické reakcie (ako vyrážka, svrbenie), zmeny nálady, poruchy spánku, nespavosť, depresia, triaška, strata pociťovania bolesti, synkopa (náhle prechodné bezvedomie), rinitída (upchatý nos alebo nachladnutie), bronchospazmus (zvieranie na hrudi, sipot a namáhavé dýchanie), poruchy činnosti čriev, angioedém (príznaky ako sipot, opuch tváre alebo jazyka), žihľavka, purpura (červené drobné bodky na pokožke), potenie, vypadávanie vlasov, červené alebo bezfarebné fľaky na koži, bolesť chrbta, svalov a kĺbov, problémy s obličkami, zvýšená potreba močenia, najmä v noci, impotencia (neschopnosť dosiahnuť a udržať erekciu), zväčšenie prsníkov u mužov, bolesť na hrudi, bolesť, celkový pocit nevoľnosti, nárast alebo úbytok hmotnosti,


 • Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 užívateľov):

vysoká hladina cukru v krvi, zmätenosť, srdcovocievne poruchy (nepravidelný tep, angina pectoris, srdcový záchvat), eozinofilná pneumónia (zriedkavý typ zápalu pľúc), opuch ďasien, nadúvanie (gastritída), periférna neuropatia (ochorenie, ktoré spôsobuje stratu citlivosti, bolesti, neschopnosť svalovej kontroly), zvýšené svalové napätie, závažné kožné prejavy ako multiformný erytém. Ak trpíte systémovým lupusom erythematosus (typ kolagenózy), môže sa zhoršiť. Tiež boli hlásené prípady fotosenzitívnych reakcií (zmena vo vzhľade kože) po vystavení slnku alebo umelému UVA.


 • Neznáme (frekvencia sa nedá stanoviť z dostupných údajov):

život ohrozujúci nepravidelný tep srdca (Torsades de pointes).

Môžu sa vyskytnúť poruchy krvi, obličiek, pečene alebo pankreasu a zmeny v laboratórnych parametroch (krvné testy). Váš lekár vám možno bude musieť urobiť krvné testy na kontrolu vášho stavu.

V prípade hepatálnej insuficiencie (problémy s pečeňou) je možnosť vzniku hepatálnej encefalopatie (degeneratívne ochorenie mozgu).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Co-Amlessu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote nižšej ako 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Co-Amlessa obsahuje


- Liečivá sú erbumínová soľ perindoprilu, amlodipín (vo forme besilátu) a indapamid.

Co-Amlessa 2 mg/5 mg/0,625 mg tablety

Každá tableta obsahuje 2 mg erbumínovej soli perindoprilu, 5 mg amlodipínu (vo forme besilátu) a 0,625 mg indapamidu.

Co-Amlessa 4 mg/5 mg/1,25 mg tablety

Každá tableta obsahuje 4 mg erbumínovej soli perindoprilu, 5 mg amlodipínu (vo forme besilátu) a 1,25 mg indapamidu.

Co-Amlessa 4 mg/10 mg/1,25 mg tablety

Každá tableta obsahuje 4 mg erbumínovej soli perindoprilu, 10 mg amlodipínu (vo forme besilátu) a 1,25 mg indapamidu.

Co-Amlessa 8 mg/5 mg/2,5 mg tablety

Každá tableta obsahuje 8 mg erbumínovej soli perindoprilu, 5 mg amlodipínu (vo forme besilátu) a 2,5 mg indapamidu.

Co-Amlessa 8 mg/10 mg/2,5 mg tablety

Každá tableta obsahuje 8 mg erbumínovej soli perindoprilu, 10 mg amlodipínu (vo forme besilátu) a 2,5 mg indapamidu.


- Ďalšie zložky sú hydrogénuhličitan sodný, mikrokryštalická celulóza (E460), škrob, predželatínovaný (typ 1500), sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), koloidný oxid kremičitý bezvodý,magnéziumstearát (E572) a hexahydrát chloridu vápenatého.


Ako vyzerá Co-Amlessa a obsah balenia


2 mg/5 mg/0,625 mg: biele až takmer biele oválne, obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na jednej strane, s dĺžkou 9 mm. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

4 mg/5 mg/1,25 mg: biele až takmer biele okrúhle tablety, mierne vypuklé z oboch strán so skosenými hranami, s priemerom 7 mm.

4 mg/10 mg/1,25 mg: biele až takmer biele oválne, obojstranne vypuklé s deliacou ryhou na jednej strane, s dĺžkou 12 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

8 mg/5 mg/2,5 mg: biele až takmer biele okrúhle, obojstranne vypuklé so skosenými hranami, s priemerom 9 mm.

8 mg/10 mg/2,5 mg: biele až takmer biele okrúhle, obojstranne vypuklé s deliacou ryhou na jednej strane, so skosenými hranami, s priemerom 9 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Tablety sú dostupné v škatuľkách s 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84 a 90 tabletami v blistri.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

KRKA Polska Sp.z.o.o, ul. Równolegla 5, 02-235 Varšava, Poľsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str.5, 27472 Cuxhaven, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Členský štát

Názov lieku

Maďarsko

Co-Dalnessa 2 mg/ 5 mg / 0.625 mg tabletta

Co-Dalnessa 4 mg/ 5 mg / 1.25 mg tabletta

Co-Dalnessa 4 mg/ 10 mg / 1.25 mg tabletta

Co-Dalnessa 8 mg/ 5 mg / 2.5 mg tabletta

Co-Dalnessa 8 mg/ 10 mg / 2.5 mg tabletta

Estónsko

Co-Dalnessa

Co-Dalnessa

Co-Dalnessa

Co-Dalnessa

Slovensko

Co-Amlessa 2 mg/ 5 mg / 0,625 mg tablety

Co-Amlessa 4 mg/ 5 mg / 1,25 mg tablety

Co-Amlessa 4 mg/ 10 mg / 1,25 mg tablety

Co-Amlessa 8 mg/ 5 mg / 2,5 mg tablety

Co-Amlessa 8 mg/ 10 mg / 2,5 mg tablety

Bulharsko

Co-Amlessa 2 mg/ 5 mg / 0.625 mg tablets

Co-Amlessa 4 mg/ 5 mg / 1.25 mg tablets

Co-Amlessa 4 mg/ 10 mg / 1.25 mg tablets

Co-Amlessa 8 mg/ 5 mg / 2.5 mg tablets

Co-Amlessa 8 mg/ 10 mg / 2.5 mg tablets

Lotyšsko

Co-Amlessa 2 mg/ 5 mg / 0.625 mg tabletes

Co-Amlessa 4 mg/ 5 mg / 1.25 mg tabletes

Co-Amlessa 4 mg/ 10 mg / 1.25 mg tabletes

Co-Amlessa 8 mg/ 5 mg / 2.5 mg tabletes

Co-Amlessa 8 mg/ 10 mg / 2.5 mg tabletes

Litva

Co-Amlessa 2 mg/ 5 mg / 0.625 mg tabletės

Co-Amlessa 4 m/ 5 mg g/ 1.25 mg tabletės

Co-Amlessa 4 mg/ 10 mg / 1.25 mg tabletės

Co-Amlessa 8 mg/ 5 mg / 2.5 mg tabletės

Co-Amlessa 8 mg/ 10 mg / 2.5 mg tabletės

Rumunsko

Co-Amlessa 2 mg/ 5 mg / 0.625 mg comprimate

Co-Amlessa 4 mg/ 5 mg / 1.25 mg comprimate

Co-Amlessa 4 mg/ 10 mg / 1.25 mg comprimate

Co-Amlessa 8 mg/ 5 mg / 2.5 mg comprimate

Co-Amlessa 8 mg/ 10 mg / 2.5 mg comprimate


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2013.


8


Co-Amlessa 4 mg/10 mg/1,25 mg tablety

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/09323-REG, 2012/09340-REG, 2012/09324-REG, 2012/09344-REG, 2012/09341-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


Co-Amlessa 2 mg/5 mg/0,625 mg tablety

Co-Amlessa 4 mg/5 mg/1,25 mg tablety

Co-Amlessa 4 mg/10 mg/1,25 mg tablety

Co-Amlessa 8 mg/5 mg/2,5 mg tablety

Co-Amlessa 8 mg/10 mg/2,5 mg tablety


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Co-Amlessa 2 mg/5 mg/0,625 mg

Každá tableta obsahuje 2 mg perindoprilu erbumínu, 5 mg amlodipínu (vo forme besilátu) a 0,625 mg indapamidu.


Co-Amlessa 4 mg/5 mg/1,25 mg

Každá tableta obsahuje 4 mg perindoprilu erbumínu, 5 mg amlodipínu (vo forme besilátu) a 1,25 mg indapamidu.


Co-Amlessa 4 mg/10 mg/1,25 mg

Každá tableta obsahuje 4 mg perindoprilu erbumínu, 10 mg amlodipínu (vo forme besilátu) a 1,25 mg indapamidu.


Co-Amlessa 8 mg/5 mg/2,5 mg

Každá tableta obsahuje 8 mg perindoprilu erbumínu, 5 mg amlodipínu (vo forme besilátu) a 2,5 mg indapamidu.


Co-Amlessa 8 mg/10 mg/2,5 mg

Každá tableta obsahuje 8 mg perindoprilu erbumínu, 10 mg amlodipínu (vo forme besilátu) a 2,5 mg indapamidu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Tableta.


2 mg/5 mg/0,625 mg: biele až takmer biele, oválne, bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane, s dĺžkou 9 mm. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

4 mg/5 mg/1,25 mg: biele až takmer biele, okrúhle, mierne bikonvexné tablety so skosenými hranami, s priemerom 7 mm.

4 mg/10 mg/1,25 mg: biele až takmer biele, oválne, bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane, s dĺžkou 12 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

8 mg/5 mg/2,5 mg: biele až takmer biele, okrúhle, bikonvexné tablety so skosenými hranami, s priemerom 9 mm.

8 mg/10 mg/2,5 mg: biele až takmer biele, okrúhle, bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane, so skosenými hranami, s priemerom 9 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Co-Amlessa je indikovaná ako substitučná terapia na liečbu esenciálnej hypertenzie u pacientov, ktorí sú už kontrolovaní s perindoprilom/indapamidom a amlodipínom, podávanými súbežne v rovnakých dávkových hladinách aké sú v kombinácii.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Fixná kombinácia dávok nie je vhodná ako začiatočná terapia.

Ak je potrebná zmena dávkovania, má sa vykonávať individuálnou titráciou jednotlivých zložiek lieku.


Maximálna odporúčaná dávka Co-Amlessy je 8 mg/10 mg/2,5 mg denne.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek a starší pacienti (pozri časti 4.4 a 5.2)

U pacientov s poškodením funkcie obličiek a starších pacientov je znížená eliminácia perindoprilátu. Preto bude bežné lekárske sledovanie zahŕňať časté monitorovanie kreatinínu a draslíka.

U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod (Clcr) 30 ml/min), je liečba Co-Amlessou kontraindikovaná. Sily 8 mg/5 mg/2,5 mg a 8 mg/10 mg/2,5 mg sú kontraindikované u pacientov s ťažkým a stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 60 ml/min).

Co-Amlessa sa môže podávať pacientom s CLcr ≥60 ml/min. U týchto pacientov sa odporúča individuálna titrácia dávky zložkami lieku.

Zmeny v plazmatických koncentráciách amlodipínu nie sú v priamom vzťahu so stupňom poškodenia obličiek.


Pacienti s poškodením funkcie pečene (pozri časti 4.4 a 5.2)

Pri ťažkom poškodení funkcie pečene je liečba kontraindikovaná.

Pre pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nebol stanovený dávkovací režim. Preto sa má Co-Amlessapodávať s opatrnosťou.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Co-Amlessy sa u detí a dospievajúcich nestanovovali.

Nie sú dostupné žiadne údaje.


Spôsob podania


Na vnútorné použitie.

Jedna tableta denne ako jednotlivá dávka, užíva sa najlepšie ráno a pred jedlom.

Ak je to potrebné, tablety Co-Amlessa 4 mg/10 mg/1,25 mg a Co-Amlessa 8 mg/10 mg/2,5 mg sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky. Pacient môže rozdeliť tablety Co-Amlessa 4 mg/10 mg/1,25 mg alebo Co-Amlessa 8 mg/10 mg/2,5 mg tak, že ich položí na rovný povrch s deliacou ryhou smerom nahor a dvoma prstami zatlačí obidva konce tablety.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na perindopril alebo na iný ACE inhibítor, na indapamid alebo na iný sulfónamid, na amlodipín alebo na dihydropyridínové deriváty a na ktorúkoľvek zložku uvedenú v časti 6.1

 • Angioedém spojený s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítormi v anamnéze.

 • Dedičný alebo idiopatický angioedém.

 • Závažná hypotenzia

 • Šok (vrátane kardiogénneho šoku)

 • Obštrukcia prietoku ľavej srdcovej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej stenózy)

 • Hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu

 • Ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min); sily 8 mg/5 mg/2,5 mg a 8 mg/10 mg/2,5 mg sú kontraindikované pri ťažkom a stredne ťažkom poškodení funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 60 ml/min)

 • Pečeňová encefalopatia

 • Ťažké poškodenie funkcie pečene

 • Hypokaliémia

 • Ako všeobecné pravidlo platí, že sa tento liek neodporúča v kombinácii s liečivami bez antiarytmického účinku, ktoré spôsobujú torsades de pointes (pozri časť 4.5)

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6)

 • Laktácia (pozri časť 4.6).


Z dôvodu nedostatočných terapeutických údajov, Co-Amlessa tablety sa nesmú používať u:

 • dialyzovaných pacientov,

 • pacientov s neliečeným dekompenzovaným srdcovým zlyhaním.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Neutropénia/agranulocytóza

Neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia boli zaznamenané u pacientov užívajúcich ACE inhibítory. U pacientov s normálnou funkciou obličiek a bez ďalších komplikujúcich faktorov sa neutropénia vyskytuje zriedkavo. Perindopril má byť používaný s najvyššou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, u pacientov užívajúcich imunosupresívnu liečbu, u pacientov, ktorí sú liečení alopurinolom alebo prokaínamidom, alebo pri kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, najmä ak je známe existujúce poškodenie funkcie obličiek. U niektorých týchto pacientov sa vyvinuli závažné infekcie, ktoré v ojedinelých prípadoch neodpovedali na intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa u takýchto pacientov používa perindopril, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov a pacientov poučiť, aby oznámili akúkoľvek známku infekcie (napr. bolesť hrdla, horúčka).


Precitlivenosť/angioedém:

U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu, boli zriedkavo zaznamenané prípady angioedému tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana. Toto sa môže vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. V takýchto prípadoch sa musí liečba perindoprilom okamžite prerušiť a má sa začať primerané monitorovanie, ktoré má pokračovať až do úplného vymiznutia symptómov. V takých prípadoch, kde sa opuch obmedzil na oblasť tváre a pier, sa stav zvyčajne upravil bez liečby, aj keď antihistaminiká boli pri zmierňovaní symptómov užitočné.

Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. Pri postihnutí jazyka, hlasiviek alebo hrtana, ktoré môže viesť k obštrukcii dýchacích ciest, musí byť ihneď poskytnutá adekvátna liečba, ktorá môže zahŕňať subkutánne podanie adrenalínu v roztoku 1:1 000 (0,3 ml až 0,5 ml) a/alebo opatrenia na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest.

U černošských pacientov užívajúcich ACE inhibítory bol hlásený početnejší výskyt angioedému v porovnaní s pacientmi iných rás.

U pacientov s anamnézou angioedému nesúvisiaceho s liečbou ACE inhibítormi môže byť zvýšené riziko vzniku angioedému počas užívania ACE inhibítorov (pozri časť 4.3).

Črevný angioedém bol hlásený zriedkavo u pacientov liečených ACE inhibítormi. Títo pacienti mali bolesti brucha (s alebo bez nauzey alebo vracania); v niektorých prípadoch bez predchádzajúceho angioedému tváre, pričom hladiny C-1 esterázy boli v norme. Angioedém bol diagnostikovaný prostredníctvom vyšetrení zahŕňajúcich CT brucha alebo ultrazvuk, alebo pri chirurgickom zákroku a symptómy ustúpili po zastavení podávania ACE inhibítorov. Črevný angioedém má byť zahrnutý do diferenciálnej diagnózy pacientov užívajúcich ACE inhibítory s bolesťou brucha.


Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie:

Boli zaznamenané jednotlivé hlásenia o pacientoch, u ktorých sa vyskytli pretrvávajúce, život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie pri užívaní ACE inhibítorov počas desenzibilizačnej liečby jedom blanokrídlovcov (včely, osy). ACE inhibítory sa majú používať s opatrnosťou u alergických pacientov liečených desenzibilizáciou, a ich používaniu sa treba vyhnúť u tých, ktorí sa podrobujú imunoterapii jedom. Avšak u pacientov vyžadujúcich ACE inhibítory aj desenzibilizáciu sa dá týmto reakciám predísť dočasným prerušením podávania ACE inhibítora najmenej 24 hodín pred liečbou.


Anafylaktoidnéreakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL):

Zriedkavo sa u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) síranom dextránu vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa predišlo dočasným vysadením liečby ACE inhibítormi pred každou aferézou.


Hemodialyzovaní pacienti:

U pacientov dialyzovaných pomocou vysoko priepustných membrán (napr. AN 69) a súbežne liečených ACE inhibítorom boli zaznamenané anafylaktoidné reakcie. U týchto pacientov je potrebné zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány alebo inej triedy antihypertenzív.


Draslík šetriace diuretiká, soli draslíka:

Kombinácia perindoprilu a draslík šetriacich diuretík, solí draslíka sa zvyčajne neodporúča (pozri časť 4.5).


Hepatálna encefalopatia

Indapamid:pri poškodení funkcie pečene môžu tiazidové diuretiká a tiazidom príbuzné diuretiká spôsobiť hepatálnu encefalopatiu. V takomto prípade sa má podávanie diuretika ihneď ukončiť.


Fotosenzitivita:

Pri tiazidových a tiazidom podobných diuretikách boli hlásené prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby vyskytnú fotosenzitívne reakcie, odporúča sa zastaviť liečbu. Ak je opätovné podávanie diuretík považované za nevyhnutné, odporúča sa chrániť obnažené časti tela pred slnkom alebo umelým UVA žiarením.


Gravidita a laktácia:

Liečba ACE inhibítormi sa nemá začať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračujúca liečba ACE inhibítorom považovaná za nevyhnutnú, pacientkam, ktoré plánujú otehotnieť, sa má liečba zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má stanovený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite.Keď je gravidita potvrdená, liečba ACE inhibítormimá byť ihneď ukončená,a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Renálne poškodenie:

V prípade ťažkého renálneho poškodenia (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je liečba kontraindikovaná. Sily 8 mg/5 mg/2,5 mg a 8 mg/10 mg/2,5 mg sú kontraindikované pri stredne ťažkom a ťažkom renálnom poškodení (klírens kreatinínu < 60 ml/min).

U niektorých hypertenzných pacientov bez predošlých zjavných obličkových lézií, a u ktorých renálne krvné testy potvrdzujú funkčnú renálnu insuficienciu, sa má liečba ukončiť, a ak je to možné, znova začať, buď pri nižšej dávke alebo len s jednou zložkou lieku.

U týchto pacientov bude bežné lekárske sledovanie zahŕňať časté monitorovanie draslíka a kreatinínu, po dvoch týždňoch liečby a potom každé dva mesiace počas obdobia terapeutickej stabilizácie. Renálne zlyhanie bolo zaznamenané hlavne u pacientov so závažným srdcovým zlyhaním alebo so základným renálnym zlyhaním, vrátane stenózy renálnej artérie.

Liek sa zvyčajne neodporúča v prípade bilaterálnej stenózy renálnych artérií alebo pri jednej funkčnej obličke.

Tiazidové diuretiká a tiazidom príbuzné diuretiká sú plne účinné len pri normálnej alebo len mierne zníženej renálnej funkcii (hladiny kreatinínu nižšie ako približne 25 mg/l, t.j. 220 mmol/l u dospelých).

U starších pacientov majú byť hodnoty plazmatických hladín kreatinínu upravené pri zohľadnení veku, telesnej hmotnosti a pohlavia pacienta, podľa Cockroftovho vzorca:

clcr= (140 – vek) x telesná hmotnosť / 0,814 x plazmatická hladina kreatinínu

s: vekom vyjadreným v rokoch

telesnou hmotnosťou v kg

plazmatickou hladinou kreatinínu v mikromol/l.

Tento vzorec platí u starších mužov a pre ženy má byť prispôsobený vynásobením výsledku koeficientom 0,85.

Hypovolémia, ktorá je výsledkom straty vody a sodíka spôsobenej diuretikom na začiatku liečby, spôsobuje zníženie glomerulárnej filtrácie. Toto môže viesť k zvýšeniu hladín močoviny a kreatinínu v krvi. Táto prechodná funkčná renálna insuficiencia nemá žiadne nežiaduce následky pre pacientov s normálnou renálnou funkciou, môže však zhoršiť už existujúce renálne poškodenie.

U týchto pacientov zvyčajná lekárska kontrola má zahŕňať monitorovanie draslíka a kreatinínu po dvoch týždňoch liečby a potom každé dva mesiace počas stabilného liečebného obdobia.


Hypotenzia a deplécia vody a elektrolytov:

V prípade už existujúcej deplécie sodíka (zvlášť u jedincov, ktorých krvný tlak bol spočiatku nízky, v prípade stenózy renálnej artérie, kongestívneho srdcového zlyhania alebo cirhózy s edémom a ascitom) existuje riziko náhlej hypotenzie. Blokovanie renín-angiotenzín-aldosterónového systému ACE inhibítorom môže preto spôsobiť, obzvlášť v čase prvého podania a počas prvých dvoch týždňov liečby, náhly pokles krvného tlaku a/alebo zvýšenie plazmatických hladín kreatinínu s prejavom funkčnej renálnej insuficiencie. Príležitostne môže ísť o akútny nástup, aj keď zriedkavo, a môže mať rôzny čas k nástupu.

Preto sa má vykonávať systematické sledovanie klinických príznakov deplécie vody a elektrolytov, ktorá môže nastať pri pridruženej epizóde hnačky alebo vracania. U týchto pacientov sa má vykonávať pravidelné monitorovanie plazmatických elektrolytov.

Výrazná hypotenzia môže vyžadovať podanie intravenóznej infúzie fyziologického roztoku.

Prechodná hypotenzia nie je kontraindikáciou pokračovania liečby. Po opätovnom dosiahnutí uspokojivého krvného objemu a krvného tlaku sa môže liečba znova začať, buď pri nižšej dávke alebo len s jednou zložkou lieku.


Renovaskulárna hypertenzia

Liečba renovaskulárnej hypertenzie je revaskularizácia. Aj napriek tomu môžu byť ACE inhibítory prínosné u pacientov s renovaskulárnou hypertenziou, ktorí čakajú na chirurgický zákrok, alebo keď uskutočnenie tohto zákroku nie je možné.

Ak je Co-Amlessa predpísaná pacientom so známou alebo predpokladanou stenózou renálnej artérie, liečba sa má začať v nemocničnom zariadení nízkou dávkou a majú sa monitorovať renálne funkcie a hladiny draslíka, pretože u niektorých pacientov došlo k vzniku funkčnej renálnej insuficiencie, ktorá sa upravila po zastavení liečby.

Liečba so silami 8 mg/5 mg/2,5 mg a 8 mg/10 mg/2,5 mg nie je vhodná u pacientov so známou alebo predpokladanou stenózou renálnej artérie, pretože liečba sa má nastaviť v nemocnici nižšou dávkou ako 8 mg/5 mg/2,5 mg alebo 8 mg/10 mg/2,5 mg.


Pacienti so známou aterosklerózou

Riziko hypotenzie existuje u všetkých pacientov, avšak zvláštna opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrálnou cirkulačnou insuficienciou, kedy sa liečba začína nízkou dávkou.


Pacienti so srdcovým zlyhaním

Pacienti so srdcovým zlyhaním sa majú liečiť s opatrnosťou.

Liečba beta blokátormi u hypertenzných pacientov so srdcovou insuficienciou sa nesmie ukončiť: ACE inhibítory sa majú pridať k beta blokátorom.

V dlhodobej placebom kontrolovanej štúdii zahrňujúcej pacientov so závažným srdcovým zlyhaním (NYHA III a IV) bol zaznamenaný vyšší výskyt pľúcneho edému v skupine liečenej amlodipínom ako v placebo skupine (pozri časť 5.1). Blokátory kalciového kanála, vrátane amlodipínu, sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, pretože môžu v budúcnosti zvýšiť riziko kardiovaskulárnych príhod a mortality.


Aortálna stenóza alebo stenóza mitrálnej chlopne/hypertrofická kardiomyopatia

ACE inhibítory sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s obštrukciou výtokovej časti ľavej komory.


Diabetickí pacienti

U pacientov s inzulín dependentným diabetom mellitus (spontánna tendencia k zvýšeným hladinám draslíka) sa má liečba začať pod lekárskym dozorom so zníženou začiatočnou dávkou. Hladiny glykémie musia byť dôkladne monitorované u diabetických pacientov v minulosti liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom, najmä počas prvého mesiaca liečby s ACE inhibítormi.


Kašeľ:

Pri používaní ACE inhibítorov bol zaznamenaný suchý kašeľ. Je charakteristický svojou perzistenciou a vymiznutím po vysadení liečby. V prípade výskytu tohto symptómu sa má uvažovať o iatrogénnej etiológii. Ak sa naďalej uprednostňuje preskripcia ACE inhibítora, môže sa zvážiť pokračovanie liečby.


Chirurgický zákrok/anestézia:

Inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu môžu v prípade anestézie spôsobovať hypotenziu, najmä ak je podané ako anestetikum látka s hypotenzným potenciálom.

Preto sa odporúča liečbu dlhodobo účinkujúcimi inhibítormi angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, ako je perindopril, podľa možnosti prerušiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom.


Hepatálne zlyhanie:

ACE inhibítory boli zriedkavo spojené so vznikom syndrómu, ktorý sa začína cholestatickou žltačkou a progreduje do fulminantnej hepatálnej nekrózy a (niekedy) úmrtia. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. Pacienti užívajúci ACE inhibítory, u ktorých sa rozvinie žltačka, alebo u ktorých dôjde k výraznému zvýšeniu hepatálnych enzýmov, majú ukončiť užívanie ACE inhibítora a majú zostať pod náležitým lekárskym dohľadom (pozri časť 4.8).

Ak je poškodená funkcia pečene, tiazidové diuretiká a tiazidom príbuzné diuretiká môžu spôsobiť hepatálnu encefalopatiu. Ak k tomu dôjde, podávanie diuretík sa má okamžite ukončiť. Polčas amlodipínu je predĺžený a hodnoty AUC sú vyššie u pacientov s poškodenou funkciou pečene; odporúčaná dávka nebola stanovená. Liečba amlodipínom sa má preto začať najnižšou dávkou dávkovacieho režimu a je potrebné dbať na zvýšenú pozornosť pri začiatku liečby a pri zvyšovaní dávky. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene môže byť potrebná pomalá titrácia dávky a dôkladné monitorovanie.


Rovnováha vody a elektrolytov


Hladiny sodíka:

Tieto majú byť skontrolované pred začatím liečby, potom v pravidelných intervaloch. Každá diuretická liečba môže spôsobiť zníženie hladín sodíka, čo môže mať vážne následky. Pokles hladín sodíka môže byť spočiatku asymptomatický, preto je potrebné pravidelné sledovanie. Sledovanie má byť ešte častejšie u starších a u cirhotických pacientov (pozri časti 4.8 a 4.9).


Hyperkaliémia

Zvýšenie hladín draslíka v sére bolo pozorované u niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu. Medzi rizikové faktory výskytu hyperkaliémie patria renálna insuficiencia, zhoršenie renálnej funkcie, vek (> 70 rokov), diabetes mellitus, pridružené udalosti, obzvlášť dehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia, metabolická acidóza a súbežné užívanie draslík šetriacich diuretík (napr. spironolaktón, eplerenón, triamterén, amilorid), doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka; alebo pacienti užívajúci iné lieky spôsobujúce zvýšenie hladín draslíka v sére (napr. heparín). Použitie doplnkov draslíka, draslík šetriacich diuretík alebo soľných náhrad s obsahom draslíka môže hlavne u pacientov s poškodenou renálnou funkciou viesť k významnému nárastu draslíka v sére. Hyperkaliémia môže spôsobiť vážne, niekedy fatálne arytmie.Ak sa súbežné použitie vyššie uvedených látok považuje za potrebné, mali by sa užívať s opatrnosťou a častým sledovaním hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.5).


Hypokaliémia

Deplécia draslíka s hypokaliémiou je hlavné riziko spojené s tiazidovými a tiazidom príbuznými diuretikami. Riziku zníženia hladín draslíka (< 3,4 mmol/l) sa má zabrániť u niektorých vysoko rizikových skupín, ako sú starší pacienti a/alebo podvyživené osoby, užívajúci buď viac liekov súbežne alebo nie, cirhotickí pacienti s opuchom a ascitom, pacienti s ochorením koronárnych artérií a pacienti so srdcovým zlyhaním. V takýchto prípadoch hypokaliémia zvyšuje kardiotoxicitu kardioglykozidov a riziko vzniku porúch rytmu.

Rizikoví sú aj pacienti s predĺženým QT intervalom, či už kongenitálneho alebo iatrogénneho pôvodu. Hypokaliémia, tak ako bradykardia, pôsobí ako faktor, ktorý podporuje vznik závažných porúch rytmu, obzvlášť torsades de pointes, ktoré môžu byť fatálne.

Vo všetkých prípadoch je potrebné častejšie vyšetrovanie hladín draslíka. Prvé vyšetrenie plazmatických hladín draslíka sa má uskutočniť počas prvého týždňa po začatí liečby.

Ak sa zaznamenajú nízke hladiny draslíka, vyžaduje sa ich úprava.


Hladiny vápnika

Tiazidové diuretiká a tiazidom príbuzné diuretiká môžu znížiť vylučovanie vápnika v moči a spôsobiť mierne a prechodné zvýšenie plazmatických hladín vápnika. Významne zvýšené hladiny vápnika môžu byť spojené s nediagnostikovaným hyperparatyreoidizmom. V takomto prípade má byť pred vyšetrením funkcie prištítnych teliesok liečba zastavená.


Kyselina močová

Tendencia k vzniku záchvatov dny môže byť zvýšená u hyperurikemických pacientov.


Lítium

Lítium sa zvyčajne neodporúča pri súbežnej liečbe (pozri časť 4.5).


Športovci

Športovci si majú uvedomiť, že tento liek obsahuje liečivo (indapamid), ktoré môže vyvolať pozitívnu reakciu dopingových testov.


Etnické rozdiely:

Rovnako ako ostatné ACE inhibítory, perindopril je zjavne menej účinný v znižovaní krvného tlaku u černochov ako u ľudí iných rás, pravdepodobne z dôvodu vyššej prevalencie stavov s nízkou hladinou renínu u hypertenznej černošskej populácie.


Starší pacienti

Pred začatím liečby sa majú vyšetriť renálne funkcie a hladiny draslíka.

Úvodná dávka sa následne upraví podľa odpovede krvného tlaku, najmä v prípade deplécie vody a elektrolytov, aby sa zabránilo náhlemu vzniku hypotenzie a zvyšovanie dávky má prebiehať s opatrnosťou (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia

Účinnosť a znášanlivosť Co-Amlessy u detí a dospievajúcich neboli stanovené.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča


Lítium

Počas súbežného podávania lítia s ACE inhibítormi boli zaznamenané reverzibilné zvýšenia sérových koncentrácií lítia a jeho toxicity. Súbežné použitie tiazidových diuretík môže ešte viac zvýšiť hladiny lítia a ešte viac zvýrazniť už ACE inhibítormi zvýšené riziko toxicity lítia. Použitie perindoprilu v kombinácii s indapamidom spolu s lítiom sa neodporúča, ale ak sa potvrdí, že táto kombinácia je nutná, majú sa starostlivo monitorovať hladiny lítia v sére (pozri časť 4.4).


Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka

U niektorých pacientov liečených perindoprilom sa môže vyskytnúť hyperkaliémia, aj keď sérové hladiny draslíka zostávajú zvyčajne v normálnych limitoch. Draslík šetriace diuretiká (napr. spironolaktón, triamterén alebo amilorid), doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka môžu viesť k signifikantnému zvýšeniu hladiny draslíka v sére. Preto sa kombinácia perindoprilu s vyššie uvedenými liekmi neodporúča (pozri časť 4.4). Ak je ich súbežné použitie indikované z dôvodu potvrdenej hypokaliémie, majú sa používať s opatrnosťou a pri častom monitorovaní hladín draslíka v sére a EKG.


Estramustín:

Riziko zvýšených nežiaducich účinkov, ako je angioneurotický edém (angioedém).


Súbežné použitie, ktoré si vyžaduje osobitnú pozornosť


Baklofén

Zosilnenie antihypertenzného účinku. Monitorovanie krvného tlaku a renálnych funkcií, a v prípade potreby prispôsobenie dávky antihypertenzíva.


Nesteroidné antiflogistiká (vrátane vysokých dávok kyseliny acetylsalicylovej)

Ak sa ACE inhibítory podávajú súbežne s nesteroidnými antiflogistikami (t.j. kyselina acetylsalicylová v dávkovacích režimoch antiflogistík, COX-2 inhibítory a neselektívne NSAID), môže sa vyskytnúť zoslabenie antihypertenzného účinku. Súbežné použitie ACE inhibítorov a NSAID môže zvýšiť riziko zhoršenia renálnych funkcií, vrátane možného akútneho renálneho zlyhania a zvýšenia draslíka v sére, obzvlášť u pacientov s predošlou nedostatočnou renálnou funkciou. Kombinácia sa má podávať s opatrnosťou, obzvlášť u starších pacientov. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a má sa zvážiť monitorovanie renálnych funkcií po začatí súbežnej liečby a potom v pravidelných intervaloch.


Antidiabetiká (inzulín, hypoglykemizujúce sulfónamidy):

Používanie ACE inhibítorov môže zvýšiť hypoglykemizujúci účinok u diabetikov liečených inzulínom alebo hypoglykemizujúcimi sulfónamidmi. Vznik hypoglykemických epizód je veľmi zriedkavý (pravdepodobne zlepšenie glukózovej tolerancie vedie k zníženiu potreby inzulínu).


Lieky vyvolávajúce torsades de pointes

Kvôli riziku vzniku hypokaliémie sa má indapamid podávať s opatrnosťou v kombinácii s liekmi vyvolávajúcimi torsades de pointes, ako sú antiarytmiká triedy IA (chinidín, hydrochinidín, dizopyramid); antiarytmiká triedy III (amiodarón, dofetilid, ibutilid, bretýlium, sotalol); niektoré neuroleptiká (chlórpromazín, cyamemazín, levomepromazín, tioridazín, trifluoperazín), benzamidy (amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid), butyrofenóny (droperidol, haloperidol), iné neuroleptiká (pimozid); iné látky ako bepridil, cisaprid, difemanil, i.v. erytromycín, halofantrín, mizolastín, moxifloxacín, pentamidín, sparfloxacín, i.v. vinkamín, metadón, astemizol, terfenadín. Prevencia nízkych hladín draslíka a v prípade potreby ich úprava: monitorovanie QT intervalu.


Lieky znižujúce hladiny draslíka (amfotericín B (i.v. podanie), glukokortikoidy a mineralokortikoidy (systémové podanie), tetrakosaktid, stimulačné laxatíva)

Zvýšené riziko hypokaliémie (aditívny účinok). Monitorovanie hladín draslíka a v prípade potreby ich úprava; zvláštna pozornosť je potrebná v prípade liečby kardioglykozidmi. Majú sa používať nestimulačné laxatíva.


Kardioglykozidy

Nízke hladiny draslíka podporujú toxické účinky kardioglykozidov. Majú sa monitorovať hladiny draslíka a EKG a v prípade potreby sa má prehodnotiť liečba.


Metformín

Laktátová acidóza vyvolaná metformínom, spôsobená možnou funkčnou renálnou insuficienciou súvisiacou s diuretikami a najmä s kľučkovými diuretikami. Nepoužívajte metformín, ak plazmatické hladiny kreatinínu prekročia 15 mg/l (135 µmol/l) u mužov a 12 mg/l (110 µmol/l) u žien.


Jódované kontrastné látky

V prípade dehydratácie spôsobenej diuretikami existuje zvýšené riziko vzniku akútnej renálnej insuficiencie, najmä ak sú použité vysoké dávky jódovaných kontrastných látok. Pred podaním jódovanej zlúčeniny sa má vykonať rehydratácia.


Vápnik (soli)

Riziko hyperkalciémie v dôsledku zníženého vylučovania vápnika v moči.


Cyklosporín

Riziko zvýšených hladín kreatinínu s nezmenenými hladinami cirkulujúceho cyklosporínu, aj pri stavoch bez deplécie solí a vody.


Inhibítory CYP3A4:

Súbežné užívanie amlodipínu so silnými alebo stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (inhibítory proteázy, azolové antimykotiká, makrolidy ako erytromycín, verapamil alebo diltiazem) môže viesť k výraznému zvýšeniu expozície amlodipínu. Klinický význam týchto zmien vo farmakokinetike môže byť viac výrazný u starších pacientov. Preto môže byť potrebné klinické sledovanie a úprava dávky.


CYP3A4 induktory

Nie sú dostupné údaje o účinku CYP3A4 induktorov na amlodipín. Súbežné užívanie CYP3A4 induktorov (napr. rifampicínu, ľubovníka bodkovaného) môže zapríčiniť zníženie plazmatických koncentrácií amlodipínu. Amlodipín sa má s CYP3A4 induktormi používať s opatrnosťou.


Grapefruitová šťava

Súčasné podávanie grapefruitovej šťavy alebo grapefruitu s amlodipínom sa neodporúča, pretože u niektorých pacientoch sa môže zvýšiť biodostupnosť, čo vedie k zosilneniu účinku na zníženie krvného tlaku.


Dantrolén (infúzia)

U zvierat sú po podaní verapamilu a dantrolénu i. v. pozorované smrteľné komorové fibrilácie a kardiovaskulárny kolaps. Vzhľadom na riziko hyperkaliémie sa u pacientov náchylných k malígnej hypertermii a v liečbe malígnej hypertermie odporúča vyhnúť sa súčasnému podávaniu blokátorov kalciových kanálov, ako je amlodipín.


Simvastatín

Súbežné opakované podávanie dávok 10 mg amlodipínu s 80 mg simvastatínu vyvolalo zvýšenie expozície simvastatínu o 77% v porovnaní s podávaním samotného simvastatínu. U pacientov liečených amlodipínom sa odporúča obmedziť dávku simvastatínu na 20 mg denne.


Súbežné použitie, ktoré vyžaduje pozornosť


Antidepresíva podobné imipramínu (tricyklické), neuroleptiká

Zvýšený antihypertenzný účinok a zvýšené riziko ortostatickej hypotenzie (prídavný účinok).


Kortikosteroidy, tetrakosaktid

Zníženie antihypertenzného účinku (zadržiavanie soli a vody kvôli kortikosteroidom).


Iné antihypertenzné látky

Použitie iných antihypertenzných liekov s Co-Amlessou môže vyvolať dodatočný účinok znižujúci krvný tlak.


Alopurinol, cytostatiká alebo imunosupresívne látky, systémové kortikosteroidy alebo prokaínamid

Súbežné podávanie s ACE inhibítormi môže viesť k zvýšenému riziku leukopénie.


Anestetiká

ACE inhibítory môžu zosilniť hypotenzný účinok určitých anestetík.


Súbežné podanie, ktoré sa má vziať do úvahy


Diuretiká

U pacientov užívajúcich diuretiká a najmä u tých, ktorí trpia depléciou objemu a/alebo solí, môže dôjsť po začatí liečby ACE inhibítorom k nadmernému zníženiu tlaku krvi. Možnosť hypotenzných účinkov sa dá znížiť vysadením diuretika, zvýšením objemu alebo príjmu solí pred začatím liečby nízkymi a postupne zvyšovanými dávkami perindoprilu.


Sympatomimetiká

Sympatomimetiká môžu oslabiť antihypertenzné účinky ACE inhibítorov.


Zlato

Nitritoidné reakcie (symptómy zahŕňajú sčervenanie tváre, nauzeu, vracanie a hypotenziu) boli zriedkavo hlásené u pacientov liečených injekčným zlatom (aurotiomalát sodný) a súbežne ACE inhibítormi vrátane perindoprilu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Co-Amlessa sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity. Co-Amlessa je kontraindikovaná počas druhého a tretieho trimestra gravidity.


Súvisiace s perindoprilom

Použitie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie ACE inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Neexistujú presvedčivé epidemiologické údaje ohľadne rizika teratogenity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity; malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Pokiaľ sa pokračovanie v terapii ACE inhibítormi nepovažuje za nevyhnutné, pacientky plánujúce tehotenstvo majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má dokázaný bezpečnostný profil pre použitie počas gravidity.

Pokiaľ je diagnostikovaná gravidita, terapia ACE inhibítormi sa má okamžite prerušiť a prípadne začať alternatívna liečba.

Je známe, že vystavenie účinku ACE inhibítorov počas druhého a tretieho trimestra vyvoláva humánnu fetotoxicitu (znížené renálne funkcie, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).

Ak by došlo k vystaveniu ACE inhibítorom od druhého trimestra gravidity, odporúča sa vykonať ultrazvukovú kontrolu renálnych funkcií a lebky. Deti, ktorých matky užívali ACE inhibítory, majú byť starostlivo sledované pre možnosť hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).


Súvisiace s indapamidom

Dlhodobé vystavenie účinku tiazidu počas tretieho trimestra gravidity môže znížiť plazmatický objem matky, ako aj uteroplacentárny tok krvi, čo môže spôsobiť fetoplacentárnu ischémiu a spomalenie rastu. Okrem toho boli hlásené zriedkavé prípady hypoglykémie a trombocytopénie u novorodencov po vystavení účinku na konci gravidity.


Súvisiaces amlodipínom

Bezpečnosť amlodipínu u žien sa počas gravidity nestanovovala.

Údaje z limitovaného počtu gravidít s expozíciou amlodipínu nenaznačujú, že by amlodipín alebo iný antagonista kalciového receptora mal škodlivý účinok na zdravie plodu. Môže však existovať riziko predĺženého pôrodu. V štúdiách na zvieratách sa pozorovala reprodukčná toxicita pri vysokých dávkach (pozri časť 5.3).


Laktácia


Co-Amlessa je počas laktácie kontraindikovaná. Preto je potrebné sa rozhodnúť, či prerušiť laktáciu alebo prerušiť užívanie Co-Amlessy, pričom sa má vziať do úvahy dôležitosť liečby pre matku.


Súvisiace s perindoprilom

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o užívaní perindoprilu počas laktácie.


Súvisiace s indapamidom

Indapamid sa vylučuje do materského mlieka. Indapamid je príbuzný s tiazidovými diuretikami, ktoré sa spájajú s poklesom alebo dokonca zastavením vylučovania mlieka. Môže sa vyskytnúť precitlivenosť na deriváty sulfónamidov, hypokaliémia a jadrový ikterus.


Súvisiaces amlodipínom

Nie je známe, či sa amlodipín vylučuje do materského mlieka. Podobné blokátory kalciového kanála dihydropyridínového typu sa do materského mlieka vylučujú.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch Co-Amlessy na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhovaní strojov sa má brať do úvahy, že príležitostne sa môžu vyskytnúť závraty alebo únava.


4.8 Nežiaduce účinky


Podávanie perindoprilu inhibuje renín-angiotenzín-aldosterónový systém a má tendenciu znižovať straty draslíka spôsobené indapamidom.

U dvoch percent pacientov liečených 2 mg perindoprilu / 0,625 mg indapamidu sa vyskytla hypokaliémia (hladina draslíka < 3,4 mmol/l).

U štyroch percent pacientov liečených 4 mg perindoprilu / 1,25 mg indapamidu sa vyskytla hypokaliémia (hladina draslíka < 3,4 mmol/l).

U šesť percent pacientov liečených 8 mg perindoprilu / 2,5 mg indapamidu sa vyskytla hypokaliémia (hladina draslíka < 3,4 mmol/l).


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie počas liečby amlodipínom sú ospalosť, závrat, bolesť hlavy, palpitácie, návaly horúčavy, bolesť brucha, nauzea, opuch členku, edém a únava.


 • Veľmi časté (≥1/10)

 • Časté (≥1/100 až <1/10)

 • Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

 • Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000)

 • Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

 • Neznáme (z dostupných údajov)


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Nežiaduce účinky

Frekvencia

Perindopril / indapamid

amlodipín

Poruchy krvi a lymfatického systému

Leukopénia/neutropénia (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Agranulocytóza alebo pancytopénia (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

-

Trombocytopénia (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Aplastická anémia

Veľmi zriedkavé

-

Hemolytická anémia

Veľmi zriedkavé

-

Anémia (pozri časť 4.4) bola zaznamenaná pri používaní ACE inhibítorov za osobitných okolností (pacienti po transplantácii obličky, hemodialyzovaní pacienti).

Veľmi zriedkavé

-

Poruchy imunitného systému

Alergická reakcia: urtikária

Menej časté

Veľmi zriedkavé

Poruchy metabolizmu a výživy

Hyperglykémia

-

Veľmi zriedkavé

Prírastok alebo úbytok hmotnosti

-

Menej časté

Psychické poruchy

Nespavosť

-

Menej časté

Zmeny nálad

Menej časté

Menej časté

Depresia

-

Menej časté

Poruchy spánku

Menej časté

-

Zmätenosť

Veľmi zriedkavé

Zriedkavé

Poruchy nervového systému

Somnolencia

-

Časté

Závraty

Časté

Časté

Bolesť hlavy

Časté

Časté

Tremor

-

Menej časté

Hypoestézia

Parestézia

-

Menej časté

Časté

Menej časté

Zvýšený svalový tonus

-

Veľmi zriedkavé

Periférna neuropatia

-

Veľmi zriedkavé

Vertigo

Časté

-

Poruchy oka

Poruchy videnia (vrátane diplopie)

Časté

Menej časté

Poruchy ucha a labyrintu

Tinnitus

Časté

Menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitácie

-

Menej časté

Synkopa

-

Menej časté

Angina pectoris pravdepodobne sekundárna v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

-

Infarkt myokardu pravdepodobne sekundárny v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a atriálnej fibrilácie)

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Torsades de pointes (potenciálne fatálny) (pozri časti 4.4 a 4.5)

neznáme

-

Poruchy ciev

Sčervenanie

-

Časté

Hypotenzia (a účinky súvisiace s hypotenziou)

Časté

Menej časté

Vaskulitída

-

Veľmi zriedkavé

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dýchavičnosť

Časté

Menej časté

Rinitída

Veľmi zriedkavé

Menej časté

Kašeľ

Časté

Veľmi zriedkavé

Bronchospazmus

Menej časté

-

Eozinofilná pneumónia

Veľmi zriedkavé

-

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hyperplázia gingívy

-

Veľmi zriedkavé

Bolesť brucha, nauzea

Časté

Časté

Epigastrická bolesť

Časté

-

Vracanie

Časté

Menej časté

Dyspepsia

Časté

Menej časté

Porucha činnosti čriev

-

Menej časté

Sucho v ústach

Časté

Menej časté

Dysgeúzia

Časté

-

Zmeny chuti

Časté

-

Hnačka, zápcha

Časté

Menej časté

Pankreatitída

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Gastritída

-

Veľmi zriedkavé

Anorexia

Časté

-

Poruchy pečene a žlčových ciest

Hepatitída, cholestatická žltačka

-

Veľmi zriedkavé

Cytolytická alebo cholestatická hepatitída (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

-

V prípade hepatálnej insuficiencie je možný vznik hepatálnej encefalopatie (pozri časti 4.3 a 4.4)

neznáme

-

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Quinckeho edém

-

Veľmi zriedkavé

Angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana (pozri časť 4.4).

Menej časté

Veľmi zriedkavé

Multiformný erytém

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Urtikária

Menej časté

Veľmi zriedkavé

Exantém

-

Menej časté

Vypadávanie vlasov

-

Menej časté

Purpura

Menej časté

Menej časté

Zmeny sfarbenia pokožky

-

Menej časté

Potenie

Menej časté

Menej časté

Pruritus

Časté

Menej časté

Vyrážka

Časté

Menej časté

Exfoliatívna dermatitída

-

Veľmi zriedkavé

Stevensov-Johnsonov syndróm

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Fotosenzitivita

Neznáme

Veľmi zriedkavé

Makulopapulárne vyrážky

Časté

-

Toxická epidermálna nekrolýza

Veľmi zriedkavé

-

Možné zhoršenie existujúceho akútneho diseminovaného lupusu erythematosus

Menej časté

-

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Opuch členka

-

Časté

Bolesť kĺbov a svalov

-

Menej časté

Svalové kŕče

Časté

Menej časté

Bolesť chrbta

-

Menej časté

Poruchy obličiek a močových ciest

Poruchy močenia, nočné močenie, časté močenie

-

Menej časté

Poškodenie obličiek

Menej časté

-

Akútne zlyhanie obličiek

Veľmi zriedkavé

-

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Impotencia

Menej časté

Menej časté

Gynekomastia

-

Menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Edém, periférny edém

-

Časté

Únava

-

Časté

Bolesť na hrudníku

-

Menej časté

Asténia

Časté

Menej časté

Bolesť

-

Menej časté

Celková nevoľnosť

-

Menej časté

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšenie hepatálnych enzýmov: ALT, AST (väčšinou zhodné s cholestázou)

-

Veľmi zriedkavé

Zvýšenie sérového bilirubínu a pečeňových enzýmov

Zriedkavé

-

Deplécia draslíka s obzvlášť závažným poklesom hladín draslíka u niektorých rizikových populáciách

Neznáme


Znížené hladiny sodíka s hypovolémiou spôsobujúce dehydratáciu a ortostatickú hypotenziu

Neznáme


Zvýšenie hladiny urey v krvi a kreatinínu v sére, hyperkaliémia (pozri časť 4.4)

Neznáme

-

Nárast telesnej hmotnosti, pokles telesnej hmotnosti

-

Menej časté

Zvýšené hladiny draslíka

Neznáme

-

Zvýšené hladiny vápnika v plazme

Zriedkavé

-


4.9 Predávkovanie


Kombinácia perindopril/indapamid


Príznaky

Najpravdepodobnejším nežiaducim účinkom v prípade predávkovania je hypotenzia a možná reflexná tachykardia, niekedy sprevádzaná nauzeou, vracaním, kŕčmi, závratmi, ospalosťou, zmätenosťou, oligúriou, ktorá sa môže vyvinúť do anúrie (v dôsledku hypovolémie). Môžu sa vyskytnúť poruchy solí a vody (nízke hladiny sodíka, nízke hladiny draslíka).


Liečba

Prvé opatrenia, ktoré je potrebné prijať, pozostávajú z rýchlej eliminácie požitého lieku výplachom žalúdka a/alebo podaním aktívneho uhlia, s následnou obnovou rovnováhy tekutín a elektrolytov do normálu v špecializovanom zdravotníckom zariadení.

Ak nastane výrazná hypotenzia, dá sa zvládnuť uložením pacienta do polohy ležmo so zníženou hlavou. V prípade potreby môže byť podaná intravenózna infúzia fyziologického roztoku, alebo môže byť použitá iná metóda na zväčšenie objemu.

Perindoprilát, aktívna forma perindoprilu, sa dá dialyzovať.


Amlodipín

U ľudí sú obmedzené skúsenosti s úmyselným predávkovaním amlodipínu.


Príznaky

Dostupné údaje naznačujú, že silné predávkovanie môže spôsobiť nadmernú periférnu vazodilatáciu a pravdepodobne reflexnú tachykardiu. Bola hlásená výrazná a pravdepodobne dlhodobá systémová hypotenzia vrátane šoku s fatálnym priebehom.


Liečba

Klinicky významná hypotenzia po predávkovaní amlodipínom si vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podporu vrátane častého monitorovania srdcovej a dýchacej činnosti, zdvihnutie končatín a sledovanie objemu tekutiny v obehu a objemu moču.

Podanie vazokonstriktíva môže byť užitočné pri obnovení cievneho tonusu a krvného tlaku za predpokladu, že jeho použitie nie je kontraindikované. Na zvrátenie účinkov blokády kalciového kanála je vhodné intravenózne podanie kalciumglukonátu.

V niektorých prípadoch môže byť vhodný výplach žalúdka. U zdravých dobrovoľníkoch bolo dokázané, že užitie aktívneho uhlia do dvoch hodín po podaní 10 mg amlodipínu znižuje absorpciu amlodipínu.

Keďže amlodipín sa silne viaže na bielkoviny, nie je pravdepodobné, že by dialýza bola účinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory, iné kombinácie, ATC kód: C09BX01


Co-Amlessa je kombinácia terc-butylamínovej soli perindoprilu, inhibítora angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, indapamidu, chlorosulfamoylového diuretika a amlodipínu, kalciového antagonistu. Jej farmakologické vlastnosti vychádzajú z vlastností každej tejto zložky branej oddelene, ako aj z aditívneho synergického účinku týchto troch liekov v kombinácii.


Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky


Perindopril

Perindopril je inhibítor angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítor), ktorý mení angiotenzín I na angiotenzín II, vazokonstrikčnú látku; okrem toho tento enzým stimuluje sekréciu aldosterónu kôrou nadobličiek a stimuluje degradáciu bradykinínu, vazodilatačnej látky, na neaktívne heptapeptidy.


Toto vedie k:

- zníženiu sekrécie aldosterónu,

- zvýšeniu plazmatickej aktivity renínu, keďže aldosterón už nezabezpečuje negatívnu spätnú väzbu,

 • poklesu celkovej periférnej rezistencie s preferenčným účinkom na cievne riečisko v svale a obličke, bez sprievodnej retencie solí a vody alebo reflexnej tachykardie pri dlhotrvajúcej liečbe.


Antihypertenzný účinok perindoprilu sa prejavuje aj u pacientov s nízkymi alebo normálnymi koncentráciami renínu.


Perindopril účinkuje prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu, perindoprilátu. Ostatné metabolity sú neaktívne.


Perindopril znižuje prácu srdca:

- vazodilatačným účinkom na žily, pravdepodobne spôsobeným zmenami v metabolizme prostaglandínov: zníženie pre-loadu,

- znížením celkovej periférnej rezistencie: zníženie after-loadu.


Štúdie uskutočnené u pacientov so srdcovou insuficienciou preukázali:

- zníženie plniacich tlakov ľavej a pravej komory,

- zníženie celkovej periférnej cievnej rezistencie,

- zvýšenie srdcového výdaja a zlepšenie kardiálneho indexu,

- zvýšenie regionálneho prietoku krvi v svale.

Výsledky záťažových testov tiež ukázali zlepšenie.


Indapamid

Indapamid je sulfónamidový derivát s indolovým kruhom, farmakologicky príbuzný s tiazidovou skupinou diuretík. Indapamid inhibuje re-absorpciu sodíka v kortikálnom dilučnom segmente. Zvyšuje vylučovanie sodíka a chloridov močom a v menšej miere aj vylučovanie draslíka a horčíka, čím zvyšuje objem tvoreného moču a pôsobí antihypertenzne.


Amlodipín

Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov z dihydropyridínovej skupiny (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov srdca a ciev. Mechanizmom antihypertenzného účinku amlodipínu je priamy relaxačný vplyv na hladké svaly ciev. Presný mechanizmus, ktorým amlodipín vyvoláva úľavu symptómov anginy pectoris nie je úplne známy, ale môže sa vysvetliť dvoma nasledovnými účinkami:

 • Amlodipín dilatuje periférne arterioly a znižuje teda celkovú periférnu rezistenciu (afterload), proti ktorej pracuje srdce. Keďže frekvencia srdca ostáva stabilná, táto menšia záťaž srdca znižuje spotrebu energie v myokarde a potrebu kyslíka.

 • Mechanizmus účinku amlodipínu pravdepodobne tiež zahŕňa aj dilatáciu hlavných koronárnych artérií a koronárnych arteriol. Táto dilatácia zvyšuje dodávku kyslíka k myokardu u pacientov s Prinzmetalovou anginou pectoris.

U pacientov s hypertenziou vedie dávkovanie jedenkrát denne ku klinicky signifikantnému zníženiu tlaku krvi (v ľahu aj v stoji) počas celého 24 hodinového intervalu.


U pacientov s anginou pectoris dávkovanie amlodipínu jedenkrát denne predlžuje celkový čas záťaže, časový interval do vzniku anginóznych ťažkostí a čas do objavenia sa 1-milimetrovej depresie ST segmentu a znižuje frekvenciu anginóznych záchvatov, ako aj potrebu užívania nitroglycerínu.


Podávanie amlodipínu nie je spojené so žiadnymi nepriaznivými metabolickými účinkami, ani zmenami plazmatických lipidov a je vhodné u pacientov s astmou, cukrovkou a dnou.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Perindopril

Perindopril je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie: miernej, stredne ťažkej, ťažkej. Spôsobuje zníženie systolického a diastolického tlaku krvi v polohe ležmo aj v stoji.

Antihypertenzný účinok je maximálny medzi 4 a 6 hodinou po podaní jednorazovej dávky a pretrváva najmenej 24 hodín.

Zostatkové blokovanie angiotenzín konvertujúceho enzýmu po 24 hodinách je vysoké, približne 80%.

U pacientov, ktorí odpovedajú na liečbu, sa zníženie krvného tlaku dosiahne po prvom mesiaci bez tachyfylaxie.

Ukončenie liečby nevedie k reboundefektu.

Perindopril má vazodilatačné vlastnosti a obnovuje elasticitu hlavných arteriálnych kmeňov, upravuje histomorfometrické zmeny v rezistencii artérií a znižuje hypertrofiu ľavej srdcovej komory.

Ak je to potrebné, pridanie tiazidového diuretika vedie k dodatočnej synergii.

Kombinácia inhibítora angiotenzín konvertujúceho enzýmu s tiazidovým diuretikom znižuje riziko hypokaliémie spájané s diuretikom samotným.


Indapamid

Indapamid, ako monoterapia, má antihypertenzný účinok, ktorý trvá 24 hodín. Tento účinok nastáva pri dávkach, pri ktorých sú diuretické vlastnosti minimálne.

Jeho antihypertenzný účinok je proporcionálny zlepšeniu arteriálnej compliance a zníženiu celkovej cievnej rezistencie a periférnej cievnej rezistencie arteriol.

Indapamid zmenšuje hypertrofiu ľavej komory.

Ak sa dávka tiazidového diuretika a tiazidom príbuzného diuretika prekročí, antihypertenzný účinok dosiahne plató, kým nežiaduce účinky sa ďalej zhoršujú. Ak je liečba neúčinná, dávka sa nemá zvyšovať.

Okrem toho bolo preukázané, že z krátko-, stredne- a dlhodobého hľadiska u hypertenzných pacientov indapamid:

- neovplyvňuje metabolizmus tukov: triglyceridy, LDL-cholesterol a HDL-cholesterol,

- neovplyvňuje metabolizmus cukrov, ani u diabetických hypertenzných pacientov.


Amlodipín

Na porovnanie liečby miernej až stredne ťažkej hypertenzie novšími liekmi (amlodipín alebo ACE inhibítor ako liek prvej voľby) a tiazidovými diuretikami sa vykonalo klinické skúšanie s názvom ALLHAT (The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial). Neboli zistené žiadne významné kardiovaskulárne rozdiely medzi liečbou založenou na amlodipíne a liečbou založenou na tiazidových diuretikách.


Perindopril/indapamid

U hypertenzných pacientov, nezávisle od veku, vykazuje perindopril/indapamid od dávky závislý antihypertenzný účinok na diastolický a systolický arteriálny tlak v ľahu i v stoji. Tento antihypertenzný účinok trvá 24 hodín. Zníženie krvného tlaku sa dosiahne za menej ako jeden mesiac bez tachyfylaxie; ukončenie liečby nevedie k reboundefektu. Počas klinických štúdií vyvolalo súbežné podávanie perindoprilu a indapamidu antihypertenzný účinok, synergický vo vzťahu ku každému lieku podávanému samostatne.

PICXEL, multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, aktívne kontrolovaná štúdia hodnotila účinok kombinácie perindoprilu/indapamidu v porovnaní s monoterapiou enalaprilom na základe hodnotenia hypertrofie ĽK echokardiograficky.

V štúdii PICXEL boli hypertenzní pacienti s hypertrofiou ĽK (definovanou ako index masy ľavej komory srdca (left ventricular mass index, LVMI) > 120 g/m2 u mužov a > 100 g/m2u žien) randomizovaní buď na perindopril 2 mg/indapamid 0,625 mg alebo na enalapril 10 mg jedenkrát denne po dobu jedného roku. Dávka bola prispôsobená podľa kontroly krvného tlaku, perindopril až na 8 mg a indapamid na 2,5 mg alebo enalapril na 40 mg jedenkrát denne. Len 34 % osôb zostalo liečených dávkou perindopril 2 mg/indapamid 0,625 mg (verzus 20 % s enalaprilom 10 mg).

Na konci liečby sa LVMI znížil signifikantne viac v skupine perindopril/indapamid (-10,1 g/m²) v porovnaní so skupinou na enalaprile (-1,1 g/m²) u celej populácie randomizovaných pacientov. Medziskupinový rozdiel v zmene LVMI bol -8,3 (95 % IS (-11,5;-5,0), p < 0,0001).

Lepší účinok na LVMI bol dosiahnutý vyššími dávkami kombinácie perindopril/indapamid.

Čo sa týka krvného tlaku, boli zistené priemerné medziskupinové rozdiely v randomizovanej populácii -5,8 mmHg (95 % IS (-7,9; -3,7), p < 0,0001) pre systolický krvný tlak a -2,3 mmHg (95 % IS (-3,6;-0,9), p = 0,0004) pre diastolický krvný tlak, a to v prospech skupiny s perindoprilom/indapamidom.


Pediatrická populácia


Amlodipín

V štúdii, ktorá zahŕňala 268 detí vo veku 6-17 rokov s prevažne sekundárnou hypertenziou, porovnanie 2,5 mg dávky a 5,0 mg dávky amlodipínu s placebom preukázalo, že obidve dávky v porovnaní s placebom významne znižujú systolický tlak krvi. Rozdiel medzi obidvoma dávkami nebol štatisticky významný.

Dlhodobé účinky amlodipínu na rast, pubertu a vývoj sa neskúmali. Dlhodobá účinnosť liečby amlodipínom v detstve na zníženie kardiovaskulárnej morbidity a mortality v dospelosti sa taktiež nestanovila.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Perindopril


Absorpcia, biotransformácia

Po perorálnom podaní je absorpcia perindoprilu rýchla a maximálna koncentrácia sa dosiahne v priebehu 1 hodiny. Plazmatický polčas perindoprilu je 1 hodina.

Perindopril je prodrug. Dvadsaťsedem percent podanej dávky perindoprilu sa dostane do krvného obehu ako aktívny metabolit perindoprilát. Okrem aktívneho perindoprilátu poskytuje perindopril ďalších päť metabolitov, ktoré sú všetky neaktívne. Maximálna plazmatická koncentrácia perindoprilátu sa dosiahne v priebehu 3 až 4 hodín.

Keďže požitie jedla znižuje premenu na perindoprilát, a tým aj biodostupnosť, soľ perindoprilu terc-butylamínu sa má podávať perorálne v jednorazovej dennej dávke ráno pred jedlom.

Bol dokázaný lineárny vzťah medzi dávkou perindoprilu a jeho expozíciou v plazme.


Distribúcia

Distribučný objem neviazaného perindoprilátu je približne 0,2 l/kg. Väzba perindoprilátu na plazmatické bielkoviny je 20 %, prevažne na angiotenzín-konvertujúci enzým, ale je závislá od koncentrácie.


Eliminácia

Perindoprilát sa vylučuje močom a konečný polčas neviazanej frakcie je približne 17 hodín, takže rovnovážny stav sa dosiahne v priebehu 4 dní.

Vylučovanie perindoprilátu je znížené u starších osôb, a tiež u pacientov so srdcovým alebo renálnym zlyhaním.

Úprava dávkovania pri renálnej insuficiencii sa vyžaduje v závislosti od stupňa poškodenia (klírensu kreatinínu).

Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min.


Indapamid


Absorpcia, distribúcia

Indapamid je z tráviaceho traktu rýchlo a úplne absorbovaný.

Maximálna plazmatická hladina sa u ľudí dosiahne približne jednu hodinu po perorálnom podaní lieku. Väzba na plazmatické proteíny je 79 %.


Biotransformácia/eliminácia

Eliminačný polčas je 14 až 24 hodín (priemer 18 hodín). Opakované podanie nevedie k akumulácii. Vylučovanie je prevažne močom (70 % dávky) a stolicou (22 %) vo forme neaktívnych metabolitov.


Amlodipín


Absorpcia, distribúcia

Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa amlodipín dobre vstrebáva a maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 6 – 12 hodín po užití dávky. Absolútna biologická dostupnosť je v rozpätí 64 – 80 %. Distribučný objem je približne 21 l/kg. Štúdie in vitro ukázali, že približne 97,5 % cirkulujúceho amlodipínu je viazaného na plazmatické bielkoviny.


Biotransformácia / eliminácia

Terminálny plazmatický polčas eliminácie je v rozpätí 35 – 50 hodín a umožňuje podávanie amlodipínu v jednej dennej dávke. Amlodipín sa extenzívne metabolizuje v pečeni na neúčinné metabolity, pričom 10 % materskej látky a 60 % metabolitov sa vylučuje do moču.


Starší pacienti

Čas po dosiahnutie maximálnejplazmatickej koncentrácie amlodipínu u starších i mladých ľudí je podobný. Klírens amlodipínu má tendenciu k zníženiu, čo vedie k zväčšeniu plochy pod krivkou (AUC) a predĺženiu polčasu eliminácie u starších pacientov. Odporúčaný režim dávkovania je u starších pacientov rovnaký, avšak zvyšovanie dávky má prebiehať s opatrnosťou.


Poškodenie obličiek

Farmakokinetika indapamidu sa u pacientov s renálnou insuficienciou nemení.


Poškodenie pečene

Kinetika perindoprilu je modifikovaná u pacientov s cirhózou: hepatálny klírens pôvodnej molekuly je znížený o polovicu. Množstvo vytvoreného perindoprilátu však nie je znížené, a preto nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časti 4.2 a 4.4).

Tak ako pri všetkých kalciových antagonistoch, polčas amlodipínu je predĺžený u pacientov s porušenou funkciou pečene.


Pediatrická populácia

Farmakokinetická štúdia sa uskutočnila u 74 detí s hypertenziou vo veku od 12 mesiacov do 17 rokov (s 34 pacientmi vo veku od 6 do 12 rokov a 28 pacientmi vo veku od 13 do 17 rokov), ktorí dostávali amlodipín v dávkach v rozmedzí 1,25 až 20 mg podaných raz alebo dvakrát denne. U detí vo veku 6 až 12 rokov bol typický perorálny klírens (CL/F) 22,5 l/h u mužov a 16,4 l/h u žien a u dospievajúcich vo veku 13-17 rokov bol typický perorálny klírens (CL/F) 27,4 l/h u mužov a 21,3 l/h u žien. U jednotlivcov sa pozoroval veľký rozdiel v expozícii. Údaje hlásené u detí mladších ako 6 rokov sú obmedzené.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Perindopril

V štúdiách chronickej perorálnej toxicity (na potkanoch a opiciach) sú cieľovým orgánom obličky s reverzibilným poškodením.

V in vitro, ani v in vivoštúdiách nebola pozorovaná mutagenita.

Reprodukčné toxikologické štúdie (na potkanoch, myšiach, králikoch a opiciach) nepreukázali žiadne známky embryotoxicity alebo teratogenity. Pri inhibítoroch angiotenzín-konvertujúceho enzýmu ako skupine sa však potvrdilo, že vyvolávajú nežiaduce účinky vedúce k neskorému vývoju plodu, čo pri hlodavcoch a králikoch vedie k úmrtiu plodu a vrodeným defektom: boli pozorované renálne lézie a zvýšenie peri- a postnatálnej mortality.

V dlhodobých štúdiách na potkanoch a myšiach nebola pozorovaná karcinogenita.


Indapamid

Najvyššie dávky podané perorálne rôznym živočíšnym druhom (40‑ až 8000‑násobne vyššie ako terapeutická dávka) viedli k zosilneniu diuretických účinkov indapamidu. Hlavné príznaky otravy počas štúdií akútnej toxicity s indapamidom podávaným intravenózne alebo intraperitoneálne súviseli s farmakologickým účinkom indapamidu, t.j. bradypnoe a periférna vazodilatácia.

Testy na mutagénne a karcinogénne účinky indapamidu boli negatívne.


Amlodipín

Reprodukčnéštúdiepreukázali, žeantagonistyvápnika majú embryotoxickéa/aleboteratogénneúčinky na niektoré druhy, spôsobujú predovšetkým malformácie distálneho skeletu.

U potkanov, ktorým bol podávaný amlodipín (samcom 64 dní a samiciam 14 dní pred párením) v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8-násobok* maximálnej odporúčanej terapeutickej dávky u ľudí 10 mg v mg/m2povrchu tela) sa neprejavil účinok na fertilitu. V inej štúdii s potkanmi, v ktorej bol počas 30 dní podávaný samcom potkanov amlodipín besilát v dávkach porovnateľných s dávkami u ľudí, prepočítanými na mg/kg, boli zistené pokles plazmatických koncentrácií folikuly stimulujúceho hormónu a testosterónu, ako aj pokles počtu spermií a počtu zrelých spermatíd a Sertoliho buniek.

U potkanov a myší, ktorým bol v potrave dva roky podávaný amlodipín v koncentráciách zabezpečujúcich dennú dávku 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nedokázala karcinogenita. Najvyššia dávka (pre myši, rovnako ako pre potkany dvojnásobok* maximálnej odporúčanej klinickej dávky 10 mg v mg/m2povrchu tela) sa približovala k maximálnej tolerovanej dávke u myší, nie však u potkanov.

Štúdie mutagenity neodhalili žiadny vplyv lieku na úrovni génov alebo chromozómov.

*Prerátané na pacienta s hmotnosťou 50 kg


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza (E460)

Hexahydrát chloridu vápenatého

Škrob, predželatínovaný (typ 1500)

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Hydrogénuhličitan sodný

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Magnéziumstearát (E572)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote nižšej ako 30°C

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (OPA/Alu/PVC/Alu): 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84 a 90 tabliet v škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO/A


Co-Amlessa 2 mg/ 5 mg/ 0,625 tablety: 58/0445/13-S

Co-Amlessa 4 mg/ 5 mg/ 1,25 tablety: 58/0446/13-S

Co-Amlessa 4 mg/ 10 mg/ 1,25 tablety: 58/0447/13-S

Co-Amlessa 8 mg/ 5 mg/ 2,5 tablety: 58/0448/13-S

Co-Amlessa 8 mg/ 10 mg/ 2,5 tablety: 58/0449/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE


21

Co-Amlessa 4 mg/10 mg/1,25 mg tablety