+ ipil.sk

Cognomem 10 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/03772-REG, 2012/03773-REG


Písomná informácia pre používateľa


Cognomem 10 mg

Cognomem 20 mg

filmom obalené tablety


memantíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Cognomem a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Cognomem

3. Ako užívať Cognomem

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Cognomem

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Cognomema na čo sa používa


Cognomem sa používa na liečbu pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.

Cognomem patrí do skupiny liekov známych ako lieky proti demencii.


Strata pamäti pri Alzheimerovej chorobe je dôsledkom poruchy prenosu signálov v mozgu.V mozgu sa nachádzajú tzv. N-metyl-D-aspartát (NMDA)-receptory, ktoré sú zapojené do prenosu nervových signálov, dôležitých pri učení a pre pamäť.Cognomem patrí do skupiny liekov, ktoré sa volajú antagonisty NMDA-receptorov. Cognomem pôsobí na týchto NMDA-receptoroch, a tak zlepšuje prenos nervových signálov a pamäť.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijeteCognomem


Neužívajte Cognomem

 • ak ste alergický na memantíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Cognomem, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

 • ak ste niekedy mali epileptický záchvat,

 • ak ste nedávno prekonali infarkt myokardu (srdcový záchvat) alebo ak trpíte na zlyhávanie srdca alebo na nekontrolovanú hypertenziu (vysoký krvný tlak).

V týchto situáciách má byť liečba starostlivo kontrolovaná a váš lekár má pravidelne prehodnocovať, aký klinický prospech vám Cognomemprináša.


Ak trpíte stavmi obličkovej tubulárnej acidózy (RTA, nárast kyselinotvorných látok v krvi v dôsledku renálnej dysfunkcie (zlého fungovania obličiek)) alebo máte závažné infekcie močových ciest (systému na vylučovanie moču), informujte o tom svojho lekára, pretože vám musí upraviť dávku vášho lieku.


Ak trpíte renálnym poškodením (ťažkosťami s obličkami), lekár vám má starostlivo monitorovať vaše obličkové funkcie, a ak je to potrebné, podľa nich upraviť dávky memantínu.


Počas užívania memantínu sa musí vyhnúť súbežnému užívaniu liekov ako amantadín (na liečbu Parkinsonovej choroby), ketamín (liečivo všeobecne používané ako anestetikum), dextrometorfán (všeobecne používaný na liečbu kašľa) a iných NMDA-antagonistov.


Deti a dospievajúci

Cognomem sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Cognomem

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Cognomem môže meniť účinok najmä nasledujúcich liekov a ich dávkovanie vám môže lekár upraviť:

 • amantadín, ketamín, dextrometorfán,

 • dantrolén, baklofén,

 • cimetidín, ranitidín, prokaínamid, chinidín, chinín, nikotín,

 • hydrochlórotiazid (alebo akákoľvek kombinácia s hydrochlórotiazidom),

 • anticholinergiká (liečivá všeobecne používané na liečbu pohybových porúch alebo kŕčov v tráviacom trakte),

 • antikonvulzíva (liečivá používané na prevenciu a zmiernenie záchvatov),

 • barbituráty (liečivá všeobecne používané na navodenie spánku),

 • dopaminergické agonisty (liečivá ako L-dopa, bromokriptín),

 • antipsychotiká (liečivá používané na liečbu duševných porúch),

 • perorálne antikoagulanciá.


Ak idete do nemocnice, oznámte tam svojmu ošetrujúcemu lekárovi, že užívate Cognomem.


Cognomem a jedlo, nápoje a alkohol

Ak ste nedávno zmenili alebo chcete zásadným spôsobom zmeniť stravu (napr. normálnu stravu na prísne vegetariánsku), informujte o tom svojho lekára, pretože vám musí upraviť dávkovanie liekov.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Užívanie Cognomemu v tehotenstve sa neodporúča.

Ženy, ktoré užívajú tento liek, nesmú dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Váš lekár vám povie, či vám vaše ochorenie dovoľuje bezpečne viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Cognomem tiež môže zmeniť vašu schopnosť pohotovo reagovať, viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Cognomem obsahuje laktózu

Ak vám lekár niekedy povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára skôr, ako začnete tento liek užívať.


3. Ako užívať Cognomem


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie

Odporúčaná dávka Cognomemu pre dospelých a starších pacientov je 20 mg jedenkrát denne. Aby sa zmiernilo riziko vzniku vedľajších účinkov, táto dávka sa dosahuje postupne podľa nasledujúcej schémy dennej liečby:

1. týždeň

polovica 10 mg tablety (5 mg)

2. týždeň

jedna 10 mg tableta (10 mg)

3. týždeň

jeden a pol 10 mg tablety (15 mg)

Od 4. týždňa

dve 10 mg tablety 1-krát denne alebo jedna 20 mg tableta (20 mg)


Zvyčajná počiatočná dávka je polovica 10 mg tablety raz denne (1x 5 mg) v priebehu 1. týždňa. V druhom týždni sa zvyšuje na jednu 10 mg tabletu jedenkrát denne (1x 10 mg) a v treťom týždni na jeden a pol 10 mg tablety jedenkrát denne (1 × 15 mg). Od štvrtého týždňa je obvyklá dávka dve 10 mg tablety jedenkrát denne alebo jedna 20 mg tableta jedenkrát denne (1x 20 mg).


Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek

Ak máte poruchu funkcie obličiek, lekár vám určí dávku, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu stavu. V takom prípade vám má lekár v stanovených intervaloch kontrolovať vaše obličkové funkcie.


Podávanie

Cognomem sa užíva ústami jedenkrát denne. Aby ste mali z lieku úžitok, musíte ho užívať pravidelne každý deň v rovnakú dennú dobu.Tablety sa majú zapíjať vodou.

Tablety možno užívať s jedlom aj bezjedla.


Trvanie liečby

Pokračujte v užívaní Cognomemudovtedy, kým vám prináša úžitok. Váš lekár má liečbu pravidelne vyhodnocovať.

Ak užijete viac Cognomemu,ako máte

- Vo všeobecnosti by vám užitie väčšieho množstva Cognomemu nemalo ublížiť. Môžete však pociťovať zvýraznenie príznakov, ktoré sú popísané v časti 4. „Možné vedľajšie účinky“.

- Ak užijete nadmernú dávkutohto lieku, kontaktujte svojho lekára alebo pohotovosť, pretože môžete potrebovať lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Cognomem

- Ak zistíte, že ste zabudli užiť dávku Cognomemu, počkajte a užite až nasledujúcu dávku v obvyklom čase.

- Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vo všeobecnosti sa pozorovali vedľajšie účinky miernej až strednej intenzity.

Časté(môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 pacientov):

Bolesť hlavy, ospalosť, zápcha, zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií, závraty, porucha rovnováhy, dýchavičnosť, vysoký krvný tlak a precitlivenosť na liečivo.

Menej časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 100 pacientov):

Únava, plesňové infekcie, zmätenosť, halucinácie, vracanie, poruchy chôdze, zlyhanie srdca a zrážanie krvi v žilách (trombóza/tromboembólia).

Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 pacientov):

Záchvaty.

Neznáme (frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov):

Zápal pankreasu, zápal pečene (hepatitída) a psychotické reakcie.


Alzheimerova choroba býva sprevádzaná depresiami, samovražednými predstavami a samovraždou. Tieto udalosti boli hlásené u pacientov liečenýchCognomemom.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Cognomem


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Cognomemobsahuje

Liečivo je memantíniumchlorid.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý, mastenec, magnéziumstearát.

Obal tablety: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400 (E 1521).


Ako vyzerá Cognomema obsah balenia

Cognomem 10 mg filmom obalené tablety: 10 mg rozlomiteľné filmom obalené tablety.

Biele až takmer biele, filmom obalené tablety v tvare kapsuly, s dĺžkou približne 11,1±0,2 mm a šírkou približne 5,1±0,2 mm, s deliacou ryhou na oboch stranách.

Cognomem 20 mg filmom obalené tablety: 20 mg rozlomiteľné filmom obalené tablety.

Biele až takmer biele, filmom obalené tablety v tvare kapsuly, s dĺžkou približne 13,30±0,2 mm a šírkou približne 7,2±0,2 mm, s deliacimi ryhami na obidvoch stranách.

Tabletu je možné rozdeliť na rovnaké dávky.


Cognomem 10 mg filmom obalené tablety: balenie obsahuje 14, 28, 30, 42, 45, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 a 112 filmom obalených tabliet v PVC/Al blistroch.

Cognomem 20 mg filmom obalené tablety: balenie obsahuje 14, 28, 30, 42, 45, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 a 112 filmom obalených tabliet v PVC/Al blistroch.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Zentiva, k.s.

U kabelovny 130

Dolní Měcholupy

102 37 Praha

Česká republika


Výrobca


S.C Zentiva S.A

B-dul Theodor Pallady nr.50, sector 3

032266 Bukurešť

Rumunsko


Tento liek je registrovaný v členských štátoch EHP pod nasledovnými názvami:

Litva, Estónsko, Rumunsko, Slovensko, Česká republika, Bulharsko, Lotyšsko, Poľsko, Grécko, Slovinsko a Cyprus

Cognomem


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2013.

5

Cognomem 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/03772-REG, 2012/03773-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Cognomem 10 mg

Cognomem 20 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg memantíniumchloridu(čo zodpovedá 8,31 mg memantínu).

Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg memantíniumchloridu(čo zodpovedá 16,62 mg memantínu).


Pomocné látky so známym účinkom:

Cognomem 10 mg filmom obalené tablety: Každá filmom obalená tableta obsahuje 133,00 mgmonohydrátu laktózy.

Cognomem 20 mg filmom obalené tablety: Každá filmom obalená tableta obsahuje 266,00 mgmonohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Cognomem 10 mg filmom obalené tablety: 10 mg rozlomiteľné filmom obalené tablety.

Biele až takmer biele, filmom obalené tablety v tvare kapsuly, s dĺžkou približne 11,1±0.2 mm a šírkou približne 5,1±0.2 mm, s deliacou ryhou na oboch stranách.


Cognomem 20 mg filmom obalené tablety: 20 mg rozlomiteľné filmom obalené tablety.

Biele až takmer biele, filmom obalené tablety v tvare kapsuly, s dĺžkou približne 13,30±0.2 mm a šírkou približne 7,2±0.2 mm, s deliacimi ryhami na obidvoch stranách.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu má začať a sledovať lekár skúsený v diagnostike a liečbe Alzheimerovej demencie. Terapia sa má začať len vtedy, ak je opatrovník schopný pravidelne kontrolovať, ako pacient užíva lieky. Diagnóza sa má stanoviť podľa súčasných diagnostických odporúčaní. Tolerancia a dávkovanie memantínu sa majú pravidelne prehodnocovať, najlepšie do troch mesiacov po začatí liečby. Ďalej sa má klinický prínos memantínu a tolerancia liečby vyhodnocovať v pravidelných intervaloch podľa aktuálnych klinických postupov. V udržiavacej liečbe sa môže pokračovať, pokiaľ je pre pacienta prínosom a zároveň liečbu memantínom toleruje. Prerušenie liečby memantínom sa má zvážiť v prípade, keď nie je prítomný preukázateľný terapeutický prínos alebo pacient netoleruje liečbu.

Cognomem sa má podávať jedenkrát denne a má sa užívať vždy v rovnakú dennú dobu. Filmom obalené tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


Titrácia dávky

Maximálna denná dávka je 20 mg denne. Aby sa znížilo riziko nežiaducich účinkov, udržiavacia dávka sa dosahuje vzostupnou titráciou o 5 mg týždenne počas prvých 3 týždňov liečby nasledovne. Pre postupnú titráciu dávky sú k dispozícii iné sily tabliet.

1. týždeň (deň 1 – 7): Pacient má užívať polovicu 10 mg filmom obalenej tablety (5 mg) denne počas 7 dní.

2. týždeň (deň 8 – 14): Pacient má užívať jednu 10 mg filmom obalenú tabletu (10 mg) denne počas 7 dní.

3. týždeň (deň 15 – 21): Pacient má užívať jeden a pol 10 mg filmom obalenej tablety (15 mg) denne počas 7 dní.

Od 4. týždňa ďalej: Pacient má užívať dve 10 mg filmom obalené tablety (20 mg) alebo jednu 20 mg filmom obalenú tabletu denne.


Udržiavacia dávka

Dospelí:Odporúčaná udržiavacia dávka je 20 mg denne.


Starší pacienti:Na základe klinických štúdií je dávka odporúčaná pre pacientov nad 65 rokov 20 mg denne (dve 10 mg filmom obalené tablety jedenkrát denne), ako bolo popísané vyššie.


Pediatrická populácia:Cognomem sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek: U pacientov s mierne porušenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 50-80 ml/min) sa nevyžaduje úprava dávky. U pacientov so stredne ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu 30-49 ml/min) má byť denná dávka 10 mg denne. Ak je dávka dobre tolerovaná minimálne 7 dní, môže byť zvýšená až do 20 mg/deň podľa štandardnej titračnej schémy. U pacientov s ťažko porušenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 5-29 ml/min) má byť denná dávka 10 mg denne.


Pacienti s poruchou funkcie pečene:U pacientov s mierne až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (Child-Pugh A a Child-Pugh B) nie je potrebná úprava dávky. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene nie sú dostupné údaje o užívaní memantínu. Podanie Cognomemu sa neodporúča pacientom s ťažkou poruchou funkcie pečene.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov s epilepsiou, so záchvatmi kŕčov v minulosti alebo s predispozičnými faktormi na epilepsiu sa odporúča opatrnosť.

Je potrebné vyhýbať sa súbežnému užívaniu N-metyl-D-aspartát (NMDA)-antagonistov ako je amantadín, ketamín alebo dextrometorfán s memantínom. Tieto liečivá účinkujú na ten istý receptorový systém ako memantín, preto pri ich súbežnom užívaní by mohli byť častejšie alebo výraznejšie nežiaduce reakcie (týkajúce sa najmä centrálneho nervového systému (CNS)) (pozri tiež časť 4.5).

Niektoré faktory, ktoré môžu zvýšiť pH moču (pozri časť 5.2 „Eliminácia“), si vyžadujú starostlivé sledovanie pacienta. Tieto faktory zahŕňajú drastické zmeny diéty, napr. z mäsitej na vegetariánsku, alebo masívny príjem alkalizujúcich žalúdočných pufrov. Močové pH sa môže zvýšiť tiež pri stavoch renálnej tubulárnej acidózy (RTA) alebo pri ťažkých infekciách močového traktu baktériou Proteus.

Vo väčšine klinických štúdií boli vylúčení pacienti s nedávnym infarktom myokardu, dekompenzovaným kongestívnym srdcovým zlyhaním (NYHA III-IV) alebo nekontrolovanou hypertenziou. Dôsledkom toho je fakt, že k dispozícii je len obmedzené množstvo údajov a pacienti s týmito ochoreniami majú byť starostlivo sledovaní.


Upozornenie


Tablety obsahujú monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo malabsorpcie glukózo-galaktózy, nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


V dôsledku farmakologických efektov a mechanizmu účinku memantínu sa môžu objaviť nasledovné interakcie:

Mechanizmus účinku naznačuje, že účinky L-dopy, dopamínergických agonistov a anticholínergík môžu byť pri súbežnom užívaní s NMDA-antagonistami, ako je memantín, zosilnené. Účinky barbiturátov a antipsychotík môžu byť znížené. Súbežné podávaniememantínu a myorelaxancií, dantrolénu alebo baklofénu, môže modifikovať ich účinkya vyžadovať úpravu dávok.

Je potrebné sa vyhnúť súbežnému užitiu memantínu a amantadínu, a to pre riziko farmakotoxickej psychózy. Obe liečivá sú chemicky príbuzné NMDA-antagonistom. To isté môže platiť pre ketamín a dextrometorfán (pozri tiež časť 4.4). Existuje len jedna publikovaná kazuistikao možnom riziku kombinácie memantínu a fenytoínu.

 • Iné liečivá, ako sú cimetidín, ranitidín, prokaínamid, chinidín, chinín a nikotín, ktoré používajú ten istý obličkový katiónový transportný systém ako amantadín, môžu tiež interagovať s memantínom a viesť tak k potenciálnemu riziku zvýšených plazmatických hladín.

 • Ak sa memantín používa súbežne s hydrochlórotiazidom (HCT) alebo akoukoľvek kombináciou HCT, je tu možnosť zníženia sérovej hladiny HCT.

 • Pri postmarketingovom sledovaní boli zaznamenané ojedinelé prípady zvýšenia hodnôt medzinárodného normalizovaného pomeru (INR) u pacientov užívajúcich súbežne warfarín. Aj keď priama súvislosť nebola potvrdená, u pacientov, ktorí sú súbežne liečení perorálnymi antikoagulanciami, sa odporúča dôkladné sledovanie protrombínového času alebo INR.

Pri jednorazovej dávke vo farmakokinetických (FK) štúdiách u mladých zdravých dobrovoľníkov nebola pozorovaná žiadna významná interakcia liečiva memantínu s glyburidom/metformínom alebo s donepezilom.


V klinickej štúdii u mladých zdravých dobrovoľníkov nebol pozorovaný žiadny významný účinok memantínu na farmakokinetiku galantamínu.


Memantín in vitro neinhiboval CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavín obsahujúci monooxygenázu, epoxid hydrolázu alebo sulfatión.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku memantínu. Štúdie na zvieratách naznačujú potenciál pre znížený vnútromaternicový rast pri expozičných hladinách identických alebo mierne vyšších ako u ľudí (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko pre ľudí. Memantín môže byť používaný počas gravidity, iba ak je to jasne nevyhnutné.


Laktácia

Nie je známe, či sa memantín u žien vylučuje do materského mlieka, ale ak vezmeme do úvahy lipofilitu tejto látky, je to pravdepodobné. Ženy, ktoré užívajú memantín, nemajú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Samotná Alzheimerova choroba stredného až ťažkého stupňa obvykle spôsobuje zhoršenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Navyše Cognomem má menší až stredný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, takže ambulantných pacientov je potrebné upozorniť, aby boli osobitne opatrní.


 1. Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách s miernou až ťažkou demenciou, ktoré zahŕňali 1784 pacientov liečených memantínom a 1595 pacientov, ktorí užívali placebo, sa celkový výskyt nežiaducich účinkov pri liečbe memantínom nelíšil od výskytu pri placebe a nežiaduce reakcie boli obvykle miernej až strednej závažnosti. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce reakcie s vyšším výskytom v skupine s memantínomvoči placebovej skupine boli závraty (6,3% voči 5,6%), bolesť hlavy (5,2% voči 3,9%), zápcha (4,6%voči 2,6%), ospalosť (3,4% voči 2,2%) a hypertenzia (4,1% voči 2,8%).

Nasledujúce nežiaduce účinky v doleuvedenej tabuľke boli zozbierané z klinických štúdií s memantínom a z obdobia od jeho uvedenia na trh. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Nežiaduce účinky sú zoradené podľa tried orgánových systémov pri použití nasledovnej konvencie: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedajú sa určiť z dostupných údajov).

Infekcie a nákazy

Menej časté

Plesňové infekcie

Poruchy imunitného systému

Časté

Precitlivenosť na liek

Psychické poruchy

Časté

Ospalosť

Menej časté

Zmätenosť, halucinácie1

Neznáme

Psychotické reakcie2

Poruchy nervového systému

Časté

Závraty, poruchy rovnováhy

Menej časté

Poruchy chôdze

Veľmi zriedkavé

Záchvaty

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Zlyhanie srdca

Poruchy ciev

Časté

Hypertenzia

Menej časté

Žilová trombóza/tromboembólia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Zápcha

Menej časté

Vracanie

Neznáme

Pankreatitída2

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

Zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií

Neznáme

Hepatitída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Bolesť hlavy

Menej časté

Únava

1Halucinácie boli pozorované hlavne u pacientov s ťažkým stupňom Alzheimerovej choroby.

2Ojedinelé prípady hlásené z post-marketingového sledovania.

Alzheimerova choroba býva sprevádzaná depresiou, samovražednými predstavami a suicídiom. V postmarketingovom sledovaní boli tieto udalosti hlásené u pacientov liečených memantínom.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Z klinických štúdií a post-marketingovej praxe sú dostupné len obmedzené skúsenosti s predávkovaním.

Symptómy: V prípade relatívne značného predávkovania (200 mg a 105 mg/deň počas 3 dní, jednotlivo) sa objavili iba príznaky únavy, slabosti a/alebo hnačka alebo žiadne príznaky. V prípadoch predávkovania nižšími dávkami ako 140 mg alebo neznámou dávkou sa u pacienta prejavili príznaky ovplyvnenia centrálneho nervového systému (zmätenosť, ospanlivosť, somnolencia, závraty, nepokoj, agresivita, halucinácie a poruchy chôdze) a/alebo ťažkosti gastrointestinálneho pôvodu (vracanie a hnačka).

Vo veľmi extrémnom prípade predávkovania, pacient prežil perorálne užitú dávku v celkovom množstve 2 000 mg memantínu s účinkami na centrálny nervový systém (kóma počas 10 dní, a neskôr diplopia a nepokoj). Pacientovi bola podaná symptomatická liečba a plazmaferéza. Pacient sa zotavil bez trvalých následkov na zdraví.

V inom prípade značného predávkovania pacient taktiež prežil a zotavil sa. Po užití 400 mg memantínu perorálne sa u pacienta prejavili príznaky ovplyvnenia centrálneho nervového systému ako je nepokoj, psychóza, zrakové halucinácie, stav pred vznikom kŕčov, somnolencia, stupor a bezvedomie.

Liečba: V prípade predávkovania má byť liečba symptomatická. Nie je dostupné žiadne špecifické antidotum pri intoxikácii alebo predávkovaní. Štandardné klinické postupy na odstránenie liečivaz tela, napr. výplach žalúdka, čierne uhlie (prerušenie možného entero-hepatálneho obehu), acidifikácia moču a nútená diuréza majú byť používané primerane.

V prípade náznakov a symptómov nadmernej celkovej stimulácie centrálneho nervového systému (CNS), sa má starostlivo zvážiť symptomatická klinická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: psychoanaleptiká, iné lieky proti demencii, ATC kód: N06DX01.


Vzrastá množstvo dôkazov o tom, že porušená funkcia glutamátergickej neurotransmisie, najmä na NMDA-receptoroch, sa podieľa na vzniku príznakov aj na progresii ochorenia u neurodegeneratívnej demencie.

Memantín je na napätí závislý, nekompetitívny antagonista NMDA receptorov strednej afinity. Zmierňuje účinky patologicky zvýšených tonických hladín glutamátu, ktoré môžu viesť k neuronálnej dysfunkcii.

Klinické štúdie:

Pivotná monoterapeutická štúdia v populácii pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa (celkové skóre mini mental state examination (MMSE) na začiatku liečby 3 – 14) zahŕňala 252 ambulantne liečených pacientov. Štúdia preukázala priaznivý účinok liečby memantínom v porovnaní s placebom po 6-tich mesiacoch (analýza pozorovaných prípadov pre the clinician´s interview based impression of change (CIBIC-plus): p=0,025; pre kooperatívne štúdie Alzheimerovej choroby – aktivity denného života (Alzheimer’s disease cooperative study – activities of daily living - ADCS-ADLsev): p=0,003; severe impairment battery (SIB): p=0,002).

Pivotná štúdia s memantínom v monoterapii v liečbe Alzheimerovej choroby mierneho až stredného stupňa (celkové skóre MMSE na začiatku liečby 10 – 22) zahŕňala 403 pacientov.U pacientov liečených memantínom bol pozorovaný štatisticky signifikantne lepší účinok v porovnaní s pacientmi, ktorým bolo podávané placebo, v primárnych ukazovateľoch v 24. týždni prevodom hodnôt z posledného dokumentovaného vyšetrenia (last observation carried forward - LOCF): stupnica Alzheimerovej choroby (Alzheimer´s disease assessment scale - ADAS-cog) (p=0,003) a CIBIC-plus (p=0,004). V ďalšej monoterapeutickej štúdii v liečbe Alzheimerovej choroby mierneho až stredného stupňa bolo randomizovaných celkovo 470 pacientov (celkové skóre MMSE na začiatku liečby 11-23).

V prospektívne definovanej primárnej analýze nebola dosiahnutá štatistická významnosť v primárnom ukazovateli účinnosti v 24. týždni.

Meta-analýza pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa (celkové skóre MMSE < 20) zo šiestich, placebom kontrolovaných, 6-mesačných klinických štúdií vo fáze III. (vrátane monoterapeutických štúdií a štúdií s pacientmi na ustálenej dávke inihibítorov acetylcholínesterázy) preukázala štatisticky signifikantný účinok v prospech liečby memantínom v kognitívnej, globálnej a funkčnej oblasti.

Pri identifikovaní pacientov so súčasným zhoršením vo všetkých troch oblastiach výsledky ukázali štatisticky signifikantný účinok memantínu v prevencii zhoršenia. Až u dvojnásobného počtu pacientov na placebe v porovnaní s pacientmi na memantíne sa preukázalo zhoršenie vo všetkých troch oblastiach (21% voči 11%, p<0,0001).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Memantín má absolútnu biodostupnosť približne 100%. Tmaxje medzi 3 a 8 hodinami. Nie sú dôkazy o tom, že by potrava ovplyvňovala absorpciu memantínu.


Distribúcia

Denné dávky 20 mg vedú k rovnovážnym plazmatickým koncentráciám memantínu v rozmedzí od 70 do 150 ng/ml (0,5-1 μmol) s veľkými interindividuálnymi variáciami.Keď sa podávali denné dávky 5 až 30 mg, priemerný pomer cerebrospinálny likvor (CSF)/sérum bol vypočítaný na 0,52. Objem distribúcie je okolo 10 l/kg. Približne 45% memantínu sa viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia

Asi 80% cirkulujúceho memantínového materiálu u ľudí je prítomného v podobe materskej látky. Hlavnými metabolitmi u ľudí sú N-3,5-dimetyl-gludantán, izomerická zmes 4- a 6- hydroxy-memantínu a 1-nitrózo-3,5-dimetyl-adamantán. Žiaden z týchto metabolitov nevykazuje NMDA-antagonistickú aktivitu. In vitro sa nezistil metabolizmus katalyzovaný niektorým z cytochrómov P-450.

V štúdii s použitím perorálne podávaného 14C-memantínu vymizlo priemerne 84% dávky v priebehu20 dní, pričom viac ako 99% sa vylúčilo obličkami.


Eliminácia

Memantín sa vylučuje monoexponenciálnym spôsobom s konečným t½od 60 do 100 hodín. U dobrovoľníkov s normálnou funkciou obličiek dosahuje celkový klírens (Cltot) množstvo do 170 ml/min/1,73 m2a časť celkového obličkového klírensu sa dosahuje tubulárnou sekréciou.

Obličkový transport zahŕňa tiež tubulárnu reabsorpciu, pravdepodobne sprostredkovanú katiónovými transportnými proteínmi.Rýchlosť obličkovej eliminácie memantínu môže byť za alkalických podmienok moču znížená koeficientom 7 až 9 (pozri časť 4.4).Alkalizácia moču môže byť výsledkom drastických zmien diéty, napr. z mäsitej na vegetariánsku, alebo masívneho príjmu alkalizujúcich žalúdočných pufrov.


Linearita

Štúdie na dobrovoľníkoch demonštrovali lineárnu farmakokinetiku v dávkovom rozpätí 10 až 40 mg.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Pri dávke memantínu 20 mg denne, hladiny memantínu v CSF zodpovedajú hodnote ki(ki= inhibičná konštanta) memantínu, ktorá je 0,5 μmol v ľudskom frontálnom kortexe.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V krátkodobých štúdiách u potkanov indukoval memantín, podobne ako iné NMDA-antagonisty, neuronálnu vakuolizáciu a nekrózu (Olneyho lézie) len po dávkach, vedúcich k veľmi vysokým sérovým koncentráciám.Ataxia a iné predklinické príznaky predchádzali vakuolizácii a nekróze.Keďže takéto účinky neboli pozorované v dlhodobých štúdiách u hlodavcov ani u nehlodavcov, klinický význam týchto zistení zostáva nejasný.

Očné zmeny sa premenlivo pozorovali v štúdiách toxicity po opakovanej dávke u hlodavcov a psov, ale nie u opíc. Špecifické oftalmoskopické vyšetrenia v klinických štúdiách s memantínom však žiadne takéto zmeny neodhalili.

U hlodavcov sa pozorovala fosfolipidóza v pľúcnych makrofágoch v dôsledku nahromadenia memantínu v lyzozómoch.Tento účinok je známy aj u iných liečiv s katiónovými amfifilickými vlastnosťami. Je možný vzťah medzi touto akumuláciou a vakuolizáciou pozorovanou v pľúcach. Tento účinok bol pozorovaný u hlodavcov len pri vysokých dávkach. Klinický význam týchto zistení je nejasný.

Pri štandardných vyšetreniach sa po testovaní memantínu nezistila žiadna genotoxicita. V celoživotných štúdiách na myšiach a potkanoch sa nedokázala žiadna karcinogenita. Memantín nebol u potkanov a králikov teratogénny, dokonca ani pri dávkach toxických pre matku, a nezaznamenali sa žiadne nežiaduce účinky memantínu na fertilitu. U potkanov sa zistilo zníženie rastu plodu pri expozičných hladinách, ktoré boli identické alebo mierne vyššie ako expozičné hladiny u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza

koloidný oxid kremičitý

mastenec

magnéziumstearát


Obal tablety:

hypromelóza (E464)

oxid titaničitý (E171)

makrogol 400 (E1521)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Cognomem 10 mg filmom obalené tablety: PVC/Al blister obsahujúci 14, 28, 30, 42, 45, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 a 112 filmom obalených tabliet.


Cognomem 20 mg filmom obalené tablety: PVC/Al blister obsahujúci 14, 28, 30, 42, 45, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 a 112 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, k.s.

U kabelovny 130

Dolní Měcholupy

102 37 Praha

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


06/0454/13-S

06/0455/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU7

Cognomem 10 mg