+ ipil.sk

COLDREX Horúci nápoj Čierne ríbezlePríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev.č. 2013/02567


Písomná informácia pre používateľa


COLDREXHorúci nápoj Čierne ríbezle

COLDREX Horúci nápoj Citrón

prášok na perorálny roztok


(Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Acidum ascorbicum)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

 • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Coldrex Horúci nápoj a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Coldrex Horúci nápoj

3. Ako užívať Coldrex Horúci nápoj

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Coldrex Horúci nápoj

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Coldrex Horúci nápoj a na čo sa používa


Coldrex Horúci nápoj s príchuťou čiernych ríbezlí alebo citróna je liek proti chrípke a prechladnutiu, ktorý obsahuje tri liečivá:

 • paracetamol, liečivo proti bolesti a horúčke, ktoré odstraňuje bolesti v hrdle, bolesti

hlavy, svalov aj kĺbov a znižuje horúčku;

 • fenylefríniumchlorid, dekongestant (liečivo odstraňujúce upchatie nosa) zo skupiny sympatomimetík, ktorý uvoľňuje upchatý nos a vedľajšie nosové dutiny a tým pomáha uľahčiť dýchanie;

 • kyselinu askorbovú (vitamín C), obvyklú zložku liekov proti chrípke a prechladnutiu, ktorá

je v lieku kvôli tomu, aby pomohla nahradiť vitamín C, ktorého množstvo môže byť v počiatočnom štádiu chrípky a prechladnutia nedostatočné.


Coldrex Horúci nápoj je vhodný pre dospelých a mladistvých od 15 rokov (s hmotnosťou nad 50 kg) na úľavu od nepríjemných príznakov chrípky a prechladnutia. Coldrex Horúci nápoj odstraňuje bolesti v hrdle, uvoľňuje nos aj prinosové dutiny, odstraňuje bolesti hlavy, svalov aj kĺbov, znižuje horúčku a dopĺňa vitamín C.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Coldrex Horúci nápoj


Pamätajte si:


 • Coldrex Horúci nápoj obsahuje paracetamol. Neužívajte tento liek s akýmkoľvek ďalším liekom obsahujúcim paracetamol.

 • Neužívajte tento liek bez odporúčania lekára, ak máte problémy s pitím alkoholu a/alebo máte pečeňové ochorenie.

 • Coldrex Horúci nápoj obsahuje aj dekongestant (liečivo odstraňujúce upchatie nosa). Neužívajte tento liek s ďalšími liekmi, ktoré sa užívajú na zmiernenie chrípky, prechladnutia alebo opuchu nosovej sliznice (upchatého nosa).


Neužívajte ColdrexHorúci nápoj


 • ak ste alergický/á na paracetamol, fenylefríniumchlorid, vitamín C alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte niektorý z týchto zdravotných problémov:

závažné ochorenie pečene vrátane akútnej žltačky, zvýšený krvný tlak, zvýšený vnútroočný tlak (zelený zákal), užívate alebo ste užívali počas posledných dvoch týždňov lieky známe ako inhibítory monoaminooxidázy (lieky proti depresii).


Vzhľadom na obsah liečiv sa nesmie podávať deťom do 15 rokov.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní ColdrexuHorúci nápoj


 • ak máte niektorý z týchto zdravotných problémov:

ochorenie pečene alebo obličiek, zvýšenú činnosť štítnej žľazy, zväčšenú prostatu, prieduškovú astmu, cukrovku, ochorenie srdca, ochorenie postihujúce mozgové cievy, nedostatok glukózo-6-fosfát dehydrogenázy alebo hemolytickú anémiu (málokrvnosť z rozpadu červených krviniek), feochromocytóm (nádor drene nadobličiek), niektoré cievne ochorenia (napr. Raynaudov fenomén), užívate tzv. tricyklické antidepresíva (lieky proti depresii) alebo betablokátory (lieky na zníženie krvného tlaku a spomalenie srdcovej činnosti).


Ak máte niektoré z vyššie uvedených ochorení, pred užitím lieku Coldrex Horúci nápoj sa poraďte s lekárom.


 • Coldrex Horúci nápoj nie je určený na dlhodobú liečbu.

 • Nesmiete prekročiť uvedenú dávku. Užívanie vyšších než odporučených dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene.


Iné lieky a Coldrex horúci nápoj


Účinky lieku Coldrex Horúci nápoj a účinky iných súbežne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať.


Ak užívate Coldrex Horúci nápoj, neužívajte súbežne iné lieky proti chrípke a prechladnutiu alebo dekongestanty (lieky odstraňujúce upchatie nosa), najmä iné lieky obsahujúce paracetamol.

Užívanie lieku s akýmikoľvek súbežne užívanými liekmi je možné len po porade s lekárom, pretože riziko postihnutia pečene pôsobením paracetamolu je zvýšené pri súbežnom užívaní iných liekov, ktoré môžu spôsobovať poškodenie pečene alebo liekov indukujúcich pečeňové mikrozomálne enzými, napr. niektoré lieky proti epilepsii a ďalej je nutná porada s lekárom pri súbežnom užívaní warfarínu (liek na zriedenie krvi) vzhľadom na možné riziko zvýšenia krvácania.


Súbežné dlhodobé užívanie paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej alebo ďalších nesteroidných protizápalových liekov (NSA) môže viesť k poškodeniu obličiek.

Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom, ak užívate metoklopramid alebo domperidón pri nevoľnosti a vracaní alebo cholestyramín na zníženie hladiny cholesterolu.

Fenylefrín nachádzajúci sa v lieku môže v kombinácii s niektorými liekmi proti depresii spôsobiť zvýšenie krvného tlaku.

Rovnako súbežné podávanie s betablokátormi (lieky na zníženie krvného tlaku a spomalenie srdcovej činnosti) môže znížením účinku týchto liekov viesť k zvýšeniu krvného tlaku.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


ColdrexHorúci nápoj a jedlo a nápoje


Počas liečby sa nesmie konzumovať alkohol. Dlhodobá konzumácia alkoholu významne zvyšuje riziko poškodenia pečene. Ak máte problémy s pitím alkoholu, pred začiatkom liečby sa poraďte s lekárom.

Liek sa môže podávať nezávisle od jedla. Užívanie po jedle môže viesť k zníženiu účinku paracetamolu.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť,poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek nie je vhodné užívať počas tehotenstva a dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Coldrex Horúci nápoj môže spôsobiť závraty. Ak vám liek spôsobuje závraty, nesmiete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


ColdrexuHorúci nápoj obsahuje 0,135 g sodíka v jednom vrecku. Má sa vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Pri užití podľa odporúčaného dávkovania obsahuje každá dávka 2,7 - 2,9 g sacharózy. Musí sa to vziať do úvahy u pacientov s diabetom mellitus.

Coldrex Horúci nápoj Čierne ríbezle obsahuje farbivá oranžovú žlť E110, azorubín E122 a brilantnú čerň E151, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.


3. Ako užívať Coldrex Horúci nápoj


Vždy užívajte tento liekpresne podľa pokynov tejto písomnej informácie pre používateľa. Ak si nie ste niečím istý/á, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Obsah vrecka vysypte do pohára a zalejte veľmi horúcou vodou. Miešajte, kým sa prášok nerozpustí. Podľa chuti môžete prisladiť medom alebo cukrom, prípadne doliať studenú vodu. Teplý nápoj vypite.

Dospelí (vrátane starších osôb) a mladiství od 15 rokov (s hmotnosťou nad 50 kg): 1 vrecko 1 až 4-krát denne. Jednotlivé dávky užívajte vždy najskôr po 4 hodinách. Neužívajte viac ako 4 vrecká počas 24 hodín. Neprekračujte odporučené dávkovanie.


Užívanie vyšších než odporučených dávok môže viesť k riziku závažneho poškodenia funkcie pečene.

Ak nedôjde do 3 dní k zlepšeniu príznakov (horúčka, bolesť) alebo sa naopak ťažkosti zhoršia, vyskytnú sa nové príznaky alebo neobvyklé reakcie, poraďte sa o ďalšej liečbe s lekárom.

Tento liek neužívajte dlhšie ako 7 dní, pokiaľ lekár neurčí inak.


Ak užijete viac ColdrexuHorúci nápoj, ako máte

V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie a povedzte mu presné množstvo lieku, ktoré ste užili. Ukážte im použité balenie a túto písomnú informáciu. Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť vážne poškodenie až zlyhanie funkcie pečene. V prípade predávkovania je nevyhnutná okamžitá lekárska pomoc, aj keď nie sú prítomné žiadne príznaky predávkovania.


Ak zabudnete užiť ColdrexHorúci nápoj


Vezmite si jednu dávku, keď si spomeniete. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Neužívajte viac ako 1 dávku počas 4 hodín.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sú zriedkavé, vyskytujú sa s frekvenciou: viac ako 1 z 10 000 pacientov, ale menej ako 1 z 1000 pacientov a môžu sa prejaviť ako:


 • alergické reakcie ako sú kožné vyrážky, žihľavka, sťažené dýchanie v dôsledku zúženia priedušiek (bronchospazmus), svrbenie, potenie;

 • zmeny krvného obrazu;

 • bolesť žalúdka alebo iné tráviace ťažkosti, nevoľnosť a vracanie, hnačka;

 • vzostup krvného tlaku, bolesť hlavy, závrat, nespavosť a palpitácie (búšenie srdca), zrýchlená srdcová činnosť, depresia, zmätenosť, halucinácie, triaška, opuchy, poruchy videnia, nervozita;

 • sťažené alebo bolestivé močenie;

 • abnormálna funkcia pečene, zlyhanie pečene, žltačka.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov,

e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Coldrex Horúci nápoj


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo ColdrexHorúci nápoj obsahuje


Liečivá sú paracetamol 750 mg, fenylefríniumchlorid 10 mg, kyselina askorbová 60 mg v 1 vrecku.

Ďalšie zložky sú:


Coldrex Horúci nápoj Čierne ríbezle

sacharóza, kyselina citrónová, sodná soľ sacharínu, trinátriumcitrát, hneď čiernych ríbezlí (azorubín (E122), oranžová žlť (E110), brilantná čerň (E151)), ovocná príchuť, malinová príchuť, príchuť čiernej ríbezle. Vrecko obsahuje 135 mg sodíka a 2,7 g sacharózy.


Coldrex Horúci nápoj Citrón

sacharóza, kyselina citrónová, sodná soľ sacharínu, trinátriumcitrát, chinolínová žlť (E104), citrónová príchuť. Vrecko obsahuje tiež 135 mg sodíka a 2,9 g sacharózy.


Ako vyzerá ColdrexHorúci nápoj a obsah balenia


Coldrex Horúci nápoj Čierne ríbezle je kryštalický purpurový prášok s chuťou a vôňou čiernych ríbezlí.

Coldrex Horúci nápoj Citrón je kryštalický svetložltý prášok s citrónovou chuťou a vôňou.

K dispozícii je v jednodávkových vreckách, každé obsahuje 5 g prášku.

Veľkosť balenia: 5, 6, 10, 12, 14, 15, 18 alebo 20 vreciek v škatuľke.

Výdaj všetkých veľkostí balenia nie je viazaný na lekársky predpis.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľom rozhodnutia o registrácii je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Veľká Británia.

Výrobcom je SmithKline Beecham, S.A., Alcalá de Henares, Madrid, Španielsko.


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii


GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2

Telefón: +421 2 4826 1111

Fax: +421 2 4826 1214


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2013.5


COLDREX Horúci nápoj Čierne ríbezle

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/02567


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


COLDREX Horúci nápoj Čierne ríbezle


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedno vrecko obsahuje:

Liečivá:

Paracetamolum 750 mg

Phenylephrini hydrochloridum 10 mg

Acidum ascorbicum 60 mg


Pomocné látky so známym účinkom: sacharóza, sodík, azofarbivá.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na perorálny roztok

Kryštalický purpurový prášok s chuťou a vôňou čiernych ríbezlí.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liek je indikovaný na odstránenie príznakov chrípky a akútneho zápalu horných ciest dýchacích vrátane horúčky, bolesti hlavy, bolesti v hrdle, bolestí kĺbov a svalov, kongescie nosovej sliznice, sinusitídy a s ňou spojenej bolesti a akútneho katarálneho zápalu nosovej sliznice.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí (vrátane starších osôb) a mladiství od 15 rokov (s hmotnosťou nad 50 kg)

1 vrecko rozpustené v pohári horúcej vody 1 až 4-krát denne, odstup medzi jednotlivými dávkami najmenej 4 hodiny. Maximálna denná dávka paracetamolu je 4 g.


Deti a mladiství do 15 rokov

Vzhľadom na obsah liečiva liek nie je vhodný pre deti do 15 rokov.


Pacienti so zníženou funkciou obličiek

U pacientov so zníženou funkciou obličiek je potrebné upraviť dávkovanie. Pri glomerulárnej filtrácii 50 - 10 ml/min sa odporúča predĺžiť interval medzi jednotlivými dávkami na 6 hodín, pri hodnote filtrácie nižšej ako 10 ml/min sa interval predlžuje až na 8 hodín.


Spôsob podania:

Liek je určený na užitie per os. Obsah 1 vrecka sa rozpustí v pohári horúcej vody. Teplý nápoj sa vypije.


4.3 Kontraindikácie


Známa precitlivenosť na paracetamol, fenylefrín, kyselinu askorbovú alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Ťažká hepatálna insuficiencia, akútna hepatitída.

Užívanie inhibítorov MAO v súčasnosti alebo počas posledných dvoch týždňov.

Glaukóm s úzkym uhlom.

Závažná hypertenzia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov, ktorí užívajú tricyklické antidepresíva alebo betablokátory, u pacientov s pečeňovým alebo renálnym poškodením, hypertenziou, hypertyreózou, hypertrofiou prostaty, astmou bronchiale, diabetom mellitus, feochromocytómom, okluzívnym cievnym ochorením (napr. Raynaudov fenomén), u pacientov s nedostatkom glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, hemolytickou anémiou a srdcovým alebo cerebrovaskulárnym ochorením.

Pri podávaní paracetamolu pacientom so zmenami pečeňových funkcií a pacientom, ktorí dlhodobo užívajú vyššie dávky paracetamolu sa odporúča pravidelná kontrola pečeňových testov.

So stúpajúcou dávkou a dĺžkou liečby sa výrazne zvyšuje nebezpečenstvo závažných hepatotoxických účinkov. Nebezpečenstvo predávkovania je vyššie u pacientov s ochorením pečene.

Pri dlhodobej liečbe nemožno vylúčiť možnosť poškodenia obličiek.

Pri liečbe perorálnymi antikoagulanciami a súbežnom podávaní vyšších dávok paracetamolu je nutná kontrola protrombínového času.

Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje. Paracetamol môže byť už v dávkach nad 6 – 8 g denne hepatotoxický. Pečeňové poškodenie sa však môže vyvinúť aj pri omnoho nižších dávkach, ak spolupôsobia alkohol, induktory pečeňových enzýmov alebo iné hepatotoxické lieky. Dlhodobá konzumácia alkoholu významne zvyšuje riziko hepatotoxicity paracetamolu.

Pacientov treba upozorniť, aby neužívali súbežne lieky na chrípku a prechladnutie alebo dekongestanty, najmä iné lieky obsahujúce paracetamol.

Coldrex Horúci nápoj Čierne ríbezle obsahuje 2,7 g sacharózy v jednom vrecku. Musí sa to vziať do úvahy u pacientov s diabetom mellitus. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

Tento liek obsahuje 135 mg sodíka v jednom vrecku. Má sa vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.

Coldrex Horúci nápoj Čierne ríbezle obsahuje azofarbivá (E110, E122, E151), ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Rýchlosť absorpcie paracetamolu môže byť zvýšená metoklopramidom alebo domperidónom, znížená cholestyramínom. Súbežné dlhodobé užívanie paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej alebo ďalších nesteroidných protizápalových liekov môže viesť k poškodeniu obličiek. Antikoagulačný efekt warfarínu alebo iných kumarínových liekov môže byť zvýšený spolu so zvýšeným rizikom krvácania pri dlhodobom pravidelnom dennom užívaní paracetamolu s týmito liekmi. Uvedené interakcie nie sú klinicky signifikantné, ak sa liek užíva podľa odporúčaného dávkovania a dĺžky liečby.

Vzájomné hypertenzné reakcie sa môžu vyskytnúť medzi týmto liekom a sympatomimetickými amínmi, ako je fenylefrín a inhibítory MAO.

Fenylefrín sa má užívať s opatrnosťou v kombinácii s betablokátormy a inými antihypertenzivami, nakoľko môže znižovať ich účinnosť (pozri časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Epidemiologické štúdie realizované počas gravidity nepreukázali škodlivé účinky paracetamolu užívaného v odporúčaných dávkach.

Nie sú dostatočné údaje o tom, či fenylefrín má škodlivé účinky na plod počas gravidity u ľudí.

Užívanie tohto lieku sa počas gravidity neodporúča.


Laktácia

Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, ale v množstvách, ktoré nie sú klinicky signifikantné.

Podľa dostupných publikovaných údajov nie je nutné pri krátkodobej liečbe paracetamolom a súčasnom starostlivom sledovaní dojčaťa dojčenie prerušiť.

Nie je známe, či sa fenylefrín vylučuje do materského mlieka. Pre nedostatok údajov je lepšie sa počas dojčenia podávaniu lieku vyhnúť. Ak dojčiaca žena liek užíva, má ho užívať len krátkodobo a dojčiť najmenej 3 hodiny po jeho užití. Nemožno vylúčiť vplyv fenylefrínu na zníženie tvorby mlieka. Užívanie tohto lieku sa počas laktácie neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek môže spôsobiť závraty. Ak liek spôsobuje pacientom závraty, nesmú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Liečivá paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum a acidum ascorbicum sú zvyčajne dobre znášané.

Nežiaduce účinky paracetamolu sú zriedkavé, niekedy sa môže objaviť precitlivenosť prejavujúca sa kožnou vyrážkou, úplne ojedinele bronchospazmus. Len zriedkavo sa vyskytli poruchy krvotvorby ako trombocytopénia, leukopénia a agranulocytóza, hemolytická anémia a ikterus, ktorých kauzalita však nebola vždy vo vzťahu k paracetamolu.

Sympatomimetické amíny môžu viesť k zvýšeniu krvného tlaku sprevádzaného bolesťou hlavy, závratom, vracaním, hnačkou, nespavosťou a zriedkavo palpitáciami. Tieto účinky však boli zaznamenané iba ojedinele pri užívaní obvyklých dávok fenylefrínu.


Frekvencia nežiaducich účinkov spojených s paracetamolom je uvedená v nasledujúcej tabuľke:


Frekvencia

Systém

Symptómy

Časté

(≥1/100 až <1/10)

-

-

Menej časté

(≥1/1 000 až <1/100)

-

-

Zriedkavé

(≥1/10 000 až <1/1 000)
Poruchy krvi a lymfatického systému

Poruchy krvných doštičiek, poruchy kmeňových buniek


Poruchy imunitného systému

Alergie (okrem angioedému), anafylaxia


Psychické poruchy

Depresia, zmätenosť, halucinácie


Poruchy nervového systému

Tras, bolesť hlavy


Poruchy oka

Abnormálne videnie


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Edém


Poruchy ciev

Edém


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hemorágia, bolesti brucha, hnačka, nevoľnosť, vracanie


Poruchy pečene a žlčových ciest

Abnormálne pečeňové funkcie, zlyhanie pečene, nekróza pečene, žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Svrbenie, vyrážka, potenie, purpura, angioedém, urtikária, Stevensov-Johnsonov syndróm


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Závrat (okrem vertiga), nevoľnosť, horúčka, sedácia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Bronchospazmus u pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné NSA

Veľmi zriedkavé

(<1/10 000)

-

-


Frekvencia nežiaducich účinkov spojených s fenylefrínom je uvedená v nasledujúcej tabuľke:


Frekvencia

Systém

Symptómy

Nie je známa

Psychické poruchy

Nervozita

Nie je známa

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, závraty, nespavosť

Nie je známa

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitácie, tachykardia, zvýšenie krvného tlaku

Nie je známa

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka, vracanie

Nie je známa

Poruchy oka

Mydriáza, akútny glaukóm s uzavretým uhlom (najčastejšie u pacientov s glaukómom s úzkym uhlom)

Nie je známa

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alergické reakcie (napr. vyrážka, urtikária, alergická dermatitída)

Nie je známa

Poruchy obličiek a močových ciest

Dyzúria, retencia moču. Najčastejšie sa vyskytujú u osôb so sťaženým vyprázdňovaním močového mechúra napr. u hypertrofie prostaty.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania je nevyhnutná okamžitá lekárska pomoc, aj keď nie sú prítomné žiadne príznaky predávkovania.

Predávkovanie už relatívne nízkymi dávkami paracetamolu (8 - 15 g v závislosti od telesnej hmotnosti pacienta) môže mať za následok závažné poškodenie pečene a niekedy akútnu renálnu tubulárnu nekrózu.
Do 24 hodín sa môže objaviť nauzea, vracanie, letargia a potenie. Bolesť v bruchu môže byť prvým príznakom poškodenia pečene a vzniká do 1 – 2 dní. Môže nastať zlyhanie pečene, encefalopatia, kóma až smrť.

Komplikácie zlyhania pečene predstavuje acidóza, edém mozgu, krvácavé prejavy, hypoglykémia, hypotenzia, infekcie a renálne zlyhanie. Predĺženie protrombínového času je indikátorom zhoršenia funkcie pečene, a preto sa odporúča jeho monitorovanie. Pacienti, ktorí užívajú induktory enzýmov (karbamazepín, fenytoín, barbituráty, rifampicín) alebo majú abúzus alkoholu v anamnéze, sú viac náchylní na poškodenie pečene. K akútnemu renálnemu zlyhaniu môže dôjsť aj bez prítomnosti závažného poškodenia pečene. Inými prejavmi intoxikácie sú poškodenie myokardu a pankreatitída.


Liečba predávkovania

Je nutná hospitalizácia. Vyvolanie vracania, výplach žalúdka, najmä ak bol paracetamol užitý pred menej než 4 hodinami, potom je nutné podať metionín (2,5 g p.o.), ďalej sú vhodné podporné opatrenia. Podanie aktívneho uhlia z dôvodov zníženia gastrointestinálnej absorpcie je sporné. Odporúča sa monitorovanie plazmatickej koncentrácie paracetamolu. Špecifické antidotum acetylcysteín je nutné podať do 8 - 15 hodín po otrave, priaznivé účinky však boli spozorované aj pri neskoršom podaní. Acetylcysteín sa väčšinou podáva dospelým a deťom i.v. v 5 % glukóze v počiatočnej dávke 150 mg/kg telesnej hmotnosti počas 15 minút. Potom 50 mg/kg v infúzii 5 % glukózy počas 4 hodín a ďalej 100 mg/kg do 16. resp. 20. hodiny od začiatku terapie. Acetylcysteín možno podať aj p.o. do 10 hodín od požitia toxickej dávky paracetamolu v dávke 70 - 140 mg/kg 3-krát denne.Pri veľmi ťažkých otravách je vhodná hemodialýza či hemoperfúzia.

Predávkovanie fenylefrínom môže spôsobiť podráždenosť, bolesť hlavy, zvýšenie krvného tlaku a niekedy reflexnú bradykardiu. Tiež môže vyvolať nauzeu a vracanie. Liečba má byť symptomatická v súlade s klinickými prejavmi.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, antipyretikum; paracetamol, kombinácia okrem psycholeptík

ATC kód: N02BE51


Paracetamol je analgetikum a antipyretikum bez protizápalového účinku a s dobrou gastrointestinálnou znášanlivosťou. Mechanizmus účinku je pravdepodobne podobný kyseline acetylsalicylovej a je závislý od inhibície syntézy prostaglandínov v centrálnom nervovom systéme.

Neovplyvňuje glykémiu, je vhodný u diabetikov. Nemá vplyv na hladinu kyseliny močovej a jej vylučovanie do moču. Paracetamol možno podať vo všetkých prípadoch, kde sú kontraindikované salicyláty.


Kyselina askorbová je základnou súčasťou kombinovaných prípravkov proti chrípke a prechladnutiu. Kompenzuje straty a nedostatok vitamínu C v počiatočnom období akútnych vírusových infekcií.


Fenylefríniumchlorid je dekongestant z rady sympatomimetík, ktorý pôsobí priamo hlavne na alfa-adrenergné receptory a spôsobuje nosnú dekongesciu.


Liečivá nemajú sedatívny účinok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Paracetamol sa rýchlo a takmer úplne vstrebáva z gastrointestinálneho traktu. Koncentrácia v plazme dosahuje vrchol za 0,5 – 2 hodiny po užití per os. Biologický polčas v plazme je 1 - 4 hodiny po terapeutických dávkach. Pri vážnej pečeňovej insuficiencii dochádza k jeho predĺženiu až na 5 hodín. Pri insuficiencii obličiek sa polčas nepredlžuje, ale keďže viazne vylučovanie obličkami je treba dávku paracetamolu upraviť. Paracetamol sa metabolizuje v pečeni a vylučuje obličkami ako glukoronidové a sulfátové konjugáty.

Kyselina askorbová sa rýchlo vstrebáva z gastrointestinálneho traktu a široko distribuuje do telesných tkanív, 25 % sa viaže na plazmatické bielkoviny. Nadbytok kyseliny askorbovej, ktorú už organizmus nepotrebuje, sa vylúči do moču v podobe metabolitov.

Fenylefríniumchlorid sa absorbuje z gastrointestinálneho traktu nepravidelne a metabolizuje sa monoaminooxidázou v tráviacom trakte a v pečeni pri prvom prechode. Vylučuje sa takmer úplne do moču ako sulfátový konjugát.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxicita paracetamolu bola študovaná u mnohých druhov zvierat. Predklinické štúdie na potkanoch a myšiach ukázali, že jednotlivé perorálne LD50 je 3,7 g/kg a 338 mg/kg. Chronická toxicita u týchto druhov mnohonásobne presahujúca terapeutické dávky sa u ľudí prejavuje degeneráciou a nekrózou pečene, obličkového a lymfoidného tkaniva a vedie ku zmenám krvného obrazu. Metabolity, ktoré sú považované za zodpovedné za tieto účinky boli preukázané tiež u ľudí. Paracetamol sa preto nemá užívať dlhodobo a v nadmerných dávkach. Pri užívaní normálnych terapeutických dávkok nemá paracetamol riziko genotoxicity alebo kancerogenity. Nie je dôkaz embryotoxicity alebo fetotoxicity paracetamolom v štúdiách na laboratórnych zvieratách. Liečivá sa klinicky používajú už veľa rokov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


saccharosum

natrii citras dihydricus

acidum citricum anhydricum

saccharinum natricum

fuscum ribis Hexacol (azorubinum E122, flavum orangeatum E110, nigrum nitens E151)

aroma fructuosum

aroma rubi idaei

aroma ribis nigrae


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PPFP laminátové vrecká, škatuľka. Jedno vrecko obsahuje 5 g prášku.

Veľkosť balenia: 5, 6, 10, 12, 14, 15, 18 alebo 20 vreciek.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Obsah vrecka treba pred užitím rozpustiť v horúcej vode.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,

GlaxoSmithKline Export Ltd.,

Brentford, TW8 9GS,

Veľká Británia.


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


07/0181/92-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 4.3.1992 / bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2013

7


COLDREX Horúci nápoj Čierne ríbezle