+ ipil.sk

ColimycinePríbalový leták

Príloha č.3 k rozhodnutiu o prevode registrácie, ev. č. 2106/7164


Písomná informácia pre používateľOV


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Colimycine

(colistimethatum natricum)

prášok na injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


Zloženie lieku

Liečivo: colistimethatum natricum(sodná soľ kolistimetátu) 1 milión IU vo forme lyofilizátu v jednej injekčnej liekovke


Farmakoterapeutická skupina

Polypeptidové antibiotikum.


Charakteristika

Colimycine je polypeptidové antibiotikum zo skupiny polymyxínov E.

Kolistín sa viaže na cytoplazmatickú membránu baktérií, inaktivuje jej základné funkcie a zvyšuje permeabilitu steny bakteriálnej bunky. Baktericídne koncentrácie sa blížia bakteriostatickým koncentráciam. Má baktericídny účinok proti väčšine aeróbnych gramnegatívnych paličiek. Rezistentné sú Neisseria sp., Proteus sp., Providencia sp. Brucella sp., Serratia sp., Bacteroides fragilis, všetky grampozitívne baktérie a anaeróby.


Farmakokinetické údaje

Kolistín sa po perorálnom podaní nevstrebáva zo zažívacieho traktu. Po parenterálnom podaní 80 mg (1 mil. IU) kolistínu sa vrcholové plazmatické koncentrácie (približne 3,3 mg/ml) dosiahnu v priebehu 1-2 hodín po aplikácii. Biologický polčas je približne 2-3 hodiny. Kolistín neprestupuje hematoencefalickou bariérou a za normálnych podmienok neprestupuje do okulárnej, synoviálnej a pleurálnej tekutiny. Neprestupuje placentárnou bariérou. Do materského mlieka sa kolistín vylučuje len vo veľmi malých množstvách, ktoré nemajú na dojčené dieťa klinický efekt.

Väzba kolistínu na plazmatické bielkoviny je približne 15%.

Kolistín nepodlieha biotransformácii a 70-80% podanej dávky sa vylúči močom v priebehu 24 hodín. Koncentrácie v moči 2 hodiny po podaní dosiahnu hodnotu približne 24 mg/ml a 8 hodín po podaní hodnotu 10 mg/ml.

U pacientov s poruchou renálnych funkcií narastá plazmatický polčas v závislosti na stupni renálneho poškodenia a pri poklese glomerulárnej filtrácie pod 10 ml/min môže dosahovať až 2-3 dni.

Kolistín nie je možné eliminovať hemodialýzou a len malé množstvo sa dá odstrániť peritoneálnou dialýzou.


Indikácie

Infekcie vyvolané gramnegatívnymi paličkami citlivými na kolistín:

Systémové indikácie:

 • infekcie urogenitálneho traktu,

 • ORL infekcie a respiračné infekcie,

 • črevné infekcie, infekcie žlčových ciest,

 • septikémie,

 • meningitis (pre priamu intratekálnu aplikáciu).


Lokálne indikácie:

vo výnimočných prípadoch:

 • otitis externa (na základe mikrobiologického vyšetrenia a vyšetrenia citlivosti). Vzhľadom na ototoxicitu (pozri Nežiaduce účinky) neindikovať pri perforácii bubienka a neaplikovať pod tlakom.

 • vredy predkolenia - krátkodobá liečba superinfekcie lokalizovanej na oblasť vredu. Pri rozšírení zápalu na okolie vredu je nutné začať systémovú antibiotickú liečbu.

 • liečba infikovaných rán a popálenín


Kontraindikácie

Colimycine sa nesmie podávať osobám s precitlivenosťou na kolistín a pacientom s myasténiou. Pacientom s renálnou insuficienciou spojenou s oligúriou, gravidným pacientkám a pacientom so súčasnou liečbou látkami s kurareformným účinkom (streptomycín, kanamycín, neomycín, polymyxín B, éter, tubokurarín, sukcinylcholín, dekametónium) sa Colimycine môže podávať len v nevyhnutnom prípade a pacientov je potrebné starostlivo monitorovať.


Nežiaduce účinky

Systémová aplikácia:

Renálne zlyhanie pri použití vysokých dávok prekračujúcich 10 mil. IU denne, ktoré je po vysadení liečby vo väčšine prípadov reverzibilné.

Pri predávkovaní sa môžu vyskytnúť cirkumorálne parestézie, časopriestorová dezorientácia a zmeny mentálneho stavu.

Pri vysokých dávkach, pri kombinácii s kurareformnými látkami alebo v prípadoch renálnej insuficiencie sa môžu objaviť príznaky neuromuskulárnej blokády. Je nevyhnutné prerušenie liečby a symptomatická terapia. V prípade paralýzy dýchacieho svalstva môže byť nutná aj podporná mechanická ventilácia.

Pri intratekálnej aplikácii sa môžu objaviť príznaky meningeálnej iritácie.

Výskyt prípadných alergických reakcií akéhokoľvek typu vyžaduje okamžité prerušenie liečby.


Lokálna aplikácia:

Možnosť vzniku alergického ekzému, najmä pri aplikácii na vredy predkolenia, alebo periulcerózna dermatitída pri prolongovanej aplikácii. Ekzém sa môže generalizovať.

Môže dochádzať k selekcii bakteriálnych kmeňov rezistentných na kolistín (najmä pri lokálnej aplikácii).

Možnosť systémových toxických účinkov, najmä pri aplikácii kolistínu na rozsiahle plochy poškodenej kože (vredy, popáleniny).

Pri ušnej aplikácii pri perforovanom bubienku môže dôjsť k ireverzibilnému poškodeniu vestibula alebo kochley (vestibulárna alebo kochleárna ototoxicita).


Interakcie

Pri parenterálnom podaní s aminoglykozidmi dochádza k potenciácii nefrotoxického účinku.

Súčasné podanie s látkami s kurareformným účinkom môže vyvolať zhoršenie neuromuskulárneho prenosu.


Dávkovanie a spôsob použitia

Zvyčajne sa Colimycine aplikuje intramuskulárne a denná dávka sa rozdelí na 2-3 injekcie. Pri závažných infekciách sa neodporúča intramuskulárna aplikácia, liečivo sa má aplikovať formou pomalej intravenóznej infúzie (1 h), pričom denná dávka sa rozdelí na 3 jednotlivé dávky. Colimycine sa riedi 3 ml fyziologického roztoku.

U dospelých a starších detí s normálnymi funkciami obličiek: priemerne 50-100 tis. IU/kg/deň, t.j. obvykle 3 mil. IU denne rozdelené do 2-3 dávok, intramuskulárne alebo 1-hodinovou intravenóznou infúziou.

U detí, novorodencov a nedonosených novorodencov sa odporúča dávka 50-100 tis. IU/kg/deň podľa závažnosti infekcie. Celková denná dávka sa rozdeľuje na 2-3 dávky, ktoré sa aplikujú intramuskulárne alebo formou pomalej intravenóznej infúzie (1 hod).

Pacienti s poškodením obličiek:dávka sa musí prispôsobiť hodnote klírensu alebo hodnotám sérového kreatinínu.

Pri hladine sérového kreatinínu <15 mg/l, klírens kreatinínu >80 ml/min sa odporúča dávka 50 tis. IU/kg/deň a maximálna dávka 150 tis. IU/kg/deň.

Pri hladine sérového kreatinínu medzi 15-35 mg/l, klírens kreatinínu medzi 30-80 ml/min sa odporúča dávka 30 tis. IU/kg/deň a maximálna dávka 60 tis. IU/kg/deň.

Pri hladine sérového kreatinínu 35-100 mg/l, klírens kreatinínu 5-30 ml/min sa odporúča dávka 15 tis. IU/kg/deň a maximálna dávka 30 tis. IU/kg/deň.

Pri hladine sérového kreatinínu >100 mg/l, klírens kreatinínu <5 ml/min sa odporúča dávka 1 mil. IU každé 2-3 dni a maximálna dávka 30 tis. IU/kg, ďalej maximálne do 1 mil. IU dvakrát do týždňa.

Pri anúrii sa odporúča dávka 1 mil. IU po každej hemodialýze a maximálna dávka 30 tis. IU/kg a ďalej maximálne 1 mil. IU po každej hemodialýze.

Intratekálna aplikácia u dospelých sa zahajuje dávkou 20 tis. IU na prvý deň liečby, druhý deň sa pokračuje dávkou 40 tis. IU a ďalej sa môže zvýšiť dávka na 60 tis. IU raz denne. Ďeťom sa podáva intratekálne 10-20 tis. IU 1x denne. Pri lokálnom použití (na obklady, výplachy, instilácia, tampón) sa Colimycine riedi 5-50 ml izotonického roztoku chloridu sodného.

Trvanie liečby sa má obmedziť na 8-10 dní, keďže pri lokálnej aplikácii môže dôjsť k superinfekcii mikroorganizmami rezistentnými na kolistín. Lokálna aplikácia sa má aplikovať len na obmedzenú plochu.


Osobitné upozornenia

Počas liečby je nutné kontrolovať funkcie obličiek. Pri predávkovaní je indikovaná symptomatická liečba, vrátane možnosti nevyhnutnej podpornej mechanickej ventilácie v prípade paralýzy dýchacej svaloviny. Kolistín nie je dialyzovateľný.


Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C.


Varovanie

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.


Balenie

50 injekčných liekoviek s práškom na injekčný roztok.


Dátum poslednej revízie

Február 2007

3Colimycine

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k rozhodnutiu o prevode registrácie, ev. č. 2106/7164


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov LIEKU


Colimycine


2. kvalitatívne a kvantitatívne Zloženie


Colistimethatum natricum 1 milión IU lyofilizovaného prášku v jednej injekčnej liekovke.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Prášok na injekčný roztok


4. Klinické údaje


4.1. Terapeutické indikácie


Systémové indikácie:

Infekcie vyvolané gramnegatívnymi paličkami citlivými na kolistín:

 • infekcie urogenitálneho traktu,

 • ORL infekcie a respiračné infekcie,

 • črevné infekcie, infekcie žlčových ciest,

 • septikémie,

 • meningitis (pre priamu intratekálnu aplikáciu).


Lokálne indikácie:

vo výnimočných prípadoch:

 • otitis externa (na základe mikrobiologického vyšetrenia a vyšetrenia citlivosti),

 • vredy predkolenia - krátkodobá liečba superinfekcie lokalizovanej na oblasť vredu. Pri rozšírení zápalu na okolie vredu je nutné začať systémovú antibiotickú liečbu.

 • liečba infikovaných rán a popálenín.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


U dospelých a starších detí s normálnymi funkciami obličiek: priemerne 50-100 tis. IU/kg/deň, t.j. obvykle 3 mil IU denne rozdelené do 2-3 dávok, intramuskulárne alebo 1-hodinovou intravenóznou infúziou.

U detí, novorodencov a nedonosených novorodencov sa odporúča dávka 50-100 tis.IU/kg/deň podľa závažnosti infekcie. Celková denná dávka sa rozdeľuje na 2-3 jednotlivé dávky, ktoré sa aplikujú intramuskulárne alebo formou pomalej intravenóznej infúzie (1 h).

Intratekálna aplikácia u dospelých sa zahajuje u dospelých dávkou 20 tis. IU v prvý deň liečby, druhý deň sa pokračuje dávkou 40 tis. IU a ďalej sa môže zvýšiť dávka na 60 tis. IU raz denne. Deťom sa podáva intratekálne 10-20 tis. IU 1x denne.

Pri renálnej insuficiencii je potrebné dávkovanie upraviť.

Pri lokálnom použití (na obklady, výplachy, instilácia, tampón) sa Colimycine riedi 5-50 ml izotonického roztoku chloridu sodného.


Zvyčajne sa Colimycine aplikuje intramuskulárne a denná dávka sa rozdelí na 2-3 dávky. Pri závažných infekciách sa neodporúča intramuskulárna aplikácia, liečivo sa má aplikovať formou pomalej intravenóznej infúzie (1 h), pričom denná dávka sa rozdelí do 3 dávok.

Trvanie liečby sa má obmedziť na 8-10 dní, keďže pri lokálnej aplikácii môže dôjsť k superinfekcii mikroorganizmami rezistentnými na kolistín. Lokálne podanie sa má aplikovať len na obmedzenú plochu.


Špeciálne skupiny pacientov


Pacienti vo vyššom veku:nie je potrebná žiadna úprava dávky, pokiaľ nie je poškodená funkcia obličiek.

Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek:dávka sa musí prispôsobiť hodnote klírensu alebo hodnotám sérového kreatinínu.

Pri hladine sérového kreatinínu <15 mg/l, klírens kreatinínu >80 ml/min sa odporúča dávka 50 tis IU/kg/deň a maximálna dávka 150 tis IU/kg/deň.

Pri hladine sérového kreatinínu medzi 15-35 mg/l, klírens kreatinínu medzi 30- 80 ml/min sa odporúča dávka 30 tis IU/kg/deň a maximálna dávka 60 tis IU/kg/deň.

Pri hladine sérového kreatinínu 35-100 mg/l, klírens kreatinínu 5-30 ml/min sa odporúča dávka 15 tis IU/kg/deň a maximálna dávka 30 tis IU/kg/deň.

Pri hladine sérového kreatinínu >100 mg/l, klírens kreatinínu <5 ml/min sa odporúča dávka 1 mil. IU každé 2-3 dni a maximálna dávka 30 tis IU/kg, ďalej do 1 mil IU dvakrát do týždňa.

Pri anúrii sa odporúča dávka 1 mil IU po každej hemodialýze a maximálna dávka 30 tis. IU/kg

a ďalej maximálne 1 mil IU po každej hemodialýze.


4.3. Kontraindikácie


Colimycine sa nesmie podávať osobám s precitlivenosťou na kolistín a pacientom s myasténiou. Pacientom s renálnou insuficienciou spojenou s oligúriou, gravidným pacientkám a pacientom so súčasnou liečbou látkami s kurareformným účinkom (streptomycín, kanamycín, neomycín, polymyxín B, éter, tubokurarín, sukcinylcholín, dekametónium) sa Colimycine môže podávať len v nevyhnutnom prípade a pacientov je potrebné starostlivo monitorovať.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri podávaní


Lokálna aplikácia: U pacientov s rozsiahlymi kožnými defektami a vredmi predkolenia vo veľkom rozsahu nie je možné vylúčiť systémovú absorpciu. Systémová kožná absorpcia sa môže podieľať na vzniku precitlivenosti a ovplyvniť následnú systémovú liečbu iným antibiotikom, alebo antibiotikami s podobnou antigénnou štruktúrou.


Ušná aplikácia: Pred zahájením lokálnej liečby je nutné zhodnotiť stav ušného bubienka. Pri porušení bubienka môže kolimycín prenikať do stredného ucha a priamym prestupom do vnútorného ucha vyvolať ireverzibilnú poruchu sluchu (hluchota, poruchy rovnováhy).

Počas liečby je potrebné starostlivo sledovať funkcie obličiek a pri prípadnej poruche renálnych funkcií upraviť dávkovanie (pozri Špeciálne skupiny pacientov). Spolu s renálnymi funkciami je nutné sledovať prípadný výskyt cirkumorálnych parestézií.

Zvýšená opatrnosť je tiež nutná u pacientov s prolongovanou liečbou, u pacientov po chirurgických zákrokoch s anestézou hydroxydionom, alebo u pacientov liečených inými potenciálne nefrotoxickými liekmi.


4.5. Liekové a iné interakcie


Pri parenterálnom podaní s aminoglykozidmi dochádza k potenciácii nefrotoxického účinku. Súčasné podávanie je nutné podložiť presvedčivým mikrobiologickým vyšetrením.

Súčasné podanie s látkami s kurareformným účinkom môže vyvolať zhoršenie neuromuskulárneho prenosu. Na záver anestézie sa má zhodnotiť úroveň hladiny neuromuskulárnej blokády.


4.6. Gravidita a laktácia


Počas štúdií na zvieracích modeloch ani v humánnych štúdiách sa nedokázalo teratogénne pôsobenie. Fetálna tolerancia je podložená 20-ročnou klinickou skúsenosťou.

Kolistín prechádza do materského mlieka v množstvách, ktoré nemajú klinický efekt na dojčené dieťa.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek neovplyvňuje schopnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.


4.8. Nežiaduce účinky


Systémová aplikácia:

Renálne zlyhanie pri použití vysokých dávok prekračujúcich 10 mil IU denne, ktoré je po vysadení liečby vo väčšine prípadov reverzibilné.

Pri predávkovaní sa môžu vyskytnúť cirkumorálne parestézie, časopriestorová dezorientácia a zmeny mentálneho stavu.

Pri vysokých dávkach, pri kombinácii s kurareformnými látkami alebo v prípadoch renálnej insuficiencie sa môžu objaviť príznaky neuromuskulárnej blokády. Je nevyhnutné prerušenie liečby

a symptomatická terapia. V prípade paralýzy dýchacieho svalstva môže byť nutná aj podporná mechanická ventilácia.

Pri intratekálnej aplikácii sa môžu objaviť príznaky meningeálnej iritácie. Výskyt prípadných alergických reakcií akéhokoľvek typu vyžaduje okamžité prerušenie liečby.


Lokálna aplikácia:

Možnosť vzniku alergického ekzému, najmä pri aplikácii na vredy predkolenia, alebo periulcerózna dermatitída pri prolongovanej aplikácii. Ekzém sa môže generalizovať.

Môže dochádzať k selekcii bakteriálnych kmeňov rezistentných na kolimycín (najmä pri lokálnej aplikácii).

Možnosť systémových toxických účinkov, najmä pri aplikácii kolimycínu na rozsiahle plochy poškodenej kože (vredy, popáleniny).

Pri ušnej aplikácii pri perforovanom bubienku môže dôjsť k ireverzibilnému poškodeniu vestibula alebo kochley (vestibulárna alebo kochleárna ototoxicita).


4.9. Predávkovanie


Pri predávkovaní je indikovaná symptomatická liečba, vrátane možnosti nutnej podpornej mechanickej ventilácie v prípade paralýzy dýchacieho svalstva. Kolistín nie je dialyzovateľný.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Colimycine je polypeptidové antibiotikum zo skupiny polymyxínov E.

ATC kód: J01XB01


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Kolistín sa viaže na cytoplazmatickú membránu baktérií, inaktivuje jej základné funkcie a zvyšuje permeabilitu stien bakteriálnych buniek. Baktericídne koncentrácie sa blížia koncentráciám bakteristatickým. Má baktericídny účinok proti väčšine aeróbnych gramnegatívnych paličiek (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Salmonella, Shigella, Haemophilus, Bordetella pertussis, Pasteurella, Citrobacter, Acinetobacter)

Rezistentné sú Neisseria sp., Proteus sp., Providencia sp. Brucella sp., Serratia sp., Bacteroides fragilis, všetky grampozitívne baktérie a anaeróby.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Kolistín sa po perorálnom podaní nevstrebáva zo zažívacieho traktu. Po parenterálnom podaní 80 mg (1 mil IU) kolimycínu sa vrcholové plazmatické koncentrácie (približne 3,3 g/ml) dosiahnu v priebehu 1-2 hodín po aplikácii. Biologický polčas je približne 2-3 hodiny. Kolimycín neprestupuje hematoencefalickou bariérou a za normálnych podmienok neprestupuje do okulárnej, synoviálnej a pleurálnej tekutiny. Neprestupuje placentárnou bariérou. Do materského mlieka sa kolimycín vylučuje len vo veľmi malých množstvách, ktoré nemajú na dojčené dieťa klinický efekt.

Väzba kolimycínu na plazmatické bielkoviny je približne 15%.

Kolimycín nepodlieha biotransformácii a 70-80% podanej dávky sa vylúči močom v priebehu 24 hodín. Koncentrácie v moči 2 hodiny po podaní dosiahnu hodnotu približne 24 g/ml a 8 hodín po podaní hodnotu 10 g/ml.

U pacientov s poruchou renálnej funkcie narastá plazmatický polčas v závislosti na stupni renálneho poškodenia a pri poklese glomerulárnej filtrácie pod 10 ml/min môže dosahovať až 2-3 dni.

Kolistín nie je možné eliminovať hemodialýzou a len malé množstvo sa dá odstrániť peritoneálnou dialýzou.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Liek obsahuje len liečivo vo forme prášku.


6.2. Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3. Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Liek sa uchováva pri teplote do 25°C.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


Bezfarebná sklenená (typ I) injekčná liekovka o objeme 10 ml s gumovou zátkou, hliníkovým krytom s otvorom v prostriedku.

Vonkajší obal tvorí papierová skladačka pre 50 injekčných liekoviek prášku na injekčný roztok.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


1 injekčná liekovka s práškom na injekčný roztok sa riedi 3 ml fyziologického roztoku. Roztoky je nutné pripravovať čerstvé, najmenej raz za 24 hodín.


7. Držiteľ rozhodnutia O registrÁCII


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. Registračné číslo


15/0215/99-S


9. Dátum registrácie / predĺženie registrácie


Dátum registrácie: 19.11.1999


10. Dátum poslednej revízie textu


Február 2007

5Colimycine