+ ipil.sk

Concor Combi 5 mg/5 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/05171


Písomná informácia pre používateľa


Concor Combi 5 mg/5 mg

Concor Combi 5mg/10 mg

Concor Combi 10 mg/5 mg

tablety

bisoprololiumfumarát, amlodipín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Concor Combi a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Concor Combi

3. Ako užívať Concor Combi

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Concor Combi

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Concor Combi a na čo sa používa


Concor Combije indikovaný na liečbu vysokého krvného tlaku ako substitučná liečba u pacientov, ktorí sú dostatočne kontrolovaní individuálnymi liekmi podávanými súčasne v rovnakých dávkach aká je v kombinovanom prípravku, ale v samostatných tabletách.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Concor Combi


Neužívajte Concor Combi

- ak ste alergický na amlodipín, bisoprolol (liečivá), deriváty dihydropyridínu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak máte vážnu obštrukciu prietoku ľavej srdcovej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej stenózy);

- ak trpíte akútnym srdcovým zlyhávaním, nestabilným srdcovým zlyhávaním po akútnom infarkte myokardu alebosrdcovým zlyhávaním vyžadujúcim vnútrožilové podanie liekov podporujúcich činnosť srdca;

- ak máte šok z dôvodu abnormálnej srdcovej činnosti (v takých prípadoch je krvný tlak veľmi nízky a môže dôjsť ku kolapsu krvného obehu);

- ak trpíte srdcovým ochorením vyznačujúcim sa veľmi pomalým tlkotom srdca alebo nepravidelnou srdcovou činnosťou (atrioventrikulárny blok 2. alebo 3. stupňa, sinoatriálny blok, syndróm chorého sínusu);

- v prípade extrémne nízkeho krvného tlaku (prvá hodnota je neustále nižšia ako 100 mmHg);

- v prípade závažnej prieduškovej astmy;

- v prípade závažného periférneho cievneho ochorenia;

- v prípade Raynaudovho syndrómu, ktorý sa vyznačuje znecitlivením, mravčením a zbelením prstov na rukách a nohách vystavených chladu;

- v prípade neliečeného feochromocytómu, t.j. zriedkavý nádor drene nadobličiek;

- za takých metabolických okolností, kde sa pH krvi stáva kyslým.


Ak si myslíte, že trpíte na niektorú z vyššie uvedených chorôb, opýtajte sa svojho lekára či môžete užívať tento liek.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívaťConcor Combi, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Concor Combi sa môže so zvýšenou opatrnosťou podávať aj za nasledovných okolností, preto informujte svojho lekára ak sa na vás vzťahuje niektorý z nasledovných prípadov:

- vyšší vek;

- zlyhanie srdca;

- diabetes s veľmi kolísavou hladinou cukru v krvi;

- prísna diéta;

- súbežná antialergická (desenzibilizačná) liečba (napr. na prevenciu alergickej rinitídy);

- mierna porucha napäťového regulačného systému srdcového rytmu (AV-blok prvého stupňa);

- porucha prekrvenia srdcových vencovitých tepien (Prinzmetalova angína pektoris);

- cievne ochorenie končatín vyznačujúce sa zníženým prekrvením;

- psoriáza;

- hypertyreóza;

- pečeňové alebo obličkové ochorenie;

- v prípade liečeného feochromocytómu, čiže zriedkavého nádoru drene nadobličiek;

- priedušková astma alebo iná chronická obštrukčná choroba pľúc;

- ak sa chystáte na operáciu, informujte svojho anesteziológa, že užívate Concor Combi.


Ak sa vás týka niektorý z uvedených prípadov, váš lekár môže považovať za nutné prijať zvláštne opatrenia (napr. doplnkovú farmakologickú liečbu).


Deti a dospievajúci

Z dôvodu nedostatku informácii o bezpečnosti a účinnosti sa užívanie Concor Combi u detí do 18 rokov neodporúča.

Iné lieky a Concor Combi

Terapeutické a vedľajšie účinky tohto lieku môžu byť ovplyvnené inými súčasne užívanými liekmi.

Interakcie môžu nastať aj keď sa iný liek užíva len krátku dobu.


Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Súčasné podávanie nasledovných liekov s Concorom Combi sa neodporúča:


Blokátory kalciových kanálov typu verapamil a diltiazem: Tieto lieky sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku a chronickej stabilnej angíny pektoris.


Centrálne účinkujúce antihypertenzíva (napr.: klonidín, metyldopa, moxonidín, rilmenidín): Neprerušujte užívanie týchto liekov bez konzultácie s lekárom.


Nasledovné lieky sa môžu podávať súčasne s Concorom Combi len za určitých okolností s osobitnou opatrnosťou pod lekárskym dohľadom:


Niektoré lieky regulujúce činnosť srdca (chinidín, dizopyramid, lidokaín, fenytoín, flekainid, propafenón, amiodarón). Tieto lieky sa používajú na liečbu nepravidelnej alebo abnormálnej činnosti srdca.


Lokálne aplikované betablokátory (napr. očné kvapky používané na liečbu glaukómu).


Parasympatomimetiká.Tieto lieky sa používajú na povzbudenie činnosti hladkého svalstva pri chorobách žalúdka, čriev, močového mechúra a pri glaukóme.


Inzulín a perorálne antidiabetiká.


Hypnotiká,anestetiká.


Srdcové glykozidy (digitalis), lieky používané na liečbu zlyhania srdca.


Nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs). Tieto lieky sa môžu podávať na liečbu zápalu kĺbov, bolesti alebo artritídy.


Sympatomimetiká (napr. izoprenalín, dobutamín, noradrenalín, adrenalín). Tieto lieky sa používajú na liečbu vážnych porúch krvného obehu v prípadeživot ohrozujúcich stavov.


Akékoľvek lieky znižujúce krvný tlak kvôli terapeutickým alebo vedľajším účinkom(napr. antihypertenzíva, tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny).


Simvastatín, liek znižujúci hladinu cholesterolu v krvi.


Váš lekár by mal zvážiť možné účinky súčasne podávaných nasledovných liekov s Concorom Combi


Meflochín, používaný na prevenciu alebo liečbu malárie.


Inhibítory monoaminooxidázy (MAO) (okrem MAO-B inhibítorov) používané na liečbu depresie.


Lieky ovplyvňujúce metabolizmus amlodipínu alebo bisoprololu (napr. rifampicín, ketokonazol, itrakonazol, erytromycín, ritonavír a ľubovník bodkovaný).


Deriváty ergotamínu (lieky používané na liečbu krvácaní gynekologického pôvodu).


Concor Combi a alkohol

Alkohol môže zosilniť účinok lieku na zníženie krvného tlaku.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Vzhľadom na nedostatočné množstvo klinických skúseností s tehotnými ženami, môže byť liek podaný len po dôkladnom individuálnom zvážení pomeru riziko/prínos lekárom, preto nezabudnite informovať vášho lekára ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť.

V prípade jeho podávania v tehotenstve, môže byť potrebné dôkladné monitorovanie stavu plodu a novorodenca.

Dojčenie

Concor Combi sa neodporúča užívať počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Concor Combi môže znížiť schopnosť vedenia vozidiel a obsluhu strojov privodením závratu, bolesti hlavy, únavy alebo žalúdočnej nevoľnosti – najmä vtedy, keď začínate s liečbou alebo ak sa vaša liečba zmenila, a keď konzumujete alkohol – preto sa lekár individuálne rozhoduje pri akej dávke môžete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Concor Combi


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je jedna tableta danej sily, ktorá je vám predpísaná.

Zvyčajne nie je treba upravovať dávku pri miernych až stredne závažných ochoreniach pečene alebo obličiek.

Pri závažných ochoreniach pečene alebo obličiek sa môžu dávky upraviť.


Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebné upravovať dávkovanie,avšak, odporúča sa opatrnosť pri zvýšení dávky.


Spôsob podávania

Concor Combi sa užíva ráno, s jedlom alebo bez neho, s malým množstvom vody, nerozhryzený.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť.

Ak cítite, že terapeutický účinok Concoru Combi je príliš silný alebo príliš slabý, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Ak užijete viac Concoru Combi, ako máte

Ak užijete viac tabliet Concoru Combi ako máte, obráťte sa okamžite na lekára.


Ak zabudnete užiť Concor Combi

Pokúste sa vziať si vynechanú dávku čo najskôr. Ak už nadišiel čas na ďalšiu dávku, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, pretože nemôžete nahradiť vynechané množstvo, ale vystavíte sa riziku predávkovania.


Ak prestanete užívať Concor Combi

Neprestaňte užívať liek náhle, ani nemeňte odporúčanú dávku skôr ako sa poradíte s Vašim lekárom, keďže v takýchto prípadoch sa môže zlyhanie srdca dočasne zhoršiť. Liečba nesmie byť náhle prerušená, najmä u pacientov s koronárnym srdcovým ochorením. Ak je potrebné ukončenie liečby, dávka sa musí znižovať postupne.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb)

Bolesť hlavy, závraty, ospalosť (najmä na počiatku liečby), búšenie srdca, začervenanie, bolesť brucha, opuchy členkov, edém, únava, pocity chladu a znížená citlivosť v končatinách, žalúdočné ťažkosti ako žalúdočná nevoľnosť, vracanie, hnačka, zápcha.


Menej časté (môžu postihovať až 1 z 100 osôb)

Nespavosť, zmeny nálady (vrátane úzkosti), depresia, dočasná strata vedomia (synkopa), hypestézia (znížená citlivosť), parestézia (zmenená citlivosť), poruchy chuťového vnímania (dysgeúzia), tras, poruchy zraku (vrátane dvojitého videnia), hučanie v ušiach, zníženie tlaku krvi,dýchavičnosť, nádcha, zmenené črevné návyky (vrátane hnačky a zápchy),poruchy trávenia, sucho v ústach, vypadávanie vlasov, malé krvácanie do kože a sliznice (purpura), zmena sfarbenia kože, zvýšené potenie, svrbenie, vyrážka, kožný výsev, bolesť kĺbov, bolesť svalov, svalové kŕče, bolesť chrbta, časté močenie, poruchy močenia, časté močenie v noci, impotencia, rast prsníkov u mužov, bolesť v hrudi, slabosť, bolesť, malátnosť, zvýšenie telesnej hmotnosti, zníženie telesnej hmotnosti, poruchy spánku, poruchy srdcového vedenia, zhoršenie už existujúceho zlyhania srdca, pomalý tlkot srdca (menej ako 50 úderov za minútu), nízky krvný tlak, bronchospazmus (stiahnutie priedušiek) u pacientov s prieduškovou astmou alebo s anamnézou obštrukčnej choroby dýchacích ciest, svalová slabosť a kŕče, vyčerpanosť*.

*Tieto príznaky sa vyskytujú najmä na začiatku liečby. Obvykle sú mierne a často vymiznú v priebehu 1-2 týždňov.


Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1000 osôb)

Zmätenosť, zvýšená hladina triglyceridov, nočné mory, zmyslové klamy, čo je abnormálne vnímanie bez zistiteľného podnetu, podobné reálnemu vnímaniu a zdá sa reálne (halucinácia), znížené vylučovanie sĺz (musí sa vziať do úvahy, ak nosíte kontaktné šošovky), zhoršenie sluchu, alergická nádcha, zápal pečene, reakcie z precitlivenosti ako sú svrbenie, sčervenanie kože, vyrážka, zvýšené pečeňové enzýmy.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 10 000osôb)

Znížený počet bielych krviniek a krvných doštičiek, alergické reakcie, zvýšená hladina cukru v krvi, zvýšené napätie svalov, periférna neuropatia, infarkt myokardu, nepravidelná činnosť srdca, nerovnomerný zápal malých krvných ciev (vaskulitída), kašeľ, zápal žalúdka, opuchnuté ďasná (hyperplázia), zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída), žltačka, náhly opuch kože alebo slizníc najčastejšie spojený s opuchmi viečok, pier, kĺbov, pohlavných orgánov, hlasiviek, hltanu a jazyka (angioedém), závažný zápal kože alebo slizníc s červenými pľuzgierikmi (multiformný erytém), žihľavka, rozsiahly zápal a olupovanie kože (exfoliatívna dermatitída), závažné pľuzgierovité lézie kože a slizničných membrán úst, pohlavných a konečníkových oblastí s horúčkou, bolesťou hrdla a únavou (Stevensov-Johnsonov syndróm), precitlivenosť na slnečné žiarenie, zápal očných spojiviek, lieky s podobným mechanizmom účinku ako bisoprolol (účinná látka lieku) môžu vyvolať alebo zhoršiť psoriázu (chronické kožné ochorenie s červenými šupinatými svrbiacimi fľakmi) alebo môžu spôsobiť poruchu kože podobnú psoriáze, poruchy kombinujúce mimovoľné pohyby, svalovú stuhnutosť, tras (extrapyramidový syndróm).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Concor Combi


Uchovávajte pri teplote do 30 C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Neužívajte Concor Combi po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale (rok/mesiac) po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte Concor Combi ak spozorujete viditeľné znaky (zmenu farby) poškodenia lieku.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Concor Combi obsahuje


- Liečivá sú: Concor Combi 5 mg/5 mg tablety

5 mg bisoprololiumfumarát a 5 mg amlodipín (ako besilát)

Concor Combi 5 mg/10 mg tablety

5 mg bisoprololiumfumarát a 10 mg amlodipín (ako besilát)

Concor Combi 10 mg/5 mg tablety

10 mg bisoprololiumfumarát a 5 mg amlodipín (ako besilát)

- Ďalšie zložky sú: koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), mikrokryštalická celulóza.


Ako vyzerá Concor Combi a obsah balenia


Concor Combi 5/5 mg tablety: Biele alebo takmer biele, bez zápachu, podlhovasté, mierne vypuklé tablety,

s deliacou ryhou na jednej strane a s vyrazeným MS na druhej strane.

Concor Combi 5/10 mg tablety: Biele alebo takmer biele okrúhle, bez zápachu, ploské tablety so skosenou

hranou, s deliacou ryhou na jednej strane a s vyrazeným MS na druhej strane.

Concor Combi 10/5 mg tablety: Biele alebo takmer biele oválne, bez zápachu, mierne vypuklé tablety,

s deliacou ryhou na jednej strane a s vyrazeným MS na druhej strane.

Concor Combi sa dodáva v týchto veľkostiach balenia:

28, 30, 56, alebo 90 tabliet v OPA/Al/PVC/Al blistri a papierovej škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Merck spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava, Slovenská republika


Výrobca

EGIS Pharmaceuticals PLC, Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapešť, Maďarsko

EGIS Pharmaceuticals PLC, Bökényföldi út 118-120, H-1165 Budapešť, Maďarsko

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko Concor AM

Česká republika Concor Combi

Litva Concor AM

Lotyšsko Concor AM

Maďarsko Concor AMLO

Poľsko Concoram

Rumunsko Concor AM

Slovenská republika Concor Combi

Slovinsko Concor AM


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.


6

Concor Combi 5 mg/5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/05171


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Concor Combi 5 mg/5 mg

Concor Combi 5 mg/10 mg

Concor Combi 10 mg/5 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Concor Combi5 mg/5 mg tablety: 5 mg bisoprololiumfumarátu, 5 mg amlodipínu (ako besilát) v 1 tablete.

Concor Combi 5 mg/10 mg tablety: 5 mg bisoprololiumfumarátu, 10 mg amlodipínu (ako besilát) v 1 tablete.

Concor Combi 10 mg/5 mg tablety: 10 mg bisoprololiumfumarátu, 5 mg amlodipínu (ako besilát) v 1 tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Concor Combi 5 mg/5 mg tablety: Biele alebo takmer biele, bez zápachu, podlhovasté, mierne vypuklé tablety, s deliacou ryhou na jednej strane a s vyrazeným MS na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu pre ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Concor Combi 5 mg/10 mg tablety: Biele alebo takmer biele, bez zápachu, okrúhle, ploské tablety so skosenou hranou, s deliacou ryhou na jednej strane a s vyrazeným MS na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu pre ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Concor Combi 10 mg/5 mg tablety: Biele alebo takmer biele, bez zápachu, oválne, mierne vypuklé tablety, s deliacou ryhou na jednej strane a s vyrazeným MS na druhej strane.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu pre ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Concor Combi 10 mg/10 mg tablety: Biele alebo takmer biele, bez zápachu, okrúhle, mierne vypuklé tablety, s deliacou ryhou na jednej strane a s vyrazeným MS na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu pre ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Concor Combi je indikovaný na liečbu hypertenzie ako substitučná terapia u pacientov, ktorí sú dostatočne kontrolovaní individuálnymi liekmi podávanými súčasne na rovnakej úrovni dávok aká je v kombinácii, ale v samostatných tabletách.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Concor Combi je indikovaný u pacientov, ktorých krvný tlak je dostatočne kontrolovaný individuálne podávaným monokomponentným liekom v rovnakom dávkovaní ako je odporúčaná pevná dávka kombinácie.


Dávkovanie

Odporúčaná denná dávka je jedna tableta danej sily.

Liečba nesmie byť náhle prerušená nakoľko by mohlo dôjsť ku dočasnému zhoršeniu zdravotného stavu. Liečba nesmie byť náhle prerušená najmä u pacientov s ischemickým ochorením srdca. Odporúča sa postupné znižovanie dávky.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene môže dôjsť ku predĺženiueliminácie amlodipínu. Presné odporúčania pre dávkovanie amlodipínu neboli stanovené, a preto je liek potrebné u týchto pacientov podávať s mimoriadnou opatrnosťou (pozri časť 4.4).

Pri ťažkej poruche funkcie pečene denná dávka bisoprololu nesmie prekročiť 10 mg.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sa nevyžaduje úprava dávkovania.

Amlodipín sa nedá odstrániť dialýzou. Dialyzovaným pacientom sa amlodipín má podávať zvlášť opatrne (pozri časť 4.4).

Pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 20 ml/min) denná dávka bisoprololu nesmie prekročiť 10 mg.


Starší pacienti

U starších pacientov možno použiť obvyklú dávkovaciu schému. Pri zvyšovaní dávkovania sa však odporúča podávať liek s mimoriadnou opatrnosťou (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Concor Combi u detí a dospievajúcich do 18 rokov nebola dosiaľ stanovená. Nie sú dostupné žiadne údaje.


Spôsob podávania

Concor Combi sa má užívať ráno s jedlom alebo bez jedla, nerozhryzený.


4.3 Kontraindikácie


Súvisiace s amlodipínom:

- závažná hypotenzia

- šok (vrátane kardiogénneho šoku)

- obštrukcia výtoku z ľavej srdcovej komory (napr. pokročilý stupeň aortálnej stenózy),

- hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu.


Súvisiace s bisoprololom:

- akútne srdcové zlyhanie alebo počas epizód dekompenzácie srdcového zlyhania, ktoré

vyžaduje i.v. inotropnú terapiu

- kardiogénny šok

- AV blok druhého alebo tretieho stupňa (bez kardiostimulátora)

- syndróm chorého sínusu (sick sinus syndróm)

- sinoatriálna blokáda

- bradykardia (menej ako 60 úderov za min.) pred začatím terapie

- hypotenzia (systolický krvný tlak < 100 mmHg)

- ťažká bronchiálna astma

- ťažké formy periférneho artériového okluzívneho ochorenia alebo ťažké formy Raynaudovho

syndrómu,

- neliečený feochromocytóm (pozri časť 4.4)

- metabolická acidóza.


Súvisiace s Concorom Combi:

- Precitlivenosť na amlodipín, dihydropyridínové deriváty, bisoprolol a/alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Súvisiace s amlodipínom:

Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu pri hypertenznej kríze sa neskúmala.


Pacienti so srdcovým zlyhávaním

Pacienti so srdcovým zlyhávaním majú byť liečení s opatrnosťou. V dlhodobej placebom kontrolovanej štúdii u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhávaním (III. a IV. stupňa podľa NYHA) bol hlásený vyšší výskyt pľúcneho edému v skupine liečenej amlodipínom ako v skupine s placebom, ale nebol spojený so zhoršením srdcového zlyhávania.


Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene

Polčas amlodipínu je u pacientov s poruchou funkcie pečene predĺžený; odporúčania pre dávkovanie neboli stanovené. Amlodipín sa má preto týmto pacientom podávať s opatrnosťou.


Použitie u starších pacientov

Zvyšovanie dávky sa má u starších pacientov vykonávať s opatrnosťou (pozri časť 5.2).


Použitie pri renálnom zlyhávaní

U takýchto pacientov sa môžu používať normálne dávky amlodipínu. Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nie sú v súlade so stupňom renálneho poškodenia. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


Súvisiace s bisoprololom:

Predovšetkým u pacientov s ischemickou chorobou srdca nesmie byť liečba náhle prerušená, pokiaľ to nie je jasne indikované, pretože náhle prerušenie liečby môže viesť k prechodnému zhoršeniu stavu (pozri časť 4.2).

Bisoprolol musí byť použitý s opatrnosťou u pacientov s hypertenziou alebo angínou pektoris a so sprievodným srdcovým zlyhaním.


Bisoprolol sa musí opatrne užívať pri:


 • diabetes mellitus s veľkými výkyvmi hodnôt glukózy v krvi; symptómy hypoglykémie môžu byť

maskované (napr. tachykardia, palpitácie alebo potenie).

 • prísnom hladovaní.

 • prebiehajúcej desenzibilizačnej liečbe. Podobne ako iné betablokátory, bisoprolol môže zvýšiť senzitivitu na alergény a závažnosť anafylaktických reakcií. Liečba adrenalínom nemusí mať vždy očakávaný terapeutický prínos.

- A-V blokáde I. stupňa.

 • Prinzmetallovej angíne.

 • periférnom artériovom ochorení (najmä na začiatku liečby môže dôjsť k intenzifikácii ťažkostí).

- Pacientom s psoriázou alebo s psoriázou v anamnéze je možné podať betablokátory (napr. bisoprolol) len po starostlivom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby.

- Symptómy hypertyreózy môžu byť maskované počas liečby bisoprololom.

- Pacientom s feochromocytómom možno podať bisoprolol až po blokáde alfareceptorov.

- U pacientov, ktorí sa chystajú podstúpiť operáciu pod celkovou anestéziou, betablokáda redukuje výskyt arytmií a srdcových ischémií pri iniciácii anestézie a intubácii a v pooperačnom stave. V súčasnosti sa odporúča perioperatívne udržanie betablokády. Anestéziológ musí byť oboznámený o betablokáde z dôvodu možnej interakcie s inými liekmi, ktoré môžu vyvolať bradyarytmiu, oslabenie reflexnej tachykardie a zníženie reakčnej schopnosti kompenzovať stratu krvi.

Ak je potrebné liečbu betablokátorom pred operáciou prerušiť, táto liečba sa má postupne znižovať a skončiť minimálne 48 hodín pred anestéziou.

 • Hoci kardioselektívne (β1) β- blokátory môžu mať nižší účinok na pľúcne funkcie ako neselektívne β- blokátory, tak ako všetky β- blokátory, nemajú sa podávať pacientom s obštrukčnou chorobou dýchacích ciest, ak pre ich použitie nie sú závažné klinické dôvody. Ak existujú dôvody na použitie, Concor Combi sa má použiť s opatrnosťou. Pri bronchiálnej astme, alebo iných chronických obštrukčných pľúcnych chorobách, ktoré môžu spôsobovať symptómy, je potrebné podávať súbežne bronchodilatačnú liečbu. U pacientov s astmou sa môže príležitostne vyskytnúť zvýšenie odporu dýchacích ciest, preto môže byť nutné zvýšenie dávky β2 -mimetík.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie súvisiace s amlodipínom:

- Amlodipín je možné bezpečne podávať súčasne s tiazidovými diuretikami, betablokátormi, dlhodobo účinkujúcimi nitrátmi, sublingválnymi glycerol trinitrátovými prípravkami, nesteroidnými antiflogistikami, antibiotikami a perorálnymi antidiabetikami.


Účinky iných liekov na amlodipín

- Inhibítory CYP3A4: Pri súčasnom užívaní amlodipínu spolu so silnými alebo stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. inhibítory proteázy ako je indinavir, sachinavir a ritonavir; azolovými antimykotikami ako flukonazol a itrakonazol; makrolidy ako je erytromycín alebo klaritromycín; verapamil alebo diltiazem) dá sa očakávať klinicky významné zvýšenie plazmatických koncentrácií amlodipínu.


- Induktory CYP3A4: Nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa účinku induktorov CYP3A4 na amlodipín. Súčasné užívanie s induktormi CYP3A4 (napr. rifampicínom, ľubovníkom bodkovaným) môže znížiť plazmatické koncentrácie amlodipínu. Amlodipín sa má spolu s induktormi CYP3A4 používať s opatrnosťou.


V klinických interakčných štúdiách neovplyvňovala grapefruitová šťava, cimetidín, hliník/horčík (antacidum) a sildenafil farmakokinetiku amlodipínu.


Účinky amlodipínu na iné lieky

Účinky amlodipínu na zníženie tlaku krvi sa sčítavajú s účinkami iných antihypertenzív znižujúcich tlak krvi.


V klinických interakčných štúdiách amlodipín neovplyvňoval farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu, etanolu (alkoholu), warfarínu alebo cyklosporínu.

Simvastatín:Kombinácia s amlodipínom môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií simvastatínu. U pacientov užívajúcich amlodipín sa neodporúčajú denné dávky simvastatínu vyššie ako 20 mg.


Amlodipín nemá účinok na laboratórne parametre.


Interakcie súvisiace s bisoprololom:


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:

- Antagonisty vápnika typu verapamilua v menšej miere typu diltiazemu: Negatívny vplyv na

kontraktilitu, atrio-ventrikulárne vedenie a tlak krvi. Intravenózne podanie verapamilu u pacientov liečených betablokátorom môže viesť k ťažkej hypotenzii a atrioventrikulárnemu bloku.


- Centrálne pôsobiace antihypertenzívaako napr. klonidín, metyldopa, moxonidín, rilmenidín:

Súbežné užívanie centrálne pôsobiacich antihypertenzív môže viesť k zníženiu srdcovej frekvencie a srdcového výdaja a k vazodilatácii. Náhle prerušenie môže spôsobiť zvýšenie rizika „rebound hypertenzie”.


Kombinácie, pri ktorých je nutná zvýšená opatrnosť:


- Antagonisty vápnika dihydropyridínového typuako napr. nifedipín: Súbežným podávaním môže

dôjsť k zvýšeniu rizika hypotenzie a nie je možné vylúčiť zvýšené riziko ďalšieho zhoršovania funkcie

ventrikulárnej pumpy u pacientov so zlyhaním srdca.


- Antiarytmiká I. triedy(napr. dizopyramid, chinidín, lidokaín, fenytoín, flekainid, propafenón): Môže

dôjsť k zosilneniu účinku na dobu atrioventrikulárneho vedenia a k zvýšeniu negatívneho inotropného účinku.


- Antiarytmiká III. triedy (napr. amiodarón): Môže dôjsť k zosilneniu účinku na dobu atrioventrikulárneho vedenia.


- Parasympatomimetiká: Súbežným podávaním môže dôjsť k predĺženiu času atrioventrikulárneho

vedenia a k zvýšeniu rizika bradykardie.


- Lokálne betablokátory(napr. očné kvapky určené na liečbu glaukómu) môžu zvýšiť systémové účinky bisoprololu.


- Inzulín a perorálne antidiabetiká: Intenzifikácia účinku znižujúceho hladinu cukru v krvi. Blokáda β-adrenoreceptorov môže maskovať symptómy hypoglykémie.


- Anestetiká: Potlačenie reflexnej tachykardie a zvýšenie rizika hypotenzie (ďalšie informácie o celkovej anestézii nájdete v časti 4.4).


- Srdcové glykozidy: Zníženie srdcovej frekvencie, predĺženie atrioventrikulárneho prevodu.


- Nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs): NSAIDs môžu znížiť hypotenzívny účinok bisoprololu.


-ß-sympatomimetiká (napr. izoprenalín, dobutamín): Kombinácia s bisoprololom môže vzájomne znížiť účinky oboch liekov.


- Sympatomimetiká, ktoré aktivujú ß- aj α-adrenoreceptory (napr. noradrenalín, adrenalín): Kombinácia s bisoprololom môže odmaskovať alfa-adrenoceptorom sprostredkovaný vazokonstrikčný účinok týchto látok, čo môže viesť k zvýšeniu krvného tlaku. Takéto interakcie sú pravdepodobnejšie v prípade neselektívnych ß-blokátorov.


- Súbežné užívanie antihypertenzív, ako aj iných liekov, ktoré môžu spôsobiť zníženie krvného tlaku(napr. tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny), môže zvýšiť riziko hypotenzie.


Kombinácie, ktorých použitie je nutné zvážiť:


- Meflochin: zvýšené riziko bradykardie.


- Inhibítory monoaminooxidázy (okrem MAO-B inhibítorov): Zvyšujú hypotenzný účinok betablokátorov, ale aj riziko hypertenznej krízy.


- Rifampicín: Môže nastať mierne skrátenie polčasu bisoprololu, pravdepodobne indukciou hepatálnych enzýmov metabolizujúcich bisoprolol. Zvyčajne nie je potrebná úprava dávkovania.


- Deriváty ergotamínu: Exacerbácia porúch periférnej cirkulácie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bisoprolol má farmakologické účinky, ktoré môžu spôsobiť škodlivé účinky na graviditu a/alebo plod/novorodenca. Betablokátory vo všeobecnosti znižujú perfúziu placenty, čo býva spojené s retardáciou rastu, intrauterínnou smrťou, potratom a predčasným pôrodom. U plodu a novorodenca sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. hypoglykémia a bradykardia). Ak je potrebná liečba betablokátormi, uprednostňujú sa β1-selektívne blokátory adrenoreceptorov.


Bezpečnosť podávania amlodipínu počas gravidity u človeka nebola zatiaľ preukázaná.

Reprodukčné štúdie u potkanov nepreukázali toxicitu s výnimkou oneskorenej a predĺženej doby pôrodu pri dávkach 50-krát vyšších, než je maximálna odporučená dávka pre človeka.


Concor Combi sa nemá užívať počas gravidity okrem prípadov, ak je to nevyhnutné. Ak sa zváži, že je potrebná liečba Concorom Combi, je potrebné monitorovať uteroplacentárny prietok krvi a rast plodu. V prípade škodlivých účinkov na graviditu alebo na plod je potrebné zvážiť alternatívnu liečbu. Novorodenec sa musí starostlivo monitorovať. Symptómy hypoglykémie a bradykardia sa zvyčajne vyskytujú počas prvých 3 dní.


Laktácia

Nie je známe či sa bisoprolol alebo amlodipín vylučuje do materského mlieka.

Preto sa podávanie Concoru Combi počas laktácie neodporúča.


Fertilita

Nie sú dostupné žiadne údaje o fertilite pre kombinovaný liek. U niektorých pacientov liečenýchblokátormi kalciového kanálu sa pozorovali reverzibilné biochemické zmeny v hlavičke spermatozoí, avšak nie sú dostatočné klinické údaje v súvislosti s potenciálnym účinkom amlodipínu na fertilitu. Bisoprolol nemal v štúdiách na zvieratách vplyv na plodnosť alebo na všeobecnú schopnosť rozmnožovania, zatiaľ čo amlodipín v publikovanej štúdii vykazoval nežiaduci účinok na fertilitu samcov (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Amlodipín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak pacienti užívajúci amlodipín trpia závratmi, bolesťou hlavy, únavou alebo nutkaním na vracanie, ich schopnosť reagovať môže byť narušená. V štúdii pacientov s ischemickou chorobou srdca bisoprolol nezhoršil schopnosť viesť vozidlá. Avšak v závislosti od odpovede individuálnych pacientov na liečbu ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje nemôže byť vylúčené.

Toto je potrebné zvážiť najmä na začiatku liečby a pri zmene liečby, ako aj pri súčasnom užití alkoholu.


 1. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky pozorované počas užívania účinných látok individuálne sú uvedené nasledovne s uvedením frekvencie ich výskytu:


Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Frekvencia neznáma (nie je možné určiť z dostupných údajov)


Súvisiace s amlodipínom

V klinických štúdiách kontrolovaných placebom u pacientov s hypertenziou a angínou pektoris, medzi najčastejšie hlásené nežiaduce účinky patrili: bolesti hlavy, opuchy (najmä opuchy členkov), zvýšená únava, somnolencia, nauzea, bolesti brucha, začervenanie, palpitácie a závraty.

V týchto klinických štúdiách sa nepozorovali v laboratórnych testoch žiadne klinicky významné odchýlky v súvislosti s užívaním amlodipínu.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé leukopénia, trombocytopénia.


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: alergické reakcie.


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi zriedkavé: hyperglykémia.


Psychické poruchy

Menej časté: nespavosť, zmeny nálady (vrátane úzkosti), depresia.

Zriedkavé: zmätenosť.


Poruchy nervového systému

Časté: bolesti hlavy, závraty, somnolencia (hlavne na začiatku liečby).

Menej časté: synkopa, hypoestézia, parestézia, dysgeúzia, tras.

Veľmi zriedkavé: hypertónia, periférna neuropatia.


Poruchy oka

Menej časté: poruchy zraku (vrátane diplopie).


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: tinnitus.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: palpitácie.

Veľmi zriedkavé: infarkt myokardu, arytmia (vrátane bradykardie, komorovej tachykardie a

fibrilácie predsiení).


Poruchy ciev

Časté: začervenanie.

Menej časté: hypotenzia.

Veľmi zriedkavé: vaskulitída.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: dyspnoe, rinitída.

Veľmi zriedkavé: kašeľ.


Gastrointestinálne poruchy

Časté: nauzea, bolesti brucha.

Menej časté: vracanie, dyspepsia, porucha činnosti čriev (vrátane hnačky a zápchy), sucho v ústach.

Veľmi zriedkavé: gastritída, hyperplázia ďasien, pankreatitída.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: hepatitída*, žltačka*.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: alopécia, purpura, zmeny sfarbenia pokožky, hyperhydróza, svrbenie, vyrážka, exantém.

Veľmi zriedkavé: angioedém, multiformný erytém, žihľavka, exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm,Quinckeho edém, fotosenzitivita.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: opuch členkov.

Menej časté: artralgia, myalgia, svalové kŕče, bolesti chrbta.


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: zvýšená frekvencia močenia, ťažkosti pri močení, nočné močenie.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: impotencia, gynekomastia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: edém, únava.

Menej časté: bolesť na hrudi, asténia, bolesť, nevoľnosť.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté: zvýšenie telesnej hmotnosti, zníženie telesnej hmotnosti.

Veľmi zriedkavé: zvýšená hladina pečeňových enzýmov*.

* najčastejšie charakteru cholestázy


Výnimočne boli hlásené prípady extrapyramídového syndrómu.


Súvisiace s bisoprololom


Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé: zvýšená hladina triglyceridov.


Psychické poruchy

Menej časté: depresia.

Zriedkavé: nočné mory, halucinácie.


Poruchy nervového systému

Časté: závraty**, bolesti hlavy**.

Menej časté: poruchy spánku.

Zriedkavé: synkopa.


Poruchy oka

Zriedkavé: zníženie tvorby sĺz (zvážiť u pacientov, ktorí používajú kontaktné šošovky).

Veľmi zriedkavé: konjunktivitída.


Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé: zhoršenie sluchu.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: poruchy atrioventrikulárneho vedenia, zhoršenie už existujúceho srdcového zlyhania, bradykardia.

Poruchy ciev:

Časté: pocit chladných a meravých končatín.

Menej časté: hypotenzia.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou alebo s obštrukčnou chorobou dýchacích ciest v anamnéze.

Zriedkavé: alergická rinitída.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: gastrointestinálne problémy ako nauzea, vracanie, hnačka, zápcha.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: hepatitída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: hypersenzitívne reakcie napr. svrbenie, sčervenanie, vyrážka.

Veľmi zriedkavé: alopécia; β-blokátory môžu vyvolať alebo zhoršiť psoriázu, alebo vyvolať psoriáze podobné vyrážky.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: svalová slabosť, kŕče.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé: impotencia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: únava**.

Menej časté: vyčerpanie**.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé: zvýšenie pečeňových enzýmov (ALT, AST).


**Tieto symptómy sa vyskytujú predovšetkým na začiatku liečby. Sú zvyčajne mierne a spravidla miznú v priebehu 1-2 týždňov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Súvisiace s amlodipínom:


Skúsenosti s úmyselným predávkovaním u ľudí sú obmedzené.


Symptómy

Dostupné informácie naznačujú, že veľké predávkovanie môže viesť k excesívnej periférnej vazodilatácii a možnej reflexnej tachykardii. Bola hlásená výrazná a pravdepodobne protrahovaná systémová hypotenzia vrátane šoku s následnou smrťou.


Liečba

Klinicky významná hypotenzia spôsobená predávkovaním amlodipínu vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podpornú starostlivosť vrátane častého monitoringu funkcie srdca a pľúc, zvýšenú polohu končatín, sledovanie objemu tekutín v cirkulácii a diurézu.

Vazokonstrikčné látky môžu pomôcť udržať cievny tonus a tlak krvi, ak ich podanie nie je kontraindikované. Kalciumglukonát aplikovaný intravenózne môže pomôcť zrušiť blokádu kalciových kanálov.

V niektorých prípadoch môže byť vhodný výplach žalúdka. Ukázalo sa, že požitie živočíšneho uhlia zdravými dobrovoľníkmi do 2 hodín po podaní 10 mg amlodipínu znížilo absorpciu amlodipínu.

Keďže sa amlodipín extenzívne viaže na bielkoviny, nie je pravdepodobné, že by dialýza bola účinná.


Súvisiace s bisoprololom:


Príznaky

Najčastejšie príznaky, ktoré je možné očakávať pri predávkovaní β-blokátorom, sú: bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, akútna kardiálna insuficiencia a hypoglykémia. Doposiaľ bolo hlásených len málo prípadov predávkovania bisoprololom u pacientov trpiacich hypertenziou a/alebo ischemickou chorobou srdca s prejavom bradykardie a/alebo hypotenzie. Všetci pacienti sa uzdravili. Existuje široká interindividuálna variabilita v citlivosti a odpovedi na jednorazovú vysokú dávku bisoprololu, pacienti s ochorením srdca sú zvyčajne citlivejší na účinky bisoprololu.


Liečba

Celkovo je pri predávkovaní potrebné prerušiť liečbu bisoprololom a poskytnúť podpornú a symptomatickú liečbu. Limitované údaje naznačujú, že bisoprolol je ťažko dialyzovateľný.

Na základe farmakologických účinkov a odporúčaní pre iné β-blokátory je potrebné v prípade klinických prejavov zvážiť nasledujúce opatrenia.

Bradykardia:podať atropín intravenózne. Ak je odpoveď neadekvátna, opatrne možno podať izoprenalín alebo iný liek s pozitívnym chronotropným účinkom. Za určitých okolností môže byť potrebná transvenózna implantácia kardiostimulátora.

Hypotenzia:podať intravenózne tekutiny a vazopresory. Užitočné sa javí i intravenózne podanie glukagónu.

AV blokáda(druhého alebo tretieho stupňa):pacientov je potrebné starostlivo monitorovať, podať izoprenalín v infúzii alebo transvenózne zaviesť kardiostimulátor.

Akútne zhoršenie srdcového zlyhania:podať i.v. diuretiká, inotropné látky, vazodilatačné lieky.

Bronchospazmus:podať bronchodilatačnú liečbu, ako napr. izoprenalín, β2–sympatikomimetiká a/alebo aminofylín.

Hypoglykémia:podať i.v. glukózu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: selektívne ß-blokátory a iné antihypertenzíva

ATC kód: C07FB07


Mechanizmus účinku amlodipínu:

Amlodipín inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov ciev a srdcovej svaloviny (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov).

Mechanizmom antihypertenzného účinku amlodipínu je priamy relaxačný vplyv na hladké svaly ciev spôsobujúci redukciu periférnej vaskulárnej rezistencie.

Presný mechanizmus, ktorým amlodipín vyvoláva úľavu symptómov angíny pektoris nie je úplne známy, môže sa vysvetliť dvoma nasledovnými účinkami:

 1. Amlodipín dilatuje periférne arterioly a znižuje teda celkovú periférnu rezistenciu (afterload). Keďže nespôsobuje reflexnú tachykardiu, spotreba energie v myokarde a potreba kyslíka sa znižuje.

 2. Prostredníctvom dilatácie hlavných koronárnych artérií a koronárnych arteriol v normálnych ako aj ischemických oblastiach zlepšuje dodávku kyslíka. Týmto mechanizmom zvyšuje dodávku kyslíka myokardu u pacientov so spazmom koronárnych artérií (Prinzmetalova alebo variantná angína pektoris).


Farmakodynamické účinky:

U pacientov s hypertenziou vedie dávkovanie jedenkrát denne ku klinicky signifikantnému zníženiu tlaku krvi v ľahu aj v stoji počas celého 24‑hodinového intervalu. Vzhľadom k pozvoľnému nástupu účinku nie je podávanie amlodipínu spojené s akútnou hypotenziou.


U pacientov s angínou pektoris dávkovanie amlodipínu jedenkrát denne predlžuje celkový čas schopnosti vykonávať fyzickú záťaž, časový interval do vzniku anginóznych ťažkostí a čas do objaveniasa depresie ST segmentu a znižuje frekvenciu anginóznych záchvatov, ako aj potrebu užívania nitroglycerínu.

Podávanie amlodipínu nie je spojené so žiadnymi nepriaznivými metabolickými účinkami: nemá účinok na hladinu lipidov v plazme, hladinu cukru v krvi a hladinu kyseliny močovej v sére a je vhodné u pacientov s astmou.


Mechanizmus účinku bisoprololu:

Bisoprolol je silný, vysoko β1selektívny betablokátor bez vnútornej sympatomimetickej a membránu stabilizujúcej aktivity.

Vykazuje len veľmi malú afinitu k β2- receptorom hladkej svaloviny bronchov a ciev rovnako ako k β2- receptorom zúčastňujúcim sa metabolickej regulácie. Pri bisoprolole sa vo všeobecnosti neočakáva vplyv na rezistenciu dýchacích ciest a β2-sprostredkované metabolické účinky. β1-selektivita bisoprololu prekrýva celú šírku terapeutického rozmedzia. Bisoprolol nemá výrazný negatívny inotropný efekt.

Bisoprolol dosahuje maximálny efekt 3-4 hodiny po perorálnom podaní.

Plazmatický polčas eliminácie (10-12 hodín) vytvára predpoklad pre 24-hodinovú účinnosť po podaní raz denne.

Maximálny antihypertenzný účinok bisoprololu sa vo všeobecnosti dosiahne po 2 týždňoch.

Pri akútnom podaní u pacientov s ischemickou chorobou srdca bez chronického srdcového zlyhávania, bisoprolol znižuje frekvenciu srdca a vývrhový objem, čím znižuje srdcový výdaj a spotrebu kyslíka. Pri chronickom podávaní sa úvodná zvýšená periférna rezistencia znižuje.

Okrem iného antihypertenzný účinok beta blokátorov je v dôsledku zníženia renínovej aktivity.


Farmakodynamické účinky kombinovaného lieku

Táto kombinácia umožňuje zvýšenie antihypertenznej a antianginóznej účinnosti komplementárnym mechanizmom účinku dvoch aktívnych zložiek: vazoselektívny účinok blokátora kalciového kanála amlodipínu (zníženie periférnej rezistencie) a kardioselektívny betablokátor bisoprol (zníženie srdcového výdaja).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Amlodipín

Absorpcia

Po perorálnom podaní sa amlodipín dobre vstrebáva a vrcholové plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 6-12 hodín po užití dávky. Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplyvnená súčasným príjmom potravy. Absolútna biologická dostupnosť je v rozpätí 64 – 80 %.


Distribúcia

Distribučný objem je približne 21 l/kg. Stabilné plazmatické hladiny (5-15 ng/ml) sa dosiahnu po 7 – 8 dňoch nepretržitého podávania raz denne. Výsledky štúdií in vitroukazujú, že 93-98 % cirkulujúceho amlodipínu je naviazané na plazmatické bielkoviny.


Biotransformácia a eliminácia

Amlodipín sa extenzívne metabolizuje (asi 90%) v pečeni na neúčinné pyridínové metabolity. 10 % materskej látky a 60 % neaktívnych metabolitov sa vylučuje do moču, 20-25 % stolicou.

Pokles plazmatickej koncentrácie vykazuje bifázické charakteristiky. Koncový eliminačný plazmatický polčas je v rozpätí 35 – 50 hodín a umožňuje podávanie amlodipínu v jednej dennej dávke.

Celkový klírens je 7 ml/min/kg (v prípade 60 kg pacienta: 25 l/hod). U starších pacientov je táto hodnota 19 l/hod.


Použitie u starších pacientov

Čas po dosiahnutie vrcholovej plazmatickej koncentrácie amlodipínu u starších i mladých ľudí je podobný. Klírens amlodipínu má tendenciu k zníženiu, čo vedie k zväčšeniu plochy pod krivkou (AUC) a predĺženiu eliminačného polčasu u starších pacientov. Zväčšenie plochy pod krivkou (AUC) a predĺženie eliminačného polčasu u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhávaním bolo v rozsahu, aký sa očakával vzhľadom na vek skúmanej skupiny pacientov (pozri časť 4.4).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Amlodipín sa v značnej miere metabolizuje na neaktívne metabolity. 10 % materskej látky

sa vylučuje nezmenená močom. Zmeny v plazmatickej koncentrácii amlodipínu sa nevzťahujú na závažnosť renálneho poškodenia. Týmto pacientom je možné podávať amlodipín v normálnom dávkovaní. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Polčas amlodipínu sa predlžuje u pacientov s poruchou funkcie pečene.


Bisoprolol

Absorpcia

Bisoprolol sa takmer úplne (>90 %) absorbuje z gastrointestinálneho traktu. V dôsledku veľmi malého first-pass efektu (asi 10 %), má po perorálnom podaní absolútnu biologickú dostupnosť približne 90 %.


Distribúcia

Distribučný objem je 3,5 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny je približne 30 %.


Metabolizmus a eliminácia

Bisoprolol sa vylučuje z tela dvoma rovnako cestami: 50 % sa metabolizuje v pečeni na inaktívne metabolity, ktoré sa potom vylučujú obličkami. Ostávajúcich 50 % sa vylučuje obličkami v nezmenenej forme. Keďže eliminácia prebieha v obličkách a v pečeni v rovnakej miere nie je potrebná úprava dávky u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene miernej až stredne ťažkej závažností. Celkový klírens je približne 15 l/h.

Plazmatický polčas vylučovania je 10-12 hodín.

Kinetika bisoprololu je lineárna a nezávislá od veku.

Kombinovaný liek

Doposiaľ nebola prevedená žiadna farmakokinetická interakčná štúdia medzi týmito dvoma zložkami. Ak by aj taká interakcia existovala, na základe výsledkov bioekvivalenčnej štúdie, rozsah tejto hypotetickej interakcie musí byť rovnaký v prípade užívania tabliet Concoru Combi ako i v prípade užívania jednotlivých zložiek samostatne v rovnakom dávkovaní ako sa vyskytujú v kombinácii.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Súvisiace s amlodipínom:

Karcinogenéza

U potkanov a myší užívajúcich amlodipínmaleát v potrave počas dvoch rokov v koncentráciách vypočítaných tak, aby sa zabezpečili denné dávky 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nepreukázali žiadne dôkazy o jeho karcinogenite. U myší bola najvyššia dávka podobná maximálnej odporúčanej dávke u ľudí, t.j. 10 mg amlodipínu denne, na základe prepočtu mg/m2. U potkanov bola najvyššia dávka približne dvojnásobne vyššia ako je maximálna odporúčaná dávka u ľudí, na základe prepočtu mg/m2.


Mutagenéza

Štúdie mutagenity s amlodipínmaleátom neodhalili žiadne účinky súvisiace s liekom či už na génovej alebo chromozomálnej úrovni.


Fertilita

Štandardná štúdia fertility neodhalila žiadny účinok na plodnosť potkanov, ktorým sa perorálne podával amlodipínmaleát (samce počas 64 dní a samice 14 dní pred párením) v dávkach do 10 mg/kg/deň (čo predstavovalo 8‑násobok maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní na m2povrchu).

Avšak v publikovanej štúdii, v ktorej sa samcom potkanov podával amlodipínbesilát počas 30 dní v dávke zrovnateľnej s dávkou podávanou ľudom na základe mg/kg, bola zistená znížená hladina folikuly stimulujúceho hormónu (FSH) a testosterónu v plazme, rovnako ako zníženie hustoty spermií a zníženie počtu zrelých spermatidov a Sertoliho buniek.


Súvisiace s bisoprololom:

Predklinické údaje neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity.

V štúdiách reprodukčnej toxicity nemal bisoprolol žiadny vplyv na fertilitu alebo reprodukciu.

Podobne ako ostatné β-blokátory, bol bisoprolol toxický pre matku (znížený príjem jedla a znížená telesná hmotnosť) a embryo/plod (zvýšená incidencia resorpcií, znížená pôrodná hmotnosť potomstva, retardácia fyzického vývoja), ale nebol teratogénny.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Magnéziumstearát

Sodná soľ karboxymetylškrobu(typ A)

Mikrokryštalická celulóza


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


 1. Druh obalu a obsah balenia


28, 30, 56, alebo 90 tabliet v OPA/Al/PVC/Al blistri a papierovej škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Merck spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Concor Combi 5 mg/5 mg: 58/0954/10-S

Concor Combi 5 mg/10 mg: 58/0955/10-S

Concor Combi 10 mg/5 mg: 58/0956/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20.12.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015

14Concor Combi 5 mg/5 mg