+ ipil.sk

Concor COR 5 mgPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/06348


Písomná informácia pre používateľa


Concor COR 2,5 mg

Concor COR 5 mg

Concor COR 10 mg


filmom obalené tablety

bisoprololiumfumarát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Concor COR a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Concor COR

3. Ako užívať Concor COR

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Concor COR

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Concor COR a na čo sa používa


Liečivom lieku Concor COR je bisoprolol. Bisoprolol patrí do skupiny liečiv zvanej betablokátory. Tieto liečivá pracujú na princípe ovplyvnenia odpovede organizmu na niektoré nervové vzruchy (impulzy), zvlášť tie, ktoré sú v srdci. Výsledkom je, že bisoprolol spomaľuje akciu srdca a tým je srdce výkonnejšie v prečerpávaní krvi do organizmu.


Zlyhávanie srdca sa objaví, keď je srdcový sval slabý a nie je schopný prečerpať dostatok krvi potrebnej na zásobenie organizmu. Concor COR sa používa na liečbu chronického srdcového zlyhávania. Používa sa v kombinácii s ďalšími liekmi vhodnými na liečbu tohto stavu (ako sú ACE inhibítory, diuretiká a srdcové glykozidy).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Concor COR


Neužívajte Concor COR

Neužívajte Concor COR, ak sa vás týkajú nasledovné stavy:

 • alergia na bisoprolol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ťažká astma, alebo ťažká chronická obštrukčná choroba pľúc,

 • závažné problémy s prúdením krvi v končatinách (ako napr. Raynaudov syndróm), ktoré môžu spôsobiť, že vám zblednú alebo zmodrajú prsty a palce,

 • neliečený nádor nadobličiek (feochromocytóm),

 • zvýšená kyslosť krvi spôsobená látkovou výmenou (metabolická acidóza).


Neužívajte Concor COR, ak máte niektorý z nasledujúcich problémov so srdcom:

 • akútne srdcové zlyhanie,

 • zhoršujúce sa srdcové zlyhanie, ktoré vyžaduje lieky na posilnenie srdca podávané intravenózne (do žily),

 • pomalá srdcová frekvencia, ktorá spôsobuje problémy,

 • nízky tlak krvi,

 • určité stavy srdca, ktoré spôsobujú veľmi pomalú frekvenciu srdca alebo nepravidelný tep,

 • kardiogénny šok, čo je akútny stav ohrozenia srdca, ktorý spôsobuje nízky tlak krvi a obehové zlyhanie.


Upozornenia a opatrenia

Ak máte akýkoľvek z nasledujúcich stavov, informujte svojho lekára pred začatím užívania lieku Concor COR, možno vám bude chcieť venovať zvláštnu starostlivosť (napr. podávať doplňujúcu liečbu, alebo uskutočniť častejšie prehliadky):

 • cukrovka (diabetes mellitus),

 • prísne hladovanie,

 • určité ochorenia srdca (ako poruchy srdcového rytmu alebo Prinzmetalova angína pektoris - porucha prekrvenia srdca následkom kŕčovitých zúžení srdcových ciev),

 • problémy s obličkami alebo pečeňou,

 • menej závažné problémy s obehom krvi v končatinách,

 • menej závažná astma alebo chronické ochorenia priedušiek,

 • anamnéza lupienky (psoriáza),

 • nádor nadobličky (feochromocytóm),

 • poruchy štítnej žľazy.


Takisto informujte lekára, ak budete mať podstúpiť:

 • desenzibilizačnú liečbu (napr. prevencia sennej nádchy), pretože Concor COR môže zvyšovať

pravdepodobnosť, že budete mať alergickú reakciu, alebo že takáto reakcia môže byť závažnejšia,

 • anestéziu (napr. v súvislosti s operáciou), pretože Concor COR môže ovplyvniť, ako bude váš

organizmus reagovať na túto situáciu.


Deti

Concor COR sa neodporúča užívať u detí.


Iné lieky a Concor COR

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte nasledovné lieky spolu s Concorom COR bez konzultácie so svojím lekárom:

 • Niektoré lieky na liečbu nepravidelného alebo abnormálneho srdcového rytmu (antiarytmiká

triedy I ako je chinidín, dizopyramid, lidokaín, fenytoín, flekainid, propafenón).

 • Niektoré lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku, angíny pektoris alebo nepravidelného srdcového rytmu (blokátory kalciových kanálov ako je verapamil a diltiazém).

 • Niektoré lieky používané na liečbu vysokého tlaku krvi, ako sú klonidín, metyldopa, moxonidín,

rilmenidín. Avšak, neprestaňte užívať tieto lieky bez predošlej konzultácie so svojím lekárom.


Pred začatím užívania nasledovných liekov v kombinácii s liekom Concor COR sa poraďte so svojím lekárom; váš lekár bude možno musieť častejšie kontrolovať váš zdravotný stav:

 • niektoré lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo angíny pektoris (blokátory kalciových kanálov dihydropyridínového typu, ako je felodipín),

 • niektoré lieky na liečbu nepravidelného alebo abnormálneho srdcového rytmu (antiarytmiká

triedy III ako je amiodarón),

 • lokálne používané betablokátory (ako napr. očné kvapky na liečbu glaukómu - zeleného zákalu),

 • niektoré lieky na nervový systém, ktoré sa používajú na stimuláciu vnútorných orgánov (parasympatomimetiká) alebo lieky používané v naliehavých prípadoch na liečbu ťažkých problémov s obehom (sympatomimetiká ako je izoprenalín a dobutamín),

 • lieky proti cukrovke, vrátane inzulínu,

 • anestetiká (používané napr. počas operácie),

 • digoxín, používaný na liečbu srdcového zlyhania,

 • nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) používané na liečbu artritídy (zápal kĺbov), bolesti alebo zápalu (napr. ibuprofén alebo diklofenak),

 • akýkoľvek liek, ktorý môže znižovať tlak krvi ako želaný alebo neželaný účinok ako sú antihypertenzíva, niektoré lieky na liečbu depresie (tricyklické antidepresíva ako imipramín alebo amitriptylín), niektoré lieky na liečbu duševných porúch charakterizovaných stratou kontaktu s realitou (fenotiazíny ako je levopromazín),

 • meflochín, ktorý sa používa na prevenciu alebo liečbu malárie,

 • lieky, ktoré sa používajú na liečbu depresie nazývané inhibítory monoaminooxidázy (okrem inhibítorov MAO typu B).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, predtým ako začnete užívať tento liek.

Nie je známe, či bisoprolol prechádza do materského mlieka. Počas užívania Concoru COR sa preto neodporúča dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vaša schopnosť viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje môže byť ovplyvnená v závislosti od toho, ako dobre znášate liek.

Buďte prosím, zvlášť opatrný na začiatku liečby, pri zvyšovaní dávky alebo pri zmene liečby, ako aj pri kombinácii s alkoholom.


3. Ako užívať Concor COR


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liečba s Concorom COR vyžaduje pravidelné sledovanie vaším lekárom. Zvlášť dôležité je to na začiatku liečby, počas zvyšovania dávky a pri ukončení liečby.

Liečba Concorom COR je vo všeobecnosti dlhodobá.


Tabletu užite ráno zapite ju malým množstvom vody, s jedlom alebo bez jedla. Tabletu nehryzte ani nedrvte. Tableta s deliacou ryhou sa môže rozdeliť na dve rovnaké dávky.


Dávkovanie

Dospelí vrátane starších pacientov:

Liečba s bisoprololom sa musí začať nízkou dávkou s postupným zvyšovaním dávky. Váš lekár rozhodne ako sa bude zvyšovať dávka a bude sa to za normálnych okolností diať nasledovným spôsobom:

1,25 mg bisoprololu raz denne počas 1 týždňa

2,5 mg bisoprololu raz denne počas 1 týždňa

3,75 mg bisoprololu raz denne počas 1 týždňa

5 mg bisoprololu raz denne počas 4 týždňov

7,5 mg bisoprololu raz denne počas 4 týždňov

10 mg bisoprololu raz denne ako udržiavacia dávka.


Maximálna odporúčaná denná dávka je 10 mg bisoprololu.


V závislosti od toho, ako dobre tolerujete liek, môže sa váš lekár rozhodnúť predĺžiť čas medzi zvýšeniami dávky. Ak sa váš stav zhorší alebo už liek netolerujete, možno bude potrebné znovu znížiť dávku alebo prerušiť liečbu. U niektorých pacientov môže postačovať udržiavacia dávka nižšia ako

10 mg bisoprololu. Váš lekár vás bude informovať, čo máte robiť.


Pokiaľ budete musieť celú liečbu ukončiť, váš lekár vám poradí postupne znižovať dávku, pretože inak by sa vám stav mohol zhoršiť.


Použitie u detí

Concor Cor sa neodporúča podávať deťom.


Ak zabudnete užiť Concor COR

Užite vašu bežnú dávku nasledujúce ráno. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak užijete viac Concoru COR, ako máte

Ak ste užili viac tabliet lieku Concor COR ako ste mali, okamžite informujte svojho lekára. Lekár môže podľa závažnosti predávkovania rozhodnúť o prípadných potrebných opatreniach. Najčastejšími príznakmi predávkovania je spomalená frekvencia srdca (bradykardia), vážne dýchacie ťažkosti, silný pokles krvného tlaku, zníženie hladiny cukru v krvi.


Ak prestanete užívať Concor COR

Liečbu Concorom COR nikdy neprerušujte bez predošlej konzultácie s vaším lekárom. Inak to môže viesť k výraznému zhoršeniu vášho zdravotného stavu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Medzi najčastejšie nežiaduce účinky súvisiace s funkciou srdca patria:

spomalenie frekvencie srdca (vyskytuje sa viac ako u 1 osoby z 10),

zhoršenie srdcového zlyhávania (vyskytuje sa menej ako u 1 osoby z 10),

spomalenie alebo nepravidelná akcia srdca (vyskytuje sa menej ako u 1 osoby zo 100).


Ak budete pociťovať závrat alebo slabosť alebo budete mať dýchacie ťažkosti, kontaktujte, prosím, čo najskôr svojho lekára.

Časté(vyskytujú sa menej ako u 1 z 10 osôb):
únava, pocit vyčerpanosti, točenie hlavy, bolesť hlavy,
pocit chladných a meravých končatín,

nízky tlak krvi,

žalúdočné a črevné ťažkosti ako nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka alebo zápcha.
Menej časté (vyskytujú sa menej ako u 1 zo 100 osôb):
poruchy spánku,

depresia,

pokles krvného tlaku pri vstávaní spôsobujúci závrat,

problémy s dýchaním u pacientov s bronchiálnou astmou alebo s chronickým ochorením dýchacích

ciest,

svalová slabosť, kŕče.


Zriedkavé(vyskytujú sa menej ako u 1 z 1000 osôb):
problémy so sluchom,
alergická nádcha,
zníženie tvorby sĺz,

zápal pečene, ktorý môže spôsobiť zažltnutie kože a očného bielka,

odchýlky niektorých výsledkov vyšetrení krvi alebo pečeňových funkcií od normálu,
reakcie z precitlivenosti ako svrbenie, sčervenanie pokožky, vyrážka,
problémy s erekciou,
nočné mory, halucinácie,
mdloby.

Veľmi zriedkavé(vyskytujú sa menej ako u 1 z 10 000 osôb):

zápal očných spojoviek (konjunktivitída),

vypadávanie vlasov,

objavenie sa alebo zhoršenie lupienky (psoriáza).

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Concor COR

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Concor COR 2,5 mg

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.


Concor COR 5 mg

Concor COR 10 mg

Uchovávajte pri teplote do 30 ºC.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Concor COR obsahuje

Concor COR 2,5 mg

 • Liečivo je bisoprololiumfumarát. Každá filmom obalená tableta obsahuje 2,5 mg bisoprololiumfumarátu.
 • Ďalšie zložky sú koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, krospovidón, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hydrogénfosforečnan vápenatý, dimetikon 100, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), hypromelóza.


Concor COR 5 mg

 • Liečivo je bisoprololiumfumarát. Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumfumarátu.
 • Ďalšie zložky sú koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, krospovidón, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hydrogénfosforečnan vápenatý, dimetikon 100, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), hypromelóza, žltý oxid železitý (E172).


Concor COR 10 mg

 • Liečivo je bisoprololiumfumarát. Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumfumarátu.
 • Ďalšie zložky sú koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, krospovidón, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hydrogénfosforečnan vápenatý, dimetikon 100, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), hypromelóza, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Concor COR

Concor COR 2,5 mg sú biele filmom obalené tablety srdiečkovitého tvaru s deliacou ryhou na oboch stranách.

Concor COR 5 mg sú žltkastobiele filmom obalené tablety srdiečkovitého tvaru s deliacou ryhou na oboch stranách.

Concor COR 10 mg sú bledooranžové až svetlooranžové filmom obalené tablety srdiečkovitého tvaru s deliacou ryhou na oboch stranách.


Concor COR je dostupný v PVC/Al blistrových baleniach po 20 alebo 30 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Merck KGaA, Darmstadt, Nemecko


Výrobca

Merck KGaA, Darmstadt, Nemecko

Merck KGaA &Co, Spittal, Rakúsko

Merck S.L., Mollet del Valles, Barcelona, ŠpanielskoAk potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.


6Concor COR 5 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/03277


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Concor COR 2,5 mg

Concor COR 5 mg

Concor COR 10 mg


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Concor COR 2,5 mg: každá tableta obsahuje 2,5 mg bisoprololiumfumarátu.

Concor COR 5 mg: každá tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumfumarátu.

Concor COR 10 mg: každá tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumfumarátu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Concor COR 2,5 mg: biele filmom obalené tablety srdiečkovitého tvaru s deliacou ryhou na oboch stranách.

Concor COR 5 mg: žltkastobiele filmom obalené tablety srdiečkovitého tvaru s deliacou ryhou na oboch stranách.

Concor COR 10 mg: bledooranžové až svetlooranžové filmom obalené tablety srdiečkovitého tvaru s deliacou ryhou na oboch stranách.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Liečba chronického srdcového zlyhávania s redukovanou systolickou ventrikulárnou funkciou spolu s ACE inhibítormi, diuretikami, prípadne srdcovými glykozidmi. (Ďalšie informácie pozri časť 5.1).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Štandardná liečba chronického srdcového zlyhávania zahŕňa ACE inhibítor (alebo blokátor receptora pre angiotenzín v prípade neznášanlivosti ACE inhibítora), betablokátor, diuretikum a v prípade potreby srdcové glykozidy.

Pri začatí liečby bisoprololom musia byť pacienti stabilizovaní (bez akútneho zlyhávania).


Odporúča sa, aby mal ošetrujúci lekár skúsenosti s liečbou chronického srdcového zlyhávania.

Počas fázy titrácie sa môže objaviť prechodné zhoršenie srdcového zlyhávania, hypotenzie alebo bradykardie.


Dávkovanie

Fáza titrácie

Liečbu chronického zlyhávania srdca bisoprololom je potrebné vytitrovať.

Liečba bisoprololom sa má začať postupnou titráciou dávky podľa nasledujúcich krokov:

 • 1,25 mg raz denne počas 1 týždňa, ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na 2,5 mg raz denne počas ďalšieho týždňa, ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na

 • 3,75 mg raz denne počas ďalšieho týždňa, ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na

 • 5 mg raz denne počas nasledujúcich 4 týždňov, ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na

 • 7,5 mg raz denne počas nasledujúcich 4 týždňov, ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na

 • 10 mg raz denne , ako udržiavaciu liečebnú dávku.

Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg raz denne.

Počas fázy titrácie sa odporúča sledovanie životných funkcií (akcia srdca, tlak krvi) a príznakov zhoršenia srdcového zlyhávania. Príznaky sa môžu objaviť už v priebehu prvého dňa po začatí terapie.


Úprava dávky

V prípade, že maximálna odporúčaná dávka nie je dobre tolerovaná, môže sa zvážiť postupné znižovanie dávky.

V prípade prechodného zhoršenia zlyhania srdca, hypotenzie alebo bradykardie sa odporúča opäť zvážiť dávkovanie súbežne prebiehajúcej liečby. Možno bude potrebné dočasné zníženie dávky bisoprololu alebo prerušenie liečby.

Keď sa pacientov stav stabilizuje, musí sa znovu zvážiť nasadenie a/alebo vytitrovanie dávky bisoprololu.

V prípade zvažovania prerušenia liečby sa odporúča postupné znižovanie dávky, vzhľadom na to, že náhle vysadenie môže viesť k akútnemu zhoršeniu stavu pacienta.

Liečba chronického srdcového zlyhávania bisoprololom je zvyčajne dlhodobá.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek alebo pečene

Nie sú žiadne údaje o farmakokinetike bisoprololu u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním a zhoršenou funkciou pečene alebo obličiek. V titrácii dávky smerom nahor sa preto u týchto pacientov musí postupovať so zvýšenou opatrnosťou.


Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávky.


Deti a dospievajúci

S bisoprololom nie sú skúsenosti u detí a dospievajúcich, preto sa jeho používanie u detí a dospievajúcich neodporúča.


Spôsob podania

Tablety bisoprololu sa majú užívať ráno a môžu sa užívať s jedlom. Majú sa prehltnúť s tekutinou a nesmú sa hrýzť.


 1. Kontraindikácie


Bisoprolol je kontraindikovaný u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním, ktorí majú:


 • akútne srdcové zlyhanie alebo opakované epizódy dekompenzácie srdcového zlyhania, ktoré

vyžadujú i.v. inotropnú terapiu,

 • kardiogénny šok,

 • AV blokádu druhého alebo tretieho stupňa (bez kardiostimulátora),

 • syndróm chorého sínusu,

 • sinoatriálnu blokádu,

 • bradykardiu s frekvenciou nižšou ako 60 úderov/min pred začatím liečby,

 • hypotenziu (systolický krvný tlak menej ako 100 mm Hg),

 • ťažkú bronchiálnu astmu alebo ťažkú chronickú obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu,

 • posledné štádiá periférnej arteriálnej obštrukčnej choroby a Raynaudov syndróm,

 • neliečený feochromocytóm (pozri časť 4.4),

 • metabolickú acidózu,

 • precitlivenosť na bisoprolol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Zvýšená opatrnosť pri použití bisoprololu je nutná pri:

 • bronchospazme (bronchiálnej astme, obštrukčných chorobách dýchacích ciest),

 • diabetes mellitus s veľkými výkyvmi hodnôt glukózy v krvi; môžu sa maskovať symptómy

hypoglykémie,

 • prísnom hladovaní,

 • pokračujúcej desenzibilizačnej liečbe,

 • AV blokáde prvého stupňa,

 • Prinzmetalovej angíne pektoris,

 • periférnej arteriálnej obštrukčnej chorobe (najmä na začiatku liečby sa môže vyskytnúť

intenzifikácia ťažkostí),

 • celkovej anestézii.


U pacientov s celkovou anestéziou znižuje beta-blokáda výskyt arytmií a myokardiálnej ischémie počas indukcie a intubácie, ako aj v pooperačnom štádiu. Súčasne sa odporúča pokračovať v podpore betablokádou počas operácie. Anesteziológ si musí uvedomovať riziko beta-blokády kvôli možným interakciám s inými liekmi, ktoré môžu spôsobiť bradyarytmie, oslabenie reflexnej tachykardie a zníženú reflexnú schopnosť kompenzovať stratu krvi. Ak je potrebné pred operáciou liečbu beta-blokátorom prerušiť, táto liečba sa má postupne redukovať a skončiť minimálne 48 hodín pred anestéziou.


Nie sú zatiaľ skúsenosti pri liečbe srdcového zlyhávania bisoprololom u pacientov s nasledovnými chorobami:

 • inzulín-dependentný diabetes mellitus (typ I),

 • ťažké poškodenie funkcie obličiek,

 • ťažké poškodenie funkcie pečene,

 • reštrikčná kardiomyopatia,

 • vrodené choroby srdca,

 • hemodynamicky závažné organické chlopňové chyby,

 • infarkt myokardu počas posledných 3 mesiacov.


Kombinácia bisoprololu s blokátormi kalciových kanálov typu verapamilu a diltiazemu, s antiarytmikami I. triedy a s centrálne pôsobiacimi antihypertenzívami sa všeobecne neodporúča, ďalšie informácie nájdete v časti 4.5.


Pri bronchiálnej astme, alebo iných chronických obštrukčných pľúcnych chorobách, ktoré môžu spôsobovať symptómy, je potrebné podávať súbežne bronchodilatačnú liečbu. U pacientov s astmou sa môže príležitostne vyskytnúť zvýšenie odporu dýchacích ciest, preto môže byť nutné zvýšenie dávky β2mimetík.


Podobne ako iné betablokátory, bisoprolol môže zvýšiť senzitivitu na alergény a závažnosť anafylaktických reakcií. Liečba adrenalínom nemá vždy očakávaný terapeutický efekt.


Pacientom so psoriázou alebo s anamnézou psoriázy je možné podať betablokátory (napr. bisoprolol) len po starostlivom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby.


Pacientom s feochromocytómom možno podať bisoprolol až po blokáde alfareceptorov.


Počas liečby bisoprololom sa môžu maskovať symptómy tyreotoxikózy.


Začatie a ukončenie liečby bisoprololom vyžaduje pravidelné sledovanie. Dávkovanie a spôsob užívania sú uvedené v časti 4.2.


Terapia bisoprololom sa nemá ukončiť náhle, okrem prípadov, kde je to jasne indikované. Viac informácií nájdete v časti 4.2.


4.5 Liekové a iné interakcie

Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú

Blokátory kalciových kanálov typu verapamilu a v menšom množstve typu diltiazému: negatívny vplyv

na kontraktilitu a atrioventrikulárne vedenie.

Intravenózne podávania verapamilu u pacientov s liečbou betablokátormi môže viesť k ťažkej

hypotenzii a atrioventrikulárnej blokáde.

Antiarytmiká I.triedy (napr.chinidín, dizopyramid; lidokaín, fenytoín; flekainid, propafenón): môže dôjsť k predĺženiu atrioventrikulárneho vedenia a k zvýšeniu negatívneho inotropného

účinku.

Centrálne pôsobiace antihypertenzíva, ako sú klonidín a iné (napr. metyldopa, moxonodín, rilmenidín):

súbežným užívaním centrálne pôsobiacich antihypertenzív sa môže zvýšiť riziko zlyhania srdca

v dôsledku zníženia centrálneho sympatického tonusu (spomalenie frekvencie srdcovej činnosti a

zníženie srdcového minútového objemu, vazodilatácia). Náhle vysadenie betablokátorov, môže

spôsobiť zvýšenie rizika „spätnej hypertenzie“.

Kombinácie, pri ktorých je potrebná zvýšená opatrnosť

Blokátory kalciových kanálov typu dihydropyridín, ako sú felodipín a amlodipín: súbežným podávaním môže dôjsť k zvýšeniu rizika hypotenzie a nie je možné vylúčiť zvýšené riziko ďalšieho zhoršovania funkcie ventrikulárnej pumpy u pacientov so zlyhaním srdca.

Antiarytmiká triedy III ( napr. amiodarón): môže dôjsť k ovplyvneniu atrioventrikulárneho prevodu.

Lokálne betablokátory (napr. očné kvapky určené na liečbu glaukómu) môžu zvýšiť systémové účinky bisoprololu.

Parasympatikomimetiká: súbežné užívanie môže viesť k predĺženiu atrioventrikulárneho vedenia a k zvýšeniu rizika bradykardie.

Inzulín a perorálne antidiabetiká : intenzifikácia účinku znižujúceho hladinu cukru v krvi. Blokáda β-adrenergických receptorov môže maskovať symptómy hypoglykémie.

Anestetiká: potlačenie reflexnej tachykardie a zvýšenie rizika hypotenzie. (ďalšie informácie o celkovej anestézii nájdete v časti 4.4).

Srdcové glykozidy: zníženie srdcovej frekvencie, predĺženie času atrioventrikulárneho vedenia.

Nesteroidové protizápalové lieky (NSAID): NSAID môžu znížiť hypotenzný účinok bisoprololu.

Deriváty ergotamínu: exacerbácia periférnych cirkulačných porúch.

ß-sympatomimetiká (napr.izoprenalín, dobutamín): kombinácia s bisoprololom môže vzájomne znížiť účinky oboch liekov.

Sympatomimetiká, ktoré aktivujú ß- aj α-adrenoceptory (napr. noradrenalín, adrenalín): Kombináciou s bisoprololom môže dôjsť k prejavu účinkov týchto liekov na zúženie krvných ciev pomocou α-adrenoceptorov, vedúcich k zvýšeniu krvného tlaku a k exacerbácii intermitentnej klaudikácie. Takéto interakcie sú pravdepodobnejšie v prípade neselektívnych ß-blokátorov.

Súbežné užívanie iných antihypertenzív ako aj iných liekov s hypotenzným účinkom (napr. tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny) môže viesť ku zvýšenému riziku hypotenzie.


Kombinácie, ktoré prichádzajú do úvahy

Meflochin: zvýšené riziko bradykardie.

Inhibítory monoaminooxidázy (okrem MAO-B inhibítorov): zvýšený hypotenzný účinok betablokátorov, ale aj zvýšenie rizika hypertenznej krízy.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bisoprolol má farmakologické účinky, ktoré môžu spôsobiť škodlivé účinky na tehotenstvo a/alebo plod/novorodenca. Betablokátory znižujú perfúziu placenty, čo bolo dávané do súvislosti s retardáciou rastu, intrauterinnou smrťou, potratom a predčasným pôrodom. U plodu a novorodenca sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. hypoglykémia a bradykardia). Ak je potrebná liečba betablokátormi, uprednostňujú sa β1-selektívne blokátory adrenoreceptorov.

Bisoprolol sa neodporúča užívať počas tehotenstva okrem prípadov, ak je to nevyhnutné. Ak je liečba bisoprololom nevyhnutná, je potrebné monitorovať uteroplacentárny prietok krvi a rast plodu. V prípade škodlivých účinkov na tehotenstvo alebo na plod je potrebné zvážiť alternatívnu liečbu. Novorodenec sa musí starostlivo monitorovať. Hypoglykemické symptómy a bradykardia sa zvyčajne vyskytujú počas prvých 3 dní.


Laktácia

Nie je známe, či sa tento liek vylučuje do ľudského mlieka, preto sa dojčenie počas podávania

bisoprololu neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V štúdii pacientov s koronárnou chorobou srdca bisoprolol nezhoršil schopnosť vedenia vozidiel . Nakoľko sú prítomné individuálne rozdiely v reakciách na liek, môže sa vyskytnúť zhoršenie schopnosti vedenia vozidla alebo obsluhy strojov. Toto je potrebné zvážiť najmä na začiatku liečby a pri zmene liečby, ako aj pri súčasnom užití alkoholu.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je zoradená podľa nasledujúcej konvencie:

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi časté: bradykardia.

Časté: zhoršenie srdcového zlyhania.

Menej časté: poruchy AV-vedenia.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé: zvýšenie triglyceridov, zvýšenie pečeňových enzýmov (ALT, AST).


Poruchy nervového systému

Časté: malátnosť, bolesti hlavy.

Zriedkavé: synkopa.


Poruchy oka

Zriedkavé: zníženie tvorby sĺz (zvážiť u pacientov, ktorí používajú kontaktné šošovky).

Veľmi zriedkavé: konjunktivitída.

Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé: zhoršenie sluchu.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou alebo s anamnézou obštrukčnej choroby dýchacích ciest.

Zriedkavé: alergická rinitída.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: ťažkosti gastrointestinálneho traktu ako nauzea, vracanie, hnačka, zápcha.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: reakcie hypersenzitivity (svrbenie, sčervenanie pokožky, vyrážka).

Veľmi zriedkavé: betablokátory môžu vyvolať psoriázu alebo indukovať psoriáze podobné vyrážky, alopéciu.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: svalová slabosť, kŕče.


Poruchy ciev

Časté: pocit chladných a meravých končatín, hypotenzia.

Menej časté: ortostatická hypotenzia.


Celkové poruchy

Časté: asténia, únava.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: hepatitída.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé: poruchy potencie.


Psychické poruchy

Menej časté: poruchy spánku, depresia.

Zriedkavé: nočné mory, halucinácie.


 1. Predávkovanie


Pri predávkovaní (napr. denná dávka 15 mg miesto 7,5 mg) bola zaznamenaná AV blokáda tretieho stupňa, bradykardia a závraty.

Najčastejšie príznaky, ktoré je možné očakávať pri predávkovaní β-blokátorom, sú : bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, akútna kardiálna insuficiencia a hypoglykémia. Doposiaľ bolo hlásených len málo prípadov predávkovania bisoprololom (maximum: 2000 mg) u pacientov trpiacich hypertenziou a /alebo koronárnou chorobou srdca s prejavom bradykardie a/alebo hypotenzie všetci pacienti sa uzdravili. V senzitivite na jednu vysokú dávku bisoprololu sú veľké individuálne odchýlky a pacienti so srdcovým zlyhaním sú pravdepodobne veľmi citliví. Preto je nutné začať liečbu týchto pacientov s postupnou titráciou dávky smerom nahor podľa schémy uvedenej v časti 4.2.


Celkovo je pri predávkovaní potrebné prerušiť liečbu bisoprololom a poskytnúť podpornú a symptomatickú liečbu. Limitované údaje naznačujú, že bisoprolol je ťažko dialyzovateľný. Na základe farmakologických účinkov a odporúčaní pre iné β-blokátory je potrebné v prípade klinických prejavov zvážiť nasledujúce opatrenia.

Bradykardia: podať atropín intravenózne. Ak je odpoveď neadekvátna, opatrne možno podať izoprenalín alebo iný liek s pozitívnym chronotropným účinkom. Za určitých okolností môže byť potrebná transvenózna implantácia kardiostimulátora.


Hypotenzia: podať intravenózne tekutiny a vazopresory. Užitočné sa javí i intravenózne podanie glukagónu.

AV blokáda (druhého alebo tretieho stupňa): pacientov je potrebné starostlivo monitorovať, podať izoprenalín v infúzii alebo transvenózne zaviesť kardiostimulátor.

Akútne zhoršenie srdcového zlyhania : podať i.v. diuretiká, inotropné látky, vazodilatačné lieky.

Bronchospazmus: podať bronchodilatačnú liečbu, ako napr. izoprenalín, β2–sympatikomimetiká a/alebo aminofylín.

Hypoglykémia: podať i.v. glukózu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: selektívny betablokátor

ATC kód: C07AB07


Bisoprolol je vysoko β1selektívny blokátor adrenoreceptorov, bez vnútornej sympatikomimetickej a relevantnej membránostabilizujúcej aktivity. Má len nízku afinitu k β2-receptorom hladkých svalov priedušiek a ciev, ako aj k β2-receptorom spojeným s reguláciou metabolizmu. Preto u bisoprololu zvyčajne neočakávame ovplyvnenie odporu dýchacích ciest a ovplyvnenie metabolických účinkov sprostredkovaných β2-receptormi. Jeho β1-selektivita siaha až po terapeutické rozmedzie dávok.


Do štúdie CIBIS II bolo zaradených 2647 pacientov. 83 % (n = 2202) bolo v štádiu NYHA III a 17 %

(n = 445) v štádiu NYHA IV. Mali stabilné symptomatické systolické srdcové zlyhanie

(echokardiograficky stanovená ejekčná frakcia 35 %) . Celková mortalita bola znížená zo 17,3 % na 11,8 % ( relatívne zníženie 34 %).

Bol sledovaný pokles náhlej smrti (3,6 % vs 6,3 %, relatívna redukcia 44 %) a znížený počet epizód srdcového zlyhania , vyžadujúcich hospitalizáciu (12 % vs 17,6 %, relatívna redukcia 36 %). Nakoniec sa dokázalo významné zlepšenie funkčného stavu podľa klasifikácie NYHA. Počas iniciácie a titrácie bisoprololu boli sledované hospitalizácie pre bradykardiu (0,53%), hypotenziu 0,23 %) a akútnu dekompenzáciu (4,97 %), avšak neboli častejšie, než u placebovej skupiny (0 %, 0,3 %, a 6,74 %). Počet fatálnych a zneschopňujúcich mozgových príhod počas celého trvania štúdie bol 20 v skupine s bisoprololom a 15 v placebovej skupine.


V klinickej štúdii CIBIS III bolo vyšetrených 1010 pacientov vo veku 65 rokov s miernym až stredne závažným srdcovým zlyhaním (CHF-chronické zlyhanie-; NYHA II. a III.) a s ejekčnou ventrikulárnou frakciou 35 %, ktorí neboli predtým liečení s ACE inhibítormi, betablokátormi alebo blokátormi receptoru angiotenzínu. Pacienti boli liečení kombináciou bisoprololu a enalaprilu počas obdobia od 6 do 24 mesiacov po úvodnej 6 mesačnej liečbe bisoprololom alebo enalaprilom.

Zaznamenal sa trend smerom k vyššiemu výskytu zhoršenia srdcového zlyhávania, keď bol bisoprolol podávaný ako úvodná 6 mesačná liečba. V analýze protokolu nebola dokázaná „non inferiorita“ (menejcennosť) bisoprololu podávaného ako prvého oproti enalaprilu podávaného ako prvého, hoci obe stratégie na začatie liečby chronického srdcového zlyhávania ukázali podobný výskyt primárneho kombinovaného cieľového ukazovateľa úmrtia a hospitalizácie na konci štúdie (32,4 % v skupine prvý bisoprolol vs. 33,1 % v skupine prvý enalapril, populácia per protokol). Štúdia ukázala, že bisoprololmôže byť tiež používaný u starších pacientov s miernym až stredne závažným chronickým srdcovým zlyhávaním.


Bisoprolol sa tiež používa na liečbu hypertenzie a angíny pectoris.


Bisoprolol pri akútnom podaní u pacientov s koronárnou chorobou srdca bez chronického srdcového zlyhania znižuje srdcovú frekvenciu a vývrhový objem a teda aj minútový srdcový objem a spotrebu kyslíka. Pri chronickom podávaní sa na začiatku zvýšená periférna rezistencia znižuje.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Bisoprolol sa po perorálnom podaní absorbuje a má biologickú dostupnosť asi 90 %. Asi 30 % bisoprololu sa viaže na plazmatické proteíny.

Distribúcia

Distribučný objem je 3,5 l/kg.


Biotransformácia a eliminácia

Bisoprolol sa vylučuje z tela dvoma cestami. 50 % sa metabolizuje v pečeni na inaktívne metabolity, ktoré sa potom vylučujú obličkami. Ostávajúcich 50 % sa vylučuje obličkami v nezmenenej forme. Úplný klírens je približne 15 l/h. Polčas v plazme v trvaní 10-12 hodín poskytuje 24 hodinový účinok pri dávkovaní jedenkrát denne.


Linearita

Kinetika bisoprololu je lineárna a nezávislá od veku.


Osobitná populácia

Keďže sa eliminácia odohráva v rovnakej miere v obličkách a v pečeni, nie je potrebná úprava dávky u pacientov so zhoršenou funkciou pečene alebo s renálnou insuficienciou. Farmakokinetika nebola sledovaná u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním a zhoršením hepatálnych alebo renálnych funkcií. U pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním ( NYHA III) sú sérové koncentrácie bisoprololu vyššie a polčas je v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi dlhší. Maximálna sérová koncentrácia v rovnovážnom stave pri dennej dávke 10 mg je 64±21 ng/ml a polčas je 17±5 hodín.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologickýchštúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí, ako iné β-blokátory, bisoprolol bol vo vysokých dávkach toxický pre matku (znížený príjem jedla a znížená telesná hmotnosť) a embryo/plod (zvýšená incidencia rezorpcií, znížená pôrodná hmotnosť potomka, retardácia psychického vývoja), ale nebol teratogénny.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Concor COR 2,5 mg

Koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, krospovidón, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hydrogénfosforečnan vápenatý, dimetikon 100, makrogol 400, oxid titaničitý E 171, hypromelóza.

Concor COR 5 mg

Koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, krospovidón, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hydrogénfosforečnan vápenatý, dimetikon 100, makrogol 400, oxid titaničitý E 171, hypromelóza, žltý oxid železitý E 172.

Concor COR 10 mg

Koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, krospovidón, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hydrogénfosforečnan vápenatý, dimetikon 100, makrogol 400, oxid titaničitý E171, hypromelóza, žltý oxid železitý E172, červený oxid železitý E172.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Concor COR 2,5 mg : 3 roky

Concor COR 5 mg : 5 rokov

Concor COR 10 mg: 5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Concor COR 2,5 mg

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Concor COR 5 mg

Concor COR 10 mg

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister z PVC a hliníkovej fólie.


Veľkosť balenia:

Concor COR 2,5 mg: 20, 30 filmom obalených tabliet.

Concor COR 5 mg: 30 filmom obalených tabliet

Concor COR 10 mg: 30 filmom obalených tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Concor COR 2,5 mg: 41/0010/02-S

Concor COR 5 mg: 41/0011/02-S

Concor COR 10 mg: 41/0012/02-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


04. júna 1999/bez obmedzenia platnosti


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2012


9Concor COR 5 mg