+ ipil.sk

CONVULEXPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/02805-ZP


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Convulex

sirup

natrii valproas


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Convulex a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Convulex

 3. Ako užívať Convulex

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Convulex

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Convulex a na čo sa používa


Convulex patrí do skupiny liekov nazývaných antiepileptiká (lieky na liečbu rôznych foriem epilepsie).

Kyselina valproová má protizáchvatové účinky pri rôznych formách epileptických záchvatov. Liečivo sa vstrebáva v tráviacom trakte. Vylučuje sa cez pečeň a obličky.


Pre svoju príjemnú chuť sa Convulex sirup používa hlavne na liečbu malých detí.


 1. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Convulex


Neužívajte Convulex

 • ak ste alergický na kyselinu valproovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak máte porušenú funkciu pečene alebo podžalúdkovej žľazy


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, než začnete užívať Convulex.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Convulexu

 • ak ste mali predchádzajúce ochorenia pečene a podžalúdkovej žľazy alebo poškodenia kostnej drene

 • ak máte zvýšený sklon ku krvácavosti

 • ak máte porušenú funkciu obličiek

 • ak máte vrodené enzýmové poruchy

 • ak máte ťažké typy záchvatov

 • ak sa Convulex používa na liečbu detí so spomaleným duševným vývojom, pri poškodeniach mozgu alebo na liečbu detí mladších ako 2 roky (pretože sú mimoriadne citlivé na poškodenie pečene)


U malého počtu pacientov liečených antiepileptikami (liekmi na liečbu epilepsie) akým je sirup Convulex sa vyskytli myšlienky na samopoškodenie alebo samovraždu. Ak sa kedykoľvek u vás vyskytnú takéto myšlienky, okamžite kontaktujte svojho lekára.


Užívanie Convulexu sa nesmie začať ani prerušiť bez lekárskej kontroly.Počas liečby treba, aby lekár pravidelne kontroloval funkciu pečene, podžalúdkovej žľazy a obličiek, krvnú zrážavosť a hladinu kyseliny valproovej v krvi. Zvlášť dôležité sú vyšetrenia v prípade, ak ste vy alebo vaši príbuzní niekedy prekonali ťažký zápal pečene (najmä v súvislosti s užívaním liekov).


Iné lieky a Convulex

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Obzvlášť informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • karbapenémy (antibiotiká používané na liečbu bakteriálnych infekcií). Je nutné sa vyhnúť kombinácii kyseliny valproovej a karbapenémov, pretože môže spôsobiť pokles účinku valproátu sodného

 • fenytoín, primidón, fenobarbital, diazepam, klonazepam, etosuximid, felbamát, lamotrigín (lieky ktoré tlmia epileptické záchvaty). Pri súbežnej liečbe inými liekmi tlmiacimi epileptické záchvaty treba presne dodržiavať lekárom nariadené laboratórne vyšetrenia

 • neuroleptiká (lieky na upokojenie), antidepresíva (lieky na liečbu depresií) alebo alkohol – ich účinok je zosilnený pri súbežnom užívaní s kyselinou valproovou

 • lieky tlmiace zrážanie krvi (kyselina acetylsalicylová, antikoagulanciá, heparín) – ich účinok sa zosilňuje

 • salicyláty (lieky znižujúce horúčku) - pri súbežnom užívaní sa môžu zvýšiť vedľajšie účinky kyseliny valproovej

 • pri súbežnom užívaní liekov poškodzujúcich pečeň sa môžu zosilňovať vedľajšie účinky kyseliny valproovej na pečeň


Interakcie (vzájomné ovplyvnenie) Convulexu s hormonálnymi antikoncepčnými prípravkami (na zabránenie tehotenstva)nie súznáme.

Interakcie (vzájomné ovplyvnenie) s laboratórnymi vyšetreniami:

Močový test u diabetikovna ketóny (látky vznikajúce z tukov pri vysokej hladine cukru v krvi a nedostatku inzulínu) môže byť falošne pozitívny (falošné zvýšenie hladiny ketónov).


Pred chirurgickým alebo zubárskym zákrokom (trhanie zubov) treba lekára upovedomiť o užívaní Convulexu.


Návyky nie sú známe.


Convulex a jedlo, nápoje a alkohol

Convulex môže zvýšiť účinok alkoholu.

Sirup Convulex môžete užívať počas jedla alebo po jedle.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo treba ihneď hlásiť lekárovi. O užívaní počas tehotenstva rozhodne ošetrujúci lekár. Odporúča sa prerušiť dojčenie.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Užívanie Convulexu môže zmeniť schopnosť pohotovej reakcie a vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Všeobecne sa neodporúčaviesť vozidlo, obsluhovať stroje a vykonávať činnosti vyžadujúce zvýšené sústredenie. Najmä v kombinácii s alkoholom alebo na začiatku liečby môže byť reakčná schopnosť natoľko zhoršená, že nie ste schopní viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Convulex obsahuje umelé sladidlá - náhrady cukrov (lykasín, sodnú soľ sacharínu a nátriumcyklamát), preto ho môžu užívať aj diabetickí pacienti. Treba však počítať s obsahom cukrov vo výške 0,05 sacharidových jednotiek v 1ml sirupu.


Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov alebo náhrady cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začiatkom liečby.


Convulex obsahuje stabilizátory metylparabén a propylparabén, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené).


 1. Ako užívať Convulex


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo vaša zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Epilepsie:

Na začiatku liečby vám môže lekár predpísať nižšie dávky z dôvodu, že niektorí pacienti potrebujú na zabezpečenie požadovaného účinku nižšie dávky Convulexu. Lekár vám bude zvyšovať dávku až kým váš stav nebude pod kontrolou (bez záchvatov). Preto je veľmi dôležité, aby ste sa riadili pokynmi svojho lekára ohľadne dávkovania. Môže byť potrebné vykonanie krvných testov.

Odporúčaná začiatočná denná dávka 15 mg/kg sa má pomaly zvyšovať o 5 - 10 mg/kg týždenne, až kým je pacient bez záchvatov.(Všeobecné odporúčanie dávkovania: 30 mg/kg telesnej hmotnosti na deň).


Priemerná denná dávka pre deti:


Telesná hmotnosť dávka Convulexu

7,5 – 14 kg 3 – 9 ml 150 – 450 mg

14 – 21 kg 6 – 12 ml 300 – 600 mg

21 – 32 kg 12 – 18 ml 600 – 900 mg


Denná dávka sa má spravidla rozdeliť do niekoľkých dávok. Pri liečbe samotnou kyselinou valproovou môže lekár tiež naordinovať, aby sa celá denná dávka užila naraz - večer. Ak ste predtým užívali iné antiepileptiká, váš lekár vám odporučí postupné zníženie dávok predchádzajúcich antiepileptických liekov.


Spôsob podávania:

Sirup sa užíva počas jedla alebo po jedle.


Ako sa má používať dávkovacia striekačka:


Miesto na odčítanie dávky

piest


MOrS2bSUEjnmM4wzv44xsaRs20wCMq2BaHeD9A4ydYu8YeoysqDMfQv+WrhUzv449jsqJlv6DA0NnDkZSI+b8PX+4iTrbje6DgXQqWXGUkZHP6T+hf8tXCpnfxx6NTU9hUjAUMhvxVOKVYCTJVrUYLNFm3Ru04dcWGhfrVrNV4Bjl9DTk0jY1iLbSvEaxi0Y7ZfQv+WrhUzv447jJ7QgsL0jJsnFbUvROSKoCG0hKRkAxVUmjrUw8BPma4wjyrSrUsmJQnDku4/Qv+WrhUzv49AlWRukiR8cWaNI3eO+G1dpPNVjUhjW26RiNPDKhUNu/cmf0D/lq4VM7+PQJeTnNLCoQ6MihPFBF1GfN4jnKA8YvpDXvEXPte4RzSD4VOIQLaXpWgnUcRxk9oQppWVpcvoH/LVwqZ38egcaPaTKFMKzmVSxCxQmsO6Mp7IgctpIAF9hAyRbpLij3rXEgwVeAMSLRR4gxbo61AbW1weTU0rH2uQtulpUilLNyla8Wno1Wv+T9A/wCWrhUzv49DPI1Sh/u/7xrdDefZNmAhuQcGkGudWHSC43LV2YviQBJhbrgKEESsnXVYVe8T8sa5w3bz7In41rcVmpE4epSsry/oH/LVwqZ38cctWhbAmRUUZFi9B2GOTv8ANpKLiDrrw7Kyw/8AcnXElsopKdqbjFh+jPNq2Sjng70RzAdyI5rDp8bo5jaKMg61ZYwzqy8/96sRv4eznKPOhDSciRL6B/y1cKmd/HGU6rVkG0wn4qSS4VWlo/TCXWzzVVCkUfm0hOzXGAf5tIT++I1TmxzmTzu9MBYAIImIuQkbonKbFG17TilZzzckbTCqdSNIvNnx+hf8tXCpnfxxrX+UYN36jBSRcYNGX1Z4zbOw1il0a6kN33a4nkdTnprUhWRQkYXR15zCyiFqGermphCe2rnKxC66buMcspI+SnNT9E/5auFTO/jilqjlKSrOJ2RRW1P/AC1uSspNS1YcFCVkALMJRSCkuC6Y118voWXtpjLZd1oNdOdGYpy6KOzqzsS2q9ZzU7YFIpZIZ1Db4QEpEkjIPon/AC1cKmd/HG+H+bU95ysXCNHAu7UxZSoPJhyivOpZCJWwkQGmhcIo9J7KTZVAUDMGpTrhuH7wabSh8oZqfpH/AC1cKmd/HG+H+bU95ysen/y1KacE0qEcjpivl5W3O6J4a13JEBxwFuipyCAhAkkXAfSP+WrhUzv443w/zanvOVj/ABDxTVM0lv3QzZTNoJIFoZ0WuTIn9M/5auFTO/jjNjC4OwdkddV6f3gtW7c1TnLH+IfkmJGJijN+kUQCQGDV9O/5auFTO/j0pa+HtYSWVxWaInS6as/pbuEU1LRmgKABnXRmnTJJQdconRKasfpcvEBr4g1gycjic0/Sv+WrhUzv49I8lrOsw2GZCyOcO+HEIMlKSQDDrdLbWkqlqjrAHiI0tr8RDZozSwE3WjABM4cS9I2hzR3wwl3Ps/SP+WrhUzv49LhqO4ph7anXHJn0IeVtTdOLNJobo2gonF7IH8kc1kH/AE4kxRXleCZQpuipbaleSq+MNSFqfe+5Wr6V/wAtXCpnfx6ZPiiHvyjNEZogfgYe/CuTj6Z7BfErSvGzHy30E7Mn0L/lq4VM7+PTJ8UQ/wDlEzGfPwi0oSmgyELUGi4VCQAiylSWR3CLbvxFbydiDGiKvFUdXTFqjKsH7TkiSrVjvvTAS58pzvyHp3/LVwqZ38emT4oh/wDKq5A9IH4GFNBdhsj5hGyCmhNNttJMi8pNoq8JxhqA6rCjKlWRUWTzH05yDXIiY74tNHBK7skc8YZgb/8A8iQVYc+1XSv+WrhUzv49MkpUCLSRdD/5VjyzFJCM5aQgbzCW0ZqRKrlNG5lITs7UYF7mUhOUHXi22flOd2SLFKQXGtv94m0u/Wk5ejf8tXCpnfx6QrcUEpGswW6JNqj9pw64aZRMgFN5h/8AKseWYpSUZ9gKT4gzhDqcihULrS1GSEDtGDSC6BStQTcI5LTeY6LrR14slCY2GMNQVYNwdmccn+IJsrF1v+sTBmD0L/lq4VM7+PR4ReXsp2wKRTSQx2GxrgJSAEjIBCfFEP8A5VyGpBh0TvKLoU4hJUwu9aR2TtgOYQKBzQm8qjlVJHzDclH2Cqea6Mio5HTpyFwUdX9saTgkrUsZRHJqXewc1eyApJmDr6B/y1cKmd/Ho1rXewzkFafFEP8A5Vc59ZgBI7Bh11k/NZFsd8JdRvGwwXkspDh1yrK1mSRlMF+kfJSBzNu+Es0oKUwb23RsgLbUFJOsYpacHgdkcmpN9HVmqgEGYOO/5auFTO/j0dKoy7laq0+KIf8AyrHlmHBRUotFN5VqjlNvCtqPzkgQlxtU0nIa5q0beQbVRN3RjIjb4xycptLcuSNnfGGYVhWO0IwjZ8RsxS26JjhAotJM6OrMc2Y7/lq4VM7+PRik0Y2aQj94wdLoxJGvIYuZdht5KSkFSbjD/wCVY8sw9+EFKhMGLN6qG5k7oC0KtJOQ4hVepZ7Rq5bQsztoi2jL2k7MUtOiaTAoVKM2zonMZ/y1cKmd/HpbS7IG0whTSgpNpN4h/wDKv/TVDltYTaTdM1FpzIdeyME7NTCv+3QHG1WknIcblPw8gbWzBTmPJzmzlGKWl/ynYY5BTNIMxX3DFf8ALVwqZ38elVbJsA81OyGfzEP/AJVdXVBwlxKDdVyVaipEubPVUWnRMcIeACnKKhdlf9YS42qaTkONhBNt4ZHEZYlTG7bf/ubHERbaWFJ7sSWa4m9C9kKo1I5tJby/q78R/wAtXCpnfx6XDNLk5aVcchvhKnGFySoG6HC4VItGcimOsD0Maf8A2mP4W04uzLNjMwafuXFHQlRUVIVMmq084ExSwoTClzIPfGtVCcPsMBSTMHHw1DXgHe7NO6AxTUYJ3UrsqxE0hjm0lq9J290Wsi03LTsNb/lq4VM7+PS/zq41c9tKvER1Zr2RdR2vYI5qQPCqjraaLq7CuaIvsUZH7xhHip9zauHWsiHhdBQsTScogMukqoazzF/ZExkxyhxAUk6jExaeon+5H9RAcaUFJOsV/wDkKOLv8ZG3vhLrZmlVT/lq4VM7+PS/zq449GH/AM1VYGioNId/TkhNPeKbSDmp7MIeT2hCm3EzSYTR6TPAqzFHV0Ki2gJtZZVkG8GMCo/wjx5p+01P+WrhUzv49LSH6NZW0XT8smXpEqVRnme+UxF1IRvujrDXvEdZa90acK/ETj+FoSrP3u3CGDSHLa3U5RkENUZoyW+uW6AhsX61bYKFCaTcRC6A4flrvaNVIoxzkOqsnZr/AOYVQ39K3kns6RTSsvZOwwqhUi55rbrEP+WrhUzv49IQDN5VyE64bbVnZVeNU10dE/COrpjqyI+WyhPgmpimIEywqagNkNLbM22m7W+uaLnm70GA4bqRRjNado1x+l9H7j+0N/EGdvOhLic1QmOkTT6Pc61nd4h15OtszGwyqZ38eimYLPw5M5ZzxyCMK4ovPntq6HD0FeBd2dkxyalIwNI2aleEIKx8s3Ff21KptF5rozk/cIYeGkZv9P7QptV6ViHKA9pGjze8dJIw+1/lqQg2e41M7+PRchaVJpF7yhwgNtpspHR2VXLGavZDtEpQm83zVT7Qjkbpmg6FR4VUmhHNJwjcLZPYN346ob+IM5zef3iEuoPNUJ9I7a7ItA1M7+PQrX9onGGOe8oqJ6WiPD/FBQqCkXOJ5yDsMDC2sNkUgJ1wilooq2gzkWRDNJQRem+WuChQmkiRhz4e4eaec0ekf8tXCpnfx6GkfhDFn7eloS9j1SZC50ThzDEBuXOnDlFtTsGaPCrCtXPtXpIgKOkTcvo3/LVwqZ38ehpH4w2paC7RFi1NOVETZcCuj565r1ITlhimUjmTdAQ3sEGjvIsL7J1LHdFFdSm0pKckB/4geblSyMm+GaawgJwVy0pHZgLSZgiYqFLQP4d25wbICgZg9E/5auFTO/j0L/h/zFH8sRbSC0v7m7o+TSkvJ2OCPnfD1HvbM4+Y083+SY00vFJjrCY6wmNKT4JMfKYfc8Ex8mgWO9xUfxNMsJ+1oRNCJr+5V5ijeaIsK8QRqMHlxQlbaZI2Hviw+mwhWY5qMFKr0qEOfD3Dei9s7U1KacE0qhdCdSpSE3tuSul0T/lq4VBtukOpSMgnHWnvWOtPesdae9Y6096x1p71jrT3rHWnvWOtPesFDlIdUk5ROAhFJdCRcBOOtPesdae9Y6096x1p31i91R9Izj6D+kZ59B/SLnlj0jrT3rHWnvWOtPesdae9YAdfcVK8TMdae9YtOuLWrJMxgsM5gz2ZwEIpLoSNU4S6X3bacip5I6096x1p71jrT3rHWnvWOtPesdae9Y6096x1p71jrT3rHWnvWOtPesdae9YKVUl0g3G+Mqo//8QAKRAAAQIDBgcBAQEAAAAAAAAAAQARITFREEFhobHwIDBxgZHB0fFA4f/aAAgBAQABPyF2FsCeJxW3fa277W3fa277W3faKliJDsYu94QeugxXxwW3fa277W3fa277W3fa277W3fa277W3fa277W3fa277W3fa277W3fafex2bYqMJ6jhNbd9rbvtbd9rbvtbd9rbvtbd9rbvtbd9rbvtbd9rbvtbd9rbvtbd9rbvtCtSJJIHVfoLI6nESHtGZuEUYOVAx9f4JuEZS4h4GwjdcR51/h2yqzI6nGZkGKdAE68ZLByiOJGMQ3ZpoGQFW9gT0NUuCiqZAcEeeKUAZPn2D+HbKrMjqcYjpXRdx7RHXCAOHCGnlpQguQ+wC248KaCnZtmZ4EFPjqE28UBvK83Hh6AayP4dsqsyOpx4VIaG4+VDxZxpd87cIiDAALOxY5MhCCgIcLzQCMnahgFw6CA4Ag6RB+n+v4dsqsyOpyGryM7HnhZBMHReEEkXB3hwgCAyKBwuJvpwFXO3Fz/iCOuu7+DbKrMjqcgqQ4NLvilGvhEXzgQDf4MehQtweJlJQiYrooa4TE9gcAFMjW3XgoQgNDcfKntRtBPV/4NsqsyOpyJbRkhumkKA/6/AUJAAzShhkpmrJjg7rwjUF3+wVEDLwNCgc/SeqBCGZc9iqFUTGgPXhbC9P8BtlVmR1OT0sMBaTPYupoKNwS5UvsKyaAAjPYiLAQaFPRi4B0wW+hEqtZI8ExUmEIiV4KNp22KJBfYwjoD9J8fwbZVZkdTjDMw19ANg1nsKSTU4NSG+3xxz6ghBK3+zwsZFifFeh669MdBIwZQvXXGJ2bwWQ5noOAqbjQ5D2pT/D+DbKrMjqcUd+TxAQ64pA3onhgHGGFhc5m5D7RHgvoIaH3hwPXB2C8nvFAFPiNMLKoBQOADdV904W4jsZciHgum8Yz7v4dsqsyOpwkgHMAgLmPRN2XVDAETEG8IoRiD4vXi0550BHtSchKBqMLRZOYDAr1QBciHreSP8AjpkEB3E8DHEJC8qBFrAzXZw6VQDBh/DtlVmR1OGBVksjoCCSnjY1eFjhLQYEdsUFSsW7Lj1tkgGIxA1LUqhgABCI0qLCQDmAWOt6z/xULRDqW9IStoQj83xCCORBlApigDxWBID+LbKrMjqcW46WbBhwmBEy6J6fEC6LEkHVisV41PdspoZfGZNShA0FizR3HtA5BOCLxY0mlC8qBReC12cOgzQAAABgP49sqsyOpxbjpZsGHHu8LIRgCiVxKg/QVAOdxBJR83RrxhU4ofkVhcP5NsqsyOpxbjpZsGHHMbGKJAEmAC8cMCjM7ugQF4FN46lDwgAAwl/LtlVmR1OIohwhcOd+6/UpfREpT5xxH2MUAgHBgVGQYvQtg2AIAQP8+2VWZHU5hIAcyTt8bQ30Xfu3WSnneo877T+pOmRZGVdLdZIN0lo74IFw4l/JtlVmR1OY6I8mAvrkoYYC/F91hjZAkIj3WEUP9uTyGCIPSDwM6FKGzehEZk3IS4ABiaqKCAvzdZPgMFwZimX8m2VWZHU5plfHL6gmuszOE6W2RY04AhCLOd6xoi7nuo6piC4cBkhtMHJwG8EIXVyegfy7ZVZkdTnbdhZ5mi9QhJA6BbHQrINbCWRcDGZHZKneKyZQUXi7wf4dsqsyOpztuwsUBiMBEp9MwAiFsc1wYozkHBr09RSzuN3ijivaYAb6KZkVMicNnH6nLu9LvMIAmIGUd0KdmC3F4Dz9sqsyOpztuwsUgAQQ4NyKuCcE2OhRJTjMGgdUwwMUgTFDFNS4pAZojkcpNdrT0YkwDgo+KNcDn2uUB6qYB1mjJ2xHtXm7ZVZkdTnBhJ8V4bgXYaFFtYyUZCAszJYYBJsGD9IKzLQXbjhwEAhjJEizOgj7XdkGyLBl/HoUxQ2iDty9sqsyOpzJ1ciIeTloM9PxGII94TB+BdhoVIJdAAaK9oDUN4sPBK8Iof6gUMRFZa55vioAv2wHUNDwk4h4EDgoYdI4AwdjcngJwDeHtDIwDggz5O2VWZHU5ZpFKAJmghEXgh/jFALowDALbsOBSEjtz1YokQEArFEGE0ub4ReDeFfZqXFAEUNB3oU+pvskcN/mcFDcL7LXEgQDguDwwxVQBxE2FEYhhggQBnAFweRtlVmR1OXK3Y8jGHmaAYMLNuwsUSUAsSJ0UoCo6ZDCPjAozQBhGKI8K+Yh5wKeygbQborkUcG8EV+VCPqByHSYUruxOF+EDImVQovDMAYj2ENME4IvHHtlVmR1OUQ4ZCnZmvAJ9EG3bsOBdhoU48bFwF54oWG4BNiEJIO4LWqZ+y7a9EEiYj6742CMKNQm0MiQq9/Y9oNihPmePC8FJG8qhGhHYW1ECABBcHi2yqzI6nLKYkmLN+ojJUQGUhwHZxAHtB4B9AjgXYaFZBqgYAmIN4RcwOuHriM0DcG4L7AAwki7QmjEMwmdMAiADEOCmEZUDpTRDp2GBJnw58kA1CvS75NQ7hxbZVZkdTmMDcjQgc2AE1WLc3cCkwTdoFC+FEE5ewT94AmVQmtlnBEjjiwQFAbg4SABBDgp+8mcwOAwwR4CVnT2OGBgZ3tZPcafy63DtlVmR1OaegiA7APq3OosUyUgOQJVTsncUZQDHC4MbHuAZcctu6WPwWRvKoTohcBIu3cgkB3BxC2AEDrVNnwJQnoQTV4pcDkmQEzRsOTE3KODbKrMjqc08a4jcheEd2dAuCxqEXDxSh4UHZeEQ7miK2PIsV96Gi+9A3gTKLqKvx6WMwdwvPQIIqtUHJtcYqCgCcEXjiIBDGSNDN9KPA6GlngKDIC7UoA9cbbbKrMjqc2Xsisy8kqaeEpQkAWA4GsaEgGIgJg6kff0u960ePqZIIQEA7Pq4QN47EvUTMCi6hQBEBKIIv45gZgIgDgUwYjwRKYlaBLyQFxGpKcGzbKrMjqfyEBGRBlJXAdaR1KYt5BleEeqkuOEUN4QYw7EFNgCEUws3R/HJIxydtntGWAGIN6Mzog2zYs2yqzI6nNYiMTHL3LugU4as4hIjvcbs7PAUfDQkxFCOTWcLxQUplwM44AGEFdzQnu1CGV8o0CUC4vCjQl7vZCcMDxKGgAcrDB2QsBEO8IXdRzIVRRzRU5MUHzRbZVZkdTmN+CxmJvZXSXvEQAYhwnENQZom/sfqHyKmZ1ALDBRMwjf1mn7c9z9Hi1k2CBQTBvUkvD9wgOgzAO+9kguNCG1/wBEEY1wCdeZePBnk3cril9wCzI6nKAQgAEyUL4EGT1eSFHbpTkEOGMkQ1f5VrkSAm8gUGDxECufA1UwiwkIm6vodPKipsYrpHd3lV8l0KLMxWzuPMAQDgzCj78StjomWR1OUbHY5ttwQF0mBy65AKZoPeBfIQEaC9+F54iw4AMjAzG6JoS5b60fjsh3x2Db07p70ycwKDE9MQE6yOpyQGb3wCvpqGi2+vNlR6ipqPCci8wbJBtkQ5ialMmsTkPfh9RhkjugPw+0CUSAbwiBn3F+9RzNsqsyOpyc4TlnEB6382pwoeLCQAey3sXzCgRiYKhO8AYhgSZ35sGHKiCKIB7c2Ne/L2yqzI6nJPwGaACGIohn2WILAGI6jlmw6kCPpATPnfOUXeveesKuCK6hHG5IRceFgQa8KEAS3mmJTEqLCon2N6vvyhognBF45W2VWZHU5Jt0WhNIDsCxAWaFcTSbHz/qlW38aKECaTvYeED/ACPxEHyPxS3dVyMMeXLssFlBXINNtmje+R0RNuoFRIA4tdEIkAC/AtHlDJ96XwjQodwbDiCnvUXX3yxpQmIQaOzIflbZVZLAmAwyX4z4vxnxfjPi/GfF+M+L8Z8X4z4vxnxTQpgRyQbGsAgPC/GfF+M+L8Z8RvvC+LMOHwi+asUSAtkOAPS/CfF+M+L8Z8X4z4mAM4BA+F+M+I4B4GEEvCIBPMICNFLzcAwyRn2hNHyL8Z8X4z4vxnxfjPi/GfF+M+L8Z8X4z4vxnxfjPi/GfF+M+IBWyAhEeF+wv//aAAgBAQAAABCBAAEAAC//AP8A/wD/APX7/wB//wD+v/8A1/8A/wDX/wCfd/8A+v73z/8A/wBf363/AP8A6/3rf/8A/X/3G7//AK/bH+//APX5O/3/AP6/Nz7/AP8A14t//wD/APr59mv/AP8AXz+l/wD/AOvn8v8A/wD9fv5f/wD/AK//AP7/AP8A9f8A7T//AP6//qf/AP8A1/8A04v/APr/APqwX/8AX/8AWW//AOv/AP8AL8/9f/Puen+v/wA5M+/1/wA2jr1+v/7369fX/v8Alv8A+v8A98nr/wBf/nkff+v/ALLv/wDtf/IWP6yv/v49+YX/AOv+/wD4v/qL0/8A1/3/AJV/8P8A/wD9N/8A3+f/APP/AOv9/wD8/wD9f+/8bP8Ar/aLzf8A9ACFQMABf//EACoQAQABAwMCBgIDAQEAAAAAAAERACExQVFhcYEQIECRobHB8DDR4fFQ/9oACAEBAAE/ED5rpEIsQwHmq1atWqSMu7Ay3GGa4rmCtfN6CrVq1atWrVq1atWrVqkwRugL3VmBOulQgRJeWq3jJ29DVq1atWrVq1atWrVq1as+1LkijfdX/V+cuH8khyQ5ie8UZUKHFx83pHoBZJc2hde4U4bqNSfZA9UsFzULxpHA6WdvOCIAXVq/NQlI2Cw3xUaIMj9jRjUYRe1/io+HiIB1gDHmHFNjW8+b1VguxFY3s/oe9FlNLVEj5Th9tGSLd2jIkVBB8iJ2/wAd4oMGAyU3X4wVFHwBsDRiRW0GoB8m4bqNYoJUbAfnD5WmWh+/qlYLwpE4xjv2AVMwtniT8IfKPOzahe5wuopViKB+6+XFMLDBMOiePZq1AeCIETGvkuAM8v8AF6uwXzHEtP7lPd8ogy/AHvsCclWUKmpbv1Ie/lFaQRKnDDrhAH28hzoh5AZH3PvT9yJRoi52Z9VYLz7AzyF/KXal/s8nElztjyyPQa2Y6FDsK5gQP2pCENn+ylIV2V+a5ycI+PC215bRkG1148iIsHRo37AGm2RktT1QsF4zLrdFLPZhqXZRcoU+nt5H+1KQvye4c1HnA+F1a+9GsSSxXBBehSQHqgfYohi6FHuVmC5kHvPtReyYGHVm/tWu12We7dWtvKmWynIX59XYLxn3EOghjqviVNFwzes5mtgBCvrjMYj28DH1MxC5C8LLJvSkqyEJQO2QcntWpDOJCPRBOd/AiHKPMHIESc4pKVCbrB9p8Zy4vgKGD1QBY9SFguOMotygf3jfwmCfSu6aDjvTDlTemJHO53xjwVZFwJxRPU7zQWgWanJahE1kqEG8Mo7VflbJ35o2Au0z8UEhS8h8mo4NZzdxf6VIF7yyPkmOrPEeSdlebEt37dCgQhS3gu92Xv6iwXYMQubtg/cDSzHIIxRPEaaDsqKR+8tVyNvB00cKmcL6HR7VO+JLd5MaDXu6eKLNUBFnaXsqYUISyEjV06BqAZJELYx0h7cvKrEut7nRl/2gK282Q5wOOvqLBdioBKuCm5sIf0s56CiwkFSJZGr2FhslpPsu7fxClSIMfaD5LbVKdh/aC+MeJi3U1CGkqK5XUv8Ao7FZCtDJlTpJ2p02LWJY7EHbyBJPB9MGrSM5d6bY7jVq26AQAFgPUWC6E0mYaoBu46TvUJ7tWRYRmaauZT36whaUl5KLAZJDDPjGdYy4PcLR3rUmcydX/sNfBi4BKuCs9AQ4hn7PupJCzymB9vegBAgDxSgSQQeTYatPhWZx9gbtXOhRoEwDAeqsF/k6uGv1W3kRNTlFEesREPMKHErFu+WhFHavhMkhZt0daWTfqSrKarTESyJS8frUolQ3pEJE8AYnsdByNS/pr02w+Td3oywoAIA9XYL/ACdXDX6rbzr12R8/CdYx6mycjc6UyGFUC7ASh9dIp4ID8IUHdrR/mj9w1wNKJb8GAPWWC/ydVIb1+q2867hNDlgJV0KZwJvPsXrf0via2NO1AIEsN74fFAgAWA09bYLpqC5uA4RjweO93xoIiXzmEskFAaBoOpRqDXsfai1iCNAh/wCLYLokAEq6UDDOUuP1wNAo23VDxzTQbACPev4nSFmRkg7zFWGd128cUyFkU+f1yFASCria/wDhWC4OI7JGg5ZFTbgraNcOWWdauzGaJAGryWhQ1s3HVKgSCMrPei9E6ye6B80OoLtZUS0NpmnwCJ1Rmk0RVvGuHDDOlRNRMU0PJA7f+HYLomSuV/n/AOzUziH2rUTegKZyIu8fVKlDJXBSPF78KAziBBDpMHapIKyTkWtE0CKocn/fPaP/ABrBdwzLe/8ANMS5wtMS9wlWVd+82+ACVA3a0kmI9SUU/pYO/wAUlhAlvsNDJJ/4Ngu58j+aK4NR0KUBGiFaY+1yKYz1c1XS2aCB+nozlUrcFYbRllszr1DRZzpZ9kKwx8DQlaLO9N/YqyyQ7b0OyNYRGz79bPzQiSY9fYLufI/mjLAhRZK5osA+GwVNUQK5tJR2rRJak8ZENV2rOBTGogAdn4zTrZlnCZZZPk18TR/AgORq8uZmD9MPaonEUy4b7FqLmyy4jyx2X49bYLoeRASQJPFfI/nyZGCk7ul9lo/pIxtr1c+FqymMGL6bHs8LiyzLxlDjd+jxRAKsjrSzL5DyPl7Gh/10E/f8FTxAn3D/ACJPU2C5PNmID+3ijP8ARSDU/o7pikLlkuFLi+lfI/nyZJ5rc5jjuw7031m9WscjJ28C4+yEwNjVwCo5YFdO1nL9U8ohDj+iOH78gPZhANkaepSaK+8+MdKmN3cX6WW+6CRSXAdRPTWC6H5kdCcbulTy8Qk3jT3HpVi+oA2Dwc+R/PiHqQjlRV0MZbwExSFCyx8F0Bcya1jukxDArr9a0cy+qT/6nbweQgxGft+lMIWOS7JammjpgyYEiMieWzo2Jc/Jw094jJBP+jI+zv2jQcI+ksF1gloBkoX0cJHIV0CgAACwHi58j+aUawAyt6RSTkQmrkQ0sqzNaNajBBjWU21xrTdAi4uWT9wlY5GpPKbLqmfGUEWLBUsWPAyZ332yyzgIgGUuDJH+BIozEzND/Tx5c2tdB03qVrlEUZ9r2M9TjYfkTCPo7BcEWEioRoSbHFOvQPI58j+fJkIMLBozDV70BqIj5WxcK3tmMNt3AuP948XNrNfAa9zE6nRUOElajG/uYmWWhZYZpucU5noa0vcIiiDix096xKgf0g+nXyk3FJ9ImjTgn2NXXY30ZxRlhSIyJ6OwXJ+oqaGCdBpvhoTcUdOVEPaKbNdEV8qm/wCFFIGlfI/nyZP3m2kcKOkSyNM2BmSrX8DRGtHOk3IPAGYDBQSkGhSaCuMNlGzTgPunJgQiSJS9xKSl1XJ/rYI8RLpHc2dfKDkueyTRKdKjQqVm025cJ6SwXcgPUorDy0HVafrS5CIYr5H8+I4UpipqGMZZLE60M0z12kOOSmMN42PiGv8AhqS1IbJ/fGnlMsCESRKmiawBa6Ct0Ro7L9QvQCzHJr5Tt06ToBxualSeFh06A3O2+Ml/RWC6wUZ0YwIwW13PhS+R/NKNYQZW1RI68g+qDPuybVTmlKkKQaDuJt4BbvQtoE0adMCzJgBpZ0bG1Cg2zZPMhz8qnfR1pAsEkob5uotT51a4lsmR4fIGkLAdTs6/5W1zBQ43NJ6zr6KwXcNRnaQcBCXXv2pTgGLwbTGlQFTkHquoSVGAwelJhthwDM0TYZxSs1crf0NOatYMcgAI0Hg+jCVZ6ZdqG5NJgZHaibGOuUP3uclxgYfkTCPmRAKsjrWQm0HZxe3tQAGQWU+N4f8AKz4zolhoM7k3id4wtBRPTsDNtnT/AD0Ngu4fGd++07lLS5/XSkhf3P6K4PoI+PAp2m6WQTYcUfGdU2PdTSYmXXub/wCjRtLUlwBHZ3qe/suQUpPEKSfF/wBNSiuqISDc8+tmgCdzZ5KY3Av5JaG2SgErKJ7Ozw+LU1TEP9t3eHegBbzjcdkbPoLBdw0pJt9rzuOFEak/8pQKsBlabzG6v+XtbkogGLxuSdXc5zTqkcDxdhkpMigMbJsm9Fdi/wBqpcScuKGSS550EhJKJPqBD3Q18WbkOkDZGn5WP22l4sPEt6GSS5/PYLuKSdzOnOyDAO1RJ3Ku2P6r/lBToUiSwfprSBEH75qbAcOOhCPmtrKd/RqdGgqsTFgPZD3pbwDsSMHiZOJqzmBY5iv0aU1leAQhKeVtbVwdwj+yk0gBQW7GfulDK/LffEGpSQvkkK/SOn8h2gJhcsfg8LUtWVOvbd2zrB3/AJ7BcEy99sRqQT+KNgJuoynax2pwJMiTNTGzMu9bKMbvrRiRuqftpARmFHvFRRq8AugT2aBEGjGLCJoniHulR2FS7PmDuFSZw7QLG5STQOKiYimw/wBg1XaEGwjq8SLpzRMN7QEn8ggKgBMGo1jDy4pfQvVclJ+4j+QuGEpRAG9JkCN/0vvwa0zvodJcX5Z/gBgFWR1rJMUerLc9uNamZsT3dc7ey1EhM7jFvS4bGJzQgIyOEofJxJiR1nI+1SGNEMmXth2VCLDA0m4cjDUgg0tR04lHoP5AwChCRKgox9YrA7L3B0qW38ZcKmGQ2F/bzQUcQP5d3n+NCeKsadHMblSQsOkWxzk16OtPU41KOV7G5SSQ1A7NTCVjpb3VO+mrl+gJrtbaXWtf3VwNqi2YupOR5G3b+SXeGi7yR1w8NdJ/EXjEheeR/FPldLNwfS938pWTiO0Lu/sKtKoGzfKfh4aPiJIBsBxnmlbFkQwbBlEG696lIrmkKYveRt13VisKEhCUqo3QzeO58m/qLBeDWJFDQLD3n+US4YuV0WX14AYDxwVpzd70pFGiCZfvQUCW8GcN/BNbSrBrpTXU5OaBza1kcdi/WdvTWC8oP+wKm3ymFEJy7c6UNJxMJ1i5/GYbCrbiPyouYzZl7hg56WKiZckgHsGuRVpxAYSAfLRSwZN2MPxnd0ogxzDaGxtPw2oLAw4QkfC14HbOzZ8OzWjxCekS4npbBeZcdBHBEUeincqyT876Pii22aN2yWl4IyiPZ+VObvlk9mi8uIqYLvjQG/Yf6paENkUS2Lwvz+KU3Ri2fJT1ywI2xfuh5c693cX6RU22ahhCksRsvRGllvTusklhRMaLxSmcAcNl+62s0yDR5Cf00ndbran3/tt4BhT+snJmp+NgUlr0dNLm38M+Nixi67hl9y/wlixYsWLFi0cSCHAue4KBqaEgsB5BYsWUQsdGkln9/VJqqF3Q4oX6L/aKlkA6eTFixYxN/sgsJ3eB65nmMBkPc0F+oh26A2dqsFtYAnBNhQSnVQTMgmH8pYsWLFixYsWLFj0Qm4tCE6hr/iP6r//Z" name="Obrázek3" align="bottom" width="108" height="109" border="0">

MoroLjHdcNkU2MzbVLZU3lMGnY72KcOqAzKoPzwttMFYaZu67D4mBEjBH3/DsNGwROKwQdxo3w6hG7BSiZGAjN1s9aCDWRyeC5Pd/wCEcl8wFh2NUAAGEkN8LYBYnqD2+eFtpgrDQDwwXOwRCGzWGw1HwAWN68kVdzcXfwx0Hb3sdjJM2HzT0OScShihqfSCR0Nd2yFT+bInmUAgs607kKYrnBawsPnhbaYKw1ajAyOx1UGkEzu8lcWYDAyBMBHSJEwLWQABhAfwz0BrkKRAAGUJL2UQJ5orBy7juBTfRUF6iIRUuAC3J3lFNu656R5iR4OFtpgrD4YW40Jt/wAJCzt4NO1fBT8mxEK8T88N2fi7qQATO6mBMcxxJuxv9Mz6tfyGgCPPPd7FGmY2jjY0kLMawHD7TmnvLCVHm3BwttBNoJiE3WwPqD+Ki94v9REbpKPCY+AASbGg3nAxQ3QjEgFQ1WBUZO+OV2rAJtCAQxTCpiUKhrqAqZV7XCBUDclAmMJAJvXLcoLMAhoMoiP1Eg9kEgPMOyfWDx9qluUPYdzE2jWa4OFtphrDjzAlil3LnhBCkugLoD+o5gCuLKDQzkCl0VAaB6UDzqhEQAGAFOHhbaYaw4McsFNKETxAwDcoRNELENiohwFpg7HVtZ4PYg+nV7DnUcARYJatctgjHkkl06xpqacWD6fsQSy2CGHjn0zzPEwttMNYcAF8dyUUH0JpRqqcAkrT476tPJkTr5zWZOIc5kn0cxqhkDBIInGJQoeWOVConjo+bmZ4uFto5SsQCBsqyclexT8XhI9N4L7X6J/pVv7f6Uk7W3aCfq5x3VAoDMCQ1jIgGwE0R04bIjrZWRDKOWZCN+i7/OPtBOw8h5RSk5s99I+zsLhRDkdrNHlGgDEAAmSjjBMDHDwUwCpFSo2IOqLmkU47nkgUMdkFKBwRx8cLbTBWHEAQEiITVy6cHQuAEzMp0kWZAo6kjgI+TF0v9x6IndNl+ijGFrSZAsFG5ioHTrnXEMiHMzJqTpCkAwMSI2UttAGHxIgAgzBTTJUREAcFqH44W2mCsOJ1mCR0PxcweRHdi9iiDjn7oN+ocBACTGlD8+L5xaAJ0gESlyAqKGwQDBhpPwMQiVB3KYy0c/THl51ehnF0QmMjIbRymXaeB2Kpidg/SdqtxH6vGqdgjAk8/MEXQC6c5aifjhbaYKw4ksvROIQo3bwmSTeMLs8gAQAAHZTFJmRb4EgBzJMJcjeuewogDEuZkqb6FFGgj+oIZhi63KKfDDbcT2FtpgrDiSnRZ4TCCdyIF3YhckQXIcir1GX2UZL3AOYj9HwNSOuQlCG2PgcIDIEKBIdHRf1RoYsvwMXKDFEYFvgQpskpEEHQIBwXHyt0Dp4YPv8AHC20wVhxBjyN6GiSiI0fMUCMkydtMDsjlRfEGmXU9YWI7azdnd8k+Z6+w1MICATooBQdzdhsJfGFCAgcFHsEZ0YiMlQ4KkM/aNUdtPWh+Ifd/wAYI1aQ5bEsbk58Ik1K5NfjhbaYKw4YJmDbooSjFMSTVTOCBY6ECCIA1YI4L7ZWYIbODGRaKPI6CqBuSgTWEhknrluUMmA0bwycl1in1AAn2qW58fI6MkCRvKiE3rXrP40DE9t0WLC/1lCgXDiXwwttMFYcMKmMkG4T5BiQ+pJUGwct+kdkRkEWLPBBENSZAj/iABtYMF0J0igo6A/qOQAriygQDFIwQEBhkHDyRo+RAagoPOqERAAGAFPicalQJyihaqF9xNfnPYgBwoGZuDlO6AuHEtcLbTBWHDJgUM5n0xrN9BCJKAYIG7kwiyJQ4ImiZbARTp5JLp1j1/aognsEExI+meZ+JTRiTzUQUUT3KJ4Iz3IJHJchDzN41wttMFYcMm//AKED8QgFHdIH2A06l7P9qFCIuYTsBm91vmUAAYCZo2Fl8jlSiWOx4uZn5E2SRDBEeRltwRuRXJQJ9SJNix1wttMFYcMTI00LFi+gUgRDoA7etHTCxy5dR9oZ2HkPKdST89HQEwBmAiCAwwUKCvzJtzxkVlRbDn3FOilwIqNPkEXYVSDH2hP14UAMiE4FV2c0KdY2J/ZSdhD3ygeVHEHqTRoIoAMD61wttMFYcOn/AALvAgaHa3EHLMjpH/LcxAOUbuiy/R0JBCSwCrcHdxDJhzqTUngJdhoGYBtFZAHJGhyj/VdLz9qkBuryXaPhqWoYW2mCsOGYpTAHck6GJuWlwp24tAM6QCMPQVooGyZgwTuI/QPVXIEhXQOavZf0Y8uBjbrsxxTYW2mCsOEFWK5KBUws640JNtgR3ckylyjesewogDGJmSpvowNGCBkN0DTkqLr8opwcDddq4psLbTBWHCc9j7kBbx80omI7Jq9CBUHg3LshD/zjjQiLAHKc9FdlHNBJnQuR98HH3XbOLWFtpgrDhFcYIMTFOgMnJqNP3c34gAIIJnKxyGhuAlLgA/6EQlN5zRCeUDd2DYSUUFowMxbg5Gxdi4UxlDXC20wVhwhyBSxx4gBBjBuSgREGLhbcT3KbMROHYMNBmETIJPWKc7A2ypbnSwQnu7yOCP3eJdr8cKZv+WuFtpgrDhGYTBEGIn8Q3SKCjoD+olyS7HhgOiJpi/lHpGdClymaEBGQoJz5u9NhoKOTEERwQfLIuy+OFNX/AA1wttMFYcJ+ituNcWwTp5BIKdY0Io2WIzoAgHQLmFrpuSEBhU5AnOTAJ3yHFBeBlwDVI0YT8aBwQomek4AvyvAs5bhTV/z1wttMFYcFgsnFO/nEOmAXEfiAMDBABQECSYwQYla4RD3KJY7D0epmVDQAD1QV8EAvAl9DCVqSUYqBnqFnjwAfl/IWEtwp6/n1wttMFYcEUoC9pT5UZsAglkU04xrsaosBUgHKE1EKJKnyNHVnRNspy/2tHQyLRRSEAoTJv64AOsYJBcHxcKbufVhbaYKw4PWxFx304KdpVBJ4IweBGNEKpQqzJm5oIIADv76brgXIie3+aksOINwI9TwBdQ5CgE4GlsXTf7Yojp8zkZzIwRMmeRbfepUcHaJeLXC20wVhwdlE53X2j1NIekYdH4XzJZRF6DAgEtgJ2SaDq8h2nC4YviwRO7+MmWL74lTFQAVRBbiqzngfidp8/wDKogNyr6giO5TCAKn7JJo9iAGAU/c3frhbaYKw/lmTYs+oRQ9tbKUaFBQBJEcAgRyMcxvYEwGcW5LnzrhbaYKw/mHZ8mFwiL/twSotmH0Kru6RmX5Af1PTX1/VWtDTbc59l1Hx96ZTWmZkTPM/DC20wVh/U4W2mCsP6nC20ZJ4B5hCyzehZvQs3oWb0LN6Fm9CzehZvQs3oWb0LN6Fm9CzehZvQs3oWb0LN6Fm9CzehZvQs3oWb0LN6Fm9CzehZvQs3oWb0LN6Fm9CzehZvQs3oWb0LN6Fm9CzehZvQs3oWb0JmoAmFuWndfP9X//aAAgBAQAAABCAAAAAAA//AP8A/wD/APnL/wD/AP8A/wAov/8A/D/l9/8A/wCn/P8A/wD/APo/m8//APjn83//AP8Af/5i/wD/AOV/ztN/+T/4Nzf/AE3/AD//AH/a/wDn+X/4f/z+b/8A/wD/AIiev5Gz88/D/X9+f/d5vufP/wC/r/8A+f8A/wDe9/8AP/67vYfn/prP3vz/APw/9/8An/ycf/7z/wDaP7/Of/sz/wBdz/3a/KO5/wB3/wCf/wA/5V/3/wDn/Fv/AP8A3P8Ajf8Az/8An/jf+/8Ac/4e/wA/7n/2/wD3/wDP8sv9/wA5/jV/n+8/9T/x+Of4P/59PP8A/wD/AM/3n/8A/wD9dvP/AP8A/wD/AP5//wD/AP8A/wDAAAAAAAoAAAAAAP8A/8QAKhABAAECBAUFAAMBAQAAAAAAAREAITFBUWEQMHGB8CCRobHBQNHhUPH/2gAIAQEAAT8Qe81G2DgdWvKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2vKv2lTGZghLTW89/wDlXPIa/Tcl58yQ+WnU8o4GkGLqzQMePNIwRcF32mhRBHMf+D5DX6Lj44oskXCp5sCzvtMfFFBA53/qgyADT/GkhNeO1As+6M91K4zApJaP7n+KeWewJsAEGNWErGUdEx6lKmOVH7H2ijJgSIyJyfIa/RcxulD4z69PlHjRh/EmOWENctsKrZqQ2EcQkB3qwoJTJHWu9JFCGzrLlulZNSNiDoHHPDkeQ1+m5h8H9enrKfFDD+FcKQwg71OkDj+ZQ+tRdP7EU5aw2YiDHWZETRsYdikX3PHMZaU+XGCk5C3lo4NypByFdxD0j1KceDAoDYWSNvX5DX6LmM0qYvb9emQAFZLtqGB/CIqqVJCWAhkDvTEKzF1NmhbS9IuuixecAxpeRHfjAizSnXsdzc9VtQasOocPp7USEAQBgUcBElbFANhO/reQ1+i4oRInBEnuVAS0zLANaTGOuHoMJ7dXWgxXYp0Oa/QvZ7GRf+FkHSGEvsErrtRkNpZ8SZtcxpxSQo8DGURwI9NogW0rISL7Z0jXUlzhxNowArYFe2gIe9HPnGucxAEmQevyGv03AHQY9qTHvNQLlK8IbIvpUuP8bUQX3ci3kBrULgLOwbZjrNEDAIAwP4c21xvbPa6S0Jas8DIGbdVLxKIg8sLSvFH62gUDsJSTIspjrpnJGfSl4A4o7C7nchz5PkNfqufAcJSmQoMGEAR0cDFiMRD5anQF/pgil40hsPzWN1ItEmc8e9VqY2sWj6Jc5gDA8jfAHQxXIKbHRLM/xhscC5ElOoHc+qcEAIFMM9ykhqAQ4m7RtPallBQFgQrXsGvJ8hr4Co4NBDdDlB2qWwLqvpU2IXG7dqIDFYxnrSWXTpDGLWx7b8F+2/YS8ibjDUdMIclRLOHWreRYqXtKfFRSMZZvaY+KOCAzQ94oAQAHBAAjiNR3ARY0o/8AXW9YvPPbDFeYcpxTWIAJVpgU5egMsnaCoIhwTi7u9LbCbwdhmUkjsexktAIUD44Cezt1rZuhD5pkisoD8cnyGv8AgmMjjW2S2Sv/AIcruSAKayWHsKLMEgwDB2OEmrgDFZBu0t2Ur3ma/BOtCLYNADAOX5DXyzF3D+2M21a9jblC8I93oVmJULMXln26NHG7iq/2cRsAmY3B91HZ+QgXkJEEnD6pv7FFuGY47y8xWoWhEulKBLYqOdN+HwLln+6D6Rq6L5gHM8hr5RhPO2YAUy1wJGRZr+y6cQIZAX6Kv/px6iftKumR7Eesv7aNNDVcCh6ol4y2dMbd0oBxYDIrFZgE0xBzTFy1lyKQxCn0rZfWHN8hr4PZ8CgmBdI96+6g/GshaX7MP4o+WwpDZnSgghVgFRtO4I83/wBKg2JMC7rT970c+xMAYAcQJB13S+qzU6UvrJSHMyQigMTWp65fAj1kkhxMAw3ea1SMBvdHQwOARZGNi+BUKxcobhrbU1goIIKCC0ogDVphYwKzdf2ovC8UvuC1Y+R0Z7tYrZT/AE1GkJiIvtpWasWu936ogTSOnc9PkNfruQaVBp6oA5GzBEsOGJhRmix3onrSyi40BO1Kci6GcxdqC4I70SfUI5MGXj75bulXTGXHUvs/urQESUwzYzpJCMSAdsaddCIdNdMO1KqIWJikZqyvXhZV34YHWD3oWaQGHY9IAWgEiVld7qY8xDbTr6fIa+dcsm49INPnVIVGJg+7+qlAHMEthVEb1Ip0n0itsw5ZYWatDqwIWY9DHvrQEABYDgVwQRfeRIoMmDkg+Mx1lxD80W27Z3qx/E34LDagADmPwBmsHsDvcph27K96Nq5cgHyUDm8VRpjnancCqRm6u+nyGvnXEabJSdnKkJMEDEbmeCi8YghHWGgSfABACt45G9GMPQiQASrlQMyurCJ1Duc6fgzmDYrgVAmZgarYxqbzKOAMfVJN0uXo8Zp63wfp9PkNfOuTpyCe4JboNJFSZeFXSSxlTrvbUNEjV8ozMFVgO8N19A8fCd7R7fSajlQOQF8mtNpJgAelDrBKwnebd6kbhvMuD2z3yo2xcCB6MuDBpQWQxjQAyEiYPqM9iACYLU5enyGvm3GhEMCT3ibs4ntQHKgIJD5FMDnshcMx2p31snGTB3rWjLopiGpPGBgaBvgHQxXIKzBgMzE+MNji81iKjhbDj/lQ5EvPLtFh/fpKz9nDpQyAYZyxKbnKokYEdk1lWiMxi/gofC3ZPu0MgRwt3y0W4omJ8Rqoa4oV9YLrr6fIa+bcQogTYkFid6s1aYmy8weFNCAEtyuZnA0rA7pckQY6VdGYOwhit7tBK1MzAhItYwouUutrEAEq0gKFvQGWXtBUWA4NXd34KJ2FrBi0IOx+OAns/wBvUrzGJP2YPfpRKh6zMrpgdvSgKNixWXYw9qD2465Fh+YNASCriZ+jyGvm3I62IywzfA0sMIHxIShn0f2ftKESxfVFE/UJwsY9qcZFYiXjLuUtNpmktJh60e0uHu6y8PYUUZDBgGDsVMaiqGLVYU08LkEb96xyD/dZl9HWhFuGgBgHp7jUQ1cnXJ94yQou3cLr6w2fEkea1bQy+SW3T9vsCQVcTPj5DXzbiCRQRk2nGiItEVJdja1kjdhwV10GMaZmo0mwFSQEsFM8FmFYOLcfApXwxjjvLzHBYqMRduHxDln+6LSc1dF8wD0joUrtj5JQV3M8Tyvd5IWy26JFTr7bOcfA4+Q182413SKdO+1AALARRfLoBbDcNDX4oEpmHoh3b2KCPlZ6DZi9I0oEEQBkFHWjNUNxqTh5fBSeCyugRl9YeoJeld0nQSSi63G3JSJVmAMWlmhIISIn34+Q1825Z9vxTA3xfjgijUAlKzwWbxtJUuLqUCGDEwDDd5rUk5T6R0MDg5nuwmwGPupBwWNCuTzsu6Cggt6uiDVE9fdPZrehrYQt9KKICJ8skAoIkvkDQcq6NOMB1aBkAz+wamwN/kJ0zm79u4j7UYvhiKYSfJaoCg8CAOLyGvm3FLALRoN4brwHoAbBG5jDgIYkFs1mEl43Sr4rLiZl7k/3wNMKVcikdgBp010w7UqghS3SM1ZXr63G99Kvh/rhs3oX5pZSL5LKUztlIJ7Do6qI9M/YairRn9CcZvIw4+Q18y44NalchWROOBwTsXBgbTtFA7Z4qLC1Wg0uDbfFxE6xQACAsBQIAWMtqYKKpRMb97qiiyCPIB7YY6s8jxmmvJacpyvlbj5DXzLiooswBitEl5gebSTPgArwsuE4wNXtR0yyrDJ1Duc6fhmzBsVwhA891FsF6wSVjqvsbunJ8hpq/wAy3KUt5W4+Q18y5deETxMFq7CJTvF8BW1yaKA09GJJq9iaWRMDkBfJrwmwElKKzbwj3a0bulNEGjywS2u8ljtPq0pbyjlXy1/Dj5DXzLl3TXHDC9F1f1lBrvR4Zb44I6MV0KFEXdFA3/rhCEkLYXsPmiCgDClrdoG702o8EK+xtFh/dQ62s4QSkN9OSZ26i7yrco9RxHkNfMuFFqJi/QabS1iACVaK9lapJ0UdtoKWJuHuKDaV4KlKSx4v5Rqux4ZYT2duvDbqt4uTJthqvC6OS4UeOLyGvmXJZ1RgUgJmhaS4e7rLw9hU1pWkgnQSqExQmIQi9JHUsBjkBu1KSepk7XN6b06rmDMCCXtwFsaTATEaYvJ6QlXd59nJcKPUPi8hr5lyb5CQTNREEtLPiQY7y8xTsoFYDKcqVgBjhUiD8opl+8qmnLNFUvx0WTrLGlqiEGwFMIbBwhdvcUMY3D3obomXdC8iIaNW5TwhyXCj1w+eLyGvl3BHtq+jVcO9B91spA3se6j3BgZFFQNIZWUKWhjIjtdi1I6LO6CMvqCjoKLBOIu9KVEpBIgXOvBQFE5ED9DRgkooBJLS4DHbkQLcqcr5Q5Lg0I1Q4vIa+XcFE5CjU2BD1RQckIJhEsBli60xqtliG2tIC2wASxdwKnqQmceLnZXeCoisA8glgSx7VrWQKwdW1+DRhIJDWoW4pOmZYz5CB9fyUJxCJg2clwaJHRCHW7j5DXy7jYAG1hDewaUuadPEEYNge9QkHJ+acqEjW9UCs2EoDrV+mOCJVM8AgJ+UKv8AxguqOJyTJETADA25BFd74pgckjITHRKIZUNh6X3JiO/rHtkhh3aknqtAz+CClflF0Cn44+Q18u4yxJVAZLDjb2ojC2mFsMOyGnSHbXZqT9VLkpVQzpvmbtAKCBMwavCJosHuAT6xy4NufOswpdDeZ5HTazCe9ZMvw8lhrDGM0ntJWAd1A+aYE3bP1SfCDN09optGGKz3lp16oGR9nwo1FUCDYKHFQ+Q1/wA247hPGIIT81AJt5aIWwiRomwSmRNnkRBs3xqGAYs0BxtLCZBtK4+Q1/zrgqFgVOzSc8zervKUW5vN/wC00LSMym9rNZ9Np+KZwNxRm8y/aWsKwyS7GKcSjBU2RIU/woaeuXe/o8hr/wCXc8hr/wCXc8hr4Y/BmUBNjmNbOts62zrbOts62zrbOts62zrbOts62zrbOts62zrbOts62zrbOts62zrbOts62zrbOts62zrbOts62zrbOts62zrbOts62zrbOts62zrbOsR2G8kQEtIrz+r/AJf/2Q==" name="Obrázek5" align="bottom" width="108" height="108" border="0">

1. Zatlačte piest na doraz do striekačky a vložte striekačku do fľaše.

2. Vytiahnite piest smerom hore, kým nedosiahnete značku predpísaného množstva lieku (dávkovanie je vyznačené v ml aj v mg). Zopakujte procedúru ak je nutné, kým dosiahnete celkové požadované množstvo sirupu.

3. Stlačením piestu dole aplikujte predpísané množstvo priamo do úst dieťaťa alebo použite lyžicu alebo pohár. Uistite sa, že celá predpísaná dávka bola podaná.

4. Po každom použití uzavrite fľašu a dôkladne očistite striekačku vodou. Skladujte fľašu aj striekačku v originálnom vonkajšom obale lieku.


Ak užijete viac Convulexu, ako máte

Pri akútnom predávkovaní môže dôjsť k bezvedomiu a útlmu dychu. Predávkovanie sirupom Convulex môže byť nebezpečné. Ak si myslíte, že ste užili viac Convulexu, ako ste mali, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, alebo okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Convulex

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Convulex

Užívanie Convulexu sa nesmie začať ani prerušiť bez lekárskej kontroly.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Convulex sa vo všeobecnosti dobre znáša.


Poruchy tráviaceho traktu:

Najčastejšie vedľajšie účinky sú nevoľnosť, vracanie a nechutenstvo. Objavujú sa prevažne na začiatku liečby a vymiznú pri znížení dávky (vždy len lekárom!) a pri užití sirupu počas jedla alebo po jedle.

Bola hlásená zvýšená chuť do jedla, zvýšenie hmotnosti, bolesti žalúdka, žalúdkové kŕče, hnačka a zápcha.


Poruchy nervového systému:

Zriedkavé: únava, závrat, bolesti hlavy, depresívne stavy rozladenia, agresia, mimovoľné pohyby, zvýšené nutkanie k pohybu, kŕče, poruchy pohybovej koordinácie, tras rúk, poruchy reči. Ojedinele sa pozorovali stavy zmätenosti, poruchy vedomia a bezvedomie.

Bol opísaný aj výskyt syndrómu podobného Reyovmu (vysoká horúčka, ťažké vracanie, dezorientácia, strata iniciatívnosti, kŕče, bezvedomie, kožná vyrážka, zväčšenie pečene, prehĺbený dych, porucha krvnej zrážavosti).


Poruchy oka:

Mimovoľné kmitavé pohyby očí, dvojité videnie.


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Možné sú zmeny krvného obrazu, poruchy krvnej zrážavosti (výskyt bodkovitého krvácania alebo zvýšený sklon ku vzniku modrín) a vo veľmi zriedkavých prípadoch chudokrvnosť a poruchy krvotvorby.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Veľmi zriedkavo dochádza k vzniku alergických vyrážok na koži. Občas pozorované vypadávanie vlasov je len prechodné a nevyžaduje prerušenie liečby.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady výskytu ťažkého poškodenia pečene alebo aj ochorenia podžalúdkovej žľazy. Riziko rozvoja život ohrozujúcej pečeňovej toxicity bolo zaznamenané vo vysokej miere u detí mladších ako 2 roky, ktoré mali pridružené ochorenia. Počas prvých 6-tich mesiacov liečby je preto bezpodmienečne nutné dávať pozor na nasledovné príznaky:

- nejasné ťažkosti v hornej časti brucha, vracanie, nechutenstvo, únava, stavy slabosti, žltačka, nahromadenie tekutiny v brušnej dutine a porucha centrálneho nervového systému.

V takomto prípade treba ihneď upovedomiť lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Možné sú opuchy, zriedkavo aj poruchy menštruácie a samovoľný odchod mlieka z prsnej žľazy.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


 1. Ako uchovávať Convulex


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte v suchu pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Convulex sirup sa po prvom otvorení môže používať 6 mesiacov.


Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Convulex obsahuje


- Liečivo je natrii valproas (nátriumvalproát). 1 ml sirupu obsahuje 50 mg liečiva.

- Ďalšie zložky sú: hydroxid sodný, lykasín, metylparabén, propylparabén, sodná soľ sacharínu, nátriumcyklamát, chlorid sodný, malinová príchuť, broskyňová príchuť, čistená voda.


Ako vyzerá Convulex a obsah balenia

Vzhľad: číra, bezfarebná kvapalina.

Fľaša z hnedého skla, kalibrovaný dávkovač, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 100 ml alebo 300 mlDržiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Rakúsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v máji 2014.

6


CONVULEX

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/00774

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2012/00775


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Convulex


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

1 ml sirupu obsahuje liečivo: natrii valproas 50 mg

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma

Sirup

Vzhľad: číra, bezfarebná kvapalina.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4. 1 Terapeutické indikácie

Epilepsie:

- Primárne generalizované záchvaty a generalizované epilepsie

Typy záchvatov:

absencie

myoklonické záchvaty

primárne generalizované tonicko-klonické záchvaty

infantilné spazmy

Epileptické syndrómy:

epilepsia s absenciami

juvenilná myoklonická epilepsia (Janzov syndróm)

fotosenzitívne epilepsie

epilepsia s generalizovanými tonicko-klonickými záchvatmi pri zobúdzaní

Lennoxov - Gastautov syndróm

Westov syndróm

- Fokálne (parciálne) záchvaty a epilepsie so sekundárnou generalizáciou a bez nej.


4. 2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporúčaná začiatočná dávka je 15mg/kg telesnej hmotnosti denne, má sa zvyšovať o 5 - 10 mg/kg telesnej hmotnosti v týždňových intervaloch, až kým je pacient bez záchvatov.

Všeobecná schéma dávkovania: 30mg/kg telesnej hmotnosti za deň.


Priemerná dávka pre deti:

7,5 – 14 kg 3 – 9 ml 150 – 450 mg

14 – 21 kg 6 – 12 ml 300 – 600 mg

21 – 32 kg 12 – 18 ml 600 – 900 mg

Inštrukcie na používanie dávkovacej striekačky pozri časť 6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom.

Denná dávka sa má spravidla rozdeliť do niekoľkých dávok. Pri monoterapii kyselinou valproovou môže byť celková denná dávka tiež podaná raz denne – večer (do maximálnej dávky 15 mg/kg telesnej hmotnosti/deň). Môže byť indikované monitorovanie krvných hladín (napr. pre sledovanie compliance, určovanie potenciálnej intoxikácie; pozri časť 5.2).

U pacientov predtým liečených inými liekmi sa má predchádzajúca antiepileptická terapia postupne redukovať.

Spôsob podania:

Počas jedla alebo po jedle.


4. 3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na kyselinu valproovú, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1, poruchy funkcie pečene (akútna hepatitída, chronická hepatitída, osobná alebo rodinná anamnéza ťažkej hepatitídy, hlavne spôsobenej liekmi, hepatálna porfýria) alebo funkcie pankreasu.

Špeciálna opatrnosťsa vyžaduje v nasledujúcich prípadoch:

- pri anamnéze hepatálnych alebo pankreatických ochorení, alebo abnormalitách kostnej drene

- pri hemoragickej diatéze

- pri renálnej dysfunkcii

- pri vrodených enzýmových poruchách

- pri ťažkých typoch epileptických záchvatov

- u mentálne retardovaných detí

- pri organických poškodeniach mozgu

- u detí mladších ako 2 roky (lebo sú zvlášť citlivé na poškodenie pečene; pozri časť 4.8 ).


4. 4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Testy funkcie pečene, parametre koagulácie (čas krvácania, Quickov test, plazmatický fibrinogén, počet trombocytov, agregácia trombocytov, tromboelastogram) a určenie sérovej amylázy a lipázy má byť urobené pred začiatkom liečby, ako aj pri každom zvýšení dávky a v dvojmesačných intervaloch počas liečby.

Terapia sa musí ihneď prerušiť, aksa objaví jeden z nasledujúcich príznakov: hypofibrinogenémia, poruchy koagulácie, zvýšenie transamináz na ich trojnásobnú hodnotu, zvýšenie alkalickej fosfatázy alebo bilirubínu v sére, prvé príznaky toxickej hepatitídy (patologické laboratórne hodnoty spolu s klinickými príznakmi).

Ak sú ľahko zvýšené len transaminázy, treba znížiť dávku a monitorovať funkciu pečene a parametre koagulácie.

Funkcia pankreasu (amyláza, lipáza) má byť vyšetrená pred začiatkom terapie a opakovane počas liečby kyselinou valproovou a špeciálne, ak sa objaví nejasná bolesť brucha, príznaky organického poškodenia alebo hemoragických porúch. Pri prvých náznakoch pankreatitídy (abnormálne laboratórne hodnoty spojené s klinickými príznakmi) treba liečbu ihneď ukončiť.

Renálnu funkciu a hladiny sérového amoniaku treba monitorovať v pravidelných intervaloch.


Pre možné zvýšenie sklonu ku krvácaniu sa vyžaduje opatrnosť pri chirurgických alebo zubárskych zákrokoch.


Náhle vysadenie kyseliny valproovej môže viesť k zvýšeniu frekvencie záchvatov.


Pri liečbe antiepileptikami v niekoľkých indikáciách boli u pacientov hlásené suicidálne myšlienky a správanie. Metaanalýza randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií s antiepileptikami ukázala malé zvýšenie rizika suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika u nátriumvalproátu.


Pacientov je preto potrebné sledovať na príznaky a symptómy suicidálnych myšlienok a správania a je potrebné zvážiť vhodnú liečbu. Pacientom (a opatrovateľom pacientov) je potrebné odporučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa objavia príznaky suicidálnych myšlienok alebo správania.


Súčasné užívanie kyseliny valproovej/valproátu sodného a karbapenémov sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Upozornenie pre diabetikov:

Sirup Convulex obsahuje umelé sladidlá, preto ho môžu užívať aj diabetickí pacienti. Treba však počítať s obsahom karbohydrátov vo výške 0,05 sacharidových jednotiek v 1 ml sirupu.

Sirup Convulex obsahuje lykasín (roztok maltitolu). Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.


4. 5 Liekové a iné interakcie

Kyselina valproová vytláča fenytoín, fenobarbital a diazepam z väzby na plazmatickú bielkovinu, čo vedie k zvýšeniu neviazaných hladín týchto látok. Kyselina valproová inhibuje metabolizmus diazepamu. Sérové hladiny primidónu sú zvýšené. Účinok etosuximidu sa potencuje. Fenytoín, fenobarbital a primidón vedú k zvýšeniu klírensu a k zníženiu plazmatických hladín kyseliny valproovej. Súčasné podávanie kyseliny valproovej a karbapenémov spôsobilo zníženie hladiny kyseliny valproovej v krvi (60-100 % zníženie v priebehu dvoch dní). Z dôvodu rýchleho nástupu a rozsahu tohto poklesu sa súčasné podávanie karbapenémov u pacientov stabilizovaných na kyseline valproovej nepovažuje za zvládnuteľné, preto je nutné vyhnúť sa mu (pozri časť 4.4).


V zriedkavých prípadoch môže súčasné podávanie klonazepamu privodiť status absencií. V prípade kombinácie liečby s inými antiepileptikami je preto potrebné presne zistiť krvné hladiny (monitorovanie liekov). Súčasné užívanie felbamátu vedie k zvýšeniu plazmatických hladín kyseliny valproovej. Súčasné podávanie lamotrigínu zvyšuje polčas vylučovania tejto látky.

Kyselina valproová potencuje centrálne tlmivý účinok určitých liekov (napr. barbiturátov, primidónu, neuroleptík a antidepresív) a alkoholu.

Pôsobenie inhibítorov agregácie trombocytov (kyseliny acetylosalicilovej), antikoagulancií kumarínového typu a heparínu sa potencuje.

Podľa viacerých štúdií salicyláty vytláčajú kyselinu valproovú z jej väzby na sérový albumín a menia jej metabolizmus, čo môže vyústiť do toxických koncentrácií kyseliny valproovej (to je klinicky závažné hlavne u detí). Súčasné užívanie hepatotoxických liekov môže potencovať možné nežiaduce účinky kyseliny valproovej na pečeň.


Interakcie s perorálnymi kontraceptívami neboli hlásené.


Účinky kyseliny valproovej na laboratórne parametre:

Kyselina valproová sa čiastočne vylučuje do moču ako ketometabolit, čo môže viesť k falošne pozitívnemu výsledku testu na ketolátky v moči u diabetických pacientov.

V závislosti od plazmatickej koncentrácie môže viesť kyselina valproová k vytláčaniu tyreoidálnych hormónov z ich väzby na bielkovinu a k ich rýchlejšej metabolizácii, takže tyreoidálne funkčné testy môžu nesprávne viesť k podozreniu na hypotyreoidizmus.


4. 6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita


Riziko spojené s užívaním kyseliny valproovej

Štúdie na zvieratách dokázali, že kyselina valproová môže indukovať teratogenitu. U človeka boli pozorované defekty neurálnej trubice (spina bifida). Preto sa má počas gravidity používať najnižšie účinné dávkovanie kyseliny valproovej. Pokiaľ je to možné, treba sa vyhnúť kombinácii s inými antiepileptikami.

Počas prvých troch mesiacov gravidity sa nemá začínať liečba kyselinou valproovou. Ak gravidná žena už užíva ako antiepileptickú liečbu kyselinu valproovú, liek sa nemá náhle vysadiť, pretože vysadením sa riskuje zvýšenie frekvencie záchvatov alebo indukcia status epilepticus, čo môže byť životu nebezpečné pre matku aj plod. Hladiny kyseliny valproovej treba monitorovať (terapeutický rozsah).


Laktácia

Odporúča sa prerušiť dojčenie.


4. 7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Convulex má vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Reaktivita môže byť natoľko porušená, hlavne v kombinácii s alkoholom a na začiatku liečby,že je zmenená spôsobilosť pacienta viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Konzumácii alkoholu sa treba vyhýbať.


4. 8 Nežiaduce účinky

Vo všeobecnosti sa sirup Convulex dobre toleruje. Nežiaduce účinky sa vyskytujú len v zriedkavých prípadoch a sú častejšie pri plazmatických hladinách nad 100 mg/l a keď sa sirup Convulex užíva v kombinovanej liečbe.


Klasifikácia frekvencií nežiaducich účinkov je rozdelená nasledovne:

Veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Vzhľadom na nekompletnosť údajov, nemôžu byť frekvencie určené pre všetky nežiaduce účinky.

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: nauzea, vracanie a anorexia sa vyskytujú prevažne na začiatku liečby a vymiznú pri prispôsobení dávky a pri užívaní počas jedla alebo po jedle. Bola hlásená zvýšená chuť do jedla, prírastok na hmotnosti, bolesti žalúdka, kŕče v žalúdku, hnačka a obstipácia.

Poruchy nervového systému:

Zriedkavé: útlm, závrat, bolesť hlavy, depresívne stavy, agresia, mimovoľné pohyby, hyperaktivita, tonické kŕče, ataxia, poruchy koordinácie, tremor, asterixis, dysartria. V ojedinelých prípadoch boli niekoľko dní po dosiahnutí terapeutickej plazmatickej hladiny pozorované stavy zmätenosti, stupor a kóma; v týchto prípadoch je predpoklad, že ide o paradoxný účinok u pacientov s predchádzajúcimi psychickými poruchami.

Bol opísaný aj výskyt syndrómu podobného Reyovmu.

Poruchy oka:

nystagmus a diplopia.

Poruchy krvi a lymfatického systému:

Hlásené hematologické zmeny zahŕňajú trombocytopéniu, útlm agregácie trombocytov, neutropéniu, lymfocytózu, hypofibrinogenémiu a v extrémne zriedkavých prípadoch aj anémiu a útlm kostnej drene.

Poruchy metabolizmu a výživy:

Bola hlásená hyperamonémia, vzostup hladín sérového glycínu a pokles hladín karnitínu.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Alergické kožné reakcie sa objavujú veľmi zriedkavo. Boli pozorované jednotlivé prípady petechiálneho krvácania, sklonu k tvoreniu hematómov a prechodnej straty vlasov.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Zmeny v laboratórnych parametroch hepatálnych funkcií (zvýšenie ALT, AST, LAP, gammaGT, alkalickej fosfatázy, bilirubínu) sú počas liečby časté, ale normalizujú sa obyčajne po prispôsobení dávky. Pri výskyte klinických príznakov poškodenia pečene (recidivujúce ťažkosti v epigastriu, dávenie, anorexia, únava, asténia, ikterus, ascites, hepatická encefalopatia) treba liečbu ihneď prerušiť. Veľmi zriedka sa zaznamenalo ťažké hepatické poškodenie, ktoré sa môže objaviť počas prvých 6 mesiacov liečby nezávisle od úrovne dávkovania.

Poruchy pečene a žlčových ciest:

Riziko rozvoja fatálnej hepatotoxicity bolo značne zvýšené u detí mladších ako 2 roky, ktoré dostali kombinovanú antiepileptickú terapiu alebo mali vrodené metabolické poruchy, ťažké záchvaty a boli mentálne retardované alebo u detí s organickými mozgovými léziami.

Veľmi zriedkavo boli zaznamenané i prípady ochorení pankreasu (akútna pankreatitída) s vysokými hladinami plazmatických amyláz a lipáz a podobnými ťažkosťami.

Poruchy ciev:

Môžu sa objaviť edémy.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Zriedkavo poruchy menštruácie a galaktorea.


4. 9 Predávkovanie

Akútne predávkovanie vedie ku kóme spojenej s hyporeflexiou a areflexiou a s centrálnym respiračným útlmom.

Ako liečbu možno skúsiť výplach žalúdka, podávanie aktívneho uhlia a zavedenie hemoperfúzie. Respirátor sa má použiť len v podmienkach intenzívnej starostlivosti. Úspešne bol použitý naloxon ako antidotum.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5. 1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptikum

ATC kód: N03AG01

Kyselina valproová je nasýtená jednoducho rozvetvená mastná kyselina, čím sa odlišuje štruktúrou od ostatných cyklických antiepileptických liekov. Farmakologický účinok kyseliny valproovej je pravdepodobne spôsobený jej pôsobením na metabolizmus kyseliny gammaaminomaslovej (GABA). Aktivácia dekarboxylázy kyseliny glutámovej a inhibícia GABA transaminázy vedie k silnému zvýšeniu koncentrácie GABA v synaptozómoch a v intersynaptickej štrbine. Ako inhibičný neurotransmiter GABA tlmí pre- a postsynaptické výboje, a tým zabraňuje šíreniu záchvatovej aktivity. Psychotropná aktivita kyseliny valproovej vedie k lepšej vizuomotorickej koordinácii a zvýšenej koncentrácii.


5. 2 Farmakokinetické vlastnosti

Distribúcia je obmedzená hlavne do krvi s rýchlou výmenou do extracelulárnej tekutiny.

Účinná dávka sa resorbuje v gastrointestinálnom trakte. Vrchol plazmatických hladín sa dosahuje 1 - 3 hodiny po podaní. Súčasný príjem potravy nemá vplyv na množstvo absorbovanej účinnej látky. Rovnovážny stav (steady state) plazmatických hladín sa dosahuje o 2 - 4 dni v závislosti od intervalov dávkovania. Terapeutický rozsah leží väčšinou medzi 50 - 100 mg/l (približne 300 - 600 µmol/l).

80 - 95 % kyseliny valproovej sa viaže na plazmatické proteíny.

Koncentrácie kyseliny valproovej v likvore dobre korelujú s voľným podielom účinnej látky v plazme.

Len 1 - 3 % podanej dávky sa vylúčia nezmenené obličkami. Prevažná časť podlieha glukuronizácii a oxidácii v pečeni. Metabolity sa vylučujú obličkami. Plazmatický polčas eliminácie kolíše individuálne medzi 9 - 16 hodinami a je zvýšený u pacientov s hepatálnym poškodením.

Pre svoju príjemnú chuť sa sirup Convulex používa hlavne na liečbu malých detí.

Sirup Convulex obsahuje lykasín, náhradu cukru, ktorý nie je odbúravaný na kyseliny cukru kyselinotvornými baktériami a preto nemôže podporne pôsobiť na zubný kaz.


5. 3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie na zvieratách dokázali, že kyselina valproová má teratogénny potenciál. Pri dávkach vysoko prevyšujúcich ľudskú terapeutickú dávku sa pozorovali abnormality skeletu u mláďat myší a potkanov. Primárne zasahujú rebrá a stavce, ale tiež sa vyskytli faciálne dysmorfie a defekty neurálnej trubice. Štúdie chronickej toxicity pri dávkach väčších ako 250 mg/kg u potkanov a väčších ako 90 mg/kg u psov demonštrujú testikulárnu atrofiu, degeneráciu ductus deferens a insuficientnú spermatogenézu ako aj patologické zmeny v pľúcach a v prostate.

Testy mutagenity u baktérií a u potkanov a myší boli negatívne. Dlhodobé štúdie kancerogenity sa robili u potkanov a myší. Potkaní samci, ktorí dostávali extrémne vysoké dávky, mali zvýšený výskyt subkutánnych fibrosarkómov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6. 1 Zoznam pomocných látok

natrii hydroxidum, lycasinum, methylis hydroxybenzoas (methylparabenum), propylis hydroxybenzoas (propylparabenum), saccharinum natricum, natrii cyclamas, natrii chloridum, raspberry flavour, peach flavour, aqua purificata


6. 2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6. 3 Čas použiteľnosti

60 mesiacov.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení: 6 mesiacov


6. 4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v suchu pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6. 5 Druh obalu a obsah balenia

Fľaša z hnedého skla, kalibrovaný dávkovač, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 100 ml alebo 300 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Miesto na odčítanie dávky

piest


1. Zatlačte piest na doraz do

striekačky a vložte striekačku do fľaše.

2. Vytiahnite piest smerom hore, kým

nedosiahnete značku predpísaného množstva lieku (dávkovanie je vyznačené v ml aj v mg). Zopakujte procedúru ak je nutné, kým dosiahnete celkové požadované množstvo sirupu.

3. Stlačením piestu dole aplikujte

predpísané množstvo priamo do úst dieťaťa alebo použite lyžicu alebo pohár. Uistite sa, že celá predpísaná dávka bola podaná.

4. Po každom použití uzavrite fľašu a

dôkladne očistite striekačku vodou. Skladujte fľašu aj striekačku v originálnom vonkajšom obale lieku.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Rakúsko


8. Registračné číslo

21/0037/82 - S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE /predĺženia registrácie

1.7.1982 / bez časového obmedzenia


10. Dátum revízie textu

Marec 2012

8


CONVULEX