+ ipil.sk

Convulex 150 mg kapsulyPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/07466-Z1BPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Convulex150 mg kapsuly

Convulex 300 mg kapsuly

Convulex 500 mg kapsuly

kapsuly

acidum valproicum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára,lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Convulexkapsuly a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijeteConvulex kapsuly

3. Ako užívaťConvulex kapsuly

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Convulex kapsuly

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Convulex kapsuly a na čo sa používa


Kyselina valproová, liečivo v Convulexe, má protizáchvatové účinky pri rôznych typoch epileptických záchvatov. Liečivo znižuje možnosť vzniku epileptických záchvatov, pričom nepôsobí utlmujúco a nevyvoláva ospanlivosť. Môže sa užívať samostatne aj v kombinácii s inými liekmi na liečbu epilepsie.

Naviac Convulexpôsobí dobre a rýchlo pri liečbe akútnej manickej epizódy u pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou (tzv. manicko-depresívnou).

Liečivo sa vstrebáva v tenkom čreve.

Vylučuje sa cez pečeň a obličky.

Liek je určený na liečbu:

Epilepsie: - Primárne generalizované záchvaty a generalizované epilepsie (záchvaty a kŕče, ktoré vznikli v obidvoch poloviciach mozgu)

Typy záchvatov:

absencie ( krátka porucha vedomia - záraz v činnosti alebo krátky výpadok myslenia typický u detí)

myoklonické záchvaty (náhle krátke kŕčové zášklby svalov)

primárne generalizované tonicko-klonické záchvaty (náhla porucha vedomia s pádom a tonickou kontrakciou svalstva – napätím až stiahnutím svalstva s následnou klonickou fázou – rytmických zášklbov končatín)

infantilné spazmy (prudké opakované stiahnutie svalstva typické u detí pri zaspávaní alebo prebúdzaní)

atonické záchvaty (náhla krátka strata svalového napätia a pád na zem)

Epileptické syndrómy:

epilepsia s absenciami(krátke stavy bezvedomia a poruchy pohybu typické u detí)

juvenilná myoklonická epilepsia (Janzov syndróm) – (krátke záchvaty s neúplnou poruchou vedomia a náhlymi krátkymi kŕčovými zášklbmi svalstva u dospievajúcich)

fotosenzitívna epilepsia (forma záchvatov vyvolaných mihotavými alebo blikavými svetlami a niektorými vzormi)

epilepsia s generalizovanými tonicko-klonickými záchvatmi pri zobúdzaní (poruchy vedomia spojené s napätím až stiahnutím svalstva s následnými rytmickými zášklbmi viazané na obdobie pri prebúdzaní)

Lennoxov - Gastautov syndróm (viaceré formy ťažkých záchvatov s typickým výskytom v detskom veku)

Westov syndróm (súbor príznakov charakterizovaný záchvatmi s prudkým opakovaným stiahnutím svalov a zastavením duševného a pohybového vývinu u detí)

- Fokálne (parciálne) záchvaty a epilepsie so sekundárnou generalizáciou a bez nej (záchvaty a kŕče pochádzajúce z ohraničenej oblasti mozgu s možnosťou dodatočne sa šíriť do obidvoch polovíc mozgu).

Bipolárna afektívna porucha (manicko-depresívna)- (epizódy zmeny nálady od mánie až po depresiu):

Liečba akútnych manických epizód (stavu kedy môžete cítiť veľké vzrušenie, radosť, rozrušenie, nadšenie a hyperaktivitu) v rámci bipolárnej afektívnej poruchy I a II [manicko- depresívnej – (epizód zmeny nálady od mánie až po depresiu)].


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijeteConvulex


Neužívajte Convulex

- ak ste alergický na kyselinu valproovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte porušenú funkciu pečene, prebiehajúci zápal pečene (napr. infekčnú žltačku) alebo zápal podžalúdkovej žľazy.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, než začnete užívať Convulex.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaníConvulexu

- ak ste mali predchádzajúce ochorenia pečene a podžalúdkovej žľazy alebo poškodenia kostnej drene,

- ak máte zvýšený sklon ku krvácavosti,

- ak máte porušenú funkciu obličiek,

- ak máte vrodené enzýmové poruchy,

- ak máte porfýriu (poruchu metabolizmu tzv. pyrolových farbív),

- ak máte ťažký typ epileptických záchvatov,

- ak sa Convulex používa pri liečbe detí so spomaleným duševným vývojom,

pri poškodeniach mozgu alebo pri liečbe detí mladších ako 2 roky (pretože sú mimoriadne citlivé na poškodenie pečene).


Počas liečby Convulexom treba, aby vám lekár pravidelne kontroloval funkciu pečene, podžalúdkovej žľazy a obličiek, krvnú zrážavosť a hladinu kyseliny valproovej v krvi. Zvlášť dôležité sú vyšetrenia v prípade, ak ste vy alebo vaši príbuzní niekedy prekonali ťažký zápal pečene (najmä v súvislosti s užívaním liekov).

U malého počtu pacientov liečených antiepileptikami (liekmi na liečbu epilepsie) akými sú Convulex kapsuly sa vyskytli myšlienky na samopoškodenie alebo samovraždu. Ak sa kedykoľvek u vás vyskytnú takéto myšlienky, okamžite kontaktujte svojho lekára.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Iné lieky a Convulex

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Obzvlášť informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • karbapenémy (antibiotiká používané na liečbu bakteriálnych infekcií). Je nutné sa vyhnúť kombinácii kyseliny valproovej a karbapenémov, pretože môže spôsobiť pokles účinku valproátu sodného

 • fenytoín, primidón, fenobarbital, diazepam, klonazepam, etosuximid, felbamát, lamotrigín (lieky ktoré tlmia epileptické záchvaty). Pri súbežnej liečbe inými liekmi tlmiacimi epileptické záchvaty treba presne dodržiavať lekárom nariadené laboratórne vyšetrenia

 • neuroleptiká (lieky na upokojenie), antidepresíva (lieky na liečbu depresií) alebo alkohol – ich účinok je zosilnený pri súbežnom užívaní s kyselinou valproovou

 • lieky tlmiace zrážanie krvi (kyselina acetylsalicylová, antikoagulanciá, heparín) – ich účinok sa zosilňuje

 • salicyláty (lieky znižujúce horúčku) - pri súbežnom užívaní sa môžu zvýšiť vedľajšie účinky kyseliny valproovej

 • pri súbežnom užívaní liekov poškodzujúcich pečeň sa môžu zosilňovať vedľajšie účinky kyseliny valproovej na pečeň


Interakcie (vzájomné ovplyvnenie) Convulexu s hormonálnymi antikoncepčnými prípravkami (na zabránenie tehotenstva)nie súznáme.

Interakcie (vzájomné ovplyvnenie) s laboratórnymi vyšetreniami:

Močový test u diabetikovna ketóny (látky vznikajúce z tukov pri vysokej hladine cukru v krvi a nedostatku inzulínu) môže byť falošne pozitívny (falošné zvýšenie hladiny ketónov).


Pred chirurgickým alebo zubárskym zákrokom (trhanie zubov) treba lekára upovedomiť o užívaní Convulexu.


Návyky nie sú známe.


Convulex a jedlo, nápoje a alkohol

Convulex môže zvýšiť účinok alkoholu.

Kapsuly môžete užívať s jedlom a nápojmi, zvyčajne sa užívajú po jedle.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo treba ihneď oznámiť lekárovi. O užívaní počas tehotenstva a dojčenia rozhodne ošetrujúci lekár. Prípadné tehotenstvo sa má naplánovať po predchádzajúcej konzultácii s lekárom.

Odporúča sa prerušiť dojčenie.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Užívanie tohto lieku môže zmeniť schopnosť pohotovej reakcie a vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Všeobecne sa neodporúčaviesť vozidlo, obsluhovať stroje a vykonávať činnosti vyžadujúce zvýšené sústredenie. Najmä v kombinácii s alkoholom alebo na začiatku liečby môže byť reakčná schopnosť natoľko zhoršená, že nie ste schopní viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Convulex kapsuly


Vždy užívajtetento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo vaša zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebolekárnika.


Potrebné dávkovanie určí váš lekár.


Pre nižšie dávkovanie a na začiatku liečby je k dispozícii Convulex 150 mg kapsuly a Convulex 300 mg kapsuly; pre vyššie dávkovanie je k dispozícii Convulex 500 mg kapsuly.


Epilepsie:

Na začiatku liečby vám môže lekár predpísať nižšie dávky z dôvodu, že niektorí pacienti potrebujú na zabezpečenie požadovaného účinku nižšie dávky Convulexu. Lekár vám bude zvyšovať dávku až kým váš stav nebude pod kontrolou (bez záchvatov). Preto je veľmi dôležité, aby ste sa riadili pokynmi svojho lekára ohľadne dávkovania. Môže byť potrebné vykonanie krvných testov. Odporúčaná začiatočná denná dávka 15 mg/kg sa má pomaly zvyšovať o 5 - 10 mg/kg týždenne, až kým je pacient bez záchvatov (všeobecné odporúčanie dávkovania: 30 mg/kg telesnej hmotnosti na deň).


Convulex 150 mg kapsuly

Priemerná denná dávka pre deti:

Telesná hmotnosť Convulex 150 mg kapsuly

7,5 - 14 kg 1 - 3 kapsuly

14 - 21 kg 2 - 4 kapsuly

21 - 32 kg 4 - 6 kapsúl


Convulex 300 mg kapsuly

Priemerná denná dávka pre deti školského veku a dospievajúcich:

Telesná hmotnosť Convulex 300 mg kapsuly

14 - 21 kg 1 - 2 kapsuly

21 - 32 kg 2 - 3 kapsuly

32 - 50 kg 3 - 5 kapsúl


Convulex 500 mg kapsuly

Convulex 500 mg kapsuly sú vhodné na užívanie pre pacientov už nastavených na kyseline valproovej, ktorí potrebujú vysoké dávkovanie, ako aj pre večerné dávkovanie tak, že liečebné hladiny môžu byť udržiavané do rána.

Všeobecná schéma dávkovania: 30 mg/kg telesnej hmotnosti na deň.


Priemerná dávka pre dospievajúcich a dospelých:

Telesná hmotnosť Convulex 500 mg kapsuly

32 - 50 kg 1 - 3 kapsuly

50 - 90 kg 3 - 5 kapsúl


Denná dávka sa má spravidla rozdeliť do niekoľkých dávok vždy v rovnakom čase počas dňa, počas jedla alebo po jedle. Pri liečbe samotnou kyselinou valproovou môže lekár naordinovať podanie celkovej dennej dávky raz denne - večer.

Pokiaľ ste predtým užívali iné antiepileptiká, váš lekár vám odporučí postupné zníženie dávok predchádzajúcich antiepileptických liekov.


Liečba je vždy dlhodobá.

Liek sa musí užívať pravidelne, ak zabudnete užiť jednu dávku, užite ju čo najskôr, nie však ako dvojnásobok dávky nasledujúcej. Ďalej pokračujte podľa pôvodnej liečebnej schémy. Ak vynecháte viacero dávok, poraďte sa so svojím lekárom.


Bipolárna afektívna porucha (manicko-depresívna):


Convulex 150 mg kapsuly

Odporúčané začiatočné dávkovanie je 4 - 6 kapsúl (600 - 900 mg) denne, rozdelené do niekoľkých dávok. V závislosti od vážnosti klinického stavu, lekár môže predpísať až do 10 kapsúl (1500 mg) denne. Potom môže váš lekár dávku postupne zvyšovať v intervale 2 - 4 dní v závislosti na koncentrácii liečiva meraného v krvi.


Convulex 300 mg kapsuly

Odporúčané začiatočné dávkovanie je 2 - 3 kapsuly (600 - 900 mg) denne, rozdelené do niekoľkých dávok. V závislosti od vážnosti klinického stavu, lekár môže predpísať až do 5 kapsúl (1500 mg) denne. Potom môže váš lekár dávku postupne zvyšovať v intervale 2 - 4 dní v závislosti na koncentrácii liečiva meraného v krvi.


Convulex 500 mg kapsuly

Odporúčané začiatočné dávkovanie je 1 - 2 kapsuly (500 - 1000 mg) denne, rozdelené do niekoľkých dávok. V závislosti od vážnosti klinického stavu, lekár môže predpísať až do 3 kapsúl (1500 mg) denne. Potom môže váš lekár dávku postupne zvyšovať v intervale 2 - 4 dní v závislosti na koncentrácii liečiva meraného v krvi.


Spôsob podávania

Kapsuly treba užiť celé (nerozhryznuté) počas jedla alebo po jedle s dostatočným množstvom tekutiny.


Ak užijete viac Convulexu,ako máte

Pri akútnom predávkovaní môže dôjsť k bezvedomiu a útlmu dychu. Predávkovanie Convulexom môže byť nebezpečné. Ak si myslíte, že ste užili viac Convulexu, ako ste mali, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, alebo okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiťConvulex

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívaťConvulex

Užívanie Convulexu sa nesmie začať ani prerušiť bez lekárskej kontroly.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Convulexsa vo všeobecnosti dobre znáša.


Poruchy tráviaceho traktu:

Najčastejšie vedľajšie účinky sú nevoľnosť, vracanie a nechutenstvo. Objavujú sa prevažne na začiatku liečby a vymiznú pri znížení dávky (vždy len lekárom!) a pri užití kapsúl počas jedla alebo po jedle.

Sú správy aj o zvýšenej chuti do jedla, zvýšení hmotnosti, bolestiach žalúdka, žalúdkových kŕčoch, hnačke a zápche hlavne na začiatku liečby.

Poruchy nervového systému:

Zriedkavé: únava, ospanlivosť, závrat, bolesti hlavy, depresívne stavy rozladenia, agresia, mimovoľné pohyby, zvýšené nutkanie k pohybu, kŕče, poruchy pohybovej koordinácie, tras rúk, poruchy reči. Ojedinele sa pozorovali stavy zmätenosti, poruchy vedomia a bezvedomie. Zaznamenal sa izolovaný parkinsonizmus.

Bol opísaný aj výskyt syndrómu podobného Reyovmu (vysoká horúčka, ťažké vracanie, dezorientácia, strata iniciatívnosti, kŕče, bezvedomie, kožná vyrážka, zväčšenie pečene, prehĺbený dych, porucha krvnej zrážavosti).


Poruchy oka:

Mimovoľné kmitavé pohyby očí, dvojité videnie.


Poruchykrvi a lymfatického systému:

Možné sú zmeny krvného obrazu, poruchy krvnej zrážavosti (výskyt bodkovitého krvácania alebo zvýšený sklon ku vzniku modrín) a vo veľmi zriedkavých prípadoch chudokrvnosť a poruchy krvotvorby, ktoré sa prejavujú zvýšenou tvorbou podliatín, teplotou a bolesťami v krku.


Poruchy metabolizmu a výživy:

Bola hlásená zvýšená koncentrácia amoniaku v krvi.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavo dochádza k vzniku alergických vyrážok na koži (začervenanie kože, olupovanie alebo tvorba pľuzgierikov). Občas pozorované vypadávanie vlasov je len prechodné a nevyžaduje prerušenie liečby.


Poruchy ciev:

Vyskytli sa prípady zápalu ciev. Možné sú opuchy.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi zriedkavo bol hlásený výskyt ťažkého poškodenia pečene alebo aj ochorenia podžalúdkovej žľazy. Riziko rozvoja život ohrozujúcej pečeňovej toxicity bolo značne zvýšené u detí mladších ako 2 roky, ktoré mali pridružené ochorenia. Počas prvých 6-tich mesiacov liečby je preto bezpodmienečne nutné dávať pozor na nasledovné príznaky: - nejasné ťažkosti v hornej časti brucha, vracanie, nechutenstvo, únava, stavy slabosti, žltačka,

nahromadenie tekutiny v brušnej dutine a porucha centrálneho nervového systému. V takomto prípade treba ihneď upovedomiť lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Zriedkavé sú poruchy menštruácie a samovoľný odchod mlieka z prsnej žľazy.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Convulex kapsuly


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Convulexobsahuje:


Convulex150 mg kapsuly

- Liečivo jekyselina valproová 150 mg.

- Ďalšie zložky súsorbitol 83 % nekryštalizovaný, glycerol 85 %, želatína, oxid titaničitý (E 171), oxid železitý červený (E172), kyselina chlorovodíková, kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu (1:1), trietylcitrát, makrogol 6000, monostearoylglycerol.


Convulex 300 mg kapsuly

 • Liečivo je kyselina valproová 300 mg.

 • Ďalšie zložky sú sorbitol 83 % nekryštalizovaný, glycerol 85 %, želatína, oxid titaničitý (E 171), oxid železitý červený (E172), kyselina chlorovodíková, kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu (1:1), trietylcitrát, makrogol 6000, monostearoylglycerol.


Convulex500 mg kapsuly

 • Liečivo je kyselina valproová 500 mg.

 • Ďalšie zložky sú sorbitol 83 % nekryštalizovaný, glycerol 85 %, želatína, oxid titaničitý (E 171), oxid železitý červený (E172), kyselina chlorovodíková, kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu (1:1), trietylcitrát, makrogol 6000, monostearoylglycerol.


Ako vyzerá Convulexa obsah balenia


Convulex 150 mg kapsuly - kapsuly staroružovej farby z mäkkej želatíny, 3 minimy, oválne.

Al/PVC/PVDC blister alebo Al/PVC blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľa.

Veľkosť balenia: 100 kapsúl


Convulex300 mg kapsuly- kapsuly staroružovej farby z mäkkej želatíny, 6 minimov, oválne.

Al/PVC/PVDC blister alebo Al/PVC blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľa.

Veľkosť balenia: 100 kapsúl


Convulex500 mg kapsuly- kapsuly staroružovej farby z mäkkej želatíny, 9,5 minimov, podlhovasté.

Al/PVC/PVDC blister alebo Al/PVC blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľa.

Veľkosť balenia: 100 kapsúl


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Rakúsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v decembri 2013.

8Convulex 150 mg kapsuly

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/07466-Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Convulex150 mg kapsuly

Convulex 300 mg kapsuly

Convulex 500 mg kapsuly


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Convulex 150 mg kapsuly

1 kapsula obsahuje liečivo: acidum valproicum 150 mg


Convulex 300 mg kapsuly

1 kapsula obsahuje liečivo: acidum valproicum 300 mg


Convulex 500 mg kapsuly

1 kapsula obsahuje liečivo: acidum valproicum 500 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Kapsula


Convulex 150 mg kapsuly

Vzhľad: kapsuly staroružovej farby z mäkkej želatíny, 3 minimy, oválne.


Convulex 300 mg kapsuly

Vzhľad: kapsuly staroružovej farby z mäkkej želatíny, 6 minimov, oválne.


Convulex 500 mg kapsuly

Vzhľad: kapsuly staroružovej farby z mäkkej želatíny, 9,5 minimov, podlhovasté.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Epilepsie: - Primárne generalizované záchvaty a generalizované epilepsie

Typy záchvatov:

absencie

myoklonické záchvaty

primárne generalizované tonicko-klonické záchvaty

infantilné spazmy

atonické záchvaty

Epileptické syndrómy:

epilepsia s absenciami

juvenilná myoklonická epilepsia (Janzov syndróm)

fotosenzitívna epilepsia

epilepsia s generalizovanými tonicko-klonickými záchvatmi pri zobúdzaní

Lennoxov - Gastautov syndróm

Westov syndróm

- Fokálne (parciálne) záchvaty a epilepsie so sekundárnou generalizáciou a bez nej.


Bipolárna afektívna porucha (manicko-depresívna): Terapia akútnych manických epizód v rámci bipolárnej afektívnej poruchy I a II (manicko-depresívnej).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie:


Denná dávka sa má nastaviť v závislosti od veku a telesnej hmotnosti, avšak do úvahy treba brať aj individuálnu znášanlivosť kyseliny valproovej. Nebola zistená korelácia medzi dennou dávkou, koncentráciou v sére a terapeutickým účinkom a optimálna dávka sa určí hlavne na základe klinických výsledkov. Ak nie je možná kontrola záchvatov alebo pri podozrení na nežiaduce účinky sa využíva stanovenie plazmatickej koncentrácie kyseliny valproovej. Publikovaný účinný rozsah je zvyčajne 40 - 100 mg/l (300 - 700 μmol/l).

U pacientov, ktorí neužívajú iné antiepileptiká sa dávka zvyšuje postupne v 2 - 3 dňových intervaloch tak, aby sa optimálna dávka dosiahla o 1 týždeň.


U pacientov, ktorí užívajú iné antiepileptiká, má byť náhrada Convulexom postupná, optimálna dávka sa dosahuje o 2 týždne a predchádzajúci liek sa postupne obmedzí až vysadí.

Ak je nevyhnutná kombinácia s inými antiepileptikami, má sa uskutočniť postupne (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).


Epilepsie: Odporúčaná začiatočná dávka je 15 mg/kg telesnej hmotnosti denne, má sa zvyšovať o 5 - 10 mg/kg telesnej hmotnosti v týždňových intervaloch, až kým je pacient bez záchvatov. Všeobecná schéma dávkovania: 30 mg/kg telesnej hmotnosti na deň.


Convulex 150 mg kapsuly

Telesná hmotnosť Priemerná dávka pre deti

7,5 - 14 kg 1 - 3 kapsuly

14 - 21 kg 2 - 4 kapsuly

21 - 32 kg 4 - 6 kapsúl


Convulex 300 mg kapsuly

Telesná hmotnosť Priemerná dávka pre deti

14 - 21 kg 1 - 2 kapsuly

21 - 32 kg 2 - 3 kapsuly

32 - 50 kg 3 - 5 kapsúl


Convulex 500 mg kapsuly

Convulex 500 mg kapsuly sú vhodné na užívanie pre pacientov už nastavených na kyseline valproovej, ktorí potrebujú vysoké dávkovanie, ako aj pre večerné dávkovanie tak, že terapeutické hladiny môžu byť udržiavané do rána.


Telesná hmotnosť Priemerná dávka pre dospievajúcich a dospelých

32 - 50 kg 1 - 3 kapsuly

50 - 90 kg 3 - 5 kapsúl


Denná dávka sa má spravidla rozdeliť do niekoľkých dávok. Pri monoterapii kyselinou valproovou môže byť celková denná dávka tiež podaná raz denne - večer (do maximálnej dávky 15 mg/kg telesnej hmotnosti/deň).

Môže byť indikované monitorovanie krvných hladín (napr. pre sledovanie compliance, určovanie potenciálnej intoxikácie;pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti). U pacientov predtým liečených inými liekmi sa má predchádzajúca antiepileptická medikácia postupne redukovať.

Bipolárna afektívna porucha(manicko-depresívna) - len dospelí pacienti:


Convulex 150 mg kapsuly

Odporúčané začiatočné dávkovanie je 4 - 6 kapsúl (600 - 900 mg) denne, rozdelené do niekoľkých dávok. Silne agitovaní pacienti môžu dostávať do 10 kapsúl (1500 mg) na deň. Postupné zvýšenie dávky sa má uskutočniť v intervale 2 až 4 dní súčasne s monitorovaním plazmatických hladín (obvyklý terapeutický rozsah: medzi 50 a 125 mg/l), kým sa nepozoruje klinické zlepšenie alebo vedľajšie účinky.

Pre vyššie dávkovanie sú k dispozícii tiež Convulex 300 mg kapsuly a Convulex 500 mg kapsuly.


Convulex 300 mg kapsuly

Odporúčané začiatočné dávkovanie je 2 - 3 kapsuly (600 - 900 mg) denne, rozdelené do niekoľkých dávok. Silne agitovaní pacienti môžu dostávať do 5 kapsúl (1500 mg) na deň. Postupné zvýšenie dávky sa má uskutočniť v intervale 2 až 4 dní súčasne s monitorovaním plazmatických hladín (obvyklý terapeutický rozsah: medzi 50 a 125 mg/l), kým sa nepozoruje klinické zlepšenie alebo vedľajšie účinky.

Pre nižšie dávkovanie a na začiatku terapie sú k dispozícii Convulex 150 mg kapsuly a pre vyššie dávkovanie Convulex 500 mg kapsuly.


Convulex 500 mg kapsuly

Odporúčané začiatočné dávkovanie je 1 - 2 kapsuly (500 - 1000 mg) denne, rozdelené do niekoľkých dávok. Silne agitovaní pacienti môžu dostávať do 3 kapsúl (1500 mg) na deň. Postupné zvýšenie dávky sa má uskutočniť v intervale 2 až 4 dní súčasne s monitorovaním plazmatických hladín (obvyklý terapeutický rozsah: medzi 50 a 125 mg/l), kým sa nepozoruje klinické zlepšenie alebo vedľajšie účinky.

Pre nižšie dávkovanie a na začiatku terapie sú k dispozícii Convulex 150 mg kapsuly a Convulex 300 mg kapsuly.


Spôsob podania: Kapsuly treba užiť vcelku, nerozhryznuté s tekutinou počas jedla alebo po jedle.


4.3 Kontraindikácie


- precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- poruchy funkcie pečene (akútna hepatitída, chronická hepatitída, osobná alebo rodinná

anamnéza ťažkej hepatitídy, hlavne spôsobenej liekmi, hepatálna porfýria)

- poruchy funkcie pankreasu


Špeciálna opatrnosťsa vyžaduje v nasledujúcich prípadoch:

- pri anamnéze hepatálnych alebo pankreatických ochorení, alebo abnormalitách kostnej drene.

Výnimočne sa vyskytlo ťažké poškodenie pečene, končiace niekedy až fatálne:

- pri hemoragickej diatéze - pri renálnej dysfunkcii - pri vrodených enzýmových poruchách - pri degeneratívnych poruchách - pri ťažkých typoch epileptických záchvatov - u mentálne retardovaných detí - pri organických poškodeniach mozgu - u detí mladších ako 2 roky (lebo sú zvlášť citlivé na poškodenie pečene;pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Po 3 rokoch sa incidencia výrazne znižuje a postupne klesá s vekom.

Vo viacerých prípadoch sa môže poškodenie vyskytnúť počas prvých 6 mesiacov liečby.

Klinické symptómy umožňujú včasnú diagnózu. Hlavne u rizikových pacientov treba brať do úvahy nasledujúce príznaky, ktoré môžu predchádzať ikteru.

- nešpecifické symptómy, zvyčajne s náhlym začiatkom ako asténia, anorexia, letargia, ospanlivosť, ktoré sú niekedy spojené s opakovaným vracaním a bolesťou brucha,

- u pacientov s epilepsiou, opakovanie záchvatov.

Pacienti (alebo v prípade detí ich rodina) majú byť poučení, že v takýchto a akýchkoľvek iných prípadoch majú okamžite informovať lekára. Okamžite je potrebné klinické vyšetrenie a funkčné vyšetrenie pečene.

Testy funkcie pečene, parametre koagulácie (čas krvácania, Quickov test, plazmatický fibrinogén, počet trombocytov, agregácia trombocytov, tromboelastogram) a určenie sérovej amylázy a lipázy má byť urobené pred začiatkom liečby, ako aj pri každom zvýšení dávky a v dvojmesačných intervaloch počas liečby. Terapia sa musí ihneď prerušiť, aksa objaví jeden z nasledujúcich príznakov: hypofibrinogenémia, poruchy koagulácie, zvýšenie transamináz na ich trojnásobnú hodnotu, zvýšenie alkalickej fosfatázy alebo bilirubínu v sére, prvé príznaky toxickej hepatitídy (patologické laboratórne hodnoty spolu s klinickými príznakmi). Ak sú ľahko zvýšené len transaminázy, treba znížiť dávku a monitorovať funkciu pečene a parametre koagulácie.

Funkcia pankreasu (amyláza, lipáza) má byť vyšetrená pred začiatkom terapie a opakovane počas liečby kyselinou valproovou a špeciálne, ak sa objaví nejasná bolesť brucha, príznaky organického poškodenia alebo hemoragických porúch. Pri prvých náznakoch pankreatitídy (abnormálne laboratórne hodnoty spojené s klinickými príznakmi) treba liečbu ihneď ukončiť.

U pacientov s renálnou insuficienciou môže byť potrebné dávku znížiť. Keďže monitorovanie plazmatickej koncentrácie môže skresľovať výsledky, dávka sa má upraviť na základe klinického monitorovania (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).

Renálnu funkciu a hladiny sérového amoniaku treba monitorovať v pravidelných intervaloch.

Pri poruche enzýmov zasahujúcich do cyklu tvorby močoviny, sú potrebné metabolické testy kvôli riziku hyperamonémie spôsobenej kyselinou valproovou.


Pre možné zvýšenie sklonu ku krvácaniu sa vyžaduje opatrnosť pri chirurgických alebo zubárskych zákrokoch.


Náhle vysadenie kyseliny valproovej môže viesť k zvýšeniu frekvencie záchvatov. Nie sú k dispozícii žiadne kontrolované klinické štúdie u pacientov nad 65 rokov veku pre indikáciu „bipolárnej afektívnej poruchy“ (manicko-depresívnej).

Podobne ako u iných antiepileptík môže byťzaznamenané mierne zvýšenie pečeňových enzýmov, hlavne na začiatku terapie. Toto zvýšenie je len prechodné a izolované, bez klinických príznakov.

U rizikových pacientov sa odporúča podrobné biologické vyšetrenie (vrátane protrombínového času), v prípade potreby je možné dávku upraviť a testy urobiť znova.

Monoterapia sa odporúča u detí starších ako 3 roky, ale je potrebné zvážiť riziko poškodenia pečene u týchto pacientov.

Treba sa vyhnúť súbežnému užívaniu salicylanov u detí starších ako 3 roky kvôli riziku toxického poškodenia pečene.

Pred začiatkom liečby, pred operáciou, v prípade spontánnych podliatín alebo krvácania sa odporúča urobiť krvné testy (krvný obraz, vrátane počtu trombocytov, čas zrážania a koagulačné testy), pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky.

Výnimočne sa počas liečby Convulexom zaznamenali poruchy imunity. Je potrebné zvážiť účinok lieku proti možnému riziku u pacientov s lupus erythematosus.


Pri liečbe antiepileptikami v niekoľkých indikáciách boli u pacientov hlásené suicidálne myšlienky a správanie. Metaanalýza randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií s antiepileptikami ukázala malé zvýšenie rizika suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika u kyseliny valproovej.


Pacientov je preto potrebné sledovať na príznaky a symptómy suicidálnych myšlienok a správania a je potrebné zvážiť vhodnú liečbu. Pacientom (a opatrovateľom pacientov) je potrebné odporučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa objavia príznaky suicidálnych myšlienok alebo správania.


Súčasné užívanie kyseliny valproovej/valproátu sodného a karbapenémov sa neodporúča (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinok kyseliny valproovej na iné lieky:


Neuroleptiká, MAO inhibítory, antidepresíva a benzodiazepíny

Kyselina valproová potencuje účinok niektorých psychotropných liekov (napr. neuroleptík, MAO inhibítorov, antidepresív, barbiturátov, benzodiazepínov, primidónu). Odporúča sa preto klinické monitorovanie a úprava dávky podľa potreby.


Fenobarbital

Kyselina valproová môže vytláčať fenobarbital z väzby na plazmatickú bielkovinu, čo vedie k zvýšeniu neviazanej hladiny tejto látky (v dôsledku inhibície hepatálneho katabolizmu) zvyšuje plazmatickú koncentráciu fenobarbitalu a môže viesť k sedácii, najmä u detí. Preto sa odporúča klinické monitorovanie počas prvých 15 dní kombinovanej liečby s okamžitým znížením dávky fenobarbitalu, ak dôjde k sedácii a stanovením hladiny fenobarbitalu v plazme, ak je nutné.


Primidón

Kyselina valproová zvyšuje hladinu primidónu v plazme a zosilňuje jeho nežiaduce účinky (sedatívne), tieto účinky pri dlhodobej liečbe vymiznú. Klinické monitorovanie sa odporúča hlavne na začiatku kombinovanej liečby s úpravou dávky, ak je potrebné.


Fenytoín

Kyselina valproová zvyšuje celkovú hladinu fenytoínu v plazme. Okrem toho Convulex kapsuly zvyšuje hladinu voľného fenytoínu a môže spôsobiť symptómy predávkovania (kyselina valproová uvoľňuje fenytoín z väzby na bielkoviny a znižuje jeho hepatálny katabolizmus). Preto sa odporúča klinické monitorovanie. V prípade, že sa stanovuje hladina v plazme, musí sa hodnotiť voľná forma.


Karbamazepín

Súčasné podávanie kyseliny valproovej a karbapenémov spôsobilo zníženie hladiny kyseliny valproovej v krvi (60-100 % zníženie v priebehu dvoch dní). Z dôvodu rýchleho nástupu a rozsahu tohto poklesu sa súčasné podávanie karbapenémov u pacientov stabilizovaných na kyseline valproovej nepovažuje za zvládnuteľné, preto je nutné vyhnúť sa mu (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Lamotrigín

Kyselina valproová môže spomaliť metabolizmus lamotrigínu a zvýšiť jeho polčas eliminácie. V prípade potreby sa dávka musí upraviť (dávka lamotrigínu sa zníži). Predpokladá sa (zatiaľ nedokázané), že riziko vzniku vyrážky narastá pri súbežnom užívaní lamotrigínu s kyselinou valproovou.


Zidovudín

Kyselina valproová môže zvýšiť hladinu zidovudínu v plazme až na toxickú.

Účinky iných liekov na kyselinu valproovú


Antiepileptiká s enzýmovým účinkom (vrátane fenytoínu, fenobarbitalu, karbamazepínu) znižujú hladinu kyseliny valproovej v sére. V prípade kombinovanej liečby sa dávka musí upraviť na základe hodnôt krvných hladín.

Na druhej strane kombinácia felbamátu a kyseliny valproovej môže zvýšiť koncentráciu kyseliny valproovej v sére. Je potrebné monitorovať hladinu kyseliny valproovej v krvi.

Meflochínurýchľuje metabolizmus kyseliny valproovej a má konvulzívne účinky. V prípade kombinovanej liečby sa môžu preto vyskytnúť epileptické záchvaty.

V prípade súbežného užívania kyseliny valproovej a látok, ktoré sa silne viažu na plazmatické bielkoviny(napr. aspirín), sa môže zvýšiť hladina voľnej kyseliny valproovej v sére.

Sledovanie protrombínového času sa má robiť v prípade súbežného užívaniavitamín Kdependentných antikoagulancií.

Hladina kyseliny valproovej v sére sa môže zvýšiť (ako výsledok spomalenia metabolizmu v pečeni) v prípade súbežného užívania s cimetidínom aleboerytromycínom.


Panipeném/neuropeném: Zníženie krvnej hladiny kyseliny valproovej (niekedy spojené aj so záchvatmi) sa pozorovalo pri kombinácii s panipenémom alebo neuropenémom. Ak sa tieto antibiotiká musia užívať, odporúča sa dôsledné monitorovanie hladiny kyseliny valproovej v krvi.


Kyselina valproová môže vytláčať diazepam z väzby na plazmatickú bielkovinu, čo vedie k zvýšeniu neviazanej hladiny tejto látky. Kyselina valproová inhibuje metabolizmus diazepamu. Účinok etosuximidu sa potencuje. Fenytoín, fenobarbital a primidón vedú k zvýšeniu klírens a k zníženiu plazmatických hladín kyseliny valproovej. V zriedkavých prípadoch môže súbežné podávanie klonazepamu privodiť status absencií. V prípade kombinácie liečby s inými antiepileptikami je preto potrebné presne zistiť krvné hladiny (monitorovanie liekov). Súbežné užívanie felbamátu vedie k zvýšeniu plazmatických hladín kyseliny valproovej. Súbežné podávanie lamotrigínu zvyšuje polčas vylučovania tejto látky. Kyselina valproová potencuje centrálne tlmivý účinok alkoholu.


Pôsobenie inhibítorov agregácie trombocytov (kyseliny acetylosalicylovej), antikoagulancií kumarínového typu a heparínu sa potencuje. Podľa viacerých štúdií salicyláty vytláčajú kyselinu valproovú z jej väzby na sérový albumín a meni jej metabolizmus, čo môže vyústiť do toxických koncentrácií kyseliny valproovej (to je klinicky závažné hlavne u detí). Súbežné užívanie hepatotoxických liekov môže potencovať možné nežiaduce účinky kyseliny valproovej na pečeň.

Interakcie s perorálnymi kontraceptívami neboli hlásené.


Účinky kyseliny valproovej na laboratórne parametre: Kyselina valproová sa čiastočne vylučuje do moču ako ketometabolit, čo môže viesť k falošne pozitívnemu výsledku testu na ketolátky v moči u diabetických pacientov. V závislosti od plazmatickej koncentrácie môže viesť kyselina valproová k vytláčaniu tyreoidálnych hormónov z ich väzby na bielkovinu a k ich rýchlejšej metabolizácii, takže tyreoidálne funkčné testy môžu nesprávne viesť k podozreniu na hypotyreoidizmus.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Riziko spojené s užívaním kyseliny valproovej

Štúdie na zvieratách (myši, potkany, králiky) dokázali, že kyselina valproová môže indukovať teratogenitu. U človeka boli pozorované defekty neurálnej trubice (spina bifida, myelomeningokéla). Frekvencia týchto účinkov sa odhaduje od 1 % do 2 %. Vyskytli sa prípady dysmorfie na tvári. Pozorovalo sa niekoľko prípadov viacnásobných malformácii, najmä končatín. Frekvencia týchto účinkov nie je úplne známa. Preto sa má počas gravidity používať najnižšie účinné dávkovanie kyseliny valproovej. Pokiaľ je to možné, treba sa vyhnúť kombinácii s inými antiepileptikami.

V súvislosti s vyššie uvedenými údajmi Ak ženy plánujú graviditu, je to príležitosť na prehodnotenie antiepileptickej liečby a má sa uvažovať s doplnkovým podávaním folátu.

Počas gravidity antiepileptická liečba kyselinou valproovou nemá byť prerušená, ak to nie je nevyhnutné. Odporúča sa monoterapia, má sa užívať minimálna účinná denná dávka, rozdelená do niekoľkých dávok počas dňa. Aj v tomto prípade je potrebné špeciálne antenatálne vyšetrenie, aby sa zachytili možné poškodenia neurálnej rúry alebo iné malformácie.

Počas prvých troch mesiacov gravidity sa nemá začínať liečba kyselinou valproovou. Ak gravidná žena už užíva ako antiepileptickú liečbu kyselinu valproovú, liek nemá byť náhle vysadený, pretože vysadením sa riskuje zvýšenie frekvencie záchvatov alebo indukcia status epilepticus, čo môže byť životu nebezpečné pre matku aj plod. Hladiny kyseliny valproovej treba monitorovať (terapeutický rozsah). Pri iných indikáciách, ako je epilepsia sa má kyselina valproová užívať počas gravidity len po veľmi dôkladnom zvážení úžitku a rizika.

U detí epileptických matiek liečených antiepileptikami sa celkovo vyskytla malformácia 2 - 3 krát častejšie (asi 3 %) ako u ostatnej populácie. Napriek zvýšenému počtu detí postihnutých malformáciou v prípade kombinovanej liečby, vzťah medzi jednotlivými súčasťami liečby a malformáciami nebol definovaný.

Najčastejšie sa vyskytujúce malformácie boli labiálny rázštep a kardiovaskulárna malformácia.


Riziko u novorodencov Vo výnimočných prípadoch sa zaznamenal u novorodencov, ktorých matky užívali kyselinu valproovú počas gravidity, hemoragický syndróm. Tento syndróm je vo vzťahu s hypofibrinogenémiou. Vyskytla sa tiež afibrinémia, ktorá môže byť fatálna.

Hypofibrinémia býva spojená so znížením koagulačných faktorov. Tento syndróm však musí byť odlíšený od zníženia vitamín K závislých faktorov indukovaných fenobarbitalom a enzymaticky pôsobiacimi liekmi. Preto je potrebné sledovať krvný obraz, hladinu fibrinogénu v plazme, koagulačné faktory u novorodencov.


Laktácia

Odporúča sa prerušiť dojčenie.


Exkrécia kyseliny valproovej do materského mlieka je nízka, s koncentráciou 1 – 10 % sérových koncentrácií matky.

Doteraz u dojčených detí, ktoré boli monitorované počas neonatálneho obdobia, neboli pozorované žiadne klinické účinky.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Convulex má vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Reaktivita môže byť natoľko porušená, hlavne v kombinácii s alkoholom a na začiatku liečby,že je zmenená spôsobilosť pacienta viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Konzumácii alkoholu sa treba vyhýbať.


4.8 Nežiaduce účinky


Vo všeobecnosti sa Convulex dobre toleruje. Nežiaduce účinky sa vyskytujú len v zriedkavých prípadoch a sú častejšie pri plazmatických hladinách nad 100 mg/l a pri užívaní Convulexu kapsuly v kombinovanej liečbe.


Klasifikácia frekvencií nežiaducich účinkov je rozdelená nasledovne:

Veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Vzhľadom na nekompletnosť údajov, nemôžu byť frekvencie určené pre všetky nežiaduce účinky.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Najčastejšie zaznamenané nežiaduce účinky súvisia s gastrointestinálnym systémom. Nauzea, vracanie a anorexia sa vyskytujú prevažne na začiatku liečby a vymiznú pri prispôsobení dávky a pri užívaní počas jedla alebo po jedle. Bola hlásená zvýšená chuť do jedla, prírastok hmotnosti, bolesť žalúdka, kŕče v žalúdku, hnačka a obstipácia.


Poruchy nervového systému

Často sa vyskytli prechodné a/alebo od dávky závislé nežiaduce účinky: jemný posturálny tremor a somnolencia.

Zriedkavé: útlm, závrat, bolesť hlavy, depresívne stavy, agresia, mimovoľné pohyby, hyperaktivita, tonické kŕče, ataxia, poruchy koordinácie, asterixis, dysartria.

V ojedinelých prípadoch boli niekoľko dní po dosiahnutí terapeutickej plazmatickej hladiny pozorované stavy zmätenosti, stupor a kóma; v týchto prípadoch je predpoklad, že ide o paradoxný účinok u pacientov s predchádzajúcimi psychickými poruchami.

Vyskytli sa izolovane alebo boli sprevádzané častými záchvatmi počas liečby a k zníženiu došlo po prerušení liečby alebo znížení dávky.

Tieto prípady sa častejšie vyskytli počas kombinovanej terapie (najmä s fenobarbitalom) alebo po náhlom zvýšení dávky kyseliny valproovej.

Veľmi zriedkavé: vyskytli sa prípady reverzibilnej demencie spojenej s reverzibilnou cerebrálnou atrofiou. Zaznamenal sa izolovaný reverzibilný parkinsonizmus.


Bol opísaný aj výskyt syndrómu podobného Reyovmu.


Poruchy oka

nystagmus a diplopia.


Poruchykrvi a lymfatického systému

Boli hlásené hematologické zmeny zahŕňajúce trombocytopéniu, útlm agregácie trombocytov (druhá fáza), neutropéniu, lymfocytózu, hypofibrinogenémiu alebo predĺženie času krvácania, zvyčajne bez iných klinických príznakov a v zriedkavých prípadoch aj anémiu, leukocytopéniu alebo pancytopéniu (útlm kostnej drene).


Poruchy metabolizmu a výživy

Bola hlásená hyperamonémia, vzostup hladín sérového glycínu a pokles hladín karnitínu.

Častosa môžu vyskytnúť prípady izolovanej alebo stredne ťažkej hyperamonémie bez zmeny funkcie pečene čo môže byť dôvodom na prerušenie liečby. Vyskytla sa tiež hyperamonémia spojená s neurologickými symptómami. V takýchto prípadoch sú potrebné ďalšie vyšetrenia.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alergické kožné reakcie (exantém) sa objavujú veľmi zriedkavo. Vo výnimočných prípadoch sa môže vyskytnúť toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm a multiformný erytém. Boli pozorované jednotlivé prípady petechiálneho krvácania a sklonu k tvoreniu hematómov. Môže sa vyskytnúť vypadávanie vlasov reverzibilné ako aj ireverzibilné, avšak príčiny a účinky vo vzťahu ku kyseline valproovej neboli dokázané.


Poruchy obličiek a močových ciest

Počas liečby kyselinou valproovou sa môže vyskytnúť reverzibilný Fanconiho syndróm, avšak mechanizmus účinku nie je známy.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zmeny v laboratórnych parametroch hepatálnych funkcií (zvýšenie ALT, AST, LAP, gammaGT, alkalickej fosfatázy, bilirubínu) sú počas liečby časté, ale normalizujú sa obyčajne po prispôsobení dávky. Pri výskyte klinických príznakov poškodenia pečene (recidivujúce ťažkosti v epigastriu, vracanie, anorexia, únava, asténia, ikterus, ascites, hepatická encefalopatia) treba liečbu ihneď prerušiť.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavo sa zaznamenalo ťažké hepatické poškodenie, ktoré sa môže objaviť počas prvých 6 mesiacov liečby nezávisle od úrovne dávkovania. Riziko rozvoja fatálnej hepatotoxicity je výrazne zvýšené u detí mladších ako 2 roky ktoré sú liečené kombinovanou antiepileptickou terapiou, alebo majú vrodené metabolické poruchy, ťažké záchvaty a sú mentálne retardované alebo u detí s organickými mozgovými léziami.

Veľmi zriedkavo boli zaznamenané i prípady ochorení pankreasu (akútna pankreatitída) s vysokými hladinami plazmatických amyláz a lipáz a podobnými ťažkosťami, niekedy až smrteľné.


Poruchy ciev

Vyskytli sa prípady vaskulitídy.

Môžu sa objaviť edémy.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavo poruchy menštruácie (amenorea alebo nepravidelné krvácanie) a galaktorea.


4.9 Predávkovanie


Akútne predávkovanie vedie ku kóme spojenej s hyporeflexiou a areflexiou, svalovou hypotóniou, miózou a s centrálnym respiračným útlmom.

Symptómy môžu byť rôzne a záchvaty sa vyskytli pri veľmi vysokých koncentráciách v plazme. Zaznamenali sa prípady intrakraniálnej hypertenzie podmienenej cerebrálnym edémom. Ako liečbu možno skúsiť výplach žalúdka (mal by sa uskutočniť do 10 - 12 hodín po užití), podávanie aktívneho uhlia a zavedenie hemoperfúzie, monitorovanie kardiálnych a respiračných parametrov. Respirátor sa má použiť len v podmienkach intenzívnej starostlivosti. Úspešne bol použitý naloxon ako antidotum.

Pri výraznom predávkovaní môže nastať až smrť, napriek tomu sa zvyčajne dosahujú priaznivé výsledky.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiepileptikum, ATC kód: N03AG01


Kyselina valproová je nasýtená jednoducho rozvetvená mastná kyselina, čím sa odlišuje štruktúrou od ostatných cyklických antiepileptických liekov. Farmakologický účinok kyseliny valproovej je pravdepodobne spôsobený jej pôsobením na metabolizmus kyseliny gammaaminomaslovej (GABA). Aktivácia dekarboxylázy kyseliny glutámovej a inhibícia GABA transaminázy vedie k silnému zvýšeniu koncentrácie GABA v synaptozómoch a v intersynaptickej štrbine. Ako inhibičný neurotransmiter GABA tlmí pre- a postsynaptické výboje, a tým zabraňuje šíreniu záchvatovej aktivity. Psychotropná aktivita kyseliny valproovej vedie k lepšej vizuomotorickej koordinácii a zvýšenej koncentrácii. Dobrá účinnosť a rýchla aktivita kyseliny valproovej pri liečbe akútnych manických epizód u pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou (manicko-depresívnou) sa demonštrovali v rade placebom kontrolovaných klinických štúdií. Účinnosť kyseliny valproovej pri dlhodobej liečbe mánie (viac ako 3 týždne) sa zatiaľ neskúmala v klinickom skúšaní.

V niektorých in vitroštúdiách valproát stimuloval replikáciu HIV-1 vírusu, avšak, tento účinok bol obmedzený, nekonštantný, nezávislý od dávky a nebol pozorovaný u ľudí.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Liečivo sa uvoľňuje z kapsúl rezistentných na žalúdkovú šťavu len v tenkom čreve a tu sa absorbuje.

Biologická dostupnosť kyseliny valproovej je pri perorálnom alebo intravenóznom podaní takmer 100%.


Distribúcia

Distribúcia je obmedzená hlavne do krvi s rýchlou výmenou do extracelulárnej tekutiny.

Vrchol plazmatických hladín sa dosahuje 2 - 3 hodiny po podaní. Súčasný príjem potravy nemá vplyv na množstvo absorbovanej účinnej látky. Rovnovážny stav (steady state) plazmatických hladín sa dosahuje o 2 - 4 dni v závislosti od intervalov dávkovania. Terapeutický rozsah leží väčšinou medzi 50 - 100 mg/l (približne 300 - 600 µmol/l) u pacientov s epilepsiou a medzi 50 - 125 mg/l (300 - 750 µmol/l) u pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou (manicko-depresívnou).

80 - 95 % kyseliny valproovej sa viaže na plazmatické proteíny. Väzba na plazmatické proteíny je závislá od dávky a od saturácie.

Molekuly kyseliny valproovej môžu byť dialyzované, avšak len voľná forma (približne 10 %) sa vylučuje.


Metabolizmus

Na rozdiel od väčšiny iných antiepileptík kyselina valproová neindukuje svoju degradáciu a ani degradáciu iných látok napr. estroprogestatív. Je to v dôsledku absencie enzým indukujúceho efektu zahŕňajúceho cytochróm P450.

Biologický polčas je 8 - 20 hodín. U detí je zvyčajne kratší. Koncentrácie kyseliny valproovej v likvore dobre korelujú s voľným podielom účinnej látky v plazme. Prechádza cez placentu. Ak sa podáva dojčiacim matkám do materského mlieka prechádza vo veľmi malej koncentrácii (1 - 10 % celkovej koncentrácie v sére). Len 1 - 3 % podanej dávky sa vylúči nezmenené obličkami. Prevažná časť podlieha glukuronizácii a oxidácii v pečeni. Metabolity sa vylučujú obličkami. Plazmatický polčas eliminácie kolíše individuálne medzi 9 - 16 hodinami a je zvýšený u pacientov s hepatálnym poškodením.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie na zvieratách dokázali, že kyselina valproová má teratogénny potenciál. Pri dávkach vysoko prevyšujúcich ľudskú terapeutickú dávku sa pozorovali abnormality skeletu u mláďat myší a potkanov. Primárne zasahujú rebrá a stavce, ale tiež sa vyskytli faciálne dysmorfie a defekty neurálnej trubice.

Štúdie chronickej toxicity pri dávkach väčších ako 250 mg/kg u potkanov a väčších ako 90 mg/kg u psov demonštrujú testikulárnu atrofiu, degeneráciu ductus deferens a insuficientnú spermatogenézu ako aj patologické zmeny v pľúcach a v prostate. Testy mutagenity u baktérií a u potkanov a myší boli negatívne. Dlhodobé štúdie kancerogenity sa robili u potkanov a myší. Potkaní samci, ktorí dostávali extrémne vysoké dávky, mali zvýšený výskyt subkutánnych fibrosarkómov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


sorbitolum 83 % non cristallisabile, glycerolum 85 %, gelatina, titanii dioxidum (E171), ferri oxidum rubrum (E172), acidum hydrochloricum, lacca, ferri oxidum nigrum (E 172), methacrylic acid-ethylacrylate copolymer (1:1)-dispersion 30 %, triethylis citras, macrogolum 6000, glyceroli monostearas 44-55 Type II.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


60 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Convulex 150 mg kapsuly

Al/PVC/PVDC blister alebo Al/PVC blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľa.

Veľkosť balenia: 100 kapsúl

Convulex 300 mg kapsuly

Al/PVC/PVDC blister alebo Al/PVC blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľa.

Veľkosť balenia: 100 kapsúl


Convulex 500 mg kapsuly

Al/PVC/PVDC blister alebo Al/PVC blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľa.

Veľkosť balenia: 100 kapsúl


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakúsko


8. Registračné číslo


Convulex 150 mg kapsuly: 21/0032/77-S

Convulex 300 mg kapsuly: 21/0481/13-S

Convulex 500 mg kapsuly: 21/0482/13-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 18.8.1977

Dátum posledného predĺženia: 24.4.2007 – bez obmedzenia platnosti


10. Dátum revízie textu


December 2013


13Convulex 150 mg kapsuly