+ ipil.sk

Copaxone 40 mg/mlPríbalový letákPísomná informáciapre používateľa


Copaxone 40 mg/ml

injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke

glatirameracetát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Copaxone 40 mg/ml a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Copaxone 40 mg/ml

3. Ako používať Copaxone 40 mg/ml

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Copaxone 40 mg/ml

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Copaxone 40 mg/ml a na čo sa používa


Copaxone 40 mg/ml je liek, ktorý sa podáva trikrát týždenne, a ktorý ovplyvňuje spôsob, ktorým pracuje váš imunitný systém (je zatriedený ako imunomodulátor). Predpokladá sa, že príznaky roztrúsenej sklerózy (SM) sú spôsobené poruchou v imunitnom systéme tela. To spôsobuje vznik zápalových miest v mozgu a mieche.


Copaxone 40 mg/ml sa používa na zníženie počtu atakov (relapsov) roztrúsenej sklerózy. Nepreukázalo sa, že je účinný pri inej forme roztrúsenej sklerózy, pri ktorej nedochádza k opakovaným atakom (relapsom). Copaxone 40 mg/ml neovplyvňuje dĺžku ani silu záchvatu roztrúsenej sklerózy, ani váš stav počas záchvatu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Copaxone 40 mg/ml


Nepoužívajte Copaxone 40 mg/ml:

- ak ste alergický na glatirameracetát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak ste tehotná.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Copaxone 40 mg/ml, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

- ak trpíte ochorením obličiek alebo srdca, pretože budete pravdepodobne potrebovať pravidelné kontroly a sledovanie.


Deti

Copaxone sa nemá podávať deťom mladším ako 18 rokov.


Starší pacienti

Neboli uskutočnené štúdie používania lieku Copaxone 40 mg/ml u starších pacientov. Poraďte sa so svojím lekárom.


Iné lieky a Copaxone 40 mg/ml

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Copaxone 40 mg/ml sa nesmie používať počas tehotenstva. Vždy oznámte lekárovi, ak ste otehotneli počas užívania tohoto lieku alebo ak plánujete otehotnieť.


Počas liečby liekom Copaxone by ste mali užívať účinnú antikoncepciu (napr. v tabletovej forme alebo kondóm pre vášho partnera), aby ste zabránili otehotneniu.


Ak by ste chceli počas užívania Copaxone dojčiť, vždy sa predtým poraďte so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známe, že by Copaxone 40 mg/ml mal vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako používať Copaxone 40 mg/ml


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávka pre dospelých je jedna naplnená injekčná striekačka (40 mg glatirameracetátu). Podáva sa ako podkožná injekcia trikrát týždenne s najmenej 48‑hodinovým odstupom, napríklad v pondelok, stredu a piatok. Liek sa odporúča podávať v rovnaké dni každý týždeň.


Je veľmi dôležité podať injekciu Copaxone 40 mg/ml správne:

 • Podáva sa výlučne podkožne (subkutánne tkanivo) (pozri ,,Návod na použitie“ nižšie).

 • Dávku určuje lekár. Použite len tú dávku, ktorú vám váš lekár predpísal.

 • Nikdy nepoužite tú istú striekačku opakovane. Nespotrebovaný liek alebo odpad musí byť zlikvidovaný.

 • Nemiešajte Copaxone 40 mg/ml ani spolu nepodávajte v striekačke s inými liekmi.

 • Ak roztok obsahuje viditeľné častice, nepoužite ho. Použite novú naplnenú injekčnú striekačku.


Pri prvom použití Copaxone 40 mg/ml dostanete presné pokyny a budete pod dohľadom lekára alebo zdravotnej sestry. Budú pri vás, keď si pichnete injekciu a aj nasledujúcu polhodinu, aby sa uistili, že nemáte žiadne problémy.


Návod na použitie

Pred užívaním Copaxone 40 mg/ml si pozorne prečítajte tento návod.


Pred vpichnutím injekcie sa uistite, že máte všetko potrebné:

Jeden blister s jednou Copaxone 40 mg/ml naplnenou injekčnou striekačkou.

Nádobu na likvidáciu použitých ihiel a injekčných striekačiek.

Pre každé podanie vyberte z balenia len jeden blister s jednou naplnenou injekčnou striekačkou. Zostávajúce striekačky nechajte v škatuľke.

Ak ste mali injekčnú striekačku uskladnenú v chladničke, vyberte blister s naplnenou injekčnou striekačkou najmenej 20 minút pred podaním, aby sa ohrial na izbovú teplotu.


Dôkladne si umyte ruky vodou a mydlom.


Ak chcete použiť COPAXONE injekčné zariadeniena vpichnutie injekcie, prečítajte si návod na použitie poskytnutý spolu s COPAXONE injekčným zariadením.


Vyberte miesto vpichu podľa obrázka 1.

Existuje sedem oblastí na vašom tele, ktoré sú vhodné na vpichnutie injekcie: ramená, stehná, boky a brucho. V každej oblasti vpichu je mnoho miest pre vpichnutie injekcie. Pre každú injekciu vyberte iné miesto vpichu, znížite tým pravdepodobnosť možného podráždenia alebo bolesti v mieste vpichu. Striedajte miesta vpichu i v rámci jednej oblasti. Nepoužívajte vždy presne rovnaké miesto vpichu.


Upozornenie: nevpichujte injekciu do oblasti, ktorá je bolestivá alebo má zmenenú farbu, alebo kde cítite tuhé uzlíky alebo hrudky.

Odporúča sa vytvoriť si plánovaný rozvrh striedania miest vpichu a zaznamenávať si ich do denníka. Na vašom tele môžu byť niektoré miesta ťažko dosiahnuteľné pre samostatné vpichnutie injekcie (ako zadná strana ramena). Ak chcete podať injekciu do tejto časti tela, je možné, že budete potrebovať pomoc.


OParWhsGGvQeLdzsYS/uyvISpiYnZdycw+6ICDH5JgRnLa2MPCsq6Gfw8MED9PT0SOXF8ePHceZMIwoL8uFyRc64quDpBfRzOHnypHkt59Dc3Ix//qd/wieffILSslJzX6bvuhaRnM0N3ixh6wl9MVaXl0VYsxJj72aKoihKrKHCWlGUkGMFl8zesfw6v7BIxrYw8D7IgMzKKJUbcdk3MIBvv/4aj5+cwvjYGG7evCk9nSdO1KK8vCxiRPV+MPPvdNSizATyWdnZ+PoPf8Cd23cwPjGJ2ZkLqKiskPFjPN/gAF8JPewdZgvE5uaGeW1mMOWf3p7XHN6jpd4Fzoefnp5BW3s7bt28hVu3bklLxtmzZ/HjH/9Y2kFoZkgiRXgGV3/IFAKf1zxLjmPS3HP//uUXSEhMEs+IqspK2fyyiJTzexXLKytYXFwQgc2Nu/gI6IlXFEU5bFRYK4pyJOyUaxtx7cvJlfJQyxn8oKHBEDO3v//d7/Av//wvJhhcQ1aWB//3f/tvqDCi2io/j8SgkNlAK8CncL5w7qwR2U58/fVX+P9+/Wtcu3oFP//lL/Hzn/0MRYUFuyoGIu1cowEKELYmpKQkG3GyagTnLAq2S/ajjeAZ1X+8chVffvl7tDU142TjWfzZn/0Sp0+dlGthfS2JhFYMwuMNPlbeh9VVlVhfW8Xjx4/w5eefwz81hcS/+Ascr63e+bpIOb+XsdVfvSg91hsb67JJEjyiMBrXsqIoyuugwlpRlJBiGRJZwZct1Sa9lY8fPZFS8LfhRdlXfpQGZe2dnWhuaZEsIQNA9iC/f+kSKqsqJCjcLyCMFJG9t3+TVQAlJUX4xc9/bgL6WgwMDInr+T/+46/gzfaiurpaPp+d7Xnuuu0930i5BpEE1z4N+jzmtRgeGcFAfz9qqivwbs4CR8/etUTX846OTjQ1N2Ogr8+ceDxOnTqNX/zs5yguKUZubq60gkSqGNvPr4Bl/qWlpfgf//O/o621A4PDQ/jNb36LO3fuoKq6CqUlJeYe9Oxb9h9Jm12sQJidDWDRiGseLzdH4nXclqIoigprRVFCT3DwxSxrSXExHj54KCO32Hd5EGXZHAPDUuj79+6io7MbM9MzuPT+ByJmPB4PqmuqpQQ30gPB/YyR2NdpK7GJYzFnBHd2dqG7uws9vb1GaA+gsLAAJ+pOGOFdI6XyVhYtkoL7SMXa/MjIysLY+ASGhgaxvrZ21If1RuwnoKy1w0wm7zH2UdMle25hQeY9FxQWorysTO51uz39ue+P9DVnHT/7jevr65Gd7RXDxLa2dnT3bN13xUWFaGhoQEVFuYzqitRzZsaaM9jXjcDmeXBzMhoy8YqiKO+KCmtFUY6UxKRE+Hxe87dNcUpeMyKD85hfN+gMdru2XIdpCDUwOIQnT57g66++kkxSnQl2P/7oY/zd3/2diO7FxSUJCMl+vyuSgt79jpXO4Qx6y8tKpRSewfy3313GrWvX0NXVif6BQRwz1yvLkyVzaFPNtUgygi84QI6kaxBJbM1wz5A2CI7d4pqPlGzfXod5vrGXeH5uXlo5Bs19d//hQ9y4elU2zU6ePo0/+ZOfSIUEM/XB4+xIJJzzi3jRcyPBnCOdwn3ebJSWluD3X36FW9evodvcd6Nj41I5k5+fb+47x86zLhLMzazjYsbab4Q13+c5JCcn7apCUhRFiVVUWCuKcqSwhDA9PR2JCYlYNQJjbn5OHLotM5xXsVdU0wDtm2++xXfffoeOtjacajyLzz77Ec6cPmVEfBLy8vOwsLiMzq4ucWdOiNJMixWg85rQGIquy3/9V/8ZH7x/Cd9++y2++Y//wJ2b11FaUYEzZ87g7NlzKC4qkBFB0eZQHW7wNaFbPa/1YH8fVlZX5WOvu+bDAWuMFPunKbJu3ryDGzeuoaW5GQtzc7j0gw/x8ccfbY2xS04WAWmJan5vNAsx69rw9czx+fBf/vovceHCWVw2z6TvvvsOra0t+OSTT83Hzkv1CDe0LCLhmshzdmYWT82xspyfG5easVYURVFhrShKGMBQ0uF0YX5+Af39g1LKvJ/ICM50MWtC8xyW005MTmJ8bByTExMIzAWMcF4yAroAp8+cwvHjJ1BWWipZWQaE5eUVeNLUhDu3b6O2phoO83EGhtGGJY4tMcPyY74VFRbihz/81AT0heju6sb84iKGhkYwMfEF4uOOwelywZeTI1luOonbHXYkGwH4KoLLyMM56xYO8NpkZmZKK8KMEaWTZv1mZmSISAkle1+nV71ua7LxNW+O1y+Z9v7+Pvj9fvn4+sYmHA4XPvrkE+SZ9VNRUYECs4Z43xH+2L0GZdG6ToLPic8Wvq5lJSVINH/Pyc2V8vC+vj4MDw/Lx7xGfLPnPCfHhyyzLtizzHs13Pqwrd+/sV0KHndsa1NURbWiKMoW0RdNKooSkbjdbszNzaO7u8cE5WWS5SLBZacU08zujY6MGjE4bIL7YUxO+bejdvlqpKamiDDMz8tHWVkJsrKydoQhA8DKygrpfezoaEN7e4c4+XLkVzQG+GRvDzavT1lZGXJzckX8jIyOyTzlmZlpLC7My2uwsNCNHvM6pNlSRQBmG4Gd7fUi25O1M7Jr79iu4NdJeTVZmRkyJm1lZQVjYxPIzy8IubB+GdbruL6+IVUkQ4PDRggOYoKbV4F5bD6FOEJzGaSl2ZBh1klWpsfcez4U5OfDZtaZtTm2d11E+zrZ73z52lZWVIiBoM+Xg9HREUz7/ZhfWIB/egbTMzOSyU42gjq/sACFhUWS7d6vH/2o2TTP4Sn/lGwaOKL42akoivKmqLBWFOXIYWDmcrnR09uHrq4OIzY+2J7ti53S0eXlFSP65iQ7ffXadTy4d88E+wNIt9vRcPI0GhsbUV9/XEpsgzNiwSWn/LOkuEicee+b7+fPYaaQhkPRFBy+yhgqTgJ9m4waYw+2Bct6+RrcvXsXl7+7jP6+XqQkp6CgqBgnT51C45lTYohms6UhOSUZ1k+1rvNRZ9QiBV4nl8u51YpghNT4+IRUX8CTFdLj2O91su43tmWsLC+L+zNN7y5f/iOanjyS2dtuc6+ef+8SPvroB1tGXHt6p/fLYEabWdl+7GckGAyFKF/z9y9dlM8z80u/B5orXrt6FTdv3ERfdxdyCwplxvf58+fFwT811Sbj2aw2jaO6z6zfLeX/U1Pmuek069gV0mNQFEUJZ1RYK4pypFiBvNPpEMOtwYFRcUm2+jDJjAnu7xkhfO3qNdy7c1t6+0pKy/BXf/1/mODzLOzpdskIpW5nyV4WcPLz+SZwpUvxvTt3cOm9C+ZnlSDWihmtCgDrelnl4iwVZznqhfPn0NbWgcdPnqC1pQX/7z/8Pb795ms0nDyFc+cv4HhtlZT5spR1b/l3tJb4HhRc17zu6WbdujOzMGVECsfChQrLkyBYAFsf41sgMIfOLiP2rl9DS1OTEf7jiDev84kT9airr0N1ZbkRiFmSTQ3uydfX//Ww7hducNlSU1FVUYb83Bx8+unH6Ovtxx+vXMGN69fx3bffIC8vDz/4+GM0njkjruLWBoZ1jUNdhi3C2jw35ucDUqXAUnBFURRlCxXWiqIcKVZAzsxHUmICxkfH0GOCy7HxSek9HRwckGwe+68TEpPwwQ9+sFVuWlhkRGAR8vNznzNCellGh19L8XjixAk0PXksLsbFxSXi4BtLBAflweXcNJlKSnLJRgcdf2n21mDE1OjICMYnp7C2vo7bt27hwf27Umafk5MjpfcupxNOh32nVFyz1y+G14bC2u5wyOg3CteF+fmQ/f5gAfysb3rKCHz/VnuFue84NosfzysoRO3xEygw64CbUaxYYJXH3h5gy7BLeTXBGw9b7Rmp8uYw95wnywN3hgu9Pb3S7sJNxR7z9/GxMRGxPq8POXQc93llAyzURoPcjFtaWpb1ymeF1UOvKIqiqLBWFOUI2NtfKSNqaCBmPu73T+HatetIMYEmx/fwfY7FYiBZVFQspacyusd8Pm47qHzTfk2PJwtVlRXSNzxqAtbh4REpDw8+nljgZWPGKPyysjLljfOuV1fX0NXdI6ZLg4ODGBkelt5QGp85XU7pFy4oyJf+UZbjs3ogYTubHYwK7i22RhXZRVi3NLdIm4NVpfG2Gd/XvbbcHFleXpbMNEU9TbQo4haXlhCYnZWfw3uEI6GYMeXryn5fVpTsV9Idzf3SoYTu4CwVz8hwo7b2OCYnJtFr7rcBc78NDw1iaJi+EmNSmk+js+LiIhnb5jb3n43u3EHVJ+Qw7jGuHW50Li8uiXeFZqwVRVGeocJaUZRDY69T9N6Pb7IMfGNDBIV/2i8ZMvYc/v7z30qmrKq6Bh9//LEIO48ReMyG7sebBpCcu+o1Qv3c+YsYM8J6yASt9XXHd2V/YkH4vW7fK0V2amo8ThyvkTf23zK7+fDRY9y7e09KVucCsygpLceJunrU15+QXnY6rjOzGVxuHi0zjN8F67wpSmgMd/3KFeldXl1dlTX+JsJo70zpl/xSPDX3GftjZ4x45mZSa1sbHpvXsLe3B8vmvquqqUVDw0lzL5xAVWX5zjG86jh0PNub8ar7ju+np9nMW6ERz4WSJeb86/aOTjQ3N+P+/fu4fHlWNrEowBsa6lFWWrLdTvPsXjuMmfRcPwuLi1LpkJqcsuOFoSiKoqiwVhTlkNlPUDPgY7DIkT1NTS24e+e2uFBPTk0i3e5Abl4efvKTn+D06VMyeoZ9iIlBs17fFQaZdAL/8AeX8A//zz/IcTAjyyyr8nKkjNm8fiwHPnf2DGprqhCY/VOMjI7g8ZMmMZX75g9fItPjQb0RaY2NZ4wYr91VOmyVDe/tzY016AuQ4/NidWUZgbk5GRNHN/w37Zt9kWmY5V9AKNrpoH/t+pbxX19PD+KTklBZWYX/9Bf/GRXlpeJVYDOCLs2WFrOvSTgR3EdNF3mbrQ4VZaX48IP3xWSQG1u3b93EzetX5Zl59vwF1NfVSVsLzc6CKx/2luq/7etLQb28tIx0h0MqVfSZqSiK8gwV1oqiHDoM6mjONDe/gEAgIE7DI8NDmPL7MTMzi8WlFZRXVKDUBI3+6Vnz+RlxTc7LzdmZMX2QgT5/VooRMLnsDXa7pX+7rb0dtbU1rzWzOZaxAn2+uV0uedvM3UReXq6Upebn5mKgrw8zc/OYmJwSIdfc1CSZWM7IZl82R6uxDJol/qwesH5urEE3bfbJsu1heWVFSmwz3K43KgUPrgbhfcY3jnBimTffONt9etovbRWsNOBrQpdpurx7jAArKytHSUmJlBbHBzl7Wz9bOTqCq2doEsfNKacRtKxyyDT3EcvGB8pKpIyfr3lra6u0aNDrwJ2RgdzcPGnLoMkc7z/2RL8LXBvcgOTvsqWlyz1sjUVUFEVRVFgrinJIbInpJQnC5ufmJCs8OTUlwpniemxsVESsz+dDSWkpaqqrsLa2jnv37+OL3/5Wej2ZHWFp42E43/JnMlgtKChEZ2cXbt+5g8LCAiQa8Rdqp91Ig4F+cAZMRLYJ4M+cdqHuxHHZLOnu7UVfX7+MRHv8+DGMVJRqBPZsizgwos5rBAJ7eZ0Op2TYrLnHsQLXH0373EZcb82LfnsDM94r3CDifGEa8o2Ojsu9xxnlvJfW19fkd+Xk5ooLfnlZmbwWSduVBNr7Hhls+VHEiycEM9Pnzp4Vn4PO7i50tndgeHgI3d2sfEhBfkGBjEZjGw17+SnE09LTZEPnbSuAWPnAdZZmhDV9LngsiqIoyhYqrBVFeWv2BuPP3KUhc6e7e3rR1NwifYGtzU/EMIlZy7LySly6dElKhPPzcnd+xvT0jGQ8A7Mz8Pv9kuFOTEw60HLhYAdsUlxcbALRLty9fRsf/uAHsG3PjFWB8XJeNKuYYjFLAvksnGs8g5WVVXkte4zI7ujoREtLM5oePURScjIKOR/75ClcvHhBXKfTTdAfCwLP6oemGRjPOTvbK8KalRzWpgV50ZzpvW7c/Bg3M5paWnH16lU0PX4srs2FZm3X1NTijHkd2IPLsnMKqr2z3S1UYIcH+70G+z0Dt6pHjqGgIFfePvzgkjxDu3p68ORJk4woHOzvk6of3mv0P2hoqEOpWRc0SNv7O4L79F90f6+trkllhcPhQPILPC8URVFiFRXWiqK8FXvnFksZqvmTo3ra2jvR3PQE3V1dmJ9fhMPlxJmz58VZOC8vx4jpPLjcLjG3YtBnBXPs78w0osxhxPcKA7jFRcm2HGSwvzdYzc3xSSZvZmYGzS1tYihFAXJQvy/WsErFrWvHTQqKbGbKOIf31Ml6dJ5tFPOs0dFRE/zfQV9fLxobG6U/tKAgb0dc8mWncIi21yH4fLj+szweOddFI1is++plbuqWAKIY909Po6mpGY8ePUJnR7u53jacPH3aXOsiVFSUScbS7rBL3/TLNoxiybQv3Hkds7jgvwdXjtDArLqqEr7sbKke6TTP4JGRURHcvNdaW5rMMy8XVdXVW6aQ2R7xsAhed8FzsvdC87KVlRUR1i8yk1QURYlVVFgrivLWWME+y1CnZ2al3Ju9yhwfxDLUuPh4lJaWoKKyQvr9so2AcFNQO7Zmn+4NENmvx95qjydbxrqwR/Qwx/kwEKWoZjk6ZzY3PXmC0pLCnZnWKjLejuDrxmvM11VeW6fTrIEscWSfGJ+Q0V2dnZ1Synrr1k3ZlDnbeEZKlVOkd/PYW4+eihR4j7BndtxcD24kvep8LdGztLyMsbFx3LxxU9yi6apvM+K5rq7e3G/lKCgokHJhyyU6mq9hLLP3dZU+bPNGt27eZ74cHyYnpjA2Po7urk55Rg8ObflbcGZ5dU0NykpKZfMrPv7Va4QtBSKsnU4V1oqiKHtQYa0oylvDDDXHY01NTRmB1C3jeyiWFuYCMiqrorISFeVl0rtszVgle8sPrcCfX5Oelo48Iwo2NjYli/yiDN67EpxR5bze8opKKVMeGTmN8vJy6UOMdlEXaqxS8RyvF7k+n/T5VldX49btO+IMf/vWLSwsLEqZOKsaLMfhaCxPtjaMKHx9Xh8mJialxPZFa936GO+Lp9uVIQ8ePMSVK1cQn5CAouIi1Nc3oKHuhGxeWTPEdcZ07GGN2uIzrNA82/jG6oaJhnq0mWd0S0urVBNxbNdsYA7zcwuorChDZmYmbLbUHcPI/eCGJ5/5ubm5KqwVRVH2oMJaUZQ3xsqasVy3tbUd3377LVqNKC0qKcWl9y7JTGiaWTFLmZiYIFm5YKmwd/RLcPDPjEt5eQWGh4cxMz194GJqr9Dg+xT+7713Affv3kZvb5/8/vKykgP9vQp2lZjyT25qFBbkI88E6WdOn5Ls69Vr15BoxPcPPriEqsqKqDWSs9ZhohExdFR/8uQx5gOBXddov3Jw3jvMbNMQjvfdmcZGGWlWROM9c+/sHdcVTZsRyqsJLucOfs7SZIzVInSdbzxzWqY0tLR14MH9B/jd734rWei//Ku/REN9vbTfBP+8YGhetrAwL5s3LCFXFEVRnqHCWlGUl7J3/E5w9rDNBGb3HzzA9MwMfvbzn6OwqBA5vhyZcbxlkvTioH4/Ix7C8UsUCcNDQ5gNylgfFPv9LPZVU1yfqGsQx9v+/n6UlRbvfH00ZkyPgr0VC5YzO98vMAKbQiDBrJuHDx8asc1+/DzY06N7pjKzg7xfeIqLS4vY4DXYdkffL9vMa3Hv3n20d3TB6/PhwvlzZu0WIi3NtvN5RdmvOohrjW/cfKGj94njCfBkZqCoqMCsqQe4c/uuZLkzMs4j7gWVE2tGWDNjbTfPTB21pSiKshsV1oqivBbBAndjY0N6PO/evYvBwUExJXvvvYsmIMuQDNyreJGoJhTknF/NpNv8wryIrcMcw8TfzWOWcVGNZ/Dw0SMMGVFPk564uHhYyT8tCz8Y9vbVWzD7RXOzhPgEPDavQX//AHp7e8U5PpqvOzcX7PY0WePLy0vinM9rEbdnpjThODqOrLt79464gNPwjZtZ7KdVlL28zKiO64szrmUWfYZb2i+++/Yyurt7UFpWBl+2Z9/v5bN/bWVFNiNVWCuKouxGhbWiKC8lOGO7Y5y0tIzevj7cv38PDocTjWcbJUB7HVH9KigwOK6JWbslIzQ4rikUM46ZqamrOyEluZMT45K5ttlsUsoezcLuqAmeic0sWk6OF+UVFRgaHjYC8h5KS0qk1zqaZlzv3aRh1p5mbTTro3tz4nZWce9YLc5/v3f/ATraO5Cbm4P6+joVN8obE9xuQIFNU8n337uI5idN4tTPUV2ZH7y/XU2y+/sorDc21pGeZnvrWdiKoijRigprRVFeGwZizOQODA7in/75X4zYSURtbS2qjBA6KOFjuYNT1C4sLmF4dAwFeTmHLqz48+mMS4dmjqe5c+8+zp9tNMFl4s5xKYdDcGaWs3EvXjiP3/zmN3hw/z7y8vLReOaU9HRGy2uwn3lfWno64v0z4i1AZ3xLMPNzFDPsq+Zm1ue//S08Xi/OnTsv4johijYclNAQPBLPMjpLSUnFuQsXcOWPf8Tlb79Bbk4OSoqLZM66Bfuw+XbMfH2ieS5G02aXoijKQaDCWlGUlxLcX8ys2dj4hBiWcWbuj370Y9TXnZDg6yBNpvi7mAmfmp5BT08vsrMyD92B1ioJLyoqxuSUH1evXEFFeelOtlzn/B4ewWsnQV6DQtTU1CIwN48vvvgc2Z5MyVpzDUTL9d/bt5+ebhd37/7+QXFLf5r2zOSNf3Kzp7m5BfyukycbcOLEcSRv96crypuy1zuC9111VQX6+/pw584d/P6LL/Dnf/5nMi7Ruj9ZxbNshHVS0tYz8WUeGoqiKLGICmtFUV4bBmJDQ8Po6e2B0wjf47W1IoKs0T4Hid3hkB7nnp4enGqoO9Cf/SLERCs/H+3tbbh14zoGBgZE4Du3524rh8OuudfmzW63o/b4cYxPjOPf/u3fJFObzZm8e8qjown2rFKsDI8Mi/OyhVW2y0w2+18rq6pwwtx3zFZH67VQQg9FsicrC5WVleg3z72bN2/g9OnT8Hq95n5Ml6+ZX1iU1hy2bMQdi063fkVRlHdBhbWiKK+FFeCPjIzI3OqPPv5E5j+zhPAwRiKlpW25QdOhm+WHh0lwNjo724MMlwtzgQCam9vg8+bIiBo1LwsNViatoCAPx4/Xypzm/oFBFBQWwpOZGTXjt/auJYoVCuuRkTGsb6zLx6yMItf/2Ogopqen8NM//anMEOZmls6oVt4Faw1az3beW8xQ142fwPfffiMbWsUlxXA47NveGktYW9+QNh19FiqKojyPCmtFUV6KJXTY59nb149hI6xTkpLw/qWLyMzMkEzHYYhOlxGzKclJGBzow9zcnPR2JxyAOdqLsM7TZktFcWkpGk6dESOz4uJCGcVl9Vorhw9fh6TERBQXFePnv/il9FoP9vfjRG2NtCOQ/eY8RzLMWCcmxGN4cBDLS8s7hm58u3vvAUZGx5GTk4fS4iJZo7rRoxwUwbOvHfZ0VFZU4KNPf4ix8XH09vahvKxUPs/nMJ3ruekZnxCv609RFGUPKqwVRXklDPIXFhZw7eo1BGZnZRyL15u9kzU76ACLP5Mu4xwjNDUxgdHRMSMqcsTU6TAI7jVk1oYZwQsXL+A3//a/0d7egaKiIlRVVhzK71aex3oduHFz7mwjOtrbpce4o7ML1VWVu3reowWW27Kf3z81iSn/FHK2jcmm/NO4ceM6VlbW0HCyQb6O56+z1ZXDgE7fPq8Xn3z8Ef7wh68w0N+P0bFxmdQwGwgYYb0ibTrxUVI5oiiKcpCosFYU5ZUwmGKm+vatW8gryEdNTc2hZo+Jw26XEkT2mw4NjxgxX3powpoEbxBkZrhxsqEO31/+TvqsaRpVUVGOeBUxIYVmZfl5uVIGPjgwiLv37qHMrINodCOmASDnVy8uLGBiYhKLi4tGvMSjqakZbW1tqKqsEsOyw77vFIWbNw31dbhx/Yasxba2djidjZKxZlsCN7x0Q0dRFOV59F9oRVF2EZwJs/4+PTOD+w8eYXx8HLXHa1BUmH+ova783RRVDocDDqcLk1NTEtQFH5/1dQf1+6yftTV6JsUEj5k4frwODx7cN4FlK9bWfoJjiYlR0+Mbzux9PUpLS9HV2YmH9+/jpz/5CRLiE2S+eDSRmpIqwnpjcxMzM7NGWC9hY30d14y4iYtLQF5+HnJzfCqslUMj+L7j5lVhUTGeNDXhzt27stHITR8K65TkFH6xVk0oiqLsQf+FVhTlOYIDpsWlJfT29uLK99+jtKwclVU1IngP+/ezd5u/p6CoCONjY5iZntnJKofCtImjjM6ePYOhwX5MTkygs6sHJUWFSEuzHfrvVp7B17ustBiPvF4MDw3h2o2buHDurJjMRVNAz40Cp8sFb24upvx+KX1fWV7Cwwf38P77P0BVVZWU6SpKqKisqkBPTzeam56gpbUdg4ODWF1dgcPpkDaFaLr/FEVRDgIV1oqiPEeweGV/c0dHh/lzBO9/8IGU4oYiwOcxsJevpKQUjx7cx+TkxHMGZodp4MTfU1hYiOKSEimFbG5uhteTpcI6xPD1zXC7pc+9u7sb169dQ7kR2uz5jKaScGbm09LTkZubZ9b6FHp6e2X02DHzX011lazFOBUySgjJy82RsW5PHj/C9evX0WPuvyzzDHTIKESt3FEURdmLCmtFUXYRPIKFpmU9Pb3o6u5BerodJ07UwufzHrojsfWzOc+YguryN19janJSyhCDjasO8zgYONqN0GGmcG5+0QSXT3Cu8Qw8JrBUQktSUhKKi4vNWijG7z//LSY++xHKy8ujSlgTjtzy+XIkS8j7jgZ+JaWlspnFvn9FCSVO2dgsQV5+AW4aYT0zM40Msw5pKsnnozrTK4qi7EaFtaIou7BmmlJUs9+Tc6RnZ2Zw6kwjsrKyZAxSqEhNSZGSXwZxc/PzCMzNyVgiK5t+2FmT+Pg4yRQOD4/g2pXvsbi4sDPuSTM2oYPBuycrE3l5ueJKzx5kGuolJycf9aEdGDxHCmtm4pseP8TE+LiMNaqsqka63b5TRaJCRgklnMZQW1uLq99fNvfcMp5uPhUPCj7/dC0qiqLsRoW1oijPYQVMgcAcxkZHsLGxjpMnG2Cz2UIqKFNTU5Cb44XXl4N1I2inpvzI8fkOPaAL7jGnEzlNo9zuTLS2dxph70BBQZ6KnBCyNV/chsyMDCmXXjQB/sLiIpzOw+31DyVyjkZYs/SWTvhjI8Oy9iorz0fVBoISWbANo7y8DD4jsMfHJ5Binsl0Dbcy1kSfg4qiKFuosFYUZRdWsLRp/gwEAjL2J8UE9qUlJZKpIKEKpNjn7HI6kVdQYH5nnAjrUGEJZ5qYMVNfUlaGlpYWKc/Ny8vRjHWIobik0MzM8mBpaRnz8wtHfUgHjs2WirzcXPEwGPePYc7cf3w/OTnpqA9NiVG4uenxeJCTV4DllTXZ4KLPhD7/FEVRnkeFtaIou9gR1pubUnpNQes04pY9nolG6IYqS2EJW/bX5ufni6HTzMzMof7OFx2Dw5z/8dpa/PrX/yIGZqdPnZQZ20po4GtA12z23Ht9PqysrBphPX/Uh3XgcPPAm+2R+214eBjra6vI8XmRlJi07ZSvYkYJLVxz3NjxZGfD7/eLsOZmo2apFUVRnkeFtaIou6AhFIP4jY0NES9x5v30NJtkLqy+ulCVYhP+/tycXExPz0hvbSgCOuscubnAP5mhKS8vxVNzTfr6+tHR2YVTJ+ujzjwr3GEm12fWAtfm0vLSUR/OgcP7ixtJLrdb3thbTZGt60w5CoJnWtPbwmaeg8ETIVRcK4qi7EaFtaIo+/LUiMq5wDziExJhd2wF95Zx12EHVMHjvig2aGDW0nJMjKtC2ddnCWxmaLI9WSgoLMKMOYampiY01J9QA58QYb3mFJ0+n08yZ8tLSztGe9ZrEMmvhXXsXFMU1ZxpbUtLk3YIznSP5HNTIhveY0tLi1haXJTJDPx3QHusFUVRnkeFtaIo+8Ie69lAQMpT3SbQD0Wmej/iTQDHEVeJifHwz82KsRPFRiiyeMEZGzo01zU04NbNm2hvb8eUfxoZbpeIPSU08FrniInSmPT+k2gL7uPi4pGZmYWMjEwR1iqqlaNmfX0d09PTmJ2dxcLCgriD83mo61JRFGU3KqwVRdmFJVT4JwMpBlA07yJWluKwHbH3/vyszExxTB5dXZG+b85XDXW2mL/v/LmzGBzox8OHD9HW3oG647VwuxM1wDxkrAqGxKRE5Ofn4s7tWzs91taGTzS8BjyHhIR4eLI8cs+lBc0LjrYNBCX8sdbc2uoq/FNTCMzOiKHl7GxAjCy5wakoiqI8Q5+KiqLsy+bGhpRee7I9yDTCNpQEiwf+nVk7W1o6EhKT0Ns3gKrK8pBniq1ZylVVVZjyz+Dx48coKshHRoY7pMcRq4iRXWIisj0e895TrKwsy5x1VhNEk9RkmS03tGZnZpGclLir/UJFtRJKuN5YIcTRdnOBWayvrcn7bIdhFZGiKIqyGxXWiqLsCwP6hYV55Cfl7XLADnVwb2Wv09LTkEhh3duLwoI82NPTQ34sFPMlJcUYG5/A3Tt3MPfB++Y6PRXhrxnFw4XXlyLanr6VxV1dXcPy8sqWqV4U9FgHu/FPTU1hetpvztW2q3pDZ6croYTrjffZwsKilH/z/bW1dQTm5rGxsalrUVEUZQ8qrBVF2RcKRhpE0QU2PS3tSI+FAZw93W6EbTJ6untwtvH0kR2L1+tFcXEhvv7qK0waAcSg025PU9ETIrge+Wa51qckJ+FplJjIWW78/qlJzExPIyszQ4RNUlLiTjl8NJynEhlwvbG/em1tDak2G9LNM5hTGubm5nYqKRRFUZRnqLBWFGUXDNxZYstgilmKlORkGbVylMdDHA6HZCdbW5rFuOooRAaDSWbKfdnZYujGsnSv14ea6spdTuYqfg6erZaAuO3xZ+mSMWNmlwZy0TKOiqKaWXgaRbGXlUZRfvP3zIwMmSWsc6yVUGI9x2hgWVFZJfebw+mUHuvNzQ193imKouxBhbWiKLvYKv9bxfzCljlUUlICEhOP/lHhcjklc97V0YHxsXEUFRaKudNR4HA4ceZMI1rbWmFLTUZ5WYkY+WiAefhwfdrtdplrzpL8stLSoz6kA8HqZ52YmBSjqJMnG/DZZ58ZUe1WkyjlyLDZUs3zrRT/53/5a9y79wBDwyPiAaCl4IqiKM+j/1orivIcDPADgTnEJyRI2W04ZMoooimsF+bnpAR7fn7hyIR1WpoNx4/X4tatG+jq7MTwyCjycnPF0Vk5HKzsGGFZKsedTU5OmgB/3XwkOkaera6tYdqIluXlJRkrVl1dLdnC4HNXlFDCTR1WC7lcLkxNTcsIxoX5eS0FVxRF2QcV1oqi7IJZiJWVVRNAzSHJBPUJCeExTio1JQV2ezpsRlT5/VsBntebHdJjsMrPOWqmuKgQaeZYmGFsam6FJysLcXHJYbEJEW0Ej5vi9U1NTZXAniXT7AGNht5jq1KEJeD8O135F5eWxIGZ7Rjc4BIHdDUyU0KA1V+9vLJi/j1YMetx06zPFWlXWFxcUGGtKIqyDyqsFUV5Dgb4c3PzRsDYkBjisVYvgj2mmZkZyCssxPj4hGQrKyvKQ3oMlmimwHE6Hairb8D9+/dx49pVnG08JSZT1ueVg8MaNSWC0wT0rFTg39nzyfejZRQV+6u5UXPMrLOWtnbEff575ObmoqqyArk5vh13/uBZ8rqRoxwEwVUR1n1Gk7Lunl60trbL85abPHMBzrBO0h5rRVGUfVBhrSjKc9C0bGZmRrLDLEUNBxi8cZZ1aVk5pvxTEuiFOmsX/Lsonuvr6zA6OoKW5hb09PYhsSIRTocjZMcTa1jimiZ25m8S5COKMrg0DKTTOXv42WpwvLYWI6Oj+O6771BQWICG+noR2MGZa0U5aNiSMDXlx81bt6Tlxu1yyyYm12ezeda1tDRHxf2mKIpy0KiwVhTlOVZXViVbkbxdghouUOiXlZXhu2+/wZQR1sysh1L47+11LSoqRHFREbq6us1bD3xeL1xOZ8iOJ1ZJTtp6za2S1GgJ8llmu7KyLD3kBQUFqK6ulEoNPN2QTPbDR49kjjfN29j7qr3XykHDiQuDQ8O4bUT1snm+Zmdno7y8DIUF+bLeAoFZPHh4X8zLouW+UxRFOShUWCuK8hzsrWOAxQA+nEpN6VBbUlKCP3y5NZJowRxjUlJSyIK7YCHD68LsdKkR+r39A+jp6cGJ4zWACUCVw4Ov9dZmz9ac9fW1NRHX0VB+vynCegUJ5vzYx8851nw7dbIel7//Ix48eID8vDxxxGdZeFyUzO9WwoM189wfGR3DvXv38dVXX+H/+q//FadOnZTnHNcan3983vJ+4yYQ/9Q1qCiK8gwV1oqiPMfG5oYETuHWu0oDs6LCAjENW1paFhMzp8MJS/sf9rFamwzBPa4F+fk42VCPX//615icmNjJou/NJobTdYxkxDwuNVmENOc8z8zMwul0RvxIqi3TwBVMjI/DlpYm1RnWZgH/PNnQIBsK//qv/4qPP/oIDScbZL61ohwEfF5NjE/g7t17GBwcxH//H/8TlRVlO6KabPX0m38TAHHjt4S1oiiKskVkRyKKohw44ga7tmaE6yI8Hk9YZQIpLDLcLnh9PumtZXkss3dxcVvHGKrSROt3MLCkU3lBQb4RQmmS7WEZZWlJ8c7xBH+9cjBw7FqiEdKLFNazs8hZXZMMbyTDtbRo7jm2OOTm5iE9PX3XusnIcKOiogKjY2Po6umRUXjvX3ov7Da/lPAn+Llk/Z3rr7mlVT52+vQp1NZUy1jB557/29+zukZhraXgiqIowaiwVhTlOZh1pYlSsozbCp/HBLMjFFA+Xw5m5+bFYOfpU459OTrxT7HPvuocI4ZGx8bR3d2NkuIiFTyHiC01VUZQsXR6djaAFbNeIx1WiCwtLmFmZloy8Gm23TPauc6yPR68d/E9/PZ3v0N//wBmTwTgdrvCavNLiTw2jKimYeXA4BBycrw4dbJBNgz3y0bLc818nNUV6xvrSI6SGfKKoigHQfhEzIqihA0Mmui4zHnBiQmJYWdS4/F6scRZ27OzR3oc1jVJTExCaWkp7ty6he6uLnzw/vsyekvLJA8HikwafCWlpMq8da7XcFujbwp9DZYWF7EwPy/Zat57e6GRWWFBnozg4ji8voFB8UFQYa28CXtnodPt2z89I+87zHpyuVy72l2C4Vpjn/Xi4pJswHKTK5LvO0VRlINEhbWiKLtgkMXe1fm5gIw1SkoOnTnY68BjKZJZ1uMYnxiXcsSjPBaSYq7T8dpqPHpwH729vbh77z4a6uvEbM36unC6hpEOqygoPu1Op/S1M9sW6fAclswbz83ptCMl5Xm3e0vo0Myso7MLneaNfbDiHK4obwFLwMfHJ8QcLzvbA6/XKx9/kSkZNxFTUtMQmNva0FIURVGeocJaUZRdLC0tSRk4sxGSsQ6TcVvBQR5n+dLIbHxsFOvra0eWHbb6E5OTkuSYOGuYc16vXr2K0pIi2ZjQrPXBw2vKtUmDr5nZGQnwI33jYmVlFcs8D/N3Gkax5WG/jCE/xrFuY0YM9fUNyEYYxZFu3ihvgvXsYqWE3z+FttZW/OIXP0dWVuZL11GSEdZpaWnyb4QKa0VRlN2osFYUZRd026a4Zv9qakp49VhbZGRkwGZE6/LykozcYi/4UQpYlkcyg1pZWYXBwSE8uH8ff/KTz+B2Z0jmUecNHzwsR6W4ZoBPcRnpsE+c4prmUOvrGwgE5uQ+RLDIMeto8+mWiGaGW7Lc5n5NT0tHYmL43adK+MMqCf/0tLjRP918KmJ5ctu7YktgB4vsp5hfWECc+ThbEWS9KoqiKDvov8SKouxiZW0rc0YzJZaYJiSEV/8mRSrFKsX05iYwOekXoyduAPBzoRTYezM7ZeWlaGtrxdXvL4vAZlllcnKWZhIPAZakJienYGFhXlzsIx32rFIkc3Zcc2sbJv3Tz60b692NjU2Mjo6K0RkN/Lipk5CQputMeW2stULzPz5DKaifNDVjZGyM+zf7VkHw+Tpm1t20EeLpdrtUNSmKoijPUGGtKMouWBq4vrYuQRTLwOPDqJTZMtQhzFbybWx8HN5sj4yGOcrjIhkuF0pKSlBWUbk1dqusVPoWlYMnwaxNlktPTo7Lmo105L4zbxQyfr9fhM2L4OcCgYB8/eTUFLzebDjs6SE8WiVa4Bx4Vkc4XG5Mz8zsOOy/SFjPGFFNQc1qCv47oSiKojxDhbWiKLtYX9uQbHV8QrwI63DtEU5LT4ctLQ19fX0oKylGZmbGkWfsWJ5cUFCAU6dPY2R0BFNG9GxslKpr8yHACgVe75XlZRn7E+lQtCQkJiDDnSGGZJwh/6KvIxRBk5NTRhjNRIV5mxJ6uJY4WYEbNDU1NSguKtx2o38KrrJj/G93J4JUSmxsbsj38N8JRVEU5RkqrBVF2YUETJubIloSjXgJJ2FtCWf+yfLX9HQ7Ojs70XjmdMjLwF90bMweNp45g3/81a8wPjYuPcAOh+PIRX+0wRYFtiowe7axvh7x47ZIUlIyPNnZOHu2UZzv9zsfK5NI87K29g709vZhZXnLvM0S3ZF+HZTDx6r+4QQI0tDQgPoTteaZmvbCZyk/3tnVjYXFJQwPD4uw1rWmKIryDBXWiqLsYnVtbVtYJ0u5bTgJa2IFchSrTqcTV//4PWZnZmRDIOGINgKCBb/dCP7Cwnw5Ppap9xjhw9FbysHCjR+6gtO4bG1tXQRnJFcGrK1vuXsnmvN60agjYq1vVpMkyzzhRdlcUGdw5U3ZmmG9tTGVnm5DXHzcK9cQ1x+N8paWzLoz3xsNG1qKoigHhQprRVF2YWX/KFLDOWCiqGIwODkxLj2pLIe12+1HfVgSeNJYraCwEKMjo2htbUV93Qn5XDhfz0jj2LZb8aaUo0Z+cE9h/Kr7bpeI2clOQ4ybVVQrbwLXCtccs85cVxyj9ar182yNHdv1MUVRFGULFdaKouyCY1bYYCeZsafyv7DEZkuFy+GQ4HDKCOuZmUBYCGtCcVReXo7+3l50tLdjdGwcWZkZkmVVDohtMSklrQjfdfraPN0Wzjyx1zgZ65wtsaMCR3kbtvZnzLqLO7azWfW66JpTFEXZjQprRVH28CxQ58xcqxcv3IKo1JQUuN0uOF1umbs6PjGBvLycIy8HtrKOleVluHblCrq7u/Hg4SNcOH8WGSqsDwyuR77WIq63s72RjHXPWffbfvdc8PvHdjYWdrvlh9t9qoQvOxsyOxtUr38PBa85RVEUZQsV1oqiPIcVYEngdcTH8iIoqux2B0pKyzDtnxa32ri4k0d9WAKPze12o7qmBpN+P/79yy9RVloMp8Ox0yOrAujd4DWmuR5LWfkmJeER3GNtleTSlO1lPda72S1sdE0pb8JbPd+3BXVcXLxkuMNx01VRFOWoUGGtKEpEwmCOc4yLi4vR1tqKyckJbG4y4Ns9IuaooEDiHGuOA/uDEdYjI6PIycmBw27XTM8BwNeZApRXkq97pF/TreN/upOFVxRFURQlslBhrShKxEJhXWSE9aOHDzA5MYH5hQXY09OMMAkPJ/Pc3ByUlhZLbzXH0xQXF4mwVt4d6tDNoPLnSBej1vFvvmFJrqIoiqIo4YEKa0VRdmEF+JGQAaT7dklJEZjpm5ycxOjYGGypRWExz5rXj+ZqZWVlaDh9GoNDI5K1Li4qingRGA4wS72xsSkKW4yXwmws3JuytWaPYXVlBSvmjSO0XrZOOGJsQxzRFeXd4LOK4wpldF3Cy8NCfh0NIxVFUZTnUWGtKMoumAWON0H+XCCwM3orXElOTkJBfh6ys7OxuLiEgYFBeT9hOzg8KgEbbETlzfbi448+wueff47xsVGdN3xAsKeaQoCz1mV+eYRfT5kpbMT0+Pg4rly5BqfLta87uLWuOL96NjBrhM7GTk+29rsqr4v1XOf/06Pixo2baG1pk/noL4OjDfv6+7f6rOMjezNLURTloFFhrSjKLuK2ezyDMxPhGqxTUKSlpSEry4P+gQEjrAew3ngGSMEuZ+WjFNh2ezoqK8rxdVISpkwAOzQ8gpwcn2xehOt1jQSevb7RcR2DN7DWNzZEML8Mfg2z9sHfGw3XQQkdOxsx5o3VH1xTr6r8WFtf29rQ4mYWPQ50M0dRFGUHFdaKouwiONu6GQFjjChQs71eDI+OYrC/X0pow+mYmQHKyHCLcdnMbADNzc3weLIQr6O3lD1QqNhsNuTn5SHLrJGt0XdBX7DdV84Pzc3Ny4g5ZrgV5U0JfkaySonPp+xsj1QBvYykpARMTExuO4NrxlpRFCUYFdaKouwiIT5OHJcpqtfCvJ/O2gAoKChAR0cH+vv7sLS0aI7Z+WzGcRiIbAag5ZWVuH79Om7fvo1L711EkhHcmulRLLgWmAVMT7ejtqYKeUZcWx+3CJ4d7PdPI7k7SUpz1etMeROsdWRlnG22VJSXl6K4qBC21NSXfm+qEeGDg8OYn59/g7FwiqIosYEKa0VRdhEfF4/4Y1sB1+ZG+GesidfrhT09XUTG5NQU3BkZSLPZ5HPhEPgxAK0oL8fD+/fQ2tqKew8eou74cbhczufM4sLheJWjQUaHPeVG1rP2heD1ELxRRMM2bM8RVhdx5U3gOrKyzcEiO+4VbTPW17JNiJMOEl5hdKYoihJr6FNRUZRdMFiyAqZwz1gT9plmZLjgdrskKPRPz2J5eXlHWIcDPC6PJxPe7GwjrNtx+/Yd5Ofmwul07HxeeTM2ts3LWJkQDZkzOQfz59orWhnCpQpDiWx2zO6s9/F694/VIsQWFy0FVxRF2Y0Ka0VRdiHCertMOdxHq1hBXroYmGXC5XZjZsYI66WVoz60HawsD0soi0pKkNvVg4cPHuDC+bPw+bzS30giXRiGGr7u6+sU1sy0xQERfv2szYGN7XvuZevB8kHY8p16VvGga0h5E56to2N4nbqHYO8N/jthtdsoiqIoW6iwVhRlFxQqfGNSjAEUM8LhHLTzsMQgLNODnNx8mWfNUUThQvB140zr0dFRXLvyPZqampGd7UV5Wal8TkvB34z4hHh53WX27rYYpaN9pMJNLEqb5NRU8TgI53tOiV14n7FahPdefLyGkIqiKMHoU1FRlF1I/932CCOrxzocA/zg3kDicrlQWFi4JayXwkdYE7mWJiDNcLtQWVGBuoZT6OjolLFbZaUlWlL5hvB1Z2CfZkuT0um1lRVsrG8gIdKFtTkvjo+Li4vc81Cim+DnLv9ZCNd/HxRFUY4CFdaKouxiQ7LULP/eNrSJENHncNhFqHZ1dmBpaemoD2dfkpOTZazNhQsX8NUf/h3dXd2YDQTgdDiOdN52JEJhzTL69bWtubrMokUyW8IaRlinS4ntq9A+a+VdEVEct/XM4T0U3PbzIsFsGZ9tyBz18G0TUhRFOQpUWCuKsou1tXWsiIHSphGCiYiLD09hbQV9UgJsAr309HRkZWbIGBial1mBYThkVIKPwW63o/HMafzx8rcyD3ZwcAi2CpsRiluP46M+1khgazRVPJKSEiXAX2eQ/zSyg3wrY8051q/qXbX6XPkmPebb/dnaTqC8LjuZZ1lrcVhaWt41BeJFa4lrjetz1fwbwTWrKIqiPEOFtaIou6BQ4Rvjqnga1GzPOg3HYD14bAxnsXo8WXLszFhTXKempobVcfM6Ugzm5+ei4dRpjI2No7m5FWWlpfJx5fWhGKAokPVqBObTzejJ4FrCObiKwRJC1vvr6xtmja9IhpujjyzCab0r4UnwWkpKTBKhLMI6yDRvv4oI63usjHW4/rugKIpyVKiwVhRlD0+336wRLOFbohyclWZ/bWpKqvSoLiwsijs4hXW4YF1DBrF8a2iox63bt9HV1WkE0hKSk5Mipuw+HOC1YtZaMrcb4e1e/zrw+BcWFhCYncX3V67KXPat+9C697b+vrXmAf/0DPz+aRQXF5t1nhJWFRpKeBO8PhzbbSi3b9+Cf2pSnp9ca89E9rOv5doaHh7G8NAgvL6c0B/4/8/eez83ll1pgocEPQiCBAnQe880la68qlRGtmXaTv+6uxG7sRHbP8zG/D07MTM7HbvR0T0KbXdLCkkllcqpTHrPpPcWhCFBwtHs/c7DRT6AZBaZyfcIJs5XgSIJ9+67976X5zvmOwKBQJDjEGItEAgyYEQzTnsUxweMQNTd1tQgHXyT/GtrXHOdSzAbtF1dnTQxMU5Tk5O0tLzC9dcVOdR7+1nQ0SydjgzleETc7SR0nJKqHrupWs+9M54KbsyjkdK+sbFh1IzvmYm18SuXPhQU0tpagELBIF27evWFHUjcugzzqB7mPvaC3MNJOU60oGJ1tZv3z/17d1nrAaVAhxJr9R9KbRLJ5Jn9d0IgEAishPzrKRAIMpBOE9R/kz3ttsw1feZUxWdF4cx1pQBaMNV56yiyuUkrK6uWjvc4yE6vxN811dVUW1urxlxMDx8Nc+TITKxztV5Wrw2wFY3Rlppr1Fr6fF52bNg4EmMsiFTzcHJrno4LEJmKCic1NjbR+++9S56aGn7evP6cIq6It6PQQY8eD9O9e/fV++vTxPq416leR2gqrK+vs0MKxwXZyj62IDeQXSLwvGukr+Nqt5u8dbVcTvDGG69Re1s7O62wz/g4WdfVyMgI7ezucdZNdnmCQCAQ5DuEWAsEggwYrbaUAWciUFYaTuZ6UgCRuq1olFO7ETlD6yH09T1sDObnYex5ajw0OjaqiPVKzhl85vHAePV4aqmuzku3b92i3p4uamlu4tdy2Vg1i8bdvXuP7ityF4tH6X/5n/8nbnmW3QbNsnGQ0RbuZQHUmbF/EflHarfTuT974amwFK7TAhaQKi8ro5Li42cLmB1ScEJ9/sWX3F/9ww8/pO9///t8/Fzdg/kIs0MrGovx/i8rK32hNcI1im4KVVWVKcFHYoINIUWzY9MMZNZosTzpZCAQCASZEGItEAgywAYcGYb7QRGLk4bZQANZC4fD9LvffURV7irq6e6mnp7u9Li+zYgDEfd6vYrw3aGV5SWKx+McRc3F2mWcT11dHbW3tdLtG9e59VZLSwvVempyXuFZr9fK6iqNjY9TQhFr1LVD8Tw740BwRKR4LuZM1+Hve0tqXtGiDeQKJAdE6EX3dySyQWNjYzQ6MkJDQ0O0ubVFlZXOF/pOwclCX1e4R37++ecsXPf6669zJwSduv881xz2T01NDTWrew90KdY31smr7kv6mAepgst1LRAIBAdDiLVAIMhEwVODyhwlsRKFKeVxRKtDoRD9/ve/J6+vnqPVvb09R/4eRLnr6720s52kVUX6gspQBFHNRWINeNTYOtrbuLZ2VBGb1tZWqql25+x4NbQBH9nYUOsVpO1kQhnkG3w+IHtieFsHzP3MzCyFwmHyeY30++x08aPOfzoCGo2q62WF66zxO+po631eS8YveH5gvbA+X335pVr/dWpta6MqV+Vz18TrzBJk+Vx65RK3/6tVRF0Ta4FAIBAcD0KsBQJBBlCnrOvndtLCUNZGHzWBTyaTtLERoa2tTQqHQ2zgH6eWEAamz+fjn4FAgGbn5tnwtLf292jA+TgrKjhKfe7CRZqenqb79+/TpUuvqNdyN9prTvXe2FhnAa0C2mMxrYb6eiorK8vZsecy9LyaH4fN463btymRSNJ7777LqePZ+gT692dBZ4gYZC1GgbU1fi4ai7N4mqxh7gH34xVFftfXN/jeGAiEWGzssLTtb4P+HLQe3nj9Vfofv/iluo7X0o5O2QMCgUBwPAixFggEGdC1zQWmXqVWwhwVj8cTFFpf5xTuDRZT2sg4/rcZejAI0abIU+uhgCJ8k5OT1NPVkbNq2zgflyL+77zzDv3zP/0TTU5M0NLKCjX4vDmrzKzJG/cL39riCBraXgWDIV43wC6xu10ToTjrJAAOLZwD5vBpLXXmtQeBsdt376u5DlNLSzM1NzcZ16rp3I8zF7he4MyKbm5SKBhgVXAdsTYf/6zP7csCkGh0EMAaYZ8EsWapNnPHXSvdjxrA9VteUU6uKhcFQ+s0Pj5JnZ3tB35mN3XtQ2wRTh2BQCAQPEVuWm4CgeDUUJBqY2SOaNkFqBOHw+ts7G9uRriv73FImtFyC1HrepqbW6CJiUmKf+dti0f9YkDq9MBAP7W0tnI6NWpdPdXunCXWANYEAnMw9DHfiFIHg0GK2UistYGP/VrwEtR9aiG2bbQ7Ml1y+vpb34jQ1BSyGh5QQ72P+nt7qUKRoezzPs48FKQE0FBTDaJW5/Nx+cXGxuaLn5DgxIH74sL8AjsgsffX1vxGW7bnhHmvQACvT+2pyckpunnrNneDaGwwFOezSw3wyFXtCoFAIDhN5K7lJhAITgUOTazV7zvorbu3aylpMX83jHtE5UAydra3KR6LKbKdpLLSkmONob6+gVyuKpqemuToTi6mNerIL9Lu0e7mwsWL9PDRY3r48BFdOH8uZ6PsAIx5pKMCVVVuHutaIMBzbdc8c+9ltUe4n7XDkXPre1zoSDPqnEFqzBoHUGyenZ2jJ09GKZmI0/lz56iv7+jaA88CUr+3UuvW3aPIutPJEetcvGbyHSDWc3Nz6p5M7ADx+/18DbzoOmnBvMHBfibrcN7g3n/tymXOioD6uIbuXY/rToi1QCAQZEKItUAgyAAiF7omGYbczvaOLTXWOg0WhK3G46FtdWxEJVErrfusHmUMeE9DYwO53VV0++Z1JuoJ9V2l6vO5BB2J5J6xylAdGhrkc7154wZtbW2xUq8jRw3XpDLmA4EgFal9UuOp5ah7IEWstXKx1erB2sAHITCM/LNPAvXcZT83Nj5Jt27dplA4RH/9139FPm8dX6Mvkk2irzmsGTINSkvLqKenh3tZI1tEkHvA/XhxcY4dWXC+BPxrTKyPUy5zEPTncY+8du0aq/v/8v/7V3bovHrtCp1T9ybODlHfjZ84JvbfQcr1AoFAkM8QYi0QCDKAtNpCRACZ8Bmtt6yOXOnvj8finP5d6apSBhwiMYXkXwuwUnbJEYkxjESQatQuxxRpALHG9+YasTZHJEEM6+t97ECA8Tw/v8jGbbXbnZNRQxjWgWCI94mrqoqKi4pYbC6hCJpZUR6wavwFJvX6HJyiYyN7niKbW4pELdKjx49pZnqGnJWV9Pprr/I+KT2ik+nbjoc1Qio4nGcgaw0NDTQ9Nc2187m47/IZILSxWJTWFJmu8dTxPSMcCvJ98kUdn/qz3Nda3Td7e3ropz/9Cxp+/ISuX7/BwoTd3V3kqXnap17X9ktmg0AgEDyFEGuBQJABh6MobTTZIV5mBouWbaxzOmphiuAvLy9TR1vrsb6nSpHSWo+HyiucFAyFOAIMop2LBqAmhxXl5VRbV0ce9QCZqq5283nkYlQI5H9lZYXTUaurq3mt5uZmOMKFiKuZWFuFdHQXIkwFL0GNtZpDOCygyD0xOcURZP+qn/z+AAvydfd00+DAAJWXlZ3I8fT6oB/yzs4uZ4n41N6bn5ulzcjxtA0E1gMOELRYgwp/c0sbaxsszM+l1w8CZC8Cvda496Nt3pXLlymZQIR8meYXFvm1NXWtz83N8x7F8SQVXCAQCDIhxFogEGRAp4KzKjiLl1nfbisdsU4YNdY1NR4WzQHJn59foOSl5LEEzCqdleSrr6eG5hYKBMMsCuZL9eXNJbKQPRa0vent7aUbN25QY2MDtbe3MeHONcDgnp+bY8MaY4baFoztza1NdsZox4zVqeDJVI11oePs13tqYr28tEiPHg1TpSLTyNLo7+ul7q5ORXY8rMJ8EnNqzpRAhgiuc1wvIFToCoDrEGPJVhwXnB4gMLe6ukZbar3cbheXYaAtYUT9DUfXixJrQK81nHmVTie98cbrnD0zNT3NauTLK6s0NzvL5B574ySOKRAIBC8ThFgLBIIMOBRJgQEPwwkkCdEQu5CIx2grElGEsoPbuSDSPD01xdGao8KoUd3jz3d0dFA4HGbycBaIV22thwb6+uhX//av9OjhQ+pob6ehwYHTHtY+YD3m5+eoTa0TCN/2dpKj1Ughxmt29A039uYOZzU4Cl8O8TKoq9c3NNI7b7/FjiA8h+sQ1+NJZi6YnR6oscY8wkECMo/j4G8ImqHP+ssgDPcyALXvq6t+KlV7pE6tFZwhaJOG+xsyfaAQf9JZItiPba0t1NRYr65xo8b65q1bnEUEh1+RQ0xIgUAgMEPuigKBIAMO7mNdzA8tjGOHYQ1CDAPRSNt2sXhXUpG0YCDAZO2o49CkAd/R0tJCMzMzTB6AXE9vRZ0rItVNzc20srJKIyMjOUesISiXSCY4swAEGinriUSckrx2UW6Z5nQ6rR/H7p6hCg7xMofRcussQzt+cE4gSVVVrozXrcoA0L3HPZ7aFIkvYW0D9CVHLXcut33LJ8A5uLa2Ri53NVWre+PWZoRbs8Ghtb1jjcAkxBMLS0tYFVyT9rJS4/ei4qIz4awUCAQCOyH/YgoEggyko2TKgIKR/yJ9Uo8DHCsajSlDP8aRM9TuBgN+ZeCvMdnWSrRHAaeDq+9obWmmx48e8eftrBV/XkAEDOf9yqXLdPfOHUWsR2kjEuHokDZiT9sxAKErOCrWwyEqUcY1hOJg3GN8INXosWsHdncy222ddSNfR4YhAGducWe1Mwhrh2PAkWVc92VU6Cji9mnIoDiZim7BiwLEGsr7yBBxu920t7tDDrVecGYdJ6PnuMjee0abu6S6V4kquEAgEGRDiLVAIMiAVnxF9JTbbdlArHFMkDKo3qLNltNZwZFQjGPN76dQKMSRteOkGCONtbmpURmeEa5F1KJap01Mvw1oXfXGG2/Q2MgTmp2ZoZmZOeroaMsQrTrNc4ARH9mIcPQM9fhQLo+WFLPgHCsXx2O2ZAbsKGKRTG4bfddBrHN8Xb8NmC84B/Tc6fmzus0drrk9dW1we7ciB6f/Yj79/jXq7GjP+SyPlx3aIQhBuWAwQHVeH7mrqrhsxlnlYscbnCNWK3SbHT24zqXdlkAgEOyHEGuBQLAPMJrKysqZRCEqaDV0D2tErHeV0VZVWcmtXRB1BiFeVSQONYb4+yiA8YeUVkR/oa6MqA7IOepIrW4D9aJAPW17WwtdfOUVevz4CX1z/QbV1Xk4BRM47cgsjHgorSfUz7LSElasRgtpzO32zq5apy3LjXx8N0g19mdRysDP1fU8KnDNwTkAortrk66BQayh5L6jiHU1C5dBNBBjWVhY5Pk96/N6VqEF5gAQ2fX1EAUDa+q+cImq3G7unuByVannN4z75u6uLWvF/ePVeHB/FWItEAgEmRBiLRAI9gEphhDJAXmxKxUcRjwi5KiZRcQaNdJQpoWRj3pPkOOjwiB1BklFvS8Mz7VAkMnfWSAKINFQBw+F1+nJk2H67rtvs2BRLvSNjSoitrERYUILElZejn2SUMZ+NRvdMVM9O2DFWPGdcPjAGYMIPwz8056XF4VW4Aax3rGoZjYbRup5gpX/UdON9mmIWEPt2e/3cw2v4HSg197QnkjwNQdFcJ/Xy9lExYrY4mckEuHrwK69zxHr3Z2UwOXZd2gJBALBSUKItUAg2AcQlTIm1knbomcJpJ0rIxJECWQYdcVIL66sqqJQKMztZo4Kcxqtu7qaiTVaxfT19lg1/BODjlS1tDTTwuIC3bh+nR0LDfX1TGRPG6ivhjGPtWEDv9hQkEcUDVwaEVDAaoPbUCKPGm3ZXgKBLcwhshG0SrfVxFrvM8wjIuWceaCOrx0VgcAaX/+C0wecWdCJwL7weKrZmYXrrlxdfyDbEA+0rXd8qv1iiaSCCwQCwT6cfWtEIBCcOGDkl2rxsl2bItYcOSNyuiqpUj1KSo2IjNdXr4hlkPskA99GOMyv4Tx8Ph/Nzc3T/Px8Tkc1s8eFCHVjQwOnXE5NzVBdXR23vjnt8UNEKRQOM7Eu417jDlbkRtp9MqVSbMc8awV5Z6WLSktKT31eXhSIABY6CpgoJRXZtYMkYQ63d4x+1a5Kp+FQKy/jv/2rK0KscwRbUaONHe7JNeo6Q0YL9nyl2vsb6+u8jnaIMyJ6jvaLhip4MavH5/I9VSAQCOyGEGuBQJABGEkw4NAHWtdY2xE9Q1QZP10utxE1U2StvKycamvrWLQHAmTHHQcicPX19TQ2OkYLc3NsGOK5XDYEzWOD+m9ffz/dv39PzUMNtbe12m7ImlO68fvW5hZHrGsV0QcJ0yryXq+XFheXOOJqx/hAJkDyIbpVzC2icndNjwI4UFDjjN7EkY0NPj9E4606L1wL6+o4Ozt7rO6urwscE2224MyKRg01fmm5ZT90RgHWZDOyRTsp5XaIOmKvoGsD7g8rS4sUtylLxOjaEOf9UOTI7fuoQCAQnAbkX0uBQLAPiIaAWCPKa1fUSkddnM5KJtUw2kDcvN46mpudUSQqwmTgOOmHIAuI/G5vJ2h5OcSEEGnmuU4UtMHqrnJTvyLWv/zFL2h8bIyGhgbJqwjtaQJRYqiC19TUpiPFmGdE0paWltJ9ka2EFt2Kbm1Se3sHE8GzDiZLxcV8va2r+Y3FE5am/uNaimxumqKPxp5DNBTj2FSkG4KBKNHI9evlZQfuW4gUV3s8XKKD6w1rAjFHXG9wgNrhcNuKGq29+Lrne7SlhxMIBIIzB/nXUiAQZIDr50pLWMxofCzKhr4tEUgYh1TA6d9a+RotpkAkEa2GcZnc3k4LVWk8a2z4Ho+nhmtIQ8EgrfjXqPkMqUjDcO7p7lK/7dH09AyNjo6dKrE2Mgu2eD0aGxuZDAJwhLhclen0YqvBbb2UkR9VJN9Qfi898ymppako5K46DwhVWS1IBWK9ubnFBKnE5JjgcZQUs+NiPTWOihyo7c9XYA/g3odbXo2nlvUEsNdRYw0nYSKZ4MdOKhvHSsCpFk8kqVTth1zP/BEIBILTgBBrgUCQAY4UI82wqooJVFIRXjsAAg+DURNrbTxCfCyBtN/IpqECbUr7/ba6QnwP0iUhzARSPjs7R3W1npwQATsKSktLqKHeRx2dXRwNfvDwIb35xuu2G7Tmtj8gXFABR1qqJmSYZ6wb+iHDyLcaSE8GwY9uRdX6VjEhPetGPshsuToPzGWEBamszRQBsd5Yj6QFy7RjAuPAunLkfH2d039rqi0diuAA6F7mXH6hCC2cgUZLNCNtH+uEuni0vYvH4qzgDgeXleQa48C+qCh/eo/WYxUIBAKBEGuBQHAAkG7IYlSKVNuRZshtf1I9c6sUUdLGYWlZKRNhpD1qsaoql+vIBp3hJCghT20tlVc4OeLb39dL1YpsnwVg/HAuXL58mf708cc0NjpKi0vLPCclKQeDHWujsb29Q5sRo+2PB2NIEVoY/dgvvI6xuOVjwl5hI1/9ZGKt5uKsR6yxx+GccFW5OUIJx4GVgJMEvd3VCnNrPUD3f9ftnDDHWuVdvw6c5Xk+S9B11lgHLmupq0tf83q/wMlkOLuS6r5daskYNLBf4GhBmZDD4ui4QCAQnEUIsRYIBPuAaEiVq5KjWjDYYLyB4FkJRKVhPMJoK0gZbTDyPTU15FSkeFsRgc3No/ey1gDpq/N6qVIRchDTaPS9Ex65tcD4B4cGaXRkhJ7wY5TKL15Ik0k7oI157dzYVnsC0TPU4uJ5jJHbNRUQR7OtJmAxritNquMWsqMF4ltnHYYidzlnaCAVPBo9/l4/DkCsIVCGtSotLUs/j+u8oqKcyxCQKm71OATfDpQ84FoCscaeB4xU8FSWSCJhaaaIdlqh7R/2AxyTVqedCwQCwVnE2bdGBALBicOIhpQjmGUYbYrEWEmsYbilI9Yg1ilChmMigg2ysbtntHrS7z8Oaaur83JE9daN67S1GTlT0U2Ms7W5iQYGB2hNEaF7d+9Rd2cHE1uch50GbjQWTdf+wrguLi5KzyX2C8YCAx9OkCIL69hjsTg7fcpAAJ0Vljt97ABnV5SVcT9w7HNEBq0E5i8QCPD6ofRDAwQfpRLV1TU8jq1U/3i7nDgCAzpajWsKa1BAe6wXofUhSopLUs6sAnZ+Wi0yiWMiYo2xtLa2CrEWCASCAyDEWiAQ7ENhqlaPe1mn6moRHbEKMNpA2GDsc/2zNiqRZgzFaY9HGZYFtBGJpMcHHIUgG5GeWlYH96+uctQF54M0ylyHTrPGeXZ0dNKqf40+++RT7umNiKNdxq028kFod3b3mAAiogkHjK4FxTgLCx20u7PLUa1Kp9Oy8Rgt4IySBa2S/DIA54HzAUna2dm29FhGxDrA1xaOaa7pLSoqpuoaD0WhvJ5qgyewF+b1gNMRgpIg0gDfGx2F3DWhwuXCm9X90/qSHXRmSCTi6tp3iniZQCAQHAAh1gKBIAPaiH5q5G/TVnSLaslj6TF1LbdTEV5HirABIG8QykLU3ByxBo5q2Hlqqsnn8/LvoXCYU1xZbOsMRK41qfV566ittYVi8RjNLyxSfUMD11rbAT1HIFqYeaTVQwXc3IZJCyptbhXQ+voGK0kfpzXacQAFZCOa5+AxvEzEGnOG1kq7qXO0an+CWEOcDPoDZWVPU8G5rl+tI0T/EJ3EQ48j16+Vlw3YA3AixRMxJtHo1KAJrc4sqHA602UaJ70+ZocKxhGJbHAZiEtd/3boOwgEAsFZgxBrgUBwIAo4Yl3GEWur01IBbtOkDDVEQs1EiVtmKeN/ZWWVRbOeB2hLg4g12tWEFelb39jg/thnBTBeESXCmJHWPjk1xY4Cu4i1HgNUuAGXq4qNejNxNghZCUfPQKy9dbWWpWizsyF1zJcpcqbPSTtTrMJuqi43srGedqCZgTRjRLKnJicsF1ETHI4d1pXYZNFArn1PtbkCcO2hnzTubSiTsbI9G3Yi2mxtbW5xJgWckgUFL4czSyAQCE4SQqwFAsGBQBo2DDcYd1anGRZwnSBqrI3ezUj7NgOiPYFA0Kg1TBGP4wBRTdRYd/X0UCSyyZE6fT5nQelYjw2E9vyFC3T//j2qqXbThfPnbOvJbagTR5k4u6pc6TRw8/wVFxtK5UjZR9TVLrwM0dSnZFqfh3XnpNumIQJZVITIZ1nGNQUSh2vu0cMHaeGssz6/Zw1YD2QLhcLrqZrq4gxHVmGqY0BFhY5YWyteBuKOh6EcX3yschyBQCDIFwixFggEBwPphsVFtLu7xz2grQSMs11l7DuKirk9ltlOgwEHVXBE2Z5XoZj7LDsrqKWllQkFvud5CPppwDxOpMkPDg7QF599QhPj45wS3tLcZFnKNWCeI8wb5rKy0sX0z0y4sD5QKuc+zIpY42+rADJYkBLWiycMsbSzHrnmdU5FknV6u1WkRWehYJ0KuXd1SWaNtbru4eCKx6KcJcI1vqaWZmd5ns8KMMe4hkCsqaBQrUnJAe8hzhzR7QqtGANgkPyEUfef6gJQWCj7QCAQCLIhxFogEGQgbSztPf3bSmMaRhtqZhHhLCkxBNOyU8Hd1W4WMXvetFRdu93d1UX3799n8S9N/HLdODRH1tGntqOtlerr6ykYCtOdO3e59lqn8lp5Ljpq5XAUkauqat/Y8NNYOwengm9b6IwpVSQP+wHj2VDHSvqS/NxZhkFekmpvrlNTUzOvtVXribXZikYpyS3LHByB1ODMg6Ji7g8OwJmCTIWXQXn9rAHrhEwdOFqy0/UBQ42/goX8tEaFFXXWB33vWXBKCgQCgd0QYi0QCA6ENvQRmSgusu5WoY8DooseraWlJfuIdbUi1kXqNfSxPq5Bp98PA7S7u5NuXP+GIilifdZEr0Bu0HLn3IULdOvWbbp54ya99uo1qq0rsnSNNCCcBiJmbolmho5Ya9Vyq1BeVs4kHvtmbS1ALS0tlqqQ2wFdTxsMBGhwcIhrZ60CCBsi1rgG0BatKGvvYJ9BvAzOiy31PqT2Qzgr151QLxuM/b3GKu3cLSELnM3jrGRRQdaosAgozUGZB/ZJIrnNNd9CrAUCgWA/hFgLBIIMaINpZ3eHa5phXKMG08rjcautvd1U9Kwk/byOlFQrIof0X7xv55hpv/p8YJi2t7cpozCpzmuTyYU+Vi4TBj02/RPn/uq1azQzNUVff/kVTU5NU3lFOfeVthLcbisa5TWqdlezuJ1+Xo8Phjf+BkG00vCGkBuIHtTjF5aWqLunmx0OubyO3wYQXfSVXlleYqG9KleVZcdipemU2JXDpKqu1wz9yaGkj9nEPQC6BLqn8lme47ME7pSQTJDfv5pufZgNXIOVrkqKpeqfrVIFh3MV7RbLKyooub5B8VgsQ2BP9oRAIBAYEGItEAgyYDaSkAZqiBvtj5ac9DG5ppSM+k9HlgGPVFVN2mBA6r67R/1ubQDiO3AuiLqgnzWUtc9S2xhtzDY01FNPTw9NT8/S5OQU11m7q54SsZM8FzNB1sZ7hbN8X3mAXhv8hFCco8i6um+sY5XbTW53Dc3PzXOt8FkHUrPRBg4R5HpfHTsPrIIhemX0i08mEiySZVYjh/MENdZ4H0g4iJvEJ+0F1sPoNR5k0cKSrFIHXqvdXY4mG9fhyd/HzPdGvubUOGKxBHdVsDIjRSAQCM4qhFgLBIJ9MJTA4yxeBIOu0llh2bF0Tac2JFErWG6qGdaGPgt0Ket+cyvKRl62ofms709HXtTvVe5qJtaLy8tnquWWGZifjo4O6hvop7HxMVYHb2lpttQ5gO/GnkBaKrfbof01l3DEIL24trZWEUTr/nmBEwa9zRsaGmh2dobC4VCqlMA6Mm81QqEw1zJ7fT7el0x8LQKunSqXi3sgI60Xgn5mcIRUvceZIvdosySwH+gZHVgLUE11zYE11rjmtFCgWVzupKGdaNXqmlvfiDDZt1P1XyAQCM4KhFgLBIJ9gNJyOGxEJSCiBCJlFYz+x8WK9BZyTSFST1mcKkWStKFYBPEktHLa2CCnIh2Iph3FiDSnK+Lh8XhoLRCkubl5uqgI6VmCWaW3ubmZhoaG6F/++Z/V+QTSkXyrjgnA6YFay4qy8gzldm3QozXT7s62Ioa1++p2TxpYx9a2Vnr44B6nUOP8rdynVgLzh3NArWxXdzc7DY7qOHoeoHUT6uTdirAld4ySD8BcdoBMFVeVm9TKMnkrIEn5tRNGKrgi1oE16u/v33dtsyNSEWq/38+voeuBVaRaj6e2zkv+tSD5V/38b8NZyfQRCAQCuyDEWiAQZADRD9RUrqyuKoOtnIWirIwEcp0n13GXM6Ff9a+Rq7Iy45gFqZZAaMcVDIU4onfUdkQZEWtEOhUhW1xcotnpmTMd5aypqab21hYmQIuLi7S4tEztimia5+MkjN7sljsoxy0rL9t3nB1u4YSI9Q7VKmJo9byCfHa0t3HdNwz9cHj9zBDr7H27myJIIFIDg+eo1AIHiRlweiAijggkUsE3NiLpcQE69bfS5eII5UZkY9/rAuvA7QfVnsDarIdDXAoDB6cZ3AYxkaSV5UVqa+/IKAWxYjx4NDY20OLCIi0szPP1LvtAIBAIMiHEWiAQZADG0vr6Os3MzJC7uppVZ602oPD9TvTNDQaZYKClVDZKSko5DRmR9O3k9pGjJeb3wVitq6vlfqzz83MsGAWyfZbItT4XjBnK0V1dPWqtZsmTIppmJ8JJwFxjvbO9TY5Cx74ad26ZlkrjN5wX1hNrlyJ9SH9vaGxUxG+THTIw/M8CsucOCKytqX2doMGBASPV3uJrDhkfSKVX/GxfjTo7u1JCgkj5jW4dX41f8Pww+lInKbK5yY4jOM+yMxhwrQXU/RKq4Z1d3SzmZ2UqOOCtq+OyoLU1P4tAml8TCAQCgRBrgUCQBRhnoVCIRbEQGXZaKKKkAeMMYklI0V5aXDpQGAeGJaJo4XD4uXsk61Rw1Fqvrq6wYYpo0Fki1mYg6jh0bog+/uMfaXh4mK5cucw9v61ovaXJc6GjcF9aKqJnEN/C61ogDkrCVgLniKh1/8Agk4zV1VVLj2cV4OwJr28wucU5tbW12NKTG+vkq69P1Xbvr6E2+pIb65xdgy2wHtjTmxGDWBezpkRmH3GsiV+R6iiXzhRbKnangc4DOA7KLiBghnvpQWrlAoFAkK8QYi0QCDKQVKQVUePp6SkaHOi3xWADaUMEEj/n5xd4DNnQPZJRi7q9s/1cquD4vaa6mspKSyiyEaG5+Xlyu6ssqU22GjgXENhzQ4P0yccfq/WapoePHtO1a1e4hvYkYZDqXa7phBMC82eef7RmQyr2rnofr1OWYvhJQ6emlini98qly3Tv7h12lJylmk+9J+EkQsZBPBHnqCPaXOnXrTwXEGuv12sQ62g0fTxzZFo7SGKx6Jma25cBrDeh1gUkFtkFJcVPnS1YC7y2suLnv50VFVRRXm65eCHaLqK9V3FxKS0tLVNdbZ0Qa4FAIDBBiLVAIMgAUguRBu5fWuK2TlUW1u5pwFBEPSdHkleWafcAxVkYlyDWa5wyu53+3FGMSXOdMMhLbV0d14+Pj09SW2srR2LOImkAiW2o91FPby/du3ef/vzFF+wMcZ5wKjGiqoiQob0P6uGzhcmwXoj+g5LpNHGrjXxKHWtocIDu3r5lpKemWrWZ+zLn4rqae7SjldX9+w9od6+AfPUNPHbMt9UoLHRwv+zRkVGOigK6R7weo3Y4Ye0xplydz5cR0JuAmF0hHFllpSzwaAayDJaXl8mp7ptV1e5jtSB8ETgrKvn+iXsnSgnOev94gUAgOEkIsRYIBBlYXFymQCBILhBQj4fKbIhIGKngTjbqg8FA2pA31wmDWCNaCoMSEe3nMfKN1l5F3GfZVVVF8/PzfKyzZhiax4t56evrpbm5ORoZeUKz6qfTWcGp9Sd1XlgLpKaiV25hVo9x/frm5mY6fdiO+eS1LC5Se7SGU+JRLz+/sEiN9b50PWouryvGhnnDfh5V6+au8XCbMjtINeBwFFKVC3tkj9dWO0PMyuBliIKq39F2Tz8nsAeIWCNajYhwSapLQnZPebS9qnBWck2+HeUshhaGk+oUsZ6emaHBwX5xtggEAoEJQqwFAgFDR9GQAh4Kh6m9s1MRUDcTN6sBwwzGYZEy9tfVsUHSYFia0wxBophYq9cOqsE+zrE8nlqq9dbRjDpX1LaedeOwU61VR/s4PRkepgcPHnIUCcJmJ3VOMOc5PV99XcEBomgGsd4y1NvVmtk1l9xvubSE1xMlBMPDT6hG7VkrW1WdJECqFxYWaXZmmkXYfD4f78WTEp57FnAMCAYCBwlRGU4S4/oDiTvL18dZRDyeoFgsTuXqvsjEOisLA1kGELyrqnJTRbn1YncaKNlBpPrmjevcjWBT7WFXah8JBAJBvkOItUCQxzATSvyO9MPRkRGuP/7Od75DlZWuI7e1elFUlJUpYm0QZ4inNTY1ZhBrpB+j3nN9Y51Tkl9kPHWKVDep7//z559RKBjYR+LPErA2TY0N3NN6ZGycvvnmG05vx+MkCJquu8UcHZbirSPWYN5wxNjpqMBxmpqbaXl1lW7cuEmvXDzPhr4edy4TQoj1oS4e+x211VA1tzqNXoOjjynniy6tyNYj0A4KI1tB2m3ZCTgz0L4OEWl0RDDfh/ETr635V6l/cIgdJHatDUqD2lpbaG11haampmh5ZUWItUAgEKQgxFogyGNoIw0PGM/ohbyqDKWy0mI6d26Io4F2GdHFyohHHSFI2oYiadqYz3i9qJiiqdeyU8WPA6hJNzc20jZa1ihygz6+Z5VY6zUEuXzt1Vfpv/+3/0aTU5M0ODRAjQ0N+8jSccH7I5WejPkuPOA71DvS5OygVHErgeOBkD56WELX73/Fdacw/sttqjl9EWCs9+/fp7b2Tl6/ChYLM2qsrSfYBam0c3WcwqdOCHNrOr2W+F2nqOf6nL4sQM943OcgGIb7ovlexz2sk0l+HSU0IN6A1WtjCAZC18HLvbMDwRCNjU1QT1eXpccVCASCswIh1gJBnkMbYwllqC0uLnHaL/qVNjc3paOP5vdZARwDqd6ISkNZGimQO9uZ6d7onwzjMpGIswo13ve88VjU5CJdGtGgra0opzGjv/VZBtL2UWvt9XlpfX2DlpZWmFibhbKeH08dMAe+qr67KFUysLuzY2ukGMfCWlZVVarzDtPc3AKnqoJY53LEGnt8eWmJ5mdm6NXX3+C6VfQrBuyIWrPSu0mrILu3Nh64HvE83rf9nLoGgueDQZyT6fpq4GmZwB53Rkgo8g3RMtw77VgbfXyU7XR0dnJXBZQxQDRQdwKQ/SEQCPIZQqwFAgEjmSLWFZUuamxqYvVsO2o9NcyRMlYgpkwSV5hSe0Z99d4LCDzBOEQ7KtQK1tZ5KRZPUITTmM82SktKqV6R6oHBcxSPx7j+8dIrF078OAdR68KCQk4r1pkPdoIV5dWxa2qqWWxrenqGuru71Fz4DnUE5AKgY7CyskKbkYgiKe2cRaFhBznhdGIovRMdKHzFzhL1PEaiFcEF9gH3OTgzHI6iA/eDdn5A3d3OsgvDCVpCXV1dNKNI9eLiAqelQ+Qyu1uAQCAQ5BvkLigQ5DnM/XQXFuZZCKq5uSUtlmNXvSdSibcVucd4SlmsJ9PYR7qqTlnlMT+noY/PgkigfryxuZnbHW1sbJzEaZwa9JzA4L10+TJ99eWfaXZ2lntP6yjoiwBbwKjxpAMJFuYTUeO9Pahcb9oesUYaf12dl5pb2rjuE6JOuRw5w9jQB3jV76fSslJqb2ujKpfL1jHs7Gwrcr+ecjRlir3pyCPvKzIE6wpSNb4StT4dmLUwkEFSpAg3MoqSiURazNHqtdHfDQLd3d1Nn3/6Ka0ur1AgEOK2f3aMQSAQCHIZQqwFAoEhXKYI5sz0NF25cpna29uYlBk1lvaMAamxUMIt4nZY7n01z45UfS/GqdNSnwfa6CsvL6fz588rgrNE4XD4hcd/msA5ORwFxjkNDdDwo4ccEUX0Fin96IP7It9tPOhQh4ZDkXe0vTJaM9mjIG0meXjUeb104cIF+uTjj7n12EYkkrOiShj3+Pg4hdcj1D80RPX19S+0Rs8DpO+urKxyxLMyNU/mawq/IhJp9LMu5etPCNPpQte7a8V2l6uK1gKBdKs7O9vctbY0U1t7O7fdmpiYTKnxW99BQiAQCHIZQqwFAgGngaPtFCK36F2NNFq7jWikpW4ro7HC6aRqt5uF08zQ6aiOoqJU6urzjU9H4sorymloaJBJg1sd7yxDrxXINc6lu6eH1tbWUq++eAqv0daqlOcNtZ2IkJnTh/E6nCHs+EjEea3s6qurf6I3eU9vD330+9+yUrHfv5aTxForrKM2Na72/PlzVzmV3Y75MgPOKaSiA2jpdNA419X9YJevyUrbRekEBU+dmlmXMJ5HbbXbXU3hcIjbttkJ7AWXq5Ja29rUHolwdsz5c4P8nEAgEOQzhFgLBAImtaFQmA1nKCrDQDKrSVuNPRYsi/FPEENE0LLr9bZTAkplZeWc8vy89d/6nFAT2N3ZTi5FakCyz3orIfNaDQwM8HwiiqTn8UXOiwWLysvZlQFBJWQWQK1YfycItUEOCykWj3GdNYi4lTX65pp8oNJZQS3NTSysFAqt0/LyCnW0t+XceiITBIJ5UN+nvV3q7OygIpvEp8zAteRfXVHHLGSSBmS239vlNmA7an4RGbVTb0FAfC2hHAbrZK5x1/dlXF/u6mou38G1bgfM9xhW429qZCcW9BxwzUsauEAgyHcIsRYI8hjaEIpENsm/FiCXItVQoTVHAu0CjEMofWMMqB3MNuRB6KBcjnRD1A0XFh69T7E2CM3vB+GEgBmI2FlXszWPv6BgjxobfGkF30JTbazZMD7qOes5w5qg7Q+irchsMKcu4xh4HVHXne1d2lTE0eg7bj0Z08dAOzZkOtTUeHgv+XO0zpprmxVhRZp1iSJHPp+XxfTsHiuyDoLBINemo4QAMPf+xiOo5hDq/HB2vWjbNsHxAOchrrdIZIOvOT336f2eEmCMRre4ztoOmOu88YDgHsYw8uQJj1GPTQi2QCDIVwixFgjyGNpYhqGPnrq1tXWsrGw3MAakM+Jnlbv6wLRYEBGQ6/r6xufu22omk9pQzT7WWSQP2ZkFZkKbTabNzx/1HPE+I/2zSq3BNi0tr7BYmY6G6+/iuviCCPe3RQS5uNi+mstCbvlVRI2NTbSyukp+9chFgNAG1PUGMbAaNYder9f2NHBEQJF1gHIB1Hc71VqZ9z3GGOaWbYtM8FpaWs688+ksAWuBMoZqdS8MpWqok8ntdA0z1gGZOyh/SMRiTK4R2dbt0ayGrvWGrkJ1dRW3uQOxtqf/ukAgEOQuhFgLBAJlGK2zkBH6V+u0ULsB4gwgCoI0yGwgcgPhss6uLkX+jz9GGH0wPo3Id4INVfRcLnQYUV2kXaJ+G8I8IIRoNXRW0l9xbiBDSaTLJ42UeW7Xox5c76zOA0Y3RMagAG30DD8e6YWx7PF4aNW/RlPT09Tf17MvXb+8vEIRxhCtKlLb1FB/kqd4JEApuVmRwKXlZfL7V3kOcq02GGuzthakUkWMaj21VFnptH182Psga1BPL2KFfGf6NYwFpSFzc/MUDIW4rVJbW+6l1L/sQElOXV0t3/Nwf+YMB5M4GO7TaDGH17c2tzgV2+52VyjZqap0qT29w45R3FuztTEEAoEgnyDEWiDIcxip4BE2snu6u7kf8mmMAem7qPesra09kNAi/TiRiNOFC+fTqauHARGf3d09TruFsZfcVmQ6nuDaVggygVRsKkMQP5EKjvT3YmWUovURIq0VFU4qV4ZrUUooDann+N2u9OZnnReA6BCM2Z3dHU7VxbxEo8rAjkXZAI+zwnqcU+dxjogko8800rdxvqgrdzor1XkXcZ9cRHqLU+eWTaDMEW+vt44WFhZpYmJcze17GWnDQEVKhAv1zcnBpH0TQ0/bqDU1NdHNmzcoEFijuFr7stKSnCKFILWBQICcipCgtR2Ira4Tt2ucIGHIUoHwFZws2BvmTA7cD56MjPK1A3LX3NQgrbZshKF14aL6eh/fm5A9sBHZILe7ypQdUsIaCkgDxzWOrgq4L1q5PtnZPChhgJMTjkiImOEebre6vUAgEOQShFgLBHkORPViUZDMDap0udjQPg1oAZ6qLKEkbdBvKeMxochiY0ODIktGxFoTEg2d2g7BJZCDpaUVGh0do6XlJQqHwhSNRTlSC7sQEZaZqSlqbWvn895Tn0GN997uDrcgAhkFCYVAEFTSW1qaFWlrYBEvXbdsNmJPqgZVf29m66OnNeIg1VMzs9wHGam8qyurHM1HP26txo0HnBS76lym1TkislRbV4eRccQUGQFIJXVXVZHX56XW1mZqa2llZe/D6uvxN5weIPPLMwu8XkjJh9NBrwOiaJibtVRtrp3gdHV1Xi5FSFB/H92K8hiLT9kZApjXEnOFvYe5giMCsCN91rw3sVdY8VutEcgRshjMewyaC2NjY0zuuDykrEwItY3AHtHE2afud8ggWF+PUEHLU+cHa0So6xfXehLONXVfsHqNzN+vrylH6l6JMcZtqvUWCASCXIUQa4EgzwHyAdK5mer7W3wKvUg5/ZR75u5y3aAmrgCMzMjmFhNl2HVNjQ0cxdHQIl0gnOH1dUUIximozgcRW/4K9T/Ukba2tFCp+hyi0iDQC/Pz3Lf7/PkhTndlQr6zw9E8ThdXP2Gw4nl878ZwhIafDFOhIqwg3I1qHM1NTZxGaxYIe1HjVpNqPR7uLz47x6n6iNpzNJ5fJ3YANKhxFBe3KnKUSmHHT4cik8rgxjn8UpHctrZWunTpkiKZxZwGj/paPk81ZzjG1NSMIuAzTEzdVW4+t7bWln0iclyPq859JBikkdFxGhjop2p3VXrcmBe8f3V1hdfDbiDlvUbtHxj6cMRgzzgPaCVlN8x7guuXw2F2dkAUTNel2jGGtJNKEfu1tQCr4Vcq8mxWBce6wTHyZPgR9fUNcAYASJxEq+2DdrQgk6Cnp0/dG2OcYWB2jiAtvAqp2Ipc436wlSqlsRtF6h5RWeliZwzGKRAIBPkMIdYCQZ4DBhGiV0gpBEm0U3DKjCh6saLdFvohFz4Vc0L0eXFxibZiMTY0kQ5pVp8FUZmfX6DFpSWO3kKRGuAUV0RqPR6qrqmmKpeLSRYMUhBK/F5e/ifq7e2hy4p0AiA5qFPWdYtbLAwUpU01RyC1IGqxRIxTyjfU73NzcxxBb21tTRPsF4U2nmEoLy8t08TkhDqnGKeyY3yIEOuWZOg/7FLHrXRWcvsrOBwKuU1PYTq9/pNPPuXxXbr0CkfbkUKO5ze3cE4RXn84DkD2NnHOW4YRjxY6PT3dXFddmlKK97DYVh2nj9++c4cVrRH11kQAxBrR8JXlZSbwdpMxzL9bEUXMCac6q/OqrVXjp9Ov+9RzoYk15hWk6DSAfez3+8lV5WZVZ7MoFvY1hAwh/vbDH/6IibWdrfcET50gKEkZGhqi0bExdnaYrydEqnG9VdfU8PNIBz8N4N8LZPygDvy0xiAQCAS5AiHWAkGeA6QaRBGGGuqLIQB1GgCZhc2ICGh2hA/p3KhN9Xp9aQVlHV0GMfziz1/RjRs3FAHeoP/w939PFy+c47RlDXP9KEe3FXnWpLyACtLEEA98P4gkovfmmmNt1IKUziki//kXX9Jvf/Mbam5uph/++Mc0NNDHiuovQiON2nBDiAzOhK+//ob++IeP6N33PqBrV69QZ0d7un+0uTVS9nek03rJ6Ees3+dICbLB6YBe5Q319RkpwFiDx8Mj9M031+lXv/p3+vlf/hVdOH+ORe2QmooaTpD0hsYmunH9Ol25fIna29qY7OPz3H9cHWNleYli0Rg7RYpsVLw2yL2hlgyRNfRmtzsl/SCY1wRrux4OcS0q5stuFWVdQ7266mdSprMM9BgwbyihwFr39nRzGQQg0Wp7YUSsKxSxHqSHDx9QYM3PewdEVl/PcIigVAV6ErgPnsYa4fqGwxOOLOwryWwQCAT5DCHWAkGeA6Q6nlKUhTENkmQnYIhts6J1kkkjCB8MfV23m0wk6fHjh4okFlJDQ0M6dRYCWQ8fPVaE+jr34v3hD39AHe1tLPiDSE92T14zdH/nXa6rflqnba4v1p/V49DvR1S4ubmJfvLjH9LF80M0PPyEPv/8c0X8E9Tf28ORyOedBzxQ/3rjxi1FcJ+Qo7CA/o9/+AdOOUekHinOZlJ9UE13xrnyOaRIU4q069ZZ5uNqICW4v69XEelaunjxHN2//4jGxye4vvz9975LTkVaMZY+9Z7rX/6Z0+nX1e/oH43vxP5BTXMoGKRgKMgiakWpVk521BDjAeJR4axUP0tpfX2Da8pzAfr8IaiHNHXs9crKikMdJCcN815BFgbIPeruoeRufh1ZEoj0X7n2KrcCA3mzK109X3GYg6w4da8pU9d9RO2ZFb+ffGrNdFstlHu4q2sI2glI7z+NdleO1L8byICIxU4nHV0gEAhyBUKsBYI8Bow3RKxBPpDOhyjaafTURQrhzs4u1wDDiIT4FIAIyOTUDE1OTFBf/wCTOrx/dnaeRkZHWaG6s7NLPTqorbWV05Szla2z+zg/JaSZpDs71TVbxMts/CKiXabIJ6KjpYqMPhkZUeR/mFOlES19njnEdyP9e16d0+PhYUVinYrA9tDg4EBqTgr3vd98Tod9Z/b5HfRe/R04BlLaEZ1GNBVvnZ6Z5fruX//61/Taa68xwe/t6aL6xkZaWfXzGoBYc+qqIouYE6xRYC2ozmeLo252wui37WJhMKRcw2lz2r3J9fxyqUFym+uYoTqv1e3tGh++H9c6iD1Sd/sHBjhiDWBscOrMzc1SOBSk1994g/eAGRKNtA4HXZc6u6REXf+BYJAePHhE33nrzTSxxn3GU+OhkNrncJacRg9pONKwT6anp9MClAKBQJCvEGItEOQ5YGCD1CKlsLjY/tZEnBqrxgDg+NpoBGBM3rp9m2t/axVpRd9WEM8bN2/RuCLb+OzlSxe5H/XCwgItLS2ymA5ahiFyiQcizCWlJene1KyWnervDGMW6tGIBkHdFoReR7Of1f843V5KkZKe7i7++e+/+rUioH7yeb3K2K15rrkIh9dpYmKSjz040E/nzg8xqT4IZqLMkfeUqjmlVNGRAg3HBOrJ9WuYL/0AwTME2pJM9FDDHU/E+XNQE8eewDjgRFjcWKdHjx5yJgBqtZEOfk2RbKzP9MwMjxVzojMOMOf+tQDXpntZjdxeQC3ZmSLWONdcgdFHPYEAI69raUqEz65rDnsFx+d62MiG2qu+tONDaxUsLS3RhlpvvA9OE6C62n2gEr7g5KGjzlDZDgaCNDc7y8/h3nDzxk26eOE8O7506786dX3BOQqNilNJBWfxskruKhE7JQE1gUAgyBUIsRYI8hgwxNYV+UDNMdpcIQ3cbuMMZCMQCDHhLTWRSBjxS4tL9Nmnn5KvvoE6Ojo5+vjb331E9+7eZeMfBPDTTz6mwlSkBqmRNTUe8vp8nB6OCLZP/Q41axBzRAgrFeHaZfXjbRZsm52bJ7ciwqip5nT4sjIeByJFRYf0dtbjM+ocS1iJuq+vnyO7o8roff3Va881FxAoArH+0Q+/T40N9Uy+siPO2WngMLoxh0yOk4aaOdR5UXOJ9EykZeM5iJbheVaBV0a6Xx0LEWe8Z3V1VY19mZaXFinC/cKNtjloTQaj2VNbS/UNjXTz1i0mYu++8w59//vfo3/87//ILctA5JmEl5ayQjCyH9CrGWOwq/+xOYKPMcPZYTiNtvfNn93Qx8b6GC3fjN7hdpJVXdYAJ1U4FKJoJKKuCy/PE17D9QCHVXg9wvvkn/7f/4d6evvpgw/ep7ffepPJnPSytgbma1pnjiwsLNEnn3xCv/iXf+a0/G11Td65eZ0W1L0BWhjY47jv4V4H59bWKQmHYS/jnoCuEkhHl/0hEAjyGUKsBYI8R1wRLRhD5ZwSar9BBMKHyCJIcampXy6Ep2ZnZ2lpYYHefPNNJmvT0zN0584t+tEPfkitbS1s1G2nIrL4HpBLkOZ4IsmpkagfB8GbnZlVhCLCz6EXNqJz0eiWOkaQhoeHFcFc5XmAeFc8HqMdFjfbZfVrAJFsRNOdUN9WRmRFeQUrjiNdG8QE4wAZxXgV1X0uYs3RRHX8oCLCEEeDiBRIMKLOSJWH0RpVpGhzK8LkaDsZZ9Gipwa5Mc5SdgyUsZAaxoW5/fiPf6TbihRjbvk81NgxnzgfjH9gYICuXLnEEVRE9eFgMVptOVjlGwQbf3/8yafshMGYmpsaWXEdKtIPHz6mwYE+Jtao066u8XCdLpTHs/ty22F045yggI7o6+7Orm3H/TYgKwCq69hXyJCwc170OkDpHg4qpMpDlRzrin0P58qNb74hT62Hfvbzn1GLWt9bt+/RjRs3uRf63/3d33IWQC7M48sIs2Po7r37dPPmLV6T//M//SdqbGyi69e/5oycW7fvsCMPxJoFJyudfK+KnlK0GGPANb+n7sG4d+KeVZEDLe4EAoHgNCDEWiDIc0Q2DSVX1KWehtEMMry0vJIWvwIwntnZOVpeWaXG5mZWxkXkcdXvpwvnz9OFC+dZUEunjRtK2iDXSSZ+UKTeVER0k3sZ47HBERWkV4JAo091ILCmjrvMac34rhg/n0gTa0O0LFO8rKi4JN0rGsfe4brUGBXtGD2kNxSZDAUqOILscDj2RZs1DppnkP3tVJo2SLSRNpxMtdgq4vZgIL6VLic/v7enFc11LbWRvo56TE1wMYbx0VFFpJ1cgw4hKsNB4EylSxvEGhEnvKciJT5WlHqYI2kYR89cjyLMYRodG6drVy9z/2/09v7888/I663ltG+jx3cTR8KRDZFd424lNHnkVmoV5ZzunEup4OwoYeGyChZ9shucoQJBN3WteNRaoW0b1ntlZYW+/uY6O0POXTjH7eeQMVHoKKKx0TFec7yO9W5o8HF2x2nXrZ91ZGegYJ8GgyHWjsD9sEJdk3B2vfrqNb4vIkNnYnyS7t25w+UnDWp9jGwZNzvUoinxspNo+XccFHHbr3J2Cm5yL+uoEGuBQJC3EGItEOQxYNChPzMiHhDdKii030gGmZ2fn2cSCAOSVcIVqRwbH2dD/+3vvMP9lCEOht7SP//5zzmt21yLrWuikb4Nao6e1YeB66oV8QYhnJicpKtXLtPly5cOfJ82eHVEHKm8Ou06Hk+ka5RRl7ytiD/6RycScX5dp5CbW2iB/CICrA1gM/HeTrUAwxw4U6meOEeQaagDl6jf8bNUkWNEkB1FDp4z3bP6IIIDgo7IFwTQPvzwAyZEzwuMt7Ozg9PBHz58RFcuv0ID6nvn5ufo5o0bdO7cOR4rouEtrS00MjLMLXhwXs9KqT8pmNPjQUqQ0o/IOhwy+nm7SYeG3gdw7KB3OLIFMCd2ps3qMWBN4ISC8wP7Ab+PT0zRn/70CacV9/b2MqnG3kI9b0d7O01OTdKfv/ya5zMa7aFuReyw1no+hVwfD+a9CuDeAOfGk5FRun3nHrU0N9Mrr7xCfeq+p6/tzs5Oeu31N+gf/+//SpPqvtWl/oZiOPrIg9wa2TYJTtm3c58juwXdAlBWA6cRMiJqv/1jAoFA8FJCiLVAkKfQpBGRXJjFWqDI6mMCZkMcbaoWFxaoXRnwiKTiPYg2T06Mc13hj37wPU591GJaPm9dWnX7eSI0RrupghTRKzw0+10btLoOtrh4jyMz2erahl6YIR52/euvU+PKNJyBUHida6bxHSCbiHDjPMz1t0i9hhjRQH8/9/PG4AqznB1mEn0kQlNQcCjxPir05+HQoN0d7lONc+zoaOco5u3bd+ijP3zMEVBE/xFNi0ejXN+NdHzsLT1nVpEwcxuxMjgiSopZTOm0W0WZ65JjTKw3jLZkav0Pqp+3chwASgOwJ5oUecMcIQtkZOQJTY6N0D/8x/9I/X196dZy+FlV5WL9ALS6+y//5b/SxPg4/eBHP+Qe13BeAKcRKT3LMF8HhqBckj766A/06NFjevPt79Cr167wfU47XwD8ffnyRfryyz5aWl6lUbUOra0tLBgIhyJKYrC3HI5qta72rYV2iGKscCjCaSl11gKBIF8hxFogyFNogw7GvmEcldlqDOlILlIH1/yr1K0MdaQQIvKCtjKJ7R2qV8Z8bW1tOq1at5g5FrE86Nip4xus+Nlj1CjIIqjm1/b2no5Lp47r9+H8FpeWaWR0jFoV6URN5L/+67/R9z78HnV3d3I6Jxui/BlKnWNhxjkfNBb93GFzYG4r9iIwR931sSAah+dKFDlsaWmh/v4Buv7NVzQ3c4WjbfU+H48fewv14CBnVkeszWAl+OKSdBaA+TxO0+A35mMznaavx2X+aRX0+SPqjCyHxqYmdizNzc8rQrZJg+fPc4oxIqB63+m5QxQU/dnff/99unvnDv36V7+iv/nbv1Vr3cTkWkjU8WAusUDWy2eff0GJ5A5dvnKFSTW0C7TTzbxvXZUueuvtt3kNFubm0t+F0g/U7QcCQc50gcPEznPBtQZyDX0LZMkIBAJBvkKItUCQp9hhsZk4p/AVVTjZ2LfLPNYGO5SIUQMNYo1aT4wB6YS379zm+mEY/zAS0+TogOhtroANYDK4uhkglhOTUxxNQoYAyNXY2DgNDg6Rr96njOinLZfM55NL57YPJjKISObFixfoqy+/oOWVFW79g3ZjSHdOqvOFuFkj1ds2NOwVpMpj3+zs7jC5zpWIKq43EA+QVEdqPIf1ILcKqDvH8kEtn9WnFbGOq3vA1WuvktfrTSvzm/efA84e9d5zQ0NcS3vj5k26e/culyWgdl+fR07v2RwEMnPQ4mxsfIIaGxs49R5p+BrZzjTcHy+9cpGGHz0kv3+NgqEQ95CHWCFq9v2BADU1Ndp6DkYJTjGVlVdwVhHKdQQCgSBfIcRaIMhD6AhkLG7UA1ciYl32VDjMLpEp3VMX7X+M2mEHi149uH+fBvoHOfr5NJWWTpx47un/nkFuzMfJNnTNLXL2Doh+4zkQ6bW1ABvOdXW1TK5bWtt47hE9rKv1GN+nI7r6e0C0DxlH9jEOeu0pUX+xeTLXJ2OuKCWURql5Q3r40NAAtbW3U3h9g5aWllkh3Ov1cSQfRFun0z/rPE4C+G7Mr6FqbvzzZrQa285IvbYT5mOCWENkqqypKaMMwA7Sr5XjseewfnB+QBcALeLgEoLWAFTuD8uGwP0CPcqvXLnC7emQdYGe7dXuatYE0DoH2ecs2I897lxg9Am/ffuuoV/Q0U7dXZ0H3mP0tYzMAWS9VNdUq+tslQn5+aEhRbjLFbEu5jrtRKI3fQy72rgVq3s3uhFgj0jEWiAQ5DOEWAsEeQg22Hb3mFSDiBQXGcquVqfrZhNjkK7VtTVW23ZVuTiqe+fOPQooct3wXr0yNtvS9Z5G5vZemqSdhOHIqtqHjC+7lvqwY2njFwQOEVLDCH76OloaDQ70k8dTzb3CQbTPnzvHdccO07lwzXtK5Aw/d3d20gb1YariBzkETnr9zMcq1N9tMvbhEMB5vfXW2zQ1PUOLS4t06ZUL1NTcwuQhoNZXr5sdSAvaKeJaUlJKm1sxisbinB5+WoRPryEU6WOxKKuvZ6uuW11fjX1l9Dg3at49nhqaX1jivtpudxWLlIG4mcdshl4/kOj21hZ69dVX6cHDR7S8vEwfvP9+hkZDrmQI5AKy11cLGd69e49u3rpDi4sL9Pd/9zcsTobXdImAhvn60+UY7e2dFApv0CeffMZrAW0KOI7QjjB27Wr6voDjWH1Px/c7Uh0dELFGjbVAIBDkK4RYCwR5CqO+GUZQAfc8Rm2eHZFq80+0l1lQxn2d12j9sxYI0L17d6mjq4faWtt4THalymbX4B40F5w+r0haeGNdGcRLtLS4SGuKOKLNFtp8jTwZob6+3ozPwOBsU8Yv6g9hNCPqd/HCOTaEQVI0cGxE7u/cvk3+1WVO+6xU721oaKLGpkZuZQWSDgeIwxQdzIbdKbk4ElpbXb16hdXd/aurHHDv6uqk0bEx8q/5M5wDdtQSc516oSGqhHRbODMgBnea6cpG73T0Vt/kOnusv3m8VoKzQ5JJmp1b4LUBEUOdPBTjsSyNjY1HVpPmlm4lpRzxHtneoQcPHrLz5Cc//Qk11DekMwUEBrKdYNiPn332OU3PzHKEGfuiurqG9SWynWjZjj69f9vbWml8fIw++/Qz+uC9d6lI7SWotD+4f48jxuZMCDv2O46DbgDh8DpnRAgEAkG+Qv4FFAjyFEysU8JlIHHlZaW2kw4QyVVFxHzKIEedIIjq9PQUffi9H3Dtrp0tibQxCgKMPtbxVHSP+2BvbLDBGEcrrcQ2ReNxbpuE3rJQVUcUEmQXRrLWRNNAWjKI1N179znFG06Ehvp6JiDZ57WXimbhuIgucqr+9h6nWM9WzDL5Qe0w0vZBjuB4QD9qREDxWna0yy6gPh4pqthDyEKAgd2s/kabpmAwaJybjampgFYr1v3JTxu6vh491uGIKEr1sbbrmoNDCO3lIHKF/uXYYw8f3Cefr54fxx0H7h9V7ip2Ki2o63Z8fJLK1DXsVftbcDBwv8Vc3b5zl1Poa2qqucZd96AHnnWd6OdRH48MgcCan6ZnZ6ne18DX/+zsDK2vhzkTyc7SBxynQt2P0PlgKyqp4AKBIH8hxFogyFPs7u2yoY9oR1lZaYbatlUwR2SMHtqorw5SY1MzE49AIMA1qO3tbZyeml1jeByYj2P8+rSWGqJpWjHa6Ekd5/ZRaG2FyDOiPoimQ80b6ZVTkxM0pUgiUnnhAPA11FN//yD3bkYvWRbrUobl//Wf/zOnQ5qPvZtKuf/kT58o0hmhwaFB+tEPvq+OVcGk2xyhqvF46PU33qCf/+wnVKIMZdRmz8zO0fDwMNedI200ouYMES70IW7v7KTe3h5qamxgIx0E2xxxh+q7Tj3FeeGc9WucCG+qW3+RtcdnQRQRtQqGNzglvL2tjQk3nCc4f3PfcTsAooK12jat9WlCp2LjwWJTqevNrkg+iPTo6BgLu5WXV6h9FKE5RcSg6u6prT2W4wPnAhIF5xc+j+sJqve4Zj21nqclA4KMFG4Ijg0Pj/Dz165d4fvJyJMnvCcOSgM3w7w2zkonC81Vq/vFzMwcuauquZUfnFg4RmRzy/YMjbJU6zX8myJCdgKBIF8hxFogyCOYjXidCg7hGYjf2C3uBEN/eXmJgmt+eve771E0lqBN9RxabHV3daSJdcaYUkZqdsp29nkhZRtkCorniBLhPBH9RdQOKbFoeQSijJru6zduK/K6wJEWbeAyKSspZaII4tzf30vOVFQYxIRVcBHlV8+VsOjawaTRiEKhB3YJ/fSnP1GkM8yqy6VwZChSbU69zT5XtDFqqPcxYe7v7Wbyjyh6UpFlo1Y2RhvqPCA+NTk5SYl4gp0lrB6siFuFs4LrileWl/m7bt+6S66qSm6NU1pWwuOvUOteosZTUlzEDpYih2Nf5CxToE0PltL9sc1j9/p8tLLqp4cPH1FPVye5XC61xis0MjZOHYpoI/Xd6lpiPWYdsd5Se0ob+6dV94tjY72Q+ZCIRTmyj/UH7LjmcC2EQkG6d/cOXb16lRWkIXyF/V9T7SZvXe2xxgFiDRLX3NzIDhTsKTh94IhCqyj0Mn/a7s0ecbZcBs4f9yGUSszNzbHjDGrqw8NP+DpEnTvuS2XPSN3OUGlX7/N4aqm7u5em1X2sr6eb7xO43heWltRah8ij/raz/AIZNMi4geq8QCAQ5CuEWAsEeQRzvR+M43g8xvWSIHt2KRPrcaytBSmkiCZIKYj0wuKyIgA71NHRyfXWugb16Wd3mViiDjumCDLIUjylao6/8XN7O8nfAeLJwmzot7xriIIhcqwjqyDPaIOF9l0gubWKWDQU1adFxwoLHUyiK8orODoEQljBJDpTACu7BpKFx3aMHs+6Vzbegsh0W1sreWO+dP/nb5tvVtstLuZjuhTB18DYNbHe3Nqk9fUNjrDHQaxZPM0QewOZQusyjGNrK6oI7yoFggEenzEXhoEOkgwSWlxUnEonL+I5wp6A0Y/fMQ70OQfgoDhsbevq6vh7Hj24Tz/43gdUVeXm/YU63DpFuFAfblc6OMgjtAPgwME+Oc0IGo4NYoX9W8CR9FJb0/aRnj87r4ivInbu999nvwiINdYHfeKxv49DwozrZ5MdF1C6R2bCuXNDHBFHK66amhreL+be7nbUkucitIMB1wBaazU1NaX0I5yspA2CzI4/ZMOUPG29d9j36PsG5rivv49++5vfcFZIc2uLerQp4j7PyvxQGT9M4f2kge8u52wZ4ii8HYJ8AoFAkIsQYi0Q5CkMYh3nSGVxScm3f+AEAYMLRC8eT1Kd18e9V9HbGbZ9d0+P0VM7yygDmUQrrnv3HzBpRJqz7lGMVFTURaN9EKd3Q6E7paoNUghii3Y0JcWlLBIEgz+ZTHAkuVkd+9zgAEfIs6P2BylyPwtQ8uYx7e3uew3npHsEHyo8doRjFKaIGR6os2xuMn0+ZczCUA+vGwJrOF9Ek9yp1FDU+MKhElfzhzmDA0JHeEGi4VRANBWEHtF5AK+xYrR6H1SgD5sT9GdGWQGiaFgr1F3icV+t2dUrl2ytv9XaAblSY401gdOnOCU05bAxiuv3B7ikAY4mRDax7tAyQNs3OEPg6DkOEYLbiImg2oNMqNRzQwP9NDM9TVPqMfzkCfX19iri7sp7koX7QTAUVsT6ETtV3nrrdZ4zXMe4NpGhAwcYHEDuqm9P39av43ru6e6mX6nrF3XVrY526u8fUMR6hrMHEAEvtfG+zuekxoX7iajCCwSCfIUQa4EgD6Hr/hDl1IRKP2+XMjgUcUF2u3t62aAMh0N4lbq7uvZFqwGIh42MjChCMM1RNvRJrq/Ho57TT2HEIyKKWkOQQnOfYA1NlEEKHj0epj989BHVqe9C1E239dJjzE4dPirJ1nPLXgLTZ8wp1od9zhw1fNY6ZCsNZ6fFg9yWltZRpbNCza2Luro66J2338qIGGe3LgPgaIFBjgg3sgmQZg5xOawV1M9X1c9IZINaW1syFdpSx66pria3q5JTnlFn7VNrA/Lw5PEjWlffB2eHVZHa7PlDvTz2AfqkwwlzmuA9F4+x4weOrJIjKnCfFOAMAbFGCzS02UL/5KWFBfre93/A9dV6Hxz52t9LtdTCPKf2HIT0hoaGuL3Zv/yPX9D//r/9r6yAD+QrqQagAg7hQjiaerq7qEfd3/T1jflBqQnubSDWz7rHmNt1Yb2QxdKiPltbV0dx1hHYZc2HRw/vswgkvrOkpsbyfabHi/KTQkcRZw0hQwhXef6uukAgyFcIsRYI8ghmITAt3MWpvw571LfN34+INQh0lzI2cWwYgqXq74721jTRNwPp4ZcvXaL33vsuR9hQGw7ihAfSjxGVRu9ih6lO8dvIqRGhzXz/Qb8Dh82PWagMNdkFypBGmiyixNnfcVBqpv49EU+y0FahI7NPt/ln9vccNJ79x9OfPVgEzvw3IpC6fhyOCtR4c0232ifIAkBN7ldff8N129nfA4PfmYrANTQ10+zcPEdDPdVuCgUCNDs7xxHSep/Xtr2G9TV6tRuibacZOTVS9fdYDb7YRiG37Z0dWl1dVo8VRbzOYxdwfTRE8Kampuizz79QRHuBBQO9dd6MXtYa5rFCNX97N9UfmTIdOqgbhoo+nF9IPcf1oOu3841cc99ytebIGvn8s0+5tv3SK69k3H9BRn1eL41PTHI5S/a1nn3d43c4iWbn5rhd19TkJD/HLeUUMe/v62U9BZTLzM0tsKPLaujzwb7BEoNYI3NHOxYFAoEgnyDEWiDIY2i15qIDIsRWAUYYlLPX1vxUUeFkoaNQKMzp3OjTDAJ9UJos0rahmt2f1Sf6RcdyEPE9LglgQTUyiClaTSFai/MoqqjY9979xrJRP46IFoS+olvRdJ328+Kg8zjsXM1jKkz1x8Y/DEgjdVZk9tlGJBsp+ysrywceF84N1H62d3QqsjZPgwP9HCFFnTqIds/qKhNrq2A+p8KCQnYSMLHe3rHsmEcFxmCk3BfZosAPsMNqI0KrK6sU3dzkOuhEcptVo3EtvXLxAhWXlNKCIn+o/8XaIYKKvtYQNTvImYO0etT0w0GQHQ1FrTa0BK5evcxRcgho+bx1eZsKji4HmFu3u5r7ujc01Kdf03XJXm8tp84fVq4AZwwyHULBIM0vLNKKukdEttDSqoB89T4aGBzksg5kksARhiyRrWiMU/LPnxu05Tx1yQ2WGI44ozOCLYcWCASCnIIQa4Egj2COgAIgcEysUxE0O4xfLb4VWd/giApSsUG6AKQNH6ZObk71fRG1W32exuN4nzsIGIuuo0QNLfpbP3o0zPWPED/Dxw5L2TY+v8utsKZnZtgYxpog9RrEBfOR3cv7qIQ7nTqaqjU/iljat+MAhfCsz6OvdkdnJ3322SeGsa/IREtbO0fu4DgYUkQAadoHkbYXwb5IPBwEau62k8l0m7HTguFM0sTayKywI5qH44HcGSKBDurp6abJqWkm11ijDz98X+3XTXr0+DEruU9MTNKy2nu9ag9D/AqlA1poTafwo1Z8PbxuPF/kyLin4CccKW+98Tr94pf/yq2ftHBZPpDr7GtzJVVG8dprr7NoGbJrzEJuKAmAA2471Qov+/4Ap1AksqXuLUHOAngyMkb+1RVqaGykwYEB6uvrUfdPL928eZPrrA3HRjs7v/B+XdpiNTBeR+o+pXUvTru9nUAgEJwGhFgLBHmGtMGTqpPUNcF21VcjlTEYCvExUQ+NtFhEy4qKS6iy0mVPixhNrKnghc5djxUK43/606ccnUKaLdrdvPOdt7iX7LMU1/Xco75ybGyUZmdnyVtXR7/9/R/ozTdeo/PnhtJR5OMqK2uV8lgsyp89qG7dCqD2s62tjSOkmAvMUGdXN42PjSmSp4lWYZo8nOS+M38X5gxEBqmpye3TFVRiwrGzzdFH1jQAubZof5vnAD/9a0FSh+UUfWgJPB5+wvPQ0tLGP9EyC89feuWiIthP6OGjR/S733/EDpFrV69SR3sbi+Tp78ZehRMJ2SZaYd+8P1nx3uXi6zqZqtevTNVa5wO5BvS+Dqt5QvnEhQtDnP1h1m3QNeo6q0KTYD2f3CItHGYyfevWLXZmoB7+gw8/oO6uTnZKIi2/obGeHVU4Dua2ubmZHSSooYfDDtlIVvcV1+dlvqaPJsUoEAgELxeEWAsEeYZ05JMyo7d2HRtppMPDI1RaXs7tftDDdWTkCbdlcisD3o7xFLFidCmPAYJdIAuIDh+lptr8Ouoc0UMa0diS0jJ6953vcD3v3PwC3bl7j41jRAnhQDiothnRP9S3os4VrXc+/OA9amltpfn5RW6HhLrk7u4u6uvt4bRR/bmjOB9Qs4me0kWKXOKzLyIalhGlLqBUbe3ePhLHdebOCursaFVkrJoVyEEazp8/Rw/v3aXlpSVWK4fD4diCWUdARiYA+plDLK3oaer1aZI6R+HT6O6uxUrZ5syOxcVFvrZ6e/vYyYOSAxCxgYF+JnVYB9TUI0Pi4sXz1NrazIJvqJWemJyiJ0+e8LXS0NDIonWr6vNLah19Ph+3oDMfz+zU6Fb7fmV5la7fuEnvffcdziDIB+i5wD0AKdlIr0dZhVnLAcjWWMDH0HN9bc3QI4BoIP7Gml28cIEFHuGgqK31sFAcHBcQCUOqPeqbkR0CdXGU1kC0cG52Vn2Hnxrq63n9rARHrHF/2SN2IHGbQ4lYCwSCPIQQa4Egz3AYMbOLdEDYC6mnZWXlLG4Eoj0xMa6M+kuKcFkvtgPoVjetisTCeA1xBG5/PXQ29LyBEENA6MnIKEdlYbgiitTR0c4ptyAdN2/d4dpJ1FxDvRfRJrzPaEmzzVF7kGqoNYMEDw4NcP04UuORHooIL1KnHz4a5tR5CENxn+jign3j0TAb6yBHEEWqqfHw92U7Dczvfz4c/FlEiaHajjrd7Z1dnqteOBfKS7neF8TBXeWy3PDeTaXS6lKH0wangBcaGRIg/HYAcwyhuZKSYuru7ub1Dqv9ihRu7FXdlx3boLCwmIXG6hRxw34LBIJUrIg1ep/H1f5EuQZSu5dXlpiw4fO6fRyQUd+urq/Ozg5WHx8eHqarVy5z32Y7e3efJrDGw8NPWFSsrbXl2TX1e8beQLYK7oXIdoHgHHQm0FLLo67fzs4O9bOGnR+AvofjPYiEI2V/ZXWX16dWrSHI98zMNC0uLXNk22pibZyHEGmBQCA4fWtDIBDYimxCY0vqtelYm1ubHKFGz9Wy8nLaWN+gBUVSX3v1tX0E0Irja0C1+8KFC2o8UVrx+xURbPjWY4MQgXQgQv3nL7+msDKCOzo76PXXrjEh1rXqqE9FxO+bb76h0ZEx6uvr48h1dU21MoYL+JiTk9PqMcHG9Pvf/S51dXdSder8WxURb1bjQUrnHz7+E339zQ1FlDfo4oXzbDRnR7+y1d5h2IPwo262NUXIzXWwx13z9Pv02wuerXCOCGhLWxttbkZZ7b2xoZ4aGhpoR72OiGeXmjOr1tk8Fq16r4nNaaYiG/XISJne4T7SVjkWsmvxIRIIoTLsAyM1e5OjqCg5KDpAndxQeC7l6wEPOIEQ5b515x49evSIJifGOBPj1WvX2CkFUqcj3xr4vcHno7LSYrUPIeC1SO1qPyCb4WWG3mMod3n8+DF5vV51L+jIyJjQexBzCLV9pHBDPXxqapqzXZAFAAVxCM01NzVmlIAc5AjFT6TlY58jSn7+/BCLmjldVbSkiDWuNbfF561rq4GiouKMzgwCgUCQTxBiLRDkGbRhV5hK3wNZhLFvB2AkgmjNzc7Q5ctX2AAD0UIUDemSMNKPguc12syfgwE7NDhAX/z5SwoFQxl9rAFz3aD+G3M1MjpKd+7c53TY9997l/p6e8lV5eL51J8HYRkc6OMUzeEnozQ6NqZ+DvM87+4Y9YdQY0aLozfffIP6FOkGmdFkSBviSL39yY9/RB/98WO6des2K23/xV/8BadSm0XNsom2JtZjaqyo1fallLi1ka7TsI87d1yrCRXz3aciZtmkGg+k2jc2NrFjAJFzEK/GphYKr29wP2zMg8Nx8sa32XmgI8NGpNiRPv/subIDOJ7RYouYdEE12ai3tuZ4WjcAZQ6bmxHu9449g2wBpGSXV1RwFPPb5gHfg3WCY+Y7b7/BfZg//viP9LHaj3/4wx9oeWWVLigih97z5u/ja8eBzI16qq1bpocPH3Pk9GUn1gapTnA2ChwYJSVNXBJRyGUAxnv0/sR7xiem6N69+3Tv7h0m4VevXKHXX3uVnX7l5WXpFOvDrlW9z53OSk73R/bLYH8fZ6l4PLXsEMEesOO84bSBw81wstijei8QCAS5BiHWAkEewUx+dG1lMplgY9COaB7EeFDzib7G1W4Xp+suL69ydAVRNC3wc9A4ntb5vliEPRqL0erqGhPjgCKfS4tLTBYRVdNRvOzjIqo8r943NzvHKssViiCgnhrp30jXhPGbTcpR14woncvl4t7cSKl98OAhk/h31GfRWgxR7jpvHa+DOSKlzxFkG6T4LUW+YTSDLP/5y684ktjS1MSv6fRac13t7Ow8zS0scqr9zMysIlMOamo0osaOlBjaccHGM6JSKeO54JCoNYAxoe3S7MwMhcOG06K9vZ2Gn4xwq67d3b0MsnCS+05/r1afx9wiFVof5zQMfowJTpYiNQ8gIBiXlYrNRv1+lPcASA73V1enDU0AR1Ex78mj7AE9VyhvqFRkz+Wq5NZREEK7fPky168j8wKp4dgTUAQHQcTPQhbSauKU8m++uU7nzw8ywT8tATm7AA2BGzduqjmo43III33baFUHx8bS8grfT/CIKdKLtTh//gL3r0c5ilfdD8wZFsBh90R9H8e9BHt8cmKCxQrhCMGxca+Nqfud1cAwsd9wXaO8AOcsxFogEOQjhFgLBHkKGHIgfzDyYXxZTazx/TAskUYNYxARLLRCWlZEC4Z6TU01k4/DjUjj51HVnc0RVR29g5ox6ppX/Wus5A0DECQgHo/R7dt3FIF9k8mDNmxB/EGE5+bmaWRsjAk4XgdB7eUoc0l6LAelZuO9eLS2NJN/bY170CbVfCMqBQEi/dmDzlmTQJBriJd5PB6u656ZnqXx8QmO/IK4o9a1LKU8rs8TrbuQGfDaq9dYFRi1rnj/ysoqk/kadc4uJlv7W3g9WxAtxunMFYpkPQsOjlg38PyGQkGuGcVYp2emyb+6yhHrPSpmi9yqqDX2CcaLPY5o3redm9XAOIrUfGzjelNrZGWWCJdcqP09OjrGonggXkg7xr5Bqi5aoh0XWmwPkWgI7F27dpXWNzYoqIgz7iGcjRAIcK9l1GqDYIMoNql9AOcKMhewNzEPL6s6OM4Leg3ILrl69QrfJzBHuO4QPcZrEDQrLzNamNWqaxprgX2KVHCQbyPD4ul9AXjWXOE1d6r7wOTkOKeWw0nZ2FhPd+/cZqJ9UGbJCZ857zdkYmC/HVRiIBAIBPkAIdYCQZ7BXOeH1OuEMuoQbTjp1kdm6JRFpH0jWlzn8zG5Q6QLfV6bW1rTUbTD0h51iyYYb88SXUtHLFOp23g1rgz/5eVluv/gMT169JCjmH29fXT1yiVm7F999RV9/vkXHFVtb2tlQoBvwbwMj4xypBm1qn/5859xzSI+nz1X2RFbM3BepaVlHNUrVsQGqZ7m93yb4QzU+7zKEK+hvp4e+rd//zXduHGLnjwZpZ/97CfUmFL+xdxo1WZE///mr/+Ko/K379zllNMv1Dmev3CB6zBxHiA5+siHnY95PSLKeEb0u1oZ7s/aLzhfiC3B8QBhNog4gWhjTIiqYT2KS0o4en5SMGczAEarsRgLqen1Oq1oKeYIadCI5iFiDYK5Y1HEWs8DiCxq7Cuclay+j7kYHx9jslflOhqxziZjcM6g5rqxoZHVqNGKC0B97cTkNF2/fp3u3L7D77+iiCVKLZB2Xlvn5b0D8o21OK2UfKuBPYd5n5wYpx//6Ad8fcGZAT0GKOJDQ+LiKxfptWtX2LGm25UhpX5sdIxW1sP8PUfNytHrAsdJuZpXlNgEgiFqaGzi7BvUt2PdjZR+x4lk/Bw2DjjyoAbuKnM+W6xNIBAIXmIIsRYI8gjZ5A8ED5GsmCKQMI6NFN+TT8vVKYtGj+cgtbZ1UGlJGRtjG8qYbFHEGkJmzyLWMELxOiIyiAI/a6xscKqfSEdF65o7ilSOj42zkXnhwnlWSG5qMogejgZCjUjb7373e/rwg/ept7eHScCnn33OqdQg/X/1lz+nluZmJoSnRdKwZnCGoC0XiOrj4WH6zW9+S9/97jtMlLcUefntb3+v5rKCenp7OcoPBe5riuS0trTQyMgoTU5N0R//uEwj6m9EzqECXZrVDuyg+mkma+F1Vrauq30qfKVfy3YmcEuz0jIWVUKkzldnpLwjl1ynDqPO/aT2m1nMCURiO0VgcW7mzAK7oeenuLiE03UR8U2Y+hbr95zkPOBckWo88mSYXnv9dd6/yJRYXJhnETNnpfNYfb31nCIiDfKIvVeYiqzqtYfyvdv9AV28eJHbdE2pfTY3N6fWuILrjEOhdXX9h9hB9DKSagBibniUq/vq1PQsjY5N0MLiAjs23n33HS6PaKj3MeHWc8ARZ3WNqhlW1+8mZ3fwve4I86PnEHu8TO3xZDzB1xru5XyMArUPNqMcCYezEPXyVgHdHjCe8iN0VxAIBIKXFUKsBYI8hBbFgfGVRB9nZYQnUq2JTtrIBwxxm22urd5UZPrchYscvcPvEUWU0Z5KRxUPO35Jqhcs0rhLy0qZmB12TKjsIvUadckTkxOcwop088YGHwstoa650pTODJGwS1uv0KeffkYjioCj//PK6gr5/QFW5u3p6eFUZiZoJnVf8znaARYGU2uEOsyhggGeh3v3HtD9+w/4XCmlun3l8mVu8wNgndEDF+niIOX/P3vv+VxXlmV3bsJ7770H6JM2maYys0x2l+1Wa1qt0UijDxP6ONJfowjFRMzEfNBopOludSuiu6qyy2VmpWUymXSgB0DCe+8t5/z2fefx8vEBfA6EO6viFUDg4b57zz3n5l5nr712SUmxStuRp/7ud7/Xa29oaNBNA2/zwvssv4w+8OnaCiglIPP2Z6W2q//UzQ/dUJlRAk9wn2bOY2h4RKXtO9XUxztOEEEk/l7NZ+qey49TU5K9em9z/VpjvekR60S7g3vlAIZgTU/LQF+f/OAH31dPgOXFBV1vkHtb0x8NeD8u+DhX40wfupHC3EI1kZOdo9Lk4qICdalGkYIvAXXadbXVh5JQW9AJgHKXhfk57W9fVl4ubW2t5tlRr874BQX5wRZlfuWQ3dhiXrAZpKQ7ws0HjsG4s0nKZgfdA3RDycx7auvn2bw0r+zA8263FEmY5HFsMvEODg4ORxWOWDs4HFEkJ3nEemNjXbNbkE/+vRuA5JBpRkpK8NjU1KiBNp9LJk3luuk718FChMn6dff0mPd7Rmehn2H7787Mzqkc+qkhmwR8dbV10t7RJo31dcHMtz+wheQd72hXsx/+Hjdr6kJPnTol5944Kw319UpI9sr8KhScf3mZl/laWV6Va99e04Aawl1VWakZeMiPBaeMyzBkmwC/rLRUOu/d017Za5rZXddexdR7YirHcUOJE8egJzfH4RjhastDkRrYDOG+NzbUadANuaaelAw70vbdghLrlRVDWlL3RR9rzoHe7dSgstY2drGXNXLksfFxnfvIhCFZE2OLut7YZMhIf7UjeDjMG8IIeaNO35/t9jvTI3mnZzVScXoq08950zxjUIssBUpO7N8cNszPe5sXmIehqmlqapCO9jZdq6FlFv4NFdaa9hRnE2pmRtLMPUo2/44USqLNuGdmZmnmmPnFMXiu4ivBMVmzuwUrBU9SYp27a5/j4ODgsN+x99GGg4PDngBZYHagvRUB75wJmjEQ2xWHZvN1eGRUJcAY3UCsRTPLqxpM5uXlqLET8BNeP8i0joyOyieffmKC1VYN7v2AII4aMvGHP3yi2VjIIZLvkyc/0CA/MyRL90K9oXmRZfvpT34sv/z1R1qPTbsoJNfUKlrsB2LtP2+u6fz5s3Lju29l2QTURSaI/9MPf6iBfXJApus/Z74SwLe2NmurL7Lbjx53qcnV9e++k7q6Ojn3xhm9P/6Mvv17gmcIA8cPZ9YWCu4BmyHcd9pMEXTTGujB/fty8cIb5h2JzWD6CcvWs62gFDwtCpKSaDx31k7RTDG19suB0ovd+jxI9eDQiG5kKAnW+ugpmTeEG8JFhjOaDL5tNcf9R9bNekr2lW34N1nsMbnW4+3t0mrW4IKZm7/61T/p/dgtN/j9gNnZWfMcS5P/5V//G2lva5G8XI9khntu+P/NJhCbWhDjgYEhKch7ntmOBBBzNm1y8/N1brGJkZNdJOUVlWqaxvOMNlyhn5sIWP8M5pbWe5trPmz31cHBwSFSOGLt4HBEoTXWWVkawG1sbMr8/GLCZak2wNoyQTm1vZBfCGtFRbmamBFo09+3wASEaQFp93bnAPFFSjmrzt4jUlhQqGS8p6dXHj16KNMz04ZAZahk+9LFC5qpIzuarfLjtG0DW+v+zacyFt975211NMaw7K//+m/l+InjcqKjQ1sFhZo57Xb2zd86yl+Tyb/n5hdU/v3lV19KVXW1XHnrbc0C4wgcKtEOd34QPVyJz545JS3NjZqNphVQZ+c9+fb6d2q0dP7cG5ptYxMGEzQrWw2t1dzu+gvMPSI7ijsxhk3cPzZvPvn497r50dy0qhnw3QBSa6TgmVpjHVuGNpHQTY3Auah5WSBjvRtEB+f7kdERaW5pUyKMFLvHrD9M59igsnLd0LW23bmwCYAiQh3hMzOD4/mqc7elC9R4a01+yOfstTw/0aB1IWuj2awnnj07rT8/+D29p3Nzx6Wvr09am5vMT1/M/NoNtVAfCr7n/jx7tqX3hXuNOogSlmrzXLhx44Z51o6/9LeJGnev5MLrl55v1jvPDQcHB4ejCkesHRyOKAiyyChiGoZD8YIhapJgYm1B8NXf368EllrnbPOZT3CRNeSnqKjYkOT8YM30dsE2v6dWuKqqWg3JtPWTuYbep72yvrGu8lNIe0tLs9bz+utItwsi/b9X4mq+pzf0saRjmuW7d/++3L//QOtVL1y4IBXl5btGBLeDn8Tb7FCfuX6yzL29vTou7e3tWjuel/diML5T8IwJGTXjvPIDPbUhQGTBac81MTEpV7/5xlxzhcpMJwK17XxGpEE5QXZmVqb0dHdpfXZ1TY1uojCe1N7Simg3xtNmWHHgJjubmmDvgFjgqQXSdb0h1d3cJSm4uu8bIjU3OyutbW1Kop+aeTLQP6hzHNdo5MEVzPMIN4c4V/ozkxXN9rWJ2wn2eHZDyOvnfEy9Fg5rn2OP4D7TOZ4chUEb72PTCZUIpm8rq9v3nvYrVrjXU9oOcEB7xLN5QZ94DCLpMc4G5qz5fmxkRDPZfrKfKHht7VZVgl5UXCI5ua7G2sHB4ejCEWsHhyMKL/uYpsHW4tKyZjl2w0jJMy5bl+GhIc2SQ6wJtiFXtG4i22ozWv5zC3e+efl5cu78Oc0m06vZaxf1TNo7OtQkCGfilEBtcDSZGXXgDWSCeT/yb0yYyLB/9dVXMjQ4aAii+ffqmtYuM2YQttflNG2NjQheySzfv/9Qbt68qe10fvFnf6Y14GT0LfGOxnXZEk7k0tRgk+lCtn/r9h15/PChCdQn9N5QJ/3mm5e1Hj1SkorEnw0Pelfz92TQ2ERJSU5RGTr17LhEJxJ2DCCDfOW6qOe3LYf2ApbApquBXLZuClkStl3pQyzgOJCcKTPW1JdDrNkMwY1/fGxMpfijo2PaAgrXdDZltDY3IzNAfMMDRQsEDlKNw3Wk12zPiZeV41Pn7e8Vf1ARes+8zZwtnWcpvnkW6b1l/bJW8IbgOROKoPrHHB+Xb4gybexGzFrt6u5WQ8Dy8nJ5+qRHJs3aok86kv21lWVv/Zm1xvxLdI9p1hm9uTkf1ln2K3rcOzg4OBxmOGLt4HBEYaWc1PYRGBF8byW4ty7HJyhfXDQB4NCgIdE1WsdrDa1STGBfXVOtLZlelV0mQCWzevnSBbllSCXn2tbaasjeRZV7cyzr2G2PE2lQG1ZmeUxU/goRSklJ1exwZ2en1NTUyOlTJ7XOO9HtyUJh7xEbE/S6vf/goXz77TUTQFdIDn2/ad20tv6CEVa0deCh48UYYHRUVFQob5w5LXc678rNW7elv79PfvaTH6saINLjU29JP2sGc9AE/rQAg5hXGoKN4/ro6Igc72iLakwiuR6yoowZBn0esfb+U7fXWWvOJVMz1stq2pfojSwvgzmta/nYM9ZHs44BpBqn6g9//BNVcrAx9dlnnysJunjxghpsFe3gr7C2vqZ18igQuH+RwH9t2sfdfC4bVRNTU0og7XsOKrkOPW/77KTFVSzXxVphw4H2g4x3uHZodtOou+eJrkucx5H6NzY2SKtZW2urq/Kf/uN/lBGz1uZm54MqlEUz3/r7B7Wsg6WQyHHn+c585rwo+yDrflDvqYODg0O8cMTaweGIIyc3T+tdkeruTuufVRmbmFCDNOSOVQF3Wog1El0crCPJJNp6TQK3t99+S3qe9KqZEtJlf9/XWIM6G7QCskC37nRq4Nra0qzZcD6DtlHIsP/42Wfy6SefyMVLF6WluVkKDQlNDgTB4cyZLHHXXx3zFPehGfXQseff9KR93NUt1775WlYNgS4rq5APf/QjKTTBNLJ67humY2WlxTq21KlzDZFm60N/7293htMw9dDUTq6trshPf/oT7f29XZuzcIBIcq41dXVqoISREq7lKAyGh4a1FtiqBBKVsVVivbHuEetAdm4vA33/faUlFdJs1tqWj9zEe35+aTCZS7q4V1RVKZFCwo1LOH4Ep06e0BprsEhrKDOf79+7Jzdv3FCZ/vk3zkppWekLDv1WcQJZrzLHLIiwhjb0mux1o1Koqzkcbbf893bFPOe4p8kp0StmgmoGujKY9+PQz5jzM/tcGjb3tfPuPTUqzC8okjrz3Dx75hf6Hsgz92xpeUmKDJmGSA+b9VZVVanlMXyPxPzcG6fN4SM3RYsEmrFeWtK1rq7/u9RZwsHBweEgwBFrB4cjjlwTDFGrTCudRGesAbLXcUMAU9PStf0LZI1gcW5uVqWp2ropOTJJtUeSkqSjvV2z4PTJJauspDKM83O0mVs9r/l5edLbK3dNEFtWViLthlRDrPk9Ekyv3/amEkMcfBfMeUDu+TljSTYuyyevDTomb/O5W1ue+RDjhNSbz0eWv6r9xZdlenZWiRKZwob6Ojl54oTnGGwOSED98NEj6TLkm5rp9ra2uCS2fpKPrPXp0z6VnhcXl8jly5c0OxbNsbl2ai4hAciTpyantBa8rbVNnnR3y8jwsF6vdRJOVCYNUrK+sRFQFDx3rE70xlGk8MvtKSOgvnw31hrHHBsdk7T0DKmo8Grj+wcGVdXAvasxhJYyB0pAyOqTPV5bXda+5tTQ3+7sVFUIBniV5u+pp2c+eeZlc9Le3vpSHX+k4Fwg1ruxgbfX4Gqom2ctp8aojtCsPhlfsxYg6ci8V9fWVLqPIdmEWT8YPqKeweuBDT9e4HmpQZqUlJbKivk7JOVIsysMsR4zf4vihHueaJXAxuaGnivu/7ZExsHBweGowhFrB4cjDrIMBM8LC/O7YqiETBAZabEJ6DUbZggoxIcsBwE8UuGkCAM9m72BnCNVHjTktqu7xxDfFu84MdY820ATSTVkHbdtnMzfefstqa6qCmY9IQdnTp/Uz8NBG/KNiRhkgeviesgSVlaWqwwzIzNDpbic8+LSopLn1dU1zf5ZefJmoN8yvWYJovn8yckJDdTJztMy7M///M8NISoOZrC4TrJjSEevXLksn3z8R231k59fYILusqhqrLcbB8j911e/MQR1U06ePCFVhmjFAloI1dc3yPVvr6mpEuSSdl6cI2SBTFx2wFQpXsdiewxqVJljfBabNonKDMd6TvYr58M9XFtb1fmVKLJvP4P1i3EZBIeSC36OygIvg/KKKiXFkC0+E/fq8tIS+dEPf2Duw5Q8fPRYs9f35ueVhL/xxhs6l7g39Ge26pCsrNgykt6G1DMl6C+0ujvAmesX6p4DPbqjUXRY2LHANb6srFyVKoODw0Kvgnv3HsjAQL8ax1H68qd/+qEUBTYSQzej+OxS8/zp7euXsdFR/V1FZaVuvg0PDSphzzFzJJH17UjBFxYWdV577fVSD7TE38HBwSEeOGLt4HDEQRCNjHlyYlyzfOFq++IBZJK+urh5k/kk+CfLDLEg2CbDG11mxyO5SMhpEfaP//iP8id/8qGcPXsmUM8bGzbV3XZFHj54qK2a/sVf/nMT5JYFA2X/uCC5rqqskGLzeSsXL2imGaJ99epV6enpVqdzgkyuFZOoLc0Ab8iQIc1Iq//rf/trL/g0x4Ng8xlLhnh7LtaZcv7cOZVxIqMm+40s2wbDQbdl8xXZZUtTk/Yovnfvvvzd3/0P+cv/6S+0NVgsJkVWRo5cl7ZbZKIg1efPv6HXYs8hksDZkgXOsbGxQT7/4ycqBYe0k3nHaIlsNRsjdXW1CTNV4hjcxxVDrqmPZ2Njr2Gvy8537WPt28SKl4jY7DdfqVuHXNGn3LuXU+o/UFtaquTnpZ7T5kXdfP7F83Lm1AmVkkPMbty4qSQYMo76gnNmzsX6bECqrP2O570NvMNEvLYCG1FaZ5zhudxHm622f1tbW6tjT5ss2tUVFhXJu+++oxt8xUWFkspmUZhNKNvZADNIXMJHR4Z1nCvNcyrHPEMeP3qgcwF1SGZm4tYEzyyuPTcv3zyrsqO+dgcHB4fDBEesHRyOODAwQr64tOhlVBNNrDVjPTYmJ0+dUjkzGVuCd4J9SFekTs2hWUcCRPovT1++LHfudGpG7fsfvK/XE22Gkmsm6/xP//QblQ43NzeZgLRSCa8l8n4wPmnmxbiRxYZ88LnXrn2jwfGFC+clN2DQZEmPOjYHCBU9ti2Z4li82GwYHh7WDGNjQ71m9/2E2g8bVPM7/hbzKXOWcu/+A3MNv5W33n5T5fKvGoNwfYyZA9Q+Y9R2/vw5zc7n+Jx+IyWBxwIu62ww0F8bYkUWnuxnVWW51vQuqIy9S773zlvyLNAeLRFBORJa5M+ZZMKTnm8E7HUmjfnEOKyuLOtGi980Lx5wTZAo7h0lFo0NDSoXtsSaz62prdFyBDsGQbM6vjfziLnE3NW2dvn56hDP2qVfep8h2j3dj7X9GrO5ubEhmDH1Y6cstGYyUW6YdYpkeq/vRbzwn7/1kkAUbg0NQ3tNg3BzkH/z7MKMDELNeqBOuqO9Q8tQ2FhjwzDbPE/SQo4d7rnEhhyqBNpuzZvjUlNPC0Hu79j4hM6LWFUH4cDGIRuLkGrt0nCA76mDg4NDvHDE2sHhiAPZKMGg1vQG+uv6W1/FA+I/5IfTJrinrRIBO22jhqn/S03Tnr6xOFh77XtSNWC8cuVNrSekzpj6UEitP8CLJLNKhvb+gwcqu8QYrdkQduoVIzH/4sX4eS2Eksw55MqZ06c0M5mcFL6+NxwhQU7JuFPTnJvn9ZOOdEyom4VYc+8+/vgTqais0Gw7AfmriPWLddWbOo4E91x/uyHVHCdWqAmaOU5ZaankmXu/oWqFOampqdLWWxgq9ZnXsiGEtiQhEWDzhnlGvaetsd4PYCPGq29eV1VEIsH10hKLOlqIk62Fnp2ZkTQzDpQoRDKf2SDiRes6NkZQYrAhxDhSr52cckNGh4dVas7ciFRxYnuJQ/6fPUt8ffleg/EHKSFS8HBSf7uhAqGmtV1fX69uXrC5RlaatYLi4PTpk2E3IHYaby1BSU9XczqOh3qlxDwf6P6AsoXNEpHYlT2hsBs6/HckPT3xPekdHBwcDhIcsXZwOOIgIKK2z0qhE1lnrUGXIesLC3PazgfyCYnFdRuzGwKxWDJXlqimBiTZ77zzjnz+xRfyj7/8pRo0kW3W+lofsbUIJbhkNunre/Wba9pju7GxwSOqEQSzfjfmJQ1YPbkvWezkkDrnna7R1m9DupY1m7kZ/Hm4vwt3bmSmzp49LU+ePNWetV3dT+T8G7kvSKxDxwGDMjYDPOfnDZmdm9VxhNz/4uc/V7L7qnPfCfwdZDkzM0NNlcSQM+pH+TwcpsmE03dXDegMmQh3v2IBNcwQnbSAbHYva6z9YCw4J8Y90RnbhcVFrc/XWlezpj3TsU31Tig1RLsw0E7rWJjx2GmeQtAheWfOvqEbVo8fP5aPf/87efvd78mVK1ekrqZKPwtTLTKlST53fP+xVHkh3jPhMJiXvbhZ5rXE4yvX6VdI+BUJmMBRbqM91s3raW+fWW9fSeedW1rT/os/+7nUVlfLL3/9kb43GkJtf8/mIqaGVgVDL+v8ggKz/spkZno6sLGRuLnHs4+1xrPCyuAPuhrBwcHBIVY4Yu3gcMRBxinbBN4QEK393Egcscaka2Z2VrJzcjXYs7XEZERxLeZn8YIgrrmpQUlpV1ed/NNvfqcO1sePd+yY9bXE8vadTg1wKyoq5cqbl6WyIvIMbdDsywTBw8OjkpObrxsIKTGYA6ks3BDPY9qPK7rg1AbwENWf/PhDufrNdenu7la39NrqqrASTStD5++mDdnt6XkiX1+9KsVFRWb8LktDQ70GyvEGyPZzampqVYpKmzWkDGStyazfvn1LJfBsDFiDq1g/0/4t8xgCwcZNpI7zrwO4xCPvRxK9tbUZLLuI55ptuzI2LKizLywsUmUI6oCFxQVZXVvVjQ3M7/ymdpF8piVn9MYuLS3Vvua5udlarjChdfh35csvv9RjtbW1SWtLi1SUl760IeSZpSVrPbcljIeJeHlS8DXNxHOPQzcsPO8CkcGhEbl775628WNDE3+L9vZ2+d67b6n/RH5+nj471JthY/2F+REJlFibY3Cvss2zFdPI2toa/XdjY5OWeLABk0iwUUDmHQUKm4P+63ZwcHA4anDE2sHhiAPSRbaBDPLS8ooGvokCpmW4XZcEjJOILqmx7O/r0zrQnJzsVx9kG/gJAkFqbU1NkJjdvn1bBgcG5NKlSyqDRDYeCjYQOLenvb1Kvi6ceUPJXlrA1db/Ga8C2SrcrXHlpm+sRTTH0exuipfRJPglu58RhRwcsHGBPLejo03u3r0rv/rlr+QnP/lTle2G6y9L/fjk1Iwng797T5oaGzVjT69p5MT+vtaxwE8IKquqZBaSNjWlNbbUyFdWVGombcgQjgYzH14lXY/0M6mx5p4wt9ms2A811jZziYIAwmSz1vZ3IJZzs/XVkxMT8uD+PTl3/kKw5IKNDAzyGAe/giOaz8JtHpUJ66i0tMQQwCLztUxKDNmeLJnSNn1I+elT/qSnR+ft8ePH1ZAuJ+B3EFyr+r/DB10nW4F7GPJz6pzpRf/o4UMttcHkq621RVsNQoIh16gJrLrC//yNRWnB/Cow6yi/oFCfv5T40K0Agn3n9i310kjkOuB8OabXaiv+jTgHBweHgwxHrB0cjjggkgTe1DuT5dtIgBTcEoURE2wTlJeXVyjp2whkN0aHh8xnpmsrn3jgD+Igghj3cD2//ugj6TTEEjfuCxcuaC02dYcWEBtqfb/77jvNoDc3NmmwG6uJFFmbsfExJdXUNMYK2+d4cnJaDc4iJdbAEhgyg5ifzc7OyFdffS23b9/RsWcjw3993AsykdSV9xhCxD17881L6kRuM5vxSHZDSSPjwufMzM4EauTT1L26tq5ea+6ZF/Y64oEna1/X62MzZz8F+pBcld6b/21q1nor7rpyro8yBIhtX+9T+dGHP1IlyMrKqm72pKWl65yKdRxYJ9Tmnj1THTQso3adEoxqs968VnJL2pqNzSxaQ62srqsZIJtdEHIy5joPDiOrFk3EB9eWNWZjs2FifEJ6+/rk4aMuvTfUT3d0dMiZM6cCmz7HXlpnfiUJz+Kd1C/bEWSeHTiKT2mf8lVV0eBxwaYmbQ5ZG9zLRMDWWDMn0hN0TAcHB4eDCkesHRyOOIjLbF0m2Y14a6xtr2kCvlFDmKamJuX06TOeQdramtbv0trL9j2N//yfB5aQatrL/OIXP5dPPvlU/t//8l80lr908aKSABuwks3rMwHv//Of/7P81b/8l9Le3hYXwWHMyOy1tjQHa1lDzy0SMCY5hhSxIVFaWqxtkCJB6OcQNLe0tMgv/uzP5O//+3/X4LymuvoFx2Ik+l999Y387ne/1eziv/23/1YzWym+cYhnTELdp8lGq/u8EmiPfDBWtE27eeOGLJuAP56ssj+7DplQ8zIznn5X9b0k2Xx2itYip3hZ9ACx9o9TLODv6UM9NDQsC4YE0wIOJcjC/IISa+Tw9BL3Kzzs+UQC1uvU5KRmV1PTUl86V9ZUbk6O/PD7H8ibly7K/QcP5aN/+q388dNP5Ny5c/Lhj34kjY31Kn3Xa43pKvc39N5izrbiqVcgxNyP3/32d3L9+nVpaWuXv/jnfyHtrS3blmU8/z7JENR0JeiUNORkhzeHC9cL3M4lFEioFrS9XWCDiVp53sYxyZwnilhzX9fXV805p0pKqgspHRwcjjbcU9DB4YiDwJjAixdZrlil4KHtZSCaZLAW5ueVuFF7SC0v0mM+i6xaRmbipYN8NgY+77z9tkqau588lc8++0Kz2e3trZoFvnPnjty+3Sk//dnP5dSpU0oa4v1MzL8IVv2Z8WiPQY1iWVmJCcZvSHVVhdSbcYt1fBjfE8fbZfoH35fFhSX56utv5Hvvvq0Kgu6eHu0fzf3++c9/rjXq1GMnUi4dGuyTCWdsVlZXNLCHiBQXF+tnf/bHT7QemLmXGEf6Y/uSwO1EhuJB79NeGTfkt6WtTdUZrK/R0TGt5WUeMK9C1QeRfC5ydRzBV809w+0+Ncy98V8PmXHavOFMPW5IHY7in33xpXz6xz8qocRUj97ix3x1w/tJURANQrPMrH2I7OPHj7QUhXmMh8C/+3f/m5RXVGq2+lUKCm9+bOk4rpnnCUoBVD3hxsq/WRT67IVUs7bwsvBM1TyJeFl5hUxOz8jg0FDczzz/521ubOq1pQSc3w/qPXVwcHCIF45YOzgccRAEkckks0WWz/ZdjgfUL/cPDKnUmGCcbDGBJ7JSJKLU/1GLmaisSShsrTEBZkpaurbjIpjEJAtiTd0jLW0wOaOva2rqyzXYkULrZc31Whl2PFle6qCRbdL3e252Ni6pMOMOmT137g25feuOmpNxrPHxMTVaguggD29uatS62US1urIIJekE3shF4QCYX/F9VmaGFBnCweYO/a3pmcz1x/2Z9B43L+TW+6mqV9UcIeQ6XhLCHGEDa252TppbW5VI40hP3Wt/X6+0trWLv+VYNMRnaXlJ2+VZ0vyqOcLvyYyytsvNuqJvPZlbjgNJRNlhJdCHDcjdJXBf2cTLzsqWqupK8+yr0rGLBtzDWfOsHBsbl9qa6oj+xs4piDQydNzgpybGA/21RbPgVdXVKg/vN/PleEd7YghwoE0fMvBwGy8ODg4ORwnuKejgcMShjr0mIEpNC/TXjYNY20CN43QbIgeBo90LGSzIK7JSMtmYmRF4pvha0yQKllxRy0qm7sL5N6S3t1/uP7gvnZ2dMj+3oJ9/8sQJbasVL7lnMwJ5Ja7kyUmxX4/NeuVpfeyyLBpixPhROx4rIKzl5lohsRgZTWIctrEuzc3N2pqroa4uSJbilSSHgz8ri1EamxrMs9GxMZWB5+enB9QLeUqqIV+Fgcx5rJ/F/GWukT2DVCRioyhR8EzLNpXs21raeMab4y2vrOrG0crSkrmvLeqVwGdArIaHBtXfgN/Thg2ii0qEkolX+Qmo6sSQu7WACZwtIwjFdj9j7bU0N+kLD4Kr33yra8VfHrDd3x8EhF4Dm2JcMwT7Rz/8gSf5D+lj/6prtnMC9QhrFdXBds8Tf+nDVqBVopbZTE1KX/+AjJv1js8CrvDW0wDnbqTpgwODQcfxRHga2DWX6M05BwcHh4MGR6wdHByCAZ2t+Yz1GDbYI4B++vSpJJlAq7S8PGh6RBZ2fn5eSsvKlVAlIrALB38vXbIoSKrJmr//3vfkH/7hl3LnTqdMTU5IcUmxtLU0a5YN2NpwP0nzE4HQc+VnC4tLajZGHau9zlhgXaO1zjonR5YNqca13BLrnYJySx5DyRJ/MzQyqrLvCRNoX7x0Sa5cvigVFeVKcP2Zw91ugcSxqeNnnAaHhrU8ADkqY0aroaWlZW3FhTQ83jH0HIoz1RANOfNew84dCC990yEgqQFyGw/BVDdwM2YT42Na60q9OplDpPaoAmbN/BkbHZVf/vKX8pvf/EZ++tOfyblzZ3Wzyz+f/STN/zM2Oqj1xQjLnmOk5+l/L0SeTSyypdxnLnm359vrhM5tQ6hZt9wT5rR9lkbrxM57INa026LvtDVDs7+zzySLZ4GM8YAhy7/53e/lu+vfSpl5vhaXlKrknvnG85iOA6h48DgYHxvVnyXC3M9TYWzpRqY9P0ewHRwcjiocsXZwOOIgGKK2leyeZh1idMYGNkD32k8NaqaL/tBJAVkuGZSlxQVpbm3TzNluIFwdoifRTtK2W++++7Y0NDSoizJ9f7sed6kcubKiQsrKSyU/L1+zz/bvdwo8+d301LT09fernDqea7KfA+Gl5yz1z4ODQ+q+HBpIb/e3BNhz8/PavoqetVwjjkUQ6TOnTkqdIV4YovkD6tdBbuxnQKrJWveb8Xrj7OmgfB7naGpyybLFQ6r9mxOQG2qD43E2TxTsxozXnxgPg2MvzK1Yr5mSi+GRUZVr4wTN5hFreGJiSjd7+Mx33nlLJcBI7TGs+/jjT1WqXVZebuZ8uc79rIChln+sONeR4VH9nlph/2ZVtOfL++3zpaQk6wVDuYMK/zhYqTxZajL84dQf0WxIQNCptZ6ZmfYUDs9SXtjcg2xrd4WxMTWoI7tNxrqyslL+1b/6n7VvNf3HHz16qMoXr31frpSZdQYo0RkdG1ejxzRfGUysSpHk5BQzB9d0PibGI8HBwcHhYMI9AR0cHGTDBIOQkPSAi3KssFm55ZVlGRsZkfaO41Je5rWfIrCenp7S2s/a2tqoWknFCy9e9AJdWgAVFxXL2ESldHd1a9CJ5JVA9Im2xCkO9uvNy80LkIDtjz1tgtSBwQG5cuXNuF3OrbtwQ2ODCYofGWI9KJcunt/2/bqJYYgaElDOw3vNaI0l90HlqSZIJztMrWZ29ot9w183ucnK8qSyXBttf0CKCcoh1k+ePtXa8nhKA+zfMYa8lpe3gnWv+wFbPsf8RIw9WU02X7jEIjNfC/Lzdb5CoKdmZtRhvrW1RY6fOKEGdowxWWjW59OnvdoaiyxmTXWVbiyFegSMjI7oebIxcyyODTcAweNYmHixyXXYkJmVqZsPbJzEe2+zAnXorBHKTNgQ5L7gNo57/vDwqPpFsBm1pWUv3uYUa7za3EucxLnX9MheXFpWEl4Y6JeNAobnHcZyPOfS4vCXANTvp6Qka2acZ85B3zBxcHBwiAeOWDs4OGgwuL66FpSnxgpLrMmOTU9NaYCIOy1kaXFhUWYM6VtbW9Xgj4zi63KQDc0c0Y4oKztLCQUBPyTjTmen3H/Qa8YgXTM/ra3NUlNVre9LU3O3NBNApmr23R7Hq0OdVSlucVGRZ2AUJ7Q1lgmQ73beURkvCJXt4kC+vrGumxUYwj152qfXMDQ0qPeyvq5eTp46KWdPn5QUAmeflHQvM7jUoOJyPDI0pG7xzBUIcIkJ8CEMY4ZY05INOXO089B/j2lnZWXW+yFjHcxgiujLlkDEO/dRhgz09+s9xjeAOaoqiplpnRflhizn5OTqmEO2aOFG3X7/wKCZ73fl4YOH0tP9RDdy3njjjBTk5evasL4Dk5MTStiQjsd7vqwzQEu3w1BjbWGvIyOgAmGT0kqiQSzXx33kWby56dW5p2ekK9HGhwAlSufdezIyMqqE+5RZ5+1tbbr5YVvl2Q26/PwCJecL5tnLnMs29xZDR1QtqFlOdLTHfR+elxFtqiT8oN9PBwcHh3jgiLWDwxHGC8Q2znjIHovAHWJNFoUMaWbATIkMGpJVMtUYVKXFQJ5iPa/QcwT8P+dID14cchsb6rUd2MOHj7Qm+de//sgEyxlSVl4mdXV10tzUpNLZTF+LMK51JZAdJrsNAY9ns+BZIPtUGnDpJtMEeba12wTrZKgxJ+o3r4EB87WvT6+mwBCW06dOS2tbs/n7EiVImn0MCZz9BP11IzNg8ITElVr71bV1JQNk0jY31rRf8tTUjLYci2Vu2LHfL4TaImxd/LOtF843ljmD9HZkZFjSDKkrKioOjtm8IWOLiwtSUVmt683/GZCxhvpancvU29+4eVsePX4sd+92SlNjs5w1BBuneF3LK6uSnpqmZCxWJ29rbsU6STfnwrGsS/lBJmH+9WTHV83pAgZ18fhHcBzUHSgOaFEGScbI7MbNW9L79IlUVlXJxYsX5MypE+pbkBYwDrPPCH2OJCXrWM+YZxovlWybc6JkgPcODw3rxoxf4u/g4ODgEB8csXZwOMJ4Tqrjz57Z4JKMI/JqguiCwnwTyOUot0OCSiBHrV9JiecS/joy1qHHfyGzyf+ZIJPAFRk8QSqZp9raGiUnBMhLhlzQIuzXH32kjtpkfTAHqq/3TLbmFxYlNy9fCct2QepO1xjuvdbAjExTb1+/IUleNnd0ZESziOkZmUqkkfE21Ner6zebGEiBIalW0h/aazfSc9ot6HlmZWp2Gtk6GwdIg+mRzD3g39RZF5l5E0vrnmCduplbvNj42G5j5XXCnoMl/OGMw0A056Zz04zj5MSE1NbXqTIEUH+LSSAlFydONhrS/dwvAFi5N5s1bBKdP3dWamqrdY6zqXH166tqgNXc0qrHTzXzOj2gLvHXDu80t/yw76f2GMdyMueoPg4yqQ4HzdwmJ+kGxKbPTHC769zOK8GOcZ55prAR9dVXX8m6eabyPKAfdntri5ouUkeNy3voBpS/HAJiTTkJm1j2PtBmMCU1TZ8nG5sbiVUOPNu7Nebg4OCwH+CItYODQ0JBhpVAjgAOKSIZs431DXUv3jRBf35Bgddrdw+cY3cil0poDYHA0IeXNWHDCOpp71OZnZmW6akF2ZzbkmNJKfri99RmQ+Ied3Wp5PZYIJjm+gh67SscrKHVFq9Axktf5t+Yl5nh0uw50m/alFE7y/hCqum/3dTcqLWxaSEO39td714jI7BhQOYMdQBy5VJDEtgU4OfIXjFkwhk8HkAqtCZ1Y2Nf9rFOhBs+c4+NiJnpKek43qGeANaRH5K8urysJQVssoBwn8e8pSyjsqpSM8rdZq7dWV7S2urVew9knl7IU1PS19fvrVufTNxez3bHDn3PptYei25AHVZoKY2Zd3ge5OXmbNuizCKUXKNAYDOD+zepDupLKvXHYK6mulpOnuiQutra4BiGO7Z/c4ka60cPH5p1Nqvzjt/h8M5zzjqDHxZJvoODg8N+gCPWDg4OCQPBme2nSrsXJdC0fNnalMmJSbr3GlJYpPLfRBk47SYgZxUVZfq68uZlJWrI3MfMtfT19mq2cH19TaWtf/j402AdtpcRTJVU831Kaoq65oYDBJpaaUgS5Jnjb2jt9Fowc00tZJUhPo2NZ6ScNjomyMYsaL+PXThwPWTi8gsLPZfqgEQ1k/IA87PR8XEZGR7R7OZhg8p0AxspyWHmfzT30ypDqJVdNORa1QqGRGn7N/NvNmGYRzU1NTuaBNrsIpsy+CGcPHFcWluadTPnH3/5a1kx5Lyn54n6DrS0tkhjQ52qIpjjzMFXnbeVR+sGB58lr8+Jfi+QmZGpEuz+vn5pbm5SchsO/qyulW4z5+fn5mXIzH/KUeg0MDExrmP3s5/+RM6ePfNCG69XZcI9Q7MiMz/mVR3CM4a/h6QzJ8bHx/RZjSFaPJ0gHBwcHByewxFrBweHhEED/tVVNSpCqkidoJWQjo+PaqYOk6WDQKpBaGaRQJney1xXpSHbmvHZ8vq4btEvWcnTlmwakrywtKS/3wgQ5tC8qRoMJSeZY6YFzYrIJCG95ZjWFMj2PE61RD1AaA6i5JLrwT25tq5O5g0BnJqeCv68sKhYCRytuNYPGbEOkqhNj2TqvJLYaqstcWLzBTOr3Lw8Nc7Ly80NmOnNaR0+CoCK8jJJS92+t3o4EzHmGhJx5vjFi5e13ADzrKtXv5HvvruhmdP29jZVFdja/+16vKsEfG1dBgYHJTklRaXNB3HeRgrKMMbGx+XWnU5tUZaXlxv2ff5aaEDrq5u3bsmjR4/12Xn8+HF5/713ZcGQ4r/5m78NPgeicZRPTU3RTRA2/uiHzSYWJTjIw9mIoQYfxQhrLfWQ3xcHBweH1wVHrB0cjjD8QbU1FIpVOGsJNGQSCWNFRUWQWEMmcAkn01VYUHgg5IfbnZtt5WQdmP21smQknwXk3Kva13VDM0JkpsMRa2pNOVZqipfV9o6d/NL7dhqvgzCWfkD0SsvKteaezKoN6Mm4QrwmJ8dkfW094hrecODt+2U4/NdBlnnRrA1dKzGsNH89tldysSBZhkDnGgJH/Tq/g2yL1ujm6Yv5tBPxDc2aK+nb3DLHnpOGhgZpaW6SnGy8B9IMQR5SqT5t83Cgb25ulnJD3rO2aTPHZ9jWXmwgQfb30zxNNJlkcyPT3Iee7m7zDHxr27XpbUCuqdwbE0JKTfBTQLXR0dYmTWbMIcG01NoMbMbwTOH5EMnzwJaiMN4YXDDnKFlB7YKKCEk/9xjvBt3ECvQxjxvHDs5zyMHBwWE34Ii1g4PDCxmReNxhCaoI1JaXl6TIBIkQJY5JX+XZmRkpq6jU4PEwIFy9tt8MzV+LGi0Os0Mv41Jh5sHQwKDM+iSqzAt67Pb19qhElXljW2YdlmAdmfbU1LSkp2fE7THAGHG8goIiJVDMOeTEbFZwbBQAtgVUNLCqk4mJCTWVKy8v1R7ItHN63N2jvd9HRkaUZDNNqfvPM5+vdfK5OSrrt54C3EP8Fh48eCjt7e2a0X2deN1zR8fAvObm5/Q+44Nge8d7m22rqtRY0NeSvmd4ZFhJb7l5L/LxpoYG3SRhDNmM5BkKCV8NtEOMFElJyXoulF+w2Tltnr/1WzW6SUImnTUHseZ38SLcJo2Dg4PDUYQj1g4ORxh+B1mkxgR+ZFfjORZ9qqn7JIgmKMSQh8wassPa+nqt8TuoQdiramITdU3ROHgftHEk0CcT+tUXn8vE+LgsmOA+3xBB5gVEYGJsXGuHkRBDMA46/LW0ZOmHhoaluKTEXJuX5Y3GFdyvjlheXlaCVlVdLbm5ed7P+YyJSbOe06SkrMwQ7KRtN2m2y3biKs5zAPlwIa7+ubn6XkgdfY95Qcbohf3VV1/Ll+bF7yHOp04el/q6Wq3hhdyTocfl/caN7+TSxQtSbs7pdc1XW98dWs7xokonsefCfLWmjU97+3WziIy/tslbX9f66c679+XhwwdKlCHTZ8+e1j7UubmeqZ9/MwD3/8qqalmjtGRhUVvo2XPfDjajjUM5Soa8ggL92/HxCT0Pnsmcl/05JonxQMd5c0vPPdaWbA4ODg6HBY5YOzgcYbzY1/mYygbjkYKDDRNArqwsSUFBnmbMCCjJWmHalJOVJQX5eS8FugeNHDrEDmo/y0qLVaJM9m5iclIdlJGokkljLizMLxhStqq1vocF3hz35jpZTDaz/Jm+SNeA/RvWlVdyUa4lF5ZQ8TPasm1urqsEmLp9a5YWyTmurq4osc7Kyg62bQv9fM/Ur1x+9MMfeGZpZn3jKP7Jp3/UsoaGxkY1QsN47979h3Li5CltEcW9f13wj2s07e/i/cyS4mL54Q+/L1e//kayMtPNczBfHj/ukq6ubm1DyDx/9513dOORTQv+nWHmuc4OX19zgAEiLuBIwReWFqM6jyTvGz2+Gi6OjamsPC3tWKBdX5HOD+51PLAbQ2TIbTmRg4ODw1GFI9YODg4JA+SZTKOS6JwcDQxV+mgCypTUVDVaIjPjcHRB5pPWUJBLnNCRw9Yb8kA2DmOlNEPmbMB/2CTxEA/bhs2ffd6uHdtOsF4G9DLOzHye/cbwylONLMrdu/elva11WxOtl8/vmCwvr2iGtNAcdzvjs2MBF3Fe1AJT6oG0+EnPE63BhmRDuCH4qA8uXbyoWdJYrjMe+MeYuYZ8nqyyNV3bDfB8O97RId9d/04d1VHssMFA67ySkhJpbKg3rwa9J35pd2ivc5Cm7f8qzfNzQe9npLBt/LjelZVlVQshK98K9Ne2WWtUD3adxTMenO1BVSE5ODg4JBKOWDs4HGEEs9UERUnHvGx1jGTGcwBe0zpPjLjIVpOV8/rtLkpWdo6aKe3U/sfh8IM5gVsxmbyZ2XmVLkMCCPbzzfxgQ8YS62hckPczLFlKDtTfk4EUX3YyFmKzZsaHdlgQJGtcxnhBonIDmdAbN26qYzhji9leJOe5tLyka7gi0B89FP5nhr2mXHPPzpw6KVXmb5709sr9ew8Mqb8n83OzWk9P9pr37JY6xSOIa+rITxbYqgEsQYX4z8zOqbydvu9eS7zEnwfXxpiVFBdJY2OD3L13X659+62O5ckTJ6W1tVmqKiteMj20Gw6hJQEcq7yiXGYezugmSiSw84Ax6R8YUJfxpaVFc/3TZp1t6LGZD0VFxbrG4q6xPub7euz5ORz0Nevg4OAQCxyxdnBwCJptEWTZrEYssGY4GT4DozUT8NLqpaCg0JCm3JeyVi4AO1rg/iMxLioukbn5Jc1wbgZ66WYb8lVSWqYbMasrq0HzssMAba+W4rVOs+Zs20mVd4IdE9YZsu3iQF9iQH30wvy8tLa1Sl1dnXz22RfS/eSJSuorA4RuJ6MpfobCBMLVoCZaGTt6CYSWdLBZcjbvlBxvb5P/76//Vo5VV8tpQ7iLtPd6SsLWun+8+P7J0z552tsn62ur8u47b6vM2nPd98ZqbGxc7j94YIj1jMrmOU/7nNuNjRuO9+abl1V6TT/qX/z8Z5rZZ7MxtOb7hc3NkPPQjHVFmTx48OAlyfZ2GzKWWOM4/smnn0tOboEZjwWZmpzQmnetszb3lex5X1+ftgOMR0lAa8DNjXWvs0FSeAd6BwcHh6MCR6wdHBxeCPDjoTGzs3OyYoh0Tk5esK6TnrrUWBcUFhrilO0CryMOm6ErKi6W/v5BGRkeUmINID1l5RWancNU6bDMk+eZ6e1/Hw2QNZNV3tr0+lVTRw1hQgIO4aZmXbPEubmaOcbELEedu7N2NODjHJEck1FvaW6OSl1i7yvPgHv3H2jruYbaGmlqalRSbd+TiHvqz/byPaZotKb64vPP1Fkbd/l0nyO6l7VdkfPnz+lGhP8YiZxjfjk3TuqcC9nyP/zhE3nnnbekob7uJWK9E9hswtAPU7r1jRd7u4e7d/Zrz5Onct/cAzLTGKStrSxLV9cj3bBCLcJ9pRzjIYR9bfWlTHlU1yy2xvrgK0scHBwc4oUj1g4ODgFElzkLB7Jd1Fhrv9pAtggzMwJbZOAQJwcHQD9zCBeZNCSqzJWMQCaNllErcZoq7UdAqmwWNZ6VZmtjbT91deBeXdP1B6GFVDKOrLm+vn4ZGhqSm+a9J0+e1Fr2tG3aNnFeZNPZ6KioKNNOAdGAevmHjx7Lt9evS319vdTX1alZ4W4CMke9cllZSbCV32ZIZwN+j1s5xBbFQCxKgWjBPaipqVYy+4ePP5HbdzpV/g/ZjjRDbN3YbRY63O/9hJoNkd7efunsvKtZ+lOnT0l2Vrb0Pe1RBQjPYd5D6QBZ+5XlJVlPRLstzkU3DOI+lIODg8OBhiPWDg4OCQOBGxkzjKls0LceINZIIa3JksPRhc1qqVGZIW7DQ7NefawhDhBrZMM4GDOPDou6wZIfW2NtZbx+F+hornNODcrWzHrKkqRjXgaUzOPk1IwenxriFD7LrLeTJ0/It99el2+ufavrsqqqSsluOJm35zbu3QvuD8eI5NwgspiVPe7q1gz51OSkfPjDH0htTdUr5eexIDTDisS+urpafvDDH6ord1LAydy2D6uqrDSvKn2f/xi7IQH3f6W+vbm5Ue4/eCg9PT1sXRpCW6AbADikb/f5odfnb9kWSsotoWazhV7V3353Q4aHh/SzqXtH/cFzF+M8Nk0wU0NiTi06c4jnc6JUBIdhrTo4ODjEA0esHRwcTACdohkWAuR4aqwxTiJ4yzeBu83ObWwiBfcMlWxbIIejDUvcyLbOGjJAqQDtmKj9tG7Fa6srUR83mL0L/Fvn2j4q0bbEmuuPdZ1xjfNz84ZIr0u2WVPJAfLLupuamgoYlaUHiWNLU6OS705DeH/7299LfX2dnDp1Sk4cb3/JRMu6SfNK8bXoCm0DFZopXVpalk/++IVmxnNzsuV//Tf/2hDdqm1rtHcDGN/RYxtJsp98MreQwlu1TOg17Nb52c+B4P7Zz3+qGevevj75x199JB/+6AdSWlqiEv5QQhqaRWee6GbMlte73CPJLxLu0bFxzVJfu3ZNyisq1YW9o93rjU3GGzLP39EzntIcpPI52Vnms7aC9zu0rVok16fnbs/jkHghODg4OMQDR6wdHI44tD4u2WsDRBAXjzxyDgmvCfAJqpOCUvANWV5aUldgl7F2sGDzhTmhTtZaQrCmmbSiwoJgrXA0xOd5P92kF6W+vj/fq02d5yROwhqyRXNe/C11zKvqZZAjHqfxiPXk5JT2KPabBzKmNWY9YmDWWF8rA4PDcvXqVfni88+l4/hxaWttMSSvVLO53nl5Y4ekPDmEeFvoxoD598jIqDx8+FDu3b0r+YVF0tbWoq3Tqqoqd5VUb2eoBoG+cfO21jdXmWveNCTyd7//vZSVlcnbb1156W93cz7Yew4ppp4ZE7fCokLp6+2Tv/mbv1HlwPGO49LR0a7KjdDz8qsaGMtNNSTD1TxN7y1tzIbMvezsvGO+X5DMrCz54IP3zWcVS5m5n0i9rVGgbmrmZKssfV27NiTrz+k9TemO17c88jIduy7JlFPvD+xGqts4dXBwOMpwxNrBweEFB914MnxkpldNgJ+dnaMOsYDgi59R24krroMDwJQpN9AayV9CAOGmLp/MWqzttph7ZGk3A22t9hPi5R2MBaQKMsR4WWD2Njk5qYTJklpLhll7vKgzzsi8L0tLC/L0aa/09vXr+iwYHvZcnQ3hmjDHgCxR556R7hF02lhxf/gMWnwtmRfZU2qqBwYGtbb75KlTcvx4hxqJgb3oWU3m9fHjLqmoKDfXmSkzMzPS3f1ECeReFgAzruXlZWremGnuT1/fUxkfn5DklC6V8LP5kW2ILeQ23dw7WzcPuD9sYkxPz2hWenx8XH+OSgCFApsbWdlZUlNdLW9evhSsIbdgw4SSgeycXJWFW+m3lgsE2iHSuzwW/wvGW1vHBa7RkWoHB4ejDkesHRwcEgKCeOosqdG0NdYQIwKvNfMzAre0KM2QHA4fbLYrIzNDcnJzDCnIVpKAsgFSAMEISlQDxDqSTJj/99SvQihs1jse1+P9Bq5hMZDhp57Ybjzwb4gW2WfbfzqcczRu4S3NTTI+MaV9lh93dWkvcdYp94LjFBUVSX//gORk55qxNOMYcPaHDGKKBbmbnp6SsrJSaW1pkw8//KEh1KVB9+/XDf91QlTZeBgdHdUWXMUlJdpHOmmXpd87nZetjWYzqb29TVpamuX+g0fSefeu/NNvfivsZpaUlEllZaWazlEDj1ybv8FVnI0nXM8f3L8vKQEzM9QKtbW18t4H70ud+YrSI3Qs/Bnv3Nw8Jda2bzXvY56wgcVnxHpdbLp4P3vei/swrDMHBweHWOCItYODwwvkQ2KIiSyBJnDje+osqXUkG6LSw6RkyUhPU+Lk4ACo4aWveV5+QWBDZl2JBHMkNSXV25BZW5e07NSoAnXmX1qqN9eWl5eUoO8HYu199rG4E+hcHySX8YII28wwqpDpqUmprakJEuvtzoPfl5UWS96bl+Tc2dM6/lMzMzI3N6895+mP/fhxt94D/MshTVbqi9N4dbUhgMUlhoAXqOogMyMz2G5pt922d0KyIfatrS36fZp53rS3tWomtaSkyMu8+3pXv074s/c2E93a0qQlM4z92PiYTE/P6gbTyMiIDA4O6uYS88WW6DQ01EtmZofWklO3nZfveVagUEgLkG27mRkqK+d9eBrYdeb93Gtvt2HWx6J5bsdCiJPVKM8LIz1/Dq/tloODg8NRhSPWDg5HHFZCScBFDXQsEk6kishDkYlismOlqKtra7K2vqHBV3JyymuXhzrsP/iNl5gnkGukqCpRlee1mhAE2nDFcnyOizrCay+0+eo/2mVYommls6EZ+GhIja1thXixeeBJtZ9p1nFmetojWtsQa/sZ/A3v4b20oiosLNDaXF3D5jhkNfmMzc2tYI9iNseSU5L177LMcyLX/B2lHck+B+7d6A0dCez4cl2tLc2yZc6b80xBuWCeO5Bse16v+9zCfR5jlhWQfhcW5Gs9NPXPnmv3hq4FW++eHPC/4F5zTYw52WpaZtnn6XYu4hbpGd7fTJv5EdxoMu9Bds6/+dxYxiXF53L/3J/DEWsHB4ejC0esHRwcNJAj45VKq5oYyC8BFdlFzTqaQNbW+dl2LgS4LpPhEAoladnZWi+84e89HCBAscwY/g6jLhzG2ehhc4egP1rX490AZRKQmHjrUY8lWYLoERmIJOt3YWE+mMF85TFeqMNN0Rpsxo1zSw5psxXJue4H+S9ngHGXfh+GRO+HcwShY4/ZGi+LUKLsNzIDoRszrzJkS0tL1xKLsdHRYI9vVheycrLMG+vRb2DZ80gOnMuGlm5s6kaAg4ODw1GFI9YODkccttc05EYzYLEEn8/kZZMoc5z1tQ3NwKSkpu2boNZhb+EnDemB7BsbMJsbGy+8x7amitYVPEisMzO1/hP5Kw7a2dpeaO/qP/ls1hhZdHtd4dpYRQKMp5Bne5lrr4/xmjk2LzL1kdY62zFj44F7sISJVWDsQmXFB2H92nP2u8MfRIS2OfNfRywbn8wJ7inzD2L98qbDs5jXhnogmLmom2OGoEeyqePg4OBwWOGItYPDEYYNrBfm52VqalIdmdNicO4mHkMmmork8tkxlfA+MwHu6vqaZjK81i4uk+HwIiCAyLbJ4tq5aGXIyEzJaEca8Idm7ZhzRcXFMjk5LTOzs0FiHfre1wH7eZBqnKobGhqCcu1w5OlVIPvIJph6GjwzRHLDjNv6ujduZh0mvSJrGDoOY+MT8t13N+X6d9/K++99T955+21d1DYbuR9q1HdCaEuwBw8faa34O29f2bfnvB22q08P1/Ys8o0Y82xOSw1uxHjH2QqSbMp0Yh0n1jCqE+rzmY+Yrjk4ODgcVThi7eBwxIEREm16aJVFrWV6TMT6mNb+QZJWV9a0VtOrkd3Ur6kp0RlQORwNsNlCYK5ZRvNvygkI0MmghZMkRwPmYmlpuQyPjEjdZI1UVVYk/PyjAS2sINW4aV+4cEGz6rFmgzEQY51C1DXjbEjSRqB2luxhNFl+wDpdMMe6f++etLe2am015RsWB2ntcq60AaMN1WHC0PCw9Pb2S25ujrbWYhM0UiTrJpVHrK2Bm+197rXjip0Mp6ammXMpkMmpKXVjLykpjvlYDg4ODgcdjlg7OBxhEISOT0xq71qkuLjNxtJrGoKkRlTZyHqnlRxRu6eEaeuZy1Y7vAA/ofTLdwn0JyanJDklNVinH0u7LG0xZMgCbZaGh4a0PVQsmeFEQVUhhrhOTkzI3My0lJWVBOXW0R4HFBQUaK/jubk5VYbwY7/j9auq0/3tkmx2HwOtjbU17U9NaUh6etpL7z8I4FzV6Cv9YEqSw401931wcFg++/wLyc3Jke9///0oibXne+EZ0nk11tz7JTMn01JTlKzHChROhea/G6OjY7pxZM/3IM0ZBwcHh0TBEWsHhyMOAiIcaWnHQg/VWDPWZEWQ3i4uLcukIUcatNNeKPA/cYGWQyiePQ/C2YCh7Q+y5IyMzOA8jGZTxl+3TEa4qqpSbt+6oYR2K4qe2IkGn0f/57GxMSWvrLNYNrDseRcVFkp6Wpr0siFGdhn5t9h+ycfU3OxVsHXIfGWsUatA0iHWOIzHQ7b2Av4a+/qGOiktKwn+HPjnxkEEvdkhxde+uSonT3RIW2tL8B6+ChiKQawp0dna2gyqiZbNemMexXOv2VAtKyuThw8fyIRZZ+CgjrGDg4NDvHDE2sHhiGN0dFTNnYpLSk2QlRqXezfkHGKErByHWM/VzMFhGxx7MXtNjebQ0JBkZ2drxjm0J3I0GWt6WUNAlxYWtA0Vx8Yoba+Cfkg1bcXyCwokPzc3pp7uljzSOxppLy7gtn2X+oMf8/pkR9tGmnPJz8uVZEPerJHhQUJoXTL3nX7Psc6f/QS7GYBKAQn4l5/9UZ/ZmPIxDyI7iB4oqNhQUh1o7YU3RvoOfc9fBTaIkH9f/XpKZmemdf7s1EfdwcHB4TDDEWsHhyMMgraRkRGVgdfVNUXsJrwdyFwMDY3IuCERm5t73z/YYf/Dkp2NjXVZnFyQnu5uaWpuUhIczzGZy2TiqD2mFnlpaTlyIpJg2HW2vrEpFVVVmk2PtTyCY9EaKyc7W/tXj09MSKEhkkCJZAzHJBtKGUdubp6WcLAJcZCzuzx7MMGzfZYPQykK/a4bG+p102l6ekYmJia11j4SeBnqLXWS554uLi7J8MioyrgpSYjnuZ8eINbIyqempmTeEH5KihwcHByOIhyxdnA4wiDgGh8bVYfY2trauNxhQZUhDT09T+Tx40ea9SJIV4Rrx+XgIM+zjfMLizI2OmKI9WN588plJQ02QxspMfLLfpFHI1PVfurr67KyR1lYew2j5tr4Wl1TG1UbMT9sxhFijjokMzNbHnd1S3tbqzp46+epr8FWRMey4G8hWJRyPDM/pzTkIBJre76Yl01NT0tlRbkUmHGKxwRvr2HPmY2m+vpaaWlrkwVDjIeGR6SpqTGiY2zSTs2sAdYR5nbTMzPy6NFjs8byJTcnN65xUWJtiPSGOT6Ef3pmVooKi1zlj4ODw5GEI9YODkcUkGqkgIuLC4ImNzcvNy4ZOIFraWmpCfhzZWF+zgRZ0+Z4XrYIU6rNgEEVOIgBrkPi4O/f7NUFJ0n/wIAM9PXL6vKy1NbUKCHyOxhH23Ir+FkB5cReZi05/8WFBT0/CHE852L/luOgELl+/bqUlZboJoK2KzMEJxq1iCXrZK1xd+Z76qztedv37GeEziWePX1mLlFbnJGeEcxaH1RyDTj/HEOCz5+/IN3d3aqAiBTMB1527mDmd+fOHamtrTPPfS/rbccuWrBpkZWVpf2r+Qye9d5O6sEcZwcHB4d44Ii1g8MRhnVjRiKYnJQcV9Cpda1pqZoByc7Nk54nvUq0vaDXcwePJvvocLjBXGBjB2UDc6LrcZe2ompua/fc6TPSX6qRjQYck1rPY+Yrn0Mrr70E5wDX8OpP4yMdjAm12tVVlXL92lXp6+2QpEDfb13CMaxjxotjav2tIdYHiYDaOWLJs51bs7Pzslm1eeCNy4C2NMzIkNbWFunqeqxrxRry7XRdet1iywSeqRphdm5WnvZ0G5J+PlhyEevY8GeQa+afSs4DvbIP8lg7ODg4xApHrB0cjiisQzJB0eaWJKQmOilgslNZWSV3796V4x0dQQfaWAmSw+GFzXDNm0Cftlg5uTly+c0rOoeYl/GAzSJt2WXmOPWlSmz3CFsBKS5IT0tPSDKPdksNDfVKtnqePNF669D2ZNGAZ0FhYZH2tF8KEOuDumYZm4ryCsnKel4/fBjIHr3Fq6oqAsZ1CzI1PaOmczsZ4fnnAzLwvoEBmZ2e1qRyTXVVsE47dmJt/juSnKSS8K1AyzwHBweHowpHrB0cjihsv9fU1DTZWFnVzGE8gbQNzIpLSqSlpUX+x9/9rWSaoB+pIU6xx44d3JY30db6vg4cVLdjP2HT3tWGxD16+EDn4Zmzp+X7H7ynpmP+a4qtHtlrM2Q/b6+Itf3slaUlSTbXiGw2XmUIoJ9xc3OTXL7ylnTeuSMD/X1q2LWxsakKkWjB3C4pLtZexMsH0LzMv0arKiultKRUf04/7oN2LeHANVALj9t5fl6+jI6PS3fPE229tVPNvvaJp0TAzA2OwVwB7cePS2NDg+QFDP1iHSP+Bhl4tjnO5uYzmZtbOPBj7eDg4BArHLF2cDjCIAjNys6W1bV1WVhcCNa0xoOS4iI5e/qkXP/2mty6eUM21jckJy9XvcsOWsBlx4ONgaXlFXVixhTLX3v6uq/JL3XlvJIDEuD9RPpfBUt2vXFd0qzyh3/yI/ne974nhQUFL7gUxzq+VgqekpykmXE+C4KR/JrvF/dpbn7evOakuLhUCgryNXMYK/ztyahD/2d//gv9+vHHH0vXwwf6eUHTwCjAeBWZtXusp1vbeNma24OyZu15WnJts7j2Gg7qpp6FPW/We1V1tUxMTctXX31lyHGdZGdlbVsPr8Ta3Euc8bsxlVxbVQn4v/irv5SiosKgr0Y864yxxlF+cWlZ69sdHBwcjiocsXZwOOLwnJOTgi12YoUN4AiyyspK5YPvfyC/+egj6erqksxA4HfQAlsbjOMyfO36d9Lc1CzVVRWSl7c3bZvsOUES799/oA7sp06f0gxddnbWnp1TNLBz4DnRSZLKqmppMmNbWVERtwTcguPrpkN6uv57bX1tT+yUWBMrK6tK7jWzl52dsDXABgRZ5tNmDiCl7zHEaT1K8zKLpEA2lFNDzms3ag7CmvWrIPgeB/jJySkZGhqW4x1tavR2EK5jJ/ifn3hXIAd/cP+ezM7MBjejtrs+LUVY8zaxmptb5Jwh1s1NTQnrN83n5pkxxq18fn7uwI+1g4ODQ6xwxNrB4YgjIyPTcwJeWk5YRyxa91y6eFEmJyY0yF2YX4hJnrpfsL6xLtNTU/JwHTnxlrm+ZnVR3iuMjU9IV3ePIdY90tLaemDHVrOLZu5RDwv5YVMm0XW9aVrTzGbE3kjBITWr2urrmKRnpEtWVkZCWxGxdqurq6S+vk5S09M1Yx0LsUY1gAQ/SYnpWuJOcA+wZs5/ZHRUvrn2rdYkM7cOAyxZpW90bk62jI+NyfDwiJSUlqhqYTtCa00qCwoL5fLly3LBEGue0Ylca16P+GGt/XZwcHA4qnDE2sHhiCMry8ugeQFRfIGWP6gj8Pvggw8kJTlF/u7v/u5AZjFsloi2Rj/72U/kb//271UKXlFerpLevbqezs57umFx4eJFaW1pUuOggwK/JBcCCBFUKXtAHp1ISbvXz9qTBO9VjTWkZjlg6ES9L4QmkfNGJe+paao8YROBtnaxlHRwTjlmzZLlX19f03vD9wdlzfql4Np2zKwPWlJZM63DIgXnGlAplJV6NeQPHj6SisqKHYk195Ln1omTp+Ts2TNSW1uT0LHgOHgH8N+P5eWlhBzTwcHB4SDCEWsHhyMOlYInHdOA6Hn7rfjMlezfZ2ZmSFZ25gu/AwcluLWSZSS8yGR/9rMfKwlEzuvvm+sPeu3fJRKhRmWXL13QLDrnos7XB2Q8gf9arGM8cu3klOTg7xN1PV4tuufGjVR2L8oR/MZpnIPNyifyHDgm65ivXsY6BvMycz6YDULAbBu0RG8C7Cb85mW0ais25BMTRdaq/f1BuZadwDWwQVNWXi4NTc3y6PEj6ehok9aW5m03pez9ZJPJvsff1zuedaF/a76mBtaXXW+h7zkMY+/g4ODwKjhi7eBwxEGQBsjsJEIa6A+gIH60F8IgBwJliehBgiXXnHd1VZWOEX1++/oH1KiNFlGpO9Q3xgsb9E5MTMr8wqKUlhZrjbe/jdBBxZZmrNf1WhI9LzDwWl1dk6XFRTNe+UoS9wIbhuTOzy9KuiGtqEN2Y67gfg6pZr1x3bGaEJKh9jYgxJzzgqSa46UdsPUKrM/DpYsX1EH7sEGN5ooKpampSb784nOVhEOcUa6Em1vU3VPnrwqEXbifqnbIzdXNGdYb9dzUgB+0Z72Dg4NDvHDE2sHhiAPCkRQwL4vXFTw0qCNIJ9j35KXr2gooPT0x5lSvA+EcdsHq2poMDA7K3NyclJeXamuf3QgkIc1sSExPz8ijx10yZ8gOJmXpgTENd477HX6jKa6NNkAQoUTLjpnLSJpXtCezaBZzL1yumfdTU1OGeORLXn5Bwq/TZgNZa5gEbqkUPLae9F4LvjQlX9Mzs9rjOG2HHsn7EYwHY5Ef2ExhrdhM9kHPnPoVMfR6b21pkc8+/oP2Hp+enpWyspKX5rh132fjlLnn/33o11igm47mVVxcJGlm3Kenp9SBPDk5N7gpeZDH3MHBwSEaOGLt4HDEkZ9foPLPmelJzXoQmCfKmTnFHMcjTSmaMSHAsxnygwqCRGS3VVWV8tGvP9LM0Q9/8APNkCU6iCSOJuv6299/LOPjY1JTUyPF5vMSdX/2An5yoy3D1tY9GXNKYv9zxEdAIjxCJQkpc4gFbByMjY2pNJlXoj/fblTYlkdbMdZYW6SrLD9FJianpKqywvxkbzL90cASTkueAUSyt6/frJnqoGP+Qc+g+ucONdUnTxyXKvNMmJ1bkL7+ft3kCze/eK7joYHB2G6MAccsLyvTzSs+Z3pmRjKzMoMtzxwcHByOChyxdnA44kgPZPJWlfhuJFRabIkMklJ6nNLySCQ7Ycd/3bBjQxa+urJS3n/vPc2OYdzjr7NOnCmQqPt4e3urvspKSg+UoVQ4+McJGbjdbElKTk7o2DFOWZmZUlRaKuubmzI6Oionj3ck5NjRgOsbHx+XSjNfCgsLd+1z9Hqzs4N167GAsSfLSy0ujv7rYepl9yNC5wzXPzQ0JH//938vf/VX/0Kam5sOvHkZ8D+bud+YzZ06dUamDJEdHhkJe238bMPMQTw0yHLvFrEuLCyQouJiSevr102Z0tIS5FAJ/ywHBweH/QxHrB0cHHYVBF1kLsggQTIOMmzgmhIIatvavFZXSUnJKn/ElRki7Mktk6Juq/TcRCjJHG9BCQKkvbG+Xsl8VtbBMZN6FagFZj6srq68IG1PFNR0zhy3vLzCBPqTMjAw+Fpr/C0JWl9bkynz+e3tbbva/zw5UHYRb8aaOcy9QF68V07qscKOOV9Zj11dXbK8dDhdqu38bjXPoG+vX5eJ8fFt3/vcvCzxXgb2XDC+yzfEPTMrW/0gqLN2cHBwOGpwxNrB4YgDIy5qMjMyM5QUJlyqmnRMA3Xqkveql3CiEDo2EF1A0DoyNq4bCHm5uZJvCJTHEyOvYfRcxp8FWlCtqoyVgBhCRmuvgy5j9cM6qhN8r64se+UCCb4+xpx5h3x+zNyb/r5eLUfIykra9bG01wdW11ZlZmZacrOzdTNmN2Cv1RJru0ET+p5IYL0CkPMepPVqx9xmpiGR1Ijz9XBsRYX3sKivq5WbN2/I9PS0blSF6xKwYZ4pbPDsltrF1rAz3rnmhUKDdmd+1/HDsiHo4ODgsBMcsXZwOOKg/nNldU1KSsu01jWRmUMN+JOSPfOytXUlioctyOJ6qIMeGBiS/v5+qagokw/e+57+zm/e8yoy572HmtxNefDosXzxxReSbkhOS3OzbCWnyCHi1QrKAshWs5EQ2rIskXLw1tZWuXu3U/p7ezVzXZFSrrWguwG/uRQv6quXFpdkYX5OpbLUxe4W0eBaWb9eu63NmD6H95OxxnNhcnJCNg/IerXjzhhYVUJBYaG8/c67mkUFXIPd7Njv1xMpuN6yMu+5jcJgfGJSSkuKdYPFwhogYhxpzcsSDTuenEt5ebl5Fg4Eu0xY0u3g4OBwFOCItYPDEQVBJoSw6/EjDbxOnzqlJmOJDqSpnU1Pz5C5+XnNjh8m2HGiRri9tUWJyNr6qnR19UhjU4NkBNrfRDqe9B9eXFqUJ0+eSF1trWajyED5TZkOAyngGpaXVjT4Bn6JaiKvj2M1NTZoP+NFQ3Dv3bsv2VlZu0as/efO9+PjEzI8MiolJaWSk5MT7KW9G/cQ9+68QLZwcyO2GmuQmen1w6aFExsDBwX+Xsw4miNHpoe1zeDa3x2G9eMHKqOSkhIZM3Pt+vUb8s7bV9Sh20Jl4Gad8fI/SxLZK94er7KiQmprqqXzzm2V4h/E9ooODg4O8cARaweHIwpkuGMmCB8eHtag/+TJk8HeyIkEWRJ6+NKa6rARawsC1qqqCkOMN1RCS3E1YavfrdgPv0zX75BNVkl71BYUSK0h1XW1NUF5/kHuVx0OzAWk2cAG/Dshlo0F3otrO1nryclp6bx7Vzra2zxjpV2A/xz5HkOpwaEhqamtk6zsrF1t+eS5gufKiFnPG5uxS7gxL8OhfWJ8TDc+Etkl4HUBUjc5NaUlGuCwkelQlJaWSVZvn1y7dk1OnTyuc95eM5umkOqVQMnFTussnrnJ32LOR3cE/CF0I9Ws7+wsZ2Dm4OBwdOCItYPDEYMN/iE23T1PNCtVXl5myEezkrhojhNJEEbtLC18aMMCkTqMQa7NhNVBhs0LUO+4RA9l8z0bF/Z9wE+SrVRzdm5ex6rQkOr33nt31+TRew177dTcM/e83sk71/b7a4ajHQfe39DQoDLwX/3ylzK/MB+sxY3leDvBf1/5DDathoeGpb2jQwlrtLLsSM7Pzo1kdafP1LnEy59JjAbIipESz0xPK0FlHu9F/+9oEDpW1BSzKTAzMxM0YAu3mXUYwLWQsUaJ8cmdP2gfaVqMpQX6d7NZxwYDZRdI/He6l6EbQ5GMk30P8x0lSH5+nvmaqRuMbKZmZWYcqueXg4ODw05wxNrB4QiCQAdi/eTJUykqLpXq6lp1n44mgI70fdYVfNEQ6/UDJC2NFKHyUi+Y3VBp5p3OTjUk+/7776lcPJTM8bulpSV59OixPOrqlrKS4iCptuRvv5OaaGGvBcLGi+v0ep1vb6zkHy+b1U9KinxMyOBVlJXJvAn02eBZM5+LTD/RsNlA5sBawA18bm5We56np6W/cC2vgiU3/v7b4aTM9t92ndEiK9Z2W4BjYGBGi6b5+XndDEvfhbFKJKwSwNZQLy4smnW1rDW/XM92ypHDAK6N+V1YkC/TZr5helhdUyvlZaXePMTLYG1Vn0mvkoLb504sRNjOTWr0GffJySmZmvJ6oR+mMhYHBweHneCItYPDEYMNbiDWXV2PpaW5RTN6iXZltoAwEdAtLS1qgHfYYRNjZA+57rGxCbl567acON4hubk5L8i6ySSNT0wYUt2lmcLSspIgkT7sQejKqtc3nSwamw6vkhuzUYG79zEzPnU11cGxfBUYa9p5UX+cX1Ao4+OTWn9bU121a5k0yAnnOzo2JutmzkOsbV13pJ+pm18rK3rNZP6Q2UJSthsnyjgyA+ZlNksby7VBopmLfD4qCp4TuNLvZ4S6oPM9Y0HvdzK5wL/uDtPa4lpyc7KlrLxMKiorpefJU2lsbFRize9YZ2yOPDNzMk3b2r28UWfHD/k2vgDMn+amxrAO4zudB2DuVFXXyLiZt7yenTicte0ODg4O4eCItYPDEcR6IBtFPeYH778n1YZkRItIpZWeeVm6mnIhRzwKskANdnNz1YAMQ7jFpaWXsoj+bGRmRqa0tDSpjHw3TLz2IyBsa9oeKE3nBwH/ThgeHpH7Dx5KSUmxlJeWKLGOFIwpigwyedQ9Dw0NK7HeLWya+zowOCSzs7NeBq+0VElKtGCNsinT39cnzS3NWlJQkJ8Xdm7QWx25+WbAFTxWsMkBGeV8IfSLS8sHas1ynvQLp9YXcs1pH6TzjwUQZrLEJ0+fkb7ePnn65Ikc72jXdQWpXgnUmnvrLPzGDHP26dNeuXOnUzbWN8ycLdHNqGjnLZ9Ra557X335hYyOjQYz5Q4ODg5HAY5YOzgcMRBkLix45j7IPWnPQrAeTVsUK3e2mYjtgjV7TIKtZUMuIVME/bthkrZfQPyuEm7zIuvT0tz0kqzXe98xdWBuqK8PEPDkF0jAYcyuWWg21swH5NKphhRADJICcygcCeJn1I6OGFLcRCYtLS2qcdGxNmSxublZ7t+/p9m8y5cu7NrYkh0cGhoya2RLSg2pzst97ggeDcmjRviLz7+Qztu35PzFC1JVVSV5J0+8sN7s8TRjbYg1c2wrQKyjnUfabsuQIPptZ+fmycLiotZZHxRias+xob5ONwe+/PobuXThnHpI2LKKwwZ7b4qLiuXy5cvyf/9f/6d0dXXJxKQnw6bWfM0Sa9bZsZel4LYV2Y2bt+Tj3/9eqLJ488plzT5HQort3/OVEgs2aimBGB8fU5+JvJSdPRQcHBwcDgsOb3Tr4OAQFgQ4U9MzMjY+qW2AaIUVbdCDRJW+zaOjo5opaWttDh479LNStL9uumbSVkyQhfw5XmIdShZCTXdCz+F1wl8X7SfJjBk17ciQCTwx9ykpLpbGhvqAfJz/29vgP5zzeKSO5JGOsx0TAn5MpjA68tcmb/c3C/PzMj8/J8WFhUr+tiPg/q9248cSxsrKSvnmqy9l1BD0+YVFdSzejfHm48k2c+y8/LwX6uRDx3Mn8kvvd/pJQ26YN3fu3JGOttYXzjk4z5KO6fvY8Np6thWVAZX/WIDj0P95KbAZ5l3T/t3o8RtobXHN4o3/N99clfKyEsnJzZH8vLy9PcldgH9+4zrPs4SSAST8fX39UllRrptXzCMmZUpqSti1RkabkoNHDx+oG3yRIemUsFRUVEh29sufG+4Za4+L8oRNjS2e90ve8/5ZTuTqEgcHB4eDDEesHRyOGDCAGlE57JDU1tVpliv6Y2xpMPb4cZcSZkuswyFZiXWmyguRRC8ZQpUdLlp7BTz37C0NFGfn5lTOTn0ucsWMgMRxv7SkCuc4zXfImW/evCWPHuVKWXmF5OXmBd+33wiLn5Rpz3Mz7kiD6X2uhDE3VzPuKTFmozTgNnOR+feqFkAYUfH5bNIUFubv6F7P+60jO8oMJMGQalQTNTVVeiMgEf39A9La0rRrY69y7GNeKUS444c6iIeOAX+/tLioRKehqUmz+j09T+TW7U6z3lqCdc/2OIxNVlYGP/GcwTlmjNeFfB1yRbYacr3f5uZ2YFPhuxs3lVwyLjxnxicmZXp6+lASaz+YH+VlZVJXXy8zM7Oatb5w/pxKwSm54B6m+vrFA8aIDa6nvX3y1Vdfm/ckSWFxsZZn0A/9VX3Mw2622PUE4ZfnnhMODg4ORwGOWDs4HCEQwC8vr0hfX68MDg7I++9/INk52VGTC0gsWYmJiQl1o90JVqK6vr5mAvWlmHtZ87fI19kUgKDjDs155JrgOdMQCoJoalCpbU57hfvtXoAsIONPBvLJkx758U+qtE7YyuX3y3naDBjZZNyV5+bnNFusRNXcg/V1XLlF68IrK8qkuKRESXY0xwdKrKkvN/MIUrjd1fOeyclJzfhnZmVKlrnP4ci8X2bNOCOjfvDwsbyZfVHSCgokLT1NKsrLlHRh0vTgwUNpqK8NyqoTMf7PyfIzz0kbV+bVl8mJHWN/hj10rrKRQNZ11lzH8ePHzZgnS39/n/z+938w8ztFOrSFV0ZQgsuYZLFJYb5nbbC5gPQ32vNXZ2dz7txX5iqmg/ac9zPWNLs/bQjiVWlvb5OTJ0/KxQsX1OyO8djv5x8vWENI+Gnt9s3Va9L1+LE+a5fMmoVYp6jb+3PzMnuvR0ZHdbPviy++lCtXrmjme2R4RL0I6H/tR6giJNzzlfmoLdowrUxLfWUrPQcHB4fDBEesHRyOCGyN7/DoiHR3dcnk2Ki0tjQrIY1WNgpxxdxmc3PdEJ5lDaS2q8VLDkjBeQ+B3kpIsBYpnjztlc8++1z++Okncu78BSkpLdWg/9aNGyoRxon28ptX5K233tQa2t1opxQrLPGhPhhySjapva1FiZ7dANgPUls7D7hXyEm/ufatXP36axOkPzJEe0MuXjJjW14hi4sLcuO776StvV3efecdufLmpYiOb6+Ta2YeIFkmkN9JKs33ff0DMj09o2Ooct9Ahje0TtT+2zNtWpHvvrshJ493aG/wlMBmUHNrm9y+dVvu3euUH3z//aj7S79q/ICX0ce3YEvm52aD5NevAPC30LLyZT84//mFBVWEVFSUS2NjkxQVFsj/8Z/+k5SVlUhhYZHU1dW8YHZnXZy5fygLINahnx3J+TN+lHgMGCLPvfYfYz+SJK3Bn5mRm7fv6IYEGw411ZX68s+V/bTRFi/CPTO4zhMnTkinGYee7i7t3T5r5h9zyPYn988XlA3Xr38nX399VeXyb799Rfr6+uSPC5/L06dP9Nnuh920QjnkbUi96MYOVM1k5q733M/Q5/BhGXMHBweHV8ERaweHIwIbWD588EgD9vKKCkPsyg1JTgvIrDdlcmraC4jS04IS8XBBkZrUGLJMhlizg7OzWi8c+ln2e/ri0s6L7N3y0stZkJ2ksp7Z2oIMDg5q9uM//Id/L4VFRRq0YdL01puXzfXMe9nwlVX59NPP5NnWpv6+mBrmxkZznaV6rv7jhru23Qy8OTY1j7hTnzl9UiorK3bdATz0erarS2bDYyLQA3d0dEzHm2HiXC9duqi9tXOys1UenG7GlUD98sULcvf+Axkx7x8cGlbyl/KKlln+mvi1Na8FUHpI4O2fN0h7MdDq7etVh23O55YhDR3tbUqW/dcUWledmZmlZl9kMgn0MzI8L4HGxgbpftxliMNT7bMLCUuL0gxtO/jPIb8gX9cSmz+awQtD7pDs9g8MmNegnDp5XI3s7O+5J8znnLw8zbLX1FSbcV+T4tIS7RE8Oj4m9fW1L1w/Lz5za9PLGsZy/pagF5jx5RwW5hd0DHEL979nLxGu5INsfV1tjRQXFkhVdVVQiaDjoWRw88CYl0Wyybbdc7nSPNerzVwZGh7S1ltT5pmO+gTDP3/JjKqXzLoYGRpS74v3PnhfSkpKdO3n5+fL3c5Ovf/+++0phsa0JIRnWGgZkWdquambcmTIs7NyXlrfDg4ODocZjlg7OBwRaM3m0rLcv39f66zb2tpUOmjbHEE+7hmiRGugioqyIBEJB36uMuzcPBN0b2jtMEQnOaSeVAP9lGQNegnsqNmDKEV73tQA0vYH86k3DZEOzZ5R7z0zPaOyRs4Fog8ZgCwSVA4a8oIU2JJt6lPJXoaaQO020rSfcq5uSrCh8ToDThusc+/JRM0aUkcPbYLn1UBLnjlDolbM76jFRFJPX1yy6sXFRcF+wBYNDfWyvLqm0vz7Dx4Y0l0oKVHU6xPMb21tKgGmtjPc+XIf79y5q+dMCx/u17VvrklxUZHKz3cywcvPz5OzZ06/0Ducrziwl5eXSnd3l7bdKjBELC1KyXQkKAgQ64W5WV1bKSmpL803pN4oMSDKOMj7r31hYUmJT7FZjxCd/ADBpjafNYTUPRz4HOb8asAJOhbzMhQp3M/NzQ0lWpReWGK9X+DfUPA6DSRLVVWFJCd5Chk735FBU0rAxltTY8Oh60gQqvDgmc5aYcMGs0RIMBlmTCr9GWv+hjnCHKQaGsd81jhzrSC/QCbNs4FSEJ6jbIx6nyPqb9Fr5uzxjjbd6AoFm2HMzcyMLN3MfFV/egcHB4fDhMP1XxgHB4dtQQYLogmhKCsrl9OnTwfr7SAuBPL0MD1/7g3NrO7kVmzlwtatGOKLrNwGrf4sByQtJztL6zZXAoGc//evCvwxYXrw4JESc7LP4SSpZGLImNJW59TJE5oxof6bbCrO5bdu3tKsdnV1jdTX10tVZbkUGZKSbgJwgkmCzp0MsRIFzLRGx8Y0K3z61AlDXop2hVyH3jeCXYJo6qRXlldUNjsyMqoZ6gETgBP81tXVSU1NjRnDNikrKdENCM/t92X5r71/uBBjDHXv3n25fPGiSATE2spJMcXia05O7kuSbpthpNbzk08+lbfevqJEfm52Tv7rf/1veu6oLdikCJ2n9twKDEE4e+aUyqxpKwe5JcNGmQDXSk/s3v4B7R3OXEgE/J8PQWHuLy95JmpsIED+/HN/3dwXiAsGa9lZ2cHfce0QWoynKiurVC3A36Yo4S327qUhiv7PBJAm6lqR7Vsvg2iJNcfiGGymmKeDGphRk46Xwn6Rgtvs/FaAHEIe2ZyhPIUxQAa/qOPjeQU8edIrA4OD+oxgLPdb5to/J6JRBIR7hqIMglg3mWfMw4cP9WdbAQWPVyqQFLyPzD2eDWx+sl6YY8zbwsICWZifUxLN5o6tk841pJ1n+TPvQ8NegyXWkGpe+0Hh4ODg4PC64Ii1g8MRAcF9V3ePZo1ra2vkeEd7MMAiM2XNpMj0keULV8dqQR3jsCE3yLPJWHrB7GrAHCf5JWkqmQ3qPTHD8YLg52TA1txuB2St0zPThhA9J1KvyqTnm/cRBNYb0sQGwD/8w6+kr79P3jEE7eat2/LpJx+r23JtfYO89957KsMtLSl5yTE30QEhwf0XX34t17/9Rv7Dv//flVjvNriPbDR0d3fLZ599IT3djyUtPUNaW9vk7Xfe1sxxVlamfP/97ymZsvcQs6xwl++vk2aeIP+G8BK8R3o+zEH6WNNTt0CVDi/PM86ZOTY2Zu5TTbU01terrPWdd9+V/5+993qSK0vS/Dy11lprBY0qFIBCqe7qmd7pnu7mDIezYt5o5MO8cP+GedyHNdtdGveF5NKMwmhrJG1nZnvEtqiuLl2ogqiCTAFkIrXWWvP8/MaJvBmITERkpAJwvrbsRGZG3Lji3Fv+uX/++dj4hFZ6L108H+z/tfsWSrRZc7wWgnjljcua/Kk0xKO5pVXXLwT2MOFfg+pfYM7TnPkMfxLF7iNrjkQWFUEqxPb3KiFfXtJ7qrKyKqgeoRqLFH9J58Fv7PrMwL/U0Xt9bUN7+fdLjoWDPZcQsLzcPN0v9oFzdFpINWDt2V7ex+2d8vjRI12Lf/zTn2pVdWBwyFzbIR0vxcQC9psEEC0LrKXMA0wlOEpEe51ehPLyMp3l/dvf/FpNBrmRM1Sd5N3T9h7e2FjXJI6aURrC7KmQMqWoqNBTW5jrTgIsO2CyqPeOOX8kqFiTftj9Z3s84zOzsvTrtKwZBwcHh+OAI9YODq8BbJ/yM0MwSsvKtTKJZNAGQxCb/PxcNXOqMEGZ7UvcC/SGYiSWk5NryG6OBvuffPq5XLnyhpSXlelr/IY6jG9JxRl8Y1MraXbbkQXr2zqqi+/+kVp7mRFZYkIQqNU3QxI4Pn5XUlIiV9+6IvW1NZ48dHlFqzoP7t+X9DRDNptbpKW5KRhYHhZ2qjneCCUCTyo7RwUqeZh9dff0yJPOLu2NBEXFxdJQXyu5SIqLiqS8okJum+tCpYpgmX7IHamsN1c7FKEklh/3WyvP7VugtxNyzdqA1MeFSaygOGCd1dbWBiq2iSqvZoTQ1ze/1apYqIFTuOo1n4cLPlXuNw2JtRVhe/635XCTKHaf0tPSdRQcRHd+fsGs/fXn+qE550jtqRgm+8z/dAzSsmcKWGMIUoo14gvu4m5Hcf82qTZTCaeiHe1x2dcmaitApjqwIyOem5s/NQZ7wO4LxPru3btSkJ8nrS2tgcTYtrqZd3Z1aZKoprpSE2zIw/Nzc/c0WTxJ+JUKVJFJCFB5PkhlXddeerpn2Geu4/T0lD57UUz4E6UqoUcZEjDS4xkAUP/QZpFl1i6KCc6xXV+aTMvM1POa5JPU+9ciZB3DO9RBJJZcxdrBweF1giPWDg6vOGwQSsWOXuOqqmrtVbbkGSMz2AU9yJhC7WeoxXaoYNDLTP/etatXpdCQUCqWX371lUotCeis07L9IlDMyMxSCTKVSv/2Iwm6NHALkLgXIXR7frKVRo91Q4POAabqR0UUkx7k0JAf5htzXjC1QqJcUlq8a2RRrAEiZAUZ8uLivPYwHzYgixjQUZ2juquuwLOz6k6NMdG5c+e1Ykfl3yYpbEC9LdENnA1nIBUJPBn4sva+sg97SXOpVNNj3drWZoiC51xPlYyKWdw338rq2qqP3O9t0EYih15RJPAAss71HhkekpbWtrB9oocBqr2QkzRzfFyP9bXnzcQYQbdgSIg6iPt+b++zDfP3ioqKXf3NcXF2HYZPekDk1wKjujjX0SSIghVzcz0wdcOAbXNzW5MYbAulALJ6CJOqFULGnoWuiUjlzaFSaP97/b9T4oYJmcqZRUeLsX7q6+vVlI62BV5KEpEWEAgghokVFeWShweAGrttak8764IEWqhxXejnh6ogQs9V6LHud4x7nRtaZHS9T89okon9hdweVLKu7TeGANPyM2OeZRtJSfoz52f3Tok3aNp3fhP1vRnmWV5m9stK6nf2F/IP4d5r6gLPIBKHzc3e+ENHqh0cHF4nOGLt4PAKw1bsCG6ofk1NTcqFixe0jw7w+4GBQdkycRXO2dZp2f4tdFt8jYyO63sghk1NDWoGNTw8LJ9+9qkMme9UhZEh+gNUAlokvxCMxRBZ6V5B987fRTmEn6jvF6yF9uvufO38TiWPzLxuzJTmxgbP/MwQLuSjHZ2dcu/+A+27ZfwMfZu2YnjQINH2DePYm3YjXc6ea1NjsMOskhLwQqLvfve99Pb2aYB89swZuWyuNxLvcAQyzmNpbEFpWqTztJ9PXkS+r+wnZliQP0gRVd34MMmQ8fFxE6DPynvv3dBA35KMRJWpx4ddC+FI0Pz8oiorMjOy9PedXU+0535ocED+9E//VA3BDhP+hBFqjizzNW4I6ZohyaFEbMIQvI7OLk30qEoiLS14DF7Fek3Ky0qV/Ol7Nb8UL/4+WX8lGeLEWl1YmDLreTr4t2jXmb1n8/MLDZkel8mJSVVbcO64T7gnGhvqAhX5Hbfw/TwZ9jpPoX8P91ruHQjb8vKKeiWQiEDpAHH7oz/6JwFn96TgNjcCyhieeay3pMAMZ7Yzbfaf1oD+/gG5fOmC9rf73a1DFQ9+Uu9/jX9M3l5qidBzYL+oSpPs0lnP5j6lTefu3e91DB9jBJnXjvfDQarrdl+YD9/Q2CS9PT3mM5J0Ldp9DrxS7zu7rygT7LFQ3a6sqtZ7lOqz/3qhhOkxz5eL58/pefd/pp779Q2ZmSYxmR40DnRwcHB4XeCItYPDKwyCGktCkHUSLD18+FDNaejDozIFiSRQT0u7rM7DoRWu0GCRygrVtD/5xc+URCOzJsB94403lQw96+1VUys/6Nelesf7qaQRxFlTrEgDfw1Kt57voT0MqAuyOSeeo26FdBqy89XX38jf/O1/lvffe1fdpQ8DyFGLkwvUCOqw52z39w/KVzdv6r5fv35NLhnSkGEIAxVMrtFRSDIP0neL9JQ1QO8zhklKrEN626lKLgdcw0uKi4MEI5goEnmOjIcSO/tzRUWZFBUWqKEXKoVf/+q/qBv4W9euS31djZoxHdV5UYfl3FxVQEAM/aSbfaMdAeM3klQqvfaNuPPu23jPYMqcDyu3D0dC/dv1Zngv6/xiey9Hc49ZqOzXXBuM9khwcL+SMOtceyIPzT73PHsmb1+7plJ1yCs933xe6GQA/7ZDCai/X99//fz+DjwrOHePHj+WL7/8Sucr/+xnfyxvXL6szx0IqJ1ssNPnu6ESZjIRNrFoP59nHD4SHR1L8r/+h/9N/smP/1DvF9YY51kCr/PP7g53nkP/7j93/jnlfjLLtUS1g3Ee7Qm0Afz4D//Q3AfZ8sH778q1q1fUoM7KrQ+CYJtBaqo0NzfJ57//WJMkqA/8juAQ+wRD6vmidWQp0KJj7zHbqpEQUCXYYyCx8qTribS1NAeJtf+zuVbc3yond+ZlDg4OrxkcsXZweIXhr+AR6GBY9ne//KU8fpQnDfX1KgtGGrm0vGhI8aRUVVTsKaW2QRdmRlQlIOaW8BDM467c1/tMe2P9hlKAAI3KIFVUSPnKqjdXOOGUBFxeH3iSkgIC0sbGRg2CkbdTpWP8DDODYwHnA9M3xlyNjo1rrzOk8jCA/Lujs0PaDfm4dOmiSvoxxoqTo+uH9ciF58wcRpW8Jwi8Z2fnZN2sIc45wXlcCLFGfgpZQ4ZvpeL+AN1frQ4XuFtywTokacJ2kPo/0rnbo1JUXCQ33r6uhDZ024cBu73sAInD22B9fSO47/Y1lsCgNMDJ2v7d65XGRC5RiQzjwUIrvOGl+HFanfQqjYu7Pu8gx8AzAwI2HejRLyz0ZtXnBQznODYSIJiCff3Vl6osrq2tVR8DlWGvr3vTA8w+0XLgVxqES4JsakJlRcfA0cqQZN7T2tqqr1FDtfx8reBXmueUJZ7BVgbfNVQXfEOst7Y9d3n/30gQFBYUyIUL5833wHxw7SOfkt99/Du9DiWlpYY4tgTN/OyzL1QpsaMUiNd7wX/u5nDVxtTPfD6tN1TU8TqAVNPvT3tDUWFRUEHjrZWcQ1mHbIP9xi9D23ICBpL+sXZ+FQ8XbjtwL3sV9VXtU6+mvz9w/PZ+1xFdCwvP+SrY/zZA0M2W1bMiqLSQk+/Ld3BwcDgOOGLt4PCaABLRaoj1xx99ZAhwn7pjF5rAscwEqvMLi4G+xRf3QdpAyd+biGESY4yoMCL1tk6zfiKEKzLvoZoGuVb36QilxwBixKgqyDlEni+//HO//Y4GbA+pa9qblw0JG9GqIhU6EgmRfN5+INDuMET9wYOHWqXKytoZF3WQ7VpCguN3X3+/9k5fv3ZN5a2hFd1ot7vX/ngGS2vaf0kSxevhjnzbyHSRkxLEe9cxeRcvJ2CntzrBkLHc3Lxdc4ctuXmR9tySc0g0Y7n4DEjNN99+K9mGvNBrTvLhqI2scnOz1XANkkIFNdRpHzJVV1erlb3EQHXZVkPTArPfcZKvq60Okjn2mYosJlHhgJ8BiS+8DELvw2ig1V1DoPk+Ozuj140kSHVVpSG25cHqJySLRBk9zRBplDHsPySM1g/6srnPkW9DxFGFcO2nzH2FcznrlP5/tk0ya8q8p69/QNcWSRWeWRxDUVGROqhTNffPYw6HzcAc782tzeeItXfes6Qtq0XOnvFIO+SfNc2EA54zqCoqyiv02q0G5rtjAobyhvuWUXTsE73nGLupGsH8zVO9ZOr2aCvh2LmuvJ6RVVub3v5A2ElEVpaXx3T/7wcSDpw/ns0r5ti88XY7zv3ecW9oMoR9s89zrgEV5zHz7INUI7n3Iz0jXZMb4cYTMp4LdUZGoOJulTIODg4OrwscsXZweIXhJ7YESASlH/zwQ/nkk9/LR7/5jZxpazMk41ywmuQnMSA04AtWa+LjdhEEqoJUSHH/xqSJqo8/IOP1BYZYQ3BmTOBMTyEBaFKI+dF+x9HX16dVOMy/qMRAHumDtgHeXhVMJZ8RGHPZypENBDFo+uOf/kT++q//RtrbH8v161eVGCQlHuyxqT21E5OGVD+Qr774whDgt6TKBNcJPqlopMG1X0pL4H/79m0lMn/+53+uVcUEH0l74bZkp+fSbjNcNdGT5W7qNaBCjvFbb2+v9HT3aLUr0vAZEkKvP2uCXtKUEPMojoPzxPnPDjF481cN2V9/sif0ukOS/vaXfy+/+NkfS74hMkNDQ/LtzZvy81/8Qq5duxbsqz3sSrUfVHYLzBodHxuVuUBVmnYA+7m0TFAxTfDde/5qN+Skvb1d3rx80ZMVB9ou1gJEKTTZZSuVECiINSZTENZIDcxCVSbI2Fnvs9Oe2Rf3L/vpl5iTFLhw7qycbWtVUzpIM9cOIj44OCy3bt/R5EtdXZ2cN69rbKzXNUSrRXtHp17/P/zDH0lNtScpx1gMo7ni4mJzn5fr57EvJO6QTkeCTZ3bvqJrjS//+gg3Uo9zhvHiX/7lXypRJvnHs4zfI92mD/7rr2/qey5dvCAf/vAH4vXrP5Xv793X9hjO1Xvv3JA2Q9YXFhlt+NTsw7pW1+2ziTGHfO2lCgq9BgeB/zlIooPvE+Pj0tHeIR/+4P3g6Davqr6g31lTJIE41xhRDg+Pyqi5f0iC+Fs1+KZrtqJck2L+feaLSnxf/6BOH+D8ORm4g4PD6wZHrB0cXhPYate777xtAth1ufvdPfmHf/xH+dkf/1SDvW2V+a1pVdYvefTLID3533ZYsynIOZUZiB5Szgqt8HpyTYgDf0s3Qd1YoAJElSoa0MtZX1+nxOvbb7+VkeERDfTazpyVM2fPSEVZaUDuGPdcwBcfxegaGwiyz/RvNjc3S0pqvzx81C4XL5zTitVBQcA+ZYgDRIsEA1VMPiMa918/SUBa/qy33xDUDCVx9BKHJkdeuL0AKd4KSJP950qlyiY4p4Lc19cvt2/d0koi5kbNLS1Sb8gSss+nT55ErAbHVRoVAPJgCBhrcjex3jTnZ1zHVZX7DN78/bfemtwtRbWvs67jkDeOIyU1Wbq6usyauSV19TjCN0lxUcFO9fsQEUoiWI+s+7LySul62q1jzhjn5id5SQHiaPfdrlnexyz2Lz/7VP7IEE/cwZlJTAX3uzu3ZMwQH9yXs3zu0bwP4rRu1sX0mifZ5fxGakoXeiyMsaI1AlLNtiBa/vUVSsRJpm37fm5tadLnAGsIT4HMQGWeNf/Ojbe1As02aBMh4cAlxhCRBCDvZ1JBtBV3ziEVY+4tnkX8m7Ud7kqHJg0TVZKdpTOdWdccK/fVefN8qa6q0Io1VWDexjVsbW3WZyfS6SRVWOTo9WQbN65f19dwPTK0nWH/KQiHRUDtdjhulCGc+0lzz3a2P9IKOvuja2RjQ00nk5JTVZJOgoR+ahJmmLvl5RdocoP1ZZ8LVPIlkIjw3zs6Qs+skXv37snDB/fkgw9+EDTIPIr7zMHBweG0whFrB4fXCHEquywwBPGC9jJ+/PHHOheY6u/W5pbKw5HIloRUhvx9hSBsd6f5G3JNqplUHEOrSwSbyER5r2dgthlmK3uD4BSzNILfbUO+MCHCoIlgcfLTz7SaRjBHZQwSkpOdtYuwbB1AkkhQj5R40RA1qlIEq7HA9r4qUZlf0IpixgHGPfl7SenXxvG3tKw0WEWKJkjX1/rapHk/awPpdFdnp2dWZ/ZX4uLVCI3zCxGil5age2JiXHtZIwXXnXFI9FWzvdCg25NxL0qBWadUAcMqEPTr+W3b16JiYC1eefMNXW/MKof8v/Pe+7q2OU/HUUlT93lzjhgH1dPTo4kPiLX/syF/3313T+/BMkNC7XqgUsg9MzY2asjOiNSabfA3RjFB3phTTYIK2a3/DNpk1trqalB+flBAIiG8HnFa2feetYqPnZ9FiXRmwMDKb14GYeU55E+CWWQlZep3/+ujgXUQ1+Nf9tzn9RxEULXXtWP2LdH3WhITEGbUKn4jMtuDnhMwZfTvpyp4igqD2wx3nEcNjNhmtE3Dc/xH4YBpH/3lEGvOCUk+/k2FmWvCa1lvIyPDUlVdrfefna/O6783/33gNXh18D6/GdrA4JAqWFBKtJj/hmRkZhzr8To4ODicBjhi7eDwmsAv8aW/D3Odf/yHf1AXb/qsqYZ98+0tdQwnyLcIJwXfa/tUoSGLkDIMgezvQQYjZEygTvCNNJQe0Uj6o4POwea1VM/of8Z0jUoMLuTff/9AHj64r1XQZEMCpqZn1fiIqmRGRqYGxRDibaqc9n8vIJ/+cwUxIoCmZ3IrymRA6DYJ8pGo6vzwxQUl2HFx+bvO04vOif/vEB2SFJCXvEA/rF9hEMk+eUG/V5lGaQBhQ/46Mjomjx4+1GoXfZr19Y1y9epVqTFrx46/oqdy5zMjOw/sM0G+NYwLPV4rbyegp3IY7ryo0ZKPMPrl4GyXoJ+eeHpZH7W3S093t37m2bNtwRFAoWTnMIh2OPJE1bqpqUkemTXa++yZ9hVnZ2UGX8uxMiKttrZGUsx+pwdmwHvy3FxNQAwMDuv6htzRUgFp2UTKOzeviYK4YBV5W89bQmBe87IS64OvWeTyjG1iLBQkHXl3pIkb/1rclZTbR77vP4d7tXa8CKwvqrHevbbq9VrTA50cmTTZ//l2jfkJdaiCIpwcP/R4/Z97XPJoaxKIYVlWTo5kZmcrsUb1wzOe5yGKB+6V/IKCwPPJPAPGxrRPmhnvVg1hVSC3bt9WJQ/Gl34pOOccWT8VcpJutDdYybmDg4PD6wRHrB0cXjNYSXhBQaFcvPyGPH3aY4L1Arl86aJW+ta0R3pVg+rQgNALNOPCkjZP0pmr1epxqpiBoBooiTKBLRLixMQkfc362vouMrQf/ETXBrkQCKTCjGP6gx/9QBYWlgwBGZBPPv1c/s//43/X42g2weEf/OhDDQqDfccSGXm1ryFATElNibn6ZwNXEg8cCVVbiDXwS4Cj26gdTbTT8x6N7NeSh9W1VTWGoyL13d272g9cUVklH374Q0MKG5XMeS0CCbvGpPH5tjc/0l2H6C3Mz6vjdVKYkUJsl3PNWoRY2+u9m+RsBSXh/uP1y8Hturp167ZZj5Mm2K+U+rraXS7H9j2HKcMNXdPIo5ubGmRtdUV6ep5J15MncuH8Oa2K8vqUlFRpaWmROXNOID4kjfR9aanqW1BaVi4DAwMq221qbFB5OESI9c5MZmvOZT+fJAhrfUOVAYsq3z3I8fGetEAyjOtE33C0KhO7nVBi6j//exHTvYh3OPgTGmwbIr25se71WhuCjUlXaCImkm3615N9n//6hiopQvfb//6DyPFjAQokkm4kZopLS6WqulbvcRJMeg3MPupM8OwcNZYEyP1ZZ/Nzs3L27Fm99hyLmrGZtblo1hPJKpJTtsJtne3vffedJjTOnDlv1mjWC6XvDg4ODq8iHLF2cHhNEEo+mCH89tvX5W/+038yhOp7dWAmmCJoIpCyctlwlZnNjc1gsOgHlV2IBLLRUBKaoCNf0nROK9U3K6veL/DyV39CK0E2YLcBK4Q9JSVJ5avXr11RUrFqiCy9wVTlF00Q+ZvffCSlJshEUo4Ulf3FuTa0Mrar8hjYvVilnGybEUBLiwtKqibGJ9Q12X+ckSK00hqOhIQSFvtaAutJ87njYxOqLOju7tbAGIKHfPrnP/+5ZKSnqiN0SXGJypGTQwzGdpOgyM+NDdLn5+c0sWNly/73e/3eO5VOP6lhPycmplRnbCti/uNn2z3P+jRhoTN4zbV9/PChKik++MEH2ucbauR12IF/6PY4Roy3zp2/IP2GIN/8+qY0NdRrRZrX8vfz589KtyHdoQZmEB76Ve/cviVPDCG/dOmSEuviklJzXkbVWXs7JEnguTEnBNUMm1FUmUORGJCyZ2Zlq8ok2laIULWL/9/7/S30d5F+jrcGNnQ/bRLAjvdjHUey3Rc9j8Ltf+jvQr+HS/4cNTj+2YAUvKqqWo3j8Kbg3tNn+OamPn/oo6ZFgd897e5Rt/+amlp1TOe/BYAkDW7tbWfOaIuPP1GyaM5vT/czGRoclOraGrny5pvB5JuDg4PD6wZHrB0cXiP4gzuqgfRTV1ZVeo7J334jH374oVadEwLViOfJVJxWE2dmZ1Q2zHxnKpl2mxBnquFUvEPJlkq507y/08cHSYrlGEJ/xjxNSYAhLMhqqQxb062urk4ltRnqqLxuAshuefDwgWybgJGKINJFKt/0aYeDv2J+UGxpJdYbNUYFkN5lHJDDHVP0iBMJYx9mA2iC4uHhERk0xI7znqDzo9O16m/nd9N72dzcpFVSpN52FNX+RGPncyIB8lSuywrj1sqSNXnjhzWe2stsjooaI7MyMzI9CXTI+qQX/Ntb30pOjjf2iJ7PZPMZbW1tmjQ6rqqh/zP4TNb9lbfeksXlJTVSo62AGcHIviH/tDdwnUKTUbnmXrxx423p6uyQyYlJXcttrc1SWlomc3ML2t++q4ocSDhw7ageIvXlnMdyHNwz3FfM046FWO/1+8MknNqfb84xVXquu207YM3Fgr2SAOFeE+7vJ0EyPfOyaV1/5aWlKgH/5JNP9HesC3rQSfLRXkMbCeeqo6NdE5QXL11Ssm2fAYxixMiOMVu0I/gTkbNmXdx/+FAyzBppamzS8XEODg4OryscsXZweM2wY/CUpMHT9etvy3/5L/8otw0h+cEPf6BjUggDIdDWoGZ72xuDRHyIAy69zXfufCfnzp1VUmArmp4DMfNRPdIcSnzo18Swamz04MT6RbCVbEg+BJFgsK+vV6uV7xqSgiz4u++/V4frgf4+aWpp1ZFjmErR+5qenqHvtaTP3+cd+VCp5wHBoeeV487KzpbpqSnzNam96P55r9EG4Z4sNW6X9JKgms9CugmZ7+3zXM3vf/+dHldLa6u8dfWqnG1r0RnYfP61q1ckP79AExQW/mrxYUCJ9arn1uy5E++ekUu1kX0muEd27knnV3RdkcChEk3lFol6dVXVLjKjEnLz9872Drl0+ZI5MelaoXvLENrLly/rOrXn6ySIzoUL5w3Rfya9Pc+0HzXPEBXMyNgfEhu4ZyNbZjYyfdkcM07NVA6bzfVC4YAJW3NToyaBBgYGdT62n1hbaXmSuYYbSqzntdp4UHjJsnRzH2UpGYOsn8ZKpF9Vo8Z4cQk6r1yJ9fJKkFifxn0/KnD9ecawtvLNWrPP6cnJaRkaHtH7ifNDy0Gq+cJ0DIO/8vJyuXLliqd6QOZt7lXuQ9oowsnf6ce+f/++9mS3mnWK6d7rdJ4dHBwc/HDE2sHhNUNo9eX8uTPSZwJ+ZKr37t2XhfkFJcBITKmOpamZkgQk0/FaDaQK9D/9j/9O/um/+Bfy3rvvSV1t9a6+Qh3NsrlbLs7fCfohdrOGPKwHZqwe9iiWcL2R1uwKiTFSxh//wY/kg/ff1WDycXun3Ll7V/7z3/y1kojrb78tb775pjTU13nmWoH/aVAZ8VCp5/eJ4H7RBP1U7tvazkhPT7dKNb1+9tRDOO6dPniSBw8fPJRPPvtMBgf6paioWM6dPy//8l/+D6pI4Dghtjo2J4HzH6fXlmvml3Ee9rVh+6sBt2rIM+fX3w+9tLwkw6NjQbk2ld1vbt2SxoYGHbeGQ/t//9/9t4YIpGm1PVS+z/vOXbggBQVFhgjOGDI6pqoMRiIBPivSmc6HjcyMdHMMNVJVXSOdXU90bBYE2e4X+8/xfvnVTbl+9U0pLSsLjmKj4n578bZW4Okvz1J5fpIsLC4Ee6z1PGzjSO3Nmaa/GJLJ32MhOiSaIEsHcfI/Ttjk1+LiUsCNPUf3eXVlVZOBoe0erzo887IZrdwn6OzxRCkpKdW+/O6eXikszNfEFs8B7sn+gUGVdWOYV1Xlzd6enpqWJ9092rrzox/+wDy7/a7vcfo+iHW/+e/HT3/yR+pYT6LQn5xzcHBweJ3giLWDw2sOSNaZs2dl2pC8B/fvadWWIIzxQJUVZcFeay8w3VK35daWFnn04IH2ZtPDOXn+nJwxwX9SgOzQK4rZERVjW/mNC8hUMQJbDDhiE/yFc4aOBWGlmD7DLQgJ+5cpGbJlgkgq9FRz3rh0USuGBIbt7R3y6NFjSTQkJdn8fXllNaZ9tJW05aVlTVS8eeWKDA0OaBUQ06qUwLze6A9WlAiPjIzofOmuJ12ytrqmVUoI/NWrb0nC9WtKpgmqqd7bHtydTXBczxsyHQUBWd/YDLo0z83NqkSdkVFpZk1QYcdI7/adO9oH39ffr5J99jc3N1tl01w3An8/rBEW+478++pbV+Thw0dmW91mXZ/Tfvq0QD/2cRtIAf/n1VRXy8WL5+Wjj34nHR2dOqoJR377mhQ1+EuTL778Wivc9MVyzJiW4ShOZfDW7TvmPeVK1Odm53Q+Nvcr7vf+Y2QNWCl4LIQS9QaV81GzxjZjkJUfNez9PTM9o2sCGT3qCMg15yHWVo6XBTbBgCHhvDnu/MJCvd95xjAq7/HjRzpOqxj/hJwcbVFpb++Uzz77TJOmPCeSAr3+7Z1dKh2nTcR6KdjzzLMSY8B79x9IdU2tuWdLds3rdnBwcHgd4Yi1g8NrDgJxxm8tLV2WR4aQ4NgN2WTsEiZklvxaMIrr0qULJoCdUsdZKkTf37uvRkoQZ8Y0zZhgDAdaDIP8fbSe/DdVXaGZVUzV2r/tw8auKlVcoPbsMxki4KRXly+CcY5lYHBQ+5GnzPEhgVxe9kb2xAIN+GdndaQV85khTV9+/rnZ7poSYvoXD1pJ5VgwauOQEhN4pG+rtJNeaSqk3izaxAiqz9tHHhTbHmtvfM+S1wNtrj/kbWFhXsbGJvScV1ZUKCHCzb2yslyKi4qeq+orTQqQCJI4uMyTIyC4p5cc34D33n9fZ5snJHjHflLVSrsOmW3c3NQkd+9+Jx2dnTojmmowx8/1oZe5oaFevv7qa8/R25BjnflckK8Ve87Xxx//3pDzS7p2qGh/YdYRSojGxkbzc4ZKxElWkPAieRErGfak4BmaDIulX/s4wLrCWZ37DJWGN9pvxpDDqdemWm1JL0k82kDmZmZkdHRUxsYnVOkAUR4cHFC1zJkzZw3JHjVku12TWDdu3FC/CQuSnyR6qqsq9Vza80c7S4ch3d988632/l+9dk2N9nDyf92UAQ4ODg5+OGLt4PAaw1ZxqJwxn7iyqtoEYOOeQ/i5c1rptRVBGyx5fZ9npLa2Vn+msvvpp5/LJx//Tgk5M28hz8+e9arUFfdxG2RBJOh1XjJEiAouASBE6ChhJbL8n7cf4c3PCBwhEG2tLXKmrVWPl8RCjzmOJ0+7dQxNLFCjsrh4qTCksb62RknvvCFPw8Oj0mjI1IESDNueBJzzTcXoyhuXNZlht2Wr0NGMLjrKgJhEik1SQBghv0+6ngT6wte0v/PGO+9qvztkc3tbgqPEQmHHbTFXl0QIiQuSOBBS+sZXDak4d/aMmvSdNOx18K5Tqbz77nvyy1/+rSyZe6Cyskoa6mt1hjUuzGdam1Uqn5+Xu0smzyzseUOY/8P/8j8reWwwRLq2rl7+3mwHCfmlS5elqqpKvr93T0YMkWKZk8DajGGONYBYMTebRMf6xvqpJE3WPV5d4bufSoJ5DpEsJKly+9Y3KmWmMpt4yK0NpxHec2tZrxfA4I62kNS0DFXrMEpr3twrJHRycrLkwf37aorHerp08YJUVpQH11xlRaVZs8n6bLFKCM7zrNn2Rx99LO3t7VJnnmUfvP+eKij8+wBO2zpxcHBwOGo4Yu3g8BrDBkoEQpBenJN///FHQuHy/E/+iZqbJftmDdugWqXUzDg1v2syARlGU5DwJ51dOke3prZOTaYgjBB2G2hhgEbEr67FjMVZOz2BeigJBQSiJAeorkMCDwqOm+AeN3Cq06DMEOyN/gGtWHvn5eBARUB/I8Ey1Vn/XOzDNiCLBVxzKq2U15ndfOnyZV1LyHdzcrO1h5ovqtPWNI/dDp3zrWtGJOge3tvbp5L6hoYGlacyMqi6pkavXfIRKiKihXXjR+J99+5tHXX2q1/9Sv7ZP/1vpNgcd7KatCXLubNtOurK9qBzjMwPvnTxovyzf/EX8umnn0p/X59knjkj77z3gZqi/fY3vw7MFvYcsSurq5VgbcXYF408Pd2QfuZwUwU/jbCj1mbn5mRoeEiTVswtp7L61Ref6b1HwoXxeq+6VJk1ps775h4oKS3TUXMkMX/5t3+tow5RNzC7Oic3X27fvq3Jubfeuip/+OM/0FYRO5+ar9qaql2JLSXV5hx3dT2Ve9/dkSqzxq5df1sTs/7Hy2F7Mzg4ODi8LHDE2sHhNYclK1SmcCD+zgT8VFeRd58706a9immpacGxWhZ25i69nTgVUy28fPGC58idkSkPHjyUR4/btZqInJTK2djouPb3UR2OZgyOp+TemZl8lCTRT944FnoTk/cYwxUp2Nb42Jj2+tLnyHbramvVHGjYEIHNzYP3wXp948mqBECKudfxHGS7Vqmw13bCzfPdD1SlIXu8Jz8vz6sqmqCcCi3nJl1d43fWmd30XiPWMNiDPKGUgFg9efJUOjvazXZNwH/tWpCgnwbY8whZpuf9vffeVb+Bp0+65de/+a28/fbbatLGNSRpxXmiLYFjOn/+vCZkMJy6ceO6Kiv4PbODc815xGyP86dtAOb77PyCysYf3r+vCoFYTNtY/zwbcARHCn6SBnAWoWtS2yEWl8w56VY1DJJ6EnrsK333KE/GkUJnoo55tY21OBdUq1FwFBYVyzvvvK3PhrGREW3d6e3r00TU0EC/Kh60l//8Oak19wxGhqhzSES0tXpzrO1z3iPsK+pd8NVXX2mFG/fwM+a/EbbVwsHBweF1hyPWDg4OgTE9KSoDbG5ultu378gnv/9Eq4L0hVL1QPIXDgReEAW+trfPBR2wkeh29/QoObBV742NTSUWfBEIY1gVKTAgGh0dCxIwPtdP/OxxHCYOi5RubW2qJLOkpEyYsQ3Zw6ma+dp9fc80YOWYDkJYdo7/+Vm7ofsR6bbCScf9ZAbCgox/YnJKZmfnJVJfKEjwUoBYQ3oxystT063cqPeRfaAHGbM5Zuv29ffJ/Xv39e84blMVPi2k2g9vLF2iITQX1Il9YX5Rvv32lo60QrpM1RAw6mh6eka+vXVH0g3RTkxo0rFJ9J/nGTKN0dTvf/97GRsdUXOzS5cuqskU2+4ypJuxZfRYx0qsuVdJAHDa19bXNIFx0sQ6HHg+kMjDyK0gP1/78lm+JaWluu88O6jAnsZ9P2wwZo21U2DWA0aTPLu5biRHfvWr38iznmdKtK+/fUPXDc753DckVElOjI2PqfojOFUhMG2AyRG0/qDe+elPfqL3GGoZBwcHBwcPjlg7OLzm8JMnguirV6/KlAmwfvmf/1YDeOTLdXW1Jiitfs6Yxk+GLImxctdr195Sk7MpE+ANDg1r9QOzpc6ODvny88+0Ioe5TqTAXIdxMASIGDllZ2UHx7rsVdG0+xjJ/Ok9t+GZZkcMPym1ASlmSpgo1dbUKHHi94WFBVp5pHI/awLhLJVxxx70h45TC/3dnvvt23f/l/+YLEicYE733Xf3lMR55/jFgFhz3eMDDvF2/nnoPoauMf+59L486S/EmhYGqqrMBP/uzm35kz/7M51LjmnbaWkzCLcPJIjOnT2r98S///f/Xh4+fCj5hgixPkgWpKelqz8BuH//obrTQ6w5fhzSITWQ6H/3b/6NfKmJijSp+tEPvXnxaWl6Xhbn5zV5FWpAGA24r3GJJpFF5ReH/NTU2MfDHRbsNZ6bnZX29seSl18ghYZUc/z8HrkypHp0bDRIFF91zM/P6Tz0srIyvXacBzVyM8+Zx48eytMnXZpIpd+f6j7g3HR2PdVKN/cObUD+UYkk/z7/4kvp7HxiiHqdPttRnRzFyEQHBweHlxWOWDs4OOwCfamtba0qCaRqtrawIAsmIJudnVNjLL800GIvJ1iVvZogDaKtpHHbG9+DYRmVNL4iJT7JySna6/zbjz4y78+UYrOfVH2bGhp0vyxJswQsdB+PC355tDfrdU0De6qTEBI7XoyKPjOC08wXTupU/FN8RPMkYPfdX+W251ONoXp7pbu7Rwb6B3SGcnx8opI2nXEewfa1ama+UjnutNTgeLZQybmfyPMz152AnyQNFV4c2yfGxpU8pJr11PusR6t0196+IW9fu6pr2PZln2aQEID8/PRnP5Nvbn4j9+/dkwuGMGfnZGu/dZ4h0n/wow/V9ZyqPLAkhvsIB+frN97VMWsdHe3y7js3VEoPaYJY6vnWEXKx9UbzmZB1JdZLy6oyOEmEPns4TtbCYH+f3HjnPa3U2jVUWlJq1saC/v11INbelIAFTeThY5AUeKZwjkhwLi4vS25evhQVl6jkm0q/Tfax7s6Z9Wevr70Hec0XX96U7+7e1TaF6+Yew4HeEWoHBweH3XDE2sHBYRcIyOkDvv72de2TZhbstAlKHz56rFVnCGxiYlJw9jKBfKoG8h5R8gdbBHReoO9JwQlsU1JSJQ1iveYR60irikgOISGbG+taNSPmGzPkCgM0SAaE3+uJTpVcEyCyr6mpaSduVkRFGof01NR0lfT6STf9nxgJ0S9bUV6qFaCTBuOuIHIQEW8k2kZAdr2hxBZyxfxb5kOnGrIFyR4ZjcwxnW1R+eIUPDUEPSMzW13m6WG3EvMN8xqqrLxuFcMsQwqXV5YNofOqpRAEVTswB938bdu8Dxf7WrNmz5w5o87YoaO5Tiu82dsZcvnSJZkYn5CBgQH5zW9/q2OQaMtgfTQ21usYOCrbfrDe6U/nmGkpYM401ysxMUeJNa0FOPRjYoViIqb9NNtBUYGMn884bWAe+rA5fvqrSbZBrC0w9UPCrM7grwGxRk2i9+7CvPblW88CEmD0mfPsrq2vV5f5EXPOqPQD1mJpSbEmyezcd641Sb+uridy85ub5pmarSqL+vo63e5pT1w5ODg4HDccsXZwcHgO9Ce+deVNmZqalHFDXgnMIdZWUkhQD1nmO0EYpkCQG0gCla3kAOlOiE8IEiZPEr2mlUeqtxBOSFqkxBrp9MUL51WiCMEjSORrZmZWt6mkbGNTP5eKC+OKCATZp5Xl2OZQHwS2YoaRUNeTJ5KZlaWyS38lFhdv5L2MrTl/7ozUVFefSLAKWZ2bnZM1Q8IIpqdMYD41Na1BurpvJ8QHkhYpuo8kOejnpWfza3M8wyOROaYjBeezaDHo7x+U1bUNJYw4ycfrOtnWba5CrFdX9fXIHAj2kUKjWmDNoVCgKo3ygZnd/Mw+lZeVme3EazLltM/T9ZuZUTG8fPmSkp9bt+5o33pTU6P2U2dmZWh1kISXfZ9VFfDe4pIic5/FqdszxJc1xmtJWJDsWlFlyFpM+8p8dHq6mSs+bz7nNIHzMTQ8oiPISPSQkMjN3RnxV1ZaqtL5bkO+SeRxTl7VPmvOBe74mCKumrWAkzyJUH5PgopKNvcwCcqLFy9IV2enknDuSdaSZ5q3pP3ZNHf09/VLp3l2dT/tMc/QJTXYu3z5DVXX2AkK4LTeYw4ODg7HDUesHRwcngOkGZLyZ//1n8rDh49VFj41NWUCrimZn5vT+bhLS4veOB9DaAnKCLyLS0ql1LyPaibBLRU3evwgSwRwVJi7u5/K5MS4EnB6rCMxrdKXbHtVFQLF4qJCJdhbLc1qDOa5AnszoXEz//pmu8oX2a/m5hatWKUEqqI2Bgxn7PUiF+xIYAm1DTzpd+w0AWxra5sSaf8YLEhQfn6+jkrCNRwiSeB7WIFqaG906Mgq7xyITM/Myu2732vFdGpyQolHRWWVugXjrgz5t2Or/BV3SHhc3PaePeih55LrzWi293/woRJkkg5Pnz7RxMimWSP8Lis7R82nigxxZh2VlZmvEo9EU21jrJs9O/594StUmnpaA/5wbuq4K0P6mLx286uv5ObXX6lpYGl5hbS1tcpZ83dMqPxSeSvRhzTFmWvmzRoWXUPMns4w9x/JEi9BcXAkJCbo2iUZZivWJ5m0CF1XQ4NDMj4xKTW19bpmINL2HPEcSk9PVfUDPcZp6emS6vODeJXA8VK9nyXRaNYECSwSUnHeWAW9v7we/VSprqzUe47EJG0+nKeh4WHtoe7r79c18/13dzRZSXX7n/3zfy4NdXXakvCqJiYcHBwcYoUj1g4ODs/Bq0zHK/E7Y4J6yNX6xrpWxFaWV4IVRYJsgrgZE5jZ8Vkjw0PSbcgSvZ3aexuYR0wQR8UxxQR1b165qtVwgv6DBLc7RIqfvCCPCl1iZaIGfnMXzxvyPilDIyNafRkfHzcB4pr8469+LY2NDVJlgkpk13Fxz/cVH0awbYN6WyUaGRqSK29eUXLoJ7pUa+lBX5ib03nW9AkXF6fG7HTu748O1wvP5wyPjErPs2fy+PFjlRpDeCElELjCgnwl/Ixyoj8+OSDxj9S5O3Tf7X4QrFNdvWSuT57ZPn9F0k0lkXNFwA65xIUaGb9tMaACy9+iMWN72cDcaqqtf/CjH0pdTbV0dnVJT0+P3L39rTzreaqGU0jEy8rLpMgQbpJWqyvLhgh16bmjgo/Lus72xhzOnDsk+7i3c35jAWuDtTs2NhYk1qfhGrAcUTmMj41qsq+xsVGr1natWjf0tLR0bcXAcI8EAV4GvCZ0PvrLDs4HzzsURulmfdAOQ1LE3n+Q5/m5WRkcjNNkVnZOroyZ586t23d1rOKD+w/k0cMHMjY6KnkFBVJVXSMtzU1qlFdRUanqH0eqHRwcHPaGI9YODg5hQSBGsI/sj4olP+t4I2Td5jv9rUhMIY4QNf0+Pyez0zNa3cY8B2krwR5VRqpouBznFxRqJeUf/uHvDdHyCNVhmOBQjSHwQxa8WVoi82VlUlxSLCOGQI6NDGsPJgSyv39AKzTphrBBEzk2KqS2EnOYQTZVdM7FzMy02a9MJal+ULVX0zJzbhhdNTExqZLmw6wGcv4hQ9PT0zpOBzk+CZD5wDgmeqohTXV1NdpbX2rIdY45h+yTVwGNbeSYha2uUt5GDVFYVBisgttWAT7PXoNwnxstsX+ZwPHSF437PskWr2JfLF0dudonzfWiHePp06e6xnU2vLl3vv/+e8k167elrU3Xkz13XL8CQ8C5vitRjLULB54DJNn6envNWlo4NRJ79oOEHkkpZqSTNPM7ltt9TEtN00o17QcV5eXaKvJqrqVtTSKyLvLzC/Rc2CRDcqDlIC8vXybN+fr0s8/02TRhXk/CpLi4RNsJPN+HbKmsrNRZ1Q0NdXq/Wg8LBwcHB4e94Yi1g4PDnggdgRQkPoG51FmZotVN/2swqEJ2uWCIABXKza1t7XmFvGEqlZLs9Yp+/vlnSsyRk9uZ1AfZP78hka3Isp+QDyo2zU2NMjw0pAmB5qYmJZiQa2TIvBdzo8qKSjXuSU5OVBddKlopmLElRv+ItJJk9oPq0ejouBJKkgoZAfMye6z0olNFQj6PQdzwyLC0tbXERFoIqm2VEkUAxzgxNS2Dg4PS29tnfreiBm9UpDH66u/r017Md268rQkGrkXouK39xqztBf97PXf01QCxFk/W7SPQ9nyFOpKHflbo315FcC5YEyR6WpobZfL6dRkdG5fBgUHpM9fq2bNnen/Z10Kab9y4IZcvX9bWB3s/cI1LS8sDI85iJNYYpZn1u7KypJXhWOZiHwbsOiRxh/SZto/kpERpbGpQzwf7GksEWW98ce7OnW3b9Zx4lcB1GRke0Sp+SXmJd4/xBzWRTNakwvnz5+XOnTvy3Z27ej9SnY4fiJets+fMs6dNPRRQRZQUFWmiBtXRXgoYBwcHB4fdcMTawcFhF/YKnJ7vzX1+RJJnqMTMW8/ELHTONbJwysTb21tacaPqPWnIJ0HvQQP10ODYT9CAEo04L7hubWnyHKjN7zc2t1TSzggpzMV+9/HHatBTXFIiDQ315rXNWr3l/Qchc+yXGqxNTqpLMbLq1IDbbvA15t8YUzU1t8rQ8JAmAEIJaTSAVNNH+uTpU+lo71SpN0mNIhMk11TXyIc//EAJvufonqjnHAOjUOf0UPm4/7v/+r/o+C2sqRLkmp5PEiyhlelwkvX99udVROj5YL1gvlVUVChtZu1yfSFDtvq/vrGp15J7yRJKe955b7khUrhhWyIOovUQ4PUJAeUKqhQSQFTBU1J2iOtxE66dVosNHWW3tR2nFX6II8+f0HF7JNioUt+8eVNdsK0E/FUiirb1ZHRkSFtcSNaFtrjQUvHhD3+g47KsSeH/+x//o1a5f/zjH5s11hxQ7iQGExM8G16l8+Tg4OBwlHDE2sHBYV+EBlR7kZwXGUntvJAgMF5HT0EMkCdXVZQf6f7yPwJEKnrpaemG+Ht9h5uZGZJoAnEqtY2GTDMfeWpyWiu7vYaU5ugM7kwlMZ4BUOT74FWsp5WMlJaVK/GJD2OORj9xTU2N9PR0a4BLhTE5innWvA4pJzLyh48eqSMwcm+qjFSgiosLtSKdn5unEnw7Js3C+/e2HlokBDbaANuSINoF1tc3gz2wL9rO6xbI73UvcRuxXs2F09/Z9WPl8wmoPULez2tQXiAlHx4e2iUFj/a86j4kxOtIO7a7srSkLQ52jNNBthkr7Odtbm7JxOSkJhGYGhDavhCUgqena2IN00TaVehBTj1Ek8CTBteF6j0qIWTxTCAoKi567jzwnXYUEluoIvA5qKyq0mTcwMCgnGlt0XNo8Sp7Gjg4ODgcBRyxdnBwOHZ4AV6m9jpjMoZ08Sg/a6/fQz4ZGwWxJthGHt7fN6Au4qOjo0r6Jw3RBgepqNNnvrS4JOXlFbt6P/37ANmvqKjQvvUZQ8QxiEtKSgqztb2Pj/2EPKESQP5J33hpaalUVFZozzYuyQknKHsl8MfgjooaCZXQv7nAPXLYc6Xj7PZZk6wh1vba6mrMPdaQVe3fFtFtQeCoAJ8kbBsIyas0Q/pRZcSHVPx3KrWpSiiZaMAzB2l8qo9AvgogIaey+NlZJcy0euyVKLPJh0xzThi91f2sTx49fCjvvH1NExT2NQ4ODg4O0cERawcHh2MHAW92Vpb2IFNhQRp+kiDITA4QEUj2mTOtMrewoJXrJ0+8SrIXqEe+TYL+2ZlplZdXVFYGibW/t1Mri4bcM1KKHtGlxUWt7OJwHg2RJ6hm+y0tzdLU2KijyKhK2epm/AkSVxvQQ4CQ/vtHjkUqK3eIHqyn/PxcXRuQ4VClRDTnnaRMRrqnNFgJGBaG9uCfBLjHSEalp2eoFNwvpffvH2qRLB09tmpeP6v7bw3MXva1Z4+TNgvGGfLdThvY6/7yn5uy8nJ95t29c1sTi9ad38HBwcEhejhi7eDgcKywY3ByTeDX3dMjQ0ODuwzITmqf/AY9atZkCCB91vS4QrCZjx1pCM7xLC4tmSB+RseMVVdXqbzbT6gttGpuiHBRSYkszC+opBsJb2LAOO1FgT/bYs5sRXmZIdUNKuVEOhzao30SJMJ/XlEAQPLKykrFauoP0kfuEBlYb8zBpn0eQmlbDA7iF5CgjvuZmrxhJv3s3JyaASacEDG1x7CxuaGJudraWinxSZ9DCT/HTe9wtnnmzBtSzezmqsqKV2bt8VxZXlmV3r5+SUlN1+uen5e7Z8uF/3eoZRjz9vvf/VYGh4ZU5QLRfhWSDg4ODg7HDUesHRwcjg3BCqoJ+JAqbpvgfGhwUOYMoUS6aisl4QK6bXmeAIcalR00GAzXi8g+JgUcsjNC5MsvwlbArItRQEk65qbsuZ5U/7lAllpSUiqbm8NqxtTS0hTsqX0RvP1L10owJk0HDYb959cvow01qLOfaSv429svHo1FLyzuwxsbm5pQsYZIdrsOhw/WFUmWZPOF2RhSfJQMB+mbZVsoOnJyc2RqylOZUNmMi8IL4LCxFegrZmQckmYM3sIZ7YEE7RHP0OosDuJWgfIqwB4jahfmnufk5UlhUdGuXulwsPczbSO1tTVSWV2jzx4Se/lmGw4ODg4O0cMRawcHh2MHQR0uwwn0B0+Ma49wpiGvGCSBcARZxwatrAQdff04jBFM+xGOaLevMnBDZHAez8jM0Ir0fn3TEBekrJCfiUlDWgwBPU3Ya/wVY724Ltuy9/mxMtXxsTEl/7iSOxwPkHDjGE6VGTdvRuMdKPEk3hrNycmVmZk5nX+8tfn8fXhcsGZd9EpTjecYaS3ZC+wnRLOktExnNU+b/X9VYAkyLt8DfX1SVlGhs6oj7ZFGJo+D+Jmz52Ryatpc22mX9HJwcHA4IByxdnBwODb4A7UsEwjjUE1AiKt1aWmJVl5BqDSc90FU6SEsLS4KVrdDpdWnJRDEiGx+bl7l3BxT5gvGibHfVImojM/PL4RNHhw1rLN0uASDle+H9q9iljQzO6sV6XDUmtdT2UR+Oz09pRV1vlxv9fFATQIzs4ImX3yPxJF9r21R9WWWE33NJ9ljzedCqPEjiE/wZs8nhpk571deIAeHcEKqFxcXTt0z4yCwx4b54/Lysnk+jkrb2bOSnZ31wjnd/vuPZ3Fzc7PcvXtXK/rWGM7dow4ODg7RwRFrBweHY4UNyOnXZLZzZla29PcP6Oxo+gLDB4Tb6rB9//4DefjggfZ8Mhu6prpaGuprdVu8R8cPnQLjHTVVmpmVZLNfSC1tz3M42OA1vyBfDaJ6e3t1Pu9JwU84gmSafxuCPDA0JM96erUXk0o1YFa3krU9treysipDwyNqoIXkncqiNx/XuQ4fJSypRCVAQmpkZDT4t4MQJt6Tk5OjSa2ZmRmzNjZPjHixdpaWV2RsfFynC4Rz3Af+/WO/KysrpKuj3TxLZnWEXjTu+6cR9hovLS/pNZmZmpQC87zx2i3iI7o+/B0/ibNtrfLVl5+b7Ux796o5p45UOzg4OEQHR6wdHBxOBEmGbEKsmRXNeCsq1/tJrgnqqyortfJEFXR1dU06OjvVzVZdgYuK1H0bEy8csfcmbkc32iv4CeYjcNhNTk4xQW5eRAEqx8dII6SqHN9JV4uQ2jIjeHBwyHwNypT5d0pqms6hLiosNKSE/3zEeX3yw0N7bmdl1RDroWH9d0ZmpppguYD9+JCTnWPO/5Ah1iMxKQV4D4SNcW7ThsCxPk4SVGiRLbOmeCa8CJDoYvOMIGnF2C3WJVXuV2EtYpSIpwMJMI6RinU0QDlEuwrPURQzw8OjUldXc0R76+Dg4PDqwhFrBweHE4HXs5ljyHW+DJvAfylArMP3OIsS54sXzqurNKSayi5O3Y8ePTLbSpDComKZoEdwckKr2Ww7U4PupB3TLdk+Fhmy9jwuLWrAj8wy3OeFzpjNysgwxDpFq0WbARlm6Oui+Xz/e8MZkD3Xpy4emabCjBwU6fbo2IQ8M+e5v69Pq2GtZ87KpZoaOdPWosdFQL++vrYnseazOJ7h4WFJSk6R7JxsTXrstx8OhwO7zjnnJGrocef67mcQGG4bFlrZNNuCoDIrmb55qy457iQQSgqINVVa+qv3Itb+dYZqJJfZ29uebJr+bOa7v8zKCXtsi4tL5l5clqzsHPPsy9dxW5HAnh81UExNUdOzBbMtpjXU1la7e9PBwcEhSjhi7eDgcKzw9/FCfJEhdrY/kuWV5f3f571Z/w1ZRjqOm+3Pf/ZTlYQ+bu+UO3fuyH/6//4fqaislouXLsmVN9+QyspyiYuPU0KhZEMiI5qxgMB/1RBUSEiaCXL327b9W6ohnLx+dW015vFj4cZs7dUnrTPEA32a9Kw+fPRYvv76pty9c8s7jxcvyp/86Z9IQ32dOkNT5eNc6nX0trSvCMCbrzum1TBkuy8zkXlZ4L/H1CnefIcMQyj9Y9+iRWpqmq5RayRoifpxEzD2n3VF3zjPkP0k3XbfeA9EGhMzTfiYc7G19XIb6QWl4ItLKm3HhAyfhkhG9YV6KcSb61hcXCydnV3S3d0tP/jgPXevOjg4OEQJR6wdHBxOBASESEvLSku08jQ5MSkLi4uSZQLlSEDQZ8ky1ezUlFSpqa6UD957V9ZMkLlpiOLA4JB0dXXJgwcPdKb0R7/7vbS2NkuFCUDpPT3I6KFIj41RW9k5OVrliwSM9kpOYnxRvCwsLCh52at3NBqESx4sLS3L5NSU9DzrladPn5qgfMN8frIUFRfpOX3r6hV5+/pVvT55KtfP2XVdIjlftkd72ZyHvt5nUlVdI/n5BTEfj8OL4a8059Fva67FxPi4jI6Nq5w/I+C+/yKEXmfWcmZ6umdIN7+g91nyCY3cQgmBERn3fiRScNZ1VnaWJrA4OyQGDmOawEnC7v/s3Kw+LxoaG5VYH+R6sEbqamulo71dujo6tCefEWYvGtvl4ODg4LADR6wdHByOHTYgzDGBbmlpqf6bHsHFKIi1f1spJrBOKSzQPsHtxm0N+mfn5tRAbGYm0QSHqRJniDhzlNvbO6Wrs0vfU1BQaAhfpc7UTj3EAJIqMIZCKsvMiEyWSaKAShPVt/n5RR1ldRjEGkCESFowpxZZ9pyaN21IQlKyOnp7kvVMHYUFeVKJvvlCGeBPPvidoCP93Pn5ORkeGpQLFy/piDWH44G9Tkj2kd+vm/U0bMgSVclIibV/W9quYO7NrGxPdcB6Yg35/35csBVnDA33k4L7wT5T3UZBsrKyJsvLq/KS8+ogaN2gPaahocEcX3TX1oLzU1lRode4++kTaTfPSLbliLWDg4ND5HDE2sHB4Vjh73GmulJcjNlOjvb2LiwsSVxp5AF6KMljmwSI9FJCECsryvX3IyPD+rczZ1rlzq070tnVqYSvqrpW+7ZraqokLzdP52hDZmMxNbKS69WVFa2Ssb1IiQefi+EZCYY1EyjHQlggtWtr64ZALGmSYWR0VLq6uqWzo93s27KUlJTIe+9/oBU/KtNvv33dnIOcYA+uv3/W/gz8I4xehNXASCQqi2w7a59Zww6HB7/cP92QatQZSSnJaiLX0twU1ZryJ1O4P7KystXAjr5ea2B2Ej3WVKwxISNxFSmxJnmWnpYu62ubXsX6GIwMjwML8wvmmFbNc6wmSISjvSY6mSA/zzwXiiUhMUm+//6eTlwoyM8/qt12cHBweOXgiLWDg8Oxwt//qXOeMzOkrKxMSSAS6GgCQv+2wv0tOHpr2+vLRgJe/af/lRLLsfEJQ7CfyueffSZ/98sZKSgslLfeekvOnzurBmlUjoPEPQrOYPcJUy8Mk9JS0yI+HvY32QTGjBKy1cBIPs8j85tKptkGxGPWEFoM3r755lvp7OxQqeiZs+flJz/5iVRUlEuuGomlBczfcPfeDDvHOhbCtLS0okmCBENqkCSTSHE4HthraQ30Ug2hxB2cPuuDbAd4c9kzJAPjOirW5p7d7x48KrDO+fyF+Tkly55D/Yuhs7jN/mP0RcKJ7bzMsHPiV8yxMA6vtKRIfRDs36IBz5CEhHgpLilRI8jHjx7K/I9+uOt57AwHHRwcHPaHI9YODg4nBgI0Kro1tXVqvoOk8Sg/yxKDLEPmMzOztFJbVVGmktLllVVZNUTh29t3lAhCrLOys3UUDVXXSGErfJsbm9o3zfsjfV+i+UykrczZpSIXaS8z5w337hnzvsWFRSUdSMn5G4ZGVVWVWtkrLi6RkuJic+wZeny2wn9UI8hwDcd9Ob+gUAoKI3crdjg86JisvDx1yh8Y6N/XfT+SbVGtpmqtxNrcs+C4K9Y4VyNFh1TiZm3NuiIBySTuMxIML3uPNQk0lAOofUiokbyK5lyEQ3lFhdTV1sjdW99q20hNba227Jz0+D8HBweHlwGOWDs4OJwoMB2jN7DrSZcS3OMAQShEky/k4mqENDOrUtmJiQlv5JXOyl6VpaXFqIk171XH5MSEiGSqFskBYo2ZWzSVxdnZOd3XpMQk/ewtsw+QeiTAlZUVKveGTCcEXH79hmZHiYXFBU1YlFdUat82qgGH4wcGdKyBzo4OVYXgNRBplTcUENOcnFwldKggTgIcA8TeOn3v5woeiox0kkrJai4Yq/v+SYP9HzfPK9QtyPS5NrGSX+Zg19fV6jkdGR2TyclJJdYODg4ODi+GI9YODg4nCipODY310t7+WCuv0fTwxgK/rJGqeWlJijqUW0BQCb4fd3Sa4HI6qu1SydvY9EYRJUcR9FNtYl84D4wfi+Q82FnR2Sb4bWxsMMdRHJSx2/eHjt+yx33UoPeTynlldbUmDFzF62SQa4hwYWGhTE6My/z8vK5P2hQOcj24jhB13c7G+hHs7YuxsLCozvYkrVCgJEVRpUXGzvtehYo1z6iBgSHZ1HnluTHJ8q2Lf3ZWplSb+7WppVWmpmdkbGxcK9hu9ryDg4PDi+GItYODw4kCMllYUAjj09nP/lnLuxAmaIyUeIYzKQrXN+jfllfVztDqzfbWtnz3/b2Ijmdjc1OrtICKWqSzYLUnXEduJQX7VyN9X3V1lVRVViqptsZreyUo/Md9kD5Mu42dmeBxe/agU9HkeiJDTkx01eqTQnJKshLitdVVWVlZlo0NeqMP5h5tySzKDmtedtwgkbRuPpt90bnc1kshAvB67pGT2vfDBPfWxOSEfo/Vv8CaFdptXb58WYaGh7UtxX4WcKTawcHBYW84Yu3g4HCi0PmyyJTNdyppKyb4x5DIH8DxT6q4VE8YCwX55PV+12rvdc8HfUoy93Efe5H5GRVk6+wdCTbWN7SaBpGM1l2cSjNzdud1fM5KRO9hv5CAIgW1fdP+Y9gLe/0tlDyHA0E21bLpmRmtXJJ4CPdKiDUE5jB6Px0OjlRDrLnHUsw6Rja8FmHSJuy2zDa4B2mRYITXSfTeoiThWZGRmaXtBQkRJq8A0nHINUm8V6FiPW6eiRwHBnWxXAf/OD1aZM6cbZOeZz0yMzOtn2P9GByxdnBwcNgbLtJxcHA4URCoMSImyQTIGzr3eF5nTIeCXr+Ozk5ZXFyQbBNE0j+MuRi9w/H7VGiPGwT8BP62MhYNbI/1wsK8VhYjrch7iP24wxEN/++QzyLDtTPHR01QPzo2tudnQ6wJyjGJO2hPr0PswGke4pWemanEmn78gyIt1RvfteQzLztueH3iG5Kdk/NcMulF4P7iPTiKb7/kPdb0yo9PjBkinCWZhzDKzj5vSJ7UVleb56oYYj2r/hOMy3NwcHBw2B8u0nFwcDhReJUQL5ijkjY1NaNEbLeEOs78flomxifk888+19FYtbW10tLSIq0tjVrhprq8a8SW7JDC45xXS8C/ZAhoolbVo3vEJiZ5PdaMArIGapFKyWOFJ+ve3UNp5Z/8nmszMDikyY3OzicyPj4qiYnJOuYrMyPjOWqtveYqBTfEOi8nptngDrFB5duZGd49ZsjwagymY2wjx5C4leVlXesnkdAiqQOpzHnuOfFipASeFSurK2ZtvrwVa845kn5mxDPhAPl2rNfBP6KN5ENOdo6a1HU9eSpX3rgsPFpPQ/LSwcHB4bTCEWsHB4cThxfMpRgyuabV0NA+a4K5luYmaW1t0Wr1kiGdvc965dNPP5H/+H//X1JRUSnNhmS3tbVKVWWF13fpky3uJwU/bFB1Z/wNUvCEKHo/vTmyHrFeX11T8sCoqmgcj2MBZ8iSFG8u9pZMTU/Lkyfd8vjxY2l//EiyTKBdV18v775zQ52C1w25efDggXR1PXkudcG5Vym4IXLZWdmSGGWSweHwgFRa1RBp6YGK9cEl3IyPg6SzPljrm5tbmhg7TthRX8XFRbvaQSI5Hu6vpKQEvUePM+F22ODck8BDwcP86VhG2VkJeGhrTUlpqTzt7tH7/+L5c87V38HBweEFcJGOg4PDqQDzcefmF2RuNrxEMzMzU8rLy3QOM4QzXXufU6SoIF/H50AW2ts7pbe3T39P3zFVHMY8La/Qr7zTQ2hJxYv6sw8CqnhIpiHE0ZJJqrocF2SUShHbyY5x1E040uE/fv5HX/iMOe8zs54EHSk7n6/HYs5dmgna29raJD8/X6praqS6qsrrszX7x2zkcHOwbUWN79nZmRr8O5wM7Ax3pNMQ4ljGZJEsSjEEK86QacgtX5HOaj8MsJ7o70YJwb0dHx958grQb55g3qNy+Je4x5p7U9syZme1FSYtLTWm7YV7/lVUVEhPzzPp6uyQ2blZNcGLxoHdwcHB4XWDe0I6ODicCtgZrDOzM1oFA5YE78CTKmLUxWiphoZ62TREgf7r/oFB6TOkGpdcKtRJyckabObm5sjY+JisGDI+YV5HaZbqDkRjr5FUsQDSQg+o7bGOtDLIa+hD5tggDZDqpeXIDMz2wvPnz4Ods+2NLVrS70+fdsvq2rrZ/1WVofOFxLu0rFTOGlJdXl6q1T6/9DbBkBOqlZ5B3G5oRROpsGxrgsNWw5yM9PihagizFpFObwaIdSxjmVjXJI6QlJN4IZF1lPAnh1hXi+b+2jJrOC83L9gCEimQgjNqbG115aU2L6PNYm5uXpYWlyQhRmK9l+FhZUW5pJvt3hsclAHzfOU+zo7RJM3BwcHhVYYj1g4ODqcCaQHn7enp6V2jXYJBnP5793s0yDeBdXFRkY50unDurP4Ot2rmu9Ib+O23t+Xxo0cmOt+Sz7/4Si5fvig11VWSk50dlD+Gjt6y2z4I1rXavKjEIyExumoa1SASDEpaVteUXB8EoVVqK+22v4MQ4bD+6HG79Pf1y/jEhCYnGhoapL6+TmpraqS8rEyrzJa4+L9eREi0Wm2Ijyfp92TILhg/OXj3SaIhRpmaVImlYu15IiToOkU5AsnNzck+0uvr7/n3EkLzqoagYh2NEsJz0E/V9ch9+jITa+7h2bk5fX6l4HSedPiqAaT2BQX5eq7u3X9ofi7W56aDg4ODQ3g4Yu3g4HCisFVVKrx8X5ibN993S8EtmcNsyE/s/ME8BHs7QJJzTcBNZaqkpFgunD9jCGu8dHZ2yYwh3J9++pnKyosKC6W8vFyqqio0WPTPf44Ffil4tNU0r9c8STKyMrWyeFBi7R+dY6t884YAjYyOycjIqIyOjBgiPeVV/xaXVNr9wQcfSEVFuSEr2eqcbOW9wT71MMmH/YCc3/t8ifo8OBw+dKxdVlaQnMYCVArp6RlqaLe4tHzk1zZoQmi+M46PGe8qf05Pi/qz7Rg8tkWS4WVVUWysb+q9i+N7mvaNR66OiRScp0LznCwuLpWuri658sYl2a6ueinPl4ODg8NxwBFrBweHE4cl1sRrVHsJeIOI8+Y7E8pBCPYjdjbg4/VsD8Jcasj13bvfycTEpBqgYY6G9BmH68mpaRkaHpLCggLtH87Py5NMQ2pTdF92jM+iCSTZR/qUqehFY15m959gFskl5wCZdjTwB9a2P3p2dk6r0WOB0VhUwuktzTYEurioUKamJqWoqEiamhrNecjfZZbmT2CEq1RvKXmWsM7M6+bzt7a39G9uhvXJg7XIumIefOzEOiFArD2TveOAVV1gOsba4ni4x6J1Bed9CZ69td5jbDPa+/Q0IKiMMc8qkmBHcY9xbgvNs6Gyqkru3rllniFj+kxhFriDg4ODw/Nw0Y6Dg8OJwpK2lNRU/Y7Lra0kASpTSD75G0QzlNzt1R9of7aBdH5+ntx4+7pWgukXpKd4eGTYEO5x6U9Pl9LSMpU/FxXlS2ZGpgaqjL+CiEZDRDbVFXxFK+g2YI+mz5rPTUvP9MZ2RUCsec9mwImc3m6OT39eXlGp6NDQsAyaL8g1pmhl5hjr6uuk0XwVlxTL8PCIbifRV1UOd079591K6JfNZ0JMIGxIvv1/57yhMOAc8Nqtl3xm8MsOrgFKhNnZ2UMg1vGSkZmp65w1d1zYomIdGEOXlJikBC9aRQg8HOM183/qkP6yEWv7LCGpMT8/r8aNKb5xg4f9WVSsG+rr5eOPfiMDg4OqdEmrKNe/u8q1g4ODw244Yu3g4HDiUEOyNI9YI9dmRq0NIAkYCewGh4aUIDY3NQbfE44Ihv7sGWvt/IwhV2tLszQ21CnBYGQUnzk4OCTtHR1y85sZNbnOzMrSHkNII5JsrYxFEEdCXpcWF4PBbjTyTFvd5TOpykVSDWTb8/ML0rveJ+MT41qZpk99dXVFZa/V1dXyxuVLWrmnik/fN73cfE5CsNqnU6x39ZuHO4/6ygDBhtwMDw/r+atvaFApqoVKds05U9ISqKS5IPxk4VWs0wNjsmIj1vQ1Z2dny+joqJoNHgdUMUF7xIo3fzo1M1XbFqI1xfMn25aWPef74xppdxiwyhFczUmS8KxIPUDlPtLPQsXS0tIopWVl0tc/oAnJygCxjmbMmYODg8PrAEesHRwcThxasTZENF6l4Ata7YS4JQYIYF1tjYwYEocU0euzPngw55HXhOBMVogGPYpZmZnak20dsRcWl9R1t7u7RyvHGnxH0F68vrGuY6jsvttAOJL9ta9jXjSV9BdWrPU8iAwODGg1r7S0xBCeHKmsLNfqJASaaj+SeEiV7S3Vt8bgCm33lWr4trke5y+cVdLuPw6MrfiopOTjG8XksDcgkngLsN6REceC+MC2+nqfybx6IhxPnzL3PoSS5BDrG3f/aD7XPwFATfxW12Ou3h8n/Pfu6lqAWGdmmWdn6pFdA54Zebm5cvbseX3O9D7rkc13buxMA3Ck2sHBwSEIR6wdHBxOBah4EqJR6aRH2RJriDAjs+inHJuYkGe9fVJeVqI/xwobjOIUzJiroqJCr9q6sqpVX8y+CCAnxrdlLUIyor3NSsQTDyQxZX8yMzNkdHQk4h5r7bM0X2WGWJepnL1I50wnhFSgDwtIaCenJtV9HaM4JPShPZ4rJvCHBrj+6tMB7iPuGW++eOxScNao9lgvLBwfsd7e0hYHlBgcC8mxg1Rq4+M8ZQgJhs2XtEXB67Fe0HudpORRQWX/GRly9txZ6el+KoODg7KwuCiZGekvlYTewcHB4TjgIh4HB4cTB4E544AI4ggYIZQE/8xNBgTteQX5Mjo+IV99fVPee/eGkkiqyAeVQIbOsPaTA4h2amqpIaml0thQr1Xrm9/eimi7SMGXl5eCruDRjvShV5lqHIkFtrP/QagHkzQ2Nkp1VaXK2/2fGUp2QvukoyVDVAy5LtPTM/Lg4WOtfmZnZynB8W+LbdtxRklOCn4q4DnOox7YjrnfnXsOhQfqjMWlRR2tlnSE1Uu/SsI67ltzQP/fXvT59u9U3NkGa3lz8+Uh1v5j5TmzurwcSDAcnSrESzymSUtTk/w2JTmQcByV2prq4LPX3dsODg4OHhyxdnBwOHF4UvDk4MgtxsisrW/sIoj1tbUqO/7s8y/k499/qi7Wba0tkpebE+yzDBdc7xX0hcoYQ/u1g0E4Vd/A9l8EAnWqeBvmS3uYA4F/JO+1r0HmmpWVrYzZ9invF7jyd6rq7KftkY400N2dXIjftR/23/5tUal68rRbOto7ZGx8XC5fviQtzY1hCTyVRQCBOYz54A6xgTWCqoH1shljxRolRFZ2lqzT52uIFvdrdlbmriTXUVznLUOCF5eWtGKdkpoWtRQ56NsQn6DbYHTXyyYFt+PzmOPNLGtk4FYV4j0LDr/XmudYcUmRNDQ26WQB+qzLy0p1PTk4ODg47MARawcHh1OB5OQUr/ICsTbBc2gfKHJEqiQYGA2NjEhvb58MDw1JZVWllBQXS15ervZ9JgQIpoWSx0iao/dChHE7n8NcX2TkBOuWWEdbGbbSS96xurIS3Jaf8Icj6rH0O+oZCklM2J9RD0xPzyqR7h8Y0J+Rnl698qbU1taoFDwcPMISF5SLOkJ9srDJK3MDxTy/WWdiZ2YExuOZ9TEzqw7dycmHT+r82NLZ7iuSmJSkapZo99++nv3nnqJfezNGI7fjQuhcehJ4JN5Qt/DsPMr7i2cSJLqpuVnWzdrp7u6Wa1evOPMyBwcHhxA4Yu3g4HAqQKCrfdYmSLPk1A+ciCHPeXmXJKe7Rx4+eix9fX0yOzevI6MKCwukID9fjbpy6Mk2gfdx9wCSDCDgDfaHHyDg5D30e8Os2RbbPIpROnuBfcc8bm5+Ts3bpqamZHxiUsbHJ3S0UklxkTQ2NEhrS9Muwu+H18frzSKPd32YpwJ2lBvYS90RKTT5k56hI6/mFxbVVb/UrAuRo3XXtm7YOqc+hr5ixm0l2B7rzc1D3MOjh53nbYk1zznran6UUnyueW1drYyMjsiD+w/084+rt97BwcHhZYEj1g4ODqcCOHUrUTNEzD/HOhQqC6+rlXxDont7q+TO3bty7959NTxjlFZ9Q6OcO3dGe47TA2Noou1zjhbBEVQm4LX9q9FWkP0V6dRUrwJF4M/YrZQjDGDZKrvPOefzIMSjo2PyqL1d2ts7ZHp6Ss9hYWGRvPHGZR13VhwweROR56rcwO88nRgih3eB+MnAjpnS8x/j/eCt0VRVLpDYIuFylHPK/WvNKjisq/9BtmWJIv3V+Aa8DAhVknAeULQkmfPAs/MoSa5dO/ha5OZky/TUpJJ6m0B0cHBwcPDgnogODg4nDi8ojDfB246Bme0tDg0YbVCcnZUlTY0NUlZWIktLyzI3N6emWnPz8/LgwUO5deu2ysYLi4qku6dH+ypxFd7Wr/h9x2D5K3o4YNtZt1S69gKvpe8xaNqlruAHcOUOkBZzAmR1fWd7oZ+1c948aShf4chraI+2/zX6PtlWIv3JZ1+omzlMm2Old/PSpYvaw868YCSnGFalhZmZu19fOx9n98GR6pMHRJIVEEsvrk3+ZJj1ED85rYZWkKzQBMthwyZslFgnRd/fG+yxDpiXrQRaLV4meIlC0aQA88gh1UfRVw1CryfPpZycXB0H2NPbr6O+SLI5ODg4OHhwxNrBweHUwKtEpaip0H4STQI+iGtiYoaOlaJSTJA8P7+gs12RMNMLjGyU+c7Z2bmysDAvn3zyqfl3tuTl5UtRkScdR1KaECYwtUHl5OSkTJgvRn69SFpuZZog/oBEknckB6Sd4VyL/cmAeEPcIb0Q44yMCXUFf95ILPgvPaeTU1MyMTFpjmtKRyUxhzgjI1Od0Avy87QSCKmmzzs/L1dNqqj8R1uZwjGafT2qoN8hethrcRjEV5NbhmAlJo3I2Nj4sRBU64bttY0cXHZukzz7KWNOMzzzsg1NHDJNgQQeOGppNs/JnJwcKSoukYcPH0pxYYEj1g4ODg4+OGLt4OBw4vACXVFZI1URRurYSq1/JFa494EE7flM1y96gL1qLCOf1mTYkM5UQxT7+/ulu+eZzrDNNmS0pKRYKisqDGHO1Zm8VGQx6LHb3Ao4W/eY9wwNDUlbW+ue82L9Mu5glSfwdZBzYeXTO5Vo72/2fFhALkpLS6Sjo0NNmNpaWnT8FZV/diPYi7myKkvLi0qiB8yx0JMOsV5bXdXZ3ZWVlVJTUy1VlRV6jLaaHwspJtHB51NRc9Xqk4eXjPIc2rdjkG3778ms7GydoT4+Pq5qjaPCzv3ltSxgXga5jpVIvmxr0u4vpHoj0Gphx/qBoyLW/m3mZOdIeXmZfPXll9LS1Cit5rmY5OTgDg4ODgr3NHRwcDhx2DExSUnJkmxI8EqAWIODBIq2akzQWW3IYqUJBDc2rsjS0oo8ePhIHrc/lq+/vqnkr6KiUpqbm6SttVnKSku9kV/iEcOnhlQ/ePhQ1g05/cXP/1grt+EQHJWF27BKxuOD/daRBrs7faQeqfck717CwTqThzqDkwjg+DbW16Snp0fuP3gkly5d0F5zS0Ko4Hc+eSrt7e3y1Hxn38rKyqS1tVUuXTynlWlktVS9rIu5PX8HDdStmzjbUQm967E+cVhn51jnWFtibd3rUVcshvRYH9U1tjmlLZ+Xgd2nSD43mDQLVHz9pPS0w3/eUYMwO5wEGonIxITwJoJHgYzMDE3mjQ4NyuDgoKqDULo4ODg4ODhi7eDgcApgg0IqHwSKSyHEOlpSZl9HfzT91VRxkX1nZWXImbYWqaoqlwVk43NzKh/n825+c0vn++rnmfdubmxq8FpRUaFGaPQXhwvC/RU8/m4NoiC10RAYfz+jN8NbgtsL9zrba04i4J133tFqPMfa198XlLbbQJyqYllZuTQ2NEpubrbKx0lijIyOm3OzLHk5uXqOQmd4HzRYJzGA6oDPZ17wyyi3fdXAtUwOKDJYm0rM4qP3ALDqA65pTm6upKSmSF9vr85Utgmyo6icetsUPQZaRVBi+Pcpmu1YYn6U/cmHDf8xruFmbvafc48ruDUvO47kFUm7yopyVSuMjo/Ls2d9QWLtkmcODg6vOxyxdnBwOHHYQJ0KUmpamlY7/XOsow3UraP29MyMfPHFF9LS0qISxtTURB3ZlW8CQQJrTM8wXpoyXzOzs+qyawNUpOSQfKrYpWUlwcrrfoCoJAaJ9ZZsH9Bx2M7WTUjwZmHv9amWXNfX10lGRroMDAzL0vKSlvbsrtKz7vWVM6osT2XvVBnHJybk5s2bUlJSohJyyLbdZqzYDhBrzmEsvbAOhwc7bis+oKaAmELKDrIdwDUm2UQVfG52Ru8dCPuRElXWe0K83rubWwcfk6XvN/v6MlWswU7C0DN35FnJaD57jx3H+Cs8GAryC6S2vkFmZmblyZMueePyhSP9TAcHB4eXBY5YOzg4nApoD6gJ0ul1njFEd2P94D2bBJgLi4sqj759+47OtpZLF4MVXEsyqNLyVV1dpYGqlUJbYp0QCOK3JTLCqRXmxJ3+6INVagNS3ThPvmv3d69qED/TW15fVycNJti17szxPgfzcPtOxf6rL7+QhsYmKSwokJaWppgC813Hqv3py+Z6pqjJ3F774HB8sGuCxM92wOwvNdBPf1Cw7ujJXzb32nKAWEeSgDoIbKX8sBI/dl9floq1H2ura5q4SwsQa2sseNReBv4WgLPnzssXX3wuTw2xtrPFnZeCg4PD6w5HrB0cHE4NCNIzMzNlcGBAVtdWD7QNS2oHBgbl499/KiWlZVJWXq5B6H7vsZWrnQCen7Y9sq3/3Huutn8bEBcd7YUU/BgqSMBPDry+7J0A1z9X28ISC5IXKYb8ct4Ps9rFtlZXVyQlMOvY7ocLvE8WukYx/TL/Xl5elewsiFL027FrBYKVYYgda2nRkGskyqg8jqNyehDs7Ne2jt3jfo3fZ4TeaYPdf8wImTevPe7JO2aDR33O7edw3jBzvPXN1zIyPCyjY+Pad53s1CkODg6vORyxdnBwOBUgYGM2bk52lszPzmjF0+8IHmnQyHtGRsfk0aPH8vjhA/mjn/5Eyg2xtthrW3tVlyOpOtvt2TFAcbbSfUy9xf7PCZ096/85lFzbntjDqNr5PweitWSIFuOY/KT9NJKt1wX2GlhncNsDfxDY65idnaltBhjiLS0uayV1O/N0kmqwk2zy1qjnh/ByVazttUPOn5ObF1TIgOM676hQMISsqq6Wvr5+efq0R3JzcoLu4Kf1+js4ODgcNRyxdnBwODWg+kLFemVlWUddrW9sBJyM94efREIWGT/FFySisbFRpc7HEXx6JDVhR7odA7HWcV0qS4/ufX7ZeLifRXbIr9cTG3eofaZqvra2LvPz81Jatq0GS45Unx5wT6yurqthH1XbWEB1mj7rtPQM3Z7fUOywETTnOoRcFVL4rc0tbfV42aTgnhpkVb/nQqxPYP+9GeZZUltXJwuLS/Lk6VM5e6ZVsrIyj31fHBwcHE4THLF2cHA4cdigmaA/PSNdCR89mwSQ/tnS4d7nJ45azTHv+e7uXenv75PLb74ptTXVEQV8Bx0rFfpe/2b8juGRwu+67B999aL3RPKz3V+VgW+sqwmSytcTEw9NTkrvJ9dtwRBr2fYM4BypPnnYa0Dyam1tw6t6bkY+Di4cIFjpGRmSl19g7tdVdQY/Cth7ATNAu7/Moz/omrX3lUrBX5K16X+WcH8BXNmP23zNnmuufW1NrUyMT0hnZ1dQAeHudQcHh9cZjlg7ODicOCyZxHE2LS1dg16qXxC//YI1W6G276f3sLu7R4aGhiTLBPw/+OA97UM8qoAvHIHVL/FGdsmBKrVxaipF4Lq2saEEmF7tww6f/QEyRmlWFn5Q2HMMaccYa0NHl8VLYnxC8O/+z3U4GSTpnPZFWV5aptN4z1aB/RAkt8zGTk3V2cY4+R9lxdruG2PCbMtFLFJ2lBo6duslGQXnV32g5OHYcfhPSDz+MM7uR2lpsRQWFsjnn3+m196uCUewHRwcXlc4Yu3g4HDiCPZ/Jiap0zDBGcSMOdSRvM9Wc6jkdHR0SnJKqlTUlUt1dXXMzseR7j+wY3xi6SkOGqmZbXEOqCrGIikP3bbf9dzOBo4/RLdl9nnRkCyvh5UZ2u4/M6cFXJ/kQGvFwsLCgcfB+dcK28vKytYkGIZaR3mvsWk70ssmgQ5SrfYIYIJsbmypLPxlgX3OrAcSGPS3JyQkHCg5Esvn2+cIbQCM6eMZxWhDkiskMh2pdnBweF3hIh4H+au/+quw/94LM+Y/oP/23/5b/Xdzc7P8xV/8hf6bKtW/+lf/6oXvf//996WiokJnC4ci0m1cuXJFampqpKmpSaWmB91O6DZ/9rOfRbwNjp1j4FhKS0v3fJ1/O/7zFetrX0VQhUK2zTWlMmUljy8CQZ7OrZ6ekc7OTikx1+P8hQsa+B1nkAepXNMZs5va+3gQmSlv0fm6VKL0uDYO3QTN9lhv6Wiu+EOVk3IOmA/OLtvKosPpQXKg0ouLdyRtBi8C5nTMR6diibriKKH3+dqqpGdkxrSuMFtjbVL53XyJiLVFsMc6J+dE53BrUiUzSyXpA4ODUlJSosT6ZcVhxEIkrP71v/7XB/7ccPi7v/s7uXXr1q7PeRFc/OLgcDJwxNpBfvzjH8uvf/1r/Tf/ocg1/5HcD48ePQr++/r168F/895I8Omnn+r3UCIbzTb4jwxfez28I92OH5D0aLYBgeML/PznP5c333wz7Ov4D61FbW3tvtuM5rWvEmwFJCk5SSsg2WYNUgXhP9SR9FHyt4WFRent65NnPd3yi1/8Qi5dvHCMR+CBQN0jGBtarY2Lj74HlNcyy5sAlT7lFZ0PHFvwH84hfHPT21edvR2Y330YSYjNrU3tteXYCbwtAXJVrJOFXQMkbCDUS8tLO4ZgcjApOEhLTZOioiJtvzhq8zLuA/Y7Ny9f75GDQBUh8V4yif0lwfSywD4Ll7l25j4joXGcxDp0qgA/Z2VlSV1dnXR0dElxUbHUVFcd2/4cNg4jFhocHDzUferu7g6SakDMoTPowxQU/HDxi4PDycARawf9D6PF1NTUvv8xGRkZCf6HB1JbX18f/Nvs7GxUn8t/LKg6nz9//sDb4D8M9+/f37WNg2wHkLk96DZ++ctfKokI3Q8wOTkZ/Pd+meFoX/sqAnknI1twBqf3ceUFFWs/MXjy5In87qOPpLauXq9lWtrRm2aFVpIJeHAzV8ltSkrQFCzabaWZoIn+yankFK0sbmxuxER8Q6WifNRmQGpOr2m8T056UOy8P04r7XHB3x3PjF2H/WFJWWKgJ5e16ncFjzb5Y7/j+o4kubv76f/P3nt1N5Zld56bBiRhSAAE6L2JCIbJiPQZmeWmSpWjfpjSqKV+GGlp1Yum3/UR9DH0ohe9aK3ppemu0UxJKpWyy1eli8yIzDAkg0HvYWhgSZCc898XB3GJZNDiGpD7l8UiGSTvPTj33Iv9P9spoZqv+LUur/ifTmd4s0YXxTuq1dxxx+IwcBTsU8dA6DIiXaoNrj2h5sLn8x6qi2DnPabP26yu/ejICP3kf/wP6uvppjfffJ18Xm9V3u+VsIUmJycrOqY//OEP3/i30whrsV8EwRlEWAuH3jxgxB+Heef0Bz/4waGfmXdq/+Zv/ubINyXsaE5PT9M//dM/8fflovg0x8CbCt689DFmZ2e/8YZwmuOcxEnHwI7w1NQUvykBjKevr+8bv2d+s2ltbT32nObfhbF61YApBg9MkzLMYC8XTsix1oZ1XBlBWBPP1ceP/vRPuaCOHZ4cs2FvVOvdMaotF9uE1Z+hsJD5WCjihmrLEBDbqTS3BqrUeAGKViHHGqHgtcWc7mo0hIWzcyj3vwLX3MixDlBePZetEKnm+2L/YJ/FcGOjh0Wl/vlZjgVwX2LceD+y0stuFXge4LU0NTU6XtUc16FHCepcNkNra6vqPSxBvt6ek//QhVTCFkIUXnkknhkI8r/7u78rff/nf/7nr/xdeKu1V9nMSaIfiP0iCM4gwlo4tEuL3rOvAm8I+s0EYdzlO5I6xBu86qEPTyREsBbF5W8apzkGdmrNx8CYyt/ITnOckzjpGPg3HT6l35zm5+e/8bt6V/s0YzH/bjQaPfugq5RyrxMMX50HfNLfIRcb7V5eTE9z+PXIyDAFg8EzebIuivaEIbcY/XxxNnidPUVhfRYvnq6s6/c3s9cbngddEE3/vBLj3dc51giLLXqfKuVtNHpw04V7eQuVRxfrqqs7/PZ/3muPTSD0NIa3Gv3LL3Ks44C3GsI9q4Q1ChL6/ecLBQd4vuB9BOICG7XVRKkFH2oxnCEixiqQY49UAHiuNzY2aXZ2jnqV0HZ6XOehUrbQcX9XLqqP8hIDrEuzt9ocpp5MJk88l9gvguAMIqyFQw9LPBg/+OCDI3/vo48+Kn2NNxMz5nweFCc7DrMhgxCqix6jnLMcpxLHGBkZKX29vr7+yuOUz9lx5zzpdy8b5bl75n87zkiH4Myk0/Sb3/yGVlfX6N33P6CRoUEKFAvo4G8v0kLqtOiQ9K2tLSWucxRQRiZaEJ2lwJJ+3bpdDfInA80t7AXQlZAvMj5QmkfuCbxfarFlRYschBnjHAckwtoN6OuLyt2gsbGBr/tFrzlEbjgUpIISvahWfdG2beW8bOO2z2kW+XyORbVuo3fWCvy6MjpytBcWFtTzI1OxsdpBbWkTDP/vvHhFMbxIa5hujN3iGheIQvvg/fecHta5qIQt9CrOIqoBIrC04wHnwFi0cD0pzFvsF0FwDhHWAgOBqx/iCI+DZ9mMOSQJD+ryHVqEJmmwe30cjx8/Ln1tfmM5yzHMeUzlbxzm45TnTZ+Ws4zF/GaMXWJzWJh51xv55Mdxlt+9jJzkkT2qMvaGMjB+/vOPaGF+gVtr/fGHP+S1a4eYNqMN+9XVVb5/unt6S23D9M9PcwyghQLuseWVVVpeXi7mw1Yux3q/6OlHnnU98k3rKxcKzqH8TU1GBWfuw109xaEuMzqkGkXr8DX6xddQzYn33UnA+2us9TquiI+K1ectLPaqcQM8H9fWY+rYfl5f5voFZy26hvG1hkO0trpCiWSCUzjgeT/qvG7hUKsrclckCK7FvdfvKfG4TBPjzygWi1NYza95Y9Ft8/kqLmoLHcVZRTWe9zoiD+jCaHps5XZGOWK/CIJziLAWGFRw1G8WeKiXv5mYQ5LefPPNb/y9OTTpqAe5DrlDFU1ziBJyek57DPw93ugwTnPIUXk1b/Nx/vEf//EbxzmK8grlJ43ltKytrZW+PimM6iy/e9koF82cQ0h0pEAu9XLdLfCc/eqXv1QiwctGx8BAPxtzThhx8NRhPMix7unt5RDJi4wDoXShUJAePfzSKFZUQY8y99sueha5tVcF89ERVt5Y7JUM8Y4CaYJ7wFpiYd1UmeJ+pTWE9lXq2HhOV1JYazY3t2hV3V9I82hqbCrlFp/nNeC14zgbSlTHYzHuKNDaGqqaInu1NcZzsWBKEXESrIHRkWH6RL1vra+u0JISksi99hRbu1XDnGouaguVc1ZRDcyOA4SA67Bq89iOEv0asV8EwTlEWAuMedcV4azm/BjzDi0e8kc9NMfHx0tfm99EjuMv/uIvDh3rPMfAjrFZnJcf57SUi3PzMV715nUa4G3UILS3Ur972TCHc0L0FYrGv1nwlYeLY4ccnurpF1P0v/3oT2hs7IbtRbjMRm0ul6dYbF0JyZ2SwD+LN7DcQA6FWqilOUBbmxuUzWUvFA5efuyDfSMUHJ4mzFklPPz6Ghoe60b+vFcU1uVF3gT70ddnt7jR0YSq+bWVuRY4LtY7NrtQZyAcrqyYwjMBXrilpWVqjUS5uOFFgMcbm1YHai5iSlij+KFZWLtxjZqjTvRzDoXX3CKs26IR6u7uooXFBc6z7lY2Bd473TiXx3FRW8jMeUQ1nBBmb/Xduy/bRppzwI8T1mK/CIJziLAWGLOHAW8GunUEdmz/4R/+ofSzW7dufeNv8TtHVa48DojqGzduXOgYR71Jnec4wBwybj4GvKAnvTG9Kp8JxzFXDj3pOGf53cuEOU9SFyzLKSEJe8zjqT9kUAL9/fzCAj2bmKTha9fpzbffpOGhQceMOIjHWDxO62trbGRio6ah6LU9LeUbBwivDba0qDloUMbqkjJc26ijo/1c4zPPYfkHfnSaXuGnhUODixXNdcGp8tcn2I+e/91iFWxcI3OO9YVSDbjYnp/vg+10uuJeSqyhpaVFejH1nL79ne9e+PmI/PJoJEK9A4OU3NjkThXXRocrknNuNUa7sFqu6G4UNXR6RMaY8LzrV/O5tLLGxSTv3rmtxhZ17UbFq7iILWTmPKIamHtj42/Ma91frB0CUB3/KMR+EQRnEWEtMOYHoTk/xxyShIf8q1ponQQe8AhjiihjBvk35T0YT3MMzV//9V9/w0t91HGwo/yq4iPHYT4GxnwSyKvVILzwVWM5DnhNTvu7lxUtnBGinC/2r64rVgc3G2f4Hm/6KDy0vrZKP/jB93k9OBECrs+HasjTM7PK4K2n3vZ26u/rLeUXnnVM5g0E3Je9ff304sU0darjtre3neuY5ePdK4aCN3CuqofzYy8qrvXfoy82ChrpjQWIrWoLB72smCvtc46yqfjVRa4P/tbvD9DOboG2trYvdKzytYLvF5aWaEbdX9tbm+qZPMDtvS56fIiUG2M3uf82PgqF71VN2zncryhctlNMEXEao1L5AfX29tDw+hCn52Bz1M7ODJXiIraQ5ryiGiLX3Bu7/G/MLazMot+M2C+C4CwirAXG/Gai21eVF9AoD5fWmHsX/vjHPz7yYX8Sxx0DbzY//elPS7uwDx8+fKWwNh/ntC0wLnqMzz//vPS12fN9luOYw6jOO+7LgG4lU9gzwlV1LqH55/hYUvO1rAwLGJdvvPE6RcJhRww3bTgiJHNmeoaaW4I0NDREIZOBcl7wehD6N6TuBeRZo4XNzZs3v1Fk6TzwPKsPFC7jUPCKz53J2K8Sg/qqwZ3QKlSxvbYoVHP5PIfPVvpexMYS8qtR7b+7s4N8FwgF1/csaiDcvDlGU1PPaXFhgQshQlh4XO5h1VEmwNgkcV5YGxxw2HSXev/aSCZpU60DbJBetNaE3VzEFgLnFdXgwYMHpa9h7/zt3/7tK393ZmbmSMeB2C+C4CwirIUSCAPShcUgZstDksq9zBrzA9i8o3oWjjsGdoaxC6qFNd7sEIZ1lIA3H6e1tfXCYznpGHhTModdmd9UzjIvaFGiaW8/X7hvtaK90eV5uOUVf7XoRo7oV4++VvObpK6uLs7l02vTbs+oHi8MyLm5Wers6qbBoeELe/80MPKGhgbpZ//6U5qbneU2K9prfd7xvmy5ZXyCh1n/UyXmDsY+5mNnd8foSV4lXsCrgDk/d7eC3k6utO33sZjaOqEV0GmOZU4NwT0/MT5B6UyGRq5d59zo+vrzmy56LXoaPHTt+jVqDvgpmdzgdAuuNl6s6+DWNVvqY01HF3d0Cl4DXi8FW5r567W1dZ7Xjo4Op4d2Zs5rC11EVONvzYVdT+JVKW9ivwiCs4iwFkqYw4CmpqYOhSQdt0NrrtBtLvRxFk46Bv4NIeB///d/z9+jMudRwtp8nPNWpjztMfBm8s///M+l77/zne+c63w4jrlf5VXMT9J9lHWFYYSVom+tDgnXnmp4xOC5+vWvf0XN6s3+je9+51xtdyo5bgiUdDpNy8tLbET1vyKa4jygX+/QQD+Fw620vLJGXz9+Qt9v++7FQ8HRakt9wJuEHG6IrUptSvDmx84uf1BRyAnOYy4uBzhEH33GK3Dda4s51jvq/oQQucgxzaI6v7NDiUSSpiYnlJjx0nvvvXem3vDlmDfvPOq50dnepsQ1Whg9p8nJ59TX28Necbeix17YLdDevnH/ukVcG/npRh7w8Og1mptfYJHV2Vl9wvo8ttBFRDUw5yifFtxr5TaK2C+C4CwirIUS5kqO5gcueii+aofWXPgCD9XzcNpjIPxb93HEByp0loeMa8p7W59nLEcdAyFh+B2c2/wGBo96eXi6uYInfhf9Ic07wjgO3rTNc33eOax2zJ4zo6q0l8NUdeEr/TvI5fqP//iIMtks3RgbU9d/qCTKNXZ7rOGlW1xa4vxqeNNaWipnWGDTAN4CGHMzs3PcA/7b3/6ARcFFhAvELz5qi1XBKzlnfP28TfxBRc8ozuXU5ofwEu4tXvRUo4BXpYp11dTUUot63hUKu7S1tcn5+3XnPLb5b9C67vnzFwT/LCpOj4wMH9pIOyvlBRBxrJGREXUPb9PU8+f0rffvf2MMbsLsxUdBd1xDp8eqNz01KP6F59VXjx7SXFuU3nzjDWpocIf4Py1ntYUuKqrx91pYl7f+LAdCVoelozOGWTyL/SIIziPCWihxVNgQhOxxOdN4sGtQlOw8nOUYeLPSu6PlXmvzcRBSddqwKvMb2XmOgTewo3KdYFyYNwJOqlb+ox/96MrmJ5k9XOb+1RDXL/OYURl4iX71y19Rf38/jY6OUjTSaqvHxjxOPa54PEEvpmfZGIO4uIhHrRycC8bz2M2bXKxtWhlEyGGF2G64wHl0jjVXGK6tbE4phDX6igfUXGCKssqY0+d0WgQISFvIod8aBQJ+qq1QNAHWUKAZUSYFfobCG157gWKCWqxl0hmaVII3GAqre35AvUeFKxoBgfH19fXS4uISPX3yhCstQ7S6PsqiWMkf/5mD+Z26x8znhPDE+/JvfvULWlLzuqXWQ2s45P45NXFWW6i8PSiErzkn+yjMdsdHH3106N+Po1xImwWx2C+C4DwirIUSR+3EYof2ONbW1kpfnzf0+izHQE6tBg967PTqh7n5OGfBHNp11mMctzON+dQVMk96UypvP3aVKPd4GO22ckZ+br2nZCwivxh9q2deTPHuOYqEOdm3Wuc5rq+v0cz0NK/NgGmXv1Jg42B0dIQ+/eRjrkyLXNAhJVou6rXmeaXD1dYvWs1ZHwMVwVtagiys00oclUcVCPaj6xbksdGBwniBQMWK1un8WoSW495FGoDnAnnQJWGdzdDszAx1dXdTb2/vub3g5nGWf98WjSrhF6ZNJVJQCRkefTeLQM6TrzXGh7nW95X5/rOT8vOhh31vTxdhuxMRRotLy5x3XQ2tzDTnsYXOirY7yntjnyROzZ5ks5AGYr8IgvOIsBZK4EGqdygBdk5PqvBtrgZpDp86C2c5Rnn+NYqK6Dci83HOgrkS5mmOgTebV7UNKwfj/bM/+zOanZ2lxcXFQzvI2Clua2vjHefzbkpcBgyvqeF1RnVteDgSsXVei7rXLgzGF0q8zs4v0vvf+g7du3eXOtrbHMmp1gYsvo4nklyxeHZmmu6/f5/7TlcSPTedHe3KcBlThlSaHj36mtrbouwd55DQM3jsteHNldeVgDByrD1GZfALev7NBehwrK7uHs4FhVfFHAouOANqFuD+glcWOaSR1nDFoj10jjWuPd+/ySQXBzuPQNX3Vz6/o9bOpnpuLtD9997h/Gf980quJaz/UDhEHZ1dNPF8ioLqWTw8NFix41cazDUiQrZSKX7+IIe5oRgd4IZ7DPOJSKKhkVFaWV2lh19+SddGhioayWM157GFzoq2OxB5pzmpNzYw2woI0TZ7m8V+EQTnEWEtHOIv//Ivz/T7CGU6Lh/IimO8qgWFE2M5DXjzwm4uPuBpFY4GRmE2l6dYLM6VhT2eegr4fSzKYKxPT89QanuL/tc//pALhGFenaoCrs8Jb8PCwiIL1MGB/kPehEoBQxrHRy4oDOknj7+m9959i9vanPW16983cqwNAVyJHtbl50DuKjyMs7NzlEwkXGHwX3XgiY3F45wC0KSEGXJhKyWsuS+0Oh7uSUSc4DwQ7mrhnvt4OAa8nRCRKIIVDLZYso4wB9gQGxwaovHxcd7EGlD3cp1LioKVg/vUHwhQjXpOQkjduDZa+nfg9L2mn1fX1fsdruHXXz2i/6Se2fi3i1Rzt5uz2ELHtcWq5HlOOp/YL4LgPNXzlBME4dKDYkUQ1vCsNSlDDOGlMNRn5+Y57B+emffefYd/5jQwZOHRQNXint4eNsgRBmkVvb3dtLY+QL/8xf+krc0tzmM9rxdI51hbFZ4JA7qnu4fm5xcOFdQRnAPCGh7Emtp6Jar9FQ939nqbiv2la/iewPo8PzW0pET13OwcRz4EQ0FOL7CK5uYADQ8P0n//p89pfmhAPYfedG11cNy7uH64b1FzAnnt+t+B08Jag43Arx49YmEdiyfUHLdUlbAWBEE4D/KUEwTBNeRyWUpuJMmjhDO8vz6fl0X2558/oEw2x54kGO/m3td2Ys5nLCjBPzc3pwTLDg0NjbDItXJMKFgWjYS5zQ5CbeHFD4dCZw4FB9isYGHe0FAKA69kDjSO194RVXNSx63IdCi4W4z+q8Z+Mfd5aWml2M6usqLRKLLXSA2NDbR/sE/b2ym+P84LxosQcPSGv3vvdfauW7l+MB+9PT20vbVFC/OLtLKyRsNKYLutkr0Ok9chvOvr6+r5Ywhrcysxp8FYerq7uJL7+Pgzjjxob2/j5zmQQoaCIFxWRFgLguA42iiECIvHkxSJtnEhMPSthlcGrVva2tpL7bWcHCcwwmoTtL62Rk1KTIxeG6V6JVgQXl1Tc1CxMZoLEsHbgx6hyM1bWl6lZfURPmVum3lDwJhr/s6oKmxB0SMcCwWhUMAql81wvqxu7yTYD67Hjlqz2AjCRorP76v48XFtfUqgNjQ0UiKRMPpkn8OLym314nFaUGPd3EjSiLrn/UUPrVXAGx6NRKi9o4O2UymanplhYQ0qmSZxEXSbLYCK7ghVX11epmw2c+ZaC1bD4epqjaH+SVtHJ0cfjI4Mcw0Vt4bYC4IgVAIR1oIgOI42Gjc3t2h1ZYU6lEEGERlbj9Enn3zGlaXv3OngPGanPTM4P7x/MzOzXF25s6uLx1VvcSVhrrysBMbotevszUMBs2vXRkqFi057DKDFdB0qi1tg6Bpj9ZG3qYk3G1bX1rjIktfF1ZYvM7i3UPF66vkk576ieFml4Txrf4C9qTGTJ/WsIJri+fPnLK4D6nj9/X0cZm4l2GxAOPi169c5fWFyYoK+++0PeDPLTYIVYJ6Rb97Q4KG11VUOu+/o6OBcdDeBuUM19+HhES58hU1T8VELgnDZEWEtCIKjaFGN0NGNZJJWlpfovfvvsxdpZmaGfvfb3ynDsZOuX79GHe3tjo8VZLJZevpsnFojUe6n3RaNlPKVK+351RsJhhfIT7du3ab//k//jaZfTNHm5lsUaW09MV+2fEz7+3ssYHQouPn1VayAmTouog7gyX8+9YILRCE33mnP31Ukl8tTPBbjNfPGG68f2af3Iuj7Atfb6/Vx25/dnfyZrzWOg2iQhw+/omxuh4ZHRqi9rY1FpJVgnNgQuPPaXfauvph6Tltb25yOgnO7QVzrqADMUSgY5MKOKOa4vLLKlZmxkeUW9DMLHms8t/+fn/yEN3acagkmCIJgFyKsBUFwFC0e4ZWOx+Mc/jk4OEDpTJbGJydpZWWJ/vc//RMau3GDvSBOGmbasIX3BV6tW7dvcxsWcxGwSo9PH8/wCPrp5tg1+ok639z8Aj15Ok7vv/fOqQtRmdttof0SwrPr6l6KhkqOG+eAZ7ShsYkeP35CY8rADoelLYsTbKAH/NIS5xBDlIWDwYquU72mWppbeI3Ozc1wbYSzngPh45tqjE8eP6JQOEL33niD73k77nfcQ7dujtGXDz7nfvHTs3O8ZnGPuCnUGuOAdz0SjZC/JUgLi4t07dootbVFT/5jG8GchUJBzrU2UnzinHuPZ4BbcsEFQRAqjQhrQRBcAYyvdCpt9G3ubOc8YvSxhYd2eGiIRZrTng7tXc/n87S2tkrf+953uBWQlYWVzMdFCzIIo66ublpeXeV2X++989aZjqe9RqC2ppbzrK3II8Wx4PFDUasXU1Nc8V28VfZQLlw2lbBeX4tRc0sLf8A7W+nrYGz8+Lgy/tbGBt8jiIowb/qcdM5sLsce2Gw2R6OjERroR+qH9cWu9LERYo3UjuWVNQ4JH+zvYxHrljWrx6H7hkciUS5gtr29fejnbkBHrWA9ILc6kdygNTVWiG23VTAXBEGoFCKsBUFwBcivRoGlcLiVmhqblMG4xh6s9z/4gNpsCAc9LZlMljbUWPf3CmwktrQ022Yg4jwIkR8aHqZYIkHTRcEK8XrW6uD4sNIbiOOikjkqAS/MzXLbLVxfN7RKu2qgmBjCs7t6evma1NdXPtfdnFePTTKIY9y/Z2nrlVX31vz8IudqI4w4GqlsyPpJNKp7q7u7mxaXVrjQW+6tN2w9/2nhTatAM48V1xX3ltvEqh5HY0Mj9fX38wbA3Pw8Xb82KhtsgiBcWkRYC4LgODCykskk16nu7u2lpDIUUQDJ522i9++/x1Vw3WKModXV6uoaBcOt1AKPrIX9dY8C84Aq5M+ePaPnE+M8HlRjPo1g1fO3v7fP3sRGJYIq3c/YDKIMWpoDtLyyTCtqzoZTaRHWFmP2VuN64zpD1CDCYnT0Gq9ZK+4j7q/s9bK4hrc6nclwvnTjCXn15vsaghyCtrOrm6vfW120zIweQ3d3D/X2rtLHH3/CRQrdJlj1fOHeGhgcpPFnT7g2xW6hwB5iq3rTn2eMANERWHe/+uUvaer5c/rut78l/awFQbi0yNNNEARXEE8kaF8ZZNFoG/3sZ//OXqsbN25yyCPEn9PGIoDBuLy8TPPz8zQwMMiC1gkG+vqor7eHi1EtLC4XvfwnC1YtEtBrGCHtPK8W5Y7iXBDVUeSCqnmCuI7HE7Z7Ia8a5qr5uMYotLe+uqrEV4LGxm5Q6Iy9z89yXlxnRHE0qLXIXutcnqv7H7cppsW/UWdBCevZWXr7nbepu6e79HOr733z+Lo6O6inq4tisTUeT3k4u5OYx4nIg6HBASrs7vKmJIqtRVrDrnhOmvt/I2Ll+rUR+ujnP+NilC+mZ7iGhmywCYJwGRFhLQiCK0htb7MhCw/w08eP6bvf+x4bYDoE3C0ea+SrohAPvDAIc3QCePAjkQg1twSVAIixZw0cN0fm3GoILnzoUHCrell7PB4OWW1r66BEPKnmbuPQePTvCZVHX1MUjMJ9hf7BPd3d3JbJinsJx2xsaiR/wM/pCuhdDo/1SX8D9BqEp3tjI8mVwCHQ7RDVZhGIewJectxf+4U9njeMye/QBlo55rnAdUSXBGzu5dQYkWftxk0rPAMwTuRZr8fiNPl8irq7u0RYC4JwKRFhLQiC43Cl7VSKYutrVFdniL2OjnYuYgbvGgxeNwDv1ZYS1ltbW0rYtrKAcAII4qASHmj3lUwahaLOghbWMHqtrHas8267enp4zrApIdgLPJm7SiSikByiB6yqVYB7GD3Vcb39gQBXBT/NutTiGvcWfn9HfaA1m9/G9lFmcQ3vNMLXkSaRUsIaNRXcIqzN4DqG+BkQocLePl9nN25S4fmCjYoeTvHZpPFnz+i9d9+m5oB7isIJgiBUChHWgiA4CgxrtH6Cd2hhfo5gZr/9zrt0Y2yMK2ADOzxXpyHHHrUNyqRTSqREHRHWL0NBgzwGLgqmxnWSF9L8M3PxslqLqy0jxxL5shPj47wpIZ5qe9Dzi6KAVFNL0bZ2vp88ngZL5l73WfZ5fXwueKx1jvKrNm/M40CvbVQFN4SYz5LK5Sehz1eP6vvhMG2n0iyu29vbbB3HacAGAMKsOzq7CLcUOii4Ef3sHh4ZpZmZWXr65DFtb21Tq5pft7QwEwRBqBQirAVBcBR4TrO5rDJgt2lnZ5crgP/wB9/nVju6b7QbMLzqaQ653N3ZoeaAnw1wp4AXrbU1zFWBzSG3mM9XbUSU/q04pdpjbWVl8CZvE1d4/vLBA5473RP4uHEKF8PcUz2TMVrYBZWQwfW2un0VNpuQ859nj/XOia3cSoXLMhmuJG7UVKh3bAPG2HDy8GvAZl9K3fNuSUMpB+K6o6ODN09S6ZTTwzmW0eEhGn/WTY8efkmLi0vchzsckr72giBcLkRYC4LgKCyslUEN0Ypw1Xuvv06Dg4PcP1bjBqMWxnUqnWEvHEaDCshOFDXSggO5oJivbDZDO7s73zD+XyUGuBf3wb4RuqtEUK1Fr0GP06NECgotFdQYc9kst9yyu5L6VUPPPT5jveIao8e0lR5CfU6sKeT/Y7NnZ+fkSAoN2sZhrP5As6PFCnX/ZRRdg6iGuHYrmKdQKMzjzBfrLLgVpM709fZyccrFpWUaGBwQYS0IwqVDhLUgCI6gDW7kVuoe1ujLev/9+yyq3RgmmMmihZDR1qapqdHSMOrj0KIYeagQJOgXfNq/05+t7mOtry+uI8J64SaH2IK3X4S1fSAKpI6FtfV5wrjmHnVtkaKAFl/Isz4tLKzzOzxOp+99zBeKg6VSqVJhQDeiK7Fjvk77DHAK5K3j+X79xhitrKxIvQVBEC4lIqwFQbAVLeq08ELe8vz8Aud+on3M3Tu3HcmvPA0wsmHA1ns8PEYdqm7nWEv9YRubKKCM6mwmUwqrPi6flT3VxTBsIuMY5jDwk0J2z4oeR129EnU+b8n4h7iWEHB7wBzvFnZLuc+lHAAL0OH9KGDW1halhYUFDgU/KZ1Dr7lM0WPt8/t4zZT/3E70ZlAikSitVzeiaxiAkyqwu4FoWxvdvHWTfvvb39L29tahdBCpvSAIwmVAhLUgCLZhNp60tzq2vk7//rN/4yJBzS0t7Il1q3HFXqEaI9zV6vzkk4D4gMcZlYv29w6OFdVAe4/B3l6BjVoY5VaHs9cXw5DR7gnXGx5/YxmIIW0V5hxreI21ALN6QwPHNnKswxwGvpPPHRrPcRTUusD6KL//ncix1q/D2Aj6ZpqFW8CYjOiPAx6rW8cJMK5wOMSbp//2L//C3QxQsA4pLfrngiAI1Y4Ia0EQbGd/HyKwhhKJJI1PTNKzp08o0t7ualENUL0corC2rtbRPFAAkVxf9OwZEQAn/425Z7XVoeAvx2mE1daysN4vetYwWPde58vE7o7hsW4qChir4TZQwRbaQ9j/Kb2oegMAv4/CYTWmteGUWGRPe7EtnZsFq26f5vZQcIDe1agG3qA+o4r5eixG/X29Tg9LEAShYoiwFgTBNszCrlDYo5nZWXrw4AsuXgZjGmLVLVXAy8Go9NjxjdPhzLXsga7TIyv9+2nbbh0c7Jc82FYKh7q6WhbWuLZ7SqTslnnW3Cxaqh3MLTyu2MTCNbA6nx5gs6aluVkJ0r1Te1G1sMZHoNjfWD8rdPqC3ekW5hQJt65PjAuRM2DP5cJarwPkWqOS+cbmJs3Nz1Nfbw//3K1zLAiCcBZEWAuCYCswoCC2khtb9PTJE/rq0UPqGxikYDDIbXacLlx0HCysi14spzxZJXFPRPrUxhgOSjmLJ/29Hj883hBd+t8r/Vp0eLq3qZEFF6qRl3vWxKC2Fsx3jboGVhaMM4tQCL1gsIW/hweaaxKcIjJCpyqUh4E7IaoB7g8qimq3rlEdso7Phb09p4dzIvw8UM/+oaFhmpycpBdTL+j+u+/yNcZj363zLAiCcFpEWAuC4AjPxidobS1G0bZ2un37Dm1tb5fCq93oxcRoOB9ZjWvfJG4dGYvJ22uM4+BMAgC5rDqf1aqQdnNVcJynCdWL1bl2iuHBbru+l4XyOgYIBW9samJPoR1FoowUhXquDg5hvb2d4tzao85rLmKIdVhbzMM331tOrBO9+WT+3o3r1RDWRm/yvX33Cms9f1w1Xq2NkZEhevjwC5ocH6eVlVVqb4/y+hQEQah2RFgLgmAb2mCGMJ1QRhVEFkQ12rAU5udd7a0GXLAM3iEualSgpibnDG4Y/nvspTq7R80QDge25Ilr0dRY9Kxh3vQY3ChWLhsQtxDWDTa2ODMEXyPtqvWJooQQ1sf9rvZ0Q5C7IVfYCKHf5fEgisbN8D1M5OhG31lA94fe3h5+HiwtLtH0zAy1BJtFWAuCcClw9zuGIAiXCiO3ukDZXJ5mZ2cpGAzRW2+/xV4Lc16lWwWXz+tlYxu9mLO5LHl9XmpwaDMAAhXtiYxQ2dpTz5051NX4m8MepUrN/WHPpJF7i3/RebfSXscazHUMQGGvwB5NCFe7wpp1FXIUq0srYa3/7ajf08DzijFub205LhJRCwB9tfEadDsrt1K6h/fdK6zNkRJ4DqCAWUdHp3rur9GzZ+N07doI5+XLs0AQhGpHhLUgCJZRHtIJEbi5uUV/+OQzNrp7erqpT33Mz82X8nHdKqwxJr/fT42NDVyAC4IBeeFULB5kN/l8nr2B8PToom+nFU5GKHih9LfA6gJmTV4f1dTW8bgPDkRQ2wHuPlxrIxzfY1+/YNwrgQDf4xubRr/iV7V10+sO9xZaLy0vLxUjMZwD50+lUtTS0sLjcuta1e22EEWjQ+jdOlbw8vlUSwODgzQ7N0effvoJfefbH1BbNGq0DxQEQahi5CkmCIJllLd3Qt9SGFM///ef0aAyrPr7+1ncae+pk32hTwLjCrY0s5iGZy2R3KCoMga9Nnu09PxAVGMMgZZgqYDRaUUTF16D2EHRIFPhqUpjHg+uMzyBBQ4Fd6937VJx8LKgXf0ZN18uAo7u8/loa2ubNjY2jvVA63WLauB+n1f9fpK97E5GNKCSeiIRp97eXhbXbqaGq37hjnK/qDZ/PTgwQFPd3fToyy9oZnaO2trbKBqJODhCQRCEiyPCWhAEyzAb1Ph6ZXWVnjx9Ss8nJ+g73/42G64wCHVF25pa91bgBTD+w+EweX1+iscTtDtwuj69VgCPeVIJaxj+DWfMT3zZx9q+XtwoZrWf36HdgnNzdhXhdlUQ1vX1tno0Iaxxj0BYn4ZmFtY+Sm1v017BWe8r8quTiQRvpLWoDzfDm5H4wuXeajMYZ2dnB/X19XLLwOnpaRocHBBhLQhC1SPCWhAEyzB7nfD1+PgEffHFQ2oJhmh0dIQ62tspnogXw4PdbxgiDDykhHWzErOxWJz77tqNnqdMJkObm5vU3NzMlXbBab3WumWYlVXBzXAxK0+Dmq9dDll1cwujy8Ch/HZ4rGtRHKz+0Lxbeb/huOibXVACdfMUwhpjgRDHB54F5srgTrSz43FvblBLc4ACfr+t5z8renPM6bz0s4KWbH19fdQ/OESzc/O0trZGYzeuy3NBEISqRoS1IAiWoat8w1BeXVunp08eU2xthf6X7/+AItEo/xwCD0W4uHp0rZGHqcNX3WZkwXhFziW8xPAYw7Nl94aANqKz2RyPAR70OpM38jSV1XWLLhbVtYfbH1n1WriiOtopwRtJ5Gio72VHz61R/X2PPdZ6/jVWzzvuE9zHJxUj02sO4+M8cPVfPr/DRe48DtQvwHlxfozd5/dRU1Ojazf9dIg/Puve9G7vrKDBnOI5emNsjB58/imtra7y89TO6vWCIAiVRoS1IAiWofvBwlD97LPPaU2J6+7uHvrgg/sUCgW5WjEMaXMVY7vyQM8LvGrNzS1c3MjJ1kA7O3klrjNc8Ikrbp9yvl7mvOO7Gg4htUM4wNsPox/5s+awVbeKlmpHV+DfP9gv9Za2C6MYmU+NYV/dJ1ssmHRkxFF9rDE+6EH8DjaJsNG244DIwljwrMrl83zuBiXs7YjouAhGVX9y9TPzVcBrffvWTfr049/T+vo6xRNJ6uxoP/Q71faaBEG42oiwFgTBMmCoIlw6nkjQxx9/jPI69OZbb9L10VFlQL+sEgzxDarBiIKwDgT8FIvFHKtezPOqjP+8EiBoB6SF9VnDQVGt27Yc62K7J6crPl8V0KdcR1QYwtVeT6afQ6gPaGtri9MWdJ/q40AhLvxeNp/jsTsBQtFRZLGx0et6Uc3UFD+o+japULPi2ugIp9dspVK0tLxMHe1tVfUaBEEQzIiwFgTBMmAgoXr1s/EJmpqcoPvvv0/v379fKrijPdroC11vClV1q2Glc0chGtIOeqxxXnj18OH1+kqC5TTzZq7UDlFea2qDVOl5Nx+vvt4Q1lrsWXVOwQD3VaGwxxEhdgtrXFPkJuM6o73e5ta2umcC3wjtNntZjbDmeq4ej3WNdWLH2jCnJOAjx8La2LCqqzPuKzeHWOsQfx0KXk2ea0QFRCKtNDZ2k7ZTaVpYWKQ37t091CVCEAShmhBhLQiCZcBoTcQT9PXXj2nk2g26ees2tbVFueCO9q6gKnheCWtPsZCW/jvgNgMR44IxCKMbxrc2AJ0A4hrRAA2e+jPkVRe/Ln6/Vzgcll1JysUz8me1ABCsRW+eGMX1nBFa6K+M/F8I5K3tFLW3Hb8JpZ8H2GDb3S2UNq3s9sJizhCG7vX5jFZWLsaoS1HLKTUv0zuqBx1NMTY2Rg8fPaKVlZWq2hgQBEEoR4S1IAiWkUpnaGl5hWZnpulb3/oWXbs2ysWAyg2n8krRbg5phGBoamykfD7nmEjUomlHjQGCte6UAsCcx14qXmZjKDgXL5NQcFsw2tgVoL7U/+wXiMj993m9fM2TyaQSq70n/o0uYoY1srfnzL2FHGt8cDSHyyNoQOmZyV87O5azwhsD6hk0MjxEzycnKZFIUCab5WdsnSmSRhAEoVoQYS0IQsUoz/GFB2Jufp4Lbb125zb1dHcf6Y0uN1zd7LXQ1YshbFEYygkgPJBjjY/yas8nwZ4teNqpppT3bMVGRnmRKrOwrjLHWtWhUyz0hpXdIbU4J4RpoBnh3w1cj2D3Fa3pzGuvhousaWFtTy/r8nWKHGt8ICQdNQjKf8eVHBRTrd0+ThN6rBDQ6GndrNbK0tIyLa+scgEzbMpU0+sRBEEAIqwFQagY5iJkCAF9+PAhTU1N0Z3X7lIwGOReukcZ+eWC3K0GFYeq1tcbXrVCgQWqE6AfNMJVMd8YT23tyfOlNyteihUjDNOeua7hEHrdbqvqYlarkP09tLHbMfKr6+z3WGNdIv9fC+vT9HyvLRYvw/pGOLgdlKcsIARdt32y7/64OAdVtl1ljp7BNQ+GQlSv5vzLLx/Rt7/1Pvl9PldHLgmCIByFCGtBECqCzpcDMEzn5hfp6dOntL25QR/+8IdcSdsq76idwMNSX+wbjcrLdr8e3UapYM6PPnOrLcMM11XBrcqxLh23Rvc0PygLR3fvJko1o0P9yWGxhUJ/TeojFotzHYWT0N51bBgdFKNBrL6/zOknAM8ufFgZzWEFRtut6hHX5i4G+IyNV5/PS1999Yhev3uH2tuipd8TBEGoFkRYC4JQMXQ7pa2tbfr4k09oI7lBHR0dNDoyzKGVlwHuCawEqVmk2m38IQT9wGhee+Zz84ZAUbRgk8CuMGHtNd3b3yuNQ4xmazHmuNSNyXZ8/gD5AwGKx+OcDnISbghn1ptWWlhXBcVhogp8NXnZzUQiEQopcf3x739Pyysr1NHZwV5rQRCEakKEtSAIFUF7ILK5HC0vL9MvPvqIurp76J1336P29rZDv1fNIOxai1EnPEQ8fwfF0G41jtOOQG8C7B+89Bqbi5dVWugeyqEnKrYEqzFC6Ivnqva14FaMeTXCmp2c5+bmZmppaaa5mWmuB3DcGjNHXujxv/zaPnR+t+4N73avtXmMhqe9esw6c6u19rY29lIvLy7S1NQL6u3tpcCA3+ERCoIgnI3qeQILguB6EMIZW4/T46fPWMDdvj1Gd+7cKoV4vsrD61aj9VVoY3Z/f8+RHre1RUF8gOJUZ/g7FtZ7e6VceLOwtvoa1NbWFdsC7R/amKi2a18tIDIAefhUU+tI2yjuZR3wq48AJTeSlMvl1Zj2uQVX+e+BQ2kKNqYJmM/FLeiKwpo9v1TjWFTKaSjNF+5n9RltDN04zuPQ40Xxsu7ubuob6Ke5uXlaXFyiQfW1IAhCNSHCWhCEiqCNz0QywQXLhkdGaWhomMP7jjNOa0x9dnUBHjcbsnqTwBDWRp61AwMp5UmzyD+FvNabAXtFYe3U/Ooe2npMbr3W1cwhL7WRfOvIOFAZ3OfzUSaVomw2yx70cmHtNOXdCbSw1qHgrl6b/AzaN54D6plkZ/u8SoOxI8/6+o0xisditLqyzNehml+TIAhXDxHWgiBUjHQmQ2traxRbX6cf/NEfcTgfDNTLxGHve/UVDILX8GD/4FRivJJoL7meO8FaamuU0KqtO+QBthtuueX3s6BGf2JUBm9yea2F8lBw4GphZ9qksjtyptIguuHOa6/Rv/70/1PvI6uUSqU5lcDV8y8IgmBChLUgCBVjbm6Bw/hg4L3x+l3qKOZWmyvAlhtJ5jYxNQ7lVZ4W/TpeeuBPXZC70gMpeqqL4aBnqP5cU6pmZZ/Y4vxPJaqwBOrrXgoWEdjWUVNbQ54GTymv3gm8SlgHgy1U7/FQLpfj/tDU3OzIWE6DcV8bhQHrip51V1ev17UKHCtPVznwOhAO/vq9u/Tzf/tXWl+P0crqKv+bIAhCtSDCWhCEc1MqiLW/zx6pX/ziI1peXqH7799n74MOmTYX2CkP/YUB29LSwseAR8vN4cEvi27Vml6P/eNAgSIuBqbmF5WAD04Zjo4xZ7M5/pu6ensiCfT6QFE7fG5qauSNASlgZh269R2ELeYcHlgn8HoNYY22WzklqrH29PiOKpqHsaJuAdZ3XbHyvtXr45vC2TyWfdc+izTo+Y3rW1NsaefmsZ4Eeoe3t7fT2K3blE5naGpqmoYGBw69hwiCILgZEdaCIFwIQ6xl6cmTZzQ5+ZxDP2/duslhoOWhiUcZRhDWfvU3m5ubXNX2Vb/nFsqLKzkxVHh9IawxvzCqz+L53S+KrDpuf2Xd4MsFSR7Fq6old/USUKvmFy3uUNhq3yFhjWuNlkmBQDMLwLypMnj5mjWq3R9QYbfAa7vOplzscoGvW9DpzQi3b/ShPzg2AOpqqzsXWW8G+bxNNDo6SuMTk7S0vFR6ZgiCIFQDIqwFQTgX2jCG4ZNMbtDvfv97NpyvKaOot6fn1EWKYExpYY1czGrgoNgH2imBiDmDsQmBzcXIiuM5Dfq62Z2PibUBAcC5q7ae+WqC69vY2EAI+dd9z+1eq8YYGikUCtOuEswIBz8O3TIK4tYuYV2OPne1PIsQ5YM7+rIU+cKaGRwcpMXFRVpfX+Pr4NaNDUEQhHJEWAuCcGZ0eK/2Vi8uLdKvfvE/6e1336O33n6HmgOB0u+dZBDpUHAYUjCqnWhfdVrMVbWB4d2yXwCglzbCJhubmrilkh7PSbBwUYaqnmMrbVWzVxLnymYzPHcYt2A9LGobGovV642wZjvFqr73PZ4Gamtv53s7k8mWfn7UcwFjzO/kbRXW5RXqa4vVtTFe1C5ws6BD7jw2K5AKYvSJr35wDQb6++irRwGanBjnkHCkEuCaiMAWBMHtXI4nsSAItmLOeVteXqWnT8fZK/XGvXt0/fromY5Vxx5rH4esFpQx63bD6Zu9du0fA4xoeAIhUuEJ3ts7vcd6DznZB2SzyKJSyKoWAGIkW4O5JRxylY3NoH32GJtzcO2af0RWRNvaeFMFovmo8+p7CZ51eCgb1brG2J0A6xMfOsXCzQX2MDZ0YsAI6z0NVX1Pmdcl6jBgs9XT0ERPxyfobsNtikYipZ9X62sUBOHyI8JaEIRzob23S0tLND83T2+89RaNXhvhvtVnMXw4FNzn4/BqeFPdbjRBHKL4F3BqrDiv4bFuZI+VOWz1pCrG+6YwdrvgXNBiKLjnknjW3I4W17VFTx88sEZouL2wsI5GaX19ndfAccIe6wPV4zFOnVdrt5CCoMe5OR/ciR71ZwDjyxSFNTYjLovo5J7WoRA1NzfT118/pr7eHoq0tl6a1ycIwuVFLBxBEM4N+oyurKzQ1tYm/ehPfkRdXV1nDuOG4e8rCuvCnvvzGrGZgPBrFi0OVeGFgelRhnRTk5dD8c15iKcR1gghrbEh3P5l5fR92ikWrpLiZdZiFq4cmVBbpwSrkQJg9r5aPf/6+PD+tipRhOeEuep/eQi23qiDoG1oOCys7RivPg9C13H+VCpValPm1rWKMWczWb7OGLNbx3kaytdDSAlrrJsHDx7Qu2+/SYMD/aVnriAIglsRYS0IwpnRhvHM7BzF4nEKNAdooL+XK4KfFRhKCP3bL4aCu9krgbFBVEMg1BWrctvt+dV5oKi63uT1cd6q2WN9kuGJqsu6irCVVcE1WkQXOBoBQksq/NoBz3ttDW+gQLDCE6z/3S50P+hwKKiu/y5Xhjej6zTor/fUGsE68Xm97IG1cwNGCzoIVHzkstlS7QK31n3AhhXaHHIECyrAu/jZeRLl4w4GgxSNRmhhfo5WV1d5Exc9rav5NQqCcPkRYS0IwpmBoZ7J5uj3v/89VwS/des2eX2+cxmfaAuE4jTssSrsud5wQi/etBKzPp/f9srFel7wGeeH8QnPWuGEEHqzNwjey9Ic2zDNejMAxcvgDURuuPm1CNbBxcOKofc7RWFtp9ca1HvqKRwOs2je2ckfGoNZOKPPdS6/w+OFsLWrWJX5+DX8LGrijb50Ju1Y/+/TwjnW6XRpQ6Da7ynz2gy2tFBXZwevh/mFRVpeXlHPu+tV/xoFQbjciLAWBOHMoFLr10+e0PizZ9TZ1U137tw5d69R7l3q87LGgyGLDzd6hzQIvYYxGwgEHKnEqw1LhM8jXBI57rtn8PTvlfpY27cpsLe/T5kMPE51juT5XlWwGhAhALmyU+wRbze4R0KhoFFDAa2hXlEMDLnCuLdQ6Z5bsjkkoCCssdGH8eyVhc+7DXjSsbFm7g9f7ejnGK4DPNY9fX20vLJCs3NzNDZ23enhCYIgHIsIa0EQToU2eGDMra2v07/+68+4Im1vbw9duzbC1b3P42HisObGJsNjvW+EgjppWJ8EioVBWPsdEtZ6jv0+L1fOnZiYMAotHZMPav63PeSxHxC3CbNjhjEuGP7IBfX7A9QAYe3Sa3sZgeAyisftHPp3u3KW0c++pdlov4fK5FgL2htt/j2E+qYzOfL5/VRbZ3/1cg1SLCDqshDWe+7uoYyxbW1t8TO5oXid3TrWs4L3hZZgkO7eu0cPv3xIs7MzxfcGD7cbFARBcCMirAVBOBFzi6nt7RTNzMzQx7/7LX34x/+Jbt26xcbzeb3MMATr6ozesWgLBAGAfME6lxqI8GSxsPbbHwoOdC4oPNbIXU2nttmzZg6rfZXIZpGLUHCyz2PNhbN2jLx0nL++rp7D/wXrMHtZsfmD6tG4r+zsZa1FHs6H8H9PsYUVagIEAv5vhGDjnsK91dISPCS87RaKENY+JayRY43x6urqboQ91tvb5GloZE9/tVOeU49n3J3bt+mrh1/S2uoqra/Hqb29TV0PMV0FQXAn8nQSBOFYyvs2Ly4t0ezsHLV3dNBrr92hvr7eC5+DDfCiAEgrg9avDO86lxqzCL3c2NhUBl471Z8z/P0iaMHCoeDBFs5d1qHgZo4S1fjQBZkMsWC9aNnb32PBpCtCNzTYW+35KsO5t40NtLNb4HUC7PIEm0US99RuaKCCEqpbSgiib725XgDAPQXvK9IbzOLfbi9sI1fbbyp5+XFvuTV/GffytprPSKSRx3zZaGpspOHhIepQ7zVIZZhbWKBwOET19XWuvB6CIAgirAVBODXw4MzNzXEhmQ++9W26fv0ai7uLovsy53d2OSS0LdJagdFaQyq1ze3FRkdHz51XXglQYAmeP92iSAuAk9AivK7eHs8lxodib8ivhafayTm7ijQ0NHJRMO537GC6MFrDoX3VphLPHex1fLlxhvWYTCb4vurp6eWoBqeAqG/wGMXTUKAxl8uf6r6yG8xZobBHmXSaotG2SymsEW0RUe8Fg0NDNDe/wBu6t2/eUD+5fK9VEITLgQhrQRBORHsH0NoFuW6bm0n68Y//itqiUTZAK+E9QMVoCAB4YNxaMEhX4UX4NSpyexwsXsYCAK2B1Lyh6BOuja64fdzfIUccYheeYyudPqWc/L19Hh8XpVPf1xe9kZcpH9SNvOzL7GHPZob7HdtbEdwMcqcxhs3NrUPj0JEUyUSCUkp0t74W5kriTq0NHb7e5PVSCvd6JsNtnty2VnFNEQWCews5xygK6LYxVgI8M65fv8H593PqvUeH5wuCILgREdaCIByLNmJg0Hz19WPaTqWpu7uHOtrbWZxdNP9QG9Zc1Vb9lzX1j3UbaAm0rYz/bDrDBZmcCAUHWphAAPibmymdzdHWdorCodCxglXni/LPLd670IXu4CGH6EfYOa6x9lg7VZzqKmDuDY3IBHzO7+RtrRlnvr44PzyqiEbZ3NzkkHBz4T+sEUSC5PI53rByoiigxojmqOfCWdiEwocbwfMY84Vq+5hqRLBcNvTzqqurkyYmJ2j82VPeTND9z/Uzxs5+54IgCMchwloQhBNBruF6LEYf/+FjznW7+9pr1KgMuUqYMtogYm9rsYjRvgs91gfFMFZ41Pf396hZCVrk+jkhDF96res5JxXtzyBY6BT57igkBqPcMMSt7xEMwxfiBO2WsBHh4RxrMYStRosN7bHGhpUTkSBaHEFYYxwbyY2SGAL4GvfVxsYGFdSzpbU17EgkiHm8Hk+9Evgh2tra5vvdjWsVYeC4pqheDq8ucsMv4yYVXhPWBAo1okr72to6F45EjQkgoloQBDchwloQhBOB0fvw4SOanBin23deoxs3blT0+DCMdBjz9ta2az3W8XiSUkrEwqPW0tJcCmt2CngjW1sjbPwn4olT/Y32+NjlFcQmCfJ7OY9eibwGybG2EaN2AYeCpzOOpVjoYnv7e3sUj8UOCUCMDdWecd9DgLdycSpnTRNPvYfC4TAlk0kuqOZG0HoKEQCoXaDzwi+jsAY+r1ddj1YKBJpp4vkUtxk0C2tBEAS3IMJaEIRjgeG7sLBAP/nJT6ihsYkLlg0PDVTU16lDRY0iRknOy3UbaBsVj8e5mBF6WCPs2qlCXOb82Wg0Ss+ePaXV1dVDP3uVwYkq3cAICbd2nBgDBADyatESyKuMYQ75F1vYUvQaQO6tV4kSbsuUMvodO1WNHWIIkR5r8XX2TOtxoLf18vIy5XZ2+XdwXzkurNUajUQi9PTpU95UdKN4wwYZ7itsXMFbjQgit7YFuwh67rHR0dXdQ59++hl1d3VSb2/PN35HEATBaURYC4LwSmD8Li0t05MnT2lhdpb+83/5LzQyMlJxAw6GEffbhXcz65xn7Sj0WND9mUW/+t7IA61zPAwRniqMJZ/LUWp769h5K7VN27dHWGnvGcLOEbKKMHDdtkgMYWsxe4PhfUUYfj6XJyd3NNA6yehXneEc61JxOyW2kWYC7zqEtRtaW+FZFAy2UCadonQq5RpPsB4HPu8WCnxfNRRFtX5+umGcVoDwb/Sw/vSTjymm1kt+Z6e0pgRBENyCCGtBEL7BS2/SLj15+pSeP39O3T09dPv2LS5aVmljRrfbwlFRiRdizA2UVy9OxOP8GWGJpSJgDoJQ9NbWEO3k8yz6IVrg+a+re/W4cE05FNymlkZ7HLKaYi+gG0TTVaOhmHuby2XpoOixduIawHOO86a2t5UgNCrTQwziM6ItkNYQbo0c6mHtFPWcYx2kXDbDoeCoEYDxuwmEgCMUvEGJS6TROJ2WYjWozA5PdV6tY0Q4rK/HqL+v91JvJgiCUH2IsBYE4RDaswmDN5ncoK+//prWY+v03e9/n4aHh7h3shXnhCDUhveeyaPlJIdyQZEfqoQ1qmm3RqIlr73d4zSfD8KktbVVja1AG0pYxxNJ6uxoV+Kk9ht/AzDm3cJuqVq0lcXLtGetUBLWDeQRYW055euRi9RBWCuRCC9nA669AyLM5/NyaPr2tlEAMBqJ8PpFKPjqyjJvALS1t9s+rqPAuEKhIIdbb3HBwlTp+eQ0+l7msal5bFTjamxsupRh4EA/R/w+vxLWXZxnvbS8QjMzsyVhrX9PEATBaURYC4JwCC2s8/k8PXk2Tmtra2wE//CPvs8VqHX7nEobcjBcwebGhms81hpjo2FfCeuYet111F702jthzJnPycI6HOJQULS0WlXXqr0ton6n4ZV/o72WVofb6+NDWENIQVRDPAnWUr4mG7i/MXEBOXx4OaLBAWHtbaIGtV7xXEFuMIQhqm/n1LpdW1mhoZFR6ujosH1cR4Gq5OFgELH0LKwTyQ2KRFod96abW5ih1gOiVLxKcEJcuyGCxgr0RhHWClIFbt6+TYuLizQ5OUEfvH+/lJIjCILgBkRYC4JwCG2kwJP06NEjCocjNHbzBntGYXBaIShxPMMjRNwnGsb3XlmvW7sxe/4wlrQSJVtK9Efa2incGnLMmDOPC58Dfj/33F1dWaPlpWUauz5a2qQ4JKhNni6de2vHSzByrDPU3NxSqvwu2IM5xQLpAvraOwGufZPX8Ppup1KGsG7wsMjGxgsqP7eGw46MrRw8dwLNAQooIbdb2KNEIumKug+leg/FjU+IfuQe6/vdDVE+lUZ7rAHW0K1bt2h2ZprmZmf59SMX3ulid4IgCBp5GgmC8A0ymSwtKpG2uLBAr732mtG32uRttMJ4M/IEazkXlNvIKGHvFoMJIbSbOteyqZEr1LrBgNV9irHpEYslOPcQ8/YqA5tDs4th9naFjnIo+NY2tbd3lASAYB+4b9HnGMXLdG4zsFuEQeCjRRJyguFpRfEpz04DbWxu8ljQvi4UarFtPMehN/pCoTBl1D2/vr7u+EafGS5etosc621qa2u/MvcV1hC6UvzuN0FOL1laWSGvz+ua6yIIgiBPI0EQGHPFWYQUf/Hll9xiqq+3l3PZrDbCGxs8LBIh/DaLXmvODy1it5A1Khbv82cU/NrYUAKgxqhc3BoKHfKk2Dk287n011FlXM/OLShhvcQ51MdFFSAUHDm3FqZXl8amBcDGRoI9km4rAHUZKS+4h8rJdbW1LGThKS4UW9nZLawhfnw+P3n9flpbW+dNqgZ1zyc3t8gXCPDmUEtzs23jOQ7uUoDCgJEIpRcWaEUJuD1TqzL9O06grxueSelUmoaHA6VIEDds9lmBfl1YL3gvGhwcpKkXL+jFi2nq7e7mZ4sgCIIbEGEtCFeccnEIQTutjJZP/vAx3bpzhzo6O2zJLUSeMDwS8AzBGwEvsRsMRUMcFlhYow8zvNWoUAvcMD6AnG/kzs7PzXLrraO8a1pso4fwng1VwXUBPM6p3dhg419Cwa3HnIcLkJvqQVsiJa4RCYJr4lRtgCYlgHy+gOGxVus052lQ91WSwq1RCqn7Slcwd/q+wvkR0YH7anFpiVZXV3gzSm8W7TtUAA4YBQgLvDGRTm1TIBAoeaytqH3hJjD/mPeR0VFKZbI0PT1D77z9JgX3Wy716xYEoXoQYS0IV5zyPNy5+QV69myC1tdWaHTkTygajdoyDogueDTr6z2lHEw9pvJx2kUp33wHXtcNzhOGxxqedTdVo4XYR9VlCBZUcm9razsyPFKHgoM6i4v+6B7WENbwrjU2SvEyOylVjldrFfcV5h7CGhsrTohXnA+h4M3NzbzRksvnuKDd1tY2RSIRFohuuJc0GEskGmHPdTKZYCGLZ5STRcLMNR/Qwxp9trWwdtPcWQnSGrq7u2hhYZG++uorfjYLgiC4BRHWgnDFMYc3Ih/2yeMnNDMzo4zdKPX399kWnonCaBAAMBJhbKPYktPocPCdorCGqA6o+TCHgTsNxhEKBrmIGfJoY/E49eX6WMQchZFja0+O9Y4ScVyITq0rL6pCi7C2HdxXKBrmaWjkImHY5HCKpiYv30Prqyu8LjyeHOcJt7e3sUB0E9yvPhTmTbStzU1uuYVQdmwQOT0uXEMIfTyX/H7fpQ8FL6ctGuVuCIh24Hoc6vnSKM8WQRBcgAhrQbjiaIGIfOp0OkNfPPicDZYffvghdXZ02GJI6mJaCBVFldtNZchmleHotFdYt6WCIYsKtC0tQTW+gGtENeDCT0rsB5W4xhyurcf4OkZaW1/5+3Z5LA0BkOfQc5/Xx/m+gr0gdJYLAyqBjftKC2sn+q9j4wxrFQIfhdTq6ur56xs3brAn2w1h4Hqs+MA91eCp504F2FgLq3sKeb5OjwsbaNiYwEw1q+dlg8e5MTkBeoyHlbDGht16LE6dXZ3UqK6NW9aPIAhXFxHWgnCFMbdvSafT9NnnX9DO7h5dV4bu/fvvsffYDnGrj43zocXN5uYGe2Scwiw+OadRiZFEPM4CANWLze2unIY3JNS8ofgTii2h7zhy1F9lZO7kMa81hsi1ePzwqOXV3GF8zWrerkr1Yregr7/X6yOfEmBxtYZzxUgQJ0LB/X4vi6JMJs2CGtETEK3oEe33uacAlZ4bCGtjw6qOVtR91dXdTc0Bv6Njw/2eK6ZX4H4KqvlEfYqrIir1+xEiHHr7B2h8YpKi0QhvJDpVUFIQBEEjwloQrjBm4yOdTtGnn35K0bYo3b17l7o6O6i+vs4Wg00bQ/BoocVNMhHntlt6jHYbjeXnKhR2WeyHQqGSZ81N4Dqhl3VbRwetrqwo0bJ15Hzp0HaqKeaJWvwycuxZ2+HNEhR8k1BwZ0AIMyItYuvr7Ol0CiMUvJmymUzRe15Q48lxKgPufTeJIWMjwMf3PCJplpdX6OaNrONjwrMH7RDRX7slqJ5HgWbX1XywErOwRqrS+Pg4DQ0O0M2xG7zpcFXmQRAEdyLCWhCuODBA4B2OxWL04sUUffjhD+nW7VuOVOj1FatuT089V8ZjxlEvjDZidSg4ckGDwRYOVXcbGCsEP3pFP3n8NXsDXzV3XDm4TgnrWuvnFeG+8FrjmvrVtUWFasF+AgE/5zbPzU6zkHXqvkJIOm9MqTWIQns7Slgb4wu4smI88nYxbz5/gFZXVjk9xWl0dBGKEIYjEd6QqLuCFbH9ak2jFeSvfvELbjOYUnPSHAhcGc+9IAjuRKwcQbjiwBBBntrk8xdskPT0dFNnexuHaSI/0w4j5WXIqpdDL2F0p4utgZxqo6JFNVe23jGKBSEM1FsMj3eb8YZNCVRXTiTitL21zYa3x1QZXL8eCN3GxlolchssjQQ3PGsZ9li3RqLUgJZPLpuzqwLELHJSN9R9lYEoKxRsjx7AekB+MjzWfiWAEokk31e459HD3onIlJOoq6vlYoX4WI/FSukpTo6zJKwLe3y/e4pzB9w0d1ahX2PAH+D3qlw2Q0uLi0pcr1Jg1F9qKygIguAEIqwF4QqhDUJzKPPWdooePnxIH3/8B3rrrbeps7Or1KPV7uJG8Kx1d3fSwf4eFwtC72jkXzrZaovb2mSyLESRywivqxuNN1QF7+nuogMlqBFmy22MWsP8M/P13tsr0L4NwgDHR0g6hPzY2M1XVikXrAd5zR3tbRyCnUhucHE7u4U11gOKbME7HWptpfn5ed5Ea+/o4CJmbruf9D0TDIaova2NHj16yIIW906tg6Ia84T7G5EnQ0PDh8LAgdvmsdLo14f129YWpdHrN2hjc5tbb12/NlJ6Nrttk0YQhKuBCGtBuOJMTj6nJ0+ectXr11+/55iQBQiz7u7sZA8RjP8NZUC2KnHopIGEEEOMJRBoVsKgwTEP+kn4/D7q6GjnfFqEYCMcHML6kKhWxjg82fg3eOOsBmNA27TX7tyRwmUOAjELcdiorgHaE2FNw4NtN7h3EPLd2hqh2Zlp9X0N3bx1q7SR50aQ/oHiWPHYOhdaw0aRk9XtS8Ja3cdDQ4NXsm6Bfn7h/QLr58Hnn9P4s2e0nUpxykl9vZi2giA4gzx9BOEKYQ4Z1LnDDx48oPmFBepQgvba6LBtfauPAgYrwhs7u7q4N+nm5tFFuOxAC1L0r4UQCYXDrjbYjLlrpdZolHZRbVmJWmCOUkAIMD5AfV29pVXBORRczdvOTp56e7upseHqVC52G1gbyHOPRtu4eBmqxtuNvp9wD+FeejH1nHOtUc2+rt6dwhprFZsS2IRIqfsJ/axz2Zxj6SD6PobAR1RPX18v31dX7Z7SawmpLjfHxujxV49ofm6WFheXqL+/n/w2pTAJgiCU414rURCEimM2BiGqY/EEPf36K4Lv8t1377O30wmPrM7/BQht7O7ppX31LbzoToK5Qkg1hAjCVt0qrHVbMHiv2tvbuSc55g7hojo0Erniuzu7VEDBKISzooCZhWPCueHd0+JJCpc5B3uKmxqpo6uLdrgQX9r2MejnDu4hFATDWm0oFgerq3WfsNYitrHRGCPGnVXrObdjVFV3ovo0b46h5kM+R3hMRyOt3BHgqolI/Xrr1DVBZXBsxkJUP3s2QdFolAJ+n2ziCYLgCGLpCMIVwpxfDY/mgy++pJp6D10fGaa7d+9QvUPix2wAQVjD67C0tMzi0EnjCHO1ubHBoZfw+LnVs6aB8Y/IA+SEY0PgqJx6CF3+9wrLarMhy95qrgi+y4K6pTng6nDfy45ROKyBent7uegVcoXtFh4lj3VdvRKEUR4Pqm5DCOm2fsBNYghjQQoDPNbYHMLGVCb9sluB3WPF5hjqThT29tX8NfLY3DRfdnBo3aqvEWE1MDBI8wuLXCvk3r071BaNODtIQRCuLCKsBeGKob0e8XiCPvv0UyViB+j1e/eos6Pd0fxhbSyhyq0hrJdY0DoJChWhQvnW1iYNDxuFgtyMp95DPT09nDdfvimhQ8FhnENTW3mtcQ5UfUY4P3oAQ0RdNQHgNpDb3NfXR1NTLxwJBddgc6o10sr1CrAuUEMBG0JuFNYA9zy3suvsKrbdM+bOiXGi7/fa2jp/7fP7XRtBYyeoND80PESzc3P0h9//Xs3PGnV3dUlNB0EQHEGeyoJwhdAh1/BYLS0v0/izp/R//tf/ysWluBcqfk7OGrcwFvv7epSRtG/kEjoV0ofwaSUMNzaSlN7eMlrb1LtXWGOO4B2GV/L58+e8GQDxrMPB8TmXzxl9rNX3lS5eZvaM4xwrK6vsWQsUc/bdJpiuEux5bWziTRcUeUql7RfW+vpjTaLoFAQ27nX0Hsa/uXV94F5BTnV3dw8LW4TRO1F1WtfEWF5ZUeet5WKKVxHznOuvBwb6aXhokP7v//Z/0dLiEo0Mj3AbN0EQBLsRYS0IVwRzHvPMzBw9fTZB7R1dnJPr9/s4Lxdiy2kDFyHDoVCIx5LLZbnYUqMDPZARMo2+tQgFz2WzFAq2uDqcGdcWAqUt0qrEAHFrpfKQVVxjvC58V2mPtXl9QVjHYjH2XPt99lefFr4Jwq0RIotrggJcTt3nRjRDgkUqNq8gFo1nz8s0AqefQeXU13v4OYkNSbTfc6pwGeZudXWN503a170EEQVdXV3U3dtLG1sp7ibR3t7m9LAEQbiCiLAWhEtMeY4tPsPoePL4MU1NTtAbb75Jrcgdrqs7lIfrJPAQIUS0qcnLbaNisQS1d7RxPqadQBzGlQBAVXAQcnHxMg3EMtoDwXOtRQA2JbTnWouYmqLHupLiwJxfDQGAUH58RuEntwmlqwjWLt/rtTXcAi2Xy3NhLruujX6+oKDdwsICZTIZXh9oZRdpRQs4Y9PKjWsFz6Ou7i4aH5/gcTsxRszfzu4OLaq5Q9u0QHPAlZsQToBw/Ug0Snfvvc7pQ7FYnK6NjvDPZH4EQbATd1uJgiBcGLNghrgan5jkUOFdZaS99ebr1KKEGHCTAVLH4aIBLtSzqARaKBx0RFivr8cpm8txu6KWYDN7/dwMrqGXc5obuXjZxuYW97KGMNjnHOs99Xm/KKytey2oPL2yssxV5oOhoGXnEU4PrjdCsLEWsMGCHHzkOtfbGIXB4lAJ66WlRSVQ0/w1eg/jXnMzEG4dHR309OlT3qxyAswRzr2khPXojevcpUAwwDsXNj7fevtt+uzTzygej8umgyAIjiDCWhAuMTq3VhsYqNL861//mtZjcbp+/RpdvzbqysJSGA/C+2pq67gozfXro7aPgT3W8QTtqc/NymhDP1u3hoKbN0+0uEYe5tp6jCty8zUuVgHfLxWJsqZ4GTziEEyx9TUaGBwSAeAiEKXg9fn4ObC6ts6bHnYJa/0sgjhcX1vjzxD4ukK5m+GCa61hNf49TgtxQrRhrra3tmlpaYFu3bkl95UJXI9AwE9v3LtLv/3Nr2lzI8nREObntdve4wRBuJyIsBaES44OA97aTtGL6RmaGB+n3t4+un//PoeHutXggLCG0T8/N087+R3bz7+3B4/1mhFejZxvFxdY0sJE503DU4wer6iQO9DXW/ydfdot7JY2WqzIsQbIiV9Xgh7iaWh4mIItLd8Q/oK9YP61V7hFCTJsGKG43OjI0KHfsfra5Hd2OFQ3GY+XCiXie9xrbsaj7qVIOIxdI+4hjbm0e5MNaTHrsRhvRKDiNYq+yb1kYBRu9HBbtObmFkpnsjS/uMTPPv2cEw+2IAh2IMJaEC4x5hY2MGAfPXpEwWCIbt4co9HREUeq254WeGTQemvq+SQbk+UeCKvB+VCAq7aunntYO9mK7CTKrx9XXVbjXlxcpNfvvlb0Fhqe5H31uvB9pTdV9LEy2SwtLi0bnn5l/AeLOdZuXWdXAb2RgmuA+x8pDnNzs7Tzzpu2FgZEfjJqJqDtWyTapkR+iLa3t/lec/PawNyhWBiKmKGFXFq9joC6x+x8JqA2xvzCArevC4WCXHBS7qmX4FrgmdbW1s5ramJignq7u1z93BYE4fIhwloQLjm6f3FsPUaPHz+hW7dvc3ut1nDI1SGY4VCImpoalThc4Jy5rq5ONm7tMiYLewVKJOJsrIXDrZafr5IYwrqOlpeW1LXf5X8z2vUUSsXLrDI40ed3dnaOvD4/b0hAAAjOo+8ZXBNUhp+ZmeECZqhlgKVgxz2FQmXwltd7PNTT10eRSJRS2+7Psdat7LAJgbFubm6RTwlcu0Qb7l08A2dmZqm9o4NaW1u57oMI65fo7gfdPd301aOv6MmTp/TB/ftUq56DtabOCIIgCFYiwloQLim6/RE+khubXIl3YW6W/uov/w/2VnM/Y5fu5mPM8Mo0KyGNsNHZ+Xnq6e3lEEjdVspKL6iuoJ2Ixaijs5t7WLvZiC0fF3vXlEG5urrKr4PXAb2MXrBqznDcjY0NmpqaolY1Z6Gip9/Nc3dV0NcgEmlVnw/4WQAPcpi7AthjCiDyJJFMcm9z9NQOhcKUTqVob69QFWsEz59MNkfJ5Aa3c7J61vTGJ0Ll19S9PDs9Q2O3bilhHXH9XNmJuUd6f38fPfzyC3r6ZJzXGqKemhxo1ygIwtVEhLUgXGK0sTo5+ZympqdpaHiEmltaOB/NzYYGxo0CXOHWsBJnrdy7FV6i7q7OQ22drHoN8PBn0hlKbalzKgHgD/hdPV/leL1N7GlPKsMSuZkQvZgv5D/jM/KvPRVsHWbexIF4Wl5eoptjNzmcX89bNc3fZURvRLUEAiw0EC6LPOtwaysFPc2WXx+cG2sR6yMQaGavK55D66vpqhDVGF+DmjcI6+1Umr3+dp0XUSAQ1sl4jAYHB7iFnf6ZcDjlqS0aJb/PS9vq/WLqxTQXnRTvviAIdiHCWhAuMchdRGVo5FbDMHvnnXeouTlgmdeyUujQS3jT+gYGaHlpmeLKqDw4uGbLuHU7IghRhH8in9LN81WOt6mJ5w/VcSGgkFt9UGy3BWprjT7WlQahvol4grY2N6i3t4f7JlfTvF12dPVkPANQHR7CA6GzwZZmW86PdYg2W2gHh02XvUKBUumUq1NSzBgRMxuUTCb42WoXsXici0+ioOPoyLAS1vZcr2oEXRA6OruouSVIDx8+ov6+3uJzyOmRCYJwFRBhLQiXmHx+hx588SUXcvE2NdLbb7/JItG8w+9WMLZgKEzXr9+gLx48oPViWLMuumXl2DFvCJ+Hp9fv83ERrmryeMDb39jgoUw6zUWPkEuL8UMMIFySK5xXMA1AX4/kxgbnguLIgwP9vDGif14Na+6yo1uxtSjR0eT1cT/71167TQP9ffZUBc/n2PvqU88g9B3Gpk86nbJVpJ4XzA9qF2BDAikWdoxZ3zdra+tUUOfrHxykvt5efibJ/fQS8xxgI3RgYJAGhoaUsH5I7737tlrf/dSgnoeCIAhWI8JaEC4Z2kCG4be1tUn/8fN/p7p6D7351tvU091dyk92MzpfF+1Tbt0co1/+z/+gpaUlFm4I9bPaqIRnDYIUZ/H5fVVXgbfJ22QUelPziHxQVOpubGhQAjvHPXk9noaKrwMcC4WpUpkMdff0Ul9fL4esSii485hD9VHUDtcFIeArK8uUUuLW3OveKpAnjPz72Po6ffCtb1NHezvt7uT5XkPqha754Ob7DF52jG9udpY3+ewCKR3oTjA4PMw96d1aG8Mpyt8Penu66froCP3Hz/6NCzhiMwd9yAVBEKxGhLUgXALK+wTje4QyP5+aNkLA332P7ty5zUa1W41WMy/7Mfuov7+XIkpM55QBHo8n2SC3EszdjjKakWON6sXw8CEEtBrmTQPjG3nWyGHNKlEN8dKgvmaPNark1le+bZkuXAaRhP7VXnXtEHIuuAd9XyHHub29g6ZfTJXSBKwWa0irwDMpm8lQW1sbhcJBWltbLRUK1C233HqfYY4Qil2n1jT622OTyqoWgOVCEcIQX3d0dHLEjsatc2U35nnA1yh82dfXwxtIm1vbvEmKTVqZL0EQrEaEtSBcMrRRBk/l5PMp7ls7PDxEvT09Do/s9OjNAYhBeNa6urppX70seETNv2MVMPRhzDY2NpG3yVvxns9Wg8Jk2AxoUuIWPXchAjiMteiZtOq1bCvhhHMMFT1rgnswX3MIxI6Odnr86CFvvNjRIz6r1iCqkO/v71E02srrEfcVBD2KmmFDpr6CBfWsQLex20gkaGt7mzf8rJ43kEptc8sobCrWW7ApdtnAZmhUXRvU58hksuzxHxoccHpYgiBcAdz9LiYIwqkwV8qGsMFHXBl/szMzdOfuPRodHeWiRdUkDgGMbgjE3r7+Yv5u7FDYaiVfj9lLtLuzS9vFXNDGKmzVouetJRjkPsEwLiOtxRzrmlpL0gGQe4rNCMzjgDJoGxsaK3p84fzoa63vneaWZhZpaHWFPOc8Ihos3gjBBs9O8TyR1la+ryBKkZaQSqfZo40160Z0GD1SQlAUEJXN44kkdXV1WV5xGsfGNUL0SUdHmy1CvtrB8625uYVu3rrFzz68F1bbM1wQhOpEhLUgXBK08QcDYnVtjWaUqEZV6D/9z3/CxYmqEa4OXl9Pt27fos8++4zW1OvSeZhWnEu3pcrlc7S5uWm0avF6+edu7vt9FE1NXmpT4mlza7NUIAoeQ51jXUOV3ZTgnP7tLTrY36OBvl4pFuRCtLhAAcOe7i7OxcdmCFrZWV35HvcT1ki0rY1bbUFYo8cwNq9Q8TqnhHXIpeIH8wJBiyKGwZYWble3vh5j0RYs1hGopLjWx+F7NpvlqALDCyv9q08LKt+///59+pef/gunQ7k5d18QhMuDCGtBuASYixPBGHv45SOanp6loaFh6uroZKOsUufR2GWkwKAdHOijrx49pGQieagyeCUxG167Oztc+C0UDFVdfrUGPXdbW6O0urLMglqvjRqq5bDSSoJNB6Ot1y571pDbWE2bEFcFvY6xpiHSIkrkQtBubGxywSer0DUf1Ag4t7upsYHXIDZ4EF6N3HyIRzeLH4ytqcloEwZv6PLyMm9KEHWUnr2gUuPnWg/qOQQBj0PrWg+1LspDd3NlcszV8NAgNXjqee0hjQh51vq5pNeaG8cuCEL1IsJaEC4RyFNEiCL6ViN0+sMPP2Sva6VEDo6/B6+u+rC8MejByy/QXgYGZTabYZHoL3rXrKwKjmrJEAE4B3KUq6PTroGeFXhtpp6neN50kaia2ppiKHjlzoc1sZHcYOEOTzXyaPP5gvVrRDg3KMwXiUTVWi8URa+1pFNpvofQQg/91BH6zXUUGhopoZ5Zm5vb3BYOS8aV99qBsZyxceRXz9R4LM7PIo0VzyJsVK2srKpj1/ImBDb8yobkCHil2PDEc8StG2gYH6IJsAmSyWVpbn6e06EQKSEIgmAVIqwF4ZIAww4Fgh4/eUbT0y84j/Hm2BiHW1YCGMHwKuEcu7uFihzzOMx547XcPgy54weUUAIOeZpWVDjX4eA7O3kOn8bhs9k8G/77FoSfWwVeB6qaQwRkMmnKqeu2W9g12m1xXqunonMHQR1LJIxNFxSZU/MFs7+KpuzKgQiDlmCI+yMjZ9hKeD1y4bIDFjao1IxNOoRS4/6Ox2Lc/zyZjGLVuHLdaE9xfndXPVMbaDu1Tflcnn9m1QYfNsJWVtdY0fM8JRKHfu7UPNUW+6H7fF7XFinUUQQoMJeeX6CJyeeGB9vUrky81YIgVBoR1oJwScjndzg88V9++v9Sc0uQ3njzLQ73rPdc/DaHgQJDGLmY26m00cPVYqNEHx3nxmvYh39GGURL6jWGQ6GKhbfrc+iwRohECNDU1hbV1dZxqGy82oS1+kA/aYTMoxBbJpvjysuGx7ryxcsKuwVaVQIAn6mxiWJKJMHLBsu/embtaoG2VwhrRhg2RGKlawiUp43AQ62rj2+i7VY2S6l0hn8Wi60bwnrDyMN245ox0icO+DmLMGPMWz6fKz07rJi7/E6eZmdnS5FCaDd46PcqdsbToZ8YuGbepqx6zVHXCmsNCszNzs1xKtF3vvUBR3DpaCc3px4IglCdiLAWhEvC8soKPfjiS1pRn7/3ve/R3Xt3qbHxpdFzEQPC8OLucCEdCE1d5MsqeKwmUQavGkIha5XQnZ2do9Hh4YoaRuZj4HUiJBUiVOc0cq9fIktfcyXRr8fn89P+XoFFFLyDRo515Y1KGP5Yd3v7e+yRRKjvwUFBhLWLwUZROBym2Po6bW9tW3ouHe2C5wbuKawXfS8hemJzc4PD0bGh5dYNLNwrtcUiZl6vjxbm57jIIcZbV+FwaH1/5tV84DzhcCs//3awoVmGnc+kUjcGMtI/mtX44LV2YztCPZ7u7i7yqTX35fQ0LSwusrBGioyIakEQrECEtSBUKWaDCgbXixcv6MHnDygaidKtWzdpcKCff1YJ4wFh2NrjCePYDszmomGQe9mohbCGQWvJOYsFg3T+J0SA23vrvgqMG1WM4aHG68lkM4awZm9NhT3WhV1aWzMq73qVoa2FgTslkgBwL4VCIbUmCpRJpy0XaFiDwOfzGWuQjDWKewyh6AgV30UvazUuN64bnp9aI9cZ0TLYrMoXNxkrLawBjovNsNXlZe7JXMkInYuC64P3Arx+XUzSjWCdtbdFKRwK8vvX5ORz6uzoYGEtCIJgBe58GgqCcCzm0GV8RlXfyYkJej45QX/5Vz+mgQEjl6ySHkn0moXA1li9219+fBjgEANLi4tGMbEKexxK+dVFgxGvFfnpaE+Fma4xfqli57MaGLvwJsGDvMdGeo43DWrrarldUCXmTq9BrI9EPK6EWitvgEi1XfcD7yv6MrNndCd/qF1fJSg/zp5aI7W1NbwmdSoCWul51X2tRRrWkcelIg1wWooaH+4pbAIgzWJfPSdqPJUPK8a9ijz4jY1k6ZxH4cR9ZgTFE8/Bzm5BXVP33ev6emAjp6Ori9o7u+jJ02c0NnaD+vv7Ss97IM8qQRAqhXvfwQRBeCVmIw6fnzx5ygWBXrt7j9584x5FI60VbfuSh5GXSrEhoo0qu4FhCW8W2kfBWwTva6U9JZwLqoxlhDIjjB5eIn0ON3rRXgWuEYQT5gyhj7iGRvGo/QvnF5bnzqKQHTxryUSChTXOaXWqgHBxjDzZYqqDErWpVJo9edi8qgTm9YWvIZ7xGaHfOpqhVp2LUwfUz1BgD/nLGJMb0eu5rraGX8OuGivEb2EPhRwrX2kaHlZ0dkBLr+OEtRPoOzuby3OIfyjY4uh4XoVeg52dnUpQj9Ef/vA79f6xwulMTWo+ZQNQEIRKI8JaEKoYI/d5lybGx5WxU0Pvv/8+dXV1sne3UmhvEs7jpAmC1wSDNh6PscEJ4yhggXdrRxnM8MTAkNVe8moEbbVgkPv9AYJjBgY6hEB9vUd91F3Iw2buXwsPP/JjNzc32SOJORNPkPupKeYLI3oBG0nYmIM32ar1zkXJikW+9KrAOmzyNpVa2rlZpOm1jPF7eM52eUNAv65Kg+4L8FijtSE2+cz1MtyAsalmdBrYsygcvlIglP7G2HX69a9+Qesx9f6RTHJIuDyfBEGoNCKsBaGKgahZXV2lxcUl6ujsoHfefps9PpU0GPKmnGONE15rCF0YlxklENH+Ch7YgN9f0XPUFAuVscfaa4RRw5CutkI37A1EsaW6WvKpOcL3ENa4jgiNvIinX8+D9krjmBtKVCOKoJ49kA0Vr5IsVB4uxsU5wx4OwcbmSHtbxLJzsQAtVh7XnkKsF71hxnUAMplSNIXb0AUVa7ld3f/P3nt/x5Fld54XJpFIeO+9B+hZZBVZZFV3T6nV1S2pW9JKM6ud0U9zzoz2n9JPu2d3zmmtNBpVt9pUl++qondwBEh4771Jg33fG/ESgSyQRRKRmS8S99NKAQRQmS8jXkS+77v3fm8mvxd26w6FXb8/4Pl2d3c4iwAlPaZ5PWB82IDBOcUmJI5Dmhqfade8nkvYrEGrLZj14V41P79AlRUVnrqnC4LgDcy5UwuC8MroBQEiGnfu3GNTnSolrEtLi11ppeRsIYOIBNzA+ecnHvmbg+gWFuB4YMGJ9GM30YtjCGuIRjhqIwoDgWreMv/V4BrD3Dw+j+xs7og0n2SOONPJ0fMbZQIAbdG0Q3CySgaEVwNu1mlIzc7yccRxXd1Lwi4bE+rMBcw/RHiRVYP5EbF701vCPpOybB+A2A08k9BlFMj4gI8AOhQgYhu0nbrd9nuAJwKuq5y8PNf7zp8UZ30yvqLWPMNu42cKzlIpHD8Y9bW0tqt5GKHFxaUkj04QhFRFhLUgeBAsPtFTur9/gH79q4/o0pUr1GK3oHJGfN50MZZmi0lEJPbsWsJk42MzrhzKy89nszZsKriJPm6c2qjed0C9FozLovXI5C2hqDdH8tXxQootnJeD6jxmFBS4ku6r5xbXV6+ssDhChB/PnebhzYjTBOaH35+t5vw+95FG9NVN9BzR6dIoT9DzQ//ep4Rqfn4B1+pvqmva1Ii1BuUOvqxM3hAgW2DGQ/TiesU9Dscmy+9uFpKb4NxubW9HM1WAaWPFeHLV/fzK1bfo0cNHXGdt2hgFQUgNRFgLggfBAmZsfJwePHjEoqapsZHq6+uOuIW7AVLN920zr2SDaAhSIguLi7medz1OvXexiYDoWW5uriVA7RRQz3FgPfLycqPCmmusUVebcfJbv3MjYnVljaN4EGlerUk/jeD8ZWVZpliLi4uc0usmOrLJKdNw2U/PODo/7Kh1QUEhlyrgYfr1ZtWmW5kZvPkYpzKRra1NTs/PV8cmy45Ym7jhAGHN/ccT1IbxTUFKPRzB+5700vLyEm8GsDml3K8EQXAREdaC4EEgdgcHB6n3yRPq6jlDba0tVFpScqRlzokXe6ifVQumYCgYt6jMa6FeH1HR0tIyjuRsuhyxtl4iLZoynZeXb6c2ei9a7TxT2CBYWFjkGmik40IQuFmviUU1BACyCXRNesSupSXpZW0sPKc5Yu3nr0tLyyySXHv+GEdwfQ9BynDEzgAh+16VX1DAc2hbicnYrBtTcI4Jcxumb/hnxG5B6HadNerNN9Y3qLCwkFOZTSUSsbpGOFsxmgjuedWVlWyWt7y8THNz81RbW8PzMemfbYIgpAwirAXBI2jRjMXc3PwCjY2M0o5aiP6H//Qfqay8jP/GmWJ5ktcBWAjv7u3zYtuEhYd2MUYqOCJbEHRuohfGMOPBe7ec1dP4eB+Q+wvneKIlCbdUCgRYxOjjpaXuSeeI/u93bffiLDsN/Ei00fDo42kmYhtQceRVfY9z6Kaw1vcrZH+E+B5CbKan5wT3hrevaWzK4LWRWRFRXyN6c1A/l2ujenNQEw7paJm+WVFrGJi5ecw0nAmijgU2w2pqa5WINztijdp4fI1uqBmInmuFhUW0srpGw89GqKyslNtu6fuZqansgiB4BxHWguABDkX1AS9gent7KaQWMecuXKCurg7uVezWYsAZaeIFkwFp4IB74KoFZnFxCc3PzSkhsM4ppm5FX/X7Rk9fLBBxTJ2LRC8ttqIjTUvjFG1Ik52dbTYay3SIqZPU4GsQ4UeaOSL8frs3rLUbIdFqk9FCgs+ZOlPLiwuWwZhDXLji1cAGd/tRIe3EqrtGKngB621EaRHdTnfUYZsyh5zHAvcFGPVxmrttXuYmOAY4FvvBfTbdYhdyA0U10J9JyKLKzvYbK6wBxlpZVUXTM7N0//5dOtPTSfn2fV5nVHjpPi8IgnmIsBYED6AXVdwWZ2ODBgYGKCc3hy5fusw9OrNcThXE66GuWkcijADCWr1PvN+HOzscYbP6Mrt7G9vbs+oFYfrlXGR5LR1cE9B9ghEB29mORm7c4MAuF0A9aHl5OUetvXiMTiPOVHDMibXVFTU/3O9JjKju7u4eXzxpad99XkSCke6cznN0m9OKrWwRs4hmgRCxIzjuOzhWQZfr0gEMI3mTYX+PCgsKohthpoJ0cGSuBAJ+o9qCxYJjWKWEda767Lx/9zbNzc5RSXEJ928XBEFwA3PvgIIgRNGRnx21eBkbm6Dp6Sm6fPkyvXX5IrtlAzdTlXV6nxbWRohKOAhn+biWPBwO8cJze2fXSnV24X3r47fHEesw1ybr6KtnYxhq/LruGdEvHLNomq0LqeCYG1Yt6Bqn83J6rMECQDhElzdgswobLTiPKLFAtDRTCVunX8ObEjW4s9to6fRufT+xRCoi1vks5rcgrNXfWlF0e5yGlGA4s0CsGmuf3cfZ3XZbfLyUoN62XfyROeMzOBUcYFzb6txBsOJ+bCo4hpUV5VSk5tvM1BSNjI5RVXU1C2sdtdZ/JwiC8CaIsBYED6AXVEuLS/T5F19QQWERVVZWRUWTmwsBy2woxFEmRGT0AjjZ6L7aaOuCzQREq1GTeXBQ5Nr7x8IKZkRacETfucGL2uPQI9XHDO9rf2+fo8tZvix2yD0Jh22UrN7DVrQqwM8ri1JvoMUtzlmG3a8efZNxXaHuVNfLnvR8Ipqpe8N/JxWcB2KVKyDbYXPL8k6AmIwKb0Nat+mNCByTrCwf+fkaSouLaRci1tgAwzGB2RbXppt8/zmwDMziEb13E5y7vNxcqqiooKqaWhoZGaXW1haqrqo80gZOEAThTRFhLQgeAB/4SH0eGxuj+3fv0Ls336MqtRiIx0IAzxlCRHh3hxfFadYPk76w07WN/uxsKw1Tt3lBRMsxtpPWDSNarRfQ0ecyeVF7DLrvto5yRWyTJZQSwHgJj5NGAnXtLNfPqucP5ASs7An7WPFGhCxUjQbnPzMzg4Vb0N6oCto1w7pW9k3niXPuYfMlLd26fu0ucId/R5a4z7avaxaVduTQlE094BwH3gc23ri+2AUxGXuMOWuGW6FZm2Am1y3r+0xwPxg1fjS55R7mWFFRMTU0NtH01CQtLS56atNUEASzEWEtCB4Ai5Wp6WkafDpEqysr1FBfRxUV5XER1lZ9dYjrLU1bcCCyhmgaxLXS/JwaH9u7+6RiUT+VlS590hEnF2cKv6ut2GwQpUKvc91jXC+ojSgdEF6JjAyrtzSEnCWsLaHoVupxOGJtgFnp08cLLphz8caML4tFpWn3nePwKcEbOYi43vsbbx3ZQtjUREYSBLzJwlrDafG2uDZZWOPWB0O49vZ2+uQPv6eFhQUuVcg1eMyCIHgHEdaCYDha6D569IT6+vuptaOT2traqKy0NC51YXgtXV8dVZkmLHRtUYjFpjYW29zYsk2R3KtvpKjwNOA9nwT7fTiPzGEk/uQpvlZrsqAVBUePcUTWMtKjv+PXO9ErCPEG8wERvKwsmE75aGPTqnHWuDFH2BtiB8I6k19Dv270ueGdoMaQm5tnpYNvbh4xTDRlDum0dQxbt7E7sNPcT4rzOHO9MrwQ1HNnB3Ki5RWmHIdYeFz2ph3mzvb2Dm9+mojeXCwtLaHz58/Rb379Ec3OztLC/CLlNNZ7YgNDEASzEWEtCIYD4TL4dJiePRtWC5Ys+uu//ms2YNFplm63CEHUakstjvC62h3YhEWdbteDd5qjFuFY4aIm09mD1A2zJdRPQngiauSFyNlxHOkBjHkSRnq75faMqCDSf91IBd/d2eN5AkEE8zLT3YuFQ/T1xJsi6r6CiDHc3bWwdiMLRG8Krq2t8/UKczv9fM4yC/wdhCpqrS1h7X7d8kk5vJ6sfwWU6I3YYtIN9PE+sDMHcHxgoKhrf02+rvRcwrHY3Nyi4qIiY7N99KZIfV0tdZ05Q6HIAY1PTFBTU4P0sRYE4cSIsBYEw0HN48DgIO3tB6mxsZHOnuk54oTt9iIA0SWkbpoKogqIboWUWMQC1E1wLHXqJddvR8xb4L8ueA8Hdl9pTsfNcM/sDtE6RBchrP12LaizLZFgNto/ARsifn82X09uRGCdYH5ALIOMl5hwZQcsAzM2JDT8usP1g/HqjQN3scV6mnVMvCLy0I88aGc7If0/w2VTTTfBxiIM8rq6umlqappm5+aSPSRBEFIEEdaCYBjOSCIWpVtbWzQ8NEyFhUV09tx5XhDEa8FitXqBIVXQuHRe3aYHC7ic3Fw+LtYGgLtRBkR0IRA5HdMROfNScrgzWo2FP2pB8Z7S7Xpat5zkLbfnAxZlsa66XjlWpxVn+yicO9QMY1NNm5e52boP16run+6MzDrHgTmEtOdddvqPHC1hcGUkJ8NppMbCOjs7avbmRvaHBs+jNzf8Wf6j2Sdv/ArxB+OMcF/vIB+TdLvzgEni2nmeMBfb29tocXGRHyG7NlzSwQVBOAkirAXBIHR6N5sJqa/rcAIfn6DZ2Wm6efMGXbxwLm4LFbweFhdYFHHvasPq+iK6nzQcqAMBXtTuHmNedhK4hlstmLG4Wl9fZ4dwfRxMTsWMxWlYhg0CXuhCPPl8LF4QodTtlE6Cdi9GGrgsSL2HTuFFn2R4F+B8amHNvz9haqzudb62thbNBsHG2IHOorD+yHKV51TwbDZn5Gvdnk+mZI1Ey27IEtgYLzYM9h3H602JTfWGQztODjuP41gZJE6/D2xGwsQMdfO4z5iE8x6FY9vS3ER379yh+fl53lQKBLJdL60SBOF0YdZdTxBOObqllE7fnZiYpE8++ZQqKquorq6ecpWAcbuuWi/oEHncVouLUDB06B7t/DtXXu3N0e8ZY0Pt4YpagO8o0egmeO4ctWDGOVhbXYm+Lh9zSv4xeFWc521vd0+9nwyOCG5ubHA6rhvp4FxTiYi1WkgjhTfNjoI7I5FeOV6nkWjKPiLJmRm8oYSNKghrN8pM9IYXNuu2t7e4flpHrJ3PG81CUfc2iHvM0QO+x1n3JFPqXvX9x2ovZY0XG2/oDa/n/Ulq0aMZQup7pFSn2a0FvYIuN8G9EhsOfn/WkfrwZJ+/WNByENlfhYWFNDe/QANPh6izvY3y8+OXESYIQuojwloQDGVxaZmeDj6l3idP6Mc/+QlVV1fFtY0J0i+xsOZoddxe5c1xLnYCLH7TaJdbgrn7OlbbqHRaXV1lURBNXXX3ZRICxr61vc3HCO8LJmacEu5CKjgLAKTBErFokoi199BzGxsviOAFg/tHHLlP+tzahR7XK0Sy87mdmzD4ivkJYb27u0Nh3lgkM7oR2BxNyT6I+lBkZGaQ29ksYfs6zbLTqb3AEfM1+3PEdBBVLykp4eP84MFDqq2ppoKC/GQPSxAEDyPCWhAMQi9G8RgaGqa+vn4lHreprbWFysrK4pqmptulhO2IOP8sLq/0ZjgjodnZVu3h7v6uq9EQ7U6cmZFBq2ur3N9UZwhEDIy6vAh93jB2pOHinHLvbzv9Oz3t5CJYRyO1kRM2OnB4DNJCwvfgdNKHYzdSkN0yDtPXSrY/m+pq6+j5yHMu38A8CYXCR64lzEu48aPrAeZUmF3sbdFvUEmKTp3H+Obm5nhDIj+/ILqB8MbPGxOV18+HVGrP3HMc3RnYe8FxIzAl6+A4SktLOfvg/v279N6Nd6m6qtLIcQqC4A1EWAuCYWCRiQXovXv3aG5+jq7ffI/q6+ooEOe0wLDtss2L2ri+0snh2r0D4lo+S8ydvDWQJr8gnyNnq8vLXJ8M93GuDT3poBMMBMxBRjotLy9xNgJ6fyPCnJGecWxK7us//6HDs5VaDmFhJYCbmPopHMVKabbOkRZxO9tb0UijG9cUtzbKCVBHRzsNDQ/Rtm1i5kwP1pFgXGOZ6oHXD9k+DxkOl/lkEz0C2FBS45sYH6XmllaOeJ4UpyhPs3enYk3eTCdquBmJcKvCI5sjhmazYHzYsC4uLKRng4M0NTVFNXbU+jslC3I/EwThFRBhLQgGoR1hBwaHaF6J6rLSEvrhD96noqKiaBq42xFawG6uarFouTybYRYUi9MZ1zLFsRa4/DuXjgeeB4uqHCUGUL+9urJK5WXlnDLoJSzhYvVAh7CG0znqCa3fER9MWSgKGu3tADGkBdFJeyfr50CKd2NjPV+/2zvbdpbDodCKRDdnMvi6xte9vX3+u0y/3xhhqUeBcW1sbNLiwgL1dPdQSXGxXEsOOJNFzSGcw0B2iDdMTAVjLSku4jIrn5prz0dGqL6+XuqsBUF4Y7y1WhSEUwDcSZ/09nKaYVtbK3V1dhxZnMQjGghRjdcNhSPGLGRfBo4NCIfd7iFLbBBXkJ/Pi3wYpEEM6AiGl8AGCRa3K8vLVFZeQXm5ufxzaSkjxHLEWd/le0uWuneVch2rj40REc1E9o02t3NGrllcq7/HBl9Q/S0yR0wCY0YrQpRXoDc3ykZgfiUcoucSyopwrEwW1phzSAMvLy+nmtpaGhsbo6npaWpvb0320ARB8CgirAXBIHTP14GBAWpubqaz586xsYqOIrstiLRAx0J2U72uyeLROTJnLaJbY9bPk+XLosKiIiqvrKTlFSsdPA31w+EDY9JSvw9d/4y5tLayQmWlZbyABBAr3MZH0rVPPc7rCPceiFq3nZx1my3MP2zeYU5m+/3fcQYHqKfG/W4/uM9GagcHOca4y+vU+b29XVpVwhr3ZGS25OZa15VcTxb6GMDcDa3Icgw+LnpcyObp6j5Dfb1PaHZmOmoe54bJoyAIpwsR1oKQZJzCcHZujh4+fsItXNBjs7W1JZqmqf/W7Q96LBB39/Zpa3vnSLq1aejaw6iJWLS/tHv1oJa5Vxqn3jc3t9LU1ARHrcPhiKdqrDHWHXU+JyensBvDGwV4T7xQtBeLsmAUtFjEvMfmGkStrr93owb/wG6/BAoKCpUoDbLbflFhEbtp89/p1l5k1Vnn5uZxqjX8HlC/bEppijYuw+YAem0X2deUNlJ0c4NPt1zEOeF+3i4+fyLAOUVmAsbvBXAe3377CvU+fkizs7M0t7BAVRUV/Dunu70gCML3IcJaEAyAnVSDQRoeGqbbt25RfX0Dm6igX3O8IyFIA9/j1MugZZoTt1c6GbpPKo6FrsUEEbs1D5t1ubD4xPMXFxdTe3s7DfT30vLSEi+mOTLlYoQ8rvDCdpfm5+dZqOQXFFjtjAIBrhfXoudN5pXJDr/Cq+EU1JYZV4jbXBUXl8SlxRNeC1HBpaVlFtaRhghlpmUe3m+0eFHXNNKrEdVGKrFJU4yHwinOu0r4b1BxSSm/p0yXWyDq+5tVymEdA5M3PF8Ef66o8eMr5pTJ94scdW9va22lqqpq2lWfhVOT01RZXn6kTEEQBOFVEGEtCIawsLBIg4OD9OzZMP3n//z3VnutBLzuzu4eL4CMF4yO8cGFGkJaO1C78/SHQhM11o2NDdx+aH19ndPBdcqnV0A6LaLtWPzn5uTyRgTSwLFoT3dpoWiZUOn+xIbPH+E7cBQW/chDQdpVczynti5uwjqAUgT1FdHo48aBB7wT0LptZ2eb70kmgigsfBcKC4t4E8Bt0YXny1LXKXeHUOdE47WrK2x7POA8mt6PGz4AMAptUeJ6aXmZpqam6eKF86T3TERYC4LwqoiwFoQkERv5e9LbR4NPh1g0dna2cXpaIoBo3FPi2pRaxhfh7K3N6XkRna56cr8lZ7ofvvr9WVRcXMQLLjiPI5qH/r4mH59YUGO9vbXJEWuIaafT80k2I5yLTP28EADGb8wIUXSUOM0up8BcgQDKy8uNGoa56bQPfPZcQZkLXlS/th4HvqK9FsTq2tqqvdnnyhBcwdnDOri/RznlFeRzRGJPmsnhvH5Qj45n2dreIjQjc5q8eQE9Xm2Kic09E8fuPGe497e2ttH2zhPuUe6l4y0IgjmIsBaEJIPFx+raOt2/e4ddrn/0oz/hVGSIlnimoen6x124t6ox8MKRzBbXzgVbOBLmiCmiXCc9Rs7FsTZbKsjPoxwlNEJ2f2+v4XRaJrvXN+ZUpp0KflIOF55OsS5p4onm+65ZZzorrvfYub63H6TNjU1aX1+j8rIyyrfbsp2UWGGivRD0/1hQR99Emp0KbglrjlgrAZ72Cu8vUUTTsXX9uYvGVrEeEUWFhbxZuLqKrgQ7XMahX8t5PGJf3YTjBDAuZMWwgeL2NpWZtEPiwFkbj3tiW1sLjYw+p8mJCU75z8zMiJYcCYIgvAoirAUhyaCe8NHjJ7S2vkF19fV07do73PLJrXTdFwETMF1bbYpB0Kti1VW7W/8Wu8iCuNYpjKFQ2JXXSAbOKDXXpmeefCNCYz2XtTmEDALBPJxnWmdkWL+wfoP7z9bWJguI2toaKigoiMs4Dq+tFwsVzE/4SuwqMYnNLKvntQspKS5iuUVn8NisEggLNzeTSktLyZ/lo7XVVVpcWKSKigryZx/fesx5Pk3ZhAA4HlY/6z0+VqY7bGNs5WWlVKjm/7O9fRqfmORyILc2mgRBOB2IsBaEJKEFz7oS1N988y0VFBbSuXPnqL2tJboIcbPtjRPdXgcGV1j06MWZKYuy44hGafSxOGawbkWu+ekPrBi+MwXdK+i5g6haxG69lW5H4t1a4FqRfSurYl8tniMHlomcSYv708qRs5t2mErsFNZpthCDhwDSdUvLyqi2pobTdmPT+t9kvsT+N8jGSXPMQSIdwaaofwKENdKgMZ9QXrBnO5WnHfN8iYZrwNlYLIPfA8pDeEPJhQ2+2P+2tLSY8vLz+f2Pj49Tvvo+O/swRT+aIaK/JztK7Nw4STI85yIRFtfIiMpAtoyB0V/nsUdmAPqS+7L81Nc/wJlj+fb1kOz5JwiCNxBhLQhJgsWtWnisb6zTQP8T+vnPf0FnerqjwseNljcvg9PAlbB2RqtNFkXOo3C4mIzfsQkGrbrT3Dwr0mvysTkOS6Tk8jkO7lvOvOl2j2JyKdLPIkk9D/ccth2mNV46Vl7nuDPpFNPpdLiZpkUt5jii1Gtra3wfamvv4Gg1Nkuiz3uCOeK8d+mSEwDhHL3HWX8Y/W8QCcY8hUv5Dvogq3kLsWMC+n6ckZGpxuinjfV1NjeMB8hYqq6qYpf2gYF+amiop+KS4sPOCHS4eXYAMe0YozHYY4nYJmZ+ZP8YKKxjgbDGY2BggM6d7VHnoVKcwQVBeGVEWAtCksAH9fj4BD3p7aeCwmKqq6uj0pKSI7+P52sjdReRKnzFK0UM35V3LhmtvtJ2/bDDGdyt8SP1G7WBSEnVbtoGLVm/F532jUjXytIibW5ukF8JFAjhzAz3XMGzfFmUlp7Goilsm7uZVBd7GtDHHOgNOTbYYkMyS/jBOCzLn8XnP5qdor4uLi5yRDRDncObN29QXn6ea5t6RyLj6rG1ucmbLxDv0YhrjBDMsGus4fiPGmsYK8LrwIRUcH1ccC/AdTU3N8Pjw7zPcDnNGc8Fh+rz58/Tp5/8gcbGxjiCjRTxA7tOXp/jfXWOsc2ITQmkj2fY3hzJRLstaA8GpPXn5gSSOqZXBce4TD2+/formr3xLjU0NHpm7IIgJB8R1oKQYPSCE4uyvr5+6n3yhDo7u6gSdXRq0RbvRZF+fZ0K7qwT9Ap6zBCPbsM9xdFma2ODv0KUmBI1ex0gohB52d7e4r67+QWFvPh2s9YxiyPW6dF+tU7ncRPEUCqjnbSjlnF2yv/s3BwtLy9zRHXbbteEFlaYC2jhh2sG18+mErrDQ0O0qeZGe3sb9fR0U8Axz90sqwCYh5gXEKV6Iy8WzE2kPMNtG/MJ/41pIPKKdHkcN7h2I7Mlw5/l+uYe0vIvXbpIY6OjNDs7y9kmjY1N/PqIAiOFf3Fxgc8xb6SpaxEtAdEFAOIQXSVi21w5fSQSBV5vd3ePN0OdP0u2+H8Rxeq4VVWW0/raGk1MTlJrW5sS1nXR35s8dkEQko8Ia0FIIDpSg4XR1PQs9fY+oYnxMfrwww851S8RKWf69bFwRaplREcadWqmoegoqI7I4QeZvqO3MDeibNwSSAnF1dVVCqvvEelD+y1PRWExbrWoLikp4XpViCi43Dpr90/+Egcs3hGtQ3RxjxfPYUq3o6Ky9HQXPp62s7ezXATZFQcHET72MCJ7+PAhjat7Coyv9nascw7jqwIlGOrq6ikQyOFrf2lxkYafDtDb71xjb4dyJcaiztMu1eBruCXbzg5HViFKY2u9Nfg55i02shAJ3traNsbjQM9pjC9XvQeOqKvxYfMtoI4vjr9b1xY7gxcVUk93t3r+EP36Vx/Rk8ePlZBe4p/jvr0wP68+O0b5e25Vpu6FOYEA5ebnU1tbO3V0dFB5eYVttpZ25NwmQlw7ywBwjJwbuG5vQrhJQUE+VVVVsufJ5OQUi+v6utqjte1k5tgFQUg+IqwFIUFoJ2t8LmP3/sGDhzQ/v0CVlVXU1NjAi6J4o2sukSKKGsaoeZBXcGxM4H1kZvrYoOvw128urJ2O4DANWl5esfvq5vBC30vHKWKngiNKiUjX9hai1ptHjKNOCgvrLB+3SEJNLNo2YfHMzuPqNfVCWhagLuEQKs7MAEQusXFiRTAXuVVQRXklvfXWVcrLzeVzsbS8zGL7yeNHFFHnxefLUnOjiG6+/0N67+YN6urq5POVkeGeY3wsoVCQ1TE2qay3893X4fZwHLXO5vFwNJYOo/PJJMO+bnwcsc7lEhpk/OCBdPV4tGVCdP/tq5e5/djt23doeOgpb/rhcBQXl9Kly1eopqaGr2v8HJkKA4MD1N/XRyvq+3PnL/BzQCxizNYmjLvdFL4Pbo9oO6jrGn+37kHxAGPLzy+gjs4u3siYmZrinyf6uAmC4E1EWAtCgtAfyLt7uzQ3N09379zif7915Qqn7cUjrflFY9jb34umEHoJjB/1wVYKeyTqGOz8/UmeWxu54djMzc1RICeX6079nOp5wsEnEHZf5tZFORwhxEYKIvDYiNA9rd1I9bVST3P53wsL81RSUhxNm5cFqLvoa1XX86I939jYKD24d492lfDaVecY4gp1uZffeotaW1qsjQ/19zvbO7S6tkLLS0u2gM7kDaOyslKqrq5m0RXv8xVBKjCuX9ts67hX033X85SwWVtf5zZgpsyjiB2xzuCouo/FLTYpIpGwK9fTcaDmHGZvly5d4Cjq4sLbHP21fp5HJaUlLJxxTHXGQktLI3399TfU+/gxzat7GP62praOunu6qb6+ISGfM04O7BIFjBtfY9PTTcO6r+XSmbPn6OPf/Zbr2xeXlqlU3dswNyViLQjCyxBhLQgJBB/KqyurdPvOHY4udfecoYuXLiaktlpjubTu2amZHsOOXK2sLHM6K+rh3AbnCGZfMzOzlF9QEE1dddYImg633lGLQIjc0tIytTBcUqJqkQ3M3HBS14tLZFmUqecvUQINtaDwCcAmkRiYxQlbwCECCNH0dHCQo5lwkUZ2An537fo1OnPmjDoX5d8RfLEbac7Id7w32dLt1m9hjpj7Xvh3yEDRwhp1zGRKvb49Dtw/dV97XGMv68t9UvS5gUM4HkBn6xw/xAMW4GxIyQ7m6bSkRCGyGELhEEdicX36HOUaibhGdZ31vt0+zXSwmYEOHV998Tn3ER8dHeOov8mRdkEQzECEtSAkCE6JU2JwQi1y/v1Xv6Kq6lq6dOkSNTc18gIoUdFj7RaM2jwviR+nQROOIQQizJiO/I0LqeBYuMLsa3ZmmurqG7hlVSTilaNkodNnsYitqqlRi+slWlleooam5iM1lm9yrLQI0zXWDQ0NHN259c3X/H1NbS1lw0XdFEHkUfSRc848zqrA5tzqqroGxml1ZZn+0//+d2w8htrbsBJ8gUB29BwfJ6pjz7nz325u7jlf35qLfnaPx6ZegDd4Xnzv0b20keJuSr2+TgOGONzc2LSN1rLVXLeEottR62htecx50ynnTud253EuV/fEP//zP6Of/OQn3HMbXSc+/vhjenD/HlVWVlNnZweLa10WlIgWeRgXzv2OEtc4t6aTra6htrYWamxspKnpaert7aOOjjY2a5R0cEEQXoYIa0FIEPgwRgr40LPnXAv353/xF9SlFjm6di8RH9aWidAuLw69JRWt44NF+cLCIo2NPKeWlhZqam44Uhd60mOIhSbSKRGlmJueovPnL1Bebl7S6ztfFz4KLEjSqKa6hp4PDytxvcji5qSu4HphGbHb/tTX19KNd69T35PH6tws0MzMDDWpBalOnZVF6JuhXbPTHS7ruhRiZGREic4t6u45S93dXVRaWkKZSFP10RGjKicv+1kixALaaO0Hgzxurv13uJpHsedMPrJE1O+3tzb5v/HZgsYE4L+wsblBWdkBFomcBRLH4/eiKOnLXpPb6iHlW/2+q7Ods5NgBjc+Nkq1NdXcTgr/jsS0PUuLU0QWo8RnDh5O8z1TYRM9dQzhCL6wtMQmox9++OOoZ4EgCMKLEGEtCAkCC4npmVman5+n5pZWam1tZdfmRC4wOCVPLbIQrfZc2xBEsDY2qK+3l9NJKyoquCWNG+l5zijs2toGp6FikVlWXsZpgV6Lvkb7Sasx4z3oNEbehHBp8aznDsRFY2MDnT13njeMZm1hzcLJQ8fMNJxu2PgeZoOIVKP2/8mjR+xM3dr6NhUWFLAIMA1nBg6+DyhRsr6xydkgLK6OmRv6v8hRf4vfb6l7FbJ8Mg3ozczoiPXmJm8U4IGxmVZ36xTduH81NTXypte//PM/U19fH2csFRUXUZFtbkhx3ljh8gXuQmHVWZu0UXIcfO9U90kct/7+fjb9w72tID+fzzn/jcHjFwQheYiwFoQEgIXX1vY2TU5OsjHWzZs3qaa6KuqQm6gxYEG7w8J6n3/mpVRwRIoQrR7o72MzntbWNq6xPmlqsxM8DxyU0eantKyM+8FmB/wvNFsyHRyOAiW8CtVxQuQ9HgIFYr24qJiuXb9On336GXsHwFG9oLBAojsnwJkKzDXV8/M0OjqqxPUan1fcP1paml9ar5xMYlPM2eQOpmtra3QAk8DMjBfefGCKl6Hmqo5ywoPClPpWiFKkgqMdE0TWcRsEpoH7ZHtbK1VWVrB7/NDQEOXn51FnZye/jyy7W4A2b3Qb3SYRG7rImIJ5niGn86XAcR01608eEU1NzXCafSAB3TsEQfAuIqwFIQHA7GZkdJwXxpnpafTTD/+UF4uJhBc2wSDXuWGhDnQbGy+I62VuGTTO7tN/87d/Q+cvnDuSlqx5E+Ho/G/m1fNvb+9QU3MrR3ohRr1kXKbR5xR11sUlpVReWWkJFJfS5p0ZDxBC7157W83vEW4jd+/+fXr77avsWCy8IfZ1aWVRrHELpZGR5/T+D35EbR/+hBob66mqosLYzYvYDa/cnFzLvHF1hXepdL34Mf8hz5vsbD9f17gWEXVNtJv1sXDGzzZtbKxTZVU1Zw3oe5CpHRYwtpycALW1tdF//4f/k/r6B+jO7Vv0xeef4bfU2dWlBGNpXMtd9L0CLdfWNzainQRMRZ/LstISzix72jRMz0dGqbm5iTOlTD3XgiAkHwM+qQQhNdEfvmzCs7VJn376CafDdXZ2HXEBT1RtNVLwEC0I6f7CcX/VNydqrGP9w0qjn5qilZUV+vGffkidHR1RF2Tg1rFMsyNqOFb19fWUkZ5xaBBE3onua3jMSMMNoB4036qtd6kEILbGE9+fPXOGI6tfff4Ft3BCRKy4uJjPYcSwdFkvwDXV6ZazMyK4PT1n6Afv3eC5D4MlU6K4L8J5rrH5gn+v29dXli/rWEGKn+H+aKVZ+6z6YMc9K1nXoN7kQKu/7e0tNk50Ri9NnteWeZyPsxywWZgb8PPnALKodnd3LLfzeItFFtYh2uZ67zBlHsSvZ/pJcc7LqqoqblX27NkzK9vCayVUgiAkFBHWghBnNjY2aWRklOsi29rb2XTL2Q8zUSD6g0WhKS67L0OPT0ejV1ZWWbDBPf3999/jxU6Wo07PzYXOxvo6BUNBqqystOsnrZ97TVRHUW+A34f6Fn2MkbXgBrHHHPOqvq6O2lpb6e7t29wKCmY/aAXlhRY7JqLr5FE+kpaWzq3TkM6rs128tMDP5bpp4lRk9LQ+eEGmDN4RerBn+7MtYa3eOxvlJXrAxwCBD48KnA+kV3spLRibMHCMx6O2tpaqq6q57CUUtLKX4i0YD7jVGjpjhPg4ekWglpaUcK01ovxbm5t2H3hzNwUEQUguIqwFIY5ghx5O4Hfv3OMUONRo1dXWJNywDK8HF1i0PNERYB2BMVEwwjhGR9nh0v10aIi2d7apurqKzp7t4YX3cS2FTgoWTbx4Uq8Lc58Mx+t4ZSEIops2tos02NvbpdnZGdpWxxPH1e3UWrwmWj4hm+DqO9fo8eNH3BYNrX0qq6p4HPFyHU5Fotel7Y0A0tLToj+Px/yPJzC5gyBBGjXqlOGmHesOrTcSMuwe7NiQQcQaQjz6fik5m1x4XWQcYXMytL9PJSVFL2xtZjowLNO9rBNhvIZnjtifNZFImI+jX51bkzMu9PFALXpVZQWPeV3NXfhv4GdeOt+CICQOEdaCECe4PlAtCoeHh+nzzz+jnjPn6MzZs1SsBJtuVRRvnL2ZEZlAKnhYL9Lj/upvDsZ7YPfrHRx8Snfv3KLu7h56Rwk2p6h2EzwfFvxYQKFlUdSYyIMpzFpM680THM999d6WFhe4pzXmZYHL9c86Nby+oZ5+8fO/4LrYoadDdOfOHXr3xk0qVqLb53BQFl6ObpkGQYJ6Y5xNjlyTN/voFhUVcM/nna0tLukI5ARYPDvR8xWZKTlKiOepObqp/h6pwwdESTURxGvj+KPlHzIGqquruW7ci2CzYn5hgYWt7mUd7w0Lfc+GXwV8PnAMjaibfwkYMzYgYABZVl5OC4srNDE5RT3dnckemiAIhmL2XU0QPIqOYExMTNLYxATXQ9589zo1NzVGozTxXhw7oxGIxOp2J/heR4ZMkThpDgGr/z07P08D/f308MFDau/oYDMsONsC/b7cinjo6PjyyirtB61oLqcvO2uDyTvp4M5xWgtaK3sCaawLi0u0vr7hurDWIBKFdOU/+eBH/BqPHj2if/2X/4+uXX+XGpuaLEOzmEiZV45rMsC8Ky4uodnZWU7lD4dDFImY3a7oOHDekb2ALBD0Oi8uKebNq+/UWJPtC5Ad4LZbm3YGSbLBmHDdYJOqqqqaypXQwoaH6dHqI9cZb7IdcJ371MQ4tXd2ctSd4my+plvG2QPiqH84N9f4Ywes+vQsam5u4ZZl2CgXYS0IwosQYS0IcQSpsIi6dqgFTHt7Gy8sk7GQgKje29+LWzuVk8KpgnS4qEZUCA7TaE8Gs523r16lnp5ujvYTxaceEBsOXP+pjhGiFIiahUNhV18jKWDRjIyFUCj6HuG07P7LWOeDazmzs7mXNaLk6Fs8PDRET5484fMGn4FshyO+13qEJwNtdojrwqsgOo0WbIGcXFpYXGRx9cLMkwPr7+Fmjftn2JD7FspSUM5QydHqHGMd2V+G1fZqn9+Lz5eV0KixvkfgvqAN6byAL9NHDfUN6j42TKMjI7ZTfcDoVHZBEJKDCGtBiANYvCDtempqioXatWs3WRQmYxEDkOK8u7N35OcmRQl1dD1ii+qZ6Wkaef6cU7J//JOf0JUrl6mkpDiuTuqI5CDtFM+dqYQ1/u08RiYdr+9DHx0eM0epwhSxF7JYFMZDoB13TmD6E7R9Bgb6eylDLUQRhayrq+NrAecXx9kLvYATzdGsA+0Qfjj/TW7xdByZSoTm5xdQcUmJEsvLUSPF48DPs/xZLK4xV3XpTDLfL449UqjTMzLZ60GLatMjrk6sYxiJbkzG1rjHi6hhpp2dgo1eS1h749hho7W2tppCwX312TRFs+p+Vl9fy9k5giAITkRYC0IcgEnYwNMhbpNTVFhA58+f/U49YaJgka8WsVtcn2mmQMSYsMhbXVml5yPP6Zs//pGqqqs5/fv9927Eve+p1VM3wqmeWLtnqMUzxKiHdMsLgeGVXtBC2FoR6624vy6LI06hbKK/+7v/SF988Ufq7X3C5/b9H/6Qqqrguu5XczJi5Jw0AV2ygXsHNh9grAcTRGxK+HzeSgfHfEDrNThS3793l933X+Y1gfeMxwanX4etzQVKknGZLUJhvAZB3djYyHPba8cfjw01h+CzsLKyzJ0VYGQWb8+PNGtnKCqjETHHhpt1Xq1jmwgTtTclMzODW5Vhcxc11o+f9FJ5eakIa0EQvoMIa0FwGezEw5zn97/7HUdgUZuVj1YzSUgbw2IF7U0Q9QkaUKf4MnDMetWC5dHDB2wU884779ClSxe5NjPekRVt8GW1NUqz20OZug3xakRd3+33hnRwHMfNzQ2OvMW7vlE/N8RRbU0NvXfzXfL7s+jevfv0+9/+lq69e52ampqTtuHkBXTGAVLBcZzQexiL+ovnz6uFfZmRIuRlFBUWKoFSTZ+qax09gRG1jm1Z5XzP+B3c7EPBYHS+JjNqjQ2pnEAOz2eILS8Q29Vg+Nlzevb8OW/MIIsKxziRRpr6e4jrPfVwloWYCu6bMGNsaGqixaUV9Rn1kK6/c4UKCwqSPTRBEAxDhLUguAgWDFgwDj0dpkePHtKNGzeotbUlaQtgKyV9h3sXQ1yZmHJrif8gjYw8p4mJcY7GXbt2jS5fvqQWsNX8N4k4fmjpg4ggln+oqfO2rD7KAbusRzg6hc0DCJp4oxf0iJJnqMVzc3MTbzphPv7m339Nfb193NcWP9cO7KlyvN0GadRFRTD7yqGvvvyKDtRx7OrupoqKco6aOVPDTRbb2CSDsR3mwebGBtf5HtsL2t7cwkZMMLjPTtJcip/4ITOWm3WY9nf3WExVVJQZXV9tCelD6wLUqKMf+PTMLN25fYdmpmeovqGRPT8QtQaJ2LTQru74is1e3Ie8IKy5PEh9LjUrYT06Mkr9vb20srJKJaWl0eMnCIIARFgLgkvoyODY+AR99cevWSw21NdTfX1d0ha8OvUPYzFhwa3dvyP6eMCNW41teXlZCa1etZj201/9b39D7924Trm5OQkdF47V5tam3e4nw1P1q8ehaxqdESs4MmNBC/OghIzB2aNYfd/S0syRssWlZbp/9w5vQkEYNjY2WKm1RIdzQ2D0LKyoqKClpWr66F//J83NzdH1+QV67+YNqigvi7YuMjmdFmOC4VOZEiMo7UDLNzh+l5eV8TnXm378PTZj1DWIkgy0CQzbGReJNrnTr4Yx7avrBuOAEETk3VRhrZ2/rfRuK4MKxxpGkL/+999R7+NHlJeXS9feucHtzDizRf1tZoJa4WmHcPh+7PBGxYHxG0J6bA0NDbyZ9fknczQ1PUOVVVXcRtD5N4IgnG5EWAvCCXG2tVpdXecWUX29j+nmzfeppbWVd7SdqXiJHFcoZC2qkA5uhGg5OGoIBiOtCbXg++aPX1J+QSFdfustuvLWJbtvb2JBjTXSEw/shX2qYLWzOmA349zcPKuneTg5ZQE4rliY/vVf/ZwXpHAK//STP9CPPviA02uRbpnuMVOueOG8SiF8EO3t7u5mU6/JiUm6f/8+DQ7007nzF+jqlcvUqBb9JvcFxjn1ZWVRoRKlpWXlnAYMx3jMy7TI0Tp7vbmVZbvz7+7u8LXpz87mY5Hoexjafa2urfOmUE6SynpeFetzxvoe4vWbb2/TYyWmkQ2Ez4PzFy6yqSA8LDBfdLZDojtG4HziASJ2mYrp4hQ11k1NTVTf2MTCGscRHiqmj1sQhMRh7qewIHgMfLiOjo2xYyjSNt955212j01U3+pYsFixelcHo+Y0yf74162VcEwwtufPn9GDBw84cnHj5nm6fOkiC65kRIMOIgcpJax1jTXZXyFg8vLyOOqG1lvJiBJpIy5kcrz33k1OA4ZARNkEFvmICOlI+6lHu/fbkVrU9BaqRXxnRweVFJfQwuICLS4s0B+//IpWlpbobXW/uXTxQlLuNa9Kun3+0a5qfX2NDcy0Q2B0xLqEQN0DMn2Z5Pdn8z2M63HVf5uM94brBR4Q2BhAOr7pcKbSxgY9evyEvvrqSz7OFRWVVFZWxlFWpIDrFm72f5DwMgz4BXCd9d6e7WlhNtqMsUodv67uHu5pvba6ethlw+BsEUEQEocIa0FwCXywDj8bZvft8xcuUEd7G9fjJWuhG7YXLvhqUq9g7XQMZ9rh4WGampygd2/e5JrqpsaGpNajh2yDt1RbHFmnX4kaJWS5n3USjey0ORyuD12f+PEfPqaK8gqOZmLRH/1bSp0699cluilCh6IznVtW5VO+uq/U1tVyO7+x0V/Rt99+y+aEaGNWUlxktFDxKbEMkQdX6q2tzWPPb/T9pqdzlJqF9d5+0uYCNibhpp+Z6fOE2R7u+YuLi/Tpp5/R3PwsNdQ1cDYQXNl19pTTDE7fkxOZKaK9Nba2d3hTzdTUeic4TiUlJZw5gg0LzAlgeiq7IAiJQ4S1IJwQvSDh+urREe53+u6Nd6201iRFPrVI1O7PyUhFB8ft5uvHQP8A7/ojXf6//B9/x4s+fbySWZNuDzThr+02RyK/9uIZi1cdrU7KmBzzAd8jlRIGVY8eP+ZsD4goGNdhjHqx7+x5dppEtjPbwHldaCGEiCOE9I8++BP6za8/oru3b1NzSyu9d/O60cIaddNFRYVsFrizs3tYSuPIqDk872mUpd4nopp46Pcez3ng7AGv64HxFaZ/EIB+22zLFDEVOw6rfnmPZmZm6Patb+iDH/8pnTt3nkpLio9kDOn07+jPEiys+fXDVieGgvw8I47ly9Cf84UF+dTa0kS//tW/sUeAZax3wBklpr8HQRDijwhrQTghVtrdJrfBwUKxvr6eI6+IzCQLvWjCAouSuACMCmo6rO+G2Ee6/Nj4GAurDz74gAoKCo5ELJIx3iOZBR6v8dWjZxGi223x4i+TsxiSuQCMfW2c+x//+Mf0q4/+jR7cu8fGVi1KIKLO/sBOUT2Ny1XncXIKHufmBKfP19fRW1eu0tOnT+mj//WvVFFeyhE1iBX9dyakh+vXh6hDZgKEHBy/v1Nf63ivcJTPy82L1uMmI6qKjVKMES7muXl5xvWvjj0eMKv85ptv2ECztb2DyysKlBjU11LsfxO7+Zko8LooS9nd3YuKU5OOayx6fNhYwfzNyy+gdfW5Pze/QDXVlUaPXRCExCHCWhBOCFIUER347LPP1IdugBcyeUocJPODVkesdxPk/vySgVhf7WOxy5GUWbp9+xblq0XqmTNnqLur07jFaiqBOCAvmtX/oUY0ohbeyYxaHxmbXXN7/twZej48RA8fPqL7SlwXF5dwn2YvpIfGm5ddF+y0re417R0dnP775PFjdW3d4d91dnawezUwSbTgnFolMsTu9NE2gMeMj/sHq/eHzTg8ktXHOhIJc3SyQB1PE7MBcEwgUBeXlqivr4/u3LnDqeDnz1+k0tLSYx2/v+/fiQD+Abt2NkJWls9o8z2A+Yf5C28IlDOsrq3R6Ogo1dZUJXtogiAYgtl3MUHwAKurq/R0aIgePLhPP/vZn1Fzc3PCF7GxxilcXx20DH90GjD/XUJH9d12S0tLyzSsBBSc0//mb/+Wzp49yxFKUxb9qYJTSKWlp0XTPWEExYZ2iBTCICrJ4wRYTFeUl9O169dpe3uXvvrqC5qbm+WWQKgnjiTBBdpTqPOI4wdgCDX87JnVYml7m/vuIrqG1nXJ3rzS96j0DMtE78BuYYXzG1ECOj0miqrbbqGkZnFxQQnr7aRVaGCMeH1E0LWwTvZmhU6hhzCFURl6U/eq++qjh49oc3ODKiqrqLOjnQLq+JmwiRaL3iTBJh86VyBDxWRhHb2fqq++LB/V1dfR0NAwZ4q88/aVpJmUCoJgFubexQTBIzx79py+vXWbd7JbW5uptrYm4WNw1nlrx23tBq77wyZraXVg960Gw8NPqb+/j+obG+nixQtUX1crC5E4oOslwxAnag6EwyGODiHSEg4FKajmxkHEjPRLTglVQrCrs4Pdi5+PPKPFhUUqLS3jzI90mR8vBdf7gS2ur1+/Tnfu3KV7d+/SH37/O665/g8ffMDXWp26L5nQ0ojrw9FOD8I6ZKV4axM7XbYSse9l2sl+anKSdpX4wn+t53Yi72e6YwDG46x35/eTpOMZsaO9U9PT9MUXX9Ifv/ojPXs6SJ09Z+itK1fozJkeyvZnR7sDJPu8x6I3zLBZgWyE/bxcvj+ZSOzxy8zIpEb1Gfbg/n16OrjC6ffIwDJ5Y0AQhMQgdwFBeE2cZmCosXo6OEBjIyP0zrXrVF1VTT477S5ZRmEcXdndpV31iI43oSM55MAaGIu4xcUlmpma5sUz6qorKyuiKYomLPo4yre1RRmZPt4kMclJ/XXRpksZLEIwJw44UgjHbXyP1Eu4SPu0oEkyHAVSY8H4amrrONMiFAwe9tg1MOJmCtE6dCVQAtnZdKanh/xZPnr27BnNzc7S//yXf6YvPv+MampqqKm5hc6dO0u1NdUcCX5Zra3btdnONG5c9yxQQ2Gej5w9oQUrHXYOwHWIUoG9vV3uZa1bj9kDdGVcrwJ63GMM6Kmtrxm3o5NOoX7c9zwOW0z39w9Qb28vDQ89pZWVVdpS9y0Y//3pT3+mznEzt4SCqNaYcH+NxZldhTR2bASb8lkQS+yYMA+qqiopy5dJU3Nz9HxklLscJLsETBCE5CPCWhDeAC2sR9QH6oISjHC0vn79GpWVlyX9gxULVSxU2LiMku+kzEdDHSu018ICEGZVb12+SAX5+Uke2VFQR4nISX6Bj/vnpoJp1qFYirBwgXDVrsHYeMkxJEKkx5mRqfsWbxi7yDYN5/UNcV1WVsqpqkXqnjQ2Nsq9ruEDMTU9Q7v7Ic4KwN8gRRxtu6oqK9mlG6ZMTlEdT2AIdkTIHxzzXmxhjQ0AmJxtb+/w+8jyJ77GmbM/4FRvO2rr8cUbCOlgMESzSrzhPK6srnCt98zsPPt6LC2t8Diqqqqptq6OOru6uH49E+Jfu60bStTd3W67hZRwvF8v+CpgDqCtXVVllToPc+wNUVNdxcJaEITTjQhrQXhN9GIFUZbHT56or0TX3n2Xzp09w9GVZNRZORfEOgKQdOMysqM69riwIMRyCpsQNdXVRqSlarCg4/ZkaP2iBAeiUqaM7U2IjUTi32waxe/NcgaHk32xLbSTjY5KW+Pa4LmBCDs4cAgEE8ZqOjhS2EDBo6enh7a2trnf7srKChtaPXz4kDe40NO8sqqSLl64yAaC1UoYZHK2xtHr0u0NDquVlv3V2nUjq7vWwZEouZ6z8GCwWnPtcC0ud1tIUtcAslPU4/b8dHjtQmziGl1eXqa79+7TwOAgzUxPc+S8tq6e6usb6II6dzjP2HzQXSjS7XGaLKpBtHOB7Q6O94uHF4Q1xpyrjnlLWxtNTqOt2bd0/Z2rVF52aLgo9ypBOJ2IsBaE10AvViBeIQAG+/s4UvDD99/jNMxkfZg60+pQ77Wzu2OE6ZNOU8WDIz1pxK1Vwvbi1NmjN5lYZk87ahG7xKY/MCjycsT0iDCyjzWi8Gi7gygljv/a+ka0Jj/ZcB2+OgcQgNPTU9Te3sGbVGRvzOgRmi0VzADHC/NZz4Fsfxb5Sks4Kt3c3KTE2HlaUWJtbHyCHj96qB6PqLOzk37+i7+kjraWI3Wu8dj8wrkOhsI8B3VUOmoMpcfvqL/lzUqCg7iVDp6fn5fwunscB392wK79Dsfl3uDcPMJ1ifPzxz9+Tb/59a9IHQ1qamqi997/AVVVVSgRncXHTRuppdvXCd9XDbieXxc2stsP8mYwX/ceAGNubGygmpoq+urzz7jbRW1tHc9Pr35uCIJwckRYC8JroD8w19bW6Pbde5SWnkGVlZWcWukkGaJMR6vhBoyvJqCPAxamSAHH142Nda63RiqdTj+NrStMNFjUITqENFm8PBasbJKU8JG4h84WsMTAgXo/lsNybm4e/xtu9s6oVqLmbOzrOP0KZmdnaXZqii6cv8DnQJvvRccpC9ZXwhn91OJVC1hcczALy1ZCsbi4kJ4ODtHc7Dz9P//3/0U3br5Hly9fpLra2uhzvaj2903HhWdAZDLiENako6x0WDpC9u8wXqSO4xrF5le8I7HHPTvGyX4QkYMjmxZxeX31/gbVOfn000/p9q1blJnlp66ubmppbeGUb7jl61fX50RvYJqwSfaqODtVaANDzAuvgDGjJWB9XR23MVxYWqI19fnB5yfJn2eCICQPEdaC8JogzXpycoo+/+xzKiuvoDr1wWpCb1MtrJEyiaiwCR/oegRY8BUXWymLy0uL3KYEvYuxaAbJTlvEZsTC4iIv7JAG7leL2WT1zHUVZ1pommUahb62mB9w3sZ8SbaBGcawubVFT58O0fPnI4SldmFRIUdOncZ7qVDznmy0mM1S111FRTlVoS40r4B6Hz+mwYF++vrrb3jK4G9qa2riFplFOjPA3HtZ6i+PNcunHn6Oxm5tbSblmrTGkWWJv1AoLq+Bc4NU9/m5efr6m2/VPXKIs0zO9Zyl7p4edd2WfOdcxB4Lr96z8K5QiuM1YQ0n8OrqampsbqaVlTXerIQxoCAIpxcR1oLwGmDRsqAESV9fP927c5v+63/7b1RfX2+EiMXCDFEd9K/GAtCEVObo66dZtdVlZWVsYvbtt7d4AYI+xdqBOzbKFm+cEYXllRUaGxtn4ywslvxJMEhynSPuzofnor6hgaampml6etpqdYTofBwiXS9a9Ec9CrgNWJhr74efj9LnX3zBTtbNrW08T3RKMv6GU5JdH2FqEmsARi/4t/675qZGKiwsoIqqKrp7+zZ9+eVXtLO7R3/20w+5tzCuT93Sy43rEvXSKKOxHL8Dh+fW+dyO+wbEd466JrH5xT4NGAcdH1l2k2hE1a4Hx1jRJ3w/Dt4VOLY7O7s0OjqmroOv6NHDB1RTU0s/+uBPqLqqMhrpj/79dwZ7tD7bC8S+n1A4xPcj/rcHor3aAwCGpW9ducpZbEtLy0fucYIgnD5EWAvCawAxcP/+fbp95w51nzlLPd1dbFhiAliUIPKHXX8TRDXjiJhiEQJRt7CwQL/9919xaviPfvQD6uxoP9ZsK97plrq+G5GwqakpevL4EVXV1lJxaSmn9nl5caSPXCTaGs7qxYv526DOwfz8HPcUn5md5bRfHR12s6b2uFZB+udgZXWVHj1+wv13hwYHqKyiki5dvkxtbW284eJcXDvTRoWTo9tZ6bRmXItdXZ1qbtRzb95b337L9e4Q1zA1c26GnMSckWtpg/u0ML+ohFSErzNnxFoL5mjNtV1GAl8AZOLAgC2i2+DF6fo8sIW7U6xyKUthIUdVd+1ou5vguH7x5Rf0h48/oZmZabr+7g1qaW3lzcioyRel9vwPh8K8KbxvG5ilJ+Bz4CTosRUXFdM7b1+lf/rlL2lleSkp5qWCIJiDCGtBeAnOD3YsQueVKBweHqbNjQ366c9+xq1qtBtrskFbFtQgon426sad7EHFiCPUo3d1d7N5EqIy29tbNDtzWf2sSy1QChOWUq/PKRa0EPqjo6M0NzdLV9+5RkWFRdbQEzKS+JPuWOhBIKAlTEFBIY0GR+k3v/kt3bxxg1rbWrn9mdsLQm3EpNNc4VC9uLREo89HaGTkOR93/LtcierOzi5qbmniVHWn8R6+P3CIa+HkRHtf28cYQgabGXDgbmxspI31Dfrsk0+oSAnat995mxrq61x77eB+kDeyOJVWvWY0Gv6Cv8fveeNHfY8+8wnf8OIe25kscrll4ObmdzYCTwLE+uDTYXpw/6G6F86oa7Gde1HjOsB71z4D8dxMMIGI3dIMrQDZCDTTjM/VF6E3DgOBbKqvtzwJ1tW6YG1tnY0CRVwLwunE7DuXIBiAXkRhAfR06Bmtrq0pIVDOu9T5hvRi5jTwYJB7E5uIXmIgMtba2sptfe58+w0NDAzS5uaWWpCsc00nFq85uTm8oEQ9cJYvi/zZfsp0OAe/LrFp5ojsc2Rkb5+jYL19fTQxMUl5efnUrBa0eXl5Lr1rc3BGf3FsKyoqqLKqilsvIdUWTvKVlRWU7c/munc48+bkBPh3r5Mm7hQcOM4w81ldWVVf13jTxzIom6N+dcwX5ud4XqDO9+o716mmppoXqbHtjGSB6j66f/BxxxZdDrAB8vTpAH176xb3FvepB2qydUbDm0YScX+Cl8HY6CiXXZSUln7/f0QHLKzx2mgTBpf7RIvrTH7/FTQzPUXLyyt8fHSa/HFpy993fPR/g9KdxaVF+ubbb3nTFvW6b79zjeup8dwmdHZIJMhiwLH1G+BZ8ipo8z2UDyGrAvNzYnKKuy94oW2YIAjuI8JaEF6Cs14KpjUPHjxQwi+PzvR0sxBI5ricYhGif39vjwWjSelzsctfjA3C9dy5s1RbW0PDQ8PU2/uE/vEf/1GJ6lJqbmnhVGCYnKFtieW6WsvRVOdC5bjU8djvj/tbHCc4ksPBdX5+gQX1LSXwISBvvPc+NTQ0KjGf6ek08Fii6eB02C+6pqaGAtkBTr/86quv2IG4rKyc++Pid2gj097WysdfL3K/L0oXWz+NesNvbt2mr7/+mvqePLbEujr3iJYXFRXT+z/8EdXX13EphT5vyLZwPp/ztVLnjCSf2J7Jzp9zWnh3F18TH//+d/Tb3/6Wxc5f/uLP+bp0llG8yEzrReJ7Tl1zDx48omfPhuja9Xe5jlj/N8edX+veFlb3ggIW9+gogGs4nve4I/PN/j7Ln8Vz9d7d2+xNgFZYLc1NL9x0Ou5acf5Mp+AvLS/Tnbv36csvvqAWde+7cvUqZ/VwizznPd56ArffqlHozzF0Z8D93nRtfXT+pVFNba21adg/QN1dHdG5YcpnsSAIiUGEtSC8BF0vhcjm5NQ0TU5MUM+Zbrp48cIRM6ZEf3g6Xw/f7+0hChs6/J12Uzb4Qx0Cu7Ork+rqazn1dG5+ntPoUOtsuZtvc6S6vKKCLl66bG1mVFcdK7Bjj4fzvOCxoMQ0HKef9PbS8+Fh9Tqr/LeBnFyuZYQBHdqmHBHp5GExFxWqVhp2VLzYte5Y9BUWFtKNGzfUfD7Dx2NdnQOkYQ709/E5QNuYixcv8YKxtKSYigoLyK/EcUb64fEPh0Ns6IT03i11jSA6jcjbzPQMDQ0NsiDLyc2ln//ir9ggC+I6Uwk2nFc8V3aMK7zUUicXPf9xXtrb29lQaqCvj779+mtOE3/3+tss/DTOefUyoQ2wofXtt9/SZ599oq65Ns5cKVHz6nvHRNa9AnNme3OTa7RzEnzP1ZHJ+voGGlei+pe//CX9/Od/Qa0tVoZLrJB+UfTaeb8aeDrE/gJfffkFNTW3cEutkpISFpfpaaevTpfnHkpGtrf5HPvDWXHpo+421txI58+QsbEx6u/rpd2f/ilfL15qfyYIgjuIsBaEl6AXRYi+PXjwkBdX1VVVVFVZkeyhHWFvfz/aqsQrghDplYhMFBYUULA8RIVFRbSyvMJp4Xgv62toX7JCIyOjtKIE29zMDHV0diiRV6IEcQ5HUtGOBosXLRZ1JW5QLczQFm0L6cfr60rkPeV2TjPqOdjhN5DDkbnSsjKqVcIRLtRYCDnTkL1wDL8PHQXSwifDkVKPKFx5oJyKiotoWwlgHKftnW1aVnN9fm6ONzoQzYZwgCguKS5Wxy2gBE4mTzI8J84TjvX+XpB2dq1jjdT+XSXQd9QCGemzSK9HzSiinZmOnsVsQuWIVpq9fD498FxR5yk316fEdQcF9/bVtTPIcyEt7YAFcZG6VpGunM09ptNfmOGB6wlzAffPhw8fUZ8S6chKOHvuHPdkxjX8KtcZUsFxv+AyDvXguuMEixaI3TolnmCg9nRwkD755BPa3Njke1KZOhZOAX1c5gxHYzc3+Vigs8Tdu3c4uom/QrS6kv06fLypeFrR9xRdZ21CG8tXAee7prqafOq6GZ+eoumZWc60wj1PEITThQhrQXgBOuIHgTY6Nka3b99mYx+kymY5XKOTsaN+XN1w0BZQ5Ih2mCYOow7PjkgXgODDwhIPHWFF5AJCeGBggMbHRun+7i7N2XWIEMW5ENf+LLseO8OKpNrvG/XTcEhfWV2zzclGaG1lmfKUkO/o7OLnKCws4qisrpPEgpaj4bboMyml/k3Qzs9aWCOqgvenF+76vWExD+GMR1p6mprv+zSnhPXg4ACNjjxnUzer3VA2+TLV8c5Ij6aUw2wIz8/PeRDh6DVqtEtKy7i/O0Q1NqK4V7bdMghRqTR7fPpnzqNs2pw9TTg3lnAuMSc6u7pYaKNk4t79BzQ7t8BO4XW11bzpYonrDBa+OpsEzxNkh2erzn58fJLdxre2t6i7u5u61HPmvqLowHxA7T16Wev7MeZbZoLNrTDnsVHUoD4DsPHU39ePn9KOui81NzXwMfBl+Xjjieuj1fWAUouQfY1ALC4tr7Bx2+jYOI08f8ZiHdk46JYQyAkcbhikeNr3cfCGMO4p9mYMypq8IqxBWVkpFRYV8iZ3/8AgXzvYEPLyZ4ggCK+PCGtBiMGZRoxFDhZB9+7dp2dDT+lnP/1QLSjrjqQZJwNnurPVwiYY7QFqMlGn55iWNk6xrY8rIsiIjjWphSxEsu69/OTxk2ikFKnI+M9C6N0dOYz0wPQMi7IsJQZRn9nZ0UHVtjkaFuRYBKenH+2rrB2sNelpad4VeY65wengB9b74vccsURxbPsrJnygjptPzfEaqqqqZMfwIIuCfXZk1ps3HNXE9aEEBEQE6tIRzcb3iErD8ArPmm5nEoDY1/PssU1h0h3nRs8diIUzZ89yScDIyIi6DifZF2FTCWb8JbI/UFaAB0orcL5hUrayvEhLi0vs/A9fCgjSq1ffpubmJr7+QOQVN68gUHJzc3hewQQPHRD8dhlBIsny+fhegk2j8fExGh5+Rv/jf/y/nJ1RXFKqHiXsIYCNAFwzcBBfXV2lxYU5K8VevQ/2GCgu4ZZaNTVVnP6dlnYYfY+6gJ9G7M9c9PQO5gYpLc/c4+DceMWYUSqDjXc4vH/99TfsUVFRXi7CWhBOGSKsBcFBrPkOWgTdvXOHnqsFJSILEHkw1TLhw1ILwaAtqp0OsqaKFmd65MvGqKOtWGhlKIFcqAQaop5YqOzt73FPZquK/ID/D+8/GolV4tGX6VOL8IxoJA0LczwQdT2Sfvwy596Tv92kod9bht2uBz/AsUC+gBZNL3rv+nc43uzMDkGQHeA2XZYJmr3xRGl2dsRhDaquiYxND4491t8xtXP9CAhvgvM8ONOZIRQzMkrZCbu5qZGvQZhMbW1tsoCMRHR2z270v4F4rKioUqI6wC3s0AcaXRTQEYBf6xWjspg1mIe4dv1qHuI1kpEurUcLcY9IPYwOi9V7XF1to6XFZd7Yw7i0AZfO8sCGRH1DPbvs5+bkcnowBHaO+h7H1bpWHO/Xyxt6J0BnrmjPEER+Tc4aih0Xp4PX1HBrOrSqm5ud5WtF0sEF4XQhwloQHOgPcnxF6h4Mr1BfGFbi9fr165zuxWmthoCID4zVQsFQSjlZxxJtaZKXFxXcznpGLGgjdooxRz3we0dE+iByNPX8tOCMwr9W2yz+f4ebTEi192Uepto7+w5Hj6hTSJ+y45zqYA6gHtqv22PZWTIo10B0cV8JbRjYBUNBu54/g8s0ICqQeYJNmTR7s+VIto82WfweMHf9LEZzlLDe4UyVZILxYJMAJSlID9+s2aRddRyQFm5tcqKsJJM/K3DcWEgHrJphbBI437NcKkfBvLAykoJJSfk/CWhJ19BQTxvra9zzHH4TIqwF4XThnTuWIMSZ2HZB+FC8ffsO18XV1VTTW5cvcdTTpF10LDw2t7bj3oIm0byo9U6a43tn2x+gnXR1Ciuyn/W/dWol6kZPTRsUx7EA+hhEswFekahItoWQ/pkWR2mO372sdZLgPdIdc0h/f2CbzkEwIjW6qLCQ/5a9Cvg7vTlJ0Q0vPReB3ux51TmI/wrXLKK/uP9CwKIFV7LR9xaI51JsONj+Fs7f62si4rh34W8idrutNHsT8OAVNxhOAzgOmB/4TIO4dhoumgzOIcoh0EYSPa3X1jfYXwBiWxCE04MIa0GwcaawYkG4srqihPUtrtE9e/4CFRTk8+65KR/yWHzAHAcRo/BrLFS9iq55dhqLRUWy/Td68c4/d0RXnSZpp6WlkxWpj0QjYli6o9Yakfy0yGuk4jrFguNnOqWcn/sUzL9Ti715otP5o2I7JmuBN7O4TMDxn5J1LepsEj1vohsy9P3XoW4Rh2gvUsH37UhmsnF6ROj3952+4PbX9LSjbfx0ycSR+9Ypv3708dP3EnymoYUkqne8AG+yqPVBSXEJdXR1cyYZulkIgnC6EGEtCMeAXrxPevt5kXju3Dm6eOG8bXplTl9K7Oij3hAp6wcO061URS9ZnSngsb87/MGL05JTXVDHwtkMZBmJgWg6Lr3+sXjR34uoTk1iI6mxGQmxv3tp7XxM7fCrzj3d39if5efaZgiWsB3xjUbSX/G53ORVfAKcZRKxJRNH7kty/VjHx3Fv159v+Xm5nri/6I1etKK7dv06DT19SvPzc0fKH/TfCYKQuoiwFoQYsFibmZnlnqstrS109mwP1dXVGveBiDS57d0d/nraalq/71w4a4RPO84aa2uRl+QBCZ7hpWLxFX8OTnLv1JFMf7af65onJyaSXmP9urxoQ0Euxe+iI/nwDcGmsZfA2GFuevHCBerv66WlxUVuHZZl+7KYtoYQBMF9RFgLggPdE3p2ZkYt4Mbpv/z931NTU5NlOGOYIoFrKlrPSH2eEEu0rRnphar6H0pjI4dtzkybz4LwIjBT0V6LI9bbWyysdY2ysyRBhEuKYBtSwh3ca/cpzNOG+lrKyEjnGuvl5WWqrKgwKttNEIT4IcJaEGx0ytbzkTGanZ3nfqONDQ0cJYlN50o2iELu7wet9jbJHoxgHM56TixQee7qunOPLVSF042erT5fFhumcY11KHykn7qkUqce3EoyFOLz7Xf4n5jyGRyLNrPThpolpWW0vr5Jw8PPqbSkhH0CBEFIfURYC6eW2J1wOEZvbGzQvXv3aHFpkXp6eqhAiWqfge0+4IoLYY06NEF4EdpUig2obMOkqPkbSSqqYD5aTCGdNjuQzaUvIXuzSEgdjpjZ2VlY2BREVlamEqXa8M1UYrMmqqqqaXV1gPp6++jC+bPsHi9Ra0FIfcxTDIKQYPQHIkxx+gcGqb+vj3Lz8ujixQuc1qUx6UMdtWdcWx0RN1nh5eiItbUwTfZoBOHN8PkyueVWOBTihwjr1Adtyba2tignEGBh6gW0qV5tbS0NDz2lgYE+Wlxc5rVEtlcszgVBeGNEWAunktjdZfwbtVAfffRrWl5Zoc7ODuru6uQWL6aBsWITIBjc/47Yl6WmoEmzH8F9q04xMyNTssAFz6FTbJFxAXGF75Gpgw2jTDub6LS00EtljjN1g0Dd3t72RGZW7GdxY0Md5QYCNPL8OT1Tj4LCfBHWgnAKEGEtnEqc9VB4bG5t0fTUNA3299Kly29RR2eXUT2rY9kPBTkdXBv3OHuqCgJj154GQ5ZrfHpG+pEon4gQwQtE72pqLmeqOezL8nHtLbJ2uC+93PdSFpStwMBs307/z/BQOnhebi6Vl5dTYVGxEtYj1NLSROVlZUkeoSAI8UaEtXCq0R+ECwuLNDIySoFADnV1dVFTU6Ox9VBsXKYWG1hoAH4PdosSQYjF2W5LQtaCV7FcwNM56ocyGAjrnJycZA9LiCOcncDu4FbpU4ajNMtUdNkNsisqKiuprr6ehp4O0qUL56jZ7jAiCELqIle4cCrRkWqANLPJiUkaHRuji5cuU09PN1WUm7mzzE6paoEB47KwLax12xkxoxKOIxyO8PzI0H2skz0gQXhd7Cgl0sGx+RlU97+dnV0qKjrAjlHU7EpIPfCZh+4X2EwOeCiVGvfcyqoqamtvp19/9G80OzfHRmwFBfnJHpogCHFEhLVwKnHWVq+urdPI6AgtLi7QP/zDP7DpiGmtPfRY2CV1Z4dC4dB368STOUDBKKIbLfZGDL6mp2fIHBG8iZ2Vg9TvnNw82t3bUyJly7r3OVrLyfxOPXCOcb739veSPZTvRW9y6++rqirp3Nkz9NG//S+anZ2j+cVFEdaCkOKIsBZOPb19/bS0vELVNTVUWVFB2X6/MYIaOAU+agvX19ej0WpBOBY7gqfbbeGrSXNaEF4VPY/Jvg8iFXxvd5d2d3a5DRPujxEpcUhZcNfa39/nR4Q3CM0s0YoF8xJrCdRVN7e00t5+kJaWlqitpTnZQxMEIY6IsBZOLYjkra1v0P3799h59Ny5cxQIBCgjw8wPbq6tVh/Om5vbnN4rCK+CrrFO88iCVBBeTBrXVS8tLXJnBIgs2WRMfcKhsPq8tpzgvSKsATIs8vPz6cyZs9x1ZHFhMdlDEgQhzoiwFk4l7AS+uUm9fX3ct7q1pZXO9vQYKap1pBEu4DBxQVqcILwMZ4Q6ErGER3q6RKwF7+HseIA5nZubS7Mz00pYb9ueARKtTmV05wsIa0StTe7W4UR3HgnkBOj8+fP0yccf0/z8PIURdXekjAuCkFqIsBZOBUfaDCF1MHJAMzOz9E+//CfyZ2dTR2cHNTTUGdu+BWOGgQuiNF5KhxOSg3MGI7uBnWrT0nlBJwZmgpdwbhJh4xNZRbgXbm1uKpESJm3bKHM6NdEbKzjX8BdBKQA+p72ALl3o7Gijzz79hJaXl2h9fYPycnOi7yFNRLYgpBQirIVThf4A29zcoImJCep9/Jh+/pe/oPb2NqN3wjGu/eA+R6tNHaNgDhAZCFAjSn1wYJcNyLwRvErUqNFqt4WU4N3dHY5ios5atxsUcZ2iqPMf5oyt/SOb5Cajx4luDDmBbDYtW11do4nJKWpraYoKa5NMUgVBODkirIVThW6zNTM7S+NKWBcXF1NPTw87gZuKHjMbuKiFhXwIC69DBPX4sngTPA5vFqVbEesDuwUTHpYvhjcimMKbg80Uy8DMG8Jao/tal5WXs6dLX18f1ddW8wYRkPuyIKQWIqyFU4Gud8IDH9BDT4doamqG/vwXf0lnzpyhosLCZA/xhThFNQzXJDIjfB/WYi2NF6HcbkvNIREfghfh+51dvoAMjNzcHP43ymLgkwGBItIkxeFU8AjtsbCGZ4Qv2SP6XvSaQ5duVVfX0NjYON25fYuuv3OVTc3wcxHWgpBaiLAWTgVaVCN1cG5uniYnJ9VPI/ThT35MJSXF0Q9BE+H6aiWqQ4g8pqXxB7V8GAsvxY5QZ8jCTUghIET8fj/5fJncIWFra5tKS4nvi6bev4WTo70hQurzGxuFPp/PMxuFafZndnVVJeVk+2mwv5/GxieooKBQeloLQgoiwlo4NeADDtHqR48f0/rGBlVWVlJZWSkv1kyuc9LjxvB8mZlGj1Uwh7T0NH6EwyGeL1lZPn5Ym0zJHp0gvBr6Vsfu0JEDrqn2+7NZWCMVHIZmEFr8FzKvUxLe+CYr6wbdMSBUvSKsAcZfUlxEpaWl/P3o6BjV19dTUVGhfJ4LQoohwlo4NcD4ZHFxke7du8cLsda2Nqvthf17kz/cYKyWkxPgr8DksQrJRy/WuHRAfc30ZVJeXh4VouRBXMEFD8FFDSysyK6vPVCCpIh2lKjG/IbDMua2lMikJvpehrtWenoGZRhsMvoiMF70X6+oqKCq6lp6/vw5dXV2UGNDvefeiyAIL0eEtXBqWF5ZoTv3HtCTR4/oxns3qae72/hWFzq9sSA/jx/6ZyaPWUg+et4goocFnZoxVFpSQnW1NUkemSC8Pt+pV62ppo3NLTYxq6qsYBNK4XTg1c8+jLusrJw61brjwb07NDl5ls6dO0fZ2f5kD00QBBcRYS2cCvb29mh4aIj+7V//lTq6uunChQtUXl4WXbCZ+mGtx+WsATd9M0BIPs5601AoRBmZPk9GegQBOO99APWpyN5ZWFjg1GCNzO/Uw/n57LU6eud8xPeVleV09a1LdOvrr+j5yAiNjo9TV0d7EkcoCILbiLAWUhbnYmxpaZnG1IfY/Pwc/eTDn1Brawtl+/1Gi+oX4bXxConHOUeiwtpDNYmCcByHwrqADcyWlxZtl2hBMBPnpjhKFhobGqi0rJyWl1dofEyEtSCkGiKshZREu4DrHpJT0zM0N7fANU7d3Z1UUV7Of+cFkeqMWgvCq3AY4SHLRV59D4dwQfAisfc+CBT4ZKyurlAoHD72b4TUIDbq60X0uDFnC4sKqaW1jWZmZmh8fNyTm/uCILwYEdZCyqJTpiEs0F5re2eHrr17gyorKikrK0s+0ISU5TBbA99HKPoPQUgBcnNz+R6+s71NQe5t7C2XaOF0YnVnyKL29naampqkqckJ9sFAL/Z02fgUhJRAhLWQsnDfy1CIZmbmWFhn+TLpB+/dpPx86R0ppDZOs6f9vX3KyTmIOsoLgtdBxBr9rHd2driXdTAYEmEteAJErTs72+n+vTu0urpKE5NT1FBfR4FAINlDEwTBBWSlJaQsEBZbW1v07a1btLm5SXW1tdTY2MC1eYJwGuDNpXCIvxfhIaQKefl5HLXGxinu8Wi7Je7KghdAZLq2tobqlJje3tmlp0PDVF5WJsJaEFIEURhCyqFrq/fVYmt+fp4++cPH1NzSSh2dnSyqJeVKSHX0NaBLIZAFLjXWQqqA3tX5ebk8pze3tvleLwimo0t08vPyqK2tg9bWt2hwYJAuXzyvflfEv5PyNEHwNiKshZQEH2Czs3N0+859mpiYoCtXrlBzU2NUVMuHl5DK6PkdDodpf2+PnZMlYi2kCujogHTwgHqgRjUowlrwALgv4z6M+3JVdRVVVpTTvXv3eA4LgpAaiLAWUg58eO3vB2lkZIRu375FHZ1d1NrWRoWFhUdaXwhCKoNpzpkb+/v8NSNThLWQGkCcIBW8QN3Tt7a3eY4LghfQmUQV5WVUUVFGa2urtLGxSXtqDvvFVFUQPI8IayHlwAfT4uISjY2N09LSIv3857+gluZm8vuzRFQLp4qIbeAHpARCSBUwlwOBHCosLKJtCOs9EdaCd4BwRjp4cVExm5nNzS9QdU11tA2oIAjeRYS1kFJoJ+RnIyM0NzdPVZVVdO2dq1RVVeloQSS7wULqc0DWtXAQsdptpZHMeyF1QIsiS1jv0H5QhLXgLZB1gXKG6ppaGh0bU2sUpIZXyOa/IHgcEdaC54n9IMK/x0ZHuK70+o0bnAKOXWER1MJpgTeYwmGuPcUjTV0imZIKLqQI2DDCPR339r29PamxFjzDoaFkGuXk5ChBXU2TE+M039Soft5z5O8EQfAeIqwFT+N0Pwboa/rs+SgtLCxSUVERXb54QdpYCKcOa/F2wP19+fpIT5NUcCFl4FTwnADf48fGxkRYC54kLy+X2tta6cH9uzQ6OkqLS0tUVloqoloQPIwIa8HzaEOycDhCy8sr9OWXX9Lu3j61t7dTQ0O9CArhVIJrAoID+Rxp6hqQxZqQKmAuB7KzWVgPDAyIeZngSRCxbmlu4nv15NS0EtfjVFpSkuxhCYJwAkRYC55GiwWkViFaPTExSb//3W/pvR/8kJpbmllUi6AQTiMohUCaLBZt6eoaSJd2W0KKgDnt9/upuKiQ9nZ3KCjCWvAIzgw7zOHKygqqq6ujldU1GhgcpEsXz8u6RRA8jAhrwfPoD6qp6Wl68PAhBUMhqq2tPmJYBuSDSjgt6BIJZ6lEusx/IYXIysqi/Pw87tOune8FwXRi1yEwMWtubqXVB/dpfGyMQuEwZWRmitWkIHgUEdZCSrC8ssIpgUNDQ3Tm7Dlqbmqigvx86QkpnFqwpRRWizTSwlpKIoQUAuZluTk5nK0UCgV5rmdIVobgIfR9uaOjnZ49G6LFhQWan1/gKHa235/s4QmC8AaIsBY8jW6v9XRomPr6+mlra5M+/OlPqaGhkbLUwguIsBZOG9p5VpuXZajFm4gOIVXA/IbLPVpuQZjsB4NcZy1GlYLXwPxtbmpUYrqS5mbn6PnzEc7EEGEtCN5EhLXgaSAakDr11Zdf0czsLJ05c5beufoW5eXn8+LL2dpCBLZwmsC8h9jgGusMCGuJWAupAc9pJUiQDo7I9f5+iHZ390RYC54D65KiokJqbGyk6Zk5Gnw6RK2tLVRSXJzsoQmC8AaIsBY8DRZTE5NTXJtUWFBAV65c5cVVuu0UbolqMQIRTh9plBZ1zLceyR6RILgL5ne2ut8jYr2xuUnFxUXJHpIgvDbYJEI/67q6WhofH1frmp1kD0kQhDdEhLXgaTY2NtiwDFGLlpYWam9rocxMPa0hLIhEUwunEav2NBTN2JCItZBqYF6jZREyMyCsBcGLYB5XVpRTbU0N3blzm9c1aJWo1zISGBAE7yDCWvAsiMLhA+jJk15qbe/4/9u735Ap7rvf41OIwTQm8X8UsRpTtdFbbdV4G4/xeHuClKI+0EKrLUIrBQtCQ2tBUpoTUlrywIIFodJiH0gbW4p5oD4SMWKCFVEbldiqjVXEP/V/jL2P8ZTT08/Y7+S3v2tmdmZndq+Z3fcLLq69dmdnZ2bn+7vm+/s3wbTp04KhQ4dE3b4f/i/iHxJ6T9hbQ/d2/1dSPXDgY+HPgEcG9PdmAaWwREMtfU8Nfip8fP//3G+4C4S7HFBV1qtI1y6jRz0d/OP//iP4+9//O7xVoj8vBuczUH0k1qgNu2iyf0RKGj71r388Tz75ZPA/XpgbTJjwTD9vIVAdjz46IBgxfFjwny+8EDzzzAQmL0PXsP8FGmM98bOTwhnwNQTI7gJBAoI60XmrXncjRowInp/zn2FF6P2PH84ZwN0cgHohsUZtuBdLdl/e4UOHBotf+l/BZz4zNvj0px/jogoI/j32dODAsGvhokX/FTz11FPhhRvQTZRY/8d/TAn++f/+GTz27/LfrYAFqs4qg/RbcwQs+q//Gf4e9PjjDXNkcG0D1AOJNWpL/2R0WwpdWNk/HP7xAA8NeOSRfyXUT4YxwkUZupFuuaXus35vpk6wZAcoi1qoJ3722ei8sqRaONeAeiCxRm25yYJ/YVXkn5B7Yeavh4sp1Il7Lrfz3CUu0Enuueafe52oRCLhQVn8W4LqsT0vdAUH6oXEGl3Bv7AqY11xLR9cRKFO2plkuAkNcYH+4p97nTgX6QGCMrnJs/uYcwyonzCxfvXVV7nDKeDhnxqQjPgAAIA8qpe9/vrrDRdDtFgDAAAAAFAAiTUAAAAAAAWQWAMAAAAAUACJNQAAAAAABZBYAwAAAABQAIk1AAAAAAAFkFgDAAAAAFAAiTUAAAAAAAWQWAMAAAAAUACJNQAAAAAABZBYAwAAAABQAIk1AAAAAAAFkFgDAAAAAFAAiXUbnDt3Ljh//nxw4MCB8O8FCxYEU6ZMCUaNGhW7/GuvvRb7OEne5Yu6f/9+cOzYsWDevHl9Pjfu87X/p06dCo4cORJMmjQpmDZtWjBx4sRg4MCBbd9WwPR6HMrJkyeDHTt2hI8XL14cTJ8+PRg0aFC7NxWoBMqAILhx40Zw6NCh8P8xZQC6RS/HdrPt6cT2IhmJdcn27dsXBbrR3/pR4C9atKiftqw1Kry2bdsWPnYDPom//2fOnAl/lGAvX76c5Bod0etxKP4x2LNnT3ghQhyiF1AGBMHFixeDrVu3Rn9bGbBq1aq2bCPQCcQ2qozEukRqHfKD3aXXxowZE0yePLmDW1WMBXsWV69eTdx/Jddnz54NW6+Bdur1OJSkWFQcvv/++8GsWbPK2jSgcigDHraAuUm1URmghHvs2LFlbRrQMcR2utmzZ5e2LrSGxLok9+7di7pcyurVq4MJEyaEj93aqO3btwfr16+vfVesDRs2BG+99VbDc9pPY/vv1pirQCSxRjsRhw9dunQperxmzZpgyJAhwcaNG8O/d+3aRWKNrkUZ8ND169ejxyoDHnvssWDz5s3h3yTWqCNi+6G4rt4HDx4Me6SQWPc/EuuSuBeyS5cujYJd9FjP6YLWlk2rTbNxkTY+OWsyqrFUJ06ciGrzFGAac+Juiy134cKFaHv0Odoe/bgFUdK4Dv2Oa31WULv7LO4/b9WUA+1EHD50+vTp6DEX0OgllAEPKXk2fhmg/9V0OUXdENvJ22TX30ljzNE5JNYluXnzZvR43LhxfV53n3OX9bljR2x8smqem40ZUWBZbbTRZCX6cWv14pazz9HFeNbxlw8ePAimTp3a8FyzCRNUsADtRBw+5I+hdHuT6OID6FaUAQ/dunUr/O22YDGpEeqM2I5njVb8b68GEuuSuK21w4cP7/O6+1xabXHc2BE9lzbboWjWT7N27dqwRsy6fmqGbgt4dzlfnnHQWbuSaqynoRs42o047Mu6iIkusrP8owbqijLgIV3sy9ChQ8OLeXWPVfzPnz8/GDx4cNP1AlVDbPeluRTsuGhsOfofiXXFuDMaurVqanFKC/iFCxeGt7RSwPrL6R/skiVLosdG4zdUa2a1a7oVh2rIjGq3i95ywP08uqSiLropDvWP1+iimhnBgea6pQzQLOB24a3PvHv3LncGQE/rltgWdTc3VJhVA4l1xcyZM6fhsQW8/jmmjYlSzZmN31Arsdv106Uaawv6vXv3hl1nRowYEQV/mdRSZp+1cuVKgh610U1x6NbOb9q0qSsmdQHarVvKAH9uE+7QgV7XLbEtNu5cn0llWTWQWFeMe8HrPs4y8ZdNYJC2rLq6WMDb2BCzYsWK0v7ZamIIqyVX7WCdbn0AdEscimrA3dn51S2UWcGBdN1UBrz88svBP/7xj2jcp1q5SKzRq7olttUbzSoFRo8eXco6URyJdUnUvcMSSQWeP/5Dz7nLlk21Z1u2bAkfK5GdOXNm2Drl0xgQjQ3xg13sNgZFg14X8bYut8sN0G7EYTx3GAa320I3owzoy+8t5nZbBeqC2G6k248Z3VIT1UBiXZJhw4ZFj1WT5Qe8W7vlLutToFgNmhs0zWbUdoNXXVnSuoRobIj+qWq8yO3bt4Nr165FtwRQ0BcJeG2ztYxpm7mlBzqJOHyo6NwIQF1RBjzkJiFANyC2G2m+BPPkk08WXh/KQWJdEnc2Pv0ze+KJJ6LAcbtF+8v6Dh8+HAWsHptmXandgE8L9qNHjwZXrlwJl1+3bl3YkqWaLgv4ZtT1JG39+/fvjx5/6UtfYswHOoo4fMi9qHbvZyvu7XeAbkMZ8JD226gMcP+mDEAdEduN3LvuPPII6VxV8E2URLVf7s3pVSNlXT5cGl+RNnGQxkvE3Qqg2TT6qmmz2ro7d+5E97D0Pfroo1Hh4N9nT9K6z6jlS68ntUIryN2CJ66LDK1naCfi8CG77YdYDxKj8V9At6IMeEiTJRm/DNDMxkDdENvJaMSqDhLrEmnc4ocffhgbsKIxGc26f2gZ//0KsrRbAIjWawEfl9C6y6lmL27iBRUa06dPb3jOLcQk7d6ANjsh0J96PQ5F2xm3D3rOTbqBbkQZkFwGaN1MJoq6IraDhuUMiXV1kFiXTBN1jR8/Ppy23wJXQaznslzQ6v2qaVYtnAJQhUiWf4IK5I8++igMtLRJFWTVqlVh0LuBr8DW5/i1fHru448/jgJYyyXRbMNAFfRyHMbtg5Q90zBQZZQBn+yDrd/WDdQZsY0qI7FuAwW2frLOhu13j1bwpl0AJ3WnVg2XW8uV1u262WcYFQD+epOoIAGqolfjsJX1A92IMoAyAN2J2GZoZVWRWAMAAAAAUACJNQAAAAAABZBYAwAAAABQAIk1AAAAAAAFkFgDAAAAAFAAiTUAAAAAAAWQWAMAAAAAUACJNQAAAAAABZBYAwAAAABQAIk1AAAAAAAFkFgDAAAAAFBAzyXWr732WuJrs2fPDsaNGxdMmzatcxuUwZtvvhmcOXMmWLFiRenbdv/+/eDYsWPBvHnzWnq/ezzTji3QTNK5ZI/74/wi9oDqq3vZ0e5YpqxAXXT7NTqx3v16LrFOc+TIkfDn+vXrwaJFi/p7c0JXr14NA3bBggWlFybnzp0Ltm3bFj5u9eIe6FbEHoBWtLPsAHpVr12jo55IrGMcOHAgGD9+fDBhwoT+3pTg1KlTYS1dOwoRu7AH0BexB6AV7Sw7gF7XK9foqKeeTqzdbhLqlnn27Nlgx44d4d8KlioELcGKXrdhw4bgrbfe6vjnEntAvVF2APXFNTrqqKcTa9fAgQPDbhwWtOpusmTJkvCxG9xr164NtmzZEixevDjqwnnjxo3gxIkTYS2aqPZqypQpDUG/e/fucJ2yfv36YNCgQdFr9+7dCzZu3Bi91z5X1GVUBYjeG7den7blwoULwa5du8K/J02aFEyePDn8cT/TH3sRNxYt72fbew4dOhR2jdF75s6dGwwfPjz2c/VY26vl7TNmzJgRjB07Nna/3GOsbjfTp09vWDe6k/6ZJnWxIvaChvcQe8AnOll2iC2rhF7XFKKE4I033oiWc8uYJCdPngyvRVSGaPuz7kPe2LT90+csW7asYf+AKqnSNbp9vhDr8JFY52TBZHSyb968uc8y+lm9enUUuBMnTozee/v27YaTWn8bLWcs4Pz1Jk2QELctusjWz+nTp4Ply5dHBUAzeT9bDh48GOzZs6fPe9atWxcb/P722vIqGEeNGhU9rzEsKihdKlz04y+L7vPgwYNg6tSpfZ4n9j5B7AF9dbrssGXv3LkTxYYe+8ul2bdvX3TxbGVI3JjSorGpMsO2V+vmQhvdoFPX6MQ6kpBY/5t1MzGqDYpjJ6e17KjFx+gE1wlrNVtuV5UxY8ZEy+lz3JYh93NtOQWoe3Ht0vN6/+DBgxued7fFp4BNq713tfLZ4l7Y+58dd3GftLyOmxUU+l78AsWl19waQ3SfWbNmxT5P7H2C2AP66nTZYXRxbHH04YcfRs8//fTTTbfZLrT959TCVlZsqrLPygBV2FFBhqqr2jW6Idbh6+nEOm0qek2MEMdquHSyy8KFC8OaKQWef8K6XVUUzOoaoucUOG6NlNs9xWqSLl68GL2+cuXKsDupO5OwXvcvsN2aOgs0q61TtxjV3rv7njQtfyufLSro1PVGn+sur6COm/lYx8ta8txWOvf4+AWpntexVw2cHbesSQu6C7H3CWIPyK5dZYctq4ttc+nSpfC3umDGxa7PYk3cFi3FtW1rkdhU69f27duj9xK/qKoqX6MT60jS04l1Ep2ASeMZR44cGf622iEFmY2j1EmsgEjidjXRsgoc/XZfNxqrabRucbfJDWZjgS579+4N7/c3YsSI3K1KrXy2zJw5M/qcLJNKuMu7Y2eStmXOnDnhb71Hj61Q0TIUGL2H2PsEsQdk166yw5Z1L8wtVrLGicWaPbb3nz9/PqokKxKbbutXlu6qQNVU4RqdWEcSEmuHgrXZFP5xYxPUMqWWIXW7TON2IVHNloLWarj8190WsLhaO79GTdR9xN5nY0hMlhvXF/lsyVJDl3d5d1vcY+8+dmsd0VuIvYeIPSCfdpQd7mOt3zV69OhM25UUa+52lhWbx48fj52wEKiiKl2jE+tI0tOJdVo3k6zcSQUU9GoJ2rRpU+yyblcTjXvQ+C/9FreLSatU2GgMiX9hL9YiResSugWxB6AV7So73GVv3rwZDBgwIHqtSrPo2zbqZ/78+bkr5oBOqPI1OrGOJD2dWJfBvYi2MY5prPuIaqQ0ttFqpvxuGhqjYa/lKVxUw6aaK40r0UyG165di27/owv8LBf3rX52O7hdbHXLAyvY9NgkTWKB7kbstRexh27VrrLDXVYX22bp0qWZty0p1lQ2mCKxqQrARx55JHp/0rwNQDcg1on1TiOxLsgN2ixjKd3uI+64Rn+mQY0HsYBWcOui3L1tQNw98o4ePRpcuXIlus2Oun0MGTIkurhvRhMiaB9a+ex20VhVO8aHDx+OCkY9Nv6xQ28g9tqL2EO3alfZ4T7nzrxv4z6zSIo1m3NBisSmTYpklXhZK/2AOiLWifVOI7EuyG1h0q1ybt26lbq8233ExHVF9YPbn1xIYzp9jz76aLRe/759otmJk6h1TK8raFv57HZxx4TYfft8KnjQXdJaa+01Yq+9iD3UUX+WHUnLaiLDrJJizS0byohNXWDbMdCETlkmPQTqhlgn1juNxLog94RNGrfhc2cetL99qmnSpEdxs/UmzYiobXG7rrhUuEyfPr3hOXVZcVvU7NY8rXx2u6jbirqzJN3HT69xH93eROy1F7GHbtWusiNuWcVtnjjR8v7Fsyre3FsFlRGb7gRL7v18gW5CrBPrnUZiXZCC9qOPPgovjJtNjGD8bhtJ3Ti07scffzwMBAWuLtD1XFpXjlWrVoUX+O5Fvi7i1bXEr3HTcx9//HHUjcUdG9LKZ7eLChl1rz1x4kRUCGlbn332WcaL9DBir/2IPXSjdpYd/mt5h0to1n+1eqlyTbGvCZTcrqGmaGxqgiVrzVM5M3fu3EpNugSUgVgn1jut5xLrViYEavYetTTZPeeyLK+L7KzboZol/eQZV5n1Ilzb4W973s/O0u2uyPJGhYAKobhbDaE7tBKbxF7214g9dKuqlR2up59+uuky/nqzliNZYzNpu1UZCFRJ3a7RXcQ6pOcSawAAgHaxiYXUSkTPDqB7EevwkVgDAAAUFNcaBaD7EOtIQmINAABQsmeeeaa/NwFABxDrMCTWAAAAJdEteDRBUNwtegB0D2IdPhJrAACAglqZ8AhA/RDrSEJiDQAAAABAASTWAAAAAAAUQGINAAAAAEABJNYAAAAAABRAYg0AAAAAQAEdS6zv3bsXbNy4Mfp7/fr1LU9Pb7Pxpc3Kl/Rar87k1+yYZTmmZX4eqok47V/EKeJk/Z6q9H1aWbJ48eJg3rx5TZc/evRosGvXruDll18O/960aVOwdOnSYNasWW3Zvjt37gSnTp1q2LYqHL8qbIOrrO3Js552H4MqfffEdvmq9P26qrANLmK7PTqWWF+7dq3P3+2675sOLID8iFMAZbh06VL4e+bMmZmW10X26dOng3fffTcYOnRoMGnSpLZdeIsu7iVLYoDuwndfDLGNqqrCd9+xxPr8+fPh75UrVwbbt28P/54wYUJL68pa65C1Ng3AQ8QpgDKcPXs2WL16dTBw4MDM71FZsHnz5vDxunXr2rVpiVRmVaU1qSp65Xj0yn6WgdjuDr1yPDq9nx1JrO/fvx8cOHAgfDx58uSwtkp/62I6T2BmdevWrfD3sGHDSl830K2IUwBlWbJkSe73DB8+vF8v9q5evRomAACSEdtAso4k1tevXw9/a0yFTJs2LThz5kz4/NixY/ssf+PGjeDQoUPBkSNHgtmzZwdTpkxpaDXL2l9+wIABmbZP40VOnDgR7NmzJ/w8/YwaNSr289SdRS15Sjrmzp0bbdfJkyeDHTt2RF1clJikSVpn0nu1jVpO41Qk7rjE7U+rrYHqpqsuFQsWLAgWLVrU8Jrtq6xYsSL8PrNy35s0xibvscm6TWV/j3m+kzogTvsiTusfp8h33Dds2BDs3bs3uHv3bvDiiy8GW7dujV4vOwb896XFd951p5VPbpnknm/nzp0Lpk+fnriNzco8kyV+/H1uVga0WrYkHcus25mlHM9b1hw8eDDaZx3vLMON2v3dV238a1bENrFNbFcrtjuSWNu4zTFjxoS/R48eHT3vX7Dr5N+2bVv0tw6eftTtJGvCopop+61B7Hp/2pe8f//+cBn38zTJwuDBgxuWs4JHlHDoZ+3ateFnWEufPZ91e+PW6b9XLYk7d+4MX/OPi7rs+gWguz86wVuhsTAqYOfMmdPw/L59+6J9FQWcEi//oj6O/14F0ZUrVxJrP7Mcm1a2qYzvMe93UgfEaTLitJ5xivzH/dixY9F5OX78+Oj5dsSAq1l851l3q+VT2sVv1nXmiZ+sZUCRsiWprMwb50nynl924S36rZ5LzT6zE999HRHbxDaxXb3Y7khibbUQVquiLiH2vF+LopoI0RgMLWctMno+74FzT2Y91njRVatWNSxz8eLF6IJegWdf3AcffNBn2zSuRDV+6hZrBdGWLVvC1iJ73mp3dPGXZXs1CYT/Xn9cqz5XJ51bW6TtVm2jXnNPPNsf1eS89NJL4XOqocxDMzhqHWvWrGlIcJQAKcj8des51RrF1Zr573Vr7mx/k2qmshybVrapjO8xz3dSF8RpMuK0nnHabfLWuLdy3HWho8/Re3WMLT7LjgFXlvjOs+5m5VMrrRhZyrw88ZOnDGilbEk7lq3EeZxWzi+dMzqPbFlt64wZM2J7RbWy/+347juB2Ca2ie3uiO22J9bWKmXdS43+1gW7Xne/IKu1sIt61cLkPUBWWNgXpcJENSk6IXSB5p+oolYfsZNOy/kX7OqKaGNN3XWohc2e1+fpBNYJlaV2yH3vxIkTw9/aTrdGSEHhvi52ovqfY/vjbqsCw2q4mtH3oe9F309cK6Wtz1+3Xku7YLdZJN2uOHaskibIynJsWtmmMr7HPN9JHRCn6YjTesZpr2vluNt3779Wdgy4ssR3nnWXUT75sqwzT/zkKQNaKVvSjmUrcR6nlfNL54u/rLY57eK7v7/7KiK2iW1iu5qx3fbE2r5k615q7G+97n5BqmXRBffu3bvDmo4hQ4bkvt2PDrQu0u0L1m+dZCoo9HnuRZpd3NsXZe+P4y6T5fks3PcmTRDlt95pjIHbbcJlszq76/W7yqZR1w+ZOnVq4rrd78se67W0rjYKfHHvkWz8AtxkOTatbFMZ32Oe76QOiNN0xGk947TbNLuI8F9v13EvIwZcWeI7z7rLKJ9aWWee+MlTBuTZ9yzHspU4j9PK+eXuY9Zyqb+/+04gtrOtm9gmtqse221PrO1LVhe+pNfdFiddWKtfvvWdF9V8LFy4MNcB9AsHOxHznFhVYuNQ3fEOceJOyDwzOtv7L1++3KdmK60QbVbAtivpLLJNRWX9TuqAOC0HcZp/vXWukKq6/jju7SwXs667rPIp7zrzHNO8ZUCZx7Ws776V8ytuH7NsT39+91VEbBPbWT+77PUQ2+namlhnqdHS61rOLqh1cNT0ry4UN2/eDPvY6wBqIqV23lC+ymy8gdEYQ51gdk/AMmmyAI3dbGWsbBZV7LbRik5+J+1GnJaDOEWva2cM5Fl3O8qnPOssO37adVzrEuf9/d2D2DbEdrn6+7tvh7Ym1pqFTjS5TlwfezugWs7voqK/9aPuoDpwcRMoJUkbvG5jE+rk+PHj4e8sM99p/4rUWOl4P3jwIByP4Y+rTVt3s+Nq79W0+mXWLBXZpiLyfCdVR5yWgzhtvt5Wtgmt6/Rxb2e52Mq6i5RPrawzT/zkKQPKPq5lxXnR80tDgbIsW5XvvkqIbWI77bOJ7f7T1sT6woUL4e8RI0bEvm7PazmbDe7NN98Mv8witS3WD99tYbPJmfyZC21ZzS5n4wP02ToZ/L7//cW6PLgnnfYtjm6hoOPnXmwnLZvEJhHwJw6IW7cdV/fWDWnbdfv27SjYFXhvvPFG2JWj1YmHimxTEXm+k6ojTstBnDZfb6fjtNd1+ri3Wi5mie886y6jfGplnXniJ08ZkGffsxzLsuK8lfPLLe+1jdLsLhr9/d1XEbH9Wkv70eo6iW1iO6u2JdaqLdEBU7N+0tgCPa/X1a/e+sjrS9CB06xzOtA2C56Wy8pa3XQTdY3T1LbYZD/+5Ey2rE1Xb2NNq3S7JKs5shNcJ6z2LY6dnDr2NkW+TVGflb4XzdSs1jD35vNx644LirTteuedd4Jly5aF37XuqSjubIB5FdmmIvJ8J1VGnJaHOG2+3k7Haa/r9HFvtVzMEt951p2nfMraspNlnXniJ08ZkGffsxzLsuK8lfNL222TGdmyfnnv6+/vvoqIbWKb2K5mbLctsbZZhrO0kLizAD/77LPh8+5NwMWdOr4ZnXyWCLiD4VXb408Rr2X1xaorgd3HV6p0wa5WQp1M7sRS6jYRN9Bf+2f7bie29jsvC2BNKGDHLG7doufSbuHjv9edrVDHvsixLrJNReT5TqqMOC0PcZptvZ2M017X6ePearmYJb7zrDtL+WS3g7HzvFkrSJZ15omfPGVAnn3PcizLivNWzi9VCKr1LMuypj+++yrcDzcNsU1sG2K7WrHdtsRag8pl5MiRqcvZ63YjcHVv0M2/VbtjN1jXtOp5b7GiFrCnnnoqPPl0QunLs26sPtXqqIZEXSz0eRoYX6VaTNtutUxpX7R9aTWSdi857Y/dJN6m6c9K34N1O5k5c2bU7UTrVtdgbYu4N3Vvxt6r+9YpkLT+PIlYs/W2sk2tyvudVBVxWh7iNNt6Oxmn6OxxL1IuNovvPOvOUj7Nnz8//J313vFZy7w88ZO1DMh7XLOUlWXFed7zy1q03H1upr+/+6oitoltYrt6sd22xFr9+LP05dcJ4dca6CClvT9rLYO6SmQZ0K5t0AmQdBIkfV7e54u8Ny7hSPscf3/y3iMxbh1p25JlfUXfm7YP7Vhvs2OW9zupIuI0HXGa/71Vi9NukHUfO/l9lhUDpll85113s/JJF2lZy7+s60zbziRZy4A8+57lWObdzqLrcbe12bbF7Ve7v3t/Xfq7E2ULsZ1/3cQ2sV3l2G77fawBAACAutD4zVaG5wCotnbHNok1AAAAGtjMvupy2Us08ZEuvrN0ZQXqiNhuX2yTWAMAACDidpUcN25c/21IP7DutkA3IrbbG9sk1gAAAOhDXSaZZBDoPsR2e5BYAwAAINILkwICvYjYbi8SawAAAAAACiCxBgAAAACgABJrAAAAAAAKILEGAAAAAKAAEmsAAAAAAAogsQYAAAAAoIBaJ9ZJU8b34lTyts9F9r3IOvK8t4xtRX0Qp58o69wnVlE3R48eDXbt2hW8/PLL4d+bNm0Kli5dGsyaNavpe+t8Hra67Z2K0zofW1QDsf1a295HbNdPbRPrO3fu9PcmAGiCOAUgusg+ffp08O677wZDhw4NJk2alOnCG0C1EdvAJ2qbWJvFixcH8+bN6+/NQA7UnvUe4rSeiFWUSeXA5s2bw8fr1q3r563pHsQp+hux3R7Edv3UNrG+detW+HvYsGH9vCUAkhCnAMzw4cO5UAS6ELENPFTbxNoMGDAg03L37t0LTpw4EezZsyeYPXt2+DNq1KjodXcsgrq0bN++PezOMnfu3GDChAnhaydPngx27NgRdXOZPHly4ue56zt48GD4uarRmz59ejBo0KDY99j6ZcWKFcG0adOa7kuelsAbN24Ehw4dCo4cORLu/5QpU6J9S6LP0vHQ+BnJ8r5m++uP+0g69mnHOMuxShpfwriT/Fo5D1zEab4We2I1/XlUx5tvvhmcOXMm2LBhQzBw4MDo+fv37wdvvPFGeH7o9TTu95slbnbv3h3Gxvr16xvOWb1348aN4bm/ZMmS1M+qUsxnfZ9tu4713r17g7t37wYvvvhisHXr1obX47Y765hXDd/RGNkFCxYEixYtSlxfllguo4xG/yG2P0FsE9tZ1Taxvnr1avT71KlTYSCmBdD+/fvDZUS/9aOJFgYPHtywnJ0sogJDP2vXrg0/48CBAw3Pr169uunFrk4yBZTo9/nz54NVq1b1WW7fvn3R+kUn5vXr1/uc/P6+2LqbOXfuXLBt27bobzsGafugwnPnzp0NBae9b+XKlbEBY4WZbZtaLJMKQV/csY/bvjzHCsW1ch4Y4jRfnAqxijrRuaXvXxdtbiWYza9gr2eVJW4mTpwYLnPp0qWGc1t/2+vNVCnm877v2LFj0fLjx4+PXcbfblW4XblypWmMa5ysLornzJmTur5msVx2GY3OI7bzbXscYrv3Yru2ibVxT9SkALp48WJ0Qa/aIrtw/eCDD/rU8pw9ezaqnbOTZ8uWLWENjz1vNTI6ibJcsKvm7ZFHHglrobQd2p6xY8dGyyjp0MmomriXXnopfE7L6jm1OLkFmu2Lv2wzav0SjX1Rlx2rudLzSfugY6HAcGuv9PmqQdNrcRfrOv46TrZd2tYZM2Y07G8SFZz+Mdb63O3Lc6xQjlbOAx9xmi1OhVhFnYwcOTL8rQsx9zvV3/Z6XI8DnR+KWVX8mKxxM2bMmPC3f27rb/f1NFWJ+Vbep4o0HVNtn2LQv2C37XZbyCxO03qxaHZnbcuaNWsaKj5bieWyy2h0HrGdb9t9xHZvxnZtE2s72exCUiejWmB0MuiLdgNSJ7eopkbsS9Zy/gW7ujRYlxd3HWphs+f1eTphdJI2qyFSjY+dxDpx4wJcCYS9bp9hy+o1P8D97bRl01itoi7URS2AzbpXKjDErSG07U7ad+2vv13+/iZxj7F9pr5Pt9Ysz7FCOVo5Dwxxmi9OhVhFnQwZMiT8feHChYbug/rbfd2l7pFqJdGFWFwZ0CxuFKv2/MKFC8O/tU67iE3q9umqSsy38j7FnyTFkLXu2XJi5aFfAWZ0ga2WL3Ur9cuAVmK57DIanUds59t2H7Hdm7Fd28RaF5q6SLcvUb/1perizu9CYhf3dqFq74/jLpPl+WbcLqx2gmp73HEWCgb3dfexXotb1t0ev5tsHNVu6XM1fkWtUioQmxVQfouixn026/YTt7/+PiRx98kdz+PKc6xQjlbOA0Oc5otTIVZRJzo3VRmmCyi1eOh8UMzrbz0fd+4ePnw4/O2fA3niZty4ceFnXLt2LfyMPF1F/fX2Z8y38r5m5ZwqI0VjUn1+BZhRMiRTp05N3MY8sVx2GY3OI7bzb7uL2O5NtU2sxb+gsy816eTqD0kXna60C2D/tbhls3yGkhmNobRxl6JaKasRTGJjY93xF2nitiXPGJxm8hwrlCfveeAiTrN/hhCrqBsba6kuomoRsa6icUMQ1LtC56jG5PnnYJ64GT16dPjbWmmsq2jWOxBUJeaLlBV51pn1PZcvX+7T6kUs9y5im9hGPrVOrJGdLsjVHUNdOG7evBkWVLpoVwGWNJugjdE06tqji367VyF6A+dBZxGrqBsbi6kWJl1867f7vFHlj7oHamhI0aEAqqBTq5ku5HWuWysarSafyDObvsbDahxm2lwO6D3EdjUR29VV28Q67TYsNkazqvztS7tlQZ5ls1DBpB/VNqqw0riLpIv148ePh79bndVPXYZsm8uS51ihHEXOA+K0dcQq6sLGWtp8CNZd0R2DaWMv1fsi6ZY2eeNG69Hyup2N/V1Ef8R8GWVF0jp1zLOMSRWVMw8ePAiTIyVJbnJELPcuYpvYRj61TaxtHKLGElotlt3ax++iYstqdl0b36ALfZ00cVPwl8k9iZO2T1Pq68SOW9afbj9uWR2DZux+hHlquawbqnuh3uyz3O/DvSVDWfIcK+OO8c1yrNColfPAEKf54lSIVWK1bmwspn3f+u2PwdTYSz2v2XqT5I2bESNGhL9t+IN1Ic2iKjFfpKxots7bt29H34HdezjtPsA2htWfcKiVWEZ3ILaJbeRT28TaZrZTbZbGaVqNmfjT8duydtseq3HrxI3LbdIHexy3fXYxHLes3/oUt6zdnieNjZPRLH9ah81WqC6jSdzCVAGni2+rPUyi122yg6T9LSLPsdK+qVBWV1qbkbrZ9qOvVs4DQ5zmi1MhVonVOnLPW/vb2NhL/1Yvvrxx43c5zdNVtCoxX6SsaLbOd955J1i2bFl4zHV/XEmbAEqVWurKq5YtXaTb8c1zHNB9iG1iG9nVOrG2izF3sh61evkBqWV14amulPoxnbhg//SnPx3WJBlts799+tv2xZ2GP+uy2udmnn322fC37gvscqfs91lXHN2fzqiradrkSAreZvtbRJ5jpdo2LaeCRD/i3lcR2bRyHhjiNF+cCrFKrNaRjbm02f3dMZj2nbrzALisd0YrcaNbyNitZPKoSswXKSuyrNOdPVjla7Py1Co4NRGi7WOe44DuQ2wT28iutom1qAXsqaeeCgNPJ5UuLpPGYahmRy0gKhhUW6OJgbKOTyhizpw54W+dtCocksZIal/U9cUKKbvvb9KyduN4u0m8fxN5n7rWrlu3Lqwts/sB6lY+abWA9vnaJh1fHbNmNVjWAuZuW9myHittq03aoKRDjzuRpHWbVs4DF3GaPU6FWCVW68i/p23cPW6zyBs3jz76aPg7b2+LKsV8q+9rtk5tt1oUFVNab1rlnFH5Y8NyZs6cGQ3LyXMc0F2IbWIb2dU6sRYFTFLQuHRxrhM66eIxaTxj3ufjPlcnbZbbCqUlHD5/X7Jsjy7MNbYiaQxG3DritiluOfe5tOMc9/5WjnHWY6WLc/8CPc/YVTyU9TxIQpzm2x5itfl6US2KoaJxaPLEjS4uJW/rStViPsv78h7fLNsd996kcqHV9bXyPKqD2H6I2M63jb0a27VPrAEAQO/RREDWYgOgexDbqCsSawAAUDsXLlwIf9vYQQDdgdhGXZFYAwCAWrFuhppTgItvoHsQ26gzEmsAAFA7uvDOMo4SQL0Q26grEus26dVB+0CdEKdAPbUau8Q8UG3ENuqMxBoAAAAAgAJIrAEAAAAAKIDEGgAAAACAAkisAQAAAAAogMQaAAAAAIACSKwBAAAAACiAxBoAAAAAgALCxPr111//VH9vSDeYP3/+a4sWLfrf/b0dAAAAANqPPAqGFmsAAAAAAAogsQYAAAAAoAASawAAAAAACiCxBgAAAACgABJrAAAAAAAKILEGAAAAAKAAEmsAAAAAAAogsQYAAAAAoAASawAAAAAACiCxBgAAAACgABJrAAAAAAAKILEGAAAAAKAAEmsAAAAAAAogsQYAAAAAoAASawAAAAAACiCxBgAAAACgABJrAEDXunjxYrB69erw8fe+971gyZIl/bxFAACgG5FYAwAyO3XqVHDy5Mlgy5Yt0XNf//rXg+eeey6YPn16MGjQoMT33rt3L1i6dGn4+IUXXgh+8pOftH17f/7zn0efV6WkuhPH4i9/+UvwrW99K3y8a9eu1O8GAAAUQ2INAGhKLb9KUv/whz/0ee3Xv/519PiXv/xl8NnPfjZ2HVevXo0ez5gxo/yN9OzevTva3m9/+9tt/7w82n0s3KRaCTxJNQAA7UViDQBIdezYsbAbdRZK5pKS62vXrkWPJ06cWNr2JVELdZVaqV3tPBZuUi2f//znS10/AADoi8QaAJBISZqbVKv1c9myZQ2Js5bZuXNn2N1YlNTFdT3+05/+FD0eM2ZMm7e82tp1LPbt2xf86Ec/anhu1KhRpa0fAADEI7EGAMS6fft2Q8vnD3/4w2DRokV9llOS/d3vfjd8bMn1iRMngnnz5jUs53YZf/zxx4ODBw9G3bWVsC9cuDCYOXNmn/X/7W9/C7761a+Gj7WcPkvbtmfPnnCs99q1a4OvfOUr0fJqYf/jH//Y8HmqHHj++eeDp59+us8+Ll++PNPxePvtt/s8p7HS2lclyvZ52ka1Es+ZMyexC7a7be42+a3NScfcp2P0m9/8Jjr+rtGjRzd9PwAAKIbEGgAQS4mr0QRlzRI8tWRbYqdE002slfgZTdb1i1/8oiEJ1GP96HPWrFnTsN6bN29Gj5Ww+snniBEjosdbt25tSFrNT3/60/D3tm3bgrFjx0bPuy3HeWk7fvWrX/UZd277InHd4t1jYROY2fpaSapVOWAVDz4d6yFDhjTfGQAAUAiJNQCgDyVr7szfbotwEjeBVHLrJsiXLl2KHsdNgOa+T8nglClToufcib7++te/9unq/IUvfCH8rZZqS6qVoGub1WLsdo9WZYG7XYcOHWq6X3E0mZubBCdR4v3KK680tFy7x8LGP7eaVItbOaDWe43Ztu77nZgkDgAAkFgDAGIogTVK8orOKn358uWGv5X4amIxdYNWC666hFtSrNt5uYm1uy1aJm6ct32GEktVCFhSLUpQLbH2E351K7du7C6/5Vstzy67jZeoIuCb3/xmtD3an5/97GdhBYJ+Dh8+3JAku8dC45+LJNWiJP/HP/5xdLszdbE3nZgkDgAAkFgDAGKcPXs2elxGcuYme0pE3cRXybWSbEtkLTE2boJrY6zj2AzgWVrX08Ql1f5kbW6r+/e///2G7tban+985zvRMu+9915DouweC7XGuy3wamnOk1SLv79MEgcAQOeRWAMA+jh+/Hj02B2TnEYtp0Ytx0YTfLmJ6Je//OU+LeD+pGLGHY8sX/va11K3QV3YNSb77t274d+qIHC7XqulPE2zpFr+/Oc/R4/Vuhw3htndH423tsoA/1j43dr//ve/p25fFkkTowEAgPYhsQYA9JE2DjqJ28o9bdq06LGSXdczzzyTeZ3uxGVKipMSRSX1v//972NnxXaldWnPklSL2+I8derU1M/z+cfCqBVfx9xvrc/LrYhoVokAAADKQ2INAChMCaPb+vqZz3wmeuy2ZEtcC29SQnju3LnosU1SFvfe1atXR3+ru/jcuXODkSNHBk888UTwwQcfBD/4wQ/C15K6tWdNqsWtdMjS0u7O/O0fC/sstYLbevXeVlua3db55557rqV1AACA/EisAQB9KLm1RFNjipOSTPPWW29Fj/3JzuKSSZ+SX+O2aJ85cyZ6nDReWBOfGd1Wy78Xtvv6wIED+7w/T1Kd1fvvvx89njRpUvTYPxb2WQ8ePIie07FoNbF2ew1k7cIPAACKI7EGAPThtnbu3LkzccIw0e2sLDFVl2Z/8i33tl3it8hq3LGb/Lqtym7X7qRk002K/aRa63ZfHzZsWMPrrSTVaoG27VKi7Cew2j+39f5zn/tc9Ng9Fu5njR49Onrevwd4Hu76uX81AACdQ2INAOhDt24ylkS6t7hSwqoZrZV0u8mvZsN2+ZOPiW5FpeXcW21ZN2glrZaouu91J0NLo+1yW8v379/f8Prjjz8ePW61pVr3nrZ91m233FttnTp1qmGdavl3b8MV97woCbZx1v4twbJyx2/rOBa9RRoAAMiOxBoA0IeSMnWr1u2fRIlks4nBlJj6rcru5GPW0mv3d47zjW98I3rsjhdO69Zs966W3/3ud9FYbCXV/jZbsnns2LGGBFjce0m7/Ft8zZkzJ0qC0/ZFyyxfvjz62z0WceOf1Upt64prCW/mypUr0WMl/wAAoHNIrAEAsdSt2k2ukyjx1G2w4rpqu5OPffGLXwwTPv8WU6IkVC2/bvfly5cvR481EVmShQsXRom1kmU3YXaTbpe77mY0EZpLybm2VdKSav/+1u6xiNufCRMmRI81VjpvYu2uf9SoUbneCwAAiiGxBgAkUnKtVt/Dhw8H7733XtQCrMRRLawaP5zWfdqdfEzjiKdMmRIMHjw4ak3Wel566aWwFdjvuuy+1x8b7VJC/9vf/jZcpyXRqgx4/vnnw9fiEmt33c3EtS5rn1955ZU+x0VdvNVi7o/1zrI/7jhrrdMfq96Mf6wBAEDnkFgDAFIp4VWSp5+0ScziaHn/PUo69dNsXXHvTaIEWvd/jrsH9Ntvv11o3UnyHpdmn6nW7bhtzaqMfQIAAK0hsQYAAAAAoAASawAAAAAACiCxBgAAAACgABJrAAAAAAAKILEGAAAAAKAAEmsAAAAAAAogsQYAAAAAoAASawAAAAAACiCxBgAAAACgABLrEr377ruv6ae/twNA93v11Vf/2d/bALhef/31T/X3NgAA0F9IrAEAAAAAKIDEGgAAAACAAkisAaCG6HYLAABQHf8fja4Qlvx121AAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek1" align="bottom" width="347" height="368" border= "0">


Ako podať injekciu:

 • Odstráňte striekačku z ochranného blistra odlúpnutím zadného papierového obalu.

 • Odstráňte kryt z ihly.

 • Jemne slačte kožu ukazovákom a palcom voľnou rukou (obrázok 2).

 • Vpichnite ihlu do kože (obrázok 3).

 • Vpichnite liek tak, že rovnomerne stláčate piest až dole, pokiaľ injekčná striekačka nebude prázdna.

 • Injekčnú striekačku a ihlu vytiahnite smerom kolmo nahor.

 • Zlikvidujte striekačku v zabezpečenej nádobe. Nevyhadzujte použité striekačky do domového odpadu, ale vyhoďte ich do kontajnera zabezpečeného proti prepichnutiu tak, ako vám poradí váš lekár alebo zdravotná sestra.


MORjjH3yWS7zHXc/Eqbo7Wmg/vaReEViJZ5Emmy0UrMdbpHhgfI21YqH6LsEprLkXjBDuf9roTWR/tpC+XuHuYUIUIqJQaek6RB/YjhoOqx7TXp7WonZSU512e0Skpkq+j0OVU3IUo5QcVFieX+kJUzRg3FDIetUqlR+/exYDu9LRmsRgdWhzMvWByGmSa3vhSZZ7HUzR9ohBSgUU3NOEojPdrJDwdRcrUqxbnwa5WqrII1UzbrD3ZKFvo/USJQB3h6TLLBmehxLdh8GETjcN5pDBKVVRkDWg5sNqHNQK1Sv1Oct6hnoWnXKwqJg2M0fFo5kgOryMDwU/owYvQMdjPCqt9WCNQJr/BgcrjA+gM+OZ5GeDpGB2nB2PTLtNgpruf22G1D2sEig8S7Jwf69kSVo420hDQLJ/x1KonSEKGCkYabY0PjlNvh0RltQ9rAMqLG/sDPpLG1IqOGznbSh6uQ3GefnvNhRV2cuLIEEpo5/k4cqUPawDKC1P7AufVo33w0kiA0lUJPQS5Nha9D9NeL2z4nztOzR1uKMeDxOvDGnIL4gQLxM6GXHio3ysoHXxOh37X5sJxujq0DAxh/2MBW+JBUFjtwxqBwgpamnqfA7jtrlvCHRse2fH+Iw+yfN2trpcx+P0Rh+dErw+rD8rhs3lMIH5+6+s4mH30FacPHTzWceXk9t2Hao/Z64Iyl6gwl2y49F9gWRrQHKjT4RUDSRadyVK+7c3dceL6Ts0JUB1QJh9HUBoc5zV2mJreiRFKkjqDMRTV58OOn4YKLqua2euGwm3mGE8/ZHY45gf3GKjPYGXDlNfktHZkiG5i5+3yuKok8/VDoUg0P7cLA3TFMd6hzhcHVNcY7/Hv7eSFik9wKVVUspeGoExGkXnUo7/jSK78ePjiIfD1tk/alOYNTAos7+Uktt4w4bOg8ApIIObHKXlbfgPUUMk0C0vQJi1zH8R84CzS+aqr13aK+qTirNJHejRhgqo1TRh4UBV54bAJ0FlpiFjNccxnQJFL0dYXJqFAlbiVjNJEbXddBa4BKJduMYNj6RL3wAKyOId6ohK/L/p5QrkuTVXQzvs0YhhIRhAb2ijvaLWdeiNQLvMIuh3EckNXHuJ3XSjFrTv4axyKJKA3pHuXaeA0jz5xHqwReI/4Q2WrdlVQnFgXIIaZtuhSk7AEjt8z0qWG9be+AvG/uXixgFbS8YCPRQqdKPFq6gI+X7fAZS2fA28wrMKrjHM/0pxVO6uuB9UOnDZW7lKF0vlzGm/5zUVe7zChZhoPqDWofgx7o0q/ooLtflgkbqDTzO6svKiXzMT7G0UiqB7g7A4d7pOLygcVVUraJd4j4Bpm8Onj6l0I9SDd/q/muwZnkDS8R6CPOyx6JGSijpsfNVaHILyI7TYzbZ4byheq1OHNnW15DQBZKQ8Vx9W7ugTh3sNdLb0HB3p8n1qD3YOHO/u7+poPdrW0de1t6+7oHuzsbGn69HF1L0HghMitHPCZqk2U2+TNU4l3WjXvDNS1BEH1npWpVKDBh3L8RovjcG5nkDo3qkAgqWosb+KkguYaWj3JAXVDT/vM8zt4VcrxOlAUsRi6WAU1s9qI+VNLVzXq4LBYF1xwqzhqbaglbxhEW+R3EupYLnzsOhqdwKrsbB2p+FBfNXgeYZ8dTvSIlOt6oW46VbridaBQqOLH3DXsiuFelWXmMJXBexo3slXFWWtDCdcLN9z4+7ojbKNJg1v7JuLqMvT7viB84e9Pka61KoGxDtTt//2T554E9buvoXRGHQm98ME/HD79wnV3pHkBr5x+14a68Xv0anLez5+7+iwkrnLrhHC66NCjWQ1ACTvo7CXYNMCg8Ihw0z/+SAA3/8VWDOQmAZjvjte/dB32odt/5ebvL69UMzpBEZ5foI61snbWhvryPXnapy5sNeD7Nz336j8JXzFNuLkJDXFAALNf+IPesXzuu7f83+t/+Ec8FnTec+0R3mTVp3XrSCV8VRB+kIObuuD967eAZdx0g14CoQsdreWLKuzadBAbh+ympy149bqARhLlaG59wz9TkKhV0kVtqFv/eO+Lh1/BIw45zYKEX2ylQwUfvjx0mwmD17+FKusVtu/zPXZ9C1nSAOac/9odeVKkW4V71Ia67X4gExQ29bq+r17Os1y7gFu9tYvlme9WWD4g6CrVu3+5677bd5yiZ0gR7qM/2STzMQKrUmrXUeC/Yg+I1ePGNud14Xn84u5b1ILz5R346Qc3u9CxiUrLacGf54WThv1q5Fc3KSWH2ubGFHjbXfSK1hmA6S99qwQv/5pggvbtX89fyH5NWEJWchmrzLt/emdBY8fQ81QNxn/jN+d437xEj000APWV7zLeA9zY4sB+4bfu/Pq/3YxX+YXw27ff+u83gtHOTzRf2nTDt77+Zw6/39UrfOfOb3/jPx5n1Gg2IlXf8CLddIH2OLry7Au9H7cJ9DDRu4efvHDmiMEmDi9zzV083P30OXpAGfKpI4+1DzSvntcA1Oq2XGZ6dx2+eSfqhWnmGzRC5fe2Tb5/enrTmxhTY+zW7FHXyeyuofNshC3ibt+z/u8Je/kzMt6PVCrslRmPNxfxUhe63up59UNpKzj0bNR/fueWW/4cvRCZjZkDdRHLrJpfGYfQ8932SpWmhvbKeRVQ/w+E3E3tDiPkyQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek2" align="left" hspace="12" width="105" height="123" border="0">
Obrázok 2Obrázok 3


Ak sa domnievate, že účinok lieku Copaxone 40 mg/ml je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi.


Ak použijete viac Copaxone 40 mg/ml, ako máte

Ihneď informujte svojho lekára.


Ak zabudnete použiť Copaxone 40 mg/ml

Podajte si liek hneď ako si spomeniete alebo ho môžete použiť, a potom v nasledujúci deň ho vynechajte. Nepodávajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak je to možné, nasledujúci týždeň by ste sa mali vrátiť k svojmu pravidelnému rozvrhu podávania.


Ak prestanete používať Copaxone 40 mg/ml

Neprestaňte používať Copaxone 40 mg/ml bez konzultácie so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Alergické reakcie (precitlivenosť)

Môže u vás vzniknúť závažná alergická reakcia na tento liek, ale nie je to bežné.

Prestaňte používať Copaxone 40 mg/ml a ihneď sa skontaktujte so svojím lekárom alebo choďte na pohotovosť v najbližšej nemocnici, ak spozorujete akýkoľvek prejav týchto vedľajších účinkov:

vyrážka (červené škvrny alebo žihľavka)

opuch očných viečok, tváre alebo pier

náhla dýchavičnosť

kŕče (záchvaty kŕčov)

mdloba


Ďalšie reakcie po podaní injekcie (reakcia vyskytujúca sa ihneď po podaní injekcie)

U niektorých ľudí sa počas niekoľkých minút po podaní lieku Copaxone 40 mg/ml môže objaviť jeden alebo viaceré z nasledujúcich príznakov. Obvykle nespôsobujú žiadne problémy a zvyčajne vymiznú v priebehu polhodiny.

Ak však nasledujúce príznaky trvajú dlhšie než 30 minút, ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na oddelenie pohotovosti v najbližšej nemocnici:

sčervenanie pokožky na hrudníku alebo na tvári (vazodilatácia)

dýchavičnosť

bolesť na hrudi

rýchle búšenie srdca a rýchly srdcový tep (palpitácie, tachykardia)


Vedľajšie účinky hlásené pacientmi používajúcimi Copaxone 40 mg/ml trikrát týždenne boli vo všeobecnosti takisto hlásené u pacientov, ktorí používali Copaxone 20 mg/ml (pozri nasledujúci zoznam).


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • infekcia, chrípka

 • úzkosť, depresia

 • bolesť hlavy

 • napínanie na vracanie

 • kožná vyrážka

 • bolesť kĺbov alebo chrbta

 • pocit slabosti, kožné reakcie v mieste vpichu, medzi ktoré patrili začervenanie kože, bolesť, tvorba pľuzgierikov, svrbenie, opuch tkaniva, zápal a precitlivenosť (tieto reakcie v mieste vpichu nie sú nezvyčajné a obvykle samovoľne ustúpia), nešpecifická bolesť.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • zápal dýchacích ciest, žalúdočná viróza, opar, zápal uší, nádcha, zubný absces, vaginálna kandidóza (kvasinková infekcia)

 • ne-malígny rast kože (nezhubný novotvar kože), rast tkaniva (novotvar)

 • opuch lymfatických uzlín

 • alergické reakcie

 • nechutenstvo, prírastok telesnej hmotnosti

 • nervozita

 • zmenené vnímanie chuti, zvýšené svalové napätie, migréna, poruchy reči, mdloby , tras

 • dvojité videnie, poruchy oka

 • poruchy ucha

 • kašeľ, senná nádcha

 • porucha konečníka, zápcha, zubný kaz, tráviace ťažkosti, ťažkosti pri prehĺtaní, črevná inkontinencia, vracanie

 • abnormálne výsledky testov fukcie pečene

 • modriny, nadmerné potenie, svrbenie, poruchy kože, žihľavka

 • bolesť v krku

 • nutkanie vyprázdniť močový mechúr, časté močenie, neschopnosť primerane vyprádzniť močový mechúr

 • zimnica, opuch tváre, strata tkaniva pod kožou v mieste podania injekcie, lokálne reakcie, periférny opuch v dôsledku nahromadenia tekutiny, horúčka


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • absces(hnisavé ložisko), zápal kože a mäkkých tkanív, vredy, pásový opar, zápal obličiek

 • rakovina kože

 • zvýšený počet bielych krviniek, znížený počet bielych krviniek, zväčšená slezina, znížený počet krvných doštičiek, zmena v tvare bielych krviniek

 • zväčšená štítna žľaza alebo nadmerná činnosť štítnej žľazy

 • slabá znášanlivosť alkoholu, dna, zvýšenie hladín tukov v krvi, zvýšenie sodíka v krvi, zníženie sérového feritínu

 • nezvyčajné sny, zmätenosť, euforická nálada, zrakové a sluchové halucinácie, voňanie, cítenie chuti alebo cítenie niečoho čo tam nie je (halucinácie), agresivita, nezvyčajne zlepšená nálada, porucha osobnosti, pokus o samovraždu

 • znížená citlivosť a bolesť rúk (syndróm karpálneho tunela), mentálne poruchy, záchvaty (kŕče), problémy pri písaní a čítaní, poruchy svalov, problémy s pohybom, svalové kŕče, zápal nervov, abnormálne nervovo-svalové spojenie vedúce k abnormálnej svalovej funkcii, mimovoľný rýchly pohyb očných búľv, paralýza, prepadávanie nohy (ochrnutie lýtkového nervu), stav bezvedomia (stupor), škvrny v zornom poli

 • katarakta (sivý zákal), lézie očnej rohovky, suché oko, krvácanie z oka, pokles horného očného viečka, rozšírenie zrenice, degenerácia zrakového nervu vedúce k poruchám videnia

 • údery srdca navyše mimo riadneho rytmu (extrasystoly), pomalé údery srdca, občasné rýchle údery srdca

 • kŕčové žily

 • pravidelné zastavenie dýchania, krvácanie z nosa, veľmi rýchle alebo hlboké dýchanie (hyperventilácia), pocit zovretia hrdla, problémy s pľúcami, neschopnosť dýchať kvôli stiahnutiu hrdla (dusivý pocit)

 • zápal čreva, polypy v hrubom čreve, črevný zápal, grganie, vred pažeráka, zápal ďasien, krvácanie z konečníka, zväčšené slinné žľazy

 • žlčníkové kamene, zväčšená pečeň

 • opuch kože a mäkkých tkanív, kontaktná kožná vyrážka, bolestivé červené hrčky na koži, hrčky na koži,

 • opuch , zápal a bolesť kĺbov (artritída alebo osteoartritída), zápal a bolesť vačkov s tekutinou lemujúcich kĺb (existujú pri niektorých kĺboch), bolesť v boku, zmenšenie svalovej hmoty

 • krv v moči, obličkové kamene, ochorenie močových ciest, abnormality v močovom náleze

 • potrat

 • opuch prsníkov, ťažkosti s dosiahnutím erekcie, pokles alebo vyklenutie panvových orgánov z ich miesta (prolaps panvových orgánov), pretrvávajúca erekcia, poruchy prostaty, patologické výsledky PAP testu (steru z krčka maternice), poruchy semenníkov, krvácanie z pošvy, vaginálne ochorenie

 • cysta, nevoľnosť po požití alkoholu, nižšia telesná teplota ako zvyčajne (hypotermia), nešpecifický zápal, zničenie tkaniva v mieste podania injekcie, problémy so sliznicami

 • poruchy po očkovaní


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekáraalebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Môžete tiež hlásiť vedľajšie účinky priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informáciío bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Copaxone 40 mg/ml


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte v chladničke (2 °C ‑ 8 °C).

Copaxone 40 mg/ml naplnená injekčná striekačka môže byť uchovávaný najviac jeden mesiac mimo chladničky pri izbovej teplote. Môžete tak urobiť iba jedenkrát. Po mesiaci každý liek Copaxone 40 mg/ml naplnená injekčná striekačka, ktorý nebol použitý a je stále v originálnom neporušenom balení, musí byť vrátený do chladničky.


Neuchovávajte v mrazničke.


Uchovávajte naplnené injekčné striekačky vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu a na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Zlikvidujte všetky injekčné striekačky, ktoré obsahujú častice.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Copaxone 40 mg/ml obsahuje

- Liečivo je glatirameracetát. 1 ml injekčného roztoku (je to obsah jednej naplnenej injekčnej striekačky) obsahuje 40 mg glatirameracetátu.

- Ďalšie zložky sú manitol a voda na injekciu.


Ako vyzerá Copaxone 40 mg/ml a obsah balenia

Copaxone 40 mg/ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke je sterilný a číry roztok bez viditeľných častíc. Ak roztok obsahuje častice, zahoďte ho a začnite znovu. Použite novú injekčnú striekačku.


Copaxone 40 mg/ml sa dodáva v balení obsahujúcom 3 alebo 12 naplnených injekčných striekačiek, každá obsahuje 1 ml injekčného roztoku a v multibalení obsahujúcom 3 balenia, každé obsahuje 12 naplnených injekčných striekačiek s 1 ml injekčného roztoku.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha, Česká republika


Výrobca:

Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod názvom COPAXONE 40 mg/ml:

Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko,Maďarsko, Írsko, Island, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Slovenská republika, Slovinsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.


7
Copaxone 40 mg/ml

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Copaxone 40 mg/ml

injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jeden ml injekčného roztoku obsahuje 40 mg glatirameracetátu* , čo zodpovedá 36 mg bázy glatirameru na naplnenú injekčnú striekačku

* Glatirameracetát je octanová soľ syntetických polypeptidov obsahujúca štyri prirodzene sa vyskytujúce aminokyseliny: kyselinu L-glutámovú, L-alanín, L–tyrozín a L-lyzín s molárnymi frakčnými rozpätiami 0,129–0,153; 0,392–0,462; 0,086–0,100 a 0,300–0,374 v uvedenom poradí. Priemerná molekulová hmotnosť glatirameracetátu je 5 000–9 000 daltonov.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke


Číry roztok bez viditeľných čiastočiek.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Copaxone je indikovaný na liečbu relapsujúcich foriem sklerózy multiplex (SM) (dôležité informácie o populácii, pre ktorú bola stanovená účinnosť, nájdete v časti 5.1).


Copaxone nie je indikovaný na primárnu ani sekundárnu progresívnu SM.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Odporúčaná dávka pre dospelých je 40 mg Copaxonu (jedna naplnená injekčná striekačka), podávaná ako subkutánna injekcia trikrát týždenne s najmenej 48‑hodinovým odstupom.


V súčasnosti nie je známe, ako dlho má byť pacient liečený.


Rozhodnutie o dlhodobej liečbe musí urobiť ošetrujúci lekár na základe individuálneho prístupu.


Pediatrická populácia

Deti a adolescenti: Pre Copaxone neboli u detí a adolescentov vykonané žiadne klinické skúšania ani farmakokinetické štúdie. Nie je dostatok dostupných informácii o použití Copaxone 40 mg/ml podávaného trikrát týždenne u detí a adolescentov mladších ako 18 rokov, aby sa vytvorili odporúčania pre jeho použitie. Preto sa Copaxone 40 mg/ml podávaný trikrát týždenne nesmie používať v tejto populácii.


Starší pacienti

Podávanie Copaxone nebolo u starších pacientov špecificky skúmané.


Pacienti s poruchou obličiek

Podávanie Copaxone nebolo u pacientov s poruchou obličiek špecificky skúmané (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania

Pacienti musia byť poučení, ako si majú sami podávať injekciu a prvú injekciu si musia podať pod dohľadom zdravotníckeho personálu a zostať pod jeho dohľadom 30 minút po aplikácii.


Každá injekcia sa musí aplikovať na iné miesto, aby sa znížila pravdepodobnosť lokálneho podráždenia alebo bolesti v mieste injekcie. Vhodné miesta na injekciu, ktorú si pacient môže sám aplikovať, sú ramená, brucho, boky a stehná.


4.3 Kontraindikácie


Copaxone je kontraindikovaný v nasledujúcich prípadoch:

pri precitlivenosti na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

u gravidných žien


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Copaxone sa má podávať iba subkutánne. Copaxone sa nemá podávať intravenózne alebo intramuskulárne.


Liečba Copaxonom sa má začať pod dohľadom neurológa alebo lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou SM.


Ošetrujúci lekár má pacientovi vysvetliť, že v priebehu pár minút po podaní injekcie Copaxonu sa môže objaviť niektorá z nasledujúcich reakcií: vazodilatácia (návaly), bolesť na hrudi, dyspnoe, palpitácie alebo tachykardia. Väčšina týchto symptómov trvá krátko a vymizne spontánne bez následkov. Ak sa objaví závažný nežiaduci účinok, pacient musí okamžite prerušiť liečbu Copaxonom a vyhľadať svojho lekára alebo prvú pomoc. Symptomatická liečba sa môže začať podľa uváženia lekára.


Nie je známe, že by niektorá skupina pacientov bola viac ohrozená týmito reakciami. Napriek tomu sa musí postupovať opatrne pri podávaní Copaxonu pacientom s poruchami srdca. Títo pacienti musia byť počas liečby pravidelne sledovaní.


Výskyt kŕčov a/alebo anafylaktoidných alebo alergických reakcií bol zaznamenaný zriedkavo. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť závažné reakcie z precitlivenosti (napr. bronchospazmus, anafylaxia alebo urtikária). Ak sú reakcie závažné, musí sa začať vhodná liečba a podávanie Copaxonu má byť prerušené.


Protilátky reagujúce na glatirameracetát boli detegované v sére pacientov počas dennej opakovanej liečby Copaxonom. Maximálne hladiny boli dosiahnuté v priemere po 3-4 mesiacoch liečby, potom sa znížili a stabilizovali na hodnotách mierne zvýšených oproti pôvodným hodnotám.


Nie je dokázané, že tieto protilátky reagujúce na glatirameracetát sú neutralizujúce, alebo že ich vznik môže ovplyvniť klinickú účinnosť Copaxonu.


U pacientov s poruchou obličiek musia byť počas liečby Copaxonom monitorované renálne funkcie. Hoci u pacientov nebolo dokázané ukladanie imunokomplexov v glomeruloch, nedá sa takáto možnosť vylúčiť.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie Copaxonu s inými liekmi neboli oficiálne hodnotené.


Informácie o interakcii s interferónom beta nie sú dostupné.


Zvýšený výskyt reakcií v mieste vpichu sa zaznamenal u pacientov, ktorým sa súbežne s Copaxonom podávali kortikosteroidy.


Štúdie in vitronaznačujú, že glatirameracetát sa v krvi silno viaže na plazmatické proteíny, nie je však nahradený ani nenahradzuje fenytoín alebo karbamazepín. Pretože existuje teoretická možnosť, že Copaxone môže ovplyvniť distribúciu látok viažucich sa na proteíny, súbežné podávanie takýchto liekov sa musí pozorne sledovať.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití Copaxonuu gravidných žien.Štúdie na zvieratách neposkytujú dostatok údajov o účinkoch počas gravidity, embryonálneho/fetálneho vývoja, pôrodu a postnatálneho vývoja (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Copaxone je kontraindikovaný počas gravidity.


Počas liečby týmto liekom musí byť zvážené použitie kontraceptív.


Laktácia

Údaje o vylučovaní glatirameracetátu,jeho metabolitov alebo protilátok do materského mlieka nie sú k dispozícii. Pri podávaní dojčiacim matkám sa má postupovať opatrne. Má sa zvážiť relatívny pomer rizika a prínosu pre matku a dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Väčšina údajov o bezpečnosti Copaxonu bola zhromaždená pre Copaxone 20 mg/ml podávaný vo forme subkutánnej injekcie jedenkrát denne. Táto časť uvádza zhromaždené údaje o bezpečnosti zo štyroch placebom kontrolovaných klinických skúšaní s Copaxonom 20 mg/ml podávaným jedenkrát denne a z jedného placebom kontrolovaného klinického skúšania s Copaxonom 40 mg/ml podávaným trikrát týždenne.


Priame porovnávanie bezpečnosti medzi Copaxonom 20 mg/ml (podávaný denne) a 40 mg/ml (podávaný trikrát týždenne) v rovnakej štúdii sa nevykonávalo.


Copaxone 20 mg/ml (podávaný jedenkrát denne)


Vo všetkých klinických skúšaniach s Copaxonom 20 mg/ml boli reakcie v mieste vpichu najčastejšie sa vyskytujúcimi nežiaducimi reakciami a popisovala ich väčšina pacientov, ktorým sa Copaxone podával. V kontrolovaných štúdiách bol počet pacientov, ktorí hlásili takéto reakcie najmenej jedenkrát, vyšší u pacientov liečených Copaxonom 20 mg/ml (70 %) oproti pacientom užívajúcim placebo (37 %). Najčastejšie hlásené reakcie v mieste vpichu, ktoré boli hlásené častejšie pri Copaxone 20 mg/ml ako u pacientov liečených placebom, boli erytém, bolesť, zhrubnutie, svrbenie, edém, zápal a precitlivenosť.


Reakcia, spojená s minimálne jedným alebo s viacerými z nasledujúcich príznakov, bola popísaná ako bezprostredná postinjekčná reakcia: vazodilatácia, bolesť na hrudníku, dýchavica, palpitácia alebo tachykardia. Táto reakcia sa môže objaviť v priebehu niekoľkých minút po podaní injekcie Copaxonu. Najmenej jeden príznak uvedenej bezprostrednej postinjekčnej reakcie bol hlásený najmenej raz u 31 % pacientov, ktorým sa podával Copaxone 20 mg/ml v porovnaní s 13 % u pacientov, ktorí dostávali placebo.


Všetky nežiaduce reakcie, ktoré boli častejšie hlásené u pacientov používajúcich Copaxone 20 mg/ml ako u pacientov dostávajúcich placebo, sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. Tieto údaje pochádzajú zo štyroch pivotných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických skúšaní s celkovým počtom 512 pacientov liečených liekom Copaxone 20 mg/deň a 509 pacientov liečených placebom počas až 36 mesiacov. Tri klinické skúšania u pacientov s relapsujúco-remitujúcou sklerózou multiplex (RRMS) zahŕňali celkovo 269 pacientov, ktorí boli liečení Copaxonom 20 mg/deň a 271 pacientov užívajúcich placebo, počas až 35 mesiacov. Štvrté klinické skúšanie u pacientov s prvou klinickou epizódou a zisteným vysokým rizikom vzniku klinicky jednoznačnej sklerózy multiplex zahŕňalo 243 pacientov liečených liekom Copaxone 20 mg/deň a 238 pacientov liečených placebom počas až 36 mesiacov.


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1000 až <1/100)

Infekcie a nákazy

Infekcia, chrípka

Bronchitída, gastroenteritída, herpes simplex, otitis media, rinitída, dentogénny absces, vaginálna kandidóza*

Absces, celulitída, vred, herpes zoster, pyelonefritída

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)


Benígny novotvar kože, novotvary

Rakovina kože

Poruchy krvi a lymfatického systému


Lymfadenopatia*

Leukocytóza, leukopénia, splenomegália, trombocytopénia, abnormálna morfológia lymfocytov


Poruchy imunitného systému


Hypersenzitivita


Poruchy endokrinného systémuStruma, hypertyreoidizmus

Poruchy metabolizmu a výživy


Anorexia, prírastok na hmotnosti*

Neznášanlivosť alkoholu, dna, hyperlipidémia, zvýšenie hladiny sodíka v krvi, zníženie sérového feritínu


Psychické poruchy

Úzkosť*, depresia

Nervozita

Abnormálne sny, zmätenosť,

euforická nálada, halucinácie, nepriateľské správanie, mánia, poruchy osobnosti, suicidálny pokus

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Dysgeúzia, hypertónia, migréna, poruchy reči, synkopa, tremor*,


Syndróm karpálneho tunela, kognitívna porucha, kŕč, dysgrafia, dyslexia, dystónia, motorická dysfunkcia, myoklónia, neuritída, neuromuskulárna blokáda, nystagmus, paralýza, ochrnutie peroneálneho nervu, stupor, poruchy zorného poľa


Poruchy oka


Diplopia, ochorenie oka*

Katarakta, korneálna lézia, suché oko, hemorágia oka, ptóza očného viečka, mydriáza, atrofia optického nervu


Poruchy ucha a labyrintu


Ochorenie ucha


Poruchy srdca a poruchy srdcovej činnosti


Palpitácie*, tachykardia*


Extrasystoly, sínusová bradykardia, paroxyzmálna tachykardia


Poruchy ciev

Vazodilatácia*


Kŕčové žily

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dyspnoe*

Kašeľ, sezónna rinitída

Apnoe, epistaxa, hyperventilácia, laryngospazmus, porucha pľúc, pocit dusenia

Poruchy gastrointestinál-neho traktu

Nauzea*

Anorektálne poruchy, zápcha, zubný kaz, dyspepsia, dysfágia, inkontinencia stolice, vracanie*


Kolitída, polyp hrubého čreva, enterokolitída, grganie, vred na pažeráku, periodontitída, rektálne krvácanie, zväčšenie slinných žliaz


Poruchy pečene a žlčových ciest


Abnormálne výsledky funkčných testov pečene


Cholelitiáza, hepatomegália

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka*

Ekchymóza, hyperhydróza, pruritus, poruchy kože*, urtikária


Angioedém, kontaktná dermatitída, erythema nodosum, kožné noduly

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť kĺbov, bolesť chrbta*

Bolesť krku

Artritída, burzitída, bolesť v boku, atrofia svalov, osteoartritída


Poruchy obličiek a močových ciest


Urgentné nutkanie na močenie, polakizúria, zadržiavanie moču


Hematúria, nefrolitiáza, poruchy močového traktu, abnormálny nález v moči


Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom obdobíPotrat

Poruchy reprodukčného systému a prsníkovNaliatie pŕs, erektilná dysfunkcia, prolaps orgánov malej panvy, priapizmus, poruchy prostaty, abnormálny ster krčka maternice, poruchy semeníkov, vaginálne krvácanie, vulvovaginálne poruchy


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia, bolesť na hrudi*, reakcie v mieste vpichu*§, bolesť*

Zimnica*, opuch tváre*, atrofia v mieste vpichu#, lokálne reakcie*, periférny edém, edém, pyrexia

Cysta, efekt nevoľnosti po požití alkoholu, hypotermia, bezprostredná postinjekčná reakcia, zápal, nekróza v mieste podania, poruchy slizníc


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupuPostvakcinačný syndróm


* Viac ako o 2 % (>2/100) vyšší výskyt v skupine liečenej Copaxonom ako v skupine užívajúcej placebo. Nežiaduce reakcie bez symbolu * reprezentuje rozdiel menší alebo rovný 2%.

§ Termín „reakcie v mieste vpichu“ (rôzne druhy) zahŕňa všetky nežiaduce reakcie objavujúce sa v mieste vpichu okrem atrofie v mieste vpichu a nekrózy v mieste vpichu, ktoré sú uvedené osobitne v tabuľke.

# Zahŕňa podmienky, ktoré súvisia s lokalizovanou lipoatrofiou na miestach vpichu.


V štvrtom klinickom skúšaní uvedenom vyššie, otvorená (open-label)fáza liečby nasledovala placebom kontrolovanú fázu. Neboli pozorované žiadne zmeny v známom rizikovom profile Copaxonu 20 mg/ml ani počas nasledujúcej otvorenej (open-label) fázy trvajúcej 5 rokov.


Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000) záznamy o anafylaktoidných reakciách boli získané od pacientov so SM liečených Copaxonom v nekontrolovaných klinických skúšaniach a z postmarketingových sledovaní podávania Copaxonu.


Copaxone 40 mg/ml (podávaný trikrát týždenne)


Bezpečnosť Copaxonu 40 mg/ml bola vyhodnocovaná na základe dvojito zaslepeného, placebom kontrolovaného klinického skúšania u pacientov s RRMS, v ktorom bolo celkovo 943 pacientov liečených Copaxonom 40 mg/ml trikrát týždenne a 461 pacientov liečených placebom po dobu 12 mesiacov.


Druhy nežiaducich liekových reakcií pozorované u pacientov liečených Copaxonom 40 mg/ml podávaným trikrát týždenne boli vo všeobecnosti tie, ktoré už boli známe pre Copaxone 20 mg/ml podávaný denne. Konkrétne boli nežiaduce reakcie v mieste podania injekcie (injection site reactions,ISR) a okamžité reakcie po podaní injekcie (immediate post‑injection reactions,IPIR) hlásené s nižšou frekvenciou výskytu pre Copaxone 40 mg/ml podávaný trikrát týždenne ako pre Copaxone 20 mg/ml podávaný denne (35,5 % oproti 70 % pre ISR a 7,8 % oproti 31 % pre IPIR, v uvedenom poradí).


Reakcie v mieste podania injekcie boli hlásené u 36 % pacientov, ktorým bol podávaný Copaxone 40 mg/ml v porovnaní s 5 % pacientov, ktorým bolo podávané placebo. Okamžitá reakcia po podaní injekcie bola hlásená u 8 % pacientov, ktorým bol podávaný Copaxone 40 mg/ml v porovnaní s 2 % pacientov, ktorým bolo podávané placebo.


Zaznamenaných je niekoľko špecifických nežiaducich reakcií:


 • Anafylaktická odpoveď bola zriedka pozorovaná (≥1/10 000, <1/1 000) u pacientov s MS liečených Copaxonom 20 mg/ml v nekontrolovaných klinických skúšaniach a po uvedení lieku na trh. Nahlásilo ju 0,3 % pacientov, ktorým bol podávaný Copaxone 40 mg/ml (menej časté: 1/1 000 až <1/100).


 • Neboli hlásené žiadne prípady nekrózy v mieste podania injekcie.


 • Erytém kože a bolesť končatín, neuvádzané pre Copaxone 20 mg/ml, boli obidva individuálne hlásené u 2,1 % pacientov, ktorým bol podávaný Copaxone 40 mg/ml (časté: 1/100 až <1/10).


 • Poškodenie pečene vyvolané liekom a toxická hepatitída, takisto zriedka pozorované u pacientov so SM liečených Copaxonom 20 mg/ml počas sledovania po uvedení na trh, boli individuálne hlásené u jedného pacienta (0,1 %), ktorému bol podávaný Copaxone 40 mg/ml (menej časté: 1/1 000 až <1/100).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Bolo hlásených niekoľko prípadov predávkovania Copaxonom (do dávky 300 mg glatirameracetátu). Tieto prípady neboli spojené s inými nežiaducimi účinkami ako tými, ktoré sú uvedené v časti „Nežiaduce účinky“.


V prípade predávkovania majú byť pacienti monitorovaní a má sa začať vhodná symptomatická a podporná liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: cytostatiká a imunomodulátory, iné imunostimulanciá

ATC kód: L03AX13


Mechanizmus/my, ktorým/mi glatirameracetát pôsobí u pacientov so SM, nie je/sú úplne objasnený/é. Predpokladá sa však, že ovplyvňuje imunitné procesy, ktoré sa v súčasnosti pokladajú za zodpovedné za patogenézu SM. Túto hypotézu podporujú výsledky štúdií, ktoré boli vykonané s cieľom objasniť patogenézu experimentálnej alergickej encefalomyelitídy (EAE), stav, ktorý je možno vyvolať u niekoľkých druhov zvierat prostredníctvom imunizácie látkou izolovanou z centrálneho nervového systému, ktorý obsahuje myelín a často sa používa ako experimentálny model SM u zvierat. Štúdie vykonané u zvierat i u pacientov s SM naznačujú, že po podaní glatirameracetátu sa indukujú glatirameracetát-špecifické supresorové T bunky a dochádza k ich aktivácii na periférii.


Relapsujúco-remitujúca skleróza multiplex


Dôkazy podporujúce účinnosť injekcie Copaxone 40 mg/ml podávanej subkutánne trikrát týždenne v znížení frekvencie relapsov pochádzajú z jednej 12‑mesačnej placebom kontrolovanej štúdie.


V pivotnom klinickom skúšaní bola relapsujúco-remitujúca skleróza multiplex charakterizovaná najmenej jedným zaznamenaným relapsom za posledných 12 mesiacov alebo najmenej dvoma zaznamenanými relapsmi za posledných 24 mesiacov, alebo jedným zaznamenaným relapsom za posledných 12 až 24 mesiacov s najmenej jednou zaznamenanou gadolíniom sa zvýrazňujúcou T1 léziou na zobrazení magnetickej rezonancie (MRI) vykonanej v priebehu posledných 12 mesiacov.


Primárnym ukazovateľom výsledku bol celkový počet potvrdených relapsov. Sekundárne výsledky MRI zahŕňali kumulatívny počet nových/zväčšujúcich sa T2 lézií a kumulatívny počet zvýrazňujúcich sa lézií na T1 vážených obrazoch, oba merané v 6. a 12. mesiaci.


Celkovo 1404 pacientov bolo randomizovaných v pomere 2:1 na podávanie buď Copaxonu 40 mg/ml (n = 943) alebo placeba (n = 461).Obidve liečebné skupiny boli porovnateľné s ohľadom na východiskové demografické údaje, charakteristické znaky choroby SM a parametre MRI. Počas 2 rokov pred skríningom mali pacienti medián počtu relapsov na úrovni 2.0.


V porovnaní s placebom mali pacienti liečení Copaxonom 40 mg/ml trikrát týždenne zmysluplné a štatisticky významné zníženie primárnych aj sekundárnych ukazovateľov výsledkovkonzistentné s liečebným účinkom Copaxonu 20 mg/ml podávaným denne.


Nasledujúca tabuľka uvádza hodnoty primárnych a sekundárnych ukazovateľov výsledkov pre populáciu s liečebným zámerom:


Ukazovateľ výsledkov

Korigované priemerné odhady

Hodnota p

Copaxone

(40 mg/ml)

(N = 943)

Placebo

(N = 461)

Ročný výskyt relapsov (annualized relapse rate, ARR)

0,331

0,505

p<0,0001

Absolútny rozdiel rizík*

(95 % intervaly spoľahlivosti)

-0,174 [-0,2841 až -0,0639]


Kumulatívny počet nových/zväčšujúcich sa T2 lézií v 6. a 12. mesiaci

3,650

5,592

p<0,0001

Pomer relatívnych rizík** (95 % intervaly spoľahlivosti)

0,653 [0,546 až 0,780]


Kumulatívny počet zvýrazňujúcich sa lézií na T1 vážených obrazoch v 6. a 12. mesiaci

0,905

1,639

p< 0,0001

Pomer relatívnych rizík** (95 % intervaly spoľahlivosti)

0,552 [0,436 až 0,699]


*Absolútny rozdiel rizík je definovaný ako rozdiel medzi korigovanou priemernou hodnotou ARR lieku GA 40 mg podávaným trikrát týždenne a korigovanou priemernou hodnotou ARR placeba.

**Pomer relatívnych rizík je definovaný ako pomer medzi korigovanými priemernými relatívnymi rizikami GA 40 mg trikrát týždenne a placebom.


Priame porovnávanie účinnosti a bezpečnosti medzi Copaxonom 20 mg/ml (podávaným jedenkrát denne) a 40 mg/ml (podávaným trikrát týždenne) v tej istej štúdii sa nevykonávalo.


Nie je dokázané, že by liečba Copaxonom mala v tejto 12‑mesačnej štúdii vplyv na progresiu postihnutia alebo trvanie relapsov.


V súčasnosti nie sú k dispozícii údaje o používaní Copaxonu u pacientov s primárne alebo sekundárne progresívnou formou ochorenia.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetické štúdie u pacientov neboli vykonané. Údaje získané in vitroa obmedzené údaje od zdravých dobrovoľníkov naznačujú, že pri subkutánnom podaní glatirameracetátu sa liečivo ľahko absorbuje a veľká časť dávky sa rýchlo degraduje na menšie fragmenty už v podkožnom tkanive.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní,genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí, okrem informácií uvedených v iných častiach SPC. Vzhľadom k nedostatku farmakokinetických údajov u ľudí, nemôžu byť stanovené rozdiely v expozícii medzi zvieratami a ľuďmi.


U malého počtu potkanov a opíc liečených najmenej 6 mesiacov bolo hlásené ukladanie imunokomplexu v glomeruloch obličiek. V dvojročnej štúdii na potkanoch nebolo ukladanie imunokomplexov v glomeruloch obličiek pozorované.


Po aplikácii senzibilizovaným zvieratám (morčatá alebo myši) bola zaznamenaná anafylaxia. Význam týchto údajov pre ľudí nie je známy.


Po opakovanom podávaní zvieratám bola často pozorovaná toxicita v mieste vpichu injekcie.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


manitol

voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Naplnené injekčné striekačky uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte v chladničke (2°C-8°C). Neuchovávajte v mrazničke.

Pokiaľ naplnené injekčnéstriekačky nemôžu byť uchovávané v chladničke, môžu byť jedenkrát uchovávané pri izbovej teplote (15°C-25°C), až po dobu 1 mesiaca.

Ak Copaxone naplnené injekčné striekačky neboli použité a sú v pôvodnom obale, musia byť po tejto lehote 1 mesiaca vrátené do chladničky (2°C-8°C).


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Naplnená injekčná striekačka obsahujúca Copaxone 40 mg/ml, injekčný roztok pozostáva z 1 ml dlhej striekačky z bezfarebného skleného valca typu I so vsadenou ihlou, s modrým plastovým piestom, gumenou zátkou a krytom ihly.


Copaxone 40 mg/ml je dostupný v baleniach obsahujúcich 3 alebo 12 naplnených injekčných striekačiek s 1 ml injekčného roztoku alebo v multibalení obsahujúcom 36 (3 balenia po 12) naplnených injekčných striekačiek s 1 ml injekčného roztoku.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Iba na jednorazové použitie. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Teva Pharmaceuticals CR s.r.o.

Radlická 3185/1c

150 00 Praha

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


59/0104/15-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/Predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


03/2015

10Copaxone 40 mg/ml