+ ipil.sk

Cordipin retardPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07191


Písomná informácia pre používateľa


Cordipin retard

20 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním

Nifedipín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Cordipin retard a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Cordipin retard

 3. Ako užívať Cordipin retard

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Cordipin retard

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Cordipin retarda na čo sa používa


Cordipin retard blokuje vstup vápnika do buniek srdcového svalu a hladkého svalstva artérií. Zníženie činnosti srdca bezprostredne znižuje spotrebu kyslíka. V dôsledku zľahčenia činnosti srdca sa nepriamo zníži tiež potreba kyslíka.


Uvoľňovanie nifedipínu z tablety s predĺženým uvoľňovaním je pomalšie, takže nifedipín dosahuje maximálnu koncentráciu za 2 až 4 hodiny a jeho účinok pretrváva 10 až 12 hodín.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Cordipin retard


Neužívajte Cordipin retard,:

 • ak ste alergický na nifedipín alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte kardiovaskulárny šok (ak je krvné zásobenie vašich orgánov nedostatočné a sú slabo zásobované kyslíkom a máte abnormálne nízky krvný tlak),

 • ak máte pokročilú stenózu aorty (zúženie srdcovej chlopne),

 • ak máte porfýriu (porucha porfyrínového metabolizmu),

 • ak užívate rifampicín (na liečbu bakteriálnej infekcie).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Cordipin retard, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika alebo zdravotnú sestru.

Informujte vášho lekára ak máte, alebo ste mali niektorý z nasledujúcich prejavov :

 • veľmi nízky krvný tlak, srdcové zlyhanie, stenózu aorty (zúženie srdcovej chlopne).

 • ak ste tehotná alebo dojčíte, iba ak nemáte inú možnosť liečby vášho stavu.Váš lekár bude sledovať váš krvný tlak, ak dostávate súčasne Cordipin retard a infúziu horčíka.

 • ak máte poškodenú funkciu pečene.


Deti a dospievajúci

Neodporúča sa použitie Cordipinu retard u detí a dospievajúcich do 18 rokov, pretože nie sú dostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti v tejto populácii.


Iné lieky a Cordipin retard

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Cordipin retard môže ovplyvňovať, alebo byť ovplyvnený inými liekmi, ako sú:

 • erytromycín, chinupristín alebo dalfopristín alebo iné podobné antibiotiká (na liečbu bakteriálnych infekcií)

 • ritonavir alebo podobné lieky (na liečbu HIV vírusovej infekcie)

 • ketokonazol a podobné lieky (na liečbu plesňových infekcií)

 • nefazodon alebo fluoxetín (liečivá na liečbu depresie)

 • kyselina valproová, fenytoín, karbamazepín, fenobarbital (liečivá na liečbu epilepsie)

 • cimetidín, cisaprid (na liečbu pálenia záhy a gastrointestinálnych vredov)

 • iné lieky na liečbu hypertenzie (vysokého krvného tlaku)

 • digoxín, chinidín (na liečbu porúch srdcového rytmu)

 • takrolimus ( na potlačenie imunitnej odpevede)


Cordipin retard a jedlo

Cordipin retard môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.


Neužívajte Cordipin retard, ak ste tehotná.

Neodporúča sa užívanie Cordipinu retard u žien, ktoré plánujú otehotnieť v blízkej budúcnosti.

Nifedipín prechádza do materského mlieka. Počas liečby Cordipinom retard sa odporúča preventívne prerušiť dojčenie.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Cordipin retard môže u vás spôsobiť malátnosť, mdloby, silnú únavu alebo poruchy videnia. Ak vás ovplyvňuje týmto spôsobom, vyhnite sa vedeniu vozidiel a obsluhe strojov.

Toto je pravdepodobnejšie, ak začínate liečbu, meníte tablety, alebo ak ste požili alkohol.


3. Ako užívať Cordipin retard


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním dvakrát denne. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť na dve tablety s predĺženým uvoľňovaním dvakrát denne. U pacientov s chorobou, nazývanou Prinzmetalova angína sa denná dávka môže zvýšiť na 80 mg až 120 mg denne.


Nasledujte presne pokyny lekára. Nesmiete meniť dávkovanie, alebo prerušovať liečbu bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom.


Tablety užívajte celé a zapite pohárom vody. Tablety nedeľte, nedrvte a nehryzte.

Tablety môžete užívať pred, počas alebo po jedle.


Ak máte pocit, že je účinok tohto lieku pre vás príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Použitie u detí a dospievajúcich

Neodporúča sa použitie Cordipinu retard u detí a dospievajúcich do 18 rokov, pretože nie sú dostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti v tejto populácii.


Ak užijete viac Cordipinu retard, ako máte

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak je to možné, vezmite so sebou tablety alebo škatuľku k lekárovi.

Užitie väčšieho množstva tabliet môže viesť k prílišnému poklesu krvného tlaku, spomalenému alebo zrýchlenému srdcovému tepu. Môže tiež zapríčiniť zvýšenie hladiny krvného cukru alebo zvýšiť okyslenie krvi, opuch v pľúcach, zníženie hladiny kyslíka v krvi a poruchy vedomia, prípadne až bezvedomie.


Ak zabudnete užiť Cordipin retard

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Užite ihneď vašu obvyklú dávku a pokračujte podľa predpísaného režimu, čakajte 12 hodín pred užitím ďalšej dávky.


Ak prestanete užívať Cordipin retard

Angína pektoris: pri prerušení liečby sa môže objaviť bolesť na hrudi. Ak okolnosti vyžadujú prerušenie liečby, dávka sa má vysadzovať postupne. Preto neukončujte liečbu bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom.

Hypertenzia: pri prerušení liečby môže krvný tlak znovu stúpať. Žiadny liek znižujúci tlak krvi nelieči toto ochorenie, ale pomáha znížiť krvný tlak a udržiavať ho na požadovanej hodnote, čím predchádza alebo zmierňuje následky hypertenzie. Liečba Cordipinom retard je dlhodobá, ak si okolnosti nevyžiadajú prerušenie liečby.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté: vyskytuje sa u 1 až 10 osôb zo 100

 • bolesť hlavy

 • opuch, nával tepla

 • zápcha

 • celkový pocit nepohodlia


Menej časté: vyskytuje sa u 1 až 10 osôb z 1 000

 • alergické reakcie (s opuchom tváre, jazyka a krku)

 • úzkostné reakcie, spánkové poruchy

 • pocit točenia hlavy, migréna, nevoľnosť, tras

 • poruchy zraku

 • zrýchlený srdcový tep, uvedomovanie si tlkotu srdca, nízky krvný tlak, mdloby

 • krvácanie z nosa, upchatý nos

 • bolesť brucha, nevoľnosť (pocit choroby), pálenie záhy, nafukovanie, sucho v ústach

 • abnormálna funkcia pečene

 • kožná vyrážka

 • svalové kŕče, opuch kĺbov

 • zvýšené vylučovanie moču, bolestivé močenie

 • porucha erekcie

 • nešpecifická bolesť, triaška

Zriedkavé: vyskytuje sa u 1 až 10 osôb z 10 000

 • svrbenie

 • vyrážka, vrátane výraznej kožnej vyrážky, žihľavka a začervenanie kože

 • pichanie alebo stuhnutosť v rukách a nohách

 • abnormálna citlivosť končatín

 • opuch ďasien


Neznáme (frekvencia sa nedá sa určiť z dostupných údajov):

 • zníženie počtu bielych krviniek

 • vážna alergická reakcia, ktorá môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním a závrat

 • zvýšenie hladiny krvného cukru

 • zníženie hmatovej citlivosti, ospalosť

 • bolesť oka

 • bolesť na hrudi (angína pektoris)

 • dýchacie ťažkosti

 • vracanie

 • zožltnutie kože alebo očného bielka, ako následok poruchy pečene alebo krvi

 • vážne ochorenie s kožnými pľuzgiermi

 • alergická reakcia zapríčinená svetlom, vyrážka s červenou zmenou farby kože

 • bolesť kĺbov a svalov


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Cordipin retard

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Cordipin retard obsahuje


Liečivo je nifedipín. Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 20 mg nifedipínu.


Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, glycerolpalmitostearát, mastenec, koloidný oxid kremičitý bezvodý, nátriumlaurylsulfát, magnéziumstearát, povidon v jadre tablety a metakrylátový kopolymér, makrogol, oxid titaničitý (E171), chinolínová žlť (E104) a mastenec v obale tablety.


Ako vyzerá Cordipin retard a obsah balenia

Okrúhle mierne obojstranne vypuklé žlté filmom obalené tablety so skosenými hranami.


V škatuľke je 30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním v blistroch.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:


KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2014.


5Cordipin retard

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07191


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Cordipin retard

20 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 20 mg nifedipínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.

Okrúhle mierne bikonvexné žlté filmom obalené tablety so skosenými hranami.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


 • profylaxia spazmov koronárnych tepien

 • profylaxia chronickej stabilnej angíny pektoris

 • liečba hypertenzie


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie:


Pacientov je potrebné liečiť individuálne v závislosti od stupňa ochorenia a terapeutickej odozvy.


Odporúčania pri liečbe hypertenzie a angíny pektoris sú:


Zvyčajne je dostačujúca jedna tableta Cordipin retard dvakrát denne. Táto dávka sa môže v prípade potreby zvýšiť na dve tablety s predĺženým uvoľňovaním dvakrát denne. U pacientov s Prinzmetalovou angínou sa môže denná dávka zvýšiť na 80 mg alebo až na 120 mg denne.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť u detí do 18 rokov nebola stanovená.


Súčasne dostupné údaje pre použitie nifedipínu pri hypertenzii sú uvedené v časti 5.1.


Spôsob podávania:


Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa musia užívať po jedle.

Tableta sa musí prehltnúť celá a zapiť pohárom vody; nesmie sa lámať alebo rozhrýzť.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Nifedipín sa nesmie používať v prípadoch kardiovaskulárneho šoku.


Nifedipín sa nesmie kombinovať s rifampicínom, pretože kvôli enzýmovej indukcii môže dôjsť k zníženiu plazmatickej hladiny nifedipínu na neúčinnú (pozri časť 4.5).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri výrazne nízkom krvnom tlaku (ťažká hypotenzia so systolickým tlakom nižším ako 90 mm Hg), ako aj pri manifestnom srdcovom zlyhaní a v prípade závažnej aortálnej stenózy, je potrebná opatrnosť.


Nifedipín nemá byť používaný počas gravidity, ak klinický stav pacientky nevyžaduje liečbu nifedipínom. Nifedipín má byť vyhradený pre pacientky s ťažkou hypertenziou, ktoré nereagujú na štandardnú liečbu (pozri časť 4.6).


Neodporúča sa použitie nifedipínu počas dojčenia, pretože prestupuje do materského mlieka a účinky perorálneho užitia malých množstiev nifedipínu nie sú známe (pozri časť 4.6).


Ak je podávaný nifedipín s i.v. magnéziumsulfátom, tiež sa musí pozorne sledovať krvný tlak, pretože je možnosť prudkého poklesu krvného tlaku, čo môže poškodiť matku aj plod.


Pacienti s poškodenou funkciou pečene majú byť pozorne sledovaní a vo vážnych prípadoch môže byť potrebné zníženie dávky.


Nifedipín je metabolizovaný cytochrómom P450 3A4. Lieky, ktoré sú známe ako induktory alebo inhibítory tohto enzýmového systému, môžu ovplyvniť “first pass“ metabolizmus alebo klírens nifedipínu (pozri časť 4.5).


Liečivá, ktoré sú mierne až silné inhibítory cytochrómu P450 3A4, a teda zvyšujúce plazmatické koncentrácie nifedipínu sú napr.:

 • makrolidové antibiotiká (napr. erytromycín)

 • anti-HIV inhibítory proteázy (napr. ritonavir)

 • azolové antimykotiká (napr. ketokonazol)

 • antidepresíva nefazodón a fluoxetín

 • chinupristín/dalfopristín

 • kyselina valproová

 • cimetidín


Pri súbežnom použití s týmito liečivami sa má sledovať krvný tlak, prípadne zvážiť zníženie dávky nifedipínu.


 1. Liekové a iné interakcie


Lieky ovplyvňujúce nifedipín:


Nifedipín je metabolizovaný cytochrómom P450 3A4, ktorý je lokalizovaný ako v črevnej sliznici, tak v pečeni. Liečivá známe ako inhibítory alebo induktory tohto systému teda môžu ovplyvniť “first pass“ metabolizmus (po perorálnom podaní) alebo klírens nifedipínu (pozri časť 4.4)


Pri súbežnom použití nifedipínu s nasledovnými liečivami treba zvážiť rozsah ako aj trvanie interakcií:


Rifampicín

Rifampicín je silným induktorom cytochrómu P450 3A4. Počas súbežného podávania s rifampicínom je biologická dostupnosť nifedipínu zreteľne znížená, a tým oslabená jeho účinnosť. Použitie nifedipínu v kombinácii s rifampicínom je preto kontraindikované (pozri časť 4.3).


Pri súbežnom použití s nasledovnými miernymi až silnými inhibítormi cytochrómu P450 3A4 sa má sledovať krvný tlak, prípadne zvážiť zníženie dávky nifedipínu.


Makrolidové antibiotiká (napr.erytromycín)

Medzi nifedipínom a makrolidovými antibiotikami sa neuskutočnili žiadne interakčné štúdie. Niektoré makrolidové antibiotiká sú známymi inhibítormi cytochrómu P450 3A4 metabolizujúceho iné liečivá. Preto nemožno vylúčiť schopnosť zvyšovania plazmatických koncentrácií nifedipínu pri súbežnom použití oboch liečiv (pozri časť 4.4).


Azitromycín, hoci je štrukturálne podobný v rámci triedy makrolidových antibiotík, neinhibuje CYP3A4.


Anti-HIV inhibítory proteáz (napr. ritonavir)

Interakčné štúdie medzi nifedipínom a niektorými inhibítormi anti-HIV proteázy neboli ešte uskutočnené. Liečivá tejto triedy sú známymi inhibítormi cytochrómu P450 3A4. Navyše sa in vitropreukázalo, že liečivá tejto triedy inhibujú cytochrómom P450 3A4 sprostredkovaný metabolizmus nifedipínu. Preto po spoločnom podaní s nifedipínom nemožno vylúčiť podstatné zvýšenie koncentrácií nifedipínu v plazme ako následok zníženého “first pass“ metabolizmu a zníženej eliminácie (pozri časť 4.4).


Azolové antimykotiká (napr. ketokonazol)

Nebola uskutočnená oficiálna interakčná štúdia skúmajúca liekové interakcie medzi nifedipínom a niektorými azolovými antimykotikami. Liečivá tejto triedy sú známymi inhibítormi cytochrómu P450 3A4. Po súčasnom podaní s nifedipínom nemožno vylúčiť podstatné zvýšenie biologickej dostupnosti nifedipínu v systéme ako následok zníženého “first pass“ metabolizmu (pozri časť 4.4).


Fluoxetín

Klinické interakčné štúdie skúmajúce možné liekové interakcie medzi nifedipínom a fluoxetínom ešte neboli uskutočnené. Ukázalo sa, že fluoxetín inhibuje in vitro cytochrómom P450 3A4 sprostredkovaný metabolizmus nifedipínu. Preto nemožno vylúčiť pri súbežnom použití oboch liečiv zvýšenie kocentrácií nifedipínu v plazme (pozri časť 4.4).


Nefazodón

Klinické interakčné štúdie skúmajúce možné liekové interakcie medzi nifedipínom a nefazodónom ešte neboli uskutočnené. Nefazodón je známym inhibítorom cytochrómom P450 3A4 sprostredkovaného metabolizmu iných liečiv. Preto nemožno vylúčiť pri súbežnom použití oboch liečiv zvýšenie koncentrácií nifedipínu v plazme (pozri časť 4.4).


Chinupristín / Dalfopristín

Súbežné podávanie chinupristínu / dalfopristínu a nifedipínu môže viesť k vzostupu koncentrácií nifedipínu v plazme (pozri časť 4.4).


Kyselina valproová

Klinické interakčné štúdie skúmajúce možné liekové interakcie medzi nifedipínom a kyselinou valproovou ešte neboli uskutočnené. Pretože sa ukázalo, že kyselina valproová zvyšuje plazmatické koncentrácie štrukturálne podobného blokátora vápnikového kanála nimodipínu ako následok inhibície enzýmu, nemožno vylúčiť vzostup koncentrácie nifedipínu v plazme a zosilnenie, či zvýšenie jeho účinnosti (pozri časť 4.4).


Cimetidín

Vzhľadom na jeho inhibíciu cytochrómu P450 3A4, cimetidín zvyšuje koncentrácie nifedipínu v plazme a môže zosilniť antihypertenzné účinky (pozri časť 4.4).


Ďalšie štúdie


Cisaprid

Súbežné podanie cisapridu a nifedipínu môže viesť k vzostupu koncentrácie nifedipínu v plazme.


Antiepileptiká indukujúce cytochróm P450 3A4, ako napr. fenytoín, karbamazepín a fenobarbital

Fenytoín indukuje cytochróm P450 3A4. Počas súbežného podania s fenytoínom je biologická dostupnosť nifedipínu znížená, a tým oslabená jeho účinnosť. Pri súčasnom podávaní oboch liečiv sa má sledovať klinická odpoveď na nifedipín a, ak je potrebné, môže sa zvážiť zvýšenie dávky nifedipínu. Ak je pri súbežnej liečbe dávka nifedipínu zvýšená, pri vysadzovaní fenytoínu z liečby sa má zvážiť zníženie dávky nifedipínu.


Neboli uskutočnené žiadne oficiálne interakčné štúdie medzi nifedipínom a karbamazepínom alebo fenobarbitalom. Keďže sa ukázalo, že obe liečivá znižujú hladinu štrukturálne podobného blokátora vápnikového kanála nimodipínu ako následok enzýmovej indukcie, nemožno vylúčiť zníženie koncentrácie nifedipínu v plazme, a tým zníženie jeho účinnosti.


Účinky nifedipínu na iné liečivá:


Lieky znižujúce krvný tlak


Nifedipín môže zvýšiť hypotenzný účinok súbežne podávaných antihypertenzív, ako:


 • diuretiká

 • beta-blokátory

 • ACE-inhibítory

 • AT-1 antagonisty

 • iné vápnikové blokátory

 • α -adrenergné blokátory

 • inhibítory PDE5

 • α-metyldopa


Pri súbežnom podávaní nifedipínu s betablokátormi majú byť pacienti sledovaní, pretože v jednotlivých prípadoch bolo zaznamenané zhoršenie srdcového zlyhávania.


Digoxín

Súbežné podanie nifedipínu a digoxínu môže viesť k zníženiu klírensu digoxínu a zvýšiť koncentráciu digoxínu v plazme. Preto sa majú u pacientov preventívne sledovať symptómy predávkovania digoxínom a, ak je potrebné, dávka glykozidu sa má znížiť podľa plazmatickej hladiny digoxínu.

Chinidín

Po súbežnej liečbe chinidínom a nifedipínom bolo pozorované v jednotlivých prípadoch zníženie koncentrácie chinidínu, alebo po prerušení liečby nifedipínom, zreteľné zvýšenie koncentrácie chinidínu v plazme. Preto, ak sa nifedipín pridáva k liečbe, alebo vysadzuje z liečby, je potrebné sledovanie plazmatických koncentrácií chinidínu, prípadne sa oporúča úprava dávky chinidínu. Niektorí autori udávajú zvýšenie plazmatickej hladiny nifedipínu pri súbežnom podávaní oboch liečiv, zatiaľ čo iní nepozorovali ovplyvnenie farmakokinetiky nifedipínu.


Preto sa má krvný tlak pozorne sledovať, ak je chinidín pridávaný k už prebiehajúcej liečbe nifedipínom. Ak je potrebné, dávka nifedipínu sa má znížiť.


Takrolimus

Ukázalo sa, že takrolimus je metabolizovaný cytochrómom P450 3A4. Nedávno zverejnené údaje naznačujú, že v jednotlivých prípadoch môže byť dávka takrolimu znížená pri súbežnom podávaní s nifedipínom. Pri súbežnom podávaní oboch liečiv sa má sledovať koncentrácia takrolimu v plazme a, ak je potrebné, má sa zvážiť zníženie dávky takrolimu.


Interakcie lieku s jedlom


Grapefruitová šťava

Grapefruitový šťava inhibuje cytochróm P450 3A4. Podávanie nifedipínu s grapefruitovou šťavou môže mať za následok zvýšenie plazmatických hladín nifedipínu a predĺženie jeho účinku ako následok zníženia “first pass“ metabolizmu a zníženia klírensu. Následne môže byť zosilnený jeho hypotenzívny účinok. Pri pravidelnom príjme grapefruitovej šťavy môže tento efekt pretrvávať najmenej 3 dni od posledného príjmu grapefruitovej šťavy.


Počas užívania nifedipínu sa preto treba vyhýbať príjmu grapefruitov / grapefruitovej šťavy.


Iné interakcie

Nifedipín môže zapríčiniť falošné zvýšenie spektrofotometrických hodnôt kyseliny vanilmandlovej v moči. Avšak neovplyvňuje výsledky meraní pomocou HPLC.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nifedipín nemá byť používaný počas gravidity, ak klinický stav pacientky nevyžaduje liečbu nifedipínom. Nifedipín má byť vyhradený pre pacientky s ťažkou hypertenziou, ktoré nereagujú na štandardnú liečbu (pozri časť 4.4).


Nie sú dostupné adekvátne a dobre kontrolované štúdie u gravidných žien.

Dostupné informácie nie sú dostatočné pre vylúčenie nežiaducich účinkov na plod alebo novorodenca.


Štúdie s nifedipínom na zvieratách preukázali potenciálnu embryotoxicitu, fetotoxicitu a teratogenitu.


Z dostupných klinických údajov nebolo stanovené špecifické prenatálne riziko, hoci bol hlásený zvýšený výskyt perinatálnej asfyxie, pôrodu “cisárskym rezom“, predčasného pôrodu ako aj intrauterinnej rastovej retardácie. Nie je jasné, či sú tieto pozorovania výsledkom prebiehajúcej hypertenzie, jej liečby alebo špecifického účinku lieku.


Laktácia

Nifedipín prestupuje do materského mlieka. Koncentrácia nifedipínu v materskom mlieku je takmer porovnateľná so sérovou hladinou matky. Pre liekové formy s okamžitým uvoľňovaním sa odporúča oddialiť dojčenie alebo odsávanie mlieka o 3 až 4 hodiny po užití lieku, aby sa u dieťaťa znížila expozícia nifedipínu (pozri časť 4.4).


Fertilita

V jednotlivých prípadoch in vitrofertilizácie boli vápnikové blokátory podobné nifedipínu spojené s reverzibilnými biochemickými zmenami v časti hlavičky spermie, čo mohlo mať za následok porušenú funkciu spermie. Ak sa nenašlo žiadne iné vysvetlenie u mužov, ktorí opakovane neuspeli v splodení dieťaťa cestou in vitro fertilizácie, môže byť vápnikový blokátor podobný nifedipínu považovaný za možnú príčinu.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Reakcie na liek, ktorých intenzita je individuálna u každého jednotlivca, môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. To sa prejavuje najmä na začiatku liečby, pri zmene liečby alebo pri kombinácii s alkoholom.


 1. Nežiaduce účinky


 • Veľmi časté (1/10)

 • Časté (1/100 až <1/10)

 • Menej časté (1/1 000 až <1/100)

 • Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

 • Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

 • Neznáme (z dostupných údajov)


Súhrn bezpečnostného profilu


Nežiaduce reakcie lieku založené na placebom kontrolovaných štúdiách s nifedipínom zatriedené podľa CIOMS III kategórií frekvencie výskytu (ukazovatele klinického skúšania: nifedipín n = 2 661;

placebo n = 1 486; status: 22.2.2006 a štúdia ACTION: nifedipín n = 3 825; placebo n = 3 840) sú uvedené nižšie:


Nežiaduce reakcie uvedené pod “časté” boli pozorované s frekvenciou menšou ako 3 % s výnimkou edému (9,9 %) a bolesti hlavy (3,9 %).


Tabuľkový zoznam nežiaducich účinkov

Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému
agranulocytóza leukopénia

Poruchy imunitného systému


alergické reakcie

alergický edém / angioedém ((vrátane laryngeálneho edému(*))

pruritus

urtikária

vyrážka

anafylaktická / anafylaktoidná reakcia

Psychické poruchy


úzkostné reakcie

spánkové poruchyPoruchy metabolizmu a výživy
hyperglykémia

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

závrat

migréna

nevoľnosť

tras

parestézia

dysestézia

hypoestézia

ospalosť

Poruchy oka


poruchy zraku


bolesť oka

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


tachykardia

palpitácie


bolesť na hrudi (angína pektoris)

Poruchy ciev

edém

vazodilatácia

hypotenzia

synkopaPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


krvácanie z nosa

upchatý nos


dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

zápcha

gastrointestinálna a brušná bolesť

nauzea

dyspepsia

flatulencia

sucho v ústach

gingiválna hyperplázia

vracanie

nedostatočnosť gastroezofageálne-ho zvierača

Poruchy pečene a žlčových ciest


prechodné zvýšenie pečeňových enzýmov


žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva


erytém


toxická epidermálna nekrolýza

fotosenzitivita

alergická reakcia

hmatná purpura

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


svalové kŕče

opuch kĺbov


artralgia

myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest


polyúria

dysúriaPoruchy reprodukčného systému a prsníkov


erektilná dysfunkciaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

celkový pocit nepohodlia

nešpecifická bolesť

triaška
*= môže vyústiť do ohrozenia života


U dialyzovaných pacientov s malígnou hypertenziou a hypovolémiou sa môže vyskytnúť výrazný pokles tlaku krvi ako následok vazodilatácie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Symptómy

V prípadoch vážnej intoxikácie nifedipínom sú pozorované nasledovné symptómy:Poruchy vedomia až kóma, pokles krvného tlaku, poruchy srdcového rytmu bradykardia / tachykardia,

hyperglykémia, metabolická acidóza, hypoxia, kardiogénny šok s pľúcnym edémom.


Liečba

Nakoľko to liečba dovoľuje, prioritou je eliminácia liečiva a znovunadobudnutie kompenzovaného kardiovaskulárneho stavu.


Po perorálnom užití je indikovaný výplach žalúdka, prípadne v kombinácii s výplachom tenkého čreva, ak je to potrebné.


Osobitne v prípadoch predávkovania nifedipínom v liekovej forme s pomalým uvoľňovaním ako je tableta s predĺženým uvoľňovaním, musí byť eliminácia čo najúplnejšia (vrátane tenkého čreva), aby sa predišlo následne nevyhnuteľnej ďalšej absorpcii účinnej látky.


Keďže nifedipín nie je odstrániteľný dialýzou, hemodialýza je neúčinná, ale plazmaferéza je vhodná (vysoká väzba na plazmatické bielkoviny relatívne zníži distribučný objem).


Porucha srdcového rytmu v zmysle bradykardie môže byť liečená symptomaticky s beta-sympatomimetikami a život ohrozujúca bradykardia dočasnou kardiostimulačnou liečbou.


Hypotenzia ako následok kardiogénneho šoku a arteriálnej vazodilatácie môže byť liečená kalciom (10 -20 ml 10% roztoku kalciumglukonátu pomaly i.v. a opakovane, ak je to potrebné). Následne, sérové kalcium môže dosiahnuť horné hranice normy až mierne zvýšené hodnoty hladín. Ak sa nedosiahne dostatočný vzostup tlaku krvi pomocou kalcia, môžu byť dodatočne podané vazokonstrikčné sympatomimetiká ako dopamín alebo noradrenalín. Dávkovanie týchto liečiv je určené jedine dosiahnutým účinkom.


Dodatočné tekutiny alebo objem musia byť dopĺňané opatrne kvôli nebezpečenstvu preťaženia srdca.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: blokátory kalciového kanála, dihydropyridínové deriváty

ATC: C08CA05


Nifedipín je antagonista kalcia dihydropyridínového typu. Antagonisty kalcia inhibujú vstup kalcia do buniek srdcového svalu, hladkého svalstva, koronárnych artérií a periférnych kapilár. Nifedipín postupne zlepší zásobovanie srdcového svalu kyslíkom tým, že znižuje potrebu kyslíka. Má antianginózne vlastnosti. Vysoký krvný tlak sa normalizuje v dôsledku zníženia periférnej rezistencie (vazodilatácia).


Terapeutické dávky nifedipínu nemajú takmer žiadny účinok na srdcový sval. Nifedipín rozširuje predovšetkým veľké koronárne artérie a znižuje svalový tonus koronárnych artérií a tým zlepšuje zásobovanie kyslíkom. Súčasný pokles periférnej rezistencie (afterload) vedie k zníženiu činnosti srdca a tým k zníženej potrebe kyslíka.

Predovšetkým na počiatku liečby sa môže zvýšiť srdcový tep a minútový objem srdca v dôsledku aktivácie baroreceptorového reflexu. Po dlhodobej liečbe nifedipínom sa srdcový tep a minútový objem srdca vrátia na hodnoty, ktoré boli pred liečbou. U pacientov s hypertenziou bol zistený výrazný účinok na klesanie krvného tlaku.


Pediatrická populácia

Dostupné údaje pre porovnanie nifedipínu v rôznych liekových formách a dávkach s inými antihypertenzívami pri akútnej aj chronickej hypertenzii sú obmedzené. Antihypertenzívne účinky nifedipínu boli preukázané, avšak odporúčané dávkovanie, dlhodobá bezpečnosť a účinok na kardiovaskulárne ukazovatele nie sú stanovené. Chýbajú pediatrické dávkovacie režimy.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Nifedipín sa absorbuje v 50 až 60 % po perorálnom podaní. Maximálne plazmatické hladiny po užití tabliet s predĺženým uvoľňovaním obsahujúcich 20 mg nifedipínu sa dosiahnu v rozmedzí 2 až 4 hodín.


Distribúcia

Väzba nifedipínu na proteíny je asi 94 – 99 %. Štúdie na zvieratách s označeným nifedipínom ukázali, že distribúcia frakcie ktorá sa neviaže na proteíny, prebieha vo všetkých orgánoch a tkanivách, s vyššími koncentráciami v srdcovom svale ako v kostrovom svale. Ani nifedipín a ani jeho metabolity sa neuskladňujú selektívne v žiadnom tkanive.


Biotransformácia

Nifedipín je takmer kompletne metabolizovaný v pečeni. Metabolity sú neúčinné.


Eliminácia

Polčas vylučovania pre tablety s predĺženým uvoľňovaním je 8 až 10 hodín. 70 – 80 % dávky sa vylučuje močom v podobe metabolitov. Zvyšok sa vylučuje v podobe metabolitov stolicou. Vylučovanie je spomalené pri obličkovom zlyhaní alebo insuficiencii.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti.


Akútna toxicita


Pokusy prebiehali na rôznych zvieratách. Štúdie u myší, potkanov a zajacov ukázali nízku intraperitoneálnu, subkutánnu a orálnu akútnu toxicitu. Nebola zaznamenaná žiadna význačná citlivosť: LD50p.o. u myší bola 421 – 572 mg/kg, u potkanov p.o. 950 – 1078 mg/kg, u zajacov p.o. 250 – 500 mg/kg, u mačiek p.o. 100 mg/kg. Toxické symptómy boli rýchlo a úplne reverzibilné u zvierat, ktoré zostali nažive. Medzi samcami a samicami neboli zistené žiadne väčšie rozdiely.


Subakútna-subchronická a chronická orálna toxicita


Štúdie:u potkanov ukázali nízku toxicitu vysokých dávok nifedipínu. S výnimkou zvýšenia koncentrácie fosfolipidov srdca a pečene v závislosti od dávky v subchronickej štúdii, bolo odhadnuté, že sa dávka rovnaká 75 násobnej terapeutickej dávke u ľudí bez toxických účinkov. Jedine pre dávky 800 (1200 HTD) a do určitej miery 400 mg/kg/deň bolo zistené, že sú nepochybne toxické.


Štúdie teratogenitynifedipínu u potkanov a zajacov ukázali teratogénny potenciál, a preto je opodstatnene kontraindikovaný u pacientiek, ktoré sú gravidné alebo nimi môžu byť.

Rozsiahle štúdie mutagenity(Ames Salmonella test) boli všetky negatívne. Dlhodobé klinické skúsenosti s nifedipínom neukázali žiadne príznaky karcinogenity (tiež negatívny Amesov test).


Nifedipín nespôsobuje veľký počet interakcií s ostatnými liečivami, V každom prípade je treba brať do úvahy možnú interakciu medzi etanolom a nifedipínom, ktorý zapríčiňuje zvýšené koncentrácie nifedipínu v plazme.


Farmakokinetikanifedipínu je dobre dokumentovaná, predovšetkým u potkanov; rýchla absorpcia, nezávislosť od dávky a nízky potenciál akumulácie po viacnásobnom dávkovaní. Potrebné je však brať do úvahy, že nifedipín prechádza hematoencefalickou bariérou a že prechádza tiež placentou.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

mikrokryštalická celulóza

glycerolpalmitostearát

mastenec

koloidný oxid kremičitý bezvodý

nátriumlaurylsulfát

magnéziumstearát

povidón


Obal tablety:

metakrylátový kopolymér

makrogol

oxid titaničitý (E171)

chinolínová žlť (E104)

mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25oC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (Al fólia, PVC/PVDC- červená fólia):

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním, v škatuľke.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


83/0048/87-S


 1. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 13.10.1987

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14.6.2005


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014


11Cordipin retard