+ ipil.sk

Coronal 10Príbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2015/00314-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Coronal 5

Coronal 10

filmom obalené tablety

bisoprololiumfumarát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Coronal a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Coronal

3. Ako užívať Coronal

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Coronal

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Coronal a na čo sa používa


Liečivom Coronalu je bisoprolol. Bisoprolol patrí do skupiny liekov zvanej betablokátory. Tieto lieky ovplyvňujú odpoveď organizmu na niektoré nervové impulzy, predovšetkým v srdci. Tým bisoprolol spomaľuje frekvenciu vášho srdca a zároveň zvyšuje účinnosť srdca pri prečerpávaní krvi. Zároveň sa znižujú nároky srdca na prívod krvi a kyslíka.

Coronal sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku a angíny pektoris (hrudnej angíny).


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Coronal


Neužívajte Coronal

Neužívajte tento liek, ak máte niektoré z nasledujúcich ťažkostí:

 • alergiu (precitlivenosť) na bisoprolol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ťažkú astmu alebo ťažkú obštrukčnú chorobu pľúc,

 • závažné poruchy krvného obehu v dolných končatinách (ako Raynaudov syndróm), ktoré môžu spôsobovať tŕpnutie, blednutie alebo modranie prstov na rukách a na dolných končatinách,

 • neliečený feochromocytóm, čo je zriedkavý nádor nadobličiek,

 • metabolickú acidózu, ochorenie pri ktorom nastáva zvýšené prekyslenie krvi.


Neužívajte tento liek ak máte niektoré z nasledujúcich srdcových ťažkostí:

 • akútne srdcové zlyhávanie, ktoré nie je liečené,

 • zhoršené srdcové zlyhávanie, ktoré vyžaduje vnútrožilové podávanie liekov na zvýšenie sily kontrakcie srdca,

 • kardiogénny šok, čo je akútne závažné ochorenie srdca, spôsobujúce zníženie krvného tlaku a zlyhanie obehu,

 • určité ochorenie srdca, spôsobujúce veľmi pomalú srdcovú frekvenciu alebo nepravidelný pulz (druhý alebo tretí stupeň AV blokády, sinoatriálna blokáda, syndróm chorého sínusu),

 • nízky krvný tlak, ktorý spôsobuje problémy,

 • pomalú srdcovú frekvenciu, ktorá spôsobuje problémy.


Upozornenia a opatrenia

Ak sa vás týka ktorákoľvek z nasledujúcich okolností, upozornite vášho lekára, predtým ako užijete Coronal, môže byť potrebné vykonať špeciálne opatrenia (napr. podať dodatočnú liečbu alebo zvýšiť počet kontrol u lekára):

 • cukrovka (diabetes mellitus),

 • prísne hladovanie,

 • prebiehajúca desenzibilizačná liečba (prevencia sennej nádchy),

 • určité ochorenia srdca (poruchy rytmu alebo Prinzmetalova angína),

 • menej závažné poruchy krvného obehu v dolných končatinách,

 • menej závažné chronické ochorenia priedušiek (astma, chronická obštrukčná choroba pľúc),

 • šupinaté kožné vyrážky (psoriáza) v minulosti,

 • nádor nadobličiek (feochromocytóm),

 • poruchy štítnej žľazy.


Okrem toho, oznámte svojmu lekárovi, ak plánujete:

 • liečbu na zníženie prejavov alergie (desenzibilizačnú liečbu), pretože Coronal môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu alergickej reakcie alebo takáto reakcia môže mať vážnejší priebeh,

 • anestéziu (napr. pri operácii), pretože Coronal môže ovplyvniť reakciu vášho tela na túto situáciu.


Iné lieky a Coronal

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte nasledujúce lieky spolu s Coronalom bez toho, aby ste upozornili svojho lekára:

Niektoré antagonisty vápnika, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku, angíny pektoris alebo nepravidelného srdcového rytmu, ako verapamil a diltiazém.


Centrálne pôsobiace lieky znižujúce krvný tlak ako sú klonidín, metyldopa, moxonidín, rilmenidín. Neprestaňte však tieto lieky užívať bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom.


Poraďte sa so svojím lekárom, predtým, ako začnete užívať Coronal, váš lekár vám možno odporučí častejšie kontroly:

Niektoré antagonisty vápnika, používané na liečbu vysokého tlaku a angíny pektoris, ako felodipín a amlodipín (antagonisty dihydropyridínového typu).


Antiarytmiká I. triedy (napr. chinidín, dizopyramid, lidokaín, fenytoín, flekainid, propafenón). Tieto lieky sa používajú na liečbu nepravidelného alebo abnormálneho srdcového rytmu.


Antiarytmiká III. triedy (napr. amiodarón). Tieto lieky sa používajú na liečbu nepravidelného alebo abnormálneho srdcového rytmu.


Lokálne pôsobiace betablokátory (napr. očné kvapky určené na liečbu zeleného zákalu (glaukómu)).


Lieky pôsobiace na nervový systém, určené na povzbudenie činnosti vnútorných orgánov alebo na liečbu glaukómu (parasympatomimetiká) alebo sa používajú na pohotovosti, pri liečbe závažných porúch krvného obehu (sympatikomimetiká).


Lieky na liečbu cukrovky vrátane inzulínu.


Anestetiká (napr. počas operácie).


Digoxín používaný na liečbu srdcového zlyhávania.


Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), používané na liečbu artritídy (zápalu kĺbov), bolesti alebo zápalu (napr. ibuprofén alebo diklofenak).


Adrenalín, liek používaný na liečbu závažných, život ohrozujúcich alergických reakcií a zastavenia srdca.


Akýkoľvek liek, ktorý môže znížiť krvný tlak, či už ako želaný alebo neželaný účinok (napr. lieky na liečbu vysokého krvného tlaku, tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny).


Meflochín, liek na prevenciu alebo liečbu malárie.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, než začnete užívať tento liek.

Nie je známe, či bisoprolol prechádza do materského mlieka. Preto sa počas liečby Coronalom dojčenie neodporúča.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vaša schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje môže byť ovplyvnená tým, ako dobre tolerujete liečbu. Buďte, prosím, zvlášť opatrný na začiatku liečby, pri zvyšovaní dávky alebo pri zmene liečby, ako aj pri kombinácii s alkoholom.


3. Ako užívať Coronal


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Liečba sa má začínať nízkymi dávkami, ktoré sa postupne a pomaly zvyšujú.

Vo všetkých prípadoch je dávka upravovaná individuálne, predovšetkým podľa srdcovej frekvencie a úspechu terapie.


Dávkovanie

Pri liečbe vysokého krvného tlaku aj hrudnej angíny je zvyčajná dávka jedna tableta Coronalu 5 alebo pol tablety Coronalu 10 (zodpovedá 5 mg bisoprololu) raz denne.

V prípade potreby je možné zvýšiť dávku na jednu tabletu Coronalu 10 alebo dve tablety Coronalu 5 (zodpovedá 10 mg bisoprololu) raz denne.

Maximálna odporúčaná dávka je 20 mg raz denne (dve tablety Coronalu 10 alebo štyri tablety Coronalu 5).


Dĺžka trvania liečby

Liečba Coronalom je vo všeobecnosti dlhodobá.


Dávkovanie u pacientov s poškodením funkcie pečene a/ alebo obličiek

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene a obličiek nie je úprava dávky spravidla potrebná. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 20 ml/min) a u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene nemá byť prekročená denná dávka 10 mg bisoprololu (1 tableta Coronalu 10 alebo 2 tablety Coronalu 5).


Starší ľudia

Nie je potrebná úprava dávky.


Deti

Coronal sa neodporúča používať u detí.


Spôsob podania

Užite tabletu ráno a zapite ju malým množstvom vody, s jedlom alebo bez jedla. Tabletu nehryzte, ani nedrvte.


Ak užijete viac Coronalu, ako máte

Ak ste užili viac Coronalu ako ste mali, okamžite to oznámte svojmu lekárovi. Váš lekár rozhodne, aké opatrenia sú potrebné.

Príznaky predávkovania zahŕňajú spomalenú frekvenciu srdca (bradykardiu), akútne zúženie priedušiek, spôsobujúce ťažkosti s dýchaním (bronchospazmus), značný pokles krvného tlaku, akútne zlyhanie srdca alebo zníženie hladiny cukru v krvi.


Ak zabudnete užiť Coronal

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite obvyklú dávku nasledujúce ráno.


Ak prestanete užívať Coronal

Nikdy neprestaňte užívať Coronal bez odporúčania lekára. Inak sa vaše ochorenie môže výrazne zhoršiť. Obzvlášť u pacientov s ischemickou chorobou srdca nesmie byť liečba náhle prerušená. Ak bude potrebné, aby ste liečbu ukončili, lekár vám obvykle odporučí postupne dávku znižovať.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní lieku Coronalsa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky zoradené podľa frekvencie výskytu:


Časté (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 pacientov):

 • bolesti hlavy, závraty, zvýšená únava: Tieto príznaky sa vyskytujú najmä na začiatku liečby. Sú všeobecne mierne a často vymiznú počas prvých týždňov liečby.

 • parestézia (nepríjemné svrbenie alebo mravčenie nervového pôvodu)

 • občasné zhoršenie klaudikácie (krívanie)

 • zhoršenie Raynaudovho syndrómu (porucha funkcie ciev prejavujúca sa zlým prekrvením určitých častí tela)

 • hnačka, zápcha, nevoľnosť

 • artropatia (ochorenie kĺbov)


Menej časté (vyskytujúce sa u menej ako 1 zo 100 pacientov):

 • spomalenie srdcovej frekvencie (bradykardia)

 • poruchy spánku, depresia: Tieto príznaky sa vyskytujú najmä na začiatku liečby. Sú všeobecne mierne a často vymiznú počas prvých týždňov liečby.

 • emočná labilita (nadmerné emocionálne reakcie a časté zmeny nálad), prírastok telesnej hmotnosti: Tieto príznaky boli pozorované pri liečbe beta-blokátormi

 • poruchy srdcového rytmu

 • hypotenzia pri výraznej zmene polohy

 • ťažkosti s dýchaním, bronchospazmus (zúženie priedušiek) u pacientov s astmou

 • bolesť brucha

 • zhoršenie glukózovej tolerancie (ako organizmus reguluje dostupnosť využitia krvnej glukózy v tkanivách a mozgu)

 • bolesti svalov, kŕče

Zriedkavé (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 1 000 pacientov):

 • obmedzenie tvorby sĺz (u pacientov užívajúcich kontaktné šošovky)

 • amnézia (strata pamäte), poškodenie sluchu, hučanie v ušiach, alergická nádcha, plastická indurácia penisu (zahnutie penisu pri erekcii): Tieto príznaky boli pozorované pri liečbe beta-blokátormi.

 • zvýšenie hladín tuku v krvi

 • zníženie tvorby sĺz

 • zvýšenie niektorých pečeňových enzýmov (ALT, AST), zápal pečene (hepatitída)

 • sčervenanie kože, svrbenie, nadmerné potenie

 • poruchy potencie

 • nočné mory


Veľmi zriedkavé (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):

 • zápal spojoviek, zhoršenie zraku

 • objavenie sa alebo zhoršenie šupinatých vyrážok na koži (psoriáza) , psoriáze podobné vyrážky

 • vypadávanie vlasov: Tento príznak bol pozorovaný pri liečbe beta-blokátormi


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Coronal


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Coronal obsahuje

- Liečivo je bisoprololiumfumarát.

Coronal 5: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumfumarátu.

Coronal 10: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumfumarátu.

- Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, nátriumlaurylsulfát, koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát, hypromelóza, makrogol 400, oxid titaničitý (E 171), žltý oxid železitý (E 172) - Coronal 5 , červený oxid železitý (E 172) - Coronal 10.


Ako vyzerá Coronal a obsah balenia

Coronal 5: bledožlté šošovkovité okrúhle tablety s deliacou ryhou.

Coronal 10: bledoružové šošovkovité okrúhle tablety s deliacou ryhou .


Blister Al/Al fólia, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Blister PVC/PE/PVDC/AL fólia, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia:10, 30, 60 alebo 100 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika


Výrobca:

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika

S.C. Zentiva S.A., Theodor Pallady Blvd., no 50, 3 district, 032266, Bukurešť, Rumunsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v marci 2015.

6Coronal 10

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07221


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Coronal 5

Coronal 10


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Coronal 5: bisoprololiumfumarát 5 mg v 1 filmom obalenej tablete.

Coronal 10: bisoprololiumfumarát 10 mg v 1 filmom obalenej tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


filmom obalená tableta

Coronal 5: bledožlté šošovkovité okrúhle tablety s deliacou ryhou.

Coronal 10: bledoružové šošovkovité okrúhle tablety s deliacou ryhou.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie

 • hypertenzia,

 • ischemická choroba srdca (angína pektoris)


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí

Pre obe indikácie je dávka 5 mg bisoprololiumfumarátu raz denne. Ak je to potrebné, môže byť dávka zvýšená na 10 mg bisoprololiumfumarátu raz denne. Maximálna odporúčaná dávka je 20 mg raz denne.

Vo všetkých prípadoch je dávka upravovaná individuálne, predovšetkým podľa srdcovej frekvencie a úspechu terapie.


Dĺžka trvania liečby

Liečba bisoprololom je vo všeobecnosti dlhodobá.

Liečba bisoprololom nesmie byť skončená náhle, keďže toto môže viesť k prechodnému zhoršeniu stavu. Obzvlášť u pacientov s ischemickou chorobou srdca nesmie byť liečba náhle prerušená. Odporúča sa postupná redukcia dávky.


Osobitné populácie

Poškodenie funkcie pečene alebo obličiek

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene a obličiek nie je úprava dávky zvyčajne potrebná. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 20 ml/min) a u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene nemá byť prekročená denná dávka 10 mg bisoprololiumfumarátu.

Skúsenosti s použitím bisoprololu u dialyzovaných pacientov sú obmedzené; avšak nie sú údaje o zmene dávkovacej schémy.


Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávky.


Deti

S bisoprololom nie sú žiadne pediatrické skúsenosti, preto sa jeho používanie u detí neodporúča.


Spôsob podania

Tablety Coronalu sa majú užívať ráno s jedlom alebo bez jedla. Majú sa prehltnúť a zapiť tekutinou a nemajú sa rozhrýzť.


4.3 Kontraindikácie


Bisoprolol je kontraindikovaný u pacientov:

s akútnym srdcovým zlyhaním alebo počas epizód dekompenzácie srdcového zlyhania, ktoré

vyžaduje i.v. inotropnú terapiu,

s kardiogénnym šokom,

s AV blokádou druhého alebo tretieho stupňa (bez kardiostimulátora),

so syndrómom chorého sínusu,

so sinoatriálnou blokádou,

so symptomatickou bradykardiou,

so symptomatickou hypotenziou,

s ťažkou bronchiálnou astmou alebo s ťažkou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc,

s ťažkou formou periférneho artériového ochorenia choroby alebo s ťažkou formou Raynaudovho

syndrómu,

s neliečeným feochromocytómom (pozri časť 4.4),

s metabolickou acidózou.


Coronal je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na bisoprolol alebo na ktorúkoľvekz pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Predovšetkým u pacientov s ischemickou chorobou srdca nesmie byť liečba náhle prerušená, pokiaľ to nie je jasne indikované, pretože náhle prerušenie liečby môže viesť k prechodnému zhoršeniu stavu (pozri časť 4.2).

Bisoprolol musí byť použitý s opatrnosťou u pacientov s hypertenziou alebo angínou pektoris a so sprievodným srdcovým zlyhaním.


Bisoprolol sa musí opatrne užívať pri:

 • diabetes mellitus s veľkými výkyvmi hodnôt glukózy v krvi. Symptómy hypoglykémie môžu byť maskované, (napr. tachykardia, palpitácie alebo potenie),

 • prísnom hladovaní,

 • prebiehajúcej desenzibilizačnej liečbe, podobne ako iné betablokátory, bisoprolol môže zvýšiť senzitivitu na alergény a závažnosť anafylaktických reakcií. Liečba adrenalínom nemusí mať vždy očakávaný terapeutický prínos,

 • A-V blokáde I.stupňa,

 • Prinzmetallovej angíne,

 • periférnom artériovom ochorení. Najmä na začiatku liečby môže dôjsť k intenzifikácii ťažkostí.


Pacientom so psoriázou alebo s psoriázou v anamnéze je možné podať betablokátory (napr. bisoprolol) len po starostlivom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby.

Symptómy tyreotoxikózy môžu byť maskované počas liečby bisoprololom.

Pacientom s feochromocytómom možno podať bisoprolol až po blokáde alfareceptorov.

U pacientov s celkovou anestéziou si anesteziológ musí uvedomovať riziko betablokády. Ak je potrebné pred operáciou betablokačnú liečbu prerušiť, táto liečba sa má postupne znižovať a skončiť minimálne 48 hodín pred anestéziou.

Pri bronchiálnej astme, alebo iných chronických obštrukčných pľúcnych chorobách, ktoré môžu spôsobovať symptómy, je potrebné podávať súbežne bronchodilatačnú liečbu. U pacientov s astmou sa môže príležitostne vyskytnúť zvýšenie odporu dýchacích ciest, preto môže byť nutné zvýšenie dávky β2‑mimetík.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú


Antagonisty vápnika typu verapamilu a v menšom množstve typu diltiazému: Negatívny vplyv na

kontraktilitu a atrio-ventrikulárne vedenie.

Intravenózne podávania verapamilu u pacientov liečených betablokátorom môže viesť k ťažkej

hypotenzii a atrioventrikulárnemu bloku.


Centrálne pôsobiace antihypertenzíva, (napr. klonidín, metyldopa, moxonodín, rilmenidín):

Súbežné užívanie centrálne pôsobiacich antihypertenzív môže viesť k zníženiu srdcového tepu a srdcového minútového objemu a k vazodilatácii. Náhle prerušenie môže spôsobiť zvýšenie rizika „rebound“ hypertenzie.


Kombinácie, pri ktorých je nutná zvýšená opatrnosť


Antagonisty vápnika typu dihydropyridínu (napr. nifedipín): Súbežným podávaním môže

dôjsť k zvýšeniu rizika hypotenzie a nie je možné vylúčiť zvýšené riziko ďalšieho zhoršovania funkcie ventrikulárnej pumpy u pacientov so zlyhaním srdca.


Antiarytmiká I.triedy (napr. chinidín, dizopyramid, lidokaín, fenytoín, flekainid, propafenón): Môže

dôjsť k zosilneniu účinku na dobu atrioventrikulárneho vedenia a k zvýšeniu negatívneho inotropného účinku.


Antiarytmiká III. triedy (napr. amiodarón): Môže dôjsť k zosilneniu účinku na dobu atrioventrikulárneho vedenia.


Parasympatikomimetiká: Súbežným podávaním môže dôjsť k predĺženiu času atrioventrikulárneho

vedenia a k zvýšeniu rizika bradykardie.


Lokálne betablokátory (napr. očné kvapky určené na liečbu glaukómu) môžu zvýšiť systémové účinky

bisoprololu.


Inzulín a perorálne antidiabetiká: Intenzifikácia účinku znižujúceho hladinu cukru v krvi. Blokáda β-

adrenoreceptorov môže maskovať symptómy hypoglykémie.


Anestetiká: Potlačenie reflexnej tachykardie a zvýšenie rizika hypotenzie (ďalšie informácie o celkovej anestézii pozri časť 4.4).


Srdcové glykozidy: zníženie srdcovej frekvencie, predĺženie atrioventrikulárneho prevodu.


Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID): NSAID môžu znížiť hypotenzívny účinok bisoprololu.


ß-sympatomimetiká (napr. izoprenalín, dobutamín): Kombinácia s bisoprololom môže vzájomne znížiť účinky oboch liekov.


Sympatomimetiká, ktoré aktivujú ß- aj α-adrenoreceptory: Kombináciou s bisoprololom môže dôjsť k zvýšeniu krvného tlaku. Takéto interakcie sú pravdepodobnejšie v prípade neselektívnych ß-blokátorov.


Súbežné užívanie antihypertenzív, ako aj iných liekov, ktoré môžu spôsobiť zníženie krvného tlaku (napr. tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny), môže zvýšiť riziko hypotenzie.


Kombinácie, ktoré prichádzajú do úvahy


Meflochín: zvýšené riziko bradykardie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Gravidita

Bisoprolol má farmakologické účinky, ktoré môžu spôsobiť škodlivé účinky na graviditu a/alebo plod/novorodenca. Betablokátory vo všeobecnosti znižujú perfúziu placenty, čo býva spojené s retardáciou rastu, intrauterínnou smrťou, potratom a predčasným pôrodom. U plodu a novorodenca sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. hypoglykémia a bradykardia). Ak je potrebná liečba betablokátormi, uprednostňujú sa β1-selektívne blokátory adrenoreceptorov.

Coronal sa nemá užívať počas gravidity okrem prípadov, ak je to nevyhnutné. Ak sa zváži, že je potrebná liečba bisoprololom, je potrebné monitorovať uteroplacentárny prietok krvi a rast plodu. V prípade škodlivých účinkov na graviditu alebo na plod je potrebné zvážiť alternatívnu liečbu. Novorodenec sa musí starostlivo monitorovať. Hypoglykemické symptómy a bradykardia sa zvyčajne vyskytujú počas prvých 3 dní.


Laktácia

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o vylučovaní bisoprololu do materského mlieka alebo o bezpečnosti expozície bisoprololu u detí.

Dojčenie sa preto počas podávania Coronalu neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V štúdii pacientov s ischemickou chorobou srdca bisoprolol nezhoršil schopnosť viesť vozidlá. Avšak, nakoľko sú prítomné individuálne rozdiely v reakciách na liečivo, môže sa vyskytnúť zhoršenie schopnosti vedenia vozidla alebo obsluhovať stroje. Toto je potrebné zvážiť najmä na začiatku liečby a pri zmene liečby, ako aj pri súčasnom užití alkoholu.


4.8 Nežiaduce účinky


V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nežiaduce účinky bisoprololu rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencie ich výskytu: veľmi časté (≥ 1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov):


Trieda orgánových systémov MedDRA

Frekvencia výskytu

Nežiaduce účinky

Psychické poruchy

Menej časté

Poruchy spánku *
Depresívna nálada *
Emočná labilita ***

Zriedkavé

Nočné mory*

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesť hlavy *
Závraty *
Parestézia

Zriedkavé

Amnézia ***

Poruchy oka

Zriedkavé

Obmedzenie tvorby sĺz (u pacientov užívajúcich kontaktné šošovky)

Veľmi zriedkavé

Zápal spojiviek
Zhoršenie zraku

Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé

Poškodenia sluchu ***

Tinnitus ***

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Bradykardia
Srdcové poruchy vedenia

Poruchy ciev

Časté

Občasné zhoršenie klaudikácie

Zhoršenie Raynaudovho syndrómu

Menej časté

Ortostatická hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou

Zriedkavé

Alergická nádcha ***

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Zápcha
Hnačka
Nevoľnosť

Menej časté

Bolesť brucha

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé

Zvýšenie sérových hladín pečeňových enzýmov (AST, ALT)

Hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé

Sčervenanie kože

Svrbenie

Nadmerné potenie

Veľmi zriedkavé

Psoriatiformná vyrážka
Psoriáza alebo zhoršenie jej príznakov
Alopécia
***

Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté

Zhoršenie glukózovej tolerancie **

Prírastok telesnej hmotnosti ***

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Artropatia

Menej časté

Bolesti svalov

Kŕče

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé

Erektilná dysfunkcia

Indurácia penisu ***

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Zvýšená únava *

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé

Zvýšenie triglyceridov v krvi


* Tieto príznaky sa vyskytujú najmä na začiatku liečby. Sú všeobecne mierne a často vymiznú počas prvých týždňov liečby.

** U pacientov s latentnou alebo manifestnou formou diabetes mellitus sa môže znížiť glukózová tolerancia. Príznaky hypoglykémie môžu byť maskované.

*** Tieto príznaky boli pozorované pri liečbe betablokátormi.Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Najčastejšie príznaky, ktoré je možné očakávať pri predávkovaní β-blokátorom sú: bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, akútna kardiálna insuficiencia a hypoglykémia.

Existuje široká interindividuálna variabilita v citlivosti na jednorazovú vysokú dávku bisoprololu a pacienti so srdcovým zlyhaním sú pravdepodobne veľmi citliví.


Liečba

Vo všeobecnosti je pri predávkovaní potrebné prerušiť liečbu bisoprololom a poskytnúť podpornú a symptomatickú liečbu.

Limitované údaje naznačujú, že bisoprolol je ťažko dialyzovateľný.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: betablokátor, selektívny, ATC kód: C07AB07


Bisoprolol je β1-selektívny betablokátor bez vnútornej sympatikomimetickej a membránu stabilizujúcej aktivity. Vykazuje len veľmi malú afinitu k β2-receptorom hladkej svaloviny bronchov a ciev rovnako ako k β2- receptorom zúčastňujúcim sa metabolickej regulácie. Pri bisoprolole sa vo všeobecnosti neočakáva vplyv na rezistenciu dýchacích ciest a β2sprostredkované metabolické účinky. β1selektivita bisoprololu prekrýva celú šírku terapeutického rozmedzia.

Bisoprolol nemá výrazný negatívny inotropný efekt.

Bisoprolol dosahuje maximálny efekt 3-4 hodiny po perorálnom podaní. Výsledkom 10-12 hodinového polčasu bisoprololu je jeho 24-hodinová účinnosť po podaní raz denne.

Maximálny antihypertenzný účinok bisoprololu sa vo všeobecnosti dosiahne po 2 týždňoch.

Pri akútnom podaní u pacientov s ischemickou chorobou srdca bez chronického srdcového zlyhávania, bisoprolol znižuje frekvenciu srdca a vývrhový objem, čím znižuje srdcový výdaj a spotrebu kyslíka. Pri chronickom podávaní sa úvodná zvýšená periférna rezistencia znižuje. Okrem iného sa diskutuje o znížení plazmatickej renínovej aktivity ako o mechanizme účinku beta blokátorov.

Bisoprolol znižuje odpoveď na sympatoadrenergnú aktivitu blokádou kardiálnych betareceptorov. Toto spôsobuje zníženie frekvencie srdca a jeho kontraktility a tým zníženie spotreby kyslíka myokardom, čo je želaný účinok pri angíne pektoris s ischemickou chorobou srdca.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Bisoprolol sa takmer úplne (>90 %) absorbuje z gastrointestinálneho traktu s veľmi malým first-pass efektom v pečeni (asi 10 %), má po perorálnom podaní absolútnu biologickú dostupnosť približne 90 %.


Distribúcia

Distribučný objem je 3,5 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny je približne 30 %.


Metabolizmus a eliminácia

Bisoprolol sa vylučuje z tela dvoma rovnako účinnými cestami: 50 % sa metabolizuje v pečeni na inaktívne metabolity, ktoré sa potom vylučujú obličkami. Ostávajúcich 50 % sa vylučuje obličkami v nezmenenej forme. Preto nie je potrebná úprava dávky u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene ľahkej až stredne ťažkej závažnosti.

Celkový klírens lieku je približne 15 l/h. Plazmatický polčas vylučovania je 10-12 hodín.


Kinetika bisoprololu je lineárna a nezávislá od veku.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí na základe obvyklých štúdií toxicity po jednorazovom a opakovanom podávaní, genotoxicity/mutagenity alebo karcinogenity.


Reprodukčná toxicita

V štúdiách reprodukčnej toxicity nemal bisoprolol žiadny vplyv na fertilitu alebo reprodukciu. Podobne ako ostatné β-blokátory, bol bisoprolol vo vysokých dávkach toxický pre matku (znížený príjem jedla a znížená telesná hmotnosť) a embryo/plod (zvýšená incidencia resorpcií, znížená pôrodná hmotnosť dieťaťa, retardácia psychického vývoja), ale nebol teratogénny


6. Farmaceutické údaje


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, nátriumlaurylsulfát, koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát, hypromelóza, makrogol 400, oxid titaničitý (E 171), žltý oxid železitý (E 172) (Coronal 5 ), červený oxid železitý (E 172) (Coronal 10).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


a) Blister Al/Al fólia, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

b) Blister PVC/PE/PVDC/Al fólia, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia: 10, 30, 60, 100 filmom obalených tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Nie je potrebné špeciálne zaobchádzanie s liekom.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika


8. Registračné číslA


Coronal 5: 41/0233/02-S

Coronal 10: 41/0234/02-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/ predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 31.10.2002

Dátum posledného predĺženia registrácie: 6.02.2008


10. Dátum revízie textu


November 2013

8

120307

Coronal 10