+ ipil.sk

Coryol 25Príbalový leták


Príloha č.3 k notifikácii zmeny registrácie lieku, ev.č.: 2012/08549


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Coryol 6,25

Coryol 12,5

Coryol 25

tablety

karvedilol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťváš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Coryol a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Coryol

3. Ako užívať Coryol

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Coryol

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Coryol a na čo sa používa


Coryol patrí do indikačnej skupiny liekov, ktoré sa nazývajú sympatolytiká. Obsahuje liečivo karvedilol, ktoré pôsobí na rozširovanie ciev, čím znižuje odpor v cievach a hromadenie tekutín a tým pôsobí proti opuchom.

Zľahka znižuje frekvenciu pulzu. Pri liečbe Coryolom sa zachováva prietok krvi obličkami a nedochádza k zhoršeniu funkcie obličiek. Periférny obeh krvi je zachovaný, preto sa iba zriedkavo pozorujú studené končatiny.

U pacientov s poruchou funkcie ľavej srdcovej komory alebo srdcovou nedostatočnosťou má karvedilol priaznivý účinok na činnosť srdca.

Maximálna hladina v krvi sa dosiahne 1 hodinu po užití lieku. Priemerný polčas vylučovania karvedilolu je 6‑10 hodín.


Coryol sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku neznámeho pôvodu (esenciálna hypertenzia) buď samostatne alebo v kombinácii s inými antihypertenzívami. Ďalej sa používa na liečbu chronickej stabilnej srdcovej angíny (angina pektoris) a na podpornú liečbu stredného až závažného stabilného chronického zlyhania srdca.

Liek sa používa na liečbu dospelých pacientov.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Coryol


- ak ste precitlivený (alergický) na karvedilol alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ste v minulosti trpeli dýchavičnosťou v dôsledku astmy alebo iných pľúcnych ochorení,

 • ak vám lekár oznámil, že máte veľmi ťažkú formu zlyhania srdca (srdcová slabosť) a lapáte po dychu dokonca aj pri sedení,

 • ak máte ochorenie pečene,

 • ak vám lekár oznámil, že máte veľmi pomalý srdcový pulz,

 • ak vám lekár oznámil, že máte Prinzmetalovu angínu,

 • ak máte na feochromocytóm (nádor nadobličkovej žľazy spôsobujúci vysoký krvný tlak),

 • ak máte poruchu vodivosti srdca.


Ak sa vs týka niektorý z týchto bodov, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Upozornenia a opatrenia

Ak vaša odpoveď na niektorú z nižšie uvedených otázok je "áno", neužívajte Coryol skôr, ako sa o tom poradíte so svojím lekárom.


 • Je vám známe, že trpíte inými ochoreniami srdca?

 • Mali ste niekedy problémy s pečeňou, obličkami alebo štítnou žľazou?

 • Máte cukrovku?

 • Máte ochorenie kože nazývané psoriáza?

 • Máte cirkulačnú poruchu (zvyčajne postihujúcu prsty) nazývanú Raynaudov fenomén?

 • Mali ste niekedy vážnu alergickú reakciu alebo podrobujete sa desenzibilizačnej liečbe alergie?

 • Nosíte kontaktné šošovky?


Iné lieky a Coryol

Poraďte sa so svojím lekárom, ak užívate alebo chcete užívať niektorý z týchto liekov:

 • Lieky používané na liečbu nepravidelného srdcového pulzu (napr. diltiazem, verapamil alebo amiodarón).

 • Nitrátové lieky na liečbu srdcovej angíny (napr. izosorbidmononitrát alebo glyceryltrinitrát).

 • Digoxín (liek používaný na liečbu zlyhania srdca).

 • Akékoľvek iné lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie), napr. doxazosín alebo indoramín.

 • Cyklosporín (liek na zabránenie odvrhnutia transplantátu pri transplantačných operáciách).

 • Antidiabetiká alebo inzulín.

 • Klonidín (na migrénu, menopauzálne návaly, hypertenziu alebo Tourettov syndróm).

 • Nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), ako je ibuprofén alebo diklofenak.

 • Estrogény (lieky užívané na hormonálnu substitučnú terapiu).

 • Kortikosteroidy (na potlačenie zápalových alebo alergických stavov), napr. prednizolon.

 • Rifampicín alebo erytromycín (na liečbu bakteriálnych infekcií).

 • Cimetidín (na liečbu žalúdočných vredov alebo prebytku žalúdočnej kyseliny).

 • Ketokonazol (liek proti hubovitým ochoreniam).

 • Sympatikomimetiká (napr. efedrín alebo pseudoefedrín).

 • Ergotamín (liečivo na liečbu migrény).

 • Svalové relaxanciá (lieky na uvoľnenie svalov).


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, resp budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Coryol a jedlom, nápoje a alkohol

Tablety užívajte po jedle a zapite ich vodou. Počas liečby sa musíte vyhnúť konzumácii alkoholu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek sa v tehotenstve nesmie užívaťokrem urgentných stavov, ak očakávaný prínos pre matku prevýši možné riziko pre plod.

Je pravdepodobné, že sa karvedilol vylučuje do materského mlieka, preto sa dojčenie počas liečby Coryolom neodporúča.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Predovšetkým na začiatku liečby a pri úprave dávky môže krvný tlak výraznejšie poklesnúť a spôsobiť závraty Preto, ak sa cítite unavený a pociťujete závrat, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.


Coryol obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Coryol


Vždy užívajte Coryol presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Vysoký krvný tlak (hypertenzia):

Na začiatku liečby vám lekár predpíše 12,5 mg Coryolu ráno, po raňajkách alebo 6,25 mg Coryolu dva razy denne (ráno a večer). Po 2 dňoch vám môže dávku zvýšiť na 25 mg ráno alebo 12,5 mg dva razy denne. Po 14 dňoch liečby vám môže dávku opäť zvýšiť na 2-krát 25 mg Coryolu denne.

Celková denná dávka pri liečbe hypertenzie nesmie prevýšiť 2-krát 25 mg (t.j. 50 mg) Coryolu denne.

Chronická stabilná angína pektoris:

Na začiatku liečby vám lekár predpíše 12,5 mg Coryolu dva razy denne. Po 2 dňoch liečby vám môže dávku zvýšiť na 2-krát 25 mg denne (t.j. 50 mg denne). Ak dávka nebude po 14 dňoch liečby dostatočne účinná a budete liek dobre tolerovať, lekár vám môže dávku zvýšiť na 2-krát 50 mg denne (t.j. 100 mg). Celková denná dávka pri liečbe chronickej angíny pektoris nesmie prevýšiť 50 mg Coryolu dva razy denne (t.j. 100 mg).

Ak máte viac ako 70 rokov, dávka nesmie prekročiť 25 mg dva razy denne (t.j. 50 mg).

Chronické srdcové zlyhanie:

Lekár vám určí dávku na základe vášho zdravotného stavu. Na začiatku liečby vám lekár predpíše veľmi nízku dávku, 3,125 mg dva razy denne. Lekár vám bude dávku opatrne zvyšovať, pokiaľ sa nestanoví najvhodnejšia dávka pre vás. Najvyššia odporúčaná dávka je 25 mg dva razy denne. Ak máte telesnú hmotnosť vyššiu ako 85 kg, môžete užívať maximálne 2 tablety po 25 mg dva razy denne.

Lekár rozhodne o dĺžke liečby. Coryol zvyčajne užívate ako doplnok liečby k iným liekom na liečbu srdcového zlyhania. Lekár vás bude na začiatku liečby a pri zvyšovaní dávky prísne sledovať. Ak sa po nejakej dávke cítite horšie (napr. ak sa cítite viac unavený alebo ťažšie sa vám dýcha), ihneď informujte lekára. On určí, či je potrebná úprava liečby.


Ak máte pocit, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Coryolu, ako máte

Ak ste z hociakého dôvodu užili viac tabliet Coryolu, ako ste mali (predávkovanie), môžete pociťovať závrat, môžete mať skrátený dych/dýchavičnosť, pocit slabosti, môžete zamdlieť alebo pociťovať extrémnu únavu. Okamžite vyhľadajte najbližšiu lekársku pohotovosť alebo svojho lekára.


Ak zabudnete užiť Coryol

Ak vynecháte dávku, užite ju čo najskôr, ako je to možné. Avšak, ak sa blíži čas ďalšej dávky, neužite vynechanú dávku, ale užite dávku podľa zvyčajnej dávkovacej schémy.Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Liek musíte užívať pravidelne. Ak ste ho neužívali viac ako 2 týždne, opätovne začnite liečbu s najnižšou dávkou.


Ak prestanete užívať Coryol

Neprerušujte náhle liečbu Coryolom bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom. Pri náhlom ukončení užívania sa môžu vyskytnúť rôzne vedľajšie účinky. Váš lekár vám poradí, ako postupne znižovať dávku a ukončiť užívanie lieku. Ak súčasne užívate klonidín, nikdy ho svojvoľne nevysadzujte, urobte tak iba na pokyn svojho lekára.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky karvedilolu sú vo všeobecnosti mierne a prechodné a zahŕňajú:


Poruchy srdca a srdcovej činnosti a poruchy ciev

Môže sa objaviť spomalenie srdcového rytmu, náhle zníženie krvného tlaku pri vstávaní (ortostatická hypotenzia), poruchy vedenia vzruchu v srdci, búšenie srdca, opuchy (vrátane celkových a periférnych opuchov, opuchov dolných končatín a pohlavných orgánov, zvýšenie celkového objemu krvi a objemového preťaženia), chladné končatiny, nízky krvný tlak a mdloby. U pacientov so srdcovým zlyhaním sa zriedkavo môže zhoršiť klinický stav (najmä pri zvyšovaní dávky). U pacientov s angínou pektoris môže náhle prerušenie liečby výnimočne spôsobiť infarkt myokardu. Klinický stav sa môže zhoršiť aj u pacientov s intermitentnou klaudikáciou (bolesť pri chôdzi spôsobená ochorením artérií dolných končatín) a Raynauldovým syndrómom (stav, pri ktorom sa malé cievy, najčastejšie na prstoch nôh a rúk, kŕčovito sťahujú a spôsobujú voskovošedé sfarbenie kože).


Poruchy nervového systému

Môžu sa vyskytnúť nasledovné nežiaduce účinky: točenie hlavy, bolesti hlavy (predovšetkým na začiatku liečby alebo pri úprave dávky), únava, podráždenie, poruchy spánku, zriedkavo zmeny nálady. Točenie hlavy s ortostatickou hypotenziou alebo bez nej je najčastejším nežiaducim účinkom karvedilolu (priemerne u 6 % pacientov).


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Karvedilol môže spôsobiť suchosť v ústach, zažívacie ťažkosti ako sú nevoľnosť, hnačka, vracanie, bolesti brucha a zriedka zápcha.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínia

U náchylných pacientov boli pozorované astma a dýchavica. Pocit upchaného nosa sa vyskytuje zriedkavo.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Boli hlásené ojedinelé prípady zmien hladín pečeňových enzýmov, trombocytopénie (zníženie počtu krvných doštičiek) a leukopénie (chorobné zníženie počtu bielych krviniek).


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Betablokátory zriedka spôsobujú poruchy močenia a potencie. Výnimočne môže dôjsť k akútnemu zlyhaniu obličiek a iným poruchám obličiek.


Poruchy metabolizmu a výživy

U diabetických pacientov sa môže vyskytnúť hyperglykémia (zvýšenie hladiny cukru v krvi). K ďalším metabolickým vedľajším účinkom patrí hypercholesterolémia (zvýšenie hladiny cholesterolu v krvi) a zvýšenie telesnej hmotnosti.


Poruchy oka

Môžu sa objaviť poruchy videnia, znížená činnosť slzných žliaz, ktorá je nepríjemná u pacientov používajúcich kontaktné šošovky a podráždenie očí.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alergické reakcie sa vyskytujú u menej ako 1 % pacientov liečených karvedilolom: svrbenie, žihľavka, alergická vyrážka, reakcie podobné lišaju. Pri liečbe inými beta-blokátormi boli hlásené aj prípady psoriázy, vypadávania vlasov, návalov tepla a exfoliatívna dermatitída (začervenanie pokožky so vznikom šupín).


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Boli hlásené bolesti končatín.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Zriedkavo sa vyskytli parestézie (porušenie vnímania pocitov v koži - svrbenie, mravenčenie), pískanie v ušiach, príznaky ako pri chrípke.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Coryol


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Coryol obsahuje

- Liečivo je karvedilol.

Každá tableta Coryolu 6,25 obsahuje 6,25 mg karvedilolu.

Každá tableta Coryolu 12,5 obsahuje 12,5 mg karvedilolu.

Každá tableta Coryolu 25 obsahuje 25 mg karvedilolu.

- Ďalšie zložky sú sacharóza, monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý, krospovidón, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Coryol a obsah balenia

Coryol 6,25 sú oválne mierne dvojvypuklé biele tablety, na jednej strane s deliacou ryhou so značkou S2 na opačnej strane.

Coryol 12,5 sú oválne mierne dvojvypuklé biele tablety, na jednej strane s deliacou ryhou, s označením S3 na opačnej strane.

Coryol 25 sú okrúhle mierne dvojvypuklé biele tablety, na okrajoch zrezané, s deliacou ryhou na jednej strane.


Obsah balenia:

28, 30 alebo 90 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o, Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v decembri 2012.


6


Coryol 25

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/08549


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Coryol 6,25

Coryol 12,5

Coryol 25


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta Coryolu 6,25 obsahuje 6,25 mg karvedilolu.

Každá tableta Coryolu 12,5 obsahuje 12,5 mg karvedilolu.

Každá tableta Coryolu 25 obsahuje 25 mg karvedilolu.


Pomocné látky: monohydrát laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Coryol 6,25 sú oválne, slabo bikonvexné, biele tablety, na jednej strane s deliacou ryhou so značkou S2 na opačnej strane.

Coryol 12,5 sú oválne, slabo bikonvexné, biele tablety, na jednej strane s deliacou ryhou, s označením S3 na opačnej strane.

Coryol 25 sú okrúhle, slabo bikonvexné, biele tablety, na okrajoch zrezané, s deliacou ryhou na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Liečba esenciálnej hypertenzie. Coryol sa môže užívať samostatne alebo v kombinácii s inými antihypertenzívami.

 • Profylaktická liečba chronickej stabilnej angíny pectoris.

 • Symptomatická liečba chronického srdcového zlyhania.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Coryol sa užíva po jedle, aby sa spomalila jeho absorpcia a zmiernil ortostatický účinok. Dávkovanie je individuálne. Liečba sa začne nízkymi dávkami, ktoré sa postupne zvyšujú každých 7 až 14 dní, pokiaľ sa nedosiahne optimálneho klinického účinku. Po prvej dávke a po každej zvýšenej dávke sa odporúča kontrolovať pacientov krvný tlak v stoji 1 hodinu po dávke, aby sa vylúčila možná hypotenzia. Liečba Coryolom sa ukončuje postupne, dlhšie ako 1 až 2 týždne. Ak sa liečba preruší na viac ako 2 týždne, musí sa začať s najnižšou dávkou.


Esenciálna hypertenzia

Odporučené dávkovanie je raz denne.

Dospelí

Iniciálna dávka Coryolu je 12,5 mg ráno po raňajkách alebo 6,25 mg Coryolu dva razy denne (ráno a večer). Po 2 dňoch sa dávka môže zvýšiť na 25 mg ráno (1 tableta po 25 mg) alebo 12,5 mg dva razy denne. Po 14 dňoch liečby sa dávka môže opäť zvýšiť na 2-krát 25 mg Coryolu denne. Celková denná dávka na liečbu hypertenzie nesmie prevýšiť 2-krát 25 mg (t.j. 50 mg) Coryolu denne.

Dávku je možné zvyšovať v intervaloch najmenej 2 týždne.

Starší pacienti

Odporučená úvodná dávka lieku je 12,5 mg. V prípade nedostatočnej odpovede na liečbu je možné zvýšiť dávku až na maximálnu dennú dávku 50 mg podávanú v jednej alebo viacerých dávkach.

Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť karvedilolu nebola u detí a dospievajúcich do 18 rokov stanovená.

Chronická stabilná angína pectoris

Dospelí

Úvodná dávka je 12,5 mg Coryolu dva razy denne po jedle. Po 2 dňoch liečby sa dávka môže zvýšiť na 2-krát 25 mg denne (t.j. 50 mg). Ak dávka nie je účinná po 14 dňoch liečby a pacient ju toleruje dobre, môže sa zvýšiť na 2 x 50 mg denne (t.j. 100 mg). Celková denná dávka pri liečbe chronickej angíny pectoris nesmie prevýšiť 50 mg Coryolu dva razy denne (t.j. 100 mg).

Starší pacienti

U starších pacientov dávka nesmie prekročiť 25 mg dva razy denne (t.j. 50 mg).

Detia dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť karvedilolu nebola u detí a dospievajúcich do 18 rokov stanovená.


Chronické srdcové zlyhanie

Liečba Coryolom sa začína v nemocnici pod dohľadom lekára až po dôkladnom zhodnotení stavu pacienta.


Kvôli stabilizácii klinického stavu je potrebné, aby pred každou úpravou dávky pacienta vyšetril lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou srdcového zlyhania. Dávka karvedilolu sa nesmie zvyšovať u pacientov s prehĺbeným srdcovým zlyhaním od poslednej návštevy resp. u pacientov so známkami dekompenzovaného alebo nestabilného srdcového zlyhania.

Dávkovanie je individualizované.

Coryol sa odporúča ako doplnok k štandardne používaným liekom, ako sú diuretiká, ACE inhibítory a/alebo digoxín. Môže sa podávať pacientom, ktorí netolerujú ACE inhibítory. Pacientovi sa môže podať Coryol, až keď sú stabilizované dávky diuretík, ACE inhibítorov a digoxínu (ak sa podáva). Pacient musí byť pod prísnym lekárskym dohľadom počas prvých 2 až 3 hodín po úvodnej dávke a po zvýšení dávky a tolerancia lieku sa musí sledovať. Ak sa prejaví bradykardia (pulz pod 55 tepov/minútu), dávka Coryolu sa musí znížiť.

Pri zvyšovaní dávky lieku u pacientov so systolickým tlakom krvi <100 mmHg môže dôjsť k zhoršeniu funkcie obličiek alebo srdca. Z tohto dôvodu je pri každom zvyšovaní dávky u týchto pacientov potrebné zhodnotiť funkciu obličiek a zisťovať príznaky zhoršenia srdcového zlyhania alebo vazodilatácie. Ak sa objaví prechodné zhoršenie srdcového zlyhania, vazodilatácia alebo retencia tekutín, je potrebné najprv znížiť dávku diuretika alebo ACE inhibítora a ak tieto opatrenia nie sú účinné, zvyčajne sa odporúča zníženie dávky alebo prechodné vysadenie Coryolu. Keď sa klinický stav stabilizuje, liečba Coryolom a/alebo zvyšovanie dávky môže pokračovať.

Dospelí

Iniciálna dávka je 3,125 mg dva razy denne. Ak je táto dávka dobre tolerovaná, môže sa postupne (v dvojtýždňových intervaloch) zvyšovať do optimálnej dávky. Ďalšia dávka je 6,25 mg dva razy denne, potom 12,5 mg dva razy denne a nakoniec 25 mg dva razy denne, čo je obvyklá dávka. Dávkovanie je potrebné zvýšiť až na maximálnu úroveň tolerovanú pacientom.

Odporučená maximálna denná dávka pre všetkých pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním a pre pacientov s ľahkým a stredne ťažkým chronickým srdcovým zlyhaním vážiacich menej ako 85 kg je 25 mg dvakrát denne. Pre pacientov s miernym až stredne ťažkým srdcovým zlyhaním vážiacich viac ako 85 kg je odporučená maximálna denná dávka karvedilolu 50 mg dvakrát denne.

U pacientov, ktorí prestali užívať Coryol na viac ako 2 týždne, sa liečba obnovuje dávkou 3,125 mg dvakrát denne v súlade s vyššie uvedenými odporučeniami.

Starší pacienti

Dávkovanie je rovnaké ako u dospelých.

Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť lieku nebola u detí a dospievajúcich do 18 rokov stanovená.


Pacienti s pridruženým ochorením pečene

Coryol je kontraindikovaný u pacientov s dysfunkciou pečene.


Pacienti s pridruženým ochorením obličiek

U pacientov so systolickým tlakom krvi nad 100 mmHg nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Vynechaná dávka

Vynechaná dávka sa má užiť čo najskôr, ako je to možné. Ak sa však blíži čas ďalšej dávky, pacient neužije vynechanú dávku, ale užije dávku podľa zvyčajnej dávkovacej schémy.


4.3 Kontraindikácie


Coryol je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na karvedilol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1., u pacientov s výraznejšou retenciou tekutín alebo objemovým preťažením vyžadujúcim si intravenóznu inotropnú liečbu. Ďalšou kontraindikáciou je bronchiálna astma, chronické obštrukčné ochorenie pľúc, pľúcna hypertenzia, anamnéza bronchospazmu, pľúcne srdcové preťaženie a kardiálny šok. Coryol sa nesmie podať pacientom s ťažkou bradykardiou (menej ako 50 pultov za minútu), so syndrómom ochorenia sínusového uzla alebo A-V blokom druhého alebo tretieho stupňa, s ťažkou hypotenziou (systolický tlak krvi <85 mmHg), s metabolickou acidózou a feochromocytómom (v prípade nedostatočnej kontroly α–sympatolytikami). Coryol sa neodporúča podávať pri ťažkom poškodení funkcie pečene. Kontraindikáciou užívania Coryolu je aj súčasné užívanie určitých liekov na liečbu depresií (inhibítory monoaminooxidázy). Deti a dospievajúci do 18 rokov nesmú liek užívať z dôvodu nedostatku klinických skúseností.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Počas titrácie dávky môže u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním dôjsť k jeho prehĺbeniu resp. k retencii tekutín. Ak sa objavia tieto príznaky, je potrebné upraviť dávkovanie diuretika, pričom dávkovanie Coryolu sa nesmie meniť až do stabilizácie klinického stavu. Príležitostne môže byť potrebné znížiť dávku Coryolu alebo ho prechodne úplne vysadiť. Uvedené príhody nevylučujú následnú úspešnú titráciu dávkovania Coryolu.


U pacientov s hypertenziou, u ktorých sa chronické srdcové zlyhanie zvládlo pomocou digoxínu, diuretík alebo ACE inhibítorov, treba postupovať opatrne, pretože digoxín aj Coryol môžu spomaliť prevod srdcového vzruchu z predsiení na komory.


-blokátory spomaľujú srdcový tep, preto môžu maskovať hypoglykémiu u diabetických pacientov. Hladina krvného cukru sa môže znížiť alebo zvýšiť u diabetických pacientov so srdcovým zlyhaním. Z tohto dôvodu je u pacientov s diabetom potrebné pravidelne kontrolovať hladinu krvného cukru alebo upraviť dávkovanie antidiabetík na začiatku liečby resp. pri zvyšovaní dávky Coryolu.


U pacientov s chronickým zlyhaním srdca a nízkym tlakom krvi (systolický tlak krvi <100 mmHg), ischemickou chorobou srdca a difúznym cievnym postihnutím, alebo ochorením obličiek sa pozorovalo reverzibilné zhoršenie funkcie obličiek počas liečby Coryolom. U pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním a uvedenými rizikovými faktormi je počas zvyšovania dávky potrebné sledovať funkcie obličiek. V prípade prehĺbenia zlyhania obličiek je nutné znížiť dávkovanie lieku alebo ho úplne vysadiť.


Nositeľov kontaktných šošoviek je nutné poučiť o možnosti zníženej tvorby sĺz.


Ak sa liečba Coryolom (tak, ako inými beta-blokátormi) preruší náhle, môže sa objaviť potenie, tachykardia, dyspnoe, exacerbácia angíny pectoris. Najviac ohrození pacienti sú tí, ktorí trpia na angínu pectoris, u ktorých sa môže objaviť srdcový infarkt. Dávka sa má znižovať postupne počas 1 až 2 týždňov.


Coryol sa môže používať u pacientov s ischemickou chorobou dolných končatín. Čisté beta-blokátory môžu vyvolať alebo zhoršiť príznaky arteriálnej insuficiencie. Avšak tieto účinky sú z väčšej miery vyvážené alfa-sympatolytickými vlastnosťami Coryolu.


Podobne ako iné beta-blokátory, aj Coryol môže zamaskovať príznaky hypertyreózy.


Ak je srdcová frekvencia nižšia ako 55 úderov za minútu, je potrebné znížiť dávkovanie Coryolu.


Opatrnosť je potrebná pri podávaní Coryolu pacientom s anamnézou závažných hypersenzitívnych reakcií a pacientom podrobujúcim sa desenzibilizácii, keďže beta-blokátory môžu zvýšiť citlivosť voči alergénom aj závažnosť anafylaktických reakcií.


U pacientov s ochorením periférnej cirkulácie typu Raynaudovho fenoménu môže dôjsť k exacerbácii príznakov.


Pacientom s anamnézou psoriázy v súvislosti s liečbou beta-blokátormi je možné podať Coryol len po zvážení pomeru medzi prínosom a rizikom liečby.


U pacientov s feochromocytómom sa liečba alfa-sympatolytikom začína pred podaním ľubovoľného beta-blokátora. Zatiaľ sa nezískali žiadne skúsenosti s použitím karvedilolu pri tomto ochorení. Z toho dôvodu je potrebná opatrnosť pri podávaní Coryolu pacientom so suponovaným alebo diagnostikovaným feochromocytómom.


Látky s neselektívnymi beta-sympatolytickými vlastnosťami môžu u pacientov s Prinzmetalovou variantnou angínou vyvolať bolesti na hrudníku. Zatiaľ sa nezískali žiadne klinické skúsenosti s použitím karvedilolu u týchto pacientov, hoci jeho alfa-sympatolytická aktivita by mala skôr predchádzať týmto príznakom.


Nakoľko beta-blokátory môžu zhoršiť bronchiálnu obštrukciu, pacienti s chronickým ochorením pľúc by ich nemali vo všeobecnosti užívať. Pacientom s miernym ochorením možno podávať Coryol výnimočne, ak liečba inými liekmi neprebiehala úspešne. Odporúča sa však prísne sledovanie. Je dôležité, aby títo pacienti užívali najmenšiu účinnú dávku Coryolu. Ak sa spozorujú príznaky obštrukcie dýchacích ciest, liečba Coryolom sa okamžite preruší.


Liek sa neodporúča podávať pacientom s nízkym krvným tlakom.

Predovšetkým na začiatku liečby Coryolom a pri zvyšovaní dávky, sa môže objaviť ortostatická hypotenzia sprevádzaná točením hlavy a slabosťou. Viac ohrození sú pacienti so srdcovým zlyhaním, starší pacienti a pacienti užívajúci súčasne iné antihypertenzíva alebo diuretiká. Týmto účinkom možno predchádzať užívaním nízkych počiatočných dávok Coryolu, opatrným nastavením na udržiavaciu dávku a užívaním lieku po jedle. Pacienti musia byť oboznámení, ako predchádzať ortostatickým ťažkostiam (pri závrate sa pacient uloží do sedu alebo ľahu).


Bezpečnosť a účinnosť Coryolu u detí a dospievajúcich do 18 rokov nebola stanovená, preto sa jeho užívanie neodporúča.


Coryol obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Zriedka môžu niektoré antiarytmiká, narkotiká, antihypertenzíva, lieky na liečbu angíny pectoris, iné beta-blokátory (napr. v podobe očných kvapiek) katecholamínovo dependentné látky (napr. inhibítory monoaminooxidázy, rezerpín) a kardioglykozidy potencovať účinok Coryolu. Preto je potrebná opatrnosť pri určovaní dávky týchto liekov pri súčasnom užívaní s Coryolom.


Pacienti, užívajúci verapamil alebo diltiazem intravenózne, nesmú užívať Coryol, pretože to môže viesť k poruchám vedenia srdcového vzruchu.


Coryol môže potencovať účinok hypoglykemík a maskovať príznaky hypoglykémie. Preto sa odporúča pravidelne kontrolovať hladiny krvného cukru.


Súčasná liečba Coryolom a digoxínom môže viesť ku zvýšeniu koncentrácie digoxínu (asi o 16 %). Preto sa odporúča starostlivejšie sledovať hladiny digoxínu. Súčasné podanie Coryolu a kardiotoník môže predĺžiť prevod srdcového vzruchu z predsiení na komory.


Ak sa súčasná liečba Coryolu a klonidínu musí prerušiť, vysadí sa ako prvý Coryol a klonidín po niekoľkých dňoch.


Farmakokinetika Coryolu sa môže zmeniť, ak sa podáva súčasne s látkami stimulujúcimi alebo inhibujúcimi aktivitu pečeňových enzýmov (CYP2D6): napríklad cimetidín zvyšuje koncentráciu karvedilolu, rifampicín ju redukuje.


Počas celkovej anestézie je potrebné venovať pozornosť možným synergickým negatívnym inotropným účinkom karvedilolu a anestetík.


Pacienti sú upozornení na zákaz užívania alkoholu počas liečby, pretože sa môže potencovať účinok Coryolu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nevie sa, či je karvedilol škodlivý pre plod.

Gravidné ženy nesmú užívať liek s výnimkou urgentných stavov, ak očakávaný prínos pre matku prevýši možné riziko pre plod.

Je pravdepodobné, že karvedilol sa vylučuje do materského mlieka, preto sa dojčenie počas liečby Coryolom neodporúča.

Blokátory beta-adrenoreceptorov prechádzajú placentárnou bariérou a môžu spôsobiť hypotenziu, bradykardiu a hypoglykémiu plodu. U novorodenca existuje vyššie riziko srdcových a pľúcnych komplikácií v postnatálnom období.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Predovšetkým na začiatku liečby a pri úprave dávky môže krvný tlak poklesnúť výraznejšie a spôsobiť závraty. Preto je potrebné pacientov varovať pred vedením vozidiel a obsluhou strojov pri pocite únavy.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky karvedilolu sú vo všeobecnosti mierne a prechodné. Kauzálna súvislosť medzi istými nežiaducimi účinkami a liekom nie je vyjasnená. Incidencia určitých nežiaducich účinkov, ako sú točenie hlavy, bradykardia a poruchy videnia sú závislé na dávke.

Výskyt nežiaducich účinkov je vo všeobecnosti vyšší pri liečbe chronického srdcového zlyhania ako pri liečbe hypertenzie a angíny pectoris. Ich profil je však podobný.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti a poruchy ciev

Môže sa objaviť bradykardia, ortostatická hypotenzia, poruchy kardiálneho vedenia, palpitácie, edémy (vrátane generalizovaných, periférnych edémov, edémov genitálií a dolných končatín, hypervolémie a objemového preťaženia), chladné končatiny, hypotenzia a synkopa. Klinický stav sa môže zriedkavo zhoršiť u pacientov so srdcovým zlyhaním (hlavne pri zvyšovaní dávky) a výnimočne u pacientov s angínou pectoris (náhle prerušenie liečby môže spôsobiť infarkt myokardu) a u pacientov s intermitentnou klaudikáciou a Raynauldovým syndrómom.


Poruchy nervového systému

Môžu sa vyskytnúť nasledovné nežiaduce účinky: točenie hlavy, bolesti hlavy (predovšetkým na začiatku liečby alebo pri úprave dávky), únava, podráždenie, poruchy spánku, zriedkavo zmeny nálady. Točenie hlavy s ortostatickou hypotenziou alebo bez nej je najčastejším nežiaducim účinkom karvedilolu (priemerne u 6 % pacientov).


Poruchy a gastrointestinálneho traktu

Karvedilol môže spôsobiť suchosť v ústach, zažívacie ťažkosti ako sú nauzea, hnačka, vracanie, bolesti brucha a zriedka zápchu.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínia

U predisponovaných pacientov boli pozorované astma a dýchavica. Pocit upchaného nosa sa vyskytuje zriedkavo.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Boli hlásené ojedinelé prípady zmien sérových transamináz, trombocytopénie a leukopénie.


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Betablokátory zriedka spôsobujú poruchy močenia a potencie. Výnimočne môže dôjsť k akútnemu renálnemu zlyhaniu a iným poruchám obličiek.


Poruchy metabolizmu a výživy

U diabetických pacientov sa môže vyskytnúť hyperglykémia. V dôsledku beta-adrenergných vlastností môže dôjsť k manifestácii latentného diabetu, k zhoršeniu manifestného diabetu a k inhibícii kontraregulácie hladiny krvného cukru. K ďalším metabolickým nežiaducim účinkom patrí hypercholesterolémia a zvýšenie telesnej hmotnosti.


Poruchy oka

Môžu sa objaviť poruchy videnia, znížená lakrimácia (ktorá je nepríjemná u pacientov, používajúcich kontaktné šošovky) a iritácia očí.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Hypersenzitívne reakcie sa vyskytujú u menej ako 1 % pacientov, liečených karvedilolom: pruritus, urtikária, alergický exantém, reakcie podobné ako pri lichen planus. Boli hlásené aj prípady psoriázy, alopécie, návalov tepla a exfoliatívna dermatitída pri liečbe inými beta-blokátormi.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Boli hlásené bolesti končatín.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Zriedkavo sa vyskytli parestézie, pískanie v ušiach, príznaky ako pri chrípke.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie väčšinou spôsobuje hypotenziu a bradykardiu, ktoré môžu prejsť do srdcového zlyhania, kardiogénneho šoku alebo zastavenie srdca. Predávkovanie môže spôsobiť aj dýchacie ťažkosti, bronchospazmus, vracanie, poruchu vedomia a generalizované kŕče.

Sú potrebné opatrenia na odstránenie nevstrebaného množstva lieku z organizmu. Prísne sa sledujú pacientove vitálne funkcie na jednotkách intenzívnej starostlivosti v nemocnici.

Pacienta je nutné uložiť do horizontálnej polohy. U pacientov s bradykardiou je možné podať atropín 0,5‑2 mg i.v. alebo glukagón 1‑10 mg i.v. (v prípade potreby je možné pokračovať pomalou i.v. infúziou rýchlosťou 2‑5 mg/hod.) Ak je to nutné, je možné použiť kardiostimulačnú liečbu. Pri výraznej hypotenzii je možné podať intravenózne tekutiny. Okrem toho sa môže podať noradrenalín 5‑10 µg/min podľa hodnôt krvného tlaku. Bronchospazmus je možné zvládnuť pomocou salbutamolu alebo iných beta-2-sympatomimetík podávaných formou aerosólu alebo intravenózne. Pri kŕčoch sa odporúča pomalá i.v. injekcia diazepamu alebo klonazepamu. V prípade ťažkého predávkovania spojeného s príznakmi šoku je potrebné pokračovať vo vyššie opísanej podpornej liečbe dostatočne dlho, t.j. až do stabilizácie stavu pacienta, pretože je možné očakávať dlhší polčas eliminácie a redistribúciu karvedilolu z hlbších kompartmentov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: sympatolytiká, ATC kód: C07AG02.


Karvedilol účinkuje dvomi spôsobmi. Liečivo karvedilol má racemickú štruktúru. Enantioméry majú rôzny účinok a metabolizmus. S(-) enantiomér blokuje a adrenergné receptory, R(+) enantiomér blokuje len alfa-adrenergné receptory. Cez kardioselektívnu blokádu beta-adrenergných receptorov znižuje arteriálny krvný tlak, srdcovú frekvenciu a minútový objem srdca. Coryol znižuje tlak v pľúcnici a tlak v pravej predsieni. Cez blokádu alfa-1-adrenergných receptorov vyvoláva periférnu vazodilatáciu a znižuje systémovú vaskulárnu rezistenciu. Pre tieto účinky uľahčuje práci srdcového svalu a predchádza výskytu angíny pectoris. U pacientov so srdcovým zlyhaním karvedilol zvyšuje ejekčnú frakciu ľavej komory. Coryol nemá vnútornú sympatomimetickú aktivitu.

Účinok na krvný tlak a srdcový tep je najvýraznejší 1 až 2 hodiny po užití.

U hypertonikov s normálnou funkciou obličiek Coryol znižuje renálnu vaskulárnu rezistenciu bez zmeny glomerulárnej filtrácie, renálneho plazmatického prietoku a vylučovania elektrolytov. Je pravidlom, že karvedilol nemá významný účinok na hladiny lipoproteínov v sére.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Karvedilol sa rýchlo a takmer úplne absorbuje po aplikácii. Tiež sa takmer úplne viaže na plazmatické bielkoviny. Koncentrácie v plazme závisia od veľkosti užitej dávky. Asi len 30 % užitého množstva karvedilolu je biologicky dostupné pre jeho významný prvý prechod pečeňou (hlavne prostredníctvom hepatálnych enzýmov CYP2D6 a CYP2C9). Tvoria sa 3 aktívne metabolity blokujúce beta-adrenergné receptory. Jeden z nich 4-hydroxyfenyl je 13-krát účinnejší ako karvedilol pri blokáde beta-receptorov. V porovnaní s karvedilolom preukazujú aktívne metabolity slabší vazodilatačný účinok. Metabolizmus je stereoselektívny, preto sú plazmatické hladiny R(+) karvedilolu 2- až 3-krát vyššie ako S(-) karvedilolu. Plazmatické hladiny aktívnych metabolitov sú asi 10-krát nižšie ako plazmatické hladiny karvedilolu.

Polčas eliminácie je: 5 až 9 hodín pre R(+) karvedilol a 7 až 11 hodín pre S(-) karvedilol.

Priemerné plazmatické hladiny karvedilolu sú o 50 % vyššie u starších osôb v porovnaní s mladšími pacientmi. Potrava spomaľuje absorpciu lieku, nemá však vplyv na jeho biologickú dostupnosť.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie akútnej toxicity u laboratórnych zvierat dokázali nízku toxicitu karvedilolu.

Orálne LD50 hladiny boli 2,9 g/kg u myší, viac ako 5 g/kg u potkanov a viac ako 1 g/kg u psov. Po intraperitoneálnej aplikácii hladiny LD50 boli 1,61 až 1,81 g/kg u myší a 0,77 až 1,35 g/kg u potkanov. Po intravenóznej aplikácii boli 27 mg/kg u myší a 25 mg/kg u potkanov.

Neboli pozorované toxické zmeny u potkanov po perorálnej aplikácii 30 mg/kg karvedilolu denne (približne 100-násobok terapeutickej dávky pre človeka) po dobu 13 týždňov alebo u psov v dávke 10 mg/kg. Pri vyšších dávkach sa našli jednotlivé morfologické a funkčné zmeny v pečeni, slezine a maternici potkanov a zníženie pohybovej aktivity a telesnej hmotnosti u psov. Dávky vyššie ako 200 mg/kg/deň vyvolali sedáciu a zníženie telesnej hmotnosti u potkanov. Tiež sa znížil počet úspešných párení u samíc, predĺžil sa čas párenia, znížil sa počet žltých teliesok a nidácií. Bola pozorovaná kompletná resorbcia 18 % plodov. V dávke 60 mg/kg/deň (10-násobok MRHD) neboli pozorované toxické zmeny alebo poruchy fertility. Karvedilol a/alebo jeho metabolity (ako iné beta blokátory) prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka. Bola pozorovaná zvýšená mortalita novonarodených mláďat potkanov liečených 60 mg/kg/deň.

U potkanov dostávajúcich karvedilol v dávkach do 75 mg/kg/deň 2 roky, karvedilol nemal karcinogénny účinok. Karvedilol nemal mutagénny účinok pri stanovení genotoxicity, v mikronukleotidoch in vitro u škrečkov alebo in vivo v ľudských lymfocytoch.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Sacharóza, monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý, krospovidón, magnéziumstearát.


6.2 Inkompatibility


Nie sú.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (AL fólia, PVC/PVDC červená fólia):


Obsah balenia:

28, 30 alebo 90 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Coryol 6,25: 77/0173/03-S

Coryol 12,5: 77/0174/03-S

Coryol 25: 77/0175/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22.5.2003

Dátum predĺženia registrácie: 4.6.2008/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2012

9


Coryol 25