+ ipil.sk

CORYOL 3,125Príbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č.: 2107/6505

Príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2010/06556


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Coryol 3,125 mg tablety

karvedilolPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba Vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Coryol a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete

3. Ako užívať Coryol

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Coryol

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CORYOL A NA ČO SA POUŽÍVA


Coryol obsahuje liečivo nazývané karvedilol. Patrí do indikačnej skupiny liekov, ktoré sa nazývajú beta‑blokátory.


Coryol sa používa na liečbu:

 • Chronického srdcového zlyhania.

 • Vysokého krvného tlaku (hypertenzie).

 • Angíny pectoris (bolesť na hrudi, ktorú zapríčiní nedostatok kyslíka v srdci).


Coryol spôsobuje uvoľnenie a rozšírenie Vašich krvných ciev.

 • To pomáha znížiť Váš krvný tlak.

 • Ak trpíte chronickým srdcovým zlyhaním uľahčuje srdcu pumpovať krv do celého tela.

 • Ak trpíte anginou pectoris, pomôže Vám zbaviť sa bolesti na hrudi.


Váš lekár Vám môže predpísať aj iné lieky, ktoré spolu s Coryolom 3,125 pomôžu liečiť Vašu chorobu.


2. SKÔR AKO UŽIJETE CORYOL


Neužívajte Coryol:

- keď ste alergický (precitlivený) na karvedilol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Coryolu (uvedené v časti 6: Ďalšie informácie),

- keď sa Vám v poslednej dobe zhoršilo srdcové zlyhanie (zadržiava sa Vám v tele veľa tekutín alebo ťažko sa Vám dýcha aj keď sedíte) a podávajú Vám do žily lieky, ktoré pomáhajú Vášmu srdcu pracovať,

 • keď ste niekedy trpeli dýchavičnosťou v dôsledku astmy alebo iných pľúcnych chorôb,

 • keď máte problémy s pečeňou,

 • keď máte problémy so srdcom (napríklad zástava srdca alebo spomalený pulz). Coryol nie je vhodný pre niektorých ľudí s určitými srdcovými problémami.

 • keď máte veľmi nízky krvný tlak,

 • keď máte poruchu acidobázickej rovnováhy vo Vašej krvi (metabolická acidóza),

 • máte nádor nadobličkovej žľazy (faeochromocytóm),

 • keď vám lekár oznámil, že trpíte Prinzmetalovou angínou (bolesť srdca na hrudi, vyskytujúca sa v pokoji),

 • keď máte závažné ochorenie periférnych tepien (tepny boli poškodené alebo blokované a preto nezásobujú telo potrebným množstvom krvi),

 • keď dostávate infúzne verapamil alebo diltiazem.


Ak si nie ste ničím istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Coryolu:

Pred užívaním Coryolu sa poraďte s Vašim lekárom:

 • ak máte problémy s obličkami,

 • ak máte diabetes (vysoká hladina cukru v krvi),

 • ak nosíte kontaktné šošovky,

 • ak máte problémy s cievami (periferálne ochorenie ciev),

 • ak ste niekedy mali problém so štítnou žľazou,

 • ak ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu (napríklad náhly opuch, ktorý zapríčinil sťažené dýchanie alebo prehĺtanie, opuch rúk, nôh a členkov alebo závažnú vyrážku),

 • ak máte alergiu a podrobujete sa desenzibilačnej liečbe,

 • ak trpíte problémami s cirkuláciou krvi v prstoch na rukách a nohách (Raynaudov fenomén),

 • ak po užití beta-blokátorov trpíte kožným ochorením nazývaným „psoriáza“,

 • ak máte taký druh angíny, ktorý sa nazýva „Prinzmantelova“ variantná angína,

 • ak Vám Váš lekár povedal, že máte spomalený metabolizmus debrizochínu (liek, ktorý pôsobí na nervový systém a tým znižuje krvný tlak). Pri začatí tejto liečby musíte byť starostlivo monitorovaný.


Ak sa Vás čokoľvek z vyššie uvedeného týka, pred užívaním Coryolu kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Toto sa týka aj liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinných prípravkov. Je to preto, že Coryol môže ovplyvniť účinok iných liekov. Taktiež iné lieky môžu ovplyvniť účinok Coryolu.


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, najmä ak užívate nasledujúce lieky:

 • Iné lieky na srdce alebo krvný tlak, vrátane tabliet na odvodnenie (diuretiká), „blokátory vápnikového kanála“ (napr. diltiazem alebo verapamil) a digoxín.

 • Katecholamín deplečné látky (napr. rezerpín a inhibítory monoamín oxidázy (IMAO), ako izokarboxid a fenelzín (na liečbu depresie)).

 • Lieky na cukrovku, ako inzulín alebo metformín.

 • Klonidín (používaný na liečbu vysokého krvného tlaku, migrény a návalov tepla v menopauze).

 • Rifampicín (používaný na liečbu infekcií).

 • Cimetidín (používaný na liečbu zlého trávenia, pálenia záhy a žalúdočných vredov).

 • Cyklosporín (používaný po transplantácii orgánov).


Ak sa v najbližšej dobe máte podrobiť operácii, povedzte lekárovi, že užívate Coryol. Je to preto, lebo niektoré anestetiká môžu znížiť krvný tlak, ktorý by sa mohol príliš znížiť.


Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte Coryol ak ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť alebo dojčíte, pokiaľ Vám lekár nepovie inak.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Pri užívaní Coryolu môžete pociťovať závraty. Je to pravdepodobnejšie na začiatku liečby alebo pri zmene liečby a keď pijete alkohol. Ak máte závraty, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje. Povedzte svojmu lekárovi, ak počas užívania Coryolu spozorujete akékoľvek iné problémy, ktoré môžu ovplyvniť vedenie vozidla a obsluhu strojov.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Coryolu

Tento liek obsahuje laktózu a sacharózu, ktoré sú typy cukrov. Ak Vám Váš lekár povedal, že netolerujete alebo nemôžete stráviť niektoré cukry (máte intoleranciu k niektorým cukrom), povedzte to pred užívaním tohto lieku Vášmu lekárovi.


3. AKO UŽÍVAŤ CORYOL


Vždy užívajte Coryol presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Coryol nie je vhodný pre deti mladšie ako 18 rokov.


Každú tabletu prehltnite a zapite.


Chronické zlyhanie srdca:

Keď sa Coryol používa na liečbu zlyhania srdca, liečbu má začať špecialista.

 • Tablety užívajte vždy v rovnakom spolu s jedlom.

 • Zvyčajná úvodná dávka je 3,125 mg dvakrát denne počas dvoch týždňov.

 • Lekár Vám potom, počas niekoľkých týždňov, dávku pomaly zvýši až na 25 mg dvakrát denne.

 • Ak je Vaša telesná hmotnosť vyššia ako 85 kg, dávka sa môže zvýšiť až na 50 mg dvakrát denne.

 • Ak ste prestali užívať Coryol na viac ako dva týždne, povedzte to svojmu lekárovi. Pravdepodobne bude potrebné, aby ste sa opäť vrátili k úvodnej dávke (pozri časť „Ak prestanete užívať Coryol“).


Vysoký krvný tlak:

 • Zvyčajná úvodná dávka je 12,5 mg jedenkrát denne počas prvých dvoch dní.

 • Po dvoch dňoch je dávka zvyčajne 25 mg jedenkrát denne.

 • Ak Váš krvný tlak nie je pod kontrolou, lekár Vám môže dávku pomaly zvýšiť, počas niekoľkých týždňov, na 50 mg denne.

 • Ak ste starší pacient, môže sa stať, že na kontrolu Vášho krvného tlaku nebudete potrebovať viac ako 12,5 mg denne.


Srdcová angína:

Dospelí

 • Zvyčajná úvodná dávka je 12,5 mg dvakrát denne počas prvých dvoch dní.

 • Po dvoch dňoch je dávka zvyčajne 25 mg dvakrát denne.


Starší pacienti

 • Váš lekár rozhodne, aká bude Vaša úvodná dávka, ako aj najvhodnejšia dávka pre Vás na dlhodobú liečbu.

 • Zvyčajná maximálna dávka je 50 mg každý deň, ktorá sa užíva v menších dávkach (rozdelené dávky).


Ak užijete viac Coryolu ako máte:

 • Ak užijete viac Coryolu ako máte alebo niekto iný užije Váš Coryol, okamžite sa poraďte s lekárom alebo choďte priamo na najbližšie pohotovostné oddelenie do nemocnice. Obal lieku si vezmite so sebou.

 • Ak ste užili príliš veľa tabliet ako ste mali, môžete mať nasledujúce príznaky: spomalený tep srdca, pocit závratu alebo točenie hlavy, dýchavičnosť, sipot alebo extrémna únava


Ak zabudnete užiť Coryol

 • Ak zabudnete užiť dávku, užite ju ihneď ako si spomeniete. Ak je však čas na užitie ďalšej dávky, tú zabudnutú vynechajte.

 • Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Coryol

Neprestávajte tento liek užívať bez toho, aby ste sa poradili so svojim lekárom. Možno bude chcieť, aby bolo ukončenie užívania Coryolu postupné, trvajúce 1 až 2 týždne.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Coryol môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté (prejavia sa u 1 až 10 užívateľov):

 • Závraty.

 • Bolesť hlavy.

 • Pocit slabosti a únavy.

 • Problémy so srdcom. Medzi príznaky patrí bolesť na hrudi, únava, dýchavičnosť a opuch rúk a nôh.

 • Nízky krvný tlak. Medzi príznaky patrí závrat alebo točenie hlavy.


Závrat, bolesť hlavy a pocit slabosti a únavy sú zvyčajne mierne a vyskytnú na začiatku liečby.


Časté (prejavia sa u menej ako 1 z 10 užívateľov):

 • Infekcie dýchacích ciest (bronchitída), pľúc (pneumónia), nosa a hrdla (horné dýchacie cesty). Medzi príznaky patrí sipot, skrátený dych, tlak na hrudi a zápal hrdla.

 • Infekcie močových ciest, ktoré môžu spôsobovať problém pri močení.

 • Nízka hladina červených krviniek v krvi (anémia). Medzi príznaky patrí pocit únavy, bledá pokožka, búšenie srdca (palpitácie) a dýchavičnosť.

 • Nárast telesnej hmotnosti.

 • Zvýšenie hladiny cholesterolu (v krvnom teste).

 • Strata kontroly hladiny cukru v krvi u ľudí s cukrovkou.

 • Depresívne pocity.

 • Problémy so zrakom, podráždené alebo suché oči kvôli zníženej schopnosti tvoriť slzy.

 • Spomalený srdcový tep.

 • Závraty alebo točenie hlavy pri vstávaní.

 • Zadržiavanie tekutín. Medzi príznaky patria: celkový opuch tela, opuch častí tela, napríklad rúk, chodidiel, členkov a nôh a zvýšené množstvo cirkulujúcej krvi v tele

 • Problémy s cirkuláciou krvi vo Vašich rukách a nohách. Medzi príznaky patria studené ruky a nohy, bledosť, mravčenie a bolesť v prstoch a bolesť v nohách, ktorá sa pri chôdzi zhoršuje.

 • Problémy pri dýchaní.

 • Nevoľnosť alebo vracanie.

 • Hnačka.

 • Podráždený žalúdok / zlé trávenie.

 • Bolesť, pociťovaná v rukách a nohách.

 • Problém s obličkami, vrátane zmien vo frekvencii močenia.


Menej časté (prejavia sa u menej ako 1 užívateľa zo 100):

 • Prerušovaný spánok.

 • Mdloby.

 • Mravčenie a stŕpnutie rúk a nôh.

 • Problémy s pokožkou, vrátane kožnej vyrážky, ktorá sa môže objaviť na väčšej časti tela, žihľavka, svrbiaca a suchá pokožka.

 • Vypadávanie vlasov.

 • Neschopnosť dosiahnuť erekciu (erektilná dysfunkcia).

 • Zápcha.


Zriedkavé (prejavia sa u menej ako 1 z 1 000 užívateľov):

 • Nízky počet krvných doštičiek v krvi. Medzi príznaky patrí ľahká tvorba modrín a krvácanie z nosa.

 • Upchatý nos.

 • Sucho v ústach.


Veľmi zriedkavé (objavia sa u menej ako 1 z 10 000 užívateľov):

 • Nízky počet všetkých typov bielych krviniek. Medzi príznaky patrí infekcia ústnej dutiny, ďasien, hrdla a pľúc.

 • Alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti). Medzi príznaky patrí ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní spôsobené náhlym opuchom hrdla alebo tváre alebo rúk, chodidiel a členkov.

 • Problémy s obličkami, ktoré sa prejavia v krvných testoch.

 • Niektoré ženy môžu mať problém s udržaním moču (inkontinencia). Toto sa zvyčajne po ukončení liečby upraví.


Coryol môže tiež viesť k rozvoju príznakov cukrovky u ľudí, ktorí majú veľmi miernu formu cukrovky nazývanú „latentný diabetes“.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CORYOL


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Coryol nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


HDPE obal a PP uzávery:Uchovávajte v pôvodnom obale.

Blister (OPA/Al/PVC fólia - hliníková fólia):Uchovávajte v pôvodnom blistri.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Coryol 3,125 obsahuje

Účinná látka je karvedilol. Každá tableta obsahuje 3,125 mg kadvedilolu

 • Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, sacharóza, krospovidón, povidón K25, koloidný oxid kremičitý a magnéziumstearát (E572).


Ako vyzerá Coryol 3,125 a obsah balenia


Okrúhle biele mierne dvojvypuklé tablety so skosenými hranami.


Blister a HDPE obal (PP uzáver a vysúšacia vložka z PE naplnená silikagélom) s obsahom 100 a 250 tabliet.

Tablety sú dostupné v blistrovom balení s obsahom 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 a 98 tabliet a plastovom obale so 100 a 250 tabletami. Plastový obal obsahuje taktiež vysušovadlo z PE naplnené silikagelom.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovinsko


Výrobca

Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovinsko

Millmount Healthcare Ltd, Units 5-7, Navan Enterprise Centre, Trim Road, Navan, Co. Meath, Írsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená v novembri 2011.6CORYOL 3,125

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č.: 2107/6505

Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2010/06556


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Coryol 3,125 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 3,125 mg karvedilolu.


Pomocné látky:

laktóza

71,61 mg

sacharóza

5 mgÚplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Vzhľad:

Okrúhla, mierne bikonvexná, biela tableta so skosenými hranami.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Esenciálna hypertenzia.

Chronická stabilná angina pectoris.

Podporná liečba stredného až závažného stabilného chronického zlyhania srdca.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Esenciálna hypertenzia:

Karvedilol samotný možno použiť na liečbu hypertenzie alebo v kombinácii s inými antihypertenzívami, najmä tiazidovými diuretikami. Odporúča sa dávkovanie raz denne, avšak odporúčaná maximálna jednorazová dávka je 25 mg a odporúčaná maximálna denná dávka je 50 mg.


Dospelí:

Odporúčaná počiatočná dávka je 12,5 mg raz denne počas prvých dvoch dní. Liečba potom ďalej pokračuje dávkou 25 mg/deň. V prípade potreby možno dávku ďalej zvyšovať postupne v dvojtýždňových intervaloch alebo dlhších.


Starší pacienti:

Odporúčaná počiatočná dávka u hypertenzie je 12,5 mg raz denne, čo môže postačovať aj pre ďalšiu liečbu.Ak je však odpoveď na liečbu neadekvátna pri tejto dávke, môže sa dávkovanie zvyšovať postupne v dvojtýždňových intervaloch alebo dlhších.


Chronická stabilná angina pectoris:

Odporúča sa dávkovacia schéma dvakrát denne.


Dospelí:

Počiatočná dávka je 12,5 mg dvakrát denne počas prvých dvoch dní.Liečba potom ďalej pokračuje dávkou 25 mg dvakrát denne.


Starší pacienti:

Odporúčaná počiatočná dávka je 12,5 mg dvakrát denne počas dvoch dní.

Potom liečba pokračuje dávkou 25 mg dvakrát denne, čo je odporúčaná maximálna denná dávka.


Zlyhanie srdca

Karvedilol sa dáva pri strednom až závažnom zlyhaní srdca ako doplnok ku konvenčnej základnej liečbe diuretikami, ACE inhibítormi, digitalisom a/alebo vazodilatanciami. Pacient má byť klinicky stabilizovaný (bez zmien v NYHA-triede, bez hospitalizácie v dôsledku zlyhania srdca) a základná terapia musí byť stabilizovaná počas aspoň 4 posledných týždňov pred liečbou. Ďalej pacient má mať redukovanú ľavú komorovú ejekčnú frakciu a srdcová frekvencia má byť >50 bpm a systolický krvný tlak >85 mm Hg (pozri časť 4.3).


Počiatočná dávka je 3,125 mg dvakrát denne počas dvoch týždňov.Ak sa táto dávka toleruje, možno ju zvyšovať pomaly v intervaloch nie kratších ako dva týždne až na 6,25 mg dvakrát denne, potom až na 12,5 mg dvakrát denne a napokon na 25 mg dvakrát denne. Dávkovanie sa má zvyšovať až na najvyššiu tolerovateľnú úroveň.

Odporúčané maximálne dávkovanie je 25 mg dvakrát denne u pacientov s telesnou hmotnosťou menšou ako 85 kg a 50 mg dvakrát denne u pacientov s hmotnosťou nad 85 kg za predpokladu, že srdcové zlyhanie nie je závažné.Zvýšenie dávky na 50 mg dvakrát denne sa má vykonať opatrne pod prísnym lekárskym dohľadom nad pacientom.


Na začiatku liečby alebo v dôsledku zvýšenia dávky sa môže vyskytnúť prechodné zhoršenie príznakov zlyhania srdca, osobitne u pacientov so závažným zlyhaním srdca a/alebo pri liečbe vysokou dávkou diuretika. Zvyčajne nie je potrebné prerušenie liečby, ale dávka sa nemá zvyšovať. Lekár/kardiológ po začatí liečby alebo po zvýšení dávky počas dvoch hodín majú sledovať pacienta.Pred každým zvyšovaním dávky sa má vykonať vyšetrenie možných symptómov zhoršovania zlyhania srdca alebo symptómov nadmernej vazodilatácie (napr. renálna funkcia, telesná hmotnosť, krvný tlak, srdcová frekvencia a rytmus). Zhoršenie zlyhania srdca alebo zadržiavanie tekutín v tele sa lieči zvýšením dávky diuretika a dávka karvedilolu sa nemá zvyšovať, kým pacient nie je stabilizovaný. Ak sa objaví bradykardia alebo v prípade predĺženia AV vedenia sa má najprv sledovať hladina digoxínu. Príležitostne môže byť nevyhnutné redukovať dávku karvedilolu alebo dočasne úplne prerušiť liečbu. Dokonca i v týchto prípadoch možno často úspešne pokračovať s titrovaním dávky karvedilolu.


Počas titrácie dávky sa má pravidelne sledovať renálna funkcia, trombocyty a glukóza (v prípade NIDDM a/alebo IDDM). Po skončení titrovania dávky sa však frekvencia sledovania môže znížiť.


Ak sa karvedilol vysadil na viac ako dva týždne, liečba má znova začať s 3,125 mg dvakrát denne a zvyšovať postupne podľa vyššie uvedených odporúčaní.


Renálna insuficiencia

Dávkovanie sa musí stanoviť pre každého pacienta individuálne ale podľa farmakokinetických ukazovateľov nie je dôvod na nutnú úpravu dávky karvedilolu pacientom so srdcovým zlyhaním.


Stredná hepatálna dysfunkcia

Môže byť potrebná úprava dávky.


Deti a dospievajúci (<18 rokov)

Nie sú dostatočné údaje o účinnosti a bezpečnosti karvedilolu.


Starší pacienti

Starší pacienti môžu byť citlivejší na účinky karvedilolu a majú sa pozornejšie sledovať.


Ako u iných betablokátorov a najmä u pacientov s koronárnym ochorením sa vysadenie karvedilolu má vykonať postupne (pozri časť 4.4).


Spôsoby podávania

Tablety sa majú užívať s dostatočným množstvom tekutiny.Tablety sa nemusia užívať s jedlom. U pacientov so zlyhaním srdca sa však odporúča užívať karvedilol s jedlom, aby sa umožnila pomalšia absorpcia a znížilo sa riziko ortostatickej hypotenzie.


 1. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na karvedilol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Nestabilné/dekompenzované srdcové zlyhanie.

 • Zlyhanie srdca patriace do NYHA triedy IV podľa klasifikácie zlyhania srdca vyžadujúce si intravenóznu inotropnú liečbu.

 • Obštrukčná choroba dýchacích ciest.

 • Bronchospazmus alebo astma v anamnéze.

 • Klinicky manifestovaná dysfunkcia pečene.

 • 2. a 3. stupeň srdcovej AV blokády (pokiaľ nie je implantovaný trvalý kardiostimulátor).

 • Závažná bradykardia (<50 bpm).

 • Syndróm chorého sínusu (vrátane sino-atriálneho bloku).

 • Kardiogénny šok.

 • Ťažká hypotenzia (systolický krvný tlak pod 85 mmHg).

 • Prinzmetalova angína.

 • Neliečený feochromocytóm.

 • Metabolická acidóza.

 • Závažné cirkulačné poruchy periférnych artérií.

 • Súbežná intravenózna liečba verapamilom alebo diltiazemom (pozri časť 4.5).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Chronické srdcové zlyhanie:

U pacientov s kongestívnym zlyhávaním srdca môže počas zvyšovania dávok Coryolu 3,125 mg nastať zhoršenie srdcového zlyhávania alebo retencia tekutín. Ak k tomu dôjde, má sa zvýšiť dávkovanie diuretík a dávkovanie Coryolu 3,125 mg sa nemá zvyšovať až dovtedy, kým sa klinický stav nestabilizuje. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné znížiť dávku Coryolu 3,125 mg alebo, v zriedkavých prípadoch, jeho užívanie dočasne prerušiť. Takéto komplikácie však nevylučujú ďalšie úspešné titrovanie Coryolu 3,125 mg.


Coryol 3,125 mg sa má podávať opatrne v kombinácii s digoxínom, pretože obe liečivá spomaľujú AV vedenie (pozri časť 4.5).


Funkcia obličiek pri kongestívnom srdcovom zlyhávaní:

U pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním s nízkym tlakom krvi (systolický TK <100 mm Hg), s ischemickou chorobou srdca a difúznym cievnym ochorením a/alebo u pacientov trpiacich primárnou nedostatočnosťou obličiek sa pri liečbe karvedilolom pozorovalo reverzibilné zhoršenie funkcie obličiek. U pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním s týmito rizikovými faktormi sa majú monitorovať počas titrácie Coryolu 3,125 mg renálne funkcie a podávanie lieku sa má prerušiť alebo znížiť dávka, ak sa zhorší zlyhávanie obličiek.


Chronická obštrukčná choroba pľúc:

Pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc so sklonom ku bronchospazmom, ktorí sa neliečia perorálnymi alebo inhalačnými liekmi sa má karvedilol podávať s opatrnosťou a len vtedy, keď očakávaný prospech preváži potenciálne riziko.U pacientov so sklonom k bronchospazmu môžu nastať poruchy dýchania ako následok možného zvýšenia odporu v dýchacích cestách. Pacientov treba pozorne sledovať na začiatku liečby a počas zvyšovanie dávok karvedilolu a pri náznaku bronchospazmu počas liečby sa má dávka karvedilolu znížiť.


Diabetes:

Pri podávaní Coryolu 3,125 mg pacientom s diabetom mellitus je potrebná opatrnosť vzhľadom na to, že prvé známky a príznaky akútnej hypoglykémie môžu byť maskované alebo utlmené. U pacientov, ktorým sa podáva inzulín sa zvyčajne upredňostňujú alternatívne beta-blokátory. U diabetických pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním sa môže zhoršiť kontrola glukózy v krvi. Preto je u diabetických pacientov potrebné pravidelne monitorovať hladinu glukózy v krvi, keď začínajú užívať Coryol 3,125 mg alebo sa im zvyšuje jeho dávka, a podľa toho upraviť hypoglykemickú terapiu (pozri časť 4.5). Hladiny glukózy v krvi sa majú dôkladne sledovať po dlhšom čase bez jedla.


Ochorenie periférnych ciev:

Coryol 3,125 mg sa má používať s opatrnosťou u pacientov s ochorením periférnych ciev, pretože beta-blokátory môžu vyvolať alebo zhoršiť symptómy arteriálnej insuficiencie.


Raynaudov fenomén:

Coryol 3,125 mg sa má používať s opatrnosťou u pacientov trpiacich poruchami periférnej cirkulácie krvi (napr. Raynaudov fenomén), pretože môže dôjsť k exacerbácii symptómov.


Tyreotoxikóza:

Coryol 3,125 mg môže maskovať príznaky tyreotoxikózy.


Anestézia a závažný chirurgický zákrok:

Kvôli synergicky pôsobiacemu negatívnemu inotropnému účinku karvedilolu a anestetík je u pacientov, ktorí podstupujú závažný chirurgický zákrok potrebná opatrnosť (pozri časť 4.5).


Súbežné užívanie cimetidínu:

Cimetidín sa má súbežne podávať iba s opatrnosťou, keďže sa môžu zosilniť účinky karvedilolu (pozri časť 4.5).


Bradykardia:

Coryol 3,125 mg môže spôsobiť bradykardiu. Ak sa pacientovi zníži tepová frekvencia pod 55/min, treba dávkovanie Coryolu 3,125 mg znížiť.


Prvostupňový srdcový blok:

Pre negatívny dromotropný účinok sa karvedilol má s opatrnosťou podávať pacientom s prvostupňovým srdcovým blokom.


Hypersenzitivita:

Coryol 3,125 mg sa má podávať s opatrnosťou pacientom so závažnými reakciami precitlivenosti v anamnéze a pacientom podstupujúcim desenzibilizačnú liečbu, pretože betablokátory môžu zvyšovať citlivosť na alergény a závažnosť anafylaktických reakcií.


Psoriáza:

Pacienti so psoriázou v anamnéze spojenou s liečbou betablokátormi majú užívať Coryol 3,125 mg len po posúdení pomeru rizika a prínosu.


Súbežné užívanie debrizokvínu:

Pacienti, u ktorých sa zistilo, že slabo metabolizujú debrizokvín, sa majú na začiatku liečby pozorne sledovať .


Súbežné podávanie blokátorov vápnikového kanála:

U pacientov liečených súbežne s blokátormi vápnikového kanála typu verapamil alebo diltiazem alebo inými antiarytmikami je potrebné starostlivo sledovať EKG a krvný tlak (pozri časť 4.5).


Feochromocytóm:

U pacientov s feochromocytómom treba podať alfa-blokátor pred použitím beta-blokátora. Napriek tomu, že karvedilol má alfa- aj beta-blokujúci farmakologický účinok, nie sú skúsenosti s jeho používaním za týchto podmienok. Preto treba dať pozor pri podávaní karvedilolu pacientom, u ktorých je podozrenie na feochromocytóm.


Prinzmetalova variantná angína:

Lieky s neselektívnou betablokujúcou aktivitou môžu vyvolať bolesť na prsiach u pacientov s Prinzmetalovou variantnou angínou pektoris. Nie sú klinické skúsenosti s podávaním karvedilolu u týchto pacientov, hoci alfablokujúci účinok Coryolu 3,125 mg môže uvedeným symptómom zabrániť. V každom prípade treba dať pozor pri podávaní Coryolu 3,125 mg pacientom s podozrením na Prinzmetalovu variantnú angínu pectoris.


Kontaktné šošovky:

Pacienti, ktorí používajú kontaktné šošovky, si musia byť vedomí možnosti zníženej tvorby sĺz.


Syndróm z vysadenia lieku:

Liečba karvedilolom sa nesmie náhle prerušiť, najmä u pacientov trpiacich na ischemickú chorobu srdca. Vysadenie karvedilolu má byť u týchto pacientov postupné (v priebehu 2 týždňov).


Laktóza:

Tento liek obsahuje laktózu.Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, Lappovou deficienciou laktázy alebo malabsorpciou glukózy-galaktózy nemajú užívať tento liek.


Sacharóza:

Tento liek obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, malabsorpciou glukózy-galaktózy, insuficienciou sacharázy-izomaltázy nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické interakcie


Digoxín:

Pri súbežnom užívaní karvedilolu a digoxínu dochádza k zvýšeniu koncentrácie digoxínu asi o 15%.Digoxín aj karvedilol spomaľujú A-V vedenie. Odporúča sa preto pozorne sledovať hladinu digoxínu na začiatku liečby, pri upravovaní dávky alebo ukončení liečby karvedilolom.


Inzulín alebo perorálne hypoglykemiká:

Látky s betablokujúcimi vlastnosťami môžu posilňovať účinok inzulínu a perorálnych hypoglykemík na znižovanie hladiny cukru v krvi. Známky hypoglykémie môžu byť maskované alebo zoslabené (zvlášť tachykardia). Preto sa u pacientov dostávajúcich inzulín alebo perorálne hypoglykemiká odporúča pravidelne sledovať koncentráciu glukózy v krvi (pozri časť 4.4).


Induktory a inhibítory metabolizmu pečene:

Rifampicín znížil plazmatickú koncentráciu karvedilolu asi o 70%. Cimetidín zvýšil AUC asi o 30%, ale nijako neovplyvnil Cmax. Môže byť potrebná obozretnosť u tých pacientov, ktorí dostávajú induktory oxidáz zmiešaných funkcií, napr. rifampicín, keďže hladina karvedilolu v sére sa môže znížiť, alebo inhibítory oxidáz zmiešaných funkcií, napr. cimetidín, keďže hladina karvedilolu v sére sa môže zvýšiť. Avšak, vychádzajúc z relatívne malého vplyvu cimetidínu na hladinu karvedilolu, je pravdepodobnosť vzniku nejakej klinicky významnej interakcie minimálna.


Lieky znižujúce hladinu katecholamínov:

Pacienti, ktorí užívajú liečivá s betablokujúcimi vlastnosťami a liek, ktorý môže znižovať hladinu katecholamínov (napr. rezerpín a inhibítory monoaminooxidázy), sa majú pozorne sledovať z hľadiska príznakov hypotenzie a/alebo závažnej bradykardie.


Cyklosporín:

U 21 pacientov po transplantácii obličky s chronickou vaskulárnou rejekciou sa pozorovalo po začatí liečby karvedilolom mierne zvýšenie priemernej najnižšej koncentrácie cyklosporínu. Približne u 30% pacientov bolo nutné dávku cyklosporínu znížiť, aby sa zachovala jeho koncentrácia v terapeutickom rozmedzí, zatiaľ čo u ostatných pacientov nebolo potrebné dávkovanie upravovať. V priemere sa dávka cyklosporínu u týchto pacientov znížila asi o 20%. Vzhľadom na širokú interindividuálnu variabilitu v potrebe úpravy dávkovania odporúča sa dôsledne sledovať koncentráciu cyklosporínu po začatí liečby karvedilolom a vhodne upraviť dávky cyklosporínu.


Verapamil, diltiazem alebo iné antiarytmiká: V kombinácii s karvedilolom sa môže zvýšiť riziko poruchy A‑V prenosu vzruchu (pozri časť 4.4). V prípade súbežnej liečby karvedilolom a a amiodarónom (orálne) alebo antiarytmikami 1. stupňa sa majú pacienti dôkladne monitorovať. Krátko po začatí liečby beta-blokátormi bola u pacientov užívajúcich amiodarón zaznamenaná bradykardia, zástava srdca a ventrikulárna fibrilácia. Pri súbežnej intravenóznej liečbe s antiarytmikami typu Ia alebo Ic je riziko srdcového zlyhania.


Farmakodynamické interakcie


Klonidín:

Súbežné podanie klonidínu s liekmi, ktoré majú beta-blokujúce vlastnosti, môže zosilniť vplyv na krvný tlak a na zníženie srdcového tepu. Ak sa má súbežná terapia liekmi s beta-blokujúcimi vlastnosťami a klonidínom ukončiť, musí byť betablokátor vysadený prvý. Liečba klonidínom sa potom môže ukončiť o niekoľko dní neskôr postupným znižovaním dávky.


Blokátory vápnikových kanálov:

Keď sa karvedilol podával súčasne s diltiazemom, boli pozorované izolované prípady porúch vedenia (zriedkavo s porušenou hemodynamikou). Tak ako pri iných liekoch s beta-blokujúcim účinkom, ak sa karvedilol podáva perorálne s blokátormi vápnikových kanálov typu verapamilu a diltiazemu, odporúča sa sledovať EKG a krvný tlak (pozri časť 4.4).


Tak ako iné lieky s beta-blokujúcou aktivitou, aj karvedilol môže zvyšovať účinok iných súbežne podávaných liekov, ktoré pôsobia antihypertenzne (napr. antagonisty alfa1-receptorov), alebo pri ktorých hypotenzia patrí do profilu ich nežiaducich účinkov.


Pri anestézii sa musí venovať pozornosť synergii negatívne inotropného a hypotenzného účinku karvedilolu a anestetík.


Dihydropyridíny:

Dihydropyridíny a karvedilol sa majú podávať pod prísnym dohľadom, pretože sa zaznamenalo zlyhanie srdca a hypotenzia.


NSAIDs, estrogény a kortikosteroidy:

Antihypertenzný účinok karvedilolu je znížený kvôli zadržiavaniu vody a sodíka.


Nitráty:

Zvýšený hypotenzný účinok.


Ergotamín:

Zvýšená vazokonstrikcia.


Neuromuskulárne blokátory:

Zvýšenie neuromuskulárnej blokády.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú dostatočné klinické skúsenosti s použitím karvedilolu u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách nie sú dostatočné z hľadiska ovplyvnenia gravidity, embryonálneho/fetálneho vývoja, pôrodu a postnatálneho vývoja (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.


Karvedilol sa nemá užívať počas gravidity, pokiaľ potenciálne riziko prevažuje nad prínosom liečby.


Beta-blokátory redukujú placentovú perfúziu, čo môže mať za následok vnútromaternicové úmrtie plodu a nedokončený vývin a predčasné pôrody.Okrem toho sa u plodu a novorodenca môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (najmä hypoglykémia a bradykardia). U novorodenca a v postnatálnom období môže byť zvýšené riziko srdcových a pľúcnych komplikácií. Štúdie na zvieratách nepriniesli skutočný dôkaz teratogenity karvedilolu (pozri tiež časť 5.3).


Laktácia


V štúdiách na zvieratách sa ukázalo, že sa karvedilol alebo jeho metabolity vylučujú do materského mlieka. Nie je známe, či sa karvedilol vylučuje do ľudského mlieka. Preto sa počas liečby karvedilolom dojčenie neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa nijaké štúdie zamerané na účinky karvedilolu na schopnosť pacientov viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Vzhľadom na individuálnu variabilitu reakcií (napr. závraty, únava) môže byť narušená schopnosť viesť vozidlá, obsluhovať stroje alebo pracovať bez pevnej opory. Platí to najmä na začiatku liečby, po zvýšení dávky, pri zmene liekov a pri kombinácii s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky


(a) Súhrn bezpečnostného profilu


Frekvencia nežiaducich reakcií nezávisí od veľkosti dávky, s výnimkou závratov, porúch videnia a bradykardie.


(b) Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií


Riziko najčastejších nežiaducich reakcií, ktoré sa spájajú s užívaním karvedilolu, je podobné v rámci všetkých indikácií. Výnimky sú popísané v časti (c).


Kategórie frekvencie sú nasledovné:

 • Veľmi časté ≥1/10

 • Časté ≥1/100 až <1/10

 • Menej časté ≥1/1 000 až <1/100

 • Zriedkavé ≥1/10 000 až <1/1 000

 • Veľmi zriedkavé <1/10 000


Infekcie a nákazy

 • Časté: Bronchitída, zápal pľúc, infekcia horných dýchacích ciest, infekcia močových ciest.


Poruchy krvi a lymfatického systému

 • Časté: Anémia.

 • Zriedkavé: Trombocytopénia.

 • Veľmi zriedkavé: Leukopénia.


Poruchy imunitného systému

 • Veľmi zriedkavé: Precitlivenosť (alergická reakcia).


Poruchy metabolizmu a výživy

 • Časté: Prírastok telesnej hmotnosti, hypercholesterolémia, porucha regulácie cukru v krvi (hyperglykémia, hypoglykémia) u pacientov s už existujúcim diabetom.


Psychické poruchy

 • Časté: Depresia, skľúčenosť.

 • Menej časté: Poruchy spánku.


Poruchy nervového systému

 • Veľmi časté: Závraty, bolesti hlavy.

 • Menej časté: Presynkopa, synkopa, parestézia.


Poruchy oka

 • Časté: Poruchy videnia, znížená tvorba sĺz (suché oči), podráždené oči.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

 • Veľmi časté: Zlyhanie srdca.

 • Časté: Bradykardia, opuch, (vrátane všeobecného, periférneho, závislého a genitálneho opuchu, opuch nôh), hypervolémia, objemové preťaženie.

 • Menej časté: Atrioventrikulárny blok, angína pektoris.


Poruchy ciev

 • Veľmi časté: Hypotenzia.

 • Časté: Ortostatická hypotenzia, poruchy periférnej cirkulácie krvi (studené končatiny, ochorenie periférnych ciev, zhoršenie symptómov u pacientov trpiacich intermitentným krívaním a Raynaudovým fenoménom).


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastina

 • Časté: Dyspnoe, pľúcny edém, astma u predisponovaných pacientov.

 • Zriedkavé: Upchaný nos.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

 • Časté: Nauzea, hnačka, vracanie, dyspepsia, bolesti brucha.

 • Menej časté: zápcha.

 • Zriedkavé: sucho v ústach.


Poruchy pečene a žlčových ciest

 • Veľmi zriedkavé: Zvýšenie alanínaminotransferázy (ALT), aspartátaminotransferázy (AST) a gamaglutamyltransferázy (GGT).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

 • Menej časté: Kožné reakcie (napr. alergický exantém, dermatitída, žihľavka, svrbenie, kožné lézie pripomínajúce psoriázu a plochý lišaj), alopécia.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

 • Časté: Bolesť končatín.


Poruchy obličiek a močových ciest

 • Časté: Zlyhávanie obličiek a porucha funkcie obličiek u pacientov s difúznym cievnym ochorením a/alebo primárnou obličkovou nedostatočnosťou, poruchy močenia.

 • Veľmi zriedkavé: Inkontinencia moču u žien.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

 • Menej časté: Erektilná dysfunkcia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

 • Veľmi časté: Asténia (únava).

 • Časté: Bolesť.


(c) Popis vybraných nežiaducich reakcií


Závrat, synkopa, bolesť hlavy a asténia bývajú zvyčajne mierne a s väčšou pravdepodobnosťou sa vyskytujú na začiatku liečby.


U pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním môže dôjsť k zhoršeniu srdcového zlyhávania a retencie tekutín počas zvyšovania dávky karvedilolu (pozri časť 4.4).


Často hláseným nežiaducim účinkom pri podávaní či už placeba alebo karvedilolu je u pacientov srdcové zlyhávanie (14,5% a 15,4% v uvedenom poradí, a to u pacientov s dysfunkciou ľavej komory po akútnom infarkte myokardu).


U pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním a nízkym krvným tlakom, s ischemickou chorobou srdca, difúznym cievnym ochorením, prípadne s primárnou obličkovou nedostatočnosťou sa pozorovalo pri liečbe karvedilolom reverzibilné zhoršenie funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


Blokátory beta-adrenergných receptorov, ako trieda liečiv, môžu vyvolať stav, kedy sa skrytá cukrovka stane manifestnou, manifestná cukrovka sa zhorší a protiregulácia glukózy v krvi bude potlačená.


Karvedilol môže spôsobiť inkontinenciu moču u žien, ktorá odznie po ukončení užívania lieku.


4.9 Predávkovanie


Symptómy a príznaky


V prípade predávkovania môže vzniknúť ťažká hypotenzia, bradykardia, zlyhanie srdca, kardiogénny šok a zástava srdca.Môžu sa vyskytnúť problémy s dýchaním, bronchospazmus, vracanie, zastreté vedomie a kŕče.


Liečba


Okrem všeobecných podporných opatrení je nutné monitorovať životne dôležité funkcie a ak je to potrebné, korigovať ich na jednotke intenzívnej starostlivosti.


Na liečbu neprimeranej bradykardie sa može použiť atropín (0,5‑2 mg intravenózne), zatiaľ čo na podporu ventrikulárnej funkcie sa podľa účinnosti a pacientovej telesnej hmotnosti odporúča intravenózny glukagón (spočiatku 1‑10 mg intravenózne, ak je potrebné pokračovať pomalou infúziou 2‑5 mg/hodina) alebo sympatomimetiká (dobutamín, izoprenalín, adrenalín). Ak je potrebný pozitívne inotropný účinok, treba zvážiť inhibítory fosfodiesterázy (PDE). Ak v intoxikačnom profile dominuje periférna vazodilatácia, potom treba podať norfenefrín alebo noradrenalín s nepretržitým monitorovaním obehových funkcií. V prípade bradykardie rezistentnej na medikamentóznu liečbu treba použiť kardiostimulátor.


V prípade bronchospazmu sa podávajú beta-sympatomimetiká (inhalačne alebo intravenózne) alebo aminofylín alebo teofylín intravenózne pomalou injekciou alebo infúziou. Pri kŕčoch sa odporúča pomalá intravenózna injekcia diazepamu alebo klonazepamu.


V prípade ťažkej intoxikácie so symptómami šoku sa má podporná terapia podávať dostatočne dlhý čas, t. j. kým nie je pacientov stav stabilizovaný, pretože možno očakávať predĺženie polčasu vylučovania a redistribúciu karvedilolu z hlbších kompartmentov. Trvanie liečby antidotom závisí od závažnosti predávkovania; podporná liečba musí pokračovať, až kým pacient nie je stabilizovaný.


Karvedilol sa silne viaže na proteíny. Preto ho nemožno odstrániť dialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Alfa a beta-blokátory, ATC kód:C07AG02.


Karvedilol je vazodilatačný neselektívny betablokátor, ktorý redukuje periférnu vaskulárnu rezistenciu pomocou selektívnej alfa1-receptorovej blokády a suprimuje renín-angiotenzín cez neselektívnu betablokádu. Aktivita plazmatického renínu je znížená a zadržiavanie tekutín je zriedkavé.


Karvedilol nemá žiadnu vlastnú sympatikomimetickú aktivitu (ISA).Podobne ako propranolol má membránu stabilizujúce vlastnosti.


Karvedilol je racemát dvoch stereoizomérov. U oboch enantiomérov sa na zvieracích modeloch zistila alfaadrenergná blokujúca aktivita. Neselektívna beta1a beta2-adrenoreceptorová blokáda sa prisudzuje najmä S(-) enantioméru.


Antioxidačné vlastnosti karvedilolu a jeho metabolitov sa dokázali v in vitro a in vivo štúdiách na zvieratách a in vitro na rade typov ľudských buniek.


Zníženie krvného tlaku u hypertenzných pacientov nie je spojené so súčasným zvýšením periférnej rezistencie, ako sa to pozorovalo pri čistých betablokujúcich látkach. Srdcová frekvencia je trochu znížená.Systolický objem zostáva nezmenený. Prietok krvi obličkami a ich funkcia zostáva v norme, ako aj periférny krvný prietok, a preto studené končatiny, často pozorované pri betablokátoroch, sa vyskytujú zriedkavo.Karvedilol u hypertenzných pacientov zvyšuje plazmatické koncentrácie norepinefrínu.


Pri predĺženej liečbe pacientov s anginou pectoris sa u karvedilolu pozorovali antiischemické účinky a zmiernenie bolesti. Hemodynamické štúdie ukázali, že karvedilol znižuje komorový preload a afterload (zaťaženie pred a za srdcom). U pacientov s dysfunkciou ľavej komory alebo kongestívnym zlyhaním srdca karvedilol má priaznivý účinok na hemodynamiku a ľavú komorovú ejekčnú frakciu a rozmery.


Karvedilol nemá negatívny účinok na profil sérových lipidov alebo elektrolytov.Pomer HDL (lipoproteíny s vysokou hustotou) a LDL (lipoproteíny s nízkou hustotou) zostáva normálny.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Celkový opis.Celková biologická dostupnosť perorálne podávaného karvedilolu je približne 25%.Plazmatické hladiny dosahujú vrchol asi 1 hodinu po podaní dávky.Existuje lineárna závislosť medzi dávkou a plazmatickými koncentráciami.U pacientov s pomalou hydroxyláciou debrizokvínu sa plazmatické koncentrácie karvedilolu zvyšujú 2‑3-krát v porovnaní s rýchlymi metabolizátormi debrizokvínu.Jedlo nemá vplyv na biologickú dostupnosť, hoci čas potrebný na dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie sa predlžuje.Karvedilol je vysoko lipofilná zlúčenina. Približne 98% až 99% karvedilolu sa viaže na plazmatické proteíny.Distribučný objem je približne 2 1/kg. „First pass effect“ (účinok prvého prechodu) po perorálnom podaní je asi 60‑75%.


Priemerný polčas vylučovania karvedilolu sa pohybuje medzi 6 až 10 hodinami.Plazmatický klírens je asi 590 ml/min. Vylučovanie je hlavne žlčou.Primárna cesta vylučovania karvedilolu je stolicou.Menšia časť sa vylučuje obličkami ako metabolity.


Zistilo sa, že karvedilol sa intenzívne metabolizuje na rôzne metabolity, ktoré sa vylučujú hlavne v žlči. Karvedilol sa metabolizuje v pečeni najmä oxidáciou aromatických jadier a glukuronidáciou. Demetylácia a hydroxylácia na fenolovom kruhu vyúsťuje do troch aktívnych metabolitov s betablokujúcou aktivitou.V porovnaní s karvedilolom majú tieto tri aktívne metabolity slabý vazodilatačný účinok. Na základe predklinických štúdií má 4’-hydroxyfenolmetabolit 13‑krát silnejšiu betablokujúcu aktivitu ako karvedilol. Avšak u ľudí sú koncentrácie metabolitu 10‑krát nižšie ako u karvedilolu. Dva z hydroxykarbazolových metabolitov karvedilolu sú vysoko účinné antioxidanty s 30‑80-násobným účinkom v porovnaní s karvedilolom.


Vlastnosti u pacienta.Farmakokinetika karvedilolu je ovplyvňovaná vekom, plazmatické hladiny karvedilolu sú asi o 50% vyššie u starších pacientov v porovnaní s mladšími jedincami. V štúdii u pacientov s cirhózou pečene sa ukázalo, že biologická dostupnosť karvedilolu je štyrikrát väčšia, vrchol plazmatickej hladiny je päťnásobne vyšší a objem distribúcie trikrát väčší než u zdravých jedincov. U niektorých hypertenzných pacientov so strednou (klírens kreatinínu 20‑30 ml/min) alebo závažnou (klírens kreatinínu <20 ml/min.) renálnou insuficienciou sa pozorovalo zvýšenie plazmatických koncentrácií karvedilolu asi 40‑55% v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek.Vo výsledkoch sa však objavila veľká odchýlka.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie na potkanoch a myšiach dokázali, že karvedilol nemá karcinogénny potenciál pri dávkach 75 mg/kg a 200 mg/kg (38‑100-násobok maximálnej dennej dávky u ľudí).


Karvedilol neukázal mutagénny potenciál v štúdiách vykonaných na cicavcoch alebo iných zvieratách in vitroalebo in vivo.


Keď sa brezivým samiciam potkanov podali vysoké dávky karvedilolu (200 mg/kg = 100-násobok maximálnej dennej dávky u ľudí), pozorovali sa nežiaduce účinky na graviditu a fertilitu. Pri dávkach 60 mg/kg (30-násobok maximálnej dennej dávky u ľudí) sa spomalil fyzický rast a vývin plodu. Objavila sa embryotoxicita (zvýšená mortalita po implantácii embrya), no neboli deformácie u potkanov alebo králikov pri dávkach 200 mg/kg, resp. 75 mg/kg (38‑100-násobok maximálnej dennej dávky u ľudí).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Sacharóza

Monohydrát laktózy

Povidón K25

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Krospovidón

Magnéziumstearát


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


HDPE obal a PP uzávery:Uchovávajte v pôvodnom obale.

Blister (OPA/Al/PVC fólia - hliníková fólia): Uchovávajte v pôvodnom blistri.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Blister (laminovaná OPA/Al/PVC fólia – hliníková fólia) s obsahom 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 a 98 tabliet a HDPE obal (PP uzáver a vysúšacia vložka z PE naplnená silikagélom) s obsahom 100 a 250 tabliet.


HDPE obal na tablety nie je schválený v Belgicku.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


77/0015/05-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE


26.01.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


12


CORYOL 3,125