+ ipil.sk

COSOPT FREESúhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05740-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


COSOPT FREE

20 mg/ml + 5 mg/ml, očná roztoková instilácia v jednodávkovom obale


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Každý ml obsahuje 22,26 mg dorzolamidiumchloridu, čo zodpovedá 20 mg dorzolamidu a 6,83 mg timololiumhydrogenmaleinátu, čo zodpovedá 5 mg timololu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia v jednodávkovom obale


Číry, bezfarebný až takmer bezfarebný, mierne viskózny roztok s pH v rozmedzí 5,5 a 5,8 a s osmolaritou 242 – 323 mOsM.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Indikovaný je na liečbu zvýšeného vnútroočného tlaku (IOP) u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom alebo pseudoexfoliatívnym glaukómom, keď liečba lokálnymi betablokátormi nie je dostatočná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávka je jedna kvapka Cosoptu Free do (spojovkového vaku) postihnutého oka (očídvakrát denne.


Ak sa používa aj iný lokálny očný liek, medzi aplikáciou Cosoptu Free a ďalšieho lieku musí byť interval aspoň desať minút.


Tento liek je sterilný roztok, ktorý neobsahuje konzervačnú látku. Roztok z jedného samostatného jednodávkového obalu sa na aplikáciu do postihnutého oka (očí) používa okamžite po otvorení. Keďže po otvorení samostatného jednodávkového obalu nie je možné zachovať sterilitu, akékoľvek nepoužité množstvá sa musia okamžite po aplikácii zlikvidovať.


Pacientov je potrebné poučiť, aby si pred použitím umyli ruky a zabránili dotyku obalu s okom alebo okolitými štruktúrami, pretože to môže spôsobiť poranenie oka (pozri návod na použitie).


Pacientov je potrebné tiež poučiť, že ak sa s očnými roztokmi zaobchádza nesprávne, môžu sa kontaminovať bežnými baktériami, ktoré spôsobujú infekcie oka. Použitie kontaminovaných roztokov môže viesť k závažnému poškodeniu oka a následnej strate zraku.


Použitím nazolakrimálnej oklúzie alebo zatvorením očných viečok na 2 minúty sa zníži systémová absorpcia. Môže to viesť k zníženiu systémových nežiaducich účinkov a k zvýšeniu lokálneho účinku.


Návod na použitie


Keďže sú dostupné rôzne tvary jednodávkových obalov, pacientov je potrebné informovať o správnom zaobchádzaní s jednodávkovým obalom. Obrázky tvarov a návod na použitie, prosím, pozri v časti 6.6.


Pediatrická populácia


Účinnosť u pediatrických pacientov nebola stanovená.

Bezpečnosť u pediatrických pacientov vo veku menej ako 2 roky nebola stanovená. (Informácia o bezpečnosti u pediatrických pacientov vo veku ≥ 2 a < 6 rokov, pozri časť 5.1.)


4.3 Kontraindikácie


Cosopt Free je kontraindikovaný u pacientov s:

 • reaktívnym ochorením dýchacích ciest vrátane bronchiálnej astmy alebo bronchiálnej astmy v anamnéze, alebo so závažným chronickým obštrukčným ochorením pľúc,

 • sínusovou bradykardiou, syndrómom chorého sínusového uzla, sinoatriálnou blokádou, atrioventrikulárnou blokádou druhého alebo tretieho stupňa, ktorá nie je kontrolovaná kardiostimulátorom, manifestným srdcovým zlyhávaním, kardiogénnym šokom,

 • závažným renálnym poškodením (klírens kreatinínu < 30 ml/min) alebo hyperchloremickou acidózou,

 • precitlivenosťou na jednu alebo obidve liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Vyššie uvedené kontraindikácie vyplývajú zo zložiek lieku, nie z ich kombinácie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Kardiovaskulárne/respiračné reakcie


Tak ako iné lokálne podávané liečivá, ktoré sa aplikujú do očí, aj timolol sa absorbuje systémovo. Vzhľadom na betaadrenergnú zložku, timolol, sa môžu objaviť rovnaké typy kardiovaskulárnych, pulmonálnych alebo iných nežiaducich reakcií, ako sa pozorovali pri systémových betaadrenergných blokátoroch. Výskyt systémových nežiaducich reakcií po lokálnom podaní do oka je nižší ako pri systémovom podaní. Zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

U pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami (napr. koronárne srdcové ochorenie, Prinzmetalova angína a zlyhávanie srdca) a hypotenziou sa má liečba betablokátormi vážne posúdiť a má sa zvážiť liečba inými liečivami. U pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami sa majú sledovať znaky zhoršenia týchto ochorení a nežiaducich reakcií.


U pacientov so srdcovou blokádou prvého stupňa sa betablokátory majú podávať len s opatrnosťou, vzhľadom na ich negatívny účinok na čas srdcovej kondukcie.


Poruchy ciev:

Pacienti so závažnou poruchou/ochoreniami periférnej cirkulácie (t.j. závažné formy Raynaudovej choroby alebo Raynaudovho syndrómu) sa majú liečiť s opatrnosťou.


Poruchy dýchacej sústavy:

U pacientov s astmou sa po podaní niektorých betablokátorov na očné použitie hlásili reakcie dýchacej sústavy vrátane úmrtia na bronchospazmus.


Cosopt Free sa má používať s opatrnosťou u pacientov s miernou/stredne závažnou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) a len ak možný prínos prevažuje nad možným rizikom.


Hepatálne poškodenie


U pacientov s poškodením pečene sa tento liek nesledoval, preto sa má u takýchto pacientov podávať s opatrnosťou.


Imunológia a precitlivenosť


Tak ako iné lokálne podávané očné lieky, aj tento liek sa môže absorbovať systémovo. Dorzolamid obsahuje sulfónamidovú skupinu, ktorá sa vyskytuje aj pri sulfónamidoch. Pri lokálnom podávaní sa teda môžu vyskytnúť rovnaké typy nežiaducich reakcií, aké spôsobujú sulfónamidy pri systémovom podávaní, vrátane závažných reakcií ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza. Ak sa vyskytnú známky závažných reakcií alebo precitlivenosti, prerušte používanie tohto lieku.


Pri tomto lieku sa pozorovali lokálne očné nežiaduce účinky podobné tým, ktoré sa pozorovali pri očnej instilácii s dorzolamidiumchloridom. Ak sa takéto reakcie objavia, je potrebné zvážiť vysadenie Cosoptu Free.


Pacienti s atopiou alebo závažnou anafylaktickou reakciou na rôzne alergény v anamnéze môžu byť počas užívania betablokátorov reaktívnejší na opakovanú expozíciu takýmto alergénom a nemusia odpovedať na zvyčajné dávky adrenalínu používané na liečbu anafylaktických reakcií.


Súbežné podávanie iných liečiv


Ak sa timolol podáva pacientom, ktorí už užívajú systémové betablokátory, môže sa zosilniť účinok na vnútroočný tlak alebo známe účinky systémových betablokátorov. Odpoveď týchto pacientov sa má pozorne sledovať. Neodporúča sa používanie dvoch lokálne podávaných betaadrenergných blokátorov (pozri časť 4.5).


Používanie dorzolamidu s perorálnymi inhibítormi karboanhydrázy sa neodporúča.


Ukončenie liečby


Ak je potrebné prerušenie podávania očného timololu u pacientov s koronárnym srdcovým ochorením, liečba sa má vysadiť postupne, tak ako pri systémových betablokátoroch.


Ďalšie účinky betablokády


Hypoglykémia/diabetes:

Betablokátory sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s pravdepodobnosťou vzniku spontánnej hypoglykémie alebo u pacientov s labilným diabetom, pretože betablokátory môžu maskovať znaky a príznaky akútnej hypoglykémie.


Betablokátory môžu tiež maskovať znaky hypertyreózy. Náhle vysadenie liečby betablokátormi môže urýchliť zhoršenie príznakov.


Ochorenia rohovky

Betablokátory na očné použitie môžu vyvolať suchosť očí. Pacienti s ochoreniami rohovky sa majú liečiť s opatrnosťou.


Anestézia pri chirurgickom zákroku

Očné lieky s obsahom betablokátorov môžu blokovať systémové účinky betaagonistov, napr. adrenalínu. Ak pacient dostáva timolol, anesteziológ má byť o tom informovaný.


Liečba betablokátormi môže zhoršiť príznaky myasténie gravis.


Ďalšie účinky inhibície karboanhydrázy


Liečba perorálnymi inhibítormi karboanhydrázy je spojená s urolitiázou ako následkom poruchy acidobázy, hlavne u pacientov s obličkovými kameňmi v anamnéze. Hoci sa pri Cosopte (lieková forma s obsahom konzervačnej látky) nepozorovali žiadne poruchy acidobázy, zriedkavo bola hlásená urolitiáza. Pretože Cosopt Free obsahuje lokálny inhibítor karboanhydrázy, ktorý sa absorbuje systémovo, pacienti s obličkovými kameňmi v anamnéze môžu mať pri používaní tohto lieku zvýšené riziko urolitiázy.


Iné


Liečba pacientov s akútnym glaukómom s uzavretým uhlom si vyžaduje okrem podávania látok znižujúcich vnútroočný tlak aj ďalšie terapeutické zákroky. U pacientov s akútnym glaukómom s uzavretým uhlom sa tento liek nesledoval.


Pri používaní dorzolamidu sa hlásil edém rohovky a ireverzibilná dekompenzácia rohovky u pacientov s už existujúcim chronickým poškodením rohovky a/alebo s vnútroočnou operáciou v anamnéze. U pacientov s nízkym počtom endoteliálnych buniek existuje zvýšená možnosť vzniku edému rohovky. Pri predpisovaní Cosoptu Free týmto skupinám pacientov sa má postupovať s opatrnosťou.


Pri podávaní liečby potláčajúcej sekréciu komorového moku (napr. timolol, acetazolamid) sa po filtračných výkonoch vyskytlo odchlípenie chorioidey.


Tak ako pri ostatných antiglaukomatóznych liekoch, po dlhodobej liečbe boli u niektorých pacientov hlásené vymiznutia odpovede na lokálny timololiumhydrogenmaleinát. V klinických štúdiách, v ktorých sa sledovalo 164 pacientov počas najmenej troch rokov, sa však po počiatočnej stabilizácii nepozoroval žiadny signifikantný rozdiel v priemernom vnútroočnom tlaku.


Používanie kontaktných šošoviek


Tento liek sa u pacientov, ktorí používajú kontaktné šošovky, nesledoval.


Pediatrická populácia


Pozri časť 5.1.


4.5 Liekové a iné interakcie


Špecifické štúdie liekových interakcií s Cosoptom Free sa neuskutočnili.


V klinickej štúdii sa súbežne s týmto liekom podávali tieto systémové liečivá, pričom sa nepozorovali nežiaduce interakcie: ACE inhibítory, blokátory kalciového kanála, diuretiká, nesteroidné protizápalové lieky vrátane kyseliny acetylsalicylovej a hormóny (napr. estrogén, inzulín, tyroxín).


Existuje možnosť aditívnych účinkov vedúcich k hypotenzii a/alebo výraznej bradykardii pri súbežnom podaní očného roztoku betablokátorov súbežne s perorálnymi blokátormi kalciového kanála, liečivami znižujúcimi hladiny katecholamínov alebo betaadrenergnými blokátormi, antiarytmikami (vrátane amiodarónu), srdcovými glykozidmi, parasympatomimetikami, guanetidínom, omamnými látkami a inhibítormi monoaminoxidázy (MAO).


Počas kombinovanej liečby inhibítormi CYP2D6 (napr. chinidín, fluoxetín, paroxetín) a timololom bola hlásená zosilnená systémová betablokáda (napr. znížená frekvencia srdca, depresia).


Hoci samotný Cosopt (lieková forma s obsahom konzervačnej látky) má malý alebo nemá žiaden účinok na veľkosť zrenice, zriedkavo bola hlásená mydriáza pri súbežnom používaní očného roztoku betablokátorov a adrenalínu.


Betablokátory môžu zvýšiť hypoglykemický účinok antidiabetík.


Perorálne betaadrenergné blokátory môžu exacerbovať hypertenziu, ktorá môže vzniknúť po vysadení klonidínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Cosopt Free sa nesmie používať počas gravidity.


Dorzolamid

Nie sú dostupné dostatočné klinické údaje u exponovaných gravidít. U králikov mal dorzolamid v maternotoxických dávkach teratogénny účinok (pozri časť 5.3).


Timolol

Neexistujú dostatočné údaje pre používanie timololu u gravidných žien. Timolol sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné. Zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.


Epidemiologické štúdie nepreukázali malformačné účinky, ale preukázali riziko spomalenia intrauterinného rastu, ak sa betablokátory podávali perorálne. Navyše, ak sa betablokátory podávali do pôrodu, pozorovali sa znaky a príznaky betablokády (napr. bradykardia, hypotenzia, respiračná tieseň a hypoglykémia). Ak sa tento liek podáva až do pôrodu, novorodenca je potrebné počas prvých dní života starostlivo sledovať.


Laktácia


Nie je známe, či sa dorzolamid vylučuje do materského mlieka u ľudí. U dojčiacich potkanov, ktoré dostávali dorzolamid, sa pozoroval pokles prírastku telesnej hmotnosti plodu.

Betablokátory sa vylučujú do materského mlieka. Pri terapeutických dávkach timololu v očných kvapkách však nie je pravdepodobné, že by sa v materskom mlieku objavili dostatočné množstvá na to, aby vyvolali klinické príznaky betablokády u dojčaťa. Zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2. Ak je potrebná liečba Cosoptom Free, dojčenie sa neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


O účinkoch na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje sa nevykonali žiadne štúdie. Možné nežiaduce účinky, ako napr. rozmazané videnie, môžu ovplyvňovať schopnosť niektorých pacientov viesť motorové vozidlá a/alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V klinickej štúdii s Cosoptom Free boli pozorované nežiaduce reakcie rovnaké s nežiaducimi reakciami predtým hlásenými pri Cosopte (lieková forma s obsahom konzervačnej látky), dorzolamidiumchloride a/alebo timololiumhydrogenmaleináte.


V rámci klinických štúdií sa Cosopt (lieková forma s obsahom konzervačnej látky) podával 1 035 pacientom. Približne 2,4 % všetkých pacientov prerušilo liečbu Cosoptom (lieková forma s obsahom konzervačnej látky) pre lokálne očné nežiaduce reakcie. Približne 1,2 % všetkých pacientov prerušilo liečbu v dôsledku lokálnych nežiaducich reakcií svedčiacich o alergii alebo precitlivenosti (ako napr. zápal viečka alebo konjunktivitída).


V komparatívnej štúdii opakovanej dvojito maskovanej dávky sa preukázalo, že bezpečnostný profil Cosoptu Free je podobný Cosoptu (lieková forma s obsahom konzervačnej látky).


Tak ako iné lokálne podávané lieky, ktoré sa aplikujú do očí, aj timolol sa absorbuje do systémovej cirkulácie. Môže to spôsobiť podobné nežiaduce účinky, ako sa pozorovali pri systémových betablokátoroch. Výskyt systémových nežiaducich reakcií po lokálnom podaní do oka je nižší ako pri systémovom podaní.


Počas klinických štúdií alebo po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie pre Cosopt Free alebo jednu z jeho zložiek:


[veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) a zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov)]


Trieda orgánových systémov (MedDRA)

Zloženie lieku

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme**

Poruchy imunitného systému

Cosopt Free
znaky a príznaky systémových alergických reakcií vrátane angioedému, urtikárie, pruritu, vyrážky, anafylaxie


očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhy­drogenmaleinát
znaky a príznaky alergických reakcií vrátane angioedému, urtikárie, ohraničenej alebo generalizovanej vyrážky, anafylaxie

pruritus

Poruchy metaboliz­mu a výživy

očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhy­drogenmaleinát

hypoglyké­mia

Psychické poruchy

očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhy­drogenmaleinátdepresia*

insomnia*, nočné mory*, strata pamäti


Poruchy nervového systému

očná roztoková instilácia obsahujúca dorzolamidium­chlorid


bolesť hlavy*


závrat*, parestézia*očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhy­drogenmaleinát


bolesť hlavy*

závrat*, synkopa*

parestézia*, zhoršenie znakov a príznakov myasténie gravis, znížené libido*, cerebrovaskulár­na príhoda*, cerebrálna ischémia


Poruchy oka

Cosopt Free

pálenie a pichanie

nastrieknutie spojoviek, rozmazané videnie, erózia rohovky, svrbenie očí, slzenie

očná roztoková instilácia obsahujúca dorzolamidium­chlorid


zápal očného viečka*, podráždenie očného viečka*

iridocyklití­da*

iritácia vrátane začervenania*, bolesť*, krusty očného viečka*, prechodná myopia (ktorá sa upravila po prerušení liečby), edém rohovky*, očná hypotónia*, odchlípenie chorioidey (po filtračných výkonoch)*očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhy­drogenmaleinát


znaky a príznaky očného podráždenia vrátane blefaritídy*, keratitída*, zníženie citlivosti rohovky a suchosť očí*

poruchy videnia vrátane refraktér­nych zmien (v niekto­rých prípa­doch v dôsledku vysadenia miotickej liečby)*

ptóza, diplopia, odchlípenie chorioidey po filtračných výkonoch* (pozri 4.4 Osobitné opatrenia o upozornenia pri používaní)

svrbenie, slzenie, začervena­nie, rozma­zané videnie, erózia rohovky

Poruchy ucha a labyrintu

očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhy­drogenmaleinát
tinitus*


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhy­drogenmaleinátbradykardia*

bolesť hrudníka*, palpitácie*, edém*, arytmia*, kongestívne srdcové zlyhávanie*, zastavenie srdca*, srdcový blok

atrioventriku­lárna blokáda, zlyhávanie srdca

Poruchy ciev

očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhy­drogenmaleinát
hypotenzia*, klaudikácia, Raynaudov fenomén*, studené ruky a chodidlá*


Poruchu dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Cosopt Free


sinusitída


dýchavičnosť, respiračné zlyhanie, rinitída, zriedkavo bronchospaz­musočná roztoková instilácia obsahujúca dorzolamidium­chlorid
epistaxa*očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhy­drogenmaleinátdyspnoe*

bronchospaz­mus (predovšetkým u pacientov s bronchospas­tickým ochorením v anamnéze)*, respiračné zlyhanie, kašeľ*


Poruchy gastrointes­tinálneho traktu

Cosopt Free

porucha chuti


očná roztoková instilácia obsahujúca dorzolamidium­chlorid


nauzea*


dráždenie hrdla, sucho v ústach*očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhy­drogenmaleinátnauzea*, dyspepsia*

hnačka, suchosť v ústach*

porucha chuti, bolesť brucha, vracanie

Poruchy kože a podkožné­ho tkaniva

Cosopt Free
kontaktná dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýzaočná roztoková instilácia obsahujúca dorzolamidium­chlorid
vyrážka*očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhy­drogenmaleinát
alopécia*, psoriaziformná vyrážka alebo exacerbácia psoriázy*

kožná vyrážka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivové­ho tkaniva

očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhy­drogenmaleinát
systémový lupus erythematosus

myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Cosopt FreeurolitiázaPoruchy reprodukč­ného systému a prsníkov

očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhy­drogenmaleinát
Peyronieho choroba*,

znížené libido

sexuálna dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

očná roztoková instilácia obsahujúca dorzolamidium­chlorid


malátnosť/

únava*
očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhy­drogenmaleinátmalátnosť/

únava** Tieto nežiaduce účinky boli tiež pozorované pri Cosopte (lieková forma s obsahom konzervačnej látky) po uvedení lieku na trh.

** Pri betablokátoroch na očné použitie sa pozorovali ďalšie nežiaduce reakcie a teoreticky sa môžu objaviť pri Cosopte Free.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


O predávkovaní Cosoptom (lieková forma s obsahom konzervačnej látky) alebo Cosoptom Free po jeho náhodnom alebo úmyselnom užití u ľudí nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Príznaky

Existujú správy o neúmyselnom predávkovaní očným roztokom timololiumhydrogenmaleinátu, ktoré viedlo k podobným systémovým účinkom ako po podaní systémových betaadrenergných blokátorov: závrat, bolesť hlavy, dýchavičnosť, bradykardia, bronchospazmus a zastavenie srdca. Najčastejšie znaky a príznaky, ktoré možno očakávať po predávkovaní dorzolamidom, sú elektrolytová nerovnováha, vývoj acidotického stavu a prípadne účinky na centrálny nervový systém.


O predávkovaní dorzolamidiumchloridom po jeho náhodnom alebo úmyselnom užití u ľudí sú dostupné len obmedzené údaje. Po perorálnom užití bola hlásená somnolencia. Po lokálnej aplikácii boli hlásené nauzea, závrat, bolesť hlavy, únava, poruchy snov a dysfágia.


Liečba

Liečba má byť symptomatická a podporná. Treba sledovať hladiny elektrolytov v sére (najmä draslík) a pH krvi. Štúdie preukázali, že timolol sa iba ťažko dialyzuje.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiglaukomatiká a miotiká, betablokátory, timolol, kombinácie,

ATC kód: S01ED51


Mechanizmus účinku


Cosopt Free obsahuje dve zložky: dorzolamidiumchlorid a timololiumhydrogenmaleinát. Každá z týchto dvoch zložiek znižuje zvýšený vnútroočný tlak znížením sekrécie komorového moku, avšak rozdielnym mechanizmom účinku.


Dorzolamidiumchlorid je účinný inhibítor ľudskej karboanhydrázy II. Inhibícia karboanhydrázy v ciliárnych výbežkoch oka znižuje sekréciu komorového moku, pravdepodobne tým, že spomaľuje tvorbu bikarbonátových iónov s následným znížením transportu sodíka a tekutiny. Timololiumhydrogenmaleinát je neselektívny blokátor betaadrenergných receptorov. Presný mechanizmus účinku timololiumhydrogenmaleinátu v znižovaní vnútroočného tlaku nie je doteraz jasne stanovený, hoci fluorescenčná štúdia a tonografické štúdie naznačujú, že dominantný účinok môže byť v znížení tvorby tekutiny. V niektorých štúdiách sa však pozorovalo tiež mierne zvýšenie odtoku. Kombinovaný účinok týchto dvoch látok vedie k výraznejšiemu zníženiu vnútroočného tlaku (IOP) v porovnaní s účinkom samostatného podania jednotlivých zložiek lieku.


Po lokálnom podaní Cosopt Free znižuje zvýšený vnútroočný tlak, či už súvisí alebo nesúvisí s glaukómom. Zvýšený vnútroočný tlak je hlavný rizikový faktor v patogenéze poškodenia zrakového nervu a glaukomatóznej straty zorného poľa. Tento liek znižuje vnútroočný tlak bez bežných nežiaducich účinkov miotík, ako je šeroslepota, akomodačný kŕč a zúženie zreníc.


Farmakodynamické účinky


Klinické účinky

V klinických štúdiách s dĺžkou trvania do 15 mesiacov sa porovnával vnútroočný tlak znižujúci účinok Cosoptu (lieková forma s obsahom konzervačnej látky) podávaného dvakrát denne (ráno a večer) s účinkom samostatne alebo súčasne podávaného 0,5 % timololu a 2 % dorzolamidu u pacientov s glaukómom alebo očnou hypertenziou, u ktorých bola v štúdiách kombinovaná liečba považovaná za vhodnú. Patrili sem neliečení pacienti a pacienti neadekvátne kontrolovaní monoterapiou timololom. Väčšina pacientov bola pred zaradením do štúdie liečená lokálnymi betablokátormi v monoterapii. V analýze kombinovaných štúdií bolo zníženie vnútroočného tlaku pri podávaní Cosoptu (lieková forma s obsahom konzervačnej látky) dvakrát denne výraznejšie ako pri monoterapii buď 2 % dorzolamidom podávaným trikrát denne alebo 0,5 % timololom podávaným dvakrát denne. Zníženie vnútroočného tlaku pri podávaní Cosoptu (lieková forma s obsahom konzervačnej látky) dvakrát denne bolo ekvivalentné jeho zníženiu pri súčasnej liečbe dorzolamidom podávaným dvakrát denne a timololom podávaným dvakrát denne. Meraním v rôznych časových bodoch bolo preukázané, že zníženie vnútroočného tlaku pri podávaní Cosoptu (lieková forma s obsahom konzervačnej látky) dvakrát denne trvá počas celého dňa a tento účinok sa udržiava počas dlhodobého podávania.


V dvojito zaslepenej štúdii paralelne kontrolovanej aktívnou liečbou u 261 pacientov so zvýšeným vnútroočným tlakom ≥ 22 mmHg v jednom alebo v obidvoch očiach, mal Cosopt Free rovnaký účinok na zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku IOP ako Cosopt (lieková forma s obsahom konzervačnej látky). Bezpečnostný profil Cosoptu Free bol podobný Cosoptu (lieková forma s obsahom konzervačnej látky).


Pediatrická populácia


Uskutočnila sa 3-mesačná kontrolovaná štúdia s primárnym cieľom dokumentovať bezpečnosť 2 % očnej instilácie dorzolamidiumchloridu u detí mladších ako 6 rokov. V nezaslepenej fáze tejto štúdie dostávalo Cosopt (lieková forma s obsahom konzervačnej látky) 30 pacientov mladších ako 6 rokov a vo veku 2 rokov alebo starších, ktorých vnútroočný tlak nebol dostatočne kontrolovaný monoterapiou dorzolamidom alebo timololom. Účinnosť sa u týchto pacientov nehodnotila. V tejto malej skupine pacientov bolo podávanie Cosoptu (lieková forma s obsahom konzervačnej látky) dvakrát denne vo všeobecnosti dobre tolerované, 19 pacientov dokončilo liečebné obdobie a 11 pacientov ho prerušilo z dôvodu chirurgického zákroku, zmeny liečby alebo z iných dôvodov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Dorzolamidiumchlorid


Na rozdiel od perorálnych inhibítorov karboanhydrázy, lokálne podanie dorzolamidiumchloridu umožňuje liečivu pôsobiť priamo v oku pri podstatne nižších dávkach a teda pri menšej systémovej expozícii. V klinických štúdiách to viedlo k zníženiu vnútroočného tlaku bez porúch acidobázickej rovnováhy či zmien elektrolytov, ktoré sú typické pre perorálne inhibítory karboanhydrázy.


Pri lokálnom podaní sa dorzolamid dostáva do systémového obehu. Aby sa určil potenciál inhibície systémovej karboanhydrázy po lokálnom podaní, merali sa koncentrácie liečiva a jeho metabolitu v erytrocytoch a plazme a inhibícia karboanhydrázy v erytrocytoch. Dorzolamid sa pri chronickom podávaní kumuluje v erytrocytoch v dôsledku selektívnej väzby na KA-II, pričom v plazme sa udržiava extrémne nízka koncentrácia voľného liečiva. Z materského liečiva sa tvorí jediný N-dezetylovaný metabolit, ktorý inhibuje KA-II menej účinne ako materské liečivo, ale inhibuje aj menej aktívny izoenzým (KA-I). Metabolit sa tiež hromadí v erytrocytoch, kde sa viaže predovšetkým na KA-I. Dorzolamid sa stredne silno viaže na plazmatické bielkoviny (približne 33 %). Dorzolamid sa vylučuje predovšetkým nezmenený močom; metabolit sa tiež vylučuje močom. Po skončení podávania sa dorzolamid vyplavuje z erytrocytov nelineárne, čo má za následok počiatočný rýchly pokles koncentrácie liečiva, po ktorom nasleduje pomalšia eliminačná fáza s polčasom približne štyri mesiace.


Keď sa dorzolamid podával perorálne, aby sa simulovala maximálna systémová expozícia po dlhodobom lokálnom očnom podávaní, rovnovážny stav sa dosiahol do 13 týždňov. V rovnovážnom stave sa v plazme prakticky nenachádzalo žiadne voľné liečivo alebo jeho metabolit. Inhibícia KA v erytrocytoch bola slabšia, než je predpokladaná inhibícia potrebná na farmakologické ovplyvnenie renálnej funkcie alebo dýchania. Podobné farmakokinetické výsledky sa pozorovali po chronickom lokálnom podávaní dorzolamidiumchloridu. Niektorí starší pacienti s poruchou obličiek (odhadovaný klírens kreatinínu 30-60 ml/min) mali vyššie koncentrácie metabolitu v erytrocytoch, tomuto nálezu však nebolo možné priamo pripísať žiadne významné rozdiely v inhibícii karboanhydrázy a žiadne klinicky významné systémové nežiaduce účinky.


Timololiumhydrogenmaleinát


V štúdii plazmatickej koncentrácie liečiva u 6 osôb bola stanovená systémová expozícia timololu po lokálnom podaní 0,5 % očnej instilácie timololiumhydrogenmaleinátu dvakrát denne. Priemerná maximálna koncentrácia v plazme po rannom podaní bola 0,46 ng/ml a po popoludňajšom podaní 0,35 ng/ml.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Očný a systémový bezpečnostný profil jednotlivých zložiek lieku je dobre stanovený.


Dorzolamid

U králikov sa po podaní maternotoxických dávok dorzolamidu spojených s metabolickou acidózou pozorovali malformácie tiel stavcov.


Timolol

Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok.


Navyše, u zvierat, ktorým sa podávala lokálna očná instilácia dorzolamidiumchloridu a timololiumhydrogenmaleinátu samostatne alebo v kombinácii, sa nepozorovali žiadne oftalmologické nežiaduce účinky. In vitro a in vivo štúdie s jednotlivými zložkami nepreukázali mutagénny potenciál. Pri podávaní Cosoptu Free v terapeutických dávkach sa preto nepredpokladá žiadne významné riziko z hľadiska bezpečnosti u človeka.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Hydroxyetylcelulóza

Manitol (E421)

Trinátriumcitrát (E331)

Hydroxid sodný (E524) na úpravu pH

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


Cosopt Free sa nemá používať dlhšie ako 15 dní po prvom otvorení vrecka. Po uplynutí tohto času zlikvidujte všetky nepoužité jednodávkové obaly.


Otvorený jednodávkový obal zlikvidujte ihneď po prvom použití.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Cosopt Free je dostupný v 0,2-ml jednodávkových obaloch z polyetylénu s nízkou hustotou v hliníkovom vrecku, ktoré obsahuje 15 jednodávkových obalov.


Veľkosti balenia:


30 x 0,2 ml (2 vrecká s 15 jednodávkovými obalmi)

60 x 0,2 ml (4 vrecká s 15 jednodávkovými obalmi)

120 x 0,2 ml (8 vreciek s 15 jednodávkovými obalmi)


Poznámka: Dostupné sú rôzne tvary jednodávkových obalov. Obrázky tvarov a návod na použitie, prosím, pozri v časti 6.6.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Návod na použitie


Varianta 1


 1. Otvorte fóliové vrecko, ktoré obsahuje 15 samostatných jednodávkových obalov. V každom vrecku sa nachádzajú tri stripy s 5 jednodávkovými obalmi. Na vrecko si zapíšte dátum prvého otvorenia.


2. Najprv si umyte ruky, potom zo stripu oddeľte jeden jednodávkový obal a špičku otočením otvorte.3. Zakloňte hlavu dozadu a mierne si odtiahnite dolné viečko, aby sa vytvoril vačok medzi vaším viečkom a okom. Zabráňte dotyku akejkoľvek časti obalu s okom alebo s okolím oka.


Ak si nie ste istý ako liek podať, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.


4. Do postihnutého oka (očí) vkvapnite jednu kvapku podľa pokynov vášho lekára. Počas kvapnutia kvapky do oka nežmurkajte.

Každý jednodávkový obal obsahuje dostatočné množstvo roztoku pre obe oči.


5. Použitím nazolakrimálnej oklúzie alebo zatvorením očných viečok na 2 minúty sa zníži systémová absorpcia. Môže to viesť k zníženiu systémových nežiaducich účinkov a k zvýšeniu lokálneho účinku.


6. Aby ste zabránili kontaminácii roztoku bez obsahu konzervačnej látky, po vkvapnutí kvapky do oka zlikvidujte použitý jednodávkový obal, aj keď ešte obsahuje zvyšok roztoku.


7. Zostávajúce jednodávkové obaly uchovávajte vo vrecku; zostávajúce jednodávkové obaly sa musia použiť do 15 dní po prvom otvorení vrecka. Ak po 15 dňoch po prvom otvorení vrecka zostanú nejaké jednodávkové obaly, musia byť bezpečne zlikvidované a musí sa otvoriť nové vrecko. Je dôležité pokračovať v používaní očnej roztokovej instilácie podľa pokynov vášho lekára.


Varianta 2


 1. Otvorte fóliové vrecko, ktoré obsahuje 15 samostatných jednodávkových obalov. V každom vrecku sa nachádzajú tri stripy s 5 jednodávkovými obalmi. Na vrecko si zapíšte dátum prvého otvorenia.


 1. Najprv si umyte ruky, potom zo stripu oddeľte jeden jednodávkový obal a špičku otočením otvorte.

Prosím, všimnite si, že otvorený jednodávkový obal má na oboch stranách obalu „hranaté okraje“, ako je znázornené na obrázku dole:


hranaté okraje 1. Jednodávkový obal držte tak, aby hranaté okraje po stranách obalu smerovali rovnobežne horizontálne s kútikmi vášho oka, ako je znázornené dole na obrázkoch. Zakloňte hlavu dozadu a mierne si odtiahnite dolné viečko, aby sa vytvoril vačok medzi vaším viečkom a okom tak, ako je znázornené. Zabráňte dotyku akejkoľvek časti obalu s okom alebo s okolím oka.Ak si nie ste istý ako liek podať, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.


4. Do postihnutého oka (očí) vkvapnite jednu kvapku podľa pokynov vášho lekára. Počas kvapnutia kvapky do oka nežmurkajte.

Každý jednodávkový obal obsahuje dostatočné množstvo roztoku pre obe oči.


5. Použitím nazolakrimálnej oklúzie alebo zatvorením očných viečok na 2 minúty sa zníži systémová absorpcia. Môže to viesť k zníženiu systémových nežiaducich účinkov a k zvýšeniu lokálneho účinku.


6. Aby ste zabránili kontaminácii roztoku bez obsahu konzervačnej látky, po vkvapnutí kvapky do oka zlikvidujte použitý jednodávkový obal, aj keď ešte obsahuje zvyšok roztoku.


7. Zostávajúce jednodávkové obaly uchovávajte vo vrecku; zostávajúce jednodávkové obaly sa musia použiť do 15 dní po prvom otvorení vrecka. Ak po 15 dňoch po prvom otvorení vrecka zostanú nejaké jednodávkové obaly, musia byť bezpečne zlikvidované a musí sa otvoriť nové vrecko. Je dôležité pokračovať v používaní očnej roztokovej instilácie podľa pokynov vášho lekára.


Varianta 3


 1. Otvorte fóliové vrecko, ktoré obsahuje 15 samostatných jednodávkových obalov. V každom vrecku sa nachádzajú tri stripy s 5 jednodávkovými obalmi. Na vrecko si zapíšte dátum prvého otvorenia.


 1. Najprv si umyte ruky, potom zo stripu oddeľte jeden jednodávkový obal a špičku otočením otvorte.

Prosím, všimnite si, že otvorený jednodávkový obal má na oboch stranách obalu „hranaté okraje“, ako je znázornené na obrázku dole:
hranaté okraje


 1. Jednodávkový obal držte tak, aby hranaté okraje po stranách obalu smerovali rovnobežne horizontálne s kútikmi vášho oka, ako je znázornené dole na obrázkoch. Zakloňte hlavu dozadu a mierne si odtiahnite dolné viečko, aby sa vytvoril vačok medzi vaším viečkom a okom tak, ako je znázornené. Zabráňte dotyku akejkoľvek časti obalu s okom alebo s okolím oka.Ak si nie ste istý ako liek podať, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.


4. Do postihnutého oka (očí) vkvapnite jednu kvapku podľa pokynov vášho lekára. Počas kvapnutia kvapky do oka nežmurkajte.

Každý jednodávkový obal obsahuje dostatočné množstvo roztoku pre obe oči.


5. Použitím nazolakrimálnej oklúzie alebo zatvorením očných viečok na 2 minúty sa zníži systémová absorpcia. Môže to viesť k zníženiu systémových nežiaducich účinkov a k zvýšeniu lokálneho účinku.


6. Aby ste zabránili kontaminácii roztoku bez obsahu konzervačnej látky, po vkvapnutí kvapky do oka zlikvidujte použitý jednodávkový obal, aj keď ešte obsahuje zvyšok roztoku.


7. Zostávajúce jednodávkové obaly uchovávajte vo vrecku; zostávajúce jednodávkové obaly sa musia použiť do 15 dní po prvom otvorení vrecka. Ak po 15 dňoch po prvom otvorení vrecka zostanú nejaké jednodávkové obaly, musia byť bezpečne zlikvidované a musí sa otvoriť nové vrecko. Je dôležité pokračovať v používaní očnej roztokovej instilácie podľa pokynov vášho lekára.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem

P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem

Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0218/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30. marec 2011


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2014

19COSOPT FREE