+ ipil.sk

Curosurf 240 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07967


Písomná informácia pre používateľa

Curosurf 120 mg

Curosurf 240 mg

(fosfolipidová frakcia z prasačích pľúc)


endotracheopulmonálna suspenzná instilácia


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok,obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Curosurf a na čo sa používa

2. Ako používať Curosurf

3. Možné vedľajšie účinky

4. Ako uchovávať Curosurf

5. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Curosurf a na čo sa používa


Curosurf sa používa na liečbu alebo prevenciu syndrómu respiračnej tiesne (RDS) u predčasne narodených detí. Väčšina detí sa narodí s látkou v pľúcach nazývanou „surfaktant“. Táto látka prenikne do pľúc a zabráni ich zlepeniu, čím umožní normálne dýchanie. Niektoré deti, obzvlášť predčasne narodené bábätká, keď sa narodia, nemajú dostatok tohto surfaktantu, čo spôsobuje RDS. Curosurf je prírodný surfaktant, ktorý pôsobí rovnako, ako by pôsobil ich vlastný surfaktant, a preto, pomôže Vášmu dieťaťu normálne dýchať, dovtedy, pokiaľ si vaše dieťa nebude tvoriť vlastný surfaktant.

Vaše dieťa môže mať ďalšie problémy, podobne ako RDS, preto sa môže vyžadovať ďalšia liečba.


2. Ako používať Curosurf


Dávkovanie

Lekár rozhodne o tom, akú dávku dostane vaše dieťa, v závislosti od telesnej hmotnosti dieťaťa. Ak vaše dieťa má dostať Curosurf na prevenciu RDS, je dôležité, aby podanie prebehlo do 15 minút od narodenia. Pokiaľ vaše dieťa má dostať Curosurf na liečbu už prítomného RDS, Curosurf sa má podať hneď na to, ako sa RDS diagnostikuje. Ak vaše dieťa potrebuje ďalšiu dávku Curosurfu, ďalšia dávka sa podá o 12 hodín. Ak je nevyhnutná tretia dávka, dostane ju po ďalších 12 hodinách.


Spôsob podávania

Lekár alebo zdravotná sestra bude podávať Curosurf vášmu dieťaťu v inkubátore. Roztok Curosurfu sa ohreje na teplotu miestnosti a potom použitím injekčnej striekačky sa roztok lieku podá cez kanylu do dýchacej trubice vášho dieťaťa. Na uskutočnenie tohto výkonu, môžu vaše dieťa na niekoľko minút odpojiť od ventilátora.


3. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Možné vedľajšie účinky sú zoradené podľa frekvencie ich výskytu. Ak si nie ste istý vedľajšími účinkami, ktoré sú uvedené nižšie, požiadajte svojho lekára o vysvetlenie.


Boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:


Menej časté(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

 • infekcia

 • krvácanie do mozgu

 • vzduch v hrudníkovej dutine následkom poškodenia pľúc.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 zo 1000 osôb)

 • pomalý srdcový pulz

 • nízky krvný tlak

 • chronické ochorenie pľúc

 • pokles kyslíka v celom tele.


Zaznamenali sa aj nasledujúce nežiaduce účinky

 • nárast kyslíka v celom tele

 • modré sfarbenie pokožky alebo ďasien zapríčinené príliš malým obsahom kyslíka

 • zastavenie dýchania

 • problémy s umiestnením trubice do pľúc

 • nezvyčajný záznam činnosti mozgu.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


4. Ako uchovávať Curosurf


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte v chladničke (2 – 8 °C), chrániť pred svetlom. Avšak, pred samotným podaním, liek ohrejte na teplotu miestnosti.

Neotvorené a nepoužité injekčné liekovky Curosurfu, ktoré sa už ohriali na teplotu miestnosti, sa môžu vrátiť späť do chladničky do 24 hodín na ďalšie použitie. Neohrievajte na teplotu miestnosti a nevracajte ich späť do chladničky viac ako jedenkrát.


Nepoužívajte Curosurf po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a štítku po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Každá injekčná liekovka je určená na jednorazové použitie, nepoužitý zvyšok lieku zlikvidujte. Nemocničné zariadenie zaistí, že nepoužitý Curosurf sa zlikviduje bezpečne.


5. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Curosurf obsahuje


Liečivo je zmes tukov a lipidov z bravčových pľúc.

Ďalšie zložky sú: chlorid sodný a voda na injekciu.

Každá injekčná liekovka Curosurfu obsahuje 1 mmol sodíka (23 mg), čo v podstate znamená „bez sodíka“.


Ako Curosurf vyzerá a obsah balenia


Je to sterilná suspenzia a dodáva sa v sklenených injekčných liekovkách s obsahom 2 x 1,5 ml (Curosurf 120 mg) alebo 1 x 3 ml (Curosurf 240 mg) fosfolipidovej frakcie z bravčových pľúc.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Chiesi Farmaceutici S.p.A

Via Palermo 26/A, 43122 Parma, Taliansko


Výrobca

Chiesi Farmaceutici S.p.A, Via Palermo 26/A, 43122 Parma, Taliansko

Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16,1010 Viedeň, Rakúsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná marci 2014.Pokyny na manipuláciu s liekom určené pre zdravotníckych pracovníkov.


Morr/Qv/MlPfpJ+c1AShFxh2Jxz5U44CrhsXHLJJTozaNAgneqwXuammQLREXI2kjzLuwnJKEfCFf1PKKVRo0bJ56K/P4AQhJyN3B2VbgcffPCzzz6bcWMaCoyBclQ/JFwGurq6JLEmTJgQsbuSvkrEQshZR5Is7ya0qgTZUI6QLha6K5EGQs4uRx111IABA8IfsGrVqsza05Anz8qRDSUIaQCKkCse23LOKEo2RNmRE/6YQvyZfhs3bmz4mHpd5WlbsmRJ4PLAoyuB6Ag5i0h65d2EeEyq2VzA+eOq9Xa6X9POv7pYnn766REjRnz605/Wm+95z3t0qt2VenPo0KF670c+8pGurq6RI0fm1VoUCyFnkeg/ok877bQHHngg1cZEp1FnyXFuaUSan7+HNu13LL0xY8Z885vfNDkX7tBDD027PSgNQs4Wklt5NyEe3bjb0EWZb11V78jSkAfkZcOGDQ0fk1d35Zw5c+65556GD5MyrqenJ4P2oDQIOVvE3biMGzdu+fLlKTUmIvfmW4u5jDfodnaTetpjSY1rv+7u7o6OjojFHBARIWcFSazmnpVjzuUbLXbGWyD3bst8RTnwJF+ac+4lngNPKOMQFyGHxGRTzBUo3tCcGTNmOEHnyZ155pl5Nw3FQ8jlb9KkSeHnxoU/94477ki2PdYi3gDERcjlTFIq7yYkKaVijnhLhP3dlUDiCLmctX4w22c+85mbbropkcYkIvGcs+EATgAFRcjlSfIp7yakwpw212I4UcAli0oOFUTIlUGCxVyyBwE28WqdnZ0XXnihQwEHIAmEXG6uvfbavE68rUdy5YorrnBcP/l1ZtOmTeYxvXv3NlPRp0+fiDd1vuHNKTUOBRyAJBBy+ZCES/wF58yZ08orSMLNnDnThh4t4i0lUUY8AUqGkMtHGjXc9ddff8011yT+slm65JJLSLiqGTVqlFMboznWs2w4uR6FQMjlQNIo7ybYKErCRd+0EZZ+NpTpHuZjivjJtrW1eZ4IhCPkSqWgxdzll1/uRNveRd+0mRdha1gI7k9/9uzZZrlnWC8+TcRFyOUgPIfmz58f/vSLL7440eZYIfHr0vkjk+1jUeggPvvuu69nShclmkDI4V0zZ87M663TOyUusECsZuBZ2F0JpI2Qs05e5xWEbPfdp6yNHTtWpn379tWbu+22W8ObZol7+ZQpU5I6Zzyielc6rWbgARVByCE3OZ7uHRh4pUm7Vo5sCn9uEff4ouIIOevYdoZ4GrSMy7sV72DvXUQkHIqIkEPWLrvsMjtTxJN2djYyijT2vbU41ACQF0IOmbI24dwSP9QzYxJIiQ+pAxQUIWedpi+gar9CJJxR9KhLEGUciouQA8IUNOoklop7IaeSXUkY+SLkkJFrrrmmQCHh4Y46p1Bp17qML8nb1dU1atSo7u7uPfbYw9lxHJZOORkcTSDkrGPh0ZWtX+z76quvLsGxee4jU+zPOQmnIhZzI0eODFxeiP85LETIIQtsoXIhOddi15+OsJUx/VG1du3a7N8a5UPIWcfCSg7VlEvCBeJHEppGyAFlJkE1bty4vFsRG8UckkLIWcfOSq713XIoluXLl+fdBKe9vV1nWPHQNEIOMbRyeBsZmReJq9NOOy3vVjTDc1Ar0ARCDlG1HlHkXF4eeOCBWDknj0+vMUCWCDnrlHjEE4ecKwISDmVCyCE7BR09xKOgOS3RddRRR+XdCiBrhJx17DzwJEHliLqyWrVqVd5NAJJEyCEfRF32JMAOPvjgvFsBZIqQQ56IOqs8++yzeTcBSBghh/wRdZmRGKOYQ6UQcrAFUZcNybl99tnHv/yll17KvjFA2gg52IWoywUJh7Ii5GAjoi5VEmmDBw/OuxVAFgg52MvCS5UW9CS5cOvXr8+7CUBaCDnYzn2pUseOqCsBCTaKOVQBIYfC8A/XS+C1QnKuVy+2ACg5VnEUjDvYMg68UvZVbtu2Le8mACki5FBg7p5MOjObQMKh9Ag5lIG5pmt6R6mUsoxLTyIXgTMv0vqr8dlVFiGHkjAJl8YxmSRcE9auXSvTTZs26c2NGzd6pqpPnz6eqc4ceeSRTz31lMx/8IMfXLNmjecxvXv39j/dc3Pr1q0y7enpKfflqxCOkEN5BMZb6/vtSDiguAg5lE3IKQccmQlUDSGH0vIPmxIYeCFpx8EsQNERcii5eiOEeQq+kOcCKC5CDpUQcjQKSQaUGCGHCmGEMKBqCDlUEVc5ACqCkEN1WXiVAwDJIuRQdfRhAiVGyAHvoA8zQWYAmu7u7hyb0dbW5tQGPcmxDcgXIQfshKhLivz3Xn755fb29lxyTj9BiTcz4heqiZADArC7LhHDhw83JV1XV1c2b6rVGx8ZFCGHdyQybHxSLNlC+U8Yt6RhxeIfRDTQww8/XO+ugw46KPy5ZsRnSTg+I7gRcniXe9h4z2jxZiZwuPcoC3XY+PBH6rDx+kvcKhyckggp5sKvQlBPw6sQAPUQckAMpigh54BCIOSA2DzXrgNgLUIOaAYHYQKFQMgBzSPqAMsRckCriDrAWoQckIyIB8oDyBIhByQpsJIj+YC8EHJA6szRmAAyRsjhXe3t7Xo+OFBcW7du5QxxGIQc3mGG03XyGzmeUQfLSgrZbMau7OnpYWQvuBFyeJcOp/vCCy90dHQ4GY6o63BoYqnJhys/m9xDeaVKco4haWAQcvDaf//9dZM0atSo8Ec2PaLuH//4RzNP9VZumnAZvylD0sAg5BBAck5nVq5cqTP1BmiuZ82aNeEDNLuxJSqrXBJOyUq1detWSjoQcgBSIQGzdu1avahFXui6BCEHIEnmZAlLjtTdsGGDNmndunV77rln3s1B1gg5AMnQLNFrvw0cODDv5rxLcm7r1q1DhgxxatE7fPjwvFuE7BByABIgCbdq1Sqrss1DKrmenh49SYYOzOog5AC0ShMu71ZEop2o7KirDkIOQPO0i3LFihV5NyQeiTpyriIIOQBNkpxYtmzZoEGD8m5IM8i5iiDkADTj29/+dt5NaBU5VwWEHIBmnHXWWVLG5d2KVpFzpUfIIZiOqJvBeIOcrltECxYsyLsJiSHnyo2QQ4DMxoxXOtIgW5kCmTJlSgnKOFQBIQevjMeMV+QcgDQQcthJviPqknOFIB9TZ2dn3q1IEj2WJUbI4V25j6ir++c2bNjQv3//vNoAoEwIObxNT+m1YURdvbIzOQcgEYRc1ZlBde0ZdVASbsCAATpPDxKAVhBylSYJp2PG20aHjefsAgAtIuQqSgs4+wfV1SMCuDwKgOYQclUksbFixQp7+ifDScJxeRQAzSHkKkcTLu9WxMPlUQA0h5CrliImnMHJTADiIuQqRC+MkncrWkLOAYiFkKuKEiScIucAREfIVUKZxox3yDkAkRFylTBlypSSDTYIAFEQcgBik59N0R+cy5DfeiYoQMgBiO3uu+/u16+fzuuMe+q5uccee+jCbC5S2NbW5tQ/q3Lz5s0y3bJli2e+o6Mjg7Yhe4QcgHRt2rRJ0i7L0or9tTAIOQDl0adPn7ybALsQcgDKg8Nu4UHIAQBKi5DLSL0dEvzqBID0EHLpariz3TyAtAOAxBFyaYl7LJk+nqhDEwJXNtYlwCHkUuLe6ETZ1pjHs9scEUXvJFA2rFcjR46M9fjddttNZw488MAUmoNKIOSSFzfh9GHkHKKLEmCex7BeoZoIuYRFSbjAnklyDlFEr8/MXaxXqDJCLkkNE879AP8Wh5xDuOZ6IFmvUGWEXCqidB85jXIuWYyoWyZxg4qcQ2URcsmLmHAhT09jc9/Z2Tlw4ECZGTRokC7Rmzp1z2zatKmjoyObsXQN3fJu3bpV5nt6emQq8zoTqL29PbvG2aHFs03IOVQTIZeDhpsbfUCyW6K99torcJz4vn376s1evXrpQkk7bUBmOWf+Uh140DP8oGfYeJ2BW8ivIvcqlF4/AWAtQi4xEU9082x00m1TC3SDuHLlyrTfqK2tzeb/gyWSGjSAnEPVEHJZYxODfKXRTwBYi5DLQr1gY0ODKBqWcZ7ljBUHGIRcMhIflIuf22hO9K4C1i5UASGXA45zQwZYrwCHkMuGO9V008P+fwDIACGXjLL2Lp5wwgl5NwExsDcO8CDk8hFxCHk2VQDQCkIua+Wr9gDAWoRcRjwHm+TbGJQS6xXgR8glpuFuucCDTUIGuqTgQ6oKsYJ1dHTkMlw4SoOQS1Lcw09IOKShZCvP/vvvn3cTUGCEXJIa9hdF3/qw6w6G6QNIZK0o0K8oyji0jpBLUusbIw4BR7gWc65w++0o49AiQi4tTWyMCrcBQmYSGT2gcCsYZRxaR8glzH8UZZSo82x9KOPg17CfIHy1ca9jRVnBKOPQOkIueZ4f3Q1LOhIOccXtJyhiwhWlnbAcIZcK/X7GPTGObzXCtd5PwDqGqiHkUhRrPwpbH0Th7ydwQs9F8Tw31bYBFiLk0mU2K/XSju0O4vKvVAmeuwKUDCGXEbYySFz4TyhWOcAh5IASIM+Aegg5AEBpEXIAgNIi5AAApUXINa9YgySNHTu2iWdl8zc29y7F+v83VKw/p3yrUytPhM0IOQBAaRFyQHY4DBLJYo1qiJCLjbUKCWJ1AlJFyAEASuv/A5XdTEsj5SOGAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek1" align="bottom" width="324" height="327" border= "0">


1. Nájdite zárez (FLIP UP) na farebnom plastovom uzávere.

2. Zodvihnite zárez a potiahnite smerom hore

3. Potiahnite plastový uzáver s hliníkovou časťou smerom dole

4) a 5) Odstráňte celý prstenec potiahnutím hliníkového obalu

6) a 7) Odstráňte gumený kryt na odobratie lieku.


3


Curosurf 240 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07967SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Curosurf 120 mg

Curosurf 240 mg

endotracheopulmonálna suspenzná instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Curosurf je prírodný surfaktant pripravený z prasačích pľúc obsahujúci prevažne polárne lipidy, zvlášť fosfatidylcholín (okolo 70 % z celkových fosfolipidov) a asi 1 % špecifických nízkomolekulárnych hydrofóbnych proteínov SP-B a SP-C.


Curosurf 120 mg

Jedna injekčná liekovka s obsahom 1,5 ml obsahuje 120 mg fosfolipidovej frakcie z prasačích pľúc.


Curosurf 240 mg

Jedna injekčná liekovka s obsahom 3 ml obsahuje 240 fosfolipidovej frakcie z prasačích pľúc.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Endotracheopulmonálna suspenzná instilácia

Biela až žltá sterilná suspenzia v jednodávkových injekčných liekovkách na endotracheopulmonálne použitie.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba predčasne narodených detí so syndrómom respiračnej tiesne (RDS) alebo s rizikom vzniku RDS.

Liečba predčasne narodených detí s inými príznakmi nedostatku surfaktantu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Záchranná liečba


Odporúčaná úvodná dávka je 100 – 200 mg/kg (1,25-2,5 ml/kg), ktorá sa podáva jednorazovo, čo najskôr po stanovení diagnózy RDS.

Ďalšie dávky 100 mg/kg (1,25 ml/kg) v 12 – hodinových časových intervaloch sa tiež môžu podávať, ak je RDS príčinou pretrvávajúcej alebo zhoršujúcej sa poruchy dýchania, dýchania u detí (maximálna celková dávka 300 – 400 mg/kg).


Profylaxia


Jednorazová dávka 100 - 200 mg/kg sa má podať čo najskôr po pôrode (do 15 minút). Ďalšie dávky

100 mg/kg sa môžu podať po 6-12 hodinách po prvej dávke, a potom v prípade, že dôjde k RDS

vyžadujúcemu mechanickú ventiláciu, s 12-hodinovým časovým odstupom (maximálna celková

dávka: 300 - 400 mg/kg).


Spôsob podávania


Curosurf môže byť podávaný iba pracovníkmi vyškolenými v starostlivosti, resuscitácii a stabilizácii u predčasne narodených detí.


Curosurf sa podáva endotracheopulmonálnou cestou u detí, u ktorých je srdcová frekvencia a arteriálna kyslíková frekvencia alebo saturácia kyslíka kontinuálne monitorovaná, ako je to bežné na jednotkách intenzívnej starostlivosti o deti.


Curosurf je dostupný v liekovkách k priamemu použitiu, ktoré sa majú uchovávať v chladničke pri teplote 2 až 8 ºC. Pred použitím sa má liekovka zahriať na teplotu miestnosti, napríklad podržaním v dlani po dobu niekoľkých minút, a jemne niekoľkokrát prevrátiť hore dnom, bez pretrepania, aby sa získala homogénna suspenzia.

Suspenzia sa má z liekovky vytiahnuť pomocou sterilnej ihly a striekačky ako je uvedené v pokynoch na použitie, časť 6.6.


 1. Odpojenie dieťaťa od ventilátora


Na okamih odpojte dieťa od ventilátora a podajte dávku 1,25 – 2,5 ml/kg (100 - 200 mg/kg) ako jednorazovú bolusovú dávku priamo do dolnej trachey cez endotracheálnu kanylu.

Vykonajte približne 1- minútové ručné predýchavanie vakom s rovnakým percentom kyslíka ako pred podaním, aby sa zabezpečila rovnomerná distribúcia.

Pokiaľ sú potrebné ďalšie dávky (1,25 ml/kg), podávajú sa rovnakým spôsobom.


Alebo


 1. bez odpojenia dieťaťa od ventilácie


Podajte dávku 1,25 – 2,5 ml/kg (100 - 200 mg/kg) ako jednorazovú bolusovú dávku, priamo do dolnej

trachey zavedením katétra cez odsávací otvor do endotracheálnej kanyly.


 1. tretí spôsob je podanie cez endotracheálnu kanylu v prebúdzacej miestnosti pred začiatkom

mechanickej ventilácie. V tomto prípade sa použije ručné predýchavanie vakom a pripojenie na CPAP

je možné či už v prebúdzacej miestnosti alebo neskôr po preložení na novorodeneckú jednotku.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Nie sú známe žiadne špecifické kontraindikácie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začiatkom liečby Curosurfom, dieťa musí byť v stabilizovanom stave. Odporúča sa tiež korekcia acidózy, hypotenzie, anémie, hypoglykémie a hypotermie.

V prípade refluxu sa má podávanie Curosurfu prerušiť, a ak je to potrebné, má sa zvýšiť maximálny inspiračný tlak na ventilátore, pokiaľ nedôjde k prečisteniu endotracheálnej kanyly.

U detí, ktorých dýchanie sa zreteľne zhorší počas alebo krátko po podaní lieku, mohlo nastať upchatie endotracheálnej kanyly hlienom, zvlášť, ak bola zvýšená pľúcna sekrécia pred podaním lieku. Odsávanie detí pred podaním lieku môže zmierniť pravdepodobnosť upchatia endotracheálnej kanyly hlienom. Ak je podozrenie na zablokovanie endotracheálnej kanyly a uvoľnenie odsávaním je neúspešné, má sa okamžite vymeniť endotracheálna kanyla.


Aspirácia tracheálnych sekrécii sa však neodporúča najmenej 6 hodín po podaní Curosurfu, s výnimkou život ohrozujúcich prípadov.

V prípade výskytu epizód bradykardie, hypotenzie a zníženej saturácie kyslíkom (pozri časť 4.8), sa má podávanie Curosurfu prerušiť a realizovať vhodné opatrenia na normalizáciu srdcovej frekvencie. Po stabilizácii sa môže pokračovať v liečbe pri primeranom monitorovaní životných funkcií dieťaťa.

Po podaní Curosurfu sa môže prudko zlepšiť pľúcna roztiahnuteľnosť (rozpínanie hrudníka) a oxygenácia, čo môže vyžadovať promptnú úpravu nastavenia ventilátora.

Zlepšenie výmeny alveolárneho plynu môže viesť k rýchlemu zvýšeniu koncentrácie arteriálneho kyslíka. Preto sa má uskutočniť rýchla úprava koncentrácie inspirovaného kyslíka, aby sa tak zabránilo hyperoxii. Za účelom udržania primeraných hodnôt oxygenácie, sa okrem pravidelnej analýzy plynu v krvi odporúča kontinuálny monitoring transkutánneho PaO2 alebo saturácie kyslíkom.

Kontinuálny nosový pretlakový ventilátor (nCPAP) sa môže použiť na pokračovanie v liečbe, ale iba na jednotkách na to vybavených.


Deti liečené surfaktantom majú byť starostlivo monitorované so zreteľom zamerať príznaky infekcie. Pri akýchkoľvek prvých príznakoch infekcie u detí, sa má okamžite zahájiť liečba antibiotikami.


V prípade nedostatočnej odpovede na liečbu Curosurfom alebo rýchleho relapsu, sa odporúča pred podaním ďalšej dávky vziať do úvahy možnosť iných komplikácii nezrelosti ako je otvorený ductus arterious alebo iné pľúcne ochorenie ako je pnemónia.

Novorodenci narodení po prolongovanej ruptúre blán (dlhšie ako 3 týždne), môžu mať niektorý stupeň pľúcnej hypoplázie a nemusia vykazovať optimálnu odpoveď na exogénny surfaktant.


Podaním surfaktantu sa môže očakávať redukcia závažnosti RDS, ale nemôže sa očakávať úplná eliminácia mortality alebo morbidity spojenej s predčasným narodením, keďže predčasne narodené deti môžu mať prítomné iné komplikácie spojené s ich nezrelosťou. Po podaní Curosurfu, bola zaznamená prechodná depresia cerebro-elektrickej aktivity od 2 do 10 min. Pozorovalo sa to len v jednej štúdii, ale následky nie sú zrejmé.


Profylaxia so surfaktantom sa má vykonať len v prostredí, v ktorom je k dispozícii adekvátne vybavenie na intenzívnu starostlivosť o novorodencov a v súlade s nasledujúcimi odporúčaniami:

- profylaxia (do 15 min po narodení) sa odporúča takmer pre všetkých novorodencov mladších ako 27 týždňov gestačného veku

- profylaxia sa má zvážiť pre novorodencov starších ako 26 týždňov, ale mladších ako 30 týždňov, ak po pôrode je potrebná intubácia, alebo matka neužívala prenatálne kortikosteroidy.


Profylaxia u predčasne narodených detí sa tiež môže odporučiť pri výskyte jedného z nasledujúcich rizikových faktorov : perinatálna asfyxia, cukrovka u matky, mnohopočetná gravidita; mužské pohlavie, rodinná predispozícia RDS, cisársky rez.


U všetkých ostatných predčasne narodených detí sa odporúča podanie surfaktantu na začiatku resuscitácie alebo podľa potreby.


Nie sú dostupné žiadne údaje o účinkoch iných úvodných dávok ako 100 alebo 200 ml/kg, častejšieho dávkovania ako sú 12 hodinové intervaly, alebo o podaní Curosurfu začínajúcom viac ako 15 hodín po stanovení diagnózy RDS.


Podanie Curosurfu u predčasne narodených detí so závažnou hypotenziou sa neskúmalo.4.5 Liekové a iné interakcie


Neznáme.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Neaplikovateľné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neaplikovateľné.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky pozorované počas liečby v klinických štúdiách a integrované s tými, ktoré boli zozbierané z postmarketingových skúseností sú uvedené v tabuľke nižšie podľa MedDRA terminológie a podľa nasledovných frekvencií: (veľmi časté ≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté ( ≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nemôžu byť odhadnuté z dostupných údajov).


Orgánový systém

Nežiaduci účinok

Frekvencia

Infekcie a nákazy

Sepsa

Menej časté

Poruchy nervového systému

Intrakraniálne krvácanie

Menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Bradykardia

Zriedkavé

Poruchy ciev

Hypotenzia

Zriedkavé

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Bronchopulmonálna dysplázia

Zriedkavé


Pneumotorax

Menej časté


Krvácanie do pľúc

Zriedkavé


Hyperoxia

Neznáme


Novorodenecká cyanóza

Neznáme


Apnoe

Neznáme

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Znížená kyslíková saturácia

Zriedkavé


Abnormálny elektroencefalogram

Neznáme

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Komplikácia endotracheálnej intubácie

Neznáme


Apnoe a sepsa sa môžu vyskytnúť ako následok nezrelosti detí.


Intrakariálne krvácanie po podaní Curosurfu sa spájalo so znížením stredného arteriálneho krvného tlaku a s rýchlym dosiahnutím vysokej arteriálnej oxygenácie (PaO2). Odporúča sa preto ihneď po instilácii okamžité vhodné nastavenie ventilácie tak, aby sa zabránilo nadmerne vysokému PaO2.


V doteraz realizovaných klinických štúdiách bola zaznamenaná mierna tendencia k zvýšenému výskytu pretrvávajúceho ductus arteriosus u detí liečených Curosurfom (takisto aj inými surfaktantami)

Bola zaznamenaná tvorba protilátok proti zložkám Curosurfu, ale bez klinickej významnosti.

Predčasne narodené deti majú relatívne vysokú incidenciu cerebrálnych hemorágií a cerebrálnych ischémií, zaznamenaných ako periventrikulárne leukomalácie a hemodynamické anomálie ako pretrvávajúci ductus arteriosus a pretrvávanie fetálnej cirkulácie napriek všetkým opatreniam intenzívnej starostlivosti. U týchto detí je takisto vysoké riziko rozvoja infekcií ako pneumónia a bakteriémia, alebo septikémia. V perinatálnom období sa tiež môžu vyskytnúť záchvaty. U predčasne narodených detí sa často vyskytujú hematologické a elektrolytické poruchy, ktoré sa môžu zhoršovať závažným ochorením a mechanickou ventiláciou. Do kompletného obrazu komplikácií v súvislosti s predčasným narodením patria ešte nasledujúce ochorenia priamo súvisiace so závažnosťou stavu a mechanickou ventiláciou nevyhnutnou pre reoxygenáciu: pneumotorax, intersticiálny pľúcny emfyzém a pľúcna hemorágia. Prolongované podávanie vysokých koncentrácií kyslíka a mechanická ventilácia sú spojené s rozvojom bronchopulmonálnej dysplázie a retinopatie predčasne narodených detí.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neboli publikované žiadne údaje o predávkovaní v súvislosti s podávaním Curosurfu.

V prípade predávkovania, čo je veľmi nepravdepodobné, a len ak sa vyskytujú zreteľné klinické následky na respiráciu, ventiláciu alebo oxygenáciu dieťaťa, musí sa odsať toľko suspenzie, koľko je len možné a dieťa sa musí ošetriť podpornou liečbou s osobitným dôrazom na tekutinovú a elektrolytickú rovnováhu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina : varia (iné liečivá respiračného systému)

ATC kód : R07AA02 (surfaktanty, prírodné fosfolipidy)


Pľúcny surfaktant je zmesou látok, zvlášť fosfolipidov a špecifických proteínov, ktoré pokrývajú vnútorný povrch pľúcnych alveol a znižujú povrchové napätie pľúc.

Tento účinok je základom pre stabilizáciu alveol a zabraňuje kolabovaniu alveol na konci expirácie, čím sa dosiahne adekvátna výmena plynov v priebehu ventilačného cyklu.


Deficit pľúcneho surfaktantu z akejkoľvek príčiny vedie k závažnému ventilačnému zlyhaniu, ktoré je u nezrelých detí známe ako syndróm respiračnej tiesne (RDS) alebo choroba hyalínnych membrán (HMD). RDS je hlavnou príčinou akútnej mortality a akútnej morbidity u predčasne narodenýchdetí a môže byť príčinou dlhodobých respiračných a neurologických následkov.


Curosurf bol vyvinutý za účelom nahradiť tento nedostatok endogénneho pľúcneho surfaktantu intratracheálnym podaním exogénneho surfaktantu..

Povrchovo aktívne vlastnosti Curosurfu umožňujú jeho rovnomernú distribúciu v pľúcach a rozšírenie na kontaktných plochách vzduch-tekutina v alveolách. Fyziologické a terapeutické účinky Curosurfu pri deficite surfaktantu boli široko dokumentované na rôznych experimentálnych modeloch.


U nezrelých králičích plodov získaných hysterektómiou, ktorým bol okamžite aplikovaný

Curosurf , bolo zaznamenané významné zlepšenie pľúcnej expanzie.


Štúdie na nezrelých novorodených králikoch ventilovaných 100 %-ným kyslíkom preukázali dramatické zlepšenie dychového objemu a pľúcno-thorakálnej compliance v porovnaní s kontrolnou skupinou.


Tiež u nezrelých novorodených králikov udržujúcich štandardný dychový objem asi 10 ml/kg bola po liečbe liekom Curosurf zvýšená compliance pľúcno-thorakálneho systému na hladiny porovnateľné s hladinami fyziologickými u zrelých novorodených zvierat.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Curosurf zostáva hlavne v pľúcach po intratracheálnom podaní s polčasom 14C-značeného dipalmitoyl-fosfatidylcholínu rovnajúcim sa 67 hodín u novonarodených králikov. Po 48 hodinách po podaní možno nájsť len stopy surfaktantov v sére a orgánoch iných ako pľúca.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Endogénny pľúcny surfaktant znižuje povrchové napätie na kontaktnej ploche vzduch – kvapalina na povrchu alveol počas ventilácie a stabilizuje alveoly proti kolapsu pri zníženom transpulmonálnom tlaku.

Nedostatok pľúcneho surfaktantu vedie u predčasne narodených detí k syndrómu respiračnej tiesne (RDS), ktorý je charakterizovaný slabou pľúcnou expanziou, nedostatočnou výmenou plynov a postupným kolapsom pľúc (atelaktáza).

Curosurf kompenzuje nedostatok surfaktantu a obnovuje povrchovú aktivitu pľúc u týchto detí.


In vitro Curosurf znižuje minimálne povrchové napätie na ≤ 4mN/m, merané Wilhelmy Balance System.


In vivo, z niekoľkých farmakodynamických štúdií vyplýva, že Curosurf zvyšuje pľúcnu compliance, pľúcnu výmenu plynov, a prežitie predčasne narodených králikov.


Farmakokinetika

Curosurf sa podáva priamo do cieľového orgánu, pľúc, kde sa jeho biofyzikálne vlastnosti prejavia účinkom na povrchu alveol.


U dospelých aj čerstvo narodených mláďat králikov, približne 50 % rádioaktívne značeného komponentu sa rýchlo presunulo z alevol počas prvých troch hodín po podaní jednorazovej dávky 14C-DPPC (di-palmitoyl-phosphatidyl-choline - Curosurf).

Po 24 hodinách, sa približne 45 % značeného DPPC dostalo z pľúc u dospelých králikov v porovnaní s 20 % u čerstvo narodených mláďat. U čerstvo narodených mláďat kráĺikov sa Curosurf -14C-DPPC dostane z alveolárneho priestoru do parenchýmu pľúc a potom sa znovu vylúči do alveol, kým u dospelých králikov, väčšina DPPC sa nerecykluje. Polčas v pľúcach u dospelých králikov je približne 25 hodín a 67 hodín u čerstvo narodených mláďat.


Koncentrácia 14C-DPPC v alveorlárnych makrofágoch bola ≤2 % z koncentrácie v pľúcach u čerstvo narodených mláďat a dospelých králikov. Množstvo zistené v sére, pečeni, a mozgu u čerstvo narodených mláďat po 48 hodinách sa pohybovalo v rozmedzí 0,33 %- 0,52 % z celkovej podanej dávky 14C-DPPC.


Nie sú dostupné žiadne informácie o metabolickom odbúravaní bielkovín surfaktantu v Curosurfe.

Neuskutočnili sa žiadne farmakokinetické štúdie, ktoré by charakterizovali absorpciu, biotransformáciu alebo exkréciu Curosurfu. Žiadne klinické štúdie na zhodnotenie vlastností fosfolipidov prítomných v Curosurfe sa neuskutočnili.


U nevyvinutých plodov králikov, podanie Curosurfu vyvolalo zreteľné zlepšenie vo vývine pľúc. U predčasne narodených králikov, ventilovaných so 100 % kyslíkom, sa po podaní Curosurfu cez tracheálnu kanylu pozorovalo značné zlepšenie dychového objemu a pľúcnej compliance, v porovaní s kontrolnými zvieratami.

Liečba Curosurfom u predčasne narodených králikov pri udržiavaní štandradizovaného respiračného objemu okolo 10 ml/kg telesnej hmotnosti zlepšuje pľúcnu compliance na hodnoty podobné tým, ktoré sú u vyvinutých čerstvo narodených zvierat.


Akútna toxicita

Endotracheálne podanie Curosurfu (200 mg/kg) zdravým zvieratám, napr. potkanom bez nedostatku surfaktantu, prasatám, psom a králikom, vyvolalo ojedinelé respiračné symptómy prisudzované nadmernému naplneniu respiračného traktu tekutinou.


Intraperitoneálne podanie až do 2000 mg/kg Curosurfu spôsobilo piloerekciu a hypoaktivitu u myší a potkanov.


Toxicita pri opakovanom podávaní


Štúdia subakútnej intratracheálnej toxicity na psoch, králikoch a potkanoch(14 dní) nepreukázala žiadne klinické účinky alebo hematologické zmeny, ani makroskopické zmeny, ktoré by súviseli s podávaním Curosurfu. Pozorovali sa iba respiračné nálezy, ktoré sa pripisovali nadmernému objemu v pľúcach.


V pečeni potkanov sa po intraperitoneálnom podaní Curosurfu pri dávke 600 mg/kg/deň počas 4 týždňoch vyskytla slabá až mierna reverzibilná centrilobulárna vakuolizácia hepatocytov a vakuolárna degenerácia.

Je to stav, ktorý sa očakáva po intraperitoneálnom podaní vysokých dávok lipidov. Akútny zápal a fibróza sa vyskytli pri dávke 600 mg/kg. Žiadne lokálne ani systémové s liečbou spojené účinky neboli pozorované pri dávke až do 350 mg/kg.


Imunogenicita

Štúdie antigenicity na zvieratách dokázali, že Curosurf nespôsobuje akútne anafylaktické reakcie po opakovaných senzibilizáciach parenterálnym a endotracheálnym podaním a nestimuluje tvorbu špecifických protilátok po senzibilizácii podkožným spôsobom podania.


Výsledky štúdii na zvieratách sú v zhode so zisteniami z klinických štúdií, v ktorých Curosurf nevyvoláva protilátkovú odpoveď a ani nestimuluje tvorbu imúnnych komplexov, keď sa porovnáva s konvenčou liečbou u kontrolnej skupiny detí (Sham - liečba, napr. odpojenie od ventilátora a manuálna ventilácia pod dobu 2 minút).


Karcinogenicita

Štúdie na posúdenie karcinogénneho potenciálu Curosurfu , alebo iných surfaktantov sa nevykonali.


Mutagenicita


Štúdie mutagenicity s Curosurfom, ktoré zahŕňali Amesov test, prítomnosť mutácie génov vo V79 bunkách čínskych škrečkov, prítomnosť chromozomálnej odchýlky vo vaječníkových bunkách čínkych škrečkov, neplánovanú DNA systézu v HELA S3 bunkách, a in vivo mikronukleus test na myšiach, boli negatívne.


Porucha fertility

Skúmanie reprodukčnej toxicity Curosurfu nebolo uskutočnené.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný, voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


18 mesiacov


Čas použiteľnosti sa vzťahuje na neotvorené injekčné liekovky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2 °C - 8 °C), chráňte pred svetlom.


Neotvorené injekčné liekovky, ktoré sa ohrejú pri teplote miestnosti, sa môžu vrátiť do chladničky do 24 hodín na ďalšie použitie.

Injekčné liekovky neohrievajte a nevracajte ich späť do chladničky viac ako jedenkrát.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Jednorazové injekčné liekovky z číreho bezfarebného skla, dodávané s plastovým a hliníkovým

uzáverom a chlorbutylovým gumeným krytom, písomná informácia pre používateľov, papierová

škatuľka


Veľkosť balenia: Curosurf 120 mg: 2 x 1,5 ml

Curosurf 240 mg: 1 x 3,0 ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Injekčné liekovky sa majú ohriať na teplotu miestnosti, jemne prevrátiť smerom dolu, bez pretrepania, za účelom získania homogénnej suspenzie.

Suspenzia sa má vytiahnuť z injekčnej liekovky použitím sterilnej ihly a striekačky.


Starostlivo nasledujte pokyny uvedené nižšie:

1. Nájdite zárez (FLIP UP) na farebnom plastovom uzávere.

2. Zodvihnite zárez a potiahnite smerom hore

3. Potiahnite plastový uzáver s hliníkovou časťou smerom dole

4) a 5) Odstráňte celý prstenec potiahnutím hliníkového obalu

6) a 7) Odstráňte gumený kryt na odobratie lieku.


Nepoužitý liek alebo odpad z lieku zlikvidujte podľa miestnych odporúčaní.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Chiesi Farmaceutici S.p.A

Via Palermo 26/A, 43122 Parma, Taliansko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Curosurf 120 mg: 87/0209/99-S

Curosurf 240 mg: 87/0210/99-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 5.11.1999

Dátum posledného predĺženia: 23.06.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014


9


Curosurf 240 mg