+ ipil.sk

CYSAXAL 50 mg tabletyPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2014/03383-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


CYSAXAL 50 mg tablety


Cyproterónacetát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je CYSAXAL 50 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CYSAXAL 50 mg

3. Ako užívať CYSAXAL 50 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať CYSAXAL 50 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je CYSAXAL 50 mg a na čo sa používa


Cyproterónacetát patrí do skupiny liekov nazývaných antiandrogény. To znamená, že potláča účinok mužských pohlavných hormónov (androgénov). Takto sa tiež znižuje množstvo mužských pohlavných hormónov tvorených v tele.


CYSAXAL 50 mg sa používa


U mužov:

 • na zmiernenie príznakov karcinómu (rakoviny) prostaty, ak už existujú metastázy a ak liečba inými liekmi znižujúcimi hladinu androgénov v tele (látok podobných LH-RH) alebo chirurgické odstránenie nádoru sa zdá byť neefektívne, nemožné alebo nežiaduce.

 • na liečbu príznakov hormonálnej liečby (sčervenanie kože) látkami podobnými LH-RH u mužov.

 • na liečbu návalov horúčavy, ktoré sa môžu vyskytnúť počas liečby inými liekmi používanými pri karcinóme prostaty alebo po chirurgickej kastrácii (odstránení pohlavných žliaz) u mužov.

 • na kontrolu libida (pohlavnej túžby) u dospelých mužov so zvýšeným sexuálnym pudom (hypersexuality) a/alebo so sexuálnou deviáciou.


U žien:

 • na liečbu závažných príznakov maskulinizácie u žien (ako napr. nežiaduci rast ochlpenia, plešivosť, akné).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CYSAXAL 50 mg


Neužívajte CYSAXAL 50 mg

 • ak ste alergický na cyproterónacetát alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • v stave závažného fyzického oslabenia (netýka sa karcinómu prostaty),

 • pri ochoreniach pečene, napríklad Dubin-Johnsonov syndróm (dedičná porucha charakterizovaná miernou žltačkou po celú dobu života), Rotorov syndróm (žltačka v detstve v dôsledku poruchy vylučovania žlče),

 • pri nádoroch pečene v minulosti alebo v súčasnosti (netýka sa metastáz karcinómu prostaty),

 • ak vám bol diagnostikovaný meningióm (vo všeobecnosti nezhubný nádor tkaniva medzi mozgom a lebkou). Spýtajte sa vášho lekára, ak máte pochybnosti.

 • pri závažných depresiách, ktorými trpíte už viac mesiacov,

 • pri krvných zrazeninách (trombóze) alebo ak ste nimi niekedy trpeli,

 • pri ťažkej cukrovke,

 • pri abnormálnych červených krvinkách (kosáčikovitej anémii),

 • u žien, ktoré mali v minulom tehotenstve žltačku, pretrvávajúce svrbenie alebo tehotenské opary,

 • počas tehotenstva a dojčenia,

 • pred ukončením puberty.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať CYSAXAL 50 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Upozornenie pre všetkých užívateľov

Liečba cyproterónacetátom môže spôsobovať poruchy v činnosti pečene, z ktorých niektoré môžu byť po niekoľkých mesiacoch závažné. Lekár vám bude pravidelne kontrolovať krv, moč a činnosť pečene.


Upozornenie pre pacientov s diabetom

Pacientov s diabetom lekár sleduje v častých intervaloch. Môže sa meniť potreba inzulínu a liekov znižujúcich krvný cukor.


Upozornenia pre mužov

Požívanie alkoholu znižuje účinnosť CYSAXAL 50 mg u mužov s nadmerným sexuálnym pudom.

Účinok cyproterónacetátu pri liečbe nadmerného sexuálneho pudu sa objaví niekedy po pár týždňoch a niekedy až po niekoľkých mesiacoch. Psychoterapia a ostatné opatrenia sa užívaním CYSAXAL 50 mg nestávajú zbytočné.

Ak máte problémy s plodnosťou, lekár pravdepodobne pred začiatkom liečby vykoná vyšetrenie vašej spermy (semena).


Upozornenie pre ženy

CYSAXAL 50 mg vám musí predpísať odborník so skúsenosťami s hormonálnou liečbou.

Lekár pravdepodobne vykoná pred začiatkom liečby interné (gynekologické) vyšetrenie.

 • Ženy s nasledujúcimi ochoreniami musia dodržiavať pokyny lekára obzvlášť dôsledne, pretože je u nich väčšie riziko nežiaducich účinkov:

 • vysoký krvný tlak,

 • cukrovka,

 • epilepsia,

 • skleróza multiplex,

 • ochorenie v dôsledku poruchy tvorby krvného farbiva (porfýria),

 • vrodená hluchota (otoskleróza),

 • svalové kŕče (tetania).

Ženy v plodnom veku:

 • Pred začiatkom liečby sa uistite, že nie ste tehotná a vyhnite sa otehotneniu aj počas liečby. Z tohto dôvodu sa musí liečba kombinovať s perorálnou antikoncepciou (tabletkami proti otehotneniu, ktoré sa užívajú ústami). Pozri „Ako užívať CYSAXAL 50 mg“.

 • Ak vraciate a/alebo máte hnačku, ochranný účinok pred otehotnením nie je istý, aj keď ste užili perorálnu antikoncepciu (tabletku proti otehotneniu). Pokračujte v liečbe a počas zvyšku cyklu používajte ako ochranné opatrenie aj kondómy. Ak v období bez užívania liekov nenastane krvácanie, nezačínajte ďalšiu liečbu, až kým si nie ste istá, že nie ste tehotná.

 • Ak dôjde k miernemu krvácaniu mimo obdobia bez užívania liekov, liečbu neprerušujte.

 • Ak krvácanie pokračuje alebo krvácate opakovane, poraďte sa so svojím lekárom.


Ženy, ktoré užívajú CYSAXAL 50 mg v kombinácii s antikoncepciou, nesú väčšie riziko poruchy zrážanlivosti krvi (trombózy). Ak máte ísť na operáciu a zostať dlhodobo pripútaný na lôžko, váš lekár môže rozhodnúť o ukončení liečby.


Iné lieky a CYSAXAL 50 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, ,povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je možné, že lieky uvedené v tejto časti poznáte pod iným názvom, často pod obchodným názvom. V tejto časti je uvedené len liečivo v lieku alebo len druh lieku a nie sú tu uvedené obchodné názvy! Preto si vždy starostlivo pozrite na obale alebo v písomnej informácii pre používateľa, ako sa volá liečivo v lieku, ktorý užívate.


Interakcia znamená, že lieky alebo liečivá môžu navzájom ovplyvňovať svoj účinok alebo nežiaduce účinky. Interakcia môže nastať, ak tieto tablety užijete spolu s:

 • inzulínom alebo látkami na zníženie hladiny cukru v krvi (napríklad metformín, tolbutamid, glibenklamid, gliklazid), v takom prípade sa potreba týchto liekov môže meniť.


CYSAXAL 50 mg a jedlo, nápoje a alkohol

Nepite alkohol ak užívate CYSAXAL 50 mg na potlačenie sexuálneho pudu.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

NeužívajteCYSAXAL 50 mg, ak ste tehotná alebo dojčíte.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Najmä počas prvých týždňov liečby sa môžu objaviť únava a slabosť. V takom prípade neveďte vozidlá, ani neobsluhujte stroje.


CYSAXAL 50 mg obsahuje laktózu

Tieto tablety obsahujú laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, obráťte sa na svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať CYSAXAL 50 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Muži:

Karcinóm prostaty:

Odporúčaná dávka je 2 tablety 2 až 3-krát denne (= za 24 hodín).

Liečbu neprerušujte ani neznižujte dávku, ak dôjde k zlepšeniu.


Začiatok liečby látkami typu LH-RH:

Odporúčaná dávka je 2 tablety 3-krát denne (= za 24 hodín) počas prvých 5-7 dní.

Potom začnite hormonálnu liečbu látkami typu LH-RH a pokračujte v užívaní CYSAXAL 50 mg počas 3 až 4 týždňov.

Počas liečby látkami typu LH-RH môže lekár znížiť dávku CYSAXAL 50 mg na 2 tablety dvakrát denne.

Liečba návalov tepla počas hormonálnej liečby látkami typu LH-RH alebo po chirurgickej kastrácii:

Odporúčaná dávka je 2 tablety 1- až 2-krát denne.


Prehnaný sexuálny pud alebo abnormálne sexuálne správanie:

Odporúčaná dávka je 1 tableta dvakrát denne (= za 24 hodín). V prípade nutnosti, je možné dávku krátkodobo zvýšiť. Niekedy je taktiež nutné dávku znížiť až na ½ tablety dvakrát denne.

Pri určovaní udržiavacej dávky alebo pri ukončovaní liečby bude váš lekár dávku postupne znižovať.


Ženy:

Dávka u žien v plodnom veku s pravidelným menštruačným cyklom:

 • Liečba začína prvý deň menštruačného krvácania (= prvý deň cyklu).

 • Od 1. po 10. deň cyklu budete užívať 2 tablety po jedle.

 • Na doplnenie sa od 1. do 21. dňa cyklu musí užívať vhodný estrogén alebo kombinácia estrogénu-gestagénu (perorálna antikoncepcia, nazývaná „tabletka“). Od 22. dňa do 28. dňa cyklu (7 dní) je obdobie bez užívania tabliet, v ktorom sa zvyčajne dostaví menštruácia.

 • Presne 4 týždne (jeden celý cyklus) od začiatku prvého cyklu, v tom istom dni týždňa začnete ďalšie desaťdňové užívanie CYSAXAL 50 mg. V tom istom dni začnete tiež užívať perorálnu antikoncepciu („tabletku“). Ak sa neobjaví menštruačné krvácanie, musí sa pred začiatkom ďalšieho cyklu vylúčiť prípadné tehotenstvo.


1. deň cyklu
1. deň užívania tabliet 10.

21.


1.

7 dní bez tabliet

menštruačné krvácanie
menštruačné krvácanie

2 tablety lieku
CYSAXAL 50 mg

1 antikoncepčná tabletka


Ak dôjde k zlepšeniu, váš lekár môže dávku CYSAXAL 50 mg znížiť na 1 alebo ½ tablety.


Dávka u žien v plodnom veku s nepravidelným menštruačným cyklom alebo bez menštruačného krvácania:

Liečba môže začať okamžite potom, ako bolo vylúčené tehotenstvo a lekár predpísal liek. Na rozdiel od žien v plodnom veku s pravidelným menštruačným krvácaním, antikoncepčná ochrana nevznikáod prvého dňa cyklu.

Preto sa musí počas prvých 14 dní pravidelného užívania antikoncepcie používať aj mechanická metóda antikoncepcie (t.j. bariérová metóda, vrátane kondómu). Prvý deň liečby sa považuje za prvý deň cyklu. Ďalšia liečba pokračuje rovnako, ako je popísané pre ženy s pravidelným menštruačným cyklom. Krvácanie z vysadenia sa pravdepodobne objaví počas obdobia bez užívania liekov.


Dávka u žien, ktoré už nemajú menštruáciu (postmenopauzálnych):

Odporúčaná dávka je ½ až 1 tableta denne (= 24 hodín) počas 21 dní, po ktorých nasleduje 7 dňové obdobie bez užívania tabliet. CYSAXAL 50 mg sa môže užívať samotný alebo v kombinácii s antikoncepčnými tabletkami. Dávka je rovnaká ako u žien v plodnom veku.


Dávka u žien, ktorým bola odstránená maternica:

Odporúčaná dávka je ½ až 1 tableta denne bez prestávky alebo ½ až 1 tableta denne po dobu 21 dní, po ktorých nasleduje 7-dňové obdobie bez užívania liekov.


Najlepšie je užiť tablety po jedle a zapiť ich pohárom vody.


Ak užijete viac CYSAXALu 50 mg, ako máte

Ak ste užili viac ako predpísanú dávku lieku, musíte informovať vášho lekára a/alebo lekárnika.


Ak zabudnete užiť CYSAXAL 50 mg

 • Ak ste zabudli užiť dávku, túto dávku užite čo najskôr. Ak je však už takmer čas na ďalšiu dávku, neužívajte zabudnutú dávku a pokračujte v normálnom režime užívania.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak máte pochybnosti, opýtajte sa vášho lekára alebo lekárnika.

 • Ženy v plodnom veku, ktoré užívajú cyproterónacetát v kombinácii s tabletkami proti otehotneniu musia kontaktovať lekára, ak zabudli užiť tabletku proti otehotneniu a medzi časom užitia dvoch dávok uplynulo viac ako 36 hodín. Lekár vám ďalej poradí.


Ak prestanete užívať CYSAXAL 50 mg

 • Ak užívate tento liek na karcinóm prostaty, liečbu náhle neukončujte ani neprerušujte.

 • Ak užívate tento liek z iného dôvodu, liečbu neukončujte náhle. Príznaky, pre ktoré ste sa liečili sa môžu vrátiť. Lekár bude dávku znižovať postupne.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 užívateľov)

 • zmeny telesnej hmotnosti (možné zvýšenie aj zníženie)

 • zníženie záujmu u sex a zníženie potencie (u mužov)

 • bolesť, napätie alebo zväčšenie prsníkov na začiatku liečby (u žien)

 • nepravidelná alebo vynechaná menštruácia


Časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť menej ako1 z 10 užívateľov):

 • nevoľnosť

 • bolesť žalúdka

 • bolesť hlavy

 • závraty

 • únava

 • ľahostajnosť

 • depresia

 • úzkosť

Príznaky sa zvyčajne vyskytujú v druhom až šiestom týždni liečby. Tieto vedľajšie účinky zvyčajne rýchlo vymiznú.

 • suchá koža, zmeny v raste vlasov

 • znížená tvorba spermií, po niekoľkých mesiacoch od skončenia liečby sa tvorba spermií normalizuje ( u mužov)

 • v 10 – 20 % prípadoch: tvorba prsníkov. Tento účinok vymizne po skončení liečby alebo po znížení dávky (u mužov)

 • znížený záujem o sex ( u žien)


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 1000 užívateľov)


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako1 z 10 000 užívateľov)

 • dýchavičnosť (pri vysokých dávkach)

 • znížená činnosť funkcie pečene, žltá koža, očné bielka a nechty (žltačka) (pozri tiež časť „Upozornenia a opatrenia“)

Väčšia pravdepodobnosť výskytu tejto poruchy je u starších pacientov s karcinómom, ktorý dlhodobo užívajú vysoké dávky.


Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciu (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

Výskyt meningiómov sa hlásil v spojitosti s dlhodobým užívaním (roky) CYSAXALu pri dávkach 25 mg/deň a vyšších.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať CYSAXAL 50 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuli po „Dátum exspirácie“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo CYSAXAL 50 mg obsahuje

 • Liečivo je cyproterónacetát. Každá tableta obsahuje 50 mg cyproterónacetátu.

 • Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza (E460), sodná soľ kroskarmelózy (E468), povidón K 30 (E1201), magnéziumstearát (E572/E470b).


Ako vyzerá CYSAXAL 50 mg a obsah balenia

Tablety sú biele až šedobiele, okrúhle, ploché, s deliacou ryhou a vyrazeným číslom 50 na jednej strane a bez označenia na druhej strane, s priemerom približne 8 mm.

Dodávajú sa v PVC/PVDC/AL blistri alebo v HDPE fľašiach s obsahom

20, 50 a 100 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ITALCHIMICI SpA

Via Pontina 5, Km 29

IT-0040 Pomezia (RM)

Taliansko


Výrobca

ITC PHARMA SRL

Via Pontina 5, Km 29

IT-0040 Pomezia (RM)

Taliansko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Holandsko: CYSAXAL 50 mg

Česká republika: CYSAXAL 50 mg

Maďarsko: CYSAXAL 50 mg

Slovensko: CYSAXAL 50 mg


Tato písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2014.


7

CYSAXAL 50 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2014/03383-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


CYSAXAL 50 mg tablety


2. KVALITATÍVNE a KVantitatÍVNe ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje 50 mg cyproterónacetátu.


Pomocná látka so známym účinkom: monohydrátlaktózy 83,5 mg v tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Biela až šedobiela, okrúhla, plochá, s deliacou ryhou a vyrazeným číslom 50 na jednej strane a bez označenia na strane druhej, priemer približne 8 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KlinicKé údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Indikácie u mužov

Paliatívna liečba u metastatického alebo prerastajúceho inoperabilného karcinómu prostaty, ak sa liečba analógmi LH-RH alebo chirurgické riešenie javí ako neefektívne, je kontraindikované alebo ak sa preferuje perorálna liečba.

Na začiatku liečby agonistami LH-RH na zmiernenie vzplanutia spôsobeného počiatočným zvýšením sérového testosterónu.

Liečba návalov tepla u pacientov liečených analógmi LH-RH alebo po orchiektómii.

Potlačenie sexuálneho pudu pri hypersexualite a sexuálnych deviáciách.


Indikácie u žien

Závažné príznaky androgenizácie, napríklad:

 • závažný idiopatický hirsutizmus, ak ostatné spôsoby liečby zlyhali,

 • ťažká androgénne podmienená alopécia, často spojená s ťažkou formou akné a/alebo seborey.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí vrátane starších osôb:


Dávkovanie u mužov

 • Antiandrogénna liečba pri karcinóme prostaty

Paliatívna liečba pri metastatických alebo lokálne prerastajúcich inoperabilných karcinómoch prostaty bez orchiektómie alebo liečby agonistami LH-RH:

2 tablety 2-3-krát denne (= 200-300 mg na deň).


Ani keď dôjde k zlepšeniu alebo remisii, liečba sa nesmie prerušiť a ani dávka sa nesmie znížiť.


 • Na počiatočné zmiernenie vzplanutia spôsobené počiatočným zvýšením hladiny testosterónu v sére na začiatku liečby agonistami LH-RH.

2 tablety 3-krát denne (= 300 mg na deň) v monoterapii po dobu prvých 5 až 7 dní, potom 2 tablety 3-krát denne (= 300 mg na deň) počas 3 až 4 týždňov súčasne sagonistom LH-RH užívaným v dávkach odporúčaných výrobcom lieku.

Poznámka:
Dávku možno znížiť na dve tablety 2-krát denne (= 200 mg na deň)
súčasne sagonistom LH-RH.


 • Pre liečbu návalov tepla, ktoré sa vyskytujú počas liečby agonistami LH-RH alebo po orchiektómii:

2 tablety 1-2-krát denne (= 100-200 mg na deň).


 • Potlačenie sexuálneho pudu pri hypersexualite a sexuálnych deviáciách

1 tableta 2-krát denne (= 100 mg na deň), v prípade potreby zvýšiť na 2 tablety 2-krát denne (= 200 mg na deň) alebo krátkodobo dokonca 2 tablety 3-krát denne (= 300 mg na deň).


Dĺžka liečby sa musí stanoviť individuálne. Na dosiahnutie stáleho terapeutického účinku je potrebné podávať CYSAXAL 50 mg dlhodobo. Terapeutický účinok sa niekedy dostaví už po niekoľko týždňoch, ale môže trvať aj niekoľko mesiacov, kým je vidieť výsledok. Psychoterapia a ostatné opatrenia sú aj popri podávaní CYSAXAL 50 mg stále dôležité (pozri časť 4.4).

Po dosiahnutí uspokojivého výsledku by sa malo dávkovanie upraviť tak, aby bol terapeutický účinok zachovaný pri najnižšej možnej dávke. Veľmi často je dostatočná dávka pol tablety 2-krát denne (= 50 mg na deň). Pri stanovovaní udržiavacej dávky alebo ukončovaní liečby sa musí dávka znižovať postupne. Denná dávka sa musí znižovať o 1 tabletu týždenne alebo ešte lepšie o pol tablety týždenne. Stále je však treba myslieť na to, že ochorenie sa môže znova objaviť, ako sa stáva v mnohých prípadoch po ukončení liečby CYSAXAL 50 mg. V takýchto prípadoch sa môže opäť začať s liečbou.


Dávkovanie u žien

 • Ženy vo fertilnom veku s pravidelným menštruačným cyklom:

U žien vo fertilnom veku sa s liečbou začína 1. deň cyklu (1. deň menštruačného krvácania).

 • Od dňa 1 po deň 10 cyklu (= po dobu 10 dní) sa užívajú 2 tablety CYSAXAL 50 mg po jedle a zapíjajú sa tekutinou (vodou).

 • Okrem toho užívajú ženy hormonálnu antikoncepciu (= OC – perorálna antikoncepcia, tabletky proti otehotneniu) obsahujúcu kombináciu estrogénu - gestagénu s čo najnižším obsahom etinylestradiolu, napr. 30-35 µg, ktorý zaistí antikoncepčnú ochranu a stabilizuje cyklus:
  Od dňa 1 po deň 21 cyklu (= po dobu 21 dní): 1 tabletu perorálnej antikoncepcie denne.

 • Medzi 22. dňom a 28. dňom cyklu (= po dobu 7 dní) nasleduje obdobie bez užívania lieku, v ktorom sa obvykle objaví krvácanie z vysadenia.


Presne 4 týždnepo začiatku prvého cyklu, t.j. v rovnaký deň v týždni, sa začne s užívaním ďalšej kombinovanej cyklickej liečby, bez ohľadu na to, či krvácanie už ustalo alebo nie. Ak sa počas obdobia bez užívania lieku krvácanie nevyskytlo, musí sa liečba prerušiť a pred opätovným začiatkom liečby sa musí vylúčiť prípadné tehotenstvo.


 • Ak po nejakom čase dôjde ku klinickému zlepšeniu, je možné znížiť (v dňoch 1 až 10 kombinovanej liečby hormonálnou antikoncepciou) dennú dávku CYSAXAL 50 mg na 1 alebo ½ tablety. Niekedy postačuje iba samotná liečba kombináciou 2 mg cyproterónacetátu a 35 µg ethinylestradiolu.


 • Ženy vo fertilnom veku s nepravidelnou menštruáciou alebo s amenoreou:

Predtým, ako sa začne s hormonálnou antikoncepciou je nutné počítať s možnosťou ovulácie a počatia aj u žien v tejto skupine. Ako náhle je tehotenstvo vylúčené, môže liečba začať ihneď po predpísaní lekárom. Na rozdiel od žien vo fertilnom veku s pravidelným menštruačným cyklom, nenastupujeantikoncepčný účinok od prvého dňa užívania.

Preto je potrebné používať aj mechanickú antikoncepciu (t.j. bariérovú metódu, vrátane kondómu) počas užívania hormonálnej antikoncepcie, a to 14 po sebe nasledujúcich dní.

Prvý deň liečby sa považuje za prvý deň cyklu. Ďalšia liečba pokračuje tak, ako je opísaná pre ženy s pravidelným menštruačným cyklom. Pravdepodobne sa objaví krvácanie z vysadenia v období bez užívania lieku.


Ak pacientka zabudne užiť liek

Ženy, ktoré kombinujú cyklus užívania hormonálnej antikoncepcie s CYSAXAL 50 mg, musia tablety hormonálnej antikoncepcie užívať vždy v pevne stanovenom čase (napr. po večernom jedle). Ak od obvyklého času užívania ubehlo viac ako 12 hodín, môže byť antikoncepčná ochrana v tomto cykle znížená. Čas medzi dvoma dávkami preto nikdy nesmie byť dlhší ako 36 hodín. Ak sa to však stane, existujú dve možnosti:

 1. Žena si je istá, že nemôže byť tehotná, lebo nemala pohlavný styk.

 2. Žena si týmto nie je istá.

V prvom prípadesa zabudnutá tableta vynechá a žena užije ďalšiu tabletu v obvyklom čase. Tablety, ktoré zostali v balení, užije žena tak, ako je zvyknutá, aby sa zabránilo predčasnému krvácaniu v priebehu tohto cyklu a súčasne použije doplnkové nehormonálne antikoncepčné metódy (okrem metódy výpočtu plodných dní a metódy merania teploty); odporúča sa použitie kondómu. Tieto doplnkové metódy sa musia dodržiavať počas nasledujúcich 7 dní. Ak pri užití poslednej tablety z balenia ešte neuplynulo týchto 7 dní, musia sa začať užívať tablety z ďalšieho balenia okamžite bez prestávky v užívaní lieku. V takomto prípade nedôjde ku krvácaniu z vysadenia, až kým sa nedoberú tablety z druhého balenia, po ktorom nastane obdobie bez tabliet. Ak sa počas obdobia bez tabliet nedostaví krvácanie z vysadenia ani po spotrebovaní druhého balenia, musí sa pred začiatkom užívania ďalšieho balenia lieku vylúčiť možnosť prípadného tehotenstva.


V druhom prípade nesmiežena pokračovať v ich užívaní, ale musí kontaktovať lekára, ktorý spolu s ňou určí, či by mala užiť tabletku „ráno po“. V každom prípade môže pokračovať v užívaní tabliet až po tom, čo je vylúčená možnosť prípadného tehotenstva.


 • Postmenopauzálne ženy

U postmenopauzálnych žien sa môže CYSAXAL 50 mg podávať rovnakým spôsobom ako u žien vo fertilnom veku, t.j. v kombinácii s perorálnou antikoncepciou. Treba si však uvedomiť, že cyklické krvácanie sa vyskytne iba u žien, ktoré ešte majú maternicu.

CYSAXAL 50 mg sa môže u postmenopauzálnych žien podávať aj v monoterapii. V závislosti od závažnosti príznakov je priemerná dávka CYSAXAL 50 mg:

½ až 1 tableta denne (= 25-50 mg) počas 21 dní, nasleduje 7-dňové obdobie bez užívania lieku.


 • Ženy po hysterektómii

Ženám po hysterektómii sa CYSAXAL 50 mg tiež môže podávať v monoterapii (kontinuálne alebo prerušovane). V závislosti od závažnosti príznakov je priemerná dávka CYSAXAL 50 mg:

½ až 1 tableta denne (= 25-50 mg) bez prerušovania alebo,

½ až 1 tableta denne (= 25-50 mg) počas 21 dní, nasleduje 7-dňové obdobie bez užívania lieku.


Pediatrická populácia:

CYSAXAL 50 mg sa neodporúča podávať deťom a dospelým mladším ako 18 rokov.


Spôsob podávania

CYSAXAL 50 mg sa môže používať iba pod lekárskym dohľadom.


Tablety sa musia užívať pojedle a zapíjať tekutinou (najlepšie vodou).


4.3 Kontraindikácie


U mužov:

 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Ochorenie pečene, Dubin-Johnsonov syndróm, Rotorov syndróm, v minulosti zistený alebo súčasný nádor pečene, s výnimkou hepatálnych tumorov spôsobených metastázami karcinómu prostaty.

 • Stavy spojené s kachexiou (malígne tumory), netýka sa inoperabilného karcinómu prostaty.

 • CYSAXAL sa nesmie podávať pacientom, ktorí majú alebo v minulosti mali meningióm.

 • Ťažká, chronická depresia.

 • Tromboembolické ochorenie v súčasnosti alebo v minulosti.

 • Ťažký diabetes mellitus s cievnymi zmenami.

 • Kosáčikovitá anémia.

 • CYSAXAL 50 mg sa nesmie užívať pred ukončením puberty, keďže nemožno vylúčiť nežiaduce účinky na telesný rast a ešte nestabilizované endokrinné funkcie.


U žien:

 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Tehotenstvo a laktácia.

 • Ochorenie pečene, Dubin-Johnsonov syndróm, Rotorov syndróm, v minulosti zistený alebo súčasný nádor pečene, žltačka alebo pretrvávajúce svrbenie pri predchádzajúcich tehotenstvách, tehotenský opar v minulosti.

 • Kachexia.

 • CYSAXAL sa nesmie podávať pacientkám, ktoré majú alebo v minulosti mali meningióm.

 • Ťažká, chronická depresia.

 • Tromboembolické ochorenie v súčasnosti alebo v minulosti.

 • Ťažký diabetes mellitus s cievnymi zmenami.

 • Kosáčikovitá anémia.

 • CYSAXAL 50 mg sa nesmie užívať pred ukončením puberty, keďže nemožno vylúčiť nežiaduce účinky na telesný rast a ešte nestabilizované endokrinné funkcie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia všeobecného charakteru (pre mužov aj ženy)


Lekár musí byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré pacient/-ka užíva.


Na začiatku liečby aj počas užívania cyproterónacetátu by sa mali vykonať krvné a močové testy a zmeranie krvného tlaku, telesnej hmotnosti a vyšetrenie funkcií nadobličiek . Pri dlhodobom používaní sa odporúča opakovať tieto testy každých 6 mesiacov. Tiež sa odporúča pravidelná kontrola hepatálnych funkcií.


Diabetes:

Cyproterónacetát môže ovplyvniť metabolizmus karbohydrátov (sacharidov). Parametre metabolizmu karbohydrátov by sa mali u všetkých diabetických pacientov starostlivo preskúmať pred začiatkom a pravidelne počas liečby (napríklad každých 8 týždňov).


Pečeň:

Rovnako ako u iných pohlavných steroidov, boli hlásené ojedinelé prípady benígnych a malígnych zmien pečene.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch mohol nádor pečene viesť k život ohrozujúcemu intraabdominálnemu krvácaniu. Pri závažných bolestiach v oblasti nadbrušia, zväčšení pečene alebo znakoch intraabdominálneho krvácania, by sa mala pri diferenciálnej diagnostike zvážiť aj možnosť nádoru pečene. V prípade potreby sa liečba musí prerušiť.


U pacientov liečených 200 až 300 mg cyproterónacetátu (denne) bola hlásená priama hepatálna toxicita vrátane žltačky, hepatitídy a hepatálneho zlyhania, ktoré boli v niektorých prípadoch fatálne. Väčšina hlásených prípadov je u mužov s karcinómom prostaty. Toxicita závisí od dávky a zvyčajne sa rozvíja niekoľko mesiacov po začiatku liečby. Pečeňové testy by sa mali vykonať pred liečbou, pravidelne počas liečby a aj vtedy, keď sa objavia akékoľvek príznaky alebo známky naznačujúce výskyt hepatotoxicity. Ak sa hepatotoxicita potvrdí, cyproterónacetát by sa mal vysadiť, iba ak sa dá hepatotoxicita vysvetliť aj iným spôsobom napr. metastatickým ochorením a ak očakávaný prínos preváži riziko, je možné pokračovať v liečbe cyproterónacetátom.


Tromboembolizmus:

Výskyt tromboembolickej príhody v časovej súvislosti s užívaním cyproterónacetátu bol hlásený vo veľmi zriedkavých prípadoch. Príčinná súvislosť je však otázna (pozri časť 4.3).


Meningióm:

Výskyt (mnohopočetných) meningiómov sa hlásil v spojení s dlhodobým užívaním (roky) cyproterónacetátu v dávkach 25 mg/ deň a vyšších. Ak sa u pacienta liečeného CYSAXALom diagnostikuje meningióm, liečba CYSAXALom sa musí ukončiť (pozri časť 4.3).


Iné:

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie , lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Upozornenia pre mužov

Liečba karcinómu prostaty

U pacientov s inoperabilným karcinómom prostaty, ktorí mali v minulosti tromboembolické stavy alebo ktorí trpia kosáčikovou anémiou alebo ťažkým diabetom s cievnymi zmenami, sa musí v každom jednotlivom prípade starostlivo zvážiť pomer prínos/riziko, skôr ako sa predpíše CYSAXAL 50 mg.


Liečba hypersexuality a sexuálnej deviácie

Užitie alkoholu môže mať nežiaduci vplyv na účinok CYSAXAL 50 mg, ktorý tlmí sexuálny pud. Liečba pacientov trpiacich hypersexualitou alebo sexuálnou deviáciou bude často zbytočná pri chronickom alkoholizme.


Keďže sexuálne a androgénne aktivity nemusia vždy nevyhnutne prebiehať súčasne, potlačenie androgénnej aktivity nemusí byť vždy spojené s potlačením sexuálneho pudu.


Všeobecne sú nevyhnutné psychoterapeutické ako aj socioterapeutické opatrenia, ktoré možno zvážiť v spolupráci s manželom/manželkou. Popri týchto opatreniach môže byť potlačenie sexuálneho pudu za použitia CYSAXAL 50 mg nápomocné.


Pacienti s organickým poškodením mozgu alebo mentálnymi chorobami, ktorí trpia sexuálnou deviáciou, sú zvyčajne rezistentní na liečbu.


U pacientov s poruchami fertility by sa mal pred začiatkom liečby urobiť spermiogram.


Upozornenia pre ženy

Tento liek by mal podávať výhradne odborník so skúsenosťou s hormonálnou terapiou. Pred začiatkom liečby je potrebné vykonať podrobné gynekologické a endokrinologické testy.


Opatrnosť sa odporúča u mladých žien, u ktorých cyklus ešte nie je stabilizovaný.


Pred začiatkom terapie sa s istotou musí vylúčiť tehotenstvo. To sa týka aj situácie, keď počas liečby nenastane menštruácia. Liečba sa nesmie začať skôr, ako sa potvrdí, že pacientka nie je tehotná.


Nie sú žiadne indikácie o tom, že by prerušenie liečby malo nežiaduci účinok na fertilitu.


V dôsledku zníženia sekrécie kožného mazu môže dôjsť k vysušeniu pokožky.


Kombinácia s perorálnou antikoncepciou

Počas liečby nesmie dôjsť k otehotneniu. Podávanie CYSAXAL 50 mg sa preto u žien vo fertilnom veku musí kombinovať s liekmi s antikoncepčným účinkom, ktoré by mali mať pokiaľ možno čo najnižší možný obsah etinylestradiolu, napr. 30 alebo 35 µg. Pri užívaní kombinácie s perorálnou antikoncepciou je potrebné zohľadniť Kontraindikácie, Nežiaduce účinky, Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní(najmä dôvody na okamžité prerušenie jeho užívania) a Liekové a iné interakcie, ktoré sa týkajú lieku obsahujúceho estrogén.


Ženy s chorobami, ktoré sa môžu zhoršiť počas tehotenstva, môžu užívať CYSAXAL 50 mg kombinovaný s perorálnou antikoncepciou alebo samotný iba pod prísnym lekárskym dohľadom. Príklady týchto ochorení zahŕňajú epilepsiu, otosklerózu, sklerózu multiplex, porfýriu, tetániu, diabetes mellitus a hypertenziu.


Pri poruchách a ochoreniach gastrointestinálneho traktu, ktoré sú spojené s vracaním a/alebo hnačkou, nie je istá ochrana proti otehotneniu ani s antikoncepciou, ale liečba sa nesmie prerušiť. Odporúča sa počas zvyšku cyklu používať aj kondómy. Ak sa v nasledujúcom období bez užívania liekov nedostaví krvácanie, je možné pokračovať v liečbe iba po vylúčení prípadného tehotenstva.


Ak sa vyskytne slabé krvácanie (špinenie) mimo týždňa bez užívania tabliet, liečba sa nesmie prerušiť. Závažné alebo opakované krvácanie počas obdobia liečby je dôvodom na ďalšie vyšetrenie.


U žien, ktoré majú podstúpiť operáciu, je potrebné zvážiť riziko trombózy, ktoré sa môže zvýšiť počas liečby liekom s obsahom estrogénu. Odporúča sa liečbu ukončiť 6 týždňov pred plánovanou operáciou. Liečba by sa mala ukončiť aj v prípade dlhodobého pripútania na lôžko.


4.5 Liekové a iné interakcie


Môže sa zmeniť potreba perorálnych antidiabetík a inzulínu.


Zdá sa, že alkohol znižuje účinok cyproterónacetátu na hypersexualitu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


U tehotných pacientok sú k dispozícii iba veľmi obmedzené informácie o použití cyproterónacetátu, ktoré nenaznačujú nežiaduce účinky. Na základe reprodukčnej toxicity na zvieracích modeloch (pozri 5.3) a mechanizmu účinku, je cyproterónacetát kontraindikovaný počas tehotenstva a laktácie (pozri 4.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti, ktorých práca (napr. šoférovanie, obsluha strojov) si vyžaduje veľkú koncentráciu, musia byť informovaní o tom, že užívanie CYSAXAL 50 mg, najmä počas prvých týždňov liečby, môže niekedy viesť k únave a úbytku energie a že CYSAXAL 50 mg môže znižovať schopnosť koncentrácie. Pacientov treba na to upozorniť a ak sa u nich tieto účinky objavia, nesmú viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


U pacientov užívajúcich cyproterónacetát sa môžu objaviť nežiaduce účinky. Často sa vyskytujú všeobecné nežiaduce účinky ako únava, depresia, bolesť hlavy a závraty. Iné nežiaduce účinky ako bolesť žalúdka, nauzea, obdobia celkovej apatie alebo agitácie sa vyskytujú tiež často, obvykle počas druhého až šiesteho týždňa liečby. Tieto nežiaduce účinky zvyčajne znovu rýchlo vymiznú.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli taktiež hlásené:


Na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov bola použitá nasledujúca terminológia:

Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína *


Veľmi zriedkavé

Dýchavičnosť (pri vysokých dávkach)

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Časté

Kožné reakcie, zmeny v raste vlasov

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Zriedkavé

Svalová slabosť

Poruchy metabolizmu a výživy


Veľmi časté

Zmeny telesnej hmotnosti (možné je zvýšenie aj zníženie)

Poruchy pečene a žlčových ciest *


Veľmi zriedkavé

Zníženie funkcie pečene, žltačka (pozri časť 4.4).

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov *


U mužov


Veľmi časté

Znížený záujem o sex a znížená potencia

Časté

Zníženie tvorby spermií.

U 10 až 20% prípadov: rast prsníkov.

U žien


Veľmi časté

Bolesť, napätie alebo zväčšenie prsníkov na začiatku liečby

Nepravidelná alebo chýbajúca menštruácia

Časté

Znížený záujem o sex


*

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Vo výnimočných prípadoch sa pri vysokých dávkach CYSAXAL 50 mg môže vyskytnúť dýchavičnosť. V takých prípadoch musí diferenciálna diagnostika zohľadniť stimulačný účinok progesterónu a syntetických gestagénov na dýchanie, ktorý je spojený s hypokapniou a kompenzačnou respiračnou alkalózou. V tomto prípade nie je potrebná špecifická liečba. Príznaky vymiznú pri vysadení lieku.


Poruchy metabolizmu a výživy

Pravidelne sa vyskytuje zvýšenie alebo zníženie telesnej hmotnosti. Pri tendencii k obezite sa odporúča obmedziť množstvo prijímanej potravy.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Mechanizmus hepatotoxicity CYSAXAL 50 mg je neistý. Môže ísť o priamy účinok lieku, ale skôr sa zdá, že ide o idiosynkratickú reakciu spôsobenú jedným z jeho metabolitov. Dostupné údaje naznačujú, že nežiaduce účinky ako dôsledok užívania cyproterónacetátu, sa častejšie vyskytujú u starších pacientov s malignitami, ktorí boli dlhodobo liečení vysokými dávkami. Preto je v tejto populácii pacientov indikované monitorovanie hepatálnych funkcií. Ak sú testy pečeňových funkcií abnormálne, liečba CYSAXAL 50 mg sa musí prerušiť.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

U mužov

Následkom anti-androgénneho účinku cyproterónacetátu sa zvyčajne obmedzí tvorba spermy počas niekoľkotýždňového obdobia. Znižuje sa aj množstvo ejakulátu. Spermatogenéza zvyčajne dosiahne pôvodnú úroveň do niekoľkých mesiacov po ukončení liečby. Účinok na ejakulát je tiež úplne reverzibilný. Libido a potencia sa tiež často oslabia. Gynekomastia sa môže vyskytnúť v 10 až 20 % prípadov a zvyčajne ustupuje po ukončení liečby alebo znížení dávky.

U žien

Bolesť alebo napätie v prsníkoch alebo ich zväčšenie sa pravidelne vyskytuje na začiatku liečby. Často dochádza k zníženiu libida. Často sa tiež vyskytuje nepravidelné gynekologické krvácanie a absencia menštruácie.


Benígne a malígne nádory,vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Výskyt (mnohopočetných) meningiómov sa hlásil v spojení s dlhodobým užívaním (roky) cyproterónacetátu v dávkach 25 mg/ deň a vyšších.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

V prípade potreby sa podá symptomatická liečba.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antihormóny.

ATC kód: G03HA01


Cyproterónacetát je antiandrogén, ktorý blokuje androgénne receptory.

Inhibuje vplyv (endogénnych aj exogénnych) androgénov na orgány a funkcie na androgénoch závislé. Tieto orgány a s nimi spojené funkcie zahŕňajú kožu (žľazy produkujúce kožný maz, rast vlasov), semenníky, prostatu, sexuálny pud a spermatogenézu.


Cyproterónacetát má okrem anti-androgénneho účinku aj silnú antigonádotropnú (hypofýzu-inhibujúcu) a gestagénnu aktivitu.


Cyproterónacetát kompetitívne inhibuje účinok ľudských androgénov pochádzajúcich zo semenníkov aj kôry nadobličiek. Redukuje sexuálny pud a potenciu a inhibuje funkciu gonád. Tieto zmeny sú po ukončení liečby reverzibilné.


U žien je možné pomocou cyproterónacetátu znížiť príznaky virilizácie alebo ich úplne potlačiť, bez ohľadu na to či je spôsobená zvýšenou hladinou androgénov alebo zvýšenou periférnou citlivosťou k androgénom. Znižuje sa hirsutizmus, ale aj androgén-dependentná alopécia a zvýšená činnosť žliaz produkujúcich kožný maz. Počas liečby je funkcia vaječníkov potlačená.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa cyproterónacetát kompletne absorbuje v širokom dávkovom rozmedzí.

Po požití 50 mg cyproterónacetátu sa docieli maximálna sérová hladina asi 140 ng/ml asi o 3 hodiny. Potom sérová hladina liečiva klesá počas časového intervalu 24 až 120 hodín s konečným polčasom 43,9 ± 12,8 hodín.

Celkový klírens cyproterónacetátu zo séra bol stanovený na 3,5 ± 1,5 ml/min/kg.


Biotransformácia

Cyproterónacetát sa metabolizuje rôznymi cestami vrátane hydroxylácie a konjugácie. Hlavným metabolitom v ľudskej plazme je 15-beta-hydroxy derivát.


Eliminácia

Časť lieku sa vylučuje nezmenená žlčou. Väčšina dávky sa však vylučuje vo forme metabolitov močom a žlčou v pomere 3:7. Renálna a biliárna exkrécia prebieha s polčasom 1,9 dňa. Metabolity sa z plazmy vylučujú podobnou rýchlosťou (polčas 1,7 dňa).


Cyproterónacetát sa takmer výlučne viaže na plazmatický albumín. Asi 3,5-4% z celkovej hladiny lieku je prítomného vo voľnej forme. Pretože proteínová väzba je nešpecifická, zmeny v hladine SHBG (globulín viažuci pohlavné hormóny) neovplyvnia farmakokinetiku cyproterónacetátu.


Vzhľadom na dlhodobý polčas eliminácie z plazmy (séra) možno očakávať 3-násobnú akumuláciu cyproterónacetátu v sére počas opakovaného denného podávania.

Absolútnabiologická dostupnosť cyproterónacetátu je takmer úplná (88% dávky).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Experimentálne testovanie preukázalo kortikoidom podobný účinok na nadobličky potkanov a psov pri podaní vyšších dávok, čo môže naznačovať podobný účinok na ľudí pri najvyšších podávaných dávkach (300 mg/deň).


Uznávané testy genotoxicity prvej línie vykonané s cyproterónacetátom vykázali negatívne výsledky. Ďalšie testy však ukázali, že cyproterónacetát dokáže produkovať adukty s DNA (a zvýšiť reparačnú aktivitu DNA), v bunkách pečene potkanov a opíc a taktiež v čerstvo izolovaných ľudských hepatocytoch. K tvorbe týchto aduktov s DNA dochádzalo pri dávkach, ktoré možno očakávať pri odporúčanej dávkovacej schéme pre cyproterónacetát. Dôsledkom liečby cyproterónacetátom bol in vivozvýšený výskyt fokálnych pečeňových lézií, možno preneoplastických, v ktorých boli alterované celulárne enzýmy u potkaních samíc a zvýšená mutačná frekvencia u transgénnych potkanov nesúcich bakteriálny gén ako cieľ pre mutáciu. Klinický význam týchto zistení je zatiaľ neistý. Klinická skúsenosť až doposiaľ nepreukázala zvýšený výskyt hepatálnych tumorov u ľudí.


Podľa údajov zo štúdií reprodukčnej toxicity môže podávanie cyproterónacetátu počas hormonálno-senzitívnej diferenciačnej fázy pohlavných orgánov (približne od 45. dňa gravidity) viesť pri vyšších dávkach k feminizácii plodu mužského pohlavia. Okrem tohto účinku na diferenciáciu mužských pohlavných orgánov neboli zistené žiadne známky iného potenciálne teratogénneho účinku cyproterónacetátu.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza (E460)

sodná soľ kroskarmelózy (E468)

povidón K 30 (E1201)

magnéziumstearát (E572/E470b)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/AL blister a HDPE fľaša

20, 50, 100 tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ITALCHIMICI SpA

Via Pontina 5, Km 29

IT-0040 Pomezia (RM)

Taliansko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


34/0131/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 15.4.2008

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30.11.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014

11


CYSAXAL 50 mg tablety