+ ipil.sk

Cytarabin Kabi 100 mg/ml injekčný a infúzny roztok



Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2011/00686-REG


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Cytarabin Kabi 100 mg/ml injekčný a infúzny roztok

Cytarabín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať tento liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Cytarabin Kabi a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako vám podajú Cytarabin Kabi

 3. Ako používať Cytarabin Kabi

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Cytarabin Kabi

 6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CYTARABIN KABI A NA ČO SA POUŽÍVA


 • Cytarabin Kabi sa používa u dospelých a u detí. Liečivo je cytarabín.

 • Cytarabín patrí do skupiny liekov známych ako cytostatiká. Tieto lieky sa používajú na liečbu akútnych leukémii (rakovina krvi, pri ktorej máte príliš veľa bielych krviniek).Cytarabín narúša rast rakovinových buniek, ktoré sú nakoniec zničené.

 • Indukcia remisie (navodenie remisie) je intenzívna liečba na potlačenie leukémie až do dosiahnutia jej ústupu. Ak táto liečba účinkuje, rovnováha vašich krviniek sa dostáva do normálu a váš zdravotný stav sa lepší. Toto obdobie, počas ktorého ste relatívne zdraví, sa nazýva remisia.

 • Udržiavacia liečba je miernejšou liečbou zameranou na udržanie vašej remisie tak dlho, ako je to možné. Pomerne nízke dávky cytarabínu sa používajú na udržanie leukémie pod kontrolou a na zabránenie jej návratu.


2. SKÔR AKO VÁM PODAJÚ CYTARABIN KABI


Nepoužívajte Cytarabin Kabi:

 • ak ste alergickí (precitlivení) na cytarabín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku.

 • Ak máte podľa vyšetrení krvi príliš nízky počet krviniek z iného dôvodu ako je rakovina, alebo ak tak rozhodol váš lekár.

 • Ak pociťujete zhoršujúce sa ťažkosti pri koordinácii tela po radiačnej liečbe (rádioterapii) alebo po liečbe inými liekmi proti rakovine ako je metotrexát.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Cytarabin Kabi:

 • ak je vaša kostná dreň v zlom stave, liečba sa musí začať pod prísnym dohľadom lekára.

 • ak máte problémy s pečeňou.

 • Cytarabín veľmi znižuje tvorbu krvných buniek v kostnej dreni. Toto môže spôsobiť, že budete viac náchylnejší na infekciu alebo krvácanie. Počty krviniek môžu klesať ešte týždeň po ukončení liečby. V prípade potreby bude váš lekár robiť pravidelné vyšetrenia vašej krvi a kostnej drene.

 • Môžu sa vyskytnúť závažné a niekedy až život ohrozujúce vedľajšie účinky postihujúce centrálny nervový systém, črevá alebo pľúca.

 • Počas liečby cytarabínom sa bude sledovať funkcia vašich obličiek a pečene. Ak vaša pečeň pred začatím liečby nefunguje správne, cytarabín vám môžu podávať len pod prísnym dohľadom lekára.

 • Hladiny kyseliny močovej (ukazujú, že rakovinové bunky sú zničené) vo vašej krvi (hyperurikémia) môžu byť počas liečby vysoké. Váš lekár vám povie, či máte kvôli tomu užívať nejaký liek.

 • Počas liečby cytarabínom sa neodporúča podanie živej alebo oslabenej vakcíny. Ak to je nutné, poraďte sa so svojím lekárom. Použitie usmrtených alebo inaktivovaných vakcín nemusí mať požadovaný účinok kvôli cytarabínom potlačenému imunitnému systému.

 • Nezabudnite povedať svojmu lekárovi, ak ste podstúpili rádioterapiu.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • Podávanie liekov obsahujúcich 5-fluorocytozín (liek používaný na liečbu hubových infekcií).

 • Užívanie liekov obsahujúcich digitoxín alebo beta-acetyldigoxín, ktoré sa používajú na liečbu niektorých chorôb srdca.

 • Užívanie gentamicínu (antibiotikum používané na liečbu bakteriálnych infekcií).

 • Podávanie liekov obsahujúcich cyklofosfamid, vinkistrín a prednizón, ktoré sa používajú na liečbu rakoviny.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Tehotenstvo

Ak ste vy, alebo váš partner liečení cytarabínom, vyvarujte sa otehotneniu. Ak ste sexuálne aktívny, počas liečby, používajte účinnú antikoncepciu na zabránenie otehotneniu, či už ste muž alebo žena. Cytarabín môže spôsobiť vrodené chyby, preto je dôležité povedať svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste tehotná. Muži a ženy musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby a 6 mesiacov po jej skončení.


Dojčenie

Pred začatím liečby cytarabínom prestaňte dojčiť, pretože tento liek môže byť pre dojčené dieťa škodlivý.


Plodnosť

Užívanie cytarabínu môže viesť k útlmu menštruačného cyklu a k vynechaniu menštruácie a u pacientov - mužov môže utlmiť produkciu spermií. Muži podstupujúci liečbu cytarabínom majú používať spoľahlivú metódu antikoncepcie.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Cytarabín nemá vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Liečba rakoviny však vo všeobecnosti môže ovplyvniť schopnosť niektorých pacientov viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ak sa vás to týka, nemali by ste viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách cytarabínu

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ CYTARABIN KABI


Spôsob a cesta podania

Cytarabín vám budú podávať v nemocnici infúziou do žily (po kvapkách) alebo injekciou pod dohľadom špecialistov. Váš lekár rozhodne, akú dávku vám podá a koľko dní bude trvať liečba a to v závislosti od vášho zdravotného stavu.


Dávkovanie

Na základe vášho zdravotného stavu a veľkosti plochy vášho tela a podľa toho, či sa jedná o liečbu na dosiahnutie remisie alebo udržiavaciu liečbu, lekár určí dávku cytarabínu. Na výpočet plochy vášho tela sa použije telesná hmotnosť a výška.


Počas liečby budete potrebovať pravidelné kontroly vrátane vyšetrení krvi. Váš lekár vám povie, ako často sa tieto vyšetrenia budú vykonávať. Lekár bude robiť pravidelné kontroly:

 • vašej krvi, aby zistil či máte nízky počet krviniek, čo môže vyžadovať liečbu.

 • vašej pečene – opäť použitím krvných testov – aby zistil, že cytarabín neovplyvňuje jej funkciu škodlivým spôsobom.

 • vašich obličiek – opäť použitím krvných testov – aby zistil, že cytarabín neovplyvňuje ich funkciu škodlivým spôsobom.

 • hladiny kyseliny močovej vo vašej krvi – cytarabín môže zvýšiť hladinu kyseliny močovej v krvi. Ak je hladina kyseliny močovej príliš vysoká, môže vám byť podaný ďalší liek.

 • ak ste dialyzovaný pacient, lekár môže zmeniť dobu podávania lieku, keďže dialýza môže znižovať jeho účinnosť.


Ak vám boli podané vysoké dávky cytarabínu:

Vysoké dávky môžu zhoršiť vedľajšie účinky ako sú bolesti v ústach alebo môžu znížiť počet bielych krviniek a krvných doštičiek (tie pomáhajú zrážaniu krvi) v krvi. Ak k tomu príde, môžete potrebovať antibiotiká alebo krvnú transfúziu. Vredy v ústach je možné liečiť, aby boli počas liečby lepšie znášané.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Cytarabin Kabi môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky cytarabínu závisia od dávky. Najčastejšie je postihnutý tráviaci trakt, ale aj krv.


Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

 • horúčka

 • nedostatok bielych a červených krviniek alebo krvných doštičiek, čo môže spôsobiť, že budete viac náchylnejší na infekciu alebo krvácanie

  • pokles počtu bielych krviniek môže byť sprevádzaný zimnicou a horúčkou, čo vyžaduje okamžité posúdenie lekárom

  • pokles počtu krvných doštičiek môže byť sprevádzaný krvácaním, čo vyžaduje okamžité posúdenie lekárom

 • zmeny krvného obrazu (megaloblastóza)

 • strata chuti do jedla

 • ťažkosti pri prehĺtaní

 • bolesť brucha (abdominálna bolesť)

 • nauzea (pocit nevoľnosti)

 • vracanie

 • hnačka

 • zápal alebo vredy v ústach alebo v oblasti konečníka

 • vratné (reverzibilné) účinky postihujúce kožu ako je sčervenanie (erytém), tvorba pľuzgierov, vyrážka, žihľavka, zápal krvných ciev (vaskulitída), strata vlasov

 • vratné účinky postihujúce pečeň, ako je zvýšenie hladín enzýmov

 • vratné účinky postihujúce oči, ako je bolesť očí s krvácaním (hemoragická konjunktivitída) s poruchou videnia, citlivosť na svetlo (fotofóbia), slzenie alebo pálenie očí a zápal rohovky (keratitída)

 • zníženie vedomia (pri vysokých dávkach)

 • ťažkosti pri rozprávaní (pri vysokých dávkach)

 • neovládateľné pohyby očí (nystagmus pri vysokej dávke)

 • zápal žily v mieste vpichu

 • nezvyčajne vysoké hladiny kyseliny močovej (hyperurikémia)


Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

 • bolesť hrdla

 • bolesť hlavy

 • závažné alergické reakcie (anafylaxia), spôsobujúce napríklad ťažkosti s dýchaním alebo závrat

 • otrava krvi (sepsa)

 • zápal a vredy pažeráka

 • závažné zápaly čriev (nekrotická kolitída)

 • črevné cysty

 • vredy na pokožke

 • svrbenie

 • zápal v mieste vpichu injekcie

 • hnedé/čierne škvrny na koži (lentigo)

 • žlté zafarbenie kože a očných bielok (žltačka)

 • pľúcna infekcia (pneumónia)

 • ťažkosti s dýchaním

 • ochrnutie nôh a dolnej časti tela sa môže vyskytnúť, ak je cytarabín zavádzaný do priestoru okolo miechy

 • bolesť svalov a kĺbov

 • zápal osrdcovníka (perikarditída)

 • poškodenie funkcie obličiek

 • neschopnosť močiť (retencia moču)

 • bolesť na hrudi

 • pálivá bolesť dlaní a chodidiel


Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

 • zápal potných žliaz

 • nepravidelný rytmus srdca (arytmia)


Ďalšie vedľajšie účinky:

Syndróm vyvolaný cytarabínom sa môže vyskytnúť 6 - 12 hodín po začatí liečby. Príznaky zahŕňajú:

 • horúčku

 • bolesť kostí a svalov

 • občasné bolesti na hrudi

 • vyrážku

 • bolesť očí (zápal spojoviek)

 • nauzeu (pocit nevoľnosti)


Váš lekár vám môže predpísať kortikosteroidy (protizápalové lieky) na prevenciu alebo liečbu týchto príznakov. Ak kortikoidy účinkujú, liečba cytarabínom môže pokračovať.


Centrálny nervový systém:

Nasledujúce príznaky, ktoré sú zvyčajne vratné, sa môžu vyvinúť u menej ako jednej tretiny pacientov po liečbe vysokými dávkami cytarabínu:

 • zmeny osobnosti

 • zmenená bdelosť

 • ťažkosti pri rozprávaní

 • problémy s koordináciou

 • tras

 • neovládateľné pohyby očí (nystagmus)

 • bolesť hlavy

 • zmätenosť

 • ospalosť

 • závrat

 • kóma

 • kŕče


Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť častejšie:

 • u starších pacientov (> 55 rokov)

 • u pacientov s poruchou funkcie pečene a obličiek

 • po predchádzajúcej liečbe rakoviny mozgu a miechy napríklad rádioterapiou alebo podávaním cytostatík

 • pri závislosti od alkoholu


Riziko poškodenia nervového systému pri liečbe cytarabínom sa zvyšuje, ak:

 • sa podáva vo vysokých dávkach alebo v krátkych intervaloch

 • je kombinovaný s inými liečbami, ktoré sú pre nervový systém toxické (ako je rádioterapia alebo metotrexát)


Tráviaci trakt:

Najmä pri liečbe vysokými dávkami cytarabínu sa môžu okrem bežných príznakov objaviť aj závažnejšie reakcie. Hlásené boli perforácia čreva, odumretie buniek (nekróza) čreva, upchatie čriev a zápal pobrušnice. Po liečbe vysokými dávkami boli pozorované pečeňové abscesy, zväčšenie pečene, nepriechodnosť pečeňových žíl a zápal slinivky brušnej.


Vedľajšie účinky postihujúce tráviaci trakt sú miernejšie ak sa cytarabín podáva formou infúzie.


Pľúca:

Akútne bolestivé ťažkosti s dýchaním a voda v pľúcach (pľúcny edém) boli pozorované najmä pri vysokých dávkach.


Iné:

 • choroba srdcového svalu (kardiomyopatia)

 • rozpad svalových vlákien (rabdomyolýza)


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Tieto poruchy sa môžu objaviť, aj keď má liečba pozitívny prínos.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CYTARABIN KABI


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.


Nepoužívajte Cytarabin Kabi po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na injekčnej liekovke alebo na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Liek sa musí použiť okamžite po otvorení injekčnej liekovky.


Po riedení s vodou na injekciu, 5% injekčným roztokom glukózy alebo 0,9% injekčným roztokom chloridu sodného:

Chemická a fyzikálna stabilita bola preukázaná po dobu 8 dní pri teplote do 25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych okolností by nemali prekročiť 24 hodín pri 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa riedenie nevykonalo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


Nepoužívajte Cytarabin Kabi, ak spozorujete že roztok nie je číry, bezfarebný a bez viditeľných častíc.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Cytarabin Kabi obsahuje:


- Liečivo je cytarabín.


Každý ml roztoku obsahuje 100 mg cytarabínu.


Každá 1 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg cytarabínu.

Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje 500 mg cytarabínu.

Každá 10 ml injekčná liekovka obsahuje 1 g cytarabínu.

Každá 20 ml injekčná liekovka obsahuje 2 g cytarabínu.


- Ďalšie zložky sú kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a voda pre injekciu.


Ako vyzerá Cytarabin Kabi a obsah balenia


Tento liek je číry bezfarebný injekčný a infúzny roztok. Je dostupný v čírych bezfarebných injekčných liekovkách typu I s brómbytulovou gumenou zátkou a zeleným (2 ml injekčná liekovka obsahujúca 1 ml roztoku), modrým (5 ml injekčná liekovka), červeným (10 ml injekčná liekovka) a žltým (20 ml injekčná liekovka) hliníkovým vyklápacím viečkom.


Balenie obsahuje 1 injekčnú liekovku s 1 ml, 5 ml, 10 ml alebo 20 ml roztoku.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon

Hampshire, GU35 0NF

Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko

Cytarabine Fresenius Kabi 100 mg/ml Oplossing voor injectie of infusie

Česká republika

Cytarabin Kabi 100 mg/ml, Injekční a infuzní roztok

Nemecko

Cytarabin Kabi 100 mg/ml Injektions-oder Infusionslösung

Dánsko

Cytarabin Fresenius Kabi

Estónsko

Cytarabine Kabi

Španielsko

Citarabina 100 mg/ml solución inyectable o para perfusión

Fínsko

Cytarabin Fresenius Kabi 100 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos

Francúzsko

Cytarabine Kabi 100 mg/ml, solution injectable ou pour perfusion

Maďarsko

Cytarabine Kabi 100 mg/ml oldatos injekció vagy infúzió

Írsko

Cytarabine 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Island

Cytarabin Fresenius Kabi 100 mg/ml stungulyf/innrennslislyf, lausn

Taliansko

Citarabina Kabi

Lotyšsko

Cytarabine Kabi 100 mg/ml šķīdums injekcijām vai infūzijām

Malta

Cytarabine 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Litva

Cytarabine Kabi 100 mg/ml injekcinis/ infuzinis tirpalas

Luxembursko

Cytarabin Kabi 100 mg/ml Injektions- oder Infusionslösung

Holandsko

Cytarabine Fresenius Kabi 100 mg/ml Oplossing voor injectie of infusie

Nórsko

Cytarabin "Fresenius Kabi" 100 mg/ml Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Poľsko

Cytarabine Kabi

Portugalsko

Citarabina Kabi

Rumunsko

Citarabina Kabi 100 mg/ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Švédsko

Cytarabin Fresenius Kabi 100 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

Slovenská republika

Cytarabin Kabi 100 mg/ml, injekčný a infúzny roztok,

Veľká Británia

Cytarabine 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 09/2012.

Nasledujúca informácia je určená len zdravotníckych pracovníkov:


Pokyny na použitie/Zaobchádzanie


Len na jednorazové použitie.


Cytarabín je určený len na intravenózne alebo subkutánne použitie.


Pripravený roztok má byť číry, bezfarebný a bez viditeľných častíc.


Parenterálne lieky sa majú pred podaním vizuálne skontrolovať, či neobsahujú pevné čiastočky alebo zmenu zafarbenia.


Roztok zlikvidujte, ak spozorujete zmenu zafarbenia roztoku alebo viditeľné častice.


Injekčný a infúzny roztok cytarabínu môžete riediť vodou na injekciu, 5% injekčným roztokom glukózy alebo 0,9% injekčným roztokom chloridu sodného.


Štúdie kompatibility s roztokmi na riedenie sa vykonali v polyolefínových infúznych vakoch.


Fyzikálna a chemická stabilita cytarabínu bola preukázaná pre koncentrácie 0,04 – 4 mg/ml.


Pred použitím sa musia injekčné liekovky injekčného a infúzneho roztoku Cytarabin Kabi 100 mg/ml počas 30 minút zahrievať na 55 °C a primerane pretrepávať a potom vychladiť na izbovú teplotu.


Po otvorení sa má obsah každej injekčnej liekovky okamžite spotrebovať a nesmie sa ďalej uchovávať.


Infúzne roztoky obsahujúce cytarabín sa majú použiť okamžite.


Pokyny na zaobchádzanie s cytostatikami


Podávanie:

Liek má podávať kvalifikovaný lekár, alebo má byť podávaný pod priamym dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s použitím cytostatík.


Príprava (Inštrukcie):

 1. Cytostatiká majú pripraviť na podanie len kvalifikovaní pracovníci, ktorí boli vyškolení v oblasti bezpečného používania týchto látok.

 2. Činnosti, ako je riedenie a prenos do injekčných striekačiek, sa majú vykonávať vo vyhradenom priestore.

 3. Osoby vykonávajúce tieto činnosti majú byť primerane chránené ochranným odevom, ochrannými rukavicami a ochranným štítom na tvár.

 4. Tehotné pracovníčky nemajú zaobchádzať s cytostatikami.


Kontaminácia:

(a) V prípade kontaktu s kožou alebo očami, postihnutú oblasť opláchnite veľkým množstvom vody alebo fyziologickým roztokom. Na ošetrenie prechodného pálenia pokožky sa môže použiť jemný krém. Ak sú zasiahnuté oči, vyhľadajte lekársku pomoc.


(b) V prípade rozliatia si musí pracovník nasadiť ochranné rukavice a utrieť rozliaty materiál špongiou určenou na tento účel. Oblasť dvakrát opláchnite vodou. Všetky roztoky a použité špongie vložte do plastového vreca a pevne ich uzavrite.


Likvidácia:

Injekčné striekačky, liekovky, absorbčný a iný kontaminovaný materiál sa má vložiť do pevného plastového vreca alebo iného nepriepustného obalu a následne spáliť pri teplote 1 100 °C.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


9

Cytarabin Kabi 100 mg/ml injekčný a infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2011/00686-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Cytarabin Kabi 100 mg/ml injekčný a infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý ml roztoku obsahuje 100 mg cytarabínu.


Každá 1 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg cytarabínu.


Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje 500 mg cytarabínu.


Každá 10 ml injekčná liekovka obsahuje 1 g cytarabínu.


Každá 20 ml injekčná liekovka obsahuje 2 g cytarabínu.


Pomocné látky:


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. v podstate bez sodíka.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný a infúzny roztok.


Číry bezfarebný roztok.


pH: 7,0 – 9,5


Osmolarita: 250 až 400 mosmol/l


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Na indukciu remisie pri akútnej myeloidnej leukémii u dospelých a na iné akútne leukémie u dospelých a detí.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Intravenóznou infúziou alebo injekciou alebo subkutánnou injekciou.


Subkutánna injekcia je vo všeobecnosti dobre tolerovaná a je odporúčaná na použitie v udržiavacej liečbe.


Cytarabin Kabi 100 mg/ml sa nemá podávať intratekálnou cestou.


Liečbu cytarabínom sa má začať alebo sa má konzultovať s lekárom, ktorý má značné skúsenosti s liečbou s cytostatikami. Je možné poskytnúť len všeobecné odporúčania, keďže akútna leukémia je takmer výhradne liečená kombináciou cytostatík.


Odporúčania pre dávkovanie sa môžu urobiť na základe telesnej hmotnosti (mg/kg) alebo podľa BSA (mg/m2). Odporúčania dávky sa môžu odvodiť podľa priemerov nomogramov zo závislosti telesnej hmotnosti a telesného povrchu.


 1. Indukcia remisie:


Dávkovanie a režim indukčnej terapie sa mení v závislosti od použitého režimu liečby.


 1. Kontinuálna liečba:


Nasledujúce dávkovacie režimy sa použili na indukciu remisie v rámci kontinuálnej liečby.


i) Rýchla injekcia – 2 mg/kg/deň je vhodnou úvodnou dávkou. Podávajte 10 dní. Denne kontrolujte krvný obraz. Ak sa nespozoruje antileukemický účinok a nie je zjavná toxicita, zvýšte dávku na 4 mg/kg/deň a udržiavajte tuto dávku, až kým nebude zjavná terapeutická odpoveď alebo prejav toxicity. Takmer u všetkých pacientov sa pri týchto dávkach môže rozvinúť toxicita.


 1. 0,5 - 1,0 mg/kg/deň sa môže podať formou infúzie trvajúcej až 24 hodín. Výsledky z jednohodinových infúzií boli uspokojivé u väčšiny pacientov. Po 10 dňoch sa môže táto úvodná dávka zvýšiť na 2 mg/kg/deň v závislosti na toxicite. Pokračujte, kým sa nevyskytne toxicita alebo nedôjde k remisii.


 1. Intermitentná liečba:


Nasledujúce dávkovacie režimy sa použili na indukciu remisie v rámci intermitentnej liečby.


 1. 3 – 5 mg/kg/deň sa podáva intravenózne každý deň z piatich po sebe nasledujúcich dní. Po dvoch až deviatich dňoch bez liečby sa podá ďalší cyklus. Pokračujte, kým sa nevyskytne odpoveď na liečbu alebo toxicita.


Výskyt prvého príznaku zlepšenia kostnej drene sa hlásil za 7 – 64 dní (priemer 28 dní) po začatí liečby.


Vo všeobecnosti, ak pacient po liečbe nevykazuje toxicitu ani remisiu, je pri podávaní vyšších dávok opodstatnená opatrnosť. Je pravidlom, že pacienti lepšie tolerovali vyššie dávky podané rýchlou intravenóznu injekciu v porovnaní s pomalou infúziou. Rozdiel je podmienený rýchlym metabolizmom cytarabínu a následným krátkym trvaním účinku vysokej dávky.


 1. 100 – 200 mg/m2/24 hodín cytarabínu sa podalo vo forme kontinuálnej infúzie počas 5 – 7 dní, buď v monoterapii alebo v kombinácii s inými cytostatikami, vrátane napríklad antracyklínu. Ďalšie cykly sa môžu podávať v 2 – 4 týždňových intervaloch, kým sa nedosiahne remisia alebo neakceptovateľná toxicita.


 1. Udržiavacia liečba:


Udržiavacia dávka a schéma dávkovania sa mení v závislosti od použitého režimu liečby.


Nasledovné dávkovacie režimy sa použili na kontinuálnu liečbu po indukcii remisie.


 1. Remisie, ktoré boli indukované cytarabínom alebo iným liekom, sa môžu udržiavať podávaním intravenóznej alebo subkutánnej injekcie 1 mg/kg raz alebo dvakrát týždenne.


 1. Podával sa tiež cytarabín v monoterapii alebo v kombinácii s inými cytostatikami v dávkach 100 – 200 mg/m2 formou kontinuálnej infúzie počas 5 dní v mesačných intervaloch.


Vysoké dávky:

Pod prísnym lekárskym dohľadom sa 2 – 3 g/m2 cytarabínu podáva v monoterapii alebo v kombinácii s inými cytostatikami formou intravenóznej infúzie počas 1 – 3 hodín každých 12 hodín, počas 2 – 6 dní (celkovo 12 dávok v cykle). Nemá sa prekročiť celková liečebná dávka 36 g/m2. Frekvencia liečebných cyklov závisí od odpovede na liečbu a hematologickej a nehematologickej toxicity. Požiadavky na ukončenie liečby pozri v časti 4.4.


Deti a dospievajúci:

Bezpečnosť u dojčiat nebola nestanovená.


Pacienti s poruchou funkcie pečene a obličiek:

Pacienti s poruchou funkcie pečene a obličiek: Dávka sa má znížiť.


Cytarabín je dialyzovateľný. Cytarabín sa preto nemá podávať chvíľu pred dialýzou alebo hneď po jej ukončení.


Starší pacienti:

Liečba vysokými dávkami u pacientov > 60 rokov sa má podávať len po starostlivom zvážení pomeru prínosu a rizika.


Spôsob podania:


Pokyny na riedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na cytarabín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok tohto lieku.


- Anémia, leukopénia a trombocytopénia nemalígneho pôvodu (napr. aplázia kostnej drene), pokiaľ sa lekár nedomnieva, že takáto liečba je pre pacienta najprijateľnejšou alternatívou.


- Degeneratívne a toxické encefalopatie, najmä po použití metotrexátu alebo liečbe ionizujúcim žiarením.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia:

Cytarabín spôsobuje silný útlm kostnej drene. U pacientov s už existujúcim útlmom kostnej drene vyvolaným liekmi je na začiatku liečby potrebná opatrnosť. Po vymiznutí blastov z periférnej krvi sa majú vykonávať časté vyšetrenia kostnej drene.


Na zvládnutie komplikácií súvisiacich s útlmom kostnej drene potenciálne fatálnych (infekcia vyvolaná granulocytopéniou a inou poruchou obranyschopnosti a sekundárna hemorágia pri trombocytopénii).


Pri liečbe cytarabínom sa vyskytli anafylaktické reakcie. Bola hlásená anafylaxia, ktorá vyústila do akútnej kardiopulmonálnej zástavy a vyžadovala resuscitáciu pacienta. Táto reakcia sa vyskytla ihneď po intravenóznom podaní cytarabínu.


Po niekoľkých experimentálnych režimoch dávkovania cytarabínu bola hlásená závažná a v niektorých prípadoch fatálna toxicita CNS, GI a pľúc (odlišná od tých, ktoré sa pozorovali pri štandardných terapeutických režimoch s cytarabínom). Tieto rekcie zahŕňali reverzibilnú toxicitu rohovky, dysfunkciu mozgu a mozočku, zvyčajne reverzibilnú; ospalosť, kŕče, závažné gastrointestinálne ulcerácie vrátane pneumatosis cystoides intestinalis vedúcej k peritonitíde; sepsu a pečeňové abscesy a pľúcny edém.


Preukázala sa karcinogenita cytarabínu u zvierat. Pri navrhovaní dlhodobej liečby pacienta je potrebné vziať do úvahy možnosť podobného účinku u ľudí.


Opatrenia:

Pri farmakologicky navodenom útlme kostnej drene s poklesom počtu trombocytov pod 50 000/mm3 alebo počtu polymorfonukleárnych leukocytov pod 1 000/mm3 sa má liečba prerušiť alebo zmeniť. Po prerušení podávania môže dôjsť k ďalšiemu poklesu počtu krvných elementov v periférnej krvi s najnižšími hodnotami za päť až sedem dní po poslednom podaní lieku. V indikovaných prípadoch možno liečbu opätovne zahájiť ak sa objavia konkrétne znaky regenerácie kostnej drene (na základe opakovaných vyšetrení kostnej drene). U pacientov, u ktorých sa s podávaním lieku čaká až do dosiahnutia “normálnych“ hodnôt periférneho krvného obrazu, môže dôjsť k zhoršeniu kontroly ochorenia.


U dospelých pacientov s akútnou nelymfocytovou leukémiou sa po konsolidácii vysokými dávkami cytarabínu, daunorubicínu a asparginázy vyskytla periférna motoricko-senzorická neuropatia.


Pacienti liečení vysokými dávkami cytarabínu sa musia sledovať pre možnosť rozvoja neuropatie, keďže môžu byť potrebné zmeny dávkovacích režimov na zabránenie ireverzibilných neurologických porúch.


Po liečbe vysokými dávkami cytarabínu sa vyskytla závažná a niekedy fatálna pulmonálna toxicita, syndróm dychovej tiesne u dospelých a pľúcny edém.


Pri rýchlom intravenóznom podávaní pacienti často pociťujú nauzeu a môžu vracať aj niekoľko hodín po skončení podávania. Pri podávaní formou infúzie sú tieto účinky menej závažné.


U pacientov liečených štandardnými dávkami cytarabínu v kombinácii s inými liekmi, bol hlásený zápal pobrušnice (peritonitída) a kolitída s pozitívnym gaujakovým testom spolu s neutropéniou a trombocytopéniou. Pacienti klinicky odpovedali na liečbu bez chirurgického zásahu.


Neskorá progresívna ascendentná paralýza vedúca k úmrtiu sa hlásila u detí s akútnou myeloblastovou leukémiou (AML) po intravenóznom podaní cytarabínu v štandardných dávkach v kombinácii s inými liekmi.


Počas liečby cytarabínom sa musí sledovať funkcia pečene aj obličiek. U pacientov s už existujúcou poruchou funkcie pečene sa má cytarabín podávať len s maximálnou opatrnosťou.


U pacientov liečených cytarabínom sa musí pravidelne kontrolovať kostná dreň, funkcia pečene a obličiek.


Podobne ako iné cytotoxické lieky, aj cytarabín môže vyvolať hyperurikémiu ako dôsledok rýchlej lýzy nádorových buniek. Lekár má u pacienta sledovať hladinu kyseliny močovej v krvi a byť pripravený použiť podporné a farmakologické opatrenia, ktoré môžu byť potrebné pri riešení tohto problému.


Imunosupresívne účinky/Zvýšená citlivosť na infekcie.


Podávanie živých alebo živých oslabených vakcín u pacientov s imunitným systémom oslabeným podávaním chemoterapeutík vrátene cytarabínu, môže viesť k vážnym alebo fatálnym infekciám. U pacientov liečených cytarabínom sa má zabrániť očkovaniu živou vakcínou. Môžu sa podať usmrtené alebo inaktivované vakcíny, avšak klinická odpoveď na tieto vakcíny môže byť znížená.


Vysoká dávka: Riziko nežiaducich účinkov na CNS je vyššie u pacientov, ktorí už podstúpili liečbu CNS ako je intratekálna chemoterapia alebo radiačná terapia.

Má sa zabrániť súčasnej transfúzii granulocytov, keďže sa hlásila závažná respiračná nedostatočnosť.


Pri experimentálnom použití vysokých dávok cytarabínu v kombinácii s cyklofosfamidom na prípravu pred transplantáciou kostnej drene boli hlásené prípady kardiomyopatie s následným úmrtím.


Sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


5-fluorocytozín sa nemá podávať súbežne s cytarabínom keďže sa preukázalo, že počas takejto liečby dochádza k rušeniu terapeutického účinku 5-fluorocytozínu.


Reverzibilné poklesy plazmatických koncentrácií digoxínu v rovnovážnom stave a vylučovanie glykozidu obličkami sa pozorovali u pacientov užívajúcich beta-acetyldigoxín a liečených chemoterapeutickými režimami s cyklofosfamidom, vinkristínom a prednizónom s alebo bez cytarabínu alebo prokarbazínu. Plazmatické koncentrácie digoxínu v rovnovážnom stave sa nezmenili. Z tohto dôvodu sa majú u pacientov s podobnými kombinovanými chemoterapeutickými režimami sledovať plazmatické hladiny digoxínu. Použitie digoxínu u takýchto pacientov sa môže považovať za alternatívu.


In-vitro interakčné štúdie medzi gentamicínom a cytarabínom preukázali antagonistický účinok cytarabínu na citlivosť kmeňov Klebsiella pneumoniae. Nedostatočne rýchla terapeutická odpoveď na gentamicín u pacientov s infekciou K. Pneumoniae, liečených cytarabínom, môže vyžadovať prehodnotenie antimikrobiálnej liečby.


Z dôvodu imunosupresívneho pôsobenia cytarabínu môže vírusová, bakteriálna, mykotická, parazitárna alebo saprofytická infekcia lokalizovaná na ktorejkoľvek časti tela súvisieť s predchádzajúcim podaním imunosupresívnych dávok cytarabínu v monoterapii alebo v kombinácii s inými imunosupresívnymi látkami, keďže tieto dávky ovplyvňujú bunkovú alebo humorálnu imunitu. Tieto infekcie môžu byť mierne, ale aj závažné a niekedy fatálne.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:

Cytarabín je známy svojou teratogenitou u niektorých živočíšnych druhov. U tehotných žien alebo u žien, ktoré môžu byť tehotné, sa môže cytarabín použiť až po dôkladnom zvážení potenciálnych prínosov a možných rizík.

Muži a ženy musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby a 6 mesiacov po liečbe.


Laktácia:

Tento liek sa za normálnych okolností nesmie podávať tehotným pacientkam, alebo dojčiacim matkám.


Fertilita:

Nevykonali sa žiadne štúdie fertility na posúdenie reprodukčnej toxicity cytarabínu. U pacientov liečených cytarabínom, najmä v kombinácii s alkylačnými látkami, sa môže vyskytnúť zníženie funkcie gonád vedúce k amenorey alebo azoospermii. Všeobecne platí, že výskyt týchto účinkov závisí od dávky a dĺžky liečby a môžu byť ireverzibilné (pozri časť 4.8). Vzhľadom na to, že cytarabín má mutagénny potenciál, ktorý môže vyvolávať poškodenie chromozómov v ľudských spermiách, mužom podstupujúcim liečbu cytarabínom a ich partnerkám sa má odporučiť používanie spoľahlivej metódy antikoncepcie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stoje


Cytarabín nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stoje.

Napriek tomu, pacienti podstupujúci chemoterapiu, majú byť upozornení, že môžu mať zhoršenú schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje a poučení, aby sa v prípade že k tomu dôjde týmto činnostiam vyhli.


 1. Nežiaduce účinky


V súvislosti s liečbou cytarabínom sa hlásili nasledujúce nežiaduce účinky:


Frekvencie sú definované použitím nasledujúcich konvencií:

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov)


Nežiaduce účinky závisia od dávky cytarabínu. Najčastejšie nežiaduce účinky sú gastrointestinálne. Cytarabín má toxický vplyv na kostnú dreň a spôsobuje hematologické nežiaduce účinky.


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Terminológia MedDRA

Infekcie a nákazy

Menej časté

Sepsa (imunosupresia), celulitída v mieste podania

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Menej časté

Lentigo

Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté

Anémia, megaloblastóza, leukopénia, trombocytopénia

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Anorexia, hyperurikémia

Poruchy nervového systému

Časté

Pri vysokých dávkach vplyv na cerebelárne alebo cerebrárne funkcie so zhoršením úrovne vedomia, dyzartria, nystagmus

Menej časté

Bolesť hlavy, periférna neuropatia

Poruchy oka

Časté

Reverzibilná hemoragická konjunktivitída (fotofóbia, pálenie, poruchy videnia, zvýšené slzenie), keratitída

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Perikarditída

Veľmi zriedkavé

Arytmia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a a mediastína

Menej časté

Pneumónia, dyspnoe, bolesť hrdla

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Dysfágia, bolesť brucha, nauzea, vracanie, hnačka, zápal alebo ulcerácia v ústnej dutine a análnej oblasti

Menej časté

Ezofagitída, ezofageálna ulcerácia,

pneumatosis cystoides intestinalis, nekrotizujúca kolitída, peritonitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

Reverzibilné účinky na pečeň so zvýšenými hladinami enzýmov

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Reverzibilné kožné nežiaduce účinky ako erytém, bulózna dermatitída, urtikária, vaskulitída, alopécia

Menej časté

Kožné ulcerácie, pruritus, pálivá bolesť dlaní a chodidiel

Veľmi zriedkavé

Neutrofilná ekrinná hidradentitída

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Myalgia, artralgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

Porucha funkcie obličiek, retencia moču

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Horúčka, tromboflebitída v mieste podania


Cytarabínový (Ara-C) syndróm: (Imunoalergický účinok):

6 - 12 hodín po začatí liečby sa môže vyskytnúť horúčka, myalgia, bolesť kostí, občasná bolesť na hrudi, exantém, konjunktivitída a nauzea. Na profylaxiu a liečbu sa môže zvážiť použitie kortikosteroidov. Ak kortikoidy účinkujú, liečba cytarabínom môže pokračovať.


Nežiaduce účinky vyvolané vysokými dávkami cytarabínu, ktoré sa odlišujú od účinkov pozorovaných pri bežných dávkach, zahŕňajú:


Hematologická toxicita:

Dlhotrvajúca pancytopénia, ktorá môže pretrvávať 15 - 25 dní, spolu so závažnejšou apláziou kostnej drene, akou bola aplázia kostnej drene pozorovaná pri štandardných dávkach.


Poruchy nervového systému:

Po liečbe vysokými dávkami cytarabínu sa u 8 - 37 % liečených pacientov objavili príznaky poruchy funkcie mozgu alebo mozočku, ako sú zmeny osobnosti, zmena bdelosti, dyzartria, ataxia, tremor, nystagmus, bolesť hlavy, zmätenosť, ospalosť, závraty, kóma, kŕče atdˇ. U starších pacientov (> 55 rokov) môže byť výskyt ešte vyšší. Ďalšie predisponujúce faktory sú poškodená funkcia pečene a obličiek, predchádzajúca liečba CNS (napr. rádioterapia) a alkoholová závislosť. Vo väčšine prípadov sú poruchy CNS reverzibilné.


Riziko toxicity CNS sa zvyšuje ak je liečba cytarabínom podávaným vo vysokých dávkach intravenózne, kombinovaná s inou liečbou toxickou pre CNS, ako je rádioterapia alebo podávanie vysokých dávok iného lieku.


Toxické prejavy na rohovke a spojovke:

Boli popísané reverzibilné lézie na rohovke a hemoragická konjunktivitída. Tomu sa dá predísť, alebo zmierniť použitím očných kvapiek s obsahom kortikosteroidov.


Poruchy gastrointestinálneho traku:

Najmä pri liečbe vysokými dávkami cytarabínu sa okrem bežných príznakov môže objaviť viac závažnejších reakcií. Bola hlásená perforácia čreva alebo nekróza s ileusom a peritonitídou.


Pečeňové abscesy, hepatomegália, Buddov-Chiariov syndróm (trombóza hepatálnych vén) a pankreatitída boli hlásené po liečbe vysokými dávkami.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Najmä po liečbe vysokými dávkami sa môžu vyvinúť klinické príznaky podobné tým pri pulmonálnom edéme/ARDS. Tieto účinky sú pravdepodobne spôsobené poškodením alveolárnych kapilár. Je zložité zhodnotiť frekvenciu výskytu (v rôznych publikáciách je uvedená ako 10 - 26 %), pretože u pacientov obvykle dochádza k relapsu a preto k týmto nežiaducim účinkom môžu prispievať aj iné faktory.


Iné:

Po liečbe cytarabínom bola hlásená kardiomyopatia a rabdomyolýza. Bol hlásený jeden prípad anafylaxie, ktorá vyústila do kardiopulmonálnej zástavy a vyžadovala resuscitáciu. K tomu došlo bezprostredne po intravenóznom podaní cytarabínu.


Gastrointestinálne nežiaduce účinky sú miernejšie po podaní cytarabínu formou infúzie.

Na profylaxiu hemoragických konjunktivitíd sa odporúčajú lokálne glukokortikoidy.

Amenorea a azoopermia (pozri časť 4.6).


4.9 Predávkovanie


Neexistuje žiadne špecifické antidotum. V prípade predávkovania sa odporúča: prerušenie liečby, a ak je to potrebné vzhľadom na útlm kostnej, podanie transfúzie celej krvi alebo len krvných doštičiek a antibiotík. Dvanásť 4,5 g/m2 dávok podávaných intravenóznou infúziou počas jednej hodiny každých 12 hodín spôsobuje ireverzibilnú a fatálnu toxicitu centrálneho nervového systému.


Cytarabín sa dá odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antineoplastiká, analógy pyrimidínu,

ATC kód: L01BC01


Cytarabín, analóg pyrimidínového nukleozidu, je antineoplastikum, ktoré inhibuje syntézu kyseliny deoxyribonukleovej, predovšetkým v S-fáze bunkového cyklu. Má tiež antivírusové a imunosupresívne vlastnosti. Podrobné štúdie mechanizmu cytotoxicity in vitro naznačujú, že primárnym účinkom cytarabínu je inhibícia syntézy deoxycytidínu prostredníctvom svojho aktívneho trifosfátového metabolitu arabinofuranozylcytozíntrifosfátu ARA-CTP; inhibícia cytidýnkinázy a včlenenie zlúčeniny do nukleových kyselín, môžu tiež zohrávať úlohu v jeho cytostatickom a cytotoxickom pôsobení.

Terapeutické režimy s vysokými dávkami cytarabínu môžu zrušiť rezistenciu leukemických buniek, ktoré už neodpovedajú na podávanie štandardných dávok. Zdá sa, že na tejto rezistencii sa podieľa viacero mechanizmov:

Zvýšenie množstva substrátu

Zvýšenie intracelulárneho podielu ARA-CTP, kvôli pozitívnej korelácii medzi intracelulárnou retenciou ARA-CTP a percentuálnym zastúpením buniek v S-fáze.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


V pečeni a obličkách je cytarabín deaminovaný na arabinofuranozyluracil. Po intravenóznom podaní u ľudí je len 5,8 % podanej látky vylúčenej močom v nezmenenej forme počas 12 - 24 hodín, 90 % dávky je vylúčenej ako inaktívny deaminovaný produkt arabinofuranozyluracil (ARA-U). Zdá sa, že cytarabín sa rýchlo metabolizuje, predovšetkým v pečeni a pravdepodobne aj v obličkách. U väčšiny pacientov po jednorazových vysokých dávkach podaných intravenózne klesnú koncentrácie v krvi na nemerateľnú hodnotu do 15 minút. U niektorých pacientov je cirkulácia lieku nepreukázateľná už 5 minút po injekčnom podaní. Biologický polčas lieku je 10 minút.

Pri podávaní vysokých dávok cytarabínu sú maximálne plazmatické koncentrácie 200 krát vyššie, ako tie pozorované pri štandardnom dávkovacom režime. Maximálne koncentrácie inaktívneho metabolitu ARA-U sú pozorované už 15 minút po podaní lieku. Pri podávaní vysokej dávky cytarabínu je renálny klírens pomalší ako pri štandardnej dávke cytarabínu. Po podaní vysokej dávky cytarabínu 1 – 3g/m2, podanej formou intravenóznej infúzie je koncentrácia v cerebrospinálnom moku (CSF) približne 100 - 300 nanogramov/ml.

Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu 20 - 60 minút po subkutánnom podaní. Pri porovnateľných dávkach sú tieto maximálne plazmatické koncentrácie výrazne nižšie ako plazmatické koncentrácie dosiahnuté po intravenóznom podaní.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


K dispozícii nie sú relevantné predklinické údaje pre predpisujúceho lekára okrem tých, ktoré sú uvedené v iných bodoch tohto Súhrnu charakteristických vlastností lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Voda pre injekciu


6.2 Inkompatibility


Zaznamenalo sa, že roztoky cytarabínu sú inkompatibilné s rôznymi liekmi, t.j. disodná soľ karbenicilínu, sodná soľ cefalotínu, fluóruracil, gentamicíniumsulfát, sodná soľ heparínu, hydrokortizón sukcinát sodný, inzulín, metylprednizolón sukcinát sodný, sodná soľ nafacilínu, sodná soľ oxacilínu, sodná soľ penicilínu G (benzylpenicilín), metotrexát, prednizolón sukcinát.


Inkompatibilita však závisí od niekoľkých faktorov (napr. koncentrácia lieku, použité roztoky na riedenie, výsledné pH, teplota). Pred použitím overte kompatibilitu akéhokoľvek lieku.


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


18 mesiacov


Po prvom otvorení:

Po prvom otvorení sa musí liek použiť okamžite.


Čas použiteľnosti po riedení:

Po riedení bola chemická a fyzikálna stabilita preukázaná po dobu 8 dní pri teplote do 25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych okolností by nemali prekročiť 24 hodín pri 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa riedenie nevykonalo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.


Podmienky na uchovávanie po prvom otvorení a riedení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


1 ml roztoku:

Injekčný roztok je naplnený v 2 ml bezfarebných injekčných liekovkách typu I uzavretých brómbytulovou gumenou zátkou a zeleným alumíniovým vyklápacím viečkom.


5 ml roztoku:

Injekčný roztok je naplnený v 5 ml bezfarebných injekčných liekovkách typu I uzavretých brómbytulovou gumenou zátkou a modrým alumíniovým vyklápacím viečkom.


10 ml roztoku:

Injekčný roztok je naplnený v 10 ml bezfarebných injekčných liekovkách typu I, uzavretých brómbytulovou gumenou zátkou a červeným alumíniovým flip off viečkom.


20 ml roztoku:

Injekčný roztok je naplnený v 20 ml bezfarebných injekčných liekovkách typu I uzavretých brómbytulovou gumenou zátkou a žltým alumíniovým vyklápacím viečkom.


Balenie obsahuje 1 injekčnú liekovku s 1 ml, 5 ml, 10 ml, alebo 20 ml roztoku.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Len na jednorazové použitie.


Cytarabín je určený len na intravenózne alebo subkutánne použitie.


Pripravený roztok má byť číry, bezfarebný a bez viditeľných častíc.


Parenterálne lieky sa majú pred podaním vizuálne skontrolovať, či neobsahujú pevné čiastočky alebo zmenu zafarbenia.


Roztok zlikvidujte, ak spozorujete zmenu zafarbenia roztoku alebo viditeľné častice.


Injekčný a infúzny roztok cytarabínu môžete riediť vodou na injekciu, 5% injekčným roztokom glukózy alebo 0,9% injekčným roztokom chloridu sodného.


Štúdie kompatibility s roztokmi na riedenie sa vykonali v polyolefínových infúznych vakoch.


Fyzikálna a chemická stabilita cytarabínu bola preukázaná pre koncentrácie 0,04 – 4 mg/ml.


Pred použitím sa musia injekčné liekovky injekčného a infúzneho roztoku Cytarabin Kabi 100 mg/ml počas 30 minút zahrievať na 55 °C a primerane pretrepávať a potom vychladiť na izbovú teplotu.


Po otvorení sa má obsah každej injekčnej liekovky okamžite spotrebovať a nesmie sa ďalej uchovávať.


Infúzne roztoky obsahujúce cytarabín sa majú použiť okamžite.


Pokyny na zaobchádzanie s cytostatikami


Podávanie:

Liek má podávať kvalifikovaný lekár, alebo má byť podávaný pod priamym dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s použitím cytostatík.


Príprava (Inštrukcie):

 1. Cytostatiká majú pripraviť na podanie len kvalifikovaní pracovníci, ktorí boli vyškolení v oblasti bezpečného používania týchto látok.

 2. Činnosti, ako je riedenie a prenos do injekčných striekačiek, sa majú vykonávať vo vyhradenom priestore.

 3. Osoby vykonávajúce tieto činnosti majú byť primerane chránené ochranným odevom, ochrannými rukavicami a ochranným štítom na tvár.

 4. Tehotné pracovníčky nemajú zaobchádzať s cytostatikami.


Kontaminácia:

(a) V prípade kontaktu s kožou alebo očami, postihnutú oblasť opláchnite veľkým množstvom vody alebo fyziologickým roztokom. Na ošetrenie prechodného pálenia pokožky sa môže použiť jemný krém. Ak sú zasiahnuté oči, vyhľadajte lekársku pomoc.


(b) V prípade rozliatia si musí pracovník nasadiť ochranné rukavice a utrieť rozliaty materiál špongiou určenou na tento účel. Oblasť dvakrát opláchnite vodou. Všetky roztoky a použité špongie vložte do plastového vreca a pevne ich uzavrite.


Likvidácia:

Injekčné striekačky, liekovky, absorbčný a iný kontaminovaný materiál sa má vložiť do pevného plastového vreca alebo iného nepriepustného obalu a následne spáliť pri teplote 1 100 °C.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon,

Hampshire, GU35 0NF

Veľká Británia


8. Registračné číslo


44/0436/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. Dátum revízie TEXTU

11

Cytarabin Kabi 100 mg/ml injekčný a infúzny roztok