+ ipil.sk

Cytarabine Accord 100 mg/ml injekčný a infúzny roztokPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/06813-REG


Písomná informácia pre používateľa


Cytarabine Accord 100 mg/ml injekčný a infúzny roztok

cytarabín


Názov vášho lieku je Cytarabine Accord 100 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok, ďalej sa však

v písomnej informácii pre používateľa nazýva Cytarabine injekcia.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Cytarabine injekcia a na čo sa používa

 2. Skôr ako vám podajú Cytarabine injekcia

 3. Ako sa podáva Cytarabine injekcia

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Cytarabine injekcia

 6. Ďalšie informácie


1. Čo je Cytarabine injekciaa na čo sa používa


 • Cytarabine injekcia sa používa u dospelých a u detí. Liečivo je cytarabín.

 • Cytarabín je jedným zo skupiny liekov známych ako cytostatiká, tieto lieky sa používajú na liečbu akútnych leukémii (rakovina krvi, pri ktorej máte príliš veľa bielych krviniek).Cytarabín narúša rast rakovinových buniek, ktoré sú nakoniec zničené.

 • Cytarabín sa tiež používa na indukciu a udržanie remisie leukémie.

 • Indukcia remisie (navodenie remisie) je intenzívna liečba na potlačenie leukémie až do dosiahnutia jej ústupu. Ak táto liečba účinkuje, rovnováha vašich krviniek sa dostáva do normálu a váš zdravotný stav sa lepší. Toto obdobie, počas ktorého ste relatívne zdraví, sa nazýva remisia.

 • Udržiavacia liečba je miernejšou liečbou zameranou na udržanie vašej remisie tak dlho, ako je to možné. Pomerne nízke dávky cytarabínu sa používajú na udržanie leukémie pod kontrolou a na zabránenie jej návratu.


2. Skôr ako vám podajú Cytarabine injekcia


Cytarabine injekcia vám nepodajú:

 • ak ste alergickí (precitlivení) na cytarabín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Cytarabine injekcia.

 • ak už užívate lieky, ktoré spôsobili, že máte nízky počet krviniek, ktorý je vyvolaný útlmom

kostnej drene (tkanivo, ktoré tvorí krvinky).


Upozornenia a opatrenia

 • ak je vaša kostná dreň v zlom stave, liečba sa musí začať pod prísnym dohľadom lekára

 • ak máte problémy s pečeňou

 • cytarabín veľmi znižuje tvorbu krvných buniek v kostnej dreni. Toto môže spôsobiť, že budete viac náchylnejší na infekciu alebo krvácanie. Počty krviniek môžu klesať ešte týždeň po ukončení liečby. V prípade potreby bude váš lekár robiť pravidelné vyšetrenia vašej krvi a kostnej drene

 • môžu sa vyskytnúť závažné a niekedy až život ohrozujúce vedľajšie účinky postihujúce centrálny nervový systém, črevá alebo pľúca

 • počas liečby cytarabínom sa bude sledovať funkcia vašich obličiek a pečene. Ak vaša pečeň pred začatím liečby nefunguje správne, cytarabín vám môžu podávať len pod prísnym dohľadom lekára

 • hladiny kyseliny močovej (ukazujú, že rakovinové bunky sú zničené) vo vašej krvi (hyperurikémia) môžu byť počas liečby vysoké. Váš lekár vám povie, či máte kvôli tomu užívať nejaký liek.


Iné lieky a Cytarabine injekcia

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • Podávanie liekov obsahujúcich 5-fluórcytozín (liek používaný na liečbu hubových infekcií).

 • Užívanie liekov obsahujúcich digitoxín alebo beta-acetyldigoxín, ktoré sa používajú na liečbu niektorých chorôb srdca.

 • Užívanie gentamicínu (antibiotikum používané na liečbu bakteriálnych infekcií).

 • Podávanie liekov obsahujúcich cyklofosfamid, vinkristín a prednizón, ktoré sa používajú na liečbu rakoviny.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste vy alebo váš partner liečení cytarabínom, vyvarujte sa otehotneniu. Ak ste sexuálne aktívny, počas liečby používajte účinnú antikoncepciu na zabránenie otehotneniu, či už ste muž alebo žena. Cytarabín môže spôsobiť vrodené chyby, preto je dôležité povedať svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste tehotná. Muži a ženy musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby a 6 mesiacov po jej skončení. Pred začatím liečby cytarabínom prestaňte dojčiť, pretože tento liek môže byť pre dojčené dieťa škodlivý.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Cytarabín nemá vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Liečba rakoviny však vo všeobecnosti môže ovplyvniť schopnosť niektorých pacientov viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ak sa vás to týka, nemali by ste viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako sa podáva Cytarabine injekcia


Spôsob a cesta podania

Cytarabín vám budú podávať v nemocnici infúziou do žily (po kvapkách) alebo injekciou pod dohľadom špecialistov. Váš lekár rozhodne, akú dávku vám podá a koľko dní bude trvať liečba a to v závislosti od vášho zdravotného stavu.


Dávkovanie

Na základe vášho zdravotného stavu a veľkosti plochy vášho tela a podľa toho, či sa jedná o indukčnú liečbu alebo udržiavaciu liečbu, lekár určí dávku cytarabínu. Na výpočet plochy vášho tela sa použije telesná hmotnosť a výška.


Počas liečby budete potrebovať pravidelné kontroly vrátane vyšetrení krvi. Váš lekár vám povie, ako často sa tieto vyšetrenia budú vykonávať. Lekár bude robiť pravidelné kontroly:

 • vašej krvi, aby zistil či máte nízky počet krviniek, čo môže vyžadovať liečbu.

 • vašej pečene – opäť použitím krvných testov – aby zistil, že cytarabín neovplyvňuje jej funkciu škodlivým spôsobom.

 • vašich obličiek – opäť použitím krvných testov – aby zistil, že cytarabín neovplyvňuje ich funkciu škodlivým spôsobom.

 • hladiny kyseliny močovej vo vašej krvi – cytarabín môže zvýšiť hladinu kyseliny močovej v krvi. Ak je hladina kyseliny močovej príliš vysoká, môže vám byť podaný ďalší liek.


Ak vám boli podané vysoké dávky cytarabínu

Vysoké dávky môžu zhoršiť vedľajšie účinky ako sú bolesti v ústach alebo môžu znížiť počet bielych krviniek a krvných doštičiek (tie pomáhajú zrážaniu krvi) v krvi. Ak k tomu príde, môžete potrebovať antibiotiká alebo krvnú transfúziu. Vredy v ústach je možné liečiť, aby boli počas liečby lepšie znášané.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo

lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky cytarabínu závisia od dávky. Najčastejšie je postihnutý tráviaci trakt, ale aj krv.


Povedzte ihneď svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, ktorí vás budú počas tohto času sledovať, že po podaní lieku trpíte nasledovnými príznakmi:

 • alergická reakcia ako je náhla dýchavičnosť, sťažené dýchanie, opuch očných viečok, tváre alebo pier, vyrážka alebo svrbenie (postihujúce najmä celé telo)

 • ak sa cítite unavený alebo letargický

 • ak máte príznaky podobné chrípke, napr. zvýšená teplota alebo horúčka a triaška

 • ťažká bolesť na hrudi

 • ťažká bolesť brucha

 • strata zraku, oslabenie vnímania hmatom, duševná porucha alebo strata schopnosti normálneho pohybu (tento liek môže spôsobiť vedľajšie účinky, ktoré ovplyvňujú mozog a oči a sú zvyčajne reverzibilné, ale môžu byť veľmi závažné)

 • ľahšie sa vám robia modriny alebo ľahšie krvácate ako zvyčajne, ak sa poraníte. Toto sú príznaky nízkeho počtu krviniek. Ak spozorujete tieto príznaky, ihneď informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru.


Toto sú vážne vedľajšie účinky. Môžete potrebovať okamžitú lekársku starostlivosť.

Frekvencie vedľajších účinkov sú definované s použitím nasledovnej konvencie.


Veľmi časté: postihujú viac ako 1 používateľa z 10

Časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

Menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000

Zriedkavé: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000

Neznáme: frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov


Časté (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100):

 • horúčka

 • nedostatok bielych a červených krviniek alebo krvných doštičiek, čo môže spôsobiť, že budete viac náchylnejší na infekciu alebo krvácanie

 • neobvyklý počet krviniek (megaloblastóza)

 • strata chuti do jedla

 • ťažkosti pri prehĺtaní

 • bolesť brucha (abdominálna bolesť)

 • nauzea (pocit nevoľnosti)

 • vracanie

 • hnačka

 • zápal alebo vredy v ústach alebo v oblasti konečníka

 • vratné (reverzibilné) účinky postihujúce kožu ako je sčervenanie (erytém), tvorba pľuzgierov, vyrážka, žihľavka, zápal krvných ciev (vaskulitída), strata vlasov

 • vratné účinky postihujúce pečeň, ako je zvýšenie hladín enzýmov

 • vratné účinky postihujúce oči, ako je bolesť očí s krvácaním (hemoragická konjunktivitída) s poruchou videnia, citlivosť na svetlo (fotofóbia), slzenie alebo pálenie očí a zápal rohovky (keratitída)

 • zápal žily v mieste vpichu

 • nezvyčajne vysoké hladiny kyseliny močovej (hyperurikémia)


Menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000)

 • bolesť hrdla

 • bolesť hlavy

 • závažné alergické reakcie (anafylaxia), spôsobujúce napríklad ťažkosti s dýchaním alebo závrat

 • otrava krvi (sepsa)

 • zápal a vredy pažeráka

 • závažný zápal čriev (nekrotická kolitída)

 • črevné cysty

 • vredy na pokožke

 • svrbenie

 • zápal v mieste vpichu injekcie

 • hnedé/čierne škvrny na koži (lentigo)

 • žlté zafarbenie kože a očných bielok (žltačka)

 • pľúcna infekcia (pneumónia)

 • ťažkosti s dýchaním

 • ochrnutie nôh a dolnej časti tela sa môže vyskytnúť, ak je cytarabín zavádzaný do priestoru okolo miechy

 • bolesť svalov a kĺbov

 • zápal tkaniva, ktoré obklopuje srdce (osrdcovníka) (perikarditída)

 • poškodenie funkcie obličiek

 • neschopnosť močiť (retencia moču)

 • bolesť na hrudi

 • pálivá bolesť dlaní a chodidiel


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000)

 • zápal potných žliaz

 • nepravidelný rytmus srdca (arytmia)


Neznáme (nedajú sa stanoviť z dostupných údajov)

 • poškodenie nervového tkaniva (nervová toxicita) a zápal jedného alebo viacerých nervov (neuritída)

 • zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída)

 • bolesť očí (konjuktivitída - zápal spojoviek)


Ďalšie vedľajšie účinky:

Syndróm vyvolaný cytarabínom sa môže vyskytnúť 6 - 12 hodín po začatí liečby. Príznaky zahŕňajú:

 • horúčku

 • bolesť kostí a svalov

 • občasné bolesti na hrudi

 • vyrážku

 • bolesť očí (konjuktivitída - zápal spojoviek)

 • nauzeu (pocit nevoľnosti)

Váš lekár vám môže predpísať kortikosteroidy (protizápalové lieky) na prevenciu alebo liečbu týchto príznakov. Ak účinkujú, liečba cytarabínom môže pokračovať.


Reakcie pozorované pri liečbe vysokými dávkami


Centrálny nervový systém:

Nasledujúce príznaky, ktoré sú zvyčajne vratné, sa môžu vyvinúť u menej ako jednej tretiny pacientov po liečbe vysokými dávkami cytarabínu:

 • zmeny osobnosti

 • zmenená bdelosť

 • ťažkosti pri rozprávaní

 • problémy s koordináciou

 • tras

 • neovládateľné pohyby očí (nystagmus)

 • bolesť hlavy

 • periférna motorická a senzorická neuropatia (poškodenie nervov periférneho nervového systému)

 • zmätenosť

 • ospalosť

 • závrat

 • kóma

 • kŕče

 • znížené vedomie


Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť častejšie:

 • u starších pacientov (> 55 rokov)

 • u pacientov s poruchou funkcie pečene a obličiek

 • po predchádzajúcej liečbe rakoviny mozgu a miechy napríklad rádioterapiou alebo podávaním cytostatík

 • pri závislosti od alkoholu


Riziko poškodenia nervového systému pri liečbe cytarabínom sa zvyšuje, ak:

 • sa podáva vo vysokých dávkach alebo v krátkych intervaloch

 • je kombinovaný s inými liečbami, ktoré sú pre nervový systém toxické (ako je rádioterapia alebo metotrexát)


Tráviaci trakt:

Najmä pri liečbe vysokými dávkami cytarabínu sa môžu okrem bežných príznakov objaviť aj závažnejšie reakcie. Hlásené boli perforácia (prederavenie) čreva, odumretie buniek (nekróza) čreva, upchatie čriev a zápal pobrušnice. Po liečbe vysokými dávkami boli pozorované pečeňové abscesy, zväčšenie pečene, nepriechodnosť pečeňových žíl a zápal podžaludkovej žľazy (pankreatitída).

Vedľajšie účinky postihujúce tráviaci trakt sú miernejšie, ak sa cytarabín podáva formou infúzie.


Pľúca:

Akútne bolestivé ťažkosti s dýchaním a voda v pľúcach (pľúcny edém) boli pozorované najmä pri vysokých dávkach.


Iné:

 • choroba srdcového svalu (kardiomyopatia)

 • abnormálny rozpad svalových vlákien (rabdomyolýza)

 • infekcia krvi (sepsa)

 • toxicita rohovky

 • vírusové, bakteriálne atď. infekcie


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Cytarabine injekcia


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25° C.

Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v chladničke.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na injekčnej liekovke alebo na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Liek sa musí použiť okamžite po otvorení injekčnej liekovky.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že roztok nie je číry, bezfarebný a bez viditeľných častíc.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Cytarabine injekcia obsahuje:


Cytarabine injekcia obsahuje liečivo cytarabín.

Každý ml roztoku obsahuje 100 mg cytarabínu.


Každá 1 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg cytarabínu.

Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje 500 mg cytarabínu.

Každá 10 ml injekčná liekovka obsahuje 1 000 mg cytarabínu.

Každá 20 ml injekčná liekovka obsahuje 2 000 mg cytarabínu.

Ďalšie zložky sú makrogol 400, trometamol a voda na injekciu.


Ako vyzerá Cytarabine injekcia a obsah balenia


Cytarabine injekcia je číry, bezfarebný roztok, ktorý je takmer bez častíc.


Veľkosti balenia:

1 x 1 ml injekčná liekovka, 5 1 ml injekčných liekoviek

1 x 5 ml injekčná liekovka, 5 5 ml injekčných liekoviek

1 x 10 ml injekčná liekovka

1 x 20 ml injekčná liekovka


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow,

HA1 4HF,

Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Názov členského štátu

Názov lieku

Veľká Británia

Cytarabine 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Bulharsko

Цитарабин Акорд 100 mg/ml инжекционен или инфузионен разтвор

Estónsko

Cytarabine Accord 100 mg/ml süste- või infusioonilahus

Litva

Cytarabine Accord 100 mg/ml injekcinis/ infuzinis tirpalas

Lotyšsko

Cytarabine Accord 100 mg/ml šķīdums injekcijām vai infūzijām

Rakúsko

Cytarabin Accord 100 mg/ml Injektions-/ Infusionslösung

Belgicko

Cytarabine Accord Healthcare 100 mg/ml Oplossing voor injectie of infusie

Cyprus

Cytarabine Accord 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Česká republika

Cytarabine Accord 100 mg/ml injekční nebo infuzní roztok

Nemecko

Cytarabine Accord 100 mg/ml Lösung zur Injektion oder Infusion

Dánsko

Cytarabine Accord 100 mg/ml

Francúzsko

Cytarabine Accord 100 mg/ml solution injectable/pour perfusion

Maďarsko

CYTARABINE Accord 100 mg/ml oldatos injekció vagy infúzió

Írsko

Cytarabine 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Taliansko

Citarabina Accord

Malta

Cytarabine 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Holandsko

Cytarabine Accord 100 mg/ml, oplossing voor injectie of infusie

Nórsko

Cytarabine Accord

Poľsko

Cytarabina Accord

Portugalsko

Citarabina Accord

Slovenská republika

Cytarabine Accord 100 mg/ml injekčný a infúzny roztok

Švédsko

Cytarabine Accord 100 mg/ml Lösningen för injektion eller infusion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv 06/2013

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Dávkovanie a spôsob podania

Intravenóznou infúziou alebo injekciou alebo subkutánnou injekciou.

Cytarabin sa nemá podávať intratekálnou cestou.

Odporúčania pre dávkovanie sa môžu urobiť na základe telesnej hmotnosti alebo podľa povrchu tela pomocou nomogramov.


 1. Indukcia remisie:

 1. Kontinuálna liečba:

i) Rýchla injekcia – 2 mg/kg/deň je vhodnou úvodnou dávkou. Podávajte 10 dní. Denne kontrolujte krvný obraz. Ak sa nespozoruje antileukemický účinok a nie je zjavná toxicita, zvýšte dávku na 4 mg/kg/deň a udržiavajte túto dávku, až kým nebude zjavná terapeutická odpoveď alebo prejav toxicity. Takmer u všetkých pacientov sa pri týchto dávkach môže rozvinúť toxicita.

 1. 0,5 - 1,0 mg/kg/deň sa môže podať formou infúzie trvajúcej až 24 hodín. Výsledky z jednohodinových infúzií boli uspokojivé u väčšiny pacientov. Po 10 dňoch sa môže táto úvodná denná dávka zvýšiť na 2 mg/kg/deň v závislosti na toxicite. Pokračujte, kým sa nevyskytne toxicita alebo nedôjde k remisii.


 1. Intermitentná liečba:

3 – 5 mg/kg/deň sa podáva intravenózne každý deň z piatich po sebe nasledujúcich dní. Po dvoch až deviatich dňoch bez liečby sa podá ďalší cyklus. Pokračujte, kým sa nevyskytne odpoveď na liečbu alebo toxicita.

Výskyt prvého príznaku zlepšenia kostnej drene sa hlásil za 7 – 64 dní (priemer 28 dní) po začatí liečby.

Vo všeobecnosti, ak pacient po liečbe nevykazuje ani toxicitu ani remisiu, je pri podávaní vyšších dávok opodstatnená opatrnosť. Je pravidlom, že pacienti lepšie tolerovali vyššie dávky podané rýchlou intravenóznu injekciu v porovnaní s pomalou infúziou. Rozdiel je podmienený rýchlym metabolizmom cytarabínu a následným krátkym trvaním účinku vysokej dávky.


2. Udržiavacia liečba:


Remisie, ktoré boli indukované cytarabínom alebo inými liekmi, sa môžu udržiavať podávaním intravenóznej alebo subkutánnej injekcie 1 mg/kg raz alebo dvakrát týždenne.


Deti a dospievajúci:

Zdá sa, že deti tolerujú vyššie dávky v porovnaní s dospelými a ak sa uvádza rozsah dávok, deti majú dostať vyššiu dávku a dospelí nižšiu.


Starší pacienti:

Nie sú k dispozícii informácie, ktoré by odporučili, že zmena dávkovania je nutná u starších pacientov.

Starší pacient však netoleruje liekovú toxicitu tak dobre ako mladší pacient, preto osobitnú pozornosť treba venovať liekom navodenej leukopénii, trombocytopénii a anémii s náležitým začatím podpornej liečby, ak je indikovaná.


Inkompatibility

Inkompatibility s: heparínom, inzulínom, metotrexátom, 5-fluóruracilom, nafacilínom, oxacilínom, penicilínom G, metylprednizolónsukcinátom.

Pokyny na použitie/zaobchádzanie

Nepoužitý liek alebo odpad treba zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.

Po otvorení sa obsah každej liekovky musí ihneď použiť a nie uchovávať.

Voda na injekciu, 0,9 % roztok chloridu sodného alebo 5 % roztok glukózy sú často používané infúzne roztoky pre cytarabín.

Musí sa zaistiť kompatibilita pred zmiešaním s akoukoľvek inou látkou.

Infúzne roztoky s obsahom cytarabínu sa musia ihneď použiť.


Likvidácia:

Pri likvidácii umiestnite odpad do vysokorizikového vaku na likvidáciu odpadov (pre cytotoxické látky) a spáľte pri teplote 1 100oC. Ak dôjde k rozliatiu, treba zamedziť prístupu k postihnutej oblasti a treba mať dostatočnú ochranu ako sú rukavice a bezpečnostné okuliare. Zamedzte šíreniu a vyčistite plochu absorbčným papierom/materiálom. Pri rozliatí použite 5 % roztok chlórnanu sodného. Kontaminovaná plocha sa má vyčistiť veľkým množstvom vody. Kontaminovaný materiál umiestnite do nepresakujúceho odpadového vaku na cytotoxické látky a spáľte pri teplote 1 100oC.


Čas použiteľnosti

2 roky


Chemická a fyzikálna stabilita po zriedení s 0,9 % injekčným roztokom chloridu sodného a 5 % injekčným roztokom glukózy ukazuje, že po zriedení s odporúčanými roztokmi zostáva cytarabín stabilný počas 24 hodín pri teplote nižšej ako 25°C a až 72 hodín pri teplote 2-8°C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych okolností by nemali prekročiť 24 hodín pri 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie nevykonalo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.


9

Cytarabine Accord 100 mg/ml injekčný a infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/06813-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Cytarabine Accord 100 mg/ml injekčný a infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý ml obsahuje 100 mg cytarabínu.


Každá 1 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg cytarabínu.

Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje 500 mg cytarabínu.

Každá 10 ml injekčná liekovka obsahuje 1 000 mg cytarabínu.

Každá 20 ml injekčná liekovka obsahuje 2 000 mg cytarabínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný a infúzny roztok.


Liek je číry, bezfarebný roztok, ktorý je takmer bez častíc.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Cytostatikum. Na indukciu remisie pri akútnej myeloidnej leukémii u dospelých a na iné akútne leukémie u dospelých a detí.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Intravenóznou infúziou alebo injekciou alebo subkutánnou injekciou.


Cytarabin sa nemá podávať intratekálnou cestou.


Odporúčania pre dávkovanie sa môžu urobiť na základe telesnej hmotnosti alebo podľa povrchu tela pomocou nomogramov.


 1. Indukcia remisie:


 1. Kontinuálna liečba:


i) Rýchla injekcia – 2 mg/kg/deň je vhodnou úvodnou dávkou. Podávajte 10 dní. Denne kontrolujte krvný obraz. Ak sa nespozoruje antileukemický účinok a nie je zjavná toxicita, zvýšte dávku na 4 mg/kg/deň a udržiavajte túto dávku, až kým nebude zjavná terapeutická odpoveď alebo prejav toxicity. Takmer u všetkých pacientov sa pri týchto dávkach môže rozvinúť toxicita.


 1. 0,5 - 1,0 mg/kg/deň sa môže podať formou infúzie trvajúcej až 24 hodín. Výsledky z jednohodinových infúzií boli uspokojivé u väčšiny pacientov. Po 10 dňoch sa môže táto úvodná denná dávka zvýšiť na 2 mg/kg/deň v závislosti na toxicite. Pokračujte, kým sa nevyskytne toxicita alebo nedôjde k remisii.


 1. Intermitentná liečba:


3 – 5 mg/kg/deň sa podáva intravenózne každý deň z piatich po sebe nasledujúcich dní. Po dvoch až deviatich dňoch bez liečby sa podá ďalší cyklus. Pokračujte, kým sa nevyskytne odpoveď na liečbu alebo toxicita.


Výskyt prvého príznaku zlepšenia kostnej drene sa hlásil za 7 – 64 dní (priemer 28 dní) po začatí liečby.


Vo všeobecnosti, ak pacient po liečbe nevykazuje ani toxicitu ani remisiu, je pri podávaní vyšších dávok opodstatnená opatrnosť. Je pravidlom, že pacienti lepšie tolerovali vyššie dávky podané rýchlou intravenóznu injekciu v porovnaní s pomalou infúziou. Rozdiel je podmienený rýchlym metabolizmom cytarabínu a následným krátkym trvaním účinku vysokej dávky.


2. Udržiavacia liečba:


Remisie, ktoré boli indukované cytarabínom alebo inými liekmi, sa môžu udržiavať podávaním

intravenóznej alebo subkutánnej injekcie 1 mg/kg raz alebo dvakrát týždenne.


Deti a dospievajúci:


Zdá sa, že deti tolerujú vyššie dávky v porovnaní s dospelými a ak sa uvádza rozsah dávok, deti majú dostať vyššiu dávku a dospelí nižšiu.


Starší pacienti:


Nie sú k dispozícii informácie, ktoré by odporučili, že zmena dávkovania je nutná u starších pacientov.

Starší pacient však netoleruje liekovú toxicitu tak dobre ako mladší pacient, preto osobitnú pozornosť treba venovať liekom navodenej leukopénii, trombocytopénii a anémii s náležitým začatím podpornej liečby, ak je indikovaná.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na cytarabín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok injekcie cytarabínu.


Liečba cytarabínom sa nemá zvažovať u pacientov s už existujúcim útlmom kostnej drene vyvolaným liekmi, kým lekár nerozhodne, že takýto manažment je najvhodnejšou alternatívou pre pacienta. Cytarabín sa nemá používať pri liečbe nemalígnych ochorení s výnimkou imunosupresív.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia:

Cytarabín spôsobuje silný útlm kostnej drene. U pacientov s už existujúcim útlmom kostnej drene vyvolaným liekmi je na začiatku liečby potrebná opatrnosť. Pacienti, ktorým sa podáva tento liek, musia byť pod dôsledným lekárskym dohľadom a počas úvodnej liečby sa musí denne kontrolovať počet leukocytov a trombocytov. Po vymiznutí blastov z periférnej krvi sa majú vykonávať časté vyšetrenia kostnej drene.


Na zvládnutie komplikácií súvisiacich s útlmom kostnej drene potenciálne fatálnych (infekcia vyvolaná granulocytopéniou a inou poruchou obranyschopnosti a sekundárna hemorágia pri trombocytopénii) musí byť dostupné vybavenie. Pri liečbe cytarabínom sa vyskytli anafylaktické reakcie. Bol hlásený jeden prípad anyfylaxie, ktorá vyústila do akútnej kardiopulmonálnej zástavy a vyžadovala resuscitáciu pacienta. Táto reakcia sa vyskytla ihneď po intravenóznom podaní cytarabínu.

Po niekoľkých experimentálnych režimoch dávkovania cytarabínu bola hlásená závažná a v niektorých prípadoch fatálna toxicita CNS, GI a pľúc (odlišná od tých, ktoré sa pozorovali pri štandardných terapeutických režimoch s cytarabínom). Tieto rekcie zahŕňajú reverzibilnú toxicitu rohovky, dysfunkciu mozgu a mozočku, zvyčajne reverzibilnú; ospalosť, kŕče, závažné gastrointestinálne ulcerácie vrátane pneumatosis cystoides intestinalis vedúcej k peritonitíde; sepsu a pečeňové abscesy a pľúcny edém.


Preukázala sa karcinogenita cytarabínu u zvierat. Pri navrhovaní dlhodobej liečby pacienta je potrebné vziať do úvahy možnosť podobného účinku u ľudí.


Opatrenia:

Pacienti liečení cytarabínom sa musia starostlivo monitorovať. Povinné je časté sledovanie trombocytov a leukocytov. Pri farmakologicky navodenom útlme kostnej drene s poklesom počtu trombocytov pod 50 000/mm3 alebo počtu polymorfonukleárnych leukocytov pod 1 000/mm3 sa má liečba prerušiť alebo zmeniť. Po prerušení podávania môže dôjsť k ďalšiemu poklesu počtu krvných elementov v periférnej krvi s najnižšími hodnotami za päť až sedem dní po poslednom podaní lieku. V indikovaných prípadoch možno liečbu opätovne zahájiť, ak sa objavia konkrétne znaky regenerácie kostnej drene (na základe opakovaných vyšetrení kostnej drene). U pacientov, u ktorých sa s podávaním lieku čaká až do dosiahnutia “normálnych“ hodnôt periférneho krvného obrazu, môže dôjsť k zhoršeniu kontroly ochorenia.


U dospelých pacientov s akútnou nelymfocytovou leukémiou sa po konsolidácii vysokými dávkami cytarabínu, daunorubicínu a asparginázy vyskytla periférna motorická a senzorická neuropatia.

Pacienti liečení vysokými dávkami cytarabínu sa musia sledovať pre možnosť rozvoja neuropatie, keďže môžu byť potrebné zmeny dávkovacích režimov na zabránenie ireverzibilných neurologických porúch.


Po liečbe vysokými dávkami cytarabínu sa vyskytla závažná a niekedy fatálna pulmonálna toxicita, syndróm dychovej tiesne u dospelých a pľúcny edém.


Pri rýchlom intravenóznom podávaní pacienti často pociťujú nauzeu a môžu vracať aj niekoľko hodín po skončení podávania. Pri podávaní formou infúzie sú tieto účinky menej závažné.


U pacientov liečených štandardnými dávkami cytarabínu v kombinácii s inými liekmi bol hlásený zápal pobrušnice (peritonitída) a kolitída s pozitívnym gaujakovým testom spolu s neutropéniou a trombocytopéniou. Pacienti klinicky odpovedali na liečbu bez chirurgického zásahu.

Neskorá progresívna ascendentná paralýza vedúca k úmrtiu sa hlásila u detí s akútnou myeloblastovou leukémiou (AML) po intratekálnom a intravenóznom podaní cytarabínu v štandardných dávkach v kombinácii s inými liekmi.


Zdá sa, že ľudská pečeň detoxikuje značnú frakciu podanej dávky.

U pacientov so zhoršenou funkciou pečene sa má cytarabín podávať s opatrnosťou a pri zníženej dávke.


U pacientov liečených cytarabínom sa musí pravidelne kontrolovať kostná dreň, funkcia pečene a obličiek.


Bezpečnosť používania lieku u dojčiat sa nestanovila.


Podobne ako iné cytotoxické lieky, aj cytarabín môže vyvolať hyperurikémiu ako dôsledok rýchlej lýzy nádorových buniek. Lekár má u pacienta sledovať hladinu kyseliny močovej v krvi a byť pripravený použiť podporné a farmakologické opatrenia, ktoré môžu byť potrebné pri riešení tohto problému.


Imunosupresívne účinky/Zvýšená citlivosť na infekcie. Podávanie živých alebo živých oslabených vakcín u pacientov s imunitným systémom oslabeným podávaním chemoterapeutík vrátene cytarabínu môže viesť k vážnym alebo fatálnym infekciám. U pacientov liečených cytarabínom sa má zabrániť očkovaniu živou vakcínou. Môžu sa podať usmrtené alebo inaktivované vakcíny, avšak klinická odpoveď na tieto vakcíny môže byť znížená.


4.5 Liekové a iné interakcie


5-fluórcytozín sa nemá podávať súbežne s cytarabínom keďže sa preukázalo, že počas takejto liečby dochádza k rušeniu terapeutického účinku 5-fluórcytozínu.


Reverzibilné poklesy plazmatických koncentrácií digoxínu v rovnovážnom stave a vylučovanie glykozidu obličkami sa pozorovali u pacientov užívajúcich beta-acetyldigoxín a liečených chemoterapeutickými režimami s cyklofosfamidom, vinkristínom a prednizónom s alebo bez cytarabínu alebo prokarbazínu. Plazmatické koncentrácie digoxínu v rovnovážnom stave sa nezmenili. Z tohto dôvodu sa majú u pacientov s podobnými kombinovanými chemoterapeutickými režimami sledovať plazmatické hladiny digoxínu. Použitie digoxínu u takýchto pacientov sa môže považovať za alternatívu.


In-vitro interakčné štúdie medzi gentamicínom a cytarabínom preukázali antagonistický účinok cytarabínu na citlivosť kmeňov Klebsiella pneumoniae. Nedostatočne rýchla terapeutická odpoveď na gentamicín u pacientov s infekciou K. Pneumoniae liečených cytarabínom môže vyžadovať prehodnotenie antimikrobiálnej liečby.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Cytarabín je známy svojou teratogenitou u niektorých živočíšnych druhov. U tehotných žien alebo u žien, ktoré môžu byť tehotné, sa môže cytarabín použiť až po dôkladnom zvážení potenciálnych prínosov a možných rizík. Muži a ženy musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby a 6 mesiacov po liečbe.


Laktácia

Tento liek sa za normálnych okolností nesmie podávať tehotným pacientkam, alebo dojčiacim matkám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Cytarabín nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Napriek tomu, pacienti podstupujúci chemoterapiu majú byť upozornení, že môžu mať zhoršenú schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje a poučení, aby sa v prípade, že k tomu dôjde týmto činnostiam vyhli.


 1. Nežiaduce účinky


V súvislosti s liečbou cytarabínom sa hlásili nasledujúce nežiaduce účinky:


Frekvencie sú definované použitím nasledujúcich konvencií:

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov)


Nežiaduce účinky závisia od dávky cytarabínu. Najčastejšie nežiaduce účinky sú gastrointestinálne. Cytarabín má toxický vplyv na kostnú dreň a spôsobuje hematologické nežiaduce účinky.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Menej časté: perikarditída


Veľmi zriedkavé: arytmia


Poruchy krvi a lymfatického systému


Časté: Anémia, megaloblastóza, leukopénia, trombocytopénia


Neznáme: pokles retikulocytov


Závažnosť týchto reakcií závisí od dávky a dávkovacieho režimu. Možno očakávať bunkové zmeny

v morfológii kostnej drene a náteroch periférnej krvi.


Poruchy nervového systému


Časté: pri vysokých dávkach vplyv na cerebelárne alebo cerebrálne funkcie so zhoršením úrovne

vedomia, dysartria, nystagmus


Menej časté: bolesť hlavy


Neznáme: nervová toxicita, neuritída, závrat


Poruchy oka


Časté: reverzibilná hemoragická konjunktivitída (fotofóbia, pálenie, poruchy videnia, zvýšené

slzenie), keratitída


Neznáme: konjuktivitída (môže sa vyskytnúť s vyrážkou)


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka amediastína


Menej časté: pneumónia, dyspnoe, bolesť hrdla


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Časté: dysfágia, bolesť brucha, nauzea, vracanie, hnačka, zápal alebo ulcerácia v ústnej dutine a

análnej oblasti


Menej časté: ezofagitída, ezofageálna ulcerácia, pneumatosis cystoides intestinalis, nekrotizujúca

kolitída,


Neznáme: pankreatitída


Poruchy obličiek a močových ciest


Menej časté: porucha funkcie obličiek, retencia moču


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Časté: reverzibilné kožné nežiaduce účinky ako erytém, bulózna dermatitída, urtikária, vaskulitída, alopécia


Menej časté: kožné ulcerácie, pruritus, pálivá bolesť dlaní a chodidiel


Veľmi zriedkavé: neutrofilná ekrinná hidradentitída


Neznáme: tvorba škvŕn, vyrážka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Menej časté: myalgia, artralgia


Poruchy metabolizmu a výživy


Časté: anorexia, hyperurikémia


Infekcie a nákazy


Menej časté: sepsa (imunosupresia), celulitída v mieste podania injekcie


Neznáme: pneumónia, absces pečene


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)


Menej časté: lentigo


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Časté: horúčka, tromboflebitída v mieste podania injekcie


Menej časté: bolesť na hrudi


Poruchy imunitného systému


Menej časté: anafylaxia


Neznáme: alergický edém


Poruchy pečene a žlčových ciest


Časté: reverzibilné účinky na pečeň so zvýšenými hladinami enzýmov


Menej časté: žltačka


Neznáme: hepatálna dysfunkcia


Cytarabínový (Ara-C) syndróm:

6 - 12 hodín po začatí liečby sa môže vyskytnúť horúčka, myalgia, bolesť kostí, občasná bolesť na hrudi, exantém, konjunktivitída a nauzea. Na profylaxiu a liečbu sa môže zvážiť použitie kortikosteroidov. Ak kortikoidy účinkujú, liečba cytarabínom môže pokračovať.


Liečba vysokými dávkami


Infekcia a nákazy: sepsa, absces pečene


Poruchy nervového systému:

Po liečbe vysokými dávkami cytarabínu sa u 8 - 37 % liečených pacientov objavili príznaky poruchy funkcie mozgu alebo mozočku ako sú zmeny osobnosti, zmena bdelosti, dysartria, ataxia, tremor, nystagmus, bolesť hlavy, zmätenosť, ospalosť, závraty, kóma, kŕče atď. Periférna motorická a senzorická neuropatia sa tiež hlásili pri liečbe vysokými dávkami. U starších pacientov (> 55 rokov) môže byť výskyt ešte vyšší. Ďalšie predisponujúce faktory sú poškodená funkcia pečene a obličiek, predchádzajúca liečba CNS (napr. rádioterapia) a alkoholová závislosť. Vo väčšine prípadov sú poruchy CNS reverzibilné.


Riziko toxicity CNS sa zvyšuje, ak je liečba cytarabínom podávaným vo vysokých dávkach intravenózne kombinovaná s inou liečbou toxickou pre CNS ako je rádioterapia alebo podávanie vysokých dávok iného lieku.


Poruchy oka: toxicita rohovky


Poruchy kože a podkožného tkaniva: kožná vyrážka vyúsťujúca do deskvamácie, alopécia


Vírusové, bakteriálne, mykotické, parazitárne alebo saprofytické infekcie v ktorejkoľvek časti tela môžu súvisieť s použitím samotného cytarabínu alebo cytarabínu v kombinácii s inými imunosupresívami po dávkach imunosupresív, ktoré ovplyvňujú bunkovú a humorálnu imunitu. Tieto infekcie môžu byť mierne, ale aj závažné.


Popísal sa cytarabínový syndróm. Charakterizuje ho horúčka, myalgia, bolesť kostí, občasná bolesť na hrudi, makulopapulárna vyrážka, konjuktivitída a malátnosť. Zvyčajne sa objavuje 6 -12 hodín po podaní lieku. Ukázalo sa, že kortikosteroidy môžu byť prospešné v liečbe a predchádzaní tohto syndrómu. Ak symptómy tohto syndrómu sú dosť závažné na to, aby sa pokračovalo v liečbe, má sa zvážiť použitie kortikosteroidov, ako aj pokračovanie v liečbe cytarabínom.


Poruchy gastrointestinálneho traku:

Najmä pri liečbe vysokými dávkami cytarabínu sa okrem bežných príznakov môže objaviť viac závažnejších reakcií. Bola hlásená perforácia čreva alebo nekróza s ileom a peritonitídou.


Pečeňové abscesy, hepatomegália, Buddov-Chiariov syndróm (trombóza hepatálnych vén) a pankreatitída boli hlásené po liečbe vysokými dávkami.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:


Najmä pri liečbe vysokými dávkami sa môžu vyvinúť klinické príznaky podobné tým pri pulmonálnom edéme/ARDS. Táto reakcia je pravdepodobne spôsobená poškodením alveolárnych kapilár. Je zložité zhodnotiť frekvenciu výskytu (v rôznych publikáciách je uvedená ako 10 - 26 %), pretože u pacientov obvykle dochádza k relapsu, a preto k týmto nežiaducim účinkom môžu prispievať aj iné faktory.


Iné:


Po liečbe cytarabínom bola hlásená kardiomyopatia a rabdomyolýza. Bol hlásený jeden prípad anafylaxie, ktorá vyústila do kardiopulmonálnej zástavy a vyžadovala resuscitáciu. K tomu došlo bezprostredne po intravenóznom podaní cytarabínu.


Gastrointestinálne nežiaduce účinky sú miernejšie po podaní cytarabínu formou infúzie.

Na profylaxiu hemoragických konjunktivitíd sa odporúčajú lokálne glukokortikoidy.


Cytarabín sa neodporúča na intratekálne podanie, pri tomto použití boli však hlásené nasledovné nežiaduce účinky. Očakávané systémové reakcie: útlm kostnej drene, nauzea, vracanie. Ojedinele sa hlásila závažná toxicita miechy vedúca dokonca ku kvadriplégii a paralýze, nekrotizujúca encefalopatia, slepota a iné jednotlivé neurotoxicity.


4.9 Predávkovanie


Pri predávkovaní: prerušenie liečby, následný manažment útlmu kostnej drene vrátane transfúzie celej krvi alebo len krvných doštičiek a antibiotík podľa potreby.


Cytarabín sa dá odstrániť hemodialýzou.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analógy pyrimidínu,

ATC kód: L01BC01


Cytarabín, analóg pyrimidínového nukleozidu, je antineoplastikum, ktoré inhibuje syntézu kyseliny deoxyribonukleovej. Má tiež antivírusové a imunosupresívne vlastnosti. Podrobné štúdie mechanizmu cytotoxicity in vitro naznačujú, že primárnym účinkom cytarabínu je inhibícia syntézy deoxycytidínu; inhibícia cytidýnkinázy a včlenenie zlúčeniny do nukleových kyselín, môžu tiež zohrávať úlohu v jeho cytostatickom a cytotoxickom pôsobení.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


V pečeni a obličkách je cytarabín deaminovaný na arabinofuranozyluracil. Po intravenóznom podaní u ľudí je len 5,8 % podanej látky vylúčenej močom v nezmenenej forme počas 12 - 24 hodín, 90 % dávky je vylúčenej ako inaktívny deaminovaný produkt. Zdá sa, že cytarabín sa rýchlo metabolizuje, predovšetkým v pečeni a pravdepodobne aj v obličkách. U väčšiny pacientov po jednorazových vysokých dávkach podaných intravenózne klesnú koncentrácie v krvi na nemerateľnú hodnotu do 15 minút. U niektorých pacientov je cirkulácia lieku nepreukázateľná už 5 minút po injekčnom podaní.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


K dispozícii nie sú relevantné predklinické údaje pre predpisujúceho lekára okrem tých, ktoré sú uvedené v iných bodoch tohto Súhrnu charakteristických vlastností lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Makrogol 400

Trometamol

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Inkompatibility s: heparínom, inzulínom, metotrexátom, 5-fluóruracilom, nafacilínom, oxacilínom, penicilínom G, metylprednizolónsukcinátom.


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


Stability pred použitím: Chemická a fyzikálna stabilita sa preukázala s 0,9 % injekčným roztokom chloridu sodného a 5 % injekčným roztokom glukózy počas 24 hodín pri teplote nižšej ako 25°C a až 72 hodín pri teplote 2-8°C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych okolností by nemali prekročiť 24 hodín pri 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie nevykonalo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v chladničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


1 ml roztoku:

Injekčný roztok je naplnený v 2 ml bezfarebných sklenených injekčných liekovkách typu I uzavretých 13 mm šedou gumenou zátkou a 13 mm hliníkovým vyklápacím priehľadným modrým viečkom.


5 ml roztoku:

Injekčný roztok je naplnený v 5 ml bezfarebných injekčných liekovkách typu I s 20 mm šedou gumenou zátkou a 20 mm hliníkovým vyklápacím priehľadným modrým viečkom.


10 ml roztoku:

Injekčný roztok je naplnený v 10 ml bezfarebných injekčných liekovkách typu I uzavretých 20 mm šedou gumenou zátkou a 20 mm hliníkovým vyklápacím priehľadným viečkom.


20 ml roztoku:

Injekčný roztok je naplnený v 20 ml bezfarebných sklenených injekčných liekovkách typu I uzavretých 20 mm šedou gumenou zátkou a 20 mm hliníkovým vyklápacím viečkom kráľovskej modrej farby.


Veľkosti balenia:

1 x 1 ml injekčná liekovka, 5 1 ml injekčných liekoviek

1 x 5 ml injekčná liekovka, 5 5 ml injekčných liekoviek

1 x 10 ml injekčná liekovka

1 x 20 ml injekčná liekovka


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad treba zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.


Po otvorení sa obsah každej liekovky musí ihneď použiť a nie uchovávať.


Voda na injekciu, 0,9 % roztok chloridu sodného alebo 5 % roztok glukózy sú často používané infúzne roztoky pre cytarabín. Musí sa zaistiť kompatibilita pred zmiešaním s akoukoľvek inou látkou.


Infúzne roztoky s obsahom cytarabínu sa musia ihneď použiť.


Likvidácia:

Pri likvidácii umiestnite odpad do vysokorizikového vaku na likvidáciu odpadov (pre cytotoxické látky) a spáľte pri teplote 1100oC. Ak dôjde k rozliatiu, treba zamedziť prístupu k postihnutej oblasti a treba mať dostatočnú ochranu ako sú rukavice a bezpečnostné okuliare. Zamedzte šíreniu a vyčistite plochu absorbčným papierom/materiálom. Pri rozliatí použite 5% roztok chlórnanu sodného. Kontaminovaná plocha sa má vyčistiť veľkým množstvom vody. Kontaminovaný materiál umiestnite do nepresakujúceho odpadového vaku na cytotoxické látky a spáľte pri teplote 1100oC.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Accord Healthcare Limited

Sage House,

319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Veľká Británia


8. Registračné číslo


44/ 0177/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. Dátum revízie TEXTU10

Cytarabine Accord 100 mg/ml injekčný a infúzny roztok