+ ipil.sk

Daivobet gélPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Daivobet gél

50 mikrogramov/0,5 mg/g
Aplikátor


kalcipotriol/betametazón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Daivobet gél a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Daivobet gél

3. Ako používať Daivobet gél

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Daivobet gél

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Daivobet gél a na čo sa používa


Daivobet gél sa používa na lokálnu liečbu psoriázy na koži hlavy u dospelých a na liečbu kože s miernou až stredne závažnou ložiskovou psoriázou (psoriáza vulgaris) na iných miestach tela u dospelých. Psoriáza je spôsobená príliš rýchlou tvorbou buniek kože. To spôsobuje sčervenanie, odlupovanie a zhrubnutie kože.


Daivobet gél obsahuje kalcipotriol a betametazón. Kalcipotriol pomáha znížiť rýchlosť rastu buniek kože na normálne hodnoty a betametazón znižuje zápal.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Daivobet gél


Nepoužívajte Daivobet gél:

- ak ste alergický na kalcipotriol, betametazón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte problémy s hladinou vápnika v tele (opýtajte sa svojho lekára),

- ak máte určité typy psoriázy: erytrodermický, exfoliatívny a pustulózny (opýtajte sa svojho lekára).


Daivobet gél obsahuje silný steroid, preto ho NEPOUŽÍVAJTE na pokožku pri:

- infekciách spôsobených vírusmi (napr. opary alebo ovčie kiahne),

- infekciách spôsobených kvasinkami (napr. atletická noha alebo plesňové ochorenie kože),

- infekciách spôsobených baktériami,

- infekciách spôsobených parazitmi (napr. svrab),

- tuberkulóze (TBC) alebo syfilise,

- periorálnou dermatitíde (červené vyrážky okolo úst),

- tenkej koži, krehkých cievach, roztiahnutí pokožky (strie),

- ichtyózou (suchá pokožka so šupinami),

- akné (uhry),

- ružienke (závažné sčervenanie kože tváre),

- vredoch alebo poškodenej pokožke,

- svrbení análneho otvoru (konečníka) alebo genitálií (pohlavných orgánov).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Daivobet gél, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru, alebo lekárnika, ak:

- používate iné lieky, ktoré obsahujú kortikosteroidy, pretože to môže viesť k vzniku vedľajších účinkov,

- ste tento liek používali dlhodobo a chcete prestať (pretože existuje riziko zhoršenia psoriázy alebo opätovného „vzplanutia“ ochorenia, ak sa steroidy prestanú náhle používať),

- máte diabetes mellitus (cukrovku), pretože hladina cukru/glukózy v krvi môže byť ovplyvnená steroidmi,

- došlo k infekcii kože, pretože môže byť potrebné liečbu ukončiť,

- máte určitý typ psoriázy s názvom psoriasis guttata,

- máte závažné ochorenie pečene alebo obličiek.


Osobitné upozornenia

- Nepoužívajte na viac ako 30 % povrchu vášho tela alebo nepoužívajte viac ako 15 gramov za deň.

- Nepoužívajte pod kúpaciu čiapku, bandáže alebo obväzy, pretože to zvyšuje riziko absorpcie steroidu.

- Nepoužívajte na rozsiahle plochy poškodenej kože alebo v záhyboch kože (na slabinách, v podpazuší alebo pod prsiami), pretože to zvyšuje vstrebávanie steroidu.

- Nepoužívajte na tvár alebo genitálie (pohlavné orgány), pretože sú veľmi citlivé na steroidy.

- Neopaľujte sa, nepoužívajte často solárium a iné formy liečby svetlom.


Deti a dospievajúci

Daivobet gél sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Daivobet gél

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre.


Tehotenstvo a dojčenie

Nepoužívajte Daivobet gél, ak ste tehotná (alebo môžete byť tehotná) alebo ak dojčíte, pokiaľ to predtým neodsúhlasil váš lekár. Ak váš lekár odsúhlasil, že môžete dojčiť, buďte opatrná a nepoužívajte Daivobet gél v oblasti pŕs.


Predtým ako začnete používať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek neovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Daivobet gél obsahuje butylhydroxytoluén

Daivobet gél obsahuje butylhydroxytoluén (E321), ktorý môže spôsobiť lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu) alebo podráždenie očí a slizníc.


3. Ako používať Daivobet gél

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ako aplikovať Daivobet gél: použitie na kožu.


Pred použitím si starostlivo prečítajte návod na použitie aplikátora Daivobet gélu, ktorý nájdete na konci tejto príbalovej informácie.

V návode na použitie sú uvedené pokyny na zostavenie, použitie, čistenie a skladovanie aplikátora Daivobet gélu.


Aplikátor Daivobet gélu je v ďalšom texte tejto príbalovej informácie označovaný ako „aplikátor“.


Návod na správne použitie Daivobet gélu

- Používajte len na psoriázu a nepoužívajte na kožu, kde nie je psoriáza.

- Daivobet gél naneste na postihnutú oblasť pomocou aplikátora a jemne ho vmasírujte, až kým oblasť postihnutá psoriázou nebude pokrytá tenkou vrstvou gélu.

- Nagélovanú kožu neobväzujte, tesne neprikrývajte ani nezabaľujte.

- Ak sa vám Daivobet gél dostal na prsty, po jeho použití si dôkladne umyte ruky. To zabráni náhodnému prenosu gélu na iné časti tela (najmä na tvár, ústa a do očí).

- Nerobte si starosti, ak sa časť gélu náhodne dostane na normálnu kožu v blízkosti psoriázy, ale ho zotrite, ak ste ho naniesli príliš ďaleko.

- Aby ste dosiahli optimálny účinok, neodporúča sa sprchovať ani kúpať sa hneď po použití Daivobet gélu.

- Po nanesení gélu sa vyhnite kontaktu s textíliami, ktoré sa ľahko zašpinia od tuku (napr. hodváb).

- Pred použitím Daivobetu si nemusíte umyť vlasy.

- Optimálny účinok dosiahnete, keď si vlasy neumyjete hneď po použití Daivobetu. Nechajte Daivobet pôsobiť na koži hlavy celú noc alebo v priebehu dňa.


Dĺžka liečby

- Gél používajte raz denne. Môže byť vhodnejšie používať gél večer.

- Bežná dĺžka počiatočnej liečby je 4 týždne pre kožu hlavy a 8 týždňov pre oblasti na iných miestach ako na koži hlavy.

- Váš lekár môže rozhodnúť o inej dĺžke liečby.

- Váš lekár môže rozhodnúť o opakovanej liečbe.

- Nepoužívajte viac ako 15 gramov počas jedného dňa (zodpovedá 300 stlačeniam pumpičky).

- Na liečbu kože hlavy je obvykle dostatočné množstvo 1 až 4 g denne (zodpovedá 20 až 80 stlačeniam pumpičky).


Ak používate iné lieky obsahujúce kalcipotriol, celkové množstvo liekov obsahujúcich kalcipotriol nesmie presiahnuť 15 gramov denne a liečená plocha nemá presiahnuť 30 % celkového povrchu tela. Jedným stlačením pumpičky vytlačíte 0,05 g Daivobet gélu.


Čo môžem očakávať, ak používam Daivobet gél?

U väčšiny pacientov sa prejavia viditeľné výsledky po 2 týždňoch, aj keď psoriáza v tom čase nie je celkom vyliečená.


Ak použijete viac Daivobet gélu, ako máte

Ak ste použili viac ako 15 gramov počas jedného dňa, kontaktujte svojho lekára.

Príliš dlhé používanie Daivobet gélu môže tiež spôsobiť problém s vápnikom v krvi, čo sa po ukončení liečby zvyčajne upraví.

Váš lekár možno bude potrebovať urobiť krvné testy, aby skontroloval, či nadmerné používanie gélu nespôsobilo problém s vápnikom v krvi.

Príliš dlhé používanie môže spôsobiť aj to, že nadobličky prestanú správne fungovať (nadobličky sa nachádzajú pri obličkách a produkujú hormóny).


Ak zabudnete použiť Daivobet gél

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Daivobet gél

Daivobet gél prestaňte používať podľa toho, ako vám povedal váš lekár. Možno bude potrebné, aby ste liek prestali používať postupne, najmä v prípade, že ste ho používali dlhodobo.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Približne u 1 z 12 pacientov sa môžu objaviť vedľajšie účinky, ale väčšina týchto účinkov sa prejavuje v mieste použitia gélu.


Závažné vedľajšie účinky

Ak sa vyskytne čokoľvek z nasledujúceho, bezodkladne to oznámte vášmu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Môže byť potrebné liečbu ukončiť.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené pre Daivobet gél:

Menej časté (postihujú menej ako 1 pacienta zo 100)

- Zhoršenie psoriázy. Ak sa vám psoriáza zhorší, čo najskôr to oznámte svojmu lekárovi.


Je známe, že niektoré vedľajšie účinky sú spôsobené betametazónom (silný steroid), čo je jedna zo zložiek Daivobet gélu. Ak sa objavia ktorékoľvek z týchto závažných vedľajších účinkov, ihneď to oznámte svojmu lekárovi. Tieto vedľajšie účinky sú pravdepodobnejšie pri dlhodobom používaní alebo pri používaní pod okluzívnym krytím.

Vedľajšie účinky zahŕňajú:

- Nadobličky vám môžu prestať správne fungovať. Príznakmi sú únava, depresia a úzkosť.

- Šedý zákal (príznakmi sú nejasné a zahmlené videnie, ťažkosti s videním v noci a citlivosť na svetlo) alebo stúpajúci tlak vo vnútri oka (príznakmi sú bolesť oka, sčervenanie oka, zhoršené alebo zahmlené videnie).

- Infekcie (pretože váš imunitný systém, ktorý bojuje s infekciami, môže byť potlačený alebo oslabený).

- Pustulózna psoriáza (červený povrch so žltkavými pľuzgiermi, zvyčajne na rukách alebo nohách). Ak si všimnete tieto príznaky, prestaňte Daivobet gél používať a čo najskôr to oznámte svojmu lekárovi.

- Vplyv na metabolickú kontrolu diabetes mellitus (ak máte cukrovku, môže sa u vás objaviť kolísanie hladiny glukózy v krvi).


Závažné vedľajšie účinky, o ktorých je známe, že sú zapríčinené kalcipotriolom

- Alergické reakcie s hlbokým opuchom tváre alebo iných častí tela, napr. rúk alebo nôh. Môže sa vyskytnúť aj opuch úst/hrdla a problémy s dýchaním. Ak máte alergickú reakciu, prestaňte Daivobet gél používať, okamžite to oznámte lekárovi alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice.

- Liečba týmto gélom môže spôsobiť zvýšenie hladiny vápnika v krvi alebo moči (zvyčajne pri použití príliš veľkého množstva gélu). Príznakmi zvýšenej hladiny vápnika v krvi sú bolesť kostí, zápcha, nechutenstvo, nevoľnosť a vracanie. Toto môže byť závažné a máte ihneď kontaktovať lekára. Po ukončení liečby sa hladiny vrátia do normálu.


Menej závažné vedľajšie účinky

Nasledujúce menej závažné vedľajšie účinky boli zaznamenané pre Daivobet gél:

Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 pacientov)

- Svrbenie


Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 pacientov)

 • Podráždenie oka

 • Pocit pálenia kože

 • Bolesť alebo podráždenie kože

 • Zápal alebo opuch korienkov vlasov (folikulitída)

 • Vyrážka so zápalom kože (dermatitída)

 • Začervenanie kože v dôsledku rozšírenia malých krvných ciev (erytém)

 • Akné (uhry)

 • Suchá pokožka

 • Vyrážka

 • Pustulózna vyrážka


Menej závažné vedľajšie účinky spôsobené dlhodobým používaním betametazónu zahŕňajú nasledovné. V prípade, že sa u vás objavia, povedzte to lekárovi alebo zdravotnej sestre hneď, ako to bude možné.

- Stenčenie kože

- Objavenie sa krvných ciev alebo trhlín na koži (strií)

- Zmeny v raste vlasov

- Červené vyrážky okolo úst (periorálna dermatitída)

- Zapálené alebo opuchnuté vyrážky na koži (alergická kontaktná dermatitída)

- Malé biele bodky (koloidné mílie)

- Depigmentácia (zosvetlenie farby kože)


Menej závažné vedľajšie účinky zapríčinené kalcipotriolom zahŕňajú:

- Citlivosť kože na svetlo spôsobujúca vyrážku

- Ekzém


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Daivobet gél

- Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

- Nepoužívajte Daivobet gél po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na náplni po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

- Neuchovávajte v mrazničke.

- Aplikátor je jednorazový. Aplikátor so zvyšným gélom zlikvidujte 3 mesiace po prvom otvorení.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Daivobet gél obsahuje

Liečivá sú:

kalcipotriol a betametazón.

Jeden gram gélu obsahuje 50 mikrogramov kalcipotriolu (vo forme monohydrátu) a 0,5 mg betametazónu (vo forme dipropionátu).


Ďalšie zložky sú:

- tekutý parafín

- polyoxypropylén-11-stearyléter

- hydrogénovaný ricínový olej

- butylhydroxytoluén (E321)

- racemický α-tokoferol


Ako vyzerá Daivobet gél a obsah balenia

Daivobet gél je takmer priesvitný bezfarebný až mierne sivobiely gél v polypropylénovej náplni (s polyetylénovým piestom s vysokou hustotou a uzáverom so závitom). Náplň a hlavu aplikátora (polypropylénový vonkajší obal, polyoxymetylénová páčka a termoplastická elastomérová dýza) je nutné pred prvým použitím spojiť. Polypropylénový kryt slúži na uchovávanie.

Náplň (náplne), hlava (hlavy) aplikátora a kryt (kryty) sú uložené v škatuli.

Veľkosti balenia: 60 g (zodpovedá 68 ml) a 2 x 60 g (zodpovedá 2 x 68 ml)


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Dánsko


Výrobca:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Dánsko


LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma)

285 Cashel Road

Dublin 12

Írsko


Návod na použitie aplikátora nájdete na konci tejto písomnej informácie pre používateľa.

Ďalšie informácie o tomto lieku získate od miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


LEO Pharma s.r.o.

Regus Business Centre

Karadžičova 8/A

821 08 Bratislava

Slovenská republika


Tel.: +421 2 5939 6236


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Daivobet®: Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Island, Lotyšsko, Litva, Malta, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko

Dovobet® : Belgicko, Cyprus, Grécko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Spojené kráľovstvo


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v júli 2014.


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) http://www.sukl.sk/.


Návod na použitie

aplikátora Daivobet gélu


Pred použitím si starostlivo prečítajte všetky informácie pre pacienta a návod na použitie – aj keď ste Daivobet gél používali už predtým.

Aplikátor Daivobet gélu slúži na nanášanie Daivobet gélu na kožu tela a hlavy postihnutú ložiskovou psoriázou. S použitím aplikátora Daivobet gélu môžete nanášať Daivobet® gél bez toho, aby sa vám dostal na prsty.

Vždy dodržujte pokyny svojho lekára pre liečbu psoriázy.

Daivobet gél ani aplikátor nepožičiavajte iným osobám.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Aplikátor Daivobet géluopAr0tJS6djSln98AAAAgIcBtBrQDNAKw2g0lhSXXLhwftjw4XK5k16vP3TggEQq7d/3CZw2tlX4Y+F9YbFYbm7uBQX5Go3GOn8vAwk1qjOXySJ3h8PmmAgqNdo91wO1vG2RWk0qlfr4+e7avj09IzMwwL8pdgcAAABoUYBWA5oH2hct8coVg04XGRXFZrPKy6svXbwUGBSkdnVpRc5qGBaLrVQobqSl1tXV0iOxXx5ByTKtVltfXy9zkrFZbEYDV7Z/g0q3w6TkHfrSJiISabWUlBTQagAAAP8FQKsBzczVK1fQZ5s2bdBnVnZWdmZG7yf6SCWSVqTSsKxkMpkKpaKqqqq+rg6pK4PRyMRxrExzB6jBYKitreXz+QzmfdZgYDCYt8s2MEJDQ9DA1SuJgwYOuL/1AAAAAK0Q0GpA84BtZkajMSsjAw0E+Puh4ZSUNDQpIjISu7K1FrsabieLxRSLxZqaGiTImCwWzsrxYCUK7o5SqZTJ5anJKWRGXKHQsSsHAAAAWhqg1YDmBGdQw0YppNUunjuLvsZ27GjOUtEahBoGl1H39fPjsNkFhYUGg8Hc+CbYBZFQFBgUdOtWelVl1V3qxAMAAACPB6DVgGbDbFqjUlEgrVOv1eXm5rq4uzs7K+m0sa1FruEGyxUKtC8lxSUEVa6AaJpcvhwux9fX7/LFi2Vlpa6uLg5fPwAAANCiAK0GNA8MS5VagpI1aECj0VRVVqrVatwB2lpUGgYrS6lUymIyqyqrCEqAkvvVBDvCYrHCIyI2rV935WoS9vMDAAAAHgNMVKkbws4FCLQa0DzgE5H8pL4yGExtvVar08mdVUirtS6hhkHNVipJi2BxcRFOdXu/haTuEXRo1C4uHA7n5o00o9GIpJvDNwEAAAA8YhiWtJmEXRoE0GpA84CFmsFg0Ol0QpGIeplo7jY9BGR2X6NRpXJGEiovN4fO9Eul5nDwjqE1hoe3EQiFly5cqK/XCoXgsgYAANDqMed3aqwIIWg1oNlA52JtbW11TY2Lmxu2pZERBgZDq8h/a4OJyn/G5/FEYnF1VRUZW4AnNI2BkM1mBwaHFBYWFBQW+vn6NMUmAAAAgEcO+fhjczhgVwOaBxsFZsnZQQUQEGjAIBQKJWJJSXEx9v0iWpXLGt1gd0/P/Ly8yspKpVJJl6i3ds4j7A7Fg20uODg46erVnOxsXx9venwrOmIAAACADbiWoLNSAXY1oDmxkSk1mhqNRiNXKFhkKn+tiTDp9XobTdPy9QfDAhp2VqkzqGwaSKuZO0Cp3bidwoPeHYsP6QNsDi3r5eWpqanOzsoyGo1MJtNgNLIo97iWf7gAAAAAeyxmCoLH49lMAq0GPDroNBw4oZpeb0hLu1FcVOzj64fGCIUCuZPTpYsXDVQ3aOvSHHjXcHiBXq+rrSXLTDEYTOugHvSp1+nUXl4cyr5NPLAMpUpOBYeFIY177vz5Z597lqAqxztwdwAAAIBHDHoiVFdX1dTU2Pe9gFYDHhFGi7MkDikoLCzctGnLhnVrkazp1bsXk0WmWHNWq01GY2lZmUdrS/GKE8WhAZWzs7ZeW1VVZdMBiqirq0MXodFkLtz+MOoKLeuiVotEomtXrmCLmkP2AgAAAGhG0HPQaDLi3hrr8aDVgEcErkyABi5dTty+devRI0dzs7NULi5T35n+xBNPUM74DIXSGYmbgoJCD3d3vFQrMrDhLkhXV5faWk1ZWSlBxX8ykIqyvCKhHdHrdaRVzGjkcrlkrOgD7xqDIZPJvHx8r1+9kpub7+Xp7rDdAAAAAJoJSqNBfjWgWdFqtbM+mrNn5w6dToekW7sOHT/7/DOVWkV26VG9iJSPF1FUVITnby1CDYsxbDgUUBZBbX09A4+ndoGBY3vwdUhFvD6kUEOLI2kYGBR06cKFnJxsTw833AwmGNgAAABaJzjezvK4aABoNeDRkXD2fPy2rR1iY18aN57KECYoKSm9cOHCtatJCWfOpCQllZeXi8SSuto6PD+ScKzWoNUIK88zlVotkcmysrLNY/F4S8pfAteeekj3MnRYWCwkDcNCQ+vrai+cO9cptiOeguMMHnzNAAAAQPOB3uXxAPSBAs2DyWTi83lIfgUGBxsM+rXr1l29fDk3N7cgv6C+vk4qk3l5ej05alTPnj3CwsLw/K0usBE1VSKV8nn8ktJSMqSAcjtoig0ZKR81dw93uVKZkpJKmtmo6gWt6FgBAAAA9whoNeDR4e/vj6TEXytWoD8kwjgcjn9Q0JBhw2JjOwaHhgb4+7HZbBwliudvLULNup1isRhJ0tKSEpyiA1eacvgW8eYUCoVKpUpLTdXr9ejQOXwrAAAAQEsA7u/AIwLJC7mTU3BY2I3U1HYdY/v07Tugfz93N1c0yWAwstksWqXRuofqvLcttdECobsdSdshj8fmcGprNUZKpTVR05mUxVEqlSKtduzIEUti4VZwrAAAAID7BbQa8IhAMoLFYmzZuoXFYtn2xLPJ/jvanEaLttbiLG8tMRUKOZJQaSkpJsLEeNBst/8CFVuANsdms8MiIpFWO3X6nyf69HL8hgAAAIAWAGg14JHC4XDuZbbWZR+yNgQiPDw9r1+7VlpapnJ2NjWBXKMlrMloDA0JQVtMTUnu0zuudR00AAAA4B4BrQYADkYskZgIorq6xtlZyaA6Kx27/tsGSCbT29uLw+XeTEvD4QUg1wAAAB4/QKsBgINxd/dAyqm4uNjH28tIGBzejcuk9Z/JJBaLA4NDrl5LKikpVatVjt0QAAAA0BIArQYADsbFRW3Q60tKiq1jC0wW8FejyfTAKdbMsaVUpl0en+/t5XXixPHKygq03dYSOQsAAADcCfubOGg1AHAwKpXKaDQWFRTQMQcmKg81i8Xicrk4PS6uZPBgqsqcBIQqRcJiMULCQvfujk9PzwwMDAShBgAA0Eoha4FSTw0nuRPUmAKApkUmlSJZVlNTwyQLupPpcNHVx2QyORyOUCgyUZcfWaveYHRI2IGfnz/a3PXrSX379nn4tQEAAACPHgZd54bBcJLJQKsBQNMikUqUzs7FRcVanY7NZuO6T9TbEgNJtMqKCr3BwHaQUEMXc0hoCNJqCWfO6HSTeDzew68TAAAAeMRQzwhTTVVVTXW10c6bBbQaADgYJJjEEmlJaakBaTI2m/RLo0NBTab6ujqyJCj9CvWQUBlxffz9CwsKSkpK3dxcoRsUAACgdcLQIbRanGQU7GoA0IRwOFyRSFRdVaXX6/l8PjnKXLsdXXtMys3MYXIKpwwOCg45deJ4QUGBG1UHAgAAAGhdYH1Gx5/ZJBAArQYADobP58lkslu3blHBn0akz6g67g1ekhxo+zIajQH+fvvi4/Nyc2Nioh23YgAAAODRcTutut0k0GoA4GAEAoFUKsnJytTr9QxHqrLGYTIYwaFhfIHgTMLZgYMGNVkNUgAAAKB5AK0GAA6GyWSqXVxMJlN5RYXMyamppZOJMLm7u4nF4uSkpCbeFAAAANAMgFYDAMfjrFKjz4qKCvzVZPZXI+iv5pEP7bhGLs9gKuRypbPyZlpqRWWFk0zWYAYINQAAAGjlgFYDAMejUpHlngoKCs0qjargTtVxJwhLBh2CSr32sFui1sbmcAKCgjPS07Ozc2itBjUMAAAAHg9AqwGA41E6OyMVVVpSyqDKDJiMRhNhIrOsGU1U0QKG0Wh0lJAi87cxGNHR0Tu3brl44UJ4mzDCOq0iAAAA0MoBrQYAjketUhEmU0VFGQ7DpsYxSKFG1ZtCfywWC2ksh2yLSW3C09OTLxAmXbtmMBjZbBYY1QAAAB4bQKsBgONxdVUjqZSdmWnCFaYouDyuSCyuqakhM3kYDA7JsoZWRZnrjHKFXO2ivnHjpsGgZ7GYINQAAAAeG0CrAYDjQfpJKBbX19Vp6+t5PB76iitNcTmcvIoKg8FAGdgcA7bPScQShVyRlZmh1+u5XC62q4FiAwAAaC3QiXDpARrQagDgYJBC4nA4Hp6elVXVdUir8fmWOFAqapNhmclxmzMZjSKxKDI66tzZhKvXkjp2aI8nQU8oAABAq4DUZxaJxrBLkwlaDQAcDLrcmEymUumcn5dbV1ffMIeGg7FkuSb/9Q8IRMrsetL12I4dmnCTAAAAQFPAIMsQoscHi2WrzUCrAYDDMaFLzdlZeSMttb6+7tFs0mg0BgYGoIs8+XqSwWBAA2BRAwAAaF0YjSYuj6dUqaB2OwA0LdiULeALtFotkk1NuzGqAxTXg1cqFG4eHtlZWTUajVQiadrtAgAAAI7GiN60GUw2m2UzHrQaADgYbNPy9PIoLy0tKy319fVhMJhUfjUGj8fV6/XmbB1UgtyH3RjOskvZzlksVmBQcOLlSyXFxRKxmICiBQAAAK2K/IJCsnCg3d0btBoAOBgTFcPj6ubO5nCKi4sZZNYO0vTF5XJEIlFxURGSayYH5cI1WVzW0DZ5fL6vj/fRw4eys3P8/PzsI4kAAACAFot1Pk6bSaDVAKAJMJlkTk4sFqukpJT6ziBI+xdpbzPo9Q7cDnVtGxmEOT1HaHgEi8lMSUnt3r0bBIECAAA8HoBWAwAHg0WSVCpFsonMfEv1iiKJxmAyzTMYjUwWy+SgugVUzSoG3qinlxebzU5LSyUsXbEO2gQAAADQbIBWAwAHQxYSMJlc1GoWm52Xl0dqN6rHExu3yaBsFindkFxzwMYoiYYT7aL1+3h7yRXKxIuXysrK5XInAlzWAAAAWj+g1QDAwWBNplar2CxWQV4u1fNJloFC/4olEjRVp9UxLJUMHnZbVA0rqiSoEbs4hLZpk3T1amFhoZOTDIQaAADAYwBoNQBwMNiExuVylc6qstLSsvIKmVSK7V5qF1ek0oqLS1zd3B5eqBGUOsN2NaqnlVRmfIEAfTU4KHYBAAAAaHZAqwGAg6H7OoNCQ/85dbKooNBJKkXyiUEwDEaDyWjUG/QMymuN8fByDQk1k4lMdc0gDXU6ne7ypYsikVAiETtgTwAAAIAWAGg1AGgSkGJ78slhRw8d3LJly/vvz6RCQU04FJTst3SQJxnlC2esra27kZZ68uSpA/v3lZeWfjh7tpenJ9jVAAAAHg9AqwFAUxETExMUFHTsyOHnx4zx8vSgarqTVxxSV3QVdzIalMGw6CoT9V/D1DoWXzScpI10faMqwRtNxqqq6vy8vDNnEk4eP5aVmVlfX+/p6TXljTeeGjmCtu098p0G/ivgc4xODWOdz8+6f99EgXvqGRasJxFWJ+o9nrH0gvQieBPWn9Yz3+/6AaCZsCRXs1w19ATQagDgePADQy6XPztmzNxZs9au+Wv6O9PZbLZKpUZTi4uL8VOOtLDhpxp+9tCPGerBxqJc3AgqJwf5ySTjRnU6nV6vu3o16czfp69cuZKWkqKtrxeKRD3ievXr369z585Ocie8IORXA5oOkwV0jt26lY7eE9BJG+Dvx+FwbJIw6/X6m7fSOWy2j493oydkUtL106f/dnNz69Onl0AguJetG63cMa8np7BYLG8vLy6XQ1gk49mz5zKzsvv17SOhiq0dPHS4VqMZNGggugYfbr8BoAkhyxOSb++NTIITFwAcDH6KYLkWFxcXFBq6ffPmgQMHRcdE0ePJq9Jouu2vZjE24KRouPg6FTFgYhKk8EJj9AZDeXn5vn0H9uzckZmRjmZmcTgiobDfoMHTpk11d3OztiigAYfELgDAXcCn3PSpU69euYK+rNu4MSYm2kaQFRYWPT96tLe396atW+zfHzSa2u+/+7/jR498t3DhPQo1vGX0v4GKrX5m5Ei1q9svSxYjpUivnMvjzZ8zu67uo+eefSY7J2fenDkvvPQyyyFZcgCgKcG5nOzNw6DVAMDBYHsDDvxUKpULf/hhyuTJ706fNvLp0c5qFRZepOMai7ideg2rK6TSjMa6urrq6prKyoriouK8vLzU1NSbN9JysrLqEXV1ahdXL2+vIcOHde7SOSgoSCaVcrlcgrI0EPfflwQADwn1dkEOICU0f+7HPy/5Fb820DMYqWvBaO7Bb3Ba6vX6RT8uunb1ym/LlnXr1vXes9jg1bBZLOyviV5kbFYeEd7mm//7bt6cuRfOnTt54sTwJ58cN+4lR+wuADQtlMdLA8sxBrQaADgc8iqj89P6+vl+v3DhrA8/XL/mL5FIjMacOHasurqatHeT5gHSumY0GKuqKpE+K8jLQ/9oajRV1VVVFRV6g0EikYhEojbhEeFt20ZHRfr6+bmoXezDPPG2rMrJAUDTgp8l+CVBIBTGdu5y4uiRzZs2v/76FKal+x5DDpvMA9ZJoYuKirVa7ceffNKzZ4/bczbcxB3OZ3LjJovbGvbgJBr6rsXF9Xp5woRrV6727vPEpMmTedQrjfXa4H0GaGlQVwqDw+HInJzArgYATQuV58zKrmA0tmkT9uvixWvWrNm5fXt1VeXpE8dPHjuKzWkk1DVJ95w6KRTePr5tIiN8vX38/P08vbzQn1IhZ7PZNv7UNtBruNMMAOBYyFAXyhLGZrFenTTx0oXz69es6de/X0hwMD2D9czmXIAWxebiop710Sw8Cy3gjDjaxrIUfc6bLJeJJabBvFbrtdPzo08ejzt50kSzvdnqTca+dwkAWghkNUIj6QDD4XDBrgYAjxTcReTm5jp9+rS335569VpSbl5BZmaGyURHfJKdRGq12t3NLTDQ30kmM1L9oXhxe+0FjxmgBeLh4TFoyLC1q1fu2rEr7L1Q7HNJTmhoGKN1EtJsVVVVKalpWm19dFRbPp+P/cnwUkhjabVaNMDj8dBwVlZ2Zla2RCyKiAinZsMROI1cCmi7Op0OrYTL5aI1ZGRmFRQURkdFcnl8NsvEorpNCbiIgBYJOtUrKyupQVtzMmg1AHgU4CcEelS0jYyIjAinx9v38qCvLIsZgGjYbUTPAE8aoIVBnpBTp72VlHR1+bKl7Tu279G9e6OqCJ/Mu3bFf/XFFwI+39fXF428cfMmGjlr9uz+/fvhF5WM9PQBffv1iOsV27nz1s2bBHwBunby8vKqq6uGjxjx/gcfCIUCs6WtYTu2btk26/2Zz40ZU12jSbp2VSgU1tRoMtPTXdzc5nw8t3fvXng2h1R4AwDHgs7J2tpaatD21AatBgBNi322J3rYxmZm82zDX9Gji3WHZFEA0GIgz1WlQjFu/Pj3Z8z4Y8nv7WLaicUi+3OVclMrWvzLL3q94dvvv2/bNhKNTEy88vrk11YuX96rVxyHwzHPx2BcvnSxqLj4jbfe6tS5M5vNupl287NPP1m3Zk14eMTTo0dhrzh7dzY0bueOnTHt23/z3Xfu7u61dXV/Ll26esWKX3/+pXuP7hwqbQdcREALxHI6M+yTLrVQrWadI9H6AWb/omZtcoDLzx77nxyO0iMGp+GgT137M9n6BLY3QjCsppqsPNsAoEWBS9PGxfXs3bfvnl27Dh0+/OTwYfbnKj7bu3Xv4enlFR7eBndKRkW17dy169+nTmZmZgUE+OM50VtKeVnZ9HffHTp0CF6wfYd2Mz/44JVx49avW9e3f1+FXG5/MeCrxWAwfDT7I39/P7y5l8eNO3TwYMr1pPz8ApyVGt55gBYIfUraG31brlZDFxu+jK3NDNbPNoPByGIxCUuZHbxvcPnZQB8ZeMw3C3dKovGv6rnRBeHnA1os2H9fJBI989xze+PjV/65vFu3bs5KhX1op7Oz8wcfvs+g8gjSd3WRWIy+1tXXm43NBHnPkiuUvXr1Imgbs9EYGhoSGBSckZFRXVWNtZqNXQ1fIgFBQR4eHvQWPTzc5U5ORYUknp4eZGpDuJKAloilgI3d3b6FajUEm8221hk2U9Fu0EKNGmYR0D3UGMyGnk8EPO8BAHA4DIbRYMCDnTvFvjJx0vJlS3//7ff33ptBNLzhYEv/rVvp8fG7E878k5udzRcKWUxmXm6e/a3Jw8uLz+fTuabQ3Qx99fbyun71ys0bN728PKlUhY3c0IKCgvADAm8RVwQhU1cZTVgJwm0QaF20XK1GWOK37Q1m2IKNE7vTI0GoNQp1iBh0UAkcIgAAHI/pdhEODoczfsL4vXt2x+/YMWjQQGeVymbef/7+Z97H86qrq0aMfGrcuHEqNZqBsWTxkjN//91gPuolHLsQ2IxEnxwu1yaLm6Uh2LbWoIAHw3zrs3VFAIDWQgvVatXV1UXFJR7ubjweD11d9fX1xcWlzs4KdBeg64TU1NQUFhaRNRbVKi6HA9deo+C7Um1tbX5+AbqZ+nh7QfQTAACOx8psr1apXnp53LdffbVk8eKPZs+2nqumRvPLzz9npt/6eclvvXr1pMNrRGKxbZ4Ck6mmutpg0BNWL5l6na64pITP57u7u5rnsnpjJyx9SGw2x2g04WfF7dd4SrxZh1c79gAAQNPBps3L6Mye8/G8gvx8NDxw4ICnRo6wfqGhnf3RyNTUtK++/ga/r3w06wNfX1+Hn/QlpWUD+vSZM/+TsWNfMJpMS/9Ytn//vsW/LXFRq7HRG2198a+Lf/npp2EjRnz51ZeNvmA5HDrLIm3YIxo67/+46OfExMTu3buPfXFMC5FEZG49g+HHH3/6Y/GvA4YMXbjw++ZuEQAAjwNWzhXmr9bjhw0ftnHD+mNHjowcNdp6qYKCguycHC6X27t3nLVvRk52NsPShUKnHszMSEfv5AqFgl5tXV0dGunp7U1pO3OaNSaTRbmgUYl28awm0psZP93M4aJUH6i1se2RHSgAeHjYVsqDcfHcuRupKehr0pXEAf37SaVS61nxnFqd7ueffz528ACbzdbpdFPffL0pXlB8fbyXLF06+8MPb964IZFKdm7b/uMvPzkrlXRN67Vr1y9f9uesOXOee+5ZFiVHHo1Z2zrZVX19fWVllUIhtzjCGnOzsy+eO+vn4/MIhOM9go7VqlWrN61fN/299155ZTzcoQAAcBR0FVqsmegXVxNZCVcx84MPpr311leff6qpqSEsr7VKpdJJJsvPzT167Hj3bl1xAFl8/J7Eixd4fL5erzeaK+Sa8Hvmx3M//uyLz93d3NAa8vLyvvjsi6LCwqnTp6ucnc0dmpRpjcGkEwKQ3mnog/afoRtpokwSltA0A5RyB1oRbMbtkh1kaIyLq6va1fXi2bPHjh0fMmSwjZcYIjMz6+yZM85qF5VadS0xsYlECVptz549nn/hhXVr1rDY7MlTpoSEhOD0BWhSTk7Ont3xEyZNHDPmefR+hu8ONrWrmw58K0m7cWPxL796eXm9Pe1t6iCQx2HSa5OeH/M8fgtsIZSUlG7asHHcKxPGjXvZnLgIAADAoeDHAH6Rpt/eY2M79hswYMvGjXge/KyRyaQjR41a8O23c2d9NGTYMHdPz4z09NMnT/Tt33//vv0V5eUEpagI6ing5+fHYnPefvOtdh06opfhc2cS0lJTBw0dOnjwILrzlLbmmcUZVSiUYDTSy8kkbWzmbB3w1gq0Lm77q2HXSzab3SMuDmm1gwcO9O/fj0vVu6VBZ/mlixeKC4sGDRtWUFBANJk2wtfSKxMmoAtYp9MHBwXiBIb43YwvEHw0e7a/vx/d9YntbY/GroZfBM+cObtt8+YxL7xg/WbpR+XgpoVjSwC9bn793Xf+fj4sdgv1TQQAoJWCb7lKZ+d6rZYutkG///P5/BdfeunvU6fQjC6urvQio0aNys7Kit8Vv2b1KjRGJnOaMHmSv59v8vXr9XV11uH/Eol0+jvTf1iwYOe2rfX19UKhqN/AgXPmzhGLRLQBz8PTS6FUMC2pANBG3dzdneQKwiolIW5kZWUVm21+XwV/NaB1cfv5jY1D6PTt0b37wX37DuzblzxhQnh4G7qzH03S6/WrVqySOcmeHv30ov/9iBdkWOX5RAOVlZUpKalV1dUikSgkJNhJJqOnItWVnpGBLrnwNmFoVTdu3iosKEByMCgoiOpJJOgVosu1urrm0qVLeTk5Op22urqqTViYVCrBm5BKpGVl5UnXk9F6CIuwYzSsw4PUW3l5hdFkVCoU6EUvIyMTbTckOAgXwEYzFxWXpKffqq6q5vH5gQEBKpUz7cSA5rx5KwNtl0FYPFJN5H9Ipfn6eKNNl5aV5eXmoill5RVXrl7jsDkBAf4cDjs/v6CouNjVxcXZWWnt3FZTU5OamlZeUc7j8tAxwYY3WtIVF5cwWUx0oNAYdEzQSF8fHx7PXLo1Ly8fHbS62lqxRIJuZzZGOzxPYWHRtWvXcrOzOFyut49vZGQEumGZ71AKRW5O7q30DB9vMvrd8WcQAAD/PayFzpLffyPsgivxDTkyIvzoieM24fwikfDDWR+iP3wDpO/e23ftpBfEvmXoHurh7r54yWLar9p6E/geu3f/XsJKlg0dMngIZXWzmf/XJYsJSw4j4pH0wADAA2Dj90mPZ1snMMOdjBKxeMCAgQu++3bP7j1t2oTRJiLSqHY5MTUluUu3bqEhwfbb0NTWbt2ydfnSZUiucXk8rbYeCYuJkycPHDSQw+EwKBn38ew5GenpK/9avfD7BYmJl5Fiq6muUalVL40bN3r0aCR3qCy4xosXL87/+OOSkhInJ7lBry8vLw8KCf5ozhwktlCD0fjZs2ZlpqcfOX4MixKbGAj0tbik5MP3P9Boaj+aM3vJr7+eP3vWaDTF793t5ORUU6NZu2bt+rVrUINZLLZerxPwBf0GDpg4aaJCTkpGtOx7M94pzMsnmFZpeAmGzMlpwf9+2BO/e/3atdr6ejT+8KGDf58+rVKp/vhzmaury/r1G1YtXz512tQXXnwRL4gk465d8X8s+a24uIjL4yP9J5VKn32ehMsl3/BQC6dPm8Zmsae88cbqVSvOJZyVyeWLflrk7++v0WiW/r5027at6IdBIk9Tq+Gw2a9OmjRq1FPmVhGErr5+27btf/6xtKy8TCgQGozGulqNr5//l19/5ePjje9fr7/2mrNKveCHhUiuwR0KAACHQN9M7B2/bHSSfYcjw5IvzX5thFn2UVY6fEunNmFz77K/ldmLOWvoRsI9EGixmEzkWw2bzeHzeTaTGvSLocuDoPr4hgwb8stPi44ePvzi2BeRBLEY1QxIpuh1uqHDhtlYaEyUr8DatesWfvddm/CId96doXZxycnO/vWXXz+bN18ikfTu3QurqMqKiqLCAqRO/P385s2fLxSJjh87tmrFih8X/hAeHh4ZGYE2VFhYiKRYWVkZklnt2rdHkmTjxo1/LFny59Jln3/xGWoeUiRoPaUlJURj3nKWsFZjYWFRxq2bsz+cVVVV2alLVxabjZatra1Drfp98a+xnTuPffllZ5Uz2tDqlatX/flnYUHhl199gWSl3Mnp/fdn1tbW0u9qaWk30QER68UymXTosCFRUZFHjx5f+9fqzl06P/vc8zweVyaToY2iRcrLSms15gUR+/btnz93rpe3z8wPP/Dx9S3ML1y5csWC776TSKVPPjmcRd6qTAUFBWhf5s2dW6up6di5i0Kp5HLJTCXxu+J//mlRj7i4116fIpM55eXm/t933331+ecdO8b6+HjhV8+dO3ehMV5e3vM+/SQoKFin0504cWLRwh/mzJmzcOFCpVJBStviYi6HS2eqBAAAaBUYqaA3Jqgr4L8BfkXhcNhINdlMaqDVkOIiKGuNt5dXWERkyrWrKSkpLi5qKu0zoanVnD51Su3q2rZtW5u1oCsqNy//r5UrkYZDoiEwwJ/JZEVHR8kVyimTJm5Yv75nzx74xQjpC9L11Gj6eP48GdU92qFD++vJyYf37z954kRUFLnmvLy8tJSU3k/0feKJvkKhAI159rnnNq1ff/rkCTp4x3SHLPwMS/pc0sXVaNTW19fV1S765ZfQkGD8Dnfx0uU1q1cpnFWff/mlp6cHNokHBga98dqU+B3bRz/7TKfYjjwer3uPHmhmJAqRnEIC6PDhI2hVTz0z2sPdHY0PCQkpKCpGLfDy8kLNJCymdexXa7KUQ6mpqVny668Gvf79Dz/o2rULKfuiGe6e7hNfmbBm1erBgwaysOQ1EVWVlXKF4n8//dy2bQReA1r8/PkLAoHg+THPR7VtS7rZ+vrkjnnho/dnJl65grQaWk6r1S794w+002+8PbV/v77UL2jy9HA/e+bMgb17k5KSevToTnbsYuHomHMJAACgyWGymOiFlkrMcTtBEgA89mh1OqwAbMY37m+O5nz11Qkzpk1btnQZet5TgTWmI4ePJl9Peu31N7y8verr6q3nR3IpfueujFu3pr/7bkhwEO42RYt06tSxfWzspQsXUlJTw0JDycoeZNU45sTXJtMJQdBsQ4YMObR//7Wk65TWIYRCIV8gvJJ4OeHs2a5dOnM4HBe16sChQwSVEdvSRPOHTZ8uLhKKr21St5lMX3z1dZuwUDwVrX75sj81Gs2suXORUCMs4dxenh5vT582ZdKklX8uj46K4vN5OFgBCbX6+voffvjf+jVrJk9BsnMidl6z6DHCoDdY0vmYk88RBI5DIhtw+Mixa1eujB03rlOnWDoGAh2HJ/r2Xb927bVr19u3j8H6lcNmf/LJJxERbQirPfrk0/nzP5lnXSSqbWQEanDixQtDBg9EX4+fOJ1y/frQYcN694qjPW3R0Xvr7bc7d+mCbnN4pMFoQK1uOeEOAAAAdwe9Bv9zNoGyMXCsQwQA4DEGSbTiokLiXmu3UzqjY8eOXt7eVy5dup6cEhoSXFtXt3vXTnTZDH9yOHXF2JbjTU5JYbHZBQWFa9esoyaTDl7os1ZTW1NdnZ+XjzQKDl9AGio0JJReECESCtBGdVodQXoVML29vce+/PLqFSvem/5ORNuImPYdu3fr4u3to1QqsIcpw1Kg18abldpDs8sCgzA7qPr6+tA9knV1dTdvpLFZrNDQUMu+mrAYCggMkCuUmZmZ9fV1XC4HB3uizcXH7171559xffqMe2U8ZdIz17Yy+0ZQ1nlGw8Nqsji6pqWmoK+VVdUbNmy0nqG0tAxtOD0jA2k17AkndXJSqdXWsgzvZVZ25pXEK6mpaQX5+bV1tVWVVdS2zAf/+rUraKbwyLZYwjIsIG2K5eltUWkiyFot8G4KAEBrAN3HIMdQy4F+lJSVldXXa1UqZzpKj2iYdpTu62r4LAPuCTKpDE7XSti+nNhqNZMlV5mTk6xP376/L158cP/+4KDA9FvpFy5ciGnfweyxbrdUfl6ewWCI37nj4P59RINq6yaJVFpbU2O261BiAomhxoJ6jHjTAgH/7WlTo2Oi9+/ffz4h4dLFS0uXLG4bFTV12rT27ds12LE7eJtSUs2yh+zbfq8ajUar1aLDIaFzXluaymax+XweEnN6vZ5+jUtMvPLjwoUyuXzOx3PlZBC4iXTpa8QNtkEIKj01MyMdfR4+sP/0iWME0aCpbm5uSMLSti6mRUjRHbuoGWv+WrNqxUok0dpGRQcEBopEwtKS0uNHDtPJh4qLitCAQCiwfunE1xROI2TddwAXDAAArQW4X7VAKKNM6oL/+z83V9fuPXtGR0e7uKgFAgGtqi1mkdvD8Ds+GAzC9rg13geKj3L37t1WLFt25MjRiZMmIsFUVlLS85Xx6Fe5ba2xmh+JA6TJFi5a1KVzJ6KhDLqtGO7qM4VlEJ6Ty+X2798P/VVUVO7bf2DZb0v+OX36i5qa5StWYA+2B9l5BgPJGjJPm8mkoeIGrOPAkdDU6XRIkHEspUW1Wt2SJb8hDTr93Xe9vbyI+7l94B3nUG8en3319cAB/exnaPQ8phXbzVvp337zjVQi/fKbb3r06IanpqamLv39N7PHnongC/hoTtRs63gr+18HAAAAAB4GrAoC/P01NTXxO3eiP4FI1Ltv36FDhkRERMjlcj6fZ/Pct+/4Ah4YW63GtAQ2o6c+Us094+L27927/8ChNX+tdnVzG/3MMwT1m7HsetPatWt/5vTppGvXunbpbC4SQv1gS5f+mZyc/OqrE4KCAu+lQWjZy5cTU5OT28ZEBwUGSiTiUU+NHDFi+KwPZu3dHZ+QkBAX1/OB91YoELTrGJt8/frxY8eCAgNomxPa6IkTJ0uKigYOGiQQCLEAmv3RnMP7909+/Y0Jr0643w1hIdghtvO2LVsTL1/q17ePdVj7+vUbjx8/PuHVV6OjIm0WpM/yTRs2aOvqJr//QffuXekVJl9PIag4doLq7Y3t3GXpb78fP3r0mdGjRSIhLdG2b9+xYvmfzz4/5tlnngbdBgAAADwkWHupVM5jXx4358MP0JhaJNq2bUN/6OkmEAoDg0M6dYrt0DE2NCxErVIxrBKvNnfbHwdu1wM1K2K6dJrJxOPxhj45HGm1Bd9+W1xU+PRzz8nl5oy1NgKANML16LZ2zV+bN24aOmyoWq3GP1JmZtbS35bIFUqZkxPtOGWzID3SRJjd8y9cuPjFJ/NHPv30J59+wuVykSjR64319fUcDkfmJLN2urIXIrc7zk23x9CzoUlDhw7ZuW3r1s1b+vfv5+3tjUemp2dsXL9OJBYPHT6MxSKL0G3evHXn9m09esa99PJYGzcvkwU0jCQdDjtt0BKLBbhz504KpXLPrvhhw4fTGemys7PXrF6dm5vzAXW6N9p4tEKhSITWXFFeTq9Zq9UePXqUoAIm8JhOsR19AwIvnDt37Nixfv36oZajkVVVVXvidyVfu+bl6WHTN0oAAAA4AnQ/qa6uTrqW1NwNAR4F1g9UAZ+HnumlJcXmMVSvVHVV1cVzZy+dP7dy+XKlUhkcEtKpS5d27WLcPTyUCoWlL8jarQ0vCjLuXmHT/YBmi05DGdahfQdf/4CbaalIbA0cOICw7tC0OsrYCPfsc88v+/23me/OHPfK+ODAwPSMjJ8XLdJoNNNmzFBTVQHMbmRW7m6Wnm3zB1Ih6Jfs2rWLu6fngb37vH18OnXqhKbs3bP72OFD7ZFgDwm10Rz2coTeEft50M5GRIS/NH78r4sWvTfjvRdeGuvm5pafX7Diz2Xp6enjxo+PiY5Gc+bn5S/64QfS3hsccujwUevd7NChvRcVQOri4oLOv4Sz57bv2Onq6hoYEODsrDTPxzDrOQ8P9zffnvb1F5/P/Wj2y6+MaxcTk5GRtfzPZTdvpL3+1lsuapXVvjCwxKPH9IyL+33x4rV/rZYrFL169ayrq9uyZVvi5csKpXNZeTnSiEi5isXiN99689N587/56quCgkI0W3FxydYtW06eONGnX7/IyAjzCk2EjTPc/Z4lAAAANiRdT37huefwbau52wI8ChhMJmnNwRVXaUwNHrWamhr0l52VdejAAbFY4uPvFxERgZ7dnTt1lEgkfL6Ajv979O1v1bBthA6DuJ14ECkbmUzauXMnpNU8PD19ff0Iq1BS829GzYaW5XK5r058NSM9/fixo5MnnMD2OaQznh0zZsiQIbjmuglLQasSCpZmWKI6qY/AwMA3pr797Zdf/G/BArweDpcbGtZm2ox3hEKBESf2uPPNwRKFQmfQuB2ogsbw+fyJEydmZmQe3Lf33WnTyC5FJlMkEg0ZNuz1N9/Ai2hqNQX5eWjJ33/92TrNiUAoXPDjj+5urmi2mOi2waFhSVevvDdtmlQq+335n7fLZFmkIZvNfvHFMZcvXzpy4OC0N98iA0gNBolU2qtPn5dffskm2be18Q8Nt42MGP3sc5s2bJg/d858apKLq+v0d9/btHFDbW0deo/BReuHDx+WX1C47Lcln8+f99k8Ukaz2OyQsDYfzZ6DdopeuZGKRwBPTwAAHIL1G76NsQR4LKETINzLb43nqaquunLp0rXExLWrVzspFIOGDn9y+FB/fz+6gw64d8z+atgHcP2G9ejHoGsSsCg+mjN75gfvI9mB67hjoxWfz1u67A+DXo/kC14WLSiVShb8sECv1xcVFZeXV6hUzk5OMrr6O1JKCrl83cYNBFV83dr9MK5X3IXEy3QVEaS7nx41csSTw8vLy4uKi1lMlre3J1oP21J93MPdbdPWzUhW0lUv6b0wUYk20ICLi3rdhnXoi9AiWejbCmr8N99+Xf/Zp8UlxZUVlUjsq9UqtH462iAgIODilURzfhDrmFIGQfXJknpOqVRu2rK5oqK8uLhEpVbJpFI047RpU99883WrXSbb8/XXX+l0urJyck653EmpUJiPJNUmpKi27dhmokoOW4dtIsk1e85H78x4Jzsnp6ys3NXFxcPDDS04dOhg1DAej0dfMBNffWX8uJcqKivz8wrQrrm5uQoEApxzBO9RwoXzaLVoEfD0BADAIaC3Pwb1+kuAXPtvYE4yfw+/MhM9fYzmrA4MykHIWaX2D/B3koprajToSUfXhwXuHVL90P5q6BlvPQ0faKQP6PRd1NVo9iojxQ31+LcO90CfSBN4eLijP6tFbtd9EgqFNtYdNIxEmJhK3IrH4BnYbBZSe3THIv5paf2EJA7tNGZtGqSbgT7xtmx2mJ4HyRpPDw+Tu7u14Q3Pg4SOkNKg9oYogyXNL4NM/8NWKBRItNFT0TGhVRS9IIPMUcJVq1QWd0vSHMkwu50x6GNifZQYlJEZ7bJYLAoLDbHu5seakmhoh0M/EHWolLTao73o0FSxJSnuPZ4TAAAAdwfdTtBDNzAoCA0zqadyc7cIaFqw6kIPHvQQzM7KwhWxG8VoMKDHjUQqc3NzjYiK6tKla2REuFypkEok9g9r4B5hW4sbGnqkieoiJKz0HD2PTeIui0mskfRj9ovYT2qwRfN4BtY01ovcqdavPXe3IVkLKesBOkoAL25/PrEt9qpG96jR/bIJXcaZzxhm1Ya+smwWxBUXrH3v6INDW/5ux4LYzUA3DKxoAAA0HaEhwav++stE3M0jBXg8uG1JIUw3b956a8oUUqthxzWL+xppqeHzJRJJ25iYzp06hUdEBAcHS6US+8cQpPO4EzZPdmvYdzpe1gqsUT13l6XufZ5G5Zrl67+uqfE132n997USzL9KsftdofWYO+nOux9zGzV8j42BqwIAAAeCzflKpaK5GwI8CrBzEbZl7Ni+o7ysDI/Fn2TPmETi5u7eb9DgMc89i88Kxp1zdsDzqFHwYTEYSauk/etP47lwAQAAAAAACHO6ezKbVWFR0Ya1a5EIE4slQaEhYWFtunbrFh0T5SSTIcVGdwoxwH/x/rEcMbJD0b7AGmg1AAAAAADuCJYRSIrdSE0LC48Y+/K4mHYxKrVK7uRk3/tk7wIO3DNkwXQul4O0r82E1qrVIFUYAAAAADwasKt0bKfYrt262vtk08NEw0wu8Iy+L4xGExmZwWSy2Sybo9f6tBruOK+oqNAbDCpnZzgVAAAAAKDpQM9ZnBCUx+M1OrXRr/B0vl+YTGb6rZs4I4dtXGMzNenBQVotJyf3tUmTb928cf7SRZsUawAAAAAAAI8TrU+r0fnDdFot1DYBAAAAAODxpvVpNZwA10SldTGBlRUAAAAAgMcatk1g7b0E3NrkTWl0DXdZ6mHG27gr2rfWZilQcgAAAAAAtGpua7XU1LQ//ljapWvX/v367t69++CBg9XV1SKRqEfPHsOHDxMKhbh0K0EJoMLCooMHD57550xxSTGfx4+Kinqib5/g4GBchnLxkt/Tb90aNnRo125dcNUjHBBQr9X+8fsfubl5M96dIRDwd+7YWVZWNmHChDNnzhw/dry8ouKDD9+XSiRoE6VlZVs2bz108GBm+i0Wix0ZFTVs+LCePXtweTwW2QdKGteQCtNqdQkJZ1FL0lJTXVxdO3bs2L9/P4VCAVGiAAAAAAA8HrCxIQpRWFS0deOGivLySxfOnzh+PCQ0VCqVJl27euTQwetJ1999b4aUKk+OlklKuv75p59du3o1JDTE08u7qqpq+bKlmzdunPLmG0899RSbzSJMRrSqkpKSbt27Whu6kq4lrVq+3NvXVyaVVFRUrl6xMjn5Oo/H+33x4vr6ejabPWXKFIlYnJOTM3f23PPnzsa0azfy6dFI5B3cv+/Dme+Pf3XCa1NeY5IVLcyt/3PZsvhd8e4ebk5OTgl//7M3Pv7I4SMLFn7PsypU2lxHFgAAAAAA4OFh09XQsc3sxNEj7WNjF//2m6+vDxp54+bNd6e/s+6v1RGREaNHP41mKCkp/eyTT68mXn7rnRljxjwn4PPRgv/8c2baW2/93zffBAQEtGsX06t37zWrVp375++s7GwvT0/LthhISCEtOPKppxhUdmOCQRj0+v99v+DlCa907doVCSxnZ4VWq/3fDz+eOHb0zbenTXh1glAkJEymF8e+MPnVScuXLu3dp094mzDCUkksfteu+Z991i4mGum8q1eTZkyfhhY8dep0nz69CbCrAQAAAADQ+mGzWCyDwUBYypabTMSLY8f6+fkajSYkdQIDAsa98sqsmTP37d49atRTaOazZxMuXbwQHdNuwivjsO0KLdilS+dxEyYs+Pbb7dt3IK3m7+cbGBR8+tTJ8+cveHp4EJRsQls5duyoUqXqGBtLkCVgCaoyO2PgkMFTprzG4XCwtLp+PfnvU6fkSuWkyRP5fD5BLezq4tK3f//FP/906cL5iPA2aGkGg2zt0OHDO8V2xHa78PCw7j16rli29Mrly71792q0lCcAAAAAAEDrgm1T8T4kLLRjbEc0wGKRWgdNHTx40BeffZaalnbzVnpggP+uXbsNev3Tz4ymi4tjqdS3X7+1q//aG79r1qwPuVzOK6++euafv1etWPFEn94ikQjNc/DAwbTklJcnvBLg70cuSMo1ExJ/Y158EZe+wqVhExIS8vNyx0941SzULJtA0m3s2Bf5fB7enMlkRBNGjHiSnodsfGgI+szPL4DeTwAAAAAAWhUm+rORugWW76RiE4tFErGYnswgS1Nx3T0883JzKisr0NeCgnyhSOTm5mZTR0ImkwqFgqqqypKSEjc317Cw0PDIyEvnzyOFFxHexmAw7N69WygS9uvXD5viLG0iJFQwAd2mzMws9Onu7kqYbW/mOFMel4v+rNrFRBMUCgW9LC4u20THDwAAAAAAoClh4Kyx2HRlPcE+vxqpeGjlZDQiXcUwmowsFovH5ZHLI0lE9T/iGazMcub8HUhSoQGFQt5/wIBzZ87s2b07MiK8rLz8+NEjsZ07h4QE485WLA1NDVN+IEmHtoibQa7TbEIzWRaxyDJcmwyNdPiBAgAAAAAAeOSQaofFYhAM+45BW62mrSfh8XhYIaH5kSoqyMsTCkXoPzRG7eKKFFhhQQHR0Hm/vLy8RqPhcDhKMmUGudEBAwd888UXCf/8U1pWdv78xcrKyl59+vD5fCTI2GxyuyaktwiCSUk9LMWQIvTy9EDrzcjMwkEP9A7odHqdTsvlcnFVMkrIkRXpobsTAAAAAIDWDs5u1mjSMVutdutW+uXLiR06tKf10+7deyvKy7v16O7j7Y3WMmTwoMMH9m/auGngoIG4jCuebdeOHUjATZg0mdoAOUatUj351Khtmzft27cvfseu8IjIgQP6W8ec4ugComG/bHRMtEKh2LM7/q2pb8nlTgQV9IDm//F/P674c9lHc+aMfmY0uUUTaV2jPe1sFBvOQgIaDgAAAACAVgEWLSpXN/tJtlqtsqJ86R9/qFQqtVptMBiSk5N//vFHsVj83HPP4Ty3nbt2ade+/dmEhF9/+fWFsS8KBUKtVnv69Ok1f/0VEBj41KiRt1fNZg8fMXz3rp2rV67Kycqa8uab2DXNHHCKm4VDTy3qCk0KDQvtP2jwutWrvv9+weuvT3FxUet0+itXriIt6CSXt+/Y0bxDDftPqThTI2ElRXF3L8g1AAAAAABaPtioJnOS2RdtaqDVkLIJCw+Xy+UTxo8PDArSabWJiYna+voPZ89u164dllNSiWTuvHmzZ8/+ZdGiY0ePKhTKmpqaK4mXXV3dPp4/P8Df33obsR07BgQGXbl8ic/nDxs2DNvqUFtYSEVRcaBEQ72FhjkczhtvTCktLdm4ds3F8+fDwkI1Gs35c+fRcrPmzAnw98PNIJe1VJeyyDJyJeYgCjCqAQAAAADQeqiqqjboDQRlt7IJL2ig1ZDEkUjEcz+e++lnX+zYusVkMKhd3d55773BgwZYL+Pn57d02dIFC/63dtUKg16PJsV0jP3q66/cXF0IS5clVlFsNvuJvn3TUpK79Yxzpaai8SxLpQQel4c0HNPsf2ZxWWMy1Wr1Tz8t+u77H9auWH7rRhqaFhLWZvbcOe1iovGCaB4eX4CWxZoMe7AZDAYOm8Pn8ThcDgSEAgAAAADQiqirqzMYDY0GTdr2gTIIBtJAn336yfx5c0lVRIFVFBJDdDwmkkSzPpw58713dDo9i8VEmsy689G8Kkp+vfnWG2+8+Tr2UbMu+i6XO63dsI6w+JzR1jV6thnTp06b+oZer0dfcaZcuky7h4f71m1bCMqKRocgoLYNGz506LAhdIMBAAAAAABaPlTeMUrMMJjEXWILaL8xclbS0YtN5y3DM1gCMK2Ss7HZSEXZxyxYd2tSa2PixRtuooHpi17cZv04YtQavB46eQfDXG6hQUZfm5YDLQ36TKBLX9hkgbGZ2oxNtYlHtmkbnGkAAADAw2Px3je7h9nANj81G46lkpzdVj93fxTZT73T/I56sNmswVqlAa0FrIEMBgNtczUi6WM1tdk7sq2ts+QVQeVltplKfzZ7awEAAIBWDcMKm0mWugUW0xS2Y1nS0AJAk0Cfi199/W1QcPCwIYN4PB5tsiIsZleDwYhrnTVvUykpRrWtYXwxbXKDVwUAAACg6aBy0lJ079bl4pVEBsP8aITHD9B04BcDpHV69ujx1huvfzzrQ4lE6uLiEtulS2ynjkFBwS5qtYjMvdzMuY6xGqupqdm3d/+6tWtzsrNQ013c3Z959tkRI0dwKDdNSOYHAAAANClmuxp+0uDcttae/oANtKMS/gpP6AcGH8m2bSOjoqNPHT9eXlZaVlpyPenamlUrXd3cvb29OsR26tK5s7ePt0wm43I5hNWZafMTNJrl+WEaRlj111dUVHz//YKtGzcRDMLD00un06WlpHw6b15RUfGLY1+QSaUO2SgAAAAA3Am2tZ9Now7+AA16ihuoiqj4KxylB4YWWBKJeNCQIUir0dpLp9VmZaSjv5MnTvyPIAKCgtu0adOuQ/tu3br5+HhbhwMTVs7+jvotcBQzw1JaAymzLz7/cse2ra7uHl27dVeqVGhSUWHB4QP7F/2wsKK87J0Z7/D5fIdsGgAAAAAaxb52O3A36Aqk33z73e+//NLczWnFMPBLAh360nCSCUklk4nFZqelpqSlJO/asR2p5G5xvceMGdMrrjuPx0PvGDiJDF6EzrH8kK3C2QEJi5pctfqvrZs3OTk59enbTyqTEZSYc/fw7D94yPrVq1avXBkRGTF8+HBQ7QAAAEDTAVrtvmFasoQ0d0NaNyZLHr47TWKxWHq9Ho9Bsgx9njxyCP1xeTypVOoX4N+hY2xsx9io6CixWERQMvrhW0XXzS2vqPjm62+2bNgQHBrWtUdPAZ9vpNrAoMScWu0ydvyEPTt3fDx7jkAg7NevL8g1AAAAoIkArXYf0I7kBJU0uLmb07ohxQ0OsbR0ONqA9Zm996ROq62vry8qKMzJycnzyo8iohzbMKTFKyoq/u/b77Zt3uzj59+9ZxyPqpBBWDw7cRyoQqns3a/f9s2bVyxf0b17d5FI6NhmAAAAAAAGtNr9QWdtBTPKQ0LVdG0ktx/RUJ9ZCzUOh6NUqT3cXIeMHNmnd28PdzfioWMLbIIV0Kder1+6dNmWTZukUln3uF58Pt9oSZ9mnXEQjXFxdXNzdz9/NqG0tLSptZqNYAUzHgAAwGMG/Riyzy0AWu0+wE5RVEpU07jx455+enRzt6i1YqLORgYl1A4fPvLtF5+b7NLMYmEklTkFBQdHRUd169EjJjqKLCBLmbVsojUfsj04JS8aKCwsnPnezL9PngwOa9OtR0++QEDg3lW0OYtRjQY1JiIqKi0l+djx4y+Mef4h23AXIC0IAADA4w+V61YoEOJ7/h1rtwP/DnpkUlpBrVKpnJ0hW/2DQb89aDSahL9P2xiN5AqFi4tLeGRkbOfOMdHRcrmTlEqNgdWbY50Fccgn/h2zsrM/mTefFGqhYV26d+dZB3hackljlUb3hLq7e6CmXE28TBBNqNUwuJ0g2gAAAB5PTKRLNHoCEnZ1OEGr3R84TpDuEYMIgwcGS66UlJSLFy+iryKJRCqRBAWHdOveLSo62tvbW6GQo4PLpqrQEg0z29E5NR5etdC/YH5+wScfzzt29KhfQGDXnnF8Pv92mQ8roWZTA4RMSWgyaevrH7IZ/wreunVxUgAAAOBxQqvT4dA6+74U0Gr3B11o3KZaPHC/4KN39OhxJH9Cw8IGDB02ZNAgHx8vrIPJ7mYqlZ2NKZg+4HRyDYeg1Wp/+umnY0eOOCkU3XrG0TlByCQgVluk5RpuD4vFYlqkZJOCtSmiuroGbR/pSA6H8wi2CwAAADwyKioq0MOIsFiCQKs9IDZ2FgJcvB8Uug903LiX3nzzdVL0WGVKI6gDy7LIIGs7lrUhk/WgOglbp2jBnZ9f8P5M0kctKDS0e1xvPo9naliO3VqiWXeDIjQaDXaqu/ue4oG8/PyPPppTWlJMV9tls9kqlYuHp0fbthFdu3ZTKOS0/YyuOooxGI0rV6z89ssvhw5/8qM5Hzk53XGLAAAAQGuEvuPbSwvQavcHiDOHwLDUPpfJZDYelHc/wg45/tY+atnZOZ/M/wQJtZA2bTp3JbPs4m3QqpxomKrDxl8t49YtNEPb6Oi7bI7elkGvT0tOLi8rjYgIZ7M5ZBkMgyE7M+PShXNrVq7wCwic9NrkgQMHcrkcG6GG5ky6lvTb4iX9Bw2a8d67MiorLwAAAPCYwSAatwSBVgOaAZsozkfvL2+J+iyaP2/eiaNHffz8u/aI43G5jc5p76mGx2jr65OuJIrFko4dOtx9WxY7IvmhdnVd9OuvCrkcfdHp9eVl5Tm5Odu3bVv315r5c+eiMU+NHIH1K31MNBrNmr/WhEdEzJ33sRwsagAAAP8xQKsBzQMdK/DoTZW4D1Sn0/3446JjR47I5YoevXtzOBxzlCU9n8UvzcaWRvur5eXlZWVl9uzVW6VyvsvmsBmPFnkmowknUjZRRbHQskqlom1kZEF+4cH9+/5YsqR/v34iqhKD9RpeGveyq4sLZNwFAAD4DwJaDWgeGFZV2JtartkkvEUDeXn5H37wwanjx0PbhHfp3gN3fRqoaAaCyvpGNwgLNcIqtgAP1NXV7o3fJRaL33l3xt09/a120FL0gmE27NExCuhzwcLvJ7466e+TJ9b89dekyZPKyyvy8vPZbHZQYIBAIAgJDqKPVXVNTVZmllQqVSjkmVnZZHI4S5uxHxyXw/Hy8uRbyi0gpXgrPSM/Px9t38lJHhQUyOVyCOjQBwAAaCWAVgOaAev++EemGOiEt9k5uZ/ON+dR69StO054a9sSi/3MOpKAbjAacz0pqbio8MmnnkJa6i4btY6KMA8zGkRL0CC9OHTYsH9OnfrnTMLk1yZnZ2e/O2OGTqvbun2bRCK2nnnTxs2Lf/7p7Rkz2sXEvDNtenlZKRkSa4lhQK1zcXX5vwUL/Px80fesrOxffv7l9MmTApGIxWRWV1f5+vp9+NGskJDghz6iAAAAwKMAtBrw+IOEDhZqiILCovkff3z86FFvX7/ucb24Fh81azHEsAo+tRZqbDYbj0HC6+8Tx+Vy+TPPPENVNHBMOwODAmVOTum3bqL1+/v7eXp4oHbuP3Bg5IgnCYvlrLS0bPeuXRqNpnv3bhKx+J0Z07X1WqqwAklq2o1fFy1SqVVCIdlbisYs/H7B7l07J06ZMmjQINTQy5cuffHppz8sWPjNd98iCeiYdgMAAABNCWg14PGHDjXV6XQ/L1qEBJCTk7xH7z5cHo9hnYrF/M9t45lNMIFlOiMnO7ukuLhnr95t2rRhsZiOSomMxJ9YIsnKSEebQGKrT9++Rw8fPnLo0JDBg8ngUKoPNDc3NyM9PTIq2kWtZrFYffr0oVtVW1u7Z/ceNDxq9DNqtQqNyc3LT05JVrm4TJo8SSwifeAC/P2OHjmWdO1qcXExaDUAAIBWAWg14D8Bmd4M+6idOEGVkOohEAjMHmB2M9sb1eioTPSp1+v37o6XOjm9PX0aj8d1ZC0BUlOSvaRY/A0Y0H/j+g1IrqWkpERGRuCRq1ev1tTUTJo8GTWKsLjioebV1Gi+/vrrPfHx777/wZgxz+FJri7qTZs3oQE+VS8LDXA4nDZtQvbviS8tLfHz83VMswEAAICmBLQa8BhC57mlLV45Obnz580jE96GhHTu1l1A+ahZhzVYqy373k/8lcVioYHsrMysjPThT47w8/d7GIuaxfHfRIca1NXV1ddrXf+fvauAi/L84+8d3B3NwdEl3ShKiFJiK9Zsp9t0oQt1+ndzs8Wcmz07Znd3F4gNYhEiXSINR1z/f+/73L2+HsyY2M93js97bzz1xvN9fmllhVrO5/O7RHb9c+7c48ePe3l5sqiwvdevXHF0cQ4I8EcNZ6ki1e3du/fA3r3tOnYa9PlAaCdtHgd1ZGfnJCTcycnJKSp6AtUlPXhAXoWzo2FgYGC8TyAnBZVBC87djvHxg2YwyLasuLh4OrJRc3AMCW/D4/KIegZq6DJCpf1kStSYHgZQ5s3r12Fr8BdfaPF4r9lO6m182oyiJ4WlJcV+gYG0tKxnr57LliyJjY4eOmyoqYlJdHT0k8LCL4cN5fG4tMsC/I2Li1+zapWNrd2kKZP09PQIldNreXnFsr//PnPqNE+L16x5CxsbGy6H8+TxY5zHFgMDA+N9A5qw0GJbLTEP5moYHyfkcuWiRCyRLKPiqPGNjILDwrlcHsHw6CSea6bGJGroaGVFRXZWpqu7h7u7G/HaTqy05I+SrrFuxcWLRSJnZ2f6KPCzoNYhVy5Hpz5MNTczuxJ7hW9sHNiyJYuRI0sqlS5dsrS8tHTkqNE21ta0QBEJ27Zv2eLh7b1y9WpzM1NVSF7Zlcsxr9NsDAwMDIxGh0wmhRkFPun1D2GuhvERgiIlpN9kfn7+xN8nxl6OcXV3bxUcqqWtzabUgv8GNYqmpgMF3Lh+raa6+tvh32lp8Wi29PqthaquXbu+c+s2SyurIUO+YFKx4d8Pj7t5feuWrWbm5mdOnhg4ZIi7m7vyQoKAxkyZNCX+1s1xv/3Wf0A/ZDwnp4zwoLU7tm0zFgimz5iBiBoidmnpGY1mYIeBgYGB0Uhga2jAP2traxbO3Y7xsULNQI00LMvNmzE96mrsZRdXtyCKqLEYRO0ZoZpqT325GnO7srIyJTHR1q5JeHg4/SI9n66pheGld9I/gV2VlZXdvp0wZ+YskUg0/Mcf7O3tmPZ2Pt7ePs2aJcTH/b1kqSaH0717dxShg6ASjO7YsfPUieOdu0b27duXFv4p5HIFxdW0tLSrhcLammql7ZpCUVJSejsuHnFZZpMwe8PAwMB4t4C1tEwm51DBoWBqYKpBMVfD+HiAFH+IdlRX18yImnHpwnlrOzsyjhqPhwgOzb2IhhK0qwEdpxlb6sOH5WWl/QcN1NPTfVrIi1gO3SSSQSmIivLyDRs2aWuTjpnwZmakpWVmZkLJ2traP/388+DBnxPP8j8OR/Oz3r2vX7165tTJoNatnVWhd8loaqmP1q1ZCy1w9/K6eCmauorMOsrhcAIC/ExNTNq2a7du9aoli5YoxrDc3VwyM7M3bPiHx+PCCUVFxTQjxEQNAwMD451DWFUllUrQttpnGXM1jI8HMpkMFiLAjYCC7Ni582rsZbaGhqe3D0ohBURNg82W1xeDUdFs1azTkNcn/NXUJN8ROAq/UlOSdPX1W7duzUys/kLQMi1SackiqioqVv69FB2COrhcLlRhbWMzedr01q1aItkY6gJsIy9RX19fW1u79PS0iHbt9PT0UGlwFGhfWQlJuf6aM5uuDvYb8vnLV60yEQgGDf78+tUr8XG3vvnqS4lEAj1ycnX79fcJE38bX1xSSqhMWd9JVlYMDAwMDCbgK01KHBTy+ocwV8P4SEB7fYpEor//XvbPmjXunl6FjwsunT0rGDBA38CQRZ1DNJSBlPWs7ydTZgaXoHSfxcXFyYmJoWHhzZv70prNl2wbqtHGxubw0SNymZwW6EGFGhS4XJ6mpgbB0JmqGkCex9PiaWlrWVhY9u3Tm2BoewMCA67duvnUuxuoIJuFxgEoHey0trLcsXtXaWlpenomvP9N7OzMzEyBIJ67cJ7D5TL1xa8//hgYGBgYrw8WofyMM3dirobxkQDxG5FYvHnzlq2bNjX38585e9axY8dXL1925XJMRPsOaqE6WGpX1gOdrB0xobsJCXKZrGu3SC6D5bx821AhfD6fQJSR3MlGydblCoUGWxnYVs2yDf28dvVqelral0OHaqtSl6JzNDU1jYyM6E6ptQpdC+eYUUC8E+3X1dXD9AwDAwPjvQNpKdOAogNzNYwPFUzlnSoaheLggUOrV6wwNTOfOWe2fRO7gQP7X7965daNGw/u3fNt4UevVBRyObAwBSP1J8GQrjHVoGinRCJJS021sLJq0aLFKxG1p9SQ8e4x0lVR0XSePYfuESJbEol0/979WtraHTt3arA0uu9q9nNM4R9LJU1UHVUwd758dzAwMDAw3hDIr7HKfFrtEOZqGB8qVJHJSFkRZdolz8vLW7Z0CeweP+F3IGrwuBsZG48b/9sXgwbdiY+ztrG1osKPEZT2EZn8s1TCM1oHytSEopIBdbW1+Xm54W3amJmZvmo7n0+GnnMUNTU9IyM5KdHGxsbH25ughHCaz8ZI/DcXBzWnAebPBjkfBgYGBsY7B6uhLzPmahgfKpBSD+koYSMxMfHHET+I6uoWLF4UFhZKqx19fLzWbvjn919/PXn0cEibCBdXNzWHULUsBQ3art29kwB0rXNkNx6Vq+AtiKNoqZi+vv7y1autLC0RH307tWNgYGBgvD/AXA3jAwZNWTIyM6dNmVpWVjpxylTkp4kIjUwmg21/f79fxo//648/rkRf0tHWsbKxYak0nsS/mquRoFxBWRKJOC011cCQ36pVS5oCvoWuIQ5qbWVpZWnxVOGLiRoGBgbGJwbM1TA+JDRoK1ZcXPLH7LmJ9x+M+PGHzz7rxeFoIvkTQZEtpOvs3KUz/J0ZFXX21ImQiLZOTs50zk2m9lNtmyqeVVVZ9eRJYfMWLQz09elmvAW5mprhGlHPh0DNEaHBPWpHn1MdwVAoqxm9vWQhGBgYGBivj/pTDOZqGB8SkNKT9mdGatBDBw9djo529/Ia8f0ILpeDzmQp0zSR9vvwyMsUsvbt2xcUPF7457zLFy4YGhiamZvTrgNMfShzDzqhoqKirKTEw9ODpRLXvYWe0h1EP+kA1qjL0IyamhrYyePx0B6RWCyVSOAnh8NBYkWhUAhna2trI/u257ccSqitrb1xM47KlODFNMujMqu+OEMDBgYGBsZrAkVpx1wN48MG8Chlykvqr1QqXb585eoVy8Mi2syeM4fL5RINiYLQc6+pqfHVV1/a2dn+NW/e/t07fZr6BoeHwyUsVWyL+glACYozPUxJ1tPXbxUcTEfWIN61eCk3N69HZKSTs/Pa9euNjY2gMdOmTjt++HDfAQOnTpsC7Kq6Wtivbz+xSLxh0wY7O7vnlwY9EovFP48ec+d2/MQpUwUCY/oQ1U2lnymB6RoGBgbGG4NCQeWxxn6gGB8+nkamAKJ27NjxjevXe3l5j/vlF2AYlAoPiJe8AT6hQK+Aom3bCB1dnXlz5t5NiK+rqwuLiDDk81GKgvq+BaQ0S6HIzszU1tJyc3UjXqRkfDtgUdnZxSIRGeRamdaTBYMglUjdPT0oczqCCvYhEYtF8pfgWDBuJ0+djr918/dJk7p07cy0xoMLZTJpVlbu/fuJ3bp1fRvdw8DAwPhkQU0vWK6G8WGDfoKBXtxOSJg3Z46WltbUqOnOzk4quy4ycJoaKyHXKipRHPwMDAj4c8GC2TNmAjupEla279jZwtISidYIlbUW/EFWW8LqmvKysib2TQQCI2Ts/xYcC14MKi2WchVGpTf46qsviK++YDG6yXo23O9zChOJxNXC6plz5nTq1FGtd3BhZlb2yB9+gBHv3j3yjfQFAwMDA0OVqIZpqUwfwlwN40OChoYGSvpZW1e3aMHCstLSXydO9PHxpjkK+XzXuwrt12CzpTIZcDBgYU5OjguXLPpqyJcZaY8O79/b//Mh5hakryUSsFF0TflPKKwSieqcXFwJlevoK8nVnmP7/6oiumeuZZOiNdqFlemIwGwhKUhkuCaohQ6moa2tNXjwINqxQO0EobC6uKjIRCCon1aBblj9Ml+yIy8cB6xyxcDA+ERAWVgTmhxNrAPF+LCBCFl5ecXoUaMe3L038ucxX335BYpngU74Ny71TKwNOXkC39Bw157d+/fvX7dmzfpVK3z9A0LDwo0FAvpMxNkqyspEIpGLizPx71Fnnw9mfoXa2rqYmJiLFy8WPSkC3gfFdujQwdPTk8vloHOSUx5u37Y9MDCgTUSbs2fOnjt3rlooNDAwDG8T3q59O30qcbuyDaibqracOn02Jjq6Y8eO4eGhTxtJydZoWWDKw4d79+yDvQMG9nN2cqIGk52YlHTu7LmkxESxWGRqahbYMrA9VER5vCYmJe/auau4uLi2trakpGTq1OlQzpAhgx0dHZFpX2Zm5oXzFxMSEqqqqvQNDPz9/cLCw2xtbekBSklJiYm57O/vb2tne/rUqYcPH/n5tejevRt0ViQW37x+8/yFC1lZWZoaGrZ2dh06tIMzgS6/nagoGBgYGO8V0HfbytKi/iHM1TA+JMCjDLxh8aLFN69d+6xvv6HDvlLzl3wZKFR/eTxu3759nZ2dlyxaFH/jemFBfruOnZycXZDDAaqwrKxMJpVaWVq+TrPppPLL/v57+9Ztbh7uTZv5SsTi40eOHDl0aO4ff7QObk1QpCo/L3/Xtq1VFRVXr169ce2ak4sLh8OJv3Xz3JnTQIkmTJzAo/wnnukORdru37sHF9pYWSKupjwkR0F/ySFKTk6JmjrtYUrKmF/G2drYIGp448bNSRN+F4tEYW1Iu707t2+fPH4sLi5+5swoaHNlRcWt69fq6upgBKDxMEQKQgFMCxG1y5dj582ZW1CQ7+HpaSwwKXxcsGDenzu374iaOaNFi+aoy/fv3v1zzpz+AwcB1bt2JZanpQU7u3WLlMlkGzdsWr9mtZW1dVDrYIlEfCX28sF9e2fNmduxU4cGVQAYGBgYHzeEVVXwsUUzFLZXw/iAAXP80aPHdm7b6uvnN3LUT7q6ukgl+qrlKIkYm62pqRkQ4L9g8WJgUSePHduxZXObdu2BuAAl0mCz4V9FeYWegYERwzXyP4AydFNkZGTs2LbNwclx2fJlAoEA9vfq/dm3Q4du37EDuNpTUzyF4uKF894+TVesWuXs7AR7kpKSfvt1/PbNmwMCAiIj1Q38n1FBqnEbFtqjePAgadzYsU8KC3/9/feBAwegq4B+bdq4sfDx4z8XLOjcuRPUW1tTO2nixP27dw0fMcLO1jooqOWxkycS7tz9dugwExPBkRPHEQMDFBQ8Hv/LL3KZbOr0qM5dOnM4mlDaoUOHo6ZOnTp58voNGywszBWqVu3bu8fFxfWP+fMtLC10dfRgT3ZO7q4d27W0tVevW2tuZkZQnq2DBw7avm1bSGiwnp7e64w2BgYGxoeIyopyqUzGaijaAOZqGB8ScnNzV69YCc/x6DFjLClZF5Ctp5ZqLymGQZ6TbDZQDbTD3Mx0xowoYyPjLZs3nTp2tLKystdnvTkcMlSbXEEqEDVfnQ4ya0POCjU1tUEhoYGBgXy+ETrU1Mfbzt4+OTGxurpaX18feCeQOrigWigc/v33iKgB3N3dB3/x5dSJE06dONGuXVttbW26cNaz7Iz97AiwKFvVysqqSRMnpaeljRn3CxA14GRslXmfscCk+2d9mjVrRjq9slh6erpBrVqfPH48JSXZ1saKeKr2fVoNspA7ePBgUWHhF8OGde/RDQ0+j8fr1avn9atXjxw6FB1zuV/f3vQFOjo6f8z/y4vyUUUn19XW+vr5Ozg4mpmaIltDU1PTpr6+iQ/ul5SUAld7NtM8BgYGxqcAZNyCY3ZgfGig4+kDYUpNfTTqxx8rKitWrVvXMjCAPvqq9v4kXYAyVUQNXSqXK0aOGtm3f7/1a9cBJbqXcLtVSGhoeBslvfiv7afdEQAtWjT382shlUqLiosqKiqBr8D7CEelEolQWI1MxNAr2tzPv2kzH6bfQNu2EWuaNLlz525pWZk1g6sRqui4aFsuf7alLOL69Zsb1q8DLvjPps0oR5aGiqgBzZ05czqcBY3JzMquqChXyBWVlRUwIhXl5bRhHNkG+TMOsOXlFefPnedwuX379qFPg3ZyYc+AAcePHj1x9EjfPp+RSSMoV4/g0DBvL0/a7wFO9vBwX7RwPnDTJ0VFVZVVNTU1MCxisQggk0kxRcPAwPgU8e8TGeZqGO870OxeXV0zd86cvLy873/6KTQ0RM3M/5Vmd6VhvvISlfKQIlUWFua/jP/FL8B/66bNF86eSUp8ABSqQd/Sl288zSPFYvHVa9f37NqVn58PFZKEiSAyM9L5fD7x1AOArEogEPBUNnOIivF4PGNjQeK9u6LaugZ71OAISKWy8+fPZ6antw4NA/KHzPZp4RYQu9zcnD2799y6eUMmk0tlMtglrKpiFkj7KKiGi2wndKS8rMzYxMTIyFgtF5aFhQVbQ6O8vLyqSmhoaMCmKtI3NCSeiujI7kgkkltxcQf3H3iYkqKhoQmkDdjg44ICSpb5Xxw4MDAwMD4OsFgNfAAxV8P4ACCVStetXXclJqZLt25ffvUlHVfiTczoXA63c+dOvr6+27Zu27trZ65UqqurJxKJX69UsqXbt+9Y8Ndf9vYO340Y4eTkZGIiUBCK8b+Oz87MVOsITdqeXkyQMUe4PN4rGeexNdjDvh5WVVERc/HC1s1bv/n2ay6DAmZlZw3/5puy0tKBn38e0a6thYUlh6MZfSlmyoTfn98ThhRTuUF7brJZbCB8pKmfpoYyxRcplpOrFXL0yNGZUVHGAsGIH37wJF0TBFDEvD/mxd26+fK9w8DAwPhEgLkaxnsNJAdKTnm4fu0avpHxyFEj9XR1iTeWP4AMSEbVaWpqMmr0KHcPz5nTpgiFVVWVFa9XsCInN2/71q0KmWzF6lW2NtbK6lgsTQ0NlmqbUK2ohEKhVCZ9erFCIZZISktLjQUmPC3eq1SrMDczmzp92ucDBi7/e6mXj3dIcGskXYODBw8cyMnKGjl27KiRP9Ht4fMNiX9nwKQskM3W0uIBu7p962ZNdQ19IdooeFwAhWtra6vCiyjqU2r4uezvZcDtZs+d27JlILqVEokUin3nOSEwMDAw3kNgrobx3kEtUGpiYtK4MWN4Wlqr1q5xdHR8o9oxKsOBcltDg92xY3sejzNj6tRHaRmdXqNeaHNpSUlFeXkTRycmUcvNzUt68IDH4ylUYkIqLbvi3r272VnZnp4e9Jk3b9zMykjvO2CAkdEzHqmqHFPK0xQqoENIk+nm5rpp69afvh8xbvTPk6ZO6fVZLzhaW1eXkpREWdG1gNPZbKQVlUdfikZF1o98Sxuc6evrR7SNAK62e8+eX3/9RVNTE51cV1e3a/t2uKD/oEEERezqOaaSeFxYWFJcZGFhaW9vT6jouEhUd+vmTVU9ildzFsHAwMD4qIG5GsZ7B5ofwEZlVdWSRYvz8/ImTJrs4+PDNMx6E6I1FvUfgysQhoaGwEVKSkpekzoIACYmBXm516/faN7cV1OTU10t3LFjR01NjRZPCxnUUyb/ZL/qampWLFs+/vffTE1NZHJ5clLyqhUrtHV0BgwciKLmqlEoZkXK3PbI64LFRj5FPj5eEyZPnhUVNf/PP01MTUNCgrV4PGcXlwvnz8M/L09PQ0MDqVR69+7dq7GxLDZbIn6q89Vga0CjgIfl5OaaCAQaGhpALnv37r118+YDe/cCEezQoYMmh1NXW3vk8NFzZ88GtWodHBysalUDee5hJCysrIoeF964eaNTx45cLre6uubo0WNPHhfq6uvJKJ8P2lsC0zUMDAwMzNUw3kfQYpWtm7fGxkSHRUT0H9AfhWB9m80AvgFcTUtL60lh4euUI5crrKws+/Trt2DevJ9/+ik4NNTA0DA9PaOspKRLZLcL584WFRVbWVoqnS4JokVAoEgk+mboMFc3V5FIfO/uHaB0v02c5OPj/bRQRFtVyaMIle0YS8VnkZwM9iL21rFjB2Ccs2fMmDJp8srVqzw83Pv173/82LGdW7cmJya5uDgDLQau1rZD+6OHD2dmpAFnQgIzBwd7S2vr1IcpPwwfYWtr16tP744d2puZmf61YOHECb9PmTDx4P6Denq6hU+eJD9IdHF1jZo1Q0CFo2N4pz5jr8bR1Pzm22/nzpo1fcrUs6fOGBvzs7Jz8vMLBgwZvH3z5rLSMgIHwsXAwMBgAHM1jPcRyCkSGMyalStMzMxGjR7N5XLklILwbU7hUKO+vj6HwykqevLfSkCtBZYJdGXosKHaOrrTJ008cfy4VCLx8PZZtnJlWlpaTV0dlWBAZbJGAEE0mDpt2qJFi/fu3KGpyRGYmvw1e06nju3VNINIvPZ0QFTiQDaVeR6aDbWQQToodwTY36dvn5s3bhw/cmTurNkrVq90cLDfuHnziOEjbly7Cv+0tLUnTY8KDw0R1tTyBab0aOvq6sycM3v0Tz89TE5OffgwJCwM+cy2bh20e8+eqKgZp48fg/I1NDUje/SaNn2KAeU5S6hSizY4Jv369eXyeNOnTDlx7Cj8dnByXrBwoUgsys3NE0ulqHwgi5iuYWBgYBCYq2G8h0CEo+Dx4++/G6HJ4UyLinJ3d1M8jbLx9gCMwUQgMLe0zExLLykpNTERvGoJTAMyDTb780ED+vfrU1cnYmuwtSinTjs7m4iIcPpkxJBgy8BAf/bsmdOjpsllMh6Ph4RldNRfO1ubB8lJdLAM+Dtu3NgxY0aTIc2oEvR0dU+eOslsAJwMNS5asnjp30uRoIssx872+IljIrEY1YIEaXNmzWDWBWc2a+pzMfpSnUjE5XAQ80NEyszMdNmypRLpQolYwuVxUd57WicLJfTr379vv34NUq5ePXt0i+wKQwEHtbS0gV7CzhbL/6bD0WGihoGBgYGAudqnC6Zmip6VVRvqE+Wbteh/1gALIJFI1q9bn5T44IeRI0NCgv9bHLXGgr2jY2pKSn5BgeDZTFMv05j653Ao1D+BHn8Chd6lZEvArpgjw5RUMVkRumuIRdEJUmkZG5P3sBuKS6fDTIRAn/lsolX42eBpsAEEjsfl0u2nGSRddf1BQHuAGurpadLdrx+KBdM1DAyMTwjUB4+eEJkfQMzVPl3A1FhWXq6rowPUAU2QyKybmjKVobHQmW9HyEEr+ODvnTt3D+3fb2FpOXTYUC6Vrfxtm6opo+MCoyXMzS2AOxYXF9OHXmlAXv7Mp7RMFZ73+ZczDzV42r+V8N/G8vlX1Q/M8ZxLntMkzM8wMDA+QVCfPhayACHqzTKYq33S2L1z16oVK3xb+LUObt2sWTNXN1dDAwMFw1wd4e1Mn/Sj+TA1ddKECRwud+WaNdCet1D1v7UHpWxyc3WRiCWJ9++3CQ9TWoO9gQFBakeBiUm79h2a+fpq/IuxFwYGBgbGxwckTjM2MTEw5Nc/irnapwtgBhFt227bsvXypYtXLsfo6uoKBAKf5s1DgoM9PDzMLcz5jNRAb61JEolk8cLFhY8fjx4z1t3N7a1V/W+Al8fE1NTI2DgrKwuahwLJNqjXe31AmV6engsXL4JamHpSDAwMDIyPHjD9UfkPG1DdYK72CmBadH0Emhrogr19k9Dw8N07tstlssqKCviXkZFxeN8+U3PzJnZNWgQE+Af4u7u5Ghoa6ujoMC+sr01vFECxR44cu3DubIeOnVCQjkaPoPaqgC7q6ekb8vlpj9KkUintU9nofUfmgxoaZFaAj+DpwsDAwGh0vPMZodHB7FFJSamiwQDimKu9KtCwPn5cWFtX+67b8rqg/A0JV3f3Z55+aruosBD+xcXdWrtS4erh2a59+86dO5qamRnx+UgDyAxq34jEAp7Uf9at43J5gz7/XE9Pt3ELf1VQHZSjoBXAVnOys5VOmm+Gr/9bhAsMDAwMjGfAov984GARKGATAjIZb7BnmKu9Amh2MiNqxrnTp5BV17tu1H/HCxV5KOV2SuKDh0mJK/9eCmTCSCDwD2zZKqhlM19fBwd7bcox8PUpCxrVisrKqVOmpKYkz1+8OLBlIPAiYC/vkKtRpmlwxwlgjc4uLvFxt7Kyc1xdnLHQCwMDA+OdQLlIpiZeuUL+otPfdygjaxIsmVymUCWbIYgGBAGYq70C1MOQfshEjaBFry9yM6R7CpS/uKjo5LGjp08cNzY2trCw6Nyte9++vU0Erxx1rD7kcvmB/QcuX7rUtXv3Dh3ao1RL74O6GYUZc3R2hoFIS0t3c3V5H1qFgYGB8QlC+eGlZgj2R/ARRmkNlb5litraGgUQUFW4JeaJmKu9GmgfSXK2ZrMV8g+e17NUuYnqgzaiRwE82JQvsbaOjrmFhV9AYGCgv7uHp56ubiO0gcVKTknZtGGjmYXlmLFjeTwekvrVf17fMmjRow2VcD3tUapC0RGzNAwMDIx3AjrRMHyH7967Hxwc/I4b9JpQpU0GopaTkxN7+bKmhgbaiWN2/Hcg9gCPioGhoZm5+YcuWUM8RCKRlpWVNqjMZZJRLpcrEJh4N23asUvnthERero6KET+63Ap2ugNHtOtm7c+zs8b/uNPdna2b58M0bJDBaF+U1GYMBtraw1NzZysLOJjNG7FwMDA+CCgCtxIzjtbN23y8PAwNTUlGLMJ0pAqWErd4rttbUNQqFl7w/QHTa6rq1u/dl11VRXfyBjrQF8XaIiBoMyaNRMIxoduDI6elY0bN/01d646PaEOmVtYuLu7N/Nt3rJVkI+XF4fLQWH61ELb/zfQaY7kCsXuXXsO7N/XrmPH4cO/VTXhBWFgGxGqd4aQq0wHUK4n6nVS0jhtHR0nZ5fMzKyysnJjYyMsWsPAwMB4J1Cg9b1cbsA3GvfzmN8nT/Ly9KT0hqQfPaXyQurR9/QrzVKG5CBkMMtQmq28vIJ5f/xRUlTi2bRZQW4OYqJYrvZaoDL5sKnchU/z+XyggL4UFRefOXVa+ZvSchqbmNjY2DRr3jwwMNDd3c1YINClonUwlwKNUjX9Nysra/XKlZYWliNHj9LS0vo3j+U3BNQQtLhR0NpgFnVnFaTtKuo1l8u1tLJKTkqqqqoUCIyxvRoGBgbGOwFLhbbt2t+8cX3W9Ok/jh7dqlUQl0tm5AOeRgoAyDn6vf5Kw3wDTZXL5Q9TUhcvWlhXJ45o3/7G9asKgqUg/frUhUGYq70qaDNAeSNyl3cCaHxCQkJyYqK2jg7fyKiFv3/LwEBPby8HewddXR21BFO0oKuxaAoqp66ubuWyFfl5uVOmRzk6ODBzXL4doG5REjWgqgQVlENRJ6oTicRikQi4bGHhk7LS0pLSksLHj4sKH1dVVSF9Kco1joGBgYHx1gAfX5FIVCUUwidbk8Np07atIZ+/aP78pK7d+vbrY2xsrGArNDU1FfJ3bOv8HCiNqQgFzDMXL15cvXKlmYVlcFgYj8ejtDpySmigPtVirvZqgKGTSmWamhp00q4PFyRXu33HzdOjW89e3bt1NTYyUnN0hQ7S7L7RQ6mhohITky5dvGhlY9OtWyRKS9pY5b8kULegi1KZDIhjZUVldnb2nbv37yQk3E2IF1ZVEapxQNZ7eXn57h4eXJxUAAMDA+OtAyaOgoLHj9LSCErHBbQssGVLHk9r/+5dGelpI0eNatLEFhG191aoJpPJoeXCyuq9+w6sW7XSw9unZavWqgYrWJRcrX7bG5+rMdVbdNAHtY36Jz/1N6SgIp7PqMPQzzeU3uflAUSNeM+0n/S41bOLf57VF3Thf/8bo6GhwbRzVLtT9LVqN+g/QM7wmUXFwis3edJE2Fiy9G89PT0kqmwsoR31lyDXKJSBKRnGRuny+vT5lEgkGZlZ9+/ejYu/HXfzRnFRkUwqhcZZ2diaCATBwcGwYWpmamws4PP5t27e3LB2LXwaOLBoezNpGzAwMDAw1EAbEMOcBSvqJYsX52ZlwfdXJBJpaWnL5QpvHx9YQt+/d3f8L+O0dXR6ffZZeHi4QCCAb74GS4PUiD77tVbONUrjZAWyD3v9RiJ7Z0Jl5sxieK3J0QREsKRSaXJy8tEjR86dOWvv5DR46Nc6KisjgFgsKS0hDZM8PTxQjhxq3oSOs96IXI1JHWg7J9ownznr0zq1Z90i5FSMCHW7JZaqzHc1R77PczNTU0m8tK8iMA+0odY1JkVrcP9/AO3wQqjSoq9buy47M+vb4SM8PNzfCANnIZsAAtUrU7kL1NbW5ubm3o6/ffLEiezMzNLSUh1dXXMzMz//AO+mPi7OzgITga6unra2NvJ1pcpSxN26Ca9gSUkJMDycrBMDAwPj7YDJDS5cuBR98aKWtjaQtoL8fENDPkrTDHNZM9/mzi6uSYkP9uzafWDf/lbBwRER4TY2tny+oYoykSIrNlWUBqUtQVIIlSDo9UC7p6G4pYxwWIioPXlSdP/e/WNHjz5Kfainb9Cxa6SxQIASTNO9g8kIfu7ZtauFn39oaLBqUiSnyzelA2XVS0CkVCQ9K55RU7ERDM5BH0KTJb39Xgm03hMwh4Upm0QP8btrlzpUbwXZyAcPHuzZvcvbp2n/Af0bnaaRfafeTjaLpQxVQ72K1cLqq9euHT106O6duyUlxTra2t7NfIcEt/by9nFydNDV1WWxlcsJlOuDInnKQC011dVymWz533/bNbFrGRiIn0MMDAyMtwP0HX5c+GTRgvmw3Tmy+5ED+27dvOHo6MTlcWkJjq6ujn9AIEwrGenp9+7ePXHsmK2tjV9AQFBQKydnRy0ej8vjIfMe+MKzqMQ4jWiBTbkeakikUk0NDalUSkoBRaLq6urEB0lXYi/fjr/9+HGBm7tnaJu2pmZm8meDsypIolZS9LjAwJAvFAqnT52y9p9/YFaiT3hTXA2xBzTt0T2haRlTnFb/KKF0t9RgsjS0nyahGEyoEdn6Yst33D4K6FFGT4VEIvln3TqJWNy9Z08zM9NG9/ykDDeVywOga0C7RHWilJSHK1esjLl0AWozNDJq2ar1jyNHenl5KluGnKhlcrQcYrPYMrns6UqJEmgDYCX3x5y56/9Zb2Ji0siNxsDAwMCoB3o6uxwTk5WZGRQcEhgUdP/unZSkpIz0NFd3D1oMBJRBQ4Oto6Pj4enp7uFeXl4ec+nSzu3b169Z493Ut3OXLgGBfkZ8vq6evra2FmUcg0K1NQKpIKOEUBQNiFp1dU1dXR3UfvbchaOHD+ZkZenq6LZo2TKiQ0faLBsJUwiVPEsik924ehUYZKuQkOLiovgbN06eODFy5E+ocDiHtLyBw8nJKVXCKhuAtbWCESyeSYyys3MKCgosLS2BqBYVFaenp5uYmjg7OVVVVT1ITDTQN3Bzc0VSHMQPCgoe79m9p1OXzm6uLtCmtPT06EvRnbt0trK0RI0rLi7ef+Bgi+a+fn5+wHBzcnKPHTvev38/IyM+JdiAbigePUo7cfwEkNBevXpoa2sz+/bmUN/qi9bhws+MjMzCwkJDQ0NPT4832oxXRVJi0rlz583Mzbp176anq/v+sDQE1BjkaLlv3/7jR4/2GziwZ88ejRik45kbR9qoyWVSafKjRwf3Hzx88ICwqsrS2ubLYcO69+hh36QJh6OJVO0KiuxKZTK0gWwjFFSD4dWgCN/TYp1dXdNSUwf2H7BqzRpnZyfizT+NGBgYGJ8ykOBGKpVdv3ZNLpO18PPj8Xh9Bwxcu2rF1k0b23fqHBwaRpEWBVNCBCTM0JDfrUfPrt26SySSqsrK5JTkUydPVFVVVgurYXJwcnaxt4epwNbc3MKQz+cbGenq6GhpaxkYGHA5HDQXqM3+BOODX1tbJ6wWVlYCdaoqKysrLHyck5OXnZWVlPhAJBLr6upo6+ja2NmFR7TT1dND1IhZCFM+VV5WdvH82az09Jatg51cXKE9wNXibsUJhUI9PT3UAE3Efk6dOg197tI1cvK0KVqUkFCuEiSgVtbW1i6YP/9ydPTiZcuAq12/cWPapEmR3brNmDUzPT3jpxHfBwa1+mv+XyjWA+oksJmMzMwpEyfNnD1LS0tr/LhffJs35xvySXYIlSoU0IiiwsLJEyf9OX++sUAwfeo0UzNTHR1tWhr0pKhoZlRUSlLyX4sWcblcgiF+e3OgjQGJp/SC5uzkxp49e3Zu2xYa3mbxkkXvjyKMlJpOm1ZSUjJh0kRtrcZJqd7oQLc1IyNry6ZNwL+/GzGcp8WjDjRmUDVUC6xv0tPS9+3de+LYscrKSngtI7t3b9uurZWlBcN/AtE7Fgp1o0DiOBYVvYP6QccQoZ9Jc0srLS3tpAf3o6ZPn/PHXGsrK4JieO/haGNgYGB8BEAfYbFYlJ2dAxv5eXkOjk6mpqZ9Bww6sHf36RPHS4qL27RrD3SL/rYTz4YyAP5gYmoqMDHxbd5CJKoDPlNZUVFZUZlXUPAgMbGyvIzN1uDyuMjIDJkjwzRqamFOzgYwCxDP0DW4tvjJExZbAxbzMNHAH4lEqqGpYWJqBrSnVXCogaEhTG1cLo9p8cUUJdBaJiCROTnZly9eqCyvaNq8RYuAQKgdmB+ck5mRUVNTo0tlcSTlagRFWsPbhK1duSI29nJJcYmVlSWBBHoM3z0gjLfj4qEFzZo1hZ/6evpuHp5W1tZQBPBQVzd3axsbOuIU6pWWFm/cuP+N+O67qZMn6+joQJe+/e47oGKESlsHwzdq9Oj4uPgpkybp6evn5ebOnfcHGQ1VNdfu3rU7Iz195tw5oaEhKJk3XfibfTRUczPcCRi1jIxMP78WdKVwy909PS2pvr/pZrwkxGLxps1bcnNzZ8+d06ZNGyaDfH8aSaikvtu2bM3KyPh53DgrS8vGvZvoZYCVQHlZ+ZYtWw/t31dUVOTo5Dzy55+BpfENDQmVudwrtRpdxKb07/DD0dkFBvzalSuLFiyMmhGl8/6JMDEwMDA+GiD5CRCsh8lJ8DMhLq6Fvz+smZ2cnQcN+fLgvr03rl7Jzs4KCQv38vYBXqFmYUUw7IJgcoQLtbV1+Hwj2t8R9tfV1YlEIolYDBvAPerqakV1dQQZX0NWUVZGxdYlbaChJGBjevoGBoZG8OUHfgaUDtgVT0sL/pI2cKpVPS30YW4zDcDgb1lpafytmylJifDTv2XLZi38NDU1ofakxPtwtKAgH+YvMzMzdK0mut7B3t7FzT3pwf3U1IfW1lb0ABEqn4B7d+8W5Od17/WZtpYWlNumTVh4eCg6zcXZeduO7ShGMOvZuBtQ1BdffbVk4UINtsbEqVPgJxJNIbMz2NDV0/157JhpkycXFxd//+OPpOmSqm/FxSVnT536+rvvOnRoTzsPEm+efNCyNOh4enrGL7/8amFhERDgj1gw/B029Kuvhw19o214VZSVlZ85derHUSOBqKkdeq9oBLQEhvTE8WOmFhaRkZEE5YgKSxJYoLx+4fT7kJWZNXnipPi4W/CsduvR85fxvwqMjeVymQay91S+ci8FmVRGqOTEddSrSy2w5J7ePrnZWfB8wmvQs2eP92eEMTAwMD5GKPLy8quFQlgz5+XmJCUmtvDzh++utY3NN8NHbNuyOT3t0e7t23xb+HXs0tXIyIhgeCUChaIs4GFDTvMzRGzQTzgB6JuWlhZtZEXTKbQH5imJREJf8rRNDBKGGAJN/tRAsyNaFJWdlXXp/FmgazraOqEREW4enkr/iYL83Owc6KZMIkl9lO7p6YmaoYmq5/P5/QcOjJoyeeuWra1atWI2GjZgltq7d4+evv6QL4doUMGlVPpgFvHUwZNNT1hMujZgQP8+fXoTqvAQLOSXpzoBrgkJCT597ixB+dAyrzU3N9t38ACbgpoU8Y1OjQpVKBf4m52VmXj3joW5OXPEqZvVaJHAGgWmpiZ79u6hA3DQeK+ImoIMHiOeMnmKSCSeEhVlamaKhrqx9MhQVHz87aVLlsTfvGliZj5m3C8DB/aH9Q8lFlOwVBZp9Ev4MmWSCn0qwRy8qOVl5aTNgYJAutEOXSKvxETDMoPD4Xbp0um98rfFwMDA+JhAik4yMmEjsmev+wkJe7ZvqxZWB7VqBYSEy+N9M3x4aUnptSuxd27fnj9nlgGf7+Xj4+nlY2llxePxCKUhstKmhSlOI1D8DkbgDLpGJo0BaqXmsUcw2AjzTLXCmftJEV15eW5OTkpyUl5Otlwms7CyCmzV2sXVjcPhoEvg0KVzZ7W1ddp26Hj88MHUhw/pWjTp9nXo2P7PuXOSk5LS0oDKeTAVjomJSWmpqe6ent5eXmyqVqFQeCsu/tatuNLiYl09XQ8Pz7CwEGNjYyaHg+7B3Hn2zNmkB/clYrGrh2d4m/BWrYKAwBKqpt+//+DEiZMP7t2Ry+RNHB27du0a2DKQR5mmQSE7d+2uq63rGtnVytKCLlZtlr144WKdSBQaGlJY+OT69RuVVVW9evYA7gKHqqurExLuwM7i4iItnlYzX9+AQH8gXoj81tTWHj58pKS4RBlJAhVLWTD17Nm9qLjk6pWraY8ewb6c7OwVK1bBA9G9W6SZmen9+/ejYy57e3uHh4XQEz/M5dCXK1eu5uXlAT9v7tciMCAAiQmpoZDdvHmrpKS4U6eO+QUF165dLykpHTRwAPKiqKisvHr16t0798rLy4AQN/XxAbpMJ51Ef8ViyZ07d86cOZOcmFRXW+3q4RUWFgo0FwZTQeXcOHr0eOGTJ0MGDzKkNH30I/JuuRpahdBvyOnTZxPi47r37NW6dWvUPiBrxKu0kTLzf0aMTFDMv6joye5de7Zu3gQ3IrJHz2FfD3V1dWWpkq/Tl7NUEtqXrI5FveH04kmTw2FraMrl5CpNR0enuZ9/bPTFP2bPgvfFwcGeeb/eH4qMgYGB8UFDaYlPfVSNjIx79u27d9fOk0ePVFSUh4SFGxoYwEfaWGDcqWukf8uWt+Pi79+9c/PqNVi0842MnFxcHZ2cTUxN9fT0kNU78e8rdrWZhbmfqMc9lIE/GOpEhQpM0lZbWyusqip8XPDoYUpxUbGwqpKnpdXEwcHLu6mltbWWlha6UFRX9+DB/RtXYmFPaESEvr4BQdmn0S4OmnTTzUxNodtnT52MvRwLcw+andDonDt3vrKiolPnTsjdtEooXPDX/P1797m4udk1aVJQULB98+ZWIaEzZ820sDAnVBKUf/7ZsH7tWqi4mW9zDpd79UrsoQP7vxw6dNToUTzKfeHw4aMwz+nq6QWHhELJsZdjTh49OnHK1L79+qBWbf5nfWlpmX+AP20PTtQTqv01bx40YNK06cuXLinIy4fSmjdvDlzt8ePCeX/MO3/2jCHfCMh1tVC4e8d2eyen337/PSQkBNoII3hw376HycmoUFI6KJMJq6uh9X4tmmdkZa5dtVJOBdnKSE+DbWOBoFWrlkC/bsfHL5n/1xfDvg6jQtXB3aqtrVu1atXWjZt42lq2dnZVlZV7du5s7u8XNWOGAzWF19TULFu69NaN69yVK5YsWgIFkgLF4NbGxkZAKCf+PvHi+XPePk2tbGwy0jNgMENCw/748w8+n4/6CPxj7dq1G9avh/sGz6KJmdmVyzGH9u3rP2jQhIm/oyAuu3fuvHM7PrJrFwMDg/fH44Ep2CspKVm3ZjWfbzR4yGBtyqWAyexfEhSXVsa2Ra8HLAluJyQsWbQY7kuTJk1G/Tw6vE0beOpYzHUPob4AeunqWCqvIrqRCiQOlMmkpmZmTZu3uHY5ZuGCBfDwA0t+rwSZGBgYGB8BEAGytCIjSOTl5DRt1uzzIV/u2Lol+sL5rIyMth07urjAypwkT6amZh06dWodEpKVmZmSlJh4/97VmOgr0ZeABgBds7a1BTJgZWWto6tLq+zoaYjpREjXS7tq0it2ZqsIlbkUrTBFQiiJWFxRUVFQkA+tLQcSU1YKVExDQ9PCyqq5fwCQBBQFF1UE5xcVPbkeGwvEwFhg0qZtO2ACdxJuQ5kuLs40C1TaqyEZYEho8MVz565cif3m26/p/Aaw/8b168YmJn7+/qhXSUlJ+/bsadrMd8OmDUBU4ZzFi5asXrE8NrZz796fod7euXNn2ZIlcNWKVaua+nhDIfkFBd99/c2ObdtaA0lp1aqg4PGaVStrqqs3bdvm6eEOJ9y9d79/794HDxzo0LEDCjQMA6ihodmg9pcGtAhI6/TJkwUmggFDBltZ2xhR165auerYkcOtgkP+nP+XuZmZRCKeP3/h1o0bZs2YsXnrNgsLM2Mjo+07d6hEPuQwlJaW9urZC0ZdYGoS1Cpo0MCB58+d+2H4iLCItqtXr3xGPMMIYwYDFR0Ts3r5cg9v7/kLFjo7O4rFkmlTpx/ct2f9+n+ioqaRejTKTRD+HzdmrJGx8YDBQwQCAWzA5ZeiL58+cTysTcTiv5fo6+lBsb+M+/XUiePXb9xo364delAePEhaPH++ja3tgiWLm/v6QkMKHhd8/92ILRs3dIns6u/XAm4hKQGinp/3hysono2ZBz1NvH+/52ef2TvYk8/3f1IaohcGPeVINB0Xf/t/Y8aUlpS4uXusWLXSklotwNPfKEpJFVFjvKVKMRtKrcGCFduj1NTzZ8727NUrom0EioWN9aEYGBgYjQU01bq6uJiaWyQ+uB8cFmZhYfH18BGb1q/LSHu0cW1mzz59m/k2hyU6knXp6em5e3h4enl16hp5Oy7u+tUrFeVljx6WPkxOQiZbltY2Lu7u1tY21tbWHA5HQ5NMfEBPWGqhXtX0JOoxbCm9FhVSRFotFObl5eXn5iQnPpBIJOiwJuV54OHtAyzNzMyMLkoVbl2enJx04fQpqUSib2jYrddnsOaHAqFf2jo6SGqGuKAmwRDlde7cecvGzXcTEm7F3W4Z6K+cYi9FJ96727V7d08PZcQ52P3DyFHh4WFIogiXf/HlF1s3bzp25ChwNdhTXl4xd/YcKH75ihXeXp6oHCtLy98nTJg6ZeqJE6eCWrYsLimurKg0t7C0b2KHivXx9ho9ZixQUaFQaGhoQLEoUnrBfq7hOZpDO0dGTp8+TVtbC3XsyOEj+/fshju6Zs1qyv+W9MKdMOE3E4Hx4oULlyxePGfubIIgGJZwiuzsnJ9+/FEqFq9YvdrJ0RHl6lbeMIZgU3V3nuqnMzMzF/01H+795q1bDPT1YQ+Px505K6qysuL44cP9B/SHEZCr9IDduveYPHWKrq4OfTmXo/nzuHEdO3WiI6J9NWzo1Sux0ZdiOnXsCHuAlM+hgp78tXChb7NmVLNZlhYWU6dPGzN69JHDh328vekHqF5erncPNHQpKQ//XrzI0tr6t4kTeFwu6/Ukf+hxTU5JWTh/QczFiy5ubtNnRIWHhXO5qjCDjSRZZKliwrE1aI8EsgYZBXg54blq16HjiSOHp0yatHjp0sDAAFr63SgNwMDAwPjEgb7qBgb6Y38ZN23ixD07dwwa8oWBgcGPo0fnZOfEXLp47NDBIwf2N7F38AsMdHZxBa6GOJmOjk6r4OCg1q3hWy0Wi0tLivPz8x/n5xcVFqYmJcXfvCGsrASWxtZgk9pGSqwCf/nGAp4WDz77fD4f6AdSy6CZrLa2tqamGnYCLauuqkTZceSU74KMErDp6Rvo6ug4ODqZmVuYW1gITEyAcmlqajJ9C1A5OVlZjx6mpD9KhQtt7Zr4BQRakcE02EDULkdfzM3KGjt+vL29Pa1+fSYLtZGRUUT7dutXr75w7myAPxmlQiKVnjpxEjrQvUcPWtAX1BKmJH/ofFl5eV1tnUQqQYwJqCsaWaAvBfkFzm7uPj7ezEnLPyBg3T/rSXs1grC0sLSxs02Ii5s1c/bngz8HmmxkxP/hx++ZAklyiF5CZwXzZafOnYCoESoCfvlyrEgs7tihAzNvIxwKCQvdvHFj9KWLSG6JRg02gB0uWrAg/dGjKdOnN23qo+RwDLEnzeqUnJoxaKmpqdnZWT17fabBZtfW1skVcjYVB7mFX4sLZ8/cu3sXOCjZKuqudu0WiaKW0GjXrm379u3IjK2lZXV1tTCq5WXl0OvKykpUY1FR0cPkZDdPL5UBlpI1Nm3adOPmTTo6uhyOJsMMS11O+26hHDSFYtfOXSXFxcBKgZKyUPzZlyYzT1WZqnshkUgvXLywZMFCYNiwchr7v7G2tja0iFqhsmxolB6gqqUSKekHSstgVf5BAPgc+Pr5X4m5tHb1argp6DlUa3kjNQYDAwPjkwO9AO4W2TU2JubMyZOH9u/r3rOXvoG+vYODpZVVdlZWbEx0Rtqjfbt2GhsLnN3c3Nw9gCrp6uois30OCU0dHTsbWzsFZRxWJ4I/JPMqKy2rrKyoBgiFQOaosB2wvxrqLS8tgRmZnlGhAcgMjMpQoKEPbJHPhylYV09Pn4SBnr4eF1geBZYq2i3NIqAZwPNKikuyszLTHqZAvRwux9rOzqeZr5W1DTJcAw53LfZySlJS67DwIYM/Z5ozaTJ/QIlt27bdvWMH8LMxY8dqafEqKypiYy+7uLp5eXvRp5HBpa7fPHHsKHCyqsoq6DKKfUKopqXCgoLy8rKg1nTmUeV+mMacnBzRoJuZmY7/7bcZUVEH9u09eeK4k5OTl7d3l8hI32bNkHSEbBhLKSl6/mwHpJXPN6Lpp4KMBpcDN8newZ6l8s5Fg2ViYgIjCsy6qKjY3NxMocwLJt+6dfu5s2e7RHbrP6C/BkVJG6xRRbuVh5A4MDU1DWh1fHzcmNE/s5XpYMlWFxQUAF/OyshQkk4KAoFALbwqDGbM5dhjhw/n5RcIhVUSsUQiIek/nS0qLzcPniFLSwsej0swhgJGydnZWa2dqIXPGau3CZo1JienHD96xNXdvUf37gRF3ehQfC9TCG0KgPbAWwb3a+Wyv6Gno8aMGTzkcx2K/aMkBI0ZVFflPUQlmlfAXUCNR6BM1mTw7MGGo5NTfm4OfESOHD3at09vFhlW96mcHHM1DAwMjP8MFuWqSZAUQnvK1CkwaZ49fbq0tKRP/wEWFpZcLtfJ2dnB0TE3J+fBg3sJcXFAd+CfiYmpjZ2do7OLra0t38gIic1QaWQ4NC5Xn9KD2TWxJxgaT4IiTArK7Ay+7UDo6BhPVGw2pSsAl9ScKs39VfpGBb1BSxaQbhQYIbCOtNSHxU+eFBU9Ici8pbrN/f0dnJwsLK2QBRqcCXTx7MkTOdlZAYEtZ86cgZpHD4J6lIcm9k1sbe3u37ubnJLS1Mf73v0HQLxCQoKNKDt3NF8ePXpsyqRJGix2hy5dwz4Pt7a2gpqGf/M1LRIjO0npYumBpgkTM2Glv7/fjp07tu3YfWjfnocPH965fXvPrt0z58zp1avHfyMcymGi7M0p0qJBMERiyM4JzZzIBRdd9ejRo7WrVgpMTH/46cdXkscgq6mKigrYLiosrCwvJ5D2TWU9ZmRkpMnlUqZqDVyObAG3bNn259w5cFc6dO7cOiTMytIiNzdvwbw/6Kh6YomY1FVraDIFZjQxVRpUvZdsgJYC7tqxE0bp++7d9fR0WS9P01SAp4m+SCqV7d6zd97sWVwe79ffJwwd+iXiTJS/zJsfBOTaQChfQgSUmcrT2zszPW3r5i1du3SGDwothH7jTcLAwMD4ZCAQCKZNn15aUnrrxvUNa9f0HzTY3t5ekwNMhm3vYG/XpElE2/Y3rl27fOlCWWlJ4eOCuJs34FvcxNGxuV+As4sLlwI5pVLLbHqeJagJHRmZ6ejo0Fb/MDUTDLkDrcSkvRCQgbIqhJsy9gfpXiCR1NXWZmdnAZvKycxEmjqoVE9Pr5mfv2/zFhwOh/XUgVReXl5+5OD+suISaOSM2TNtbKzVTJ/VuZqJQDBo8ODJE+5t2bhpyrRp27ds4fG0hn3zLX3NrVtxc2fPdnBw3Lp9Kx0e4vHjQoXKwAtgam5uYGiYmZmhzLeodF5VCIXVaWlpPC2epweZSRN2Arsc8d3X3349tK6uNic7Z+yYMdOnTDE1FYSGhv6Hu0jLqxwcHRLi4zLT0wNbBhIMJWZBwePKigpDPt/KyhLRx+zsnO++/RaGb8mypc5Ojq8kAkHV2ds3gau++/77H3/6kSlCqayqAg5tbGT0nDLPnTsPtCy8TZs/F8w3Unl9amlx5Qq5hkp22sTODm5wXn6+SCxG/rPoBotEovsPHujrGzg5OjRG5tk3hTt37u7bszs0LDwyMvJphjW5gqXxskMNtAdd9fBh6pzZs29evx7Rvv3UqVOtbazRCXRo5TfWCSVQBDv67VJyNXir2WxTM/OgkNCYC+eXL185duzPTOnpm24VBgYGxicC+K6ampps2rIpJubysiVL161cDmSjVUhY02bN+NRsy+Nxw9q0CQkLE4nqqqqE2VmZGWmPnhQ+OXfq5ME9u0gnAgCHo29oCB9tQ0O42gh4iI6uLpfHBbZDlcBDdTFTICDJiDIiukIhFomAkIkp1FQLa2trKyoqhFVVpSUlxUVPkDgNmKCevgH85+7pZdukiY2tLczXyHaNDsYrFAoz0tMSbt0qLS2xsbGZNGVKh/btkJ2YmsSqgeipwaHBZhYWN2/euHb9WlJSkl9gIFJcohMKCvKB7oSGRzDieLEyMjIlUqlCJQC0srIyMzfPykhPSkr29HSny46Pj580YUJIeJu5c2adOnV6y8aNYW0iho/4DiZjYLJu7m7dunVbsmhRXm7ef5t6VYIcIqhly6OHDl28FN2nX1+4NzR7vX71allpaZ/+A1DhwKVmz5pd8uTJlKgZ3pSFPvHq8WOdnZ309PVjomO+/e5bLu9pKIqdO3fv3bVz3K/jO3fuqCZYo8Wk6ekZcL9dXV3JCDGqEc7KzCovLaXPFJgImjg4Jj24n5Ge0bSpD62fvXfv/k8//NC+Q4dp06e96kC9NcCDuHb1GuCdg78Yoq+vR2XeJC01X0kGhpY4cfG3Z06fnpGe3qtPn19//YUOkEFL74i3kNOCEpdSL60CvbwKhZxeZjk4OiUnPji0f3+XLp29vb2YMZwxMDAwMBoLHA6nbdsITy/PfXv27tuz59Txo7euX/X09vFq2tTMzIxKxEnwKNMxY2Nj3+bNq6trAIhIlRQX5+XmAsHKePRISmbyJP/AmUDgSJEbSdF4yJ8AJnRV3kz0RyERS9AhqUQqk8uk1MWiujrSlI3LJW3iOBxDQ74Z6VVgClUb8vnAApH5GsHQtFKG6WXpaY9SkhLLSkrMzC2++vrrvv36Ojs5KStUqGvL1LkalGhiYhIUFHTowIF/1q4DZtOpc0dEdwhq1jQ1M9PT00+6f6+iotLAgNSn1tbW7Nq5QyoW01OmjY11ZI8eSxcuXLVyRdSMGcAr2Sw2kNw9u3YDCwkM8CcoMeO9e/eKS0uhfUZGfKgYOnzv/n19AwMnZ6en+iNVcKwXgmkEFhoe5uziEnPp4sGDh3r27EEpKxUpKSmbNm40Mhb06UvGbwOStG3rtugL53v26dO9eyRB6aeRyTtNAhCqqqqAOyPJ4lM2oOJbLq6uAUFBF86cOXr0GHBNZGyXnp4ORE0ikTRt5sOcsNX0mMCj4e+DxMTq6mo9PT0kLTt08CBcqIoWQZiamn7Wp8/8eX+sXrVqxswZAoEA+gKP3dbNmyvLy5u3aAHPQW1tnfJReJmRepNgyoqhSQkJdy5dvNAqONjHxwep75XKweealamp/AExMbHTp0wuLir6fuTIYcOGaWtr0Y8+rXl/E8SIoolKvw3kEkGZrhEURWNRqn4kWyN/w41o7h8Aq7ddu3Z7eU1HLwOWqmFgYGA0FhSMWdjSwuLHn36M7N799KnTu3bsuHT+3OXoS3b29l4+TV3d3IFXqIJIkBo8AHAbVzc3ZIsFc2hVZWVtXR38rRZWCauqqO0qIALwF+k062rrykqKUcx2qJT08dTXI8MCsNmGfCMgZrqkNE5Lh/Iv0KGEc0APdahs64RKYco0ZUNGaZnp6akpyfl5uTDRGwsEXw8f3qtXL0dHB9oaXtGQSXcDXA3IYaeuXY8eOXI77paxsSAgsCWyB0K1enp4WlhYpD5MGTv2f5MmT9TW0v7nnw2xMTF2Do5CYfXjwicW5mZQTu/PPjt7+szJY8eE1bVj/zcGLl++fMW506ea+jZv1749lNPMt5mHh+ft+LgxY8Z++eWXbA2NXbt2Xr5wAarzUGlICdVU9xxZF6l4ZbFUKbmVdI3P54+Gckf/PHH8+Kys7BZ+fvB35bKllRUVo8aM9fVtBmfm5OQeOXyI8hDhrVq97umjoFC0b9/Wt1lT2DA2MeEbG9+6fg1OsLW1ad68WRM7O2XbVPfA0MDg+++/vxYbO2XChOzs3IED++fnF8ycEZWTlQV1WVtZIU0ZQXksyBkSINjp4+Nt28Q+Njp6ztx5P/34g1giXrVqTXZWtsDEJCcnh+74gIH99+3be/bUqeqa2v+NG6errbV06VIYWzdPT2CHlKOKKobIf3j2GxX0o4k6uHfvHrFI1G/AQCryzTOZdJ9TCKxVOJpK+zx4fB8+TI2aNq3w8eMRP40khZeUmp9gxG97c+I0FotNphBls6E9EqmEyi8FBE6m8u5RydVI9xFSWmhjYwsvamz0peycXAf7JigrwxtqGwYGBsanBjWbcvgUw5f2u+++6dOn97r1/xzcuyc9NfVRSgowCg9vn5DQMBtbW1rOQi/p4auuRaVwR5yMqJdVnWDIHRDNgjMRl0Jx0Zh6TPooLa5C5AzZsSkJAGkq9vju7fjE+/ekEgkZdI3H69m7z+ifR5mZmjKFDsS/zGjPcDWaBrZpE96rd+/K8jKgVo4O9ky6Z2hosHnblgMHDl08f+5/P4/R19cPCAw8dfbMrVvxOTnZHI7SoMfS0mL7zu2XYy6fOHb8j1mzoPmWVlbLVq8Obt0K6WIN9PXXb9pw8cLFk8ePb1i3jsVmWVlZr1y3LjDAH50ACA4JqaqqBjL0nDsXFNTS2dnZgHEOaeLHZkdEtDl/6cKRI0evxMTE3bjB5XF79+nbr39fBwcH1Ee4Va1aty4rKSl58hj+MS9vGeiHhsLb23vhkiW7d+68EnNJT1fX2ckBTrC1s2vfoYObmyvNuoD8nb1w4djx4zeuXIEx0dbWCg0NW7Bwob19E2S6CMPi5+dnoKcHo0fXAn+tra13792zcePGhPj4n374AQYzNLzNpIm/nzlz9smTJ3T5MFYHDhyIjY09cfz4vLlz4CmAwVyyfDn0UUuLh8oPCPA3FRhr6+g8Z6zeAlgM/5ezZ89HX7jYtXuP4NZBBIpS9nKqT01VqFsoav36f1YtXw6rllXr14cEt6ZVwMRbMgVTOl3DkquUUkyjd5ty84S3VIHeROWyCRZxmpqtgkNgebdyxYp58/54f3xyMTAwMD4+0EowExPBb+N/+Xn0qLKysus3blw8dw4W+ZvWr4UvNpe0TuM3cXAwN7cQmAj0DQz19PSAACCFIU3R6DJZT9PV0OHQ6VibSn5Wn6jRc1ZNTU1tTU1lZUV5aVlRUWF+Xn5leblUJiVIlaNtu/YdwiMiAgMDzC3MeZQ9HN0R4rmTWgNyNYKaLOf+MZfZAboggLGx8ddfDx00aIBQWA28Sl+fVN517NieLgGdrKOt3aFD+3bt2lZXV8NvfT09JrElJYq6ut27d+vStUtNdQ2L9DPQYVJa2J4WFfX81gMmTp7MPAHZEqGwGwKB4Kuvvhw8+PPa2loOh4NSZ9Kk08LCfNbsWfTJarefoAg7zLRkjoWglkKhUIeKaAf7IyIiwsPD1ayRyLq+/GLI4M+rhEJ4CHhcHj3NA6Dqsf8bSzCoOqG0HJQbGfH/97+xVVVCGCVKhkqGH4MlgpobMBTZvn27tm3bCquFhIKAMWeyeLhq/G/jnyN9fGugb65IJNq2dQuMWN9+/Sjp56s5bUAJEolk7959fy9eIhAYT5wyJTQkmDnmb6uzDOWqgkCPDiJnKshRRA9CFdfNyob0D794/nxubp6trc2bbyEGBgbGJw2aTvG0eDCz9+rZo3u3yCdPinJysu8k3I2Lj0t7mPooJfn2rZvwldahXAm0tLWMBSZGAoGBgYEeCX3S7YBS2mhqKm3cYfVNr7fRXCyVStEviYR0HZDJZWKRCLiZsKqquloI6/nykhLganV1dTXVQraGBkz9BgaGgUFBPk2bNm/ua+/gAM1DYV/rE8Tn9/EZrobmQjorlqq5bFrox2Ra0F9oB9NaqMHKoP96FEtrsDVwFUdTk7I6V/6kS6P1aC/sA7NqFgspRZ9SYKALcDOYRdF0jdpuoDS1YqELSG5Hd5MxgdPEjtwDdRnx+apDT2O30t1RqILjqYlb9fR04R/BoAaowQoC6U5ZdNdQaoSnSk9VY1BnibdHYhoGPfLXrl1PiIsLjYhoRmmcX9iopzRaFfbl0KHDf86da25hOWPWTCofgLqp/lvopooMk4BbXFdbB6xdiyL91AEF5QaqdAllU54HPB7PzcMz5uKFI0eOfP/9CKYgEAPjYwLzK6T2bjLB/N7+29FGacYLC3ylD8gLe/TC0+pfwhyxl7nqOeW/0rgxC/nPLXn/oaAidqF4FDBrW1pawL/AwMDviG8rq4RZWVm52dnpgIyM7Kzs1OSknOxs5MiPPuVA1PT0ScaGgi5BaVwuj8PlMj3/a2trkE27qE4kkoilpBNoNfrIo0uA79k7Ofo6Otk3aeLm7mppZe3s5IT0aTQJUWMRTCbwanI1ZkgPmqyo7UH4t7yHTOZU/7T6ramvKqLPeWFqxRdeS5fwwmY0uF+NZf4b6ax/znOa9JxCnl/4vzXjlej5GwX9Cdi/74BILO7atStLRWSfrxCk0kQQiO7I5PKEhDt/zZtXV1sbNWtWUFAgoexXA1z/DXWECZYyrBohlUrysrP4RkbIl1tB+aOgiLgK2rGDFNla8nhaV65cHTZsKIqdiIHx8YGppqCXo6pDymhNhOqjp0YOXjgz/YeWqK3GGwRz8f98Vkevfuko3A2uu5gTLbNY5YBQ4TaZJ7+w6vrlM3+S61ho2CvagdC9pr/DNGn40JMXM6eV58yDfEMDflOfZk190E8F5YmZlPzw/oPER6kPMzMzH9y5IxRW1VABzyvKyAxMiPPJqeieyJZJ+XTBJIXyWVODaWho6O7tY+/g6OTs7OXp4e3loaOj82/z3XNIyAtvpTpXw8B4fdy8FXfq+NE2bdsGBATQX+/n26uhrOcyykh/48ZNq5YvNze32LR1q4e729tqdQNgKX1AkdsvuS2sqsrPzXVwcqLdC1CzNVSB1uDLbcjnO7m63rp+LT4+ITi41TtsPwbGG4KaYoFgzJoUfSE3aCk7Uc+5m6k8aZT2vIwG5uXBJH+qYlkN+tnTXWBy0KdM9FktDZPdvkxrmdoGQmUHzH6VEugz6dqVtwPFbP+EkxcDbQJeBf8IxtMoFkuQfpM0bqFOk0qk1IiRo0SGRlPOYaSNOJuCJodDPMvU35AEAXM1jEZGbW3trh07NTQ1+w8cxONxqa8DrN5eYGWP1qBAd04cP7Fi2TJTU9MZc2a7ubq8nTY/t2HkX7lMBqsuLW1tWI09eVxgbWuryUgwAkRUoTJiY1EiBVhkJd69c+bUqaCgQPpMDIyPCfScdOTIsZLSUrbKzx0mMwNDQysLCydnJ2NjI1qWEBt75VFaup2dbUSbcFpq1SjNYD2bS/A5gDPPnrsAy6tOHTu8sGQ07545ey4/L9/D0yOoZaCaOJDJPpOTH167ds3F1aV1K9KVqqqq6uChI9D39u3ampmZEiqZ1n/glHDJyZOni4qK2rdvp6OjDe2vqa7u27ePru4reJJJJJKVK1cmxMW379R54MD+LEp9QUfj+gTBqmdhxaLswmEnl8tl3qmnykpCmfHymceM8Ug07vJDDXgWwWhkZGVlnT97xi8gwNPTg8Viq8RpDa9KEZRPv1weHX15zqxZWjytiZMnt2juS7xr8zuKd5Ftk4jFFWVlwNUMDfmlJcVFhYV29vYK5UpX9oyzAWViKBAI9A35txNuFxeXWFiYv6v2Y2C8OVCvBmnhsHH9uvv37hEq9RA6qiDjhLt8O2J4r149EYs6evjQ/n37O3bqGB4exlaxq0ZpiUJlB/zC04RC4ewZUb379n0ZrqaghIW7d+2KPn9+2LfftSStZuvrQEnpO+yPv317dtT0gYMHtwpqCfvLyyv+mDlDR0/P3c0VcTWEVw2RjcRgWzZuSEhIcHZx0dfTXfjnPG1t7c8/H/TyhQAuXYreuP6fwJZBXbt2QbbUn3huFaa4kVZZ0jsJhqE5QUuFnzXNZzJ15oVvSLT2oXK1T/khe9+g9lyeOX22tqYmol07OlEBpSmUMUVr6LmnPTvQCiYnN2/BX3+WlZbO+fOv0NBQpk7hnUD1IlPb1JtcV1cHH1/YhkZaU2F7KCaqzDalULUV/nK4XEsrq8yMjOLiInMq4iBd5jvpCwbGmwAQNTklESfz806Y5OHhjhzREpOStm3e9Cj14fTJk/0DAuxsyaDfGmwNNsrTrMoNrUbX6ht+MefF+rXTJ4glkoyMTBdnJzq8FAJzokUb16/fLC4q9mvR4t/KVLtWTkaA0qDyAjU8BzNrI39S7v+oDZocDpWBWtlUVGZJaalEIrG0sKhviKbWWkLNbY76KxaLJVJpcy9vOjyWWiH/1q9Vq1ZZWFpOi5pORp6vF4riUwPiVVKZTLPeA8PkWyzqcUXfdvo0+ollMYKu0RK1NzeeHx5Xg4ErLi5ZunTpkydP/v57KcrD+q4b9UmD+YlJTX20b/duRxfXHj16yGRyOoBN/fUzi8oKykZ2mmz23Xv3x/9vXGVlxZ+LFkV27UJbtr3DEGVoTYVCdNCWa1UVFVwur7S4qLKiwshYQMfaUWYvoKxJWFSvbe2apCYnxcZe9fLyIt61gBADo9GhfLVJCwEyXrSnp0eAfwt0KKhlwJdDPt+5c/esqOlLFy+eM3cul8uZNXfOzDmzCYZRlxr7qa9hJKiIhv/mSo8Ix/XrN8aNHevi6rpu/To5tQhk16NrCCKRaPfuXY5OTs4uLmq1IwEh/ZMmkXDO6jWrCJV6iy6zvuGd2uDY2dneuX+PnvLRCZMnTjx08NC8BQsju3ZWu0Q1JgSV1YWgx0GNUeXm5NQIhbRQEPkZ0DZtyBKDFpjR35xHaemDPh/cJjzM2NgI2QRTPENeP17VJwXNen4VDXoqPGcOovX7aiztTYzqh8fVWGRWq9ob166npz2iPXQw3hWYHyy4HWfOnCkuLhrz1VeamhrPp1nKRSgFoN1RU6eWlBT/MHJkV5KovT8hZMlvpwabhTIQsEhTUwmXDJ5HFBU+NiTjs5D5PFBwagUtWqO+uKbm5rCwTrgdz2RpmLFhfApgkQG6Oa1btzIy/j971wEQxdGF9zjKHeUqvXeQImBBxN57L7FrrLHFEnuLMcXon9iSmNh77wWsWBEL0gXpvcNR7+AOuLv/7c7dshxIjDERzb3f3L/szs7Ozs68+d6bV3ivX7+WSMSaWpoywmkaJc+mloRJIaqqwhOE0DR0dZnUDM6Y0q5IKBRVi6th/jAYeERPVKAOqqurq6isFAmFdXVSlJqPwWRiDVdNJG3R6RpFRcUvnz/v07cvl8uV4wn98LyIwKm08KhaDeYmSsuNp3fU1KwjSJMgqjpQUlODMnkzmUwo19jEQyyWQH1ImwC1wV2lpWUSsRgaXV0thhoAv1I7oaq6Gl6BhtGgE5o0coViefn50KWubm5QOYanvNSBXoXjurpaTU0tlHwPdR0AUzkOR6AmuqODvb2drSL5EJEYpo6IEAtvo+ZIHwt9lFgN+V9gTWl61fShCL4L8NOrly8DK+nSrSsN+3MPI3RVXC355ptNr2Njp8+eM2nSJI2WxDjoGvQ6aZ1MipKBytk8nqRaXFdbo62jU0rsZWhpaRM2eQq9GiZHsUcwDSL4s66eHkgUFRWVHA6bavrwoV9LTWr6Z0muJDiqqyXCh8qx+w8eXr10ud+AAYMGD6Qpi1VVVV29ev3B/XslJSXaWtqeXq2nTJ1qRph40ghnBShw+dLlG4GBOdk5ADuMjI0HDBw4fsJ4gEfPnj4/c/pUcVExSO+JiQlLlyyFu9asXWNlZUVtCVJ5wAR9/iK0srKyvV9HAGEymfT8+QtPQ55079FzzJhRcqWXJVKQHD58NCE+fvqM6W5urc6fvxj86OG48eO7dO2C6qTh1mmRp46fyMjMhBdxcXGZMm1q43m9cvkKHp8/Z+4cUxOTbdt2ZGdlRkdFwfmjhw/fDAx0dHJavGQxjZDsamtrrl67/uDevcKCQljaPFp7jh8/HuBV44719vYyNVkBEO2rJUtae3lNnjrl+vWA2zdvlZeX8Xk8v44dx0+cACCstrbu+LETkZERgwYPHjAA1+GR4aLg+Ndfd+Mp++bOsbO1VbOjj4U+PqyGETYEcsJI4v36aavpHYiqyY+MisrPy+vdr7+ZqSlN40/sK5FOFMDQyZMn793BfRFmzJyhraP9j7f4rxAIoHQNDSlNKpPjejUOl1etU1VUWMDU1a0WiSorKlAoHRSPSU51MSAUh0bGJsKKipzcXDabpR6oavrvEAIHOTk5AoHA0dmF0KXRMzMy79y66eTiQqNo4r/d9O2Fs2dJCebFs6fBjx4dPXGcx+Wieg4eOPTL9m16+vrDRo0RCiuDbt0Mf/nSytqmR/eueXl5twIDMaK2kqKiOzdvwqKwcOFCshnkpEMrxZNHD+HX0cEeTkOTdPV0gfMUFRYNHTYEZfuBkzDlRULR4QP7Ac8tWbqEsOtIuhcU1KmTP4YpsFpeXsHnU6ZUCYXIvCMi7GXoixd9BgzEGs7x+0F3DY2NAU7BMZR4FR2N9AtR4eHwCyKcErDKdu36Zc9vv5H7nWGhL+4HBR06ctjGxkZlj9jPrwOUSkxKvn3rlkgkqqgU7t39G4YpMsME3bkjqamdMeNzbW0tA5bB7Rs3amtqevfuRcaDlOPeFaL9f/wOX4HD5lAtAtXUwkmTFPclEklBQaGBgQGXy4HjrKxs+NXW0TE3M9PT05U3dBtBCtuCgoLqqmoNuoapiSmHw0Y1QrHs7BypVMrj8ZBTMXVAFBQWSsQSY2NjGEwiURVMIVjG6qRSgaBEIhZbWJiT+1+VRKBhEBfgDJQHUQkGHLqksB0iFNG1tbWFRUUlAoGenr6JibGuMiGmXJkz4F/szP8ikeYa8Cn3793LYDJHjhoJ0jQma0KBRO4PoiiCcM/hQ4d/27XLp23b33b/xmazWxrPUOwa0DRyc/OhzcDQnV1c7966ga7m5eQYGhkhQRzPNkIQUvri99BofEN+RlpqelqqK6xPNFLEb2lvqSY1/V2C6V9YWJiRkYkRvLesrOz+/funT5wwYLFmzZqlp6eHM2QaktAUGqy6OumK5cvv3b27bNWqSZMmMRgMqbTuZVj4vNmzly5avOvXX2AxigiPOHrooE+7docOH9bVxfOFZMyfN3H8+N2/7PL28hwxYtiQIYOehDz9atEirzZt9uz5A3gLQ0eHbBW5usGUhNUtJSWVy+PZ2ytSQvfr2xdYVmJC/JPgJz16dEetAtnsypUrpSUlCxYvgfUIt0AHqq0l60xLS58+bZqert6effvatPHR1NQE9HPkyJH9e/aqbPUQ0XzwA6jk1OlTwByWLVkKGOunnbv69e2NWEFtbd2WH7ecOn5szvz5s2bNBEgKlcTEvFowb96X8xccOHyYz+eRFRKmsHQFepPLn4WEMJi6D4KDTU1NQE6MiopcOG/BH7t/69mzu5OT07Bhw/bt3QsgMjQ01M/Pj6Z0Ozh27Bg0bPzEibDQy/8sRLmaWg5pkkaIr17FrVm1csiwEQMH9t++bVtCfEJNDb6d7+LisnzVCkcHB0xpcQnwKCTk2fGjR2DUwjCGQcDncQcNHQqDAz4/vmbvP/jk8cNJk6dMnjKJfBKcF5SUrluzFuSYw0ePSGok32/6Njs7+7fff9+/b1/w48diieTw0aOmJsZQMiws/Jddu9JSUwHAwaqnr6/fsZP/nC++sLSy1CBs0lFLACweO3o89MXz0pJSbR1tBwfHmbNnt2/ftnmNjpreO8EYSEpOCX8Z5t+pk4ODPXGqqc0+ORGiBhnQymRPnoTs37fX3MLy640bqVm8/vXm/wXiGxlyOFyQ7zW1tISVFTA+6Xp6aFEg84TivmPEKR7PEM4mJiQNGDAA3a7mjGr6JKm2pmbr5h+YTCaaBSUlpRJxtZGR0cw5c7p07axQGCkS6uLlceVQYtKTR488PD0nTJgAOAzDRSPtDr7t/Tt3ef7saXJyio+PNywK0jopzDLckIuGy+FmZqZr1q2rqqrWJIzJgEDsR4Yx8HSsUSx4udKOnkjXKDA1Myft4eChsGZt/+mnmzdvAVaTK3KT1N2+eZNvaNizZw+s4b4BOgYMmpOV9cX8+W3btkHIycBAf+LEicEPH4aHhTXuGdQaHR0dciNSS0tLRwkoMzMzg+7ctrC2njlzJuKBGLHR2at3nysXL0RFRaFmNKhQKe/p6utPnTbF3NyMOCFzd3dv267dnVs3oWMdHBygW2BJ/m3nzjt37vr7+6PGV1YKg+7ctbKx6dy5M43ivfg3v76a/gXSJFdHsUSckZ4e9jI0MiIsIy2tY+cu8AVDnz17eP8eQKP//fQTj8eFiSHD8/9Er1uzpqKsrH0HXwdnl7LSkgdBQT/9uKW6Wjx79kwo4+hof+r40cAbgVOmTsaU/nRAyUlJ4S9fevm04XDYAkEJwMGE+Nd79uw5cfSorq4eTL06PF6wHCDgquUriouKuvXq2aVbd5lUBrWdP3sWmrph49cwQTUIN1loyZ49e4MfPW7Ttk1rb/aTx4+gqQD+zp4/y2Aw6fS/FsZGTX+HQGR89OgRiJ++fn5I3076alGLKZ0p8RznoqoqgOPCysrZX8x1IdROUsJEv7FvTosiJoPJ4eAh1thcrrCiorKigklsgyI3UDk55og9eqYuU1tHJyk5Wc0N1fRpEzGpEWPGx7qVpYWjs/PkqVM93N0aySeKWZKamgJMwNPbW1dPl8QNgGZat/a8e+tmenp6mzY+1tbWHC4nMSFhzx9/TJg00ZBvyGDoDB48CMN5jtKxrFk2r3QdpYnF4vKychtbOw2Net893w4duDze86ch1WKJLpNBoMyyiPBwgDK2traomEJTLkf5SzB8K5NG827TlhopDVY0N0/PsJcv/1KnAdPIyckpKSnp1bcfi2VAveTl3fr0ieNJSUmNsRpJxsYmIOiSvrEMBsPQkI/rRAQlyAGie/fuxw4fDnkcXF1dDVehGDwuJipy2MiRfEM+prad/ahIk7SmROEJngY/nvnFF/v278OIDympqdny45aTR4/+8ssvGzash8KxsXFfzp+vo6N94eoVRwd7NFhrampmTp/x647tMGTHjx/Xv3//s6dPx0RGPnv+wq8DSuYIPxqnTp6SSaXTZ86QIjszYnl+9ODBhSuXHezt0bgpLi5etnRpfn7eidOnQbzAiJk9ZvSIr5Yuu3zxYucuXfr164trZwi1TXlZWeDNQKRgr6mp/XLBwkcPH1y6eGnipIlqceHfJPhqF86ds7N36N2nF5JxAbc0AmooIi7OoSoqypd/tSw5MXHV2rXjJ4wnEnrQWr7OCXHtVp6eqSnJKI5UYWGBMR4qCTc6qauTamlJUbA1NKPYbA4gudiYGFJ+fY/xP9WkppZDOjo6W7f97OPtpUGn05Tel1hTaAAtN3A1Jiq6trb28L59Rw8ckDcMKwqUkpIKv4D5Dhw+vPu33y5funT44EEtTa1WHh6wvowZO1pfX/9PpXFy3uELhKSmukpEtKA+aAjgws7dul2/jPsujBgxXIabx+2XSWXTZ80CUEjuG6KguPBXaVkZgEg4b2tro7QuU4QOcXRyfvvuImt+HRdXVVV1/fKlG9euypWxgeSEtyb8JienNFMJrLZsFkt1pcP5r0Kb6Onp0XfgwMvnzl2/HjBq1Ei8tw8d0tTUnL9wIZKom/xAamqZpEmxQsP/trCwHKYMMw1/6mhrT5gw8czJky+fPy8WlBjyeXfv3BEIiqfPnOVAeKmgMQETddr06dFR0VevXAWsxuNx+/TrHxcbezMwsB2hKIaS2TnZoc+eunl4tvHxxvcxCWkILs1bsMDRwYEc96/jXicnJfn6dfTyao2aiOb2Z+PHgSgA8xOdQ48eO24cnEHrH8BHXz+/+0F3U5JTZET2jH+/N/+bBB8iMjIqIy1t4uQp+vq4dEiEGdNQ4QJyhYkhHoHw0MFDIMuOGD162LChCoMSDB8StBbGOyhqMvxA34AFI43L4erCOiGTaWpplRQXAwcESV1ptIdDNbryLijA5fGz0tMys7JRONB/roVYwx1k8rhF9aeaPlkihhnJdZsVlRUjUyqTQrkJU6Z26tyJEkkfcA/+S/py2tnZbvr229LSkujoV6Evngc/erT1x80JCfFr161VLgcK1Zq8Ycg0rGF2Tn0Dfb6hYV1dHcr0SFNmLh86dGjgtWs3b9wYOHBAeUXFk+AnXm18WrVyxSjmboTaHAdkDFhm8FAXcsBzpPRFo6Q9fRM1hpVypecpHA0eNmLg4IEouQvx+nhCVXiAiUlzKU/kyryrZG/jDgZyOalohPPDhg69eT3g2tVrI0eOyM7OefnihZ9/J0tLCw2Fgka99fTREO4HqpxU+MczNjW2srQkvz0cODram5qZgzxRVFQIWC02Nk5LS6tdu7bofjJKoZOzs6EhPzH+tVAo0tfX69Wr18ljxx7cf7Dwy4VcLg8qC7oTBDNh0JDBCqsC9EgNDWcXV+qsjo2Lk4jFKK40RpE//Dr4kunYFIm5QG7wcMeUNkDwi/wbUMwb9RL1r5EMT+IZCB3eq08flJwAl0GxxslY5Cja5L2ge6dPnnB2dV20eDGTqYu2C7GGESxbCBGu/vjwrqysxHDspQkjT1tHx9TULCM9TU/fQFhRXl5eZmRkooBqRGkE19DawzcySktJTk1JhWmFEgC/90ZSASXJfxumnVaTmv5ZQlpzcrw1M/DkSg8ba2trgEqGRka9e/fCKMM4NzcvPSODxcJdp0UiUXV1tZ6enrm5uYWFRb9+fVJSUlcsW3b96tVx48d5eXkpBjyNNIZTDf1P/gnrjgGLVVxUKJXWYZTJ4gbk7vHi2bOcnNzU1NT01JSVa9caGBioTB/0etASCyur8LCwrOxsWBllynBrUCA/L7f5LlIo+ShR7+HXCs8srMVis1Q6oaioOCkpma20YHtzt2s09PlTtlVJbm6tPFt7hr54kZWV/eJFaHFx8cLFi6kRXJuvX00th1Rjdujo6KCNbVLRBb8cLjc7M0MkFMGfJaUlMOjZHDxPBSm1wHkmk6GtrQ2jtqysDLAaIHdnF5cnjx+lpqW34/Fqa2uDg4M5HA6APLnC90QxtRgMhdGlVCqFeoqLBXCezTbA5wASa5RB4ykDi5hFxPT7l/pJTW+mgoLChPh4Ht/QxaW5VOvo45WXV5w4cUKKb4XP5PK4AGyaBHYthBDvgxYKhULyFIxVLo8HCAyEFrheVlJiaGgEpQilmpRMNoXmBpvNltbVAbDT6NHtn2ih0oChHq6h+aXmwmpqmUQo3PER6+DkxGAyI8PDYXUgQ7/C+aNHjhw5dGjrzz8PHTrk3LnzgYE3xo0bN3z4UIyYiQ4O9u3atXsVE1NSUqpUJmmQgImspHHaTYBfRkbGr2Kia2pqSBUA/PL5PN8OHSLDw0Jfhr2KjoIVsHuPHs1k7XT38Lx66VLoi+ddOvvjpm80RXj2qIjIZt66Hk4R7UQSHfxpZWPDYrMjIyIadgJ29cqV/23ZsnL1mukzPn+3fkadoK+v36tP35Dg4MePHj8NCYFn+ft3JIPbYWpvp4+HVLGatE4RWpoUO+C3srKCyFqNx/NkszkSsQSpGRCh1UIsltTW4j6hhoTRooGB/ozZMwGrHT10qLWnR1Jy8qP796bPmuXkhC/n5MClKX1L0cCtq5MitXZlpZBAaUQblGrh+iahu0jvZTV9OIIvcv/ePZBHFy5ahP0Z5JJKZSuWr4iPffXVipUDBw5AsjgC/C0TWyDRGiYFejVNLS10FpaZyLCXEokYBJvC/Hw7B0c6XVOudAWVEZkMcHaP25RwYe5ER0fjEXD+gXxo1F0eRLAUIacztV5NTS2R5Arq5N+x34CB169e+XbTt4uWLOZxuTU1tbdv3zlx7Fjnrt26de8GZaxtbBLiYvf8vtvRydHD3a22ri7sZdiD+w/s7O3d3FqhVUMLn5W0nOzs3Nw8QyNDeII2HupWpqJdA6zm59/x5Yvn0TGxPbp3RRMEt5yWy6d+PvXs6VM7f/4J6h82cqSlhXkzzR82fOjNwABY1wz09cd+9hmPx83PL9j28zaAj81MN9QYXVjdaLTYV6+6de0C65q+nh681OjPxh7at2/FipXLly8zMzODJsEL7v1jj2drr6EEQn0Hohr/Aac9d/bsjm3bgF/NnD3HxMSEClWb3a1WUwsiVaxWUlpaXCwwMTEmP3ZWVnZ+To6Ds5ORkSEsQh7u7sEPH0SEh/fo0Z38xlAyMSGhqKjQ08uLUMvhptY+3t5OLi4R4REpKakB1wJgxRoyTDHyyA1+OeESSM4oDQ2ak6MDIMXwiEiqbg+O799/eOXK5X79+vbv3x9Dm1OEHk491D4sASgBzsJmsby8vZsvCVLAubPnXjx7OmDQoGEEDyJ2EOrVty2QFEIFYVaM4cpjJgoOZ2DAMmCzq6uqGAxmeXlZVVUVrmOT40MaiToK52e5HGATi8PJSM8gkhxo/RNvCsy9qKgI1qro6JjgR4/nf7nQx9tLDdTU1DKJalK59KsldXW1gdevP3n82KVVq9KSkpTk5DZt2y1fsZxlYAAlO/r5jZ846cK5c3NmzDA1NQWBp6SkRE9ff+WKNcbGxmiEOzg4ODs7R0aET/jsMxD1V6xe3blLZ7oymyfVqqxTp067d+2KiozoVh9GBC8DMLFv/wHnzpxms9mDBg8mLeqaJC6Hs2HjxpUrVuz+9dfzZ88xGTpiicTGzm7W3Lnbt25p5sXhQT1797p94+bxw4fv3roJzzpz/hxIdDNmzqgSia5fvRoZFgYrprhanBD/2s7BfvmKFXwer5kKmyGkAUFvweGwhwwd8r/Nm01MTfsQiURJ7fu7Va6mD0KqWC0zI+PJkyfDhw9H3xEWmIsXLtbU1nbr3gPlUOvZqyeIIDcCAydMnGhqZorcVSQ1NRfOn6+rqxswcCAxB3B7MljY4M9fduy4cvVqyKPHfv6d7O3sqMaYGshhkHguTel47OnV2tbO/nnIk5hXsZ4e7mjJgWYEXL8edPv2gAH9FSBSjin8wxWwT44ajM4gFKheq/4JIhWc6DgvLz86KtLa1s7R0VFhR0gpiVG+bGJC4oF9+0FQnjV7ti4BesiihFdBC/1YCiWATI78wWSE+6ccj/NknpSYoKWjDedLBAIW4ZCFtkHlFNLW1tbX009OSqyuqiYDNb/pQdhbi7kwwgEgCgQlkVFRT588eR33OjMzQ1RZ6eAE3N6Z9ilGTqJqENVItCUQGmNwMGXa56VlZRbm5k0OObJY+/btvlq5sm1b3NYZFQO8tWHj13FjRj9//qK4WGBnbz956lT/Tv5sZbRFJpPx5eIve/TsEfoitKCwEKQdR0eHjh072tnZkvUbGRn+sHXLowcPUlLT+HyeFRGDk7yKhgrCJa6uLo4uLmGhoUKhyMAA38BB56HayVMm2TvYw1T18PQg70b7qr1794JXa+3tQ449d3e3P/b8cfdOUFp6Oshmnh4ePXv3rJHUaNI1WrVyJd93ybLlenp6HMJeCPVDj+7dt+/a+fxFaHV1tY21wnkCwN+yFcsHDhr44sXL/Px8XV3m6LFjOvp3NOTzMeWAHzdxYs/efeDVFPu2PN6K1WuMjI20tbWoM71Xnz5m5hY+Pj4YBRPjq6pnayjg06aNk5MjwnDNbPJ+qkQiVPIDYU2pCVQuESln65TFaFpaChP/Nw11cmWkNfT0+vv8qtEeqFR68uRJDw8PCwuLOmldZHjkqRMnYLQNHDgAUw5T+OT379/f/vPPX61Yoa+vVyORXL8ecD8oyM3dvV///iRLhU7p2r37wX37Aq5dExQWTpo6BZmXETueioCIckXUmvr5bG1t3atv331//P7rrl/Wf73BwtwMgNrTZy8e3r9vbGLi5YUrb2hEJB+ULRs1m07XqFNuVMkp6XXVDP29E9VACg7i4+PFYrG3jw+Rh1jF8VNO+mfBRwQ0X1SQP3nlSjs7W5pS6sWami0th8gW4jydRivIy60j8kPDn1K5DCYxvv9Co5UJBFJraw0NujIpqIwczxp0uh7LoCpJlJObB7y1+V0SjDIRsKZ8OYlo73WlpaXZWdkXL18Jun1LUFxMTQXRo2dPBrEB+k/3zAchKivEWvbI+S8Q+S2GDB2CbK2aGXhyIkCGByF+U9c5loGBn5+fr68vafAuU1p0oUfAePb1bQ//VD43dVfH3s7WznYqcv+nqpSwhkyGwWB09Pe/H3SvrKwMJYAna2sFIMvVFQ/EQ1lr0Y2AHTt18pdTvCLgEZaWlp9Pn0a0FnfGRIVnz54F0xNTztwZM6eTUhM6CeyiW/duXbt1RdoEsoUgu7Zv375NmzYqnYApY4IMHjyIVIPBnwBJP5/xuSadTmUXQB06+HbGnWobyMlQPjwsDI679VQkm2r5jPe9E9lR1J6hao5I2AAHFRWVIAlLJOLamprCouKCgkKU8Bk+n5OjvQ6DAVI3g8GEziSj4pFVySnGJ/gmO2EM815eoQFWg6rb+7afPHXawvkLcnOyCTNqzTbt269bvw7l5QCC5m7bsePCxYunjh/v0aUL0iGzOJzpM2fNmj0L5T0kRwPMzR69+1y7fMnK2nrEiOFUGEdTBLFXhbEwshYtWujZ2uPXnb8M7NMHrw3DQDrp0avnkqVLzMxMFdoL5eYUKVVQQuHgo5m001TTeyfyOwI+Drh2XUtLu0vXrk3IGXIihzmBzo8dO3b18uVho0ZNnTqFRgQ4wj4GTkG8KT7eBAIcEsGkKCzIR+cL8/PhfcXV1WwOp6KiHAArYTcjJwL6Ih9/fNEAbmpubhETHv7qVYyXlyf2ZhbZGJaRY7qkpDQlJSUyIuLhw0evY1/BQ/HQAw3XRehkNhePlVMsKKFR9XMfQz+/JZGymaYmnU9oHdT0oYhGiaCGYqSTUlyTI5wMjq1SgKYM9tFY1dE4nnYzqmKaMv9SY6BGbcOkSZMunTv34vkLS0sL6iVS6aLyLLnCSgdD0TCQZS35CBIXkgs/SopAPY81XMgxUvZr2HjUCWQ3Nu4iqp4MjjWVhTGKUIdWPZXIdrm5eSeOH2vt5d2DMAH8T0E0Kr1JDQbdlZ6RGR/3Oiw8LCoyKiUpEWVskhMGLVra2gDNMBnKfiGtrq6CsyCB47uCdDqLxXb39PT29vZp4wNYHyUEo8JB+vuzqm8AaIhxqdGzZw83N7fk5GSJRGJmampja4McmMnPzGQyxo8f17dPn6yszKKiYsCYNjbW5ubmWsjyWtkvqImr16yaNWuGvoEBeRVdArFm+84dsOqYmZtR24CUYf369vXx9s7Nyc0vKAS+bG9vb2pqosyTjZmamPz2+28SsQRlCCXHa69eva4GXAfgqA6u9u8QjJBnz56CSGuhsMZtsAeKfxcCriUmJZ4+ccLUzGz27Nm4Vy+d1qBciybFrBOJcCfo73/cAnKVHM+oUztuzBiY0kYmplVCYXlpqbCygnCLoaGsoDjbhYlKMGsejw+/r6Kj5RPGNy9jUdeY0tKy/Py8V6/inj9/FhcTU1RUVFFeruLvpiiK3MrkclFl5YqlSxRqCcLGQCb7pBRsKP4WAGBrG+uDhw996Ob8p0nh7qwcfipbP02ui+iAqg9rrCqjyvNUDRmN9kYbMmrNZIU0pSWMyoyztLQcMWZ0QUF+4xbSGoWqprSwHsmRj1NxXwAZDVZwEifBn8okDhh5L7WXGrcfa4gn5JR9NJXXpyrGaA0NHqhqM6RUu3XzFgiW02fOInN2qwkjthCzsrPDQsNu3AhMjI8vLS2Fk/r6BjyQAo2MQQJnsVhMpq4mkScJbQTJiW2NGomkqkpUUVkpKCouLxVEhoc/efSQqatrbGzs27EjwCdPz9Zcbv3G9/tqsKrySY7ho8rc3AytvtTZQh1hdA0NExNjIyND6txQqQqNFSOCqI1G9cBiZmdn17hB5LA2JohaG9kYbW0tBwcHai+gOmEsslgGJJL9zwoQ/xolJScXFRT06tMXoXlVYzUaDhekddL9+/bDTFixahXIsjRac8JxSyNiDMMsUHhGm5mZWllZIWHZo7VX6PNncKinrw/zWVAsMDE1g5Ik6ySlaiaTqWdgkJOTI6qqMtDXb+bd5bj6vSI6+tWD+/diYmKyMjIFxUXUAvhKQFMI+IoWUmZWTW1teloaajf2/nhEiyLUe1pamh/RKPokCdYvwCroWEW701ggoQI4Kp6jwiMqLiELqOAVrKntbyqOaVJpR/0TTqxdu/ZNg0flEbSGW1oqj6Y+l1jRyHC++EmU5JB6O9lC6nGTaJXsRup7YZTFkQrIlJ+DXKYVmnRUBuRJ4MJjxk8YNmyoSkv+lJrHGS1/9r2p/dXV4qSkpPPnzoU8eZKZnq6jwzAyNWnr28HcwoLF5lCtikm4LyeiT2ANd7QxIg0uiPGlJYKc7OzMjPTzp09fOHPG3cNz4JDBffv2AQBDp2uSn4Os9t26jorViEbIFXWRiIqsurGy6k3qqyYB3F9tX+Py1Ma8qUKq+KKmf4KogzUyIgIOPDw9lSNBTsAEpfMHDY+il5iUdOfmTS9v7x69etGU9HFtzBEeMMjyDv+h4UlcaPYODk8eP4K5ChIYjrHKy2QK0wS0DaoI3qFBzCMej1dUVFReXq6vp/emwUnI4tJr1wJOnzxRmF9QXl7WmNfQCJMAxTGeyEshxKPZilvREa4PNKz5HIkfMZGL1oduiJqaxmSNi6mgCpU/qYvIm9aL5tcRFXVa880jMmC9cYHAdeEkj2pYYTOvpvLn29+ihIAYqb/HKBumSEXX5CLb+EEUfFlvVwdnAHnMmjmjyZd9G1Ix/qOCy5a/yJJ9QvSkomdKSkoDb9zc+sP3ErEYj2puYdG5a3czc3Nyz1rlZVW7uuGLaxPE4XLtHBxrJJLXcbExUZHR0VER4WEXzp1fs36dj7eXjo4O1lBceTdSGIQq1yBFy4itE7XYqqamCQ0MkCeCHz3m8ngwHBFzQRmOkXINjXeBQPD9t98CmlmxajWfx/2QjX4nqp+3eMJSmkxeb/XcpUtnkKKqRCJ4OzaXWwnYqqyMb2hI7DtIkb0amlkA7Lg8fuLruKLCQksLizc9CxlZTpo0Yfz4zwByAbB7+TI85Elw7KvYjIx0YUUFRvJKJN5RTLDRgVRar9X7p3vmQ5GKlkVNanqPRKfscv5rA4yqBCe3UN/h6e99aiicqGQyOmUn+u9jjn+NSLyLeiQu7vXvu39/9OB+bW2tnYNDa+82FpaWyObqvTBMLW3t1t4+bh6edXV18XGxyYkJn0+ezOVyP58xc/iI4Xw+TwEHYZi9s16NRgRTdnZ23LbrFxTJVg3U1NQMITRQVlaenp7m5OKqw2CQsijCanCVTuiibt++nRgfP2nKVBeXv5DYuOUQ8UogbRPbNHK5jjLhMZCVtTWLwxYKhcAO9A1YJcXFFRXlfEMjAkTJFKo15Kqsqcnj82tqa1OSU5E7/RufpdzmAGHayMhowIB+/fr1AUEwPz8/Kir66ZPghISE4qLiKpGwAX9RMntDI6Oft29nsQzkjeS/T4OUsBR36PuwLVHTp0cwY2EVz8rMYjAZFubm/6bRs0wZZzQrO/tlaBiLzercqRM04y9NYGh8dnYOhtvkWVBtx9+ZFNE9iED0OTm5gGrMzMxIh4aWTySHLBGUXL58+eC+fSAAm1tate/gZ26Bd5GsobhLcuC/8zwtTZy8fdo4u7impqZEh4ft2PbzzRuBXy5a7N/JX0tL851TKdY7WhsbGQ0c2J9stFxpN6omNTVFtPz8vPzc3I7+/kwmQ2lW0sCsMD0j89yZMyw2Z9KUSR+tWy4NoBr8X1kpntCGb8gn54SVJfBz85joaIBlTD1dTS2tspISma1UQ0MTYVlFsimC2BwusP7EpKTmRVKkEdNoINxrgPgE/9zd3SZOHA+8ODU1NTo6+mnI08TXcWKxGHdZUk7YysrKouJiv45+NGVMu3+li/5VIg2YPhbhXk0fC8EimpmZOW3yFC9vn5+2/aSvp/evPRpJViKR6KetPz28f2/N+vU42CJYwNsP8tLS0qVLlsLB3n17kI343yQlasF/T58+ExMTc+DAPgRhP5bZB+18FRu7Y9sOEHRZbHa/gYPtHR0RkFXZ3KQitiaP/5xoNKr1sK6urru7h7W1TXRkZGJ83NLFi0aN/Wz+/LlkvL2/SpqkpYsKunw3Naya/guExmRaWkZdXZ2rmxsMHE1NUgZVOHDRNTQCrwdkpKdPmDyFx+URG3wfpXMuAqAlxUUwQaihy7S1tW3tHSLCwiQSCZPJ1NLWriyvkCkjB5L2aohYLBbwuNycHBVG0PhxdLoGGZIH/VI9862sLEFo7tat6/z582JexV28eOHJw4cCgUBEpCuViMVBd+4OGNAfkPFHZFby9kSV6T+l9/oYidwUa3Lf7S1XuObXwmauqlx6S43Iny69Mqm0qKAABDPsLQwJGu8GvmVrG59HPPP58xchwY/79O8/btxnVJmE+qxmWgU1lJQIaBhNaXyh+pTGtzfGJSq/5IyztrY+cuBAcnKqq6sz1uJnH/lSSUnJy5Z8lZ6WyuFyh48eQyRurrd5VVp8/ZmmUFldPbBDf1LMgut7mOxVqF9DAwCiX6dOXB7veUjw4f37xBLxsq++IkObYX+lJzVJ4VsNztT0loQGWXh4mCYeRtyZ1KWh4QNQQ5Ouef7CxZPHjnbu2m3uvLmYMgAyyij1cZEKR6ZGpOzevdulc2erhEI9PT2Yk0X5+eVlZTy+IZRF26Aopjjcqa2jo6enn/A6rrCo2NjIkMoNqQ+iUZx4VJ5IxShIZ9ba093DvZV83dra2tq8vPzQl2HPQp6kJCcDe3Jza4UpzU3+pW76V4jKrD5sS9SENXQzaowhGsMClZPk+JdTvBqp6aFVgotS/6QWe9NsojaS+nRqMWqoUqUNB74Ak6+GCAVOaxIANfnWb+oQOelU2AiHgch388bN5atWjR49SiUaCDXUosoa36T0groLFUaRREh0otI2FfxHrY2K4aCX/P07mllYHD506NvvNhH59FqiXo381vAiFRWVe/bsOXrwEFNPd9jIUS6t3Bq/ODqgNwopTCMN3UgPA7JyFXxGjk8SwJHqOkrQOzcPD3sHh/Cw0POnTj24c3f1hvUD+vejPu5t3u4j3ZlS0wem2rq6zLQ0bW1ta2tLlUt0DXpycspvO3cYGZvM/mK2ni6ThjuEymmfFm6ACWZnZwvimlhcjZus6esXEsmmQISCyUtsgRIkl0tlMk063cTcrCA3t7CgwIjYSP2rQlVjkit3OYEXQEvg3/BhQ0tKSpDbkZrU9E9TM2oeFQxBYgUSeMkbZPupxwcNlkliX5J6CaPg9cbIiYrYqPPrTbpYeaPgt/L6OO0NHoqWc7JmKo5RqZAKwlQaQ7oiqjQeldfS0t7w9Xomk9m80kRFCaTygipEvA7pVVovKsspsUXINpMB4ajtR+WhMI/Hc3B0ePzwYVl5uSGf3zKFQLLxxcXF27fvuHb5somZWe9+/c2I7GdvGqsqt2OUcUhrLGEQn5CK2Gjkh262fgaT6evnz+Fww148/3rtWolEPHDAAFhA/4Je7S3LqUlNVCotLS0pLbW0tlGxwIVRWyQo/vmnn8Ri8cw5c9zd3DClVFof+edTIT7f0MLSMjEhAbFaEDeFlRXKRDcUb1D4R6dz2NzkhITMzAx3dzd0+98EalhD+Q+OdXS0TU1NyDItk5+q6ROjGzdv19XWYo1QS+dO/jweF61/uGiXmRUZEVlUVATrk7sH/M9dXx83CCOhG+49F58QHBycnJgI8oaHl1evXj2NlbE5q6qq7t1/aGho2MG3naCkJCjoXmlJCZOp26Ztm1auLmjTn1xSa2trCwoLnz97UVRUCOfdPTy8vVrr6uqqwMeamppXsXGRkZFwYGdn59/RT5FxhPIiIU+fCwTFfn4djAgXb3RvVVU1NIDD5fh18KWKRrSG1roxMa/cWrna2FinpKS+DAuvqhKBSOXj40Wm3KApAvbiPvWhL8NSkpPlmNzE2KRjRz9DQz5ptyooKQ0NfQln2rVtk5ubGxLyFLAIU1e3Q4cOzk6Ob4qMDyczoA2vYt3cWtlYWyUkJkZGRMGD7B3soR42m63sB1RWLpaIX8e9joiMhK9paWXVwdeXz+eRlTOZjPa+He7evh0aGjZwQL/Gj2sJhGxOBALBmtVrnjx+bO/gOGDwEH0DAxV9oQqaJ0UIajeikOYSWMbE1dXV+A8weAaDAUyewdQF2VuDcAGrR8rNAjVUOa5gc/fQ1dN9+vjxpg1fl5eWT5g4/u3hmhqrqeldqKKiUlwtdnKxaXSFdvPGTRAd/Lt07d0bD6hWJ5USjgWfWhQJeDV9A31TE9NX0dEyeEctLR0Go6K8vA4lCcXkCr6POAJhaoq8zEju8M5YSq60ccEaAjKFjz1FPm6B+xRq+mQIDeO1K5YLCXNJFTp76RJgNQTCAgNu/PDttxXlZTBHYBbArOjVp+/WrT8iNRJS+dy7/2DNihW1NTX6+vqSmpoL585dvex74NB+PSI2aXGxYNniRR39/S0tvvtiztz01BQ8zjZuBau1bdfOnj26kxomWGJDnj7buH5DXk62pra2XCqrqZF0793n641fW5ibkes0nqH44qXvNm6UE7Fy4M+BQ4eOHjUKQ1o+ueIFD+zfH/zwwcHDh4y7dCGVLgAEv1r0pbdPG4/9+1SwGqacnmEvX65ZuXLxsmU21jYrvloKC3ttjQTa5uHlDbVxOWwynVRhYeGmbzbdu3sH7w2MVl1dBTLw3v37bG1tEJjLSE/fsGaNn78/n8tbsHBBZmoqTUMDGszmcH7curV7925NquKAFQQ/evjtN5uWLl9hZW21bPFiOrxmTQ1U2MG/0/9+/snEGPkfAJfQqBQKN2/ecuH0KU0tbcAhNRKJu5f35h83Ozk6kEKli6sLvFtUZES/vr1RKq33PJ7+NtGIDZ9dO3cFP3xoaGTcb9BgAxbr7dkgGs8AzQoK8jIBa6ellZYIoKtlRNBKkoDVm5qZ29rbm5qZsdkclBKa/mcJaWCYaRDJbGztHGCA3L0R+OvOHXb2dl27dlFjNTX9UwRjC0BJRUWFqakpptAKy5Hlx9EjRw/s2dPWt8MPP27WwS3xMU26Jsri3gLn9p8Smr0gdoslEht7e2qCQmB5TAajY5cud+/cFgoruTy+Poudl50FPaOjwyDC4NRvg8IP15Cvp68fGRVN8uh3ticjVREq55EQDKyWWuzv9wB5QN06oRErJTXwEqa6V4CUJdLKykp4Uz09PQZDh7wEowXgPl2TboAn5sKpqqpaIpFwOGyqnxPW0JjpYxxCnyqRH+XB40dyQjRBqrXQl2Hr16xhsVhWlrh1BECKtWvXBVy92q//gMVLl/B4PMABAYE3dm3fPnTwkL0H9tvj2WvkDx48WvnVMncPj207tnO5XKm07sKFi99s2LBj2/ZVq1cRtrB40JxXMTFzZs+ZPnNmnz69YewlJSWvWbXqy3nz1m/cOH78OHyiSaXbft525OBB/86d9x7YZ2piAmPvwcNHgBTHjxnz884d7du1Q63auvV/xw4dGjJ8+JKlS1ksg6qqqt93/75qxUr0btTtQjlFdY3OoGsymbSxAS6pDEM7u/t273Zp5Xb2wgUbG+uK8orfdu8+d/r0ymXLt+3YRqSkwwAZfLV4SXRU5O49ezv4+cIjsrOy58yctXL5it1//I6CcqGGhL0MnTN7NvRh506dABrEv45fv3bdV4sWrdu4cdSokSrNUMJK/GDvH7+7uLpeDQw0NTUBpr1r5y+Xzp8DLLvjl50MHR14YkZG5qIFC7Kysrdu29atWzeYlQnxCetWr5k57fNfdv/m5dUa1enh7sbU1Q1/GVZWXs7n8d7nYPobRKYWkOFhpMq2bP7x0oULrb19+vTrz2Ay33SXCvMUiUQZaanxcXGF+XnAhah5/OQNgRpQXW1tTlZmdmYGfGHoK0DYNoC5HBzNLSwa7zKRjFpDmawWw+Ga/bDRY+7dvvXVosUr1qwZM2YUeUszK4Iaq6nprxF1vVQyJsXJ4ODgU8ePWVpbAftjMhk0ZTq8j3eRRTAUx2rVYiJbiKqlSBsfbzgQCYUcLs/AwCAPw8pKSgyNjJDJGiAS5AwK/zEYTIYOIyUpicQcqpk9/0Kr3mik8k90NMnXnoQ8vXnjBom8iZ1fLRMTUxcX57Zt28LyjJYuKoe6dv36sUOHvdu2Xb5imcql27fvBAZc3/D11/b2drBO/G/r1rbt2k2cOBG9Qlp6xpHDh/l8/sKFC8it3o91GH2ihD4Hh4vHuEYfqKCgcP8fe2DYr//6a6RUexkWfiMgAEDYilUrzcxM8U+vr/fZZ2OFQuH2/209deLkqjWrgU9kZWVWVYnsHR0MDfnEgqfVp0+foDt3YN4B6erqyuQyAFAw0YYMGTpq5Ag0ilp7tV61dt0XM6ZfuXRpwIABAPRjYuMunb9gYWm5cdMmpEWDYkMGDyoVlGzdvPnooSPt2raFk6mpadcuX7F3dFqxcoWhIZ4pEZDTkqVL0tPS8/NySfGDumfaeO5jtCbyr6jcoqun/9XyZa1auRLHevPmz7t7+3ZcXFxxsUCPiAlSUSl08/RwdXPr2rUzWukdHOx79u51+eKlgoJ8wGpEWjm8tlKBYP7Chf379yeyU2q0b99u3oL5G9auPXXy5MiRI+SNmoGM1YA06fS16zdAtXAMPArQXuD1a0mJibm5uQRQxgICAuPj4+ctXDhkyGAiRwvWtm2b+V8uBMwdEBBAYjWY7GbmFsXFRQD4eFxuC5mM6E2BwUrEkgP7D1y9fNnN3aNP/wH4mGnoekItT56pqCiPiohITkwsKy2R4ey63lAHoB68sqaWFtrvhK8gBdFTKqutBXFDgu/7E5gcxmRsdFRSQryJqVkrd3dLK2ttAgGTmJ7aVEy5wWRkZNytV+8Hd+9s3fyDjY1Nu/Zt6YT7XTNvqsZqavpbRA56YH9bf9hM19RcuHiRs7MTfq3eaPhjJZJpEzmmmphIFhbmfEMjSQ0uimnp6MDro21QxHaRVg1nAXS6tra2PouVm5MtKCnlE3Y8LYTZvT1lZGScPXkSXgTXmBJIHZhXbV0dvGTnrt3Xb1hnbW2FocCeyHKxqGjX9h2A4T4bN5ZJRK8lNYJwb/fu3QKuX/t6/frvNv+w5YfN2Tk5Gzd9Qyb6FAgEl3FthA1gNVIT+aE7QE1vJNzaoa5ux44dsbGxX8yb27lLZ4z4jveCgiTV1X37DzA1NSHNhnR0tIePGLbj559evHhRXFRsYmJsa2unq6v38P792/6dunXrAmuksbHRwcOHSKmGTmRUMzEz70VYVqCHAgrp3KmjpbV1JlBWFmC150+flgiKBw0ZYm6Gq/xJa4HuPbofO3L4+bOnpaVlXC4nPDyitEQwZOhQ0nRMTgTW6T9wYEjw4/fYLTY21q1beyqDytLYLJatnX1URLhIJEQPNTYyXLNmNdqXqCE2KOG8gYF+RXmZuLqaRoTTwsNxy+Qw7wYPHkI1b/Dz87O2to6JiioqLjZuGFBNqY3GSzo4Obu7tyKVgqYmxoAnBHjsbjwVSm1tXdCd20wms2+/fvAFAZTgOcFpNM/WrXk8/hO8N1aTmwBGxsaxMdFVIlHLmYwKiVcuv3jx4vEjR8wsLAYMGcpgMKj6eBWPAXQj9HZ8XFzoM3zAYErPAEBmwNM0tbXb+fqZW1mCgA28ThvgmqYmEtrhqgikispKgaA4NyenIC+3FkCbTAaXsjLSgb0DnO3g3wk6CiNCZTbdaCKch7GJaQf/zo/uB61fu+aPfXvtbG2b71Q1VlPT3yUaniFYcmj/fhC5Jk2b1qFDB2K2fyKG7XTCyKAxb0IzH3ick4vLyxfPQcwCZgo8QiyuhnmrTWQ4QKo1TU1FdFwOh5OdkZ6Wls4nVA4th981T7R6lyh85ZgyffrKlSswwvy2rKzs6rWAIwcPBD96cPyYzarVq6gvdf7ceZGwcvPWLS7OisAupJUe/Akr9Jwv5s78fNqsGTPzc3MBsfEIDY2StyrUslRb4I+lx/6DBB835Omza5cvO7u4jJ8wETnKSSSSvJwcjEieizXcu+dyOOaWliDYVFVVwb2+HXzb+3V48vDhl/PmtvPrOGr0mG5dO3G5XA2C0KY53AUziKucOzSlW6idvcPTJ8HlZWVwBhAbXLV3sCf8e+ojX5ibmwEUA+EhNy8fsFpuXi4MZScXZwUYUu7puxBC5vsaZvBoFzd3agoBeBZwA1jv5RQNCrxaaWlpyNPn0dExqSkpMpk0Iy0NaxhtBF7H2MqazTZQ9jZu6sDn81hsFpTLzc03VIJORCSeg6NW7u5UvAJt0GEwyIgnpWX4/+AgKSk5Iz0DU27gApIDFFKRVw7NU8a/xdsvEgrF1eL30j/vhdDnKywq+v233fBGXbr30NfXR8iSgJ71RhpU4wp4tXt3bsdERSp8Aoi+Au7d3r9TYvzr0mIBADUzM3NM2ZNSoiqcq2tqMphMI0NDGzu7tu19YUTduHq5kkC9+BCqq8vJyrx2Kb9XvwE2trboWbRG9ioadLqUkOdt7e3zcnNiIiMOHzy0bsN6zWZTZaixmpr+GqkMOxB2yysqtmz+8cmjh7O/mDt5ymQ6HR9Un0xwL5jwCu6FqcYCgGOYvW3btX32JBiWJW0dHQM2Oz8nR1hZqaenL6+P20FkmqLTTUzNoiMjXsfFtmv7xkxTLZMQm5MpXwidBF7D4/GmTZ08auTwIYOGBFy7NnzECDe3VuirS6WyTl26jBg50kyp4SDXV3It9PPzvRoQUFFRyWIZ2NvbNVojaWh5IH3r/jRqJckWqQfvtyvURBIVTDx79vzLefPc3D2279zO5yvUxrgnnUQC5Qz09VAaJfJGGrHywcIPqyaOHuj03bt/S0/PeBIS8jQ4+Pdfd32zfi2Pz9/8448d/DooEJuGBl2TrqWpVW8TRjwd6oEHEXtSmEhUBb8sA30YfgjoozIAmKACOe5SUEMjzG3xG5V7VQjBQPMYRAoWDB9p+OBpYLfUMAwH9nZDC2oix7xKRiN0MiEhcfXKlVmZmV179Ojo79+7d08tTc1LFy6cPZOF+hD5pQKAYxI+FsobMWSBAL0Bf8BLNclspTIpprToIp+IZMi6ulqMsGYTCEpw8VIiuXvzBrH9J6dhiqxFbdu20dFhlJWVAygksA7eHqaeng5D5wNOK5V3gYOSkpK5s+eUl5UOGznaxcWV1J+pZJ1Hx3A+JjrqYVAQvDUCagZsjruHp6eXl74BDoW1tbSCbt1MT0lBWK2BhIlLkHiCVDni/zKZoKiwSiSyc3D0btM2KiI8KyMdxjPI6jevXTGztPTz72xCmHSjFpC7q3AjXVMTtdDPvxOUP3fmjJGR0bz587FGI4Q8VmM1Nb0LERZL+IGkpuaP3b+/eBrSu1//cRPGaWlrEbIc7ZPZtCLFd42GYaLQVTjt6dkaZOWqKhFMdV09fbihsqLc2MSEMFlDphSK/AW6enqAb+Ji4wD/IWVby+8iqk6L9DwlNyURuzQwMHBxdX10/15hQUGrVq6ovEgkMuTzgHEVFRezWSxYUMk6yd6rFArpGhoMhrZMKi0uFhgZGdbrA5QrJXUvA5garBw0DRpZIdo8AmlBKBTCuGPqMjlsDsqQ8SaWp6b3ReR0AIz1vy1boJNXrFppTsSyQh3OYDAMDQ3hIDMru3173KifXEHF1dV5OTmWVtb6+vqoMMwIR0cHgOzjxn1WkF9w69atX3fu3Lpl64FDB3k8LmH1KROLJWIAfw0/bmFhoQGLRcQ1lFta4OtrBu5trbiKlm1AJEJhFTzCBJ+YcnNzCxhyMFzlFHdsOC4lUskhTQv1TWWUKY+P7apqZRf8aSfRyPobwinFnbt/252clLR46dKJkybp6CjmyOOHD7EG0Wvx/0pLBFSYghHO+CJiO9LM1KyJB8OEpSl8HxohOXL60rgcjg6DAR340/ZtVO9OGSGEy6QyAGqouVJ8khbDB0WC6IeaU/KGQeyAl546dTo6MrJLj57Orq7UVpFGruTOAOCq4EcPAVQBNsVwsM5wcnFp79cR10oiuzeZDFg3wOJsQkFb32+o5wmMTB0wyYmJUK2Ds7OpuTnfyCg7KzMi7GVBXh5cysvOvh14vXO3Hrb29jRleXQjjRLeHEAbrp8rKDh98mQHv47t27d9U8eqsZqa/hoppBm5YtfgxLHjd27ecPds/eXiRbq6ep9YbA4EEoAdiMViXsMIkKRU5+bWCnBDlVCImWBMJhPKlJaUEBsHmmR4NSScgdTOYrHycnMBc3y0CVLrA2lS7f0rKsqRES6huqi7cuXqlUsXgbPX1NayDFierT1BZEQKNkzpB3rv/oMTx47Fx72urKzQ1tGxtrEZOWoUrNMIhBEbrgrbbfQI+ATHjh0PuB7Q2tt76ZJFqFh5ecWZM2fu3Q0qKiqClYbFMvDz91+wYD6Z3P2jAMQfKaElEODCzh07E16/XrJ8hQ/haoNRwD18jovnz4cEPx46ZBCMeXIGPXv2QiIWu7ZyNTTkw2A4cuRoYvzrSVOmeHh4wI3W1lYTJkx4FhLy7OlTkbASj9NGrLlFhYU52dmmJsbkIARJICkh3sra2pJwO/Xx8QF56enTp3PnfoE2TwklCO11/OuiokInZxcLczO4y9nZCa6Gh4VLptQwGDok6IyOfiVXrsroAKQC+C0qKqa++KuYGPz/5KqbDG9PcuXKHf7yJZvD6dCxIwA11J91UmlySgpqOVka+rS4qAgwsZ2dLaZkPpmZGfn5+VY2NhYWTWC1tyTAXqZmZnGvXkVGRgNQICd1Xn7Bxq83amlp7d79K1Kz1dbV5efm2Ds4ABP7gHOKBGqoDTExr04cPWpiatbRv5MKU6VCOlw8EIvv3Lr5OvYVvqFJp4OQ0LVnbxAyqXkL4BY2G8Q9DuAt5NRC1kUeyJV76+Xl5dmZGRwez9LKioZikts7mJqahT5/nhAXK5NJhZWVD+8FSSRiF9dWZA2Nuw6Achtf30dBd3fu2H702NE3ZWf5WBcMNX0ooiqTszIyQEzhGxrNmTePy+USTuyfwr4nIiUak0tqasTiaj7u3akSiBwnExNjnqEhrCJo/QAMAYtQbW2tlhYwX4zcBCXCOOFxFLOysiQSiS5lR+MjIpL9KVgb4YIuFArj4+KAx0EXQQ/cuxf03aZvmAzGuElTGEzm/bt3zp0+LRZLftyyGS2fcsI9cN3q1cDLunbv2a6DLyzAVy6c/27jRmNjk/79+2LKcAOkdgGW8+DHwTu2bYMCUyZPMjBQGO4cPXLk1127bOzsR43FUyhevnBu/x9/8A0Np02dooZo/zQhXQVg7gf3gpxdW02dOgVZiZGONXC1c+dO+mz2i2fPAX+0cnVFI6eyUnjqxHEYTN179ID5AiVTkpIvnr9g5+Dk7u6OKscFJIkEPqWWNh7qBUmH5WWlgYE32rTxoSm1IFevXK2uqvLr6A+YD4q5e3qamprERkW9fBkOyEPJqeRnz5wTCYU9evYA8RKGoKurq629PSDI1NRUZxdnLULJDUvvjevXUFQFGjHq4EWQgBEZETl8+DD0UJGoCpZ8Dfwd/5YYgO7V09cvKy2tkUhI/X21UBgZGUkwk3pBBf6EMteuXZs3by5u8QaISi6/detOYUEB8F6skWnK25OWlqZ/5y5hoaGXL13y9vaCP1FtkRERz54EDx0xErUKnpiTk1NRXm5iYsrhsN/5rd8XkYwoMCCwuKh40PDhekoFbZMl4RWeP30S9yqG8KvF98SHjhwNGIvcMK1XBjOZhsbGeTk5eXm5Dg6OGEUsx6iCn1yelZkB14xNzXV19ZD7C9Siw2B06d4dSsXFRONfs7rqWcgTFptjbmGB4tqoSI+oZjs7+1gjo5fPn0dERrfx8WryRdRYTU3vQMgvEgOgZmFl9d0Pm/EwiURYog/dsPdJxCyiKRGDQpzCKKZ45Bzu1KXr2ZMnqkT4NiiHxy/Myy0tETAYTA0NulSKBwPGoZpcrkmnczgcEOxATOe2GKf3v0TwvrA8hIWF4wwOlrfS0qioqIvnzwOWmjZjuosLntf54MFDtra2P27dikIVzJoxbdOmb8+eOjVn7heODvZQQ3Z2zvwvvmCz2IeOHEFl4OSC+XNHjxr94/ffu7g42dnZUfumsrLyh+9+uBEY0KNnr2+//5bDZqN1Ojsn99bNm94+PvsOHGCz8aCXkydNWLhgwanjJwYPGoR2VD9YT33qhJacgsKiTes3gGQCy9vXX28kLcngd8zYMd5erfl8/h97965evmLSuPE9evdxdHQoKSkJun2nvLzs2x82Dxw4AK2jU6ZNfRka+tuuna9fx7m7uYtEort37mRlZa5cvdqICNmKdrKsrG1SU1I+G/NZr969amvrQkJCIsPDBg0dipIOAxkbGf68c8f6NetmTpvao1dvl1auAK3u3b2Tn5f/5dKlM2fNRJYMgOe+27z5y3nzJk+Y0KVbN4BuZeUVD+7dg7GUkpJC1eaOGTs26G7Q2dOnEhMSOnfpUlpa+vRJcGtvH9y5G/uTTPDNEDkyZ86e9e033yyYO2/chAlOTg6paem3btz0adMWJJyMzKw2bRHcxHGqta1tdFT0jOkzfX194eSD+/cS4uOHjRr1xdwv/uZ3nDZ1ckVZ6YljxxIT4/v3HwDC56PHT24FBnTw81u8+Es0PQGIvHj+AmSzAYMGUjNufVgKCrp34eyZVu7uvh386hEVhYjY4FIYnyBOvHgagvNwDQ0nZ5fBw0cQ4T9RylSpyrs4OrnERESkJycBhFK5JFd+O5C3Y6OjtbS1vby9kVgipeSk6tS1m72D4/27t0GOrRaJbgcGdO3Z087eoXEjFbfQ6Z279wy4fHHT1xsO4rGKiH3nhp2sxmpq+muEpBDcEoKmweHxlq9a7eTshGTQD92090+kYpxqrUJrpM32au157hQNZq8Bi8UkAjAKKysJMzU6YeEgQ3b5MCGNTExjY6Jfv453JjqtJfC7v0q3b916/PAhWjurqqpAQuVwuUuWL/9s7Bi0VH/33Xda2lqWFvieFNKyuLt7SOvq0tMziDDoeA2VFRVjxn7mQjjiob5lsVhTp30eGRlRR3j8kQwNmN3WLf8LvH5t2IiRXy1fBpgMnYcbDfm8Hbt2amlps1gGykoM7OxsXzx7VlUl0tAwfuelVE1vSTB8bexsaiQ1+TlZBbnZcrkiPaKchvXu0weVad+u7S+7f7t44eLzZyERL19qatJbubmN+Wxsly5dyFiyMB3+t+3n8+fPw4IaExkJY8be0XHRkiVdunYmzbqhVjaHA+jt2pUrly5cqKur09PXn7tgwaRJE3k8rqI9NJpbq1bbd+64dPHSvaC7r17FAMiwsrFZumxZ165d0CYsGhVt2/hs37Xr8MFDsTExr6KjWSw2wKb27dvl5eWampgiBTBGRDvb8r+tJ0+ciI6MvHThvJGx8dTpn/fv3/9VVKSNjXVjpkeqnFkGBs4uLsYmxrIGoXTx7d2KshIGke0ASg4eMhhaderEiQvnz8FlvqHhxMmTADLq6enqKcNEIzMp4C3fff/d3r37YC6IxRIuj/vlkqUjR40gNfTQZnvcNIqmQVeE7GZz2NAGExMTlRba2tniwR6Vsan19fW/XPQlIJiA69dOnzwJDQaEvWjpVwMH9kfmhhhugSAJCw2F5rVr1xZrGaYFUqns+LHj0Nf+XbpS3X5pFN0V+hxREeERoS+QsO3k4jJwyFDg0uT+gIrLMBzAa4LUXZBfACydtKbAkH0PoXMFhl5QUFAiKIba2Gw2jQLuNVBtGGZuYdGjT9+gWzergapEIY8egnzO5qiK6HJleFIuh+Pq5g6yBwDQsWNHY42sDNVYTU1/jYhpgKF4Y7379Iepi5ZtjLKn/8kQ8pNQWjygMw2sJdCvs6srl8cHfABcDligppZWeWmp0v0K5DYQwmV0XLmGLzYYHosuFaNAvY+LOnTo0L9/P+ShqamlaWhk7OTsrMxXgw8PWHeBx2VmZqampedkw/oti4nG7XtgcZUTuX2iiaxcfn5+VPUkcMypUyfDP4xMUC3HqsXinTt2njl5YtzESctXLCO3PtGKCwzXwcEBOGHMq9iMjAyBQACPT4hPkBIPwj7aHv5YCDrZxMT43MWLGkoOQL2EkXKdhkarVq5r160RSyQVFRUAEgwM9BHTkFP8SDw83D09Paqqq4VCkTYIABw2FRBIFbMJDw8GI2Hu/LlVoirAIlCS1vDpyNxt8ZJFX8z9olJYCUiIo8x9SZ2z8Ovr2x7AWWkZHpZCDyCPLp7w6sjRI0jVR9bp4wPYybuiorKmpgbl1YC7r9+8IW8kClD9lHv37t23bx/S/AuVhYV/84+byffCTSa0tIYPHzZkyOC8vHwox+dxkbC3ZcuP9UwGUxhumpmZbtiwrrJSKBaLASJoa2tRnw646tDhQxgFLw4eMmTQ4MGNP9zOnTtkyv04dEZPT2/06JHwr7S0DLoaBYCkthwmV0JCYqfOnQFwfHCghpr0/Pnz8JehrdzcbWxtya1MVIAqXWdnZT1+8KCGcBOG87b29np6ChCM3KSowA7dCJ/AxMw8LTmporwcoTpFtQiuESZrCa/j4NDB2QVtmmMNhxahzqCZm1t069X7dmAAsDuQToMfPew7YBDVy4r6RlCPu2frV9FRZ0+f7tmrB5/wlVHr1dT07kRT+hZg+Na+DuGU/glq1BDJ5Qr+SwjQihmLAy96A4kHViyQTQsLcbcymIpaWtrCykoishrwDg3CR1sql0kxuSbKV52Wkkya9Xx05OTiOnbcOIwSNIH6C2+dmZn14+Yf79+9A7AVdV1tTQ15O2C14mIBnOfxOOgMeTvWUJEJbEooFIaHhcMZK2uFwyA1jAJ8iJiYVz/88ENMRLgWkQIZ+CNiymr6p4k0BdOgKCSol0g7IdL3kwlQhdAnqWim0YRCd0EZgE1UcQgd4JNFGQge/tSH9VZPT3E71E9pGFk5PIzJZGAUJRB15ZMrg8iQwQ5Jv+PGRrdwkkgJVR93RnF7w2JUQQ7ZqqIXr5NKkdsNaYJGjnbUPwAoAV+SGIvsw8bNkOMxew0Q2CXLyIhckzRKMxChN1J5HbnS7YP61ZQfQsrlcjBFfAn8djI8ZBaRVWnBlws1iXBxHxaroZ3NoDt3aiSSVh4emNJdCXWmSslnIcEiYSVG2P7DUHlw966+AcvFxVWDyKmqScTOaMh2aHASgG9KYkJRUaGJqSm1q9FrV1ZWFhcXaWlpARrDFWnEVgC1TxCAg3tsbO0AgUVHhMNf2RkZWZkZdvYOVM5PQ9iOiGIDY8za1i45OSktNc2Qz1djNTX9LaLMcBoZdewTJmCv1dVikUhoamqKeIEKUAMyMTZ29/TMDMioq6vDFxKWQXWVCGQyvqGhwpRBioKsyTS1tI1MTDIzM4uKi00b7k18LESj1W9QkksXYpHwe/16wLpVqzy8vM5cuODgYA8QCtbyy1eubVi9CpXX0KAjzYFIVEXFeWSF5FIH54BhHT56eMG8BTt//rm4qGjx0sVk/gN41vbt2w/v399nwIAfNn8PX0cbX0Vom7//7sSx4x+iY/5bROJpEvSoICGVPSniTH2yWqoKCkU+wyg4SXGXciXDCBhBZFSsVxqRw0ajIW6ggjyqq3KTqlYVvPImCEKcl5PGRY3vbaq8YpTSKIm96wGuRr1OEZl/kR2iCsIa+Z43lmo0iKQOKvsabwpGSCNjjyl5N/mNGnQ+JUwPUPCTkDbtffv370drGFfvgxA8PScn5+LFi86urZycnBVpIRoCNfQKD+/fS0pIwIjQGGMnToICtwMDL5894+Taqne/fmw2h4qPqeTq7hH67GlS/OtWbu4olAm1WHJiQnlpqU+79sgzhtYwhTHW8Ov4+nUE0T0lCY/u8eThA30DA9OGMVZkKNwaAD4azdPbGzDxH7//7u2zR6ehBk6N1dT01whNUV0iIiIsnxrKdOYfXDH+DxFMOjzQZk0t6RDe+E1pREqWwGtXRUIhm8NhMnHFQGmJALCacnVR+INCSS6PB/1WXlb+0WI1ciugXjuCBoBYLAm4HiCWSObMnevj403yr8KCfNQJGJFV0MbG+jGNFhUd49vBFxmLYATDunr1enRU1LgJ45ydnOTKfSgDA4ONm75ZOH/B6ZMnjIyNPv98GvoQePlLlzk83uzZsx0cHJB2p6amtqSkFD2Uiv/+3R76TxD50TUaLVQqBUhwgM4rABblrsbcQwFiiDKoGKHDMDc2MaZKSk0+vYHei6LqawzFGt+oglqaLKmCFBu/NUZhEVS1IqVm1eS21KlErRz9CYDAzMwcT1vUsCQVZ5CPwBoyqMZ9K6dEdiXLNHkj9faxY0Z/NnYsysHQEpz9g+7eqxKJPL28mcq8n1jDzoff8rKy5yFPkJmad5u2Ts4uclw/anD7RkDC6zhxdVWP3n3NzM3JnVCycijPATaup1dZUVlRUcHlcslLUKi2piY1OVlbW8cRYKIy3gdNKcLKlQ1A26ASorBAUIzaVl1V9SoqysjIWEW1RgI+I0MjvqHR69jYtLR0V8JViyQ1VlPTuxCDwQAOAuOYyiCUVpKfDilfB/d7JUX8JrdIWnt6ACMTV1dzuFxtHW26ppawUkio5ZHQLEcRcTHcktcgOTExNyfH2dnpo+gukpEpfzHqCkEticepF4vhMpvFIhlWVXV1RDi+j4k0JbDWduvR48ypUzcDA0aMGG5kZIguSSSS48eOZaWnfzZuLNEtNJkSEdrb233z3bdLFi7ctW2bnb1dj+7dEV8TiUTAUnV0dMhOLC8vTyDEaLI9GpSwk2p6v/SmQFBUVESqjqhXG99FXWtVDmhKU60TZ87oaGsTe5GKR6NqGz/9TSff1Mg/vbcZXPWnt1Mb+SYG8qYGo4nm4uJ84NBBRd6AplrSZMPeNOb/9Ks1Wa2NjU2Ttf37BO2pFAof3L+np6fn6uamglDlSksM4Dyhz58BNoIzXD6/S/fuCM5aWFqOHjfh6sULAKEunTvTf/AQO3sHFXWDnDCftbG1ex37SlBUxFOajqFkg3m5OWUlAjMLSzhPo3SXTAl/SVBeWlry9PHjrIx0ODa1sMjLyYECGWmp+Xl55hYWGIbVG7opb4Sv7Ojs/OThg2dPn7o0XCDUWE1N70IsAwN9PT0U5hvX58vkxPKJvYE/fAokV85hMmo/eQmOjU1MjExMysvKZSiOGoNRWYHbLIMgKkdJa3CSyuR0NpenqamZX1DwAd/l7alJhQRVR0K9xGQyrK2tQmi069cD3N3dkBQeFRkVGRGBodieRPluXbu4uLnFx8aePXtu7tw56N5Hj4KjI8Lbd/AzMTVFyR8xmSLMFRy28fGeM2/+pg3rN65b73T6NDwFxp2zq2tY6AsgOztbjMCUt+/cTUtJwRtGRJqnxmFX00dNmnS6KeFTSYbo+498WXhlkIqNjY1ULLH+y1RcVJyWmmZrZ89kMlUUnKTWtqqqKiU5GZ10dm3F5xuSm/IGBgYjxow9c/JETmbGhdOnp82aZWhkTII8cmiZmpq+fhUjEBQ7yJzqeb5cnpGWVltba2Nnp2JwrMB5hDoNyucV5AfdvFElEoHc3t7Pz83d4+TRw/BnbU1NeloKwmqNN0+BUOKE0BehkydPoj5CjdXU9NcIqXx5PK6rm/u1K5djY+M83N0wjCoefJqE3g2palSWCpiZhoaG9vb2T0NCkKWwDkNHJBKKhEJtbR2iPG5ATfixQdfxNDTooaGh48Z99qHe5S9R/XaMQq8ma3CSQvCmy1auKCsvv3Du7NVLF/X19UG8tbd32LZjx5pVqzIzMzAlvNu3b+/+/QfOnDp55OABPV1dsURCp2uOGTd++YplKHwassKWKxsANY8bN1ZXV/frdWtnTPv8280/+HXw3fTtpk0bN27+7rtd23cwdLRBXPD28d66fceP33+fmJxiZ29HzYX1L3eamt4vyQjHAmUS8f8KUMMaWHA22Er+zxL0xuPg4MKC/E7duiFTP+pVErqBgJifm4MRUnTnLl1VNtxBlp4weUpsTMy9O7cO7dvr0659x06dEfIDQmbHNvb2unp6ia/j2vl2ULggyGRE3O9YLp9v5+AoV1nw5Aprl9SM9JfPnpUIigFy+Xb0h4WSwWTCVb/OXR7evQP1vI6J8fTyQRpirKGGA+rkcHlcHu/+3TsVFZXI1QORGqup6R2pe48eAVevnD931slpNRFXEFNaA3+aRNfETZvpdNWdCIyY/7q6TC9vn8cPH0rEYk2YhSyWoKiotKSEQ7i4E1NYijYTgSNAJSmJicARmvTfbmlEboD26tXTztbG3MKSPNO4H9gs1g+bN0dHR6WmpAlFInt7Wx+fNhwOZ//Bg2w2m6wQAOuSJYuHDRsGsi9gOwBhTk5Ojo4OwEORDY6jg/2e/XsZSk8CjHDjGjJkkI21VXV1FcoyBHfs/GVXdFR0Ch4Dhebi7OTp1ZquQXd2djRpaNyjpo+dSCt4xZ//mS9Le4Nh3H+WoDciwsI1tbRs7eyxRjZq6M/q6urXsa/QVVd3D8SEkfcopsRUwE88vbzYHDZIlREvQ0sFgl59+7E5HNK+kMVi83h8AIWC4mI+n49cSxIT4qV1Ult7e30y+h3ZMAwrLyuLigxPio+HSqCMTztfI2NjkltCg8NZ7PKy0tra2tTkJC+fNhiGNQBqhEACTzezsMrKzIyIjOrZoxt5VY3V1PSO1KlTx7bt2z+8d2/ipEmwahLywSco88H8qa6qEgmFsPyjpOBvIp+2+NyrEon09PUBfMDEFlVWEvgMVwoAB5ASpK2jA2KZQFCSk5v3//bOOz5u68r3wPQ+Q3JIDjvFLrF3sahLtiTLcpEttyS2Y8ebOC/r5I+XfbtvN3GSz2ff7ifxvmx5SZxNnDi24p7iyFazJEuWaEmkJHZS7J0S6zROIae8A9wBCM6Q6rJC6XxNjzHABXAxBi5+99xzzwHp80Vdx3UitEvFsPDrQyeaka9araaKhRIMSaxatZKU8XMztkCnZmZmZLEZL/jdSWsrEYlA2K2uqOB3IQtSqbSESwFOzgVt6IaNG+BP6PGdzXqxCKuE3HR4l2r+l7+lP/VSMxjuBvhrv41GNahAb19/XW1dWVlpfHxcUOIWWjAtQyguL+85d01n5xscq812oa1Vp9MZjUZ6YRAfmptvMT4+DgKLYucI5+UXhNaQ5hwHk5JX7H7iqQMf7+3u7DBPT+3c9aiRnbxPtsYnJQ0NDZ44dlSlYgLEsDndB0QiOjUtg1wYf/lej6elubmp/px5elqr05VWVKalp4tEYor/30fT0OKlZWTUnTkNy8ODg6tycqVsdMDQG9sUY4LOff35cxvWr6W4BhC1GnJt8P0YeFoefuTRz0+ePHrkKDMRT0RTTKy1O1Cuzc26GWuZRLJUo0PWp6WmiiUSl8vJyhEx9Pxcbhefpp01rbFO+myP7eLoiNlspqi/dq1GLf2GCFq/6I/DrwxaWMrlP7T8osVCqxS0I0q0W80X7zR2F/4/Fd7Vt/fyGaWiVPzw+9+DlrBq7bqnv/rs2uoqr9cnkcwnPhd23m56bXlBMzpy0WK1xsQnkNXw3oFmVSjFoHEYH7vksNtpkSg6NjaM8TkRCevmXxjgIzIqaufDu9596/dT4+N/fO+d3U8G0g339faer6uFVnuECeg9L6f0BoNMJvWzrmnkmG63+/TnNc0N9SJ2mv/Ohx9RscH/gnuMfn9kVLRUIp2bm7108aLH4wGttqDDQwozjr8quULReaHD6XSSkVkKtRpyrfBPJnDvvVt+m5d3cN++rdu2/vVMFLotEB++krLy82frPHNzINS0Or1lesrldMDDxrYmPmJj83q9EUZje0tLW0tLYUH+7a44glwnxBeb4qTzXWv3ukuINBqff+Fvfv5f/3ni2KfwB2JCq9MlJiVVVFYVFxelpKaQIEREVvIDfzfXFuhnIqsNWS2W4tIyNkYdxZ5x3k+DFIOmlfSK09MzmHniS3QjeWsldJ6/9PSzZ2vPnDp54vVf/TI7N29kePjSxVEmM0pGRmxcvE5vmJ11T09NDfT1Tk5MvLPnzVU5uRXVa1wuV2P9+Y62VqfDkZCcXFRcEm2KoRe9ZNa0Fh1j0un1kxPjbpcTjk+GcYV1Yn4x1oAXHmEcHBoEraZgI4pTqNWQa4XcN8TVFx6Dbdu3//QnP2lva0tMTBCLlmUg/huHdNGgk5Sdvar29Km5uTmpTKZQKqcmGF9UvSGci8LDJJuSSim1RiuVSbu7e253xRHkhhDaKu5Cu9ddBWia++7fseeN34Fkga9ul2tudnZibOxcbS20dQkJialpqSChKipXR0VGabUaMhBxU+4KodlseGgIGlg2USnNZs0JdsOA/gMzq4Ct8ApmwGfBcC210MWN4hQeSKLyikoQbZ8ePnSu9gysiU9KqqxeExPLTNj0cGnr8vLzL7RfqD9b29rU6Ha7QXVNT06CpKtcty4za6VcJr9MKAQ4nUwq04eFTU1OwNEuXbxIwoWEXin8dGq1+uLIqNvl5jehVkOuDb8gxDZQWVn1qupnJz47sXXbVh/bJ7i91bst0FxGy9y8PPhkDNcqFfyJxCLoAnK++CRQmQ8ee41WA61bW1vb7a44glwnvL/av/6ff4GX1l353N9dkAmLwigSgWFEmna5XF2dHZ0dFw7s2wfd1PSMzJzcnPKKiuqqyrCw4Gzl14EwB8bQ8IhcLtexE5UEprX5U5jN5tnZWVglEoujok1c5Rc40i0KXFp2bm5nR3tHe3tMXNzuJ56UyxXQXM8KUuQpFMrc/Hy1Rn388Ced7W1wuNT09JKy1eERERQVSBga2m/x+0lMK8bKGG2K6e3qhJUg8uDgfIh1Uo5M0INicoXCYp42WyymGBNJ+IFaDbk26EByzACZmRlKhaK9tcVisep02jtpHij7vDGP3hWvifd7TUlLk0okjhm7MTKS2N5nrDYv45cgI78MsatJJVLoYA0NDlDcO4/MMP0CLgpBbhbk5ff2W2/ZbbbbXRfki4Bm01wGix5uDRN70u+fdbtbmhrh753f/x42PvgoaJ4nCvPzePkiTORw9TKOn8g5MTEBOkat0XDqjRLWBQpAV5kMgNLs3CNhdvZFzcD8MpScnp4eGhiQSaX3bN2uVmtIVQkkZgeZDbpiRcpwRmZLY0NySsrme7eJ+YRd7IGCplwIF2CJnw7v9Xr4ugUK8D6gbPxeWIaLpeksUlPUasgNIZNJH33iiV+9+mpdbe2mzZtvd3VuJryKMpstCqUyNj7+MoVJ65OZnpa0IqWnqwu6YqDVVCq12+WamZmRMrE5GIHLRtL1ymQyQ0R4X1dXd0/viuQkP5cqB0eRkGVEkJMQcscT0EBLNFNen48SjDOSBu1P77374QfvR8fEZOfkPPjww+vXrYWGkbquyQfkTrOYzdBaSsTz0kUo10AvmqenPR4PLEfHxPI7LmVU47UUm+hZ3NrUNGO3l5SvTk1LI8kPqKCMDn6/l80HVVRS2tfTPTI8DPUJj4hY9GKEZwwEnaEotUZNzGwOhwN0LQkYzu/AD8qqVCpYnJqepvggI9f6eyGIELiHSktLXn/ttVOnTt1hWo2FyV5ss9nJk7xUIX48CAoXFhVdaG9zOZ2Mz4FWa7dZZ2bsOr2eqDH2+fdDU2LQM4F8enp7k5MSqVvghIsgtxqhaeSKA0zIcoefTRn6PzowxrcwswL0VPV6XV5BYTkTtX/lipQUg16/yOzIq4AfuABsVisINRkT0ZOvBs2FzWZwOh0+dsqLUqWCwqAuyT+sUczPJWj2Ex3m57742dBKo6yjWxqbD55PkkFzdzk7yBLolssVClNMbE931/jYJYVSQS0ciuVqM/9f4uHtZ1zfvLAv6+03RzRl8I/JfspYRWuz2vgeEWo15IZgBv5SUmNiY9tb2/x3XMwOP5cciuiwpYoJzekrV2b52YEAkV4vk8lg2TEzw/XemDLE7q0zGGDVYH8/dV1dTAS5vfADN6lpaXCH3+7qILccMkg3ODDA5PwN3cr5rolFImNkVLTJtGHTpgcefCAuNkboy893SqHXepneb+ip55tfOmCkIs5qvGGML0miWsLy4ED/W3vehAWP10vT87nVSTl22c9rLGYXmh4Z6FcoFAaDgag09izcGChINPY45IzQFddotXDVdWdOt7e28slAl6o/vElIuLW52dm5uTm2Vh5fkOrlQnvQwjl8/Bmv8sdCkKUwmaLLKyreeuON+vrG4qJC3sh0u+t1EyBthJh9bi+Tj4/v+kCxgsLCqKjoGbstgnVZY11EzUSf+QMh1hjxp1KpoKlqqK/3PPXkAjM4giwTyDP+3gfv3xkPO3IZSPPV2tb+pccemxMEJyMoVaqMzKyCgvzyisrS0hKdThvqiya0vwY5PV9lBbgD8sfhjzw/BipUddBue1hVRDGJ1dkSwYlDeanHbvGxCTqpQHIa3k1t/kLYM/HObWRfZm6/z+vn/NGWrjzl5/IMzq8PfacIwpBQAT0aCCyCWg25IcidtHHjxrf37DlVU1NQkHetD+FfMwGXUralunxeer4piY+PN8WYmpuaGDu5UikRSxx2Jl8v9MO4DqWPjdov1xsMQ0PDLrebmN++oEtCkJvEzYrIgCwLPB7Pn/7wR4fDQRorrU4XExObtXJlaVl5cUlReHiYwWAgt8Tl3Tmu+57hxjdoNjgUsQgscnCNTieRSkGlmWLjvvzMs2xyv0BfOjACKhgJ9XNRfIn6/OjDP3e0tU5PmxOSAkfjRRsfPpfs7PV6bVYrfC2vrE5KTibNN18dcr75mnOmMuioWyyWvX/646zXK5VIhZNAiYr1c15xpM4BXcdWA7UackOQOywtLTU+IaH2zJmvPP0VLdupCjJNL1M4BcZ0u644T5P4tKlUytz8gqbGRsfMjEarhR6nA5ZmZhRKJWkgmMkF8KBKpWq1pqe7CzbqtNrl/kMhCHJnY7fbjxw+bDRGZqzMKi4pLSsrTUxMjIw0ks75LW3BeGscoNXq+ty9bpcb2k9oTYOc1Sgm6qeCLLjdLqVSSQU81ebF2QJPtfnhDqZMbFxcZ3tba0tLQVERGQZd4LLGx2OjaafDcXF0FJr3yKhItm1fxIdPuEyzig2OZbXaZt1M1DSQamLJ4gKM8aKZdZNJozQbxYPCMVDkpgA9qtS0tM9raixWC2i1IEfL5Qs8p16vz2azS2Uyvd6wVDH+GSYW+JUrsyjWTU2t0ShUSthst1lJAB5/wAbORl9UKm0Wi9lsMZlMX9gVIQiCXAcDg0P3bN12/84dmRkZTEZBgWFV6ARyK07N+7oxnr56PXx6vF6BEYpEJSPOcLRCoSCGvenJSdBGvqUngQohZUCryWSyzgttU1NTOp0OZCj0q3m7mvA4Q4MDTsdMYvIKjVbn52KOCi9/qXSELpeTLEokEjLYumA7eY9QFGhBWNKzF0tj3gLkZiGXyx/etevwwYP79x94/vnn/BT7eMDnMg+3Rp5MEKCwKJEs6VXGGxHJQllZWXRM7MzMjM/rVarUYpHIYrawvrTw2Ev8jP3cBwczxcZeaG2pqzublZV5x3j4IQhyR5Kbk52fl8uLFaE+8wu8uG7FyDh/QFiIjooCuWO32UymaHZ40y8sBhUIjwgXsVPcZt3usfHxyEgj2zdeMP/Uv3AvAAo3NzWdOPapm+W1V3/x9HPPh4WHi9kwS7xdjezY0tRY89lx+JqdlyeVSOjFMhQHpSPgfyiSVJ5iw+rKZfLQlp+MllqYbNGUyRRFYcwO5GZBbt/i4mKVWn3+7Fnnk08qVUp4Woh3AHd/09wcF9bxi8z9Xmh7Ez72ZIA/9ESLtgKhzcf80ajAcXhzN9txoUiN/D7ew9S3YHf/Ags2Nyvnyj0z8hkREZ6SknKq5iS0JNB5ksnlTqeDz9TLukZ4QcZpNEyG4J7urlvdK0UQBLkReC80oWwK3XRLXRjJ2yE+PtbldNms0Pv1kZMJRRjFDPKEyZUK0HPQ/F66dBG0WmhuA753TUY/hwYHTxw72t/bKxKJcwuL7FZrb3fXnt/9dt3GTckrUvhkWYDD4WhqqG9uaPDMzcHX83W1SqUq2mQigTyCassv+9jIczTr8TZ26RJZaYyKWiRzKGsn9Hi9cCK9IYy8Iwio1ZAbws/Nu9Hr9ZXV1fXnzg0MDmZlZfr8PlFI/A4/F4aHTbhBiUXzbm0ksxtx+SJ+XbRoQVzpq5cytKATQ5PnhNOJjH8oYzwPpPtlI+gwo5ywHrRUIKYOLfIx04YC4kyQl/pyid6EX7VabVl5+cnPjrtcLo1GI5XJrBYL9NsUCgWxqJNoPiqlUiKV9vX2zs7OyphguQiCIH+lXKb5/cI6mdB4xsTGKZSKqenphfIo0FwT4ZiUnNw4PQ1NfV9396pV2fz4KT+TgKyBBWiWT5747FxdrXNmJjomZv2mLbCvxWze/9Ff+np63n/7rdj4+Li4hIjISLfbNToycnF4eHx8DJrrotIym9Xa3dnxyf6PK9euA0nHvLkE7xrhXDRimIDTgYI0T02SlaaYmKV+OngZOWbscYmJ8MqgOGWJWg25IfgHRiwWZWdnHz54sKuzC7SaVCIBDURxGUVI6g1+wjPzTUSzm8SMqmM2ivj5yXBzwtH4JwoUD2d5WnTqmV8QN2feuC1XyNkRWFafsaYyEWfN5jxSAzuTS4AzQqmAaGPcCPw+L6MX5+Y8dEif6YqUlpfBJ/TPdDodPG9Wsxn6SRqtlpskywyDisUSlVoN62ccDhLLG0EQBAlC6BBsjIxUqTUgm4g64zdxjmvM19i4+Mbz5+HL2KVL0D1mDWPMG4oNmuEnXmg04+ZvPbjv45bGBiiQnJp2/wMPQhMN7wi9wfDArkff3vMGKLP+nh74E7E6jLwFNDrdqpzckrJyzxy8HDwDfb1HDh7YtvOBuLh4amFW+HmImcDns9vsTifjrwbvFIMhbJHLZM/h8cyBEMzMWimTy3iTHmo15Ibgx+/gRt5+3443Xn/90IED27dvuzQ1bmYFCigRq9Xsdrqsdrt52gz33MTkpNPhgAWnyzU1OUHGIkEeTY5PTE9OzBu0SbJbmobnildq1FVrJnj8+NA4rC5kDGUKpRK6ZbRYRBw4tVotPJbkGuJiY6Es6CpjRISXfVxBSCmVSqPR6PV44DhS6TU8LNnZqwpLSpsbG6BDptMbLo2OmqenmEMxsjUQrQ3QanXwK83YZ8LY6e7X9tMjCILcBfC5nuAzOTkpIjysr6fbw45RLFo+PSPzpP64zWLp7LhwcXQ0ITGRDJ7w5rSpqcmjhw61tjRD255bWFS1Zi00zrQgOwJ0nhMSEqHdzi8qlsvkjhk7HLa/rxck1P0PPhwZFUXeU9vv39nR3lZz/PiH77+XU1BQUloOrxh+voOwSqR8d2cHM2mAohKTktVqdVC1A6NMIpF5atpus+XkZKvZTFPor4bcNJjOikiUmBifvCLl/Nm655591mqxgkxjOx6eWbcbFuAmlkgYhy0lezczHR2JRMYkNSfdI1BOGr1Ox5uQmalGNG2KiWXCj7HTFIKHIWnyQQetIcDDOTo8RBLuBjYyLnQ+l8tFQqbBjnarta+3hzmy33f68xqQjPCPw26HSsrkcqlUKpcr4KH1eD0yqTQsLLgbdJlfA3arrq5qOHd2xm4H2QfdMliAH0EilQqzF0hl0ln3LHBL/TwQBEGWL0K3Fq1Gsyo39+MPPxwbGzOZTIJNFO9SHB4RERUVDVoNpNi5s3Vx8fFiZnSFeRE4nc7mpsYjBw/MzMwYI6Mq16xZlZ0DHXs/F8uDZq0D8NoCJafV6QqLiiOMRqKWzpz6/MSnR0dHhkGrUWzuUSiZnpml0WqPHTnc2tgISq6iao0hLIyfHEtzSdkpdq4DaDVSw/jERHgphHq5UeyrYWzsEuxYUlYmdAFErYbcEOQ2IkN7IG6277ivpbmptbmZD2wNt2NqRqZOp4uMjjYYwqB4YkIiaBSaTXkGfQuQSkzgGbEIhJooMBec+5cxXEuIhuGkDE0tNsYvcHQN2r4gWDYswyPqYbPFQQ1BPLmcTiKbrFaLx+MdHx/v7uwaG7s4NDBosZhJeiiFQlG1FjpeEdf0s2zbvv31114zT03q9HqVmkniDpoMBCsZFCZNA7QRdqvN7XaTtgBTgiIIggTB6xXSkpcUl3z4hz8M9PeBVvOHhOSAr9Bi5+YX9HR1wvr21pbVlVXR0dEg1YYGBw8fPNDZcQEa3vKKqvLKSr1eTwmmGvDLXR0d0GlflZtHYi2RrXHxCbRINDjQD/KOCY3GhXyLjYvfdv8Dx48cHuhlDG/rN20BMUfCsgXGdtiDkmiacCipTJaali7ity4EVo4ODcHLsSA/T7gVtRpyM9m+fdvZs+fqTp1yOB3Qg2Hzb/i6Oy74g/JpsPdgdEysITycYqWeTCYzGiNJHGfmHhfRXo8XJE6EMYLMUVigvxYos8CahV4CC/06uU1+7ulyOBzjY2Nen1ckEk9OjDNRzqyW4f5+MthKdmGkpEaj02h2PPjQM888ffXu/+RcqakpqRkZzQ0NcyDRFIoZmw20GtFk5BFlMpP4/CRyz7X/0giCIHcd0H7m5GQrVaqBvr7SsvKF7wVSgCmzIiUFXh8zdvvk+HhXZ0dkZGR7a+sH770D7bBCpdq24/7cvHx2Hps/VKgx76yuTlhITUsjMTvI8Q1hYSqVCl4W0JIrJZKA2YzdajAY1m/afOCjvRMT40cO7t+6Y2cYvNrYqvATC7o7O7ysmQC0HbxZFnXpgcJQZ5vNtionJ2iQFLUacjOBR+KnP/23ubk51ovTZ7FYp6enxycmQbfBLW61Wph+SW+ve9YNt6Xb5bLZZygug9PFkWE2XA4zE0DEzdyBQ82wvgIBgub9LDFsGNTN4rQazWUmEWk0GkZ7sQfR63QR4eExpujS4qLY+ARTTExcbFxiYjxcC0kMBY/rNQ1Q8g//37700rde/OboyHB4hNFPjdtsVr3BwOfg8ng8ZvO00WjU6XU4AIogCHJFoEGOT0jILyg8d7bunq3boEVdOIwYmE8WYTRWVK/55MB+aI737/3LZ0ePTE1NhYdHrHvgwbLycmjU6aVTPE9NTrY1N8XGxyenpFKcjIPCSqUS1rQ2NY6PjyUlryCjpYHIBjSt0+sffHR3W0vT6Zqa937/ZmFJaX5RsVQqJYEI2ltbBvv7KTZ3akn56qXODisH+/vgRblt27agOQqo1ZCbCbn/5HI5eX6gFxITYxLaqPn7Dz6ZIUiXm6YDcsrldvvY5LZkDSns8Xo8cx7BGRZ0RK5qpgHNpWfjs+JCDWVyosBgLdQWliUSMZmMydvehGF7hH2vK8LPLS0sLFizbt3+jz+CHh6ssVus/vhAPpPZ2TmLeQoahZKSkoiICBwARRAEuSLQVGo06s1bttSc+KytrbV89WoyEiNUbKQ5LS0rP1NTY7VZGf8TtzuvsHDT5nuIq1lQZ54SdLBhoa21FVrp9MwsEjKDLwbHjEtIBK02NDAAWi0w9Y3EFmAFmUwqzc0rUKrUp0+eOF9XZ7FYQC+qVarJyYnG+vPkOClp6cQBbtGrg/P2dHfDG6F67bqgNwJqNeRmwkcjC5I1glHL+fVSFv5R0Wg0oQe8vDy61lAaoZ4Nwkc0qADRW3zxq9dSfGRIuKKnn32m9vQp8+QUk3XKMUO8VqenpkeGBqYnp7Ra7UOPPAJPOJSHZ16Mcg1BEORKrFu/TqvTN5w7l19QqFQqmGn+3PQC3hag0WrXbNi4f++HZOQxOycvmvVvI68n4jfMZwLlh1/sdltXxwVYyMnNE/r+k60JCQnQsR8dGWYmikkkJNaUn3M787ONf0ZGpkatOX70SOeFdqvFsnbDxvN1tebpaZFYrFar4bCSkDSg/FkmxsenJibWrFubsiIJ7WrILYR/Tq5vxy9gryuKyCDHuIUzG675FHm5Odvuu++tN9+ERoEZ9JyaGh+7NDU5CWUiIyO/+dJLa9dUU4KQwgiCIMhSkEEPY6SxoLj48xMnJsbH4hMSBVuZTz5RQVFJSc2J49OTk9DAHjvyyYqUFN4iENQ/J8IIVB2jliYnklNSdXo9EXm0YBYqrNTo9Tar1WazhodHzA/WkGNy546Ji1u3ecvRQwcujY78+YP3vB4vxbopJ6emRURG8hUgC7x2hO89XZ2zs+6NmzYRmYhaDUG+IKRS6d/9r7/T6fS//PnP5mZnO9pa4xISd9y/c9cju1JTU2WyJXOMIgiCIEGQXOwKufwb3/h67anPDx869NRXviKVyoiuIvDqSqlUPvWVZ958/TfQSR4ZGvrdr3/1+Je+HB4Rwbv1C2eeERvb6Zoa+FJYUsIb3oRnhzVpaRl1pz8fGRoGrbZkLf3+6OjoXY89ceCjvUMD/cQhOz0zq6KqOnTQKSAZKcpmt7U2N5WUl2/avCm0945aDUFuLSDX/ubrL5hiTEc++aS0fPW9995jMkULB3+pReaxIgiCIMHQXJKowsKCyqrqmpMnerq7M7NWUoFWlAryaY42mTZs2vLRh3+CrvLw0OD777z9yOOPg8wSNr+BI9P0+PjYyPCQVqdLXpESNMDi56K+x8bHy+rlQ0MDOXl5QttYUD1hzfDgwPjYJbIpLCy8vKIydJqan2S+Zu1qzQ0NPq/3sccf1+v1oQdErYYgtxDikapSqR57bDf8BW0Nnb6AIAiCXAYid6BdffJLT9WeOX308OG09IzQjq4/kPxQnF9YaLPbDu/fB1/7e3vefvPNLz/7VY1Gw49s8m3vhbY2p9NZVFqmVCqZfDkhUxCA6OhohUIxOjS0aB5nP3fq/t7eY0cOu10u+Eo853REgYWkNCBfp6amOtra8goK165ds2inHbUagtxa+JZlqU2hywiCIMii8KMQRcVFaenpTY2N/X29K1JSebczv5/LLkgiZcpka9etb6qvvzQ6AiuHBvr/+P67u3Y/DpKLb5zJvt1dnXI2UC3FOcbxY6C8btPqdCqV2myetljMkZFRlGAzb6sbG7/02bGjbjaTNRx8ZU5ufEKCnzP6kTeBsGsOZ+m80O52u7bv2LGoUY1CrYYgCIIgyHKBT/2iVqle/uEPv/61r7371u+/9vUXw8LDaQ4+cBLZRSwWv/DiNw/s//h8ba3H42lvafmPV35cvW59cWkZKDbiqdbV2THU378qNzc2Lo7stahmgoNn5+UdPrC/t6vLaIwMWOY4XWizWU/X1PRwYW9VavX6TZuTVqRQ/ODJQrsaGQMFodba3LR248Yvf/mppbxiUKshCIIgCLI8ENrM0tJSn3nuuX/9538+8smhnQ89JGVSTvuCpg6QveRy+dZt23Va3YlPj7pcLpvVemjfx709Pes3bTJFmzxeT2N9PeywKidX6FUWGlwTvkZFm2Ry+fDwUAknp0AXul2unu7uhnN1ExMTJF2BTm/YsGWLKSaW5tJMkaLCaxHR9PT09Lm6WmNk5EsvvcQPv4S6L6NWQxAEQRBkecBP24QFqVS6e/ejRz45fLb2THJKSklJKRc7jSbJpoRyTSqVVa9dF2E0/uUPf3A4HayBrXmwvy+/sGhFampnx4WIyEiSkCBIKgUZ2PQGQ3h4xNjoRafTqVKp4DijIyPnak+PDg8TcxoTNTcxqWrNWjhXYCBVKNcEwL5nTn3udDi+8c1v5uRkExMdCbErwXmgCIIgCIIsX0g2T1hQq9Vff/Eb/+PFpsMH9qempQvSsS/iAQwqKjsnV6lS/em9d60WC6iomZmZms+Owx+IqozMLJK9Bg4+NzcXujsRXgqFQqfXXxwdmZ6amnO7a2vPtDU3UZz5jabo2Pj4TffcyyT0JDkT2XTYgUDxnPIj6m94eKi740JRSenOB3YSnzlyXaFx0VGrIQiCIAiyDAiaj0V8/6uqKv/p5Zd/9P2Xf/3qL559/muGsDDYGGRUEw5irliR8uJL3+nq7ASJNjTQzx+wpbGhu7MjPiERxFa0yaRWa6QyGePQ5vVSTKRcj9vlZlKrW61e1lT24QfvBTIfsF5ocpk8ISmppHx1WHh4YDSTm25A89qL+KuxtbrQ1nb86OGcvLwf/9tPIsLDKVYjUkvMM0OthiAIgiDI8oMPurF929ahwaH//vnPPnj3nUcff4KxrtELilELYySBAluVnZ2QmNjW2nL2zOnpycnZ2Vmv1ztjt3e0t11oa5XJZHKFQiKRSKV8YA6/2+2GYm6Xi2hEj4fJVQ06DFSdKSYmN78gOiYmkK99aUg1enu6z3x+Eur5/R/8IC429opXiloNQRAEQZDlBx+iVi6XP/fcVycmxt/Zs+ePH7z30CO79Xoda8NaEHKc3xFkGeP+r9OVlpVn5+QM9PWDaOtob5+bdZPCsyyB0jQt4mx4IrHYxyUAFUskeoMhJS09lc3Izsf+uFz4JdaoNtjf/9nRI2Kx+B/+6Xt5ebl8Hu3L7IdaDUEQBEGQ5YdwlFOlUn3nO9+ura1tbWrSaHUPPPRwaJZ0Ah/Rw8eiVKoyV65Mz8x0Op1nz9Y1nT83Y7d75uaInmMkGud2xgxl+v0yhQLOGhYeUV5dnZSUzB8zEFaXHfFcUnj5/XCWY4c/cTmdT3/1uZ07d4RONV0U1GoIgiAIgixLhHHUwsLC3n33nZdf/sG+vXsnxsce2f14GOsHRi1htYJ9+VFUWFYqlVVV1ZWVVaDSPCzwH7vd5vX6fH6fVCKFAiIxA9mRYqejUgK7HdF2gXNxp6S5mQSwqaujo+bEcTjCv/z4Jzvuv+/qLxO1GoIgCIIgyw8+1hrFSSONRvOP//i/jRHGt/a8+bvfvLbz4V3JycmkcOhsg6Bl3rIlkUhATsnlcibiLpuNihKMt1ICK5pwR16x8YOk83Xz+UD/NdafP19Xp1arXv7Rj7Zs2UxUJlF4V7xS1GoIgiAIgix7iPTRGwzfeulb4RHh//7KK2+/8fqme7cWFZeA+vL5AmYwEEm8+z8vs4QLwlShoVneg1g0DTz5D8WOs8LCrNt98rNjne3tcQkJ33v5ZZL008cF8rgaUKshCIIgCLLsodkosiKa1qjVL7zwNYfD+etXf/HnD9632Wzr1m8Qi8USicTj8QQZ2IKOIFwPWoqEtw0VbaFfg9JDBT4pymazHjl0cHhgwBQb93//499zcnL4g4fmJ1gK1GoIgiAIgix7hFFkYfnb3/7bHTvu+3//+V+HDh6oO3Wqet26vIJCpVLJF7iaAwZlF+U1WdCIp1D/8Ta5qcnJ83W1vb09apXqu//w94899phOp7t6fSYEtRqCIAiCIMubIMcvoq7S0lJ/8KMfVFRV/vLnPz/w0d6mhoaKquq0jAyZTMbvFSTagkZFCYv6ugnnbwq3+rxem83W0d7W2tI863Ktrqx84YUXikqKSU6Cqx/3FIJaDUEQBEGQOwrewV+n0+3e/Wh5eflvXvvN3g///M6eN5JTU0vKVmdmZUkkkstMOLg8wnmgFG+l8/ttdntrc+OF1jarxRyfkPj8d1/YsWOHVqsh46HU1R08FNRqCIIgCILcURDzldfL5HH3+nzJyUnff/l7Gzdv/vvv/s++7u7erq6YuPgdDz4UGxvL+/hf0YNN6KNGtKBYLCYOcBSbxqCttfWzo4e9Xi+sL62oeOWVV6Kjoyg2ZgctyAp6HaBWQxAEQRDkToMdcGTUlYjVWKCT1q6pOnrs04GBgb/8Ze/Rw0d++9+vSiQSvV6fkp6RlJQcbjSq1WqSvp0QGpJDuMkxM2Oz2SbGx/p6e4cHB9wut1KlLC0re+jhXdVrqsPDw2gufhtJA3pNkwmCQK2GIAiCIMgdRVCWd/4TpFh6evq3v/3Sk08+2dDQsG/fvsbz5xvOnj198oRWp9doNTq9ITomRqfTq5RKlVrNjpP6iHOa2+12OBx2m9VsNl8cGXE6HDa7bdbt1mp1iYlJ6zZsqF67Jiszk4x4UgKpFxRu7TpArYYgCIIgyJ1GqDASaqbo6Kh77tkCf+PjE+3t7fXnz9fXN7Q2N48MDbW3NPO+ZUInM5I8SsRayLxeb3pWVlnF6sL8gvzCgrS0NJVKyc8YvXFxFgRqNQRBEARB7iL4+ZigpaKiIuFv7do1RGO1X+ior29sbm4aGhpqOHfW5XDwe8XExadlZmZmrVy1amVxYUFkpFE4afSaYtteK6jVEARBEAS5WyDTAoi0Cs0WlZmRDn+P7d5FhVjFmFyf7CwBfi4Cn0sUttB0QKjdLFuaENRqCIIgCILcLQhnDASlGaC48Lah8wACnmeL5TZgN5Eit0SoUajVEARBEAS5ewiNmhtUQCwWUyHmsctMEbhF+kzI/wdH0O9n6YYQCwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek1" align="left" hspace="12" width="490" height="252" border="0">
Príprava aplikátora Daivobet gélu


A) Skontrolujte dátum exspirácie na náplni

Skontrolujte dátum exspirácie na štítku náplne. Nepoužívajte po dátume exspirácie.

Dátum exspirácie na náplni sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Zapíšte na štítok náplne dátum, kedy ste aplikátor zložili.

Aplikátor nepoužívajte po uplynutí 3 mesiacov od tohto dátumu.
B) Odstráňte uzáver náplne

Držte náplň vzpriamenú a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek uzáver odstráňte.

Dávajte pozor, aby sa náplň neprevrhla. Gél by sa mohol vyliať.

Uzáver po odstránení zlikvidujte.


C) Pevne nasaďte hlavu aplikátora

Držte náplň vo vzpriamenej polohe a priložte k nej hlavu aplikátora.

Naskrutkujte hlavu aplikátora v smere hodinových ručičiek až kým nie je dôkladne utesnená.

Kým nebude hlava správne pripojená, bude sa pri otáčaní ozývať klikanie.

Poznámka:

Aplikátor nerozkladajte. Ak sa o to pokúsite, môžete ho pokaziť.
D) Naplňte pred prvým použitím

Postup pri plnení:

Uistite sa, že je hlava aplikátora pevne pripojená k náplni.


Jemne tlačte stred piestu nahor a držte pri tom stlačenú páčku, kým sa na špičke dýzy neobjaví gél.

Ak ste s aplikátorom Daivobet gélu cestovali letecky, môže byť nutné páčku niekoľkokrát stlačiť, kým sa dýza opäť naplní a bude možné liek použiť.


Nanesenie Daivobet gélu na postihnutú oblasť

mOrT3cv4vHqWfVuXLM+ShFKKMUZE3SdpXvC67cfzD8+T0w+bxJ7ZRFsWCUGqgIEQqxomy3M2SZFnqQIPAQAQp0X1Q3n+aQ03YIZas0ShgYhmrGo6sfdGOd1K0TcVSwkMVbpzErg+3tCG3SCqjCi1kYw13YRLi1A/+maU+d481tJXOYphtsf8acAtiGGIaFGPlmmBmvvlVi54+/FG38mO4wjxzcl4lkv4Am4KEscoyQ39L0BXSGe05tEKsvoZRWEuQDwWlaLlGYaPK2X+G9JzBRYmrKrrOssHe9YXjBa2WB6LE5GyAiGl2lFJyruPaLjJYARoocBWZck5oxNeKWa7HSFulTy+rkSfjb5t6pIXijoyRSX0iyg/Nce+xYY3RlYlIEJZWWu0vOSMM4Y761mLYawxz0/r816VKrgpUTGOl1VVN23XySqcwdwAWKQ0mR2jolGErWq5plcluDLWYBR8AneSYejKPM0Yr1Tw6K0ralPuRPkobwOc8KHLqQ74WRSRom6qES0f0eZ5jvmwNoqVFVjcg2KELGO1kMOaM0bX6wzi6ibAwpRRsiA8D5lFO+pWgdVnF+cWwQh3drXpsdKtRtsasGLBu6KLXpSBCX3+oVlOdZ9kQd7Mqh3RZtpllOB0mIh1ChAbmtCBRbm/tOFkFUVmyErHsgjFLRoesjlLx0k1G0JeGNUqsIkSlGw1vLCbgtCxNG8ntDaISBtEeiuSwnsAyyRtjM9lqLRmu6BVaZgG3PcrahWWFpo85cKinS16E6mXKALRTbRWpYnyl7b8zpmxhDVYQgmBiezHs2vhGrtQhJ3VyiSsVS+GsrEJMbmeAOiueQnZlMpiSUAyYwqZwavhKsEYKMD9BHfR8dBlaT0sIG3wFvPjo44RQrdGOg6iMIoiFZQxSQxcrLPzOJXm6yxoBWUQRaKKxl2kXrh5sYp+RRcy/YrvDc0qpFY8TzEIgxAYtAiiKJOjgnoxI1YhRgUbYY120e86Th/tuP9U8jP0VQbDRwwVXhQV0/eJCbPss7QfhPW9jSFsTGTHb5JfWpR5G3QBHwFQgJnobABQiIealsOSu+0cbm3IiyWPiEUafzqBp8EDxGXfdZ1VsWRJJy1dnJjw4oEbRlY/dXqv051JnwbfjdKwQjxiFlk2w5jj2qLnrcrXQcSYUs7gLwwpdSQsTXQd8SbFsPDbkiWvzWKdyq3eK3pa/QbgYYi/SGesQpE/ZXLDb3NSv3O5BbO1Y+VySQM+6XRWGKZRLTRikRYrvItV7Clt7YPL2VAlF/gVDQswFEGhyVjVd/02iNg6ZNbvIV2eQcuGlOXvAB4wG+qQNpJ/QT5mYHMImQPEBuBK42KxliHNfg0wV3lWj2MUQvgAXMhd3LOGccrGk+vJjqjcNfgVG1Y2oZPvnoeYEBBMkNeGbH1vMQsht6Y85AnjycdC807QeLA01BmRglzKJb3YM7JV8KYFIAUuWJ58PnC0ZnViGp7oAmIkDoCqpFdJss0rxMaCV78PnDBGOf28Daf6OHxaFcWxSjkN5Adud3itks+6LFKSvCiQ+GRvbRKZ9MPQTMNNzYPM8uBiyeAs5G3sWOLJUJKioNlHm4GztKnuYk6/oFnFJGTDKuPcMrJcud2k5iTNdVvxNwAPjFkND7VWMdaYQaTNuN9EkEPQmy15qFGeJ+ln262LpD0n82Ot4lGCL1wbyOvcQu4VPZXXSaIUXP8W4D4v7OxE+8CTiskjBqSdUotd6NuGZq3gLKN0EL8EeKhWcwGJ4WJTT4dFHiX9AnnNFxu6GBKaZbD+PcCKzuxDEcJRxernwXusKj7Z7+ltUzeJoYJZSomqsX8NsIiWZbdyoTb8SIfqEXMpR0teg15CtRwITVOtYPm08+OzUHyQdDVPQwOKJzPGD8q7Ml7i3i65MCoeSpimhOomxjMNf4V3DrPLuFo9jqlBa+g4kHriHzfDaY5sIGOaJLB5BfhPhTxGqg6yHijrA2B0rP/QOGx1zygmupRe+m/Cls1DAZMEpaar9XxISdw6Gb5edm6DeKIKk2+WZTH0NMw0YWxKJ8MQncJL9QKldr/n3csquHGklq6XnbsonNmYEPRt4mCLokLKxZSnKDJQRBPADN6XLMHC+2bZq81wt8APMgdpgoPRXWqgCWNboSpr0Qv+cwR5RWtFcNuI6lh1LJI+0GwUKkxPL3K902aNWBkEoTSuh9FAXvMwC2+bvt9PhfEHmMhC3UbTFK0sItyuIA8UUgKyqdF5JXDkt9Ex2Y8stWE0KRgTCoJpcEokocqgJ8iK8ChByLLzlUhHr24seCXHaVeBglnDmKLv2St7Ek7tt6HRuV1c217ApTUO6D0vN8qSYi5CH5OGTWaB55PZwIhpUughJDielvn07aVcQrw/pL2R+uxUFd/Qeh4Jl21XFQDVIDFQNI1Xi2bXkh92z5hqd3YYlSaAWckq6q1CFYswAQRD0ImlLLmYrYFbVCzgifvCamAxmo2Cwu9VOlDEEUJxJVYdjIuACT9/j6OcbDvodJ7cYjSnm1Slb/bFBoDgwQfTvJ/i30XAudccsRV4DPSZhtfVKMK2cJpjiKRRpYrXuBBjK3xcHrkGuItv4WJ0tCyo59YZZwmB1pQjkw/UETFfWqrYN0FWiK9WHLA8f5Ob4EPy1y9D3KqwBoYwVAx5cKVe+5Wq9GvnZairgH12R6wAH4qubULUJAAZu0BBsNqmhcqKsn6EPFxtBnrsP1mEHM7T3jlaRWRjH2sJVhXQGUYykoW8WoRycP4uN8AHsqGHieh86rM8bBwfR3obQqqmu2wSipJusGJ6AHyyXamMx9ziMf1bWuPwZcb0bEuax1cb2vUNSRs91Ijz7m1RM2tzHBiuQFO1YwoVPm1rEj2+PC9B/Wvo9LCbagQsiozVqeW8HJgQMu5ANw2NcrHo6xMpMvJurGSHtA9rQ5OZvu0W9WMdRQgKzWeIvgbA8gmHERruTW3FIWAWmtaq0bRTW9rUhipC/X1S19pyZY0OgP13IB4TYrNdrx11Wy0qNjmFSY7ZPiV1GVJCvlx8sv2rjPRXjQdObapBvsKJiMEehAvgI2k6SnOSwWOqV0EM1D6ZTz0q2NheKA/07wL46OSOcpbBy0ipoafG2qqZvCxMeGBuF8DeWyb3nQkjrZ607ajRcTFGJ24XRI6bmVxmL49O7ijydG9GE2gdJ5qG5cgU8RxVTzbauGi4PKl63eQkIR70khgshMg1ylrd9NB+Dzhm/C6AT6teJ8E/JCQljhEN45xzlJPInsjuJONyAdx6R46feUY2vEgpoTRli9m0JxpyAdx7Az7G5qdyCtjB6QT07Qs67nQ+o0GncdyTqtdNKjcvOEsG3AD7drddvQAdE0QnwN7JhOtO5+xoQk5D+/4NIEej6o9ljpOGE+9lMNdzRA7ZgBPg1LtRfGjCv5Au3LudE2D/FpsjEasP7FNoJ8D+F4xwP0K8M0Mnp6u8Lxjhno504dbTnTR8VjG4Se/eQGojMtG/7GuWXbjOz+qz3snEeUb84jMJgCQhGEKASOY0LNqf9fzd5K1LTqhUjvOqMf9Wp50y8qzEcRPv2OO2F8k7+/Gncrf9dOcljot4M6Obhv0v5uR9ZRo3DXu3UtaLGu+Jm4ZvuPqUrxu4Ab7h6lMnObmTuJmEdyvF/yS5afiGq0/5ZnxugP1bKd6HcDMJ/2TifAbBQdw07PttWk76ZS7ipmHp3UrxDj6O+5o91aPFkyYcAXu3UhQ1+mUTjoCPAwTO4kkTjoBvmKXxzCYcL9dwXC12Fz8/cNSw90LS8HMb/po4Ai5uuPamX9HhCPhsGtFVuFdC4mjD/q0U3/juqGH/VorvIrsj4BuyH8++uCPgWy4WSn2o5hngs5r+Bqeza+BvybPOj7kCx07QyXPO4nOQn//XHq6v3vffE5j8/fP3f0z+AQKqYcOzUFspAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek6" align="left" hspace="12" width="176" height="154" border="0">


E) Naneste na postihnutú oblasť

Dýzu aplikátora priložte k postihnutej oblasti a jedným alebo viacerými stlačeniami páčky vytlačte Daivobet gél. Medzi jednotlivými stlačeniami páčku vždy úplne uvoľnite, aby zariadenie mohlo vydať plnú dávku.

Jedným stlačením pumpičky vytlačíte 0,05 g Daivobet gélu.


mOr46mCgCk6ub2SikxiiBibPLOOgjyQ26B9pPvow6UEBXhFpGegjawti75JENYRVIziVH8KcpGEkld/i7YoewEv7aCJTF62rxcWkkvRxlXgwXmYHSQeHg71hIkvISDsqx+wCYpKKDi9LjIvPCd0Q8eJ0YU5hlUrrIyjsfdhmaCHHp7af+mSG3OEOd2h9AUaCZTIxMEfCWigRAmPdLc5dPVDMFPVZtUSyOnw6h6pmU4rdMon6KI4HGuezravON6N5nuAOkgzA6/86CZNQo9KTMJtwF+Yzm2tuPIjAEawucVhAMQeDY2GNpLCPQV3fGA1pI0kt2bFbWiEUvKwWf8lA6kfRmT322KMdL3zhC1ufUHOJlVZoI/ZrVtJH+gXPzHeRhn7DXBiL3fjhD3+4qeuf/OQnjdGMWR9NVJ5kDy2XZItKrvZf7IIuJTJgZsKIdBCVABrhAJB61IWlgfLyMSRAWACfnYe5GNA1JgevYws6BLfZM2w9CZzadN3rXrdlV7B72D/VNgoyXld5Z9FuIINp77JUYn8yuKUaMQVCffHGWgEUZTC1i4ePQeBt+pNJUZkzawLqdpkVlvJ3Fi1Ty7xSuB8VD+LAuDxPfWiXF3VHqP4UHOyaKXOWKaaxy2XLdNOT0wl9FHWhHBcV+ZrXvKbNEIXqZPRC0wXseVckE1yOlDOj2HQnnnhiy/5VHKWPqGLQisM6TKqapOQBw7E818CSeDoufdBXAjTGcs3DXy6KQ+AdTbowW4z6Wje3r/+6xP51TyldpDvMLVm47hcVigmoxJrpKy+NPSzVG5NBBTBXtI86cP7vOr/JBqa+UZ9TEynafs8Xy+WJ1uBuzSzo65i6AgjGRqp5CbV82QKyfLNcjE3iHB1plumIt7/97c1GMcsSKw1i3iWeGQjBwZZxPVVgZlLPHBBAM4kqshEIIiDyUtbWLkS5793vfveW9/eRj3xkdOtb37p9F2ZbLJHkNJbwn4mLSVLy1PNILffl1VKL7EU4HizNuFDBMn1NeNqCw5WwWYhToq9I5foelRLFQGNmq9H+pVBmfhg4oruP2Wr6yTWucY1mi5nZloZxCmSCsAmoQnAHh4Hh7zyeGEdA1m9eKioCnkR62XsJPmQBCUchBfNgS5wRB5tOZ5N4HAwMr2PFbWUXa4fzQysBD6X/PUcmDDBb24LyLxaqiaSkRk1WE5RNyK5DBl9KEMai+kxwzOUc/YuBfBd17fwwITJxXU+zvOQlL5m3LRU66a2puxTCaMQwyUH9GeD51E7N7mC7mdlyucRJDQImZHewsTAPVajWBMmjAwxOKAFothzmYbimhIDIg4o82dsBxe3HjFnRRI2QeNphAYq2a4PsYpIPiLrcVPueyheuU+XTgqFAB90qR6GaERP7MhkZ/uZYGQ/aATMbD+qaPUwdMjV4+Gxf5LpUCM/6gdh28Ui1V4TDBNavua7P0ZwAdbspRjHwYyAv1igWo+O5JLg8zkE/8z51YW3FdXiYVCV7jK3GgMc82meQdQhJgyGoGmqWZOMIUEE6kXQiAc1S4p035npouwQAHh9Gtgi4L1dOGxwgFFIVOi6FJ1V82Hekjmd1Ga8ayNXZqIOVEFBsphr1SAo2tSevzbtS73WRcPou51OVrql9iWroSCkM70BiiyjweP3u/q41VuxgkFK1uZMAUVO6fJqI7Gqp6PV5fTwyAep285hqcl46p2v0TyPXGFizsrtaKo3ui8Xm3hwF6TKkigFGZlPsOzONt8oG4SlRsZgLtmTBLDJjnS9IrANdQz34P3uPLUJSmvVRLRUPCiSAmUQxHHkWqUPNMbxNBipdhIP0qwOcDJX0QbW9gl3V987A+jQRSB7vRMLValHpu5ggdVFMlXA1mA7uARmBRkwUk+iggw5qyyy9G3OBpmDLhpFrpkeeqx9lo3h/DlfdBnKaMJoAdWu6SV48J9bdP2Yh3gmjk62Ua3O/hfA8jWIvUHUqV5NyVGGgmTQ8hipJpxNJIrOM0StorHMxqEREkiHxPzYexnAOBhX6kmXiSDJAGKDamv72LF6ig/qmasEUvGPPxngkBTXI+6sFVTL4efc6gevmFXFw9BNb0hpSFcDlAGaMalpQV0iEEguOsHBfTCXaglmYJWAWWgBDYzb9aEI6N1nBSWfKJDeuBICyC6mzuxBNgLrdBS/+zzsx6zFNXmwWu44XyebiPbIFSCAqgbSZb8ddlM6kwjCbxa9wNaI/Lx2RnKVqDhLL/WFyBi9qAihMxWI875FcLKApyfH9739/tM8++7TnwPIUyKsx4q5kDmVfAAfPmS1JPQOSeWjem42HsUnh1KJN/9XYZ/cZmdjaL0ZswoEW9EOuzb3mm7h1S6GsciPJ1fLQTyYgzNHEA9TC5UwW+CRIyARPlq1r5c5Rx2w095iVJkBdDe8ChzrODNVpi0msZBukNpvBNAhcahha4IRpTJtnkFRmGnVK5VFR7IoEfxm5YTzXEP/+xnQkkAEG5JqZDGB4kLawWTBdbFRuPYnEG+VUsBWlqfNEa5vme3fvRO053JO9SlWH8ahiEoNENLgYsbsgJcZ8F+KgptxDOA9TgzOqg1AzZyvFtssKq0weE4xU8p7goowHB4oGYCbIoRPnZB7QKtpIWwVY5+GiWVfCTTgItTYqwgxmbxqzmIqHDHqNVFIJE/BYqAQgasC/adsHpmNSJQcMAQoBTvqefZJBqgubzU5tNUOBjwlLqUcL9fYbRtNpZiiGI+2yPpInqrOdi8m1HYBZa27U5XBdO7RmSACYHbKP2a68YgNIjWm/AXeQeskrqxO92o3+JoXggO5HouhD32Wc6sSt+7jn++7EjrMAugB3YH79p18A20wETpHJqh9oN/AG5jQOoVl5YqI+W9/s5W3EjqlqZSFKTryX8LdGghwYlaSkF5yv1EK8rOBuDHLOBtGOOaqRjcwuHZcZDoBMdioVxEZhqzCKSVzXU62ko/MwnQnikwfLLhHUF63wXIODUQNWd2na7NY+9qcDaYcB5D2zkzAYSWdAmRra1nXSYnNlVRpGk9lM+oKVYr91MdLqEVevUh8RIrA3k+mLX/xia4PJR/obc/2nH/SXGCtTxHNTAbOO0Sw0J2yZF6vLvoh1UsADdUY1bBcijYDRGEzMYZA0FNqvw8Tu5gtf1fRkHUu68TJl72KKwDEIU1OBwYRIJ3BHHAL3o8IwOGMYRkfaUp+u0cEGhr2XrakxloH0/nLmOBIYDuPWRM3FEqPcoS/ADO6L+TgA2sRI5ymSelFftVQVqagP5K9xSACqmM47R8p0ma46drGd9B0zhXp2PRs7a0H0AZPHeSQdu5stp12VutUr56OJNQjdmro6w4BgFpgWlTQrsYF4amwshqUOwBRsInYHdeKcvgAz6kYVspDZ/lkYSZtqnryMVS/keUS+zo8ZoGM9nwSDi5EgslwxnnNIE54Xe05bzeL0g9+EtiQGmuEG19oA91oTqtLAwHKCHKQsZ8ykArwKv2E2Np5BJtG7exjQFjSFScCOYodR+TmvqzlqckS1iz0TQG4SmpD6lnNlvPQ36ZfQXy1YuJjYcF2b0JupK02HaPUdu2MxzEYsuw/YgaFOghh0rrI0b/YH9Hlagyu25xwqmBSACcF26mziMWGGINtsNaqfpAg2lHJU/qYiOBzUBLuEjUZi6HidDGknFWOvpqSnwTeBeNUGedEz+kwVnEB+KKvJHUBpE4YnD7C2q7X3NUEwF8bHeO6BWUlEqpkTxZby3t7fu2WztIq/dW2sBMgxL2ZzkHCEAkY3/vXcxW5fUMdzjoPQzdSVjMiro15E/xdDycWKx2dmGHwDaKaYSfAjHVezGlAQ6oC/yHkYhIOBYXmKpJGJwFbT4RjEMxi47pEFupk8AYXz0tQZ6cpmoZZMLu0jtcAs7Daf7E6DaOAY9OytVMmugxBpXFOvuxhYHIu6g0qXMHiwPGpM+0w0ThJvHgOAZwTpmQfegz3lXE4IhwijegaGJKFiP5PaVKS+4xDw3GkwEp1q51gRKn2Seyn7WVQnZuyNVvjDLCbizTgB8Gkqr4+SwcmrSSgky/YxC8lgwLjQmf2xF4NWd59FpMPCgLBUS64xEXQERsu2OBnk4IJRi5g3SHyux5yuM1AC95iOFDPRDAibVfv1g8FzwKpsmWjSpDhe9SArs9XBqX/PYlxjEEzlIJmNA1iF3UvVYoykwZuQzASHfqaNaBbtZ4fqp+SpYaZkcjBLahLqNFrKovDaD2PZagBICDYQQJUtwDhM3CxhnYUoYZqkq2QVdrxFHqlQCXvDINZFsNMIA2AyLrtZbLbqRMxH8mASnmNA2zCaewdrivQMnpVV3N45WbxCZKAKzg2GM+CkHLvVwOgD7cCcwl2kbTC5vvz95UpuIFlNVAcYifp/3ete1yaICAbGE+bDmNpJSk3LnO3SfEH+5aDejdIMgvifDjSDiW72koGmqhbDbDpZJ7A/zDzGq3saWJ6eHDLP4VWFOSoQ2UfUHuMeA4MCqAseYxiDSkm2aBeqqaI8TFCjEVQLNUOaGyRSlxplRnh/kABDXvvZNfAuaTsGmPNg4iS9OtJ5qRRt0wVuSSd2nIMgwPj6GZzBFjYZQEa8225eXxffrNUFYk9OC4GtKfVulKZhjEOSgvEsM0L6tRkvu4JLPguRaAbJQEDSbbBlkBi5DgYsKcTz8gxMFONzPi8nHqz4pwGFnSXYzimhSqjTykQZrGqP1hz+mnUbG9PEkE8Ha8NgpC+1AzAm4RFVZKLw5hjxzuNpY4TEOpdKdSPZmpCKKuNF4rHd2HfMjQgJtq6QWuywtCtt9FnrgSwUAlsTmoA+dDK1RD2xqehxM4M6pfJ05nx2W3XrE5f0wr4jFakn8AX4wL0xHHrlK1/ZcLe0YT7JJuwTD4oDww7RXomSEHvXeYfq8eX8GovNWklUsy9qhgNMjUoyyYRwAhpnU9gMFsOa0U61OYenXVdysbVMgDwrRV/StvpZ04xQ1H0NwNdMji4x9EU/HPomazq0ieligifykPvFWYlmqYkAy8V0MWVaH+cLHShtJgajREZuNTgA3oWJutWi4zXWTmGU1sYGzKRqSCN2BrDU/UgG0jQe7HySjX0VJJzX5VxSLQWFU5ssjJB05IS5ak5dLZ6C6iD72/nemcRkBjC2STrXkqDJ48fcQG8xZOEkEoannSpA+qDGdLXBgFsgIhEzzF5DcPmsYR60GNWcZFB9TtKJhSbGKtCeyFDth8rky01zauqi+jIpTkJ1MkTlVPWlQ9eQUQizeRmdVoFAR9YAGDyBaqJfuQUqdVoIqwKRPgGwPDMDAcODT7EHA0zXtY+5X00+DNU0n7xznpGqQRlw9hEPz7nsw1QJSv0LMASTgx3qfXzHUGdK0BAYjGTGeDJEwC0cEalUrq39XmGfpZK2ihKQajQLKQdCEVQnAbtVAhKhWU6Gq9J4LNm6y7kQnW8msFf6XOQ+24TEyoLVKqJrkJ0k0AGY2L3la+mUrBGoFGbjheoIIR5SxaBQWalYmYzV2DZBuqMma1wzbartr8viqo0Ho+OhYxDtrGsto/pIWAxF/VJhmF57ANEmK5CV44EBAd0YkmHPTMF0zADfs21jtHfbt1iqthKbDTYoEydgMTVrsrOjM976Pw7WcqnRCVA3QGo30KwhOoht1bfFTdXvXs7/4VMkQe6LsrK6pkmDE8x0M40kSJ2KLuU793V/bj87iSfKrqLaeZN5qXibcbnDeLWWRVWhNe09KizMhNHYhCRW1GXUeZguHrC2eR/fcSiSTs2rxYzMh6TKA5AtyAYtie2CcKhp5gBVTFIvdWFNn43HcRN5IHExvE8CRWQkEZPlXqY4AeomzaVvXSIJhNGAmamfkY6oOVhejPdpZmdBcC3ugsKcMlwZ1VQuqSHg3qXu7CIBOSpinwbQwKdcA3UaYLgWpqtLCcNIocAAFdEP3peVTgL1BoJJIf7IE+5KzepwcADYkPrJ99n6OiVMI/G8C8jEdWw9aVhMC1IOpALEzoRdU6rp2PW9tZuWso6A9yrzFohP4pGuFR5ZTLbPNJoAdROwrmGUPIjolW1AuhG7kRY1194nYJVBCkeDyvflrHlRkgKjUTuwODE5zGO2x3bIMyqjkoRsQTYblWqASIrc3ztUBN9EiJEeHKmaC2HKgL7V1gPm8qK9NynlveLpopptXO8ZJtdO3iHbzndhtjgKmNL7wA0xGzJ5LMgRoiLtSeylrOSqk62+P8r7shk5K8YDSC2yw6au0Ei915ow3QSoi7oLlaMazXD5V0k1gZjX1T0+gYpsLp0DV+sTxYFOMAvwmD1DSrFlqv0zzlc/02tEjGrqhs1EapCgZqM2CTlx7Ukf5yd/vobBaswykyTln5Ll61pMQkpKh2LT6HjrUzEMqZZlbBmEir67b9K/YXPuXfPvMKu/3ct5yTDOtelzHjAbDwqwVGbr/l0nS8gzMDeGo8UgBZyuikEuZQegCVC3jzkyyzXMYErL4cHIi2e/YB62hlwzaD7RTwUk56uCmxXnSiZGBiZ2Vmy5ugQu1/CiRDCkJyFwhOdLcJRFChw2S7WLhERRb7EV8+JpQzw/TJGaY8JhvErfkzgGnhRNcJ8KrDliFVYxkahMTEV6a2+q/ngWZ8b5nmNNrfdLmYUasnMv6ru719RKkn4Ge3kX+CjAmj2HYm+vqSrtBXW7VCs16gRGMgZhw1CpJAjDnp7nVtcNvpIh2rdaK3uRSw1K2QTUDcvke6qGpOG55rwE6zEX8e/5wGH2H2mXtZZhhrGBeibz8VoxgnaklKjD+zDQOR4BiYODhfldE4gl0ti7klIMcEwFdM57eL7nsk+BwkBi4S+TMzvwVYfFu3pGMnzXJtEcJB2G45AJyy3VYZiw2aalO0fdROpQkUQtO8v/2WcGtnvzXFtzt/JQsAhsyQthYJkLdQVOPR8jZNUT9V0rJYYwDomLQWzExpERoqECo8oSSYjthDEY6Q5/+w2EQqXHoDeZsuahtqlWLUdRq2E8tpfIA4PftUJcmCu5cmxNUtMkQdXOBIVwnpgtKxEU76NakQCxG5kT+p0XnXUja0o1IWFcfqErJuv/64sz/rPkfr4H1OuqzYQEjaXoUH8knVkshMX+YjxrHLyOFCWBnB9nZBqSTm3xsBi5QGIS0cBi7oTjdJ4sDvcigXiOQNdk96bQCqpRhxTQqylKdcam/9yD40OyAYFJB8+QlcEECFTT7SspSySaPuKlJqy0NqgPSAeHcJJIX85b7PDYqFGtsxTb6S2/MC2hbzmoMprnMPKlWFNdpKSZL3TFboh3SLoYHOslU9ilquO+lwRKEv0kLtWaDF/3Eh4CJwTRj3r1LBI0ewXEoHVNZnxlMO+SfaRMlKhYkgtWxlkizTyL04ThuwyGMD47OOXkSWLnrm3qA469KyfB+8gg0T+ciFqgOQ7lQszWW35hbYnt2riad0WdMawNlJdlO/QNUi3U16VIUHFNWRgkJxuJ1CBtJAIYYLl6JJ7Zi/Fj/GubDvV3soxj4NdcNeQ38Eh2z6OSSVcqHyZHnXbtHQwGhxQ9YMM5X9SB5Mv7xFlYzjSfxVKgHJrGu2kjJ1GMlQPWXUI4H83Jl/NPnyhdTorYjdMQ473aaqSXo2sDdlXwfJOi6+hkoYuD8S/UxRMkfUAnGAujZY90DJ4Ny3yG4eKNkYagERkenBHRDO0TbmJn+ezmkFGlYBtMn2QG2J3wUS35EC+8bw+ptU01L09AX9YOCWe1FUct1Szny0KpNKf8QvCflaIY1Mlm6IrgWo6gphpNW4kfWKX7W1RexddyXwxENTioN7YIQx7TwP54itQ66ZqJURcfuxfJ5P+YhS3G8+WM8EJD3hNgixHd13MwKQeHNE0JflSzZmrZhUiD5cr0XQzl2WH4VBUg4SSXgphIOA7VLJS+RONM3ZV8sUjOCl5Ok6QJnS103qzP7SO2lsPgi5AgEosKz2KQlOriMOgfDgXbhePBiZERQ1VSnxjWeVQjCUoqujecjuMzbb1pVbNd4HVdUaChUMbChCLVeKnwQSlLyjQEiI+m6rZ/wkGoqdQr+RLTaJpqnKZKpp1fn7FYVYRBHCnZOY14lSQWpyaAr86UzsPGMSiYcTFbHnXfZ12q0D6KlmB2ANg5WDxWyZkB2vFQNmLrmj1zJBtaFyJ7Q6SoUcdqojAckjlC0oOvhPFgm/E6u0KrhkF7yy8MNJ3WtZpbF1SB2Ugpnj4JLvs32Ss1th2a8Ea75RcGmkvVaanJoH3qbrlz+NcXCgRUU8pAIt5TVgwUQfiwi9dOlF9YzgLOGyNVpyU0TQtsbLs8V+rLIBYqlF7GM4cXigZVpKG3sMygQmentQmCr0/UV6kcYTSRENEeHms3y2ei/MLGJvYHWjsUxpLNDcOUoiXaUFeMzZFsyfkapNtAi6Ga8Co5A5PJL7S+IqlpNUtnTgRhkG4DzUpJQMjfeEcITvDeul5VBVDdfmjsIAw00GKo2q0RUtLZRU2sJAuz1cjR2GYbaKDFUp8mFLCXVi66IqumhuSmZuoONNCakKKJYszSr/xd/YCxg5BlaQMNtBQSxuIsyD7uZbbBQRhouYj9D9iVvoXmrG7zz3IvuR9odRPpZuEOqvtHrD4YfKAVJ6n2iRpYyzGnPttKZukOtPpITp/ctu4mKeN9EAYHYaDlIin42eGnVqeas1Ha4CAMtByEybrrbNEY+hik2kDLRdZhqCiA2WrMfaxGB6k20HKRBUMYzTqMGjBYKyviB1pdZPlirZsX6t0obaCBlkLW3maVWhViYwehFi0eaKA1Jbyk7kmKD80pWeafVJkcaKDFUnLZ8sleU1fF2gSUGipoHK4apNpAi6XUBKmVQi1+4Y0q7oPm7KLjH9w3SLaBFktJoKxVnpS8xWipaTKR9ZEIwkADLYZqAZ/UZVFeX7WAbKBSgwXjmrqDJzrQYqiuQUAYShUohXbsR1YphWrmbNs90ECzUt2jIqSwd0rHhjBaahlPrak70EALUS3UaPcd+9TaKaaWCKvSb4ggDLTGVL1R+9RyDJT2rzQRrlqt5QQGWhql6LUiiPamZatlZ8RUPpqoz7bSNXUH2jgpQK5dfqjOALnTaByuytY6Aw00C6VsmCrv9p9QNku9NlSrHPVulEbcKeGekp3yyLvSLu5uKtNk87P6fQqNpHRqypg7UmE6huVQpmvDoSTYJqM742xXGmOpvkcfTeyDQKK5UJ0GlaBTknzTTTdte1MKqlpWT1RWdzeMliIic/Yp6tT1r2tTu1sCDbR+U3fvrlR3twUnuEMRQOX9+2giUze7EO+zzz5tIwj7LtkYwnIsdbfCRMSkhadbbrllqzSokK988yo2u1Wvc23dPjub4q5vhYoH6qcY+93NiqlPVdYVlEF95fTrjn5zoA+bhG222WbtsMECkt5rHya76Nk8wuarxx57bFOJGE55drlLqg6SgK7t2wcrEYo0dF3vYjLQ4igx0EBkeMYWQ/ZjJXSCp3WZbWJXvqi3IL2VqE676DkQ7rYfpnoOdkuxR6fdUmzKkP2exMbs3WRlNFXMBqy7meSZA21YVLcROv7441sCh83UUN2FscJoEw5CtvuZxWAnjYQkHOw4nI1sSCEuZn8AhxpdXGJMxdmwlpCK3nzzzdsepWaD7YO6z8y+o9kZpO4MU1+mOiR9/8+LDky9PFSLWNN2dj606YYxRRmvLl7bu5NyBnlNifRyZJNbDXLYoEKREVJQUp2NyrjLkuwwq43S7Iaitlc2R6sMkkmQPUO7e9OjbMvT/R6tq215NiYKo4VpZHbYv4sarbv29AUGJgo4rwRRv9mELCoY2SyMA2KvqGzFow4rhqBqHa7BhNQxW5BklLJSY7h1v/NazLBmrwxMtjwUB8EnpjvssMNG2267bbPPq4BKOtG0aNSKl1+om6ChqGA2XYjux3zUrzQVs0YSHkdEUTlECpKAHBISkHPicK9KtST64IAsH2W5p6qStBWphuKlBv7qUu9GaSuFe2V9Qwr9BvBN4x2eD89z2K4ReQGZBBwRm5ApLscTPvXUU5snRNK5n0/wiyAw+8EnhuSYoFk2YB1oYYoDYFNiG6WRaqEwU93qM9S7k/JKJU9mj/m6cVnsqmpr9V0X6YWypzpSsMQ2i/Ld2YF20nOwDalpv8MC7QE6bYvxuoGEdtStF/P86mysNsrYRDMZIztTg8FkePRR31hOBOJXWt10BywNWlNPkTSruzCHINo27sKABx98cKvLb6tG0RDqlvOBedUPqzlXaUcckYDQq1EixqAPT8RWw3T61E7RbOm+zW37+mtio7SNxZDOPqLUqc1khVEg3OCWM844o204q4N4ySaAcxUZTmdayb3ddtu1zlytXmxdDVW1EalGk9hnFM0acqybp43V6IZK9WWi+rLaR3l08V5pyklV5nBYsW25mSMd6x4kIM83zsVqlGyoxrUj4XmgdlG2ZXeNlS5EdWv2FXcQVoIqwFjFtElTa7iKdDjqFt4kmWMahXmrQ7OaqOJmSJ9J92YjU6OVZpH+62Qn5eWkiuVUe7O+PFV5wgknNFjlpJNOGm8CkfN0QBICgiPFXss9NqQ+WS7KxKxpZPvvv/9o6623HtvI8zl2XerdSXlDo74Z5TvMRVKbjRwGG0CwN8RpOQiZZRgtnmdNg6q0IUn75aJEbGJemLCkGsgD6afF7Ag0sUh5Y8ovM4uoTulSZiOJBgqxPeFBBx3U4rFhuCQABvJYjQ5Blyr8o3+oTtECtlq+00/6cJZ4+kQ+20ribGubTJxDDjmkSbgnPOEJ7bttttmmpUgdeOCBoz333LOd4/fM0FmTEFYDBWg3acVA9Zv+DMWGnXXdykQgfmPaKO20004bHXnkkS0rgWcZ2n333Uf77bdfYzZgLychmNLAbP+jMJrJSKrZ1lGosFJA8FmoN1N3Q6N4i0nM1EEySXbbbbeW+gJ8rOR3THbooYc2htt+++1HW2yxxXjPzNVMcQiqKWFpnjprJm6XFjMxJzJ1N9TOrpJJZx1wwAHNKdh3333b72HGoN3E+a677jo6+eSTm+QT37OLnMB+CqGsJgommfi15Ff9wMY1KQHcyVertJiI00Sm7oZafiGeEWaTMWzxhUOiZvbiiutd32+rrbZqUs1qMt6qCMOOO+64Dt9k3VA1H/RlQnhHH310i7zssMMOYxxzTc2MiUxd+nlDcxCS0qITJGPusssuLRZKfcamyIt2Z6LfLd6RZWwJmizjxdghGwvFBIl28H99wba1iEVK11I99d5M3Q2JMtvCRNSmrI/jjjuu/b8L+Hbd9Ljufqc2xEI3tMm2HBTjvUp96hM8RKqhMOSaMtxaydRdbqovW8NI0s2POOKI0eGHH97WNdS6Yd21rAlzBVtDkXwbohmxVErcMpJNsoLleWxfOYI1LLgctEFslFZFPUqoSUiKZ8kGk9CH+vYur2o0C23z3WrP5k2+mj7ee++9Rze+8Y2baVEXli+F1mqm7lKprq4K3BGmO+qooxroeMopp8y5Zr53WV/fc11R+kNfSj498cQT53y/1P5aq5m6S6UYrnPyov7LeNYsCBBzDKSBD7R4ignBKSDVdt555xZDRss1KScchJqVuT5SXbySWbLHHns0w36nnXYa1hmsIaVP99prr9aXKhH10VL7N/bxBsFsqUode8zq+9NPP73hQRuaJ72+EedKChbMcVrJtKUw2kRaOPIgsbBUo+krcVXLjAd6qCGjpKbk3GBddTV7Tc6rq61aY87cT7wutIg3FIPVIUDsOyUAlGxyL1hh3fwhJTjrKu2ck2fEM62ftS5J7eTuYtzkdE3rm/Rh3f0kv/X1V99717bV72sb0yeJBIQqdhZ4o943GS/Sr4z9Mccc0ypY1euYV+m/PC8rqOZrb4IEzrMiDpQyZrbgUJEUqWoUJjRIyYCtnZ6XSMeFIepgxvPLy3Vtw66IrjHPkPvEidEBAFnnyEZIJ8YQrW0MnpZ3cY/8399pb5yQZP52maYyXk2JzvOEefqkQjo+dex85ro6iTPA3YnYZcZuVYDaX8nlEwXIc7rvknZrb31/zKDwsjCV691nGqXkmTblvSujdcd3k002+V+46r+GYftLzHCggVaS/j9iCN3EyCN8XwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek8" width="155" height="157" border="0">

F) Pomocou roztieracích povrchov namasírujte Daivobet gélom postihnuté miesta

Pomocou roztieracích povrchov jemne vmasírujte Daivobet gél do postihnutej kože.


Dávajte pozor, aby ste pri roztieraní nestlačili páčku.


G) Nanesenie na kožu hlavy a líniu vlasov

Pred nanesením Daivobet gélu do kože hlavy vyčešte z vlasov uvoľnené šupinky kože.

Zakloňte hlavu, aby vám Daivobet nestiekol do tváre. Ľahšie sa vám tak urobia cestičky vo vlasoch pred použitím Daivobetu.

Prstami vyhľadajte ošetrovanú oblasť a vytvorte tam cestičku.

Dýzu priložte priamo na kožu hlavy, potom naneste a vmasírujte Daivobet gél.

H) Po nanesení

Uistite sa, že sú postihnuté oblasti dostatočne pokryté.

V prípade potreby požiadajte niekoho, aby vám pomohol naniesť Daivobet gél na oblasti, kam nedosiahnete alebo nevidíte.

Ak sa vám (alebo osobe, ktorá vám pomáhala) dostal Daivobet gél na prsty, po jeho použití si umyte ruky.

Zabránite tým nechcenému rozneseniu gélu na iné časti tela (hlavne na tvár, ústa a oči).


Po použití

I) Po každom použití je potrebné aplikátor Daivobet gélu vyčistiť

Po použití otrite hlavu aplikátora čistou suchou handričkou.

Dávajte pozor, aby ste pri čistení nestlačili pumpičku.

Poznámka:

Aplikátor neumývajte vodou, čistiacimi prostriedkami ani inými látkami.

Na otieranie aplikátora nepoužívajte vlhké ani mokré materiály.
J) Zakryte aplikátor

Po každom použití nasaďte na hlavu aplikátora kryt, aby sa neznečistila.

Vždy skontrolujte, či kryt zaklapol na miesto, aby ste predišli vytlačeniu Daivobet gélu počas uchovávania alebo prenosu.

K) Odhadnite množstvo zostávajúceho Daivobet gélu

Zostávajúce množstvo Daivobet gélu sa dá odhadnúť podľa polohy piesta na spodnej strane náplne. S postupným používaním gélu sa piest posúva nahor.


Pred ďalším použitím

morC/+myVFl8nX4ChjmlynfhmkytrkeQMj0G3gB0PFr5D3IWVg01mLeQ7GaoQiU4weLZayM4sBXWNCpIphEaVo1gVdaiOpEMpLWQVVHFgJQ50KV2asQ2CCDsWrxoYQDInABvoMJDDDBEUnGT+zGFYrbX3hjGFyOBjt5p7C3qJ8GTFkg3km7+TQMfkVgTm9RV3G/q7SU/q2DfJ77qvjy9SzNICRiQVNNE5HAyNiNFK/bcAr8I1RwT6BEZkpz8HWtmTSpKG1rtyTB/TiGsVLVytcrU0CIV6MA4HhyB4YKjbUToY6FSRvAq5WQVIjlQcDY0qcw9olh9nQ6HdKbniMIlNw58qf4PzBuCZo1my9edZtUWG50HQ2naEk8j1gYsMrBdF5TLmKYnlf76JD5tkji/LJrfR8niivezAEFNdUJymxzgMdPFe436x/zEikzNwz9e93EFHyl89MYNWhMTt1D+z6PEsbEEnFwXwULTkV6bWt+M7sDMOPYValqDxWVBTM/xwNVltFKw8kAUH8pjPAXs7hJNYpOqkwikthDfUcvKogIn7ur8JJ1grOtPf1zJKJeE773TkssC2tVIYeS+V5aj2zetmUPYxLXZJqjM0Z8x3qM2SVUEaAw4YPt1WcjoMuk3DPmGi7MA/JmqvGiGSTz1hfnZKiw83SDTwzSGW0a9u/4uild/ZYo3ixWcS7t2hftqKV5MMKU1LWPMn5hiRWQyOgeAzRKoyigy4wWKZEySuG5RzOC8XD0uF58ciUKJWY4dF1Ujc5XkLnQtCuXy9z0xMNq7HlPeO0x7AvC0apjWphVyhVL7ehp7y+C2Xme9y1UQl0MDqIwOkwHF+0pzqrjluLfUmsr+dwvSlq6t93OoA2cB/1KaRv1JkXJCKTKPJaaLg8YKYMaQhwoVrIlrNUAc5hlVkFQxvFloQPs+Infaq0wAoWgcVGXYEMlD87fwZe5G+NieelrBS5KkFSTbEshn20mPRP0Tf4PWW0vsNaclFyjU5iruC8dTWc63f1Yuj3vhzRGmCoDEgUxvuoK9/xIwQqKDA8rt4ynxDnzQr7P9vxRnnb/GQKnoUnleEwMlJ+o4r3gam1tZGNH5B3WAkSLf3ab15OpXp5L5wketIS9YYwSsNT1liGNhaXI5altTSm3q7nG7KEe3UAz6kRMqM6lj9lO/yug3C8WBEWqD5rhRpmdPCs4VoNIosu/DJJEtRapkClI6PoMuSO1V/+5juAAe7vkwJ6d79RvDi0FDL76knWEXVUZ1gbHYJ1tDCN+stoo14oZLuWRjqET7+rM9iXrwH2qb/scApS6DD4c0ZCm0TGYNmWghZJJMm6Dq0lrn9TZJUj3ClEzbqi3wypsqd4vzLlLIEFXugUMKRO0jZ8PmujOF/nAGGUlz382pEhzigGRcO7H1wujTPWHqaECXWy1eJn9zrkkEMGZUj217xz1Qt2BeRBU1obxPOjxVhC/LO6otBGM1YXdPC3d1FXJglgHcCIONjJ8WhD2aCI93dflKWoq3d1HsePsTHSgn1YIB1EZFOHz8Y6i1CX1QAsrbNXRYPpre2L9ZQ6SwbIWRWrNySi4VhH9JWGh6djdUkvM45USJRPjWeWNfxbLUJV/ppySnEoDK5ZOJsFdT+NCM6k7EU6fCye6wUCRBVXEuXyD7y/ZyGUxqFzcX5xvDq7zygvWAYahTKjmIEj7fJjJLhXZ9dWlJeVVdeBDpTU/5QbhGCNhdZZYda91sUi9TEptFhtUKAnhhlsQhu3z98tbjb88+oR5iyAUDICvk6a7NFJY85P/ieGSFZdw6HwRKZaLFg/IwImOpdF/yhg9lruzVMbkzQwJSFZSnde5p0Ajboz1699TyOLw4gERgResKTwL9bACOL/cLtZd6/F++qV1WVh+SDwNTgXC+seYTXMkhEUCTRr33FRqfU+ySKGZD1W2XDGgnlJ5SXnIZEf4qX0dpACFkMJiYyxhJQv8KH1yPM5Rjv1HFVOHwvD+anrAI9JrrdEKkueJbjaafkrSc7lA3g30oMleR8d12hQ98trzyGGeZg5aaTwNMuM5VGfFDAdJrApYXz3cD7/w3mcXSOiT8yRshkTjjRmo0KhwJJFU2B79bHpGLnyhesNCqgQwxEFotBCn5lwyor4TATPEMUJEv3izPGAxzzeVkFb6zwmOoxpRwIg/q5JQz2p94YPWTV5AhzAWMFFxDNxVDlilGJslkreV56GgESCQ2OrFLXC0jvMjCHqHMfO0jq8c3YAUO86lTqQsUZxfTqMpPPqJs7gWqW20ZbAyGAB58hSWQ6YjcJSCJ8sNmVXcbxun4b90GfzllLthVuDtdvlnlqn0n04RotO8085lhQwSwSzopzVQAuMg4Vp8n9Pmf2PcmT5jRr13quRGCH166hb+i4qY4GVjZLJeeT1iGFcIAJcEDGjtIY1vb1ykzKsDIc8esMdGic7QdXn6TVqy4LUCFg44vZ6zqRIH0Wu60rUMiv9GIWDPSmxTmkYnudH+C1zFllFCU2YjkhV4lh3VlOwAqsiqcmOpaKO7Z4dK8lYDKDWVftdrcPNlsmdvfVYZNdSXMO4qfCiahSBhaAkGg03yVNO1I4zYQoQB0Y411DcS19sK7wHLcawMtzN85f3gKsOI9A2YB06wQLYE4uCn4XfF5EoK8gk+y0zh3twyaGeUH94YnWH1pJFx5Kv1rns3af9fd73m6nQk0KLjbDIKh+PCV9qTGFNnni2PMBSaKQQ7xwK57HgqLJqYUnLdMxrkDFH0L11KN69pCGYXJKLg9MDwyfpCE73PVwJr4okouJApJS3Uh0qRyi9ddxqY+o0OgiumxL7zX3AL5bZfndyM3q04VaUSSzymKVbSzmxatlsuydwJ/yIc3a+4AdLLZGb5VQOy9xmgrX3mvddyytTZlywJCIdC4zh7KCscoA+FAvtBOsnvROs6O2v3Xt/YrXQXN9OKiXeC/3FN5B7kWv9LkebEoNllu/inM1bfmArytIn1q8kCHrWhrWFBSXSwMsUyxCOT5ZvIWTMoodHHsPKZF7Hq5aclZTwbrjHE9cNxVe6ntKNTTJtz6d0IAkuuLWkda1mkMLiizpPvd5vLDFlxpSoD3kn7TSlrSaThKgXGbrXWz4lBjlEiOTmRlhFjc+hQiGZJMoaUTZcaU3PbJ+VtJa3YsXKFPjEl1JIfK0EnrHFBPN3EvXlG6DwKqvSE9dxXvkELHsP17ve9rmeI7u3psyq6JzTzDixvZpgSHJXNirVdGqZlLVYL/3WShpTZpkGrkoMI4IU2SePA8jLp+xyHuQ+cMyyWufYs67EM0fgXgrJysnY6nG19W9DOWaFE5ZFZ1YSTius25ZF3E80TRAIS9E6c/Vvv7HM6k2onONsNFmNA7hMMilr0d5wo8rjQOGWDacRVhFFZfhMDrHAg3NBAA6Z881SzlIBvWfrOXi9kDYBLyQmHXjggcOkSo7cSqKjZWJqdUJ7glL0LvBxlVhd7yFt9La3ve2OWctjdebwO5/BhFmQzGh1qv/uzbIVHcBNhxb1RhttkYmkE1YtIU/UloifxKAqPHYUnU9ODoWrC720EICMQaLe7z5ZVvhbxtgiiixSxjKmrJ6EkcEHZ5Odek+/cy4lBGEoTKUP5z0mtcNwUnV6llnQBBxLJ9hKDuCk0GIzRCPWsuUECC6QqoSCJpkmlUXBUWO9tdaiJNUKz3uX/K588MJsjZV2QeWIkmR7jdWPMnRWEKgNZuT9TQ6AtTmBq8nbyHObJMsAZOPL5FJsJdl0i9yL/myksILwqYbmpVcqKQ5UEoxCc2WxFtfVRaJb6zsvctVTcs/AEnsOeFZm1xhsYY1Xys2IoBOzx3aeIZBCZxRVlLjfPuNKUp/9IQ95yOA7cIpBlLqr7FpXUd0VsmUtcmaOYCBUvuDEu9/97uG3GsWTOI/Dzd8aKSvG1zA0GYvs9SxzCy9E2ygwy+ZzbAoT+m+RHZ/QhyCRVUBJJo5GsjVEFgxfDePQngtugWRZmV/dVvi1zLKloYUKTuBD+qDGlCroe5gy+FMEkGOVRbmxBQIKrs0iJj3qrT77mAPU/iYjTOBBKF3nYvF7787xTIh57N1c5z04kT2qTXDEqNNuxbZaqXkcWaZWSB81l329l9kBnIRHjmwG5kqlmqKDleDsEMEAFkX0ipUWFsYbB0ZYcwG3rOEoU6XKwu+2VrllLuoz1N/MnpAdhlemhBiSnmR9jp6krowcOigLWRXV87LUpiolMX+9VrPieUEjI5sFYeB9Sk1WWsduV0n1GbZkZC+NZ5oMhcGfqnghYQ4MReCRgxQan7VkZeQqWFzbFJys8hilYqkzIyIrPY7BijxD+73vMCNSO8cU2bCdfelaScNInOe4Bq9WBRK9lGOcBU/WE8TopRFIL808Q0saUO55zuuyyJYMiJAEO0S0KDLrzPvGiXK+si4yeMEBM+UHd7vffvsNsIIiYBvgZQ5htidDYymHIrV7yUXyPonuxZIqTwLTQQcdNODbTPOpAh+ztmPCYuOOBVcSXg6tZn6dQI+pVrn/RuHYythIwLIsr2eQSWjKWMLpNUd7VzuDk0KLzXAYUpHZioDySsKhJIZ3yukIFrUWBYubZwm0IBQHBcVay3/Imgqu4Whl08r2/pHqLGaXVnidIvSm6nvG7JXdK1enM5LgyEmGdM8mWd7SWaH46tC6EVLLMsODkZCfAbKBGzLvKjO0q2VSaNFysxsh1SI+97nP3TETeNGFA+Uus9Ay5Cgy60x54Ft4Gu4GW8AMoeEsRdAyFe0noWScS4u49BSZY2rEUGaUtQpl1YkiKdt0fvuNeMesgTyFyB8xyxlNBzODboIpyxA0mdQik82wHJkJIbFdI8fitudFonDwJyWWYwAGgBK1USgS637AAQcM1o9S9kK/VXnrgtfghQmpHE5YPAuQVKWnzBY8CUccqg4mpdyy6OrC3tagMNIIjChjSszqfu5tKVdOpk4Op6sXCm2mdGQ1O11thEzu7G0GRvYCkufhXsqy0rR455tGby0HQ2S7zFR6t/UfJOGALBLf5U8IP7dr99ZKrFbZeRKZzJiWC+1ercOmPGmZrXgfmDSShCCHtZinVhRSO2DWw5DzTLGNHOqeY4sKrEGmqWUyi7zR0EKZrCeuNd+thMdZYpYkiyH2koMIK43mksfB6rOAYTEqVMq92uuTEceqW8einkcZYfpMjUo5MDolNXEgjhTrLtpm7mEbEJlSkmxEPAdn0AGi6ayeEZbmEIIhRppe0GeM6cnfq5VJoEVrtTZSUqYlAkJzLTLcagzWMmW0TlstP+sptzx4tb5jHQcGZnWTEF+3Tch92nl3rDGoU78znV9H3fO/mW+7kiHojXYcQhl0DrkufBVKrQODHML2RiY50oxCL1dlPWTApNBiI9a16En23FtkVkYEk0H5V1ovjSOGfeAMihLWxfkiLayo/ztQg7CykHW7/0crngk7otEjOkANUS+7GGVMXnCoN3u6eAfOON5cfRjpKDesb+TREdarF5M5e5vFI6fsVMQiHYaiWFlynmJhBEQEZalRMBWfFdbbd6kRv9w7vC9YEG8/iU0JYNTzWDqLLtYViyi1PGEzObaK1JGKEcD2ZDIAwwA68TccAkbh8nUAFptyZ23kntT15ip/PZlF3qzEkwx1+NVFFg7xHIIcHD5JMtlzo268TtkMkSpY4jlryIERKYxU56d+196L8rqHsiw4yBmqHS1/y4azVgWeNuViYZy/0sixTNIqVhVMjDSCpBIQ+Frgh4Kz3HK5dX5ONoWGtzFL2hbeHltRKTLJ2m+91RvXI2lwES4VAFv2QsftcO/ACkjAZ21h4AQXKJ4KRYHJ8TUXUGpj8ofnrYsxpthwcNaIS4JPfQdlStU0UgTj48P95vzMp9sKIeJ5Ejan5oyAFSbAOiLqnWKbNKwdLOeQbeHAEkpthKToGKWsekoms8gbzSMrl8WkmObpZYnVWFjnJNklUbA8D8aA04eZ8D2+lxJbaIX1sGactdWEuZMpV5W1esvt9/Vv18mI83zgQhbGTn2wQFZEyloVrDOYYfVQsgxBh42Q8OEr6QDldEjsimgjdUS5ZTKqH+3CSIApWW96S3b1pB9SRotnm6NnNoXQcrVerKkc5ewElIUPs5AJC6B3qyjfS13MouAmkzqPksGvdeZ1O4yOjTbwNsYBRNAA2cU012Iq9ixrXXCMbA6fXaG24qzmMVmtIYsFF2112Bk1ko1zRB0ZH7IlFTmRvSS4mHS6zz77DJymSaaCJJQDXOD5U2jDt3OTyKMMi/xRZNBEIEQOhA4hAww+A1vkF5t17Fq/9+BF/buHly1fhZqiyJUBEd0zaZT4HRaEI1e73OzuKi3VmY6to3MOwRM+DVn6lYZWKj+rq8s4s/6DpBv4iqdsKBf8MIQLhlBqQrFUgoURKTHLyXJz9lhEzIbrwBbW3P5u8pzzLvOUrFptowblN1RaKAYtJafDb+gpoWqjCmePQ5jdU3cnS7xWaXn9Xp3XUWtLLgfQlp3wtOBBIn1VYE/rs5lZIV9YaDU0D4YAzyn0Kg+X+E3mF66T02XIp3gUUqdoE4VI+13NiIP7wBYjBvxNdDgOpfMouQyzRefybcv/ypbmkVN+6xTJQYZJKZ+/0WeGIsqZoAPWQvILRQ2Hm+cUZGHNWVARKo6fbROyAGDOHVPmVlh8IWudhiKbcsXiczpNIIWTkxC0DSkWl1r/W3Kq05hgKQzPrB0LKNmeEuIk491GWVhHTIffa6AiAodxBiky7KpDpOLGqLiUn+/yPSsOg1uuinOig4Ew2BJKbWLAesO1h0ap9TVJrsVmWuWaByz/F6aVo9CGruuabP5G32T7gjEMVncKrbkRrcK1tFuk3g9cAXus26yDiWj5W55C0kTbHI5tpV5cJlsfebMaJRYSs0AhYOGetNsvoNtg5yQRtYLiyVR7EagEKFJGlbEsrgo/WGVrNQvbUmDOKZgDVmS6lHPr1mbbijxfJsl+i2w2tKCgciNMLaIcZKXVfigIes0sjmyCXgXTkJ1WRQFRcpxEythG9Npy22hfOppnYuHRbToJ2shM6Gz95RyzvH2aXNoLsmzLzjJJ9lsNR252Hq3p9/IosgL8IiFdoWPO3P777z8kEYEOOoQcAFG4LLkqcWevvfYaSPl2h1TSU7IWJ+vMeG3YmBUWes2+d1FikiigyZ4SjoRja4LRrp7suYyy21hkIj7P619U8vLoLzOak9TOAlNgbILkIs6gAAUripdeZNZyz/HLtCxl6CwcTdOoSOVLOZiWwBWKlSGGW8aUZAbzrkqs3wqyJVcaaiWJSauR4CuRvcyri8iOo0hyOWBaUKCdStVLFKrfxRpnNrdkICMArtroAQqh5NpysvezQ/6HQE1WHRK1bJ+/vfehzWJPxlpMIdmge1HpMRVwMdoORcZymnmS/eyiMHWrsR5WTnlZVNEziShiUMxzcw8zocEJVrmnyNVCY1UcnE3TuqwHTcHPfvazD7TgSrkeu7tM6uy1N9wMwS7MW/SklVhWCsvpcq0AiZRKDpdpSpJSOIKGdvPu6loUPSePklNgzpusLNc7D7YWuTN7+6lPfepgoaUuCnmDGWFGxkQZckccOobJszoBAYHw5dbRODRGBSdx9no32yzhQD3rWc8aWAXJ8itljlFcQ3aWEKAglDvbOKDEKKVAhYR3UThTeDiBcbha7tj5cDULLJ+CsipPufafZn11EPeSW8uiij7CxPNGr3oP5elYDsGaWGrQA38uf4T1lxjl3EXX+ahLD2w1mdQib6bEYlESi4dY56Kd6t8KdsMQTxE4Vpw8FJscjCR6s56ghTC2bDhYmbK0+22kIikBC886SkriqEleYpGFqNF3uRYVh6FgWSnyIh29PSe5u0TARuTRiklGGLm7vtOJdLC68lK2TEs+NJgDf29FJa6yZSef1vI1ggy1vffee6Ct5CdbyXJsuBUMwSFjCXQAkAJ3a2pSnDoZdZScg8WCJtdC3kYvHJ2pTcryTBRKh2I5pYsKR7PoyqZA1lC2sCIIovy1vHcoOYqpAzkiybxDJ/r0fFmcMVhfB9M5t7ISTwotNhMfB+/6xAlTJKv8sMyUEHWVFTk1ZrZdoPCU+GlPe9qw9Gw2okx5dbhn+aRahn6r+RZ1N9Vs9C6fAgcML7P6FBz9RpkFYigTS429YJUliK9WVlI+76GjZpX+3VEmd/amFKFkB4cL5WWVHpbRFCbYGJ60JBY8yTJSvCyKUkcNipvZ1oED7chSgz05B5VnaIeJ4XbWzzNQYKwDFoLoVDqQJajWosjbMnFkb0qplp/iOKo8+tGPHhYnpMQE9MhqnNmeQRlmhrBoSTzyXc2BIL3ZISyw4V0nMrTjjHUUfLCNzSm1oR5OrduaUXwWfHeb3jSlTDL5dCqZ13komcR68KOeD6taHcc0JBScMDJai+MXK82RMmesTmxtgx95T0wBXhu+1pFgd1FH0AIWNj+QEwlrG/YzE3yRbc22ZWeZFFrsagsThcO/UrLsjRHlo2SU3PQmWJjlDBtAOHkwr1A1OFDLrGmXJE4fXC7PGMywFCvrbmdSUAUmjrMFK/v9EY94xIqLMG7L/8qkPPKujjpVReZ01e9SCRSsrj4UpTL8WwVTnrN8YqzDvBROwmpbaQf1Fn4ZhQcPgxQcQvgb5UeRdSTnoOuMDtuyuExqkXe1IkfxKE/W8p0HQTwvJWZZWWfXCIqM7fvRm6vneqwEJ491Bi90BM8AvmTBER2GIyoTj6XeVuTVyaQWeVdLFI1ihlceU+Q4W2gySUOUMMsO9KJvbeg9dFzghdwNnyJ+1rBwPdbC7JAsU5ttzWzSgxrMGhyHxgSg9chur8gROQ2cNjIWEqaElreieKwwqyoXWXI9i9ou9t2yDDWcDGfrOJlcanoTtsRvFWuDIpTdvSi7uXzbsphUI7JbpHEucn9T+UXYWolSYxMskmLY59jBuQSDge0QSk5OcmUrepKpTdbMcL7QcCJrPajlHJFISfVR5F1db1tBah3tFtlv8yQvaxYz5RL5EzBhCWNNKarFXVBwHDqJ9hFOWs2JaFM2a65Fm0iUo9J2EefrND5F/1Bw8j1y3vYUp8Uko+SW3AxnLUJhrONmZob1LeDUiFA2R4vFNQNbrkYUSbKP6Bt4Iausty1XyyfPYzY4dzL0YGOdyjxD3DVqUPQxTumudpK3mmzZzXDW8gysK9aAdeVgodxE3yhocolNa6ozqykXB024W5Ak8KItu/1/p2Fvjz12pFSCMBxJM0QkDLm3oIh7iwCi6izlVTnqXc3FR5bRCZ1syaxlGiI9i41lWF8LH8oHtjuRBsJOsJR4Xkpn2Bd54+TJIZanQZHb/IqUWxOJkturvMzXg78dwtGsMgfQcyibtWfpOX2U3L1k441tAzy1eCfTtHDfyxq02e0je1ViUShM3ZQc7WUdXnkQZkr72+F7VByL6pMFxX60mDdK7Ejer3J0FIop2d41uGNQhfWV34EdMRJQENe4v0/BG9SdjpCNzXelCKcffPDBA+Th/LZzHHeVTBoQmXLJrHlC6Xopmj6T7jivgUT3bJiYGdUpR5ksOAWk+PCu2SdmbsDBGh5j4jywRqjadfIx0HGuocAcUWVQbFQcloOyL8OIlmeTWx02Zxlk0oDIMlnkyFoUwzAPhmTPO5aX0plhbWIpx+3Tn/70YIllwLG8FFzjgwqUGt6WsM86gxsOZYEavtPpWW2Kb5aJTrAMayVnPiL6cFduCjlPDjUWeb3CObR/HIoMFEDZOSQVoexYc7QeSxvlZbk1POUET8AVM0fUCdgAh1Nw1i5z8XrL4m6WjKWl1skCkQqblkUmhRZththWFdBDKqdlYbEarJOEfE5ZlBcjgXlgiQ3BMu1YaJQahaUIYEOS9FGAysRxZ7XQVjZzRGsDOz3akFDeGKRlMkyT51osG2WzVjEBFbwwyRXrwPkTPAERKKlEfDnInCMWWU4y2EBJJfCzxqAIyww6OFdnGFPiqUQny3w+z+lICB708T7C+6DRrn7WKpNnv211a0y8g8CJTDVrVMil8B0ca+4f54ziYigogAYHKyi09SsoPnxtUXFQxP4hysEbo97MBA+nzfr3EpQoWFY9Iu1sbuWGhXFPHYb1p4jB4jVLL8lUysOk+E6HdA/P7hp/uy7Kjr0Qepc7kv20IzVYNMXyApOva0G2ujLHOoELpjKZMqVx0XKYCsrDYuGh4WiKSiHhZsvJUtQq2TxRuZLwKbVQtTxmyqe8em9lxSn0d8tmRNEpIGgDtoAszgUNwqzk3IgyPLeDQ+ecUIkkTiiFxyXLm8be6IBYF8Ecim31o8oxTw1BtqHFgpLnp6RYCbkZ/ua0UR6One8oEwttlSLWu1qlOoWf5G/TnJZ1qlOUn5JTdpMTQCvW3yRebI1IpHcxK5xSm8qVeZGRXirsenViEmhRZ2FsdSUmFI7ispiCFNlfWvK8IZxys9Is8Nh+yu1Qu5XrxciDyXEQo4oZ6nwI7A5/AYwSvaT8VQ+yUM1Gvv82/bYKyTArUCH6pjE5bZafrYGCrEC/1bfeXY2YsuWwTp7AD2oSnpYKYNQCPXRyUGQzHMZJMPLuoMxGGAyDhmKZrWqUNSrqOVt1DbX1SoUNrLElyRxGLoEiPgBLzXkUFAK7WOtMP4tk/214exGLvelJQxuJhZZBgseyU2lP2nzjQ5OMtTH4hSvPFrwoSAvVsNi2a8uyZSKhshGdv5p7TpaPvNlLZk0lmda0vQ3C6qVy0tgUh0xC1pmDDFtbPAd0wwqx1BaTFDxqy6k535POEGlnGW9VOTTh3Y2WmrBFohOhJx0E/QhX22PFZAaZhnEYs59KyiOTb+G7DBlc27I80upCduHKguaoS0yQDEKKbRKCa0RCKTV6T1qAayaf6rQt29KTGmkk0RWwwkTcTMbFEoEgluK1cDrHW9QUI0J2+1nU27LcQj8WgW11NSg5LiYesNaTJtbDMbvzOr3bMq1Ii3WYeS5kTjY9skeR9SB7Lq+0JcK2bMtqBI03GUbmbcrZNcky1FVdyZKMrRfRJhzNu2at1/cYld5v7VT/eeXPW7hl3toY67l+kb8Xrau1XL9I/dbfFm3LduZ2zdnAaGQN6z323XffTQexdaPDbdmWzZD/D6aibngbaRfkAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek13" width="178" height="154" border= "0">


L) Skontrolujte dátum exspirácie

Pred použitím vždy skontrolujte dátum exspirácie na štítku náplne.

Nepoužívajte po uplynutí exspirácie a po 3 mesiacoch od prvého otvorenia.


Dátum exspirácie na náplni sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


M) Odpojte kryt

Kryt odpojíte zdvihnutím západky v zadnej časti.


Uchovávanie

Vždy skontrolujte, či kryt zaklapol na miesto, aby ste predišli vytlačeniu gélu počas uchovávania alebo prenosu.

Ďalšie informácie o uchovávaní nájdete v časti 5 „Ako uchovávať Daivobet gél“.


Likvidácia

Informácie o likvidácii nájdete v časti 5 „Ako uchovávať Daivobet gél“.


11Daivobet gél

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Daivobet gél

50 mikrogramov/0,5 mg/g


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jeden gram gélu obsahuje 50 mikrogramov kalcipotriolu (vo forme monohydrátu) a 0,5 mg betametazónu (vo forme dipropionátu).


Pomocná látka so známym účinkom:

Butylhydroxytoluén (E321) 160 mikrogramov v 1 g gélu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Gél.

Takmer priesvitný, bezfarebný až mierne sivobiely gél.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Lokálna liečba psoriázy na koži hlavy u dospelých. Lokálna liečba miernych až stredne závažných ložísk psoriázy vulgaris u dospelých na iných miestach ako na koži hlavy.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Daivobet gél sa má na postihnuté oblasti aplikovať raz denne. Odporúčaná dĺžka liečby je 4 týždne na koži hlavy a 8 týždňov na iných miestach ako na koži hlavy. Ak je po uplynutí tejto doby potrebné v liečbe pokračovať alebo ju opäť začať, má sa tak urobiť až po lekárskej prehliadke a priebeh liečby má byť pod pravidelným lekárskym dohľadom.


Pri použití liekov obsahujúcich kalcipotriol nemá maximálna denná dávka presiahnuť 15 g. Plocha povrchu tela, na ktorú sa aplikujú lieky obsahujúce kalcipotriol, nemá prekročiť30 % (pozri časť 4.4).


Ak sa používa na kožu hlavy

Gélom Daivobet sa môžu liečiť všetky postihnuté oblasti kože hlavy. Na liečbu kože hlavy zvyčajne postačuje 1 až 4 g na deň (4 g zodpovedajú jednej čajovej lyžičke).


Osobitné skupiny pacientov
Porucha funkcie obličiek a pečene

Bezpečnosť a účinnosť gélu Daivobet u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo ťažkou poruchou pečene neboli stanovené.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť gélu Daivobet u detí mladších ako 18 rokov neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podania

Daivobet gél sa nemá aplikovať priamo na tvár ani na oči. Aby sa dosiahol optimálny účinok, neodporúča sa sprchovať sa ani kúpať alebo si umývať vlasy v prípade aplikácie na kožu hlavy ihneď po aplikácii Daivobet gélu. Daivobet gél sa má nechať pôsobiť na koži počas noci alebo počas dňa.


Pri použití aplikátora

Pred prvým použitím aplikátora je nutné spojiť náplň s hlavou aplikátora.

Po naplnení dôjde pri každej aktivácii k vytlačeniu 0,05 g Daivobet gélu.

Daivobet gél sa na postihnuté miesta aplikuje pomocou aplikátora.

Ak sa gél Daivobet dostane na prsty, je nutné si umyť ruky.

Aplikátor Daivobet gélu je dodávaný s písomnou informáciou pre používateľa s podrobným návodom na použitie.


Pri použití fľaštičky

Pred použitím je fľaštičku potrebné zatriasť. Potom môžete gél Daivobet naniesť na postihnutú oblasť.

Po použití je potrebné si umyť ruky.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Daivobet gél je kontraindikovaný v prípade erytrodermickej, exfoliatívnej a pustulóznej psoriázy.


Pre obsah kalcipotriolu je Daivobet gél kontraindikovaný u pacientov so známymi poruchami metabolizmu vápnika.

Pre obsah kortikosteroidov je Daivobet gél kontraindikovaný v nasledujúcich prípadoch: vírusové lézie kože (napr. herpes alebo ovčie kiahne), plesňové alebo bakteriálne infekcie kože, parazitické infekcie, zmeny kože súvisiace s tuberkulózou alebo syfilisom, periorálna dermatitída, atrofická koža, atrofické strie, krehkosť ciev kože, ichtyóza, akné vulgaris, akné rosacea, ružienka, vredy, rany, perianálne a genitálne svrbenie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinky na endokrinný systém

Daivobet gél obsahuje steroid patriaci do III. skupiny – skupiny steroidov so silným účinkom, a preto sa treba vyhnúť súbežnej liečbe inými steroidmi. Nežiaduce účinky, ako adrenokortikálna supresia alebo vplyv na metabolickú kontrolu diabetes mellitus, ktoré sa vyskytujú pri systémovej liečbe kortikosteroidmi, sa z dôvodu systémovej absorpcie môžu objaviť aj počas lokálnej liečby kortikosteroidmi. Treba sa vyhnúť aplikácii za okluzívnych podmienok, pretože zvyšuje systémovú absorpciu kortikosteroidov. Rovnako sa treba vyhnúť aplikácii na väčšie oblasti postihnutej kože alebo na sliznice, či do záhybov kože, pretože zvyšuje celkovú absorpciu kortikosteroidov (pozri časť 4.8).


V štúdii pacientov s rozsiahlou psoriázou na hlave a súčasne rozsiahlou psoriázou na tele vykazovalo po 4 týždňoch liečby kombináciou vysokých dávok gélu Daivobet (aplikácia na pokožku hlavy) a vysokých dávok masti Daivobet (aplikácia na telo) 5 z 32 pacientov hraničné zníženie odpovede kortizolu na adrenokortikotropný hormón (ACTH) (pozri časť 5.1).


Účinky na metabolizmus vápnika

Ak sa presiahne maximálna denná dávka (15 g), v dôsledku obsahu kalcipotriolu môže nastať hyperkalciémia. Hladina vápnika v sére sa však po prerušení liečby rýchle normalizuje. Ak sa dodržiavajú odporúčania týkajúce sa kalcipotriolu, riziko hyperkalciémie je minimálne.

Treba sa vyhnúť aplikácii na viac ako 30 % plochy povrchu tela (pozri časť 4.2).


Lokálne nežiaduce účinky

Pokožka tváre a pohlavných orgánov je na kortikosteroidy veľmi citlivá. Tento liek sa v týchto oblastiach nemá používať. Pri náhodnej aplikácii lieku na tvár, do očí alebo na spojivky sa pozorovali menej časté lokálne nežiaduce účinky (ako podráždenie oka alebo pokožky tváre) (pozri časti 4.8 a 5.1). Pacient musí byť oboznámený so správnym používaním lieku, aby sa vyhol aplikácii a náhodnému prenosu na tvár, do úst a očí. Po každej aplikácii si treba umyť ruky, aby sa zabránilo náhodnému prenosu do týchto oblastí.


Súbežné infekcie kože

Ak sa lézie sekundárne infikujú, majú sa liečiť antimikrobiálnou terapiou. Ak sa však infekcia zhorší, liečbu kortikosteroidmi je potrebné ukončiť.


Ukončenie liečby

Pri liečbe psoriázy lokálnymi kortikosteroidmi existuje po ukončení liečby riziko generalizovanej pustulóznej psoriázy alebo rebound fenoménu. Lekársky dohľad je preto potrebný aj v období po liečbe.


Dlhodobé používanie

Pri dlhodobom používaní existuje zvýšené riziko lokálnych a systémových nežiaducich účinkov kortikosteroidov. V prípade výskytu nežiaducich účinkov súvisiacich s dlhodobým používaním kortikosteroidov treba liečbu prerušiť (pozri časť 4.8).


Nehodnotené používania

S používaním Daivobet gélu v prípade psoriázy guttata nie sú žiadne skúsenosti.


Súbežná liečba a vystavenie sa UV žiareniu

Daivobet masť určená na psoriatické lézie na tele sa používala v kombinácii s gélom Daivobet, určeným na psoriatické lézie na pokožke hlavy. Nie sú však žiadne skúsenosti s kombináciou Daivobetu s inými lokálnymi antipsoriatickými produktmi, ktoré by sa naraz aplikovali na rovnakú liečenú oblasť, ani s inými antipsoriatickými liekmi podávanými systematicky a tiež nie sú skúsenosti so súbežnou fototerapiou.

Počas používania Daivobet gélu sa odporúča, aby lekár pacientovi poradil, aby sa nevystavoval intenzívnemu prírodnému alebo umelému slnečnému svetlu alebo aby ho obmedzil. Lokálny kalcipotriol sa má spolu s UV žiarením používať len v prípade, že lekár a pacient usúdia, že potenciálne prínosy prevažujú potenciálne riziká (pozri časť 5.3).


Nežiaduce účinky pomocných látok

Daivobet gél obsahuje butylhydroxytoluén (E321), ktorý môže spôsobiť lokálne reakcie pokožky (napr. kontaktnú dermatitídu) alebo podráždenie očí a slizníc.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití gélu Daivobet u gravidných žien. Štúdie na zvieratách s použitím glukokortikoidov preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3), ale viacero epidemiologických štúdií neodhalilo vrodené anomálie u detí, ktoré sa narodili ženám liečeným kortikosteroidmi počas gravidity. Možné riziko u ľudí je neisté. Preto sa má počas gravidity Daivobet gél používať len v prípade, že potenciálny prínos preukáže svoju opodstatnenosť oproti možnému riziku.


Laktácia

Betametazón prechádza do materského mlieka, ale riziko nežiaducich účinkov na dojča sa pri terapeutických dávkach zdá byť nepravdepodobné. Neexistujú údaje o vylučovaní kalcipotriolu do materského mlieka. Daivobet gél sa má dojčiacej žene predpisovať s opatrnosťou. Pacientka má byť poučená, aby počas dojčenia nepoužívala Daivobet gél na oblasť pŕs.


Fertilita

Štúdie na potkanoch s perorálnymi dávkami kalcipotriolu alebo betametazóndipropionátu neukázali žiadne zníženie samčej ani samičej fertility.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Daivobet gél nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Program klinických skúšaní pre Daivobet gél doteraz zahrnul viac ako 4 700 pacientov, z ktorých viac ako 2 100 bolo liečených gélom Daivobet. Približne u 8 % pacientov liečených gélom Daivobet sa objavil nezávažný nežiaduci účinok lieku.

Tieto reakcie sú zvyčajne mierne a zahŕňajú zväčša rôzne reakcie kože, najčastejšie svrbenie.


Na základe údajov z klinických skúšaní a používania gélu Daivobet po uvedení na trh sa uvádzajú nasledujúce nežiaduce účinky.

Nežiaduce účinky sú uvedené podľa tried orgánových systémov MedDRA a jednotlivé nežiaduce účinky sa uvádzajú počínajúc najčastejšie sa vyskytujúcimi. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Na klasifikáciu frekvencií nežiaducich účinkov sa použila nasledujúca terminológia:


Veľmi časté ≥ 1/10

Časté ≥ 1/100 až < 1/10

Menej časté ≥ 1/1 000 až < 1/100

Zriedkavé ≥ 1/10 000 až < 1/1 000

Veľmi zriedkavé < 1/10 000

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Poruchy oka

Menej časté

Podráždenie oka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Svrbenie


Menej časté


Exacerbácia psoriázy

Pocit pálenia kože

Bolesť alebo podráždenie kože

Folikulitída

Dermatitída

Sčervenanie

Akné

Suchá pokožka

Vyrážka

Pustulózna vyrážkaNasledujúce nežiaduce účinky sa pokladajú za účinky, ktoré sú typické pre farmakologické skupiny, do ktorých patrí kalcipotriol a betametazón.


Kalcipotriol

Nežiaduce účinky zahŕňajú reakcie v mieste aplikácie, svrbenie, podráždenie pokožky, pálenie a pichanie, suchú pokožku, sčervenanie, vyrážky, dermatitídu, ekzém, zhoršenie psoriázy, citlivosť na svetlo a reakcie z precitlivenosti, vrátane veľmi zriedkavých prípadov angioedému a edému tváre.

Po lokálnom použití sa môžu systémové účinky objaviť veľmi zriedkavo a môžu spôsobiť hyperkalciémiu alebo hyperkalciúriu (pozri časť 4.4).


Betametazón (vo forme dipropionátu)

Lokálne reakcie sa môžu vyskytnúť po lokálnom použití, najmä pri predĺženej aplikácii, vrátane atrofie pokožky, teleangiektázie, strií, folikulitídy, hypertrichózy, periorálnej dermatitídy, alergickej kontaktnej dermatitídy, depigmentácie a koloidných mílií. Pri liečbe psoriázy je možné riziko generalizovanej pustulóznej psoriázy.


Systémové reakcie spôsobené lokálnym používaním kortikosteroidov sú u dospelých zriedkavé, ale môžu byť závažné. Najmä pri dlhodobom používaní sa môže objaviť adrenokortikálna supresia, šedý zákal, infekcie, vplyv na metabolickú kontrolu diabetu mellitus a zvýšenie vnútroočného tlaku. Systémové reakcie sa objavujú častejšie, keď sa gél aplikuje za okluzívnych podmienok (pod materiál z plastickej hmoty, do záhybov pokožky), pri aplikácii na rozsiahle plochy a počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Použitie vyššej ako odporúčanej dávky môže spôsobiť zvýšenú hladinu vápnika v sére, ktorá má po ukončení liečby rýchlo ustúpiť.

Nadmerné dlhodobé používanie lokálnych kortikosteroidov môže potlačiť funkcie hypofýzy a nadobličiek, a tak spôsobiť sekundárnu insuficienciu nadobličiek, ktorá je zvyčajne reverzibilná. V takýchto prípadoch je indikovaná symptomatická liečba.

V prípade chronickej toxicity sa liečba kortikosteroidmi musí ukončiť postupne.


Hlásilo sa, že kvôli nesprávnemu používaniu u jedného pacienta s rozsiahlou erytrodermickou psoriázou liečenom 240 g masti Daivobet týždenne (čo zodpovedá dennej dávke približne 34 g) počas 5 mesiacov (maximálna odporúčaná dávka je 15 g denne) sa vyvinul Cushingov syndróm a pustulózna psoriáza po náhlom ukončení liečby.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antipsoriatiká, Iné antipsoriatiká na lokálne použitie; Kalcipotriol, kombinácie, ATC kód: D05AX52


Kalcipotriol je analóg vitamínu D. Údaje in vitro ukazujú, že kalcipotriol indukuje diferenciáciu a potláča proliferáciu keratinocytov. To sa považuje za základ účinku proti psoriáze.


Podobne ako ďalšie lokálne kortikosteroidy má betametazóndipropionát protizápalové, antipruritické, vazokonstrikčné a imunosupresívne vlastnosti, nelieči však základné ochorenie. Účinky sa môžu zvýrazniť za okluzívnych podmienok v dôsledku zvýšeného prenikania cez stratum corneum. Kvôli tomu sa zvyšuje výskyt nežiaducich účinkov. Mechanizmus protizápalového účinku lokálnych steroidov je vo všeobecnosti nejasný.


Odpoveď nadobličiek na ACTH bola stanovená meraním hladín kortizolu v sére u pacientov s rozsiahlou psoriázou na pokožke hlavy a súčasne na tele, ktorí používali kombináciu Daivobet gél a Daivobet masť v dávke do 106 g týždenne. Hraničný pokles odpovede kortizolu 30 minút po podaní ACTH sa pozoroval u 5 z 32 pacientov (15,6 %) po 4 týždňoch liečby a u 2 z 11 pacientov (18,2 %), ktorí pokračovali v liečbe až do 8 týždňov. Vo všetkých prípadoch sa hladiny kortizolu normalizovali 60 minút po podaní ACTH. Zmeny v metabolizme vápnika sa u týchto pacientov nepozorovali. Vzhľadom na supresiu HPA (hypothalamic-pituitary-adrenal axis, os hypotalamus-hypofýza-nadobličky) však táto štúdia poskytuje určitý dôkaz toho, že veľmi vysoké dávky gélu a masti Daivobet môžu mať slabý účinok na os HPA.


Účinnosť používania gélu Daivobet raz denne sa skúmala v dvoch randomizovaných, dvojito zaslepených, 8-týždňových klinických skúšaniach, ktoré celkovo zahŕňali viac ako 2 900 pacientov so psoriázou pokožky hlavy minimálne miernej závažnosti podľa celkového hodnotenia závažnosti choroby (Investigator’s Global Assessment of disease severity, IGA). Komparátormi boli betametazóndipropionát v gélovom vehikule, kalcipotriol v gélovom vehikule a (v jednom zo skúšania) samotné gélové vehikulum – všetky sa používali raz denne. Výsledky kritéria primárnej odpovede (žiadne alebo veľmi mierne prejavy ochorenia podľa IGA v 8. týždni) ukázali, že Daivobet gél bol štatisticky signifikantne účinnejší ako komparátory. Výsledky rýchlosti nástupu, založené na podobných údajoch v 2. týždni tiež ukázali, že Daivobet gél je štatisticky signifikantne účinnejší ako komparátory.


% pacientov so žiadnymi alebo veľmi miernymi prejavmi ochorenia

Daivobet gél

(n = 1 108)

Betametazón-dipropionát

(n = 1 118)

Kalcipotriol

(n = 558)

Gélové vehikulum

(n = 136)

2. týždeň

53,2 %

42,8 %1

17,2 %1

11,8 %1

8. týždeň

69,8 %

62,5 %1

40,1 %1

22,8 %1

1Štatisticky signifikantne menej účinný ako Daivobet gél (p < 0,001).


Účinnosť používania gélu Daivobet raz denne na iných miestach ako na pokožku hlavy sa skúmala v randomizovanom, dvojito zaslepenom, 8-týždňovom klinickom skúšaní, ktoré zahŕňalo 296 pacientov so psoriázou vulgaris miernej až strednej závažnosti podľa IGA. Komparátormi boli betametazóndipropionát v gélovom vehikule, kalcipotriol v gélovom vehikule a samotné gélové vehikulum – všetky sa používali raz denne. Kritérium primárnej odpovede bolo, aby bolo ochorenie pod kontrolou podľa IGA v 4. a 8 týždni. Ochorenie pod kontrolou bolo definované ako „žiadne príznaky“ alebo „minimálne príznaky“ u pacientov so stredne závažným ochorením na začiatku alebo „žiadne príznaky“ u pacientov s miernym ochorením na začiatku. Kritériom sekundárnej odpovede bola percentuálna zmena závažnosti psoriázy a index oblasti (PASI) od začiatku po 4. a 8. týždeň.


% pacientov s ochorením pod kontrolou

Daivobet gél

(n = 126)

Betametazón-dipropionát

(n = 68)

Kalcipotriol

(n = 67)

Gélové vehikulum

(n = 35)

4. týždeň

20,6 %

10,3 %1

4,5 %1

2,9 %1

8. týždeň

31,7 %

19,1 %1

13,4 %1

0,0 %1

1Štatisticky signifikantne menej účinný ako Daivobet gél (p < 0,05).


Priemerný percentuálny poklesu v PASI (SD)

Daivobet gél

(n = 126)

Betametazón-dipropionát
(n = 68)

Kalcipotriol

(n = 67)

Gélové vehikulum

(n = 35)

4. týždeň

50,2 (32,7)

40,8 (33,3)1

32,1 (23,6)1

17,0 (31,8)1

8. týždeň

58,8 (32,4)

51,8 (35,0)

40,8 (31,9)1

11,1 (29,5)1

1Štatisticky signifikantne menej účinný ako Daivobet gél (p < 0,05).


Ďalšie randomizované, zaslepené klinické skúšanie pre skúšajúceho lekára zahŕňalo 312 pacientov so psoriázou pokožky hlavy minimálne strednej závažnosti podľa IGA a skúmalo používanie gélu Daivobet raz denne v porovnaní s roztokom Daivonex používaným dvakrát denne počas 8 týždňov. Výsledky kritéria primárnej odpovede (žiadne alebo veľmi mierne prejavy ochorenia podľa IGA v 8. týždni) ukázali, že Daivobet gél bol štatisticky signifikantne účinnejší ako Daivonex roztok.


% pacientov so žiadnymi alebo veľmi miernymi prejavmi ochorenia

Daivobet gél

(n = 207)

Daivonex roztok

(n = 105)

8. týždeň

68,6 %

31,4 %1

1Štatisticky signifikantne menej účinný ako Daivobet gél (p < 0,001).


Randomizované, dvojito zaslepené, dlhodobé klinické skúšanie zahŕňajúce 873 pacientov so psoriázou pokožky hlavy minimálne strednej závažnosti (podľa IGA) skúmalo používanie gélu Daivobet v porovnaní s kalcipotriolom v gélovom vehikule. Obe liečby boli aplikované raz denne, v prípade potreby prerušovane, počas 52 týždňov. Nežiaduce účinky súvisiace s dlhodobým používaním kortikosteroidov na pokožku hlavy boli identifikované skupinou nezávislých dermatológov (zaslepený spôsob). Medzi liečenými skupinami pacientov nebol percentuálny rozdiel vo výskyte takýchto nežiaducich účinkov (2,6 % v skupine používajúcej Daivobet gél a 3,0 % v skupine používajúcej kalcipotriol, p = 0,73). Nebol hlásený žiaden prípad atrofie pokožky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Systémová expozícia kalcipotriolu a betametazóndipropionátu pochádzajúcich z lokálne aplikovaného gélu Daivobet je u potkanov a miniprasiatok porovnateľná s masťou Daivobet. Klinické skúšania s rádioaktívne označenou masťou ukazujú, že systémová absorpcia kalcipotriolu a betametazónu z liekovej formy Daivobet masť je menej ako 1 % dávky (2,5 g), ak sa aplikuje na normálnu pokožku (625 cm2) počas 12 hodín. Aplikácia na ložiská psoriázy a za okluzívnych podmienok môže zvýšiť absorpciu lokálnych kortikosteroidov. Absorpcia cez poškodenú pokožku je približne 24 %.


Po systémovej expozícii sa obe liečivá, kalcipotriol a betametazóndipropionát, rýchlo a vo veľkej miere metabolizujú. Väzba na bielkoviny je približne 64 %. Plazmatický eliminačný polčas po intravenóznej aplikácii je 5 – 6 hodín. Po aplikácii na kožu trvá eliminácia niekoľko dní z dôvodu depotu vytvoreného v koži. Betametazón sa metabolizuje najmä v pečeni, ale aj v obličkách na glukuronidové a sulfátové estery. Hlavná cesta vylučovania kacipotriolu je prostredníctvom stolice (potkany a miniprasiatka) a betametazóndipropionátu prostredníctvom moču (potkany a myši). Štúdie distribúcie rádioaktívne označeného kalcipotriolu a betametazóndipropionátu do tkanív potkanov ukázali, že obličky a pečeň vykazovali najvyššiu úroveň rádioaktivity.


U 34 pacientov s rozsiahlou psoriázou pokožky hlavy a tela liečených počas 4 až 8 týždňov gélom Daivobet a masťou Daivobet boli hladiny kalcipotriolu a betametazóndipropionátu vo všetkých krvných vzorkách pod spodnou hranicou kvantifikácie. U niektorých pacientov bolo možné kvantifikovať jeden metabolit kalcipotriolu a jeden metabolit betametazóndipropionátu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie kortikosteroidov na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (rázštep podnebia, malformácie kostí). V štúdiách zameraných na reprodukčnú toxicitu perorálnych kortokosteroidov dlhodobo podávaných potkanom sa zistil predĺžený čas gravidity a predĺžený a ťažký pôrod. Navyše sa pozorovalo znížené prežívanie potomkov, úbytok a prírastok telesnej hmotnosti. Zníženie fertility sa nepreukázalo. Relevantnosť výsledkov pre ľudí nie je známa.

Štúdia kožnej karcinogenity kalciopotriolu u myší neodhalila žiadne zvláštne riziko pre ľudí.


Štúdie foto(ko)karcinogenity u myší naznačujú, že kalcipotriol môže zosilňovať účinok UV žiarenia a indukovať nádory pokožky.

Neuskutočnili sa žiadne štúdie karcinogenity alebo fotokarcinogenity betametazóndipropionátu.


V štúdiách lokálnej znášanlivosti u zajacov spôsobil Daivobet gél mierne až stredne závažné podráždenie pokožky a slabé prechodné podráždenie oka.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Tekutý parafín

Polyoxypropylén-11-stearyléter

Hydrogénovaný ricínový olej

Butylhydroxytoluén (E321)

racemický α-tokoferol


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


Po prvom otvorení: 3 mesiace.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neuchovávajte v mrazničke.


Fľaša: Uchovávajte fľašu v škatuli na ochranu pred svetlom.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Fľaša: Fľaše z polyetylénu s vysokou hustotou s tryskou z polyetylénu s nízkou hustotou, so skrutkovým uzáverom z polyetylénu s vysokou hustotou. Fľaše sú umiestnené v škatuliach.

Veľkosti balenia: 15 g, 30 g, 60 g, 2 x 60 g a 3 x 60 g.


Aplikátor: Aplikátor pozostáva z polypropylénovej náplne (s polypropylénovým piestom s vysokou hustotou a uzáverom so závitom), hlavy aplikátora (polypropylénový vonkajší obal, polyoxymetylénová páčka a termoplastická elastomérová tryska) a polypropylénového krytu. Náplň, hlavu aplikátora a kryt je pred prvým použitím nutné zložiť. Náplň (kazety), hlava (hlavy) aplikátora a kryt (kryty) sú uložené v škatuli.

Veľkosti balenia: 60 g (zodpovedá 68 ml) a 2 x 60 g (zodpovedá 2 x 68 ml).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dánsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


46/0800/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.11.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2014


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) http://www.sukl.sk/.

9Daivobet gél