+ ipil.sk

DaivonexPríbalový leták


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2010/01561-Z1A

Písomná informácia pre používateľov


DaivonexÒ


(Calcipotriolum)


dermálna masť


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

LEO Pharmaceutical Products Ltd. A/S

55 Industriparken

DK-2750 Ballerup

Dánsko


Zloženie

Liečivo: Calcipotriolum (kalcipotriol) 50 µg v 1 g masti

Pomocné látky: dinatrii edetas dihydricus (dihydrát edetanu disodného), natrii hydrogenophosphas dihydricus (dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného), tocoferolum alfa (tokoferol alfa), paraffinum liquidum (tekutý parafín), stearomacrogolum 100 (stearomakrogol), propylenglycolum (propylénglykol), aqua purificata (čistená voda), vaselinum album (biela vazelína)


Farmakoterapeutická skupina

Dermatologikum


Charakteristika

Daivonexmasť je biela, jemná masť bez obsahu konzervačných látok. Daivonexobsahuje 50 µg kalcipotriolu v 1 g masti. Kalcipotriol je derivát vitamínu D, ktorý podporuje dozrievanie buniek pokožky a potláča ich rast. Tento efekt predstavuje základný mechanizmus jeho účinku v liečbe lupienky.


Indikácie

Lupienka.

Daivonexmasť sa môže používať aj v kombinácii s fototerapiou, acitretínom, cyklosporínom alebo silnými kortikosteroidmi.


Kontraindikácie

Precitlivenosť na niektorú zložku lieku DaivonexÒmasť. Známe poruchy metabolizmu vápnika.


Nežiaduce účinky

Pri liečbe DaivonexÒ masťou sa môžu objaviť mierne nežiaduce účinky, ako napr. prechodné lokálne podráždenie pokožky. Veľmi zriedka sa môže vyskytnúť kožný zápal v oblasti tváre.

Akékoľvek nežiaduce účinky, aj iné ako sú uvedené v tomto odseku, treba oznámiť ošetrujúcemu lekárovi.


Interakcie

Žiadne.


Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí:

DaivonexÒmasť sa nanáša na postihnuté miesta jedenkrát až dvakrát denne. Často sa na začiatku liečby odporúča podávanie dvakrát denne. Podávanie sa môže zredukovať na jedenkrát denne, ak je to vhodné.

V kombinácii s fototerapiou, acitretínom alebo cyklosporínom je prijateľné a efektívne dávkovanie masti dvakrát denne. V kombinácii so silným kortikosteroidom sa Daivonexpodáva napr. ráno a steroid večer.

Maximálna dávka je 100 g masti na týždeň.

Deti:

Nad 12 rokov: Daivonexmasť sa nanáša na postihnuté miesta na koži dvakrát denne. Celková týždenná dávka nesmie prekročiť 75 gramov.

6 – 12 rokov: Daivonexmasť sa nanáša na postihnuté miesta na koži dvakrát denne. Celková týždenná dávka nesmie prekročiť 50 gramov.

Pod 6 rokov: V tejto vekovej skupine sú skúsenosti s používaním lieku Daivonexmasť obmedzené. Maximálna bezpečná dávka nebola stanovená.


Odporúčania v dávkovaní sú založené na početných klinických skúsenostiach u dospelých. V súvislosti s podávaním u detí klinické skúsenosti ukázali, že podávanie je bezpečné a účinné počas viac ako 8 týždňov pri priemernej dávke 15 gramov za týždeň, ale pri veľkej variabilite v dávkovaní medzi pacientami. Odporúčania na jednotlivé dávky závisia od závažnosti lupienky, ale nemali by prekročiť vyššie spomenuté odporúčania.


Upozornenia

Daivonexmasť by sa nemal používať v oblasti tváre.

Po použití masti Daivonexje odporúčané dôkladné umytie rúk.

Vyhýbajte sa nadmernému opaľovaniu, používaniu solárií a iných foriem svetelnej terapie.


Používanie v tehotenstve a počas dojčenia

Hoci experimentálne štúdie u zvierat nepreukázali žiadny škodlivý účinok na plod, bezpečnosť podávania DaivonexÒmasti u tehotných žien nebola dosiaľ stanovená.


Varovanie

Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je uvedený na obale.

Po prvom otvorení spotrebujte do 6 mesiacov.


Balenie

30 g


Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Dátum poslednej revízie textu

Jún 2010

1Daivonex

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2010/01561-Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


DaivonexÒ


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku


Calcipotriolum 50 µg v 1 g masti.


3. Lieková forma


Dermálna masť.


4. Klinické údaje


4.1.Terapeutické indikácie


Psoriasis vulgaris.

Daivonexmasť sa môže používať aj v kombinácii s fototerapiou, acitretínom, cyklosporínom alebo silnými kortikosteroidmi.


4.2.Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí:

Aplikuje sa na postihnuté miesta jedenkrát až dvakrát denne. Často sa na začiatku liečby odporúča aplikácia dvakrát denne. Podávanie sa môže zredukovať na jedenkrát denne, ak je to vhodné.

V kombinácii s fototerapiou, acitretínom alebo cyklosporínom je prijateľné a efektívne dávkovanie masti dvakrát denne. V kombinácii so silným kortikosteroidom sa Daivonexpodáva napr. ráno a steroid večer.

Maximálna dávka je 100 g masti na týždeň.


Deti:

Nad 12 rokov: Daivonexmasť sa nanáša na postihnuté miesta na koži dvakrát denne. Celková týždenná dávka nesmie prekročiť 75 gramov.

6 – 12 rokov: Daivonexmasť sa nanáša na postihnuté miesta na koži dvakrát denne. Celková týždenná dávka nesmie prekročiť 50 gramov.

Pod 6 rokov: V tejto vekovej skupine sú skúsenosti s používaním lieku Daivonexmasť obmedzené. Maximálna bezpečná dávka nebola stanovená.


Odporúčania v dávkovaní sú založené na početných klinických skúsenostiach u dospelých. V súvislosti s podávaním u detí klinické skúsenosti ukázali, že podávanie je bezpečné a účinné počas viac ako 8 týždňov pri priemernej dávke 15 gramov za týždeň, ale pri veľkej variabilite v dávkovaní medzi pacientmi. Odporúčania na jednotlivé dávky závisia od závažnosti psoriázy, ale nemali by prekročiť vyššie spomenuté odporúčania.


4.3. Kontraindikácie


Precitlivenosť na niektorú zložku lieku Daivonexmasť. Známe poruchy metabolizmu vápnika.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Daivonexmasť by sa nemal používať v oblasti tváre.

Po použití Daivonexmasti je odporúčané dôkladné umytie rúk.

Počas liečby prípravkom Daivonexsa lekárom odporúča, aby poradili pacientom obmedzenie alebo vylúčenie nadmerného vystavovaniu sa prirodzenému alebo umelému slnečnému svetlu.

Topický kalcipotriol by sa mal používať s UV žiarením iba vtedy, ak lekár spolu s pacientom rozhodnú, že potenciálne prínosy prevažujú nad potenciálnymi rizikami (pozri časť 5.3).

4.5. Liekové a iné interakcie


Žiadne.


4.6. Gravidita a laktácia


Hoci experimentálne štúdie u zvierat nepreukázali žiadny teratogénny efekt, bezpečnosť podávania DaivonexÒmasti u gravidných žien nebola dosiaľ stanovená.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je známy žiadny vplyv.


4.8. Nežiaduce účinky


Pri liečbe DaivonexÒmasťou sa môžu objaviť mierne nežiaduce účinky, ako napr. prechodné lokálne podráždenie pokožky. Veľmi zriedka sa môže vyskytnúť dermatitída v oblasti tváre.


4.9. Predávkovanie


Nadmerné používanie lieku DaivonexÒmasť (viac ako 100 g masti týždenne) môže spôsobiť zvýšenie hladiny sérového vápnika. Tento efekt rýchlo ustúpi po prerušení liečby.


5. Farmakologické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Dermatologikum

ATC-kód: D05AX02


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Kalcipotriol je derivát vitamínu D. Údaje získané in vitroukazujú, že kalcipotriol indukuje diferenciáciu keratinocytov a potláča ich proliferáciu. Tento efekt predstavuje základný mechanizmus jeho účinku v liečbe psoriázy.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Kalcipotriol je len mierne absorbovaný pokožkou.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Účinok na metabolizmus vápnika je asi 100-krát nižší ako účinok biologicky aktívnej formy vitamínu D3.

Štúdie kožnej karcinogenity na myšiach nepreukázali žiadne zvláštne riziko pre ľudí.

V teste, pri ktorom boli neochlpené myši-albíni opakovane vystavované tak ultrafialovému (UV) žiareniu ako aj topickej aplikácií kalcipotriolu počas 40 týždňov v dávkach zodpovedajúcich 9; 30 a 90 μg/m2/deň (ekvivalent 0,25; 0,84 a 2,5 násobku maximálnej odporúčanej dennej dávky pre 60 kg dospelého), sa pozorovalo skrátenie času potrebného na indukciu tvorby kožných nádorov pri UV žiarení (štatisticky významné len u samčekov), čo naznačuje, že kalcipotriol môže zvyšovať vplyv UV žiarenia na indukciu kožných nádorov. Klinická relevantnosť týchto zistení nie je známa.


6. Farmaceutické informácie


6.1. Zoznam pomocných látok


Dinatrii edetas dihydricus

Natrii hydrogenophosphas dihydricus

Tocoferolum alfa

Paraffinum liquidum

Stearomacrogolum 100

Propylenglycolum

Aqua purificata

Vaselinum album


6.2. Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3. Čas použiteľnosti


2 roky

Po prvom otvorení: 6 mesiacov.


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


Lakovaná hliníková tuba, polyetylénový uzáver so závitom, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľa


Obsah balenia:30 g


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


LEO Pharmaceutical Products Ltd. A/S

55 Industriparken

DK-2750 Ballerup

Dánsko


8. Registračné číslo

46/0673/96-S


9. Dátum prvej registrácie/ predĺženia registrácie

22.8.1996


10. Dátum revízie textu

Jún 2010

Daivonex