+ ipil.sk

Daleron COLD 3Príbalový leták


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č.: 2108/06561


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Daleron COLD 3

filmom obalené tabety

paracetamol, pseudoefedríniumchlorid, dextrometorfániumbromid


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Daleron COLD 3 pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia do 5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Daleron COLD 3 a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Daleron COLD 3

3. Ako užívať Daleron COLD 3

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Daleron COLD 3

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE DALERON COLD 3 A NA ČO SA POUŽÍVA


Daleron COLD 3 je kombinovaný liek, ktorý obsahuje tri účinné látky: paracetamol, ktorý znižuje teplotu a tlmí bolesť; pseudoefedríniumchlorid odstraňuje zdurenie nosovej sliznice a dextrometorfániumbromid, ktorý potláča kašeľ priamym pôsobením na centrum kašľa v predĺženej mieche. Tento účinok nastupuje rýchlo a pretrváva 4-6 hodín.


Daleron COLD 3 sa užíva pri liečbe horúčkovitých vírusových akútnych i chronických ochorení dýchacích ciest sprevádzaných suchým, dráždivým či záchvatovým kašľom. Liek môžu užívať deti od 15 rokov a dospelí.


2. SKÔR AKO UŽIJETE DALERON COLD 3


Neužívajte Daleron COLD 3

- keď ste alergický (precitlivený) na paracetamol, psedoefedríniumchlorid, dextrometorfánium-bromidalebo na niektorú z ďalších zložiek Daleronu COLD 3;

- keď máte závažné poškodenie pečene;

- keď máte závažné poškodenie obličiek;

- keď máte žltačku;

- keď máte závažné zvýšenie krvného tlaku;

- keď máte závažné ochorenie vencových tepien srdca (angína pektoris);

- keď máte epilepsiu;

- keď vrodenú nedostatočnosť enzýmuglukóza-6-fosfátdehydrogenázy v červených krvinkách;

- keď sa liečite na depresiu;

- počas 14 dní po ukončení liečby inhibítormi monoaminoxidázy – IMAO (lieky proti depresii);

- keď dlhodobo pijete alkohol.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Dalronu COLD 3

U niektorých ochorení treba zvláštnu opatrnosť pri užívaní lieku. Ak trpíte niektorým z nasledovných ochorení, poraďte sa so svojim lekárom o vhodnosti užívania Daleronu COLD 3:

- ochorenie štítnej žľazy;

- ochorenie srdca a ciev;

- zväčšená prostata;

- zelený zákal;

- priedušková astma;

- vredová choroba žalúdka a dvanástnika, zhoršená priechodnosť medzi žalúdkom a dvanástnikom.


Užívanie iných liekov

Účinky Daleronu COLD 3 sa môžu navzájom ovplyvňovať s účinkami iných súčasne užívaných liekov. Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ide najmä o lieky proti depresii (tzv. tricyklické antidepresíva (SSRI) a tzv. inhibítory monoaminoxidázy (IMAO)) a lieky, ktoré tlmia činnosť centrálneho nervového systému (napr. lieky proti nespavosti, lieky na ukľudnenie, lieky proti bolesti, a pod.).

Daleron COLD 3 sa nesmie užívať ani do 14 dní po ukončení liečby inhibítormi monoaminoxidázy – IMAO (lieky proti depresii).

Bez konzultácie s lekárom neužívajte žiadne ďalšie voľnopredajné lieky, najmä lieky podporujúce vykašliavanie (tzv. expektoranciá a mukolytiká), pretože Daleron COLD 3 tlmí vykašliavanie a vytvorený hlien by sa mohol hromadiť v dýchacích cestách.


Užívanie Daleronu COLD 3 s jedlom a nápojmi

Pri užívaní lieku Daleron COLD 3 nesmiete piť alkoholické nápoje!


Tehotenstvo a dojčenie

Bezpečnosť lieku v priebehu tehotenstva a dojčenia nebola dosiaľ jednoznačne zistená. Jeho užívanie počas tehotenstva a dojčenia sa neodporúča.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť. Preto sa o prípadnom vykonávaní týchto činností poraďte s lekárom.


3. AKO UŽÍVAŤ DALERON COLD 3


Vždy užívajte Daleron COLD 3 presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka je pre dospelých a deti staršie ako 15 rokov je 1-2 tablety maximálne 3-krát denne. Medzi jednotlivými dávkami by mal byť odstup aspoň 4 hodiny. Maximálna denná dávka je 6 tabliet.

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Liek môžu užívať dospelí, mladiství a deti staršie ako 15 rokov.

Liek neužívajte dlhšie ako 5 dní bez konzultácie so svojím lekárom. Pokiaľ sa Váš stav nezlepšuje, a najmä pokiaľ sa zhoršuje, poraďte sa s lekárom.

Pokiaľ vykašliavate hlieny, poraďte sa o používaní lieku s lekárom.

Niektoré z produktov metabolizmu pseudoefedríniumchloridu sú na zozname dopingových látok, preto je treba vyvarovať sa použitiu Daleronu COLD 3 u aktívnych športovcov.

Poraďte sa o dávkovaní so svojím lekárom, ak máte ochorenie obličiek s ich zníženou funkciou.

Bez odporučenia lekára neužívajte tento liek súčasne s inými liekmi obsahujúcimi paracetamol.


Ak užijete viac Daleronu COLD 3 ako máte

Užívanie vyšších, ako odporúčaných dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene. Bolesť brucha môže byť prvým príznakom poškodenia pečene a vzniká za 1-2 dni.

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom vyvolajte vracanie a ihneď vyhľadajte lekára!


Ak zabudnete užiť Daleron COLD 3

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Daleron COLD 3 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní odporúčaných dávok sú nežiaduce účinky vzácne a mierne. Zriedkavo sa môže vyskytnúť nevoľnosť, sucho v ústach, podráždenosť a vzrušenie, veľmi zriedkavo nárast krvného tlaku.

Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov prerušte užívanie lieku a poraďte sa so svojím lekárom.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ DALRON COLD 3


Uchovávajte pri teplote do 30 ˚C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Daleron COLD 3 obsahuje

- Liečivá sú paracetamol, pseudoefedríniumchlorid a dextrometorfániumbromid.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 325 mg paracetamolu, 30 mg pseudoefedrínium-chloridu a 15 mg dextrometorfániumbromidu.

- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, predželatinovaný škrob, mastenec, kukuričný škrob, magnéziumstearát, hypromelóza, oxid titaničitý, chinolínová žltá E104, indigokarmín E132, makrogol.


Ako vyzerá Daleron COLD 3 a obsah balenia

Daleron COLD 3 sú svetlozelené podlhovasté bikonvexné filmom obalené tablety.


Obsah balenia

V škatuľke sa nachádza 10, 12 alebo 24 filmom obalených tabliet balených v blistri (Al/bezfarebný priehľadný PVC/PVDC)


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz, 02/571 04 501


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2008.

4Daleron COLD 3

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2009/02449


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Daleron COLD 3

filmom obalené tabety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 325 mg paracetamolu, 30 mg pseudoefedríniumchloridu a 15 mg dextrometorfániumbromidu.


Pomocné látky:

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Svetlozelené, podlhovasté, bikonvexné filmom obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liek je určený dospelým pacientom na symptomatickú liečbu horúčkových vírusových ochorení, akútnych i chronických ochorení respiračného traktu sprevádzaných suchým, dráždivým alebo záchvatovým kašľom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúčaná dávka pre dospelých a deti staršie ako 15 rokov sú 1-2 tablety, najviac 3-krát denne. Časový interval medzi dávkami má byť aspoň 4 hodiny.

Maximálna denná dávka pre dospelých a deti staršie ako 15 rokov je 6 tabliet.

Tablety sa prehĺtajú celé, zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.


4.3 Kontraindikácie


Liek je kontraindikovaný v nasledujúcich prípadoch:

 • precitlivenosť na paracetamol, pseudoefedríniumchlorid, dextrometorfániumbromid alebo ktorúkoľvek z pomocných látok

 • závažné poškodenie funkcie pečene alebo obličiek, akútna hepatitída

 • závažná hypertenzia

 • závažné srdcovo-cievne ochorenie (angina pectoris)

 • pri vrodenej nedostatočnosti enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy

 • tehotenstvo a dojčenie

 • alkoholizmus

 • epilepsia.


Liek sa nesmie užívať súčasne s inhibítormi MAO, ani do 14 dní po ich vysadení. Liek sa nesmie užívať súčasne so sympatomimetikami a barbiturátmi.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek a pečene mierneho až stredného stupňa majú byť v priebehu liečby starostlivo monitorovaní (vrátane kontroly pečeňových testov). U pacientov so zníženou funkciou obličiek má byť dávka redukovaná.

Opatrnosť je potrebná pri ochorení štítnej žľazy, pri kardiovaskulárnych ochoreniach, hypertrofii prostaty, glaukóme, astme, peptickom vrede a pri pyloroduodenálnej obštrukcii.

Opatrnosť je potrebná u pacientov súčasne užívajúcich tricyklické antidepresíva, niektoré SSRI (fluoxetín, paroxetín) a lieky s tlmivým účinkom na CNS.

Užívanie lieku u detí mladších ako 15 rokov sa neodporúča.

Liek Daleron COLD3 sa nemá užívať súčasne s inými liekmi obsahujúcimi paracetamol.

Pacienti, ktorí užívajú liek DaleronCOLD3 nesmú požívať alkoholické nápoje.

Opatrnosť je potrebná u oslabených pacientov.

Niektoré z degradačných a transformačných produktov metabolizmu pseudoefedríniumchloridu sú na zozname dopingových látok, preto sa treba vyvarovať použitiu Daleron COLD3 u aktívnych športovcov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Paracetamol

 • Pri dlhodobom pravidelnom užívaní môže zosilniť účinky warfarínu a zvyšovať nebezpečie krvácania.

 • Pri súčasnom užívaní cholestyramínu môže dôjsť ku zníženiu absorpcie paracetamolu, čo sa prejaví zníženým účinkom paracetamolu.

 • Metoklopramid a domperidon zvyšujú absorpciu paracetamolu.

 • Súčasné užívanie nesteroidových protizápalových liečiv zvyšuje riziko poškodenia obličiek.

 • Pri súčasnom užívaní látok, ktoré spôsobujú indukciu pečeňových enzýmov, ako sú antiepileptiká, barbituráty a rifampicín sa môže zvyšovať pravdepodobnosť toxických účinkov z dôvodu vzniku toxického N-acetyl-p-benzochinonimínu.

 • Salicylamid predlžuje dobu vylučovania paracetamolu, čo má za následok hromadenie liečivej látky a zvýšenú tvorbu toxických metabolitov paracetamolu.

 • Súčasné užívanie paracetamolu a etanolu môže zvyšovať hepatotoxicitu paracetamolu.

Pseudoefedríniumchlorid

 • Liek sa nesmie užívať súčasne s inhibítormi monoaminooxidázy (MAO) a ešte 2 týždne po skončení liečby inhibítormi MAO. Súčasné užívanie môže spôsobiť hypertenznú krízu, bolesti hlavy, hyperpyrexiu a závažnú srdcovú arytmiu.

 • Pri súčasnom užívaní pseudoefedríniumchloridu a metyldopy môže dôjsť k poruchám regulácie krvného tlaku s možným vznikom hypertenznej krízy.

 • Pri súčasnom podávaní pseudoefedríniumchloridu a látok, ktoré alkalizujú moč, napríklad hydrogénuhličitanu sodného, sa vylučovanie pseudoefedríniumchloridu zreteľne predlžuje.

Dextrometorfániumbromid

 • Dextrometorfániumbromid sa nesmie užívať súčasne s inhibítormi monoaminooxidázy (MAO) a ešte 2 týždne po podávaní inhibítorov MAO. Súčasné podávanie týchto liekov môže spôsobiť serotoninový syndróm (nevoľnosť, vracanie, hypertenziu, svalové kŕče, tras, hyperpyrexiu, mentálne zmeny, zastavenie srdca). Pri súčasnom užívaní inhibítorov MAO a dextrometorfániumbromidu môže dôjsť k zmene spätného vychytávania katecholamínov a ich metabolizmu rovnako tak, ako ku akumulácii serotonínu v centrálnej nervovej sústave.

 • Súčasné užívanie fluoxetínu zvyšuje toxicitu dextrometorfániumbromidu (nevoľnosť, vracanie, poruchy videnia, halucinácie) alebo riziko vzniku serotonínového syndrómu. Fluoxetín inhibuje cytochróm P-450IID6 (CYP2D6), izoenzým, ktorý katalyzuje metabolizmus dextrometorfániumbromidu. Súčasné užívanie týchto dvoch liekov vedie ku kompetitívnej inhibícii metabolizmu oboch aktívnych látok a ku vzostupu koncentrácie oboch látok v sére, čo má za následok ich zvýšenú toxicitu.

 • Súčasné užívanie dextrometorfániumbromidu a haloperidolu (neuroleptikum, dopamínový antagonista) zvyšuje toxicitu dextrometorfániumbromidu. Haloperidol je inhibítorom cytochrómu P-450IID6, ktorý katalyzuje metabolizmus dextrometorfániumbromidu. Pri súčasnom užívaní týchto liekov je metabolizmus inhibovaný a zvyšuje sa koncentrácia dextrometorfániumbromidu v krvnom sére.


4.6 Gravidita a laktácia


Riziko spojené s užívaním lieku v priebehu gravidity a laktácie sa nedá vylúčiť, a preto sa užívanie Daleronu COLD3 v priebehu gravidity a laktácie neodporúča.

Pseudoefedríniumchlorid sa vylučuje materským mliekom a môže spôsobiť nekľud a insomniu dojčeného dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek môže zhoršovať psychomotorické reakcie pacienta.


4.8 Nežiaduce účinky


Pri užívaní odporúčaných dávok sa nežiaduce účinky vyskytujú zriedka a s miernym klinickým priebehom. Môže sa vyskytnúť nevoľnosť a kožné reakcie z precitlivenosti (začervenanie, urtikária, pruritus), sucho v ústach, vzrušenie, nekľud, ospalosť, závrat a bolesti hlavy. Celkom výnimočne bronchospazmus. Zriedkavo sa vyskytuje hypertenzia a arytmia. Len celkom ojedinele sa vyskytujú poruchy krvotvorby – trombocytopénia, leukopénia, pancytopénia, neutropénia, agranulocytóza, hemolytická anémia a žltačka.


4.9 Predávkovanie


Paracetamol

Dávky podstatne vyššie ako odporúčané (>7,5 g paracetamolu u dospelých) môžu spôsobovať závažné zlyhanie pečene a obličiek. U detí sú známky akútneho predávkovania zreteľné pri dávkach prekračujúcich 150 mg/kg telesnej hmotnosti. Známky akútneho predávkovania v priebehu prvých 24 hodín sa prejavujú ako nevoľnosť, vracanie, zvýšené potenie a bolesti brucha. Bolesť v bruchu môže byť prvým príznakom poškodenia pečene a vzniká za 1-2 dni. Môže sa vyvinúť zlyhanie pečene, encefalopatia, kóma až smrť. Známky zlyhania obličiek sa objavujú najskôr 2 až 4 dni po predávkovaní.

Liečba predávkovania: je nutná hospitalizácia pacienta. Ak bol paracetamol užitý pred menej ako 4 hodinami je vhodné vyvolať vracanie, výplach žalúdka a podať methionin (2,5 g p.o.). Špecifickým antidotom je N-acetylcysteín, ktorý by sa mal podať v priebehu prvých 12 hodín po predávkovaní. Podáva sa dospelým a deťom i.v. v 5% glukóze v úvodnej dávke 150 mg/kg telesnej hmotnosti počas 15 minút. Potom 50mg/kg v infúzii 5% glukózy počas 4 hodín a potom 100 mg/kg do 16 resp. 20 hodín od začiatku liečby. Je ho možné podať aj p.o. do 10 hodín od užitia toxickej dávky paracetamolu v dávke 70 – 140 mg/kg 3 razy denne. U veľmi ťažkých otráv je možná hemodialýza alebo hemoperfúzia.

Pseudoefedríniumchlorid

Symptómy predávkovania sú vzrušenie, podráždenosť, tras, halucinácie, kŕče, hypertenzia, srdcová arytmia, nevoľnosť a vracanie. Symptómy sa obvykle prejavia 4 až 8 hodín po predávkovaní. Sú prechodné a liečba obvykle nie je nutná. Liečbou je vyprázdnenie žalúdka, ktoré je treba previesť najneskôr v priebehu prvých 4 hodín po predávkovaní. Aktívne uhlie je účinné, pokiaľ sa podá do 1 hodiny po predávkovaní. Pokiaľ nie sú poškodené obličkové funkcie, môže podpora diurézy napomôcť pri vylučovaní liečivej látky. Ak sa objavia príznaky srdcovej toxicity, môže sa podať intravenózne propranolol, pri delíriu a kŕčoch sa podáva diazepam.

Dextrometorfániumbromid

Príznaky akútneho predávkovania sú nauzea, vracanie, somnolencia, závrat, podráždenosť, vizuálne poruchy, retencia moču, zmeny svalových reflexov, respiračné ťažkosti, toxická psychóza (eufória, halucinácie, dezorientácia). Mimoriadne vysoké dávky vedú k apatii a kóme. Pokiaľ dávky prekročia 10 mg/kg telesnej hmotnosti, je treba urobiť výplach žalúdka. Pri predávkovaní sa odporúča podanie aktívneho uhlia, ktoré znižuje absorpciu a intravenózneho naloxonu na podporu dýchania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, antipyretikum, dekongestivum, antitusikum,

ATC kód: N02BE51.


Liek Daleron COLD 3 je kombinácia analgetika a antipyretika paracetamolu, antitusika dextrometorfániumbromidu a sympatomimetika pseudoefedríniumchloridu.

Mechanizmus účinku paracetamolunebol dosiaľ úplne objasnený. Analgetický účinok prevdepodobne vyplýva z inhibície enzýmu cyklooxygenázy a syntézy prostaglandínov v centrálnej nervovej sústave. Paracetamol nemá takmer žiadny účinok na syntézu prostaglandínov v miestach zápalu, a preto má iba nepatrný protizápalový účinok. V porovnaní s nesteroidovými antiflogistikami spôsobuje paracetamol menej nežiaducich gastrointestinálnych účinkov, pretože slabo ovplyvňuje syntézu prostaglandínov v periférnych tkanivách.

Antipyretický účinok paracetamolu vyplýva z jeho priameho pôsobenia na centrum regulácie telesnej teploty v hypotalame. Paracetamol zvyšuje výdaj tepla vazodilatáciou periférnych ciev a podporou krvného obehu a potenia.

Pseudoefedríniumchlorid je sympatomimetický amín s priamym i nepriamym účinkom na adrenergné receptory. Pôsobí ako agonista β-adrenergných receptorov v srdci a v hladkom svalstve priedušiek a periférnych α-adrenergných receptorov; nepriamo pôsobí na uvoľňovanie neurotransmiterov (noradrenalín) z adrenergných neurónov.

Dekongescenčný účinok pseudoefedríniumchloridu je výsledkom priameho agonistického účinku na α-adrenergné receptory ciev hladkých svalov v mukóze dýchacích ciest. Následkom konstrikcie rozšírených arteriol sa znižuje prietok krvi v nasofaryngeálnej sliznici, čím sa znižuje hromadenie a sekrécia v nose.

V porovnaní s efedrínom stimuluje pseudoefedríniumchlorid β-adrenergné recepory v nižšej miere. Pseudoefedríniumchloridmá mierny stimulačný účinok na centrálnu nervovú sústavu. Pri užívaní v terapeutických dávkach prakticky nezvyšuje krvný tlak.

Dextrometorfániumbromidje D-isomér kodeínového analógu levorfanolu. Pôsobí centrálne na centrum kašľa zvýšením prahu reflexu kašľa, a tak zmierňuje suchý kašeľ spojený s dráždením v hrdle pri bežných chorobách z nachladnutia. Účinok je podobný účinku kodeínu, avšak bez významného analgetického účinku. Dextrometorfániumbromidneinhibuje dýchacie centrum ani nespôsobuje závislosť.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa paracetamol rýchlo a úplne absorbuje z gastrointestinálneho traktu. Maximálna koncentrácia v krvnej plazme je dosiahnutá v priebehu 15 až 90 minút po podaní, v závislosti na liekovej forme. Jeho biologická dostupnosť je zhruba 80 %.

Paracetamol sa rýchlo a relatívne rovnomerne distribuuje v celom organizme. Jeho distribučný objem je 0,8 až 1,36 l/kg. Malý podiel sa viaže na sérové bielkoviny (zhruba 10 %) okrem prípadov predávkovania, kedy tento podiel činí 20 % až 50 % liečiva.

Paracetamol sa metabolizuje predovšetkým v pečeni a veľmi malý podiel v gastrointestinálnom trakte a obličkách. Jeho hlavná metabolická cesta je tvorba konjugátov s kyselinou glukurónovou a kyselinou sírovou.

Pri podaní v obvyklých dávkach sa paracetamol metabolizuje na sulfáty a glukoronidy, zatiaľ čo malý podiel liečiva sa transformuje na N-acetyl-p-benzochinonimín, vysoko reaktívny metabolit, ktorý je toxický pre pečeňové bunky. Obvykle sa rýchlo viaže na bunkovú zložku glutatiónu a vylučuje sa obličkami vo forme konjugátov. Po podaní nadmerných dávok paracetamolu sa vytvárajú veľké množstvá benzochinonimínu. Po vyčerpaní zásob glutatiónu v organizme sa toxické metabolity viažu na vitálne zložky bunky a spôsobujú akútnu nekrózu pečene.

Biologický polčas sa pohybuje v rozmedzí 1,5 až 3 hodiny (stredný biologický polčas je 2,3 hodiny). U starších osôb je stredný biologický polčas rovnaký (2,17 hodiny), takže nie je nevyhnutná úprava dávkovania. Pri stabilizovanom chronickom ochorení pečene je podávanie paracetamolu v terapeutických dávkach bezpečné. U pacientov s pečeňovým zlyhaním niektorí autori odporúčajú predĺženie intervalov medzi dávkami.

Malý podiel liečiva v nezmenenej forme (2-5 %) sa vylučuje obličkami; metabolity sa vylučujú predovšetkým močom vo forme glukuronidov (55-60 %) a sulfátov (30-35 %). Veľmi malé množstvo sa vylučuje žlčou. Zhruba 90 % paracetamolu sa vylučuje v priebehu 24 hodín.

Po perorálnom podaní sa pseudoefedríniumchloridrýchlo a ľahko absorbuje z gastrointestinálneho traktu (>5 %). Dekongescenčný účinok nastáva po 15 až 30 minútach, maximálny účinok po 30 až 60 minútach po podaní v závislosti na liekovej forme. Distribučný objem je 2,4 až 2,6 l/kg. Pseudoefedríniumchlorid sa neúplne metabolizuje v pečeni prostredníctvom N-demetylácie. V priebehu 24 hodín sa 70 až 90 % dávky vylučuje v nezmenenej forme močom, zvyšok sa vylučuje vo forme metabolitov. Podiel 1 až 6 % liečiva sa vylučuje vo forme aktívneho metabolitu norpseudoefedrínu, ktorý stimuluje nervový systém. Biologický polčas závisí od pH moča. Pri pH 5,5 až 6 je biologický polčas 9 až 16 hodín, v alkalizovanom moči sa môže predĺžiť na 50 hodín, zatiaľ čo vo veľmi kyslom moči môže byť 1,5 hodiny.

Pseudoefedríniumchlorid sa vylučuje materským mliekom; koncentrácie v materskom mlieku sú dvojnásobné až trojnásobné v porovnaní s koncentráciou v krvnej plazme.

Keďže sa pseudoefedríniumchlorid a jeho metabolity primárne vylučujú obličkami, je u pacientov s renálnym zlyhaním nevyhnutná úprava dávkovania.

Dextrometorfániumbromidsa po perorálnom podaní rýchlo absoruje. Nástup účinku nastáva už v priebehu 15 až 30 minút; maximálna koncentrácia v krvnom sére je dosiahnutá po 2,5 hodinách. Po jednorazovom perorálnom podaní účinok pretrváva 5 až 6 hodín. Dextrometorfániumbromid je metabolizovaný v pečeni oxidatívnou O- a N-demetyláciou a potom je konjugovaný s kyselinou glukurónovou a kyselinou sírovou. Hlavná časť účinnej látky podlieha O-demetylácii na aktívny metabolit dextrophan. Metabolizmus je silne závislý na genetickom polymorfizme. Existujú interindividuálne rozdiely v metabolických cestách tohto lieku závislé na fenotype. Zhruba 10 % osôb v rámci európskej populácie liek zle metabolizuje, takže u týchto osôb môže byť jeho sérová hladina značne vyššia s výsledným vyšším rizikom toxických účinkov. V priebehu 24 hodín po perorálnom podaní sa viac než 85 % dávky vylučuje močom vo forme voľných, či konjugovaných metabolitov spolu s malým množstvom látky v nezmenenej forme. Polčas eliminácie dextrometorfániumbromiduje 1,4 až 3,9 hodín a dextrophanu 3,4 až 5,6 hodín.

Vzhľadom na to, že sa základný aktívny metabolit dextrophan vylučuje obličkami, u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek je treba upraviť dávkovanie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U myší je LD50paracetamolupo perorálnom podaní 295 mg/kg až 1 212 mg/kg a u potkanov prevyšuje 4 g/kg. Približná LD50paracetamolu po intravenóznom podaní u psov bola 826 mg/kg, zatiaľ čo LD50po perorálnom podaní bola 2 404 mg/kg. Dlhodobé podávanie vysokých dávok paracetamolu (1-7 g/kg) u laboratórnych zvierat spôsobovalo poškodenie pečene a obličiek. Paracetamol nemá žiadny účinok na reprodukciu, ani mutagénne či karcinogénne účinky.

Pseudoefedríniumchloridje pre laboratórne zvieratá mierne toxický. Hodnoty LD50po perorálnom podaní u myší boli 371 mg/kg, zatiaľ čo parenterálne dávky 75 mg/kg u králikov, 371 mg/kg u potkanov a 400 mg/kg u myší nespôsobili žiadne úmrtia. Liečivo znižuje hmotnostné prírastky a spotrebu krmiva u gravidných potkanov a nevyvoláva teratogénny účinok na plody(znižuje telesný prírastok, ovplyvňuje osifikáciu). Podľa údajov NTP (National Toxicology Program), IARC (International Agency for Research on Cancer) a OSHA (Occupational Safety and Health Agency) nie je pseudoefedríniumchlorid karcinogénny. V dostupnej literatúre nie sú žiadne údaje o toxicite a mutagenite po opakovaných dávkach.

LD50po perorálnom a subkutánnom podaní dextrometorfániumbromidulaboratórnym zvieratám je v rozmedzí od 125 do 423 mg/kg, čo svedčí o miernej toxicite danej látky. Po intravenóznom podaní boli hodnoty LD50nižšie než 30 mg/kg. Vysoké dávky dextrometorfániumbromidu majú neuroprotektívne a neurotoxické účinky (celkové zníženie aktivity, konvulzia, respiračná depresia), zatiaľ čo 50% účinnej dávky nespôsobuje žiadne zmeny správania. Táto látka má centrálny účinok v medulla oblongata zvýšením prahu reflexu kašľa. V dostupnej literatúre nie sú žiadne údaje o toxicite, o vplyve na reprodukciu a o mutagénnych účinkoch po opakovaných dávkach. Podľa údajov NTP, IARC a OSHA nie je dextrometorfániumbromid karcinogénny.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, predželatinovaný škrob, mastenec, kukuričný škrob, magnéziumstearát, hypromelóza, oxid titaničitý, chinolínová žltá E 104, indigokarmín E 132, makrogol.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote do 30 ˚C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (Al/bezfarebný priehľadný PVC/PVDC), písomná informácia pre používateľov, škatuľka.

Obsah balenia:10, 12 alebo 24 filmom obalených tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


07/0034/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


12.2.2004


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2009

7Daleron COLD 3