+ ipil.sk

DAUNOBLASTINAPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľov

Informácia pre použitie, čítajte pozorne!


Názov lieku

DAUNOBLASTINA®

(daunorubicini hydrochloridum)


Lieková forma

prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Veľká Británia


Zloženie lieku

 • Injekčná liekovka s práškom obsahuje:

liečivo: daunorubicini hydrochloridum(daunorubicíniumchlorid) 20 mg

pomocné látky: mannitolum (manitol)

 • Ampulka s rozpúšťadlom (10 ml) obsahuje:

pomocné látky: natrii chloridum (chlorid sodný), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)


Farmakoterapeutická skupina

Cytostatikum, antracyklín


Indikácie

Akútna myeloblastová leukémia

Daunoblastina®sa používa samostatne alebo v kombinácii s inými antiblastickými liekmi v liečbe všetkých štádií tohto ochorenia. Daunoblastina®sa tiež môže použiť v liečbe promyelocytovej leukémie, ktorá patrí medzi zvlášť akútny typ leukémie.

Akútna lymfoblastová leukémia

Daunoblastina®je veľmi účinná pri indukcii remisie tohto ochorenia. Kvôli jej nežiaducim účinkom a dostupnosti iných foriem terapie sa používa len pri rezistencii na iné lieky.

Pri kombinácii chemoterapie s liekom DaunoblastinA®, prednizolónom a vinkristínom v akútnej fáze tohto ochorenia sa dosiahli uspokojivé výsledky.


Ostatné tumory

Pozitívne výsledky sa dosiahli pri použití lieku DaunoblastinA® v prípade neuroblastómu a rabdomyosarkómu.


Kontraindikácie

Precitlivenosť na daunorubicíniumchlorid alebo ktorúkoľvek z pomocných látok.

Daunoblastina®sa neodporúča podávať pacientom so závažnou kardiopatiou (existujúcou alebo v minulosti), hoci doposiaľ nie sú k dispozícii dostatočné údaje v súvislosti s kardiotoxicitou vyvolanou liekom DaunoblastinA®.

Liek sa neodporúča podávať pacientom s aktívnou sa infekciou.

U gravidných žien preto treba starostlivo zvážiť možné riziko liečby pre plod alebo embryo oproti prínosu liečby.

Počas liečby liekom DaunoblastinA®sa neodporúča dojčiť.


Nežiaduce účinky

Najčastejšími a najzávažnejšími nežiaducimi účinkami sú myelosupresia a kardiotoxicita (pozri tiež časť Upozornenia).

Alopécia patrí medzi časté, ale reverzibilné nežiaduce účinky po ukončení liečby.

Stomatitída, ktorá obvykle nesprevádza samotnú liečbu, sa môže objaviť 5 – 10 dní po podaní lieku; prejavuje sa bolestivými mapami alebo eróziou po stranách jazyka a na sublinguálnej sliznici.

Vyskytnúť sa môžu gastrointestinálne problémy ako nauzea, dávenie a hnačka.

V prípade mimožilového podania lieku môžu vzniknúť závažné lézie tkaniva a môže sa vyskytnúť nekróza; venózna skleróza sa vyskytla pri aplikácii lieku do malých žíl alebo pri opakovanom podaní do tej istej žily (pozri tiež časť Dávkovanie).


Interakcie

Daunoblastina®sa môže používať v kombinácii s inými liekmi; avšak tieto sa nesmú miešať v jednej injekčnej striekačke. Pozor na zvýšenú toxitu pri súčasnom používaní s inými cytostatikami.


Dávkovanie a spôsob podávania

Jednorazová dávka sa pohybuje v intervale 0,5 – 3 mg/kg.

Dávky 0,5 – 1 mg/kg sa môžu opakovať v intervaloch jeden a viac dní; dávky do 2 mg/kg v intervale 4 a viac dní; zriedkavo podávané dávky 2,5 – 3 mg/kg sa podávajú len v intervaloch 7 – 14 dní.

Počet podaných injekcií je u každého pacienta individuálny v závislosti od jeho tolerancie liečby a jej vplyve na hematologické parametre a stav kostnej drene, tiež od možných kombinácií s inými antineoplastickými liekmi.

U väčšiny dospelých a detí sa odporúča, aby celková dávka neprekročila 20 mg/kg (pozri tiež časť Upozornenia). Dávkovanie lieku DaunoblastinA®sa má znížiť u pacientov s funkčnou hepatálnou poruchou kvôli riziku zvýšenia celkovej toxicity.


Spôsob podávania

Daunoblastina®nie je účinná po perorálnom podaní a nesmie sa podávať intramuskulárne ani intratekálne.

Roztok sa musí podávať výhradne intravenóznou injekciou; najlepšie je liek podávať injekciou do hadičky s kvapkajúcou infúziou vo fyziologickom roztoku po uistení sa, že ihla je správne zavedená do žily. Takýmto postupom sa znižuje riziko liekovej extravazácie a zabezpečuje sa prepláchnutie žily po podaní.

Daunoblastina® sa nesmie miešať s heparínom, nakoľko tieto lieky sú navzájom chemicky inkompatibilné a došlo by k precipitácii.


Upozornenia

Počas fázy indukcie remisie pri akútnej leukémii s Daunoblastinou®je dôležité časté a pravidelné sledovanie pacienta, preto sa odporúča jeho hospitalizácia.

Nakoľko Daunoblastina®môže vyvolať rapídnu lýzu leukemických buniek, čo znamená zvýšenie hladiny kyseliny močovej a močoviny v krvi, odporúča sa tieto hodnoty sledovať najmenej 3 – 4-krát počas prvého týždňa liečby.

V závažných prípadoch sa odporúča podať dostatočné množstvo tekutín a alopurinol, aby sa zabránilo nefropatii spôsobenej kyselinou močovou.

Daunoblastina®vyvoláva myelosupresiu u všetkých pacientov a v niektorých prípadoch aj závažnú apláziu kostnej drene. Je potrebné to mať na pamäti pred začatím liečby, aby sa v prípade potreby mohla zahájiť podporná terapia (antibiotiká, transfúzie, krvné doštičky alebo tiež leukocyty).

Leukocyty, erytrocyty a trombocyty sa majú počas prvého týždňa terapie monitorovať denne.

Pred začatím liečby, a ak je to možné aj počas nej, sa odporúča monitorovať funkciu pečene – obvyklé laboratórne testy (AST, ALT, alkalickú fosfatázu, bilirubín, BSF).

Zvláštnu pozornosť treba venovať kardiotoxicite lieku DaunoblastinA®. Riziko vzniku srdcovej dekompenzácie je extrémne nízke (približne 2 %), ak sa podáva dávka pod limitnú kumulatívnu hodnotu 20 mg/kg; po jej prekročení však toto riziko narastá.

Doplnková liečba (rádioterapia a ostatné potenciálne kardiotoxické lieky) alebo klinické stavy súvisiace s ochorením (anémia, infekcie, perikardiálne alebo myokardiálne infiltráty) môžu zvyšovať kardiotoxicitu lieku DaunoblastinA®.

K zlyhaniu srdca však môže dôjsť aj počas úplnej remisie až po niekoľkých týždňoch po prerušení terapie Daunoblastinou®; niekedy nedôjde k zlepšeniu bežným liečebným ani fyzikálnym postupom.

Odporúča sa vykonať EKG pred začatím liečby aj po nej. Zmeny EKG, ako sploštenie alebo inverzia, depresia ST segmentu alebo vznik arytmie, sa nepovažujú za také príznaky, kedy je potrebné prerušiť terapiu. Zníženie QRS komplexu je špecifický ukazovateľ pri predpokladanej kardiotoxicite. Za takýchto okolností treba zvážiť benefit pri pokračovaní v terapii oproti možnému riziku, kedy by mohlo dôjsť k ireverzibilnému poškodeniu srdca.

Srdcová dekompenzácia sa môže vyskytnúť po vysokých kumulatívnych dávkach aj bez predchádzajúcich zmien na EKG.

Daunoblastina®, ako väčšina protinádorových liekov, vykazuje karcinogénny potenciál u zvierat v experimentálnych štúdiách.

Daunoblastina®môže spôsobiť červené sfarbenie moču 1 – 2 dni po jej podaní.

Ak roztok príde do kontaktu s kožou alebo sliznicou, treba takto postihnuté miesto ihneď dôkladne očistiť.

Daunoblastina®sa nesmie používať ako antimikrobiálny liek, hoci môže vykazovať určitý mikrobiálny účinok.


Tehotenstvo a dojčenie

U gravidných žien sa musí starostlivo zvážiť riziko liečby pre plod alebo embryo oproti možnému prínosu z liečby.

Predávkovanie

Nie sú známe prípady predávkovania.

V prípade vzniku predávkovania má byť liečba symptomatická.


Zaobchádzanie s liekom

Liek sa rozpustí vo vode na injekciu, resp. vo fyziologickom roztoku. Na maximálne zníženie tvorby aerosolu počas prípravy je v liekovke podtlak: pri prepichovaní zátky ihlou je potrebná zvláštna opatrnosť. Počas prípravy je nutné vyhnúť sa akejkoľvek inhalácii aerosolu.

Roztok sa musí podávať výhradne intravenóznou injekciou; najlepšie je liek podávať injekciou do hadičky s kvapkajúcou infúziou vo fyziologickom roztoku po uistení sa, že ihla je správne zavedená do žily. Takýmto postupom sa znižuje riziko liekovej extravazácie a zabezpečuje sa prepláchnutie žily po podaní.

Podávanie do žily malého kalibru a opakované podávanie do tej istej žily môže viesť k skleróze žily.

Vzhľadom na toxicitu liečiva sa musia dodržať nasledujúce ochranné opatrenia:

 • personál má byť poučený o správnych postupoch pri príprave a zaobchádzaní s cytostatikami;

 • pri zaobchádzaní s liečivom sa musia používať ochranné pomôcky: okuliare, plášť, maska a rukavice na jedno použitie;

 • príprava má prebiehať v oddelenom priestore (najlepšie v digestore s laminárnym prúdením vzduchu). Pracovný povrch má tvoriť absorbujúci papier s plastovým podkladom určeným na jedno použitie;

 • všetky pomôcky použité pri riedení, podávaní alebo čistení vrátane rukavíc sa musia znehodnotiť.

Pri náhodnom kontakte lieku s pokožkou alebo vniknutí do očí sa má postihnuté miesto okamžite opláchnuť veľkým množstvom vody, vody s mydlom alebo roztokom hydrogénuhličitanu sodného (sódy bikarbóny) a vyhľadať lekárske ošetrenie.

Pokvapkané alebo poliate predmety a plochy sa majú umyť najprv roztokom chlórnanu sodného (1 % voľného chlóru) a následne vodou. Všetky čistiace materiály sa musia znehodnotiť.


Balenie

1 injekčná liekovka s práškom (20 mg daunorubicíniumchloridu) a 1 ampulka s rozpúšťadlom (10 ml)


Uchovávanie

Uchovávajte mimo dosahu A DOHĽADU detí.

Uchovávajte na suchom a chladnom mieste.


Čas použiteľnosti po rozpustení prášku:

Pripravený roztok je chemicky stabilný počas 24 hodín, ak sa uchováva pri teplote do 25 °C, chránený pred svetlom a 48 hodín, ak sa uchováva pri teplote 2 °C ‑ 8 °C (v chladničke). Avšak z mikrobiologického hľadiska sa má pripravený injekčný roztok použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, čas skladovania počas používania a podmienky uchovávania pred použitím sú na zodpovednosti používateľa a za normálnych okolností by nemali presiahnuť 24 hodín pri 2 °C – 8 °C (v chladničke), pokiaľ rozpustenie prášku neprebehlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Nepoužitú časť roztoku znehodnoťte.

Varovanie

LIEK SA NESMIE POUŽÍVAŤ PO UPLYNUTÍ ČASU POUŽITEĽNOSTI UVEDENOM NA OBALE.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


Dátum poslednej revízie textu

November 2006

4


DAUNO_sPIL_appr_nov2006_cc

DAUNOBLASTINA

Súhrn údajov o lieku 1. NÁZOV LIEKU

DAUNOBLASTINA®

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Liečivo:daunorubicini hydrochloridum 20 mg


Pomocné látky, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie

Akútna myeloblastová leukémia

Daunoblastina®sa používa samostatne alebo v kombinácii s inými antiblastickými liekmi v liečbe všetkých štádií tohto ochorenia. Daunoblastina®sa tiež môže použiť v liečbe promyelocytovej leukémie, ktorá patrí medzi zvlášť akútny typ leukémie.

Akútna lymfoblastová leukémia

Daunoblastina®je veľmi účinná pri indukcii remisie tohto ochorenia. Kvôli jej nežiaducim účinkom a dostupnosti iných foriem terapie sa používa len pri rezistencii na iné lieky.

Pri kombinácii chemoterapie s liekom DaunoblastinA®, prednizolónom a vinkristínom v akútnej fáze tohto ochorenia sa dosiahli uspokojivé výsledky.

Ostatné tumory

Pozitívne výsledky sa dosiahli pri použití lieku DaunoblastinA®v prípade neuroblastómu a rabdomyosarkómu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Jednorazová dávka sa pohybuje v intervale 0,5 – 3 mg/kg.

Dávky 0,5 – 1 mg/kg sa môžu opakovať v intervaloch jeden a viac dní; dávky do 2 mg/kg v intervale 4 a viac dní; zriedkavo podávané dávky 2,5 – 3 mg/kg sa podávajú len v intervaloch 7 – 14 dní.

Počet podaných injekcií je u každého pacienta individuálny v závislosti od jeho tolerancie liečby a jej vplyve na hematologické parametre a stav kostnej drene, tiež od možných kombinácií s inými antineoplastickými liekmi.

U väčšiny dospelých a detí sa odporúča, aby celková dávka neprekročila 20 mg/kg (pozri tiež časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní). Dávkovanie lieku DaunoblastinA®sa má znížiť u pacientov s funkčnou hepatálnou poruchou kvôli riziku zvýšenia celkovej toxicity.

Daunoblastina®nie je účinná po perorálnom podaní a nesmie sa podávať intramuskulárne ani intratekálne.

Roztok sa musí podávať výhradne intravenóznou injekciou; najlepšie je liek podávať injekciou do hadičky s kvapkajúcou infúziou vo fyziologickom roztoku po uistení sa, že ihla je správne zavedená do žily. Takýmto postupom sa znižuje riziko liekovej extravazácie a zabezpečuje sa prepláchnutie žily po podaní.

Daunoblastina®sa nesmie miešať s heparínom, nakoľko tieto lieky sú navzájom chemicky inkompatibilné a došlo by k precipitácii.

4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na daunorubicíniumchlorid alebo ktorúkoľvek z pomocných látok.

Daunoblastina®sa neodporúča podávať pacientom so závažnou kardiopatiou (existujúcou alebo v minulosti), hoci doposiaľ nie sú k dispozícii dostatočné údaje v súvislosti s kardiotoxicitou vyvolanou liekom DaunoblastinA®.

Liek sa neodporúča podávať pacientom s aktívnou sa infekciou.

U gravidných žien preto treba starostlivo zvážiť možné riziko liečby pre plod alebo embryo oproti prínosu liečby.

Počas liečby liekom DaunoblastinA®sa neodporúča dojčiť.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Počas fázy indukcie remisie pri akútnej leukémii s Daunoblastinou® je dôležité časté a pravidelné sledovanie pacienta, preto sa odporúča jeho hospitalizácia.

Nakoľko Daunoblastina®môže vyvolať rapídnu lýzu leukemických buniek, čo znamená zvýšenie hladiny kyseliny močovej a močoviny v krvi, odporúča sa tieto hodnoty sledovať najmenej 3 – 4-krát počas prvého týždňa liečby.

V závažných prípadoch sa odporúča podať dostatočné množstvo tekutín a alopurinol, aby sa zabránilo nefropatii spôsobenej kyselinou močovou.

Daunoblastina®vyvoláva myelosupresiu u všetkých pacientov a v niektorých prípadoch aj závažnú apláziu kostnej drene. Je potrebné to mať na pamäti pred začatím liečby, aby sa v prípade potreby mohla zahájiť podporná terapia (antibiotiká, transfúzie, krvné doštičky alebo tiež leukocyty).

Leukocyty, erytrocyty a trombocyty sa majú počas prvého týždňa terapie monitorovať denne.

Pred začatím liečby, a ak je to možné aj počas nej, sa odporúča monitorovať funkciu pečene – obvyklé laboratórne testy (AST, ALT, alkalickú fosfatázu, bilirubín, BSF).

Zvláštnu pozornosť treba venovať kardiotoxicite lieku DaunoblastinA®. Riziko vzniku srdcovej dekompenzácie je extrémne nízke (približne 2 %), ak sa podáva dávka pod limitnú kumulatívnu hodnotu 20 mg/kg; po jej prekročení však toto riziko narastá.

Doplnková liečba (rádioterapia a ostatné potenciálne kardiotoxické lieky) alebo klinické stavy súvisiace s ochorením (anémia, infekcie, perikardiálne alebo myokardiálne infiltráty) môžu zvyšovať kardiotoxicitu lieku DaunoblastinA®.

K zlyhaniu srdca však môže dôjsť aj počas úplnej remisie až po niekoľkých týždňoch po prerušení terapie Daunoblastinou®; niekedy nedôjde k zlepšeniu bežným liečebným ani fyzikálnym postupom.

Odporúča sa vykonať EKG pred začatím liečby aj po nej. Zmeny EKG, ako sploštenie alebo inverzia, depresia ST segmentu alebo vznik arytmie, sa nepovažujú za také príznaky, kedy je potrebné prerušiť terapiu. Zníženie QRS komplexu je špecifický ukazovateľ pri predpokladanej kardiotoxicite. Za takýchto okolností treba zvážiť benefit pri pokračovaní v terapii oproti možnému riziku, kedy by mohlo dôjsť k ireverzibilnému poškodeniu srdca.

Srdcová dekompenzácia sa môže vyskytnúť po vysokých kumulatívnych dávkach aj bez predchádzajúcich zmien na EKG.

Daunoblastina®, ako väčšina protinádorových liekov, vykazuje karcinogénny potenciál u zvierat v experimentálnych štúdiách.

Daunoblastina®môže spôsobiť červené sfarbenie moču 1 – 2 dni po jej podaní.

Ak roztok príde do kontaktu s kožou alebo sliznicou, treba takto postihnuté miesto ihneď dôkladne očistiť.

Daunoblastina®sa nesmie používať ako antimikrobiálny liek, hoci môže vykazovať určitý mikrobiálny účinok.


4.5 Liekové a iné interakcie


Daunoblastina®sa môže používať v kombinácii s inými liekmi; avšak tieto sa nesmú miešať v jednej injekčnej striekačke. Pozor na zvýšenú toxitu pri súčasnom používaní s inými cytostatikami.4.6 Gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii dostatočné informácie, či liek ovplyvňuje fertilitu u mužov a žien, či má teratogénny účinok alebo iné poškodzujúce účinky na plod.

Podľa výsledkov experimentálnych údajov sa predpokladá, že Daunoblastina®môže znižovať vitalitu plodu. U gravidných žien sa musí starostlivo zvážiť možné riziko liečby pre plod alebo embryo oproti prínosu z liečby.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je známe.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšími a najzávažnejšími nežiaducimi účinkami sú myelosupresia a kardiotoxicita (pozri tiež časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

Alopécia patrí medzi časté, ale reverzibilné nežiaduce účinky po ukončení liečby.

Stomatitída, ktorá obvykle nesprevádza samotnú liečbu, sa môže objaviť 5 – 10 dní po podaní lieku; prejavuje sa bolestivými mapami alebo eróziou po stranách jazyka a na sublinguálnej sliznici.

Vyskytnúť sa môžu gastrointestinálne problémy ako nauzea, dávenie a hnačka.

V prípade mimožilového podania lieku môžu vzniknúť závažné lézie tkaniva a môže sa vyskytnúť nekróza; venózna skleróza sa vyskytla pri aplikácii lieku do malých žíl alebo pri opakovanom podaní do tej istej žily (pozri tiež časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania).


4.9 Predávkovanie


Nie sú známe prípady predávkovania.

V prípade vzniku predávkovania má byť liečba symptomatická.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina:cytostatiká / cytostatické antibiotiká a príbuzné látky / antracyklíny a príbuzné látky / daunorubicín

ATC kód: L01DB02


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Je známe, že antracyklíny môžu interferovať s rôznymi biochemickými alebo biologickými funkciami eukaryotických buniek, presný mechanizmus cytotoxického a/alebo antiproliferatívneho účinku daunorubicínu však nie je ešte známy.

Daunorubicín vytvára komplexy s DNA tým, že sa vsunie medzi páry báz nukleotidov. V dôsledku takejto interkalácie dochádza k inhibícii syntézy DNA a DNA-dependentnej syntézy RNA.

Daunorubicín tiež môže interferovať s polymerázovou aktivitou, modifikujúcou reguláciu génovej expresivity a vyvoláva oxidačno-redukčné reakcie, so vznikom vysoko reaktívnych alebo vysoko toxických voľných radikálov.

Antiproliferatívny a cytotoxický účinok daunorubicínu môže byť dôsledkom jedného alebo viacerých uvedených mechanizmov, prípadne iných mechanizmov.

Daunorubicín je maximálne cytotoxický v S-fáze, ale nie je cyklovo alebo fázovo špecifické liečivo.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Daunorubicín sa neabsorbuje z gastrointestinálneho traktu. Pretože silne dráždi tkanivá, podáva sa výhradne intravenózne. Za týchto podmienok je kompletná jeho absorpcia.


Distribúcia

Po intravenóznom podaní sa daunorubicín značne distribuje do tkanív, maximálne hladiny dosahuje v slezine, obličkách, pľúcach a srdci.

Nepredpokladá sa, že daunorubicín prechádza hematoencefalickou bariérou, ale prestupuje placentou. Nie je známe, či sa vylučuje do materského mlieka.


Metabolizmus

Daunorubicín sa úplne metabolizuje v pečeni a ostatných tkanivách, predovšetkým cytoplazmovými aldo-keto reduktázami. Hodinu po podaní sa v plazme nachádza aktívny metabolit daunorubicinol (13-OH daunorubicín). Ostatné metabolity vznikajú redukciou glykozidov na aglykóny s malým alebo žiadnym cytotoxickým účinkom, ktoré sa menia demetyláciou a konjugáciou sulfátu a glukuronidu mikrozomálnymi enzýmami.


Vylučovanie

Po rýchlej i.v.aplikácii maximálne plazmatické koncentrácie daunorubicínu a jeho metabolitov klesajú trojfázovo, zatiaľ čo plazmatické koncentrácie nezmeneného daunorubicínu klesajú dvojfázovo. Priemerný plazmatický polčas eliminácie iniciálnej fázy je približne 45 minút a terminálnej fázy približne 18 hodín. Terminálny polčas eliminácie daunorubicinolu presahuje 24 hodín.

Daunorubicín a jeho metabolity sa vylučujú močom a žlčou. Približne 40 % dávky sa eliminuje žlčou. Eliminácia lieku a jeho metabolitov močom predstavuje približne 14 – 23 % podanej dávky, väčšina podanej dávky sa vylúči počas prvých 3 dní. Po prvých 24 hodinách sa liek vylučuje močom prevažne vo forme daunorubicinololu.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Hodnota LD50daunorubicínu bola 17,3 - 20,00 mg/kg u myší, resp. 13,0 - 15,0 mg/kg u potkanov, resp. približne 5,0 mg/kg u psov. Hlavné cieľové orgány po jednorazovej dávke sú hemolymfopoetický systém a zvlášť u psov gastrointestinálny trakt.

Toxický účinok po opakovaných dávkach sa skúmal u králikov, psov a u opíc. Hlavné cieľové orgány daunorubicínu boli hemolymfopoetický systém, gastrointestinálny trakt, obličky, pečeň a reprodukčné orgány samcov aj samíc. Štúdie subakútnej toxicity a kardiotoxicity potvrdili, že daunorubicín je kardiotoxický u všetkých laboratórnych zvierat.

Skúšky in vitroaj in vivopotvrdili, že daunorubicín je genotoxický, toxický na reprodukčné orgány, embryotoxický u potkanov a králikov a teratogénny u potkanov. Nie sú k dispozícii údaje o podávaní daunorubicínu zvieratám počas perinatálneho a postnatálneho vývoja a takisto o prechode lieku do materského mlieka. Daunorubicín, podobne ako ostatné antracyklíny a iné cytotoxické lieky, je karcinogénny u potkanov. Štúdie toxicity dokázali, že perivenózna extravazácia lieku spôsobila nekrózu tkaniva.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Prášok na injekčný roztok:mannitolum

Rozpúšťadlo: natrii chloridum, aqua ad iniectabilia


 1. Inkompatibility


Daunoblastina®sa nesmie miešať s inými liekmi v jednej injekčnej striekačke.

Daunoblastina®sa nesmie miešať s heparínom, nakoľko tieto lieky sú navzájom chemicky inkompatibilné a došlo by k precipitácii.


6.3 Čas použiteľnosti


48 mesiacov6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte na suchom a chladnom mieste.


Pripravený roztok je chemicky stabilný počas 24 hodín, ak sa uchováva pri teplote do 25 °C, chránený pred svetlom a 48 hodín, ak sa uchováva pri teplote 2 °C - 8 °C (v chladničke). Avšak z mikrobiologického hľadiska sa má pripravený injekčný roztok použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, čas skladovania počas používania a podmienky uchovávania pred použitím sú na zodpovednosti používateľa a za normálnych okolností by nemali presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 °C – 8 °C (v chladničke), pokiaľ rekonštitúcia neprebehla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Nepoužitá časť roztoku sa musí znehodnotiť.


6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia


Vnútorný obal:

Prášok na injekčný roztok: injekčná liekovka z bezfarebného skla typu I so zátkou, butylový uzáver.

Rozpúšťadlo: ampulka z bezfarebného skla typu I s uzatvoreným koncom a so systémom otvorenia v jednom bode (OPC – “One Point Cut“).


Vonkajší obal:

písomná informácia pre používateľov, papierová skladačka.


Veľkosť balenia: 1 injekčná liekovkas práškom (20 mg daunorubicíniumchloridu) a 1 ampulkas rozpúšťadlom (10 ml)


6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom


Liek sa rozpustí vo vode na injekciu, resp. vo fyziologickom roztoku. Na maximálne zníženie tvorby aerosolu počas prípravy je v liekovke podtlak: pri prepichovaní zátky ihlou je potrebná zvláštna opatrnosť. Počas prípravy je nutné vyhnúť sa akejkoľvek inhalácii aerosolu.

Roztok sa musí podávať výhradne intravenóznou injekciou; najlepšie je liek podávať injekciou do hadičky s kvapkajúcou infúziou vo fyziologickom roztoku po uistení sa, že ihla je správne zavedená do žily. Takýmto postupom sa znižuje riziko liekovej extravazácie a zabezpečuje sa prepláchnutie žily po podaní.

Podávanie do žily malého kalibru a opakované podávanie do tej istej žily môže viesť k skleróze žily.

Vzhľadom na toxicitu liečiva sa musia dodržať nasledujúce ochranné opatrenia:

 • personál má byť poučený o správnych postupoch pri príprave a zaobchádzaní s cytostatikami;

 • pri zaobchádzaní s liečivom sa musia používať ochranné pomôcky: okuliare, plášť, maska a rukavice na jedno použitie;

 • príprava má prebiehať v oddelenom priestore (najlepšie v digestore s laminárnym prúdením vzduchu). Pracovný povrch má tvoriť absorbujúci papier s plastovým podkladom určeným na jedno použitie;

 • všetky pomôcky použité pri riedení, podávaní alebo čistení vrátane rukavíc sa musia znehodnotiť.

Pri náhodnom kontakte lieku s pokožkou alebo vniknutí do očí sa má postihnuté miesto okamžite opláchnuť veľkým množstvom vody, vody s mydlom alebo roztokom hydrogénuhličitanu sodného (sódy bikarbóny) a vyhľadať lekárske ošetrenie.

Pokvapkané alebo poliate predmety a plochy sa majú umyť najprv roztokom chlórnanu sodného (1 % voľného chlóru) a následne vodou. Všetky čistiace materiály sa musia znehodnotiť.


Nepoužitá časť roztoku sa musí znehodnotiť.7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road

Sandwich, Kent CT13 9NJ

Veľká Británia


8. Registračné číslo


44/0321/91-C/S


9. Dátum registrácie/Predĺženie registrácie:


Dátum prvej registrácie:11.11.1991 Predĺženie registrácie do:30.11.200610. Dátum revízie textu

November 2006


6/6


DAUNO_sSPC_appr_nov2006_cc

DAUNOBLASTINA