+ ipil.sk

DENERELPríbalový leták


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/07196Písomná informácia pre používateľOV


DENEREL

ketotifeni hydrogenofumaras


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je Denerel a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Denerel

3. Ako užívať Denerel

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Denerel

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE DenerelA NA ČO SA POUŽÍVA


Ketotifén je jeden zo skupiny antialergických liekov, tlmí zápalovú odpoveď, ktorou organizmus reaguje na určité látky.


Denerel sa používa na dlhodobú prevenciu astmy, alergickej bronchitídy a astmatických príznakov, ktoré sa spájajú so sennou nádchou. Podáva sa na zníženie častosti a závažnosti záchvatov, ale nezastaví záchvat, ak sa už začal. Denerel sa používa na prevenciu a liečbu niektorých alergických ochorení, ako je žihľavka, zápal kože, alergická nádcha a zápal očných spojoviek.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Denerel


Neužívajte Denerel

- keď ste alergický (precitlivený) na ketotifén alebo na niektorú z ďalších zložiek.


Buďte zvlášť opatrný priužívaníDenerelu

Pred začiatkom liečby informujte svojho lekára alebo lekárnika:

 • keď trpíte na nejaký druh infekcie.

 • keď trpíte na epilepsiu.


Užívanie iných liekov

Informujte svojho lekára, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • lieky na cukrovku (diabetes mellitus)

 • iné lieky na astmu

 • sedatíva

 • lieky na depresiu alebo pocit strachu

 • antihistaminiká.


Denerel môže zvýšiť účinok sedatív, liekov na depresiu alebo pocit strachu alebo antihistaminík.

Pokiaľ vám to váš lekár neprikáže, neprestaňte užívať iné lieky na astmu.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Denerelu s jedlom a nápojmi

Počas liečby Denerelom nesmiete piť alkohol. Denerel môže zvýšiť účinok alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie

Pred začiatkom liečby informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak

 • ste tehotná alebo by ste mohli byť. Ak otehotniete počas liečby Denerelom, informujte ihneď lekára.

 • dojčíte.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Hlavne na začiatku liečby Denerelom môžete pociťovať ospalosť alebo spomalené reakcie. Neveďte motorové vozidlo alebo neobsluhujte stroje, pokiaľ nemáte istotu, že uvedené účinky sa u vás nevyskytnú.


3. AKO UŽÍVAŤ DENEREL


Denerel tablety sa prehĺtajú celé s malým množstvom vody. Denerel sa má užívať počas jedla.


O spôsobe dávkovania Denerelu rozhodne váš lekár. Vždy dodržujte jeho pokyny. Ak si nie ste niečím istý, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. Vždy sa riaďte pokynmi, nikdy nemeňte dávku, aj keď sa cítite lepšie.


Pre dospelých je zvyčajná dávka 1 mg (1 tableta) – 2 mg (2 tablety) dvakrát denne. U pacientov citlivých na tlmivé účinky liekov sa odporúča v prvom týždni ½ tablety dvakrát denne, potom pomaly zvyšovať až na plnú terapeutickú dávku.

Pre deti od 3 rokov je zvyčajná dávka 1 mg (1 tableta) dvakrát denne.


Vysadenie užívania Denerelu musí byť postupné, v priebehu 2-4 týždňov.


Ak užijete viac Denerelu ako máte

Ak ste náhodou užili príliš veľa Denerelu, kontaktujte neodkladne svojho lekára alebo lekárnika. Ak to nie je možné, choďte do najbližšej nemocnice. Vždy si zoberte obal so sebou, aby v nemocnici vedeli, čo ste užili.


Ak zabudnete užiť Denerel

Ak zabudnete užiť dávku Denerelu, užite ju hneď, keď si spomeniete. Ak sa blíži čas nasledujúcej dávky, užite len jednu dávku.


Ak prestanete užívať Denerel

Akokoľvek dobre sa cítite, neprestaňte užívať Denerel, pokiaľ vám to lekár nenariadi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Denerel môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak máte alergickú reakciu (sipavé dýchanie, červené hrče, opuchy, svrbenie), prestaňte užívať liek a ihneď informujte svojho lekára.

Iné nežiaduce účinky, ktoré sa môžu objaviť: útlm, ospalosť, závrat, sucho v ústach, príležitostne vzrušenosť, podráždenosť, nespavosť, nervozita a zvýšenie hmotnosti.

Ak sa niektoré z predchádzajúcich príznakov objavia, informujte svojho lekára alebo lekárnika.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ DENEREL


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tablety uchovávajte na suchom mieste, pri teplote nepresahujúcej 25°C, chráňte pred svetlom.

Tablety uchovávajte v originálnom obale.

Nepoužívajte Denerel po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Denerel obsahuje

Liečivo je ketotifeni hydrogenofumaras (hydrogénfumarát ketotifénia) 1,38 mg v 1 tablete ekvivalentné 1 mg ketotifenum (ketotifén).

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, prášková celulóza, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Denerel a obsah balenia

- Blistrové balenie po 30 tabliet.

- Vo fľaštičke z plastickej hmoty po 100 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Medochemie Ltd., Limassol, Cyprus


Výrobca:

Medochemie Ltd (Central Factory), 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011Limassol, Cyprus

Medochemie Ltd (Factory AZ),2 Michael Erakleous Street, Agios Athanassios Industrial Area,

Agios Athanassios, 4101, Limassol, Cyprus


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2015.3DENEREL

Súhrn údajov o lieku


Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. Názov lieku


DENEREL


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

Liečivo:

Každá tableta obsahuje 1,38 mg ketotifeni hydrogenofumaras, čo zodpovedá 1 mg ketotifenum.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. Lieková forma


Tablety

Vzhľad lieku: biele okrúhle, ploché tablety s priemerom 8 mm, s poliacou ryhou na jednej strane tablety.


 1. Klinické údaje


 1. Terapeutické indikácie

Dlhodobá profylaxia

 • bronchiálnej astmy (všetky formy, vrátane zmiešaných)

 • alergickej bronchitídy

 • astmatických príznakov spojených so sennou nádchou.

Denerelom nemožno prerušiť rozvinuté záchvaty astmy.


Profylaxia a liečba alergických ochorení postihujúcich viacero orgánových systémov:

 • akútna a chronická žihľavka

 • atopická dermatitída

 • alergická rinitída a konjunktivitída.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí

1 tableta (1 mg) dvakrát denne (s jedlom ráno a večer). U pacientov citlivých na tlmivé účinky liekov sa v prvom týždni liečby odporúča pomalé zvyšovanie dávkovania, ktoré je na začiatku 1/2 tablety dvakrát denne a zvyšuje sa až na plnú terapeutickú dávku. Ak je to potrebné, môže sa denná dávka zvýšiť až na 4 mg, t.j. 2 tablety dvakrát denne. Pri vyššej dávke možno očakávať zrýchlený nástup účinku.

Deti

Deti 3-ročné a staršie: 1 tableta dvakrát denne (s jedlom ráno a večer).

Poznámka

Dosiahnutie plného terapeutického účinku pri profylaxii bronchiálnej astmy si môže vyžiadať liečbu trvajúcu niekoľko týždňov. Preto sa odporúča, aby sa u pacientov, ktorých odpoveď na liečbu nie je primeraná počas niekoľkých týždňov, pokračovalo v liečbe Denerelom aspoň 2 - 3 mesiace.

Súčasná liečba bronchodilatátormi: ak sa súčasne s Denerelom podávajú bronchodilatátory, možno bronchodilatátory užívať menej často.

Ak je potrebné Denerel vysadiť, treba to urobiť postupne, počas 2 - 4 týždňov. Príznaky astmy sa môžu vrátiť.

Použitie u detí

Klinické pozorovania sa zhodujú s farmakokinetickými nálezmi a ukazujú, že na dosiahnutie optimálnych výsledkov u detí môžu byť potrebné vyššie dávky v mg/kg telesnej hmotnosti ako u dospelých. Tieto vyššie dávky sa znášajú rovnako dobre ako nižšie dávky (pozri tiež 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).

Použitie u starších pacientov

Skúsenosti s ketotifénom ukázali, že nie sú osobitné požiadavky na liečbu starších pacientov.


 1. Kontraindikácie

Precitlivenosť na ketotifén alebo na ktorúkoľvek zložku lieku (pozri 6.1 Zoznam pomocných látok).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Profylaktická a symptomatická liečba antiastmatikami nesmie byť vysadená náhle, keď sa začína s dlhodobou liečbou ketotifénom. Je to výnimočne dôležité dodržiavať pri systémovej liečbe kortikosteroidmi vzhľadom na možnosť nedostatočnosti nadobličiek u pacientov závislých na steroidoch. U týchto pacientov prestavba normálnej hypofýzovo-adrenálnej odpovede na stres môže trvať až rok.

Súčasné podávanie perorálnych antidiabetík, môže v niektorých prípadoch viesť k reverzibilnému poklesu počtu trombocytov. Preto sa u týchto pacientov má sledovať počet trombocytov.

Počas liečby ketotifénom sa veľmi zriedka zaznamenali kŕče. Pretože ketotifén môže znižovať prah pre kŕče, treba ho podávať opatrne pacientom s epilepsiou v anamnéze.


 1. Liekové a iné interakcie

Denerel môže potenciovať efekt alkoholu, pacienti musia byť informovaní o odporúčaní nepožívať alkoholické nápoje.

Denerel môže potenciovať efekt liekov tlmiacich CNS a antihistaminík.


 1. Gravidita a laktácia

Užívanie ketotifénu v tehotenstve sa neodporúča. Ketotifén sa pravdepodobne vylučuje do materského mlieka. Dojčenie musí byť počas terapie ketotifénom prerušené.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

V prvých dňoch liečby sa môžu zhoršiť reakcie pacientov, preto je pri vedení vozidiel a obsluhe strojov potrebná opatrnosť.


 1. Nežiaduce účinky

Ketotifén sa zvyčajne dobre toleruje, zvyčajne nežiaduce účinky vznikajú v úvode liečby a po niekoľkých dňoch spontánne vymiznú. Najčastejším efektom je útlm, ospalosť, závrat a sucho v ústach. Príležitostne sa objavili príznaky stimulácie centrálneho nervového systému, ako vzrušenosť, podráždenosť, nespavosť a nervozita. Popísalo sa tiež zvýšenie hmotnosti.

Zriedkavé sú prípady vzniku cystitídy. Veľmi zriedka môže ketotifén vyvolať zvýšenie pečeňových enzýmov a hepatitídu. Zaznamenali sa ojedinelé prípady závažných kožných reakcií (multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm), ktoré sa vyskytovali približne u 1 z 2 000 000 pacientov užívajúcich ketotifén.


 1. Predávkovanie

Medzi príznaky predávkovania ketotifénu patria ospalosť až silný útlm, zmätenosť, závrate, nystagmus, bolesti hlavy, dezorientácia, tachykardia, hypotenzia a reverzibilná kóma. Špeciálne u detí sa môže objaviť nadmerná vzrušivosť alebo kŕče. Vzhľadom na bradykardiu a dychovú depresiu je nutné prísne sledovanie. Na elimináciu lieku sa odporúča výplach žalúdka alebo vracanie. Pri vzrušenosti alebo kŕčoch sa môžu podať barbituráty s krátkodobým účinkom alebo benzodiazepíny. Ostatná liečba je symptomatická a podporná.


 1. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antialergikum, antiastmatikum

ATC kód: R06AX17


Ketotifén je nebronchodilatačný antiastmatický liek, ktorý inhibuje efekt určitých endogénnych substancií známych ako mediátory zápalu, a tak pôsobí antialergicky.

Experimentálne údaje ukazujú, že antiastmatická aktivita sa môže prejaviť vďaka inhibícii uvoľnenia známych alergických mediátorov, ako je histamín a leukotriény, potlačeniu aktivácie eozinofilov cytokínmi a tým potlačeniu postupu eozinofilov do oblasti zápalu a inhibícii rozvoja hyperaktivity dýchacích ciest, ktorá je spojená s aktiváciou trombocytov účinkom faktora aktivujúceho trombocyty (PAF) alebo je spôsobená nervovou aktiváciou následkom expozície alergénu alebo použitím sympatomimetík. Ketotifén je tiež nekompetitívny blokátor histamínových receptorov (H1).


 1. Farmakokinetické vlastnosti

Potrava neovplyvňuje biologickú dostupnosť. Po perorálnom podaní ketotifén sa skoro kompletne absorbuje. Vzhľadom na efekt prvého prechodu pečeňou približne 50%, biologická dostupnosť je tiež približne 50%. Vrchol plazmatickej koncentrácie sa dosiahne počas 2-4 hodín. Približne 75% ketotifénu sa viaže na plazmatické bielkoviny. Vylučovanie je bifázické, s krátkym polčasom 3 - 5 hodín, nasledovaný dlhším polčasom 21 hodín. Približne 1% ketotifénu sa vylučuje močom v nezmenenej forme počas 48 hodín a 60-70% vo forme metabolitov. Hlavným metabolitom je ketotifén-N-glukuronid. Zvyšok sa vylučuje stolicou.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita

V štúdiách akútnej toxicity ketotifénu na myšiach, krysách a králikoch sa stanovili hodnoty LD50vyššie ako 300 mg/kg telesnej hmotnosti pri perorálnom podaní a 5 – 20 mg/kg pri intravenóznom podaní. Nežiaduce účinky vyvolané predávkovaním boli dyspnoe a motorická excitácia, po ktorých nasledovali kŕče a ospalosť. Toxické príznaky sa objavili rýchlo a zmizli v priebehu niekoľkých hodín. Nedokázali sa kumulatívne alebo neskoré účinky. Nedokázal sa potenciál ketotifénu vyvolať kožnú precitlivenosť intrakutánnou injekciou u morčiat.

Mutagenita

Ketotifén a jeho metabolity nemali genotoxický potenciál, keď sa sledovala in vitroindukcia génovej mutácie v Salmonella typhimurium, chromozómové aberácie v bunkách V79 čínskeho škrečka alebo primárne poškodenie DNK v kultúrach krysích hepatocytov. Nepozoroval sa klastogénny účinok in vivo (cytogenetická analýza buniek kostnej drene čínskeho škrečka a stanovenie mikronukleov v kostnej dreni myši). Podobne sa nepozorovali mutagénne účinky na zárodkové bunky myších samcov v dominantnom letálnom teste.

Karcinogenita

U krýs, ktorým sa liečivo podávalo s potravou nepretržite po dobu 24 mesiacov, sa pri najvyššej znášanej dávke 71 mg/kg ketotifénu denne nezistil karcinogénny potenciál. Tumorogénne účinky sa nedokázali u myší, ktorým sa s potravou podávalo až 88 mg/kg telesnej hmotnosti po dobu 74 týždňov.

Reprodukčná toxicita

Embryotoxický alebo teratogénny potenciál ketotifénu sa nezistil u krýs a králikov. U krysích samcov podávanie liečiva po dobu 10 týždňov pred párením (t.j. dlhšie ako úplný spermatogénny cyklus) neovplyvnilo fertilitu pri znášanej dávke 10 mg/kg denne.

Na fertilitu krysích samíc, ako aj prenatálny vývoj, graviditu a odstavenie mláďat, ketotifén nemal nežiaduci vplyv pri perorálnom podávaní v dávkach do 50 mg/kg denne, hoci nešpecifická toxicita sa u gravidných samíc pozorovala pri dávkach 10 mg/kg a vyšších. Podobne sa nezistil nežiaduci účinok liečby v perinatálnej fáze. Ako následok toxicity u matiek sa zaznamenalo zníženie prežívania mláďat a spomalenie zvyšovania hmotnosti počas prvých dní postnatálneho vývoja pri vysokej hladine dávok 50 mg/kg denne.


 1. Farmaceutické informácie


 1. Zoznam pomocných látok

Lactosum monohydricum, cellulosum microcristallinum, croscarmellosum natricum, cellulosum pulvis, magnesii stearas.


 1. Inkompatibility

Nie sú známe.


 1. Čas použiteľnosti

Päť(5) rokov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte na suchom mieste, chráňte pred priamym svetlom, pri teplote nepresahujúcej 25°C.


 1. Druh obalu a obsah balenia

Tablety sú dodávané:

 • v blistrovom balení 3 x 10 tabliet

 • vo fľaštičke z plastickej hmoty (klinické balenie, 100 tbl)


Veľkosť balenia: 30 alebo 100 tabliet


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Medochemie Ltd, Limassol, Cyprus


 1. Registračné číslo

24/0031/98-S


 1. Dátum prvej registrácie/ predĺženia registrácie

13.1.1998


 1. Dátum revízie textu

február 2007


4DENEREL