+ ipil.sk

Depakine 400 mg/4 mlPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Depakine 400 mg/4 ml

prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

valproát sodný


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa:

1. Čo je Depakine 400 mg/4 ml a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Depakine 400 mg/4 ml

3. Ako užívať Depakine 400 mg/4 ml

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Depakine 400 mg/4 ml

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Depakine 400 mg/4 ml a na čo sa používa


Liečivo v Depakine 400 mg/4 ml je valproát sodný.

Depakine 400 mg/4 ml sa používa na liečbu rôznych typov epileptických záchvatov (padúcnice).

Depakine 400 mg/4 ml sa intravenózne (vnútrožilovo) podáva pacientom, u ktorých je perorálna liečba (cez ústa) prechodne nemožná.

Liečivo tohto lieku, valproát sodný, znižuje možnosť vzniku epileptických záchvatov, pričom nepôsobí utlmujúco a nevyvoláva ospanlivosť.

Môže sa užívať samostatne aj v kombinácii s inými liekmi na liečbu epilepsie.


 1. Čo potrebuje vedieť skôr, ako použijete Depakine 400 mg/4 ml


Nepoužívajte Depakine 400 mg/4 ml:

ak ste precitlivený (alergický) na valproát sodný (liečivo v Depakine 400 mg/4 ml),

ak máte aktívnu žltačku alebo nejaké aktívne ochorenie pečene,

ak sa vo vašej osobnej (alebo vašej rodinnej anamnéze) vyskytuje ťažký zápal pečene, najmä taký, ktorý bol vyvolaný užívaním liekov,

ak máte hepatálnu porfýriu (veľmi zriedkavé metabolické ochorenie).


Ak si myslíte, že sa u vás vyskytuje niektorý z uvedených problémov, alebo ak máte vo všeobecnosti nejakú pochybnosť, predtým než použijete Depakine 400 mg/4 ml, poraďte sa so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Depakine 400 mg/4 ml:

 • ak sa u vás alebo u vášho dieťaťa vyvinie ochorenie náhle a má rýchly priebeh, najmä počas prvých šiestich mesiacov liečby a najmä vtedy, ak sa dostavuje opakované vracanie, extrémna únava, bolesti v bruchu, ospalosť, slabosť, strata chuti do jedla, bolesti v nadbrušku, nutkanie na vracanie, žltačka (ožltnutie pokožky alebo očného bielka), opuchy nôh alebo zhoršenie epilepsie alebo celkový pocit nevoľnosti; v takom prípade MUSÍTE IHNEĎ KONTAKTOVAŤ SVOJHO LEKÁRA. Depakine 400 mg/4 ml môže u veľmi malého počtu pacientov pôsobiť na pečeň (a zriedkavo na pankreas).

 • ak má vaše dieťa menej ako 3 roky a užíva Depakine 400 mg/4 ml zároveň s inými antiepileptickými liekmi alebo má iné neurologické či metabolické ochorenie a ťažké formy epilepsie,

 • najmä vtedy, ak má vaše dieťa menej ako 3 roky, Depakine 400 mg/4 ml sa nesmie podávať spolu s kyselinou acetylsalicylovou ,

 • ak máte celkový lupus erythematosus (zriedkavé chronické autoimunitné ochorenie),

 • ak máte akékoľvek metabolické poruchy, najmä dedičné poruchy nedostatku enzýmov, ako napr. porucha močovinového cyklu, ktorá môže spôsobiť zvýšenú hladinu amoniaku v krvi,

 • ak máte poškodenú funkciu obličiek, váš lekár sa môže rozhodnúť sledovať hladinu valproátu sodného alebo upraviť vašu dávku,

 • ak v dôsledku zvýšenej chuti do jedla začnete priberať na hmotnosti,

 • u malého počtu pacientov liečených antiepileptikami, akým je valproát, sa vyskytli myšlienky na samopoškodenie alebo samovraždu. Ak sa kedykoľvek u vás vyskytnú takéto myšlienky, okamžite kontaktujte svojho lekára.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Neužívajte tento liek, ak ste tehotná alebo ste vo fertilnom (plodnom) veku, ak vám to priamo nenariadil váš lekár. Ak ste v plodnom veku, musíte používať počas liečby účinnú antikoncepciu.

Informácia pre ženy v plodnom veku


U žien, ktoré užívajú Depakine 400 mg/4 ml, je neplánované tehotenstvo nežiaduce. Musíte používať účinnú antikoncepčnú metódu a skôr, než sa rozhodnete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom.

Depakine 400 mg/4 ml nemá vplyv na účinnosť antikoncepcie, ktorá sa užíva ústami.


Depakine 400 mg/4 ml, môžezvýšiť riziko vrodenej chyby u vášho vyvíjajúceho sa dieťaťa, ako napríklad spina bifida (stav, pri ktorom kosti chrbtice nie sú dostatočne vyvinuté).


Bežné vyšetrovacie testy však obvykle umožňujú zistiť už v prvej časti tehotenstva poruchy plodu v maternici.


U detí narodených matkám, ktoré užívali Depakine 400 mg/4 ml počas tehotenstva, sa môžu vyskytnúť vývinové poruchy alebo autistické poruchy (autizmus je psychická porucha).


Informujte svojho lekára ihneď len čo sa dozviete, že ste tehotná, myslíte si, že môžete byť tehotná a užívate alebo ste užívali Depakine 400 mg/4 ml. Váš lekár sa môže rozhodnúť vašu liečbu ukončiť alebo pozmeniť a/alebo vám predpíše potravinový doplnok foláty (soli kyseliny listovej).V prípade bipolárnej afektívnej poruchy musí lekár zvážiť ukončenie liečby Depakine 400 mg/4 ml. V prípade epilepsie sa liečba valproátom nemá ukončiť, kým váš lekár nerozhodne, či existujú závažné riziká pre vás a vaše vyvíjajúce sa dieťa, z dôvodu nekontrolovanej epilepsie.


U novorodencov matiek, ktoré počas tehotenstva užívali Depakine 400 mg/4 ml, sa môžu objaviť problémy so zrážavosťou krvi, s nízkou hladinou cukru v krvi a zníženou funkciou štítnej žľazy.


Informácia pre ženy, ktoré plánujú otehotnieť(pozri Informáciu pre ženy v plodnom veku)

Skôr, než sa rozhodnete otehotnieť, informujte o tom svojho lekára. Váš lekár sa môže rozhodnúť vašu liečbu ukončiť alebo pozmeniť a/alebo vám predpíše potravinový doplnok foláty (soli kyseliny listovej).


Informácia pre ženy, ktoré otehotnejú v čase, keď užívajú Depakine 400 mg/4 ml(pozri Informáciu pre ženy v plodnom veku).

Ak otehotniete v čase, keď užívate Depakine 400 mg/4 ml, ihneď kontaktujte svojho lekára.


Dojčenie

Keďže do materského mlieka prestupujú len veľmi malé množstvá Depakinu 400 mg/4 ml, vo všeobecnosti nepredstavujú pre dieťa žiadne riziko a dojčenie sa obvykle nemusí prerušiť. Aj tak sa však musíte poradiť so svojím lekárom, či smiete svoje dieťa dojčiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Depakine 400 mg/4 ml môže u niektorých pacientov vyvolať ospalosť alebo závraty, a to najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s inými antiepileptickými liekmi alebo benzodiazepínmi. Skôr než sa rozhodnete viesť auto, obsluhovať stroje alebo vykonávať činnosti, ktoré môžu byť nebezpečné keď ste ospalý alebo máte závraty, overte si, ako reagujete na Depakine 400 mg/4 ml.


Iné lieky a Depakine 400 mg/4 ml

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Obzvlášť informujte svojho lekára alebo ak užívate nejaký z nasledujúcich liekov:

 • neuroleptiká (používané pri liečbe psychických porúch),

 • lieky používané pri liečení depresie,

 • benzodiazepíny, používané ako lieky na spanie alebo pri liečení strachu,

 • iné lieky používané na liečbu epilepsie vrátane fenobarbitalu, fenytoínu, primidónu, lamotrigínu, karbamazepínu, topiramátu

 • zidovudín (používaný na liečbu HIV a AIDS),

 • meflochín (používaný na liečbu alebo prevenciu malárie),

 • salicyláty (kyselina acetylsalicylová); pozri tiež „Deti mladšie ako 3 roky“ v časti 2. Skôr ako užijete Depakine 400 mg/4 ml,

 • antikoagulanciá (používané ako prevencia krvných zrazenín),

 • cimetidín (používaný pri liečbe žalúdočných vredov),

 • erytromycín, rifampicín (antibiotiká),

 • karbapenémy (antibiotiká používané na liečbu bakteriálnych infekcií). Je nutné sa vyhnúť kombinácii kyseliny valproovej a karbapenémov, keďže môže spôsobiť pokles účinku valproátu sodného.


Tieto lieky a niektoré iné môžu byť ovplyvnené Depakinom 400 mg/4 ml, alebo ovplyvniť jeho pozitívny účinok. Môže sa stať, že budete potrebovať odlišné množstvá vášho lieku, alebo budete musieť užívať iné lieky. Váš lekár alebo lekárnik vám poradia.


Váš lekár a lekárnik vám poskytnú viac informácií o liekoch, pri ktorých musíte byť opatrný alebo ktorým sa budete musieť vyhýbať počas užívania Depakinu 400 mg/4 ml.


 1. Ako užívať Depakine 400 mg/4 ml


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Denná dávka má byť nastavená v závislosti od veku a telesnej hmotnosti, avšak do úvahy treba brať aj individuálnu znášanlivosť valproátu sodného.

Depakine 400 mg/4 ml sa intravenózne (vnútrožilovo) podáva pacientom, u ktorých je perorálna liečba (cez ústa) prechodne nemožná.


Optimálna dávka sa určí hlavne na základe klinických výsledkov.


Depakine 400 mg/4 ml intravenózne podávanie:

Pacienti, ktorí sa už úspešne liečia liekom Depakine 400 mg/4 ml môžu pokračovať v liečbe s rovnakou dávkou použitím kontinuálnej alebo rýchlej infúzie, napr. pacient stabilizovaný na dennú dávku 25 mg/kg môže pokračovať infúziou s prietokom 1 mg/kg/hodina.


Ostatným pacientom sa na začiatku môže podať pomalá intravenózna injekcia (viac ako 3 minúty), zvyčajne 15 mg/kg, potom pokračovať infúziou pri prietoku 1-2 mg/kg/hodina, potom upravovať podľa klinickej odpovede.

Po ukončení intravenózneho (vnútrožilového) podávania možno pokračovať perorálnou liečbou (cez ústa) valproátom v zvyčajných dávkach.


Trvanie liečby

Užívajte liek Depakine 400 mg/4 ml tak dlho, ako vám ho lekár predpisuje.


Ak sa vám podá viac Depakinu 400 mg/4 ml ako má

Predávkovanie Depakinom 400 mg/4 mlmôže byť nebezpečné. Ihneď kontaktujte svojho lekára.


Ak prestanete užívať Depakine 400 mg/4 ml

Neprestaňte užívať alebo nezmeňte dávkovanie Depakinu 400 mg/4 ml bez posúdenia vaším lekárom. Ak prestanete liek užívať bez odporúčania vášho lekára, váš stav sa môže zhoršiť.


Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom

Depakine 400 mg/4 ml pre i.v. použitie:

Aby sa rozpustilo príslušné množstvo lyofilizátu injekčne sa doň aplikuje rozpúšťadlo.


Depakine 400 mg/4 ml i.v. sa má rozpúšťať priamo pred použitím a pripravený infúzny roztok sa má použiť do 24 hodín. Každá časť nepoužitá do 24 hodín sa musí zničiť.


Depakine 400 mg/4 ml i.v. sa má podávať priamou pomalou i.v. injekciou alebo infúziou, s použitím samostatnej intravenóznej linky, ak sa infúzne podávajú aj iné lieky.


Intravenózny roztok je vhodný pre infúziu v PVC, polyetylénovej alebo sklenenej nádobe.

VYHRADENÉ PRE NEMOCNIČNÉ POUŽITIE!


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, Depakine 400 mg/4 ml môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Zriedkavo sú závažné, väčšinou však nie sú závažné. Obvykle sú zvratné. V prípade niektorých vedľajších účinkov môžete potrebovať lekárske ošetrenie.

 • nevoľnosť, alebo bolesti žalúdka, hnačka najmä na začiatku liečby,

 • útlm, nervové (extrapyramídové) poruchy,

 • poruchy pamäti,

 • bolesti hlavy,

 • abnormálne pohyby očí,

 • poruchy kožnej citlivosti ako svrbenie, mravčenie,

 • poruchy vnímania a myslenia,

 • znížená činnosť štítnej žľazy prejavujúca sa pocitom únavy, pomalosťou a depresiou,

 • zmeny správania ako stav zmätenosti, agresia, telesný nepokoj, porucha pozornosti, nepokoj spojený so zvýšenou aktivitou, poruchy učenia, ktoré sa prejavujú najmä u detí,

 • tras (tremor), ospalosť, nestabilita pri chôdzi,

 • zvýšený úbytok kostnej hmoty a zlomeniny u pacientov, ktorí sú dlhodobo liečení Depakinom,

 • motýľovité sčervenanie tváre, ktoré je prejavom chronickej zápalovej celý organizmus postihujúcej autoimunitnej choroby (systémový lupus erythematosus),

 • reakcie pokožky, ako napr. vyrážky,

 • prechodná strata vlasov,

 • zmeny v menštruačnom cykle žien,

 • problémy s počutím,

 • alergické reakcie,

 • opuchy dolných končatín (edém),

 • nárast telesnej hmotnosti,

 • problémy s obličkami. Nočné pomočovanie alebo častejšie nutkanie na močenie.


Ak zaznamenáte niektoré z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, ihneď informujte svojho lekára. Je možné, že budete potrebovať súrnu lekársku pomoc:


 • zmeny vedomia, zvláštne správanie spojené alebo bez spojitosti s častejšími alebo ťažšími epileptickými záchvatmi, stratou chuti do života, najmä ak sa zároveň užíva fenobarbital a topiramát alebo ak sa náhle zvýšilo dávkovanie Depakine 400 mg/4 ml;

 • opakované vracanie, extrémna únava, bolesti brucha, ospalosť, slabosť, strata chuti do jedla, bolesti nad žalúdkom, nevoľnosť, žltačka (ožltnutie pokožky alebo očného bielka), opuchy končatín alebo zhoršenie epilepsie alebo celkový pocit, že vám nie je dobre;

 • problémy so zrážavosťou krvi, neobvyklé výsledky testov faktorov zrážania;

 • zlyhávanie krvotvorby;

 • nekontrolovateľné krvácanie;

 • tvorba spontánnych podliatin alebo krvácanie;

 • pľuzgiere s časťami oddeľujúcej sa pokožky;

 • závažný pokles bielych krviniek, zlyhanie kostnej drene, niekedy odhalené pri horúčke a pri ťažkostiach s dýchaním;

 • slabosť, hučanie v ušiach, závraty, bledosť, ktoré sú prejavom chudokrvnosti - znížené množstvo krvného farbiva a červených krviniek, zmeny veľkosti ich objemu;

 • ostrá bolesť na hrudi zvyšujúca sa kašľom a vdychovaním vzduchu, ktorá je spôsobená nadmerným množstvom tekutiny v pleurálnej dutine (priestorom medzi pľúcami a vnútornou stranou hrudnej steny);

 • zmätenosť, ktorá môže byť dôsledkom znížených hladín sodíka vo vašej krvi;

 • bolestivé svrbivé hrče (najčastejšie okolo očí, pier, hrdla a niekedy aj rúk a nôh) vyvolané alergiou

 • príznaky precitlivenosti na lieky, horúčka, zväčšenie lymfatických uzlín a možné poškodenie funkcie iných orgánov.


U pacientov s cukrovkou užívajúcich Depakine 400 mg/4 ml môžu vyjsť falošne pozitívne výsledky na vylučovanie ketónov.

Niekoľko minút po injekcii sa môže objaviť nevoľnosť alebo závrat, ktoré však po niekoľkých minútach samovoľne zmiznú.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


 1. Ako uchovávať Depakine 400 mg/4 ml


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedenýna obale.

Uchovávajte pri teplote 15-25°C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Depakine 400 mg/4 ml obsahuje

- Liečivo je valproát sodný.

- Ďalšie zložky sú: voda na injekciu.


Ako vyzerá Depakine 400 mg/4 ml a obsah balenia

Veľkosť balenia: 4 fľaštičky s lyofilizovaným práškom, 4 ampulky rozpúšťadla.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená v januári 2013.

6


Depakine 400 mg/4 ml

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Depakine 400 mg/4 ml


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo:

400 mg valproátu sodného v 1 ampulke.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Depakine sa intravenózne podáva pacientom, u ktorých je perorálna liečba prechodne nemožná:


Na liečbu generalizovanej epilepsie, najmä s nasledujúcimi druhmi záchvatov:

 • absencie

 • myoklonické záchvaty

 • tonicko-klonické záchvaty

 • atonické záchvaty

 • zmiešané záchvaty


ako aj pri parciálnej epilepsii:

 • jednoduché alebo komplexné záchvaty

 • sekundárne generalizované záchvaty

 • špecifické syndrómy (Westov, Lennoxov-Gastautov)


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Denná dávka má byť nastavená v závislosti od veku a telesnej hmotnosti, avšak do úvahy treba brať aj individuálnu znášanlivosť valproátu sodného.


Optimálna dávka sa určí hlavne na základe klinických výsledkov. V prípade nedostatočnej kontroly epileptických záchvatov alebo pri podozrení na nežiaduce účinky sa má, okrem klinického sledovania, zvážiť aj vyšetrenie hladiny kyseliny valproovej.

Nebola preukázaná korelácia medzi dennou dávkou, koncentráciou v sére a terapeutickým účinkom. Publikovaný účinný rozsah je zvyčajne 40 - 100 mg/liter (300 - 700 mol/liter).


Depakine intravenózne podávanie

Pacienti, ktorí sa už úspešne liečia perorálne liekom Depakine môžu pokračovať v liečbe s rovnakou dávkou použitím kontinuálnej alebo opakovanej infúzie, napr. pacient stabilizovaný na dennú dávku 25 mg/kg môže pokračovať infúziou s prietokom 1 mg/kg/hodina.


Ostatným pacientom sa na začiatku môže podať pomalá intravenózna injekcia (v trvaní viac ako 3 minúty), zvyčajne 15 mg/kg, potom pokračovať infúziou pri prietoku 1 - 2 mg/kg/hodina, potom upravovať podľa klinickej odpovede.


Po ukončení parenterálneho podávania pokračovať perorálnou liečbou valproátom v zvyčajných dávkach. Podľa klinických štúdií neexistuje skúsenosť s intravenóznou liečbou valproátom dlhšou ako 2 týždne.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo

 • Akútna hepatitída

 • Chronická hepatitída

 • Ťažká hepatitída v osobnej alebo rodinnej anamnéze, spôsobená najmä liekmi

 • Hepatálna porfýria


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia


Porucha funkcie pečene

Podmienky vzniku:

Výnimočne sa vyskytlo ťažké poškodenie pečene, končiace niekedy až fatálne.

Skúsenosti s epilepsiou dokazujú, že najrizikovejšou skupinou pacientov, najmä v prípade kombinovanej antikonvulzívnej terapie sú dojčatá a deti do 3 rokov s ťažkými epileptickými záchvatmi, predovšetkým tie s poškodením mozgu, mentálnou retardáciou a (alebo) vrodenými metabolickými alebo degeneratívnymi poruchami.

Po dosiahnutí veku 3 rokov sa incidencia výrazne znižuje a s vekom postupne klesá.

Vo viacerých prípadoch sa poškodenie pečene môže vyskytnúť počas prvých 6 mesiacov liečby.


Klinické príznaky:

Klinické symptómy umožňujú včasnú diagnózu. Hlavne u rizikových pacientov treba brať do úvahy nasledujúce príznaky, ktoré môžu predchádzať ikteru (pozri časť 4.4):

 • nešpecifické symptómy, zvyčajne s náhlym začiatkom, ako asténia, anorexia, letargia, ospalosť, ktoré sú niekedy spojené s opakovaným vracaním a bolesťou brucha.

 • u pacientov s epilepsiou, opakovanie epileptických záchvatov, napriek tomu, že liečba pokračuje.

Pacienti (alebo v prípade detí ich rodina) majú byť poučení, že v takýchto a akýchkoľvek iných prípadoch majú okamžite informovať lekára. Okamžite je potrebné klinické vyšetrenie a funkčné vyšetrenie pečene.


Diagnostika:

Pred začatím liečby a potom periodicky počas prvých šiestich mesiacov liečby sa majú vyšetrovať pečeňové testy. Najdôležitejšie vyšetrenie spomedzi vyšetrení monitorujúcich syntézu proteínov je protrombínový čas. Ak je protrombínový čas výrazne nízky súčasne s inými biologickými parametrami (výrazné zníženie fibrinogénu a koagulačných faktorov, zvýšenie hladiny bilirubínu a transamináz), musí sa terapia Depakinom prerušiť. Prerušenie je potrebné aj v prípade užívania salicylátov, keďže tieto sú metabolizované rovnakým spôsobom.


Pankreatitída

Veľmi zriedkavo bola hlásená ťažká pankreatitída, ktorá môže končiť smrťou. Najviac ohrozené sú malé deti. Toto riziko klesá s vekom. Rizikovými faktormi môžu byť ťažké epileptické záchvaty, neurologické poškodenia alebo antikonvulzívna liečba. Zlyhanie pečene s pankreatitídou zvyšuje riziko fatálneho konca.

Pacienti, ktorí majú akútne bolesti brucha majú byť okamžite vyšetrení. V prípade pankreatitídy sa má podávanie valproátu prerušiť.


Ženy vo fertilnom veku(pozri časť 4.6)

Tento liek nesmú užívať ženy vo fertilnom veku, ak to nie je úplne nevyhnutné(t.j. v situáciách, keď iná liečba nie je účinná alebo nie je tolerovaná). Treba to posúdiť predtým, ako sa Depakine predpíše po prvýkrát alebo vtedy, ak žena vo fertilnom veku liečená Depakine plánuje otehotnieť. Ženy vo fertilnom veku musia počas liečby používať účinnú antikoncepciu.


Suicidálne myšlienky a správanie

Pri liečbe antiepileptikami v niekoľkých indikáciách boli u pacientov hlásené suicidálne myšlienky a správanie. Metaanalýza randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií s antiepileptikami ukázala malé zvýšenie rizika suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika u valproátu.

Pacientov je preto potrebné sledovať na príznaky a symptómy suicidálnych myšlienok a správania a je potrebné zvážiť vhodnú liečbu. Pacientom (a opatrovateľom pacientov) je potrebné odporučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa objavia príznaky suicidálnych myšlienok alebo správania.


Opatrenia pri používaní

Funkčné pečeňové testy sa majú vykonať pred začatím liečby (pozri časť 4.3) a počas prvých šiestich mesiacov periodicky hlavne u rizikových pacientov (pozri časť 4.4). Podobne ako pri iných antiepileptikách môže byť zaznamenané mierne zvýšenie pečeňových enzýmov, hlavne na začiatku terapie. Toto zvýšenie je len prechodné a izolované, bez klinických príznakov. U rizikových pacientov sa odporúča podrobné laboratórne vyšetrenie (vrátane protrombínového času), v prípade potreby je možné dávku upraviť a testy vykonať znova.


Pred začatím liečby, pred operáciou alebo v prípade spontánnych podliatin alebo krvácania sa odporúča vykonať krvné testy (krvný obraz, vrátane počtu trombocytov, čas zrážania a koagulačné testy) (pozri časť 4.8).


Výnimočne sa počas liečby liekom Depakine zaznamenali poruchy imunity, je potrebné zvážiť prínos liečby liekom Depakine oproti možnému riziku u pacientov s lupus erythematosus.


Pri poruche enzýmov zasahujúcich do cyklu tvorby močoviny sú potrebné metabolické testy kvôli riziku hyperamoniémie spôsobenej valproátom.


Súčasné užívanie kyseliny valproovej/valproátu sodného a karbapenémov sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Pacienti majú byť upozornení na možné riziko zvýšenia telesnej hmotnosti na začiatku terapie a má sa zvoliť vhodná stratégia na minimalizovanie tohoto rizika (pozri časť 4.8)


Počas liečby valproátom sa neodporúča konzumovať alkohol.


Deti:Monoterapia sa odporúča u detí mladších ako 3 roky, ale pred začatím liečby je potrebné zvážiť možný prínos oproti riziku poškodenia pečene alebo pankreatitídy u týchto pacientov (pozri časť 4.4).


Treba sa vyhnúť súčasnému užívaniu salicylátov u detí mladších ako 3 roky kvôli riziku toxického poškodenia pečene.


Renálna insuficiencia:u pacientov s renálnou insuficienciou môže byť potrebné dávku znížiť. Keďže monitorovanie plazmatickej koncentrácie môže byť zavádzajúce, dávku prispôsobujeme výsledkom klinického monitorovania (pozri časť 5.2).


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinok valproátu na iné lieky


Neuroleptiká, MAO inhibítory, antidepresíva a benzodiazepíny

Depakine môže zosilňovať účinok niektorých psychotropných látok ako sú neuroleptiká, inhibítory MAO, antidepresíva a benzodiazepíny. Odporúča sa preto klinické monitorovanie a úprava dávky podľa potreby.


Lítium

Depakine nemá žiadny účinok na hladinu lítia v sére.


Fenobarbital

Depakine zvyšuje plazmatickú koncentráciu fenobarbitalu (v dôsledku inhibície hepatálneho katabolizmu) a môže viesť k sedácii, najmä u detí. Preto sa odporúča klinické monitorovanie počas prvých 15 dní kombinovanej liečby s okamžitým znížením dávky fenobarbitalu, ak dôjde k sedácii a stanovením hladiny fenobarbitalu v plazme, ak je nutné.


Primidon

Depakine zvyšuje hladinu primidonu v plazme a zosilňuje jeho nežiaduce účinky (ako napr. sedatívne), tieto účinky pri dlhodobej liečbe prestanú. Klinické monitorovanie sa odporúča najmä na začiatku kombinovanej liečby s úpravou dávky, ak je potrebné.


Fenytoín

Depakine znižuje celkovú hladinu fenytoínu v plazme. Okrem toho Depakine zvyšuje hladinu voľného fenytoínu a môže spôsobiť symptómy predávkovania (kyselina valproová uvoľňuje fenytoín z väzby na bielkoviny a znižuje jeho hepatálny katabolizmus). Preto sa odporúča klinické monitorovanie. V prípade, že sa stanovuje hladina fenytoínu v plazme, musí sa hodnotiť voľná forma.


Karbamazepín

V prípade podávania valproátu s karbamazepínom sa zaznamenala klinická toxicita, pretože valproát môže zosilniť toxický účinok karbamazepínu.

Klinické monitorovanie sa odporúča najmä na začiatku kombinovanej liečby s úpravou dávky, ak je potrebné.


Lamotrigín

Depakine znižuje metabolizmus lamotrigínu a zvyšuje priemerný polčas lamotrigínu približne o dvojnásobok. Táto interakcia môže spôsobiť zvýšenú toxicitu lamotrigínu, najmä závažnú kožnú vyrážku. Preto sa odporúča klinické monitorovanie a v prípade potreby úprava dávky(dávka lamotrigínu sa zníži).


Zidovudín

Valproát môže zvýšiť hladinu zidovudínu v plazme až na toxickú.


Felbamát

Kyselina valproová môže znížiť priemerný klírens felbamátu až o 16 %.


Účinky iných liekov na valproát

Antiepileptiká indukujúce hepatálne enzýmy (vrátane fenytoínu, fenobarbitalu, karbamazepínu) znižujú hladinu kyseliny valproovej v sére. V prípade kombinovanej liečby sa dávka musí upraviť na základe klinickej odpovede a sledovania plazmatických hladín.


Na druhej strane, kombinácia felbamátua valproátu znižuje klírens kyseliny valproovej o hodnoty v rozmedzí 22% až 50% a v dôsledku toho zvyšuje plazmatickú koncentráciu kyseliny valproovej.Je potrebné monitorovať hladinu valproátu v krvi.


Meflochínurýchľuje metabolizmus kyseliny valproovej a má konvulzívne účinky. V prípade kombinovanej liečby sa môžu preto vyskytnúť epileptické záchvaty.


V prípade súčasného použitia valproátu a látok, ktoré sa silne viažu na bielkoviny(napr.kyselina acetylsalicylová), sa môže zvýšiť hladina voľnej kyseliny valproovej v sére.


Sledovanie protrombínového času sa má vykonávať v prípade súčasného užívania vitamín K dependentných antikoagulancií.


Hladina kyseliny valproovej v sére sa môže zvýšiť (ako výsledok spomalenia metabolizmu v pečeni) v prípade súčasného užívania s cimetidínomalebo erytromycínom.


Súčasné podávanie kyseliny valproovej a karbapenémov spôsobilo zníženie hladiny kyseliny valproovej v krvi (60-100 % zníženie v priebehu dvoch dní). Z dôvodu rýchleho nástupu a rozsahu tohto poklesu sa súčasné podávanie karbapenémov u pacientov stabilizovaných na kyseline valproovej nepovažuje za zvládnuteľné, a preto sa mu je nutné vyhnúť (pozri časť 4.4). Ak nie je možné vyhnúť sa liečbe týmito antibiotikami, je nutné dôkladne sledovať hladinu Depakine v krvi.


Rifampicín môže znižovať hladinu kyseliny valproovej v krvi, čoho dôsledkom je nedostatočný terapeutický účinok. Preto pri súčasnom podávaní valproátu s rifampicínom sa môže vyžadovať úprava dávky valproátu.


Ďalšie interakcie

Súčasné podávanie valproátu a topiramátu bolo spojené s encefalopatiou a/alebo hyperamoniémiou. Pacienti liečení týmito dvomi liečivami majú byť pozorne monitorovaní na prítomnosť príznakov a symptómov hyperamoniemickej encefalopatie.

Valproát zvyčajne neindukuje hepatálne enzýmy, takže neznižuje účinok estrogén-progestagénovu žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita


Riziko spojené s epileptickými záchvatmi

Tonicko-klonické záchvaty matky a status epilepticus s hypoxiou počas tehotenstva prinášajú mimoriadne riziko smrti pre matku a plod.


Riziko spojené s valproátom

Na zvieratách: teratogénny účinok bol preukázaný na myšiach, potkanoch a králikoch.


U ľudí:V porovnaní s incidenciou pri liečbe s určitými inými antiepileptikami, dostupné údaje naznačujú, že u detí matiek liečených valproátom sa pozoroval zvýšený výskyt malých alebo veľkých malformácií, ktoré zahŕňajú defekty neurálnej rúry, kraniofaciálne defekty, malformácie končatín, kardiovaskulárne malformácie, hypospádie a viacnásobné anomálie postihujúce rôzne telesné systémy.Údaje získané z metaanalýzy (vrátane registrov a kohortných štúdií) preukázali výskyt vrodených chýb u 10,73 % (95 % CI: 8,16 – 13,29) detí epileptických matiek liečených valproátom v monoterapii počas gravidity. Dostupné údaje naznačujú závislosť tohto účinku od dávky.


Dostupné údaje naznačujúmožný vzťah medzi expozíciou valproátu in uteroa rizikom oneskoreného vývinu, predovšetkým verbálneho IQ. Oneskorený vývin je často spojený s malformáciami a/alebo s dysmorfnými črtami. Je však ťažké potvrdiť príčinný vzťah s možnými negatívne spolupôsobiacimi faktormi ako je nízke IQ matky alebo otca, genetické, sociálne faktory a faktory prostredia a nedostatočnou kontrolou epileptických záchvatov u matky počas tehotenstva.

U detí vystavených pôsobeniu valproátu in utero bolo hlásené spektrum autistických porúch.


Monoterapia valproátom a taktiež polyterapia valproátom je spojená s abnormalitami týkajúcimi sa gravidity. Pokiaľ ide o tieto abnormality, dostupné údaje ukazujú, že polyterapia antiepileptikami vrátane valproátu sa spája s ich vyšším rizikom ako monoterapia valproátom.


V súvislosti s vyššie uvedenými údajmi je potrebné vziať do úvahy nasledujúce odporúčania:

Tento liek nesmú užívať ženy vo fertilnom veku, ak to nie je úplne nevyhnutné (t.j. v situáciách, keď iná liečba nie je účinná alebo nie je tolerovaná). Treba to posúdiť predtým, ako sa Depakine predpíše po prvýkrát alebo vtedy, ak žena vo fertilnom veku liečená Depakine plánuje otehotnieť. Ženy vo fertilnom veku musia počas liečby používať účinnú antikoncepciu.

Žena vo fertilnom veku musí byť podrobne informovaná o rizikách a prínosoch užívania Depakinu počas tehotenstva.


Ak žena plánuje tehotenstvo, alebo otehotnie, liečba sa musí znovu posúdiť v každej indikácii:

 • v prípade bipolárnej afektívnej poruchy sa musí zvážiť ukončenie liečby liekom Depakine.

 • v prípade epilepsie sa liečba valproátom nemá ukončiť bez toho, aby sa znovu vyhodnotil pomer rizika a prínosu. Liečba liekom Depakine má počas gravidity pokračovať, odporúča sa užívať Depakine v rozdelených dávkach počas dňa, pri najnižšej účinnej dávke. Môže sa uprednostniť užívanie foriem s predĺženým uvoľňovaním.

 • okrem toho sa má, ak je to vhodné, pred otehotnením začať suplementácia folátom v relevantných dávkach (5 mg denne), pretože tak sa môže minimalizovať riziko defektov neurálnej trubice.

 • má sa zaviesť špeciálny prenatálny monitoring na odhalenie možného výskytu defektov neurálnej trubice alebo iných malformácií.


Riziko u novorodencov

Vo výnimočných prípadoch sa zaznamenala u novorodencov, ktorých matky užívali valproát sodný počas tehotenstva, hemoragická choroba. Táto hemoragická choroba je vo vzťahu s trombocytopéniou,hypofibrinogenémioua/alebo so znížením ďalších koagulačných faktorov. Vyskytla sa tiež afibrinogenémia, ktorá môže byť fatálna.

Tento syndróm však musí byť odlíšený od zníženia vitamín-K závislých faktorov indukovaných fenobarbitalom a enzymaticky pôsobiacimi liekmi.

Preto je potrebné sledovať krvný obraz, hladinu fibrinogénu v plazme a koagulačné faktory u novorodencov.

U novorodencov, ktorých matky užívali valproát počas tretieho trimestra gravidity, boli hlásené prípady hypoglykémie.

U novorodencov, ktorých matky užívali valproát počas gravidity, boli hlásené prípady hypotyreózy.


Laktácia

Exkrécia valproátu do materského mlieka je nízka, s koncentráciou 1 – 10 % sérových koncentrácií matky. Na základe literárnych údajov a klinickej skúsenosti je dojčenie možné, ak sa zoberie do úvahy bezpečnostný profil lieku Depakine,hlavne hematologické poruchy (pozri časť 4.8).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti majú byť upozornení na riziko možnej ospalosti najmä v prípade antikonvulzívnej polyterapie alebo terapie kombinovanej s benzodiazepínmi (pozri časť 4.5).


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky sú rozdelené podľa orgánových tried a na základe frekvencie výskytu sa delia na: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000),veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Vrodené, familiárne a genetické poruchy:

Pozri časť 4.6 Gravidita a laktácia.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Časté:poškodenie pečene (pozri časť 4.4).


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Veľmi časté: nauzea*.

Časté: bolesť v hornej oblasti brucha, hnačka sa často vyskytli u niektorých pacientov na začiatku terapie, ale zvyčajne vymizli po niekoľkých dňoch bez prerušenia liečby.

Menej časté: pankreatitída, niekedy až smrteľná (pozri časť 4.4).

*Objavuje sa niekoľko minút po intravenóznej injekcii, samovoľne zmizne o niekoľko minút.


Poruchy metabolizmu a výživy:

Časté: hyponatriémia.

Zriedkavé: hyperamoniémia (pozri časť 4.4)*.

* Môžu sa objaviť prípady izolovanej a stredne ťažkej hyperamoniémie bez zmeny funkcie pečene, čo nemôže byť dôvodom na prerušenie liečby. Vyskytla sa tiež hyperamoniémia združená s neurologickými symptómami. V takýchto prípadoch sú potrebné ďalšie vyšetrenia (pozri časť 4.4).


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy):

Zriedkavé: myelodysplastický syndróm.


Poruchy nervového systému:

Veľmi časté: tremor.

Časté: extrapyramidálna porucha, stupor*, somnolencia, kŕče*, zhoršenie pamäti, bolesť hlavy, nystagmus, pri intravenóznej aplikácii Depakinu sa môže niekoľko minút po injekcii objaviť závrat, ktorý však po niekoľkých minútach samovoľne zmizne.

Menej časté: kóma*, encefalopatia*, letargia* (pozri nižšie), reverzibilný parkinsonizmus, ataxia, parestézia.

Zriedkavé: prípady reverzibilnej demencie súvisiace s reverzibilnou atrofiou mozgu, kognitívne poruchy.

* Stupor a letargia, ktoré niekedy vedú k prechodnej kóme/encefalopatii; sa vyskytli izolované alebo spojené s nárastom kŕčov počas liečby a ich počet klesol po prerušení liečby alebo znížení dávky. Tieto prípady sa častejšie vyskytli počas kombinovanej terapie (najmä s fenobarbitalom alebo topiramátom) alebo po náhlom zvýšení dávky valproátu.


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Časté: anémia, trombocytopénia.

Menej časté:pancytopénia, leukopénia.

Zriedkavé: zlyhanie kostnej drene, vrátane aplázie červenej zložky kostnej drene, agranulocytóza, makrocytická anémia, makrocytóza.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Časté: zvýšenie telesnej hmotnosti*.

Zriedkavé: zníženie koagulačných faktorov (najmenej jeden), abnormálne koagulačné testy (napr. predĺžený protrombínový čas, predĺžený aktivovaný parciálny tromboplastínový čas, predĺžený trombínový čas, predĺžené INR) (pozri časti 4.4 a 4.6).

*Keďže zvýšenie telesnej hmotnosti je rizikový faktor pre syndróm polycystických vaječníkov, musí sa starostlivo sledovať (pozri časť 4.4).


Vzhľadom na to, že valproát sa vylučuje predovšetkým obličkami čiastočne vo forme ketolátok, môžu u pacientov s diabetom vyjsť falošne pozitívne testy na vylučovanie ketónov.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: precitlivenosť, prechodná a/alebo od dávky závislá alopécia.

Menej časté: angioedém, vyrážka.

Zriedkavé:toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm a multiformný erytém, liekový hypersenzitívny syndróm [Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) syndrome].


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Menej časté: zníženie kostnej denzity, osteopénia, osteoporóza a zlomeniny u pacientov, ktorí sú dlhodobo liečení Depakinom. Mechanizmus, ktorým Depakine ovplyvňuje kostný metabolizmus, zatiaľ nebol určený.

Zriedkavé: systémový lupus erythematosus (pozri časť 4.4).


Poruchy endokrinného systému:

Menej časté: syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH).

Zriedkavé: hypotyreóza (pozri časť 4.6).


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Časté: dysmenorea.

Menej časté: amenorea.

Zriedkavé: mužská neplodnosť, polycystické vaječníky.


Poruchy ciev:

Časté: hemorágia (pozri časti 4.4 a 4.6).

Menej časté: vaskulitída.


Poruchy ucha a labyrintu:

Časté:hluchota.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Menej časté: pleurálny výpotok.


Poruchy obličiek a močových ciest:

Zriedkavé:enuréza, reverzibilný Fanconiho syndróm, avšak mechanizmus účinku nie je zatiaľ známy.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Menej časté:nezávažný periférny edém.


Psychické poruchy:

Časté: stav zmätenosti, agresia*, agitácia*, porucha pozornosti*.

Zriedkavé: abnormálne správanie*, psychomotorická hyperaktivita*, poruchy učenia*.

* Tieto nežiaduce účinky sú pozorované najmä u detskej populácie.


4.9 Predávkovanie


Príznaky masívneho akútneho predávkovania zvyčajne zahŕňajú kómu so svalovou hypotóniou, hyporeflexiou, miózou, poruchami dýchania, metabolickou acidózou. Po závažnom predávkovaní môže nastať smrť, zvyčajne však predávkovanie nevyústi do fatálneho konca.

Symptómy môžu byť rôzne a epileptické záchvaty sa vyskytli pri veľmi vysokých koncentráciách v plazme. Boli zaznamenané prípady intrakraniálnej hypertenzie podmienenej cerebrálnym edémom.

Nemocničná liečba po predávkovaní má byť symptomatická: výplach žalúdka, môže byť prínosný, ak sa uskutočnído10 - 12 hodín po užití, monitorovanie kardiálnych a respiračných parametrov.

Vo veľmi ťažkých prípadoch sa môže využiť dialýza alebo výmenná transfúzia. V jednom prípade bol úspešne použitý Naloxon.

V prípade závažného predávkovania sa úspešne použila hemodialýza a hemoperfúzia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


ATC kód: N03AG01

Širokospektrálne antiepileptikum.

Valproát pôsobí najmä na centrálny nervový systém.

Farmakologické štúdie na zvieratách demonštrujú antikonvulzívne vlastnosti Depakinu pri rôznych typoch experimentálnej epilepsie (generalizované a parciálne záchvaty).

Depakine účinkuje pri rôznych typoch epilepsie u ľudí.

Zdá sa, že hlavný mechanizmus jeho účinku je v zosilnení GABA-ergickej transmisie.

V niektorých in vitroštúdiách valproát stimuloval replikáciu HIV-1 vírusu, avšak tento účinok bol obmedzený, nekonštantný, nezávislý od dávky a nebol pozorovaný u ľudí.

Hoci neboli vykonané žiadne randomizované dvojito zaslepené klinické štúdie, valproát i.v. preukázal v prospektívnych a retrospektívnych štúdiách svoju účinnosť v liečbe status epilepticus u pacientov, u ktorých zlyhala predchádzajúca obvyklá liečba prvej línie ako sú benzodiazepíny a fenytoín.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Biologická dostupnosť valproátu sodného je po perorálnom alebo intravenóznom podaní takmer 100 %.


Distribučný objem je obmedzený hlavne na krv a rýchlo sa obmieňajúcu extracelulárnu tekutinu. Koncentrácia kyseliny valproovej v cerebrospinálnom moku sa blíži k hodnotám jej koncentrácie v plazme. Depakine prechádza cez placentárnu bariéru. Pri podávaní dojčiacim matkám sa vylučuje do materského mlieka vo veľmi nízkych koncentráciách (medzi 1 – 10 % celkovej koncentrácie v sére).


Pri perorálnom podávaní sa rovnovážna plazmatická koncentrácia dosiahne pomerne rýchlo - za 3 až 4 dni; pri intravenóznom podaní sa rovnovážna plazmatická koncentrácia dosiahne o niekoľko minút a potom sa udržuje intravenóznou infúziou.


Valproát sa vo vysokej miere viaže na plazmatické proteíny, táto väzba závisí od dávky a saturácie.


Molekula valproátu môže byť dialyzovaná, ale len voľná forma (približne 10 %) sa vylučuje.


Na rozdiel od iných antiepileptík valproát sodný nezvyšuje svoju vlastnú degradáciu, a ani degradáciu iných látok, napr. estrogén-progestatív. Je to v dôsledku absencie účinku enzymatickej indukcie cytochrómu P450.


Biologický polčas je cca 8 až 20 hodín. U detí je zvyčajne kratší.


Valproát sodný sa vylučuje najmä močom po metabolizácii konjugáciou s kyselinou glukuronovou a beta-oxidáciou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú dostupné údaje.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 15 - 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Lyofilizovaný prášok:injekčná liekovka z bezfarebného skla, gumová zátka, hliníkový uzáver, kryt z plastu.


Rozpúšťadlo: ampulka z bezfarebného skla.


Papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 4 fľaštičky s lyofilizovaným práškom/ 4 ampulky rozpúšťadla


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Depakine pre i.v. použitie:

Aby sa rozpustilo príslušné množstvo lyofilizátu injektuje sa doň rozpúšťadlo.

Depakine i.v. sa má rozpúšťať priamo pred použitím a pripravený infúzny roztok sa má použiť do 24 hodín. Každá časť nepoužitá do 24 hodín sa musí zničiť.


Depakine i.v. sa má podávať priamou pomalou i.v. injekciou alebo infúziou použitím samostatnej intravenóznej linky ak sa infúzne podávajú aj iné lieky.


Fyzikálno-chemická kompatibilita bola demonštrovaná s nasledujúcimi roztokmi:

 • izotonický infúzny roztok chloridu sodného, 9 g/l

 • infúzny roztok glukózy, 50 g/l

 • infúzny roztok glukózy, 100 g/l

 • infúzny roztok glukózy, 200 g/l

 • infúzny roztok glukózy, 300 g/l

 • infúzny roztok glukózy/fyziologický roztok, t.j. glukóza 2,5 g + NaCl 0,45 g/100ml

 • hydrogenuhličitan sodný, 0,14g/100ml

 • trometamol (THAM) 3,66 g + NaCl 0,172 g/100 ml

v pomere 400 mg v 500 ml niektorého z vyššie uvedených roztokov (s výnimkou trometamolu: 250 ml).

Intravenózny roztok je vhodný pre infúziu v PVC, polyetylénovej alebo sklenenej nádobe.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


21/0674/96-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie lieku: 27.08.1996

Dátum predĺženia registrácie lieku: 21.02.2008 – bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2013


11Depakine 400 mg/4 ml