+ ipil.sk

Depakine Chrono 500 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Depakine Chrono 500 mg

filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

valproát sodný

kyselina valproová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa:

1. Čo je Depakine Chrono500 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Depakine Chrono 500 mg

3. Ako užívať Depakine Chrono 500 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Depakine Chrono 500 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Depakine Chrono 500 mg a na čo sa používa


Liečivo v Depakine Chrono500 mg je valproát sodný (333 mg valproátu sodného a 145 mg kyseliny valproovej, čo celkovo zodpovedá 500 mg valproátu sodného v 1 tablete).


Depakine Chrono 500 mg je liek na liečbu rôznych typov epileptických záchvatov (padúcnice) a mánie, kedy môžete cítiť veľké vzrušenie, radosť, rozrušenie, nadšenie alebo hyperaktivitu. Mánia sa vyskytuje pri type ochorenia, ktoré sa nazýva “bipolárna afektívna porucha”. Depakine Chrono 500 mg sa môže použiť vtedy, keď nie je možné použiť lítium.

Liečivo tohto lieku, valproát sodný, znižuje možnosť vzniku epileptických záchvatov, pričom nepôsobí utlmujúco a nevyvoláva ospanlivosť.

Môže sa užívať samostatne aj v kombinácii s inými liekmi na liečbu epilepsie.


 1. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Depakine Chrono 500 mg


Neužívajte Depakine Chrono500 mg

ak ste precitlivený (alergický) na valproát sodný (liečivo v Depakine Chrono 500 mg) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiekzložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

ak máte aktívnu žltačku alebo nejaké aktívne ochorenie pečene,

ak sa u vás alebo vo vašej rodine niekedy v minulosti vyskytolťažký zápal pečene, najmä taký, ktorý bol vyvolaný užívaním liekov,

ak máte hepatálnu porfýriu (veľmi zriedkavé metabolické ochorenie).


Ak si myslíte, že sa u vás vyskytuje niektorý z uvedených problémov, alebo ak máte vo všeobecnosti nejakú pochybnosť, predtým než užijete Depakine Chrono 500 mg, poraďte sa so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Depakine Chrono 500 mg:

 • ak sa u vás alebo vášho dieťaťa vyvinie ochorenie náhle a má rýchly priebeh, najmä počas prvých šiestich mesiacov liečby a najmä vtedy, ak sa dostavuje opakované vracanie, extrémna únava, bolesti v bruchu, ospalosť, slabosť, strata chuti do jedla, bolesti v nadbrušku, nutkanie na vracanie, žltačka (ožltnutie pokožky alebo očného bielka), opuchy nôh alebo zhoršenie epilepsie alebo celkový pocit nevoľnosti; v takom prípade MUSÍTE IHNEĎ KONTAKTOVAŤ VÁŠHO LEKÁRA. Depakine Chrono 500 mg môže u veľmi malého počtu pacientov pôsobiť na pečeň (a zriedkavo na pankreas).

 • ak má vaše dieťa menej ako 3 roky a užíva Depakine Chrono 500 mg zároveň s inými antiepileptickými liekmi alebo má iné neurologické či metabolické ochorenie a ťažké formy epilepsie,

 • najmä vtedy, ak má vaše dieťa menej ako 3 roky, Depakine Chrono 500 mg sa nesmie podávať spolu s kyselinou acetylsalicylovou,

 • ak máte celkový lupus erythematosus (zriedkavé chronické autoimunitné ochorenie),

 • ak máte akékoľvek metabolické poruchy, najmä dedičné poruchy nedostatku enzýmov, ako napr. porucha močovinového cyklu, ktorá môže spôsobiť zvýšenú hladinu amoniaku v krvi,

 • ak máte poškodenú funkciu obličiek, váš lekár sa môže rozhodnúť sledovať hladinu valproátu sodného alebo upraviť vašu dávku,

 • ak v dôsledku zvýšenej chuti do jedla začnete priberať na hmotnosti.

 • u malého počtu pacientov liečených antiepileptikami, akým je valproát, sa vyskytli myšlienky na samopoškodenie alebo samovraždu. Ak sa kedykoľvek u vás vyskytnú takéto myšlienky, okamžite kontaktujte svojho lekára.


Deti a dospievajúci

Deti a dospievajúci vo veku do 18 rokov:

Depakine Chrono 500 mg sa nemá používať u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov na liečbu mánie (vyskytuje sa pri type ochorenia, ktoré sa nazýva “bipolárna afektívna porucha”).


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Neužívajte tento liek, ak ste tehotná alebo ste vo fertilnom (plodnom) veku, ak vám to priamo nenariadil váš lekár. Ak ste v plodnom veku, musíte používať počas liečby účinnú antikoncepciu.

Informácia pre ženy v plodnom veku

U žien, ktoré užívajú Depakine Chrono 500 mg je neplánované tehotenstvo nežiaduce. Musíte používať účinnú antikoncepčnú metódu a skôr, než sa rozhodnete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom.

Depakine Chrono 500 mg nemá vplyv na účinnosť antikoncepcie, ktorá sa užíva ústami.


Depakine Chrono 500 mg môžezvýšiť riziko vrodenej chyby u vášho vyvíjajúceho sa dieťaťa, ako napríklad spina bifida (stav, pri ktorom kosti chrbtice nie sú dostatočne vyvinuté).


Bežné vyšetrovacie testy však obvykle umožňujú zistiť už v prvej časti tehotenstva poruchy plodu v maternici.


U detí narodených matkám, ktoré užívali Depakine Chrono 500 mg počas tehotenstva, sa môžu vyskytnúť vývinové poruchy alebo autistické poruchy (autizmus je psychická porucha).

Informujte svojho lekára ihneď len čo sa dozviete, že ste tehotná, myslíte si, že môžete byť tehotná a užívate alebo ste užívali Depakine Chrono500 mg. Váš lekár sa môže rozhodnúť vašu liečbu ukončiť alebo pozmeniť a/alebo vám predpíše potravinový doplnok foláty (soli kyseliny listovej). V prípade bipolárnej afektívnej poruchy musí lekár zvážiť ukončenie liečby Depakine Chrono 500 mg. V prípade epilepsie sa liečba valproátom nemá ukončiť, kým váš lekár nerozhodne, či existujú závažné riziká pre vás a vaše vyvíjajúce sa dieťa z dôvodu nekontrolovanej epilepsie.


U novorodencov matiek, ktoré počas tehotenstva užívali Depakine Chrono 500 mg, sa môžu objaviť problémy so zrážavosťou krvi, s nízkou hladinou cukru v krvi a zníženou funkciou štítnej žľazy.


Informácia pre ženy, ktoré plánujú otehotnieť(pozri Informáciu pre ženy v plodnom veku)

Skôr, než sa rozhodnete otehotnieť, informujte o tom svojho lekára. Váš lekár sa môže rozhodnúť vašu liečbu ukončiť alebo pozmeniť a/alebo vám predpíše potravinový doplnok foláty (soli kyseliny listovej).


Informácia pre ženy, ktoré otehotnejú v čase, keď užívajú Depakine Chrono 500 mg (pozri Informáciu pre ženy v plodnom veku).

Ak otehotniete v čase, keď užívate Depakine Chrono 500 mg, ihneď sa kontaktujte so svojím lekárom.


Dojčenie

Keďže do materského mlieka prestupujú len veľmi malé množstvá Depakine Chrono 500 mg, vo všeobecnosti nepredstavujú pre dieťa žiadne riziko a dojčenie sa obvykle nemusí prerušiť. Aj tak sa však musíte poradiť so svojím lekárom, či smiete svoje dieťa dojčiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Depakine Chrono 500 mg môže u niektorých pacientov vyvolať ospalosť alebo závraty, a to najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s inými antiepileptickými liekmi alebo benzodiazepínmi. Skôr než sa rozhodnete viesť auto, obsluhovať stroje alebo vykonávať činnosti, ktoré môžu byť nebezpečné keď ste ospalý alebo máte závraty, overte si, ako reagujete na Depakine Chrono 500 mg.


Iné lieky a Depakine Chrono 500 mg

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Obzvlášť informujte svojho lekára ak užívate nejaký z nasledujúcich liekov:

 • neuroleptiká (používané pri liečbe psychických porúch),

 • lieky používané pri liečení depresie,

 • benzodiazepíny, používané ako lieky na spanie alebo pri liečení strachu,

 • iné lieky používané na liečbu epilepsie vrátane fenobarbitalu, fenytoínu, primidónu, lamotrigínu, karbamazepínu, topiramátu,

 • zidovudín (používaný na liečbu HIV a AIDS),

 • meflochín (používaný na liečbu alebo prevenciu malárie),

 • salicyláty (kyselina acetylsalicylová); pozri tiež „Deti mladšie ako 3 roky“ v časti 2. Skôr ako užijete Depakine Chrono 500 mg,

 • antikoagulanciá (používané ako prevencia krvných zrazenín),

 • cimetidín (používaný pri liečbe žalúdočných vredov),

 • erytromycín, rifampicín (antibiotiká),

 • karbapenémy (antibiotiká používané na liečbu bakteriálnych infekcií). Je nutné sa vyhnúť kombinácii kyseliny valproovej a karbapenémov, keďže môže spôsobiť pokles účinku valproátu sodného.


Tieto lieky a niektoré iné môžu byť ovplyvnené Depakinom Chrono 500 mg, alebo môžu ovplyvniť jeho pozitívny účinok. Môže sa stať, že budete potrebovať odlišné množstvá vášho lieku, alebo budete musieť užívať iné lieky. Váš lekár alebo lekárnik vám poradia.


Váš lekár a lekárnik vám poskytnú viac informácií o liekoch, pri ktorých musíte byť opatrný alebo ktorým sa budete musieť vyhýbať počas užívania Depakinu Chrono 500 mg.


 1. Ako užívať Depakine Chrono 500 mg


Dodržujte termíny vašich pravidelných kontrolných prehliadok. Sú veľmi dôležité, pretože sa môže stať, že bude potrebné zmeniť vaše dávkovanie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Liečba epilepsie

Dávkovanie:

Dávka počas 24 hodín:

 • Dojčatá a deti: 30 mg/kg na deň.

 • Dospievajúci a dospelí: 20 až 30 mg/kg na deň (čo zodpovedá 2-6 tabletám, ak má pacient hmotnosť medzi 60-100 kg).


Celková denná dávka sa môže rozdeliť na 1 až 2 dávky denne. Tablety prehltnite nerozhryznuté a zapite malým množstvom tekutiny (bez obsahu oxidu uhličitého).

Na začiatku liečby je väčšinou dávka nižšia a počas liečby ju lekár zvyšuje na bežnú dávku. Liečba je vždy dlhodobá.


Začiatočná fáza liečby:

Začiatočná denná dávka je zvyčajne 10-15 mg/kg, čo zodpovedá 1-3 tabletám pre väčšinu pacientov (s hmotnosťou 60-100 kg). Dávka sa postupne upravuje na optimálnu a je rozdelená do 1-2 dávok denne.


 • u pacientov, ktorí užívajú iné antiepileptiká má byť náhrada dávkou valproátu sodného postupná, optimálna dávka sa dosahuje približne o 2 týždne, potom sa redukujú predchádzajúce užívané lieky, ak je to potrebné, v závislosti od kontroly dosiahnutého účinku.


 • u pacientov, ktorí neužívajú iné antiepileptiká sa dávka zvyšuje postupne v 2-3 dňových intervaloch tak, aby sa optimálna dávka dosiahla o 1 týždeň.


Liečba mánie

Dennú dávku vám musí stanoviť a ďalej kontrolovať lekár.


Úvodná dávka

Odporúčaná úvodná denná dávka je 750 mg.


Priemerná denná dávka

Odporúčaná denná dávka je obvykle v rozsahu medzi 1000 mg a 2000 mg.


Spôsob podania:

Na vnútorné použitie.


Denná dávka sa má užiť najlepšie s jedlom.

 • v dvoch dávkach u pacientov do veku 1 rok

 • v troch dávkach vo veku nad 1 rok


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Depakine Chrono 500 mg môžu užívať deti, ak sú schopné túto liekovú formu užívať.


Trvanie liečby

Užívajte liek Depakine Chrono500 mg tak dlho, ako vám ho lekár predpisuje.


Ak užijete viac Depakine Chrono 500 mg ako máte

Predávkovanie liekom Depakine Chronomôže byť nebezpečné. Ihneď kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu pohotovostnú ambulanciu.


Ak zabudnete užiť Depakine Chrono 500 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku! Stačí, ak budete pokračovať v užívaní vášho lieku podľa pokynov lekára.

Ak ste zabudli užiť niekoľko dávok, ihneď kontaktujte svojho lekára.


Ak prestanete užívať Depakine Chrono 500 mg

Neprestaňte užívať alebo nezmeňte dávkovanie Depakine Chrono 500 mg bez posúdenia vaším lekárom. Ak prestanete užívať liek bez odporúčania vášho lekára, váš stav sa môže zhoršiť.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Zriedkavo sú závažné, väčšinou však nie sú závažné. Obvykle sú zvratné. V prípade niektorých vedľajších účinkov môžete potrebovať lekárske ošetrenie.

 • nevoľnosť alebo bolesti žalúdka, hnačka najmä na začiatku liečby,

 • útlm, nervové (extrapyramídové) poruchy,

 • poruchy pamäti,

 • bolesti hlavy,

 • abnormálne pohyby očí,

 • poruchy kožnej citlivosti ako svrbenie, mravčenie,

 • poruchy vnímania a myslenia,

 • znížená činnosť štítnej žľazy prejavujúca sa pocitom únavy, pomalosťou a depresiou,

 • zmeny správania ako stav zmätenosti, agresia, telesný nepokoj, porucha pozornosti, nepokoj spojený so zvýšenou aktivitou, poruchy učenia, ktoré sa prejavujú najmä u detí,

 • tras (tremor), ospalosť, nestabilita pri chôdzi,

 • zvýšený úbytok kostnej hmoty a zlomeniny u pacientov, ktorí sú dlhodobo liečení Depakinom,

 • motýľovité sčervenanie tváre, ktoré je prejavom chronickej zápalovej celý organizmus postihujúcej autoimunitnej choroby (systémový lupus erythematosus),

 • reakcie pokožky, ako napr. vyrážky,

 • prechodná strata vlasov,

 • zmeny v menštruačnom cykle žien,

 • problémy s počutím,

 • alergické reakcie,

 • opuchy dolných končatín (edém),

 • nárast telesnej hmotnosti,

 • problémy s obličkami. Nočné pomočovanie alebo častejšie nutkanie na močenie.


Ak zaznamenáte niektoré z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, ihneď informujte svojho lekára. Je možné, že budete potrebovať súrnu lekársku pomoc:


 • zmeny vedomia, zvláštne správanie spojené alebo bez spojitosti s častejšími alebo ťažšími epileptickými záchvatmi, stratou chuti do života, najmä ak sa zároveň užíva fenobarbital a topiramát alebo ak sa náhle zvýšilo dávkovanie Depakine Chrono 500 mg;

 • opakované vracanie, extrémna únava, bolesti brucha, ospalosť, slabosť, strata chuti do jedla, bolesti nad žalúdkom, nevoľnosť, žltačka (ožltnutie pokožky alebo očného bielka), opuchy končatín alebo zhoršenie epilepsie alebo celkový pocit, že vám nie je dobre;

 • problémy so zrážavosťou krvi, neobvyklé výsledky testov faktorov zrážania;

 • zlyhávanie krvotvorby;

 • nekontrolovateľné krvácanie;

 • tvorba spontánnych podliatin alebo krvácanie;

 • pľuzgiere s časťami oddeľujúcej sa pokožky;

 • závažný pokles bielych krviniek, zlyhanie kostnej drene, niekedy odhalené pri horúčke a pri ťažkostiach s dýchaním;

 • slabosť, hučanie v ušiach, závraty, bledosť, ktoré sú prejavom chudokrvnosti - znížené množstvo krvného farbiva a červených krviniek, zmeny veľkosti ich objemu;

 • ostrá bolesť na hrudi zvyšujúca sa kašľom a vdychovaním vzduchu, ktorá je spôsobená nadmerným množstvom tekutiny v pleurálnej dutine (priestorom medzi pľúcami a vnútornou stranou hrudnej steny);

 • zmätenosť, ktorá môže byť dôsledkom znížených hladín sodíka vo vašej krvi;

 • bolestivé svrbivé hrče (najčastejšie okolo očí, pier, hrdla a niekedy aj rúk a nôh) vyvolané alergiou;

 • príznaky precitlivenosti na lieky, horúčka, zväčšenie lymfatických uzlín a možné poškodenie funkcie iných orgánov.


U pacientov s cukrovkou užívajúcich Depakine Chrono500 mg môžu vyjsť falošne pozitívne výsledky na vylučovanie ketónov.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


 1. Ako uchovávať Depakine Chrono 500 mg


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

Uchovávajte pri teplote 15-25 °C, na suchom mieste.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Depakine Chrono500 mg obsahuje

 • Liečivo je: valproát sodný 333 mg a kyselina valproová 145 mg (zodpovedajúce celkovému množstvu 500 mg valproátu sodného).

 • Ďalšie zložky sú: etylcelulóza, hypromelóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, silikagél, sodná soľ sacharínu, mastenec, makrogol 1500, polyakrylátová disperzia, oxid titaničitý, suchý extrakt.


Ako vyzerá Depakine Chrono 500 mg a obsah balenia

Depakine Chrono 500 mg sú podlhovasté takmer biele filmom obalené deliteľné tablety s ryhou.


Depakine Chrono500 mg je dostupný v balení obsahujúcom 30 alebo 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená v januári 2013 .

7


Depakine Chrono 500 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.:2011/03098, 2012/06792SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Depakine Chrono500 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


333 mg valproátu sodného a 145 mg kyseliny valproovej, čo celkovo zodpovedá 500 mg valproátu sodného v 1 tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním.

Vzhľad: podlhovasté takmer biele filmom obalené deliteľné tablety s ryhou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba generalizovanej epilepsie, najmä s nasledujúcimi druhmi záchvatov:

 • absencie

 • myoklonické záchvaty

 • tonicko-klonické záchvaty

 • atonické záchvaty

 • zmiešané záchvaty


Parciálna epilepsia:

 • jednoduché alebo komplexné záchvaty

 • sekundárne generalizované záchvaty

 • špecifické syndrómy (Westov, Lennoxov-Gastautov)


Manické epizódy pri bipolárnej afektívnej poruche:

Liečba manickej epizódy u pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou, u ktorých je liečba lítiom kontraindikovaná alebo nie je tolerovaná. U pacientov, ktorí odpovedali na liečbu akútnej mánie valproátom, sa môže zvážiť pokračovanie liečby po manickej epizóde.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Denná dávka má byť nastavená v závislosti od veku a telesnej hmotnosti, avšak do úvahy treba brať aj individuálnu znášanlivosť valproátu sodného.

Tablety sa môžu deliť, nemajú sa hrýzť alebo drviť.


Liečba epilepsie

Terapeutická účinnosť je zvyčajne dosiahnutá pri plazmatických hladinách 40 - 100 mg/l, (300 - 700 µmol/l). Optimálne plazmatické hladiny sú odlišné medzi jednotlivcami a pravdepodobne aj u toho istého jedinca v rôznom čase.


Začiatočná fáza liečby liekom Depakine Chrono 500 mg (perorálne podávanie):

 • U pacientov, ktorí neužívajú iné antiepileptiká sa dávka zvyšuje postupne v 2 - 3 dňových intervaloch tak, aby sa optimálna dávka dosiahla počas 1 týždňa.


 • U pacientov, ktorí užívajú iné antiepileptiká, má byť náhrada liekom Depakine Chrono 500 mg postupná, optimálna dávka sa dosahuje počas 2 týždňov a predchádzajúci liek sa postupne obmedzuje až sa vysadí.


 • Ak je nevyhnutná kombinácia s inými antiepileptikami, má sa uskutočniť postupne (pozri časť 4.5)


Dávkovanie

Začiatočná denná dávka je zvyčajne 10 - 15 mg/kg, čo zodpovedá pre väčšinu pacientov (60 - 100 kg) 1 - 3 tabletám (500 mg). Dávka sa postupne titruje na optimálnu a je rozdelená do 1 - 2 dávok denne.


U dospelýcha dospievajúcich:

Bežná dávka je 20 - 30 mg/kg na deň, čo zodpovedá 2 - 6 tabletám (500 mg), ak má pacient hmotnosť medzi 60 - 100 kg. Ak sa pri takomto dávkovaní nedosiahne kontrola epileptických záchvatov, dávka sa môže ďalej zvyšovať. Ak denná dávka dosiahne viac ako 50 mg/kg (pozri časť 4.4), pacienti sa majú starostlivo monitorovať.


U detí:

Bežná dávka je okolo 30 mg/kg na deň.

Na používanie u detí vo veku do 11 rokov sú v rámci perorálnych liekových foriem vhodnejšie formy sirup, perorálny roztok, granulát.


Manické epizódy u pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou:

U dospelých:

Dennú dávku musí individuálne stanoviť a kontrolovať ošetrujúci lekár.

Úvodná odporúčaná denná dávka je 750 mg. Ďalej sa v klinických štúdiách ukázalo, že z hľadiska bezpečnostného profilu je akceptovateľná aj úvodná dávka 20 mg valproátu/kg telesnej hmotnosti.

Formy s predĺženým uvoľňovaním sa môžu podávať jedenkrát alebo dvakrát denne.

Dávka sa má zvyšovať tak rýchlo ako je to možné, aby sa dosiahli najnižšie terapeutické dávky s požadovaným klinickým účinkom. Denná dávka sa musí upraviť podľa klinickej odpovede, aby sa stanovila najnižšia účinná dávka individuálne pre každého pacienta.

Priemerná denná dávka sa pohybuje obvykle v rozsahu medzi 1 000 a 2 000 mg valproátu. Pacienti užívajúci denné dávky vyššie ako 45 mg/kg/deň telesnej hmotnosti musia byť dôkladne monitorovaní.

Pokračovanie liečby manických epizód v bipolárnej afektívnej poruche sa musí upraviť individuálne, s použitím najnižšej účinnej dávky.U detí a dospievajúcich:

Bezpečnosť a účinnosť Depakine Chrono500 mg na liečbu manických epizód bipolárnej afektívnej poruchy u pacientov vo veku do 18 rokov nebola stanovená.


Spôsob podania

Depakine Chrono500 mg môžu užívať deti, ak sú schopné túto liekovú formu užívať.

Deliteľná forma lieku Depakine Chrono500 mg umožňuje prispôsobiť dávku.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Akútna hepatitída

 • Chronická hepatitída

 • Ťažká hepatitída v osobnej alebo rodinnej anamnéze, spôsobená najmä liekmi

 • Hepatálna porfýria


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Osobitné upozornenia


Porucha funkcia pečene

Podmienky vzniku:

Výnimočne sa vyskytlo ťažké poškodenie pečene, končiace niekedy až fatálne.

Skúsenosti s epilepsiou dokazujú, že najrizikovejšou skupinou pacientov, najmä v prípade kombinovanej antikonvulzívnej terapie sú dojčatá a deti do 3 rokov s ťažkými epileptickými záchvatmi, predovšetkým tie s poškodením mozgu, mentálnou retardáciou a (alebo) vrodenými metabolickými alebo degeneratívnymi poruchami.

Po dosiahnutí veku 3 rokov sa incidencia výrazne znižuje a s vekom postupne klesá.

Vo viacerých prípadoch sa poškodenie pečene môže vyskytnúť počas prvých 6 mesiacov liečby.


Klinické príznaky:

Klinické symptómy umožňujú včasnú diagnózu. Hlavne u rizikových pacientov treba brať do úvahy nasledujúce príznaky, ktoré môžu predchádzať ikteru (pozri časť 4.4):

 • nešpecifické symptómy, zvyčajne s náhlym začiatkom, ako asténia, anorexia, letargia, ospalosť, ktoré sú niekedy spojené s opakovaným vracaním a bolesťou brucha.

 • u pacientov s epilepsiou, opakovanie epileptických záchvatov, napriek tomu, že liečba pokračuje.

Pacienti (alebo v prípade detí ich rodina) majú byť poučení, že v takýchto a akýchkoľvek iných prípadoch majú okamžite informovať lekára. Okamžite je potrebné klinické vyšetrenie a funkčné vyšetrenie pečene.


Diagnostika:

Pred začatím liečby a potom periodicky počas prvých šiestich mesiacov liečby sa majú vyšetrovať pečeňové testy. Najdôležitejšie vyšetrenie spomedzi vyšetrení monitorujúcich syntézu proteínov je protrombínový čas. Ak je protrombínový čas výrazne nízky súčasne s inými biologickými parametrami (výrazné zníženie fibrinogénu a koagulačných faktorov, zvýšenie hladiny bilirubínu a transamináz), musí sa terapia Depakinom Chrono 500 mg prerušiť. Prerušenie je potrebné aj v prípade užívania salicylátov, keďže tieto sú metabolizované rovnakým spôsobom.


Pankreatitída

Veľmi zriedkavo bola hlásená ťažká pankreatitída, ktorá môže končiť smrťou. Najviac ohrozené sú malé deti. Toto riziko klesá s vekom. Rizikovými faktormi môžu byť ťažké epileptické záchvaty, neurologické poškodenia alebo antikonvulzívna liečba. Zlyhanie pečene s pankreatitídou zvyšuje riziko fatálneho konca.

Pacienti, ktorí majú akútne bolesti brucha majú byť okamžite vyšetrení. V prípade pankreatitídy sa má podávanie valproátu prerušiť.


Ženy vo fertilnom veku(pozri časť 4.6)

Tento liek nesmú užívať ženy vo fertilnom veku, ak to nie je úplne nevyhnutné (t.j. v situáciách, keď iná liečba nie je účinná alebo nie je tolerovaná). Treba to posúdiť predtým, ako sa Depakine Chrono 500 mg predpíše po prvýkrát alebo vtedy, ak žena vo fertilnom veku liečená Depakine Chrono 500 mg plánuje otehotnieť. Ženy vo fertilnom veku musia počas liečby používať účinnú antikoncepciu.


Suicidálne myšlienky a správanie

Pri liečbe antiepileptikami v niekoľkých indikáciách boli u pacientov hlásené suicidálne myšlienky a správanie. Metaanalýza randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií antiepileptikami ukázala malé zvýšenie rizika suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika u valproátu. Pacientov je preto potrebné sledovať na príznaky a symptómy suicidálnych myšlienok a správania a je potrebné zvážiť vhodnú liečbu. Pacientom (a opatrovateľom pacientov) je potrebné odporučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa objavia príznaky suicidálnych myšlienok alebo správania.

Opatrenia pri používaní

Funkčné pečeňové testy sa majú vykonať pred začatím liečby (pozri časť 4.3) a počas prvých šiestich mesiacov periodicky hlavne u rizikových pacientov (pozri časť 4.4). Podobne ako pri iných antiepileptikách môže byť zaznamenané mierne zvýšenie pečeňových enzýmov, hlavne na začiatku terapie. Toto zvýšenie je len prechodné a izolované, bez klinických príznakov. U rizikových pacientov sa odporúča podrobné laboratórne vyšetrenie (vrátane protrombínového času), v prípade potreby je možné dávku upraviť a testy vykonať znova.


Pred začatím liečby, pred operáciou alebo v prípade spontánnych podliatin alebo krvácania sa odporúča vykonať krvné testy (krvný obraz, vrátane počtu trombocytov, čas zrážania a koagulačné testy) (pozri časť 4.8).


Výnimočne sa počas liečby liekom Depakine Chrono 500 mg zaznamenali poruchy imunity, je potrebné zvážiť prínos liečby liekom Depakine Chrono 500 mg oproti možnému riziku u pacientov s lupus erythematosus.


Pri poruche enzýmov zasahujúcich do cyklu tvorby močoviny sú potrebné metabolické testy kvôli riziku hyperamoniémie spôsobenej valproátom.


Súčasné užívanie kyseliny valproovej/valproátu sodného a karbapenémov sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Pacienti majú byť upozornení na možné riziko zvýšenia telesnej hmotnosti na začiatku terapie a má sa zvoliť vhodná stratégia na minimalizovanie tohoto rizika (pozri časť 4.8).


Počas liečby valproátom sa neodporúča konzumovať alkohol.


Deti:Monoterapia sa odporúča u detí mladších ako 3 roky, ale pred začatím liečby je potrebné zvážiť možný prínos oproti riziku poškodenia pečene alebo pankreatitídy u týchto pacientov (pozri časť 4.4).


Treba sa vyhnúť súčasnému užívaniu salicylátov u detí mladších ako 3 roky kvôli riziku toxického poškodenia pečene.


Renálna insuficiencia: u pacientov s renálnou insuficienciou môže byť potrebné dávku znížiť. Keďže monitorovanie plazmatickej koncentrácie môže byť zavádzajúce, dávku prispôsobujeme výsledkom klinického monitorovania (pozri časť 5.2).


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinok valproátu na iné lieky


Neuroleptiká, MAO inhibítory, antidepresíva a benzodiazepíny

Depakine Chrono 500 mgmôže zosilňovať účinok niektorých psychotropných látok ako sú neuroleptiká, inhibítory MAO, antidepresíva a benzodiazepíny. Odporúča sa preto klinické monitorovanie a úprava dávky podľa potreby.


Lítium

Depakine Chrono 500 mg nemá žiadny účinok na hladinu lítia v sére.


Fenobarbital

Depakine Chrono 500 mgzvyšuje plazmatickú koncentráciu fenobarbitalu (v dôsledku inhibície hepatálneho katabolizmu) a môže viesť k sedácii, najmä u detí. Preto sa odporúča klinické monitorovanie počas prvých 15 dní kombinovanej liečby s okamžitým znížením dávky fenobarbitalu, ak dôjde k sedácii a stanovením hladiny fenobarbitalu v plazme, ak je nutné.


Primidon

Depakine Chrono 500 mgzvyšuje hladinu primidonu v plazme a zosilňuje jeho nežiaduce účinky (ako napr. sedatívne), tieto účinky pri dlhodobej liečbe prestanú. Klinické monitorovanie sa odporúča najmä na začiatku kombinovanej liečby s úpravou dávky, ak je potrebné.


Fenytoín

Depakine Chrono 500 mg znižuje celkovú hladinu fenytoínu v plazme. Okrem toho Depakine Chrono 500 mgzvyšuje hladinu voľného fenytoínu a môže spôsobiť symptómy predávkovania (kyselina valproová uvoľňuje fenytoín z väzby na bielkoviny a znižuje jeho hepatálny katabolizmus). Preto sa odporúča klinické monitorovanie. V prípade, že sa stanovuje hladina fenytoínu v plazme, musí sa hodnotiť voľná forma.


Karbamazepín

V prípade podávania valproátu s karbamazepínom sa zaznamenala klinická toxicita, pretože valproát môže zosilniť toxický účinok karbamazepínu.

Klinické monitorovanie sa odporúča najmä na začiatku kombinovanej liečby s úpravou dávky, ak je potrebné.


Lamotrigín

Depakine Chrono 500 mg znižuje metabolizmus lamotrigínu a zvyšuje priemerný polčas lamotrigínu približne o dvojnásobok. Táto interakcia môže spôsobiť zvýšenú toxicitu lamotrigínu, najmä závažnú kožnú vyrážku. Preto sa odporúča klinické monitorovanie a v prípade potreby úprava dávky (dávka lamotrigínu sa zníži).


Zidovudín

Valproát môže zvýšiť hladinu zidovudínu v plazme až na toxickú.


Felbamát

Kyselina valproová môže znížiť priemerný klírens felbamátu až o 16 %.


Účinky iných liekov na valproát

Antiepileptiká indukujúce hepatálne enzýmy (vrátane fenytoínu, fenobarbitalu, karbamazepínu) znižujú hladinu kyseliny valproovej v sére. V prípade kombinovanej liečby sa dávka musí upraviť na základe klinickej odpovede a sledovania plazmatických hladín.


Na druhej strane, kombinácia felbamátua valproátu znižuje klírens kyseliny valproovej o hodnoty v rozmedzí 22 % až 50 % a v dôsledku toho zvyšuje plazmatickú koncentráciu kyseliny valproovej. Je potrebné monitorovať hladinu valproátu v krvi.


Meflochínurýchľuje metabolizmus kyseliny valproovej a má konvulzívne účinky. V prípade kombinovanej liečby sa môžu preto vyskytnúť epileptické záchvaty.


V prípade súčasného použitia valproátu a látok, ktoré sa silne viažu na bielkoviny(napr. kyselina acetylsalicylová), sa môže zvýšiť hladina voľnej kyseliny valproovej v sére.


Sledovanie protrombínového času sa má vykonávať v prípade súčasného užívania vitamín K dependentných antikoagulancií.


Hladina kyseliny valproovej v sére sa môže zvýšiť (ako výsledok spomalenia metabolizmu v pečeni) v prípade súčasného užívania s cimetidínomalebo erytromycínom.


Súčasné podávanie kyseliny valproovej a karbapenémov spôsobilo zníženie hladiny kyseliny valproovej v krvi (60-100 % zníženie v priebehu dvoch dní). Z dôvodu rýchleho nástupu a rozsahu tohto poklesu sa súčasné podávanie karbapenémov u pacientov stabilizovaných na kyseline valproovej nepovažuje za zvládnuteľné, a preto sa mu je nutné vyhnúť (pozri časť 4.4). Ak nie je možné vyhnúť sa liečbe týmito antibiotikami, je nutné dôkladne sledovať hladinu Depakine Chrono 500 mg v krvi.


Rifampicín môže znižovať hladinu kyseliny valproovej v krvi, čoho dôsledkom je nedostatočný terapeutický účinok. Preto pri súčasnom podávaní valproátu s rifampicínom sa môže vyžadovať úprava dávky valproátu.


Ďalšie interakcie

Súčasné podávanie valproátu a topiramátu bolo spojené s encefalopatiou a/alebo hyperamoniémiou. Pacienti liečení týmito dvomi liečivami majú byť pozorne monitorovaní na prítomnosť príznakov a symptómov hyperamoniemickej encefalopatie.

Valproát zvyčajne neindukuje hepatálne enzýmy, takže neznižuje účinok estrogén-progestagénov u žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita


Riziko spojené s epileptickými záchvatmi

Tonicko-klonické záchvaty matky a status epilepticus s hypoxiou počas tehotenstva prinášajú mimoriadne riziko smrti pre matku a plod.


Riziko spojené s valproátom

Na zvieratách: teratogénny účinok bol preukázaný na myšiach, potkanoch a králikoch.


U ľudí:V porovnaní s incidenciou pri liečbe s určitými inými antiepileptikami, dostupné údaje naznačujú, že u detí matiek liečených valproátom sa pozoroval zvýšený výskyt malých alebo veľkých malformácií, ktoré zahŕňajú defekty neurálnej rúry, kraniofaciálne defekty, malformácie končatín, kardiovaskulárne malformácie, hypospádie a viacnásobné anomálie postihujúce rôzne telesné systémy. Údaje získané z metaanalýzy (vrátane registrov a kohortných štúdií) preukázali výskyt vrodených chýb u 10,73 % (95 % CI: 8,16 – 13,29) detí epileptických matiek liečených valproátom v monoterapii počas gravidity. Dostupné údaje naznačujú závislosť tohto účinku od dávky.


Dostupné údaje naznačujú možný vzťah medzi expozíciou valproátu in uteroa rizikom oneskoreného vývinu, predovšetkým verbálneho IQ. Oneskorený vývin je často spojený s malformáciami a/alebo s dysmorfnými črtami. Je však ťažké potvrdiť príčinný vzťah s možnými negatívne spolupôsobiacimi faktormi ako je nízke IQ matky alebo otca, genetické, sociálne faktory a faktory prostredia a nedostatočnou kontrolou epileptických záchvatov u matky počas tehotenstva.

U detí vystavených pôsobeniu valproátu in uterobolo hlásené spektrum autistických porúch.


Monoterapia valproátom a taktiež polyterapia valproátom je spojená s abnormalitami týkajúcimi sa gravidity. Pokiaľ ide o tieto abnormality, dostupné údaje ukazujú, že polyterapia antiepileptikami vrátane valproátu sa spája s ich vyšším rizikom ako monoterapia valproátom.


V súvislosti s vyššie uvedenými údajmi je potrebné vziať do úvahy nasledujúce odporúčania:

Tento liek nesmú užívať ženy vo fertilnom veku, ak to nie je úplne nevyhnutné (t.j. v situáciách, keď iná liečba nie je účinná alebo nie je tolerovaná). Treba to posúdiť predtým, ako sa Depakine Chrono 500 mg predpíše po prvýkrát alebo vtedy, ak žena vo fertilnom veku liečená Depakine Chrono 500 mg plánuje otehotnieť. Ženy vo fertilnom veku musia počas liečby používať účinnú antikoncepciu.

Žena vo fertilnom veku musí byť podrobne informovaná o rizikách a prínosoch užívania lieku Depakine Chrono 500 mg počas tehotenstva.


Ak žena plánuje tehotenstvo alebo otehotnie, liečba sa musí znovu posúdiť v každej indikácii:

 • v prípade bipolárnej afektívnej poruchy sa musí zvážiť ukončenie liečby liekom Depakine Chrono 500 mg.

 • v prípade epilepsie sa liečba valproátom nemá ukončiť bez toho, aby sa znovu vyhodnotil pomer rizika a prínosu. Liečba liekom Depakine Chrono 500 mg má počas gravidity pokračovať, odporúča sa užívať Depakine Chrono 500 mg v rozdelených dávkach počas dňa, pri najnižšej účinnej dávke. Môže sa uprednostniť užívanie foriem s predĺženým uvoľňovaním.

 • okrem toho sa má, ak je to vhodné, pred otehotnením začať suplementácia folátom v relevantných dávkach (5 mg denne), pretože tak sa môže minimalizovať riziko defektov neurálnej trubice.

 • má sa zaviesť špeciálny prenatálny monitoring na odhalenie možného výskytu defektov neurálnej trubice alebo iných malformácií.


Riziko u novorodencov

Vo výnimočných prípadoch sa zaznamenala u novorodencov, ktorých matky užívali valproát sodný počas tehotenstva, hemoragická choroba. Táto hemoragická choroba je vo vzťahu s trombocytopéniou, hypofibrinogenémiou a/alebo so znížením ďalších koagulačných faktorov. Vyskytla sa tiež afibrinogenémia, ktorá môže byť fatálna.

Tento syndróm však musí byť odlíšený od zníženia vitamín-K závislých faktorov indukovaných fenobarbitalom a enzymaticky pôsobiacimi liekmi.

Preto je potrebné sledovať krvný obraz, hladinu fibrinogénu v plazme a koagulačné faktory u novorodencov.

U novorodencov, ktorých matky užívali valproát počas tretieho trimestra gravidity, boli hlásené prípady hypoglykémie.

U novorodencov, ktorých matky užívali valproát počas gravidity, boli hlásené prípady hypotyreózy.


Laktácia

Exkrécia valproátu do materského mlieka je nízka, s koncentráciou 1 – 10 % sérových koncentrácií matky. Na základe literárnych údajov a klinickej skúsenosti je dojčenie možné, ak sa zoberie do úvahy bezpečnostný profil lieku Depakine Chrono 500 mg, hlavne hematologické poruchy (pozri časť 4.8).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti majú byť upozornení na riziko možnej ospalosti najmä v prípade antikonvulzívnej polyterapie alebo terapie kombinovanej s benzodiazepínmi (pozri časť 4.5).


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky sú rozdelené podľa orgánových tried a na základe frekvencie výskytu sa delia na: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000),veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Vrodené, familiárne a genetické poruchy:

Pozri časť 4.6 Gravidita a laktácia.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Časté:poškodenie pečene (pozri časť 4.4).


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Veľmi časté: nauzea.

Časté: bolesť v hornej oblasti brucha a hnačka sa často vyskytli u niektorých pacientov na začiatku terapie, ale zvyčajne vymizli po niekoľkých dňoch bez prerušenia liečby.

Menej časté: pankreatitída, niekedy až smrteľná (pozri časť 4.4).


Poruchy metabolizmu a výživy:

Časté: hyponatriémia.

Zriedkavé: hyperamoniémia (pozri časť 4.4)*.

* Môžu sa objaviť prípady izolovanej a stredne ťažkej hyperamoniémie bez zmeny funkcie pečene, čo nemôže byť dôvodom na prerušenie liečby. Vyskytla sa tiež hyperamoniémia združená s neurologickými symptómami. V takýchto prípadoch sú potrebné ďalšie vyšetrenia (pozri časť 4.4).


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy):

Zriedkavé: myelodysplastický syndróm.


Poruchy nervového systému:

Veľmi časté: tremor.

Časté: extrapyramidálna porucha, stupor*, somnolencia, kŕče*, zhoršenie pamäti, bolesť hlavy, nystagmus.

Menej časté: kóma*, encefalopatia*, letargia* (pozri nižšie), reverzibilný parkinsonizmus, ataxia, parestézia.

Zriedkavé: prípady reverzibilnej demencie súvisiace s reverzibilnou atrofiou mozgu, kognitívne poruchy.

* Stupor a letargia, ktoré niekedy vedú k prechodnej kóme/encefalopatii; sa vyskytli izolované alebo spojené s nárastom kŕčov počas liečby a ich počet klesol po prerušení liečby alebo znížení dávky. Tieto prípady sa častejšie vyskytli počas kombinovanej terapie (najmä s fenobarbitalom alebo topiramátom) alebo po náhlom zvýšení dávky valproátu.


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Časté: anémia, trombocytopénia.

Menej časté:pancytopénia, leukopénia.

Zriedkavé: zlyhanie kostnej drene, vrátane aplázie červenej zložky kostnej drene, agranulocytóza, makrocytická anémia, makrocytóza.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Časté: zvýšenie telesnej hmotnosti*.

Zriedkavé: zníženie koagulačných faktorov (najmenej jeden), abnormálne koagulačné testy (napr. predĺžený protrombínový čas, predĺžený aktivovaný parciálny tromboplastínový čas, predĺžený trombínový čas, predĺžené INR) (pozri časti 4.4 a 4.6).

* Keďže zvýšenie telesnej hmotnosti je rizikový faktor pre syndróm polycystických vaječníkov, musí sa starostlivo sledovať (pozri časť 4.4).


Vzhľadom na to, že valproát sa vylučuje predovšetkým obličkami čiastočne vo forme ketolátok, môžu u pacientov s diabetom vyjsť falošne pozitívne testy na vylučovanie ketónov.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: precitlivenosť, prechodná a/alebo od dávky závislá alopécia.

Menej časté: angioedém, vyrážka.

Zriedkavé: toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém, liekový hypersenzitívny syndróm [Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) syndrome].


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Menej časté: zníženie kostnej denzity, osteopénia, osteoporóza a zlomeniny u pacientov, ktorí sú dlhodobo liečení Depakinom Chrono. Mechanizmus, ktorým Depakine Chrono ovplyvňuje kostný metabolizmus, zatiaľ nebol určený.

Zriedkavé: systémový lupus erythematosus (pozri časť 4.4).


Poruchy endokrinného systému:

Menej časté: syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH).

Zriedkavé: hypotyreóza (pozri časť 4.6).


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Časté: dysmenorea.

Menej časté: amenorea.

Zriedkavé: mužská neplodnosť, polycystické vaječníky.


Poruchy ciev:

Časté: hemorágia (pozri časti 4.4 a 4.6).

Menej časté: vaskulitída.


Poruchy ucha a labyrintu:

Časté:hluchota.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Menej časté: pleurálny výpotok.


Poruchy obličiek a močových ciest:

Zriedkavé: enuréza, reverzibilný Fanconiho syndróm, avšak mechanizmus účinku nie je zatiaľ známy.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Menej časté: nezávažný periférny edém.


Psychické poruchy:

Časté: stav zmätenosti, agresia*, agitácia*, porucha pozornosti*.

Zriedkavé: abnormálne správanie*, psychomotorická hyperaktivita*, poruchy učenia*.

* Tieto nežiaduce účinky sú pozorované najmä u detskej populácie.


4.9 Predávkovanie


Príznaky masívneho akútneho predávkovania zvyčajne zahŕňajú kómu so svalovou hypotóniou, hyporeflexiou, miózou, poruchami dýchania, metabolickou acidózou. Po závažnom predávkovaní môže nastať smrť, zvyčajne však predávkovanie nevyústi do fatálneho konca.

Symptómy môžu byť rôzne a epileptické záchvaty sa vyskytli pri veľmi vysokých koncentráciách v plazme. Boli zaznamenané prípady intrakraniálnej hypertenzie podmienenej cerebrálnym edémom.

Nemocničná liečba po predávkovaní má byť symptomatická: výplach žalúdka, môže byť prínosný, ak sa uskutoční do 10 - 12 hodín po užití, monitorovanie kardiálnych a respiračných parametrov.

V niektorých izolovaných prípadoch bol úspešne použitý Naloxon. V prípade závažného predávkovania sa úspešne použila hemodialýza a hemoperfúzia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


ATC kód: N03AG01

Širokospektrálne antiepileptikum.

Valproát pôsobí najmä na centrálny nervový systém.

Farmakologické štúdie na zvieratách demonštrujú antikonvulzívne vlastnosti Depakine Chrono 500 mgpri rôznych typoch experimentálnej epilepsie (generalizované a parciálne záchvaty).

Depakine Chrono500 mg účinkuje pri rôznych typoch epilepsie u ľudí.

Zdá sa, že hlavný mechanizmus jeho účinku je v zosilnení GABA–ergickej transmisie.

V niektorých in vitroštúdiách valproát stimuloval replikáciu HIV-1 vírusu, avšak tento účinok bol obmedzený, nekonštantný, nezávislý od dávky a nebol pozorovaný u ľudí.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Biologická dostupnosť valproátu sodného je po perorálnom alebo intravenóznom podaní takmer 100 %.


Distribučný objem je obmedzený hlavne na krv a rýchlo sa obmieňajúcu extracelulárnu tekutinu. Koncentrácia kyseliny valproovej v cerebrospinálnom moku sa blíži k hodnotám jej koncentrácie v plazme. Depakine Chrono500 mg prechádza cez placentárnu bariéru. Pri podávaní dojčiacim matkám sa vylučuje do materského mlieka vo veľmi nízkych koncentráciách (medzi 1 – 10 % celkovej koncentrácie v sére).


Pri perorálnom podávaní sa rovnovážna plazmatická koncentrácia dosiahne pomerne rýchlo - za 3 až 4 dni; pri intravenóznom podaní sa rovnovážna plazmatická koncentrácia dosiahne o niekoľko minút a potom sa udržuje intravenóznou infúziou.


Valproát sa vo vysokej miere viaže na plazmatické proteíny, táto väzba závisí od dávky a saturácie.


Molekula valproátu môže byť dialyzovaná, ale len voľná forma (približne 10 %) savylučuje.


Na rozdiel od iných antiepileptík valproát sodný nezvyšuje svoju vlastnú degradáciu, a ani degradáciu iných látok, napr. estrogénprogestatív. Je to v dôsledku absencie enzým indukujúceho efektu zahŕňajúceho cytochróm P450.


Biologický polčas je cca 8 až 20 hodín. U detí je zvyčajne kratší.


Valproát sodný sa vylučuje najmä močom po metabolizácii konjugáciou s kyselinou glukuronovou a beta-oxidáciou.


Vlastnosti Depakine Chrono500 mg

V porovnaní s filmom obalenými tabletami je Depakine Chrono500 mg ako forma s predĺženým uvoľňovaním charakterizovaná pri ekvivalentných dávkach:

- elimináciou obdobia latencie po podaní

 • predĺženou absorpciou

 • podobnou biologickou dostupnosťou

 • koncentrácia celkovej a voľnej formy (Cmax) je nižšia (zníženie Cmax o približne 25 %, ale hladina je relatívne stabilná v rozmedzí od 4 do 14 hodín po podaní).

V súvislosti s tým, koncentrácie kyseliny valproovej sú homogénne distribuované počas 24 hodín. Pri dávkovaní dvakrát denne je výchylka kolísania koncentrácií polovičná.

 • výraznejšia lineárna závislosť dávky a plazmatickej koncentrácie (celkovej a voľnej).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú dostupné údaje.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Etylcelulóza, hypromelóza, koloidný oxid kremičitý, silikagél, sodná soľ sacharínu, polyakrylátová disperzia, makrogol 1500, mastenec, oxid titaničitý, suchý extrakt.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 15 - 25 °C, na suchom mieste.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Polypropylénová tuba s PE uzáverom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa, 30 alebo 100 tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

Liek je viazaný na lekársky predpis.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


21/0056/91-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie lieku: 3.10.1991

Dátum predĺženia registrácie lieku: 26.06.2007 – bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2013


11Depakine Chrono 500 mg