+ ipil.sk

DEPO-MEDROL 40 mg/mlPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


DEPO-MEDROL 40 mg/ml

Injekčná suspenzia

metylprednizolón acetát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je DEPO-MEDROLa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete DEPO-MEDROL

3. Ako používať DEPO-MEDROL

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať DEPO-MEDROL

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je DEPO-MEDROL a na čo sa používa


DEPO-MEDROL obsahuje liečivo metylprednizolón acetát.


DEPO-MEDROL patrí medzi glukokortikoidy, ktoré nemajú len dôležitý význam pri zápalových a imunitných procesoch, ale majú vplyv aj na metabolizmus cukrov, bielkovín a tukov. Ovplyvňujú tiež srdcovo-cievny systém, kostrové svaly a nervový systém.


DEPO-MEDROL má silný a pretrvávajúci protizápalový, imunosupresívny a protialergický účinok a používa sa na liečbu:

 • reumatických ochorení (napr. kĺbov a chrbtice),

 • kožných ochorení (napr. zápalu kože spojeného s jej odlupovaním – exfoliatívna dermatitída),

 • endokrinné poruchy (napr. zápal štítnej žľazy),

 • zápalové ochorenie tráviaceho traktu (napr. Crohnova choroba),

 • alergických stavov (napr. chronickej astmatickej poruchy),

 • ochorení dýchacích ciest (napr. infekcie pľúc ako aspiračnej pneumónie)

 • očných ochorení (napr. zápalu očnej dúhovky – iritídy),

 • ochorení krvi (napr. anémie) alebo

 • onkologických ochorení (napr. leukémie).


DEPO-MEDROL sa môže podať nasledovnými spôsobmi:

 • do svalu,

 • do kĺbu,

 • do mäkkých tkanív,

 • do miesta poškodania (lézie),

 • do konečníka.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete DEPO-MEDROL


Nepoužívajte DEPO-MEDROL

 • ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • na intratekálne podanie (aplikácia do priestoru medzi mozgom a jemnou blanou mozgu alebo medzi miechou a jemnou blanou miechy),

 • na intravenózne podanie (aplikácia do žily),

 • na epidurálne podanie (aplikácia cez chrbticu),

 • na intranazálne podanie (aplikácia do nosa),

 • na intraokulárne podanie (aplikácia do oka),

 • po aplikácii vakcíny alebo

 • ak máte systémové plesňové infekcie.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať DEPO-MEDROL, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru najmä v týchto prípadoch:

 • nedávno prekonané osýpky, ovčie kiahne alebo kontakt s nakazenou osobou,

 • znížená funkcia štítnej žľazy, Cushingov syndróm (porucha funkcie nadobličiek),

 • cukrovka (aj v rodinnej anamnéze),

 • epilepsia,

 • tuberkulóza,

 • alergia na lieky,

 • depresia, psychotická porucha,

 • vystavenie nadmernému alebo nezvyčajnému stresu,

 • myasthenia gravis (neurologické ochorenia postihujúce svaly),

 • roztrúsená skleróza,

 • infekcia oka (napr. očný herpes simplex),

 • ochorenia srdca alebo ciev vrátane srdcového zlyhania,

 • vysoký krvný tlak,

 • peptický vred, ulcerózna kolitída (zápalové ochorenie hrubého čreva) alebo iné žalúdočné alebo črevné ochorenie,

 • pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy),

 • osteoporóza (rednutie kostí),

 • porucha funkcie obličiek,

 • feochromocytóm (nádor z drene nadobličky).


U pacientov s nedostatočnou činnosťou obličiek treba kortikosteroidy podávať s opatrnosťou. Pri zlyhaní obličiek nie je potrebná úprava dávkovania. Metylprednizolón je hemodialyzovateľný.


Špeciálne rizikové skupiny

Pacienti patriaci k nasledovným rizikovým skupinám majú byť pod prísnym lekárskym dohľadom a majú sa liečiť čo najkratšie obdobie:

 • deti,

 • diabetici v prípade prejavov cukrovky alebo zvýšených požiadaviek na inzulín alebo perorálne hypoglykemiká,

 • pacienti s vysokým krvným tlakom,

 • precitlivení pacienti,

 • pacienti s anamnézou psychiatrických stavov v prípade existencie emocionálnej nestability alebo psychotických tendencií, ktoré sa môžu zhoršiť pôsobením glukokortikoidov,

 • pacienti s niektorými infekčnými ochoreniami (napr. s tuberkulózou) alebo niektorými vírusovými ochoreniami (napr. s herpes zoster – pásovým oparom) v spojení s očnými príznakmi.

Deti a dospievajúci

Pri dlhodobej dennej liečbe môžu mať kortikosteroidy vplyv na spomalenie rastu detí. Za účelom minimalizovania tohto vedľajšieho účinku môže lekár predpísať liečbu obdeň (každý druhý deň).


Iné lieky a DEPO-MEDROL

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Informujte svojho lekára, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, pretože môže dôjsť k ovplyvneniu účinkov lieku DEPO-MEDROL:

 • antibakteriálne lieky, lieky na liečbu tuberkulózy (izoniazid, rifampicín),

 • makrolidové antibiotiká (erythromycín, klaritromycín, troleandomycín),

 • lieky proti zrážaniu krvi (užívané perorálne),

 • lieky na liečbu epileptických záchvatov (karbamazepín, fenytoín, fenobarbital),

 • lieky na liečbu rakoviny (aminoglutetimid),

 • lieky na liečbu cukrovky,

 • neuromuskulárne blokátory (zabraňujú nervo-svalovému prenosu),

 • anticholinesterázy (lieky na liečbu myasthenie gravis),

 • lieky proti vracaniu (aprepitant, fosaprepitant),

 • lieky proti hubovým infekciám (itrakonazol, ketakonazol, amfotericín B),

 • antikoncepcia užívaná perorálne (etinylestradiol/noretindrón),

 • lieky na liečbu ťažkých reumatických ochorení, ťažkej psoriázy a po transplantáciách orgánov alebo kostnej drene (cyklosporín),

 • lieky na liečbu srdcových ochorení, ako sú vysoký krvný tlak, arytmie, angína pektoris (diltiazem),

 • nesteroidové protizápalové lieky (vysoké dávky kyseliny acetylsalicylovej),

 • lieky znižujúce hladinu draslíka (diuretiká),

 • lieky na liečbu vírusových ochorení (inhibítory HIV- proteázy),

 • lieky na potláčanie imunitného systému (cyklofosfamid, takrolimus),

 • grapefruitová šťava.


Kombinácia glukokortikoidov s niektorými protizápalovými liekmi (napr. vysokými dávkami kyseliny acetylsalicylovej) zvyšuje riziko zažívacích komplikácií.


Glukokortikoidy môžu zvyšovať potrebu inzulínu alebo perorálnych hypoglykemík (lieky na zníženie hladiny cukru) u diabetikov.


Ak ste boli nedávno očkovaný alebo ak sa plánujete dať zaočkovať, informujte o tom svojho lekára. Glukokortikoidy potláčajú mechanizmus imunizácie. Očkovanie počas liečby sa neodporúča.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Použitie lieku počas tehotenstva a dojčenia musí prísne zvážiť lekár. Ak otehotniete počas liečby, ihneď to oznámte lekárovi.


Kortikoidy sa vylučujú do materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri liečbe kortikosteroidmi sa môžu vyskytnúť závraty, točenie hlavy, poruchy videnia a únava. V prípade výskytu týchto nežiaducich účinkov sa nesmie viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


3. Ako používať DEPO-MEDROL


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie lieku a dĺžka liečby závisia od závažnosti a druhu ochorenia. Presné užívanie lieku určí váš lekár. Dávkovanie musíte presne dodržiavať.


Ak podstupujete vyšetrenie alebo hospitalizáciu, vždy oznámte vášmu ošetrujúcemu lekárovi alebo zdravotnej sestre, že užívate DEPO-MEDROL.


Ak prestanete užívať DEPO-MEDROL

Lekár rozhodne o ukončení vašej liečby. Ukončenie liečby má byť postupné, aby sa zabránilo vzniku abstinenčných príznakov.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Frekvencia výskytu vedľajších účinkov nie je známa z dostupných údajov.


Možné vedľajšie účinky:

 • infekcie,

 • leukocytóza (chorobný nárast počtu bielych krviniek),

 • alergická reakcia na liek, anafylaktická reakcia (závažná náhla alergická),

 • Cushingov syndróm (ochorenie spôsobené nadmernou tvorbou hormónu kortizolu v kôre nadobličiek), hypopituitarizmus (znížená funkcia adenohypofýzy), syndróm z vysadenia steroidov,

 • lipomatóza (chorobné bujnenie tukových buniek), zadržiavanie sodíka, zadržiavanie tekutín,

 • hypokalemická alkalóza (porucha vnútorného prostredia), dyslipidémia (porucha metabolizmu tukov), zhoršenie znášanlivosti cukrov, zvýšená potreba inzulínu (alebo hypoglykemík u diabetikov), zvýšená chuť do jedla (s následným nárastom hmotnosti),

 • afektívne poruchy (depresívna nálada, euforická nálada, afektívna labilita, lieková závislosť, samovražedné tendencie), psychotické poruchy (mánia, delúzia, halucinácie, schizofrénia), mentálne poruchy, zmeny osobnosti, zmätenosť, úzkosť, náladovosť, abnormálne správanie, nespavosť,

 • epidurálna lipomatóza (nahromadenie tukového tkaniva v priestore miechového kanála), zvýšený vnútrolebečný tlak, kŕče, porucha pamäte, poruchy kognitívnych funkcií (poruchy myslenia a poznávania), závraty, bolesť hlavy,

 • poruchy oka (centrálna serózna chorioretinopatia, slepota, šedý zákal, glaukóm, exoftalmus),

 • závrate,

 • srdcové zlyhanie (u predisponovaných pacientov),

 • vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak,

 • trombóza (krvná zrazenina v cievach),

 • pľúcna embólia (krvná zrazenina v pľúcach),

 • čkanie,

 • vredy v tráviacom trakte s možným prederavením a krvácaním, krvácanie zo žalúdka, prederavenie čreva, zápal podžalúdkovej žľazy, vredový zápal pažeráka, pocit nafúknutého brucha, bolesti brucha, hnačka, porucha trávenia, nevoľnosť,

 • opuch podkožného tkaniva, nadmerné ochlpenie, stenčenie kože, červené bodky na koži, bodkovité krvavé škvrny na koži a na slizniciach, sčervenanie, zvýšené potenie, svrbenie, vyrážky, žihľavka, kožné strie, nadmerná tvorba kožného farbiva, strata kožného farbiva, akné,

 • svalová slabosť, bolesť svalov a kĺbov, ochorenie svalov (myopatia), úbytok svalovej hmoty, osteoporóza, odumieranie kostí (osteonekróza), zlomeniny v dôsledku choroby, zápal kĺbov, spomalenie rastu,

 • nepravidelná menštruácia,

 • sterilný absces (dutina vyplnená tekutinou), opuch, zhoršené hojenie rán, únava, nepokoj, podráždenosť, reakcia v mieste podania,

 • zvýšený vnútroočný tlak, znížená tolerancia uhľohydrátov (sacharidov), znížená hodnota draslíka v krvi, negatívna dusíková rovnováha (kvôli katabolizmu bielkovín), zvýšená hladina vápnika v moči, zvýšené hodnoty výsledkov laboratórnych vyšetrení krvi (alanínaminotransferázy, aspartátaminotransferázy, krvnej alkalickej fosfatázy, močoviny), potlačenie reaktivity pri kožných testoch, pretrhnutie šliach, tlakové zlomeniny stavcov.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať DEPO-MEDROL


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a injekčnej liekovke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo DEPO-MEDROL obsahuje

 • Liečivo je metylprednizolón acetát 40 mg v 1 ml suspenzie

 • Ďalšie zložky sú polyetylénglykol 3350, chlorid sodný, chlorid myristyl--picolínu, hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková na úpravu pH, voda na injekciu.


Ako vyzerá DEPO-MEDROL a obsah balenia

DEPO-MEDROL injekčná suspenzia na jednorazové použitie 40 mg/ml:

 • 1 ml injekčná liekovka 1 x 1 ml/40 mg

 • 2 ml injekčná liekovka 1 x 2 ml/80 mg

 • 5 ml injekčná liekovka 1 x 5 ml/200 mg


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Pfizer Europe MA EEIG, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Veľká Británia


Výrobca:
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgicko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vmarci 2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená pre zdravotníckych pracovníkov:


Návod na použitie injekčnej striekačky

Dôkladne potraste, aby ste získali rovnorodú suspenziu.

 1. Odstráňte kryt hrotu injekčnej striekačky.

 2. Sterilným spôsobom nasaďte ihlu.

 3. Odstráňte kryt ihly. Teraz je injekčná striekačka pripravená na použitie.

Striekačku po podaní odhoďte a viackrát nepoužívajte.


Dávkovanie a spôsob podávania

Parenterálne lieky sa majú pred podaním skontrolovať vizuálne z dôvodu možnej prítomnosti cudzích drobných čiastočiek a kvôli sfarbeniu. Tento liek nie je vhodný pre intravenózne a intratekálne podávanie a nemal by sa použiť vo forme viacdávkovej injekčnej liekovky. Prísna sterilná technika zabezpečuje predchádzanie iatrogénnym infekciám.


Spôsob podávania:

- intramuskulárne,

- intraartikulárne, periartikulárne, intraburzálne alebo do mäkkých tkanív,

- intralezionálne,

- intrarektálnou instiláciou.


Vzhľadom na možné fyzikálne inkompatibility sa DEPO-MEDROL nemá riediť alebo miešať s inými roztokmi.


Podávanie na dosiahnutie lokálneho účinku

Liečba DEPO-MEDROLOM neodstraňuje potrebu bežne používaných opatren. Liečba je len symptomatická, neodstraňuje príčiny zápalu.


1.Reuma a osteoartróza

Dávka na intraartikulárne podávanie závisí od veľkosti kĺbu a mení sa podľa závážnosti stavu jednotlivých pacientov. Pri chronických prípadoch sa môže podávať jedna až päť injekcií za týždeň v závislosti od stupňa úľavy po prvej injekcii. Dávky v nasledujúcej tabuľke sú uvedené ako všeobecná pomôcka:


Veľkosť kĺbu

Príklady

Rozsah dávkovania


Veľký

Kolená

Členky

Ramená

20 až 80 mg

Stredný

Lakte

Zápästia

10 až 40 mg

Malý

Metakarpofalangálny

Interfalangálny

Sternoklavikulárny

Akromioklavikulárny

4 až 10 mg


Postup:Odporúča sa, aby sa pred intraartikulárnou aplikáciou vyšetrila anatómia kĺbu. Aby sa dosiahol úplný protizápalový účinok, je dôležité zaviesť injekciu do synoviálneho priestoru. Rovnakou sterilnou technikou ako pri lumbálnej punkcii sa sterilná ihla kalibru 20 až 24 (na suchej injekčnej striekačke) zavedie do synoviálnej dutiny. Prokaínová infiltrácia je voliteľná. Aspiráciou niekoľkých kvapiek kĺbovej tekutiny sa presvedčíme, že ihla prenikla do kĺbového priestoru.


Miesto vpichu pri každom kĺbe sa stanoví v mieste, kde je synoviálna dutina najbližšie k povrchu a bez veľkých ciev a nervov. Po lokalizácii ihly sa injekčná striekačka odstráni a nahradí sa druhou obsahujúcou požadované množstvo DEPO‑MEDROLU. Piest sa potom mierne povytiahne, aby sa odsala synoviálna tekutina, čím sa presvedčíme, že ihla je stále v synoviálnom priestore. Po injekcii sa kĺb jemne niekoľkokrát pohýbe, aby došlo k zmiešaniu synoviálnej kvapaliny so suspenziou. Miesto sa potom zakryje malým sterilným obväzom.


Vhodné miesta pre intraartikulárne vpichy sú koleno, zápästie, členok, lakeť, rameno, falangálne a bedrové kĺby. Keďže sa občas objavia ťažkosti pri vpichu do bedrového kĺbu, treba dať pozor na veľké krvné cievy v tejto oblasti. Kĺby nevhodné na aplikáciu injekcií sú kĺby anatomicky neprístupné, ako sú spinálne a krížovodriekové kĺby, ktoré nemajú synoviálny priestor. Zlyhanie liečby je najčastejšie výsledkom nedostatočného vstupu do kĺbového priestoru. Malá alebo žiadna úľava sa dosiahne pri injekcii do okolitých tkanív. Ak dôjde k zlyhaniu vtedy, keď sa injekcia aplikuje do synoviálneho priestoru, o čom svedčí odsatá kvapalina, sú opakované injekcie zväčša bezvýsledné.


Lokálna terapia nemení chorobný proces, a ak je to možné, má sa použiť komplexná terapia vrátane fyzioterapie a ortopedickej korekcie.


2. Burzitída

Oblasť okolo injekčného miesta sa pripraví sterilným spôsobom a edém sa potrie s 1 % roztokom prokain-hydrochloridu. Do burzy sa vpichne ihla kalibru 20 až 24 pripojená k suchej injekčnej striekačke a tekutina sa odsaje. Ihla sa ponechá na mieste a odsávacia striekačka sa vymení za malú injekčnú striekačku obsahujúcu požadovanú dávku. Po injekcii sa ihla vyberie a použije sa malý obväz.


3. Rôzne: ganglión, tendinitída, epikondylitída

Pri liečbe stavov, ako sú tendinitída alebo tenosynovitída, treba dať pozor na to, aby sa suspenzia vpichla radšej do šľachovej pošvy než do hmoty šľachy. Šľachu možno priamo vyhmatať pri napnutí. Pri liečbe stavov ako epikondylitída sa má oblasť najväčšej bolestivosti a citlivosti pozorne vymedziť a aplikovať suspenziu do tejto oblasti. Pri gangliónoch šľachovej pošvy sa suspenzia aplikuje priamo do cysty. V mnohých prípadoch aplikácia jednej injekcie zabezpečí výrazný pokles veľkosti cystického tumoru, prípadne jeho zmiznutie.


Dávka pri liečbe rôznych stavov šľachových alebo vačkových štruktúr uvedených v texte sa mení v závislosti od liečeného stavu a je v rozsahu od 4 do 30 mg. Pri recidivujúcich a chronických stavoch sa aplikuje opakované podávanie injekcie.


Pri každom injekčnom podaní sa musia dodržať sterilné podmienky (aplikácia vhodného antiseptika na kožu).


4. Injekcie na lokálny účinok u dermatologických stavov

Po vyčistení vhodným antiseptikom (napr. 70 % alkohol) sa 20 až 60 mg suspenzie aplikuje do lézie. V prípade veľkých lézií treba rozdeliť dávky v rozsahu od 20 do 40 mg na opakované lokálne injekcie. Treba sa vyhnúť tomu, aby pri aplikácii nedošlo k zblednutiu povrchu, nakoľko po ňom môže nasledovať mierne lúpanie kože. Zvyčajne sa aplikuje jedna až štyri injekcie a intervaly medzi injekciami sa líšia podľa druhu lézie a trvania zlepšenia po prvej injekcii.


Podávanie na dosiahnutie systémového účinku

Intramuskulárne dávkovanie sa bude meniť podľa stavu ochorenia. Ak sa vyžaduje pretrvávajúci účinok, týždenná dávka sa vypočíta vynásobením dennej perorálnej dávky siedmimi a aplikuje sa intramuskulárne ako jednorazová injekcia.


Dávka sa musí individualizovať podľa vážnosti ochorenia a odozvy pacienta. Vo všeobecnosti trvanie liečby má byť čo najkratšie. Lekársky dohľad je nevyhnutný.


U detí sa má odporučená dávka znížiť, ale dávkovanie sa má riadiť viac závažnosťou stavu ochorenia než striktným dodržiavaním koeficientu určeného vekom alebo telesnou hmotnosťou.


Hormonálna liečba je prídavná a nie je náhradou za bežnú terapiu. Ak sa liek užíva dlhšie než niekoľko dní, dávkovanie sa musí znižovať alebo prerušiť postupne. Ak sa dlhodobá liečba preruší, odporúča sa dôkladný lekársky dohľad. Závažnosť ochorenia, prognóza, predpokladané trvanie ochorenia a reakcia pacienta na lieky sú primárnymi faktormi pri stanovení dávkovania. Ak pri chronickom stave nastane obdobie spontánnej remisie, liečba sa má prerušiť. Bežné laboratórne vyšetrenia, ako sú analýza moču, stanovenie cukru v krvi dve hodiny po jedle, meranie krvného tlaku a telesnej hmotnosti, röntgen hrudníka, sa majú počas dlhodobej terapie robiť v pravidelných intervaloch. Gastrointestinálna röntgenová snímka sa vyžaduje u pacientov s vredovou anamnézou alebo významnou dyspepsiou.


U pacientov s adrenogenitálnym syndrómom je adekvátna jednorazová intramuskulárna injekcia 40 mg každé dva týždne. Na udržiavanie pacientov s reumatickou artritídou sa týždenná intramuskulárna dávka pohybuje od 40 do 120 mg. Zvyčajná dávka pre pacientov s dermatologickými léziami je pri systémovej kortikoidnej terapii 40 až 120 mg metylprednizolón acetátupodávaná intramuskulárne v týždenných intervaloch počas jedného až štyroch týždňov. Pri akútnej a ťažkej dermatitíde spôsobenej jedovatým brečtanom sa úľava dostaví do 8 až 12 hodín po intramuskulárnom podaní jednorazovej dávky 80 až 120 mg. Pri chronickej kontaktnej dermatitíde sú potrebné opakované injekcie v intervale 5 až 10 dní. U seboroickej dermatídy postačuje na liečbu týždenná dávka 80 mg.


Po intramuskulárnom podaní 80 až 120 mg astmatickým pacientom môže dôjsť do 6 až 48 hodín k uvoľneniu, ktoré pretrváva niekoľko dní až dva týždne. Podobne aj u pacientov s alergickou rinitídou (senná nádcha) nasleduje po intramuskulárnom podaní dávky 80 až 120 mg do šiestich hodín zmiernenie koryzálnych symptómov pretrvávajúce niekoľko dní až tri týždne.


Dávka suspenzie sa má zvýšiť, ak sa pridružia k liečenému stavu príznaky stresu. Indikuje sa intravenózne podanie vysoko rozpustného metylprednizolónsukcinátu sodného, ak sa vyžaduje rýchly hormonálny účinok s maximálnou intenzitou.


Intrarektálne podávanie

DEPO-MEDROL v dávkach 40 až 120 mg podávaných formou retenčného klystíru alebo

kontinuálnou infúziou tri až sedemkrát týždenne počas dvoch alebo viac týždňov sa ukázal

byť užitočným prídavkom k liečbe niektorých pacientov s ulceróznou kolitídou. Veľa

pacientov možno liečiť 40 mg DEPO-MEDROLU podávaného v 30 až 300 ml vody.

Samozrejme treba zabezpečiť aj iné terapeutické opatrenia.8
DEPO-MEDROL 40 mg/ml

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. Názov lieku


DEPO-MEDROL 40 mg/ml

injekčná suspenzia


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Liečivo:methylprednisoloni acetas

1 ml injekčnej suspenzie obsahujemethylprednisoloni acetas40 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. lieková forma


Injekčná suspenzia


 1. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


A. Intramuskulárne podávanie


Ak nie je možná perorálna liečba a tento liek je vhodný na liečbu daného stavu, intramuskulárne použitie DEPO-MEDROLu 40 mg/mlje indikované v nasledujúcich stavoch:


 1. Endokrinné poruchy

Primárna alebo sekundárna adrenokortikálna nedostatočnosť (Hydrokortizón alebo kortizón je liekom prvého výberu. Syntetické analógy sa môžu použiť podľa možnosti s mineralokortikoidmi; suplementácia mineralokortikoidov je zvlášť dôležitá u detí)


Akútna adrenokortikálna nedostatočnosť (Hydrokortizón alebo kortizón je liekom prvého výberu. Pri použití syntetických analógov može byť potrebná suplementácia mineralokortikoidmi)


Kongenitálna adrenálna hyperplázia

Hyperkalcémia spojená s rakovinou

Nehnisavá tyreoiditída


 1. Reumatické ochorenia

Ako adjuvantná liečba na krátkodobé podávanie (pomoc pacientovi prekonať akútny stav alebo exacerbáciu choroby) pri:

 • posttraumatickej osteoartróze

 • epikondylitíde

 • synovitíde pri osteoartróze

 • akútnej nešpecifickej tenosynovitíde

 • reumatoidnej artritíde vrátane juvenilnej reumatoidnej artritídy (pri vybraných prípadoch môže byť potrebná nízkodávková udržiavacia terapia)

 • psoriatickej artritíde

 • akútnej dnavej artritíde

 • ankylóznej spondylitíde


 1. Kolagénové ochorenia

Počas exacerbácie choroby alebo ako udržiavacia liečba vo vybraných prípadoch:

 • systémový lupus erythematosus

 • systémová dermatomyozitída (polymyozitída)

 • akútna reumatická karditída


 1. Dermatologické ochorenia

 • pemfigus

 • ťažká erythema multiforme (Stevensov-Johnsonov syndróm)

 • exfoliatívna dermatitída

 • mycosis fungoides

 • herpetiformná bulózna dermatitída

 • závažná forma psoriázy

 • závažná forma seboroickej dermatitídy


 1. Alergické stavy

Liečba ťažkých alebo nezvládnuteľných alergických stavov nereagujúcich na bežnú terapiu

pri:

 • bronchiálnej astme

 • kontaktnej dermatitíde

 • atopickej dermatitíde

 • sérovej chorobe

 • sezónnej alebo celoročnej alergickej rinitíde

 • reakciách z precitlivenosti na lieky

 • žihľavkových reakciách na transfúziu

 • akútnom neinfekčnom laryngálnom edéme (epinefrín je liek prvej voľby)


 1. Očné ochorenia

Ťažké akútne a chronické alergické zápalové procesy oka, ako:

 • herpes zoster ophthalmicus

 • iritída, iridocyklitída

 • chorioretinitída

 • difúzna posteriórna uveitída

 • optická neuritída

 • reakcie z precitlivenosti na lieky

 • zápaly predného segmentu

 • alergická konjunktivitída


 1. Gastrointestinálne ochorenia

Pomoc pacientovi prekonať kritické obdobie ochorenia pri:

 • ulceróznej kolitíde (systémová terapia)

 • Crohnovej chorobe (systémová terapia)

 1. Respiračné ochorenia

 • symptomatická pľúcna sarkoidóza

 • berylióza

 • prudká alebo rozptýlená pľúcna tuberkulóza, ak sa súčasne použije vhodná antituberkulózna chemoterapia

 • Löfflerov syndróm neliečiteľný inými spôsobmi

 • aspiračná pneumónia


9. Hematologické poruchy

 • získaná (autoimunitná) hemolytická anémia

 • sekundárna trombocytopénia u dospelých

 • erytroblastopénia (RBC anémia)

 • kongenitálna (erytroidná) hypoplastická anémia


 1. Onkologické ochorenia

Paliatívna liečba :

 • leukémie a lymfómov

 • akútnej leukémie u detí


 1. Edematózne stavy

Na vyvolanie diurézy alebo remisie proteinúrie pri nefrotickom syndróme idiopatického typu bez urémie alebo následkom lupus erythematosus.


12.Nervový systém

 • akútne zhoršenie sklerózy multiplex


13. Rôzne

 • tuberkulózna meningitída so subarachnoidálnym blokom alebo hroziacim blokom, keď sa súčasne použije s vhodnou protituberkulóznou chemoterapiou

 • trichinóza s neurologickým alebo myokardiálnym poškodením


B. INTRASYNOVIÁLNE, PERIARTIKULÁRNE, INTRABURZÁLNE PODÁVANIE ALEBO PODÁVANIE DO MÄKKÝCH TKANÍV(pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní)


DEPO-MEDROL sa indikuje ako krátkodobá prídavná terapia (pomoc pacientovi prekonať akútny alebo zhoršený stav) pri:

 • synovitíde pri osteoartróze

 • reumatoidnej artritíde

 • akútnej a subakútnej burzitíde

 • akútnej dnavej artritíde

 • epikondylitíde

 • akútnej nešpecifickej tenosynovitíde

 • posttraumatickej osteoartróze


C. INTRALÉZIOVÉ PODÁVANIE


DEPO-MEDROL sa indikuje na intraléziové použitie pri nasledovných stavoch:

 • keloidy

 • lokalizované hypetrofické, infiltrované, zápalové lézie: lichen planus, psoriatické plaky, granuloma annulare a lichen simplex chronicus (neurodermatitída)

 • diskovitý lupus erythematosus

 • alopecia areata

 • diabetická necrobiosis lipodica


DEPO-MEDROL môže byť taktiež vhodný pri cystických tumoroch, buď na aponeurózach alebo na šľachách (ganglióny).


D. INTRAREKTÁLNA INSTILÁCIA

 • Ulcerózna kolitída


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Z dôvodu možnej inkompatibility sa metylprednizolónacetát nemá riediť alebo miešať s inými roztokmi.Parenterálne suspenzie sa majú pred podaním vizuálne skontrolovať na cudzie častice a zmenu farby, vždy keď to liekový produkt alebo liekový obal umožňuje.


INTRAMUSKULÁRNE PODÁVANIE - SYSTÉMOVÝ ÚČINOK

Dávkovanie i.m.sa bude meniť podľa stavu ochorenia. Ak sa vyžaduje prolongovaný účinok, týždenná dávka sa vypočíta vynásobením dennej perorálnej dávky siedmimi a podá sa ako i.m.jednorazová injekcia.

Dávka sa musí individualizovať podľa závažnosti ochorenia a odpovede pacienta. Vo všeobecnosti trvanie liečby má byť čo najkratšie. Lekársky dohľad je nevyhnutný.

U detí je odporúčaná dávka znížená, ale dávkovanie sa má riadiť viac závažnosťou stavu ochorenia než striktným dodržiavaním koeficientu určeného vekom alebo telesnou hmotnosťou.

Hormonálna liečba je prídavná a nie je náhradou za bežnú terapiu. Ak sa liek užíva dlhšie než niekoľko dní, dávka sa musí znižovať alebo prerušiť postupne. Ak sa dlhodobá liečba preruší, odporúča sa dôkladný lekársky dohľad. Závažnosť ochorenia, prognóza, predpokladané trvanie ochorenia a reakcia pacienta na liek sú primárnymi faktormi pri stanovení dávkovania. Ak pri chronickom stave nastane obdobie spontánnej remisie, liečba sa má prerušiť. Bežné laboratórne vyšetrenia, ako sú analýza moču, stanovenie cukru v krvi dve hodiny po jedle, meranie krvného tlaku a telesnej hmotnosti, röntgen hrudníka sa majú počas dlhodobej terapie robiť v pravidelných intervaloch. Gastrointestinálna röntgenová snímka sa vyžaduje u pacientov s anamnézou vredu alebo významnou dyspepsiou.

U pacientov s adrenogenitálnym syndrómom môže byť dostatočná jednorazová i.m.injekcia 40 mg každé dva týždne. Na udržiavanie pacientov s reumatickou artritídou sa týždenná i.m.dávka pohybuje od 40 do 120 mg. Zvyčajná dávka pre pacientov s dermatologickými léziami je pri systémovej kortikoidnej terapii 40 až 120 mg metylprednizolónacetátu podávaná intramuskulárne v týždenných intervaloch počas jedného až štyroch týždňov. Pri akútnej ťažkej dermatitíde spôsobenej jedovatým brečtanom sa úľava dostaví do 8 až 12 hodín po i.m.podaní jednorazovej dávky 80 až 120 mg. Pri chronickej kontaktnej dermatitíde sú potrebné opakované injekcie v 5 až 10 denných intervaloch. U seboroickej dermatitídy môže byť na kontrolu stavu dostatočná týždenná dávka 80 mg.

Po i.m.podaní 80 až 120 mg astmatickým pacientom môže dôjsť do 6 až 48 hodín k úľave, ktoré pretrváva niekoľko dní až dva týždne. Podobne u pacientov s alergickou rinitídou (senná nádcha) nasleduje po i.m.podaní dávky 80 až 120 mg do šiestich hodín zmiernenie koryzálnych symptómov pretrvávajúce niekoľko dní až tri týždne.

Ak sa pridružia k liečenému stavu príznaky stresu, dávka suspenzie sa má zvýšiť. Ak sa vyžaduje rýchly hormonálny účinok s maximálnou intenzitou, indikuje sa intravenózne podanie vysoko rozpustného metylprednizolónsukcinátu sodného.

PODÁVANIE PRE LOKÁLNY ÚČINOK

Terapia metylprednizolónacetátom neodstraňuje potrebu bežne používaných opatrení. Hoci táto metóda liečby zlepšuje symptómy, nie je v nijakom prípade liekom a hormón nemá vplyv na príčinu zápalu.


 1. Reumatoidná artritída a osteoartritída

Dávka na intraartikulárne podávanie závisí od veľkosti kĺbu a mení sa podľa závážnosti stavu jednotlivých pacientov. Pri chronických prípadoch sa môžu injekcie opakovať v intervaloch od jedného do piatich a viac týždňov v závislosti od stupňa úľavy po prvej injekcii. Dávky v nasledujúcej tabuľke sú uvedené ako všeobecná pomôcka:


 1. Tabuľka 1. Všeobecný návod na dávkovanie:


Veľkosť kĺbu

Príklady

Rozsah dávkovania


Veľký

Kolená

Členky

Ramená

20 až 80 mg

Stredný

Lakte

Zápästia

10 až 40 mg

Malý

Metakarpofalangálny

Interfalangálny

Sternoklavikulárny

Akromioklavikulárny

4 až 10 mg


Odporúča sa, aby sa pred intraartikulárnou injekciou vyšetrila anatómia kĺbu. Aby sa dosiahol úplný protizápalový účinok, je dôležité zaviesť injekciu do synoviálneho priestoru. Rovnakou sterilnou technikou ako pri lumbálnej punkcii sa sterilná 20 až 24 kalibrovaná ihla (na suchej injekčnej striekačke) rýchlo zavedie do synoviálnej dutiny. Prokaínová infiltrácia je voliteľná. Aspirácia niekoľkých kvapiek kĺbovej tekutiny je dôkazom toho, že ihla prenikla do kĺbového priestoru. Miesto vpichu pri každom kĺbe sa stanoví v mieste, kde je synoviálna dutina najbližšie k povrchu a bez veľkých ciev a nervov. Po zavedení ihly sa injekčná striekačka odstráni a nahradí sa druhou obsahujúcou požadované množstvo metylprednizolónacetátu. Piest sa potom mierne povytiahne, aby sa odsala synoviálna kvapalina, čím sa presvedčíme, že ihla je stále v synoviálnom priestore. Po injekcii sa kĺb jemne niekoľkokrát pohýbe, aby došlo k zmiešaniu synoviálnej kvapaliny so suspenziou. Miesto sa potom prekryje malým sterilným obväzom.


Vhodné miesta pre intraartikulárnu injekciu sú koleno, zápästie, členok, lakeť, rameno, falangálne a bedrové kĺby. Keďže sa občas objavia ťažkosti pri vpichu do bedrového kĺbu, musí sa postupovať s opatrnosťou, aby sa vyhlo veľkým krvným cievam v tejto oblasti. Kĺby nevhodné na podávanie injekcií sú tie, ktoré sú anatomicky neprístupné ako spinálne a krížovodriekové kĺby, ktoré nemajú synoviálny priestor. Zlyhanie liečby je najčastejšie výsledkom nedostatočného vstupu do kĺbového priestoru. Žiadna alebo malá úľava sa nedosiahne po injekcii do okolitých tkanív. Ak dôjde k zlyhaniu vtedy, keď sa injekcia aplikuje do synoviálneho priestoru, o čom svedčí odsatá tekutina, sú opakované injekcie zväčša bezvýznamné.


Lokálna terapia nemení prebiehajúci chorobný proces, a vždy keď je to možné, sa má použiť komplexná terapia vrátane fyzioterapie a ortopedickej korekcie.


Následne po intraartikulárnej liečbe kortikosteroidmi je potrebné vyhnúť sa preťažovaniu kĺbu, v ktorom sa dosiahla symptomatická úľava. Zanedbanie tohto opatrenia môže spôsobiť zvýšené poškodenie kĺbu, ktoré bude nepomerne vyššie ako pozitívny účinok steroidov.


Nestabilné kĺby sa nemajú injikovať. Opakované intraartikulárne injekcie môžu v niektorých prípadoch spôsobiť instabilitu kĺbu.Vo vybraných prápadoch je vhodné RTG sledovanie na zistenie prípadného zhoršenia stavu.


V prípade, že sa pred injekciou metylprednisolónacetátu aplikuje lokálna anestéza, je potrebné dodržať všetky opatrenia uvedené v príbalovom letáku lokálneho anestetika.


 1. Burzitída

Oblasť okolo injekčného miesta sa pripraví sterilným spôsobom a opuch sa potrie roztokom hydrochloridu prokaínu 1 %. Ihla kalibru 20-24 pripojená k suchej injekčnej striekačke sa vpichne do burzy a tekutina sa odsaje. Ihla sa ponechá na mieste a odsávacia injekčná striekačka sa vymení za malú injekčnú striekačku obsahujúcu požadovanú dávku. Po injekcii sa ihla vyberie a použije sa malý obväz.


 1. Rôzne: ganglión, tendinitída, epikondylitída

Pri liečbe stavov ako sú tendinitída alebo tenosynovitída, sa musí postupovať s opatrnosťou, aby sa suspenzia aplikovala radšej do šľachovej pošvy než do hmoty šľachy. Šľachu možno priamo vyhmatať pri napnutí. Pri liečbe stavov ako epikondylitída sa má oblasť najväčšej bolestivosti a citlivosti pozorne vymedziť a infiltrovať suspenziu do tejto oblasti. Pri gangliónoch šľachovej pošvy sa suspenzia aplikuje priamo do cysty. V mnohých prípadoch jedna injekcia spôsobí markantný pokles veľkosti cystického tumoru, prípadne jeho zmiznutie. Dávka pri liečbe rôznych stavov šľachových alebo vačkových štruktúr horeuvedených v texte sa mení v závislosti od liečeného stavu a je v rozsahu od 4 do 30 mg. Pri recidivujúcich alebo chronických stavoch môže byť nutné opakované podanie injekcie. Pri každom injekčnom podaní sa musia dodržať sterilné opatrenia.


 1. Injekcie na lokálny účinok u dermatologických stavov

Po vyčistení vhodným antiseptikom ako 70 % alkohol, 20 až 60 mg suspenzie sa aplikuje do lézie. V prípade veľkých lézií môže byť nutné rozdelenie dávky v rozsahu od 20 do 40 mg na opakované lokálne injekcie. Musí sa postupovať s opatrnosťou, aby sa pri injekcii vyhlo zblednutiu povrchu, nakoľko po ňom môže nasledovať mierne lúpanie kože. Zvyčajne sa aplikuje jedna až štyri injekcie a intervaly medzi injekciami sa líšia podľa druhu lézie a trvania zlepšenia po prvej injekcii.


INTRAREKTÁLNE PODÁVANIE

Metylprednizolónacetát v dávkach od 40 do 120 mg podávaných formou retenčného klystíru alebo kontinuálnou infúziou tri až sedemkrát týždenne počas dvoch alebo viac týždňov sa ukázal byť užitočným prídavkom k liečbe niektorých pacientov s ulceróznou kolitídou. Mnohí pacienti môžu byť liečení 40 mg metylprednizolónacetátu podávaného v 30 až 300 ml vody. Samozrejme sa musia zabezpečiť aj iné terapeutické opatrenia.


 1. Kontraindikácie


Metylprednizolónacetát je kontraindikovaný:


 • pri precitlivenosti na metylprednizolón alebo na ktorúkoľvek z pomocných látokuvedených

 • v časti 6.1

 • na intratekálne podanie

 • na intravenózne podanie

 • na epidurálne podanie

 • na intranazálne a intraokulárne podanie a rôzne iné miesta podania (pokožka lebky,

orofarynx, sfenopalatinálny ganglión)

 • pri systémových hubových infekciách


U pacientov liečených imunosupresívnymi dávkami kortikosteroidov je kontraindikované podanie živých alebo živých atenuovaných vakcín.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Forma obsahujúca Miristyl-gamma-picolinium-chlorid (MGPC)

Tento produkt nie je vhodný na viacnásobné použitie. Po podaní potrebnej dávky, treba zvyšok suspenzie znehodnotiť.


Hoci kryštály adrenálnych steroidov v derme potláčajú zápalové reakcie, ich prítomnosť môže vyvolať dezintegráciu bunkových súčastí a fyzikálno-chemické zmeny v základnej vrstve spojivového tkaniva. Nie často vyskytujúce sa zmeny v dermálnej a subdermálnej vrstve môžu zapríčiniť prehĺbenie kože v mieste vpichu. Zmeny sa obyčajne kompletne zhoja v priebehu niekoľkých mesiacov alebo potom, čo sa kryštály adrenálnych steroidov zrezorbujú.


Aby sa minimalizoval výskyt dermálnej a subdermálnej atrofie, musí sa postupovať s opatrnosťou, aby sa neprekročili odporúčané injekčné dávky. Viacnásobné malé injekcie do oblasti lézie sa majú aplikovať vždy, keď je to možné. Techniky intraartikulárneho a intramuskulárneho podávania majú zahŕňať opatrenia proti aplikácii alebo úniku lieku do kože. Injekcia do deltového svalu sa má vylúčiť vzhľadom na vysoký výskyt subkutánnej atrofie.


Metylprednizolónacetát by sa nemal podávať žiadnym iným spôsobom, ako je uvedené v časti 4.1 Terapeutické indikácie. Je veľmi dôležité, aby sa pri podávaní metylprednizolónacetátu dodržala primeraná technika podania a zaistilo sa správne umiestnenie lieku.


Bolo hlásených viacero nežiaducich účinkov v súvislosti s intratekálnym/epidurálnym podaním (pozri časť4.8 Nežiaduce účinky). Musia sa podniknúť náležité opatrenia, aby sa zabránilo intravaskulárnej injekcii.


Všeobecné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nasledujúce dodatočné upozornenia sa týkajú parenterálnych kortikosteroidov.Intra-synoviálne injekcie kortikosteroidov môžu mať nielen lokálny ale aj systémový účinok.


Aby sa predišlo septickému procesu, je potrebné každú kĺbovú tekutinu dôsledne vyšetriť.


Zvýšenie bolestivosti sprevádzané lokálnym opuchom, ďalším obmedzením hybnosti kĺbu a nepokojom, je znakom prebiehajúcej septickej artritídy.Pokiaľ sa tieto príznaky vyskytujú a diagnóza sepsy je potvrdená, má sa začať s príslušnou antimikrobiálnou liečbou.


Steroidy by sa nemali podávať do v minulosti infikovaného kĺbu.


Kortikosteroidy by sa nemali podávať do nestabilných kĺbov.


Sterilná technika podania je nevyhnutná na zabránenie infekciealebo kontaminácie.


Treba brať do úvahy pomalšiu absorbciu pri intramuskulárnom podaní.


Imunosupresívny účinok/Zvýšená náchylnosť na infekcie

Kortikosteroidy môžu zvýšiť náchylnosť na infekcie, môžu maskovať niektoré príznaky infekcie a nové infekcie sa môžu objaviť počas ich používania.Pri používaní kortikosteroidov môže dôjsť ku zníženiu rezistencie a neschopnosti lokalizovať infekciu.


Infekcie spôsobené patogénmi ako sú vírusy, baktérie, huby, prvoky alebo parazity kdekoľvek v tele, môžu byť spojené s užívaním kortikosteroidov samotných alebo v kombinácii s inými imunosupresívami, ktoré ovplyvňujú bunkovú imunitu, humorálnu imunitu alebo funkciu neutrofilov.Tieto infekcie môžu byť mierne, ale môžu byť aj ťažké, niekedy fatálne. S narastajúcou dávkou kortikosteroidov vzrastá výskyt infekčných komplikácii.


V prípade akútnej infekcie neaplikujte liek intraartikulárne, intraburzálne alebo do šľachy. I.m. podanie sa môže zvážiť len po zavedení vhodnej antimikrobiálnej liečby.


Osoby užívajúce lieky potláčajúce imunitný system sú viac náchylné na infekcie ako zdraví ľudia. Napríklad varicela a osýpkymôžu mať vážnejší až fatálny priebeh u neimunizovanýchdetí alebo dospelých pacientov užívajúcich kortikosteroidy.


Užívanie vakcín založených na oslabených živých vírusoch je kontraindikované u pacientov dostávajúcich kortikosteroidy v imunosupresívnych dávkach. Neživé alebo inaktivované vakcíny sa môžu použiť u pacientov, ktorí dostávajú kortikosteroidy v imunosupresívnych dávkach, avšak odpoveď na takéto vakcíny môže byť znížená. Indikovaná imunizácia sa môže uskutočniť u pacientov na ne-imunosupresívnych dávkach kortikosteroidov.


Použitie kortikosteroidov pri aktívnej tuberkulóze sa má obmedziť na tie prípady fulminantnej a diseminovanej tuberkulózy, pri ktorých sa kortikosteroid používa na liečbu spolu s vhodným protituberkulózovým režimom.


Ak sú kortikosteroidy indikované u pacientov s latentnou tuberkulózou alebo tuberkulínovou reakciou, je nutné dôkladné vyšetrenie, nakoľko môže dôjsť k reaktivácii ochorenia. Počas dlhodobej terapie kortikosteroidmi majú títo pacienti dostávať chemoprofylaxiu.


Výskyt Kaposhiho sarkómu bol hlásený u pacientov dostávajúcich liečbu kortikosteroidmi. Prerušenie liečby kortikosteroidmi môže viesť ku klinickej remisii.


Úloha kortikosteroidov pri septickom šoku je nejednoznačná. V skorých štúdiách sa zistili pozitívne aj škodlivé účinky. Najnovšie sa ukazuje pozitívny účinok suplementárneho podania kortikosteroidov u pacientov so septickým šokom so známkami adrenálnej insuficiencie. Avšak rutinné podanie kortikosteroidov pri septickom šoku sa neodporúča. Systematický prieskum literárnych údajov krátkodobého podania vysokých dávok kortikosteroidov nepodporuje ich podanie.

Avšak meta-analýzy a prieskum naznačujú, že dlhšie podanie nižších dávok kortikosteroidov (5-11 dní) môže mortalitu znižovať, zvlášť u pacientov s vazopresor-dependentným septickým šokom.


Účinky na imunitný systém

Môžu sa vyskytnúť alergické reakcie. Keďže u pacientov, ktorí dostávali kortikosteroidnú terapiu, sa vyskytli zriedkavé prípady anafylaktických reakcií, pred podaním lieku sa musia urobiť vhodné preventívne opatrenia, obzvlášť u pacientov s anamnézou alergie na akýkoľvek liek.


Účinky na endokrinný systém

U pacientov liečených kortikosteridmi a vystavených nezvyčajnému stresu sa pred, počas a po stresovej situácii indikuje zvýšená dávka rýchlo účinkujúcich kortikosteroidov.


Farmakologické dávky kortikosteroidov podávane dlhšie obdobie môžu vyústiť do hypotalamo-pituitárno-adrenálnej (HPA) supresie (sekundárna adrenokortikálna insuficiencia). Stupeň a trvanie vzniknutej adrenokortikálnej insuficiencie sa líši u jednotlivých pacientov a závisí od dávky, frekvencie, času podania a trvania glukokortikoidnej terapie. Tento účinok je môžné minimalizovať podávaním obdeň.


Náhle vysadenie glukokortikoidov môže vyvolať akútnu adrenálnu insuficienciu s fatálnym koncom. Vznik liekmi indukovanej sekundárnej insuficiencie je možné minimalizovať postupným znižovaním dávky/dávkovania; tento typ relatívnej insuficiencie môže pretrvávať niekoľko mesiacov po prerušení liečby a preto počas tohto obdobia v prípade akejkoľvek stresovej situácie by sa mala hormonálna liečba obnoviť.

Po náhlom vysadení glukokortikoidov sa môže vyskytnúť aj steroidný “syndróm z vysadenia”, ktorý zdanlivo nesúvisí s adrenokortikálnou insuficienciou. Tento syndróm sa prejavuje anorexiou, nauzeou, vracaním, letargiou, bolesťami hlavy, horúčkou, bolesťami kĺbov, olupovaním kože, myalgiou, stratou hmotnosti a/alebo hypotenziou. Predpokladá sa, že tieto účinky súvisia skôr s náhlou zmenou koncentrácie glukokortikoidov než s ich nízkou hladinou.


Keďže glukokortikoidy môžu spôsobiť alebo zhoršiť Cushingov syndróm, nemajú sa podávať pacientom s Cushingovou chorobou.


U pacientov s hypotyreózou je účinok kortikosteroidov zosilnený.


Účinky na metabolizmus a výživu

Kortikosteroidy vrátane metylprednizolónu môžu zvýšiť hladinu glukózy v krvi, zhoršiť preexistujúci diabetes a pacientov dlhodobo liečených kortikosteroidmi urobiť náchylnými na diabetes mellitus..


Účinky na psychiku

Pri použití kortikosteroidov sa môžu objaviť psychické poruchy - od eufórie, insomnie, výkyvov nálad cez zmeny osobnosti, ťažkú depresiu až po otvorené psychotické prejavy. Takisto môžu kortikosteroidy zhoršovať emocionálnu instabilitu alebo psychotické sklony.

Pri systémovom podávaní steroidov sú možné závažné psychické nežiaduce reakcie. Symptómy sa obyčajne objavia v priebehu niekoľkých dní až týždňov po začatí terapie. Väčšina príznakov sa upraví po znížení dávky alebo vysadení lieku, ale niekedy je potrebná špecifická liečba. Po vysadení kortikosteroidov sa zaznamenali psychologické následky, ale ich frekvencia je neznáma. Pacientom/opatrovateľom by sa malo odporučiť, aby vyhľadali zdravotnú pomoc, ak sa u pacienta rozvinú psychologické príznaky, najmä pri podozrení na depresívne nálady či samovražedné úvahy. Pacient/opatrovateľ by mal byť upozornený, že počas znižovania dávkovania alebo po vysadení liečby systémovými steroidmi sa môžu vyskytnúť psychické poruchy.


Účinky na nervový systém

U pacientov s ochoreniami, u ktorých sa vyskytujú kŕče, by sa mali kortikosteroidy podávať s opatrnosťou.

Kortikosteroidy by sa mali používať s opatrnosťou aj u pacientov s myasthenia gravis (tiež pozri myopatia v častiÚčinky na muskuloskeletárny systém).


Hoci kontrolované štúdie preukázali účinnosť kortikosteroidov vo zvládnutí akútnej exacerbácie roztrúsenej sklerózy, nepreukázali vplyv na celkový priebeh ochorenia. Tieto štúdie ukázali na potrebu relatívne vysokých dávok kortikoidov na dosiahnutie preukázateľného výsledku. (pozri časť: 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania)


U pacientov užívajúcich kortikoidy zvyčajne dlhodobo vo vyšších dávkach bola hlásená epidurálna lipomatóza.


Účinok na zrakový aparát

Dlhšie trvajúce užívanie korikosteroidov môže spôsobiť zadnú subkapsulárnu kataraktu a nukleárne katarakty (najmä u detí), exoftalmus alebo zvýšený vnútroočný tlak, ktorý môže vyústiť do glaukómu s možným poškodením zrakového nervu. Tiež môžu zvýšiť vývoj sekundárnej očnej mykotickej alebo vírusovej infekcie.

U pacientov s očným herpes simplex sa majú kortikosteroidy podávať s opatrnosťou pre možnosť perforácie rohovky.


Liečba kortikosteroidmi je spájaná s centrálnou seróznou chorioretinopatiou, ktorá môže viesť k odlúčeniu sietnice.


Účinok na kardiálny systém

Vedľajšie účinky kortikosteroidov na kardiovaskulárny systém, ako sú dyslipidémia a hypertenzia, môžu pacientov s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi predisponovať k ďalším kardiovaskulárnym účinkom kortikosteroidov, najmä pri podávaní vysokých dávok alebo pri dlhodobom podávaní. Z toho dôvodu by sa takýmto pacientom mali kortikosteroidy podávať iba v naozaj opodstatnených prípadoch a je potrebné dodatočné kardiologické sledovanie a sledovanie rizikových faktorov.


V prípadoch kardiálneho zlyhania by sa systémové kortikosteroidy mali použiť so zvýšenou opatrnosťou a iba v nevyhnutných prípadoch.

Účinky na vaskulárny systém

Pri kortikosteroidoch bol hlásený výskyt trombózy vrátane žilovej tromboembólie. V dôsledku toho sa kortikosteroidy majú používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí majú tromboembolické poruchy alebo u ktorých sa môže vyskytovať predispozícia na tromboembolické poruchy.


U pacientov s artériovou hypertenziou by sa kortikosteroidy mali používať s opatrnosťou.


Účinky na gastrointestinálny systém

Neexistuje všeobecná zhoda, či sú kortikosteroidy zodpovedné za peptické vredy, ktoré vznikli počas terapie. Terapia glukokortikoidmi ale môže spôsobit zamaskovanie príznakov peptického vredu a môže tak zapríčiniť vznik perforácie alebo krvácania bez výraznejších bolestí. V kombinácii s nesteroidnými antiflogistikami je riziko vzniku gastrointestinálnych vredov zvýšené.

Kortikosteroidy sa musia používať s opatrnosťou pri nešpecifickej ulceróznej kolitíde s pravdepodobnosťou hroziacej perforácie, abscesu alebo inej pyogénnej infekcie. Taktiež sa musí postupovať s opatrnosťou pri divertikulitíde, čerstvej intestinálnej anastomóze, aktívnom alebo latentnom peptickom vrede, pokiaľ sa steroidy používajú ako priama alebo prídavná terapia.


Účinky na hepatobiliárny systém

Vysoké dávky kortikosteroidov môžu vyvolať akútnu pankreatitídu.


Účinky na muskuloskeletárny systém

Pri liečbe vysokými dávkami kortikosteroidov sa zaznamenali prípady akútnej myopatie. Väčšinou sa vyskytli u pacientov s poruchami neuromuskulárnej transmisie (napr. myasthenia gravis) alebo u pacientov užívajúcich zároveň anticholinergiká ako neuromuskulárne blokátory (napr. pankurónium). Takto vzniknutá akútna myopatia je generalizovaná a môže postihnúť aj očné a respiračné svaly a môže vyústiť do kvadriparézy. Môže ju sprevádzať zvýšenie kreatínkinázy. Zlepšenie klinického stavu po vysadení liečby môže trvať niekoľko týždňov až rokov.


Osteoporóza je častý nežiaduci účinok súvisiaci s dlhodobým používaním veľkých dávok glukokortikoidu.


Obličkové a močové ochorenia

U pacientov s renálnou insuficienciou treba kortikosteroidy podávať s opatrnosťou. Pri renálnom zlyhaní nie je potrebná úprava dávkovania. Metylprednizolón je hemodialyzovateľný.


Nálezy pri vyšetreniach

Priemerné a vysoké dávky hydrokortizónu alebo kortizónu môžu spôsobiť zvýšenie krvného tlaku, retenciu soli a vody a zvýšené vylučovanie draslíka. Pri použití syntetických derivátov ( s výnimkou vysokého dávkovania) je výskyt týchto účinkov menej pravdepodobný. Môže byť potrebná úprava príjmu soli v strave a zvýšený príjem draslíka. Všetky kortikosteroidy zvyšujú vylučovanie kalcia.


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Systémové kortikosteroidy nie sú určené na liečbu traumatickéhou úrazu mozgu, a preto sa nemajú v tejto indikácii používať. V multicentrickej štúdii sa odhalila zvýšená mortalita v 2. týždni až 6. mesiaci po úraze u pacientov užívajúcich sodnú soľ metylprednizolónsukcinátu v porovnaní s placebom. Príčinná súvislosť pri liečbe sodnou soľou metylprednizolónsukcinátu preukázaná nebola.


Ostatné

Keďže komplikácie liečby glukokortikoidmi závisia na dávke a trvaní liečby, je potrebné v každom jednotlivom prípade zhodnotiť riziko a prínos liečby z hľadiska dávky, trvania liečby a spôsobu podávania – denne alebo intermitentne.

Súbežné užívanie aspirínu a nesteroidných antireumatík s kortikosteroidmi má podliehať zvýšenej opatrnosti.


Po podaní systémových kortikosteroidov bola hlásená feochromocytómová kríza, ktorá môže byť fatálna. Pacientom s podozrením alebo s potvrdeným feochromocytómom majú byť systémové kortikosteroidy podané až po zhodnotení rizika/benefitu.


Pediatrická populácia


U detí na dlhodobej liečbe kortikosteroidmi treba pozorne sledovať rast a vývoj.

Pri dlhotrvajúcom dennom podávaní glukokortikoidov môže byť spomalený rast. Preto by sa takáto schéma podávania mala obmedziť iba na najvážnejšie indikácie.

Dojčatá a deti sú pri dlhodobej liečbe kortikosteroidmi vystavené riziku zvýšeného intrakraniálneho tlaku.

Vysoké dávky korikosteroidov môžu u detí vyvolať pankreatitídu.


 1. Liekové a iné interakcie


Metylprednizolón je substrát pre enzým cytochróm P450 (CYP) a prevažne sa metabolizuje enzýmom CYP3A. CYP3A4 je dominantný enzým z najpočetnejšej CYP rodiny v pečeni dospelých jedincov. Katalyzuje 6β-hydroxyláciu steroidov, základný krok metabolizácie vo fáze I endogénnych aj syntetických kortikosteroidov. Aj mnohé ďalšie látky, medzi nimi aj lieky sú substrátmi enzýmu CYP3A4 . Ukázalo sa, že niektoré ovplyňujú metabolizmus glukokortikoidov buď indukciou (upregulation) alebo inhibíciou enzýmu CYP3A4. (Tabuľka 2)


CYP3A4 INHIBÍTORY – Lieky inhibujúce aktivitu CYP3A4. Vo všeobecnosti znižujú pečeňový klírens a zvyšujú plazmatické koncentrácie liekov, ktoré sú substrátmi CYP3A4, ako napr. metylprednizolón. V prítomnosti CYP3A4 inhibítorov, môže byť potrebné vytitrovať dávku metylprednizolónu, aby sa predišlo steroidnej toxicite. (Tabuľka 2)


CYP3A4 INDUKTORY – lieky indukujúce aktivitu CYP3A4. Vo všeobecnosti zvyšujú pečeňový klírens s následným znížením plazmatických koncentrácií liekov, ktoré su substrátmi CYP3A4. Ich súčasné podávanie vyžaduje zvýšenie dávok metylprednizolónu, aby sa dosiahol želaný výsledok (Tabuľka 2).


CYP3A4 SUBSTRÁTY – v prítomnosti iného CYP3A4 substrátu môže byť pečeňový klírens metylprednizolónu ovplyvnený, čo vyžaduje primeranú úpravudávky. Je pravdepodobné, že nežiaduce účinky spojené s užívaním lieku samotného, sú viac pravdepodobné pri súčasnom podávaní iného CYP3A4 substrátu. (Tabuľka 2)


Účinky nesúvisiace s CYP3A4 – ostatné interakcie a účinky, ktoré sa vyskytujú pri liečbe metylprednizolónu sú uvedené v Tabuľke 2 nižšie.


Tabuľka 2. Významné interakcie liekov alebo látok/ účinok pri podaní s metylprednizolónom

Trieda alebo typ lieku

 • LIEK alebo LÁTKA

Interakcia alebo účinok

Antituberkultikum

- IZONIAZID


CYP3A4 INHIBÍTOR. Navyše je možný účinok prednizolónu na zvýšenie intenzity acetylácie a klírens izoniazidu.

Antibiotiká

- RIFAMPICÍN)

CYP3A4 INDUKTOR

Anitkoagulanciá (perorálne)

Účinok metylprednizolónu na perorálne antikoagulanciá je rozdielny. Zaznamenal sa zvýšený ako aj zmenšený účinok antikoagulancií pri súčasnom podávaní kortikosteroidov. Preto pre udržanie želaného účinku antikoagulancií je potrebné monitorovať koagulačné parametre.

Antikonvulzíva

- KARBAMAZEPÍN

CYP3A4 INDUKTOR (a SUBSTRÁT)

Antikonvulzíva

- FENOBARBITAL

- FENYTOÍN

CYP3A4 INDUKTORY

Anticholinergiká

- NEUROMUSKULÁRNE BLOKÁTORY

Kortikosteroidy môžu ovplyvňovať účinok anticholinergík.

 1. Pri súčasnom použití koritkosteroidov a anticholinergík, ako sú neuromuskulárne blokátory (pre ďalšie informácie pozri časť 4.4 Upozornenia a opatrenia, muskuloskeletárny účinok)

 2. U pacientov užívajúcich koritkosteroidy sa pozoroval antagonizmus účinku na neuromuskulárnu blokádu pankurónia a vecurónia. Túto interakciu je možné pozorovať u všetkých kompetitívnych liekov na neuromuskulárnu blokádu.

Inhibítory cholinesterázy


Kortikosteroidy môžu znižovať účinok inhibítorov cholinesterázy pri myasthenia gravis.

Antidiabetiká

Keďže kortikosteroidy môžu zvyšovať koncentráciu glukózy v krvi, môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetík.

Antiemetiká

- APREPITANT

- FOSAPREPITANT

CYP3A4 INHIBÍTOR ( a SUBSTRÁT)

Antimykotiká

- ITRAKONAZOL

- KETOKONAZOL

CYP3A4 INHIBÍTOR ( a SUBSTRÁT)

Antivirotiká

- INHIBÍTORY HIV PROTEÁZY

CYP3A4 INHIBÍTOR ( a SUBSTRÁT)

 1. Inhibítory proteázy, ako indavirín a ritonavir môžu zvyšovať plazmatické koncentrácie kortikosteroidov.

 2. Kortikosteroidy môžu indukovať metabolizmus inhibítorov HIV-proteáz čo má za následok zníženie plazmatických koncentrácií

Inhibítory aromatázy

AMINOGLUTETIMID

Adrenálna supresia indukovaná aminoglutetimidom môže zhoršovať endokrinné zmeny spôsobené dlhodobou liečbou glukokortikoidmi.

Kalciové blokátory

- DILTIAZEM

CYP3A4 INHIBÍTOR ( a SUBSTRÁT)

Antikoncepcia (perorálna)

-ETINYLESTRADIOL/ NORETINDRÓN

CYP3A4 INHIBÍTOR ( a SUBSTRÁT)


Grapfruitový džús

CYP3A4 INHIBÍTOR

Imunosupresíva

- CYCLOSPORÍN

CYP3A4 INHIBÍTOR ( a SUBSTRÁT)

1) Pri súbežnom použití cyklosporínu a metylprednizolónu sa vyskytuje vzájomná inhibícia metabolizmu, ktorá môže zvyšovať plazmatické koncentrácie jedného alebo oboch liekov. Z tohto dôvodu je vyššie riziko výskytu nežiaducich účinkov jedného alebo oboch liekov.

2) Pri súbežnom použití metylprednizolónu a cyklosporínu sa zaznamenal výskyt kŕčových stavov.


Imunosupresíva

- CYKLOFOSFAMID

- TAKROLIMUS

CYP3A4 SUBSTRÁT

Makrolidové antibiotiká

- KLARITROMYCÍN

- ERYTROMYCÍN

CYP3A4 INHIBÍTOR ( a SUBSTRÁT)


Makrolidové antibiotiká

- TROLEANDOMYCÍN

CYP3A4 INHIBÍTOR

Nesteroidné antireumatiká

 • Acylpirín vo vysokej dávke (kyselina acetylsalicylová)

1) Pri podávaní kortikosteroidov a nesteroidných antireumatík je možná vyššia incidencia gastrointestinálneho krvácania.

2) Metylprednizolón môže zvyšovať klírens kyseliny acetylosalicylovej podávanej vo vysokých dávkach čo môže viesť k zníženej sérovej hladine salicylátu. Vysadenie metylprednizolónu môže viesť k zvýšeniu sérovej hladiny salicylátu, ktorá môže viesť k zvýšenému riziku salicylátovej toxicity.

Lieky znižujúce hladinu draslíka

Ak sa kortikosteroidy podávajú súbežne s liekmi znižujúcimi hladinu draslíka (napr. diuretiká), je potrebné intenzívne sledovať možný vývoj hypokalémie. Zvýšené riziko hypokaliémie je aj pri súbežnom podávaní amfotericínu B, xanténov alebo betablokátorov.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Kortikosteroidy spôsobili zhoršenie plodnosti v štúdiách na zvieratách (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti).


Gravidita

Niektoré štúdie na zvieratách dokázali, že kortikosteroidy podávané matke môžu spôsobiť malformácie plodu.

Nakoľko sa u ľudí neuskutočnili adekvátne reprodukčné štúdie s kortikosteroidmi, použitie týchto liekov počas gravidity, u dojčiacich matiek alebo u žien v reprodukčnom veku si vyžaduje zvážiť možný prínos lieku voči potenciálnemu riziku pre matku, embryo alebo plod.

Kortikosteroidy sa môžu používať počas gravidity len, ak je to nevyhnutne potrebné.

Kortikosteroidy ľahko prestupujú cez placentu.

V jednej retrospektívnej štúdii sa u matiek užívajúcich kortikosteroidy zistil zvýšený výskyt novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Novorodenci matiek, ktoré počas tehotenstva dostávali značné dávky kortikosteroidov sa musia pozorne sledovať a vyhodnocovať na príznaky adrenálnej insuficiencie, hoci adrenálna insuficiencia u novorodencov exponovaných kortikosteroidmi in utero je vzácna.


U novorodencov matiek dlhodobo liečených kortikosteroidmi sa pozorovali katarakty.


V prípade pôrodu nie sú známe žiadne účinky.


Laktácia

Kortikosteroidy sa vylučujú do materského mlieka.

Kortikosteroidy v materskom mlieku môžu u dojčených detí potláčať rast a interferovať s endogénnou produkciou glukokortikoidov. Hoci sa neuskutočnili adekvátne repodukčné štúdie u ľudí, glukokortikoidy by sa mali podávať dojčiacim matkám len po starostlivom zvážení prínosu terapie a rizika pre dojča.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vplyv kortikosteroidov na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje nebol systematicky vyhodnotený. Pri liečbe kortikosteroidmi sú možné nežiaduce účinky ako závrate, vertigo, zrakové poruchy a únava. V takýchto prípadoch by pacienti nemali viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Tieto nežiaduce účinky boli hlásené v súvislosti s kontraindikovaným spôsobom podania:

Intratekálne/Epidurálne: arachnoitída, funkčné gastrointestinálne poruchy/dysfunkcia močového mechúra, bolesť hlavy, meningitída, paraparézia/paraplégia, kŕče, poruchy vnímania. Frekvencia týchto nežiaducich účinkov nie je známa.


Tabuľka 3. Nežiaduce účinky

Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia neznáma

(nedá sa stanoviť z dostupných údajov)


Infekcie a nákazy

oportúnne infekcie, infekcie, peritonitída,

infekcia miesta injekčného podania

Poruchy krvi a lymfatického systému

leukocytóza

Poruchy imunitného systému

lieková precitlivelosť, anafylaktická reakcia

Poruchy endokrinného systému

Cushingov syndróm, hypopituitarizmus, syndróm vysadenia steroidov

Poruchy metabolizmu a výživy

lipomatóza, retencia sodíka, retencia tekutín, hypokalemická alkalóza, dyslipidémia, zhoršenie glukózovej tolerancie, zvýšená potreba inzulínu (alebo hypoglykemík u diabetikov), zvýšená chuť do jedla (s následným nárastom hmotnosti)

Psychické poruchy

afektívne poruchy (vrátane depresívnej nálady, euforickej nálady, afektívnej lability, psychickej závislosti, samovražedných tendencií), psychotické poruchy (vrátane mánie, delúzie, halucinácií a schizofrénie /zhoršenie/), zmätenosť, abnormálne myslenie, úzkosť, zmeny osobnosti, náladovosť, abnormálne správanie, nespavosť

Poruchy nervového systému

epidurálna lipomatóza, zvýšený intrakraniálny tlak (s opuchom papily /benígna intrakraniálna hypertenzia/), kŕče, amnézia, poruchy kognitívnych funkcií, závraty, bolesť hlavy

Poruchy oka

centrálna serózna chorioretinopatia, slepota, katarakta, glaukóm, exoftalmus,

Poruchy ucha a labyrintu

vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

kongestívne srdcové zlyhanie (u predisponovaných pacientov)

Poruchy ciev

trombóza,

hypertenzia, hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

pľúcna embólia, čkanie

Poruchy gastrointestinál-neho traktu

peptický vred (s možnou perforáciou a krvácaním), perforácia čreva, žalúdočné krvácanie, pankreatitída, ulceratívna ezofagitída, ezofagitída, abdominálna distenzia, bolesti brucha, hnačka, dyspepsia, nauzea

Poruchy kože a podkožného tkaniva

angioedém, hirsutizmus, atrofia kože, petechie, ekchymóza, erytém, zvýšené potenie, pruritus, vyrážky, urtikária, kožné strie, hyperpigmentácia, hypopigmentácia, akné

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

svalová slabosť, myalgia, myopatia, atrofia svalov, osteoporóza, osteonekróza, patologické fraktúry, neuropatická artropatia, artralgie, retardácia rastu

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

nepravidelná menštruácia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

sterilný absces, periférny edém, zhoršené hojenie rán, únava, nepokoj, podráždenosť, reakcia v mieste podania

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zvýšený vnútroočný tlak, znížená tolerancia sacharidov, znížená koncentrácia draslíka v krvi, negatívna dusíková bilancia (kvôli katabolizmu bielkovín), zvýšenie kalcia v moči, zvýšenie alanínaminotransferázy, zvýšenie aspartátaminotransferázy, zvýšenie krvnej alkalickej fosfatázy, zvýšenie močoviny v krvi, potlačenie reaktivity pri kožných testoch*

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

kompresívne fraktúry stavcov, ruptúry šliach


zriedkavé prípady slepoty pri podávaní do lézie v oblasti tváre a hlavy

*nepatrí do MedDRA názvoslovia


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Neexistuje klinický syndróm akútneho predávkovania metylprednizolónacetátom.

Záznamy o akútnej toxicite a/alebo smrti z predávkovania kortikosteroidmi sú vzácne. Pri predávkovaní nie je k dispozícii žiadne antidotum. Liečba je podporná a symptomatická.

Metylprednizolón je dialyzovateľný.


 1. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Hormóny,ATC kód: H02AB04


Metylprednizolón je silný protizápalový steroid. Má vyšší protizápalový potenciál než prednizolón a má nižšiu tendenciu vyvolávať retenciu sodíka a vody, ako prednizolón.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

V jednej in-house štúdii ôsmych dobrovoľníkov sa stanovovala farmakokinetika jednotlivej intramuskulárnej dávky 40mg metylprednizolónacetátu. Priemerná hodnota individuálneho vrcholu plazmatickej koncentrácie bola 14.8 ± 8.6 ng/ml, priemerná hodnota individuálneho času dosiahnutia najvyššiej koncentrácie 7.25 ± 1.04 hodín a priemerná krivka pod čiarou (AUC) bola 1354.2 ± 424.1 ng/mL x hod (Deň 1-21).


Distribúcia:

Metylprednizolón sa značne distribuje do tkanív, prestupuje mozgovo-cievnu bariéru a vylučuje sa do materského mlieka. Zdanlivý distribučný objem je približne 1,4 l/kg. Väzba metylprednizolónu na plazmatické bielkoviny u ľudí je približne 77%.


Biotransformácia:

U ľudí sa metabolizmus metylprednizolónu uskutočňuje v pečeni na inaktívne metabolity; hlavné metabolity sú 20-α-hydroxymetylprednizolón a 20‑‑hydroxymetylprednizolón. Metabolizmus v pečeni sa uskutočňuje primárne cez CYP3A4 (informácie o liekových interakciách pri metabolizme sprostredkovanom CYP3A4 pozri v časti 4.5 Liekové a iné interakcie).

Metylprednizolón, tak ako mnohé CYP3A4 substráty, môže byť tiež substrátom pre ATP-viažuci transportný proteín p-glykoproteín, ktorý ovplyvňuje tkanivovú distribúciu a interakcie s inými liekmi.


Eliminácia:

Priemerný polčas vylučovania celkového metylprednizolónu je v rozmedzí 1.8 až 5.2 hodiny. Celkový klírens je približne 5 až 6 ml/min/kg.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní neodhalili žiadne neočakávané riziká.


Toxicita pozorovaná pri štúdiách s opakovanými dávkami sa očakáva pri kontinuálnej expozícii exogénnym adrenokortikosteroidom.


Karcinogénny potenciál:

Dlhodobé štúdie na posúdenie karcinogénneho potenciálu u zvierat sa nerealizovali.


Mutagénny potenciál:

Nezistili sa žiadne dôkazy o možnom potenciáli genetických a chromozómových mutácií pri testoch v limitovaných štúdiách uskutočňovaných na bakteriálnych a cicavčích bunkách.


Reprodukčná toxicita:

Kortikosteroidy spôsobili zníženie plodnosti, keď boli podávané potkanom.

Kortikosteroidy sa ukázali ako teratogénne u mnohých druhov, pokiaľ užívali dávky ekvivalentné k ľudským dávkam. V zvieracích reprodukčných štúdiách, glukokortikoidy ako metylprednizolón zapríčiňovali malformity (ráštep podnebia, kostrové malformity) a vnútromaternicové spomalenie rastu.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Makrogol 3350, chlorid sodný, chlorid myristyl--picolínu, hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková na úpravu pH, voda na injekciu.


 1. Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


 1. Čas použiteľnosti


5 rokov.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 C.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Injekčná liekovka z hydrolytického skla typu I so zátkou z butylovej gumy, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka


Veľkosť balenia:

1 injekčná liekovka x 1 ml

1 injekčná liekovka x 2 ml

1 injekčná liekovka x 5 ml

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pred podaním parenterálnych liekov sa musí vizuálne skontrolovať prítomnosť tuhých častíc a zmena sfarbenia. Je potrebná striktná sterilná technika, aby sa predišlo iatrogénnym infekciám. Tento produkt nie je vhodný pre intravenózne a intratekálne podávanie a nesmie sa použiť ako injekčná liekovka na viacnásobné podávanie. Po podaní požadovanej dávky sa musí akákoľvek nespotrebovaná suspenzia zlikvidovať. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


Návod na použitie injekčnej striekačky:

Dôkladne pretrepte, aby sa vytvorila rovnorodá suspenzia.

1. Odstráňte kryt hrotu injekčnej striekačky.

2. Sterilným spôsobom nasaďte ihlu.

3. Odstráňte kryt ihly. Teraz je injekčná striekačka pripravená na použitie.

Injekčnú striekačku po podaní zlikvidujte. Znovu nepoužívajte.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pfizer Europe MA EEIG

Sandwich, Kent CT13 9NJ

Veľká Británia


 1. Registračné číslo


56/0191/71-C/S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 27.august 1971

Dátum posledného predĺženia registrácie: 15. október 2007


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015

19


DEPO-MEDROL 40 mg/ml