+ ipil.sk

DEPRIMPríbalový leták


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 3094/2005

Príloha č. 2 k predĺženiu registrácie, ev.č.: 3096/2005PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


DEPRIM®

(Hypericum perforatum L, herba, extractum siccum normatum)


filmom obalené tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Deprim obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 4-6 týždňoch, musíte kontaktovať lekára.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Deprim a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Deprim

3. Ako užívať Deprim

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Deprim

6. Ďalšie informácie1. ČO JE DEPRIM A NA ČO SA POUŽÍVA


Deprim je rastlinný liek, ktorý sa používa pri miernych až stredne závažných depresívnych stavoch s príznakmi ako skľúčenosť, nízka životaschopnosť, apatia a nedostatok energie.


Deprim zlepšuje alebo znižuje pocity skľúčenosti, apatiu a sprievodné príznaky ako je všeobecne zlý pocit, strata chuti a nespavosť. Zlepšuje náladu, zvyšuje životaschopnosť a fyzickú aktivitu a chuť do práce.


2. SKÔR AKO UŽIJETE DEPRIM


Neužívajte Deprim

- pri ťažkej depresii

- pri závažných depresívnych ochoreniach so sklonom k samovražde

- pri známej precitlivenosti na liečivo alebo niektorú pomocnú látku

- pri známej precitlivenosti na svetlo (fotosenzitivita).


Deprim sa nesmie používať spolu s týmito liečivami:

- antikoagulanciá kumarínového typu (lieky proti zrážanlivosti krvi)

- cyklosporín

- digoxín

- indinavir a iné inhibítory proteáz používané pri liečbe infekcií HIV.


Tablety sa nepodávajú deťom do 6 rokov.


Buďte zvlášť opatrný priužívaní Deprimu

Deprim môže pri súčasnom užívaní znížiť účinok teofylínu a niektorých antidepresív. Preto v takomto prípade nepoužívajte Deprim bez odporúčania lekára (pozri časť Interakcie (Užívanie spolu s inými liekmi)).

Počas liečby Deprimom sa musíte vyvarovať opaľovaniu alebo nadmernému vystavovaniu UV žiarenia. Po podaní vyšších dávok ako sú odporúčané sa môže objaviť precitlivenosť kože na UV žiarenie (fotosenzitivita).


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím,svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Deprim, tak ako iné lieky s obsahom extraktu z ľubovníka bodkovaného može ovplyvniť metabolizmus viacerých pečeňových enzýmov, ktoré metabolizujú lieky. Sérové hladiny týchto liekov môžu byť znížené, čím je znížený aj ich účinok. V niektorých prípadoch môže ukončenie podávania Deprimu následne zvýšiť koncentrácie liečiva s možnosťou toxických účinkov. Boli pozorované jednotlivé prípady interakcií (vzájomného sa ovplyvnenia) s nasledujúcimi liečivami, ktoré viedli k zníženému liečebnému účinku:

 • antikoagulancia kumarínového typu (lieky proti zrážanlivosti krvi)

 • digoxín

 • indinavir

 • nefazolon, amitryptilín, nortryptilín, paroxetin, sertralin

 • perorálna antikoncepcia

 • teofylín.

Môže dôjsť k zvýšeniu fotosenzibilizačného účinku (precitlivenosť kože na UV žiarenie) iných liekov.

Súčasné podávanie centrálne tlmivých antidepresív (lieky používané na liečbu depresie) môže zvýšiť ich účinnosť.


Užívanie Deprimu s jedlom a nápojmi

Počas liečby nesmiete piť alkoholické nápoje.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Deprim sa počas tehotenstva a dojčenia môže podávať len na odporúčanie lekára.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie je známe.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Deprimu

Liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ DEPRIM


Ak Vám lekár neodporučí inak, Deprim užívajte nasledovne:


Dospelí a deti nad 12 rokov:

2 filmom obalené tablety trikrát denne.


Deti od 6 do 12 rokov:

Podľa odporúčania lekára, 3 maximálne 4tablety denne, podané ráno alebo na obed.

Filmom obalené tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa tekutinou.


Najlepší účinok z liečby sa dostaví, ak sa Deprim užíva pravidelne počas niekoľkých týždňov.

Môžete očakávať, že sa budete cítiť lepšie po 10 až 14 dňoch liečby.

Ak nedôjde k zlepšeniu ochorenia po 4-6 týždňoch liečby, liek prestaňte užívať a vyhľadajte lekára.


Ak užijete viac Deprimu, ako máte

V takomto prípade sa nevystavujte účinkom priameho slnečného žiarenia a UV žiareniu počas 1 až 2 týždňov. Nižšie uvedené vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť v závažnejšej forme.

Doposiaľ nie sú známe údaje o predávkovaní liekmi obsahujúcimi extrakt ľubovníka bodkovaného u ľudí.


Ak zabudnete užiť Deprim

Užite ho čo najskôr. Ak je už čas na ďalšiu dávku, vynechanú dávku neužívajte a pokračujte v normálnom dávkovaní. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Deprim môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zriedkavo sa môžu vyskytnúť žalúdočno-črevné problémy, alergické reakcie (napr. sčervenanie, svrbenie), únava, nepokoj, závraty, zmätenosť a sucho v ústach.

U pacientov precitlivených na slnečné žiarenie sa po opaľovaní môžu vyskytnúť reakcie podobné popáleninám.

U pacientov s bipolárnymi poruchami hrozí riziko nového prepuknutia mánie.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ DEPRIM


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Liek uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nepoužívajte Deprim po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Deprim obsahuje


Liečivo je:

Každá tableta obsahuje suchý extrakt ľubovníka bodkovaného 60 mg (zodpovedá 0,3 mg celkového hypericínu)

(Hypericum perforatum L, herba, extractum siccum normatum) 3-6:1


Ďalšie zložky sú:

Monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, mastenec, magnéziumstearát, bezvodý koloidný oxid kremičitý, hypromelóza, makrogol 400, karnaubský vosk, chinolínová žltá E 104, indigotín E 132, oxid titaničitý E 171.


Ako vyzerá Deprim a obsah balenia


Deprim sú zelené okrúhle obojstranne vyduté filmom obalené tablety.

Balenie obsahuje 3 x 10 filmom obalených tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana, Slovinsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v decembri 2009.


4DEPRIM

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 3094/2005

Príloha č. 1 k predĺženiu registrácie, ev.č.: 3096/2005SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


DEPRIM®


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo: Každá tableta obsahuje suchý extrakt ľubovníka bodkovaného

hyperici herbae extractum siccum 60 mg (zodpovedá 300 μg celkového hypericínu)

(Hypericum perforatum L, herba, extractum siccum normatum) 3-6:1


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety


Deprim sú zelené okrúhle obojstranne vyduté filmom obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Mierne až stredne závažné depresívne stavy so symptómami ako skľúčenosť, nízka životaschopnosť, apatia a nedostatok energie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí a deti nad 12 rokov:

2 filmom obalené tablety trikrát denne.


Deti od 6 do 12 rokov:

Podľa odporúčania lekára, 3 ažmaximálne 4tablety denne, podané ráno alebo na obed.


Filmom obalené tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa tekutinou.


Podobne ako pri iných antidepresívach syntetického pôvodu, účinok z liečby sa dostaví najskôr po 10 až 14 dňoch liečby.

Ak nedôjde k zlepšeniu ochorenia po 4-6 týždňoch liečby, liek treba vysadiť.


4.3 Kontraindikácie


Ťažká endogénna depresia.

Závažné depresívne ochorenie so sklonom k samovražde.

Deprim sa nesmie používať spolu s týmito liekmi:

 • antikoagulanciá kumarínového typu

 • cyklosporín

 • digoxín

 • indinavir a iné inhibítory proteáz používané pri liečbe HIV

Deti do 6 rokov.

Známa precitlivenosť na liečivo a/alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Liek sa nesmie podávať pacientom so známou fotosenzitivitou.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Opatrne treba postupovať, ak sa Deprim podáva súbežne s digoxínom, teofylínom, perorálnymi kontraceptívami, antiepileptikami, anidepresívami a triptánmi (pozri časť 4.5).


Počas liečby liekom Deprim sa pacienti musia vyvarovať intenzívnemu UV žiareniu (dlhodobé opaľovanie, vysokohorské slnečné žiarenie, solárium).


Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galatózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Lieky obsahujúce extrakt ľubovníka bodkovaného môžu zvyšovať účinok niektorých enzýmov, ktoré sa podieľajú na metabolizme liekov (indukcia enzýmov). Môže to viesť k zníženiu plazmatických koncentrácií a/alebo k zníženiu účinnosti niektorých liekov, napr. warfarínu, cyklosporínu, teofylínu, indinavíru, digoxínu, perorálnych kontraceptív a tricyklických antidepresív (amitriptylín, nortriptylín).

Podľa dostupných údajov lieky obsahujúce extrakt ľubovníka bodkovaného indukujú mnohé enzýmy, ktoré sa podieľajú na metabolizme liekov, napr. cytochróm P450 1A2, 2C9 a 3A4 a na transfere p-glykoproteínu.

V súvislosti so spomínanými liekmi v časti 4.3. a 4.4., ktoré sa metabolizujú prostredníctvom cytochrómových enzýmov alebo transferom p-glykoproteínu, možno predpokladať interakcie týchto liekov s liekom Deprim.

Indukčný efekt môže pretrvávať aj po prerušení liečby liekom obsahujúcim extrakt ľubovníka bodkovaného; Deprim môže interagovať s týmito liekmi aj po dvoch týždňoch od ich vysadenia.

Ak pacienti užívajú Deprim spolu s inými liekmi dlhodobo (jeden týždeň a viac) a prestanú ho užívať, treba brať do úvahy riziko zvýšenie plazmatických koncentrácií sprevádzané potencionálnymi nežiaducimi účinkami súbežne podávaných liekov.

Kvôli farmakodynamickým interakciám medzi liekom Deprim a triptánmi (napr. sumatriptan, naratriptan, zolmitriptan) a antidepresívami (zvlášť inhibítory spätného vychytávania sérotonínu SSRI – napr. citalopram, fluvoxamin, fluoxetin, sertralin, paroxetin), ktoré bránia spätnému vychytávaniu serotonínu, sa môžu potenciovať nežiaduce účinky súvisiace so sérotonínovým efektom.


4.6 Gravidita a laktácia


Nie sú dostupné údaje o možných nežiaducich účinkoch.

Liek sa počas gravidity a dojčenia môže podávať len na odporúčanie lekára.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je známe.


4.8 Nežiaduce účinky


Ojedinele sa môžu vyskytnúť gastrointestinálne problémy, kožné alergické reakcie (napr. sčervenanie, svrbenie), únava, nepokoj, závraty, zmätenosť a sucho v ústach.

U pacientov precitlivených na slnečné žiarenie sa po opaľovaní môžu vyskytnúť reakcie podobné popáleninám.

U pacientov s bipolárnymi poruchami hrozí riziko exacerbácie mánie.


4.9 Predávkovanie


Nie sú známe údaje o akútnej intoxikácii u ľudí s liekmi obsahujúcimi extrakt ľubovníka bodkovaného.

V prípade závažného predávkovania sa musia pacienti chrániť pred slnečným a UV žiarením počas jedného alebo dvoch týždňov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: fytofarmakum, antidepresívum

ATC kód: N06AX


In vitro experimenty

Hydroetanolové lieky extraktu ľubovníka bodkovaného majú selektívny účinok inhibítorov MAO typu A. Najvyššia aktivita sa pripisuje aglykónom flavonoidov a kvercitrínu. Xantóny, ktoré sú prítomné len vo veľmi malom množstve (do 10.10-6) tiež prispievajú k MAO inhibičnej aktivite, zatiaľ čo hypericín a lieky obsahujúce ľubovník majú veľmi nízku aktivitu.

Inhibícia enzýmu katechol-O-metyl-transferáza sa pripisuje frakciám ľubovníka obsahujúcim prevažne flavonoidy.


Štúdie zamerané na väzbu receptorov s hydroetanolovým extraktom obsahujúcim približne 0,15 % celkového hypericínu potvrdili mierne interakcie s receptormi GABAAbenzodiazepínu / chlorid iónofórového komplexu. Čistý hypericín potencioval väzbu na GABAAa receptory benzodiazepínu a serotonínový (5-HT1) receptor. Bioflavonoid amentoflavón mal väzbovú aktivitu na receptor benzodiazepínu.

Hydroetanolový extrakt ľubovníka ako aj čistý hypericín inhibujú in vitroenzým

dopamín-b-hydroxylázu.


In vivo experimenty

Štúdie na myšiach s hydroetanolovými liekmi ľubovníka obsahujúcich známe množstvo hypericínu (zodpovedajúcemu 2 až 12 mg/kg) podanými p.o. dokázali antidepresívny účinok na centrálny nervový systém. Agresívne správanie u zvierat sa signifikantne znížilo po 3 týždňoch pri dennom podávaní perorálnej dávky 6 mg/kg - 12 mg/kg hypericínu. Fyzická aktivita sa zvýšila a nezistil sa nežiaduci anticholinergický účinok. Signifikantné zvýšenie fyzickej aktivity sa tiež pozorovalo po podaní čistého hypericínu v dávke 20 mg/kg intraperitoneálne.

Typický sedatívny účinok liekov obsahujúcich ľubovník etanolom-navodenej únavy u myší sa tiež pozoroval po perorálnom podaní dávky 2, 4, a 6 mg/kg hypericínu.

Perorálne podávanie extraktu ľubovníka bodkovaného v dávkach ekvivalentných 1, 2 alebo 3 mg/kg, ale nie 6 mg/kg hypericínu u myší mali za následok antagonizmus rezerpínu, ktorý tiež patrí medzi indikatívne antidepresívne účinky.


Farmakologické štúdie u ľudí

V štúdii s 13 zdravými dobrovoľníkmi sa pozorovalo signifikantné zvýšenie nokturnálnej plazmatickej koncentrácie melatonínu po liečbe hydroetanolovým extraktom ľubovníka bodkovaného počas 3 týždňov a pri dennej dávke do 0,53 mg celkového hypericínu.

K zvýšenej produkcii melatonínu (zvlášť zvýšenie nokturnálnej koncentrácie) dochádza v súlade s profilom chronických účinkov melatonínu u depresívnych pacientov liečených desipramínom a amitriptylínom.


Klinické štúdie

Hlavná indikácia v klinických štúdiách bola mierna až stredne závažná depresia. Vo väčšine štúdií sa zaznamenalo signifikantné zlepšenie hlavných symptómov (náladovosť, strata záujmu a aktivity) aj ostatných symptómov (ospalosť, koncentrácia) depresívneho syndrómu. V týchto štúdiách sa dokázala účinnosť extraktu ľubovníka v porovnaní s placebom a v porovnaní s rôznymi antidepresívami a trankvilizérmi (amitriptylín, imipramín, maprotilín, diazepam, bromazepam).


V predbežných štúdiách s preparátmi obsahujúcimi ľubovník podávaných v kombinácii s ľahkou terapiou u pacientov so sezónnymi emocionálnymi poruchami antidepresívny účinok ľubovníka sa zvýšil touto ľahkou terapiou.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Štúdie absorpcie a distribúcie s izotopom značeným 14C-hypericínom a pseudohypericínom dokázali, že 6 hodín po aplikácii sa absorbovalo 80 % hypericínu resp. 60 % pseudohypericínu. Hlavná rádioaktivita sa zistila v krvi. Distribúcia neudávala selektívnu akumuláciu hypericínu v jednotlivých orgánoch. Rádioaktivita sa tiež dokázala v mozgu.


Štúdie biodostupnosti sa stanovili s podávaním hydroetanolového extraktu ľubovníka v dávkach ekvivalentných 0,1 % resp. 0,3 % celkového hypericínu. Po podaní dávky zodpovedajúcej 0,1 % hypericínu sa dosiahla hodnota tmax 2,5 hodiny; cmax 4,3 ng/ml a plazmatický polčas približne 6 hodín.

Pri dávke 0,3 % boli hodnoty nasledovné: hypericín - tmax 4-6 hodín; cmax 1,5-14,2 ng/ml a plazmatický polčas približne 24,8 hodín; pseudohypericín - tmax 2-4 hodiny; cmax 2,7-30,6 ng/ml a plazmatický polčas približne 16,3-36 hodín.

Údaje o vylučovaní hypericínu nie sú známe.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú k dispozícii údaje o akútnej toxicite, reprodukčnej toxicite a o karcinogenite.

V dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej štúdii so 40 dobrovoľníkmi sa zistilo, že po 8 dňoch podávania terapeutických dávok (do 1 mg celkového hypericínu denne), sa fotosenzitivita neindukovala.

Reverzibilné symptómy fototoxicity sa pozorovali u HIV infikovaných pacientov, ktorým sa podával syntetický hypericín intravenózne v dávkach 35-krát vyšších ako sú najvyššie odporúčané perorálne dávky v liečbe depresívnych ochorení.

Fotosenzitivita vyvolaná ľubovníkom bodkovaným je známa prevažne z veterinárnych štúdií.

Symptómy fototoxicity sa vyskytli v prípade od dávky závislom spôsobe podávania u žltosfarbeného dobytku po napájaní s čerstvým ľubovníkom.

Podľa týchto zistení sa odhaduje, že 30-násobok oproti terapeutickým dávkam je potrebný na vyvolanie fototoxických symptómov u ľudí.

Genotoxicita sa skúmala u hydroetanolového extraktu ľubovníka obsahujúceho 0,2 až 0,3 % celkového hypericínu v rôznych in vitro a in vivo systémových testoch s bunkami cicavcov.

Všetky výsledky in vivo testov a väčšina in vitro testov boli negatívne.

Nezistil sa mutagénny potenciál hydroetanolového extraktu ľubovníka.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Lactosum monohydricum, cellulosum microcristallinum, talcum, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, hypromellosum, macrogolum 400, cera carnauba, flavum chinolini E 104, indigotinum E 132, titanii dioxidum E 171.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Liek uchovávajte pri teplote do 25 ˚C.

Liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/PVC/PVDC blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka

balenie: 3 x 10 filmom obalených tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


94/0289/96-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


28.3.1996 / 16.6.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2009

5DEPRIM