+ ipil.sk

Derin 100 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č. : 2014/02815 – Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Derin 25 mg filmom obalené tablety

Derin 100 mg filmom obalené tablety

Derin 200 mg filmom obalené tablety

Derin 300 mg filmom obalené tablety

kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Derin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Derin

 1. Ako užívať Derin

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Derin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Derin a na čo sa používa


Derin obsahuje liečivo, ktoré sa volá kvetiapín. Patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Tieto lieky sa používajú na liečbu niektorých psychických ochorení, ktorých príznaky sú:

 • Schizofrénia: kedy môžete počuť alebo pociťovať veci, ktoré v skutočnosti neexistujú, veriť veciam, ktoré nie sú pravdivé alebo pociťovať nezvyčajnú podozrievavosť, úzkosť, zmätenosť, vinu, nervozitu alebo depresiu.

 • Mánia: kedy sa môžete cítiť veľmi rozrušený, v povznesenej nálade, nervózny, nadšený alebo hyperaktívny, alebo môžete mať zlý úsudok, ktorý môže viesť k agresívnemu alebo rušivému správaniu.

 • Bipolárna depresia: kedy sa môžete cítiť stále smutný, alebo zistíte, že máte pocit depresie, viny, nedostatku energie, strácate chuť do jedla alebo nemôžete spať.


Váš lekár vám môže predpisovať Derin, aj keď sa už budete cítiť lepšie.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Derin


Neužívajte Derin ak:

 • ste alergický na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • užívate niektoré z nasledovných liekov:

- inhibítory proteáz ako nelfinavir (proti HIV infekcii),

- azolové lieky (proti plesňovým infekciám),

- lieky proti infekcii ( ako erytromycín alebo klaritromycín),

- nefazodón (proti depresii).


Neužívajte Derin, ak sa vás týka niektorý z údajov uvedených vyššie. Ak si nie ste istý, poraďte s lekárom alebo lekárnikom predtým ako užijete Derin.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Derin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Predtým, ako začnete užívať váš liek informujte svojho lekára ak:

 • máte vy alebo niekto z vašej rodiny problémy so srdcom, ako je napríklad veľmi rýchly srdcový tep alebo predĺžený QT interval na EKG ( prístroj na kontrolu srdcového rytmu), alebo ak užívate lieky, ktoré môžu ovplyvniť tep srdca,

 • máte nízky krvný tlak,

 • ste prekonali mozgovú mŕtvicu, najmä ak ste starší,

 • máte problémy s pečeňou,

 • ste niekdy mali v minulosti záchvaty (epileptický záchvat).,

 • viete o tom, že sa u vás v minulosti vyskytol znížený počet bielych krviniek (ktorý mohol, ale nemusel byť spôsobený inými liekmi),

 • máte cukrovku alebo zvýšené riziko, že sa u vás vyskytne. Lekár vám môže v tomto prípade počas liečby Derinom kontrolovať hladinu cukru v krvi,

 • ste staršia osoba s demenciou (stratou funkcií mozgu), ak sa vás to týka, nesmiete užívať Derin, pretože skupina liekov, do ktorej patrí aj Derin, môže u starších pacientov s demenciou zvyšovať riziko porážky alebo v niektorých prípadoch aj riziko smrti,

 • ak u vás alebo u niekoho iného vo vašej rodine došlo k tvorbe krvných zrazenín, pretože lieky ako tento môžu ovplyvniť tvorbu krvných zrazenín (upchatie ciev, embólia).


Okamžite oznámte svojmu lekárovi, keď pri užívaní Derinu zaznamenáte niečo z nasledovného:

- kombinácia vysokej teploty (horúčka), stuhnutých svalov, potenia alebo zníženej úrovne vnímania (porucha, ktorá sa označuje ako „neuroleptický malígny syndróm“), pretože v takom prípade môžete potrebovať okamžité lekárske ošetrenie,

- nekontrolovateľné pohyby, najmä tváre alebo jazyka,

- závraty alebo silný pocit ospalosti, čo v prípade starších pacientov môže zvyšovať riziko náhodných poranení (pádov),

- záchvaty (kŕče)

- dlhotrvajúcu a bolestivú erekciu (priaprizmus)


Takéto stavy môžu byť vyvolané týmto typom lieku.


Myšlienky na samovraždu a zhoršenie vašej depresie

Ak máte depresiu môžu sa u vás niekedy prejaviť sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky.

Tieto myšlienky môžu byť častejšie na začiatku liečby, pretože liek začne účinkovať až po 2 týždňoch liečby alebo aj neskôr. Tieto myšlienky môžu byť častejšie aj vtedy, ak náhle prestanete užívať váš liek. S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých s depresiou mladších ako 25 rokov.


Ak máte kedykoľvek samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo navštívte priamo nemocnicu.

Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa.

Môžete ich požiadať, aby vám oznámili, ak si myslia, že sa vaša depresia zhoršuje, alebo sú znepokojení zmenami vo vašom správaní.


U pacientov užívajúcich kvetiapín bolo zaznamenané zvýšenie telesnej hmotnosti. Vy aj váš lekár

by ste mali pravidelne kontrolovať vašu hmotnosť.


Iné lieky a Derin


Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To platí aj pre lieky bez lekárskeho predpisu a rastlinné lieky.


Neužívajte Derin ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

- niektoré lieky proti infekcii vyvolanej vírusom HIV,

- azolové lieky (proti plesňovým infekciám),

- erytromycín alebo klaritromycín (lieky proti infekciám),

- nefazodón (proti depresii).


Povedzte svojmu lekárovi ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

 • lieky proti epilepsii (ako fenytoín alebo karbamazepín),

 • lieky proti vysokému krvnému tlaku,

 • barbituráty (pri ťažkostiach so spávankom),

 • thioridazín (alebo lítium (iný antipsychotický liek),

 • lieky, ktoré majú vplyv na činnosť vášho srdca, napríklad lieky, ktoré môžu spôsobiť nerovnováhu elektrolytov (nízke hladiny draslíka alebo horčíka), ako sú napríklad diuretiká (lieky podporujúce vylučovanie moču) alebo niektoré antibiotiká (lieky na liečbu bakteriálnych infekcií).


Predtým, ako prestanete užívať ktorýkoľvek zo svojich liekov, poraďte sa najskôr so svojím

lekárom.

Derin a jedlo, nápoje a alkohol

 • Derin môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

 • Dávajte si pozor koľko alkoholu vypijete. Pri kombinácii Derinu a alkoholu sa môžete cítiť ospalý.

 • Nepite grapefruitovú šťavu pokiaľ užívate Derin. Môže to ovplyvniť účinok lieku.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte Derin počas tehotenstva, kým sa o tom neporozprávate so svojím lekárom. Derin neužívajte, ak dojčíte.


Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívaliDerin: tras, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťata rozvinú niektoré z týchto príznakov, budete musieť kontaktovať svojho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Derin vám môže spôsobovať ospalosť. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, kým nezistíte, aký má liek na vás vplyv.


Nemocnica – ak pôjdete do nemocnice, oznámte zdravotníckemu personálu, že užívate Derin.


Derin obsahuje laktózu

Tento liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Derin 25 mg obsahuje žlté farbivo oranžovú žlť (E110). Môže vyvolať alergické reakcie.


Vplyv na vyšetrenie moču

Ak idete na vyšetrenie moču, pri ktorom sa používajú určité testovacie metódy, užívanie Derinu, môže spôsobiť pozitívne výsledky na metadón alebo niektoré lieky proti depresii nazývané tricyklické antidepresíva (TCA), aj keď neužívate metadón alebo TCA. Ak k tomu dôjde, je potrebné vykonať podrobnejšie testovanie.


3. Ako užívať Derin


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vámpovedal váš lekár.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár vám stanoví úvodnú dávku a môže ju postupne zvyšovať. Keď budete nastavený/á na udržiavaciu dávku, budete užívať medzi 150 až 800 mg každý deň. Bude to závisieť od vášho ochorenia a vašich potrieb.


 • Liek užívajte raz denne pred spaním alebo dvakrát denne, v závislosti od vášho ochorenia.

 • Tabletu prehltnite celú a zapite ju vodou.

 • Tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

 • Nepite grapefruitovú šťavu pokiaľ užívate Derin. Môže to ovplyvniť účinok lieku.

 • Neprestaňte liek užívať ani vtedy, ak sa cítite lepšie. Urobte tak len vtedy, ak vám to povie váš lekár.


Problémy s pečeňou

Ak máte problémy s pečeňou, lekár vám môže znížiť dávku.


Starší pacienti

Ak ste starší, lekár vám môže znížiť dávku.


Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov

Derin nesmú užívať deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov.


Ak užijete viac Derinu ako máte

Ak užijete viac tabliet Derinu, ako vám predpísal lekár, môžete pocítiť ospalosť, slabosť alebo závraty a neobvyklý tep srdca. Okamžite sa skontaktujte so svojím lekárom alebo choďte do najbližšej nemocnice. Zoberte si tablety Derinu so sebou.


Ak zabudnete užiť Derin

Ak zabudnete užiť dávku, užite túto dávku hneď ako si spomeniete. Ak sa blíži čas užitia nasledujúcej dávky, počkajte a užite ju. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Derin

Ak náhle prestanete užívať Derin, môže sa objaviť nespavosť, nevoľnosť, vracanie, bolesti hlavy, hnačka, závraty alebo podráždenosť. Lekár vám môže navrhnúť postupné znižovanie dávky pred ukončením liečby.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás prejaví niektorých z nasledujúcich vedľajších účinkov, alebo spozorujete vedľajšie účinky,

ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, oznámte to prosím svojmu lekárovi

alebo lekárnikovi.

Ak začnete pociťovaťktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, prestaňte užívať Derin, vyhľadajte lekára alebo choďte rovno do nemocnice, pretože možno budete potrebovať bezodkladnú lekársku pomoc.


Menej časté (môžupostihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • záchvaty kŕčov,

 • alergické reakcie, ktoré môžu zahŕňať vznik hrčiek (podliatin), opuch kože a opuchy okolo úst,

 • nekontrolovateľné pohyby najmä tváre alebo jazyka (tarditívna dyskinéza),


Zriedkavé (môžupostihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • kombinácia vysokej teploty (horúčky), potenia, stuhnutia svalov, pocitu silnej ospalosti alebo mdloby (porucha nazývaná „neuroleptický malígny syndróm“),

 • zožltnutie pokožky a očných bielkov (žltačka),

 • zápal pečene (hepatitída),

 • dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (priapizmus),

 • krvné zrazeniny v žilách, najmä v dolných končatinách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a začervenanie dolných končatín), ktoré sa môžu dostať krvnými cievami do pľúc a spôsobiťť bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním.


Veľmi zriedkavé (môžupostihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • závažná alergická reakcia (anafylaxia), ktorá môže spôsobiť sťažené dýchanie, závraty šok a kolaps),

 • náhle vzniknutý opuch kože, zvyčajne postihujúci okolie očí, pery a hrdlo (angioedém).

 • vyrážky závažného charakteru, pľuzgiere na koži, očiach a pohlavných orgánoch ( Stevensov- Johnsonov syndróm


Ďalšie možné vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžupostihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • závrat (môže spôsobit pád), bolesť hlavy, sucho v ústach,

 • ospanlivosť (môže časom vymiznúť pri pokračujúcom užívaní Derinu) (môže spôsobit pád),

 • príznaky z vysadenia lieku (t.j. príznaky vznikajúce po ukončení liečby Derinom), zahŕňajúce nespavosť, nevoľnosť, bolesť hlavy, hnačku, vracanie, závraty a podráždenosť. Tieto príznaky obvykle po jednom až dvoch týždňoch postupne vymiznú,

 • zvyšovanie telesnej hmotnosti,


Časté (môžupostihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • rýchly tlkot srdca,

 • pocit búšenia srdca, rýchlych alebo preskakujúcich úderov,

 • podráždený žalúdok (porucha trávenia) alebo zápcha

 • opuchy rúk alebo nôh.

 • zvýšenie hladiny cukru v krvi,

 • nízky krvný tlak pri postavení sa. Toto môže byť príčinou závratu či mdloby (môže spôsobiť pád),

 • rozmazané videnie,

 • abnormálne sny a nočné mory,

 • pocit zvýšeného hladu,

 • pocit podráždenosti,

 • porucha reči alebo artikulácie,

 • samovražebné myšlienky, samovražebné správanie,

 • skrátené dýchanie

 • vracanie (najmä u starších pacientov)

 • horúčka

 • pocit slabosti, mdloby (môže viesť k pádom)

 • upchatý nos

 • mierna asténia (slabosť)

 • nezvyčajné pohyby svalov, ktoré zahŕňajú ťažkosti pri rozhýbavaní svalov, triašku, pocit nepokoja alebo stuhnutosť svalov bez bolesti.


Menej časté (môžupostihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • nepríjemné pocity v nohách (nazývané syndróm nepokojných nôh),

 • sťažené prehĺtanie,

 • porucha sexuálnych funkcií,

 • cukrovka,

 • zmena elektrickej aktivity srdca viditeľná na EKG (predĺženie QT intervalu).

 • spomalenie srdcovej frekvencie, ktorá sa môže objaviť na začiatku liečby a môže byť spojená s nízkym tlakom krvi a mdlobami.


Zriedkavé (môžupostihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • opuch prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka (galaktorea),

 • poruchy menštruácie,

 • chodenie, rozprávanie, jedenie alebo iné aktivity počas spánku,

 • znížená telesná teplota (hypothermia),

 • zápal podžalúdkovej žľazy, čo vyvoláva bolesti brucha a chrbta

 • stav ( nazývaný “metabolický syndróm”) keď spozorujete kombináciu troch alebo viacerých z nasledujúcich príznakov: nárast tuku okolo pása, zníženie hladiny “dobrého cholesterolu” (HDL-C), čo predstavuje zvýšenie hladín niektorých tukov v krvi, nazývaných triglyceridy, vysoký krvný tlak a zvýšená hladina cukru v krvi.


Veľmi zriedkavé (môžupostihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • zhoršenie už existujúceho diabetu

 • neprimerané vylučovanie hormónov, ktoré kontrolujú objem moču,

 • rozklad svalových vláken a bolesti svalov (rabdomyolýza),


Neznáme (frekvencia sa nedá stanoviť z dostupných údajov):

 • kožná vyrážka s nepravidelnými červenými škvrnami (multiformný erytém).

 • závažná, náhla alergická reakcia s príznakmi ako je horúčka a pľuzgiere na koži a olupovanie kože (toxická epidermálna nekrolýza)

 • novorodenecký syndróm z vysadenia

Skupina liekov, do ktorej patrí Derin môže spôsobovať poruchy srdcového rytmu, ktoré môžu byť závažné a v ťažkých prípadoch až smrteľné.


Niektoré vedľajšie účinky sa zistia len po prevedení krvných testov.


Veľmi časté (môžupostihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • zníženie hladiny hemoglobínu

 • zmeny v množstve triglyceridov a celkového cholesterolu ( najmä LDL cholesterolu)

 • zníženie HDL cholesterolu


Časté (môžupostihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • leukopénia (zníženie počtu bielych krviniek leukocytov) v krvi

 • zníženie počtu neutrofilov

 • zvýšenie eozinofilov

 • zvýšenie hladiny hormónu prolaktínu v krvi (hyperprolaktinémie)

 • zníženie množstva hormónov štítnej žľazy v krvi ( volného a celkového T4 a celkového T3)

 • zvýšenie TSH ( hormónu stumulujúceho štítnu žľazu)

 • zmeny hladín pečeňovývh enzýmov


Menej časté (môžupostihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • trombocytopénia (nedostatok krvných doštičiek v krvi)

 • anémia (zníženie počtu červených krviniek)

 • zníženie počtu krvných doštičiek

 • zvýšenie voľných hormónov štítnej žľazy

 • hypotyreodismus (nedostatok hormónov štítnej žľazy)

 • hyponatriémia (zníženie množstva sodíka v krvi)


Zriedkavé (môžupostihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • agranulocytóza (zníženie množstva granulocytov)

 • zvýšenie kreatinín fosfokinázy (látka nachádzajúca sa vo svaloch)


Neznáme (frekvencia sa nedá stanoviť z dostupných údajov):

 • neutropénia (porucha granulocytov charakterizovaná abnormálne nízkym množstvom neutrofilov)


Váš lekár vám preto bude robiť občas krvné testy.


Deti a dospievajúci

U detí a dospievajúcich sa môžu objaviť rovnaké vedľajšie účinky ako u dospelých.


Nasledujúce vedľajšie účinky sú pozorované len u detí a dospievajúcich:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • zvýšenie krvného tlaku.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované častejšie u detí a dospievajúcich:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • zvýšenie množstva hormónu prolaktínu v krvi. Zvýšenie množstva prolaktínu môže v zriedkavých prípadoch spôsobiťnasledovné:

 • u chlapcov a dievčat dôjde k opuchu prsníkov a neočakávanej tvorbe mlieka,

 • u dievčat dôjde k strate menštruácie alebo k nepravidelnej menštruácii,

 • zvýšená chuť do jedla,

 • vracanie.


Časté (môžu postihovať 1až 10 osôb zo 100):

 • pocit slabosti, mdloby (môžu viesť k pádom),

 • upchatý nos,

 • pocit podráždenosti.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Derin


 • Tablety Derin uchovávajte v originálnom balení.

 • Tablety Derin uchovávajte na bezpečnom mieste mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Derin obsahuje


Liečivo je kvetiapín.

Každá 25 mg filmom obalená tableta obsahuje 25 mg kvetiapínu (ako kvetiapíniumfumarát)

Každá 100 mg filmom obalená tableta obsahuje 100 mg kvetiapínu (ako kvetiapíniumfumarát)

Každá 200 mg filmom obalená tableta obsahuje 200 mg kvetiapínu (ako kvetiapíniumfumarát)

Každá 300 mg filmom obalená tableta obsahuje 300 mg kvetiapínu (ako kvetiapíniumfumarát)


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety

Hypromelóza 2910 (E464)

Dihydrát fosforečnanu vápenatého

Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Magnéziumstearát.

Mikrokryštalická celulóza pH 102

Mastenec

Koloidný bezvodý oxid kremičitý


Obal tablety

25 mg:

Oxid železa červený a žltý (E172)

Hypromelóza 2910 (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

hlinitý lak oranžovej žltej (E110)


100 mg:

Oxid železa žltý (E 172)

Hypromelóza 2910 (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400


200 a 300 mg:

Hydroxypropyl celulóza (E463)

Hypromelóza 2910 (E464)

Mastenec

Oxid titaničitý (E171)


Ako vyzerá Derin a obsah balenia

Derin 25mg filmom obalené tablety: broskyňovo žlté, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené,

tablety s priemerom približne 5,7 mm

Derin 100 mg filmom obalené tablety: žlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou

ryhou na jednej strane, priemerom približne 9,1 mm

Derin 200mg filmom obalené tablety: biele, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane, s priemerom približne 12,1 mm

Derin 300mg filmom obalené tablety: biele, oválne, bikonvexné, filmom obalené tablety s deliacou

ryhou na jednej strane


100, 200 a 300 mg tablety sa dajú rozdeliť na dve rovnaké polovice


Veľkosť balenia:

25 mg, 100 mg, 200mg, 300mg

10,20,30,50, 60, 90,100,120,180,240 tabliet (v blistri po 10 tbl)

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Vipharm S.A.

ul. A. i F. Radziwiłłów 9

05-850 Ożarów Mazowiecki

Poľsko


Výrobca

Genepharm S.A.

18th klm Marathonos Avenue

153 51 Pallini Attikis

Grécko


Tento liek je zaregistrovaný v členských štátoch EEA pod nasledovnými názvami:


Poľsko: Kefrenex

Slovenská republika: Derin filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2014.

9


Derin 100 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č. : 2014/02815 – Z1B


SÚHRN CharaKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NázOv LIEKU


Derin 25 mg filmom obalené tablety

Derin 100 mg filmom obalené tablety

Derin 200 mg filmom obalené tablety

Derin 300 mg filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZloŽenIE LIEKU


Každá 25 mg filmom obalená tableta obsahuje 25 mg kvetiapínu (ako kvetiapíniumfumarát)

Každá 100 mg filmom obalená tableta obsahuje 100 mg kvetiapínu (ako kvetiapíniumfumarát)

Každá 200 mg filmom obalená tableta obsahuje 200 mg kvetiapínu (ako kvetiapíniumfumarát)

Každá 300 mg filmom obalená tableta obsahuje 300 mg kvetiapínu (ako kvetiapíniumfumarát)


Pomocné látky so známym účinkom: monohydrát laktózy a oranžová žlť (E110)


Každá 25 mg filmom obalená tableta obsahuje 7,00 mg monohydrátu laktózy a 0,003 mg farbiva oranžová žlť (E110)

Každá 100 mg filmom obalená tableta obsahuje 28 mg monohydrátu laktózy

Každá 200 mg filmom obalená tableta obsahuje 56 mg monohydrátu laktózy

Každá 300 mg filmom obalená tableta obsahuje 84 mg monohydrátu laktózy

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEková forma


Filmom obalená tableta


Derin 25 mg filmom obalené tablety: broskyňovo žlté, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s priemerom 5,7 mm

Derin 100 mg filmom obalené tablety: žlté, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane, priemerom 9,1 mm

Derin 200 mg filmom obalené tablety: biele, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane, s priemerom 12,1 mm

Derin 300 mg filmom obalené tablety: biele, oválne, bikonvexné, filmom obalené tablety, s deliacou ryhou na jednej strane


100, 200 a 300 mg tablety sa dajú rozdeliť na dve rovnaké polovice


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Derin sa používa na liečbu:

 • Schizofrénie

 • Bipolárnej poruchy:


 • na liečbu stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód v rámci bipolárnej poruchy.

 • na liečbu veľkých depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy.

 • na prevenciu rekurencie u pacientov s bipolárnou poruchou, u ktorých manická alebo depresívna epizóda odpovedá na liečbu kvetiapínom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pre každú indikáciu existuje odlišná dávkovacia schéma. Preto je nutné zabezpečiť, aby boli pacientom podané jasné informácie o vhodnom dávkovaní pre ich ochorenie.


Dávkovanie


Pediatrická populácia

Derin sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov pre nedostatok údajov pre túto vekovú skupinu. Dostupné dôkazy z placebom kontrolovaných skúšaní sú uvedené v častiach 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.


Dospelí:

Liečba schizofrénie

Derin sa má užívať dvakrát denne.

Celková denná dávka na prvé štyri dni liečby je 50 mg (1.deň), 100 mg (2.deň), 200 mg (3.deň) a 300 mg (4.deň).

Od 4 dňa sa má vytitrovať účinná dávka, ktorá je zvyčajne v rozmedzí 300 – 450 mg/deň. Dávku je možné v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivého pacienta upraviť v rozmedzí od 150 do 750 mg/deň..


Liečba manických epizód spojených s bipolárnou poruchou

Derin sa má užívať dvakrát denne. Ako monoterapia alebo ako súčasť kombinovanej terapie so stabilizátormi nálady, celková denná dávka na prvé štyri dni liečby je 100 mg (1.deň), 200 mg (2.deň), 300 mg (3.deň) a 400 mg (4.deň). Ďalšia úprava dávkovania sa má vykonávať postupným zvyšovaním dennej dávky nie viac ako o 200 mg/deň, až do dosiahnutia celkovej dennej dávky 800 mg denne na 6. deň.

Dávka sa môže v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivého pacienta upraviť v rozmedzí od 200 do 800 mg/deň. Účinná dávka je zvyčajne v rozmedzí 400 – 800 mg denne.


Liečba depresívnych epizód pri bipolárnej poruche

Derin sa má podávať jedenkrát denne pred spaním. Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je: 50 mg (1.deň), 100 mg (2.deň), 200 mg (3.deň) a 300 mg (4.deň). Odporúčaná denná dávka je 300 mg. V klinických skúšaniach sa nepozoroval ďalší úžitok liečby v skupine užívajúcej 600 mg v porovnaní so skupinou užívajúcou 300 mg (pozri časť 5.1). Pre niektorých pacientov môže byť prínosom dávka 600 mg.. U niektorých pacientov, vzhľadom na toleranciu liečby, klinické skúšania potvrdili, že je možné zvážiť redukciu dávky na 200 mg.

Liečbu depresívnych epizód pri bipolárnej poruche má začínať lekár so skúsenosťami s liečbou bipolárnej poruchy.


Prevencia rekurencie v rámci bipolárnej poruchy

Na prevenciu rekurencie manických, zmiešaných alebo depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy, pacienti, ktorí reagovali na akútnu liečbu bipolárnej poruchy majú pokračovať v liečbe rovnakými dávkami lieku. Dávka sa môže individuálne upraviť v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivého pacienta v rozmedzí 300 až 800 mg/ deň, podávanú dvakrát denne. Je dôležité, aby sa pri udržiavacej liečbe používala najnižšia účinná dávka.


Starší pacienti

Tak ako iné antipsychotiká, aj kvetiapín sa má u starších pacientov podávať s opatrnosťou,predovšetkým v období úvodného stanovenia dávky. Dávku kvetiapínu je potrebné zvyšovať pomaly a celková denná dávka má byť nižšia ako u mladších pacientov v závislosti od klinickej reakcie a znášanlivosti lieku pacientom. Stredná hodnota plazmatického klírensu kvetiapínu je u starších pacientov v porovnaní s mladšími o 30 až 50% nižšia.


Účinnosť a bezpečnosť nebola skúmaná u pacientov starších 65 rokov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy.


Porucha funkcie obličiek

Dávku nie je potrebné upravovať u pacientov s poruchou funkcie obličiek.


Porucha funkcie pečene

Kvetiapín je v značnom rozsahu metabolizovaný v pečeni, preto sa má Derin podávať so zvýšenou opatrnosťou pacientom s poškodením pečene, predovšetkým v období úvodného stanovenia dávky. Pacienti so známou poruchou funkcie pečene majú začať liečbu dávkou 25 mg/deň. Dávka sa môže zvyšovať o 25-50 mg/deň, až do dosiahnutia účinnej dávky, v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta.


Spôsob podania

Derin sa môže užívať samostatne alebo s jedlom.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Kontraindikované je súbežné podávanie inhibítorov cytochrómu P450 3A4, akými sú inhibítory HIV-proteázy, azolové antimykotiká, erytromycín, klaritromycín a nefazodón. Pozri tiež časť 4.5 .


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nakoľko Derin má viacero indikácií, je potrebné vziať do úvahy jeho bezpečnostný profil s ohľadom na diagnózu každého pacienta a podanej dávky.


Deti a dospievajúci (vo veku od 10 do 17 rokov)

Derin sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov pre nedostatok údajov pre túto vekovú skupinu. Klinické štúdie s kvetiapínom ukázali, že okrem známeho bezpečnostného profilu zisteného u dospelých (pozri časť 4.8), niektoré nežiaduce účinky sa vyskytli vo vyššej frekvencii u detí a dospievajúcich v porovnaní s dospelými (zvýšená chuť do jedla, zvýšenie prolaktínu v sére, vracanie, nádcha a synkopa) alebo môžu mať rôzne dôsledky u detí a dospievajúcich (extrapyramídové symptómy) a zistil sa jeden nežiaduci účinok, ktorý sa predtým nevyskytol v štúdiách u dospelých (zvýšenie krvného tlaku). U detí a dospievajúcich sa tiež pozorovali zmeny testov na funkciu štítnej žľazy.


Okrem toho dlhodobé dôsledky z hľadiska bezpečnosti liečby kvetiapínom na rast a dospievanie neboli sledované dlhšie ako 26 týždňov. Dlhodobý vplyv na kognitívny a behaviorálny vývoj nie je známy.

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detských a dospievajúcich pacientov bol kvetiapín spojený so zvýšeným výskytom extrapyramídových symptómov (EPS) v porovnaní s placebom u pacientov liečených na schizofréniu, bipolárnu mániu a bipolárnu depresiu (pozri časť 4.8).

Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia pri bipolárnej poruche sa spája so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovraždy (udalosti, súvisiace so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do nástupu zjavnej remisie. Nakoľko k zlepšeniu nemusí dôjsť počas prvých niekoľkých alebo viacerých týždňoch liečby, pacienti musia byť starostlivo monitorovaní, až kým nenastane zlepšenie.

Vo všeobecnosti klinické skúsenosti ukazujú, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.

Iné psychické stavy, na liečbu ktorých bol kvetiapín predpísaný, sa môžu tiež spájať so zvýšeným rizikom suicidálneho správania.

Okrem toho, tieto stavy môžu byť spojené s veľkou depresívnou poruchou.

Rovnaké opatrenia dodržiavané pri liečbe pacientov s veľkou depresívnou poruchou majú byť dodržiavané aj pri liečbe pacientov s inými psychiatrickými poruchami.

Pacienti s anamnézou suicidálnych príhod alebo významnými prejavmi samovražedných myšlienok pred začatím liečby, majú väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov, a preto majú byť starostlivo sledovaní počas liečby.

Meta-analýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní antidepresívnych liekov u dospelých pacientov so psychiatrickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania s antidepresívami v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.

Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom suicidálnych myšlienok, je potrebné hlavne na začiatku liečby a po zmene dávkovania starostlivo monitorovať.

Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na potrebu sledovania výskytu klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a neobyčajných zmien v správaní a vyhľadať lekársku pomoc hneď, ako sa tieto príznaky objavia.


V krátkodobých, placebom kontrolovaných, klinických štúdiách u pacientov s epizódami veľkej depresie pri bipolárnej poruche bolo u mladých pacientov (mladších ako 25 rokov), ktorí boli liečení kvetiapínom, zvýšené riziko pokusov o samovražduv porovnaní s tými, ktorí dostávali placebo (3,0 % vs 0 %, v uvedenom poradí).


Extrapyramídové príznaky

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s dospelými, bol kvetiapín spojený so zvýšeným výskytom extrapyramídových symptómov (EPS) v porovnaní s placebom u pacientov liečených na veľké depresívne epizódy v rámci bipolárnej poruchy (pozri časti 4.8 a 5.1).


Užívanie kvetiapínu sa dáva do súvisu so vznikom akatízie, pre ktorú je charakteristický subjektívne nepríjemný alebo tiesnivý nepokoj a potreba byť v pohybe, ktorú často sprevádza neschopnosť pokojne sedieť alebo stáť. Tieto prejavy sa najčastejšie vyskytujú počas prvých týždňov liečby. U pacientov, u ktorých sa rozvinú tieto príznaky, môže mať zvyšovanie dávky škodlivé účinky.


Tardívna dyskinéza

Tarditívna dyskinéza je syndróm potenciálne ireverzibilných, nedobrovoľných dyskinetických pohybov, ktoré sa môžu vyvinúť u pacientov liečených antipsychotikami vrátane kvetiapínu.

Ak sa objavia príznaky a symptómy tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť zníženie dávky, alebo prerušenie liečby kvetiapínom. Po prerušení liečby sa môžu symptómy tardívnej dyskinézy zhoršiť alebo dokonca rozvinúť (pozri časť 4.8).


Ospalosť a závraty

Liečba kvetiapínom je spojená so somnolenciou a podobnými syptómami ako je sedácia (pozri časť 4.8). V klinickom skúšaní sa počas liečby pacientov s bipolárnou depresiou začiatok účinku prejavil počas prvých 3 dní liečby a bol prevažne miernej až stredne silnej intenzity. Pacienti s bipolárnou depresiou, so skúsenosťou somnolencie ťažkej intenzity, môžu častejšie vyžadovať kontakt minimálne počas prvých 2 týždňov od začiatku somnolencie alebo pokiaľ sa symptómy nezlepšia a pokiaľ je potrebné zvážiť ukončenie liečby.


Liečba kvetiapínom sa dáva do súvisu s ortostatickou hypotenziou a so závratmi s ňou spojenými (pozri časť 4.8), ktorých výskyt bol podobne ako v prípade somnolencie zaznamenaný zvyčajne počas začiatočného obdobia titrovania dávky. To môže zvyšovať výskyt náhodných úrazov (pádov), a to najmä u starších pacientov. Preto sa má pacientom odporúčať zvýšená opatrnosť, kým si na možné účinky liečby zvyknú.


Kardiovaskulárne ochorenia

Zvýšená opatrnosť je potrebná pri podávaní Derinu pacientom s kardiovaskulárnymi a cerebrovaskulárnymi ochoreniami, alebo s inými ochoreniami, ktoré môžu byť predispozičným faktorom pre vznik hypotenzie.


Kvetiapín môže vyvolať ortostatickú hypotenziu predovšetkým pri úvodnom zvyšovaní dávok; táto je častejšia u starších pacientov ako u mladších pacientov. Ak dôjde k takémuto stavu, je potrebné zvážiť zníženie dávok alebo postupnú titráciu dávok.

U pacientov s existujúcim kardiovaskulárnym ochorením sa môže zvážiť pomalší titračný režim.
Záchvaty

V kontrolovaných klinických skúšaniach nebol zistený rozdiel v incidencii záchvatov medzi pacientmi liečenými kvetiapínom a tými, ktorým sa podávalo placebo. Nie sú dostupné údaje o výskyte záchvatov u pacientov so záchvatmi v anamnéze. Rovnako ako pri iných antipsychotikách, odporúča sa venovať zvýšenú pozornosť pacientom so záchvatmi v anamnéze (pozri časť 4.8).

Malígny neuroleptický syndróm

Malígny neuroleptický syndróm súvisí s antipsychotickou liečbou, vrátane liečby kvetiapínom (pozri časť 4.8). Klinické prejavy zahŕňajú hypertermiu, narušenie mentálneho stavu, svalovú rigiditu, vegetatívnu instabilitu a zvýšenie kreatínfosfokinázy. V týchto prípadoch je potrebné liečbu Derinom ukončiť a začať vhodnú medikamentóznu liečbu.


Ťažká neutropénia

V klinických skúšaniach s kvetiapínom bol v menej častých prípadoch hlásený výskyt ťažkej neutropénie (počet neutrofilov <0,5 x 109/l). Väčšina prípadov ťažkej neutropénie sa vyskytla počas prvých dvoch mesiacov od začiatku liečby s kvetiapínom. Súvislosť s dávkou lieku nebola potvrdená. Na základe postmarketingových skúseností sa leukopénia a/alebo neutropénia po ukončení liečby kvetiapínom upravila. Možnými rizikovými faktormi pre vznik neutropénie sú: preexistujúci nízky počet bielych krviniek a neutropénia vyvolaná liekmi v anamnéze. Liečba kvetiapínom sa má prerušiť u pacientov s počtom neutrofilov <1,0 x 109/l. U týchto pacientov je potrebné sledovať príznaky infekcie a pravidelne kontrolovať počet neutrofilov (až kým nepresiahnu hodnotu 1,5 x 109/l) (pozri časť 5.1).

Interakcie

Pozri tiež časť 4.5.


Súbežné užívanie kvetiapínu so silnými induktormi pečeňových enzýmov, akými sú karbamazepín alebo fenytoín, značne znižuje plazmatické koncentrácie kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť terapie s kvetiapínom. Pacientom, ktorí užívajú induktory pečeňových enzýmov, je možné nasadiť liečbu s kvetiapínom iba v tom prípade, ak lekár rozhodne že prínos liečby kvetiapínom prevýši možné riziko z vysadenia liečby induktorom pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktormi pečeňových enzýmov bola postupná, a ak je to potrebné zameniť induktora za liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný).


Hmotnosť:

U pacientov liečených kvetiapínom bolo zaznamenané zvýšenie telesnej hmotnosti, ktoré treba monitorovať a liečiť klinicky vhodným postupom, ktorý je v súlade s používanými odporúčaniami pre antipsychotiká (pozri časti 4.8 a 5.1).


Hyperglykémia:

Boli hlásené zriedkavé prípady hyperglykémie a/alebo rozvinutia alebo zhoršenia diabetu, ktoré boli občas spojené s ketoacidózou alebo kómou vrátane niekoľkých fatálnych prípadov (pozri časť 4.8). V niektorých prípadoch bolo hlásené predchádzajúce zvýšenie telesnej hmotnosti, čo sa môže považovať za predisponujúci faktor. Odporúča sa náležité klinické monitorovanie v súlade s používanými odporúčaniami pre antipsychotiká. U pacientov liečených antipsychotikami vrátane kvetiapínu sa majú sledovať znaky a symptómy hyperglykémie (ako je napríklad polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a u pacientov s diabetes mellitus alebo s rizikovými faktormi pre diabetes mellitus sa má pravidelne monitorovať hladina glukózy. Je potrebné pravidelne monitorovať telesnú hmotnosť.


Lipidy:

V klinických skúšaniach s kvetiapínom boli pozorované zvýšené hladiny triglyceridov, LDL a celkového cholesterolu a znížené hladiny HDL cholesterolu (pozri časť 4.8). Ak je to klinicky potrebné, zvýšená hladina lipidov sa má korigovať.


Metabolické riziko:

Vzhľadom na zaznamenané zmeny hmotnosti, hladiny glukózy (pozri hyperglykémia) a lipidov v krvi v klinických skúšaniach, môže sa vyskytnúť zhoršenie profilu metabolického rizika (vrátane tých s normálnymi základnými hodnotami) u jednotlivých pacientov, ktorý sa má zvládnuť ako klinicky primeraný (pozri tiež časť 4.8).


Predĺženie QT intervalu:

V klinických skúšaniach a pri užívaní v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku nebolo užívanie kvetiapínu spojené s trvalým predĺžením absolútnej hodnoty QT intervalu. Na základe postmarketingových skúseností bolo pozorované predĺženie QT intervalu pri terapeutických dávkach (pozri časť 4.8) a pri predávkovaní (pozri časť 4.9 ). Podobne ako pri iných antipsychotikách, aj pri užívaní kvetiapínu je potrebná zvýšená opatrnosť pri jeho podávaní pacientom s kardiovaskulárnym ochorením alebo predĺženým QT intervalom v rodinnej anamnéze. Zvýšená opatrnosť je tiež potrebná aj pri súbežnom podávaní s liekmi, ktoré môžu predĺžiť QTcinterval alebo pri súbežnom podávaní s neuroleptikami. Týka sa to predovšetkým starších pacientov, pacientov s vrodeným predĺžením QT intervalu, s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, hypertrofiou srdca, hypokaliémiou alebo hypomagneziémiou (pozri časť 4.5).


Vysadenie liečby:

Akútne symptómy z náhleho vysadenia lieku, akými sú insomnia, nauzea, bolesti hlavy, hnačka, vracanie a podráždenosť, boli popísané po náhlom vysadení kvetiapínu. Odporúča sa ukončovať liečbu postupným znižovaním dávok lieku, najmenej počas jedného až dvoch týždňov (pozri časť 4.8).


Starší pacienti so psychózou súvisiacou s demenciou:

Derin nie je schválený na liečbu pacientov so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou.


Pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami v randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u populácie s demenciou sa vyskytlo približne trojnásobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí. Mechanizmus vzniku tohto zvýšenia nie je známy.

Zvýšené riziko nemôže byť vylúčené ani pre iné antipsychotiká alebo pre inú populáciu pacientov. Kvetiapín sa má užívať s opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi pre vznik mozgovej príhody.


V meta-analýze atypických antipsychotických liekov sa zistilo, že starší pacienti so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou majú zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s placebom. V dvoch 10-týždňových placebom kontrolovaných skúšaniach s kvetiapínom u rovnakej populácie pacientov (n=710; priemerný vek: 83 rokov; vekové rozpätie: 56-99 rokov) však bola incidencia mortality u pacientov liečených kvetiapínom 5,5 % v porovnaní s 3,2 % v skupine pacientov, ktorí dostávali placebo. Pacienti v tomto skúšaní zomierali z rôznych príčin, ktoré zodpovedali očakávaniam pre túto populáciu. Tieto údaje nedokazujú kauzálny vzťah medzi liečbou kvetiapínom a úmrtím u starších pacientov s demenciou.

Účinky na pečeň

Ak sa vyvíja žltačka, liečba Derinom sa má ukončiť.


Dysfágia:

Pri liečbe kvetiapínom boli hlásené prípady dysfágie (pozri časť 4.8) a aspirácie. Kvetiapín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s rizikom aspiračnej pneumónie.


Venózna tromboembólia (VTE):

V súvislosti s užívaním antipsychotík boli hlásené prípady venóznej tromboembólie (VTE). Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často získané rizikové faktory pre VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové faktory pre VTE pred, ako aj počas liečby Derinom a prijať potrebné preventívne opatrenia.


Zápal pankreasu:

Zápal pankreasu bol hlásený z klinických skúšaní a počas postmarketingových skúseností. Z postmarketingových hlásení, aj keď nie všetky prípady boli skreslené rizikovými faktormi, malo veľa pacientov faktory, o ktorých je známe, že majú spojitosť so zápalom pankreasu, ako napríklad zvýšené hladiny triglyceridov (pozri časť 4.4 Lipidy), žlčníkové kamene a konzumácia alkoholu.


Dodatočné informácie

K dispozícii sú obmedzené údaje o užívaní kvetiapínu v kombinácii s divalproexom alebo lítiom na liečbu akútnych stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód, avšak kombinovaná liečba bola dobre tolerovaná (pozri časť 4.8 a 5.1). Údaje preukázali aditívny účinok v treťom týždni.


Laktóza:

Tablety Derinu obsahujú monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Jedna zložka lieku Derin 25 mg filmom obalené tablety, farbivo oranžová žlť (E110), môže vyvolať alergickú reakciu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vzhľadom na primárne účinky kvetiapínu na centrálny nervový systém, Derin sa má s opatrnosťou podávať s kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liekmi a s alkoholom.


Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je hlavný enzým, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450. V interakčnej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi sa po súbežnom podaní ketokonazolu, CYP3A4 inhibítora a kvetiapínu (25 mg) zistilo 5-8-násobné zvýšenie AUC kvetiapínu. Preto je súbežné podávanie kvetiapínu a inhibítorov CYP3A4 kontraindikované. Takisto sa neodporúča počas liečby kvetiapínu konzumovať grapefruitový džús.

V skúšaniach zameraných na sledovanie farmakokinetiky kvetiapínu, v ktorých sa podávali opakované dávky kvetiapínu pred a počas liečby karbamazepínom (známy induktor pečeňových enzýmov), súbežne podaný karbamazepín výrazne zvýšil klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znižovalo systémovú expozíciu kvetiapínu (zistené pomocou AUC) priemerne na 13 % hodnôt pri expozícii pri podaní samotného kvetiapínu; i keď u niektorých pacientov sa pozoroval vyšší účinok. V dôsledku tejto interakcie sa môžu vyskytnúť nízke plazmatické koncentrácie kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinok liečby kvetiapínom.

Súbežné užívanie liečiva kvetiapín s fenytoínom (iný induktor mikrozomálnych enzýmov) spôsobilo zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 450 %. Pacientom, ktorí užívajú induktory pečeňových enzýmov, sa má podávať kvetiapín iba v tom prípade, ak prínos liečby prevýši možné riziko z vysadenia liečby induktorom pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom bola postupná, a ak je to potrebné, nahradiť induktor za liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný) (pozri tiež časť 4.4).


Farmakokinetika kvetiapínu nie je významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní antidepresív imipramínu (známy inhibítor CYP2D6) alebo fluoxetínu (známy inhibítor CYP3A4, CYP2D6).


Farmakokinetika kvetiapínu nebola významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní s antipsychotikami risperidónom alebo haloperidolom, avšak súbežné podávanie kvetiapínu a tioridazínu spôsobilo zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 70 %.


Farmakokinetika kvetiapínu nebola ovplyvnená súbežným podávaním cimetidínu.


Farmakokinetika lítia nebola ovplyvnená súbežným podávaním s kvetiapínom.


V 6-týždňovej randomizovanej štúdii lítia s kvetiapínom v porovnaní s placebom a kvetiapínom

u dospelých pacientov s akútnou mániou bol pozorovaný zvýšený výskyt extrapyramidových

príznakov (najmä tras), ospalosť a priberanie na hmotnosti v skupine s pridaným lítiom, v porovnaní so skupinou s placebom.( pozri časť 5.1).


Pri súbežnom podávaní valproátu sodného a kvetiapínu, farmakokinetika oboch látok nebola klinicky významne ovplyvnená. V retrospektívnych štúdiách u detí a dospievajúcich, ktorí dostávali valproát, kvetiapín alebo oboje, sa zistil vyšší výskyt leukopénie a neutropénie v skupine s kombinovanou liečbou oproti skupine s monoterapiou.


Formálne interakčné štúdie s bežne podávanými liekmi ovplyvňujúcimi kardiovaskulárny systém sa nevykonali.


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní s liekmi, ktoré môžu vyvolať poruchy v elektrolytoch alebo predĺžiť QT interval.


U pacientov užívajúcich kvetiapín boli hlásené falošne pozitívne výsledky enzýmových imunologických testov pre metadón a tricyklické antidepresíva. Sporné výsledky imunoanalytického testovania sa odporúča overiť vhodnými chromatografickými technikami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť a účinnosť podávania kvetiapínu počas gravidity u ľudí nebola stanovená.

V skúškach na zvieratách sa doteraz nezistili žiadne náznaky škodlivosti, aj keď možné účinky na zrak plodu neboli hodnotené. Preto sa môže kvetiapín podávať v gravidite iba vtedy, ak prínos liečby prevýši jej možné riziká. Boli pozorované príznaky z vysadenia u novorodencov, ktorých matky počas gravidity užívali kvetiapín.


Laktácia

O vylučovaní kvetiapínu do ľudského materského mlieka boli publikované správy, avšak miera vylučovania sa nestanovila. Dojčiace ženy treba preto upozorniť, aby počas užívania Derinu nedojčili.


Fertilita

Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane Derinu) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom na to, že Derin pôsobí na centrálny nervový systém, môže ovplyvňovať činnosti vyžadujúce mentálnu bdelosť a môže spôsobiť ospalosť. Preto sa neodporúča viesť vozidlá a obsluhovať stroje, kým nie je známa reakcia pacienta na liek.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky (ADR) pri terapii kvetiapínom sú ospalosť, závrat, suchosť v ústach, mierna asténia, zápcha, tachykardia, ortostatická hypotenzia a dyspepsia.


Podobne ako pri ostatných antipsychotikách, s užívaním kvetiapínu boli spojené: priberanie na váhe, synkopy, neuroleptický malígny syndróm, leukopénia, neutropénia a periférny edém.


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov spojených s užívaním kvetiapínu sú uvedené v tabuľke vo formáte odporúčanom „Council for International Organizations of Medical Sciences” (CIOMS III Working Group; 1995).


Tabuľka 1 nežiaduce účinky súvisiace s liečbou kvetiapínom

Frekvencie nežiaducich účinkov sú stupňovito usporiadané nasledovne: veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 < 1/10); menej časté ( 1/1000 < 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté: Zníženie hladiny hemoglobínu23


Časté:

Leukopénia1,29 zníženie množstva neutrofilov, zvýšenie eosinofilov23

Menej časté


Zriedkavé:

Neznáme:

Trombocytopénia, anémia, zníženie počtu krvných doštičiek14


Agranulocytóza27

Neutropénia1


Poruchy imunitného systému

Menej časté:

Hypersenzitivita (vrátane kožných alergických reakcií)

Veľmi zriedkavé:

Anafylaktická reakcia6


Poruchy endokrinného systému

Časté


Menej časté:

Veľmi zriedkavé:

Hyperprolaktémia16, zníženie celkovéhoT425, zníženie voľnéhoT425, Zníženie celkovéhoT325, zvýšenie TSH25

Zníženie voľnéhoT325, hypotyreóza22

Neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónuPoruchy metabolizmu a výživyVeľmi časté:

Zvýšenie hladín triglyceridov v sére 11,31, zvýšenie celkového cholesterolu (prednostne LDL cholesterol)12,31 ,zníženie HDL cholesterolu18,31, priberanie na váhe9,31


Časté:

Zvýšená chuť do jedla, krvná glukóza sa zvýši na hyperglykemické hodnoty7,31


Menej časté:

Hyponatrieémia20, diabetes mellitus 1,5,6


Zriedkavé:


Metabolický syndróm30
Psychické poruchy

Časté Abnormálne sny a nočné mory

Samovražedné predstavy a samovražedné správanie21

Zriedkavé: Námesačnosť a súvisiace reakcie ako je hovorenie v spánku

a spánkom podmienené poruchy príjmu potravy


Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

Závrat4,17, somnolencia2,17, bolesť hlavy

Časté:

extrapyramidové príznaky 1,1,22, dyzartria,synkopa4,17,

Menej časté:

Záchvaty1, syndróm nepokojných nôh, tardívna dyskinéza 1,6

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté:

Menej časté:


Tachykardia4, palpitácie24

Predĺženie QT intervalu 1,13,19

Bradykardia33


Poruchy oka

Časté:


Rozmazané videnie


Poruchy ciev

Časté:

Zriedkavé:


Ortostatická hypotenzia4,17

Venózna tromboembólia 1


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

Dyspnoe24, rinitída,


Gastrointestinálne poruchy

Veľmi časté:

Časté:

Menej časté:

Zriedkavé:

Sucho v ústach

Zápcha, dyspepsia, vracanie26

Dysfágia8

Pankreatitída1


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté:

Zriedkavé:

Zvýšenie sérových transamináz (ALT, AST)3, zvýšenie hladín gamma-GT3

Žltačka6 ,hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé:

Neznáme:

-----------------------------------------------------------

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé:

Angioedém6, Stevensov-Johnsonov syndróm6

Toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém
Rhabdomyolýza


Gravidita, šestonedelie a popôrodné stavy

Neznáme: Novorodenecký syndróm z vysadenia lieku 32

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté:

Zriedkavé:

Sexuálna dysfunkcia

Priapizmus, galaktorea, opuch prsníkov, poruchy menštruácie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:

Časté:

Zriedkavé:

Symptómy z ukončenia ( prerušenia) liečby1,10

Ľahká asténia, periférny edém, podráždenosť, pyrexia

Malígny neuroleptický syndróm1, hypotermia


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé:

Zvýšenie kreatinín fosfokinázy v krvi15(1) Pozri časť 4.4

(2) Počas prvých dvoch týždňov liečby sa môže vyskytnúť ospalosť, ktorá zvyčajne ustúpi pri pokračovaní liečby Derinom.

(3) U niektorých pacientov užívajúcich Derin dochádzalo k asymptomatickému zvýšeniu (zmena od normálu do 3XULN kedykoľvek)sérových transamináz (ALT, AST) alebo gamaglutamyltranspeptidázy.Toto zvýšenie bolo zvyčajne reverzibilné pri pokračovaní v liečbe kvetiapínom.

(4) Derin môže rovnako ako ďalšie antipsychotiká, ktoré spôsobujú blokádu α1-adrenergných receptorov, spôsobiť ortostatickú hypotenziu so závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov synkopu, najmäpri úvodnej titrácii dávky. (Pozri časť 4.4).

(5) Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytla manifestácia latentnej formy diabetu.

(6) Frekvencia týchto nežiaducich účinkov sa zistila len z postmarketingových údajov.

(7) Hladina glukózy v krvi nalačno ≥126mg/dL( ≥7,0mmol/l) alebo ≥200mg/dL ( ≥11,1mmol/l) po jedle minimálne v jednom prípade.

(8) Zvýšený výskyt dysfágie pri užívaní kvetiapínu v porovnaní s placebom bol pozorovaný len v klinických skúšaniach zameraných na bipolárnu depresiu.

(9) Založené na >7 % zvýšení hmotnosti zo základnej hodnoty. Vyskytuje sa najmä počas prvých týždňov liečby u dospelých.

(10) V krátkodobých, placebom kontrolovaných, monoterapeutických klinických skúšaniach zameraných na zhodnotenie symptómov súvisiacich s vysadením lieku: nespavosť, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závraty a podráždenosť. Tieto príznaky zvyčajne ustúpili do 1 týždňa po vysadení lieku.

(11) Triglyceridy > 200 mg/dl (≥ 2,258 mmol/l) ( pacienti ≥ 18 rokov) alebo > 150 mg/dl (≥ 1,694 mmol/l) ( pacienti 18 rokov), zaznamenané minimálne raz.

(12) Cholesterol > 240 mg/dl (≥ 6,2064 mmol/l) ( pacienti ≥ 18 rokov) alebo > 200 mg/dl (≥ 5,172 mmol/l) ( pacienti 18 rokov), zaznamenaný minimálne raz. Veľmi často bolo pozorované zvýšenie LDL cholesterolu > 30 mg/dl (≥ 0,769 mmol/l). Priemerná zmena medzi pacientmi, ktorý mali toto zvýšenie bola 41,7 mg/dl (≥ 1,07 mmol/l).

(13) Pozri text nižšie.

(14) Trombocyty ≤100 x 109/l zaznamenané minimálne raz.

(15) Založené na hlásení nežiaducich účinkov z klinických skúšaní zvýšenia kreatínfosfokinázy v krvi

nesúvisiacej s neuroleptickým malígnym syndrómom.

(16) Hladiny prolaktínu (pacienti > 18 rokov): >20 g/l, (>869,56 pmol/l), muži: >30 g/l (>1304,34 pmol/l), ženy: kedykoľvek.

(17) Môže spôsobiť pád.

 1. HDL cholesterol 40 mg/dl (1,025 mmol/l) u mužov, 50 mg/dl (1,282 mmol/l) u žien kedykoľvek

 2. Výskyt u pacientov, ktorí majú QTc posun od 450 msec na ≥450 msec s ≥30 msec nárastom. V placebo kontrolovaných štúdiách s kvetiapínom priemerná zmena a výskyt u pacientov, ktorí mali klinicky významný posun bol rovnaký v skupine s kvetiapínom a placebom.

 3. Zmena z > 132 mmol/l na ≤ 132 mmol/l pri aspoň jednom poskytnutí.

 4. Prípady výskytu samovražedných myšlienok a samovražedného správania boli hlásené počas liečby kvetiapínom alebo čoskoro po ukončení liečby (pozrite časti 4.4 a 5.1).

 5. Pozri časť 5.1.

 6. Zníženie hemoglobínu na ≤13 g/dl (8,07 mmol/l) u mužov a na ≤12 g/dl (7,45 mmol/l) u žien najmenej v jednom prípade sa vyskytlo u 11 % pacientov užívajúcich kvetiapín vo všetkých skúšaniach vrátane predĺžených otvorených krátkodobých skúšaní. U týchto pacientov bola stredná hodnota maximálneho zníženia hemoglobínu vždy ‑1,50 g/dl.

 7. Tieto správy sa často vyskytovali pri nástupe tachykardie, závratov, ortostatickej hypotenzie a/alebo základného srdcovo/respiračného ochorenia.

 8. Na základe zmeny od normálnych hodnôt k potenciálne klinicky významným hodnotám kedykoľvek vo všetkých štúdiách. Zmeny celkový T4, voľný T4, celkový T3 a voľný T3 sú definované ako <0.8 x LLN (pmol/l) a zmena v TSH je >5 mIU/l kedykoľvek.

 9. Na základe zvýšenej miery vracania u starších pacientov (≥65 rokov).

 10. Zmeny v počte neutrofilov z východiskovej hodnoty ≥1,5 x 109 buniek /l na <0.5 x 109/l kedykoľvek počas liečby.

 11. Na základe zmeny od normálnych hodnôt k potenciálne klinicky významným hodnotám kedykoľvek vo všetkých štúdiách. Posun eozinofilov je definovaný ako >1x 109 buniek/l kedykoľvek.

 12. Na základe zmeny od normálnych hodnôt k potenciálne klinicky významným hodnotám kedykoľvek vo všetkých štúdiách. Zmeny WBC sú definované ako 3 x 109 buniek/l kedykoľvek.

 13. Na základe hlásení nežiaducich účinkov metabolického syndrómu zo všetkých klinických štúdií s kvetiapínom.

 14. U niektorých pacientov sa v klinických štúdiách pozorovalo zhoršenie viac ako jedného metabolického faktoru: váha, glukóza v krvi a lipidy (pozri časť 4.4).

 15. Pozri časť 4.6

 16. Môže sa objaviť na začiatku alebo tesne po začatí liečby a môže byť spojená s hypotenziou a / alebo synkopou. Frekvencia je stanovená na základe hlásení nežiaduceho účinku bradykardie a súvisiacich udalostí vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.


Pri užívaní neuroleptík boli vo veľmi zriedkavých prípadoch zaznamenané prípady predĺženia QT intervalu, komorovej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia, zastavenia činnosti srdca a „torsades de pointes“, ktoré boli hodnotené ako účinky spoločné pre túto skupinu liečiv ( pozri časť 4.4).


Deti a dospievajúci ( vo veku od 10 do 17 rokov)

Tie isté nežiaduce účinky opísané vyššie u dospelých sa vyskytujú aj u detí a dospievajúcich. Nasledujúca tabuľka sumarizuje vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytujú častejšie v kategórii detí a dospievajúcich pacientov (vo veku od 10 do 17 rokov), než u dospelej populácie, alebo nežiaduce účinky, ktoré neboli zistené u dospelej populácie.


Frekvencia nežiaducich účinkov uvedených nižšie je definovaná podľa nasledovnej konvencie:

veľmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), menej časté (>1/1000 až <1/100), zriedkavé (>1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (nedajú sa stanoviť z dostupných údajov


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté: Zvýšená chuť do jedla


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté: Zvýšená hladina prolaktínu 1, Zvýšenie krvného tlaku 2


Poruchy nervového systému

Časté: Synkopa


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

Rinitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

Vracanie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Podráždenosť 3


(1) Hladiny prolaktínu (pacienti < 18 rokov):>20 μg/l (>869,56 pmol/l) muži;>26 μg/l (>1130,428 pmol/l) ženy namerané kedykoľvek. Menej ako 1 % pacientov malo zvýšenú hladinu prolaktínu >100 μg/l.

(2) Na základe posunu nad klinicky významné koncentrácie (prevzaté z National Institute of Health criteria), alebo zvýšenie> 20 mmHg systolického alebo> 10 mmHg diastolického krvného tlaku kedykoľvek v priebehu dvoch akútnych (3-6 týždňových) placebom kontrolovaných štúdií u detí a dospievajúcich.

(3) Poznámka: frekvencia je v súlade s výskytom u dospelých, ale podráždenosť môžu byť spojená s inými klinickými následkami u detí a dospievajúcich v porovnaní s dospelými.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Vo všeobecnosti boli hlásené tie príznaky a symptómy, ktoré vyplývajú zo zdôrazneného známeho farmakologického účinku lieku, ku ktorým patria ospalosť a útlm, tachykardia a hypotenzia.


Prípad úmrtia bol hlásený v klinickom skúšaní pri akútnom predávkovaní liekom v dávke 13,6 g a v postmarketingovom používaní pri dávkach 6 g kvetiapínu samotného.

Boli však hlásené aj prípady prežitia akútneho predávkovania kvetiapínom v dávke až do 30 gramov. V postmarketingových štúdiách sa zaznamenali veľmi zriedkavé prípady predávkovania kvetiapínom samotným, ktorých následkom bola smrť alebo kóma. Okrem toho boli hlásené nasledovné prípady pri nastavení monoterapie s predávkovaním kvetiapínu: predĺženie QT intervalu, kŕče, status epilepticus, rhabdomyolýza, útlm dýchania, retencia moču, zmätenosť, delírium a/alebo nepokoj.


U pacientov s preexistujúcim závažným kardiovaskulárnym ochorením je zvýšené riziko predávkovania (pozri časť 4.4).


Liečba predávkovania


Kvetiapín nemá špecifické antidotum.V prípade ťažkej intoxikácie je možné uvažovať o použití viacerých liekov, odporúča sa intenzívna starostlivosť, vrátane zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest, dostatočnej ventilácie, prísunu kyslíka, pravidelného sledovania a podpory kardiovaskulárneho systému. Aj keď sa prevencia absorpcie nadmernej dávky neskúmala, v prípade ťažkej otravy sa môže urobiť výplach žalúdka do jednej hodiny po užití. Má sa zvážiť podanie aktívneho uhlia.


V prípade predávkovania kvetiapínom, refraktérna hypotenzia sa má liečiť vhodnými opatreniami ako je podanie tekutín intravenózne a/alebo sympatomimetík. Je potrebné sa vyhnúť adrenalínu a dopamínu, pretože beta stimulácia môže prehĺbiť hypotenziu kvetiapínom vyvolanú alfa blokádu.


Prísny lekársky dohľad a monitorovanie pacienta má trvať až do jeho úplného zotavenia pacienta.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antipsychotikum

ATC kód: N05AH04


Mechanizmus účinku:

Kvetiapín je atypicky pôsobiace antipsychotikum. Kvetiapín a aktívny metabolit nor-kvetiapínreagujú s celým radom neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a nor-kvetiapínmajú afinitu k sérotonínovým (5HT2) a k dopamínovým D1a D2receptorom v mozgu.


Práve tejto kombinácii receptorového antagonizmu s vyššou selektivitou pre 5HT2oproti dopamínovým D2-receptorom sa pripisujú antipsychotické vlastnosti a nízky výskyt extrapyramídových symptómov (EPS) kvetiapínu v porovnaní s typickými antipsychotikami. Nor-kvetiapínmá navyše vysokú afinitu k prenášaču noradrenalínu (norepinephrine transporter; NET). Kvetiapín a nor-kvetiapínmajú tiež vysokú afinitu k histamínovým a adrenergným α1-receptorom a nízku afinitu k adrenergným α2 a sérotonínovým 5HT1Areceptorom. Kvetiapín nevykazuje afinitu k muskarínovým alebo benzodiazepínovým receptorom.


Farmakodynamické účinky:

Kvetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického účinku, akými sú napr. testy na podmienené obranné reflexy. Kvetiapín potláča účinky dopamínových agonistov, čo sa dokázalo na základe elektrofyziologických meraní a behaviorálnych hodnotení. Kvetiapín zvyšuje koncentráciu metabolitov dopamínu, čo je neurochemický index blokády D2receptorov.


V predklinických testoch určených na pravdepodobnosť vyvolania extrapyramídových symptómov (EPS), kvetiapín má profil atypického antipsychotika sa odlišuje sa od typických antipsychotík. Pri dlhodobom podávaní kvetiapínu nevzniká supersenzitivita dopamínových D2receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré dostatočne blokujú D2receptory dochádza len k slabej katalepsii. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu A10 mezolimbických neurónov, nepôsobí však na A9 nigrostriatálne dopaminergné neuróny.

Pri akútnom a chronickom podávaní opiciam rodu Cebus, po predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez neho, vykazuje kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických reakcií (pozri časť 4.8).


Rozsah, v akom metabolit norkvetiapínu prispieva k farmakologickej aktivite kvetiapínu u ľudí nie je známy.


Klinická účinnosť:

Schizofrénia

Výsledky troch placebom kontrolovaných klinických štúdií u pacientov so schizofréniou, vrátane jednej, v ktorej sa používal kvetiapín v dávkovom rozsahu 75 až 750 mg/deň, neidentifikovali žiadny rozdiel medzi kvetiapínom a placebom v incidencii EPS alebo súčasného používania anticholínergík.

Dlhodobá účinnosť kvetiapínu v prevencii relapsov schizofrénie sa v zaslepených klinických skúškach neoverovala. V otvorených štúdiách s pacientmi so schizofréniou bol kvetiapín účinný v pretrvávaní klinického zlepšenia u pacientov aj pri pokračujúcej liečbe, na ktorú iniciálne reagovali, čo svedčí o dlhodobom terapeutickom účinku kvetiapínu.


Bipolárna porucha

V štyroch placebom kontrolovaných štúdiách, hodnotiacich dávky kvetiapínu až do 800 mg pri liečbe bipolárnej mánie, dve z nich v monoterapii a ako prídavná liečba k lítiu alebo valproátu sodnému, sa nezistil žiadny rozdiel medzi kvetiapínom a skupinou ktorej bolo podávané placebo v incidencii EPS alebo súčasného používania anticholínergík.


V klinických štúdiách kvetiapín vykázal účinnosť v liečbe obidvoch pozitívnych aj negatívnych symptómov schizofrénie. V jednej skúške v porovnaní s chlórpromazínom a v dvoch v porovnaní s haloperidolom vykázal kvetiapín podobnú krátkodobú účinnosť.

V klinických štúdiách sa ukázalo, že kvetiapín je účinný v monoterapii alebo ako prídavná terapia pri redukovaní manických symptómov u pacientov s bipolárnou mániou. Priemerná dávka kvetiapínu u pacientov počas posledného týždňa liečby bola približne 600 mg denne a približne u 85 % pacientov bola v rozmedzí 400 a 800 mg denne.


V 4 klinických skúšaniach vykonaných u pacientov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo bipolárnej poruchy II, s rýchlymicyklickýmifázamia beznich, 51 % pacientov liečených kvetiapínom malo najmenej 50 % zlepšenie celkového skóre MADRS v 8. týždni v porovnaní s 37 % pacientov s placebom. Antidepresívny účinok bol signifikantný na 8. deň (1. týždeň). Pozorovalo sa menej epizód mánie spôsobenej liečbou kvetiapínom v porovnaní s placebom. Pri pokračovaní v liečbe sa antidepresívny účinok udržiaval u pacientov na kvetiapíne (priemerné trvanie liečby 30 týždňov). Kvetiapín znižoval riziko relapsu porúch nálady (manické a depresívne) o 49 %. Kvetiapín bol účinnejší v liečbe príznakov úzkosti spojených s bipolárnou depresiou v porovnaní s placebom, stanovené priemernou zmenou hodnoty v 8. týždni od východiskových hodnôt celkového skóre HAM-A.


Jedno dlhodobé klinické skúšanie (až do 2 rokov liečby, priemerná expozícia kvetiapínu 191 dní) zamerané na hodnotenie prevencie u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými náladovými epizódami preukázalo lepší účinok kvetiapínu v porovnaní s placebom, čo sa týka predĺženia času do rekurencie ktorejkoľvek z náladových epizód (manickej, zmiešanej alebo depresívnej) u pacientov s bipolárnou poruchou typu I. Počet pacientov s náladovými epizódami bol 91 (22,5 %) v skupine s kvetiapínom, 208 (51,5 %) v placebovej skupine a 95 (26,1 %) v skupine liečenej lítiom. U pacientov, ktorí odpovedali na kvetiapín, keď sa porovnávala pokračujúca liečba kvetiapínom zmenená na liečbu lítiom, výsledky dokazujú, že zmena na liečbu lítiom nesúvisí so zvýšením času do rekurencie náladových epizód.


V dvoch klinických skúšaniach zameraných na prevenciu recidívy sa porovnávala účinnosť kvetiapínu v kombinácii so stabilizátormi nálady u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými náladovými epizódami. Kombinácia s kvetiapínom preukázala lepšiu účinnosť ako monoterapia stabilizátormi nálady, čo sa týka predĺženia času po recidívu ktorejkoľvek z porúch nálady (manickej, zmiešanej alebo depresívnej). Riziko recidívy príhody bolo zredukované o 70 %. Kvetiapín sa podával 2-krát denne v celkovej dávke 400 mg až 800 mg denne v kombinácii s lítiom alebo valproátom.


V 6-týždňovej randomizovanej štúdii s lítiom a kvetiapínom versus placebo a kvetiapín u dospelých

pacientov s akútnou mániou, boli rozdiely v YMRS (aktívna liečba mínus placebo) priemerné

zlepšenie medzi skupinou s pridaným lítiom a skupinou s pridaným placebom 2,8 bodov a rozdiel v %

(definované ako 50 % zlepšenie YMRS od východiskovej hodnoty) bolo 11 % (79 % v skupine

s pridaným lítiom oproti 68 % v skupine s pridaným placebom).


Klinická bezpečnosť


V krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, týkajúcich sa schizofrénie a bipolárnej mánie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov podobný ako u placeba (schizofrénia: 7,8 % pre kvetiapín a 8,0 % pre placebo; bipolárna mánia: 11,2 % pre kvetiapín a 11, 4 % pre placebo). Vyšší výskyt extrapyramídových symptómov sa pozoroval u pacientov liečených kvetiapínom v porovnaní s tými, ktorí užívaliplacebov krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných, klinických skúšaniach s veľkou depresívnou poruchou a s bipolárnou depresiou. V krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach bipolárnej depresie, bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 8,9 % pre kvetiapín a 3,8 % pre placebo. V krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s monoterapiou, týkajúcich sa veľkej depresívnej poruchy bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 5,4 % pre kvetiapín XR a 3,2 % pre placebo. V krátko trvajúcom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní s monoterapiou u starších pacientov s veľkou depresívnou poruchou, bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 9,0 % pre kvetiapín XR a 2,3 % pre placebo. V prípade bipolárnej depresie a rovnako v prípade veľkej depresívnej poruchy, výskyt jednotlivých nežiaducich účinkov (napr. akatízie, extrapyramídovej poruchy, tremoru, dyskinézie, dystónie, nepokoja, nedobrovoľných svalových kontrakcií a svalovej rigidity) v žiadnej zo skupín liečby nepresahoval 4 % .


V krátko trvajúcej, placebom kontrolovanej štúdii, fixná dávka (50 mg /deň až 800 mg /deň) (v rozpätí od 3 do 8 týždňov), bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti u pacientov liečených kvetiapínom v rozmedzí od 0,8 kg na 50 mg dennej dávky až 1,4 kg na 600 mg dennej dávky (s nižším prírastkom na 800 mg dennej dávky), v porovnaní s 0,2 kg u pacientov užívajúcich placebo. Percento pacientov liečených kvetiapínom, ktorí získali ≥ 7 % prírastku telesnej hmotnosti, bol v rozmedzí od 5,3 % na 50 mg dennej dávky až 15,5 % na 400 mg dennej dávky (s nižším prírastkom pre 600 a 800 mg dennej dávky) oproti 3,7 % pacientov užívajúcich placebo.


Šesťtýždňová randomizovaná štúdia s lítiom súbežne podávaným s kvetiapínom oproti placebu súbežne podávanému s kvetiapínom u dospelých pacientov s akútnou mániou naznačila, že kombinácia kvetiapínu s lítiom vedie k častejším nežiaducim účinkom (63 % oproti 48 % v kombinácii kvetiapínu s placebom). Výsledky hodnotenia bezpečnosti ukázali zvýšenú incidenciu extrapyramidových príznakov hlásených u 16,8 % pacientov v skupine s pridaným lítiom a 6,6 % v skupine s pridaným placebom, z ktorých väčšina pozostávala z tremoru, hláseného u 15,6 % pacientov v skupine s pridaným lítiom a u 4,9 % v skupine s pridaným placebom. Incidencia somnolencie bola vyššia v skupine kvetiapínu s pridaným lítiom (12,7 %) v porovnaní so skupinou kvetiapínu s pridaným placebom (5,5 %). Navyše väčšie percento pacientov liečených v skupine s pridaným lítiom (8 %) zaznamenalo zvýšenie hmotnosti (≥7 %) na konci liečby v porovnaní s pacientmi v skupine s pridaným placebom (4,7%).


Dlhodobejšie štúdie prevencie relapsu mali otvorenú liečbu (od 4 do 36 týždňov), počas ktorej boli pacienti liečení kvetiapínom, nasledované randomizovaním ukončeného obdobia, počas ktorého boli pacienti randomizovaní do skupín kvetiapínu alebo placeba. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny kvetiapínu, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,56 kg do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok hmotnosti 3,22 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny placeba, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,39 kg do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok váhy 0,89 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe.


V klinických skúšaniach kontrolovaných placebom u starších pacientov so psychózou súvisiacou s demenciou nebol výskyt cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí/100 pacientorokov u pacientov liečených kvetiapínom vyšší ako u pacientov užívajúcich placebo.


Vo všetkých krátkodobých, placebom kontrolovaných monoterapeutických klinických skúšaniach u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1,5x109/l bola incidencia minimálne jedného prípadu počtu neutrofilov < 1,5x109/l u pacientov liečených kvetiapínom 1,9 % v porovnaní s pacientami užívajúcimi placebo 1,5 %. Incidencia ≥ 0,5 - <1,0 x 109/l bola u pacientov liečených kvetiapínom a u pacientov užívajúcich placebo rovnaká (0,2 %). Vo všetkých klinických skúšaniach (placebom kontrolovaných, otvorených, aktívne kontrolovaných) u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1,5x109/l bola incidencia minimálne jedného prípadu počtu neutrofilov <1,5 x 109/l bola 2,9 % a incidencia < 0,5x109/l bola 0,21 % u pacientov liečených kvetiapínom.


V placebom kontrolovaných, krátkodobých klinických štúdiách s fixnou dávkou, bola liečba kvetiapínom spojená so zníženímhladínhormónovštítnejžľazy súvisiacich s dávkou.V krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických štúdiách, bola incidencia klinicky potenciálne signifikatných posunov v hladinách hormónov štítnej žľazy: celkový T4: 3,4 % pre kvetiapín verzus 0,6 % pre placebo; voľný: 0,7 % pre kvetiapín verzus 0,1 % pre placebo; celkový T3: 0,54 % pre kvetiapín verzus 0,0 % pre placebo a voľný T3: 0,2 % pre kvetiapín verzus 0,0 % pre placebo. IncidenciaposunuvTSHbola3,2 % prekvetiapínoproti2,7 % pre placebo. V krátkodobých, placebom kontrolovaných štúdiách s monoterapiou, bola incidenciarecipročných,potenciálneklinickyvýznamnýchposunovu T3aTSH0,0 % pre kvetiapín aj placebo a 0,1 % pre kvetiapín verzus 0,0 % pre placebo pre posuny u T4a TSH. Pozorovanézmenyhladínhormónovštítnejžľazyvo všeobecnosti nesúviselis klinicky symptomatickouhypotyreózou. Redukciacelkového avoľnéhoT4bola najväčšia počasprvýchšiestichtýždňov liečbykvetiapínom, vpriebehudlhodobej liečby nedošlok jeho ďalšej redukcii. U skoro všetkých prípadovvysadenieliečby kvetiapínomsúviselosozmenouúčinkovna celkový avoľnýT4, bezohľaduna dobutrvanialiečby. U ôsmich pacientov, kde sa meral TBG, hladiny TBG boli nezmenené.


Katarakta / zákal šošovky

V klinických skúšaniach hodnotiacich kataraktogénny potenciál kvetiapínu (200-800 mg/deň) voči risperidónu (2-8 mg) u pacientov so schizofréniou alebo schizoafektívnou poruchou nebolo percento pacientov so zvýšeným stupňom opacity šošovky vyššie pri kvetiapíne (4 %) v porovnaní s risperidónom (10 %) u pacientov s expozíciou minimálne 21 mesiacov.


Deti a dospievajúci (vek 10 až 17 rokov)


Klinická účinnosť


Účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu bola sledovaná v 3-týždňovom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní, týkajúcom sa liečby mánie (n = 284 pacientov z USA vo veku 10 až 17 rokov). Približne 45 % populácie pacientov malo ďalšiu diagnózu ADHD. Okrem toho sa vykonalo 6-týždňové, placebom kontrolované skúšanie u pacientov so schizofréniou (n = 222, vek 13 až 17 rokov). V obidvoch skúšaniach boli vyradení pacienti, ktorí neodpovedali na kvetiapín. Liečba kvetiapínom sa začala dávkou 50 mg/deň, 2. deň sa dávka zvýšila na 100 mg/deň a potom bola dávka titrovaná na cieľovú dávku (mánia 400 - 600 mg/deň; schizofrénia 400 - 800 mg/deň) so zvyšovaním o 100 mg/deň a podávala sa denne v dvoch alebo troch rozdelených dávkach.


V klinickom skúšaní týkajúcom sa liečby mánie bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej hodnoty v celkovom skóre YMRS (aktívna liečba mínus placebo) - 5,21 pre kvetiapín 400 mg/deň a - 6,56 pre kvetiapín 600 mg/deň. Podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu (zlepšenie YMRS ≥ 50 %) predstavoval 64 % pre kvetiapín 400 mg/deň, 58 % pre 600 mg/deň a 37 % pre rameno s placebom.


V klinickom skúšaní týkajúcom sa schizofrénie bol rozdiel priemernej zmeny metódou najmenších štvorcov od východiskovej hodnoty v celkovom skóre PANSS (aktívna liečba mínus placebo) - 8,16 pre kvetiapín 400 mg/deň a - 9,29 pre kvetiapín 800 mg/deň. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/deň), ani režim s vysokou dávkou kvetiapínu (800 mg/deň) nebol lepší ako placebo vzhľadom na podiel pacientov, ktorí dosiahli odpoveď definovanú ako pokles o ≥ 30 % oproti východiskovej hodnote v celkovom skóre PANNS. Vyššie dávky mali za následok nižší podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu v číselnom vyjadrení tak v prípade mánie, ako aj schizofrénie.


V tretej krátkodobej placebom kontrolovanej klinickej štúdii s kvetiapínom u detí a dospievajúcich (10-17 rokov) s bipolárnou depresiou účinnosť nebola preukázaná.


V tejto vekovej skupine nie sú k dispozícii žiadne údaje o udržaní účinku alebo prevencii návratu.


Klinická bezpečnosť


V krátkodobých pediatrických skúšaniach s kvetiapínom, opísaných vyššie, bola frekvencia EPS v aktívnom ramene vs. placebo 12,9 % vs. 5,3 % v skúšaní so schizofréniou, 3,6 % vs. 1,1 % v skúšaní s bipolárnou mániou a 1,1 % vs. 0 % v skúšaní s bipolárnou depresiou. Frekvencia nárastu hmotnosti ≥ 7 % v porovnaní s východiskovou hodnotou bola v aktívnom ramene vs. placebo 17 % vs. 2,5 % v skúšaniach so schizofréniou a bipolárnou mániou a 12,5 % vs. 6 % v skúšaní s bipolárnou depresiou. Frekvencia príhod súvisiacich so samovraždou bola v aktívnom ramene vs. placebo 1,4 % vs. 1,3 % v skúšaní so schizofréniou, 1,0 % vs. 0 % v skúšaní s bipolárnou mániou a 1,1 % vs. 0 % v skúšaní s bipolárnou depresiou. Počas predĺženej poliečebnej sledovacej fázy štúdie s bipolárnou depresiou boli dve dodatočné udalosti u dvoch pacientov; jeden z týchto pacientov bol na kvetiapíne v čase udalosti.


Dlhodobá bezpečnosť

26-týždňová otvorená rozšírená fáza akútnych skúšaní (n = 380 pacientov) s kvetiapínomdávkovaným flexibilne v rozmedzí 400 - 800 mg/deň poskytla ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti. Zvýšenie krvného tlaku bolo hlásené v pediatrickej populácii a zvýšená chuť do jedla, extrapyramídové príznaky a zvýšenie sérových hladín prolaktínu boli hlásené častejšie u pediatrických pacientov ako u dospelých (pozri časti 4.4 a 4.8).


Čo sa týka nárastu telesnej hmotnosti, po korekcii na normálny rast v priebehu dlhšieho času, bol vzostup najmenej 0,5 štandardnejodchýlky od východiskovej hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokladaný za klinicky významnú zmenu; 18,3 % pacientov liečených kvetiapínom v čase najmenej 26 týždňov zodpovedalo tomuto kritériu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva a intenzívne metabolizuje. Biologická dostupnosť kvetiapínu nie je signifikantne ovplyvnená príjmom potravy. Približne 83 % kvetiapínu sa viaže na plazmatické bielkoviny.

Maximálne rovnovážne molárne koncentrácie aktívneho metabolitu nor-kvetiapínu predstavujú 35 % koncentrácií kvetiapínu.

Polčas eliminácie kvetiapínu a norkvetiapínu je približne 7 a 12 hodín.


Klinické štúdie preukázali, že kvetiapín je účinný pri podávaní 2 krát denne. Toto je podporené údajmi z pozitrónovej emisnej tomografie (PET) štúdie, ktorá preukázala, že 5HT2 a D2 receptory sú obsadené až 12 hodín po podaní kvetiapínu


Farmakokinetika kvetiapínu a nor-kvetiapínu je v rámci schváleného dávkového rozpätia lineárna. Kinetika kvetiapínu je rovnaká u mužov aj žien.


Stredná hodnota klírensu kvetiapínu u starších ľudí je asi o 30-50 % nižšia ako u ľudí vo veku 18 až 65 rokov.

U osôb s ťažkým poškodením renálnej funkcie (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min/1,73 m2) bol stredný klírens v plazme asi o 25 % nižší, hoci individuálne hodnoty klírensu boli v rozmedzí hodnôt u zdravých jedincov. Priemerná molárna frakcia dávky voľného kvetiapínu a aktívneho metabolitu ľudskej plazmy norkvetiapínu sa < 5% vylučuje močom.


Kvetiapín sa extenzívne metabolizuje. Po podaní rádioaktívne označeného kvetiapínu sa vylučuje do moču alebo stolice menej ako 5 % nezmenenej zlúčeniny. Asi 73 % rádioaktivity sa vylúči močom a 21 % stolicou. U osôb s poškodením funkcie pečene (stabilná alkoholická cirhóza) je stredný plazmatický klírens kvetiapínu znížený asi o 25 %. Keďže sa kvetiapín extenzívne metabolizuje v pečeni, očakávajú sa zvýšené plazmatické hladiny u pacientov s poškodením funkcie pečene, takže u týchto pacientov je potrebné upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).


In vitro štúdiepotvrdili, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4.


V štúdii s opakovaným podávaním dávok u zdravých dobrovoľníkov na posúdenie farmakokinetiky kvetiapínu pred a počas liečby ketokonazolom, súbežné podávanie ketokonazolu viedlo k zvýšeniu priemernej Cmaxa AUC kvetiapínu o 235 % a 522 % v tomto poradí so zodpovedajúcim znížením priemerného perorálneho klírensu o 84%. Priemerný polčas kvetiapínu sa zvýšil o 2,6 až 6,8 hodiny ale priemerný Tmaxbol nezmenený.


Kvetiapín a niekoľko jeho metabolitov (vrátane nor-kvetiapínu) sú slabými inhibítormi aktivít ľudského cytochrómu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 v podmienkach in vitro. In vitro CYP inhibícia bola pozorovaná iba v koncentráciách približne5 až 50 krát vyšších, ako sú koncentrácie dosiahnuté u človeka pri dávke v rozmedzí od 300 do 800 mg denne. Na základe výsledkov týchto in vitro testovsa zdá nepravdepodobné, že by súbežné podávanie kvetiapínu a iných liečiv viedlo ku klinicky signifikantnej liekovej inhibícii metabolizmu druhého lieku, ktorý je tiež sprostredkovaný cytochrómom P450. Na základe výsledkov štúdií na zvieratách sa zdá, že kvetiapín môže indukovať enzýmy cytochrómu P450. V špecifickej interakčnej štúdii so psychotickými pacientmi sa však nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní kvetiapínu.


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)

Farmakokinetické údaje boli získané od 9 detí vo veku 10‑12 rokov a 12 dospievajúcich, ktorí boli na udržiavacej liečbe 400 mg kvetiapínu dvakrát denne. V rovnovážnom stave boli dávkovo normalizované plazmatické koncentrácie materskej látky kvetiapínu u detí a dospievajúcich (10‑17 rokov) vo všeobecnosti podobné ako u dospelých, aj keď Cmax bola u detí pri hornej hranici rozmedzia pozorovaného u dospelých. AUC a Cmaxaktívneho metabolitu, nor-kvetiapínu, boli vyššie, asi o 62 %, resp. 49 % u detí (10‑12 rokov) a o 28 %, resp. 14 % u dospievajúcich (13‑17 rokov) v porovnaní s dospelými.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V niekoľkých in vitroa in vivoštúdiách hodnotiacich genotoxicitu sa nedokázala genotoxicita kvetiapínu. Pri podávaní klinicky významných dávok laboratórnym zvieratám sa zistili nasledovné odchýlky, ktoré sa však v dlhodobých klinických skúškach nepotvrdili.


 • u potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy;

 • u opíc rodu Cynomolgus sa pozorovala hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu a červených a bielych krviniek;

 • u psov sa pozoroval zákal šošovky a katarakta. Informácie o kataraktoch a zákale šošovky, pozri časť 5.1.


Tieto zistenia treba zvážiť pri porovnávaní prínosu liečby kvetiapínom a možného rizika pre pacienta.


6. Farmaceutické INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Hypromelóza 2910

Dihydrát fosforečnanu vápenatého

Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Magnéziumstearát.

Mikrokryštalická celulóza pH 102

Mastenec

Koloidný bezvodý oxid kremičitý


Obal tablety

25 mg:

Oxid železa červený a žltý (E172)

Hypromelóza 2910 (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Macrogol 400

hlinitý lak oranžovej žltej (E110)


100 mg:

Oxid železa žltý (E 172)

Hypromelóza 2910 (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400


200 a 300 mg:

Hydroxypropylcelulóza (E463)

Hypromelóza 2910 (E464)

Mastenec

Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v originálnom balení


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC-AL blister.

Veľkosť balenia:

25 mg, 100 mg, 200mg, 300mg

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100,120, 180, 240 tabliet (v blistri po 10 tbl)

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DrŽiteĽ rozhodnutia O REGISTRÁCII


Vipharm S.A.

ul. A. i F. Radziwiłłów 9

05-850 Ożarów Mazowiecki

Poľsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Derin 25 mg filmom obalené tablety: 68/0196/09-S

Derin 100 mg filmom obalené tablety: 68/0197/09-S

Derin 200 mg filmom obalené tablety: 68/0199/09-S

Derin 300 mg filmom obalené tablety: 68/0200/09-S


 1. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA


Dátum prvej registrácie: 30.03.2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 27.3.2014


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2014

21

Derin 100 mg filmom obalené tablety