+ ipil.sk

DESLORATADIN ZENTIVA 5 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02589 - Z1B


Písomná informácia pre používateľa


DESLORATADIN ZENTIVA 5 mg filmom obalené tablety

desloratadín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je DESLORATADIN ZENTIVA a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete DESLORATADIN ZENTIVA

3. Ako užívať DESLORATADIN ZENTIVA

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať DESLORATADIN ZENTIVA

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje DESLORATADIN ZENTIVA a na čo sa používa


Čo je DESLORATADIN ZENTIVA

DESLORATADIN ZENTIVA obsahuje desloratadín, čo je antihistaminikum.


AkoDESLORATADIN ZENTIVAúčinkuje

DESLORATADIN ZENTIVA je protialergický liek, ktorý vám nespôsobí ospalosť. Pomáha kontrolovať vašu alergickú reakciu a jej príznaky.


Kedy sa má DESLORATADIN ZENTIVAužívať

DESLORATADIN ZENTIVAzmierňuje príznaky spojené s alergickou nádchou (zápal nosových priechodov spôsobený alergiou, napr. senná nádcha alebo precitlivenosť na roztoče v prachu) u dospelých a dospievajúcich (vo veku 12 a viac rokov). Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, tečenie z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podnebí a svrbenie, sčervenanie alebo slzenie očí.

DESLORATADIN ZENTIVA sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (ochorenie kože spôsobené alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie a žihľavku.

Zmiernenie týchto príznakov trvá celý deň a pomôže vám obnoviť vaše normálne denné aktivity a spánok.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete DESLORATADIN ZENTIVA


Neužívajte DESLORATADIN ZENTIVA

- ak ste alergický na desloratadín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na loratadín.Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívať DESLORATADIN ZENTIVA

- ak máte slabšiu funkciu obličiek.


Deti a dospievajúci

Nedávajte tento liek deťom mladším ako 12 rokov.


Iné lieky a DESLORATADIN ZENTIVA

Nie sú známe žiadne interakcie DESLORATADIN ZENTIVA s inými liekmi.

Ak teraz, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


DESLORATADIN ZENTIVA, jedlo a nápoje

DESLORATADIN ZENTIVA sa môže užívať s jedlom alebo aj bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, neodporúča sa, aby ste DESLORATADIN ZENTIVA užívali.


Plodnosť

Nie sú dostupné žiadne údaje o účinkoch na mužsku či ženskú plodnosť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri užívaní odporučenej dávky sa neočakáva, že tento liek ovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Hoci u väčšiny ľudí sa ospalosť neprejaví, odporúča sa nezapájať do aktivít, ktoré si vyžadujú duševnú bdelosť, ako je vedenie vozidiel a obsluha strojov, až kým nebude známa vaša vlastná odpoveď na tento liek.


DESLORATADIN ZENTIVAobsahuje izomalt.

DESLORATADIN ZENTIVA obsahuje izomalt. Ak vám váš lekár povedal, že máte intoleranciu niektorých cukrov, poraďte sa s ním skôr, ako začnete tento liek užívať.


3. Ako užívať DESLORATADIN ZENTIVA


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekáralebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebolekárnika.


Dospelí a dospievajúci (12 a viac rokov):

Odporúčaná dávka je nasledovná: jedna tableta raz denne s vodou, s jedlom alebo bez jedla.


Tento liek je na vnútorné použitie.

Prehltnite tabletu celú.


Čo sa týka trvania liečby, váš lekár určí, na ktorý typ alergickej rinitídy trpíte, a rozhodne, ako dlho

musíte DESLORATADIN ZENTIVA užívať.

Ak je vaša alergická rinitída intermitentná (výskyt príznakov menej ako 4 dni v týždni alebo kratšie

ako 4 týždne), lekár vám odporučí liečebný režim, ktorý bude závisieť od zhodnotenia priebehu

vášho ochorenia.

Ak je vaša alergická rinitída perzistujúca (prítomnosť príznakov 4 alebo viacej dní v týždni alebo

dlhšie ako 4 týždne), váš lekár vám môže odporučiť dlhodobú liečbu.


Trvanie liečby pri urtikárii sa môže u jednotlivých pacientov líšiť, preto musíte postupovať presne

podľa inštrukcií vášho lekára.


Ak užijete viac DESLORATADIN ZENTIVA, ako máte

Užívajte DESLORATADIN ZENTIVA len tak, ako vám to bolo predpísané. Pri náhodnom predávkovaní sa neočakávajú žiadne závažné problémy. Keď však užijete viac DESLORATADIN ZENTIVA, ako vám predpísali, spojte sa okamžite s vaším lekárom alebo lekárnikom.


Ak zabudnete užiť DESLORATADIN ZENTIVA

Ak zabudnete načas užiť vašu dávku, užite ju čo najskôr, ako je to možné a potom sa vráťte k vášmu

pravidelnému dávkovaciemu rozvrhu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú

dávku.


Ak prestanete užívať DESLORATADIN ZENTIVA

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


U dospelých boli vedľajšie účinky skoro také isté, ako keď užívali len napodobeninu tabletky. Únava,

sucho v ústach a bolesť hlavy však boli hlásené častejšie, ako pri napodobenine tablety.

U dospievajúcich bol najčastejšie hlásený vedľajší účinok bolesť hlavy.


Po uvedení DESLORATADINU ZENTIVA na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti pri dýchaní, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch).


Veľmi zriedkavo:

 • závažné alergické reakcie, vyrážka

 • búšenie a nepravidelný tlkot srdca, rýchlejší tlkot srdca

 • bolesti brucha, nevoľnosť, vracanie, žalúdočné ťažkosti, hnačky

 • závraty, ospalosť, neschopnosť spať, záchvaty, nepokoj so zvýšenou telesnou aktivitou

 • bolesti svalov, halucinácie,

 • zápal pečene a abnormálne výsledky testov funkcie pečene


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať DESLORATADIN ZENTIVA


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 30 ºC. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Ak spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu tabliet, povedzte o tom vášmu lekárnikovi.


Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo DESLORATADIN ZENTIVA obsahuje

- Liečivo je desloratadín. Každá tableta obsahuje 5 mg desloratadínu.

- Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:

Izomalt ( E953)

Predželatínovaný kukuričný škrob

Mikrokryštalická celulóza

Ťažký oxid horečnatý

Hyprolóza

Krospovidón (typ A)

Magnéziumstearát


Obal tablety:

Polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol/PEG 3350

Mastenec

Indigokarmín FD&C Blue 2

Hliníkový lak (E132)


Ako vyzerá DESLORATADIN ZENTIVA a obsah balenia

DESLORATADIN ZENTIVA 5 mg filmom obalené tablety sú modré, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s priemerom približne 6,5 mm.

DESLORATADIN ZENTIVA 5 mg filmom obalené tablety sú balené v polychlórtrifluóretylénových (PCTFE)/ polyvinylchloridových (PVC)/ hliníkových blistroch.

DESLORATADIN ZENTIVA 5 mg filmom obalené tablety sú balené v blistroch ako jednotkové dávky v baleniach s 7, 10, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 90 alebo 100 tabletami.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika


Výrobca

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

123 51 Atény, Grécko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Krajina

Názov lieku

Česko

Desloratadin Zentiva 5mg potahované tablety

Bulharsko

Деслоратадин Зентива 5 mg филмирани таблетки

Slovensko

DESLORATADIN ZENTIVA 5 mg filmom obalené tablety

Poľsko

Desloratadin 5 mg Zentiva

Litva

Desloratadine Zentiva 5 mg plėvele dengtos tabletės

Taliansko

Desloratadina Zentiva

Estónsko

DESLORATADINE ZENTIVA 5 MG


Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v septembri 2014


5DESLORATADIN ZENTIVA 5 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02589 - Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


DESLORATADIN ZENTIVA 5 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 5 mg desloratadínu.

Pomocná látka so známym účinkom: 31,5 mg izomaltu (E953) vo filmom obalenej tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

DESLORATADIN ZENTIVA 5 mg filmom obalené tablety sú modré, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s priemerom približne 6,5 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


DESLORATADIN ZENTIVA je určený pre dospelých a dospievajúcich vo veku 12 a viac rokov na zmiernenie príznakov spojených s:

 • alergickou rinitídou (pozri časť 5.1)

 • urtikáriou (pozri časť 5.1)


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelí a dospievajúci (12 a viac rokov): Odporúčaná dávka DESLORATADINU ZENTIVA je

jedna tableta denne.


Intermitentná alergická rinitída (výskyt príznakov menej ako 4 dni v týždni alebo kratšie ako 4 týždne)

sa má liečiť podľa zhodnotenia anamnézy pacientovho ochorenia. Liečbu možno prerušiť po tom, ako

príznaky ustúpia, a začať znovu po ich opätovnom objavení sa.

V prípade perzistujúcej alergickej rinitídy (prítomnosť príznakov 4 alebo viacej dní v týždni alebo

dlhšie ako 4 týždne) možno pacientovi navrhnúť pokračujúcu liečbu počas obdobia expozície

alergénu.


Pediatrická populácia

Skúsenosti s používaním desloratadínu u dospievajúcich vo veku 12 až 17 rokov, získané z klinických

skúšaní účinnosti, sú obmedzené (pozri časti 4.8 a 5.1).


Bezpečnosť a účinnosť DESLORATADINU ZENTIVA 5 mg filmom obalených tabliet u detí mladších ako 12 rokov nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podávania

Perorálne použitie.

Dávka sa môže vziať spolu s jedlom alebo bez neho.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 alebo loratadín.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V prípade ťažkej renálnej insuficiencie sa musí DESLORATADIN ZENTIVA užívať s opatrnosťou (pozri časť 5.2).

Tento liek obsahuje izomalt. Pacienti so zriedkavými dedičnými ochoreniami fruktózovej intolerancie nemajú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


V klinických štúdiách s tabletami desloratadínu, v ktorých sa súčasne podával erytromycín alebo

ketokonazol, neboli pozorované žiadne klinicky relevantné interakcie (pozri časť 5.1).

V klinickej farmakologickej štúdii súčasné užívanie desloratadínu a alkoholu nezosilnilo účinky alkoholu, ktoré znižujú výkonnosť (pozri časť 5.1).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Tehotenstvo

Nie sú k dispozícii žiadne alebo je len obmedzené množstvo údajov (menej ako 300 výsledkov z tehotenstiev) z používania desloratadínu u tehotných žien. V štúdiách na zvieratách neboli preukázané priame ani nepriame škodlivé účinky s ohľadom na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie sa užívaniu DESLORATADINU ZENTIVA počas tehotenstva vyhnúť.


Dojčenie

Desloratadín bol identifikovaný u dojčených novorodencov/ detí liečených žien. Účinok desloratadínu na novorodencov/deti je neznámy. Je potrebné rozhodnúť, či sa preruší dojčenie alebo preruší, prípadne ukončí liečba DESLORATIDINOM ZENTIVA. Treba vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby pre ženu.


Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinkoch na mužskú a ženskú fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Na základe poznatkov z klinických skúšaní, má DESLORATADIN ZENTIVA zanedbateľný alebo žiadny účinok na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Pacienti majú byť informovaní, že u väčšiny ľudí sa ospalosť neprejaví.

Avšak keďže existujú individuálne odchýlky v odpovedi na lieky, odporúča sa pacientom poradiť, aby sa nezapájali do činností vyžadujúcich psychickú pozornosť, ako je vedenie vozidiel alebo obsluha strojov, až kým sa u nich nestanoví ich vlastná odpoveď na liek.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

V klinických štúdiách, v rade indikácií zahŕňajúcich alergickú rinitídu a chronickú idiopatickú

urtikáriu, bol počet pacientov, ktorí užívali desloratadín v odporučenej dávke 5 mg denne a u ktorých boli hlásené nežiaduce účinky, o 3 % väčší ako počet pacientov, ktorí užívali placebo a boli u nich hlásené nežiaduce účinky. Z nežiaducich účinkov, hlásených navyše oproti placebu, boli najčastejšie únava (1,2 %), sucho v ústach (0,8 %) a bolesť hlavy (0,6 %). V klinickom skúšaní, do ktorého bolo zaradených 578 dospievajúcich pacientov vo veku 12 až 17 rokov, bola najčastejšie hlásená nežiaduca udalosť bolesť hlavy; táto sa objavila u 5,9 % pacientov liečených desloratadínom a u 6,9 % pacientov, ktorí dostávali placebo.


Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Iné nežiaduce účinky, veľmi zriedkavo hlásené v čase od uvedenia na trh, sú vymenované v nasledujúcej tabuľke.

Frekvencie sú definované ako veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 to < 1/10), menej časté (≥ 1/1,000 to < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10,000 až < 1/1,000), and veľmi zriedkavé (< 1/10,000).


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce reakcie

Psychiatrické poruchy a ochorenia

Veľmi zriedkavé

Halucinácie

Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé

Závrat, ospanlivosť, nespavosť, psychomotorická

hyperaktivita, záchvaty.

Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti

Veľmi zriedkavé

Tachykardia, palpitácie.

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé

Bolesť brucha, nauzea, vracanie, dyspepsia, hnačka.

Ochorenia pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé

Zvýšenia pečeňových enzýmov, zvýšený bilirubín, hepatitída.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy

a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé

Myalgia


Celkové ochorenia

Veľmi zriedkavé

Reakcie z precitlivenosti (také ako anafylaxia,

angioedém, dyspnoe, pruritus, vyrážka a urtikária).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania zvážte štandardné metódy na odstránenie neabsorbovaného liečiva.

Odporúča sa symptomatická a podporná liečba.

V klinickej štúdii s viacnásobnou dávkou, v ktorej bolo podaných až do 45 mg desloratadínu

(deväťnásobok klinickej dávky), neboli pozorované žiadne klinicky relevantné účinky.

Desloratadín sa neodstraňuje hemodialýzou a nie je známe, či sa eliminuje peritoneálnou dialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihistaminiká - H1antagonista, ATC kód: R06A X27


Mechanizmus účinku

Desloratadín je nesedatívny, dlho pôsobiaci antagonista histamínu so selektívnou periférnou

antagonistickou aktivitou na H1-receptor. Po perorálnom podaní desloratadín selektívne blokuje

periférne histamínové H1-receptory, pretože nevstupuje do centrálneho nervového systému.

Desloratadín preukázal antialergické vlastnosti v in vitro štúdiách. Tieto vlastnosti zahrňujú inhibíciu

uvoľňovania prozápalových cytokínov, ako sú IL-4, IL-6, IL-8 a IL-13 z ľudských žírnych

buniek/bazofilov, ako aj inhibíciu expresie adhezívnej molekuly P-selektínu z endotelových buniek.

Klinická významnosť týchto pozorovaní musí byť ešte potvrdená.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

V klinickej štúdii s viacnásobnou dávkou, v ktorej bolo podaných až do 20 mg desloratadínu denne

počas 14 dní, neboli pozorované žiadne štatisticky alebo klinicky významné kardiovaskulárne účinky.

V klinickej farmakologickej štúdii, v ktorej bol desloratadín podávaný v dávke 45 mg denne

(deväťnásobok klinickej dávky) počas desať dní, nebolo pozorované predĺženie QTc intervalu.

Neboli pozorované žiadne klinicky významné zmeny plazmatických koncentrácií desloratadínu

v štúdiách s viacnásobnou dávkou, sledujúcich interakciu s ketokonazolom a erytromycínom.

Desloratadín neprestupuje ľahko do centrálneho nervového systému. V kontrolovaných klinických

skúšaniach sa pri odporúčanej dávke 5 mg denne v porovnaní s placebom nepozorovala zvýšená

incidencia somnolencie. Desloratadín podávaný v klinických štúdiách v jednorazovej dennej dávke 7,5 mg neovplyvnil psychomotorickú výkonnosť. V štúdii u dospelých s jednorazovou dávkou 5 mg

desloratadín neovplyvnil štandardné miery letovej výkonnosti vrátane exacerbácie subjektívnej

ospalosti alebo úloh súvisiacich s pilotovaním.

Súčasné podávanie alkoholu v klinických farmakologických štúdiách nezvýšilo alkoholom vyvolanú

poruchu výkonnosti alebo spavosť. Nenašli sa žiadne signifikantné rozdiely vo výsledkoch

psychomotorických testov medzi skupinami s desloratadínom a placebom, či už pri samostatnom

podávaní alebo pri podávaní spolu s alkoholom.

U pacientov s alergickou rinitídou bol desloratadín účinný pri zmierňovaní príznakov ako kýchanie,

exsudácia z nosa a svrbenie v nose, ako aj svrbenie očí, slzenie a sčervenanie očí a svrbenie na

podnebí. Desloratadín účinne kontroloval príznaky počas 24 hodín. Účinnosť tabliet desloratadínu nebola jasne dokázaná v skúšaniach u dospievajúcich pacientov vo veku 12 až 17 rokov.

Okrem zaužívanej klasifikácie na sezónnu a celoročnú, možno alergickú rinitídu alternatívne

klasifikovať podľa dĺžky trvania príznakov na intermitentú alergickú rinitídu a perzistujúcu alergickú

rinitídu. Intermitentná alergická rinitída je definovaná ako výskyt príznakov menej ako 4 dni v týždni

alebo kratšie ako 4 týždne. Perzistujúca alergická rinitída je definovaná prítomnosťou príznakov

4 alebo viacej dní v týždni alebo dlhšie ako 4 týždne.

Desloratadín bol účinný pri zmierňovaní ťažkostí spôsobených sezónnou alergickou rinitídou, ako to ukázalo celkové skóre dotazníka o kvalite života pri rinokonjuktivitíde. Najväčšie zlepšenie sa pozorovalo v oblastiach praktických problémov a denných aktivít, limitovaných príznakmi.

Chronická idiopatická urtikária sa študovala ako klinický model pre stavy urtikárie, keďže

patofyziológia je podobná bez ohľadu na etiológiu a prípadne možno jednoduchšie získať chronických

pacientov. Keďže uvoľňovanie histamínu je príčinný faktor všetkých urtikárnych ochorení,

predpokladá sa, že desloratadín bude okrem chronickej idiopatickej urtikárie účinný aj pri zmiernení

symptómov iných urtikárnych stavov podľa odporúčania v klinických štandardoch.

V dvoch placebom kontrolovaných šesťtýždňových štúdiách u pacientov s chronickou idiopatickou

urtikáriou bol desloratadín účinný v zmierňovaní svrbenia a v zmenšovaní rozmeru a počtu eflorescencií žihľavky už koncom prvého dávkovacieho intervalu. V každej štúdii účinky pretrvali počas 24- hodinového dávkovacieho intervalu. Tak, ako v iných štúdiách s antihistaminikami pri chronickej idiopatickej urtikárii, bola vylúčená menšia časť pacientov, ktorí boli identifikovaní ako

neodpovedajúci na antihistaminiká. Zmiernenie svrbenia väčšie ako o 50 % sa pozorovalo u 55 %

pacientov, liečených desloratadínom, oproti 19 % pacientov, liečených placebom. Liečba desloratadínom tiež významne redukovala interferenciu so spánkom a dennými funkciami, ako sa nameralo štvorbodovou stupnicou na zisťovanie týchto premenných.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Plazmatické koncentrácie desloratadínu sa dajú určiť v priebehu 30 minút po podaní. Desloratadín je

dobre absorbovaný, pričom maximálna koncentrácia sa dosahuje po približne 3 hodinách; polčas

terminálnej fázy je približne 27 hodín. Stupeň akumulácie desloratadínu bol v súlade s jeho polčasom

(približne 27 hodín) a frekvenciou podávania raz za deň. Biologická dostupnosť desloratadínu bola

úmerná dávke v rozmedzí od 5 mg do 20 mg.


V jednej farmakokinetickej štúdii s demografickou štruktúrou pacientov podobnou všeobecnej

populácii so sezónnou alergickou rinitídou 4 % jedincov dosiahlo vyššiu koncentráciu desloratadínu.

Toto percento sa môže meniť v závislosti od etnického prostredia. Maximálna koncentrácia

desloratadínu bola asi 3-krát väčšia po asi 7 hodinách s polčasom terminálnej fázy približne 89 hodín.

Profil bezpečnosti týchto jedincov sa nelíšil od všeobecnej populácie.


Distribúcia

Desloratadín sa stredne (83 % - 87 %) viaže na plazmatické proteíny. Neexistujú žiadne dôkazy

o klinicky relevantnej akumulácii lieku po podávaní desloratadínu v dávke 5 mg – 20 mg raz denne

počas 14 dní.


Biotransformácia

Enzým, ktorý je zodpovedný za metabolizmus desloratadínu, zatiaľ nebol identifikovaný, a preto

nemožno úplne vylúčiť interakcie s inými liekmi. Desloratadín in vivo neinhibuje CYP3A4 a in vitro

štúdie ukázali, že tento liek neinhibuje CYP2D6 a nie je substrátom ani inhibítorom P-glykoproteínu.


Eliminácia

V štúdii s jednorazovou dávkou sa po podaní 7,5 mg desloratadínu nezistil žiadny vplyv potravy

(raňajky s vysokým podielom tuku a kalórií) na dostupnosť desloratadínu. V inej štúdii nemal

grapefruitový džús vplyv na dostupnosť desloratadínu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Desloratadín je primárny aktívny metabolit loratadínu. Predklinické štúdie s desloratadínom

a loratadínom ukázali, že pri porovnateľných úrovniach expozície desloratadínu sa nevyskytli žiadne

kvalitatívne alebo kvantitatívne rozdiely v profile toxicity desloratadínu a loratadínu.


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom

podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývoja neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie s desloratadínom a loratadínom ukázali neprítomnosť karcinogénneho potenciálu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Izomalt ( E953),

Predželatínovaný kukuričný škrob,

Mikrokryštalická celulóza,

Ťažký oxid horečnatý,

Hyprolóza,

Krospovidón (typ A),

Magnéziumstearát.


Obal tablety

Polyvinylalkohol,

Oxid titaničitý (E171),

Makrogol/PEG 3350,

Mastenec,

Indigokarmín FD&C Blue 2 hlinitý lak (E132).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 ºC. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


DESLORATADIN ZENTIVA 5 mg filmom obalené tablety sú balené v polychlórtrifluóretylénových (PCTFE)/ polyvinylchloridových (PVC)/ hliníkových blistroch.

Balenie obsahuje 7, 10, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 90, 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadnie zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, k. s., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


24/0008/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20.01.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2014

6DESLORATADIN ZENTIVA 5 mg filmom obalené tablety