+ ipil.sk

DETRUSITOL 2 mgPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

DETRUSITOL1 mg

DETRUSITOL2 mg

(tolterodini hydrogenotartras)

Filmom obalené tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba Vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je DETRUSITOL®a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete DETRUSITOL®

3. Ako užívať DETRUSITOL®

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávaťDETRUSITOL®

6 Ďalšie informácie


1. Čo je DETRUSITOL®a na čo sa používa

Farmakoterapeutická skupina

Močové spazmolytikum / tolterodín


Na čo je určený liek Detrusitol®?

 • DETRUSITOL® sa používa na liečbu nasledujúcich príznakov: naliehavá potreba močenia bez predchádzajúcich varovných príznakov, nutnosť častého močenia a/alebo pomočenie sa, ak nestihnete včas dobehnúť na toaletu. Tieto príznaky sa u Vás môžu vyskytnúť, ak máte nestabilný močový mechúr.


2. Skôr ako užijete DETRUSITOL®

Neužívajte Detrusitol®:

 • keď trpíte neschopnosťou schopnosťou vyprázdniť močový mechúr,

 • keď trpíte na glaukóm s uzavretým uhlom (vysoký očný tlak a bolesti v očiach),

 • keď máte ťažkú mysténiu (poruchu nervovosvalovej funkcie),

 • keď ste niekedy mali reakciu z precitlivenosti na tolterodín alebo niektorú z ďalších zložiek lieku,

 • keď máte závažnú ulceróznu kolitídu alebo toxický megakolón (akútna dilatácia hrubého čreva spojená s amébovou alebo ulceróznou kolitídou).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaníDetrusitolu®:

 • ak máte akútne vyduté bolestivé brucho ovplyvňujúce priechod a trávenie potravy,

 • ak máte problémy s močením a slabý prúd moču,

 • ak máte problémy s pečeňou, v tomto prípade Váš lekár zníži obvyklú dávku,

 • ak máte problémy s obličkami, v tomto prípade Váš lekár zníži obvyklú dávku,

 • ak trpíte na neuropatiu autonómneho nervového systému (nervové problémy, ktoré sa niekedy vyskytujú pri cukrovke a môžu viesť ku hnačke, impotencii alebo nízkemu krvnému tlaku),

 • ak máte hiátovú herniu (bránicovú prietrž – keď časť žalúdka vystupuje cez bránicu do hrudníka),

 • ak ste trpeli alebo trpíte na vážnu zápchu.


Tak ako pri iných liekoch z tejto skupiny, je nevyhnutná opatrnosť ak:

 • u vás existuje riziko EKG (EKG je záznam srdcovej aktivity) abnormality známej ako predĺženie QT intervalu (t.j. máte nízke hladiny draslíka v krvi, pomalý srdcový rytmus alebo užívate iné lieky, u ktorých je známe riziko predĺženia QT intervalu),

 • máte už existujúce srdcové ochorenie (t.j. nedostatočné zásobovanie srdcového svalu krvou, nepravidelný srdcový rytmus alebo zlyhanie srdca.


 • ak sú u Vás známe rizikové faktory pre predĺženie QT intevalu (interval meraný na EKG zázname). V prípade, že trpíte na ochorenie srdca, poruchy srdcového rytmu, užívate lieky na ovplyvnenie srdcového rytmu, alebo máte metabolické poruchy ovplyvňujúce činnosť srdca, poraďte sa so svojim lekárom (kardiológom, alebo internistom) pred začiatkom liečby.


Ak si myslíte, že niektorá z uvedených ťažkostí sa Vás týka, spýtajte sa na to Vášho lekára alebo lekárnika pred začiatkom liečby.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Niektoré z nich sa môžu s Detrusitolom®vzájomne ovplyvňovať, napr. makrolidové antibiotiká (erytromycín a klaritromycín), lieky na liečbu hubových infekcií alebo HIV proteázové inhibítory (enzýmy blokujúce HIV proteázy) (ritonavir), prípadne iné lieky s antimuskarínovými účinkami.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Detrusitol®sa obvykle nesmie užívať, ak ste tehotná alebo dojčíte, pretože to môže mať vplyv na dieťa.


Vedenie vozidla a obsluha strojov:

Detrusitolmôže niekedy u niekoľko málo pacientov spôsobiť závraty, únavu a neostré videnie (pozri časť 4.). Môže to zhoršiť Vašu schopnosť koncentrácie a reagovania. Pokiaľ si nie ste istý, či nie ste takto ovplyvnený, neplánujte viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Ak ste takto ovplyvnený, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje počas liečby Detrusitolom®.


3. Ako užívať Detrusitol®

Obvyklá dávka je 2 mg dvakrát denne, okrem pacientov so závažne poškodenou funkciou obličiek alebo poškodenou funkciou pečene, pre ktorých je odporúčaná dávka 1 mg dvakrát denne.

Tablety prehĺtajte celé. Príjem potravy nemá žiadny vplyv na tento liek.


Podávanie DETRUSITOLu®sa u detí neodporúča.


Váš lekár Vám povie, ako dlho bude liečba liekom Detrusitol®trvať. Neprerušujte liečbu skôr kvôli tomu, že nevidíte okamžitý účinok. Váš močový mechúr bude potrebovať istý čas na prispôsobenie. Doužívajte všetky filmom obalené tablety, ktoré Vám Váš lekár predpísal. Ak nezaznamenáte ani potom žiadny účinok, poraďte sa o tom s Vaším lekárom.


Ak užijete viac filmom obalených tabliet DETRUSITOLu®ako máte

Neužívajte viac filmom obalených tabliet, ako Vám odporučil Váš lekár. Ak náhodne užijete viac tabliet, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc Vášho lekára alebo choďte na pohotovosť.


Ak zabudnete užiť Detrusitol®

Ak ste zabudli užiť filmom obalenú tabletu(y) v obvyklom čase, užite ju (ich) čo najskôr potom, ako si spomeniete, ale iba ak ešte nie je čas na užitie ďalšej dávky. Neužívajte viac ako jednu dávku denne. Pokračujte v užívaní filmom obalených tabliet podľa uvedených pokynov.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky aj Detrusitol®môže mať vedľajšie účinky.


Vzhľadom na farmakologický účinok tohto lieku môže Detrusitol®spôsobiť sucho v ústach, poruchy trávenia (nepríjemné pocity v oblasti žalúdka po jedle) a suché oči. Najčastejší vedľajší účinok spojený s liečbou Detrusitolom®je sucho v ústach, ktoré sa môže vyskytnúť u 35 % pacientov.

Ak spozorujete niektorý z doleuvedených vedľajších účinkov, informujte o tom Vášho lekára alebo lekárnika.

Ak je pre Vás niektorý z doleuvedených vedľajších účinkov ťažko zvládnuteľný, informujte Vášho lekára, ktorý Vám môže znížiť dávku. Ak sa vyskytnú závažné alebo dlhodobé reakcie, informujte o tom svojho lekára čo najskôr, ako je to možné.


Časté nežiaduce účinky (≥ 1 % až < 10 %), ktoré sa môžu vyskytnúť u menej ako 1 pacienta z 10, ale u viac ako 1 pacienta zo 100:


 • zápcha, bolesť brucha, poruchy trávenia (nepríjemné pocity v oblasti žalúdka po jedle)

 • závraty, bolesť hlavy

 • znížená tvorba sĺz (suché podráždené oči)

 • únava

 • ospalosť

 • zmenené zmyslové vnímanie – pocity pichania

 • zmenené (neostré) videnie

 • bolesť na hrudníku

 • plynatosť, vracanie

 • nervozita

 • suchá koža


Menej časté nežiaduce účinky (≥ 0,1 % až < 1 %), ktoré sa môžu vyskytnúť u menej ako 1 pacienta zo 100, ale u viac ako 1 pacienta z 1 000:


 • opuch členkov

 • alergické reakcie

 • neschopnosť vyprázdniť močový mechúr

 • zmätenosť


Zriedkavé nežiaduce účinky (≥ 0,01 % až< 0,1 %), ktoré sa môžu vyskytnúť u menej ako pacienta z 1 000, ale u viac ako 1 pacienta z 10 000:

 • zrýchlenie tepu srdca

 • halucinácie


Iné nežiaduce účinky, ktoré boli zaznamenané pri použití liekov s rovnakým liečivom tolterodín, sú:

 • závažná alergická reakcia (veľmi zriedkavá)

 • srdcové zlyhanie (veľmi zriedkavé)


Známe nežiaduce účinky tohto druhu lieku sú búšenie srdca a nepravidelný srdcový rytmus (zriedkavé).


V prípade výskytu takýchto ťažkostí, nárastu ťažkostí pri močení alebo pri výskyte zmätenosti sa musí podávanie lieku ukončiť a vyhľadať okamžitá lekárska pomoc.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Detrusitol®

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte DETRUSITOL®po dátume exspirácie uvedenom na papierovej škatuľke.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


Ďalšie informácie

ČoDETRUSITOL®filmom obalené tablety obsahuje?

Každá filmom obalená tableta obsahuje liečivo tolterodini hydrogenotartras(tolterodíniumhydrogenotartrát) 1 mgalebo 2 mg,čo zodpovedá tolterodinum (tolterodín)0,68 mg alebo 1,37 mg.


Ďalšie zložky lieku DETRUSITOL®sú cellulosum microcristallinum (mikrokryštalická celulóza), calcii hydrogenophosphas dihydricus (dihydrát hydrogénfosforečnanu vápenatého), carboxymethylamylum natricum B (sodná soľ karboxymetylškrobu B), magnesii stearas (magnéziumstearát), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý), hydroxypropylmethylcellulosum(hydroxypropylmetylcelulóza), acidum stearicum (kyselina stearová), titanii dioxidum E 171 (oxid titaničitý E 171).


Ako vyzerá DETRUSITOL®a obsah balenia

Filmom obalené tablety DETRUSITOL®1 mg sú biele okrúhle bikonvexné s vyrytými oblúkmi nad a pod písmenami TO.

Filmom obalené tablety DETRUSITOL®2 g sú biele, okrúhle, bikonvexné s vyrytými oblúkmi nad a pod písmenami DT.


 • Detrusitol® 1 mg a 2 mg filmom obalené tablety sú dostupné v nasledujúcich veľkostiach baleniach:

Blistre: 28(2 blistre x 14 tabliet) a 56(4 blistre x 14 tabliet) filmom obalených tabliet


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Veľká Británia


Ako inak si môžete pomôcť Vy sami ?

Tréning močového mechúra– napomáha opäť nadobudnúť kontrolu nad močovým mechúrom, takže môžete predĺžiť dobu pred močením. Toto cvičenie môžete robiť tak, že sa budete usilovať zadržiavať moč čo najdlhšie pred močením, pokiaľ je to možné.


Cvičenia panvou na podlahe– posilňujú svaly, a tým napomáhajú dlhšie zadržiavať moč pred močením. Toto Vám pomôže, ak máte únik moču pri kašli, smiechu alebo kýchaní.


Ak potrebujete ďalšie podrobnejšie informácie, obráťte sa na Vášho lekára.


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 05/2009.

5DETRUSITOL 2 mg

Súhrn údajov o lieku


1. NÁZOV LIEKU


Detrusitol 1 mg

Detrusitol 2 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo:tolterodini hydrogenotartras

Každá filmom obalená tableta obsahuje tolterodini hydrogenotartras 1 mg alebo 2 mg, čo zodpovedá tolterodinum 0,68 mg alebo 1,37 mg.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

Opis lieku:

DETRUSITOL1 mg: Biele okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s vyrytými oblúkmi nad a pod písmenami TO.

DETRUSITOL2 mg: Biele okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s vyrytými oblúkmi nad a pod písmenami DT.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba pomočovania a/alebo častého močenia a naliehavej potreby močenia, ktoré sa môžu vyskytovať u pacientov s nestabilným močovým mechúrom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí (vrátane starších ľudí)

Odporúčaná dávka je 2 mg dvakrát denne s výnimkou u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min), u ktorých sa odporúča dávka 1 mg dvakrát denne. V prípade ťažko zvládnuteľných nežiaducich účinkov sa môže celková denná dávka znížiť z 2 mg na 1 mg dvakrát denne.


Účinok liečby sa má prehodnotiť každé 2 – 3 mesiace (pozri časť 5.1).


Deti

Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola doteraz stanovená. Preto sa použitie lieku Detrusitolu detí neodporúča, pokiaľ nebudú k dispozícii ďalšie informácie.


4.3 Kontraindikácie


Tolterodín je kontraindikovaný u pacientov:

 • s retenciou moču,

 • s neliečeným glaukómom s uzavretým uhlom,

 • s myasthenia gravis,

 • so známou precitlivenosťou na tolterodín alebo ktorúkoľvek z pomocných látok,

 • so závažnou ulceróznou kolitídou,

 • s toxickým megakolónom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Opatrnosť pri podávaní tolterodínu sa vyžaduje u pacientov:

 • s rizikom retencie moču pri závažnej obštrukcii vývodu močového mechúra,

 • s gastrointestinálnymi obštrukčnými poruchami, napr. pylorickou stenózou,

 • s poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.2),

 • s ochorením pečene (pozri časť 4.2 a 5.2),

 • s neuropatiou autonómneho nervového systému,

 • s hiátovou herniou,

 • s rizikom zníženej gastrointestinálnej motility.

Ukázalo sa, že viacnásobné perorálne podávanie tolterodínu s okamžitým uvoľňovaním v celkovej dávke 4 mg (terapeutická dávka) a 8 mg (supraterapeutická dávka) predlžuje QTc interval (pozri časť 5.1). Klinická závažnosť tohto nálezu je nejasná a bude závisieť od individuálnej náchylnosti a prítomnosti rizikových faktorov u pacienta.

Tolterodín sa má používať opatrne u pacientov s rizikovými faktormi pre predĺženie QT intervalu vrátane:

 • kongenitálneho, alebo zdokumentovaného získaného predĺženia QT intervalu

 • porúch metabolizmu elektrolytov, ako je hypokaliémia, hypomagneziémia a hypokalciémia

 • bradykardie

 • závažných pre-existujúcich ochorení srdca (napr. kardiomyopatia, ischémia myokardu, arytmia, kongestívne zlyhávanie srdca)

 • súčasného podávania liekov, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval vrátane antiarytmík triedy IA (napr. chinidín, prokainamid) a triedy III (napr. amiodarón, sotalol)


Toto platí najmä v prípade užívania silných inhibítorov CYP3A4 (pozri časť 5.1).

Odporúča sa vyhýbať sa súčasnej liečbe silnými inhibítormi CYP3A4 (pozri časť 4.5).


Tak ako v prípade každej liečby príznakov naliehavého nutkania na močenie a urgentnej inkontinencie sa pred začiatkom liečby musí vylúčiť organická príčina naliehavého nutkania na močenie a zvýšenej frekvencie močenia.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasná systémová liečba silnými inhibítormi CYP3A4, ako sú makrolidové antibiotiká (napr. erytromycín a klaritromycín), fungicídnymi liekmi (napr. ketokonazol a itrakonazol) a antiproteázami sa neodporúča kvôli zvýšeným sérovým koncentráciám tolterodínu u pacientov so zníženou metabolickou aktivitou enzýmu CYP2D6 s následným rizikom predávkovania (pozri časť 4.4).


Súčasná liečba inými liekmi, ktoré majú antimuskarínové vlastnosti môže mať za následok výraznejší terapeutický účinok a výraznejšie nežiaduce účinky. Naopak terapeutický účinok tolterodínu môže byť znížený pri súčasnom podávaní agonistov muskarínových cholinergných receptorov.


Tolterodín môže znižovať účinok prokinetík, ako sú metoklopramid a cisaprid.


Keďže tolterodín a jeho CYP2D6-dependentný metabolit 5-hydroxymetyltolterodín sú rovnako účinné, súčasné podávanie fluoxetínu (silný inhibítor CYP2D6) nespôsobuje klinicky významnú interakciu.


Liekové interakčné štúdie nepreukázali žiadne interakcie s warfarínom alebo s kombinovanými perorálnymi kontraceptívami (etinylestradiol/levonorgestrel).


Klinická štúdia ukázala, že tolterodín nie je metabolický inhibítor CYP2D6, 2C19, 3A4 alebo 1A2. Preto sa neočakáva zvýšenie plazmatických hladín liečiv, ktoré sa metabolizujú týmito izoenzýmovými systémami, pri ich podávaní v kombinácii s tolterodínom.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití tolterodínu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.

Preto sa podávanie Detrusitolu®počas gravidity neodporúča.


Laktácia

Údaje o vylučovaní tolterodínu do ľudského materského mlieka nie sú k dispozícii. Preto sa tolterodín počas dojčenia nemá podávať.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Keďže tento liek môže spôsobiť poruchy akomodácie a ovplyvniť reakčný čas, schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje môže byť negatívne ovplyvnená.


4.8 Nežiaduce účinky


Farmakologický vplyv tolterodínu môže zapríčiniť mierne až stredne závažné antimuskarínové účinky, ako sú sucho v ústach, dyspepsia a suché oči.


V nasledujúcej tabuľke sú zaznamenané údaje získané pri použití DETRUSITOLu v klinických štúdiách a z postmarketingových skúseností. Najčastejšie hláseným nežiaducim učinkom bolo sucho v ústach, ktoré sa vyskytlo u 35 % pacientov liečených liekom Detrusitolfilmom obalené tablety a u 10 % pacientov, ktorí užívali placebo.Časté

1/100 až <1/10

Menej časté

1/1 000 až <1/100

Zriedkavé

1/10 000 až<1/1 000

Poruchy imunitného

systému


Hypersenzitivita bližšie nešpecifikovaná


Psychické poruchy

nervozita

Zmätenosť

halucinácie

Poruchy nervového

systému

závraty,

ospalosť,

parestéziePoruchy oka

suché oči, poruchy videnia vrátane porúch akomodáciePoruchy srdca a srdcovej činnostitachykardia

Poruchy gastrointestinálneho

traktu

dyspepsia, zápcha,

bolesť brucha,

flatulencia, vracaniePoruchy kože a podkožného tkaniva

suchá kožaPoruchy obličiek a močových ciest


retencia moču


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

únava, bolesť hlavy,

bolesť na hrudníku

periférny edémĎalšie hlásené nežiaduce účinky spojené s užívaním tolterodínu sú anafylaktoidná reakcia vrátane angioedému (veľmi zriedkavá) a srdcové zlyhanie (veľmi zriedkavé).


Palpitácie a arytmie (zriedkavé) sú známe nežiaduce účinky pre túto skupinu liekov.


4.9 Predávkovanie


Najvyššia dávka tolterodíniumhydrogenotartrátu podaná dobrovoľníkom ako jednorazová dávka bola 12,8 mg. Najzávažnejšími nežiaducimi účinkami boli poruchy akomodácie a ťažkosti s močením.


V prípade predávkovania tolterodínom sa vykonáva výplach žalúdka a podáva sa aktívne uhlie.

Liečiť sa majú nasledovné symptómy:

 • závažné centrálne anticholinergné účinky (napr. halucinácie, závažná excitácia): liečba fysostigmínom,

 • kŕče alebo výrazná excitácia: liečba benzodiazepínmi,

 • respiračná insuficiencia: umelá pľúcna ventilácia,

 • tachykardia: liečba betablokátormi,

 • retencia moču: liečba katetrizáciou,

 • mydriáza: liečba pilokarpínovými očnými kvapkami a/alebo umiestnenie pacienta v tmavej miestnosti.


Predĺženie QT intervalu bolo pozorované pri celkovej denne dávke 8 mg tolterodínu s okamžitým uvoľňovaním (dvojnásobok odporúčanej dennej dávky tolterodínu s okamžitým uvoľňovaním a ekvivalent trojnásobku maximálnej expozície vznikajúcej pri aplikácii kapsúl s predĺženým uvoľňovaním), ktorý bol podávaný počas štyroch dní. Pri predávkovaní tolterodínom treba prijať štandardné opatrenia pre zvládnutie predĺženia QT intervalu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: močové spazmolytikum / tolterodín

ATC kód: G04B D07


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Tolterodín je kompetitívny špecifický antagonista muskarínových receptorov s vyššou in vivoselektivitou pre močový mechúr než pre slinné žľazy. Jeden z metabolitov tolterodínu

(5-hydroxymetyl derivát) má farmakologický profil podobný pôvodnej zlúčenine. U pacientov so značnou metabolickou aktivitou CYP2D6 tento metabolit významne prispieva k terapeutickému účinku (pozri časť 5.2).


Účinok liečby možno očakávať do 4 týždňov.


Účinnosť liečby liekom Detrusitol2 mg podávaným dvakrát denne počas 4 a 12 týždňov v porovnaní s placebom (súhrnné údaje). Absolútna zmena a percento zmeny vo vzťahu k základným hodnotám.


Premenná

4-týždňové štúdie


12-týždňové štúdie


Detrusitol

2 mg


2-krát denne

Placebo

Štatistický význam

vs. placebo

Detrusitol

2 mg


2-krát denne

Placebo

Štatistický význam vs. placebo

Počet močení

za 24 hodín

- 1,6


(- 14 %)


n = 392


- 0,9


(- 8 %)


n = 189

*

- 2,3


(- 20 %)


n = 354

- 1,4


(- 12 %)


n = 176

**

Počet výskytov inkontinencie za 24 hodín


-1,3


(- 38 %)


n = 288


-1.0


(- 26 %)


n = 151

n.s.

-1,6


(- 47 %)


n = 299

-1,1


(- 32 %)


n = 145

*

Priemerný objem moču počas močenia (ml)

+ 25


(+ 17 %)


n = 385


+ 12


(+ 8 %)


n = 185

***

+ 35


(+ 22 %)


n = 354

+ 10


(+ 6 %)


n = 176

***

Počet pacientov

so žiadnymi alebo minimálnymi ťažkosťami

po liečbe (%)

16 %


n = 394

7 %


n = 190

**

19 %


n = 356

15 %


n = 177

n.s.

n.s. = nesignifikantné; * = p 0,05; ** = p 0,01; *** = p 0,001


Účinok tolterodínu bol sledovaný u pacientov, ktorí boli na základe výsledkov urodynamického vyšetrenia pred liečbou rozdelení do 2 skupín: urodynamicky pozitívnej (motorická urgencia) a urodynamicky negatívnej (senzorická urgencia). V rámci každej skupiny boli pacienti randomizovaní buď na aplikáciu tolterodínu, alebo placeba. Štúdia neposkytla presvedčivé dôkazy, že účinok tolterodínu je lepší ako účinok placeba u pacientov so senzorickou urgenciou.


Klinické účinky tolterodínu na QT interval boli sledované na EKG záznamoch získaných od celkove 600 liečených pacientov, vrátane starších pacientov a pacientov s pre-existujúcim kardiovaskulárnym ochorením. Zmeny QT intervalov sa neodlišovali signifikantne medzi placebom a liečebnými skupinami.


Účinok tolterodínu na predĺženie QT intervalu bol sledovaný u 48 zdravých mužských a ženských dobrovoľníkov vo veku 18 – 55 rokov. Jednotlivcom bol podávaný tolterodín s okamžitým uvoĺňovaním v dávkach 2 mg dvakrát denne a 4 mg dvakrát denne. Výsledky (korigované podľa Fridericia) pri maximálnej koncentrácii tolterodínu (1 hodina) ukázali priemerné predĺženie QTc intervalu o 5,0 a11,8 ms pri podávaní tolterodínu v dávke 2 mg dvakrát denne, resp. 4 mg dvakrát denne a 19,8 ms pri podávaní moxifloxacínu (400 mg), ktorý bol použitý ako aktívna, vnútorná kontrola. Podľa farmakokineticko/farmakodynamického modelu sa odhaduje, že predĺženie QTc intervalu u pacientov so zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6 (s deficitom CYP2D6)liečených tolterodínom 2 mg dvakrát denne je porovnateľné s predĺžením pozorovaným u pacientov so značnou metabolickou aktivitou CYP2D6, ktorí dostávali 4 mg dvakrát denne. Pri oboch dávkach tolterodínu ani jeden jedinec (nezávisle od jeho metabolického profilu) nepresiahol 500 ms pre absolútne trvanie QTcF, alebo 60 ms pre rozdiel oproti pôvodnej hodnote, čo sú hodnoty považované za prahové pre určité obavy. Dávke 4 mg dvakrát denne zodpovedá maximálna expozícia (Cmax) trikrát vyššia, ako je tá, ktorá sa dosahuje pri najvyššej terapeutickej dávke Detrusitolu SR ®


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetická charakteristika typická pre túto liekovú formu: Tolterodín sa rýchlo absorbuje. Tolterodín a 5-hydroxymetyl metabolit dosahujú maximálne sérové koncentrácie 1 - 3 hodiny po podaní. Biologický polčas tolterodínu podaného formou tablety je 2 ‑ 3 hodinyu pacientov so značnou metabolickou aktivitou CYP2D6a približne10 hodín u pacientov so zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6(s deficitom CYP2D6).Rovnovážne koncentrácie sa dosahujú do 2 dní po podaní tabliet.


Expozícia voľným tolterodínom a aktívnym 5-hydroxymetyl metabolitom u pacientov so značnou metabolickou aktivitou nie je ovplyvnená potravou, hoci sa hladiny tolterodínu zvyšujú pri jeho súčasnom podaní s potravou. Klinicky významné zmeny sa nepredpokladajú ani u pacientov so zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6.


Absorpcia

Tolterodín sa po perorálnom podaní stáva substrátom pre metabolizmus prvého prechodu (first-pass) v pečeni katalyzovaný enzýmom CYP2D6, ktorý vedie ku tvorbe 5-hydroxymetyl derivátu, čo je hlavný farmakologicky rovnocenný metabolit.

Absolútna biologická dostupnosť tolterodínu je 17 % u pacientov so značnou metabolickou aktivitou CYP2D6, čo je väčšina pacientov a 65 % u pacientov so zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6 (s deficitom CYP2D6).


Distribúcia

Tolterodín a 5-hydroxymetyl metabolit sa viažu primárne na orosomukoid. Neviazané frakcie tvoria 3,7 % u tolterodínu resp. 36 % u metabolitu. Distribučný objem tolterodínu je 113 l.


Eliminácia

Tolterodín sa po perorálnom podaní extenzívne metabolizuje v pečeni. Primárna metabolická cesta je sprostredkovaná polymorfným enzýmom CYP2D6 a vedie ku vzniku 5‑hydroxymetyl metabolitu. Ďalší metabolizmus vedie ku tvorbe metabolitov, ktorými sú 5‑karboxylová kyselina a N-dealkylovaná 5-karboxylová kyselina, ktoré predstavujú 51 % resp. 29 % metabolitov izolovaných z moču. Časť populácie (približne 7 %) má deficit CYP2D6 aktivity. Identifikovaná metabolická dráha u týchto pacientov (so zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6) je dealkylácia pomocou CYP3A4 na N-dealkylovaný tolterodín, ktorý nemá klinický účinok. Zvyšku populácie sa pripisuje značná metabolická aktivita CYP2D6. Celkový klírens tolterodínu pri značnej metabolickej aktivite CYP2D6 je približne 30 l/h. U pacientov so zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6 má znížený klírens za následok signifikantne vyššie sérové koncentrácie tolterodínu (približne 7-násobné) a nepatrné koncentrácie 5-hydroxymetyl metabolitu.


5-hydroxymetyl metabolit je farmakologicky aktívny a rovnako účinný ako tolterodín. Kvôli rozdielnej schopnosti tolterodínu a 5-hydroxymetyl metabolitu viazať sa na proteíny, je expozícia (AUC) voľným tolterodínom u pacientov so zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6 podobná ako pri kombinovanej expozícii voľným tolterodínom a 5-hydroxymetyl metabolitom pri rovnakom dávkovaní u pacientov s aktívnym CYP2D6. Bezpečnosť, znášanlivosť a klinická odpoveď sú podobné nezávisle na fenotype.


Po podaní rádioaktívne značeného [14C]-tolterodínu sa približne 77 % rádioaktivity vylúči do moču a 17 % do stolice. V nezmenenej forme sa vylúči menej ako 1 % podanej dávky a približne 4 % sa vylúčia ako 5-hydroxymetyl metabolit. Karboxylovaný metabolit a zodpovedajúci dealkylovaný metabolit tvoria približne 51 % resp. 29 % množstva vylúčeného močom.


Farmakokinetika je lineárna v rozsahu terapeutických dávok.


Špecifické skupiny pacientov

Porucha funkcie pečene:V súvislosti s cirhózou pečene je expozícia voľným tolterodínom

a 5-hydroxymetyl metabolitom zvýšená približne dvojnásobne (pozri časť 4.2 a 4.4).

Porucha funkcie obličiek:Priemerná expozícia voľným tolterodínom a jeho 5-hydroxymetyl metabolitom je zdvojnásobená u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens inulínu GFR < 30 ml/min). U týchto pacientov boli plazmatické hladiny ostatných metabolitov značne zvýšené (až 12-krát). Klinický význam zvýšenej expozície týmito metabolitmi nie je známy. Nie sú k dispozícii údaje v prípade miernej alebo stredne ťažkej poruchy funkcie obličiek (pozri časť 4.2 a 4.4).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity, genotoxicity, karcinogenity a farmakologickej bezpečnosti neboli pozorované žiadne klinicky významné účinky okrem tých, ktoré súvisia s farmakologickým účinkom lieku.


Reprodukčné štúdie sa uskutočnili u myší a králikov.


U myší nebol žiadny vplyv tolterodínu na fertilitu alebo reprodukčnú funkciu. Tolterodín vyvolal smrť embrya a malformácie pri plazmatických expozíciách (Cmax alebo AUC) 20 alebo7-krát vyšších v porovnaní s tými, ktoré boli pozorované v humánnej liečbe.


U králikov sa nepozoroval malformačný vplyv v štúdiách pri plazmatických expozíciách (Cmax alebo AUC) 20 alebo 3-krát vyšších ako tie, ktoré sú očakávané v humánnej liečbe.


Tolterodín, tak ako aj jeho aktívny ľudský metabolit, predlžuje trvanie akčného potenciálu (90 %-ná repolarizácia) v Purkyněho vláknach u psov (14 - 75-násobok terapeutických hladín) a blokuje prúdenie K+iónov v klonovaných ľudských od “ether-a-go-go génu (hERG) odvodených kanáloch (0,5 ‑ 26,1-násobok terapeutických hladín). Pri podaní tolterodínu a jeho ľudských metabolitov (3,1 ‑ 61,0-násobok terapeutických hladín) sa u psov pozorovalo predĺženie QT intervalu. Klinický význam týchto nálezov nie je známy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

cellulosum microcristallinum, calcii hydrogenophosphas dihydricus, carboxymethylamylum natricum B, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica


Filmový obal:

hydroxypropylmethylcellulosum,celullosum microcristallinum, acidum stearicum, titanii dioxidum E171


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister PVC/PVDC s hliníkovou fóliou aPVDC termoizolačnou vrstvou, písomná informácia pre používateľov, papierová skladačka.


Veľkosť balenia:

28(2 x 14) a 56(4 x 14) filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road,

Sandwich, Kent CT13 9NJ

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


DETRUSITOL® 1 mg:73/0039/00-S

DETRUSITOL® 2 mg:73/0040/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:01. 02 2000. Predĺženie registrácie do:bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2009

8/9DETRUSITOL 2 mg