+ ipil.sk

Dettol 0,2% antiseptický sprejPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/04557


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Dettol 0,2 % antiseptický sprej

benzalkóniumchlorid

dermálna roztoková aerodisperzia


LEN NA VONKAJŠIE POUŽITIE


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Dettol 0,2 % antiseptický sprej:

Tento liek obsahuje benzalkóniumchlorid 0,2 g/100 ml ako liečivo a propylénglykol, ktorý môže spôsobiť podráždenie pokožky.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Dettol 0,2 % antiseptický sprej obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  • Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak sa príznaky Vášho ochorenia do 5 dní nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Dettol 0,2 % antiseptický sprej a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Dettol 0,2 % antiseptický sprej

3. Ako používať Dettol 0,2 % antiseptický sprej

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Dettol 0,2 % antiseptický sprej

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Dettol 0,2 % antiseptický sprej A NA ČO SA POUŽÍVA


Dettol 0,2 % antiseptický sprej sa používa na čistenie čerstvých drobných rán a na ničenie bežných baktérií, ktoré infikujú drobné rany. Tento prípravok nie je určený na zlepšenie hojenia rán ani sa nepoužíva na zlepšenie hojenia rán.


Nesmie sa požívať na veľké rany a závažné poranenia a je určený len na zriedkavé, miestne a krátkodobé použitie. Má sa používať len raz za 24 hodín.


Je pripravený na použitie a nie je potrebné ho riediť.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Dettol 0,2 % antiseptický sprej


Nepoužívajte Dettol 0,2 % antiseptický sprej:

  • u detí mladších ako 12 mesiacov;

  • keď ste alergický (precitlivený) na benzalkóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Dettol 0,2 % antiseptický sprej;

  • nie je určený na dlhodobé použitie alebo na viac ako jedno použitie za 24 hodín.


Buďte zvlášť opatrný a vyhnite sa používaniu lieku Dettol 0,2 % antiseptický sprej:

  • okolo očí, uší, pohlavných orgánov alebo v ústach; v prípade náhodného zasiahnutia očí vypláchnite oči veľkým množstvom studenej vody;

  • nevdychujte;

  • len na vonkajšie použitie;

  • na veľké rany pokrývajúce viac ako 5 % povrchu tela (odhaduje sa, že 5 % zodpovedá odreninám oboch kolien a lakťov).


Používanie iných liekov:

Neodporúča sa používať Dettol 0,2 % antiseptický sprej počas používania iných podobných prípravkov, pretože nie sú k dispozícii žiadne štúdie o účinkoch pri používaní s inými liekmi.


Tehotenstvo a dojčenie:

Neočakávajú sa škodlivé účinky pri použití počas tehotenstva a dojčenia, pretože prípravok sa cez kožu vstrebáva len minimálne.


Aby sa zabránilo užitiu dojčaťom, počas obdobia dojčenia sa neodporúča nanášať prípravok na prsia.


Prosím, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom, ak chcete používať tento liek počas tehotenstva alebo dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov:

Dettol 0,2 % antiseptický sprej neovplyvní Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ Dettol 0,2 % antiseptický sprej


Pokiaľ Vám Váš lekár nepovedal inak, vždy používajte Dettol 0,2 % antiseptický sprej presne podľa nasledujúcich pokynov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika


Len na vonkajšie použitie.


Pri prvom použití alebo po dlhom období nepoužívania môže byť potrebné aktivovať rozprašovač tým, že niekoľko krát strieknete na vreckovku alebo podobnú látku, aby sa zabezpečilo, že na poranené miesto sa nanesie celá dávka.


U dospelých a detí starších ako 6 rokov: Na každú ranu naneste dávku (1 až 2 streknutia) len raz a nechajte pôsobiť päť minút. Ak je to potrebné, na odstránenie prebytočnej tekutiny použite čistú vreckovku alebo bavlnený tampón.


U detí vo veku 1 až 6 rokov: Ak máte akékoľvek pochybnosti, prosím, pred použitím prípravku sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika. Na každú ranu naneste dávku (1 streknutie) len raz (počas jedného použitia môžete ošetriť maximálne štyri rany) a nechajte päť minút pôsobiť. Ak je to potrebné, na odstránenie prebytočnej tekutiny použite čistú vreckovku alebo bavlnený tampón.


Sprej nanášajte zo vzdialenosti od 4 do 15 cm. Nevdychujte.


Mydlo môže zrušiť účinok spreja, preto ho nepoužívajte na umytie rany ošetrenej prípravkom Dettol 0,2 % antiseptický sprej.


Ak sa rana opätovne otvorí, je možné prípravok znova naniesť, avšak nesmie sa používať dlhodobo.

Môže sa použiť len raz za 24 hodín, počas maximálne 3 – 5 dní.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto prípravku alebo ak máte akékoľvek pochybnosti o príznakoch Vášho ochorenia, prosím, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Dettol 0,2 % antiseptický sprej môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Po miestnom čistení drobných rán boli hlásené veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov), ktoré zahŕňajú svrbenie kože, vyrážky, podráždenie kože, pocit pálenia kože, opuch, zmenu sfarbenia alebo sčervenenie kože. Môže dôjsť k reakcii v mieste použitia prípravku, ako je popraskanie kože. Ak sa u Vás takéto reakcie vyskytnú, ihneď prestaňte prípravok používať a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Ak trpíte ekzémom, môže ho používanie prípravku zhoršiť. Bolo hlásené vypadávanie ochlpenia.


Ak akýkoľvek z vedľajších účinkov pretrváva, ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Dettol 0,2 % antiseptický sprej


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Dettol 0,2 % antiseptický sprej po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Dettol 0,2 % antiseptický sprej obsahuje:

- Liečivo je benzalkóniumchlorid 0,2 g/100 ml.

- Ďalšie zložky sú propylénglykol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, borovicová aróma, dihydrát edetanu disodného a čistená voda.


Ako vyzerá Dettol 0,2 % antiseptický sprej a obsah balenia:

Dettol 0,2 % antiseptický sprej je číry, bezfarebný roztok s jemnou borovicovou vôňou.


Je dostupný v 10 ml a 100 ml fľaškách s rozprašovačom.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser (UK) Ltd.

103-105 Bath Road

SL1 3UH Slough

Berkshire

Veľká Británia


Výrobca:

Reckitt Benckiser

Dansom Lane

Hull

Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko

Dettolmedical Benzalkoniumchloride 0.2% Huidspray, oplossing

Bulharsko

Dettol Med Wound Spray 0.20 % w/w Cutaneous Spray Solution

Cyprus

Dettol Med Wound Spray 0.20 % w/w

Česká republika

Dettol 0,2 % antiseptický sprej

Estónsko

Dettol Med

Fínsko

Dettolmed, 2 mg/ml Sumute iholle, liuos

Francúzsko

Dettolpro 0.2%, solution pour pulvérisation cutanée

Grécko

Dettox Wound Spray 0.20% w/v

Maďarsko

Dettol Med külsőleges oldatos spray

Island

Dettolmed, 0,20% w/w Húdúdi, lausn

Írsko

Benzalkonium Chloride Reckitt Benckiser 0.20%w/w Cutaneous Spray solution

Taliansko

Dettolmed 0.2% w/w Spray Cutaneo Soluzione (Benzalconio Cloruro)

Litva

Dettol Med 0,20 % uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums

Lotyšsko

Dettol Med 0,20 % odos purškalas, tirpalas

Luxembursko

Dettolmedical Benzalkoniumchloride 0,2% solution

Holandsko

Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray,oplossing voor cutaan gebruik

Nórsko

Dettolmed, 0,2 % w/w Hudspray, oppløsning

Poľsko

Dettol Med do przemywania ran

Portugalsko

Detolpro, 2 mg/g solução para pulverização cutânea

Rumunsko

DettolMed 0,2% spray cutanat, soluţie

Slovenská republika

Dettol 0,2 % antiseptický sprej

Slovinsko

DettolMed 2 mg/g dermalno pršilo, raztopina

Španielsko

DettolMed 2 mg/ml solución para pulverización cutánea

Švédsko

Dettolmed, 2 mg/ml Kutan spray, lösning


Ďalšie informácie o tomto prípravku získate u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.

Atrium Flora, Budova C

Vinohradská 2828/151

130 00 Praha 3

Tel: +420 227 110 141


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2013.

4

Dettol 0,2% antiseptický sprej

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/04557

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU


Dettol 0,2 % antiseptický sprej


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo: benzalkóniumchlorid 0,2 g v 100 ml roztoku.


Pomocná látka: propylénglykol 2,08 g v 100 ml roztoku (Ph.Eur).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Dermálna roztoková aerodisperzia.


Číra, bezfarebná tekutina s jemnou borovicovou vôňou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Na antiseptické čistenie drobných rán.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Na dermálne použitie.


U dospelých a detí starších ako 12 mesiacov:

Len na občasné, lokalizované a krátkodobé použitie. Aplikuje sa na čerstvé malé rany, na odstránenie bežných baktérií, ktoré sprevádzajú infekcie drobných rán. Prípravok sa má naniesť tak, aby prekryl celú ranu a ak sa rana opätovne otvorí, je možné ho naniesť znova.


U dospelých a detí starších ako 6 rokov: Na každú ranu naneste dávku (1 až 2 streknutia) len raz a nechajte pôsobiť päť minút. Ak je to potrebné, možno na odstránenie prebytočnej tekutiny použiť čistú vreckovku alebo bavlnený tampón.


U detí vo veku 1 až 6 rokov: Ak máte nejaké pochybnosti, vyhľadajte pred použitím lekárnika alebo zdravotnícky personál. Na každú ranu naneste dávku (1 streknutie) len raz (počas jedného použitia sa môže aplikovať maximálne na štyri rany) a nechajte päť minút pôsobiť. Ak je to potrebné, možno na odstránenie prebytočnej tekutiny použiť čistú vreckovku alebo bavlnený tampón.


Tento liek sa používa raz za 24 hodín, počas maximálne 3 – 5 dní. Nesmie sa používať dlhodobo.


Ak ste znepokojení príznakmi alebo ak sa príznaky zhoršia, kontaktujte zdravotnícky personál.

Rozsah prekrytia plochy jednou dávkou (1 streknutie)

vzdialenosť

(cm)

hmotnosť

(mg)

plocha povrchu

(cm2)

prípravok aplikovaný na jednotku plochy povrchu

(mg/cm2)

množstvo benzalkóniumchloridu (BKC) aplikované na plochu povrchu

(mg)

4

173

13,2

13,1

0,026

6

173

15,1

11,5

0,023

8

173

17,7

9,8

0,020

10

173

19,1

9,1

0,018

12

173

22,4

7,7

0,015


Výpočty objemu a hmotnosti na jedno streknutie alebo na jeden ml

ml na streknutie

mg prípravku

na streknutie

mg BKC

na streknutie

mg BKC

na ml prípravku

0,1722

172,96

0,3415

1,9837

Tento prípravok nie je určený na zlepšenie hojenia rán ani na použitie na zlepšenie hojenia rán.

4.3 Kontraindikácie


Nepoužívajte u detí vo veku 1 rok alebo mladších.


Osoby so známou precitlivenosťou na benzalkóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok nemajú Dettol 0,2 % antiseptický sprej používať.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Len na vonkajšie použitie.


Nepoužívajte v okolí očí, uší alebo genitálií, v ústach alebo na veľkých plochách tela, ktoré presahujú 5 % celkového telesného povrchu (5 % zahŕňa zhruba malé poranenia na oboch kolenách a lakťoch).


Nevdychovať.


V prípade náhodného zasiahnutia očí je potrebné ich vypláchnuť veľkým množstvom studenej vody.


Tento liek obsahuje propylénglykol a môže spôsobiť podráždenie pokožky.


Benzalkóniumchlorid je možné deaktivovať použitím mydla alebo akéhokoľvek iného surfaktantu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie, preto sa neodporúča použitie lieku Dettol 0,2 % antiseptický sprej s akýmikoľvek inými lokálnymi prípravkami.


4.6 Gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku benzalkóniumchloridu.


Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny / fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj.


Potenciálne riziko u ľudí nie je známe.


Neočakávajú sa škodlivé účinky pri použití počas gravidity a laktácie, pretože dermálna absorpcia je minimálna. Aby sa zabránilo užitiu dojčaťom, počas obdobia laktácie sa neodporúča nanášať prípravok na prsia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Dettol 0,2 % antiseptický sprej nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Postmarketingové skúsenosti nepreukázali žiadne nežiaduce účinky špecifické pre lokálnu aplikáciu lieku Dettol 0,2 % antiseptický sprej. Nežiaduce účinky sú obmedzené na nežiaduce účinky, ktoré sa obvykle hlásia pre lokálne antiseptiká. Môžu sa vyskytnú aj ďalšie účinky. Vo všeobecnosti je výskyt nežiaducich reakcií u lokálnych antiseptík veľmi zriedkavý (< 1/10 000).


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000): dystrofia kože, akrodermatitída, exacerbácia ekzému, kontaktná dermatitída, alopécia alebo vyrážka.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000): prejavy a príznaky systémových alergických reakcií vrátane papulárnej vyrážky, pruritu alebo vyrážky; reakcie v mieste aplikácie vrátane fisúry v mieste aplikácie, podráždenie kože, pocit pálenia kože, erytém, zmena sfarbenia kože alebo exfoliácia kože.


4.9 Predávkovanie


Vzhľadom k nízkej absorpcii benzalkóniumchloridu do systémového obehu, po perorálnom aj dermálnom podaní, je jeho akútna toxicita veľmi nízka a je nepravdepodobné, že po podaní prípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej podľa odporúčaní alebo po náhodnom užití u ľudí by boli pozorované akékoľvek toxické účinky. Ak je to potrebné, možno na odstránenie prebytočnej tekutiny použiť čistú vreckovku alebo bavlnený tampón.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:antiseptiká a dezinficiencia; liečivá s kvartérnym dusíkom

ATC kód:D08 AJ01


Benzalkóniumchlorid je kvartérna amóniová zlúčenina, ktorá sa už veľa rokov používa ako surfaktant a antiseptikum / dezinficiens. Je známe, že v nízkych koncentráciách (obvykle medzi 0,1 a 0,2 %) je baktericídny pre široké spektrum grampozitívnych a gramnegatívnych baktérii.


Benzalkóniumchlorid zabíja (zníženie o 5 log poriadkov) Staphylococcus aureus a betahemolytické streptokoky (napr. Streptococcus pyogenes) za 1 minútu a Pseudomonas aeruginosa za 5 minút.


In vitro baktericídne účinky prípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej

Kmeň

Doba kontaktu

Médium

Výsledok

Splnené kritérium

Corynebacterium xerosis

Staphylococcus epidermidis

Proteus vulgaris

Streptococcus pyogenes

Staphylococcus aureus (MRSA)

Enterococcus faecalis (VRE)

5 min


koncentrovaný v čistom (0,3 g/l) a kontaminovanom (3,0 g/l) hovädzom sérovom albumíne


zníženie o > 5 log

EN 1276

Staphylococcus aureus

Corynebacterium xerosis

Staphylococcus epidermidis

Proteus vulgaris

Streptococcus pyogenes

Staphylococcus aureus (MRSA)

Enterococcus faecalis (VRE)

1 min


koncentrovaný v čistom (0,3 g/l) a kontaminovanom (3,0 g/l) hovädzom sérovom albumíne


zníženie o > 5 log

EN 1276Poznámka: Norma EN 1276 je navrhnutá na hodnotenie antimikrobiálnej účinnosti dezinfekčných prostriedkov určených na použite v potravinárstve, v priemysle, v domácnostiach a v iných inštitúciách. Je možné ju použiť na hodnotenie účinnosti. Na splnenie normy EN 1276 je potrebné zníženie množstva všetkých organizmov počas 5 minúto 5 log poriadkov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Kvartérne amóniové zlúčeniny, ako je benzalkóniumchlorid, sú ľudskou kožou absorbované len vo veľmi malom rozsahu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Vzhľadom k nízkemu obsahu benzalkóniumchloridu v prípravku spolu s nízkou absorpciou neporušenou aj narušenou pokožkou je nepravdepodobné, že by použitie viedlo k významným toxickým účinkom. Je známe, že benzalkóniumchlorid môže dráždiť sliznice.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Propylénglykol

Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Borovicová aróma

Dihydrátedetanu disodného

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


10 ml polypropylénová fľaška: 2 roky.


100 ml HDPE fľaška: 3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Polypropylénová fľaška s rozprašovačom, s uzáverom z polypropylenového kopolyméru zabalená v polyetylén-tereftalátovom (PET) blistri a kartónovom obale.

Veľkosť balenia je 10 ml.


Fľaška z HDPE s rozprašovačom, s uzáverom z polypropylenového kopolyméru.

Veľkosť balenia je 100 ml.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Dettol 0,2 % antiseptický sprej sa nemá likvidovať odpadovou vodou ani domovým odpadom. Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Reckitt Benckiser (UK) Ltd,

103-105 Bath Road

SL1 3UH Slough

Berkshire

Spojené kráľovstvo


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


32/0273/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


2. 6. 2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2013

5

Dettol 0,2% antiseptický sprej