+ ipil.sk

Dexadol 12,5 mg tblPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2107/0053

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2010/06279PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Dexadol 12,5 mg tbl

Dexketoprofen trometamol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Dexadola na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Dexadol

3. Ako užívať Dexadol

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Dexadol

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Dexadol a na čo sa používa

Dexadolje liek proti bolesti, patrí do skupiny nazvanej nesteroidné protizápalové lieky, (NSAIDs).


Dexadolsa používa na symptomatickú liečbu bolesti miernej až stredne silnej intenzity, ako je bolesť svalov a kostí, bolestivá menštruácia, bolesť zubov.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Dexadol


Neužívajte Dexadol

- ak ste alergický (precitlivený) na dexketoprofen trometamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú alebo na iné nesteroidné lieky;

- ak látky s podobným účinkom (napr. kyselina acetylsalicylová alebo iné nesteroidné antireumatiká (NSA) u vás vyvolávajú astmatické záchvaty, alergickú nádchu (akútna rinitída), nosové polypy (výrastky v nose z dôvodu alergie), žihľavku (urtikáriu) alebo alergický opuch tváre, očí, pier alebo jazyka (angioneurotické opuchy), sipot;

- ak máte alebo ste v minulosti mali vredy gastrointestinálneho (žalúdočného a črevného) traktu, krvácanie zo žalúdka alebo čriev alebo dlhodobé problémy s trávením (napr. zlé trávenie, pálenie záhy);

- ak ste v minulosti mali krvácanie alebo prederavenie žalúdka alebo čriev po predchádzajúcej liečbe bolesti nesteroidnými protizápalovými liekmi;

- pri niektorých chorobách čriev s chronickým zápalom (Crohnova choroba, vredová kolitída);

- pri ťažkom srdcovom zlyhaní, stredne ťažkej až ťažkej poruche funkcie obličiek alebo ťažkej poruche funkcie pečene;

- pri poruche krvácania alebo zrážania krvi;

- v tehotenstve a v období dojčenia;

- ak ste mladší ako 18 rokov.


Upozornenia a opatrenia

 • ak trpíte alebo ste v minulosti trpeli na alergiu;

 • ak máte ochorenie obličiek, pečene alebo srdca (vysoký krvný tlak a/alebo zlyhanie srdca), hromadenie tekutín alebo ste tieto problémy mali v minulosti;

 • ak užívate močopudné lieky (diuretiká) alebo trpíte na výrazný nedostatok tekutín v tele a zníženým objemom krvi spôsobeným nadmernou stratou tekutín (t.j. nadmerné močenie, hnačka, vracanie);

 • ak máte problémy so srdcom, mali ste mozgovú príhodu alebo si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo fajčíte), poraďte sa o vašej liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom. Lieky ako Dexadol môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo mŕtvice. Riziko je viac pravdepodobné pri používaní vysokých dávok a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.

 • ak ste starší, je u vás vyššia pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov (pozri časť 4). Ak sa niektorý z nich u vás vyskytne, okamžite navštívte lekára.

 • ak ste žena, ktorá má problémy s plodnosťou (Dexadol môže zhoršiť plodnosť, preto by ste ho nemali užívať, ak plánujete tehotenstvo alebo podstupujete testy plodnosti).

 • ak trpíte poruchou krvotvorby alebo krvných buniek;

 • ak máte lupus erythematosus alebo zmiešané ochorenie spojivového tkaniva (choroby imunitného systému, ktoré postihujú spojivové tkanivo);

 • ak ste v minulosti trpeli chronickým zápalom čriev (vredovou kolitídou, Crohnovou chorobou);

 • ak ste mali v minulosti problémy žalúdočné alebo črevné problémy;

 • ak užívate iné lieky, ktoré zvyšujú riziko žalúdočného vredu alebo krvácania, napr. ústami užívané steroidy, niektoré lieky na liečbu depresie (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu), lieky na prevenciu zrážania krvi, napr. kyselinu acetylsalicylovú alebo liečivá proti zrážaniu krvi ako je warfarín. V takýchto prípadoch sa pred liečbou Dexadolom poraďte s lekárom, ktorý vám môže na ochranu žalúdka pridať ďalší liek (napr. misoprostol alebo lieky na blokovanie produkcie žalúdočnej kyseliny).Deti a dospievajúci

Neužívajte Dexadol, ak ste mladší ako 18 rokov.


Iné lieky a Dexadol

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali resp. budete užívať ďalšie lieky, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Niektoré lieky sa nesmú užívať súčasne a dávky niektorých liekov sa pri súčasnom užívaní musia upraviť.


Vždy informujte vášho lekára, zubára alebo farmaceuta, že užívate nasledujúce lieky spolu s Dexadolom:


 Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú

 • acetylsalicylová kyselina, kortikosteroidy alebo iné protizápalové lieky

 • warfarín, heparín alebo iné lieky na prevenciu zrážania krvi

 • lítium, ktoré sa používa na liečbu porúch nálady

 • metotrexát, používaný na liečbu reumatoidnej artritídy (zápalového ochorenia kĺbov) a rakoviny

 • hydantoíny a fenytoín, používané na liečbu epilepsie

 • sulfametoxazol na liečbu bakteriálnych infekcií

Kombinácie vyžadujúce zvýšenú opatrnosť:

 • ACE inhibítory, diuretiká, betablokátory a antagonisty angiotenzínu II, používané na liečbu vysokého krvného tlaku a chorôb srdca

 • pentoxifylín a oxpentifylín na liečbu chronických vredov žíl

 • zidovudín na liečbu vírusových infekcií

 • aminoglykozidové antibiotiká na liečbu bakteriálnych infekcií

 • chlórpropamid a glibenklamid na liečbu cukrovky

Vzájomné pôsobenie, ktoré treba brať do úvahy

 • chinolónové antibiotiká (napr. ciprofloxacín, levofloxacín) na liečbu bakteriálnych infekcií

 • cyklosporín alebo takrolimus, používané na liečbu chorôb imunitného systému a pri orgánových transplantáciách

 • streptokináza a ďalšie trombolytiká a fibrinolytiká, t.j. lieky proti krvným zrazeninám

 • probenecid na liečbu dny

 • digoxín na chronické srdcové zlyhanie

 • mifepriston na ukončenie tehotenstva

 • lieky na liečbu depresie, inhibítory spätného vychytávania serotonínu

 • liečivá na zníženie zhlukovania krvných doštičiek a tvorby krvných zrazenín


Ak máte pochybnosti o súčasnom užívaní iných liekov a Dexadolu, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Dexadola jedlo a nápoje

Užívajte tablety s dostatočným množstvom vody. Užívajte tablety s jedlom, čo napomôže znížiť riziko vedľajších účinkov na žalúdok a črevá. Avšak ak je vaša bolesť akútna, užite tablety na prázdny žalúdok, t.j. aspoň 30 minút pred jedlom, čo pomôže zrýchliť nástup účinku lieku.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte Dexadol počas tehotenstva alebo dojčenia.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Dexadolmôže mierne ovplyvniť vašu schopnosť vedenia vozidiel alebo obsluhy strojov, keďže môže vyvolať vedľajšie účinky ako závraty alebo ospalosť. Ak sa u vás vyskytnú tieto účinky, neveďte a neobsluhujte stroje, kým nevymiznú. Poraďte sa s lekárom.


3. Ako užívať Dexadol


Vždy užívajte Dexadol presne tak, ako vám povedal váš lekára alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávka Dexadolu, ktorú potrebujete, závisí od typu, intenzity a doby trvania bolesti. Váš lekár stanoví, koľko tabliet musíte denne užívať a ako dlho.

Odporúčaná dávka jezvyčajne 12,5 mg (1 filmom obalená tableta Dexadol12,5 mg) každých 4-6 hodín. Celková denná dávka nemá prekročiť 75 mg (čo zodpovedá 6 filmom obalených tabliet Dexadol12,5 mg).

Ak ste starší pacient, alebo ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou, musíte začať liečbu s celkovou dennou dávkou do 4 tabliet (50 mg).

U starších pacientov, ktorí liek dobre znášajú, sa môže táto počiatočná dávka neskôr zvýšiť na všeobecne odporúčanú dávku 75 mg.

Ak je vaša bolesť intenzívna a potrebujete rýchlu úľavu, užite tablety na prázdny žalúdok (najmenej 30 minút pred jedlom), pretože vtedy je absorpcia rýchlejšia (pozri časť 2 Dexadol a jedlo a nápoje).

Ak užijete viac Dexadolu, ako máte

Ak užijete viac tohto lieku, ihneď navštívte najbližšiu pohotovosť alebo nemocnicu. Prosím, nezabudnite si zobrať so sebou toto balenie alebo túto písomnú informáciu pre používateľa.


Ak zabudnete užiť Dexadol

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní podľa liečebného plánu (podľa časti 3 Ako užívať Dexadol).


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Možné vedľajšie účinky sú uvedené nižšie. Pri vyhodnocovaní vedľajších účinkov podľa toho, u koľkých pacientov sa môžu prejaviť, sa použila nasledujúca klasifikácia:


Časté

Menej než 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 liečených pacientov

Menej časté

Menej než 1 z 100, ale viac ako 1 zo 1000 liečených pacientov

Zriedkavé

Menej než 1 z 1000, ale viac ako 1 z 10 000 liečených pacientov

Veľmi zriedkavé

Menej než 1 z 10 000 liečených pacientov, vrátane ojedinelých prípadov


Časté: Nevoľnosť a/alebo vracanie, bolesť žalúdka, hnačka, tráviace ťažkosti (dyspepsia).

Menej časté: Pocit krútenia hlavy (vertigo), závraty, spavosť, poruchy spánku, nervozita, bolesť hlavy, búšenie srdca, sčervenanie, problémy so žalúdkom, zápcha, sucho v ústach, nadúvanie, vyrážka, únava, bolesť, pocit horúčkovitosti a triašky, celkový pocit choroby.

Zriedkavé: žalúdočný vred, prederavenie žalúdočného vredu alebo krvácanie z vredu, ktoré sa môže prejaviť ako vracanie krvi alebo čierna stolica, mdloba, vysoký tlak krvi, veľmi pomalé dýchanie, hromadenie tekutín a periférne opuchy (napr. opuchy členkov), opuch hrtanu, strata chuti do jedla (anorexia), poruchy citlivosti (parestézia), svrbiaca vyrážka, akné, zvýšené potenie, bolesť chrbta, časté močenie, poruchy menštruácie, problémy s prostatou, porucha funkcie pečene (krvné testy), poškodenie pečeňových buniek (hepatitída), akútne zlyhanie obličiek.

Veľmi zriedkavé:anafylaktická reakcia (reakcie precitlivenosti, ktorá môže viesť ku kolapsu), otvorené rany na koži, sliznici, očiach a na genitáliách (Stevensov-Johnsonov a Lyellov syndróm), opuch tváre, pier a hrdla (angioedém), dýchavičnosť spôsobená zúžením dýchacích ciest (bronchospazmus), skrátený dych, rýchly pulz, znížený krvný tlak, zápal pankreasu (podžalúdkovej žľazy), nejasné videnie, zvonenie v ušiach (tinnitus), citlivá koža, citlivosť na svetlo, svrbenie, problémy s obličkami. Znížený počet bielych krvných buniek (neutropénia), znížený počet krvných doštičiek (trombocytopénia).

Okamžite informujte lekára, ak sa u vás vyskytne vedľajší účinok týkajúci sa žalúdka alebo čriev na začiatku liečby (t.j. bolesť žalúdka, pálenie záhy, krvácanie), ak sa u vás takýto vedľajší účinok vyskytol v rámci predchádzajúcej dlhodobej liečby protizápalovým liekom, najmä ak ste starší pacient.

Ukončite užívanie Dexadolu, hneď ako zaznamenáte vznik vyrážky na koži alebo akejkoľvek rany na

slizniciach úst alebo genitálií alebo akékoľvek príznaky alergie.

V rámci liečby nesteroidnými protizápalovými liekmi bolo hlásené hromadenie tekutín

a opuchy (najmä členkov a nôh), zvýšený tlak krvi a zlyhanie srdca.

Lieky ako je Dexadol môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo mŕtvice.

U pacientov s chorobami imunitného systému, ktoré postihujú spojivové tkanivo (systémový lupus erythematosus alebo zmiešané ochorenie spojivového tkaniva), môžu protizápalové lieky zriedkavo vyvolať horúčku, bolesť hlavy, stuhnutosť krku.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Dexadol


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Dexadol 12,5 mg obsahuje


- Liečivo je dexketoprofen trometamol.


1 filmom obalená tableta obsahuje dexketoprofen trometamol 18,45 mg, čo zodpovedá 12,5 mg dexketoprofenu.


- Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu, glycerol palmitostearát, hydroxypropylmetylcelulóza, oxid titaničitý, makrogol 6000, propylénglykol


Ako vyzerá Dexadol 12,5 mg a obsah balenia


Dexadol 12,5 mg je dostupný v balení 10, 20, 30, 40, 50, 500 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1 Avenue de la Gare

L-1611 Luxemburg

Luxembursko

Výrobca

Laboratorios Menarini S.A.

Alfonso XII 587

08918 Barcelona

Španielsko


A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.

Via Campo di Pile s/n Loc. Campo di Pile

L´Aquila

Taliansko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Španielsko (RMS)


Ketesse 12,5 mg

Taliansko


Ketesse 12,5 mg

Rakúsko

Ketesse 12,5 mg-Filmtabletten

Litva


Dolmen 12,5 mg

Belgicko


Ketesse

Luxembursko


Ketesse

Cyprus


Nosatel

Malta


Keral

Česká republika


Dexoket 12,5 tablety

Nórsko


Ketesse

Dánsko


Ketesse

Poľsko


Dexak 12,5

Estónsko


Dolmen

Portugalsko

Ketesse 12,5 mg

Fínsko


Ketesse

Slovenská republika


Dexadol 12,5 mg

Francúzsko


Ketesse 12,5 mg, comprimé pelliculé

Slovinsko


Menadex

Nemecko


Sympal 12,5 mg Filmtabletten

Švédsko


Ketesse

Grécko


Nosatel

Holandsko


Stadium

Maďarsko


KetodexIsland

KetesseÍrsko

Keral 12,5 mg film-coated tablet
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2013.


6

Dexadol 12,5 mg tbl

Súhrn údajov o liekuSchválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2107/0053, 2107/0054

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2010/06279


SÚhrn charakteristických vlastností lieku


1. názov lieku


Dexadol 12,5 mg tbl

Dexadol 25 mg tbl


2. kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Každá tableta obsahuje: dexketoprofen trometamol 18,45 mg alebo 36,9 mg,

čo zodpovedá 12,5 mg respektíve 25 mg dexketoprofenu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. lieková forma


Filmom obalené tablety.

Dexadol 12,5 mg tbl: biele, okrúhle filmom obalené tablety.

Dexadol 25 mg tbl: biele, okrúhle filmom obalené tablety s ryhou.

Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky.


4. klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba bolesti miernej až stredne silnej intenzity, ako je muskuloskeletálna bolesť, dysmenorea, bolesti zubov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania

Dospelí:


Podľa charakteru a závažnosti bolesti sa zvyčajne odporúča dávka 12,5 mg každých 4-6 hodín alebo 25 mg každých 8 hodín. Celková denná dávka nemá prekročiť 75 mg.

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užitím najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4).

Dexadol tablety nie sú určené na dlhodobú liečbu a liečba musí byť limitovaná na dobu

pretrvávania symptómov.

Užitie súčasne s potravou oneskoruje absorpčnú rýchlosť lieku (pozri časť

5.1), preto pri akútnej bolesti sa odporúča užitie lieku aspoň

30 minút pred jedlom.


Starší pacienti:

U starších pacientov sa odporúča začať liečbu s nižšími dávkami (50 mg celková denná dávka). Až po zistení, že pacient liek dobre znáša, je možné dávku zvýšiť na úroveň, odporúčanú pre všeobecnú populáciu.


Poruchy funkcie pečene:

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene sa liečba začína zníženými dávkami (celková denná dávka 50 mg) a pacientov je potrebné dôsledne monitorovať. Dexadolsa nesmie aplikovať pacientom s ťažkou hepatálnou dysfunkciou.


Poruchy funkcie obličiek:

U pacientov s mierne závažnou poruchou renálnej funkcie (klírens kreatinínu 50 – 80 ml/min) treba počiatočnú dennú dávku znížiť na 50 mg denne (pozri časť 4.4). Dexadolsa nesmie aplikovať pacientom so stredne závažnou až závažnou renálnou dysfunkciou (klírens kreatinínu < 50 ml/min), (pozri časť 4.3).


Pediatrická populácia:

Pôsobenie lieku u detí a dospievajúcich sa neštudovalo, preto jeho bezpečnosť a účinnosť nebola doteraz stanovená. Preto sa tento liek nemá používať u detí a dospievajúcich.


4.3 Kontraindikácie

Dexadol sa nesmie podávať v nasledovných prípadoch:

 • pacientom so známou precitlivenosťou na dexketoprofen alebo iné NSAID, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • pacientom, u ktorých liečivá s podobným účinkom (kyselina acetylsalicylová alebo iné NSAID) vyvolali ataky astmy, bronchospazmus, akútnu rinitídu alebo spôsobili nosové polypy, urtikáriu alebo angioneurotický edém,

 • pacientom s aktívnym žalúdočným vredom/hemorágiou alebo podozrením na túto diagnózu, alebo s peptickým vredom/hemorágiou (dve alebo viac samostatných epizód potvrdenej ulcerácie alebo krvácania) alebo chronickou dyspepsiou v anamnéze,

 • pacientom s gastrointestinálnym krvácaním alebo perforáciou v anamnéze v súvislosti s predchádzajúcou terapiou NSAID,

 • pacientom s gastrointestinálnym alebo iným aktívnym krvácaním, poruchami zrážavosti krvi,

 • pacientom s Crohnovou chorobou, ulceróznou kolitídou,

 • pacientom s bronchiálnou astmou v anamnéze,

 • pacientom s ťažkým zlyhaním srdca,

 • pacientom so stredne ťažkou až ťažkou dysfunkciou obličiek (klírens kreatinínu < 50 ml/min),

 • pacientom s ťažkým funkčným poškodením pečene (Childovo-Pughovo skóre 10-15),

 • pacientom s hemoragickou diatézou, inými koagulačnými poruchami,

 • počas tretieho trimestra tehotenstva a laktácie (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Bezpečné použitie u pediatrickej populácie nebolo stanovené.

Pacientom, ktorí majú v anamnéze alergické ochorenia, je nutné podávať liek s opatrnosťou. Súbežnému užívaniu Dexadolu s inými NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2 sa treba vyhnúť.


Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užitím najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.2, a gastrointestinálne a kardiovaskulárne riziko uvedené nižšie).


Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré sa môžu končiť fatálne, boli hlásené u všetkých liekov zo skupiny NSAID kedykoľvek počas liečby s alebo bez predchádzajúcich varovných symptómov alebo predchádzajúcej histórie gastrointestinálnych udalostí. Ak sa u pacientov užívajúcich Dexadol vyskytne gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia, liečba sa má ukončiť.

U pacientov, u ktorých sa už vyskytol vred najmä s krvácaním alebo perforáciou a u starších pacientov, sa riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie alebo perforácie zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAID (pozri časť 4.3).

Starší pacienti: u starších pacientov je všeobecne zvýšený sklon k výskytu nežiaducich reakcií na NSAID, ako sú predovšetkým gastrointestinálne krvácanie a perforácia, ktoré môžu byť fatálne (pozri časť 4.2). U týchto pacientov sa má liečba začať s najnižšou možnou dávkou.

Ako u všetkých liečiv zo skupiny NSAID, aj u dexketoprofenu trometamolu je treba preveriť anamnézu z hľadiska výskytu ezofagitídy, gastritídy a/alebo peptických vredov, aby sa zabezpečilo ich doliečenie ešte pred začatím jeho podávania. Pacientov s gastrointestinálnymi symptómami a tých, ktorí majú v anamnéze gastrointestinálne ochorenia, je potrebné monitorovať, či u nich nedochádza k zažívacím poruchám, zvlášť ku gastrointestinálnemu krvácaniu.

NSAID sa pacientom, ktorí majú v anamnéze gastrointestinálne ochorenie (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), majú podávať s opatrnosťou, lebo ich stav sa môže zhoršiť (pozri časť 4.8).

Kombinovaná liečba s ochrannými liekmi (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) sa má zvážiť u týchto pacientov, a tiež u pacientov, ktorí vyžadujú kombinovanú liečbu nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylovej alebo iných liekov, ktoré môžu zvyšovať gastrointestinálne riziko (pozri nižšie a časť 4.5).

Pacienti, u ktorých sa vyskytla gastrointestinálna toxicita, najmä starší, majú hlásiť akékoľvek nezvyčajné abdominálne príznaky (najmä gastrointestinálne krvácanie) obzvlášť na začiatku liečby.

Opatrnosť je nutná u pacientov, u ktorých prebieha súbežná liečba, ktorá môže zvýšiť riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako je warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu alebo lieky proti zrážavosti ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).


Všetky neselektívne lieky zo skupiny NSAID môžu inhibovať zrážanie trombocytov a predĺžiť dobu krvácania inhibovaním syntézy prostaglandínu. Preto sa neodporúča používanie dexketoprofenu trometamolu u pacientov, u ktorých prebieha terapia, ktorá interferuje s hemostázou, ako je warfarín alebo iné kumaríny alebo heparíny (pozri časť 4.5).


Rovnako ako u všetkých NSAID sa v plazme môže zvýšiť dusík močoviny a kreatinín.

Ako aj u iných inhibítorov syntézy prostaglandínu, terapia môže byť spojená s negatívnym pôsobením na renálny systém, čo môže viesť ku glomerulárnej nefritíde, intersticiálnej nefritíde, renálnej papilárnej nekróze, nefrotickému syndrómu a k akútnemu renálnemu zlyhaniu.

Rovnako ako iné NSAID, aj dexketoprofen môže spôsobiť malé prechodné zvýšenie niektorých parametrov funkcií pečene, a tiež významné zvýšenie SGOT a SGPT. Pri závažnom zvýšení týchto parametrov treba liečbu prerušiť.


Dexadol tabletytreba opatrne podávať pacientom s poruchami krvotvorby, systémovým lupus erythematosus alebo zmiešaným ochorením spojivových tkanív.

Rovnako ako iné NSAID, dexketoprofen môže maskovať symptómy infekčných ochorení.

Opatrnosť je nutná aj u pacientov s poruchou funkcie pečene, obličiek, rovnako u pacientov s hypertenziou a/alebo srdcovým zlyhaním v anamnéze. Užívanie NSAID u týchto pacientov môže vyvolať poškodenie renálnych funkcií, retenciu tekutín a edém. Opatrnosť je potrebná aj u pacientov liečených diuretikami alebo u pacientov, u ktorých je pravdepodobnosť hypovolémie, keďže tu existuje zvýšené riziko vzniku nefrotoxicity. Zvláštnu starostlivosť je treba venovať pacientom, ktorí majú v anamnéze srdcové ochorenie, hlavne u tých, u ktorých sa vyskytli epizódy srdcového zlyhania, keďže u nich existuje zvýšené riziko opakovania srdcového zlyhania.


U starších pacientov je vyššia pravdepodobnosť poškodenia renálnych, kardiovaskulárnych a hepatálnych funkcií (pozri časť 4.2).


V súvislosti s užívaním NSAID boli výnimočne hlásené závažné kožné reakcie (niekedy fatálne), vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy (pozri časť 4.8). Najväčšie riziko týchto reakcií sa objavuje u pacientov na začiatku liečby, tieto reakcie sa vo väčšine prípadov vyskytujú v prvom mesiaci liečby. Dexadolsa pri objavení prvých príznakov kožnej vyrážky, lézií na slizniciach alebo akýchkoľvek iných príznakov hypersenzitivity má vysadiť.


Rovnako ako iné NSAID aj užívanie dexketoprofenu trometamolu môže spôsobiť zhoršenie plodnosti u žien a neodporúča sa u žien, ktoré sa pokúšajú o počatie. U žien, ktoré majú problémy s počatím alebo ktoré sa podrobujú vyšetrovaniu neplodnosti, sa má zvážiť ukončenie liečby dexketoprofenom. Ak to nie je nevyhnutné, dexketoprofen sa nemá užívať počas prvého a druhého trimestra gravidity.


Zodpovedajúce monitorovanie a poučenie je nutné u pacientov s hypertenziou a/alebo mierne ťažkým až stredne ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca v anamnéze, keďže v súvislosti s terapiou NSAID boli hlásené edémy a retencia tekutín.


Klinické štúdie a epidemiologické prieskumy naznačujú, že liečba NSAID (najmä vysokými dávkami a dlhodobo) môže súvisieť s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarktu myokardu alebo mŕtvice). Nie sú dostatočné údaje na vylúčenie tohto rizika pre dexketoprofen trometamol.


Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym srdcovým zlyhaním, chorobami periférnych ciev a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením by mali byť liečení dexketoprofenom trometamolom až po dôslednom uvážení. Podobne by sa mala opatrne uvážiť dlhodobá terapia pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenia (t.j. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčiari).


 1. Liekové a iné interakcie


Nasledujúce interakcie platia všeobecne pre nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).


Nevhodné kombinácie:

 • Iné NSAID vrátane vysokých dávok salicylátov ( 3 g /deň): podávanie niekoľkých NSAID súbežne môže zvýšiť riziko gastrointestinálnej ulcerácie a krvácania na základe synergického účinku.

 • Antikoagulanciá: NSAID zvyšujú antikoagulačný účinok liekov ako je warfarín (pozri časť 4.4), čo je zapríčinené výraznou väzbou dexketoprofenu na plazmatické bielkoviny a inhibíciou funkcie trombocytov a poškodením gastroduodenálnej sliznice. Ak sa nedá tejto kombinácii vyhnúť, je potrebné starostlivé klinické sledovanie a monitorovanie laboratórnych hodnôt.

- Heparíny: zvýšené riziko krvácania (následkom inhibície funkcie trombocytov

a poškodenia gastroduodenálnej sliznice). Ak sa nedá tejto kombinácii vyhnúť, je

potrebné starostlivé klinické sledovanie a monitorovanie laboratórnych hodnôt.

 • Kortikosteroidy: zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania (pozri časť 4.4).

 • Lítium (popísané s niektorými NSAID): NSAID zvyšujú hladinu lítia v krvi, ktorá môže dosiahnuť až toxické hodnoty (znížená renálna exkrécia lítia). Tento parameter je potrebné monitorovať na začiatku terapie pri nastavovaní dávky, jej úprave a pri ukončení liečby dexketoprofenom.

 • Metotrexát pri vysokých dávkach 15 mg /týždeň a vyšších: zvyšuje sa hematologická toxicita metotrexátu, pretože protizápalové liečivá všeobecne znižujú jeho renálny klírens.

 • Hydantoíny a sulfonamidy: toxické účinky týchto liečiv sa môžu zvýšiť.


Kombinácie vyžadujúce zvýšenú opatrnosť:

 • Diuretiká, ACE inhibítory, antibakteriálne aminoglykozidy a antagonisty receptorov angiotenzínu II: terapia dexketoprofenom môže znížiť účinok diuretík a antihypertenzných liekov. U niektorých pacientov so zníženou renálnou funkciou (napr. dehydrovaní pacienti alebo starší pacienti so zníženou renálnou funkciou), môže súbežné podávanie látok, ktoré inhibujú cyklo-oxygenázu a ACE inhibítorov alebo antagonistov angiotenzínu II receptorov alebo antibakteriálnych glykozidov spôsobiť ďalšie zhoršenie renálnej funkcie, ktoré je zvyčajne reverzibilné. Pri kombinovanej liečbe dexketoprofenom a diuretikami je nutné zabezpečiť adekvátnu hydratáciu pacienta a monitorovanie jeho renálnych funkcií na začiatku terapie (pozri časť 4.4).

 • Metotrexát v nízkych dávkach pod 15 mg/týždeň: účinkom protizápalových liečiv sa všeobecne zvyšuje hematologická toxicita metotrexátu znížením jeho renálneho klírensu. Počas prvých týždňov liečby takouto kombináciou je potrebné týždenne monitorovať krvný obraz. Je potrebný zvýšený dohľad u pacientov aj s mierne porušenými renálnymi funkciami a u starších pacientov.

 • Pentoxifylín: zvýšené riziko krvácania, z toho vyplýva potreba zvýšeného klinického monitorovania a častejšia kontrola času krvácania.

 • Zidovudín: pôsobením na retikulocyty sa zvyšuje riziko toxicity na erytrocyty, s možnosťou výskytu ťažkej anémie, ktorá sa môže objaviť už v prvom týždni terapie NSAID. Kontrola krvného obrazu a počtu retikulocytov je nutná v priebehu prvého až druhého týždňa po začiatku terapie s NSAID.

 • Sulfonylurea: NSAID môžu zvyšovať hypoglykemický účinok derivátov sulfonylurey vytesnením z väzobných miest na plazmatických proteínoch.


Kombinácie, ktoré je nutné brať do úvahy:

 • Beta-blokátory: inhibíciou syntézy prostaglandínov počas terapie NSAID sa môže znížiť ich antihypertenzný účinok.

 • Cyklosporín a takrolimus: účinkami sprostredkovanými renálnymi prostaglandínmi môžu NSAID zvýšiť nefrotoxicitu týchto liečiv. Počas kombinovanej terapie sa musia sledovať renálne funkcie.

 • Trombolytiká: zvýšené riziko krvácania.

 • Antitrombocytárne látky a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI): zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).

 • Probenecid: môže sa zvýšiť plazmatická koncentrácia dexketoprofenu. K tejto interakcii môže dochádzať inhibičným mechanizmom na mieste renálnej tubulárnej sekrécie a konjugáciou glukuronidov, preto je nutné upraviť dávky dexketoprofenu.

 • Srdcové glykozidy: NSAID môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu glykozidu.

 • Mifepriston: vzhľadom na teoretické riziko, že inhibítory syntetázy prostaglandínu môžu zmeniť účinnosť mifepristonu, NSAID prípravky sa nemajú používať 8-12 dní po podaní mifepristonu.

 • Antibiotiká na báze chinolónu: údaje zo štúdií na zvieratách indikujú, že vysoké dávky chinolónov v kombinácii s NSAID môžu zvýšiť riziko vzniku konvulzií.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Dexadolje kontraindikovaný počas tretieho trimestra gravidity a laktácie (pozri časť 4.3).


Gravidita

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže negatívne ovplyvniť graviditu a/alebo vývin embrya/plodu. Výsledky epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko abortu a srdcových malformácií a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov v ranom štádiu gravidity. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií bolo zvýšené od približne menej ako 1% až do v priemere 1,5 %. Riziko sa zvyšuje s dĺžkou terapie a dávkovaním. U zvierat podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov zapríčinilo zvýšenie pre- a post- implantačných strát a letality embrya/plodu. Navyše, zvýšená incidencia rôznych malformácií vrátane kardiovaskulárnych, bola zaznamenaná v súvislosti s podávaním inhibítorov syntézy prostaglandínov zvieratám počas vývoja orgánov. Napriek tomu, štúdie na zvieratách s dexketoprofenom trometamolom nepreukázali reprodukčnú toxicitu (pozri 5.3). Dexketoprofen trometamol má byť podávaný počas prvého a druhého trimestra gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.

Ak dexketoprofen trometamol užívajú ženy, ktoré plánujú otehotnieť alebo počas 1. a 2. trimestra , dĺžka terapie má byť čo najkratšia a dávkovanie čo najnižšie.


Počas 3. trimestra tehotenstva môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov ovplyvniť plod nasledovne:

 • kardiopulmonálna toxicita (s predčasným uzavretím ductus arteriosus a pľúcnou hypertenziou);

 • renálna dysfunkcia, ktorá môže vyústiť do renálneho zlyhania s oligohydroamniózou;


matku a novorodenca na konci gravidity nasledovne:

 • možné predĺženie krvácania, antiagregačný účinok, ktorý sa môže vyskytnúť aj pri veľmi nízkych dávkach

 • inhibícia sťahov maternice, ktorá môže viesť k oneskorenému alebo predĺženému pôrodu.

Nie je známe, či sa dexketoprofen vylučuje do materského mlieka ľudí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Dexadol môže mať mierne až stredne závažné účinky na schopnosť viesť motorové vozidlá alebo používať stroje vzhľadom na možnosť výskytu závratov a ospalosti.


4.8 Nežiaduce účinky


Informácie o nežiaducich účinkoch z klinických skúšok, u ktorých je aspoň minimálna možnosť súvislosti s dexketoprofenom trometamolom, ako aj nežiaduce účinky z postmarketingových štúdií sú uvedené v tabuľke nižšie, kde sú rozdelené podľa tried orgánových systémov a frekvencie ich výskytu:


Triedy orgánových systémov

Časté

( 1 – 10 %)

Menej časté

(0,1 – 1 %)

Zriedkavé

(0,01 – 0,1 %)

Veľmi zriedkavé / jednotlivé hlásenia

(< 0,01 %)

Poruchy krvi a lymfatického systému

- - -

- - -

- - -

Neutropénia,

trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

- - -

- - -

Laryngeálny edém

Anafylaktická reakcia vrátane anafylaktického šoku

Poruchy metabolizmu a výživy

- - -

- - -

Anorexia

- - -

Psychické poruchy

- - -

Nespavosť,

úzkosť

- - -

- - -

Poruchy nervového systému

- - -

Bolesti hlavy, závraty,

ospalosť

Parestézia,

synkopa

- - -

Poruchy oka

- - -

- - -

- - -

Rozmazané videnie

Poruchy ucha a labyrintu

- - -

Vertigo

- - -

Tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

- - -

Palpitácie

- - -

Tachykardia

Poruchy ciev

- - -

Sčervenanie

Hypertenzia

Hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

- - -

- - -

Bradypnoe

Bronchospazmus,

dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea a/alebo vracanie, abdominálna bolesť, hnačka, dyspepsia

Gastritída, zápcha, sucho v ústach,

flatulencia

Peptický vred, jeho krvácanie alebo perforácia (pozri časť 4.4)

Pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

- - -

- - -

Hepatitída

Poškodenie buniek pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka

Urtikária, akné, zvýšené potenie

Stevensov- Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm), angioneurotický edém, tvárový edém, fotosenzitivita, pruritus

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

- - -

- - -

Bolesť chrbta

- - -

Poruchy obličiek a močových ciest

- - -

- - -

Akútne zlyhanie obličiek,

polyúria

Nefritída alebo nefrotický syndróm

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

- - -

- - -

Menštruačné poruchy, choroby prostaty

- - -

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

- - -

Únava, bolesť, asténia, rigor, celková nevoľnosť

Periférny edém

- - -

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

- - -

- - -

Abnormálny test funkcie pečene


- - -


Gastrointestinálne: Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky sú gastrointestinálne. Najmä u starších pacientov sa môže vyskytnúť peptický vred, perforácia alebo gastrointestinálne krvácanie niekedy s fatálnym koncom (pozri časť 4.4). Po podaní lieku bola hlásená nauzea, vracanie, hnačka, nadúvanie, zápcha, dyspepsia, bolesť brucha, meléna, hemateméza, ulcerózna stomatitída, zhoršenie kolitídy a Crohnovej choroby (pozri časť 4.4). S menšou frekvenciou sa vyskytla gastritída.

V spojitosti s liečbou NSAID bol hlásený edém, hypertenzia a srdcové zlyhanie.

Tak ako po iných NSAID sa môžu vyskytovať nasledovné nežiaduce účinky: aseptická meningitída, ktorá sa môže vyskytnúť najmä u pacientov so systémovým lupus erythematosus alebo zmiešanými ochoreniami spojivových tkanív, hematologické reakcie (purpura, aplastická a hemolytická anémia a zriedkavo agranulocytóza a medulárna hypoplázia).

Bulózne reakcie vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxická epidermálna nekrolýza (veľmi zriedkavo).

Klinické štúdie a epidemiologické prieskumy svedčia o spojení liečby NSAID (najmä vysokými dávkami a dlhodobo) s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarktu myokardu alebo mŕtvice) (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania nie sú známe. Pri podobných liečivách sa príznaky týkajú gastrointestinálneho traktu (vracanie, anorexia, bolesť brucha) a neurologické (ospalosť, závraty, dezorientácia, bolesť hlavy).

Po náhodnom užití prípravku alebo pri užití nadmernej dávky treba hneď začať symptomatickú terapiu podľa klinického stavu pacienta. V prípade, že dospelý alebo dieťa užilo viac ako 5 mg/kg, v priebehu jednej hodiny má sa zvážiť podanie aktívneho uhlia.

Dexketoprofen trometamol môže byť odstránený dialýzou.


5. farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: deriváty kyseliny propiónovej

ATC kód: M01AE17

Dexketoprofen trometamol je trometamínová soľ S-(+)-2-(3-benzoylfenyl) propiónovej kyseliny. Patrí do skupiny nesteroidných antiflogistík s analgetickým, protizápalovým a antipyretickým účinkom (M01AE).

Mechanizmom účinku nesteroidných protizápalových liekov je inhibícia cyklooxygenázy (COX), ktorá má za následok redukciu syntézy prostaglandínov. Predovšetkým je to inhibícia transformácie arachidónovej kyseliny na cyklické endoperoxidy, PGG2a PGH2, ktoré vytvárajú prostaglandíny PGE1, PGE2, PGF2a PGD2, aj prostacyklíny PGI2a tromboxany (TxA2a TxB2). Inhibícia syntézy prostaglandínov môže navyše ovplyvniť iné mediátory zápalu, ako sú kiníny, ktoré môžu pôsobiť nepriamo a ich nepriamy účinok by mohol potenciovať priamy účinok dexketoprofenu.

V štúdiách na zvieratách a u ľudí sa ukázalo, že dexketoprofen je inhibítorom COX-1 a COX-2.

Klinické štúdie, ktoré sa robili na niekoľkých modeloch bolesti, dokázali účinnú analgetickú aktivitu dexketoprofenu trometamolu. V niektorých štúdiách sa zistilo, že analgetický účinok nastupuje 30 minút od aplikácie a pretrváva 4-6 hodín.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní dexketoprofenu trometamolu ľuďom sa maximálna hladina Cmax dosiahne v priemere za 30 minút (v rozsahu 15 až 60 minút).

Hodnota distribučného polčasu je 0,35 h a eliminačného polčasu 1,65 h. Rovnako ako u iných liekov s vysokou väzbou na plazmatické proteíny (99 %), distribučný objem má strednú hodnotu nižšiu ako 0,25 l/kg. Dexketoprofen sa eliminuje najmä glukuronidovou konjugáciou nasledovanou renálnou exkréciou.

Po podaní dexketoprofenu trometamolu sa v moči nachádza len S-(+) enantiomér, čo dokazuje, že u ľudí nedochádza ku konverzii na R-(-) enantiomér.

Vo farmakokinetických štúdiách s opakovaným podávaním sa zistilo, že AUC po poslednej dávke sa nelíši od AUC po podaní jednej dávky, čo dokazuje, že nedochádza k akumulácii lieku.

AUC sa nemení ani vtedy, ak sa liečivo podáva súčasne s jedlom, ale Cmaxdexketoprofenu trometamolu sa znižuje a jeho absorpčná rýchlosť sa spomaľuje (zvýšené Tmax).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V predklinických štúdiách z konvenčných štúdii v oblasti bezpečnej farmakológie, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, reprodukčnej toxicity a imunofarmakológie sa nedokázalo žiadne špeciálne riziko pre človeka. V štúdiách chronickej toxicity na myšiach a opiciach bola hodnota hladiny, pri ktorej sa nepozorujú žiadne účinky (No Observed Adverse Affect Level - NOAEL), 3 mg/kg/deň. Hlavným nežiaducim účinkom, pozorovaným pri vysokých dávkach, boli gastrointestinálne erózie a vredy, ktoré sa vyvinuli v závislosti na dávke.


6. farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu, glycerol palmitostearát, hydroxypropylmetylcelulóza, oxid titaničitý, propylénglykol, makrogol 6000.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálneupozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Pretlačovacie balenie uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety sú balené v blistrovom obale (PVC/Al blister).


Dexadol 12,5 mg tbl - 10, 20, 30, 40, 50 alebo 500 filmom obalených tabliet / balenie

Dexadol 25 mg tbl - 4, 10, 20, 30, 50 alebo 500 filmom obalených tabliet / balenie


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


7. držiteľ rozhodnutia o registrácii


Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg

Luxembursko


8. registračné číslo


Dexadol 12,5 mg tbl: 07/0413/06-S

Dexadol 25 mg tbl: 07/0414/06-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 29.09.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30.04.2007


10. dátum revízie textu


06/2013

14Dexadol 12,5 mg tbl