+ ipil.sk

Dexadol 50 mg/2 ml sol injPríbalový leták

13
Schválený text k rozhodnutiu o zmene , ev. č.: 2010/06282-ZME

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/02551-ZIB

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/01012-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Dexadol50 mg/2 ml sol inj

Injekčný roztok alebo infúzny koncentrát

dexketoprofen trometamol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Dexadola na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Dexadol

3. Ako používať Dexadol

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Dexadol

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Dexadol a na čo sa používaDexadolje liek proti bolesti, ktorý patrí do skupiny liekov nazývanej nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).

Používa sa na symptomatickú liečbu akútnej bolesti strednej až silnej intenzity, ako je bolesť po operácii, pri obličkovej kolike (silná bolesť obličiek) a bolesť v dolnej časti chrbta, ak užívanie tabliet nie je vhodné.
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete DexadolNepoužívajte Dexadola informujte svojho lekára:

- ak ste alergický (precitlivený) na dexketoprofen trometamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú alebo na iné nesteroidné protizápalové lieky;

- ak ste mali astmatické záchvaty, akútnu alergickú nádchu (krátkodobý zápal nosovej sliznice), nosové polypy (výrastky na nosovej sliznici spôsobené alergiou), žihľavku (kožné vyrážky) alebo angioedém (opuch tváre, očí, pier alebo jazyka alebo sťažené dýchanie) alebo sipot v hrudi po užití aspirínu (kyselina acetylsalicylová) alebo iného nesteroidného protizápalového lieku;

- ak máte žalúdočné vredy alebo ste ich už mali v minulosti;

- ak máte alebo ste v minulosti mali krvácanie zo žalúdka alebo čriev v dôsledku predchádzajúceho užívania nesteroidných protizápalových liekov (NSAID);

- ak máte chronické problémy s trávením (napr. zlé trávenie, pálenie záhy) alebo ochorenie čriev s chronickým zápalom (Crohnova choroba alebo vredová kolitída);

- ak trpíte závažným srdcovým zlyhaním, stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie obličiek alebo závažnou poruchou funkcie pečene;

- ak máte poruchu krvácavosti alebo poruchu zrážavosti krvi;

- ak máte alebo ste v minulosti mali astmu;

- ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva alebo dojčíte.Buďte zvlášť opatrný pri používaní Dexadola informujte svojho lekára:


- ak ste v minulosti trpeli chronickým zápalovým ochorením čriev (vredová kolitída, Crohnova choroba);

- ak máte alebo ste v minulosti mali iné problémy so žalúdkom alebo s črevami;

-ak užívate iné lieky, ktoré zvyšujú riziko vzniku žalúdočného vredu alebo krvácania, napr. perorálne (ústami užívané) steroidy, niektoré antidepresíva (typu selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, SSRI), látky, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín ako kyselina acetylsalicylová (aspirín) alebo antikoagulanciá (lieky proti zrážavosti krvi) ako warfarín. V takýchto prípadoch sa poraďte so svojím lekárom skôr ako začnete užívať Dexadol: lekár možno bude chcieť, aby ste užívali ďalší liek na ochranu vášho žalúdka (napr. misoprostol alebo lieky, ktoré zabraňujú tvorbe žalúdočnej kyseliny;

- ak máte problémy so srdcom, prekonali ste mozgovú mŕtvicu alebo si myslíte, že u vás existuje riziko vzniku týchto stavov (napr. ak máte vysoký krvný tlak, cukrovku alebo vysoký cholesterol alebo fajčíte), poraďte sa o vašej liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom; lieky ako Dexadol môžu byť spojené s miernym zvýšením rizika srdcového záchvatu (“infarkt myokardu“) alebo cievnej mozgovej príhody (mŕtvice). Akékoľvek riziko je pravdepodobnejšie pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčané dávkovanie a dĺžku liečby;

- ak ste starší pacient: je pravdepodobnejšie, že môžete trpieť vedľajšími účinkami (pozri časť 4). Ak sa ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov u vás vyskytne, ihneď sa poraďte so svojím lekárom;

- ak trpíte na alergiu alebo ste trpeli na alergiu v minulosti;

- ak trpíte alebo ste v minulosti trpeli problémami s obličkami, pečeňou, alebo so srdcom (vysoký krvný tlak a/alebo zlyhanie srdca), rovnako ako zadržiavaním vody v tele;

- ak užívate diuretiká (lieky na podporu močenia) alebo ak trpíte veľmi zlou hydratáciou a zníženým objemom krvi spôsobeným nadmernou stratou tekutín (napr. zvýšeným močením, hnačkou alebo vracaním);

- ak ste žena a máte problémy s otehotnením (Dexadolmôže znížiť vašu plodnosť, preto neužívajte Dexadol ak plánujete otehotnieť alebo podstupujete testy plodnosti);

- ak ste v prvom alebo druhom trimestri tehotenstva;

- ak trpíte poruchou tvorby krvi a krvných buniek;

- ak máte systémový lupus erythematosus alebo zmiešané ochorenie spojivových tkanív (poruchy imunitného systému, ktoré ovplyvňujú spojivové tkanivo);

- ak máte menej ako 18 rokov.


Iné lieky a Dexadol


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Sú lieky, ktoré sa nemajú užívať súčasne a lieky, pri ktorých je nutná úprava dávky, ak sa užívajú súčasne.

Vždy informujte svojho lekára, zubára alebo lekárnika, ak okrem Dexadol užívate alebo dostávate aj niektorý z nasledujúcich liekov:Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:

 • Kyselina acetylsalicylová (aspirín), kortikosteroidy alebo iné protizápalové lieky

 • Warfarín, heparín alebo iné lieky používané na prevenciu tvorby krvných zrazenín

 • Lítium, používané na liečbu určitých porúch nálad

 • Metotrexát, používaný na liečbu reumatickej artritídy a rakoviny

 • Hydantoíny a fenytoín, používané na liečbu epilepsie

 • Sulfametoxazol, používaný na liečbu bakteriálnych infekcií


Kombinácie vyžadujúce opatrnosť:

 • ACE inhibítory, diuretiká, beta-blokátory a antagonisty angiotenzínu II, používané na liečbu vysokého krvného tlaku a problémov so srdcom

 • Pentoxifylín a oxpentifylín, používané na liečbu chronických žilových vredov

 • Zidovudín, používaný na liečbu vírusových infekcií

 • Aminoglykozidové antibiotiká, používané na liečbu bakteriálnych infekcií

 • Chlórpropamid a glibenklamid, používané na liečbu cukrovky


Vzájomné pôsobenie, ktoré treba starostlivo zvážiť:

 • Chinolónové antibiotiká (napr. ciprofloxacín, levofloxacín), používané na liečbu bakteriálnych infekcií

 • Cyklosporín alebo takrolimus, používané na liečbu ochorení imunitného systému a pri transplantácii orgánov (proti odmietnutiu transplantátu)

 • Streptokináza a iné trombolytiká alebo fibrínolytiká, t.j. lieky používané na rozpad krvných zrazenín

 • Probenecid, používaný na liečbu dny

 • Digoxín, používaný na liečbu chronického srdcového zlyhania

 • Mifepriston, používaný ako abortívum (na ukončenie tehotenstva)

 • Antidepresíva typu selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI)

 • Antiagregačné látky, používané na zníženie zhlukovania krvných doštičiek a tvorby krvných zrazenínAk máte akékoľvek pochybnosti o užívaní iných liekov s Dexadol, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Deti a dospievajúci

Neužívajte Dexadol, ak ste mladší ako 18 rokov.Tehotenstvo a dojčenie

NepoužívajteDexadolpočas tehotenstva alebo ak dojčíte.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom:

 • Oznámte lekárovi, ak ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, pretože Dexadol nemusí byť pre vás vhodný.

 • Nesmiete používať Dexadol, ak dojčíte. Poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Dexadolmôže mierne ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje, vzhľadom na možnosť výskytu vedľajších účinkov liečby ako závraty alebo ospalosť. Ak spozorujetetakéto účinky, neveďte vozidloalebo neobsluhujte stroje, kým príznaky nevymiznú. Poraďte sa so svojím lekárom.


Dôležitá informácia o niektorých zložkách Dexadol

Každá ampulka Dexadol obsahuje 200 mg etanolu, čo zodpovedá 5 ml piva alebo 2,08 ml vína v jednej dávke. Škodlivý pre pacientov trpiacich alkoholizmom. Túto skutočnosť je potrebné vziať do úvahy u tehotných alebo dojčiacich žien, u detí a vysoko rizikových skupín ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, t.j. v podstate “bez obsahu sodíka“.
3. Ako používať Dexadol


Vždy používajte Dexadolpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávka Dexadol, ktorú potrebujete, závisí od typu, závažnosti a dĺžky trvania bolesti. Odporúčaná dávka je zvyčajne 1 ampulka Dexadol(50 mg) každých 8 - 12 hodín. Ak je potrebné, ďalšia dávka sa môže opakovať až po 6 hodinách. V žiadnom prípade neprekračujte celkovú dennú dávku 150 mg Dexadol(3 ampulky).

Injekcie používajte na liečbu len v akútnom období (t.j. nie dlhšie ako dva dni). Ak je to možné, prejdite na liečbu perorálnymi analgetikami (lieky proti bolesti podávané ústami).

Starší pacienti s poškodením funkcie obličiek a pacienti, ktorí majú s problémy s obličkami alebo pečeňou, nemajú prekročiť celkovú dennú dávku 50 mg Dexadol(1 ampulka).Spôsob podávania:

Dexadol sa môže podávať buď intramuskulárne (do svalu) alebo intravenózne (do žily) (odborné podrobnosti sú uvedené v časti 7):Ak sa Dexadolpoužíva intramuskulárne (do svalu), roztok má byť vpichnutý ihneď po jeho natiahnutí z farebnej ampulky do striekačky, pomalým podaním injekcie hlboko do svalu.

Použiť sa má len číry a bezfarebný roztok.Ak použijete viac Dexadol, ako máte

Ak použije príliš veľa tohto lieku, ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi alebo choďte na pohotovosť do vašej najbližšej nemocnice. Nezabudnite si, prosím, vziať so sebou balenie tohto lieku alebo túto písomnú informáciu pre používateľa.


Ak zabudnete použiť Dexadol

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite nasledujúcu pravidelnú dávku tak, ako máte (podľa časti 3 “Ako používať Dexadol“).


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Možné vedľajšie účinky sú uvedené nižšie podľa pravdepodobnosti ich výskytu. Tabuľka uvádza, koľko pacientov môže trpieť týmito vedľajšími účinkami:


Časté

Menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 pacientov

Menej časté

Menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1 zo 1 000 pacientov

Zriedkavé

Menej ako 1 z 1 000, ale viac ako 1 z 10 000 pacientov

Veľmi zriedkavé

Menej ako 1 z 10 000 pacientov, vrátane ojedinelých hláseníČasté vedľajšie účinky:

Nevoľnosť a/alebo vracanie, bolesť v mieste podania injekcie, reakcie v mieste podania, napr. zápal, modriny alebo krvácanie.Menej časté vedľajšie účinky:

Vracanie krvi, nízky krvný tlak, horúčka, rozmazané videnie, závraty, ospalosť, poruchy spánku, bolesť hlavy, anémia (chudokrvnosť), bolesť brucha, zápcha, problémy s trávením, hnačka, sucho v ústach, sčervenanie, vyrážka, dermatitída (zápal kože), svrbenie, zvýšené potenie, únava, bolesť, pocit chladu.Zriedkavé vedľajšie účinky:

Žalúdočný (peptický) vred, krvácanie z peptického vredu alebo perforácia (prederavenie) žalúdka, vysoký krvný tlak, mdloby, veľmi spomalené dýchanie, zápal povrchovej žily v dôsledku krvnej zrazeniny (povrchová tromboflebitída), izolovaná srdcová akcia (extrasystola), zrýchlenie srdcovej činnosti, periférny opuch (končatín), opuch hrtana, abnormálne pocity, pocit horúčky a triašky, zvonenie v ušiach (tinnitus), svrbivá vyrážka, žltačka, akné, bolesť chrbta, bolesť obličiek, časté močenie, poruchy menštruácie, poruchy prostaty, stuhnutosť svalov, stuhnutosť kĺbov, kŕče svalov, abnormálne výsledky pečeňových funkčných testov (krvné testy), zvýšenie hladiny cukru v krvi (hyperglykémia), zníženie hladiny cukru v krvi (hypoglykémia), zvýšenie triglyceridov v krvi (hypertriglyceridémia), prítomnosť ketolátok v moči (ketonúria), bielkoviny v moči (proteinúria), poškodenie pečeňových buniek (hepatitída), akútne zlyhanie obličiek.Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:

Anafylaktická reakcia (reakcia z precitlivenosti, ktorá môže tiež viesť ku kolapsu), otvorené rany na koži, v ústach, v očiach a v oblasti genitálií (Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm), opuch tváre alebo opuch pier a hrdla (angioedém), ťažkosti s dýchaním spôsobené zúžením dýchacích ciest (bronchospazmus), dýchavičnosť, zápal pankreasu (podžalúdkovej žľazy), reakcie kožnej precitlivenosti a precitlivenosť kože na svetlo, poškodenie obličiek, zníženie počtu bielych krviniek (neutropénia), zníženie počtu krvných doštičiek (trombocytopénia).Ihneď oznámte svojmu lekárovi, ak spozorujete výskyt vedľajších účinkov týkajúcich sa žalúdka alebo čreva na začiatku liečby (napr. bolesť žalúdka, pálenie záhy alebo krvácanie), ak ste v minulosti trpeli podobnými vedľajšími účinkami spôsobenými dlhodobým užívaním protizápalových liekov a najmä ak ste starší pacient.Ak spozorujete výskyt kožnej vyrážky alebo akékoľvek ranky na sliznici v ústach alebo akékoľvek príznaky alergie, ihneď ukončite užívanie Dexadol.Počas liečby nesteroidnými protizápalovými liekmi bolo hlásené zadržiavanie vody v tele a opuch (najmä členkov a nôh), zvýšený krvný tlak a zlyhanie srdca.Lieky ako Dexadolmôžu byť spojené s miernym zvýšením rizika srdcového záchvatu ("infarkt myokardu") alebo mozgovej príhody (mŕtvice).U pacientov s poruchami imunitného systému, ktoré postihujú spojivové tkanivá (systémový lupus erythematosus alebo zmiešané ochorenie spojivových tkanív), môžu protizápalové lieky zriedkavo spôsobiť horúčku, bolesť hlavy a stuhnutosť v zadnej časti krku.Ihneď oznámte svojmu lekárovi, ak sa počas používania Dexadolobjavia príznaky infekcie alebo ak sa zhoršia.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať DexadolTento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na ampulke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.Ampulky uchovávajte v škatuľke, aby boli chránené pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že roztok nie je číry a bezfarebný alebo spozorujete zmeny poškodenia (napr. keď obsahuje čiastočky). Dexadol injekčný roztok alebo infúzny koncentrát je iba pre jednorazové použitie a má sa spotrebovať okamžite po otvorení. Akékoľvek nespotrebované množstvo lieku zlikvidujte.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo každá 2 ml ampulka Dexadol obsahuje


Liečivo je dexketoprofen trometamol (73,8 mg), čo zodpovedá 50 mg dexketoprofenu.

Ďalšie zložky sú alkohol (etanol), chlorid sodný, hydroxid sodný a voda pre injekcie.


Ako vyzerá Dexadol a obsah balenia


Dexadolje injekčný roztok alebo infúzny koncentrát.

Je dostupný v baleniach s 1, 5, 6, 10, 20, 50 alebo 100 ampulkami z farebného skla typu I, každá ampulka obsahuje 2 ml číreho a bezfarebného roztoku.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxemburg

LuxemburskoVýrobca:

Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.

Via Sette Santi, 3

50131 Florencia

Taliansko


alebo


Alfa Wassermann S.p.A.

Via Enrico Fermi, 1

65020 Alanno (Pescara)

Taliansko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Španielsko (RMS)

Ketesse

Taliansko

Ketesse

Rakúsko

Ketesse

Lotyšsko

Dolmen

Belgicko

Ketesse

Litva

Dolmen

Cyprus

Nosatel

Luxembursko

Ketesse

Česká republika

Dexoket

Malta

Keral

Dánsko

Ketesse

Nórsko

Ketesse

Estónsko

Dolmen

Poľsko

Dexak

Fínsko

Ketesse

Portugalsko

Ketesse

Francúzsko

Ketesse

Slovenská republika

Dexadol

Nemecko

Sympal

Slovinsko

Menadex

Grécko

Nosatel

Švédsko

Ketesse

Maďarsko

Ketodex forte

Holandsko

Stadium

Island

KetesseÍrsko

Keral
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2013.
7. Informácie pre zdravotníckych pracovníkov


Intravenózne podanie

Intravenózna infúzia:obsah jednej ampulky (2 ml) Dexadol sa má rozriediť v objeme 30 až 100 ml fyziologického roztoku, 5 % glukózového alebo Ringerovho laktátového roztoku. Nariedený roztok sa podáva ako pomalá intravenózna infúzia po dobu 10-30 min. Roztok musí byť vždy chránený pred prirodzeným denným svetlom.

Intravenózny bolus:ak je to nutné, obsah jednej ampulky (2 ml) Dexadol môže byť podaný ako pomalý intravenózny bolus, nie kratšie ako 15 sekúnd.

Dexadol je kontraindikovaný pre neuraxiálne (intratekálne alebo epidurálne) podanie, pretože obsahuje etanol.


Inštrukcie na zaobchádzanie s liekom:

Ak sa Dexadol podáva ako intravenózny bolus, roztok sa má podať okamžite po vyňatí z farebnej ampulky.

Pre podanie v intravenóznej infúzii sa má roztok rozrieďovať asepticky a chrániť pred prirodzeným denným svetlom.

Má byť použitý len bezfarebný a číry roztok.


Kompatibility:


Dexadol sa ukázal ako kompatibilný pri zmiešavaní v malých objemoch (napr. v striekačke) s injektovateľnými roztokmi heparínu, lidokaínu, morfínu a teofylínu.


Dexadol rozriedený v objeme 100 ml fyziologického alebo glukózového roztoku sa ukázal byť kompatibilným s týmito liekmi: dopamín, heparín, hydroxyzín, lidokaín, morfín, petidín a teofylín.


Nebola zistená žiadna absorpcia účinnej látky, keď rozriedený Dexadol infúzny koncentrát bol skladovaný v plastických vakoch alebo aplikačných zariadeniach z etylvinylacetátu (EVA), propionátu celulózy (CP), polyetylénu nízkej hustoty (LDPE) a polyvinylchloridu (PVC).


Dexadol 50 mg/2 ml sol inj

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2010/06282


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. názov lieku


Dexadol50 mg/2 ml sol inj

injekčný roztok alebo infúzny koncentrát


2. kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Každá ampulka (2 ml) obsahuje: dexketoprofen 50 mg (ako dexketoprofen trometamol). Každý 1 ml injekčného roztoku obsahuje 25 mg dexketoprofenu (ako dexketoprofen trometamol) a pomocné látky: 100 mg etanolu (96 %) a 4 mg chloridu sodného.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. lieková forma


Injekčný roztok alebo infúzny koncentrát.

Číry a bezfarebný roztok.

pH (6,5 - 8,5)

Osmolarita (270 - 328 mOsmol/l)


4. klinické údaje


 1. Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba akútnej bolesti strednej až silnej intenzity, ak perorálne užívanie nie je vhodné, ako sú pooperačné bolesti, renálna kolika a bolesť v dolnej časti chrbta.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí


Odporúčaná dávka je 50 mg každých 8 - 12 hodín. Ak je to potrebné, ďalšia dávka sa môže opakovať až po 6 hodinách. Celková denná dávka nemá prekročiť 150 mg.

Dexadol je určený na krátkodobé užívanie a liečba musí byť limitovaná na obdobie pretrvávania akútnych symptómov (nie viac ako 2 dni). Liečba sa má pacientom zmeniť na perorálnu analgetickú liečbu hneď, ako je to možné.

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4).


V prípade pooperačnej bolesti strednej až silnej intenzity, môže byť Dexadolpodávaný u dospelých v kombinácii s opioidnými analgetikami, ak je to indikované, v rovnakých odporúčaných dávkach (pozri časť 5.1).


Starší pacienti


U starších pacientov nie je vo všeobecnosti potrebná žiadna úprava dávkovania. Vzhľadom na fyziologický pokles renálnej funkcie u starších pacientov sa u nich odporúča nižšia dávka v prípade mierne zhoršenej renálnej funkcie: celková denná dávka 50 mg (pozri časť 4.4).


Poruchy funkcie pečene:

U pacientov s mierne až stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 5 - 9) sa má dávka znížiť na celkovú dennú dávku 50 mg a je potrebné starostlivo monitorovať hepatálne funkcie (pozri časť 4.4).

Dexadol sa nemá používať u pacientov so závažnou hepatálnou dysfunkciou (Childovo-Pughovo skóre 10 - 15) (pozri časť 4.3).


Poruchy funkcie obličiek:

U pacientov s miernou poruchou renálnej funkcie (klírens kreatinínu 50 - 80 ml/min) sa má dávka znížiť na celkovú dennú dávku 50 mg (pozri časť 4.4). Dexadol sa nemá používať u pacientov so stredne závažnou až závažnou obličkovou dysfunkciou (klírens kreatinínu < 50 ml/min.) (pozri časť 4.3).


Spôsob podávania


Dexadol sa môže podávať buď intramuskulárne alebo intravenózne:

- Intramuskulárne podanie: obsah jednej ampulky (2 ml) Dexadol sa má podávať pomalým podaním injekcie hlboko do svalu.

- Intravenózne podanie:

- Intravenózna infúzia: zriedený roztok, pripravený podľa popisu v časti 6.6, sa má podávať ako pomalá intravenózna infúzia s trvaním 10 - 30 minút. Roztok sa musí vždy chrániť pred denným svetlom.

- Intravenózny bolus: ak je to potrebné, obsah jednej ampulky (2 ml) Dexadol sa môže podať pomalým intravenóznym bolusom po dobu nie menej ako 15 sekúnd.


Inštrukcie pre manipuláciu s liekom:

Keď sa Dexadolaplikuje intramuskulárne alebo ako intravenózny bolus, roztok sa má podať okamžite po jeho natiahnutí do injekčnej striekačky z farebnej ampulky (pozri tiež časti 6.2 a 6.6).

Pri aplikovaní ako intravenózna infúzia sa má roztok asepticky rozriediť a chrániť pred denným svetlom (pozri tiež časti 6.3 a 6.6).


4.3 Kontraindikácie


Dexadol sa nesmie podávať v nasledujúcich prípadoch:

 • pacientom s precitlivenosťou na dexketoprofen, na iné NSAID alebo na ktorúkoľvek z

pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • pacientom, u ktorých liečivá s podobným účinkom (napr. kyselina acetylsalicylová a iné NSAID) vyvolali záchvaty astmy, bronchospazmus, akútnu rinitídu alebo spôsobili nosové polypy, urtikáriu alebo angioneurotický edém,

 • pacientom s aktívnym alebo suspektným peptickým vredom/hemorágiou alebo s rekurentným peptickým vredom/hemorágiou v anamnéze (dve alebo viac samostatných epizód potvrdenej ulcerácie alebo krvácania) alebo s chronickou dyspepsiou,

 • pacientom s gastrointestinálnym krvácaním alebo iným aktívnym krvácaním alebo poruchou zrážavosti krvi,

 • pacientom s gastrointestinálnym krvácaním alebo perforáciou v anamnéze, ktoré súviseli s predchádzajúcou terapiou NSAID,

 • pacientom s Crohnovou chorobou alebo ulceratívnou kolitídou,

 • pacientom s bronchiálnou astmou v anamnéze,

 • pacientom so závažným zlyhávaním srdca,

 • pacientom so stredne závažnou až závažnou dysfunkciou obličiek (klírens kreatinínu < 50

 • ml/min),

 • pacientom so závažným poškodením funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 10 - 15),

 • pacientom s hemoragickou diatézou a s inými koagulačnými poruchami,

 • počas tretieho trimestra gravidity a počas laktácie (pozri časť 4.6).


Dexadol je kontraindikovaný pre neuroaxiálnu (intratekálnu alebo epidurálnu) aplikáciu vzhľadom na jeho obsah etanolu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Bezpečné použitie u detí a dospievajúcich nebolo stanovené.

U pacientov, ktorí majú v anamnéze alergické ochorenia, je nutné podávať liek s opatrnosťou.

Je potrebné sa vyhnúť súbežnému podávaniu Dexadol s inými NSAID, vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2.


Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.2 a gastrointestinálne a kardiovaskulárne riziká uvedené nižšie).


Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť fatálne, boli hlásené pre všetky NSAID kedykoľvek počas liečby s alebo bez varovných symptómov alebo predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointestinálnych príhod. Ak sa u pacientov užívajúcich Dexadol vyskytne gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia, liečbu treba ukončiť.

Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie alebo perforácie je vyššie so zvyšujúcimi sa dávkami NSAID u pacientov s vredom v anamnéze, hlavne ak bol skomplikovaný hemorágiou alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších pacientov.

U starších pacientov je zvýšený výskyt nežiaducich reakcií na NSAID, najmä gastrointestinálneho krvácania a perforácie, ktoré môžu byť fatálne (pozri časť 4.2). U týchto pacientov sa má liečba začať s najnižšou možnou dávkou.

NSAID sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s anamnézou gastrointestinálnych ochorení (ulceratívna kolitída, Crohnova choroba), pretože ich stav sa môže zhoršiť (pozri časť 4.8).

Ako u všetkých NSAID, je potrebné preveriť akúkoľvek anamnézu ezofagitídy, gastritídy a/alebo peptického vredu, aby sa zabezpečilo ich úplné doliečenie ešte pred začatím liečby

dexketoprofen trometamolom. Pacientov s gastrointestinálnymi symptómami alebo s

gastrointestinálnym ochorením v anamnéze je potrebné sledovať, či u nich nedochádza k tráviacim poruchám, hlavne ku gastrointestinálnemu krvácaniu.

U týchto pacientov sa má zvážiť kombinovaná liečba ochrannými látkami (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) a tiež u pacientov, ktorí vyžadujú súbežnú liečbu nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej (aspirín) alebo inými liekmi, ktoré môžu zvyšovať gastrointestinálne riziko (pozri nižšie a časť 4.5).

Pacienti, u ktorých sa v minulosti vyskytla gastrointestinálna toxicita, najmä ak sú starší, majú hlásiť akékoľvek nezvyčajné abdominálne príznaky (najmä gastrointestinálne krvácanie) obzvlášť na začiatku liečby.


Opatrnosť je potrebná u pacientov užívajúcich súbežne lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko ulcerácie alebo krvácania ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako je warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu alebo lieky proti zrážavosti krvi ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).


Všetky neselektívne NSAID môžu inhibovať zrážanie krvných doštičiek a predĺžiť dobu krvácania inhibovaním syntézy prostaglandínu. Súbežné podávanie dexketoprofen trometamolu a profylaktických dávok nízkomolekulových heparínov v postoperačnom období bolo skúmané v kontrolovaných klinických štúdiách a nebol pozorovaný žiadny účinok na koagulačné parametre.

Napriek tomu, pacienti, ktorí dostávajú terapiu, ktorá interferuje s hemostázou ako je warfarín alebo iné kumaríny alebo heparíny, majú byť starostlivo monitorovaní, ak je im podávaný dexketoprofen trometamol (pozri časť 4.5).

Vhodné monitorovanie a poradenstvo je potrebné u pacientov s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným kongestívnym srdcovým zlyhaním v anamnéze, pretože v súvislosti s terapiou NSAID bola hlásená retencia tekutín a edém.


Klinické štúdie a epidemiologické údaje naznačujú, že užívanie niektorých NSAID (hlavne pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe) môže byť spojené s miernym zvýšením rizika vzniku arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo mozgová príhoda). Nie sú dostatočné údaje na vylúčenie tohto rizika pri podávaní dexketoprofen trometamolu.


Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym zlyhaním srdca, diagnostikovanou ischemickou chorobou srdca, periférnym arteriálnym ochorením a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením majú byť liečení dexketoprofen trometamolom len po starostlivom zvážení. Podobné zváženia je nevyhnutné urobiť pred začatím dlhodobej liečby u pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenia (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).


Veľmi zriedkavo, v spojitosti s užívaním NSAID, boli hlásené závažné kožné reakcie, niektoré z nich fatálne, vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy (pozri časť 4.8). Zdá sa, že najväčšie riziko vzniku týchto reakcií je u pacientov na začiatku liečby, nástup týchto reakcií sa vo väčšine prípadov vyskytuje počas prvého mesiaca terapie. Pri prvom objavení kožnej vyrážky, lézií na slizniciach alebo akýchkoľvek iných príznakov hypersenzitivity sa má Dexadolvysadiť.

Rovnako ako u všetkých NSAID sa môže zvýšiť hladina dusíka močoviny a kreatinínu v plazme.


Ako u iných inhibítorov syntézy prostaglandínov, liečba môže byť spojená s nežiaducimi účinkami na renálny systém, čo môže viesť ku glomerulárnej nefritíde, intersticiálnej nefritíde, renálnej papilárnej nekróze, nefrotickému syndrómu a akútnemu renálnemu zlyhaniu.


Rovnako ako iné NSAID, aj dexketoprofen môže spôsobiť prechodné mierne zvýšenie niektorých parametrov funkcie pečene a tiež významné zvýšenia SGOT a SGPT. V prípade relevantného zvýšenia týchto parametrov sa musí liečba ukončiť.

Opatrnosť je nutná u pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek, rovnako ako u pacientov s hypertenziou a/alebo srdcovým zlyhaním v anamnéze. U týchto pacientov môže užívanie NSAID vyvolať poškodenie renálnych funkcií, retenciu tekutín a edém. Opatrnosť je potrebná aj u pacientov liečených diuretikami alebo u pacientov, u ktorých je pravdepodobnosť vzniku hypovolémie, pretože existuje zvýšené riziko vzniku nefrotoxicity. Osobitná opatrnosť je potrebná u pacientov so srdcovým ochorením v anamnéze, hlavne u tých, u ktorých sa vyskytli epizódy srdcového zlyhania, pretože u nich existuje zvýšené riziko srdcového zlyhania.

U starších pacientov je vyššia pravdepodobnosť poškodenia renálnych, kardiovaskulárnych alebo hepatálnych funkcií (pozri časť 4.2).


Dexadol sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s poruchami krvotvorby, systémovým lupus erythematosus alebo zmiešaným ochorením spojivového tkaniva.


Rovnako ako iné NSAID, dexketoprofen môže maskovať symptómy infekčných ochorení. V ojedinelých prípadoch bolo popísané zhoršenie infekcie mäkkých tkanív v časovej súvislosti s podávaním NSAID. Preto sa odporúča pacientom, aby sa pri prejavoch výskytu bakteriálnej infekcie alebo zhoršenia stavu počas liečby ihneď poradili s lekárom.


Rovnako ako pri iných NSAID, užívanie dexketoprofen trometanolu môže zhoršiť plodnosť žien a neodporúča sa u žien, ktoré sa pokúšajú otehotnieť. U žien, ktoré majú problémy s otehotnením alebo ktoré sa podrobujú vyšetrovaniu neplodnosti, sa má zvážiť ukončenie liečby dexketoprofen trometamolom.

Dexketoprofen sa nemá používať počas prvého a druhého trimestra gravidity, pokiaľ to nie je vyslovene nevyhnutné.


Každá ampulka Dexadol obsahuje 200 mg etanolu, čo zodpovedá 5 ml piva alebo 2,08 ml vína v jednej dávke.

Škodlivý pre pacientov trpiacich alkoholizmom.

Túto skutočnosť je potrebné vziať do úvahy u tehotných alebo dojčiacich žien, u detí a vysoko rizikových skupín ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, t.j. v podstate “bez obsahu sodíka“.


 1. Liekové a iné interakcie


Nasledujúce interakcie platia všeobecne pre nesteroidné protizápalové lieky (NSAID):


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:

 • Iné NSAID, vrátane vysokých dávok salicylátov ( 3 g/deň): podanie niekoľkých NSAID súbežne môže zvýšiť riziko gastrointestinálnych vredov a krvácania prostredníctvom synergického účinku.

 • Antikoagulanciá: NSAID môžu zvýšiť účinky antikoagulancií ako je warfarín (pozri časť 4.4) v dôsledku výrazného viazania dexketoprofenu na plazmatické bielkoviny a inhibície funkcie krvných doštičiek a poškodenia gastroduodenálnej sliznice. Ak sa nedá predísť tejto kombinácii, je potrebné starostlivé klinické sledovanie a monitorovanie laboratórnych hodnôt.

 • Heparíny: zvýšené riziko krvácania (následkom inhibície funkcie krvných doštičiek a poškodenia gastroduodenálnej sliznice). Ak sa nedá predísť tejto kombinácii, je potrebné starostlivé klinické sledovanie a monitorovanie laboratórnych hodnôt.

 • Kortikosteroidy: zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania (pozri časť 4.4).

 • Lítium (popísané s niekoľkými NSAID): NSAID zvyšujú hladinu lítia v krvi, ktorá môže dosiahnuť toxické hodnoty (zníženie renálnej exkrécie lítia). Tento parameter sa preto musí monitorovať na začiatku terapie, počas úpravy liečby a pri ukončení liečby dexketoprofenom.

 • Metotrexát, používaný pri vysokých dávkach 15 mg/týždeň alebo vyšších: zvýšená hematologická toxicita metotrexátu, pretože protizápalové liečivá vo všeobecnosti znižujú jeho renálny klírens.

 • Hydantoíny a sulfónamidy: toxické účinky týchto liečiv sa môžu zvýšiť.


Kombinácie, ktoré vyžadujú opatrnosť:

 • Diuretiká, ACE inhibítory, antibakteriálne aminoglykozidy a antagonisty receptorov angiotenzínu II: dexketoprofenom môže znížiť účinok diuretík a iných antihypertenzív. U niektorých pacientov so zníženou renálnou funkciou (napr. u dehydrovaných pacientov alebo starších pacientov so zníženou renálnou funkciou) môže súbežné podávanie látok, ktoré inhibujú cyklo-oxygenázu a ACE inhibítorov, antagonistov receptorov angiotenzínu II alebo antibakteriálnych aminoglykozidov spôsobiť ďalšie zhoršenie renálnej funkcie, ktoré je zvyčajne reverzibilné. Pri kombinovanej liečbe dexketoprofenom a diuretikami je nevyhnutné zabezpečiť adekvátnu hydratáciu pacienta a monitorovanie jeho renálnych funkcií na začiatku terapie (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

 • Metotrexát, užívaný v nízkych dávkach, menej ako 15 mg/týždeň: zvýšená hematologická toxicita metotrexátu znížením jeho renálneho klírensu protizápalovými látkami. Počas prvých týždňov liečby s takouto kombináciou je potrebné týždenne monitorovať krvný obraz. Zvýšený dohľad je potrebný u pacientov aj s miernym poškodením renálnych funkcií, rovnako ako u starších pacientov.

 • Pentoxifylín: zvýšené riziko krvácania. Potrebné zvýšené klinické monitorovanie a častejšia kontrola doby krvácania.

 • Zidovudín: riziko zvýšenej toxicity na erytrocyty v dôsledku pôsobenia na retikulocyty, so závažnou anémiou vyskytujúcou sa jeden týždeň po začatí terapie NSAID. Kontrola celkového krvného obrazu a počtu retikulocytov je nutná v priebehu prvého až druhého týždňa po začiatku terapie s NSAID.

 • Sulfonylurea: NSAID môžu zvyšovať hypoglykemický účinok derivátov sulfonylurey vytesnením z väzobných miest na plazmatických proteínoch.


Kombinácie, ktoré je potrebné zvážiť:

 • Beta-blokátory: terapia NSAID môže znížiť ich antihypertenzný účinok inhibíciou syntézy prostaglandínov.

 • Cyklosporín a takrolimus: NSAID môžu zvýšiť nefrotoxicitu v dôsledku účinkov sprostredkovaných renálnymi prostaglandínmi. Počas kombinovanej terapie sa musia sledovať renálne funkcie.

 • Trombolytiká: zvýšené riziko krvácania.

 • Lieky proti zhlukovaniu krvných doštičiek a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI): zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).

 • Probenecid: plazmatická koncentrácia dexketoprofenu môže byť zvýšená; táto interakcia môže byt spôsobená inhibičným mechanizmom na mieste renálnej tubulárnej sekrécie a pri konjugácii glukuronidov a vyžaduje úpravu dávky dexketoprofenu.

 • Srdcové glykozidy: NSAID môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu glykozidov.

 • Mifepriston: vzhľadom na teoretické riziko, že inhibítory syntetázy prostaglandínu môžu zmeniť účinnosť mifepristonu, NSAID sa nemajú používať 8 - 12 dní po podaní mifepristonu.

 • Chinolónové antibiotiká: údaje zo štúdií na zvieratách ukazujú, že vysoké dávky chinolónov v kombinácii s NSAID môžu zvýšiť riziko vzniku kŕčov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Dexadol je počas tretieho trimestra gravidity a laktácie kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Gravidita

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže negatívne ovplyvniť graviditu a/alebo vývin embrya/plodu. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratu a srdcových malformácií a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov na začiatku gravidity. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií bolo zvýšené z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Zdá sa, že riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou terapie. U zvierat podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov malo za následok zvýšenie pre- a post- implantačných strát a letality embrya/plodu. Navyše, zvýšený výskyt rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych, bol hlásený v súvislosti s podávaním inhibítorov syntézy prostaglandínov zvieratám počas obdobia organogenézy. Napriek tomu, štúdie na zvieratách s dexketoprofen trometamolom nepreukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Dexketoprofen trometamol nemá byť podávaný počas prvého a druhého trimestra gravidity, pokiaľ to nie je vyslovene nevyhnutné.

Ak dexketoprofen trometamol užívajú ženy, ktoré sa pokúšajú otehotnieť alebo počas prvého a druhého trimestra gravidity, dávka má byť čo najnižšia a dĺžka terapie čo najkratšia ako je len možné.


Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod:

 • kardiopulmonálnej toxicite (s predčasným uzavretím ductus arteriosus a pľúcnou hypertenziou);

 • renálnej dysfunkcii, ktorá môže vyústiť do renálneho zlyhania s oligohydroamniózou;


matku a novorodenca na konci gravidity:

 • možnému predĺženiu doby krvácania, antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť aj pri veľmi nízkych dávkach

 • inhibícii sťahov maternice, čo môže viesť k oneskorenému alebo predĺženému pôrodu.


Nie je známe, či sa dexketoprofen u ľudí vylučuje do materského mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Dexadol môže mať mierne alebo stredne závažný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje vzhľadom na možnosť výskytu závratov alebo ospalosti.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky, ktoré boli hlásené v klinických štúdiách, že majú aspoň možnú súvislosť s dexketoprofenom trometamolom, ako aj nežiaduce účinky hlásené z postmarketingových skúseností s Dexadol,50 mg/2 ml sol inj sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, kde sú rozdelené podľa tried orgánových systémov a frekvencie ich výskytu:


Triedy orgánových systémov

Časté

(≥1/100 až <1/10)

Menej časté

(≥1/1000 až <1/100)

Zriedkavé

(≥1/10000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10000) / jednotlivé hlásenia


Poruchy krvi a lymfatického systému

- - -

Anémia

- - -

Neutropénia,

trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

- - -

- - -

Opuch hrtana

Anafylaktická reakcia, vrátane anafylaktického šoku

Poruchy metabolizmu a výživy

- - -

- - -

Hyperglykémia, hypoglykémia, hypertriglyceridémia, anorexia

- - -

Psychické poruchy

- - -

Nespavosť

- - -

- - -

Poruchy nervového systému

- - -

Bolesť hlavy, závraty, ospalosť

Parestézia,

synkopa

- - -

Poruchy oka

- - -

Rozmazané videnie

- - -

- - -

Poruchy ucha a labyrintu

- - -

- - -

Tinnitus

- - -

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

- - -

- - -

Extrasystola, tachykardia

- - -

Poruchy ciev

- - -

Hypotenzia, sčervenanie

Hypertenzia,

povrchová tromboflebitída

- - -

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

- - -

- - -

Bradypnoe

Bronchospazmus,

dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea, vracanie


Abdominálna bolesť, dyspepsia, hnačka, zápcha, hemateméza,

sucho v ústach

Peptický vred, krvácanie peptického vredu alebo perforácia peptického vredu (pozri časť 4.4)

Pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

- - -

- - -

Hepatitída, žltačka

Poškodenie buniek pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Dermatitída, pruritus, vyrážka, zvýšené potenie

Žihľavka, akné

Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm), angioedém, edém tváre, fotosenzitívne reakcie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

- - -

- - -

Stuhnutosť svalov, stuhnutosť kĺbov, svalové kŕče, bolesť chrbta

- - -

Poruchy obličiek a močových ciest

- - -

- - -

Akútne renálne zlyhanie, polyúria, renálna bolesť, ketonúria, proteinúria

Nefritída alebo nefrotický syndróm

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

- - -

- - -

Menštruačné poruchy, poruchy prostaty

- - -

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Bolesť v mieste aplikácie injekcie,

reakcia v mieste podania injekcie, vrátane zápalu, modrín alebo krvácania

Pyrexia, únava, bolesť, pocit chladu

Rigor, periférny edém

- - -

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia

- - -

- - -

Abnormálne výsledky testov funkcie pečene


- - -


Gastrointestinálne:Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky sú gastrointestinálne. Najmä u starších pacientov sa môže vyskytnúť peptický vred, perforácia alebo gastrointestinálne krvácanie, niekedy s fatálnym koncom (pozri časť 4.4). Po podaní lieku bola hlásená nauzea, vracanie, hnačka, nadúvanie, zápcha, dyspepsia, bolesť brucha, meléna, hemateméza, ulceratívna stomatitída, zhoršenie kolitídy a Crohnovej choroby (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pre používaní). Menej často sa vyskytla gastritída.

V spojitosti s liečbou NSAID bol hlásený edém, hypertenzia a srdcové zlyhanie.

Tak ako u iných NSAID sa môžu vyskytnúť nasledovné nežiaduce účinky: aseptická meningitída, ktorá sa môže vyskytnúť najmä u pacientov so systémovým lupus erythematosus alebo zmiešanými ochoreniami spojivových tkanív; hematologické reakcie (purpura, aplastická a hemolytická anémia, zriedkavo agranulocytóza a medulárna hypoplázia).


Bulózne reakcie, vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxická epidermálna nekrolýza (veľmi zriedkavo).


Klinické štúdie a epidemiologické údaje naznačujú, že užívanie niektorých NSAID (najmä pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe) môže byť spojené s miernym zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarktu myokardu alebo mŕtvice) (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy predávkovania nie sú známe. Podobné lieky spôsobili gastrointestinálne ťažkosti (vracanie, anorexia, bolesť brucha) a neurologické poruchy (ospalosť, závrat, dezorientácia, bolesť hlavy).

Po náhodnom užití alebo podaní nadmernej dávky treba ihneď začať symptomatickú terapiu podľa klinického stavu pacienta.

Dexketoprofen trometamol môže byť odstránený dialýzou.


5. farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: deriváty kyseliny propiónovej, ATC kód: M01AE17.


Dexketoprofen trometamol je trometamínová soľ S-(+)-2-(3-benzoylfenyl) propiónovej kyseliny, analgetikum, protizápalový a antipyretický liek, ktorý patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liekov (M01AE).


Mechanizmus účinku

Mechanizmus účinku nesteroidných protizápalových liekov súvisí so znížením syntézy prostaglandínov inhibíciou cyklooxygenázy. Predovšetkým je to inhibícia transformácie arachidónovej kyseliny na cyklické endoperoxidy, PGG2a PGH2, ktoré vytvárajú prostaglandíny PGE1, PGE2, PGF2a PGD2a tiež prostacyklíny PGI2a tromboxany (TxA2a TxB2). Inhibícia syntézy prostaglandínov môže navyše ovplyvniť iné mediátory zápalu ako sú kiníny, ktoré môžu pôsobiť nepriamo a ich nepriamy účinok by mohol potenciovať priamy účinok dexketoprofenu.


V štúdiách na zvieratách a u ľudí sa ukázalo, že dexketoprofen je inhibítorom COX-1 a COX-2 aktivity.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Klinické štúdie, ktoré sa robili na niekoľkých modeloch bolesti, dokázali účinnú analgetickú aktivitu dexketoprofen trometamolu.

Analgetický účinok intramuskulárne a intravenózne podaného dexketoprofen trometamolu v manažmente strednej až závažnej bolesti bol skúmaný v niekoľkých chirurgických modeloch bolesti (ortopedické a gynekologicko - brušné chirurgické zákroky) ako aj u svalovo-kostrovej bolesti (model akútnej bolesti v dolnej časti chrbta) a u renálnej koliky.

V uskutočnených štúdiách bol nástup analgetického účinku rýchly a pík analgetického účinku sa dosiahol do prvých 45 minút. Trvanie analgetického účinku po podaní 50 mg dexketoprofenu je zvyčajne 8 hodín.


Klinické štúdie v manažmente pooperačnej bolesti preukázali, že keď sa Dexadol používal v kombinácii s opioidmi, významne znížil spotreba opioidu. V štúdiách pooperačnej bolesti, v ktorých pacienti dostávali morfium pomocou pacientom riadeného analgetického zariadenia, pacienti liečení dexketoprofenom požadovali významne menej morfínu (menej o 30 - 45 %) než pacienti v skupine s placebom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po intramuskulárnom podaní dexketoprofen trometamolu ľuďom sa maximálna hladina Cmax dosiahne v priemere za 20 minút (v rozsahu 10 až 45 minút). Pre jednorazové dávky 25 až 50 mg sa ukázalo, že pri intramuskulárnej aj intravenóznej aplikácii je plocha pod krivkou AUC úmerná dávke.


Vo farmakokinetických štúdiách s opakovaným podávaním sa zistilo, že Cmaxa AUC po poslednom intramuskulárnom alebo intravenóznom podaní sa nelíšili od hodnôt, získaných po jednorazovej dávke, čo ukazuje, že nedochádza k akumulácii lieku.


Rovnako ako u iných liekov s vysokou väzbou na plazmatické proteíny (99 %), distribučný objem má strednú hodnotu nižšiu ako 0,25 l/kg. Hodnota distribučného polčasu bola približne 0,35 hod a eliminačného polčasu v rozmedzí 1 – 2,7 hod. Dexketoprofen sa eliminuje hlavne glukuronidovou konjugáciou, následne sa vylučuje obličkami.

Po podaní dexketoprofen trometamolu sa v moči nachádza len S-(+) enantiomér, čo dokazuje, že u ľudí nedochádza ku konverzii na R-(-) enantiomér.


U zdravých starších dobrovoľníkov (65 rokov a starší) bola expozícia významne vyššia než u mladých dobrovoľníkov po jednorazových a opakovaných perorálnych dávkach (do 55 %), zatiaľ čo žiaden štatisticky významný rozdiel nebol v maximálnych koncentráciách a v dobe dosiahnutia maximálnej koncentrácie. Stredný eliminačný polčas bol predĺžený po jednorazovej a opakovaných dávkach (do 48 %) a znížil sa celkový klírens.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje založené na konvenčných štúdiách farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, reprodukčnej toxicity a imunofarmakológie nedokázali žiadne osobitné riziko u ľudí okrem rizík už spomenutých v iných častiach SPC. V štúdiách chronickej toxicity na myšiach a opiciach bola hodnota hladiny, pri ktorej sa nepozorujú žiadne nežiaduce účinky (No Observed Adverse Affect Level - NOAEL) 3 mg/kg/deň. Hlavným nežiaducim účinkom pozorovaným pri vysokých dávkach boli gastrointestinálne erózie a vredy, ktoré sa vyvinuli v závislosti na dávke.


Ako sa konštatuje pre celú farmakologickú skupinu NSAID, dexketoprofen trometamol môže spôsobiť zmeny embryo-fetálneho prežitia u zvierat, či už nepriamo prostredníctvom gastrointestinálnej toxicity na gravidných samiciach, tak aj priamo účinkom na vývoj plodu.


 1. farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Etanol (96 %)

Chlorid sodný

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Dexadol sa nesmie miešať v malom objeme (napr. v striekačke) s roztokmi dopamínu, prometazínu, pentazocínu, petidínu alebo hydroxyzínu, pretože to spôsobí vyzrážanie roztoku.

Zriedené roztoky pre infúziu pripravené podľa časti 6.6 sa nesmú miešať s prometazínom alebo pentazocínom.

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky

Preukázalo sa, že po zriedení podľa pokynov v časti 6.6 je rozriedený roztok, za predpokladu, že je adekvátne chránený pred prirodzeným denným svetlom, chemicky stabilný po dobu 24 hodín, keď je uchovávaný pri 25 °C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má injekčný roztok ihneď použiť. Ak sa nepoužije ihneď, čas uchovávania a podmienky pred použitím sú na zodpovednosti používateľa a nemajú byť dlhšie ako 24 hodín pri 2 - 8 °C v prípade, že sa zrieďovanie uskutočnilo za kontrolovaných a správnych aseptických podmienok.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Ampulky uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Sklenené farebné ampulky typu I s obsahom 2 ml injekčného roztoku alebo infúzneho koncentrátu.

Balenie obsahuje: 1, 5, 6, 10, 20, 50 alebo 100 ampuliek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Dexadol sa preukázal ako kompatibilný pri zmiešavaní v malých objemoch (napr. v striekačke) s injekčnými roztokmi heparínu, lidokaínu, morfínu a teofylínu.

Pre podanie intravenóznej infúzie sa má obsah jednej ampulky (2 ml) Dexadol rozriediť v objeme 30 až 100 ml fyziologického, glukózového alebo Ringerovho laktátového roztoku. Roztok sa má rozrieďovať asepticky a chrániť pred prirodzeným denným svetlom (pozri časť 6.3). Rozriedený roztok je číry.

Dexadol rozriedený v objeme 100 ml fyziologického alebo glukózového roztoku sa ukázal byť kompatibilným s týmito liekmi: dopamín, heparín, hydroxyzín, lidokaín, morfín, petidín a teofylín.

Nebola zistená žiadna sorpcia liečiva, keď boli rozriedené roztoky Dexadol skladované v plastických vakoch alebo aplikačných zariadeniach z etylvinylacetátu (EVA), propionátu celulózy (CP), polyetylénu nízkej hustoty (LDPE) a polyvinylchloridu (PVC).

Dexadol je určený len pre jednorazové použitie a akýkoľvek nepoužitý roztok sa má zlikvidovať. Pred podaním sa má roztok vizuálne skontrolovať, či je číry a bezfarebný: ak sa zistí prítomnosť akýchkoľvek častíc, nesmie sa použiť.


7. držiteľ rozhodnutia o registrácii


Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxemburg

Luxembursko


8. registračné číslo


07/0450/06-S


9. Dátum PRVEJ registrácie / predĺženia registrácie

Dátum prvej registrácie lieku: 18.10.2006

Dátum posledného predĺženie registrácie lieku:


10. dátum revízie textu


November 2013

16Dexadol 50 mg/2 ml sol inj