+ ipil.sk

DIACORDIN 90 RETARDPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii ev.č. 2009/05486Písomná informácia pre používateľov


DIACORDIN®90 retard

(diltiazemi hydrochloridum)

tablety s predĺženým uvoľňovaním


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva k.s., Praha, Česká republika


Zloženie

Liečivo:diltiazemi hydrochloridum (diltiazemiumchlorid) 90 mg v 1 tablete s predĺženým uvoľňovaním.

Pomocné látky: monohydrát laktózy, upravený montánny vosk, magnéziumstearát, metylovaný oxid kremičitý, hypromelóza, makrogol, polysorbát, oxid žltý železitý E 172, mastenec, simetikónová emulzia SE 4.


Farmakoterapeutická skupina

Vazodilatans, antihypertenzívum


Charakteristika

Diacordin 90 retard sa podáva na predchádzanie záchvatov angíny pektoris a na liečenie vysokého krvného tlaku. Angína pektoris je vyvolaná nedostatočným prívodom krvi do srdca pri zúžení koronárnych ciev. Prejavuje sa ako náhla, zvieravá, kŕčovitá alebo pálčivá bolesť na hrudníku, ktorá často vystreľuje do ľavej ruky a je sprevádzaná nepríjemnými pocitmi úzkosti. Bolesť vzniká následkom nedostačujúceho zásobenia srdca kyslíkom pri zvýšenej telesnej námahe, pri rozrušení a v podobných situáciach, kedy sú na činnosť srdca kladené zvýšené nároky.

Diacordin 90 retard znižuje spotrebu kyslíka v srdci a zlepšuje jeho prekrvenie;tým zabraňuje vzniku záchvatu anginy pectoris. Pôsobením na cievy Diacordin 90 retard znižuje zvýšený krvný tlak.


Indikácie

Liek sa používa na predchádzanie záchvatov angíny pektoris a na liečbu zvýšeného krvného tlaku u dospelých a mladistvých od 15 rokov.


Kontraindikácie

Diacordin 90 retard sa nesmie užívať pri precitlivenosti na liečivo alebo pomocné látky obsiahnuté v lieku, počas ťarchavosti a pri dojčení. Ďalej sa nesmie užívať pri akútnom infarkte myokardu, pri príliš nízkom krvnom tlaku a spomalenej srdcovej frekvencii (pod 55 pulzov za minútu) a pri niektorých poruchách srdcového rytmu.

Liek sa nepodáva deťom.


Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, môže mať aj diltiazem (liečivo Diacordin -90 retard) nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého.


Možné nežiaduce účinky lieku sú zoradené podľa frekvencie ich výskytu:


Časté (výskyt u 1-10 pacientov z 100 liečených pacientov):nevoľnosť, zápcha, hnačka, sucho v ústach, bolesti hlavy, závraty, alergické reakcie – predovšetkým kožné vyrážky, opuchy členkov alebo nôh, zvýšenie hladín pečeňových testov.


Menej časté (výskyt u 1-10 pacientov z 1000 liečených pacientov):nespavosť, slabosť, unavenosť.


Veľmi zriedkavé (výskyt u menej než 1 pacienta z 10 000 liečených pacientov): zväčšenie (hyperplázia) ďasien (po vysadení liečby zvyčajne odznejú), nízka srdcová frekvencia pod 50/min, zlyhávanie srdca alebo zlyhanie srdca s opuchom pľúc, ťažké alergické kožné reakcie.

Nežiaduce účinky sa najčastejšie objavia na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávok.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek nežiaduci účinok ako závažný alebo ak spozorujete nežiaduce účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Interakcie

Pri súčasnom podaní Diacordinu 90 retard a iných liekov, najmä liekov pôsobiacich na srdce a cievy, môže dôjsť ku vzájomnému ovplyvneniu účinkov. Informujte preto vášho lekára o všetkých liekoch, ktoré v súčasnej dobe užívate alebo začnete užívať, a to na lekárský predpis aj bez neho, aby mohol upraviť dávkovanie.

Ak vám ďalší lekár bude predpisovať nejaký iný liek, informujte ho, že už užívate Diacordin 90 retard.


Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie vždy určuje lekár. Zvyčajne sa podávajú 2-krát denne 1 - 2 tablety s predĺženým uvoľňovaním. Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa prehĺtajú celé, nerozhryznuté, zapijú sa vodou alebo iným nealkoholickým nápojom.


Upozornenie

Liek môže osobitne na začiatku liečby alebo pri prechode z liečby iným liekom nepriaznivo ovplyvniť činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť a rýchle rozhodovanie (vedenie motorových vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach a pod.). Tieto činnosti sa môžu vykonávať len na základe výslovného súhlasu lekára.

Počas liečby sa neodporúča piť alkoholické nápoje.

Pri predávkovaní alebo ak tablety náhodne prehltne dieťa, vyhľadajte lekára.


Varovanie

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.


Balenie

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním


Uchovávanie

V suchu pri teplote 10 - 25°C, chrániť pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!


Dátum poslednej revízie

Jún 2009

2


20061020

DIACORDIN 90 RETARD

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii ev.č. 2009/05486


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


DIACORDIN 90 retard


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Diltiazemi hydrochloridum 90 mg v 1 tablete s predĺženým uvoľňovaním

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním

Žltohnedé tablety s predĺženým uvoľňovaním.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Angina pectoris - aj chronická stabilná forma (námahová) aj vazospastická (, tzv. Prinzmetalova varianta);esenciálna hypertenzia, v monoterapii alebo v kombinácii s ďalšími antihypertenzívami.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


V obidvoch indikačných oblastiach je dávkovanie individuálne, podľa odpovede pacienta na liek - u starších osôb treba rátať so zvýšenou odpoveďou na dávku.

Dospelým sa zvyčajne podávajú 2 razy denne 1 - 2 tablety s predĺženým uvoľňovaním Diacordinu 90 retard.

Najvyššia denná dávka pre dospelých a mladistvých je 360 mg diltiazemu (4 tablety s predĺženým uvoľňovaním Diacordinu 90 retard).

U starších osôb a u pacientov so zníženou funkciou pečene či obličiek sa liečba začína čo najnižšími dávkami a postupne sa dávky zvyšujú podľa terapeutickej odpovede.

Pediatrické dávky nie sú stanovené.

Tablety s predĺženým uvoľňovaním Diacordin 90 retard sa prehĺtajú nerozhryznuté, zapíjajú sa vodou alebo iným nealkoholickým nápojom.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na diltiazem, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, ťažká hypotenzia (systolický TK pod 90 mm Hg), ťažšia komorová arytmia v anamnéze;u pacientov nezabezpečených kardiostimuláciou ďalej 2. a 3. stupeň AV blokády, flutter či fibrilácia predsiení pri WPW alebo LGL syndróme a sinoatriálna porucha nodálnej funkcie (sick sinus syndróm), gravidita, laktácia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pomer možného rizika voči eventuálnemu prínosu treba zvážiť pri nasledovných stavoch:

bradykardia pod 55/min

srdcová nedostatočnosť

kardiogénny šok

infarkt myokardu s kongesciou pľúc pri príjme

náchylnosť na hypotenziu

Bezpečnosť a účinnosť podania diltiazemu deťom sa nestanovila.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasná liečba inými antihypertenzívami môže viesť k prílišnému poklesu krvného tlaku a srdcovej frekvencie - bradykardiu môžu vyvolať aj betablokátory, antiarytmiká, digoxínpodávanie diltiazemu môže zvýšiť hladiny súčasne podávaného digoxínu. Cimetidín tlmí first-pass efekt metabolizmu v pečeni, tým spomaľuje elimináciu diltiazemu a predlžuje jeho účinok. Toxicita karbamazepínu, chinidínu, cyklosporínu a teofylínu sa môže zvýšiť tým, že diltiazem potláča metabolizmus cytochrómu P 450. Pri súčasnom podávaní diizopyramidu, prokaínamidu alebo chinidínu s diltiazemom sa môžu výrazne zosilniť negatívne inotropné účinky.


4.6 Gravidita a laktácia


V reprodukčných štúdiách na zvieratách viedli dávky 5 - 10 razy vyššie (ako terapeuticky používané u ľudí) k znížení počtu živo narodených mláďat, k úmrtiam embryí a k abnormitám skeletu plodov. K potrácaniu dochádzalo pri viac ako dvadsaťnásobnom prekročení terapeutických dávok diltiazemu (v mg/kg). U gravidných žien sa nevykonali kontrolované štúdie.

Diltiazem sa vylučuje do materského mlieka, koncentrácia v mlieku je asi tretinová v porovnaní s koncentráciou v krvi matky.

Z týchto dôvodov sa liek neodporúča podávať počas gravidity a laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Prípadný výskyt nauzey, zvýšenej únavy a závratu na začiatku liečby môže viesť k ovplyvneniu činností vyžadujúcich zvýšenú pozornosť, ako je motorická koordinácia a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach a pod.).


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sa najčastejšie objavia na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávok.


Poruchy nervového systému

Časté (1-10%): bolesti hlavy, závraty

Menej časté (0,1-1%): nespavosť

Poruchy srdca

Veľmi zriedkavé (<0,01%): bradykardia pod 50/min, AV blok 2. ‑ 3. stupňa (vedúce až k

asystólii), zlyhanie srdca s edémom pľúc


Gastrointestinálne poruchy

Časté (1-10%): nauzea, zápcha, hnačka, sucho v ústach

Veľmi zriedkavé (<0,01%): hyperplázia ďasien (po vysadení liečby zvyčajne potiaže odznejú)

Poruchy kože a podkožného svalstva

Časté (1-10%): alergické reakcie – predovšetkým kožné vyrážky, opuchy členkov alebo nôh

Veľmi zriedkavé (<0,01%): ťažké alergické kožné reakcie ako erythema multiforme

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté (0,1-1%): slabosť, unavenosť

Vyšetrenia

Časté (1-10%): zvýšenie hladín pečeňových testov (AP, ALT, AST, LDH,CPK).


4.9 Predávkovanie


Pri hypotenzii z predávkovania sa podávajú intravenózne infúzie s dopamínom alebo dobutamínom, noradrenalínom, príp. s kalciumchloridom.

Pri tachykardii u pacientov s WPW či LGL syndrómom, pri zrýchlenej akcii komôr spôsobenej urýchleným prevodom impulzov alebo pri fibrilácii predsiení sa vykoná kardioverzia a intravenózne sa podá lidokaín alebo mezokaín, príp. prokaínamid.

Pri bradykardii alebo pri AV blokáde progredujúcej k asystólii sa podáva atropín, norepinefrín, kalciumchlorid, prípadne sa aplikuje kardiostimulátor.

Diltiazem nie je možné odstrániť hemodialýzou ani peritoneálnou dialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA: Vazodilatans, antihypertenzívum.

ATC kód: C08DB01


Diltiazem obmedzuje prienik kalciových iónov bunkovými membránami svaloviny aj vodivého systému myokardu a hladkej svaloviny ciev tzv. pomalými kanálmi. Znížením koncentrácie kalciových iónov v srdcovej a cievnej svalovine dochádza k vazodilatácii koronárnych aj periférnych artérií a arteriol, spomaleniu srdcovej frekvencie, zníženiu kontraktility (negatívna inotropia) a spomaleniu vedenia v atrioventrikulárnom uzlu. Zníženie periférnej rezistencie vedie aj k poklesu krvného tlaku. Diltiazem znižuje spotrebu kyslíka v myokarde. Antianginózny účinok nastupuje už po prvom podaní lieku, antihypertenzný účinok nastupuje až po opakovanom podávaní približne po 2 týždňoch.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Diltiazem sa síce po perorálnom podaní dobre vstrebáva, ale vplyvom first-pass efektu je jeho systémová biologická dostupnosť len asi 40 %. Viaže sa na plazmatické proteiny viac ako v 99 %. V pečeni sa rýchlo a extenzívne enzymaticky metabolizuje za súčinnosti cytochrómu P 450.

Hlavný metabolit - desacetyldiltiazem - má asi ešte 1/3 vazodilatačnej aktivity materskej látky, časť aktivity má aj N-desmetyldiltiazem.

Biologický polčas diltiazemu je bifázický, včasný je 20 - 30 minút, terminálny cca 3,5 hodiny. Po retardovaných tabletách nastupuje účinok po 5 - 7 hodinách a trvá 12 aj viac hodín.

Diltiazem sa eliminuje vo forme inaktívnych metabolitov čiastočne močom a čiastočne žlčou do stolice. Len asi 3 % látky sa vylúčia v nezmenenej forme.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita diltiazemu (LD50) v mg/kg: myš p.o. 640 - 740, i.v. 58 - 61

potkan p.o. 560 - 610, i.v. 38 -39

V in vitro testoch sa nezistili známky mutagenity.

Pri štúdiách na myšiach a potkanoch sa nezistili známky karcinogenity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Lactosum monohydricum, cera montana praeparata, magnesii stearas, silica methylata, hypromellosum 15, macrogolum 6000, polysorbatum 80, ferri oxidum flavum E 172, talcum, simeticoni emulsio SE 4.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


V suchu pri teplote 10 – 25 °C, chrániť pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu: PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva k.s., Praha, Česká republika


8 REGISTRAČNÉ ČÍSLO


83/0193/89-C/S


9 DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


14.07.1989


  1. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Jún 2009

4


20061020

DIACORDIN 90 RETARD