+ ipil.sk

Diafer 50 mg/ml injekčný roztokPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Diafer 50 mg/ml injekčný roztok


Železo


Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Diafer a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Diafer

3. Ako používať Diafer

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Diafer

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Diafer a na čo sa používa


Diafer obsahuje kombináciu železa a izomaltozidu 1000 (reťazec molekúl cukru). Železo obsiahnuté v lieku Diafer je rovnaké ako železo nachádzajúce sa prirodzene v ľudskom tele.


Diafer sa používa pri nízkych hladinách železa („nedostatok železa“), ak máte chronické ochorenie obličiek a ste na dialýze v prípadoch, keď podanie železa perorálne nie je možné.


Diafer sa používa na doplnenie a udržanie zásob železa v tele opakovanou liečbou.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Diafer

Nemôžte dostať Diafer

 • ak máte anémiu, ktorú nespôsobuje nedostatok železa, ako napr. hemolytická anémia
  ak máte príliš veľa železa (nadbytok) alebo má vaše telo problém so spracovaním železa

 • ak ste alergický (precitlivený) na tento liek alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak ste mali závažné alergické (hypersenztívne) reakcie na iné parenterálne lieky s obsahom železa

 • ak máte súčasné ochorenie pečeneUpozornenia a opatrenia


Povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre predtým, ako vám podajú Diafer:


- ak ste mali predtým alergickú reakciu na určité lieky

- ak trpíte na systémový lupus erythematosus

- ak máte reumatickú artritídu

- ak máte astmu, ekzém alebo iné alergie

- ak máte pretrvávajúcu bakteriálnu infekciu v krvi

Bezodkladne oznámte svojmu lekárovi, ak pociťujete nasledovné príznaky angioedému, aby lekár mohol ukončiť podávanie injekcie, ak je to potrebné

 • opuch tváre, jazyka alebo hltana

 • ťažkosti s prehĺtaním

 • žihľavku a ťažkosti s dýchaním


1 ml nezriedeného Diaferu obsahuje 4,6 mg (0,2 mmol) sodíka. Toto je potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou, pri ktorej je im kontrolovaný príjem sodíka.


Deti a dospievajúci
Diafer nebol testovaný u detí a u dospievajúcich. Z tohto dôvodu deti a dospievajúci nemajú používať Diafer.

Iné lieky a Diafer

Diafer podávaný spolu s perorálnymi (podávané cez ústa) liekmi železa, môže znížiť vstrebávanie železa, podávaného perorálne.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi. A to aj v prípade užívania liekov, vydaných bez lekárskeho predpisu a rastlinných liekov. Dôvodom je, že Diafer môže ovplyvniť účinok niektorých liekov. Takisto niektoré iné lieky môžu ovplyvniť účinky Diaferu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Diafer nebol testovaný na tehotných ženách.


Ak ste tehotná alebo , ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete používať tento liek.


Váš lekár rozhodne, či môžete podstúpiť liečbu Diaferom alebo nie. Ak dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom predtým, než vám podajú Diafer.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že Diafer naruší schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Diafer

Váš lekár alebo zdravotná setra vám podajú Diafer buď formou injekcie do žily alebo prostredníctvom dialyzátora.

Diafer môže byť podaný za podmienok, že v prípade imunoalregických reakcií je možné poskytnúť vhodnú a rýchlu liečbu.

Po každom podaní budete sledovaný vaším lekárom alebo zdravotnou sestrou najmenej 30 minút.


Ak použijete viac Diaferu, ako máte

Len kvalifikovaný zdravotník vám môže podať Diafer. Je teda nepravdepodobné, aby ste použili príliš veľkú dávku. Táto kvalifikovaná osoba bude sledovať vašu dávku a vašu krv, aby sa zabránilo hromadeniu železa vo vašom tele.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Diafer môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté(vyskytujú sa u viac ako 1 zo 10 užívateľov):

- žiadne

Časté(vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 užívateľov a u viac ako 1 zo 100 užívateľov):

- žiadne

Menej časté(vyskytujú sa u 1 až 10 užívateľov z 1000):

- rozmazané videnie
- znecitlivenie
- zachrípnutosť
- nevoľnosť, vracanie, zápcha, bolesť žalúdka a v okolí žalúdka
- kŕče
- reakcie z precitlivenosti (sčervenanie, svrbenie, vyrážka, dýchavičnosť)

- pocit horúčavy (alebo teplota)

- bolestivosť a opuchnutie okolo miesta vpichu

Zriedkavé(vyskytujú sa u 1 až 10 užívateľov z 10 000):

- poruchy srdcového rytmu
- bolesť hrudníka
- strata vedomia
- záchvat
- závrat, nervozita, únava
- hnačka, potenie, chvenie
- angioedém (vážna alergická reakcia, spôsobujúca opuchnutie tváre a hrdla)
- bolesť svalov a kĺbov
- nízky krvný tlak

- zmenený duševný stav


Veľmi zriedkavé(vyskytujú sa u menej než 1 z 10 000 užívateľov):
- pomalý srdcový tep plodu
- búšenie srdca

- ochorenie červených krviniek (to by sa ukázalo na niektorých krvných testoch)

- bolesť hlavy
- nezvyčajný pocit na povrchu tela
- dočasná hluchota
- zvýšený krvný tlak
- akútne vážne alergické reakcie


Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom
národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Diafer


Diafer uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neuchovávajte v mrazničke.

Zdravotnícki pracovníci musia zabezpečiť správne uchovávanie a likvidáciu lieku. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na ampulke a škatuľke po EXP. EXP je skratka používaná pre dátum exspirácie. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Diafer 50 mg/ml injekčný roztok obsahuje

Liečivo v Diafere je izomaltozid železitý (III) 1000.

Jeden ml roztoku obsahuje 50 mg železa vo forme izomaltozidu železitého (III) 1000.

2 ml ampulka obsahuje 100 mg železa vo forme izomaltozidu železitého (III) 1000.


Pomocné látky: voda na injekcie, chlorid sodný, hydroxid sodný (na úpravu pH), kyselina chlorovodíková (na úpravu pH).


Ako vyzerá Diafer 50 mg/ml injekčný roztok a obsah balenia

Diafer je tmavohnedý injekčný roztok.

Obal: sklenená ampulka.


Veľkosti balenia:
1 x 2 ml, 5 x 2 ml, 10 x 2 ml, 25 x 2 ml

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Pharmacosmos A/S
Roervangsvej 30

DK-4300 Holbaek
Dánsko
Tel.: +45 59 48 59 59
Fax: +45 59 48 59 60
E-mail:
info@pharmacosmos.com


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Rakúsko: Diafer

Belgicko: Diafer

Bulharsko: Diafer

Česká republika: Diafer

Nemecko: Diafer

Dánsko: Diafer

Estónsko: Diafer

Španielsko: Diafer

Fínsko: Diafer

Grécko: Diafer

Chorvátsko: Diafer

Maďarsko: Diafer

Írsko: Diafer

Taliansko: Diafer

Litva: Diafer

Lotyšsko: Diafer

Holandsko: Diafer

Nórsko: Diafer

Poľsko Diafer

Portugalsko: Diafer

Rumunsko: Diafer

Švédsko: Diafer

Slovensko: Diafer

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska: Diafer


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/2015.
Iné informácie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúce informácie sú určené len pre lekárov a zdravotníkov:


Dávkovanie
Diafer sa môže podávať v dávke maximálne do 200 mg s maximálnou týždennou dávkou 1000 mg. Ak sú potrebné dávky železa vyššie ako 200 mg, majú sa použiť iné lieky obsahujúce železo určené na intravenózne použitie.

Dávkovanie železa musí byť individuálne, založené na klinickej odpovedi na liečbu vrátane vyhodnotenia koncentrácie hemoglobínu, saturáciu feritínu a transferínu, súbežnej liečby s látkou stimulujúcou erytropoézu (ESA) a dávok ESA. Koncová dávka sa môže líšiť od pacienta k pacientovi a v závislosti od národných pokynov pre správnu terapeutickú prax.

Udržiavacia liečba so železom môže byť podávaná v malých dávkach v pravidelných intervaloch na udržanie stabilných výsledkov testov stavu železa v rámci špecifických hraničných hodnôt s cieľom zabrániť rozvinutiu nedostatku železa alebo zníženiu parametrov železa pod určité hladiny.

Pediatrická populácia:

Diafer sa neodporúča užívať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov z dôvodu nedostatočných údajov o bezpečnosti a účinku u detí.

Spôsob podávania:
Počas podávania a po každom podaní Diaferu pacienti musia byť pozorne monitorovaní na náznaky a symptómy hypersenzitívnych reakcií.


Diafer môže byť podaný len odborným pracovníkom, ktorý je vyškolený na posúdenie a zvládnutie anafylaktickcýh reakcií. Počas podávania Diaferu musia byť k dispozícii zariadenia na komplexnú resuscitáciu. Pacient musí byť sledovaný, či sa u neho nevyskytnú nežiaduce reakcie najmenej 30 minút po podaní každej injekcie Diaferu (pozri časť 4.4 Súhrnu charakteristických vlastností lieku-SPC).

Dospelí a starší pacienti:
Diafer môže byť podávaný buď formou bolusovej intravenóznej injekcie alebo počas hemodialýzy priamo cez dávkovač dialyzátora. Môže byť podávaný nezriedený alebo zriedený s maximálne 20 ml sterilného 0,9 % chloridu sodného.

Diafer nesmie byť podávaný súbežne s perorálnymi prípravkami železa, keďže vstrebávanie železa podávaného perorálne môže byť znížené (pozri časť 4.5 v SPC).


Doba použiteľnosti po zriedení so sterilným 0,9 % chloridom sodným:


Chemická a fyzikálna stabilita po otvorení bola dokázaná počas 48 hodín pri teplote 30˚C pri zriedení s najviac 20 ml sterilného 0,9 % chloridu sodného.


Z mikrobiologického hľadiska, ak aj bol spôsob otvárania/opakovaného použitia/riedenia taký, že zamedzí riziku mikrobiologickej kontaminácie, má byť liek použitý okamžite. Ak sa otvorený liek nepoužije okamžite, za dobu a podmienky uchovávania otvoreného lieku je zodpovedný lekár alebo zdravotná sestra.


Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom:


Pred použitím skontrolujte ampulky, či neobsahujú usadeniny alebo či nie sú poškodené. Použite len tie, ktoré obsahujú homogénny roztok bez sedimentu.


Diafer je určený len na jednorazové použitie a nepoužitý roztok alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

Diafer sa môže riediť len so sterilným 0,9 % roztokom chloridu sodného. Nesmie sa použiť žiadny iný intravenózny roztok na riedenie. Nesmú sa pridať žiadne ďalšie lieky alebo liečivá. Inštrukcie na riedenie pozri v časti 4.2 v SPC.


Zriedený injekčný roztok musí byť pred použitím vizuálne skontrolovaný. Použite len číre roztoky bez usadenín.


7


Diafer 50 mg/ml injekčný roztok

Súhrn údajov o lieku


Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Diafer 50 mg/ml injekčný roztok2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jeden mililiter roztoku obsahuje 50 mg železa vo forme izomaltozidu železitého (III) 1000.


Ampulka s obsahom 2 ml obsahuje 100 mg železa vo forme izomaltozidu železitého (III) 1000.


1 ml roztoku obsahuje 4,6 mg (0,2 mmol) sodíka. Pozri časť 4.4.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.
Tmavo hnedý nepriehľadný roztok
s pH 5,9 – 7,9 a osmolarita roztoku je prinližne 400 mOsm/l..


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Diafer je indikovaný u dospelých na liečbu nedostatku železa a u pacientov s chronickým ochorením obličiek na dialýze
, u ktorých je podanie perorálneho železa neefektívne alebo nemôže byť podané.
Diagnóza nedostatku železa musí byť podložená príslušnými laboratórnymi testami (napr. ferritín, železo v sére, saturácia transferínu alebo hypochromické červené krvinky).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie
Diafer sa môže podávať v dávke maximálne do 200 mg s maximálnou týždennou dávkou 1000 mg. Ak sú potrebné dávky železa vyššie ako 200 mg, majú sa použiť iné lieky
obsahujúce železo určené na intravenózne použitie.

Dávkovanie železa musí byť individuálne, založené na klinickej odpovedi na liečbu vrátane vyhodnotenia koncentrácie hemoglobínu, saturáciu feritínu a transferínu, súbežnej liečby s látkou stimulujúcou erytropoézu (ESA) a dávok ESA. Koncová dávka sa môže líšiť od pacienta k pacientovi a v závislosti od národných pokynov pre správnu terapeutickú prax.
Udržiavacia liečba so železom môže byť podávaná v malých dávkach v pravidelných intervaloch na udržanie stabilných výsledkov testov stavu železa v rámci špecifických hraničných hodnôt s cieľom zabrániť rozvinutiu nedostatku železa alebo zníženiu parametrov železa pod určité hladiny.

Pediatrická populácia:

Diafer sa neodporúča užívať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov z dôvodu nedostatočných údajov o bezpečnosti a účinku u detí.

Spôsob podávania:

Počas podávania a po každom podaní Diaferu pacienti musia byť pozorne monitorovaní na náznaky a symptómy hypersenzitívnych reakcií.


Diafer môže byť podaný len odborným pracovníkom, ktorý je vyškolený na posúdenie a zvládnutie anafylaktickcýh reakcií. Počas podávania Diaferu musia byť k dispozícii zariadenia na komplexnú resuscitáciu. Pacient musí byť sledovaný, či sa u neho nevyskytnú nežiaduce reakcie najmenej 30 minút po podaní každej injekcie Diaferu (pozri časť 4.4).

Dospelí a starší pacienti:
Diafer môže byť podávaný buď formou bolusovej intravenóznej injekcie alebo počas hemodialýzy priamo cez dávkovač dialyzátora. Môže byť podávaný nezriedený alebo zriedený s maximálne 20 ml sterilného 0,9 % chloridu sodného.

Diafer nesmie byť podávaný súbežne s perorálnymi prípravkami železa, keďže vstrebávanie železa podávaného perorálne môže byť znížené (pozri časť 4.5).

4.3 Kontraindikácie

- anémia nespôsobená z nedostatku železa (napr. hemolytická anémia)
- nadbytok železa alebo poruchy utilizácie železa (napr. hemochromatóza,

hemosideróza)
- precitlivenosť na liečivo, na Diafer alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

uvedených v časti 6.1

- známe závažné hypersenztívne reakcie na iné parenterálne lieky s obsahom železa

- dekompenzovaná cirhóza pečene a hepatitída

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Parenterálne podanie liekov s obsahom železa môže spôsobovať hypersenzitívne reakcie vrátane závažných a potenciálne fatálnych anafylaktických/anafylaktoidných reakcií. Hypersenzitívne rekacie môžu byť hlásené aj vtedy, ak boli predtým parenterálne podané bežné dávky komplexov železa.

Zvýšené riziko je u pacientov so známymi alergiami vrátane alergií na lieky, pacientov s výskytom astmy, alergickým ekzémom alebo inou atopickou alergiou.

Taktiež existuje zvýšené riziko hypersenzitívnych reakcií na parenterálne železité komplexy u pacientov s problémami s imunnitou a zápalovými ťažkosťami (napr. systémový lupus erythematosus, reumatická artritída).


Diafer môže byť podaný len odborným pracovníkom, ktorý je vyškolený na posúdenie a zvládnutie anafylaktických reakcií. Počas podávania Diaferu musia byť k dispozícii zariadenia na komplexnú resuscitáciu. Každý pacient musí byť sledovaný, či sa u neho nevyskytnú nežiaduce reakcie najmenej 30 minút po podaní každej poslednej injekcie Diaferu. Ak sa počas podávania objavia hypersenzitívne reakcie alebo príznaky intolerancie podávanie musí byť okamžite zastavené. Zariadenia na kardiorespiračnú resucitáciu a prístroje na zvládnutie anafylaktických/anafilaktoidných reakcií musia byť stále k dispozícii vrátane injekcií adrenalínu 1: 1000. Ak je to vhodné, majú sa podať antihistaminiká a/alebo kortikosteroidy.


Opatrnosť je nutná pri užívaní parenterálneho železa v prípade akútnej alebo chronickej infekcie.


Diafer nesmú užívať pacienti s pretrvávajúcou bakterémiou.


Ak je intravenózna injekcia podaná príliš rýchlo, môžu sa vyskytnúť hypotenzné záchvaty.


1 ml nezriedeného Diaferu obsahuje 4,6 mg (0,2 mmol) sodíka. Toto je potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou, pri ktorej je im kontrolovaný príjem sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie

Tak ako u všetkých parenterálnych prípravkoch železa, vstrebávanie železa podávaného perorálne je znížené, ak sa podávajú súbežne. Perorálna liečba železom nesmie začať skôr ako 5 dní po poslednej injekcii Diaferu.

Parenterálne železo môže spôsobiť nesprávne vyhodnotenie hodnôt bilirubínu v sére a klamlivé výsledky o znížení hodnôt vápnika v sére.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita
O užívaní Diaferu u tehotných žien nie sú adekvátne a kontrolované klinické údaje. Preto je pred užívaním počas tehotenstva potrebné dôkladné vyhodnotenie pomeru rizika a prínosu a Diafer sa nesmie užívať počas tehotenstva, len ak je to jednoznačne nevyhnutné (pozri časť 4.4).


Anémia z nedostatku železa, vyskytujúca sa v prvom trimestri tehotenstva, môže byť v mnohých prípadoch liečená železom podávaným perorálne. Liečba Diaferom sa má obmedziť na druhý a tretí trimester, ak je prínos liečby vyhodnotený ako vyšší ako možné riziko pre matku a plod..


Laktácia
Nie sú k dispozícii žiadne informácie o vylučovaní Diaferu do materského mlieka u ľudí.

Fertilita
Nie sú k dispozícii žiadne informácie o možných účinkoch Diaferu na mužskú a ženskú fertilitu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Diafer nemá žiadny alebo len zanedbateľlný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Uvedené nežiaduce účinky sú z dôvodu obmedzených klinických údajov o Diafere založené predovšetkým na údajoch o bezpečnosti iných parenterálnych roztokov železa.


Výskyt vedľajších účinkov sa očakáva u viac ako 1 % pacientov.


Pri podaní parenterálnych prípravkov železa sa môžu vyskytnúť akútne závažné anafylaktické reakcie, hoci tieto sú menej časté. Obyčajne sa vyskytnú v priebehu prvých pár minút od podania a zvyčajne sú charakterizované náhlym nástupom respiračných ťažkostí a/alebo kardiovaskulárnym kolapsom. Boli hlásené aj smrteľné prípady. Ďalšie menej závažné prejavy okamžitej precitlivenosti sú takisto menej časté a zahŕňajú urtikáriu, vyrážky, svrbenie, nevoľnosť a chvenie. Pri spozorovaní akýchkoľvek prejavoch anafylaktickej reakcie musí sa podávanie okamžite ukončiť. S parenterálnymi prípravkami železa sa môžu vyskytnúť aj oneskorené reakcie, ktoré môžu byť závažné. Je pre ne charakteristická artralgia, myalgia a niekedy horúčka. Začiatok nástupu sa môže líšiť v rozpätí od niekoľkých hodín až po štyri dni po podaní. Symptómy trvajú zvyčajne dva až štyri dni a ustupujú samovoľne alebo po podaní analgetík. Okrem toho sa môže vyskytnúť zhoršenie bolesti kĺbov pri reumatickej artritíde a lokálne reakcie môžu spôsobiť bolesť a zápal v mieste vpichu alebo v jeho okolí a takisto lokálnu reakciu zápalu žíl.

Veľmi časté (≥1/10)
Časté (≥1/100 do
<1/10)

Menej časté (≥1/1000 do <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 do <1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)
Neznáme (nedajú sa stanoviť na základe dostupných údajov)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Zriedkavé: arytmia, tachykardia
Veľmi zriedkavé: bradykardia plodu, búšenie srdca

Poruchy krvi a lymfatického systému
Veľmi zriedkavé: hemolýza

Poruchy nervového systému
Menej časté: rozmazané videnie, znecitlivenie, dysfónia
Zriedkavé: strata vedomia, záchvat, závrat, nervozita, trasenie, únava, zmenený duševný stav

Veľmi zriedkavé: bolesť hlavy, parestézia

Poruchy ucha a labyrintu
Veľmi zriedkavé: dočasná hluchota

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Menej časté: dyspnoea

Zriedkavé: bolesť hrudníka

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Menej časté: nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, zápcha

Zriedkavé: hnačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté: sčervenanie, svrbenie, vyrážka
Zriedkavé: angioedém, potenie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: kŕče

Zriedkavé: myalgia, artralgia


Poruchy ciev
Zriedkavé: hypotenzia

Veľmi zriedkavé: hypertenzia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: anafylaktické reakcie, pocit horúčavy, teplota, bolestivosť, zápal v okolí miesta vpichu, lokálna reakcia zápalu žíl

Zriedkavé: únava

Veľmi zriedkavé: akútne závažné anafylaktické reakcie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie:


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom
národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Izomaltozid železitý (III) 1000 obsiahnutý v Diaferi má nízku toxicitu. Liek sa dobre znáša a hrozí len minimálne riziko náhodného predávkovania.


Bolo hlásené, že vo vzorkách krvi, odobratej štyri hodiny po podaní, vysoké dávky parenterálneho železa (500 mg a viac) sfarbujú krvnú plazmu na hnedo.


Predávkovanie môže viesť ku kumulácii železa a k vytváraniu jeho zásob, čo môže nakoniec viesť k hemosideróze. Monitorovanie hodnôt železa ako napr. ferritínu v sére môže pomôcť k odhaleniu kumulácie železa. Môžu byť použité podporné prostriedky, napr. železo chelatujúce činidlo, ktoré pomôže odstrániť nadbytok železa.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: parenterálne lieky s trojmocným železom, ATC kód: B03AC


Diafer injekčný roztok je koloid s pevne naviazaným železom vo sféroidných železno-uhľohydrátových časticiach. Uhľohydrátová časť komplexu tvorí isomaltozid 1000, ktorý obsahuje 3-5 jednotiek glukózy s priemernou molekulárnou hmotnosťou približne 1000 kDa. Tento komplex vytvára stabilnú matrixovú štruktúru s približne 10 atómami trojmocného železa až po jednu molekulu pentamerov isomaltozidu. Isomaltozid 1000 neobsahuje žiadne redukujúce rezíduá cukru, ktoré by mohli reagovať v komplexných redoxných reakciách.

Železo je dostupné v neionogénnej vo vode rozpustnej forme vo vodnom roztoku s pH medzi 5 a 7.

Dôkaz terapeutickej odpovede je viditeľný v priebehu pár dní od podania Diaferu a prejavuje sa zvýšeným počtom retikulocytov.

Feritínv sére dosahuje najvyššiu hladinu približne 7 až 9 dní po intravenóznej dávke Diaferu a pomaly sa vracia na základné hodnoty po asi 3 týždňoch.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Nie sú k dispozícii farmakokinetické štúdie Diaferu. Uvedené informácie k farmakokinetike sú z literárnych údajov rôznych parenterálnych liekov s obsahom železa.

Diaferu obsahuje železo v pevne naviazanom komplexe, ktorý umožňuje kontrolované a pomalé uvoľňovanie biodostupného železa do bielkovín, viažucich sa na železo s malým rizikom prítomného voľného železa.


Po intravenóznom podaní je izomaltozid železitý (III) 1000 rýchlo naviazaný na bunky v retikuloendoteliálnom systéme (RES), najmä v pečeni a slezine, odkiaľ sa pomaly uvoľňuje železo. Polčas rozpadu v plazme je približne 1 deň pre všetko železo (naviazané aj cirkulujúce).


Cirkulujúce železo je z plazmy odstraňované bunkami retikuloendoteliálneho systému, ktoré štiepia komplex na zložku železa a isomaltozidu 1000. Železo sa okamžite naviaže na dostupné bielkovinové polovice a vytvára hemosiderín alebo feritín, fyziologické formy zásob železa alebo v menšej miere na transportnú molekulu transferín. Toto železo, ktoré podlieha fyziologickej kontrole, dopĺňa hemoglobín a vyčerpané zásoby železa.


Železo sa z tela nevylučuje ľahko a akumulácia môže byť toxická. Kvôli veľkosti komplexu sa izomaltozid želizitý 1000 nevylučuje obličkami. Malé množstvá železa sa vylučujú močom a stolicou.


Isomaltozid 1000 sa buď metabolizuje alebo vylúči.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú k dispozícii farmakokinetické štúdie Diaferu. Uvedené informácie k farmakokinetike sú z literárnych údajov rôznych parenterálnych liekov s obsahom železa.


Podľa hlásení sú železité komplexy teratogénne a ničia embryá u neanemických gravidných zvierat v prípade vysokých jednorazových dávok vyšších ako 125 mg železa na 1 kg telesnej hmotnosti. Najvyššia odporúčaná dávka v klinickom používaní je 20 mg železa na 1 kg telesnej hmotnosti.

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie predklinické údaje relevantné pre predpisujúcich lekárov, okrem tých, ktoré sú uvedené v iných častiach súhrnu charakteristických vlastností lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Voda pre injekcie

Chlorid sodný

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)


6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi

okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti

30 mesiacov


Čas použiteľnosti po prvom otvorení balenia (nezriedený):


Z mikrobiologockého hľadiska musí byť liek použitý okamžite.


Čas použiteľnosti po zriedení so sterilným 0,9 % chloridom sodným:

Chemická a fyzikálna stabilita po otvorení bola dokázaná počas 48 hodín pri teplote 30˚C pri zriedení s najviac 20 ml sterilného 0,9 % chloridu sodného.


Z mikrobiologického hľadiska, ak aj bol spôsob otvárania/opakovaného otvorenia/riedenia taký, že zamedzí riziku mikrobiologickej kontaminácie, má byť liek použitý okamžite.
Ak sa liek nepoužije okamžite, za dobu a podmienky uchovávania počas používania je zodpovedný používateľ.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Neuchovávajte v mrazničke.
Podmienky uchovávania po prvom otvorení alebo po zriedení lieku pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Druh obalu: sklenená ampulka.

Veľkosti balenia: 1 x 2 ml, 5 x 2 ml, 10 x 2 ml, 25 x 2 ml

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Pred použitím vizuálne skontrolujte ampulky, či neobsahujú usadeniny alebo či nie sú poškodené. Použite len tie, ktoré obsahujú homogénny roztok bez sedimentu.

Diafer je určený len na jednorazové použitie a nepoužitý roztok alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

Diafer sa môže riediť len so sterilným 0,9 % roztokom chloridu sodného. Nesmie sa použiť žiadny iný intravenózny roztok na riedenie. Nesmú sa pridať žiadne ďalšie lieky alebo liečivá. Inštrukcie na riedenie pozri v časti 4.2.


Zriedený injekčný roztok musí byť pred použitím vizuálne skontrolovaný. Použite len číre roztoky bez usadenín.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pharmacosmos A/S
Roervangsvej 30

DK-4300 Holbaek
Dánsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

12/0220/14-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 09.07.2014

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2015

8


Diafer 50 mg/ml injekčný roztok