+ ipil.sk

DIAPREL MRPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku ev. č.: 2012/00951

Písomná informácia pre používateľa


DIAPREL MR

gliklazid 30 mg

tablety s riadeným uvoľňovaním


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Diaprel MR a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Diaprel MR

3. Ako užívať Diaprel MR

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Diaprel MR

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Diaprel MR a na čo sa používa


Diaprel MRje liek, ktorý znižuje hladinu cukru v krvi (perorálny (podávanie cez ústa) antidiabetický liek patriaci do skupiny sulfonylurey).

Diaprel MRsa používa na liečbu určitej formy cukrovky (diabetes mellitus 2. typu) u dospelých pacientov, ak dietetické opatrenia, telesné cvičenie a redukcia telesnej hmotnosti nemajú adekvátny účinok na udržanie správnej hladiny glukózy v krvi.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Diaprel MR


Neužívajte Diaprel MR

 • ak ste alergický na gliklazid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6), alebo na iné liečivá z tej istej skupiny (sulfonylurey), alebo na iné podobné liečivá (hypoglykemizujúce sulfónamidy);

 • ak máte inzulíndependentný diabetes (1. typ);

 • ak máte ketónové látky a cukor v moči (to môže znamenať, že máte diabetickú ketoacidózu), diabetickú prekómu alebo kómu;

 • ak máte vážne ochorenie obličiek alebo pečene;

 • ak užívate liek na liečbu plesňových infekcií (mikonazol, pozri časť „Iné lieky a Diaprel MR“),

 • ak dojčíte (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie”).


Upozornenia a opatrenia

Dodržiavajte plán liečby predpísaný vašim lekárom, aby ste dosiahli správnu hladinu glukózy v krvi. To znamená, že okrem pravidelného užívania lieku budete dodržiavať stravovací režim, vykonávať telesnú aktivitu a ak je to potrebné, znížite svoju telesnú hmotnosť.


Počas liečby gliklazidom je nevyhnutné pravidelné vyšetrenie hladiny cukru v krvi (alebo v moči) a tiež glykovaného hemoglobínu (HbA1c).


V prvých týždňoch liečby môže byť riziko zníženia hladiny cukru v krvi (hypoglykémia) vyššie. Preto je obzvlášť dôležité dôsledné lekárske monitorovanie.


Nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia) sa môže vyskytnúť:

- ak jedávate nepravidelne alebo vynechávate jedlo úplne,

- ak držíte pôst,

- ak ste podvyživený,

- ak meníte váš diétny režim,

- ak zvyšujete svoju fyzickú aktivitu a príjem cukrov tomuto zvýšeniu nezodpovedá,

- ak konzumujete alkohol, obzvlášť v kombinácii s vynechávaním jedla,

- ak užívate iné lieky alebo prírodné liečivá v rovnakom čase,

- ak užívate príliš vysoké dávky gliklazidu,

- ak trpíte špecifickými hormónmi-navodenými ochoreniami (funkčné poruchy štítnej žľazy, hypofýzy alebo kôry nadobličiek),

- ak máte závažne zníženú funkciu obličiek alebo pečene.


Ak máte nízku hladinu cukru v krvi, môžete mať nasledujúce príznaky:

bolesť hlavy,pocit veľkého hladu, nevoľnosť, vracanie, únavu, poruchy spánku, nepokoj, agresivitu, slabú koncentráciu, zníženú pozornosť a reakčnú dobu, depresiu, zmätenosť, poruchy reči a videnia, triašku, zmyslové poruchy, závraty a bezmocnosť.

Môžu sa tiež vyskytnúť nasledujúce znaky a príznaky: potenie, vlhká pokožka, úzkosť, rýchly alebo nepravidelný tep srdca, vysoký krvný tlak, náhla silná bolesť na hrudníku vystreľujúca do blízkych oblastí (angina pectoris).


Ak hladina glukózy v krvi pokračuje v poklese, môžete trpieť značnou zmätenosťou (delírium), výskytom kŕčov, stratou sebakontroly, plytkým dýchaním a spomalením tepu srdca, môžete upadnúť do bezvedomia.


Vo väčšine prípadov príznaky nízkej hladiny glukózy v krvi zmiznú veľmi rýchlo, ak skonzumujete cukor v akejkoľvek forme, napr.glukózové tablety, kocky cukru, sladký džús, sladený čaj.

Noste preto so sebou cukor v akejkoľvek forme (glukózové tablety, kocky cukru). Pamätajte na to, že umelé sladidlá nie sú účinné. Ak cukor nepomáha a príznaky sa znovu opakujú, vyhľadajte, prosím, svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.


Príznaky nízkej hladiny glukózy môžu absentovať, byť menej očividné, rozvíjať sa veľmi pomaly alebo si nemusíte byť vedomý, že vám hladina glukózy v krvi klesla. Toto môže nastať, ak ste starší pacient užívajúci určité lieky (napr.lieky pôsobiace na centrálnu nervovú sústavu a beta blokátory).

Ak ste vystavený stresovým situáciám (napr.úrazy, chirurgické zákroky, horúčka atď.), váš lekár vám môže dočasne predpísať inzulínovú liečbu.


Príznaky vysokej hladiny glukózy v krvi (hyperglykémia) sa môžu vyskytnúť, keď gliklazid v dostatočnej miere neznížil glukózu v krvi, keď ste nedodržali liečbu predpísanú vaším lekárom alebo vo výnimočných stresových situáciách. Tieto príznaky zahŕňajú smäd, časté močenie, suchosť v ústach, suchú svrbiacu pokožku, kožné infekcie a znížený výkon.


Ak sa vyskytnú tieto príznaky, musíte vyhľadať vášho lekára alebo lekárnika.


Ak máte rodinnú anamnézu alebo viete, že máte dedičný stav nedostatku glukóza-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD) (abnormalita červených krviniek), môže u vás nastať zníženie hladiny hemoglobínu a rozpad červených krviniek (hemolytická anémia). Vyhľadajte svojho lekára skôr, ako začnete užívať tento liek.


Deti a dospievajúci

Diaprel MR sa neodporúča podávať deťom pre nedostatok údajov.


Iné lieky a Diaprel MR

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinok znižovania glukózy v krvi gliklazidom môže byť posilnený a môžu sa vyskytnúť príznaky nízkej hladiny glukózy, keď užívate jeden z nasledujúcich liekov:

 • iné lieky na liečbu vysokej hladiny glukózy v krvi (orálne antidiabetiká, agonisty GLP-1 receptoru alebo inzulín),

 • antibiotiká (napr. sulfónamidy, klaritromycín),

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo zlyhania srdca (beta blokátory, ACE-inhibítory ako kaptopril alebo enalapril),

 • lieky na liečbu plesňových infekcií (mikonazol, flukonazol),

 • lieky na liečbu vredov žalúdka alebo dvanástnika (antagonisty H2 receptorov),

 • lieky na liečbu depresie (inhibítory monoamínoxidázy),

 • lieky proti bolesti alebo antireumatiká (fenylbutazón, ibuprofén),

 • lieky obsahujúce alkohol.


Účinok znižovania glukózy v krvi gliklazidom môže byť oslabený a môžu sa vyskytnúť vyššie hladiny cukru v krvi, keď užívate jeden z nasledujúcich liekov:

 • lieky na liečbu porúch centrálnej nervovej sústavy (chlórpromazín),

 • lieky na zmiernenie zápalu (kortikosteroidy),

 • lieky na liečbu astmy alebo používané počas pôrodu (intravenózny salbutamol, ritodrín a terbutalín),

 • lieky na liečbu ochorení prsníkov, silného menštruačného krvácania a endometriózy (danazol).


Diaprel MR môže zosilniť účinok liekov, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi (napr. warfarín).


Poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať iný liek. Ak ste hospitalizovaný, informujte zdravotnícky personál, že užívate Diaprel MR.


Diaprel MR a jedlo, nápoje a alkohol

Diaprel MR môžete užívať s jedlom a nealkoholickými nápojmi.

Pitie alkoholu sa neodporúča, pretože môže meniť kontrolu vášho diabetu nepredvídateľným spôsobom.


Tehotenstvo a dojčenie

Diaprel MR sa neodporúča užívať počas tehotenstva. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť počas užívania tohto lieku, informujte svojho lekára, aby vám mohol predpísať vhodnejšiu liečbu.


Nesmiete užívať Diaprel MR počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vaša schopnosť sústrediť sa alebo reagovať môže byť znížená, ak je hladina cukru v krvi príliš nízka (hypoglykémia), alebo príliš vysoká (hyperglykémia), alebo ak sa u vás rozvinú problémy s videním v dôsledku týchto stavov. Uvedomte si, že môžete ohroziť seba alebo ostatných (napr.ak vediete vozidlo alebo obsluhujete stroje). Opýtajte sa svojho lekára, či môžete viesť vozidlo, ak:

- máte časté epizódy nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémie),

- máte málo alebo žiadne varovné signály nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémie).


3. Ako užívať Diaprel MR


Dávka

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie určuje lekár v závislosti od hladiny cukru v krvi, prípadne v moči.

Zmeny vonkajších faktorov (napr.zníženie telesnej hmotnosti, zmena životného štýlu, stres) alebo zlepšenie kontroly hladiny cukru v krvi môže vyžadovať zmenu dávok gliklazidu.

Odporúčaná denná dávka je jedna až štyri tablety (maximálne 120 mg) v jednej dávke počas raňajok. Závisí to od odozvy na liečbu.

Ak bola začatá kombinovaná liečba Diaprelom MR v kombinácii s metformínom, inhibítorom alfaglukozidázy, tiazolidíndiónom, inhibítorom dipeptidyl peptidázy-4, agonistom GLP-1 receptoru alebo inzulínom, váš lekár stanoví vhodnú dávku každého lieku individuálne pre vás.


Ak zistíte, že hladina vášho cukru v krvi je vysoká aj napriek tomu, že užívate liek tak, ako máte predpísané, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Spôsob a cesta podávania

Vnútorné použitie.

Tablety sa prehĺtajú celé. Nežujte ich.

Tablety užívajte počas raňajok (a najlepšie v rovnakom čase každý deň) a zapite ich pohárom vody.

Po užití tabliet sa vždy musíte najesť.


Ak užijete viac Diaprelu MR, ako máte

Ak užijete príliš veľa tabliet, okamžite vyhľadajte lekára alebo najbližšiu pohotovosť. Príznakmi predávkovania sú príznaky nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémia) opísané v časti 2. Príznaky sa dajú odstrániť okamžite príjmom cukru (4 až 6 kociek) alebo sladenými nápojmi s následnou konzumáciou dostatočného množstva jedla. Ak je pacient v bezvedomí, okamžite informujte lekára a zavolajte pohotovosť. To isté je potrebné urobiť, ak niekto, napr.dieťa, neúmyselne užije liek. Pacientom v bezvedomí nesmie byť podané jedlo alebo nápoj.

K dispozícii má byť vždy informovaná osoba, ktorá môže v prípade núdze privolať lekára.


Ak zabudnete užiť Diaprel MR

Je dôležité, aby ste vaše lieky užívali každý deň, pretože pravidelná liečba je účinnejšia.

Ak však zabudnete užiť dávku Diaprelu MR, ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Diaprel MR

Keďže liečba diabetu je obyčajne celoživotná, predtým ako tento liek prestanete užívať, poraďte sa o tom so svojím lekárom. Zastavenie liečby môže spôsobiť vysokú hladinu cukru v krvi (hyperglykémiu), ktorá zvyšuje riziko vzniku komplikácií diabetu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najčastejšie pozorovaný vedľajší účinok je nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia). Príznaky a znaky, pozri časť „Upozornenia a opatrenia“.

Ak sú tieto príznaky neliečené, môžu viesť k ospalosti, strate vedomia, prípadne kóme. Ak je epizóda nízkej hladiny cukru v krvi závažná alebo dlhotrvajúca, i keď je dočasne kontrolovaná konzumáciou cukru, okamžite vyhľadajte lekársku starostlivosť.


Poruchy pečene

Boli zaznamenané ojedinelé hlásenia o abnormálnej činnosti pečene, ktorá môže spôsobiť žlté zafarbenie pokožky a očí. Ak to spozorujete, okamžite navštívte vášho lekára. Príznaky zvyčajne zmiznú, ak prestanete užívať liek. Váš lekár rozhodne, či zastaviť liečbu.


Poruchy kože

Boli zaznamenané kožné reakcie, ako je vyrážka, začervenanie, svrbenie, žihľavka, angioedém (náhly opuch tkanív, ako sú očné viečka, tvár, pery, ústa, jazyk alebo hrdlo, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním). Vyrážka sa môže rozvinúť do rozsiahlych pľuzgierov alebo olupujúcej sa kože.


Poruchy krvi

Bolo zaznamenané zníženie počtu krviniek (napr.trombocytov, červených a bielych krviniek), ktoré môže spôsobiť bledosť, predĺžené krvácanie, modriny, bolesť hrdla a horúčku. Tieto príznaky sa zvyčajne stratia, keď je liečba prerušená.


Poruchy trávenia

Bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, porucha trávenia, hnačka a zápcha. Tieto účinky sú minimalizované, ak je Diaprel MR užívaný s jedlom, ako sa odporúča.


Poruchy oka

Váš zrak môže byť na krátky čas postihnutý, obzvlášť na začiatku liečby. Tento účinok je vyvolaný zmenami v hladinách cukru v krvi.


Pri liečbe sulfonylureami boli opísané nasledujúce vedľajšie účinky: prípady závažných zmien v počte krviniek a alergických zápalov steny krvných ciev, zníženie hladiny sodíka v krvi (hyponatrémia), príznaky porúch pečene (napr.žltačka), ktoré vo väčšine prípadov zmizli po vysadení sulfonylurey, ale v ojedinelých prípadoch mohli viesť k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Diaprel MR


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Diaprel MR obsahuje

Liečivo je gliklazid. Každá tableta obsahuje 30 mg gliklazidu v liekovej forme s riadeným uvoľňovaním.

Ďalšie zložky sú: dihydrát hydrogénfosforečnanu vápenatého, maltodextrín, hypromelóza, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý.


Ako vyzerá Diaprel MR a obsah balenia

Diaprel MR je biela podlhovastá tableta s riadeným uvoľňovaním, ktorá má vyryté ‘DIA 30’ na jednej strane a na druhej. Tablety sú dostupné v blistroch balených v škatuľkách po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 180 alebo 500 tabletách.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francúzsko

Výrobcovia


Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

45520 Gidy

Francúzsko


alebo


Servier (Ireland) Industries Ltd.

Gorey Road

Arklow

Co. Wicklow

Írsko


alebo


AnpharmPrzedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.

Ul. Annopol 6B

03-236 Varšava

Poľsko


alebo


Len pre portugalský trh

IBERFAR Indústria Farmacêutica SA.

rua Consiglieri Pedroso (IBERFAR), n° 123,

2734-501 Queluz de Baixo

Portugalsko


alebo


Qualiti (Burnley) Limited

Talbot Street, Briercliffe

Burnley

Lancashire BB10 2JY

Veľká Británia


alebo


LABORATORIOS SERVIER S.L.

Avd. de los Madroños, 33

28043 Madrid

Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko

Uni Diamicron®

Česká Republika

DIAPREL® MR

Cyprus

DIAMICRON® MR 30 mg

Dánsko

Diamicron uno® 30 mg

Estónsko

DIAPREL® MR

Francúzsko

Diamicron® 30 mg

Grécko

Diamicron® Mr

Holandsko

Diamicron® Mr 30 mg

Írsko

Diamicron® Mr 30 mg

Island

Diamicron uno® 30 mg

Litva

DIAPREL® MR

Lotyšsko

DIAPREL® MR

Luxembursko

Diamicron® 30 mg

Maďarsko

DIAPREL® MR

Malta

DIAMICRON® MR

Nemecko

Diamicron® UNO 30 mg

Poľsko

DIAMICRON 30 mg

Portugalsko

Diamicron® Lm 30 mg

Rakúsko

Diamicron® Mr 30 mg

Slovensko

DIAPREL® MR

Slovinsko

DIAPREL® MR

Španielsko

DIAMICRON 30 mg

Taliansko

Diamicron® 30 mg

Veľká Británia

Diamicron® 30 mg Mr


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2012.


7


DIAPREL MR

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku ev. č.: 2012/00951


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
 1. NÁZOV LIEKU


DIAPREL MR

30 mg, tablety s riadeným uvoľňovaním


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje gliklazid 30 mg.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s riadeným uvoľňovaním.

Biela, oválna tableta s vyrytým znakom na oboch stranách, ‘DIA 30’ na jednej a na druhej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Non-inzulín-dependentný diabetes (diabetes mellitus 2. typu) u dospelých pacientov, ak dietetické opatrenia, telesné cvičenie a redukcia telesnej hmotnosti samy nestačia kontrolovať glukózu v krvi.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Denná dávka sa môže pohybovať od 1 do 4 tabliet denne, t.j.od 30 do 120 mg užitých perorálne, v jednorazovom podaní počas raňajok.

Odporúča sa prehltnúť tabletu(-y) vcelku.

Ak dôjde k vynechaniu dávky, na ďalší deň sa užitá dávka nesmie zvýšiť.


Tak ako pri všetkých hypoglykemizujúcich látkach, dávka sa má nastaviť podľa individuálnej metabolickej odpovede pacienta (glykémia, HbA1c).


 • Úvodná dávka

Odporúčaná úvodná dávka je 30 mg denne.

Ak je glykémia účinne kontrolovaná, táto dávka môže byť použitá na udržiavaciu liečbu.

Ak glykémia nie je adekvátne kontrolovaná, dávka môže byť v postupných krokoch zvýšená na 60, 90 alebo 120 mg denne. Interval medzi zvýšením každej dávky má byť aspoň 1 mesiac, okrem pacientov, u ktorých sa glykémia neznížila po dvoch týždňoch liečby. V takýchto prípadoch môže byť dávka zvýšená na konci druhého týždňa liečby.

Maximálna odporúčaná denná dávka je 120 mg.


 • Zmena liečby z tabliet Diaprel 80 mg na Diaprel MR:

1 tableta lieku Diaprel 80 mg zodpovedá 1 tablete lieku Diaprel MR 30 mg, preto je možné zmenu liečby uskutočniť za predpokladu starostlivého monitorovania glykémie.


 • Zmena liečby z iného perorálneho antidiabetika na Diaprel MR:

Diaprel MR môže nahradiť iné perorálne antidiabetiká.

Pri zmene liečby na Diaprel MR je potrebné brať do úvahy dávkovanie a biologický polčas predchádzajúceho antidiabetika.

Vo všeobecnosti sa prechodné obdobie nevyžaduje. Má sa použiť počiatočná dávka 30 mg, a táto má byť prispôsobená glykemickej odpovedi pacienta tak, ako je popísané vyššie.

Pri zmene liečby z hypoglykemizujúceho derivátu sulfonylurey s predĺženým biologickým polčasommôže byť potrebný niekoľkodňový časový úsek bez medikácie, aby sa predišlo aditívnemu účinku týchto dvoch liekov, ktorý by mohol spôsobiť hypoglykémiu. Postup popísaný pre úvodnú liečbu sa má použiť aj pri zmene liečby na Diaprel MR, t.j.po počiatočnej dávke 30 mg denne nasleduje postupné zvyšovanie dávky v závislosti od metabolickej odpovede.


 • Kombinovaná liečba s inými antidiabetikami:

Diaprel MR sa môže podávať v kombinácii s biguanidmi, inhibítormi alfa-glukozidázy alebo s inzulínom.

U pacientov s nedostatočnou kontrolou glykémie liekom Diaprel MR je možné pod starostlivým lekárskym dohľadom začať sprievodnú liečbu inzulínom.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

Diaprel MR sa má predpisovať v rovnakom dávkovacom režime, ktorý je odporúčaný pacientom vo veku do 65 rokov.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek


U pacientov s miernou až stredne ťažkou obličkovou nedostatočnosťou môže byť pri starostlivom sledovaní pacienta použitý rovnaký dávkovací režim ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek. Tieto údaje boli potvrdené v klinických štúdiách.


Pacienti s rizikom hypoglykémie:

 • podvyživených alebo s malnutríciou,

 • so závažnými alebo zle kompenzovanými endokrinnými poruchami (hypopituitarizmus, hypotyreoidizmus, adrenokortikotropná nedostatočnosť),

 • po prerušení prolongovanej kortikosteroidnej terapie a/alebo kortikosteroidnej terapie s vysokými dávkami,

 • so závažným cievnym ochorením (ťažká forma ischemickej choroby srdca, ťažké poškodenie karotíd, difúzne cievne ochorenie).

Odporúča sa používať minimálnu dennú počiatočnú dávku 30 mg.


Deti a dospievajúci


Bezpečnosť a účinnosť Diaprelu MR u detí a dospievajúcich nebola stanovená.

Nie sú dostupné údaje u detí.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na gliklazid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v často 6.1, na iné deriváty sulfonylurey, na sulfónamidy,

 • diabetes mellitus 1. typu,

 • diabetická prekóma a kóma, diabetická ketoacidóza,

 • závažná obličková alebo pečeňová nedostatočnosť: v takýchto prípadoch sa odporúča

použitie inzulínu,

 • liečba mikonazolom (pozri časť 4.5),

 • laktácia (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hypoglykémia:

Táto liečba má byť predpísaná iba v prípade, ak sa u pacienta predpokladá pravidelný príjem potravy (vrátane raňajok). Je dôležité mať pravidelný príjem sacharidov vzhľadom na zvýšené riziko vzniku hypoglykémie v prípade, ak je príjem potravy oneskorený, ak sa konzumuje neprimerané množstvo potravy, alebo ak má potrava nízky obsah sacharidov. Hypoglykémia sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytuje počas nízkokalorických diét, po predĺženom alebo namáhavom cvičení, po konzumácii alkoholu, alebo pri použití kombinácie hypoglykemizujúcich látok.

K hypoglykémii môže dôjsť po podaní derivátov sulfonylurey (pozri časť 4.8). Niektoré stavy môžu byť závažné a dlhotrvajúce. Môže byť potrebná hospitalizácia a pokračovanie v podávaní glukózy počas niekoľkých dní.

Na zníženie rizika vzniku hypoglykemických príhod je potrebný starostlivý výber pacientov, použitej dávky a jasné pokyny pre pacienta.

Faktory zvyšujúce riziko vzniku hypoglykémie:

 • pacient odmieta alebo (obzvlášť starší pacienti) nie je schopný spolupracovať,

 • malnutrícia, nepravidelný čas stravovania, vynechávanie jedál, obdobia hladovania alebo dietetických zmien,

 • nerovnováha medzi fyzickou záťažou a príjmom sacharidov,

 • obličková nedostatočnosť,

 • závažná pečeňová nedostatočnosť,

 • predávkovanie liekom Diaprel MR,

 • niektoré endokrinné poruchy: poruchy štítnej žľazy, hypopituitarizmus a nedostatočná funkcia

nadobličiek,

 • súbežné podávanie niektorých iných liekov (pozri časť 4.5).


Obličková a pečeňová nedostatočnosť: Farmakokinetika a/alebo farmakodynamika gliklazidu môžu byť modifikované u pacientov s pečeňovou nedostatočnosťou alebo závažným obličkovým zlyhaním. Hypoglykemická epizóda, ktorá sa vyskytne u týchto pacientov, môže byť prolongovaná, preto je potrebné začať vhodnú liečbu.


Informácia pre pacienta:

Riziká hypoglykémie, spolu s jej symptómami (pozri časť 4.8), liečbou a podmienkami vedúcimi k jej vzniku sa majú vysvetliť pacientovi a členom jeho rodiny.

Pacient má byť informovaný o dôležitosti dodržiavania diétneho režimu, pravidelného cvičenia a pravidelného sledovania hladín glukózy v krvi.


Nedostatočná kontrola glykémie: Kontrola glykémie u pacientov liečených antidiabetikami môže byť ovplyvnená niektorým z nasledujúcich faktorov: horúčka, úraz, infekcia alebo chirurgický zákrok. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné podávanie inzulínu.


Hypoglykemická účinnosť akéhokoľvek perorálneho antidiabetika, vrátane gliklazidu, u mnohých pacientov počas dlhšieho obdobia klesá: môže to byť spôsobené progresiou závažnosti diabetu, alebo zníženou odpoveďou na liečbu. Tento fenomén je známy ako sekundárne zlyhanie, ktoré je odlišné od primárneho zlyhania, pri ktorom je liek neúčinný, ak je použitý ako liečba prvej voľby. Pred diagnostikovaním sekundárneho zlyhania sa má u pacienta zvážiť adekvátna úprava dávky a dodržiavanie diétneho režimu.


Laboratórne testy: Pri hodnotení kontroly glykémie sa odporúča merať hladiny glykovaného hemoglobínu (alebo plazmatickú hladinu glukózy nalačno). Užitočné môže byť aj samomonitorovanie glykémie.


Liečba pacientov s G6PD-deficienciou derivátmi sulfonylurey môže viesť k hemolytickej anémii. Keďže gliklazid patrí do chemickej skupiny derivátov sulfonylurey, pacientom s G6PD-deficienciou sa má venovať zvýšená opatrnosť a má sa zvážiť alternatívna liečba non-sulfonylureou.


4.5 Liekové a iné interakcie


 1. Pri nasledujúcich liekoch je pravdepodobné zvýšenie rizika vzniku hypoglykémie


Kontraindikovaná kombinácia

 • Mikonazol (systémové podanie, orálny gél): zvyšuje hypoglykemizujúci účinok s možným nástupom hypoglykemických symptómov alebo až kómy.


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú

 • Fenylbutazón (systémové podanie): zvyšuje hypoglykemizujúci účinok derivátov sulfonylurey (vytláča ich z väzby na plazmatické bielkoviny a/alebo spomaľuje ich elimináciu).

Je vhodnejšie použiť iné antiflogistikum alebo v opačnom prípade upozorniť pacienta a zdôrazniť dôležitosť samomonitorovania glykémie. V prípade nutnosti upravte dávku počas alebo po ukončení liečby antiflogistikom.


 • Alkohol: zvyšuje hypoglykemickú reakciu (inhibíciou kompenzačných reakcií), čo môže viesť k nástupu hypoglykemickej kómy.

Je potrebné sa vyhnúť konzumácii alkoholu alebo užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.


Kombinácie vyžadujúce opatrnosť pri používaní

K potenciácii hypoglykemizujúceho účinku, a teda v niektorých prípadoch i k hypoglykémii môže dôjsť vtedy, ak sa užíva niektorý z nasledujúcich liekov:

iné antidiabetiká (inzulíny, akarbóza, metformin, tiazolidíndióny, inhibítory dipeptidylpeptidázy-4, agonisty GLP-1 receptoru), beta-blokátory, flukonazol, inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (kaptopril, enalapril), antagonisty H2 -receptorov, inhibítory MAO, sulfónamidy, klaritromycín a nesteroidové antiflogistiká.


 1. Nasledujúce lieky môžu spôsobiť zvýšenie hladín glykémie


Kombinácia, ktorá sa neodporúča

 • Danazol: diabetogénny účinok danazolu.

Ak sa podávaniu tohto liečiva nedá vyhnúť, upozornite pacienta a zdôraznite mu dôležitosť sledovania glykémie a glykozúrie. Počas a po ukončení liečby danazolom môže byť potrebné upraviť dávku antidiabetika.


Kombinácie vyžadujúce opatrnosť pri používaní

 • Chlórpromazín (neuroleptikum): vysoké dávky (> 100 mg chlórpromazínu denne) zvyšujú hladiny glykémie (znížené uvoľňovanie inzulínu).

Upozornite pacienta a zdôraznite dôležitosť sledovania glykémie. Počas a po ukončení liečby neuroleptikom môže byť potrebné upraviť dávku antidiabetika.


 • Glukokortikoidy (systémová a lokálna cesta podania: intraartikulárne, topické a rektálne prípravky) a tetrakosaktrin: zvýšenie hladín glykémie s možnou ketózou (znížená tolerancia sacharidov spôsobená glukokortikoidmi).

Upozornite pacienta a zdôraznite dôležitosť sledovania glykémie, obzvlášť na začiatku liečby. Počas a po ukončení liečby glukokortikoidmi môže byť potrebné upraviť dávku antidiabetika.


 • Ritodrin, salbutamol, terbutalín (i.v.):

Zvýšené hladiny glykémie v dôsledku beta-2 agonistických účinkov.

Zdôraznite dôležitosť sledovania glykémie. V prípade potreby prejdite na liečbu inzulínom.


 1. Kombinácia, ktorú je potrebné brať do úvahy

 • Antikoagulačná liečba (warfarín, ...):

Použitie derivátov sulfonylurey môže viesť pri súbežnom podávaní s antikoagulanciami k potenciácii antikoagulačného účinku.

Môže byť potrebná úprava antikoagulačnej liečby.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

S použitím gliklazidu počas gravidity u ľudí nie sú žiadne skúsenosti, hoci pri ostatných derivátoch sulfonylurey existuje niekoľko údajov.

V štúdiách na zvieratách sa nepreukázal teratogénny účinok gliklazidu.

Pred počatím je potrebné dosiahnuť kontrolu diabetu, aby sa znížilo riziko vzniku vrodených abnormalít spojených s nekontrolovaným diabetom.

Perorálne hypoglykemiká nie sú vhodné, liekom prvej voľby pri liečbe diabetu počas gravidity je inzulín. Odporúča sa, aby sa liečba perorálnymi antidiabetikami vymenila za liečbu inzulínom pred plánovaním gravidity alebo čo najskôr po jej zistení.


Laktácia

Nie je známe, či sa gliklazid alebo jeho metabolity vylučujú do materského mlieka. Vzhľadom na riziko vzniku hypoglykémie u novorodencov je liek kontraindikovaný u dojčiacich matiek.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Diaprel MR nemá žiadny známy vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak pacienti majú byť oboznámení so symptómami hypoglykémie a majú byť opatrní pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov, obzvlášť na začiatku liečby.


4.8 Nežiaduce účinky


Na základe skúseností s gliklazidom boli hlásené nasledovné nežiaduce účinky.


Hypoglykémia

Liečba liekom Diaprel MR, podobne ako liečba inými derivátmi sulfonylurey, môže spôsobiť hypoglykémiu, ak sa pacient stravuje nepravidelne a najmä ak dochádza k vynechaniu jedla. Možné symptómy hypoglykémie sú: bolesť hlavy, intenzívny pocit hladu, nauzea, vracanie, malátnosť, poruchy spánku, agitácia, agresívne správanie, poruchy koncentrácie, znížená vnímavosť a spomalené reakcie, depresia, zmätenosť, vizuálne poruchy a poruchy reči, afázia, tremor, paréza, zmyslové poruchy, závraty, pocit slabosti, strata sebakontroly, delírium, kŕče, plytké dýchanie, bradykardia, ospalosť a strata vedomia s možnosťou prechodu do kómy a letálneho záveru.

Okrem toho možno pozorovať príznaky adrenergnej kontraregulácie: potenie, vlhká pokožka, úzkosť, tachykardia, hypertenzia, palpitácie, angina pectoris a srdcová arytmia.

Tieto symptómy zvyčajne vymiznú po podaní sacharidov (cukor). Umelé sladidlá sú však neúčinné. Skúsenosť s inými derivátmi sulfonylurey ukazuje, že hypoglykémia sa môže objaviť znova i napriek počiatočnej účinnosti príslušných opatrení.

Ak má hypoglykemická príhoda ťažký alebo zdĺhavý priebeh, a je aj napriek dočasnej kontrole stavu podaním cukru potrebná okamžitá medikamentózna liečba alebo hospitalizácia.


Boli hlásené gastrointestinálne ťažkosti vrátane bolesti brucha, nauzey, vracania, dyspepsie, hnačky a obstipácie: ak sa vyskytnú tieto nežiaduce účinky, možno sa im vyhnúť alebo ich možno minimalizovať tým, že sa gliklazid užíva počas raňajok.


Nasledujúce nežiaduce účinkyboli hlásené zriedkavejšie:

 • Poruchy kože a podkožného tkaniva: vyrážka, svrbenie, žihľavka, angioedém, erytém, makulopapulárne vyrážky, bulózne reakcie (ako Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza).


 • Poruchy krvi a lymfatického systému: Hematologické zmeny sú zriedkavé. Môžu zahŕňať anémiu, leukopéniu, trombocytopéniu, granulocytopéniu. Po prerušení liečby sú tieto zmeny vo všeobecnosti reverzibilné.


 • Poruchy pečene a žlčových ciest: zvýšené hladiny hepatálnych enzýmov (AST, ALT, alkalická fosfatáza), hepatitída (ojedinelé prípady). Ak sa objaví cholestatický ikterus, prerušte liečbu.


Tieto symptómy zvyčajne vymiznú po prerušení liečby.


 • Poruchy oka

Prechodné poruchy zraku sa môžu vyskytnúť obzvlášť na začiatku liečby, dochádza k nim v dôsledku zmien hladiny glykémie.


 • Skupinové účinky

Ako u iných derivátov sulfonylurey boli popísané nasledujúce nežiaduce účinky: prípady erytrocytopénie, agranulocytózy, hemolytickej anémie, pancytopénie a alergickej vaskulitídy, hyponatrémie, zvýšené hladiny pečeňových enzýmov a dokonca aj poškodenia funkcie pečene (napr.s cholestázou a ikterom) a hepatitídy, ktoré ustúpili po prerušení podávania derivátu sulfonylurey alebo v ojedinelých prípadoch viedli k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie derivátmi sulfonylurey môže spôsobiť hypoglykémiu.


Mierne symptómy hypoglykémie, bez straty vedomia alebo neurologických príznakov, sa musia upraviť príjmom sacharidov, úpravou dávky a/alebo zmenou stravy.

Prísne sledovanie má pokračovať, až kým si lekár nie je istý, že je pacient mimo nebezpečenstva.


Závažné hypoglykemické reakcie s kómou, kŕčmi alebo inými neurologickými poruchami sú možné a musia sa liečiť ako akútny stav vyžadujúci okamžitú hospitalizáciu.

Ak je diagnostikovaná alebo je podozrenie na hypoglykemickú kómu, pacientovi sa má rýchlo podať i.v. injekcia 50 ml koncentrovaného roztoku glukózy (20 až 30 %). Za ňou má nasledovať kontinuálna infúzia menej koncentrovaného roztoku glukózy (10 %) rýchlosťou, ktorá udrží hladiny glykémie nad 1 g/l. Pacienti majú byť dôkladne monitorovaní a potom v závislosti od stavu pacienta lekár rozhodne o nutnosti ďalšieho monitorovania.

Dialýza je u týchto pacientov neúčinná kvôli silnej väzbe gliklazidu na proteíny.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: sulfónamidy, deriváty močoviny,

ATC kód: A10BB09


Gliklazid je hypoglykemizujúci derivát sulfonylurey, perorálne antidiabetické liečivo, ktoré sa od ostatných príbuzných zlúčenín odlišuje prítomnosťou dusík-obsahujúceho heterocyklického jadra s endocyklickou väzbou.

Gliklazid znižuje hladiny glykémie stimuláciou sekrécie inzulínu z β-buniek Langerhansových ostrovčekov. Zvýšenie postprandiálnej sekrécie inzulínu a C-peptidu pretrváva po dvoch rokoch liečby.

Okrem týchto metabolických vlastností má gliklazid aj hemovaskulárne vlastnosti.


Účinok na uvoľňovanie inzulínu

Pri diabete 2. typu gliklazid obnovuje skorý pík inzulínovej sekrécie v odpovedi na glukózu a zvyšuje druhú fázu sekrécie inzulínu. Významné zvýšenie inzulínovej odpovede je pozorované v odozve na stimuláciu vyvolanú podaním jedla alebo glukózy.


Hemovaskulárne vlastnosti

Gliklazid znižuje mikrotrombózu dvoma mechanizmami, ktoré môžu hrať úlohu pri komplikáciách diabetu:

 • čiastočnou inhibíciou agregácie a adhézie trombocytov, so znížením markerov aktivácie

trombocytov (beta-tromboglobulín, tromboxan B2).

 • účinkom na fibrinolytickú aktivitu cievneho endotelu so zvýšením aktivity tPA.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Plazmatické hladiny sa progresívne zvyšujú počas prvých 6 hodín, kým dosiahnu plató, ktoré sa udrží od šiestej do dvanástej hodiny po podaní.

Intraindividuálna variabilita je nízka.

Gliklazid sa absorbuje úplne. Príjem potravy nemá vplyv na rýchlosť alebo stupeň absorpcie.


Distribúcia

Väzba na plazmatické bielkoviny je približne 95 %. Distribučný objem okolo 30 litrov. Jednorázová denná dávka Diaprelu MR udržiava účinné plazmatické koncentrácie gliklazidu viac ako 24 hodín.


Biotransformácia

Gliklazid sa metabolizuje predovšetkým v pečeni a vylučuje sa močom: menej ako 1 % nezmenenej formy sa nachádza v moči. V plazme sa nezistila prítomnosť žiadnych aktívnych metabolitov.


Eliminácia

Eliminačný polčas gliklazidu sa pohybuje medzi 12 a 20 hodinami.


Linearita/nelinearita


Vzťah medzi podanou dávkou až do 120 mg a plochou pod koncentračnou krivkou je lineárny.


Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti

U starších pacientov sa nepozorovali žiadne signifikantné zmeny farmakokinetických parametrov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií toxicity po opakovanom podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Dlhodobé štúdie karcinogenicity neboli vykonané. V štúdiách na zvieratách sa nepreukázali žiadne teratogénne zmeny, avšak pri zvieratách dostávajúcich 25-násobok maximálnej odporúčanej dávky pre ľudí sa pozorovala nižšia hmotnosť plodu.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Dihydrát fosforečnanu vápenatého,

maltodextrín,

hypromelóza,

magnéziumstearát,

koloidný oxid kremičitý bezvodý.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 180 a 500 tabliet v hliník/poly(vinylchloridovom) blistri zabalenom v papierovej škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francúzsko


 1. REGISTRAčNé číSLO


Reg. č.: 18/0023/05-S


 1. DáTUM prvej registrácie/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 08.02.2005

Dátum predĺženia registrácie: 21.04.2010


 1. DáTUM REVíZIE TEXTU


November 2012

9/8DIAPREL MR