+ ipil.sk

Diareg 850 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2012/08921, 2012/08922, 2012/08923


Písomná informácia pre používateľa


Diareg 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg filmom obalené tablety

metformíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Diareg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Diareg

3. Ako užívať Diareg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Diareg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Diareg a na čo sa používa


Čo je Diareg

Diareg obsahuje metformín, liek na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny liečiv, ktoré sa nazývajú biguanidy.


Inzulín je hormón, produkovaný podžalúdkovou žľazou, ktorý podporuje vychytávanie glukózy (cukru) z krvi do orgánov vášho tela. Vaše telo využíva glukózu na tvorbu energie alebo ju ukladá pre budúce využitie.

Ak máte cukrovku, váš pankreas nie je schopný vytvárať dostatočné množstvo inzulínu alebo vaše telo nevie správne využívať už vytvorený inzulín. To spôsobuje vysokú koncentráciu glukózy vo vašej krvi. Diareg pomáha znížiť koncentráciu glukózy vo vašej krvi čo najbližšie k normálnym hodnotám.


Ak ste dospelý a máte nadváhu, dlhodobé užívanie Diaregu vám tiež pomôže znížiť riziko komplikácií spojených s cukrovkou.


Na čo sa Diareg používa

Diareg sa používa na liečbu pacientov trpiacich cukrovkou 2. typu (tiež nazývaná od inzulínu nezávislá cukrovka), u ktorých diétne opatrenia a cvičenie nestačí na udržanie normálnej koncentrácie glukózy v krvi. Používa sa najmä u pacientov s nadváhou.


Dospelí môžu užívať Diareg samotný alebo spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky (lieky podávané ústami alebo inzulín).

Deti staršie ako 10 rokov a dospievajúci môžu užívať Diareg samotný alebo spolu s inzulínom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Diareg


Neužívajte Diareg

 • keď ste alergický (precitlivený) na metformín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (pozri „Čo Diareg obsahuje“ v časti 6.),

 • keď máte problémy s obličkami alebo pečeňou,

 • keď máte nekontrolovanú cukrovku, ako napríklad závažnú hyperglykémiu (vysoká hladina glukózy v krvi) alebo ketoacidózou. Ketoacidóza je stav, počas ktorého sa v krvi hromadia látky nazývané ketóny. Medzi príznaky patrí bolesť žalúdka, rýchle a hlboké dýchanie, ospalosť alebo nezvyčajný ovocný zápach dychu.

 • keď ste stratili priveľa vody z organizmu (dehydratácia), napríklad pri dlhotrvajúcej alebo závažnej hnačke, alebo keď ste vracali niekoľkokrát za sebou. Dehydratácia môže spôsobiť problémy s obličkami, a tak zvýšiť riziko laktátovej acidózy (pozri nižšie “Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Diaregu“).

 • keď máte závažnú infekciu, napríklad infekciu postihujúcu vaše pľúca, priedušky alebo obličky. Ťažká infekcia môže spôsobiť problémy s obličkami, a tak zvýšiť riziko laktátovej acidózy (pozri nižšie “Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Diaregu“).

 • keď sa liečite na zlyhanie srdca alebo ste nedávno prekonali srdcový infarkt, máte závažné problémy s krvným obehom (ako napr. šok) alebo dýchacie ťažkosti. To môže viesť k nedostatočnému zásobeniu tkanív kyslíkom, a tým k zvýšeniu rizika laktátovej acidózy (pozri nižšie „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Diaregu“).

 • keď pijete veľké množstvo alkoholu

 • keď dojčíte.

Ak sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov, povedzte to svojmu lekárovi predtým, než začnete užívať tento liek.


Poraďte sa so svojím lekárom, keď

 • potrebujete podstúpiť röntgenové vyšetrenie alebo iné zobrazovacie vyšetrenie vyžadujúce si podanie jódovej kontrastnej látky do krvného obehu,

 • potrebujete veľký chirurgický výkon.

Určitý čas pred a po vyšetrení alebo operácii musíte Diareg prestať užívať. Váš lekár rozhodne, či potrebujete počas tohto obdobia náhradnú liečbu. Je dôležité, aby ste presne dodržali pokyny svojho lekára.


Upozornenia a opatrenia

Diareg môže spôsobiť veľmi zriedkavú, ale závažnú komplikáciu, ktorá sa nazýva laktátová acidóza a vzniká najmä vtedy, ak vaše obličky nepracujú správne. Riziko laktátovej acidózy je zvýšené tiež pri nekontrolovanej cukrovke, dlhodobom hladovaní alebo príjme alkoholu. Príznakom laktátovej acidózy je vracanie, bolesť brucha (abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabosti s ťažkou únavou a problémy s dýchaním. Ak sa vám to stane, budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, keďže laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Ihneď ukončite liečbu Diaregom a okamžite kontaktujte lekára.


Diareg samotný nespôsobuje hypoglykémiu (koncentrácia glukózy v krvi je priveľmi nízka). Ak však užívate Diareg spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky, ktoré môžu vyvolať hypoglykémiu (ako sú sulfonylurea, inzulín, meglitinidy), existuje riziko hypoglykémie. Ak pociťujete príznaky hypoglykémie, napríklad slabosť, závrat, zvýšené potenie, zrýchlený pulz srdca, poruchy zraku a problémy s koncentráciou, je vhodné zjesť alebo vypiť niečo s obsahom cukru.


Deti a dospievajúci

Deti mladšie ako 10 rokov Diareg nesmú užívať.


Iné lieky a Diareg

Ak vám musí byť podaná injekcia s jódovou kontrastnou látkou do krvného obehu, napríklad pri röntgenovom alebo inom zobrazovacom vyšetrení, musíte prestať užívať Diareg na určitý čas pred a po vyšetrení (pozri vyššie „Poraďte sa so svojím lekárom, keď“).


Oznámte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledovných liečiv súbežne s Diaregom. Možno budete potrebovať častejšie kontroly koncentrácie glukózy v krvi alebo vám váš lekár upraví dávkovanie Diaregu:

 • inhibitory angiotenzín – konvertujúceho enzymu (používané na liečbu rozličných srdcových a cievnych stavov, ako je vysoký krvný tlak alebo srdcové zlýhanie),

 • diuretiká (používané na odstránenie vody z vášho tela zvýšením tvorby moču),

 • beta2-agonisty ako salbutamol alebo terbutalín (používané na liečbu astmy),

 • kortikosteroidy (používané na liečbu širokého spektra ochorení, napríklad ťažké zápaly kože alebo astmy),

 • iné lieky používané na liečbu cukrovky.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Diareg a jedlo, nápoje a alkohol

Nepite alkohol, ak užívate tento liek. Alkohol zvyšuje riziko laktátovej acidózy, najmä ak máte problémy s pečeňou alebo ak ste podvyživený. Týka sa to tiež liekov, ktoré obsahujú alkohol.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Počas tehotenstva budete na liečbu cukrovky potrebovať inzulín. Oznámte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, alebo tehotenstvo plánujete, aby mohol zmeniť vašu liečbu. Tento liek sa neodporúča, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť svoje dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Diareg samotný nespôsobuje hypoglykémiu (koncentrácia glukózy v krvi je priveľmi nízka). To znamená, že neovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Opatrnosť je však potrebná, ak užívate Diareg spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky, ktoré môžu spôsobiť hypoglykémiu (napríklad sulfonylurea, inzulín, meglitinidy). Príznaky hypoglykémie sú slabosť, závraty, zvýšené potenie, zrýchlený srdcový pulz, poruchy zraku a problémy s koncentráciou. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, ak začnete tieto príznaky pociťovať.


3. Ako užívať Diareg


Vždy užívajte Diareg presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Diareg nedokáže nahradiť prínosy zdravého životného štýlu. Pokračujte v dodržiavaní diétnych opatrení, ktoré vám odporučil lekár a pravidelne cvičte.


Zvyčajná dávka

Deti od 10 rokov a dospievajúci zvyčajne začínajú liečbu 500 mg alebo 850 mg Diareg jedenkrát denne. Maximálna denná dávka je 2000 mg podávaná v 2 alebo 3 samostatných dávkach. Liečba detí vo veku 10 až 12 rokov sa odporúča iba na špeciálny pokyn lekára, keďže skúsenosti s liečbou v tejto vekovej skupine sú obmedzené.


Dospelí zvyčajne začínajú liečbu 500 mg alebo 850 mg Diareg dvakrát alebo trikrát denne. Maximálna denná dávka je 3000 mg podávaná v 3 samostatných dávkach.


Ak užívate aj inzulín, váš lekár vám povie, ako začať užívať Diareg.


Sledovanie

 • Váš lekár vám bude pravidelne robiť krvné testy na hladinu glukózy a prispôsobí dávku Diaregu koncentrácii glukózy vo vašej krvi. Pravidelne sa informujte u svojho lekára. Je to obzvlášť dôležité u detí a dospievajúcich alebo ak ste starší človek.

 • Minimálne raz ročne vám váš lekár skontroluje funkcie obličiek. Častejšie kontroly budete potrebovať, ak ste starší pacient alebo vaše obličky nepracujú normálne.


Ako užívať Diareg

Tablety užívajte s jedlom alebo po jedle. Vyhnete sa tak vedľajším účinkom, ktoré postihujú vaše trávenie.

Tablety sa pred užívaním nesmú drviť ani rozhrýzť. Zapite každú tabletu pohárom vody.

Ak užívate jednu dávku denne, užite ju ráno (raňajky).

Ak užívate dve dávky denne, užite ich ráno (raňajky) a večer (večera).

Ak užívate tri dávky denne, užite ich ráno (raňajky), na obed (obed) a večer (večera).


Ak máte po určitom čase dojem, že je účinok Diaregu priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Diaregu, ako máte

Ak ste užili viac Diaregu, ako ste mali, môže u vás vzniknúť laktátová acidóza. Príznaky laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha (abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabosti s ťažkou únavou, problémy s dýchaním. Ak sa vám to stane, budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, keďže laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Okamžite kontaktujte lekára alebo najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Diareg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Diareg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Môžu sa vyskytnúť nasledovné nežiaduce účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky (u viac ako 1 z 10 ľudí)

 • tráviace problémy ako pocit nevoľnosti (napínanie na vracanie), vracanie, hnačka, bolesť brucha (abdominálna bolesť) a strata chuti do jedla. Tieto vedľajšie účinky sa najčastejšie vyskytujú na začiatku liečby Diaregom. Pomáha, ak užívate liek vo viacerých denných dávkach a ak užívate Diareg s jedlom alebo hneď po jedle. Keď príznaky pretrvávajú, prestaňte Diareg užívať a informujte svojho lekára.


Časté vedľajšie účinky (u menej ako 1 z 10 ľudí)

 • zmeny chuti.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (u menej ako 1 z 10 000 ľudí)

 • laktátová acidóza. Je to veľmi zriedkavá, ale závažná komplikácia, ktorá vzniká najmä, ak vaše obličky nepracujú správne. Príznaky laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha (abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabosti s ťažkou únavou a problémy s dýchaním. Ak sa vám to stane, budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, keďže laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Okamžite kontaktujte lekára alebo najbližšiu nemocnicu.

 • kožné reakcie ako sčervenenie kože (erytém), svrbenie alebo svrbiaca vyrážka (žihľavka),

 • nízka koncentrácia vitamínu B12 v krvi.

 • Abnormality vo výsledkoch pečeňových testov alebo hepatitída (zápal pečene, ktorý môže spôsobiť únavu, stratu chuti do jedla, zníženie telesnej hmotnosti, s alebo bez zožltnutia pokožky alebo očného bielka). Ak sa to stane, prestaňte užívať Diareg.


Deti a dospievajúci

Obmedzené údaje ukázali, že vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich sú povahou a závažnosťou podobné vedľajším účinkom hláseným u dospelých pacientov.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Diareg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Ak je Diaregom liečené dieťa, odporúča sa rodičom a opatrovníkom dozerať na liečbu.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte Diareg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po ,,použiteľné do“ a na fľaši alebo na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Diareg 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg obsahuje


 • Liečivo je metformín, prítomný vo forme metformíniumchloridu.


Diareg 500 mg

Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 390 mg metformínu.


Diareg 850 mg

Každá filmom obalená tableta obsahuje 850 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 663 mg metformínu.


Diareg 1000 mg

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 780 mg metformínu.


 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: povidón, magnéziumstearát.

Obal tablety: hypromelóza, makrogol.


Ako vyzerá Diareg 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg a obsah balenia


Filmom obalené tablety.

Diareg 500 mg

Biele, okrúhle, vypuklé, filmom obalené tablety s vyrazeným „A“ na jednej strane a „60“ na strane druhej.


Diareg 850 mg

Biele, okrúhle, vypuklé, filmom obalené tablety s vyrazeným „A“ na jednej strane a „61“ na strane druhej.


Diareg 1000 mg

Biele, okrúhle, vypuklé, filmom obalené tablety s vyrazeným „A“ na jednej strane a „62“ na strane druhej. Deliaca ryha nie je určená k rozlomeniu tablety.


Diareg 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg je balený v blistroch.


Diareg 500 mg/ 850 mg:

Každá krabička obsahuje 20/28/30/40/42/50/56/60/70/80/84/90/98/100/120/180/200/300/400 filmom obalených tabliet v blistroch, každý blister obsahuje 10 alebo 14 filmom obalených tablet.


Diareg 1000 mg:

Každá krabička obsahuje 20/30/40/50/56/60/70/80/90/98/100/120/180 filmom obalených tabliet v blistroch, každý blister obsahuje 10 filmom obalených tablet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Držiteľ:

Medreg s.r.o.

Krčmářovská 223/33

196 00 Praha

Česká republika


Výrobca:

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta


alebo


Dr. Müller Pharma s.r.o.

U Mostku 182

503 41 Hradec Králové

Česká republika


alebo


Medis International a.s.

Prumyslová 961/16

747 23 Bolatice

Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika Diareg 500 mg/850 mg/1000 mg potahované tablety

Poľsko Diamed

Portugalsko Metformina Dr.Max

Slovenská republika Diareg 500 mg/850 mg/ 1000 mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2014.


7

Diareg 850 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2012/08921, 2012/08922, 2012/08923
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Diareg 500 mg filmom obalené tablety

Diareg 850 mg filmom obalené tablety

Diareg 1000 mg filmom obalené tablety


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Diareg 500 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 390 mg metformínu.


Diareg 850 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 850 mg metformínuiumchloridu, čo zodpovedá 663 mg metformínu.


Diareg 1000 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg metformínuiumchloridu, čo zodpovedá 780 mg metformínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Filmom obalená tableta.


Diareg 500 mg:

Biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s „A“ vyrazeným na jednej strane a s „60“ vyrazenou na strane druhej.


Diareg 850 mg:

Biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s „A“ vyrazeným na jednej strane a s „61“ vyrazenou na strane druhej.


Diareg 1000 mg:

Biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s „A“ vyrazeným na jednej strane a s „62“ vyrazenou na strane druhej.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba diabetes mellitus 2. typu, hlavne u obéznych pacientov, keď diéta a cvičenie nevedú k adekvátnej kontrole glykémie.


U dospelých sa môže Diareg použiť ako monoterapia alebo v kombinácii s inými perorálnymi antidiabetikami alebo s inzulínom.

U detí vo veku viac ako 10 rokov a u dospievajúcich sa môže Diareg použiť ako monoterapia alebo v kombinácii s inzulínom.


Použitie metformíniumchloridu ako lieku prvej voľby u obéznych dospelých pacientov s diabetom 2. typu po zlyhaní diéty, znižuje výskyt diabetických komplikácií (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Monoterapia a kombinácia s inými perorálnymi antidiabetikami

 • Zvyčajná počiatočná dávka je 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu 2 alebo 3-krát denne, podaná počas jedla alebo po jedle.


Po 10 až 15 dňoch môže byť dávka upravená na základe výsledkov meraní glykémie. Postupné zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu toleranciu.


Najvyššia odporúčaná dávka metformíniumchloridu je 3 g denne, podaná v troch rozdelených dávkach.


Ak sa plánuje prechod z iného perorálneho antidiabetika: ukončite liečbu pôvodným liekom a začnite liečbu metformíniumchloridom vo vyššie uvedenej dávke.


Kombinácia s inzulínom

Metformíniumchlorid a inzulín je možné v liečbe kombinovať, aby sa dosiahla lepšia kontrola glykémie. Metformíniumchlorid sa podáva vo zvyčajnej počiatočnej dávke 500 mg alebo 850 mg 2 alebo 3-krát denne, zatiaľ čo dávkovanie inzulínu sa prispôsobí na základe výsledkov vyšetrení glykémie.


Starší pacienti

Vzhľadom na možnosť zníženia funkcie obličiek u starších pacientov je potrebné dávkovanie metformíniumchloridu prispôsobiť podľa výsledkov vyšetrenia renálnych funkcií. Pravidelné hodnotenie renálnych funkcií je nevyhnutné (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia

Monoterapia a kombinácia s inzulínom


 • Diareg sa môže podávať deťom starším ako 10 rokov a dospievajúcim.

 • Zvyčajná počiatočná dávka je 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu raz denne, podaná počas alebo po jedle.


Po 10 až 15 dňoch môže byť dávka upravená na základe výsledkov merania glykémie. Postupné zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu toleranciu. Najvyššia odporúčaná denná dávka metformíniumchloridu je 2 g, podaná v 2 alebo 3 rozdelených dávkach.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na metformíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • Diabetická ketoacidóza, diabetická pre-kóma.

 • Poškodenie funkcie obličiek alebo zlyhanie obličiek (klírens kreatinínu 60 ml/min.).

 • Akútne ochorenia, ktoré môžu potenciálne ovplyvniť renálne funkcie ako:

  • dehydratácia

  • závažná infekcia

  • šok

  • intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok (pozri časť 4.4).

 • Akútne alebo chronické ochorenie, ktoré môže spôsobiť tkanivovú hypoxiu, ako:

  • kardiálne alebo respiračné zlyhanie

  • nedávny infarkt myokardu

  • šok

 • hepatálna insuficiencia, akútna intoxikácia alkoholom, alkoholizmus

 • dojčenie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia


Laktátová acidóza

Laktátová acidóza je zriedkavá, ale závažná (bez poskytnutia okamžitej liečby je vysoká mortalita) metabolická komplikácia, ktorá môže nastať pri akumulácii metformíniumchloridu. Prípady laktátovej acidózy u pacientov užívajúcich metformíniumchlorid boli hlásené u diabetikov so signifikantným obličkovým poškodením. Výskyt laktátovej acidózy môže a má byť redukovaný prísnym monitorovaním súvisiacich rizikových faktorov, ako zle kontrolovaný diabetes, ketóza, dlhodobé hladovanie, nadmerné požívanie alkoholu, hepatálna insuficiencia a ďalšie stavy spojené s hypoxiou.


Diagnóza

Riziko laktátovej acidózy sa musí zvážiť v prípade výskytu nešpecifických príznakov ako sú svalové kŕče, tráviace poruchy, abdominálna bolesť a ťažká asténia.


Pre laktátovú acidózu sú charakterické dyspnoe, abdominálna bolesť, hypotermia a kóma. Diagnostické laboratórne nálezy sú: pokles pH krvi, hladina laktátu v plazme nad 5 mmol/l, zvýšená aniónová medzera a zvýšenie pomeru laktát/pyruvát. Pri podozrení na metabolickú acidózu, liečbu metformíniumchloridom je potrebné prerušiť a pacienta okamžite hospitalizovať (pozri časť 4.9).


Renálne funkcie:

Keďže sa metformíniumchlorid vylučuje obličkami, klírens kreatinínu (tento sa dá stanoviť z koncentrácie sérového kreatinínu použitím Cockcroft-Gaultovho vzorca) má byť stanovený pred začatím liečby a pravidelne počas liečby:

 • najmenej raz ročne u pacientov s normálnymi renálnymi funkciami,

 • najmenej dva až štyrikrát ročne u pacientov s klírensom kreatinínu na dolnej hranici normy a u starších pacientov.

Znížená funkcia obličiek u starších pacientov je častá a asymptomatická. Zvláštnu pozornosť treba venovať situáciám, v ktorých môže dôjsť k zhoršeniu funkcie obličiek, napríklad na začiatku antihypertenzívnej alebo diuretickej liečby a liečby nesteroidnými protizápalovými liekmi.


Podávanie jódových kontrastných látok:

Intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok pri rádiologických vyšetreniach môže viesť k renálnemu zlyhaniu. Je potrebné pred vyšetrením alebo počas vyšetrenia liečbu metformíniumchloridom prerušiť a nepokračovať v nej najmenej počas 48 hodín od skončenia vyšetrenia. Liečba môže pokračovať až po opätovnom zhodnotení renálnych funkcií, ak je nález v norme (pozri časť 4.5).


Chirurgické výkony:

Liečbu metformíniumchloridom treba prerušiť 48 hodín pred plánovaným chirurgickým výkonom v celkovej, spinálnej alebo epidurálnej anestézii. V liečbe sa smie pokračovať najskôr 48 hodín po chirurgickom výkone alebo po návrate na perorálnu stravu, iba v prípade normálnej renálnej funkcie.


Pediatrická populácia

Diagnóza diabetes mellitus 2. typu musí byť potvrdená skôr, ako sa začne liečba metformíniumchloridom.


Počas kontrolovaných klinických štúdií trvajúcich jeden rok sa nezistil žiaden vplyv metformíniumchloridu na rast a pubertu, ale nie sú k dispozícii žiadne dlhodobé údaje o týchto špecifických ukazovateľoch. Z tohto dôvodu sa u detí liečených metformíniumchloridom, najmä u predpubertálnych detí, odporúča pozorné sledovanie vplyvu metformíniumchloridu na tieto parametre.


Deti vo veku 10 až 12 rokov:

Iba 15 detí vo veku 10 až 12 rokov bolo zahrnutých do kontrolovaných klinických štúdií s deťmi

a s dospievajúcimi. Špeciálna pozornosť sa má venovať predpisovaniu metformíniumchloridu deťom od 10 do 12 rokov, hoci účinnosť a bezpečnosť metformíniumchloridu sa u týchto detí nelíšila od účinnosti a bezpečnosti u starších detí a dospievajúcich.


Ďalšie upozornenia:

Všetci pacienti by mali pokračovať vo svojej diéte s pravidelným rozdelením príjmu sacharidov počas dňa. Pacienti s nadváhou by mali pokračovať v redukčnej diéte.

Zvyčajné laboratórne vyšetrenia na sledovanie diabetu je potrebné vykonávať pravidelne.

Metformíniumchlorid samotný nespôsobuje hypoglykémiu, ale opatrnosť sa odporúča pri jeho užívaní v kombinácii s inzulínom alebo sulfonylureou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežne sa neodporúča užívať:

Alkohol:

Akútna intoxikácia alkoholom zvyšuje riziko laktátovej acidózy, najmä v prípade:

 • hladovania, malnutrície

 • hepatálnej insuficiencie.

Vyhýbajte sa konzumácii alkoholu alebo užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.


Jódové kontrastné látky (pozri časť 4.4):

Intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok môže spôsobiť renálne zlyhanie a následné hromadenie metformíniumchloridu a zvýšené riziko laktátovej acidózy.


Liečbu metformíniumchloridom je potrebné pred vyšetrením alebo počas vyšetrenia prerušiť a nepokračovať v nej najmenej počas 48 hodín od skončenia vyšetrenia. Liečba môže pokračovať až po opätovnom zhodnotení renálnych funkcií, ak je nález v norme (pozri časť 4.4).


Kombinácie vyžadujúce opatrnosť:

Glukokortikoidy (systémové a miestne podanie), beta-2-agonisty a diuretiká majú vlastnú hyperglykemickú aktivitu. Je potrebné informovať pacienta a vykonávať častejšie kontroly hladiny glukózy v krvi, najmä na začiatku liečby. Ak je to potrebné, počas liečby iným liekom a po jej ukončení, upravte dávkovanie antidiabetík.


ACE-inhibítory môžu znižovať hladiny glukózy v krvi. Preto môže byť úprava dávkovania metformíniumchloridu v priebehu a po pridaní alebo uknční liečby týmito liekmi nevyhnutná.


Diuretiká, najmä kľučkové diuretiká: Môžu zvyšovať riziko laktátovej acidózy v dôsledku možnosti zníženia renálnych funkcií.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nekontrolovaný diabetes počas gravidity (gestačný alebo trvalý) je spojený so zvýšeným rizikom kongenitálnych abnormalít a perinatálnej mortality.


Obmedzené množstvo údajov o používaní metformínu u gravidných žien nepoukazuje na zvýšené riziko kongenitálnych abnormalít. Štúdie na zvieratách nenaznačujú škodlivé účinky na graviditu, embryonálny alebo fetálny vývoj, na pôrod alebo na postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).


Keď pacientka plánuje otehotnieťa počas gravidity, diabetes sa neodporúča liečiť metformínom, ale na udržanie hladiny glukózy v krvi čo najbližšej k fyziologickým hodnotám sa má použiť inzulín, aby sa znížilo riziko malformácií plodu.


Laktácia

Metformín sa vylučuje do ľudského materského mlieka. Neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky u dojčených novorodencov/detí. Keďže je dostupné limitované množstvo údajov, dojčenie počas liečby metformínom sa neodporúča. Pri rozhodovaní či prerušiť dojčenie je potrebné zohľadniť prínos dojčenia a možné riziko nežiaduceho účinku na dieťa.


Fertilita

Podávanie metformínu potkanom v dávkach vyšších ako 600 mg/kg/deň, ktoré sú približne trikrát vyššie ako je maximálna odporúčaná denná dávka pre ľudí na základe plochy povrchu tela, nemalo žiaden vplyv na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Monoterapia metformíniumchloridom nespôsobuje hypoglykémiu a teda nemá vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


Pacientov je však potrebné upozorniť na riziko hypoglykémie pri užívaní metformíniumchloridu v kombinácii s inými antidiabetickými liekmi (napr. sulfonylurea, inzulín alebo meglitinid).


4.8. Nežiaduce účinky


Na začiatku liečby sú najčastejšími nežiaducimi účinkami nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha a strata chuti do jedla, ktoré vo väčšine prípadov spontánne ustúpia. Na zabránenie ich vzniku sa odporúča užívať metformín v dvoch alebo troch denných dávkach a postupne zvyšovať dávky.


Počas liečby metformíniumchloridom sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky.

Ich frekvencie sú definované nasledovne:

veľmi časté (>1/10)

časté (≤ 1/100 až ≥ 1/10)

menej časté (≤1/1000 až ≥1/100)

zriedkavé (≥ 1/10 000 až ≤ 1/1000)

veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Poruchy nervového systému:

Časté:porucha chuti.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Veľmi časté: gastrointestinálne poruchy ako nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha a strata chuti do jedla. Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú najčastejšie na začiatku liečby a vo väčšine prípadov sa spontánne upravia. Na zabránenie vzniku týchto ťažkostí sa odporúča užívať metformíniumchlorid v 2 alebo 3 denných dávkach počas jedla alebo po jedle. Postupné zvyšovanie dávky môže tiež zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť lieku.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Veľmi zriedkavé: kožné reakcie ako erytém, pruritus, urtikária.


Poruchy metabolizmu a výživy:

Veľmi zriedkavé:laktátová acidóza (pozri časť 4.4).


Zníženie absorpcie vitamínu B12s poklesom sérových hladín počas dlhodobej liečby metformíniumchloridom. Odporúča sa zvážiť túto etiológiu v prípade, že pacient má megaloblastickú anémiu.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi zriedkavé:izolované hlásenia abnormalít funkcií pečeňových testov alebo hepatitídy, ktoré ustúpili po prerušení liečby metformíniumchloridom.


Pediatrická populácia

V publikovaných a postmarketingových údajoch a v kontrolovaných klinických štúdiách na limitovanej pediatrickej populácii vo veku 10 - 16 rokov, liečenej počas 1 roka sa hlásené nežiaduce účinky povahou a závažnosťou podobali nežiaducim účinkom hláseným u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Hypoglykémia sa nepozorovala ani pri dávkach do 85 g metformíniumchloridu, hoci laktátová acidóza sa za takýchto okolností vyskytla. Závažné predávkovanie metformíniumchloridom alebo súbežné riziká môžu viesť k laktátovej acidóze. Laktátová acidóza je urgentný stav a pacient musí byť hospitalizovaný. Najúčinnejšou metódou odstránenia laktátu a metformíniumchloridu je hemodialýza.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antidiabetiká s výnimkou inzulínov, biguanidy.

ATC kód: A10BA02


Metformíniumchlorid je biguanid s antihyperglykemickými účinkami, znižujúci bazálnu aj postprandiálnu glykémiu. Nestimuluje sekréciu inzulínu, preto nevyvoláva hypoglykémiu.


Metformíniumchlorid môže pôsobiť pomocou 3 mechanizmov:

(1) znížením produkcie glukózy v pečeni inhibíciou glukoneogenézy a glykogenolýzy,

(2) zvýšením citlivosti na inzulín vo svaloch, zlepšením periférneho vychytávania a utilizácie glukózy,

(3) spomalením vstrebávania glukózy v črevách.


Metformíniumchlorid stimuluje syntézu intracelulárneho glykogénu pôsobením na glykogénsyntetázu.

Metformíniumchlorid zvyšuje transportnú kapacitu všetkých doteraz známych typov membránových prenášačov glukózy (GLUT).


Nezávisle od účinku na glykémiu má metformíniumchlorid u ľudí priaznivé vplyvy na lipidový metabolizmus. Tento vplyv bol preukázaný pri terapeutických dávkach v kontrolovaných strednodobých alebo dlhodobých klinických skúšaniach: metformíniumchlorid znižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triacylglycerolov.


Klinická účinnosť

Prospektívna randomizovaná štúdia (UKPDS) potvrdila dlhodobý priaznivý vplyv intenzívnej kontroly glykémie u dospelých pacientov s diabetom 2. typu.


Analýza výsledkov pacientov s nadváhou liečených metformíniumchloridom po zlyhaní diéty dokázala:

 • významný pokles absolútneho rizika diabetických komplikácií v skupine liečenej metformíniumchloridom (29,8 prípadov/1000 pacientorokov) oproti skupine liečenej diétou (43,3 prípadov na 1000 pacientorokov), p = 0,0023, a oproti skupinám liečených kombináciou sulfonylurey a inzulínom v monoterapii (40,1 prípadov na 1000 pacientorokov), p = 0,0034;

 • významný pokles absolútneho rizika s diabetom súvisiacej mortality: metformíniumchlorid 7,5 prípadov na 1000 pacientorokov, diéta samotná 12,7 prípadov na 1000 pacientorokov, p = 0,017;

 • významný pokles absolútneho rizika celkovej mortality: metformíniumchlorid 13,5 prípadov na 1000 pacientorokov, oproti diéte samotnej 20,6 prípadov na 1000 pacientorokov (p=0,011) a oproti skupinám kombinovanej terapie sulfonylurea a inzulín v monoterapii 18,9 prípadov na 1000 pacientorokov (p=0,021);

 • významný pokles absolútneho rizika infarktu myokardu: metformíniumchlorid 11 prípadov na 1000 pacientorokov, diéta samotná 18 prípadov na 1000 pacientorokov (p=0,01).


Prínos klinickej účinnosti metformíniumchloridu používaného ako liek druhej voľby v kombinácii so sulfonylureou nie je dokázaný.


Kombinácia metformíniumchloridu s inzulínom sa použila u vybraných pacientov s diabetom 1. typu, no klinický prínos tejto kombinácie sa formálne nepotvrdil.


Pediatrická populácia

Kontrolované klinické štúdie na limitovanej pediatrickej populácii vo veku 10 – 16 rokov liečenej 1 rok preukázali v kontrole glykémie podobnú odpoveď, aká bola pozorovaná u dospelých pacientov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnej dávke tablety metformíniumchloridu sa dosiahne maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) približne za 2,5 hodiny (tmax). Absolútna biologická dostupnosť tablety metformíniumchloridu 500 mg alebo 850 mg je u zdravých jedincov približne 50 - 60 %. Neabsorbovaná frakcia zistená v stolici po perorálnom podaní bola 20 - 30 %.


Absorpcia metformíniumchloridu je po perorálnom podaní saturovateľná a neúplná. Predpokladá sa, že farmakokinetika absorpcie metformíniumchloridu je nelineárna.

Pri odporúčaných dávkovacích schémach metformíniumchloridu sa rovnovážna plazmatická koncentrácia dosiahne počas 24 až 48 hodín a je zvyčajne nižšia než 1 μg/ml. V kontrolovaných klinických skúšaniach neprekročili maximálne plazmatické hladiny metformíniumchloridu (Cmax) 4 μg/ml, ani pri maximálnych dávkach.


Jedlo znižuje rozsah absorpcie metformíniumchloridu a zároveň ju aj mierne spomaľuje. Po perorálnom podaní 850 mg tablety sa pozorovala o 40 % nižšia maximálna plazmatická koncentrácia, 25 % pokles AUC (plocha pod krivkou) a predĺženie času potrebného na dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie o 35 minút. Klinický význam týchto nálezov nie je známy.


Distribúcia

Väzba na plazmatické bielkoviny je zanedbateľná. Metformíniumchlorid prechádza do erytrocytov. Najvyššia hladina v krvi je nižšia než v plazme a maximum sa dosiahne približne v rovnakom čase. Erytrocyty predstavujú s najväčšou pravdepodobnosťou sekundárny kompartment distribúcie. Priemerný distribučný objem ( Vd) sa pohyboval medzi 63 až 276 l.


Metabolizmus

Metformíniumchlorid sa vylučuje v nezmenenej forme močom. U ľudí neboli identifikované žiadne metabolity.


Vylučovanie

Renálny klírens metformíniumchloridu je > 400 ml/min, čo nasvedčuje, že metformíniumchlorid sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Po perorálnom podaní je zdanlivý terminálny polčas eliminácie približne 6,5 hodiny.


Pri poškodení funkcie obličiek je renálny klírens znížený proporcionálne ku kreatinínu, preto sa polčas eliminácie predĺži, čo vedie k zvýšeným koncentráciám metformíniumchloridu v plazme.


Pediatrická populácia

Štúdia s jednorazovou dávkou: Po podaní jednorazových dávok 500 mg metformíniumchloridu vykazovali pediatrickí pacienti podobný farmakokinetický profil, aký bol pozorovaný u zdravých dospelých pacientov.


Štúdia s opakovaným podávaním: Údaje sú obmedzené na jednu štúdiu. Po opakovanom podávaní 500 mg dvakrát denne počas 7 dní pediatrickým pacientom bola maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) znížená o približne 33 % a systémová expozícia (AUC0-t) približne o 40 %, v porovnaní s dospelými, ktorí dostávali 500 mg dvakrát denne počas 14 dní. Keďže dávka bola individuálne titrovaná na základe kontroly glykémie, majú tieto údaje iba obmedzený klinický význam.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií bezpečnosti, farmakológie, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziká pre ľudí.


6. farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Povidón

Magnéziumstearát

Obal:

Hypromelóza

Makrogol


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Upozornenie na podmienky a spôsob uchovávania


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia


PVC / PVdC / Al blister

PVC / Al blister


Diareg 500 mg / 850 mg:

20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 120, 180, 200, 300 alebo 400 filmom obalených tabliet v blistroch, každý blister obsahuje 10 alebo 14 filmom obalených tabliet.


Diareg 1000 mg:

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,100, 120 alebo 180 filmom obalených tabliet v blistroch, každý blister obsahuje 10 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Medreg s.r.o.

Krčmářovská 223/33

196 00 Praha

Česká republika


8. Registračné číslo


Diareg 500 mg filmom obalené tablety: 18/0085/14-S

Diareg 850 mg filmom obalené tablety: 18/0086/14-S

Diareg 1000 mg filmom obalené tablety: 18/0087/14-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. Dátum poslednej revízie textu

Február 2014


9Diareg 850 mg filmom obalené tablety