+ ipil.sk

Diazepam Desitin rectal tube 5 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č:2106/4099

Príloha č.2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev.č:1859/2002

Písomná informácia pre používateľa


Diazepam Desitinrectal tube 5 mg

Diazepam Desitinrectal tube 10 mg

diazepamum rektálny roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Desitin Arzneimittel GmbH

Weg beim Jäger 214

D-22335 Hamburg, SRN


Zloženie

Liečivo:

2,5 ml roztoku (1 Diazepam Desitinrectal tube 5 mg) obsahuje 5 mg diazepamum (diazepam).

2,5 ml roztoku (1 Diazepam Desitinrectal tube 10 mg) obsahuje 10 mg diazepamum (diazepam).

Pomocné látky:

alcohol benzylicus (benzylalkohol) 37,5 mg ako konzervačný prostriedok, propylenglycolum (propylénglykol) 1 g ako rozpúšťadlo a 12 obj.% ethanolum 96 % (etanol), acidum benzoicum (kyselina benzoová E 210), natrii benzoas (nátriumbenzoát E 211), aqua purificata (čistená voda)


Farmakoterapeutická skupina

Antiepileptikum, anxiolytikum a myorelaxans zo skupiny benzodiazepínov.


Charakteristika

Preparát zo skupiny benzodiazepínov s intenzívnym protiúzkostným, protikŕčovým a upokojujúcim účinkom.Vo vyšších dávkach výrazne uvoľňuje svalové napätie. Je určený predovšetkým na krátkodobú liečbu akútnych stavov. Terapeutický účinok je založený na ovplyvnení rôznych častí centrálneho nervového systému (predovšetkým limbického systému, talamu a hypotalamu).

Indikácie

- Liečba dlhotrvajúcich epileptických záchvatov (status epilepticus).

- Okamžitá liečba (akútna klinická intervencia) akútnych stavov úzkosti, napätia a vzrušenosti.

- Tlmenie a príprava (premedikácia) pred chirurgickými alebo diagnostickými

zákrokmi alebo po nich (pooperačná medikácia).

- Stavy so zvýšeným svalovým napätím.

- Tetanus a kŕče pri horúčkovitých stavoch (febrilné kŕče).


Kontraindikácie

Diazepam Desitin® rectal tube nepoužívajte :

- pri známej precitlivenosti na diazepam alebo iné benzodiazepíny, alebo na ostatné zložky preparátu (pozri zloženie,napr. precitlivenosť na benzoát),

- u pacientov s chorobnou závislosťou v anamnéze (alkohol,lieky,drogy),

- u niektorých foriem ťažkej chorobnej svalovej slabosti (myasténia gravis),

Diazepam Desitin® rectal tube smiete použiť len po porade s lekárom pri:

-poruchách koordinácie pohybov (cerebelárne a spinálne ataxie)

- akútnej intoxikácie alkoholom, hypnotikami, analgetikami alebo prípravkami na liečenie duševných porúch (neuroleptiká, antidepresíva a preparáty lítia).

- pri akútnom zvýšení vnútroočného tlaku (glaukóm s ostrým uhlom, zelený zákal),

- ťažkom hepatálnom poškodení, napríklad žltačka (cholestatický ikterus),

- poruchách funkcie dýchania v spánku (syndróm spánkovej apnoe),

- ťažkej chronickej dýchacej insuficiencie počas jej akútneho zhoršenia (chronická bronchitída, bronchiálna astma).


Nežiaduce účinky

Aké nežiaduce účinky sa môžu objaviť pri podávaní lieku Diazepam Desitinrectal tube ?

Nasledujúce nežiaduce účinky sa vyskytujú pomerne často:

Nežiaduci ťažký útlm a únava (spavosť, malátnosť, predĺženie reakčného času), pocit závratu, poruchy chôdze a hybnosti (ataxia), bolesti hlavy, zmätenosť. Okrem toho sa môžu objaviť časovo ohraničené výpady pamäti (anterográdna amnézia) po užití lieku. Ráno, po podaní lieku predchádzajúci večer, sa môžu vyskytnúť doznievajúce vedľajšie účinky vo forme porúch koncentrácie a zvyškovej únavnosti, ktoré môžu ovplyvniť reakčný čas. Vzhľadom na výrazný uvoľňujúci účinok diazepamu na napätie svalov je u starších osôb potrebná mimoriadna opatrnosť (riziko pádov).

Ojedinele dochádza k poruchám v tráviacej sústave (nauzea, dávenie, bolesti v nadbrúšku, zápcha, hnačka), žltačke, zadržaiu moču, kŕč hlasiviek (spazmus glottis), bolestiam na hrudníku, poklesu krvného tlaku, spomaleniu srdcovej činnosti (bradykardia), depresívnemu ladeniu, k strate libida a u žien k poruchám menštruačného cyklu, zvýšeniu chuti do jedla, pocitu sucha v ústach, alergickým kožným prejavom (napr. svrbenie, začervenanie kože, kožná vyrážka) ako aj k útlmu dýchania.

Depresívny účinok na dýchanie môže byť omnoho výraznejší v prípadoch zúženia dýchacích ciest a u pacientov s mozgovým poškodením. Obzvlášť to možno pozorovať pri súčasnom podávaní iných centrálne účinkujúcich liekov. U pacientov s depresívnym ochorením môže dôjsť k zvýrazneniu depresívnej nálady.

Po viacdennom podávaní preparátu vo veľmi vysokých dávkach, ako napríklad počas liečby tetanu, môže dôjsť ku kŕčovitej brušnej bolesti a hnačke. Ojedinele môže vzniknúť reakcia precitlivenosti na benzylalkohol.

Pri dlhodobom používaní vysokých dávok preparátu - čo pri tejto forme pripadá do úvahy len zriedkavo - sa môžu vyskytnúť prechodné príznaky ako spomalená alebo nezrozumiteľná reč (poruchy artikulácie), neistota pri pohyboch alebo pri chôdzi, poruchy videnia (dvojité videnie, zahmlené videnie, nystagmus).

Pri dlhodobom alebo opakovanom podávaní diazepamu môže dôjsť k poklesu účinku (vývoj tolerancie). Môžu vzniknúť poruchy vnímania (halucinácie), strach, samovražedné myšlienky a tendencie, poruchy spánku, záchvaty zúrivosti alebo zmnožené svalové kŕče. Zriedka môžu vzniknúť reakcie precitlivenosti na benzylalkohol. U pacientov citlivých na propylénglykol môže dôjsť k stavu neznášanlivosti.

Pri ktorých nežiaducich účinkoch je potrebné realizovať protiopatrenia ?

Ak pozorujete na sebe jedno alebo viac z horeuvedných nežiaducich účinkov, alebo také, ktoré nie sú uvedené v tejto informácii, upovedomte o tom svojho lekára, ktorý podľa stupňa ťažkostí a prípadných potrebných opatrení príjme rozhodnutie. Nežiaduce účinky všeobecne zvyknú po znížení dávky ustúpiť, a spravidla sa im dá starostlivým a individuálnym nastavením dennej dávky vyhnúť.

V prípade objavenia sa porúch vnímania (halucinácie), alebo "opačných účinkov" (paradoxná reakcia) ako napr. akútne stavy podráždenia namiesto upokojenia a strach, samovražedné tendecie, nespavosť,záchvaty zúrivosti alebo zmnožené svalové kŕče, musí Váš lekár liek vysadiť.

Interakcie

Ktoré lieky ovplyvňujú účinok lieku Diazepam Desitinrectal tube ?

Uvedomte si prosím, že nasledujúce upozornenia sú platné aj v prípade krátkodobo užívaného lieku.

Pri súčasnom podávaní iných centrálne pôsobiacich liekov (napr.psychofarmaká / lieky na liečenie duševných porúch /, lieky na spanie, čiastočne aj lieky proti bolestiam), lieky na liečbu alergií alebo prostriedky na liečbu prechladnutia sa môže objaviť obojstranné zosilnenie účinku. Zvlášť to platí aj pre súčasné požívanie alkoholu, prostredníctvom ktorého môže byť účinok diazepamu nepredvídateľným spôsobom zmenený alebo zosilnený.

Môže dôjsť aj k zvýšeniu účinku liekov znižujúcich svalové napätie (myorelaxanciá). Pri súčasnom podávaní cimetidínu alebo omeprazolu (liek na liečbu hlavne žalúdkového vredu) alebo disulfiramu (liek na liečbu alkoholizmu) môže byť účinok diazepamu zosilnený a predĺžený. U fajčiarov môže byť vylučovanie diazepamu urýchlené.

Teofylín (prostriedok hlavne na liečbu astmy) v malých dávkach zvýši upokojujúce účinky vyvolaný diazepamom.

Diazepam môže tlmiť účinok levodopy (liek na liečbu Parkinsonovej choroby).

V ojedinelých prípadoch môže diazepam spomalovať vylučovanie fenytoínu (liek používaný na liečbu záchvatových ochorení) a tak zosilniť jeho účinok. Fenobarbital a fenytoín (lieky na liečbu najmä záchvatových ochorení) naopak môžu urýchliť vylučovanie diazepamu.

Vzhľadom na pomalšie vylučovanie diazepamu z tela (eliminácia), treba počítať s možnými interakciami aj po skončení liečby diazepamom.

U pacientov dlhodobo liečených inými typmi liekov, ako napr. centrálne pôsobiacimi antihypertenzívami (lieky znižujúce krvný tlak), betablokátormi, antikoagulanciami (lieky zabraňujúce zrážaniu krvi) a kardiálnymi glykozidmi, nemožno s istotou predpovedať typ a rozsah interakcií. Preto je potrebná mimoriadna opatrnosť pri súčasnom podávaní týchto liekov spolu s diazepamom, zvlášť na začiatku liečby.

Informujte preto ošetrujúceho lekára ešte pred nasadením liečby diazepamom, aké iné lieky užívate !

Ktoré poživatiny, jedlá a nápoje nesmiete konzumovať ?

Počas liečby liekom Diazepam Desitin® rectal tube nesmiete konzumovať alkohol, lebo účinky diazepamu alkohol nepredvídateľným spôsobom mení a zosilňuje.

Dávkovanie

Dávkovanie sa riadi individuálnou reakciou, vekom a telesnou hmotnosťou pacienta, ako aj druhom a závažnosťou ochorenia. Platí tu základné pravidlo, že dávka by sa mala udržiavať čo najnižšia. Ďalšie dávkovanie by sa malo riadiť podľa účinku. Rektálne podávanie je vhodné vo všetkých prípadoch, u ktorých podávanie vnútrožilné alebo cez ústa je obtiažne alebo nie je vhodné.

Pokiaľ nie je inak ordinované, platí nasledovné odporúčanie pre dávkovanie:


Koľko a ako často je možno Diazepam Desitinrectal tube podať ?

Liečba status epilepticus

dospelí

na začiatku sa aplikuje rektálne 5-10 mg diazepamu (1-2 rektálne tuby po 5 mg).

Pokiaľ to situácia vy- žaduje, je možné opakovanie po 10-15 minútach až do maximálnej dávky 30 mg (6 rektálnych túb 5 mg).

deti

podľa veku a hmotnosti 5-10 mg (maximálna dávka 20 mg):

- do 3 rokov (10-15 kg telesnej hmotnosti/TH/: 5 mg diazepamu

- od 3 rokov (od 15 kg TH: 10 mg diazepamu; pokiaľ je nevyhnutné s opakovaním

Maximálny účinok nastupuje po 11-23 minútach.

Liečba sa môže, pokiaľ je to nutné podľa klinického stavu, opakovať po 2-4 hodinách.

Liečba akútnych stavov strachu, napätia a podráždenia ako aj febrilných kŕčov a tetanu

dospelí obdržia rektálne 5-10 mg diazepamu

Pokiaľ pri tomto dávkovaní sa nedostavil požadovaný účinok, je opakovanie možné po 3-4 hodinách, ak tomu nepredchádzala žiadna intenzívnejšie tlmiaca sprievodná medikácia.

- deti do troch rokov s telesnou hmotnosťou 10-15 kg obdržia rektálne 5 mg diazepamu

- deti od troch rokovs telesnou hmotnosťou nad 15 kg obdržia rektálne 1x10 mg diazepamu

Pokiaľ pri tomto dávkovaní sa nedostavil požadovaný účinok,je možné opakovanie po 12 hodinách, a to maximálne 4x.

Príprava (premedikácia) pred chirurgickými zákrokmi v anesteziológii alebo chirurgii a diagnostické vyšetrenia/pooperačná medikácia

V predvečer operácie:

Dospelí obdržia 10-20 mg rektálne podaného diazepamu.

1 hodinu pred začiatkom narkózy:

Dospelí obdržia 5-10 mg rektálne podaného diazepamu.

Po operácii:

Dospelí obdržia 5-10 mg rektálne podaného diazepamu resp. podľa potreby je možné opakovanie.

Liečba stavov so zvýšeným svalovým tonusom (svalovým napätím)

Ako počiatočná liečba sa rektálne podá celková dávka 10-20 mg diazepamu za deň rozdelená na niekoľko jednotlivých dávok v priebehu dňa alebo aj ako jednorazová dávka 5-10 mg podaná večer rektálne. Deťom sa spravidla aplikujú nižšie dávky. Ako pokračovanie liečby, pokiaľ do úvahy neprichádza ďalšia liečba cez ústa, sa rektálne podáva celková dávka 5-10 mg/deň, rozdelená v priebehu dňa na 1-2 jednotlivé dávky.


Zvláštne upozornenie pre dávkovanie

Mladiství s viac ako 50 kg telesnej hmotnosti môžu dostať dávku určenú dospelým.

Starí alebo zoslabnutí pacienti, ako i pacienti s organickými mozgovými zmenami, s obehovou alebo dychovou slabosťou, alebo s oslabnutými pečeňovými a obličkovými funkciami obdržia spravidla polovičné z hora odporúčaných denných dávok.

Na začiatku liečby nie viac ako 2 krát denne 2,5 mg diazepamu cez ústa resp. 1 krát denne 5 mg diazepamu rektálne.To platí aj pre pacientov, ktorí súčasne obdržali iné lieky pôsobiace na centrálny nervový systém.

Spôsob a dĺžka užívania


Kedy a ako treba Diazepam Desitinrectal tube použiť ?

Roztok sa použije do konečníka. Deťom možno aplikovať v polohe na bruchu alebo na boku, dospelým v polohe na boku. Obsah jedného rektálneho dávkovača je potrebné v každom prípade kompletne vyprázdniť.

Ako dlho je možno Diazepam Desitinrectal tube podávať ?

O trvaní liečby rozhoduje ošetrujúci lekár podľa druhu a závažnosti ochorenia. Liek sa hodí predovšetkým na akútny klinický zákrok, menej na chronické podávanie. To sa u akútnych ochorení obmedzuje na jednotlivé dávky alebo na niekoľko dní.

Pri dlhodobejšom podávaní (dlhšom ako 1 týždeň) by sa pri vysadzovaní dávka mala znižovať len postupne. Treba tu počítať s prechodným výskytom možných abstinenčných príznakov (pozri aj nežiaduce účinky). V príprave na chirurgické alebo diagnostické zákroky, alebo pri ošetrovaní zvýšeného svalového napätia, všeobecne sa podáva liek len krátkodobo.

Predávkovanie, príznaky a antidotá

Čo treba robiť, keď liek Diazepam Desitinrectal tube bol podaný vo väčšom množstve (úmyselné alebo neúmyselné predávkovanie)?

V prípade predávkovania je reba neodkladne sa poradiť s lekárom, a podľa možnosti mu odovzdať liek,ako aj príbalovú informáciu o lieku.Pri posúdení každej otravy treba

myslieť aj na možnosť kombinovanej otravy, napr.na užitie rôznych liekov súčasne.Príznaky predávkovania sú výrazne zosilnené pod vplyvom alkoholu a ďaľších centrálne tlmiacich látok.

Príznaky predávkovania a potrebné opatrenia

Príznaky ľahkého predávkovania bývajú napr.zmätenosť, ospalosť(somnolencia), poruchy postoja a chôdze (ataxia), nejasná reč (dyzartria), pokles krvného tlaku, svalová slabosť.V prípade vážnejšej otravy môžu nastať centrálne zmeny srdcových obehových a dýchacích funkcií (modro-červené sfarbenie kože a sliznice /cyanóza/, bezvedomie až zástava dýchania a srdca.V týchto prípadoch je potrebná intenzívna starostlivosť. Na zrušenie centrálne-tlmiacich účinkov benzodiazepínov je určený flumazenil. Je používaný v tejto indikačnej oblasti: " Odstránenie benzodiazepínmi navodenej sedácie v rámci terapeutických opatrení u hospitalizovaných pacientov.

V záverečnej fáze sa môžu objaviť stavy podráždenia vysokého stupňa.

Na čo musíte dávať pozor, keď liečenie prerušíte alebo načas ukončíte ?

Keď mienite liečbu prerušiť, dohodnite sa o tom s Vašim lekárom. Nikdy svojvolne neukončite žiadne medikamentózne liečenie bez toho, aby ste sa neporadili s lekárom. Ohrozíte tým očakávaný úspech liečby.Po náhlom vysadení lieku po 2-4 dňoch užívania, ale obzvlášť po dlhšom užívaní sa môže objaviť nespavosť a zmnoženie snov. Strach, stavy napätia, ako aj podráždenosť a vnútorný nepokoj sa môžu opakovane objaviť a zosilnieť.Výsledný obraz môže byť vyjadrený triaškou,potivosťou, ale môže stúpať až k hrozivým telesným a duševným reakciám (napr. záchvaty kŕčov) a symptomatickým psychózam. Ukončenie liečenia preto musí byť pozvolné.

Upozornenie

U pacientov v šoku sa smie Diazepam Desitin®rectal tube podať len, keď bolo zabezpečené vyrovnanie objemových strát.

Nie všetky stavy napätia, podráždenia alebo úzkosti vyžadujú medikamentóznu liečbu. Tieto príznaky sú často prejavom telesného alebo psychického ochorenia a môžu byť zvládnuté inými opatreniami alebo liečbou základného ochorenia.


Zvláštne upozornenie pre používanie.


Ktoré bezpečnosťné opatrenia musia byť dodržané?

Diazepam má schopnosť vytvárať chorobnú závislosť (primárny potenciál vzniku závislosti). Pri každodennom podávaní už počas pár týždňov vzniká nebezpečenstvo vzniku závislosti.Neplatí to však len pre nadmerné užívanie zvlášť vysokých dávok, ale aj pre užívanie v rozsahu normálnych terapeutických dávok.

Tento liek obsahuje 12 % alkoholu.

Vzhľadom na obsah benzylalkoholu sa Diazepam Desitin®rectal tube nesmie podávať novorodencom, zvlášť vtedy, ak sú prítomné známky ich nezrelosti.

Pre obsah propylénglykolu môže dôjsť u precitlivených pacientov na túto látku k pre-

javom neznášanlivosti.

Pri dlhšom podávaní tohoto lieku sa odporúčajú kontroly krvného obrazu a pečeňových funkcií.


Čo treba ešte dodržovať?


Pri nepretržitom,viac ako 4 týždne trvajúcom podávaní treba zvážiť, že môže vzniknúť závislosť.Pri použití bez lekárskeho odporučenia znižujete šancu, že Vám tento liek pomôže. Najneskôr po štvortýždňovom podaní musí lekár rozhodnúť či liečenie týmto liekom môže pokračovať. V žiadnom prípade nezvyšujte lekárom predpísanú dávku, ani vtedy, keď účinok lieku klesá.Samoúčelným zvyšovaním dávky sa sťažuje dosiahnutie terapeutického cieľa.

Pri vysadení po dlhodobej liečbe sa môže vyskytnúť - často s odstupom niekoľkých dní - nekľud, stavy strachu a nespavosť. Tieto abstinenčné príznaky zvyčajne vymiznú po niekoľkých dňoch až týždňoch.

Pokiaľ ste, alebo už v minulosti ste boli závislí na alkohole, liekoch alebo drogách, nesmiete benzodiazepíny užívať; ojedinele, po posúdení situácie lekárom možno urobiť výnimku. Upozornite lekára na tento stav.

Nikdy neužívajte lieky obsahujúce benzodiazepíny len preto, že "iným tak dobre pomohli" a tiež nedávajte tieto lieky iným.


Použitie v období tehotenstva a počas dojčenia


Načo musíte dávať pozor v prípade tehotenstva ?

Diazepam Desitin®rectal tube by sa v tehotenstve nemali podávať.Mali by sa použiť len vo výnimočných prípadoch v naliehavej indikácii. Informujte preto neodkladne svojho lekára o vzniku tehotenstva, ktorý sa potom rozhodne o pokračovaní alebo o ukončení liečby.

Dlhodobé používanie diazepamu počas tehotenstva môže u novorodencov spôsobiť abstinenčné príznaky v dôsledku rozvoja návyku a závislosti. Podávanie väčších dávok pred alebo počas pôrodu môže u dojčaťa znížiť telesnú teplotu, znížiť krvný tlak, utlmiť dýchanie (hypotermia, hypotenzia a respiračná depresia) a zhoršiť dojčenie (syndróm "floppy infant").


Čomu musíte venovať pozornosť počas dojčenie?

Diazepam Desitin® rectal tube by sa nemal podávať počas dojčenia, pretože prechádza do materského mlieka. Ak je liečba diazepamom nevyhnutná, dojčenie by malo byť zastavené.Čo musíte vziať do úvahy pri liečení detí a starších ľudí?

U novorodencov a dojčiat do veku 6 mesiacov by sa diazepam vôbec nemal podávať. Výnimku tvorí liečba v naliehavej indikácii u hospitalizovaných pacientov.

U detí a mladistvých by sa mali preparáty obsahujúce diazepam podávať len v naliehavej indikácii.

Opatrnosť je potrebná tiež pri podávaní diazepamu u starších alebo oslabených pacientov, ako aj u pacientov s poškodeniami mozgu, obehovou nedostatočnosťou, s oslabeným dýchaním (chronická obštruktívna nedostatočnosť dýchacích ciest), ako aj so znížením funkcie pečene a obličiek (pozri tiež odporúčania pre dávkovanie).

Pre výrazný uvoľňujúci účinok diazepamu na napätie svalov je potrebné zvláštnu opatrnosť venovať podávaníu u starších pacientov (nebezpečenstvo pádu).

Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Čo musíte dodržovať v pouličnej doprave,pri práci so strojmi, a pri nebezpečných prácach?

Tento liek môže aj pri odporučenom užívaní zmeniť reakčnú dobu do tej miery,že to má vplyv na vedenie motorových vozidiel alebo obsluhu prístrojov.Platí to vo zvýšenej miere pri spolupôsobení alkoholu.

Počas liečby liekom Diazepam Desitin®rectal tube, a tiež aj 24 hodín po poslednej rektálnej dávke by pacient nemal viesť motorové vozidlo alebo robiť také činnosti, ktorými by mohol ohroziť seba alebo okolie. Ak bol liek podaný pre diagnostické účely, môže viesť motorové vozidlo na ceste domov len so sprievodcom.

Požitie alkoholu so súčasným podaním diazepamu, dokonca aj 10 hodín po poslednej dávke, vedie k výraznému ovplyvneniu priebehu pohybov (motorických funkcií) a naučeného správania sa (zručností). V dôsledku toho môže vzniknúť značné riziko pre vznik pracovných úrazov a dopravných nehôd.

Z tohoto dôvodu by sa prinajmenšom počas prvých dní liečby mali pacienti celkom vyhýbať vedeniu motorových vozidiel, obsluhe prístrojov ako aj iným nebezpečným činnostiam.


Varovanie

Po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale liek už nepoužívajte.


Balenie

5x1 rektálnych túb s obsahom 5 mg v 2,5 ml roztoku

5x1 rektálnych túb s obsahom 10 mg v 2,5 ml roztoku

Podmienky chovávania

Žiadne

Liek uchovávajte mimo dosahu detí !

Posledná revízia textu

máj 20076Diazepam Desitin rectal tube 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Dokumentation der Änderungen

Art des Textes:

FI

Dateiname:

FDRT0101.SK

Basiert auf Core-Text:


Landesspezifische Vorläuferversion:


Grund der Änderungen:

Verlängerungsantrag 09/02

Letzte Änderung am:

03.06.2007

Bearbeiter:

sb

Durchgeführte Änderungen:


Príloha č.1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev č.: 1859/2002

Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev č.: 2106/4099


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

Diazepam Desitinrectal tube 5 mg

Diazepam Desitinrectal tube 10 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

2,5 ml roztoku (1 rektálna tuba) obsahuje 5 mg alebo 10 mg diazepamu

Pomocné látky, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

rektálny roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

  • status epilepticus

  • krátkodobá liečba akútnych stavov úzkosti, napätia alebo nepokoja

  • premedikácia pred chirurgickými alebo diagnostickými zákrokmi a pooperačná medikácia

- stavy so zvýšeným svalovým napätím

- tetanus a febrilné kŕče

Poznámka:

Nie všetky stavy napätia, nepokoja alebo úzkosti si vyžadujú medikamentóznu liečbu. Tieto príznaky sú často prejavom telesného alebo psychického ochorenia a možno ich zvládnuť inými prostriedkami alebo liečbou základného ochorenia.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie sa riadi individuálnou reakciou, vekom a telesnou hmotnosťou pacienta, ako aj druhom a závažnosťou ochorenia. Platí zásada podávať čo najnižšie dávky.

Podávanie cez konečník je vhodné vždy, ak je vnútrožilové alebo perorálne podávanie obtiažne alebo nevhodné. Podľa množstva diazepamu aplikovateľného cez konečník (v mg) sa má použiť čo najnižší počet rektálnych túb. Na dosiahnutie optimálnej individuálnej liečby sú k dispozícii rektálne tuby s dvojakým obsahom diazepamu (5 mg a 10 mg).


Pre jednotlivé dávky platia tieto zásady:

- liečba status epilepticus

Dospelýmsa spočiatku podáva 5 - 10 mg diazepamu rektálne (jedna až dve rektálne tuby po 5 mg alebo maximálne jedna 10 mg rektálna tuba). V prípade potreby možno dávku zopakovať po 10 – 15 minútach až do celkovej maximálnej dávky 30 mg diazepamu.

Deťomsa podľa veku a hmotnosti podáva 5 - 10 mg diazepamu rektálne (maximálna dávka je 20 mg):

Deti do 15 kg telesnej hmotnosti: 5 mg diazepamu;

Deti nad 15 kg telesnej hmotnosti: 10 mg diazepamu.

V prípade potreby možno dávku zopakovať až do 10 mg.

Maximálny účinok nastupuje po 11 – 23 minútach.

V prípade potreby možno dávku zopakovať po 2 – 4 hodinách.

- liečba akútnych stavov úzkosti, napätia alebo nepokoja, tetanu a febrilných kŕčov

Dospelí: 5 - 10 mg diazepamu rektálne

Ak neboli súčasne podané iné silné sedatíva, možno v prípade potreby dávku zopakovať po 3 – 4 hodinách.

Deti do 3 rokov a 10 – 15 kg telesnej hmotnosti: 5 mg diazepamu rektálne.

Deti nad 3 roky a nad 15 kg telesnej hmotnosti: 2 x 5 mg alebo 1 x 10 mg rektálne.
V prípade potreby možno dávku po 12 hodinách zopakovať (najviac 4 dávky).

- premedikácia pred chirurgickými alebo diagnostickými zákrokmi a pooperačná medikácia

V predvečer operácie:

10 – 20 mg diazepamu rektálne

1 hodinu pred anestéziou:

5 – 10 mg diazepamu rektálne

Po operácii:

5 - 10 mg diazepamu rektálne. V prípade potreby možno dávku zopakovať.

- liečba stavov so zvýšeným svalovým napätím (svalovým tonusom)

Ako počiatočná liečba sa rektálne podáva celková denná dávka 10 – 20 mg diazepamu rozdelená na niekoľko čiastkových dávok alebo ako jednorazová večerná dávka 5 – 10 mg podaná rektálne. Deťom sa spravidla aplikujú nižšie dávky.

Ako pokračujúca liečba – ak nie je možné pokračovať perorálne, má sa podávať celkom 5 – 10 mg diazepamu (najviac dve rektálne tuby po 5 mg) rozdelených do dvoch dávok počas dňa.

Osobitné pokyny pre dávkovanie

Mladistvým s viac ako 50 kg telesnej hmotnosti možno podávať rovnaké dávky ako dospelým.

Starším alebo oslabeným pacientom, ako aj pacientom s organickými zmenami mozgu, s nedostatočnosťou obehovej alebo dýchacej sústavy a so zníženou funkciou pečene alebo obličiek sa majú podávať nižšie dávky: spočiatku nie viac ako 2,5 mg diazepamu dvakrát denne perorálne alebo 5 mg diazepamu raz denne rektálne. Ak je potrebné ďalšie zvýšenie dávok, malo by byť postupné a dávky by mali byť prispôsobené žiaducemu liečebnému účinku. Jednorazová rektálna dávka by nemala prekročiť 5 mg. To platí aj pre pacientov, ktorí súčasne užívajú iné centrálne pôsobiace lieky.


4.3. Kontraindikácie

Diazepam sa nemá podávať:

- pri známej precitlivenosti na diazepam, iné benzodiazepíny alebo ostatné zložky prípravku (pozri zloženie)

- drogovo závislým pacientom (pozri upozornenia)

- v závažných prípadoch myasténie gravis.


4.4. Špeciálne upozornenia

Diazepam je potrebné podávať s maximálnou opatrnosťou pri

- cereberálnej alebo spinálnej ataxii

- akútnej otrave alkoholom, hypnotikami, analgetikami alebo psychoterapeutikami (neuroleptiká, antidepresíva a lieky s obsahom lítia)

- akútnom glaukóme (zelený zákal s ostrým uhlom)

- ťažkom poškodení pečene (napríklad cholestatický ikterus)

- syndróme spánkového apnoe

- akútnom zhoršení ťažkej chronickej nedostatočnosti dýchania (chronická bronchitída, bronchiálna astma).

Diazepam sa má používať pri liečbe detí a mladistvých iba v nevyhnutných prípadoch.

Diazepam sa nemá podávať novorodencom a deťom do šiestich mesiacov. Výnimkou je nemocničná liečba v závažných prípadoch.

Pre obsah benzylalkoholu sa liek nesmie podávať novorodencom, predovšetkým novorodencom so známkami nezrelosti.

Na začiatku terapie by mal ošetrujúci lekár sledovať individuálne reakcie pacienta na liečbu, aby vedel čo najskôr rozpoznať relatívne predávkovanie. Okrem toho je potrebné osobitne poučiť pacienta o jeho dennom režime vzhľadom na konkrétne okolnosti (napríklad zamestnanie).

Po ambulantnom podaní môže pacient po jednej hodine odísť v sprievode inej osoby. Okrem toho treba pacienta upozorniť, aby v čase liečby nepožíval alkohol.

Pri dennom podávaní sa v priebehu niekoľkých týždňov (viac ako 4 týždne) vyvíja riziko telesnej a psychickej závislosti. Okrem závažných prípadov a po starostlivom zvážení prínosu liečby diazepamom v porovnaní s rizikom návyku a vzniku závislosti sa treba vyvarovať dlhodobého podávania. U pacientov so závislosťou v anamnéze sa liek nemá používať vôbec alebo len vo výnimočných prípadoch a na krátke obdobie.

Stav pacienta je potrebné pravidelne sledovať a potrebu ďalšej liečby prehodnocovať (najneskôr po 4 týždňoch liečby) predovšetkým vtedy, ak sa u pacienta neprejavujú symptómy.

4.5. Liekové a iné interakcie

Ak sa súčasne používajú ďalšie centrálne pôsobiace lieky (napríklad psychoaktívne lieky, hypnotiká, v niektorých prípadoch aj analgetiká, anestetiká alebo antihistaminiká), môžu sa ich účinky navzájom zosilniť. To platí predovšetkým pre súčasné požívanie alkoholu, ktorý môže nepredvídateľne zmeniť alebo zosilniť účinky prípravku.

Liek môže zosilniť aj účinok myorelaxancií.

Účinok diazepamu sa môže zosilniť alebo predĺžiť pri súčasnom užívaní cimetidínu, omeprazolu alebo disulfiramu.

U fajčiarov môže byť vylučovanie diazepamu urýchlené.

Teofilín v nízkych dávkach mení utlmujúci účinok diazepamu na opačný.

Diazepam môže potláčať pôsobenie levodopy.

V ojedinelých prípadoch môže diazepam potláčať metabolizmus fenytoínu, a tak zosilňovať jeho účinok. Fenobarbital a fenytoín môžu metabolizmus diazepamu urýchliť.

Vzhľadom na pomalé vylučovanie diazepamu je potrebné počítať s možnými interakciami aj po skončení jeho podávania.

U pacientov dlhodobo liečených inými liekmi ako sú napríklad centrálne pôsobiace antihypertenzíva, betablokátory, antikoagulanciá a srdcové glykozidy nemožno s istotou predvídať druh ani stupeň interakcií. Pred podávaním diazepamu by sa ošetrujúci lekár mal informovať, či pacient nie je dlhodobo liečený niektorým z uvedených liekov. V tom prípade je pri súčasnom podávaní uvedených liekov spolu s diazepamom potrebná mimoriadna opatrnosť predovšetkým na začiatku liečby.


4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

V tehotenstve by sa mal diazepam predpisovať iba vo výnimočných prípadoch pri závažných indikáciách, nie vo vysokých dávkach a nie dlhodobo.

Dlhodobé podávanie diazepamu v neskorších štádiách tehotenstva alebo vo vysokých dávkach môže u novorodencov spôsobiť abstinenčné príznaky (hyperaktivita, precitlivenosť) ako dôsledok návyku a závislosti. Užívanie počas neskorého štádia tehotenstva, pred pôrodom alebo počas neho môže u novorodencov vyvolať hypotermiu, hypotóniu, dychové poruchy a oslabenie sacieho reflexu (syndróm ochabnutého dieťaťa, tzv. floppy infant).

U novorodencov treba počítať s možnosťou porúch dýchania, ktoré si vyžadujú zavedenie riadeného dýchania.

Ošetrujúci lekár by mal preto požiadať pacientky, aby ho v priebehu liečby diazepamom okamžite informovali o svojom tehotenstve, aby bolo v danom konkrétnom prípade možné rozhodnúť, či v liečbe pokračovať alebo nie.

Diazepam sa nemá podávať v období dojčenia, pretože prechádza do materského mlieka. Pomer jeho hladiny v mlieku a v plazme vykazuje výrazné individuálne rozdiely. Novorodenci metabolizujú diazepam značne pomalšie, než deti alebo dospelí. Preto ak je liečba diazepamom nevyhnutná, treba dojčenie prerušiť, aby sa predišlo nepriaznivým účinkom na dojčené dieťa.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Aj pri užívaní podľa návodu môže mať tento liek vplyv na dostatočnú reakčnú schopnosť, a tak ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. To platí vo zvýšenej miere v kombinácii s alkoholom.

Počas liečby diazepamom a ďalších 24 hodín po podaní poslednej rektálnej dávky by pacient nemal viesť motorové vozidlá ani obsluhovať stroje, čím by mohol ohroziť seba samého alebo iných. V prípade aplikácie lieku pre diagnostické účely môže pacient odísť domov v sprievode inej osoby.

Požívanie alkoholu súčasné s podávaním diazepamu, dokonca 10 hodín po poslednej dávke, výrazne zhoršuje pohybové funkcie a zručnosti. To môže značne zvýšiť riziko pracovného úrazu alebo dopravnej nehody.

Preto sa treba vyvarovať vedenia motorových vozidiel, obsluhy strojov a iných nebezpečných činností úplne alebo aspoň niekoľko dní po skončení liečby.


4.8. Nežiaduce účinky

Často možno očakávať nasledujúce nežiaduce účinky:

Nežiaduci silný útlm a malátnosť (únava, vyčerpanosť, ospalosť, predĺženie reakčného času), závraty, bolesti hlavy, ataxia, zmätenosť, anterográdna amnézia.

Ráno po podaní prípravku v predchádzajúci večer môžu pretrvávajúce účinky zhoršovať reakčnú schopnosť (poruchy sústredenia sa, doznievajúca ospalosť).

Vzhľadom na myorelaxačné účinky je potrebná mimoriadna opatrnosť pri podávaní diazepamu starším pacientom (nebezpečenstvo pádov).

Ojedinele sa môže vyskytnúť nevoľnosť, zvracanie, bolesti v nadbrušku, zápcha, hnačka, žltačka, zadržiavanie moču, kŕče hrtanu, bolesť v hrudníku, hypotenzia, bradykardia, depresívna nálada, strata libida a poruchy menštruačného cyklu u žien, zvýšená chuť do jedla, pocit suchosti v ústach, alergické kožné prejavy (svrbenie, žihľavka, sčervenanie pokožky) a oslabené dýchanie.

Oslabujúci účinok na dýchanie môže byť výraznejší v prípade obštrukcie dýchacích ciest a u pacientov s poškodením mozgu. Tento účinok bol pozorovaný predovšetkým pri súčasnom podávaní ďalších centrálne pôsobiacich prípravkov.

U pacientov s depresívnym ochorením v anamnéze môže nastať zhoršenie symptómov.

Nežiaduce účinky vo všeobecnosti ustupujú po znížení dávok a obvykle im možno predísť individuálnym nastavením dennej dávky.

Po viacdennom podávaní veľmi vysokých dávok prípravku, napríklad pri liečbe tetanu, sa môžu objaviť kolikovité bolesti brucha a hnačka.

Pri dlhodobom užívaní vysokých dávok prípravku – čo je pri tomto konkrétnom zložení skôr nepravdepodobné – sa môžu objaviť prechodné ťažkosti ako spomalená alebo nezrozumiteľná reč (poruchy artikulácie), ataxia alebo poruchy videnia (diplopia, nystagmus).

Liek je potrebné vysadiť, ak sa objavia halucinácie alebo tzv. paradoxné reakcie ako napríklad akútne stavy nepokoja, úzkosť, nespavosť, záchvaty agresivity, zmnožené svalové kŕče alebo samovražedné tendencie.

Dlhodobé alebo opakované podávanie diazepamu môže viesť k návyku na liek (tolerancia).

Po náhlom vysadení prípravku, obzvlášť po jeho dlhodobom každodennom užívaní, sa po približne 2 – 4 dňoch môžu vyskytnúť poruchy spánku a zvýšená snová aktivita. Stavy úzkosti a napätia ako aj nepokoja a vnútornej nevyrovnanosti sa môžu vrátiť so zvýšenou intenzitou. Medzi symptómy patrí aj triaška a potenie, ktoré sa môžu zosilniť a viesť k výskytu nebezpečných telesných a duševných prejavov ako sú napríklad kŕče a symptomatické psychózy (napríklad abstinenčné delírium). Abstinenčné príznaky spravidla vymiznú po 2 až 3 týždňoch. Preto by mala byť liečba vysadzovaná postupne.

Diazepam má primárny potenciál k rozvoju závislosti. Riziko vzniku závislosti hrozí už pri dennom užívaní počas niekoľkých týždňov. To platí nielen pre zneužívanie, ku ktorému patria mimoriadne vysoké dávky, ale aj pre užívanie dávok v normálnom liečebnom rozsahu.

Ďalšie poznámky:

Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prípady precitlivenosti spôsobené benzylalkoholom.

Neznášanlivosť sa môže prejaviť u pacientov, ktorí sú citliví na propylénglykol.


4.9. Predávkovanie

Symptómy predávkovania sa zvyšujú vplyvom alkoholu a ďalších látok utlmujúcich centrálnu nervovú sústavu.

a. Symptómy otravy

Medzi symptómy miernej otravy patrí zmätenosť, somnolencia, ataxia, dyzartria, hypotenzia a svalová slabosť.

V prípade silnej otravy sa môže vyskytnúť oslabenie životných funkcií, predovšetkým oslabenie funkcie centra dýchania (oslabenie dýchania a obehu, cyanóza, strata vedomia vedúca k zástave dýchania a srdca; potrebné je intenzívne sledovanie).

Pokles hladiny lieku môže viesť k výraznému nepokoju.

b. Liečba otravy

Okrem sledovania dýchania, pulzu, krvného tlaku a telesnej teploty, sa obvykle indikuje vnútrožilová náhrada tekutín, podporné opatrenia a predvídanie núdzových opatrení v prípade obštrukcie dýchania. Nízky krvný tlak možno liečiť sympatomimetikami. Ak sa prejaví nedostatočné dýchanie, ktoré môže byť aj dôsledkom zníženého tonusu periférneho svalstva, potrebné je riadené dýchanie. Antagonisty morfínu sú kontraindikované. Diazepam je dialyzovateľný.


Poznámka:

Na zrušenie centrálne-tlmiacich účinkov benzodiazepínov je určený flumazenil.

(Skúsenosti s užívaním flumazenilu pri liečbe otráv však nie sú dostatočné.)

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Diazepam je psychotropná látka zo skupiny 1,4-benzodiazepínov s výrazne potláčajúcimi pocit napätia, nepokoja a úzkosti, ako aj s upokojujúcimi a hypnotickými účinkami. Okrem toho diazepam vo vyšších dávkach uvoľňuje svalové napätie a uvoľňuje kŕče.

Diazepam sa viaže na špecifické receptory centrálnej nervovej sústavy a konkrétnych periférnych orgánov. Funkcia receptorov benzodiazepínu v CNS úzko súvisí s funkciou receptorov prenosového systému GABA. Po naviazaní sa na receptor benzodiazepínov zvyšuje diazepam tlmiaci účinok prenosu GABA.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické parametre diazepamu vykazujú veľké interindividuálne odchýlky.


- Vstrebávanie a maximálna koncentrácia v plazme:

Po podaní roztoku cez konečník sa diazepam rýchlo a takmer úplne vstrebáva v konečníku. Liečebný účinok nastupuje niekoľko minút po podaní cez konečník a je rýchlejší ako v prípade čapíkov (rýchlosť vzostupu hladiny v sére po podaní cez konečník sa takmer rovná vzostupu po vnútrožilovom podaní).

Maximálna koncentrácia v plazmepo podaní 10 mg diazepamu v roztoku pre rektálnu aplikáciu sa dosiahne približne po 10 - 20 minútach (cca. 369 ng/ml).


- Väzba na bielkoviny a distribučný objem:

95 – 99 % diazepamu sa viaže na plazmatické bielkoviny; u pacientov s ochorením pečene a obličiek je väzba na bielkoviny nižšia.

Distribučný objem je v závislosti od veku 0,95 – 2 l na kilogram telesnej hmotnosti.


- Metabolizmus a vylučovanie:

Diazepam sa metabolicky rozkladá predovšetkým v pečeni. Produkty jeho metabolizmu N-desmetyldiazepam, (nordazepam), temazepam a oxazepam, ktoré sa vyskytujú v moči ako glukuronidy, sú tiež farmakologicky aktívne látky. Počas prvých 72 hodín bolo v moči zistených iba 20 % produktov metabolizmu.

Aktívne produkty metabolizmu majú nasledovné polčasy rozpadu v plazme:

N-desmetyldiazepam 30 - 100 hodín

Temazepam 10 - 20 hodín

Oxazepam 5 - 15 hodín

Diazepam sa vylučuje hlavne obličkami a čiastočne žlčou, čo závisí od veku ako aj od funkcie pečene a obličiek. Metabolizmus a vylučovanie je u novorodencov značne pomalšie, než u detí a dospelých. U starších osôb je vylučovanie 2 až 4-krát pomalšie. V prípade zníženej funkcie obličiek sa vylučovanie predlžuje. U pacientov s ochorením pečene (cirhóza pečene, hepatitída) je vylučovanie dvakrát pomalšie.


- Prienik do mozgovo-miechového moku:

Diazepam je lipofilný a spolu s hlavnými produktmi svojho metabolizmu rýchlo preniká do mozgovo-miechového moku.


- Prechod cez placentu a dojčenie:

Diazepam a hlavný produkt jeho metabolizmu N-desmetyldiazepam prechádzajú cez placentárnu bariéru a sú vylučované do materského mlieka. Diazepam sa v organizme plodu akumuluje a u novorodencov môže byť jeho koncentrácia až trikrát vyššia ako v sére matky. U predčasne narodených detí je v dôsledku nezrelej pečene a obličiek vylučovanie značne predĺžené a môže trvať až desať dní. Ak sa diazepam podáva pred pôrodom alebo počas neho alebo ak bolo matke podaných viac vysokých dávok, predčasne i načas narodení novorodenci majú významne nižšie hodnoty testu APGAR, podstatne častejšie sa u nich vyskytuje hyperbilirubinémia a až štyri dni po pôrode možno u nich pozorovať rozsiahle opuchy a ochabnuté svalstvo.


- Biologická dostupnosť

V porovnaní s vnútrožilovým podávaním sa systémová dostupnosť diazepamu z roztoku podávaného cez konečník v závislosti od zloženia liečiva približuje k 100 %.

5.3- Preklinické údaje o bezpečnosti

a) Akútna toxicita u ľudí:

pozri bod 4.9 - Predávkovanie.


b) Chronická toxicita:

Pokusy na viacerých druhoch zvierat nepriniesli žiadne dôkazy zmien vyvolaných liekom.


c) Rakovinotvorný a mutagénny potenciál:

Dlhodobé štúdie na zvieratách venované rakovinotvornému potenciálu diazepamu neexistujú.

Viacero výskumov slabo poukázalo na mutagénny potenciál pri vysokých dávkach, ktoré však vysoko prekračujú dávky používané na liečbu ľudí.


d) Reprodukčná toxicita:

U ľudí sa riziko vrodených abnormalít v dôsledku užívania liečebných dávok benzodiazepínov javí ako nízke, aj keď niekoľko epidemiologických štúdií poukázalo na zvýšené riziko výskytu rázštepu podnebia.


Existujú správy o prípadoch vrodených abnormalít a mentálnej retardácie u detí, ktoré boli pred narodením vystavené predávkovaniu a otrave benzodiazepínmi.

Výsledky štúdií so zvieratami:

U myší sa po prenatálnom vystavení diazepamu objavil rázštep podnebia. U škrečkov boli po veľmi vysokých prenatálnych dávkach okrem rázštepu podnebia pozorované aj exencefálie a deformity končatín. U krýs a primátov nebol diazepam teratogénny. Štúdie so zvieratami preukázali poruchy správania mláďat matiek dlhodobo vystavených pôsobeniu prípravku. U myší sa po liečbe v trvaní jeden až šesť týždňov objavili anomálie hlavičiek spermií.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok
Každá rektálna tuba obsahuje:

37,5 mg benzylalkoholu (alcohol benzylicus) ako konzervačného prostriedku, 1 g propylénglykolu (propylenglycolum) ako rozpúšťadla a 12 obj. % alkoholu (ethanolum), kyseliny benzoovej (acidum benzoicum - E210) a benzoánu sodného (natrii benzoas - E211).


6.2. Inkompatibility

Nie sú známe.


6.3. Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti lieku je tri roky.

Liek sa po uplynutí tejto doby nemá používať.


6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Žiadne


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu

Diazepam Desitin®rektálne tuby 5 mg/ 10 mg

Balenie obsahuje 5 rektálnych túb.


6.6. Upozornenia na spôsob zaobcházania s liekom

Roztok sa podáva cez konečník (rektálne). Dospelého pacienta otočte pokiaľ možno na bok, dieťa na brucho. Použite celý obsah tuby.

1. Roztrhnite ochrannú fóliu. Uzáver odskrutkujte a snímte.

2. Celú dĺžku aplikátora tuby zasuňte do konečníka (u novorodencov alebo dojčiat iba polovicu dĺžky). Tubu pritom držte otvorom nadol. Obsah tuby vyprázdnite jej stlačením medzi palcom a ukazovákom.

3. Tubu vytiahnite. Pritom ju naďalej držte stlačenú, aby sa jej obsah nenasal naspäť.

Dĺžku doby podávania určí lekár.


Liek je mimoriadne vhodný pri akútnych klinických zákrokoch, ale menej vhodný na dlhodobú liečbu. Dĺžka doby podávania by mala byť obmedzená na ojedinelé dávky alebo v prípade akútneho ochorenia na niekoľko dní.

Po dlhodobej liečbe (presahujúcej jeden týždeň) by sa mali dávky postupne znižovať až do ukončenia liečby. V tom prípade nezabúdajte na dočasné abstinenčné účinky (pozri nežiaduce účinky). Pri dlhodobom používaní lieku sa odporúča sledovať krvný obraz a pečeňové funkcie.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Desitin Arzneimittel GmbH

Weg beim Jäger 214

D-22335 Hamburg

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

70/0823/92-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

18.12.1992 / Predĺženie do: bez časového obmedzenia


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


máj 2007


/mnt/media/tmp/Lieky/Dokumenty/SPC33825.doc

1


Diazepam Desitin rectal tube 5 mg