+ ipil.sk

Diclac retardPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Diclacretard

tablety s predĺženým uvoľňovaním


sodná soľ diklofenaku


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Diclac retard a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Diclac retard

3. Ako užívať Diclac retard

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Diclac retard

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. ČO JE DICLAC RETARD A NA ČO SA POUŽÍVA


Čo je Diclac retard

Liečivo v tabletách s predĺženým uvoľňovaním Diclac retard je diclofenacum natricum (sodná soľ diklofenaku).


Diclac retard patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na liečbu bolesti a zápalu.


Na čo sa používa Diclac retard

Diclac retard možno použiť na liečbu nasledujúcich ochorení:

 • Reumatická bolesť kĺbov (artritída).

 • Bolesť chrbta, meravosť ramenného kĺbu, tenisový lakeť a iné druhy reumatizmu.

 • Vyvrtnutia kĺbov, natiahnutia svalov a iné poranenia.

 • Bolesť a opuch po chirurgickom zákroku.

 • Bolestivé zápalové stavy v gynekológii vrátane bolestivej menštruácie.


Ako Diclac retard účinkuje

Diclac retard zmierňuje prejavy zápalu, ako je opuch a bolesť, a tiež znižuje horúčku tým, že zabraňuje tvorbe látok (prostaglandínov), ktoré sú zodpovedné za zápal, bolesť a horúčku. Neovplyvňuje príčiny zápalu alebo horúčky.


Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako Diclac retard účinkuje alebo prečo vám predpísali tento liek, obráťte sa na svojho lekára.


Kontrola počas liečby liekom Diclac retard

Ak máte preukázané srdcové ochorenie alebo výrazné riziko srdcového ochorenia, váš lekár bude pokračovanie liečby Diclacom retard pravidelne prehodnocovať, najmä ak ste liečení dlhšie ako 4 týždne.


Ak máte zhoršenú funkcie pečene, obličiek alebo krvi, budú vám počas liečby robiť krvné testy na kontrolu funkcie vašej pečene (hladiny aminotransferáz), obličiek (hladiny kreatinínu) alebo krvi (hladiny bielych a červených krviniek a doštičiek). Na základe výsledkov týchto testov môže váš lekár zvážiť nutnosť ukončenia liečby alebo zníženia dávok.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Diclac retard


Dôsledne dodržujte všetky pokyny vášho lekára alebo lekárnika, aj keď sa líšia od všeobecných údajov v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Neužívajte Diclac retard

 • ak ste alergický (precitlivený) na diklofenak alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),.

 • ak ste niekedy v minulosti mali alergickú reakciu po užití liekov na liečbu zápalu alebo bolesti (napríklad kyselina acetylsalicylová, diklofenak alebo ibuprofén). Takouto reakciou môže byť astma, výtok z nosa, kožné vyrážky alebo opuch tváre. Ak si myslíte, že môžete byť alergický, poraďte sa so svojím lekárom,

 • ak máte vred žalúdka,

 • ak máte alebo ste v minulosti mali vred čreva.

 • ak krvácate alebo máte prederavenú stenu do žalúdka alebo čriev, čoho príznakom môže byť krv v stolici alebo čierna stolica,

 • ak ste v minulosti mali po užití liekov na liečbu zápalu alebo bolesti krvácanie do žalúdka alebo čriev,

 • ak máte závažné ochorenie obličiek alebo pečene,

 • ak máte preukázané ochorenie srdca a/alebo mozgovocievne ochorenie, napríklad, ak ste prekonali srdcový infarkt, mozgovocievnu príhodu, tranzitórny ischemický atak (TIA), alebo upchatie krvných ciev srdca alebo mozgu, alebo operáciu na odstránenie prekážky v cievach alebo bypass

 • ak máte alebo ste mali problémy s krvným obehom (periférne arteriálne ochorenie)

 • ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.


Skôr ako začnete užívať diklofenak, uistite sa, že váš lekár vie o tom, že

• fajčíte

• máte cukrovku

• máte ischemickú chorobu srdca, krvnú zrazeninu, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol alebo zvýšené triglyceridy


Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej nutnej doby.


Ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, povedzte o tom svojmu lekárovi a neužite Diclac retard. Váš lekár rozhodne, či je tento liek pre vás vhodný.

Ak si myslíte, že môžete byť alergický, poraďte sa so svojím lekárom.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Diclacu retard

- ak užívate Diclac retard súčasne s inými protizápalovými liekmi vrátane kyseliny acetylsalicylovej, kortikosteroidov, liekov znižujúcich zrážavosť krvi alebo niektorých liekov na liečbu depresie (pozri časť „Iné lieky a Diclac retard“),

- ak máte astmu alebo sennú nádchu (sezónnu alergickú nádchu),

- ak ste niekedy v minulosti mali ťažkosti so žalúdkom alebo črevami, napríklad žalúdkový vred, krvácanie alebo čiernu stolicu, alebo ste mali nepríjemné pocity v žalúdku alebo pálenie záhy po užití protizápalových liekov,

- ak máte zápalové ochorenie čriev (ulceróznu kolitídu alebo Crohnovu chorobu),

- ak máte alebo ste v minulosti mali ťažkosti so srdcom alebo vysoký tlak krvi,

- ak máte ťažkosti s pečeňou alebo obličkami,

- ak môžete byť odvodnený (napríklad pri vracaní, hnačke, pred alebo po väčšom chirurgickom zákroku),

- ak máte opuch dolných častí nôh,

- ak máte poruchu zrážavosti krvi alebo iné ochorenia krvi vrátane zriedkavého ochorenia pečene nazvaného porfýria.

Ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, povedzte o tom svojmu lekárovi pred užitím Diclacu retard.


Diclac retard môže oslabiť prejavy infekcie (napríklad bolesť hlavy, horúčku) a môže tak sťažiť zistenie a primeranú liečbu infekcie. Ak sa cítite chorý a navštívite lekára, nezabudnite mu spomenúť, že užívate Diclac retard.


Tak ako iné protizápalové lieky, Diclac retard môže vo veľmi zriedkavých prípadoch vyvolať závažné alergické kožné reakcie (napríklad kožné vyrážky).

Ihneď informujte svojho lekára, ak sa u vás vyskytnú takéto reakcie.


Iné lieky a Diclac retard

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je zvlášť dôležité, aby ste svojmu lekárovi povedali o užívaní nasledujúcich liekov:

 • Lítium alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) (lieky používané na liečbu niektorých druhov depresie),

 • Digoxín (liek používaný pri ťažkostiach so srdcom),

 • Diuretiká (lieky používané na zvýšenie vylučovania moču),

 • Inhibítory ACE alebo betablokátory (skupiny liekov používaných na liečbu vysokého krvného tlaku a zlyhávania srdca),

 • Iné protizápalové lieky, napríklad kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofén,

 • Kortikosteroidy (lieky používané na zmiernenie zápalu),

 • Lieky brániace vzniku krvných zrazenín,

 • Lieky používané na liečbu cukrovky, okrem inzulínu.

 • Metotrexát (liek používaný na liečbu niektorých druhov rakoviny alebo artritídy),

 • Cyklosporín, takrolimus (lieky používané hlavne u pacientov po transplantácii),

 • Trimetoprim (liek používaný na predchádzanie infekciám močových ciest).

 • Chinolónové protibakteriálne liečivá (lieky používané proti infekciám).

 • Vorikonazol (liek používaný na liečbu hubových infekcií).

 • Fenytoín (liek používaný na liečbu epileptických záchvatov).

 • Cholestipol a cholestyramín (lieky používané na zníženie hladín tukov v krvi).


Lieky ako je Diclac retard môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.


Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku, alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar), poraďte sa o vašej liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Diclac retard a jedlo a nápoje

Tablety sa majú prehĺtať celé a zapiť tekutinou, najlepšie počas jedla. Tablety sa nesmú lámať alebo hrýzť.


Starší ľudia

Starší pacienti môžu byť citlivejší na účinky Diclacu retard ako iní dospelí. Preto majú zvlášť starostlivo dodržiavať pokyny lekára a užívať najmenší počet tabliet, ktorým sa zmiernia prejavy ich ochorenia. U starších pacientov je mimoriadne dôležité, aby nežiaduce účinky okamžite hlásili svojmu lekárovi.


Deti a dospievajúci

Kvôli množstvu liečiva sa nesmú podávať tablety s predĺženým uvoľňovaním Diclac retard deťom a dospievajúcim mladším ako 18-ročným.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, povedzte o tom svojmu lekárovi. Neužívajte Diclac retard v tehotenstve, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné. Ak užívate Diclac retard v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva, dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia.


Tak ako iné protizápalové lieky, Diclac retard nesmiete užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože to môže poškodiť plod a spôsobiť ťažkosti pri pôrode.


Upozornite lekára, ak dojčíte.

Nedojčite, ak užívate Diclac retard, pretože to môže uškodiť vášmu dieťaťu.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Váš lekár sa s vami porozpráva o možných rizikách užívania Diclacu retard počas tehotenstva alebo dojčenia.


Ženy v plodnom veku

Diclac retard môže sťažiť otehotnenie. Neužívajte Diclac retard, pokiaľ to nie je nevyhnutné, keď plánujete otehotnieť alebo máte ťažkosti s otehotnením.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pacienti užívajúci Diclac retard môžu v zriedkavých prípadoch pociťovať vedľajšie účinky ako poruchy videnia, závraty alebo ospalosť. Ak si všimnete takéto účinky, nemáte viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo vykonávať iné činnosti, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť. Čo najskôr upozornite svojho lekára, ak sa u vás vyskytnú takéto účinky.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Diclacu retard

Liek obsahuje aj laktózu (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Diclac retard


Vždy užívajte Diclac retard presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Neužívajte viac ako odporúčanú dávku. Je dôležité, aby ste užívali najnižšiu dávku, ktorá zmierni vašu bolesť, a aby ste neužívali Diclac retard dlhšie, ako je potrebné.


Zvyčajná dávka pre dospelých je 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním raz denne (čo zodpovedá 100 mg diklofenaku).


Ak je nevyhnutné podávať 150 mg diklofenaku denne, po konzultácii s lekárom sa môže liečba doplniť užívaním liekov s obsahom 25 mg alebo 50 mg diklofenaku.


Ak užijete viac Diclacu retard, ako máte

Ak omylom užijete priveľa tabliet Diclacu retard, okamžite kontaktujte svojho lekára, alebo navštívte pohotovosť v najbližšej nemocnici.


Ako prejav predávkovania sa môžu vyskytnúť centrálne nervové poruchy ako bolesť hlavy, závrat, ospalosť a bezvedomie. Ďalej bolesť v bruchu, nutkanie na vracanie a vracanie. Okrem toho je možný výskyt krvácania v tráviacej rúre a poškodenie pečene a obličiek.


Ak zabudnete užiť Diclac retard

Ak zabudnete užiť Diclac retard, užite ho hneď ako si na to spomeniete. Ak je už však čas na užitie ďalšej dávky, vynechanú dávku neužívajte a užite až ďalšiu tabletu vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Diclac retard môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré zriedkavé alebo veľmi zriedkavé vedľajšie účinky môžu byť závažné:

Tieto vedľajšie účinky postihnú pravdepodobne 1 až 10 z každých 1000 pacientov, najmä pri

dlhodobom užívaní vysokých dávok (150 mg)

 • Náhla a tiesnivá bolesť na hrudi (príznaky srdcového infarktu alebo záchvatu).

 • Dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním pri líhaní, opuch chodidiel alebo nôh (príznaky

srdcového zlyhania).


Tieto vedľajšie účinky postihnú pravdepodobne menej ako 1 až 10 z každých 10 000 pacientov

 • Samovoľné krvácanie alebo podliatiny (príznaky zníženia počtu krvných doštičiek).

 • Vysoká horúčka, časté infekcie alebo pretrvávajúca bolesť hrdla (príznaky zníženia počtu bielych krviniek).

 • Ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, vyrážky, svrbenie, žihľavka, závraty (príznaky alergie, anafylaktických a anafylaktoidných reakcií)

 • Opuch hrdla a tváre (príznaky angioedému)

 • Rušivé myšlienky a nálady (príznaky psychotických porúch)

 • Zhoršená pamäť

 • Úzkosť

 • Meravosť šije, horúčka, vracanie, bolesť hlavy (príznaky vírusového zápalu mozgu).

 • Náhla a silná bolesť hlavy, nutkanie na vracanie, závraty, otupenosť, neschopnosť hovoriť, slabosť alebo ochrnutie končatín alebo tváre (príznaky srdcovocievnej príhody alebo mŕtvice).

 • Problémy so sluchom (príznaky zhoršeného sluchu).

 • Bolesť hlavy, závraty (príznaky vysokého tlaku krvi, hypertenzia).

 • Vyrážka, purpurovo-červené škvrny, horúčka, svrbenie (príznaky zápalu ciev).

 • Náhle ťažkosti s dýchaním a pocit úzkosti na hrudi spojený so sipotom a kašľom (príznaky astmy alebo zápalu pľúc v prípade horúčky).

 • Vracanie krvi (príznaky hematemézy) a/alebo čierna alebo zakrvavená stolica (príznaky krvácania do žalúdka a čriev).

 • Hnačka s krvou.

 • Čierna stolica (príznak melény).

 • Bolesť žalúdka, nevoľnosť (príznaky žalúdočného alebo črevného vredu).

 • Hnačka, bolesť brucha, horúčka, nevoľnosť, vracanie (príznaky zápalu čriev vrátane hemoragického zápalu a zhoršenia vredového zápalu a Crohnovej choroby).

 • Silná bolesť nad žalúdkom (príznaky zápalu podžalúdkovej žľazy).

 • Zožltnutie kože alebo očí (príznaky žltačky), nevoľnosť, strata chuti do jedla, tmavý moč (príznaky zápalu pečene/zlyhania pečene).

 • Príznaky podobné chrípke, únava, bolesť svalov, zvýšené hodnoty pečeňových testov z krvi (príznaky porúch pečene vrátane náhleho zápalu pečene, nekróza pečene, zlyhanie pečene).

 • Pľuzgiere (príznaky zápalu kože s tvorbou pľuzgierov).

 • Červená alebo purpurová koža (možné príznaky zápalu krvných ciev), kožné vyrážky a pľuzgiere, vznik pľuzgierov na perách, očiach a ústach, zápal kože sprevádzaný šupinatosťou alebo olupovaním (príznaky multiformného erytému multiforme alebo Stevensovho-Johnsonovho syndrómu alebo toxickej epidermálnej nekrolýzy v prípade horúčky).

 • Kožné vyrážky sprevádzané šupinatosťou alebo olupovaním (príznaky exfoliatívnej

dermatitídy).

 • Zvýšená citlivosť pokožky na slnko (príznaky fotosenzitívnej reakcie).

 • Purpurové fľaky na koži (príznaky purpury alebo Henochovej-Schonleinovej purpury v prípade

alergie).

 • Opuch, slabosť alebo nezvyčajné močenie (príznaky akútneho obličkového zlyhania).

 • Zvýšené množstvo bielkovín v moči (príznaky proteínúrie).

 • Opuch tváre alebo brucha, vysoký krvný tlak (príznaky nefrotického syndrómu).

 • Zvýšená alebo znížená tvorba moču, ospalosť, zmätenosť, nevoľnosť (príznaky

tubulointersticiálnej nefritídy).

 • Výrazne znížená tvorba moču (príznaky obličkovej papilárnej nekrózy).

 • Celkový opuch (príznaky edému).


Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto účinkov, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi.


Niektoré vedľajšie účinky sú časté:

Tieto vedľajšie účinky postihnú pravdepodobne 1 až 10 z každých 100 pacientov

Bolesť hlavy, závraty, nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka, poruchy trávenia (príznaky dyspepsie), bolesť brucha, plynatosť, strata chuti do jedenia, nezvyčajné zmeny vo funkčných testoch pečene (napríklad zvýšenie aminotransferáz), kožné vyrážky.


Niektoré vedľajšie účinky sú menej časté:

Tieto vedľajšie účinky postihnú pravdepodobne 1 až 10 z každých 1000 pacientov

Zrýchlený tep srdca, bolesť na hrudi.


Niektoré vedľajšie účinky sú zriedkavé:

Tieto vedľajšie účinky postihnú pravdepodobne 1 až 10 z každých 10 000 pacientov

Ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, vyrážky, svrbenie, žihľavka, závraty (príznaky alergie, anafylaktických a anafylaktoidných reakcií)

Ospalosť (príznaky somnolencie), bolesť žalúdka (príznaky zápalu žalúdka), poruchy pečene, celkový opuch (príznaky edému)


Niektoré vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé:

Tieto vedľajšie účinky postihnú pravdepodobne menej ako 1 z každých 10 000 pacientov

Nízka hladina červených krviniek (anémia), nízka hladina bielych krviniek (leukopénia), strata orientácie, depresia, nespavosť (insomnia), zlé sny, podráždenosť, mravčenie alebo znížená citlivosť v rukách alebo nohách (parestézia), triaška, chvenie, poruchy vnímania chuti,

poruchy zraku (zahmlené videnie, diplopia), šum v ušiach (tinnitus), zápcha, bolestivé miesta v ústach (príznaky stomatitídy), bolestivý, červený a opuchnutý jazyk (príznaky glositídy), poruchy pažeráka, kŕče v hornej časti brucha, najmä po jedle (príznaky črevného ochorenia), zrýchlený tep srdca, svrbivá červená a pálčivá vyrážka (príznaky ekzému), sčervenania kože (erytém), vypadávanie vlasov (alopécia), krv v moči (hematúria).


Lieky ako je Diclac retard môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo mozgovej porážky.


Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto účinkov, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Ak užívate Diclac retard dlhšie ako len niekoľko týždňov, musíte chodiť na pravidelné lekárske vyšetrenia, aby sa overilo, že netrpíte nežiaducimi účinkami, ktoré ste si nevšimli.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Diclac retard


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Diclac retard po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo tablety s predĺženým uvoľňovaním Diclac retard obsahujú


- Liečivo je diclofenacum natricum (sodná soľ diklofenaku). Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 100 mg diclofenacum natricum (sodnej soli diklofenaku).

- Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, hypromelóza, magnéziumstearát.


Ako vyzerajú tablety s predĺženým uvoľňovanímDiclac retard a obsah balenia


Diclac retard tablety s predĺženým uvoľňovaním sú okrúhle biele mierne vypuklé tablety....


Balenie obsahuje 20 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

HEXAL AG

Industriestrasse 25

83607 Holzkirchen

Nemecko


Výrobca

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2014.


7Diclac retard

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Diclac retard

Tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 100 mg sodnej soli diklofenaku.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním


Okrúhle biele mierne bikonvexné tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba

 • zápalových a degeneratívnych foriem reumatizmu: reumatoidnej artritídy, ankylozujúcej spondylitídy, osteoartrózy a spondylartritídy, bolestivých syndrómov chrbtice, mimokĺbového reumatizmu.

 • poúrazovej a pooperačnej bolesti, zápalu a opuchu, napr. po chirurgických zákrokoch v stomatológii alebo ortopédii.

 • bolestivých a/alebo zápalových stavov v gynekológii, napr. primárnej dysmenorey alebo adnexitídy.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Dospelí

Odporúčaná začiatočná denná dávka je 100 až 150 mg. V menej závažných prípadoch, ako aj pri dlhodobej liečbe zvyčajne postačuje 100 mg denne.


Celková denná dávka sa má spravidla rozdeliť na 2 až 3 čiastkové dávky. Na zmiernenie nočnej bolesti a rannej stuhnutosti možno liečbu tabletami cez deň doplniť podaním čapíka pred spaním (až do celkovej maximálnej dennej dávky 150 mg). Pre dávkovanie 50 alebo 150 mg je nutné použiť liek s obsahom 50 alebo 150 mg diklofenaku.


Pri primárnej dysmenorei je denná dávka, ktorá sa má individuálne upraviť, obvykle 50 až 150 mg. Na začiatku sa má podať dávka 50 až 100 mg a ak je to potrebné, možno túto dávku v priebehu niekoľkých menštruačných cyklov zvýšiť až na maximum 200 mg denne. Liečba sa má začať pri objavení sa prvých príznakov a v závislosti od symptomatológie sa v nej má pokračovať niekoľko dní. Pre dávkovanie 50 alebo 150 mg je nutné použiť liek s obsahom 50 alebo 150 mg diklofenaku.


Osobitné skupiny pacientov


Pediatrická populáciaVzhľadom na dávku liečiva sa použitie tabliet s predĺženým uvoľňovaním sa Diclac retard neodporúča u detí a dospievajúcich.


Geriatrická populácia (pacienti vo veku 65 rokov a viac)

U starších pacientov nie je potrebná úprava začiatočnej dávky (pozri časť 4.4).


Signifikantné kardiovaskulárne rizikové faktory

Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych ochorení majú byť liečení Diclacom retard iba po starostlivom zvážení a iba pri dávkach ≤100 mg denne, ak sú liečení dlhšie ako 4 týždne (pozri časť 4.4).


Poškodenie funkcie obličiek

Diclac retard je kontraindikovaný u pacientov so zlyhávajúcimi obličkami (pozri časť 4.3).

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek neboli vykonané žiadne špecifické skúšania, preto nie je možné urobiť odporúčania ohľadne úpravy dávkovania. U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.4).


Poškodenie funkcie pečene

Diclac retard je kontraindikovaný u pacientov so zlyhávajúcou pečeňou (pozri časť 4.3).

U pacientov s poškodenou funkciou pečene neboli vykonané žiadne špecifické skúšania, preto nie je možné urobiť odporúčania ohľadne úpravy dávkovania. U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania

Tablety sa majú prehĺtať celé a zapiť tekutinou, najlepšie pred jedlom. Tablety sa nesmú lámať alebo hrýzť.


4.3 Kontraindikácie


 • Známa precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Aktívny vred žalúdka alebo dvanástnika, krvácanie alebo perforácia (pozri časti 4.4 a 4.8).

 • Gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia v spojitosti s predošlou liečbou nesteroidnými antiflogistikami v anamnéze (pozri časť 4.4 a 4.8). Anamnéza alebo aktívny peptický vred/krvácanie (dve alebo viac zreteľných epizód s preukázanou ulceráciou alebo krvácaním).

 • Posledný trimester gravidity (pozri časť 4.6).

 • Zlyhanie pečene alebo obličiek (pozri časť 4.4).

 • Tak ako iné nesteroidové antiflogistiká (NSAID), Diclac retard je kontraindikovaný aj u pacientov, u ktorých kyselina acetylsalicylová alebo iné NSAID vyvolali záchvaty astmy, urtikáriu alebo akútnu rinitídu (pozri časti 4.4 a 4.8).

 • Preukázané kongestívne zlyhanie srdca (NYHA II-IV), ischemická choroba srdca, periférne arteriálne ochorenie a/alebo cerebrovaskulárne ochorenie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Gastrointestinálne účinky

Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť smrteľné, boli hlásené pri všetkých NSAID vrátane diklofenaku, a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby, s varovnými symptómami alebo závažnými gastrointestinálnymi udalosťami v anamnéze, alebo bez nich. Všeobecne mávajú závažnejšie následky u starších pacientov. Ak sa gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia vyskytnú u pacientov, ktorí dostávajú Diclac retard, liek sa má vysadiť.

Tak ako pri všetkých NSAID, vrátane diklofenaku, je nevyhnutné starostlivé sledovanie a mimoriadne

opatrný prístup, keď sa Diclac retard predpisuje pacientom so symptómami poukazujúcimi na

gastrointestinálne ochorenia alebo s anamnestickými údajmi naznačujúcimi ulceráciu žalúdka alebo

dvanástnika, krvácanie alebo perforáciu (pozri časť 4.8). Riziko gastrointestinálneho krvácania je

vyššie pri zvyšujúcich sa dávkach NSAID a u pacientov s vredom v anamnéze, najmä ak bol

komplikovaný krvácaním alebo perforáciou a u starších ľudí.


Na zníženie rizika gastrointestinálnej toxicity u pacientov s vredom v anamnéze, najmä ak bol komplikovaný krvácaním alebo perforáciou, a u starších ľudí je potrebné liečbu začať a udržiavať na najnižšej účinnej dávke.


Kombinovaná liečba s protektívnymi látkami (napr. inhibítormi protónovej pumpy alebo misoprostolom) sa má uvážiť u týchto pacientov, ako aj u pacientov, ktorí potrebujú súčasne užívať lieky obsahujúce nízke dávky kyseliny acetylsalicylovej (ASA), alebo iné lieky, ktoré pravdepodobne zvyšujú gastrointestinálne riziko.


Pacienti s gastrointestinálnou toxicitou v anamnéze, najmä starší, majú ohlásiť akékoľvek nezvyčajné príznaky v bruchu (zvlášť gastrointestinálne krvácanie). Opatrnosť sa odporúča u pacientov súčasne používajúcich lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko ulcerácie alebo krvácania, napr. systémové kortikosteroidy, antikoagulanciá, antitrombocytárne látky alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (pozri časť 4.5).


Starostlivý lekársky dohľad a opatrnosť sa vyžadujú aj u pacientov s ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou, pretože môže dôjsť k exacerbácii ich ochorenia (pozri časť 4.8).


Respiračné účinky (existujúca astma)

U pacientov s astmou, sezónnou alergickou nádchou, zdurením nosovej sliznice (t.j. nosovými polypmi), chronickou obštrukčnou chorobou pľúc alebo chronickými infekciami dýchacej sústavy (najmä ak sú spojené so symptómami podobnými alergickej nádche), sú reakcie na NSAID ako exacerbácie astmy (tzv. intolerancia na analgetiká/aspirínová astma), angioneurotický edém alebo urtikária častejšie ako u iných pacientov. Preto sa u takýchto pacientov odporúčajú osobitné bezpečnostné opatrenia (pripravenosť na urgentný zásah). Platí to aj pre pacientov s alergickými reakciami na iné látky, napr. s kožnými reakciami, pruritom alebo urtikáriou.


Kožné reakcie

Závažné kožné reakcie, niektoré smrteľné, vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy, boli veľmi zriedkavo hlásené v súvislosti s použitím NSAID vrátane Diclacu retard (pozri časť 4.8). Zdá sa, že najvyššie riziko týchto reakcií je u pacientov na začiatku liečby, vo väčšine prípadov nastupuje reakcia počas prvého mesiaca liečby. Diclac retard sa má vysadiť pri prvom objavení sa kožnej vyrážky, slizničných lézií alebo akéhokoľvek iného príznaku precitlivenosti.


Tak ako pri iných NSAID, v zriedkavých prípadoch môžu vzniknúť alergické reakcie vrátane anafylaktických/anafylaktoidných reakcií aj bez predošlej expozície diklofenaku.


Účinky na pečeň

Starostlivý lekársky dohľad sa vyžaduje pri predpisovaní Diclacu retard pacientom so zhoršenou funkciou pečene, pretože môže dôjsť k exacerbácii ich ochorenia.


Tak ako pri iných NSAID, aj pri diklofenaku sa môžu sa zvýšiť hodnoty jedného alebo viacerých pečeňových enzýmov. Pri dlhodobej liečbe Diclacom retard sa ako preventívne opatrenie odporúča pravidelne kontrolovať funkciu pečene. Ak pretrvávajú alebo sa zhoršujú abnormálne hodnoty testov funkcie pečene, ak vzniknú klinické príznaky alebo prejavy poukazujúce na ochorenie pečene, alebo ak sa vyskytnú iné prejavy (napr. eozinofília, exantém), Diclac retard sa má vysadiť. Hepatitída môže vzniknúť pri použití diklofenaku bez prodromálnych symptómov.


Opatrnosť je potrebná pri podaní Diclacu retard pacientom s hepatickou porfýriou, pretože Diclac retard môže vyvolať záchvat.


Účinky na obličky

Pretože sa v súvislosti s liečbou NSAID, vrátane diklofenaku, zaznamenali retencia tekutiny a edémy, mimoriadna opatrnosť sa vyžaduje u pacientov so zhoršenou funkciou srdca alebo obličiek, hypertenziou v anamnéze, u starších pacientov, u pacientov súčasne liečených diuretikami alebo liekmi, ktoré môžu významne ovplyvniť funkciu obličiek, a u pacientov s podstatným znížením extracelulárneho objemu akejkoľvek etiológie, napr. pred alebo po veľkých chirurgických zákrokoch (pozri časť 4.3). Keď sa Diclac retard podáva v takýchto prípadoch, odporúča sa ako preventívne opatrenie monitorovať funkciu obličiek. Po ukončení liečby zvyčajne nasleduje zotavenie na stav pred liečbou.


Kardiovaskulárne účinky

Liečba s NSAID, vrátane diklofenaku, obzvlášť liečba vysokými dávkami (150 mg/deň) a dlhodobá

liečba môže byť spojená s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt

myokardu, mozgová príhoda). Pre zníženie rizika kardiovaskulárnych príhod počas užívania NSAID,

najmä u pacientov s rizikovými faktormi, sa má používať najnižšia účinná dávka a dĺžka liečby má

byť čo najkratšia.


Pacienti s kongestívnym zlyhaním srdca (NYHA-I) a pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) musia byť liečení diklofenakom len po starostlivom zvážení. a iba pri dávkach ≤100 mg denne, ak sú liečení dlhšie ako 4 týždne.


Keďže kardiovaskulárne riziká diklofenaku sa zvyšujú s dávkou a trvaním expozície, trvanie liečby má byť čo najkratšie a účinná denná dávka čo najnižšia. Pacientova potreba úľavy od symptómov a odpoveď na liečbu sa musí periodicky prehodnocovať.


Pacientov je potrebné upozorniť, aby sledovali príznaky a prejavy závažných artériových

trombotických príhod (napr. bolesť na hrudi, dýchavičnosť, slabosť, spomalenie reči), ktoré sa

môžu vyskytnúť bez predošlého varovania. Pacientopv treba poučiť, aby v takom prípade ihneď

vyhľadali lekára.


Hematologické účinky

Tak ako pri iných NSAID, pri dlhodobej liečbe Diclacom retard sa odporúča monitorovanie krvného obrazu.

Tak ako iné NSAID, Diclac retard môže dočasne inhibovať agregáciu trombocytov. Pacientov s poruchami zrážavosti krvi je potrebné starostlivo sledovať.


Geriatrická populácia

Z principiálnych medicínskych dôvodov sa vyžaduje opatrnosť u starších pacientov. Predovšetkým chorľavým starším pacientom alebo pacientom s nízkou telesnou hmotnosťou sa odporúča podávať najnižšiu účinnú dávku.


Interakcie s NSAID

Z dôvodu nežiaducich účinkov je potrebné vyhnúť sa súčasnému použitiu diklofenaku a systémových NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2 (pozri časť 4.5).


Maskovanie príznakov infekcie

Tak ako iné NSAID, diklofenak môže vzhľadom na svoje farmakodynamické vlastnosti potlačiť príznaky a prejavy infekcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nasledujúce interakcie zahŕňajú interakcie pozorované pri tabletách s predĺženým uvoľňovaním Diclac retard a/alebo iných liekových formách diklofenaku.


Zaznamenané interakcie, ktoré je potrebné zvážiť

Silné inhibítory CYP2C9: Pri predpisovaní diklofenaku spolu so silnými inhibítormi CYP2C9 (ako napr. vorikonazol) sa odporúča opatrnosť, pretože pre inhibíciu metabolizmu diklofenaku môže dôjsť k výraznému zvýšeniu jeho maximálnych plazmatických koncentrácií a expozícii diklofenaku.


Lítium: Pri súčasnom použití môže diklofenak zvýšiť koncentrácie lítia v plazme. Odporúča sa monitorovať sérovú hladinu lítia.


Digoxín: Pri súčasnom použití môže diklofenak zvýšiť koncentrácie digoxínu v plazme. Odporúča sa monitorovať sérovú hladinu digoxínu.


Diuretiká a antihypertenzíva: Tak ako iné NSAID, diklofenak pri súčasnom použití s diuretikami alebo antihypertenzívami (napr. betablokátormi, inhibítormi ACE) môže zoslabiť ich antihypertenzívny účinok. Preto je pri podávaní tejto kombinácie potrebná opatrnosť a u pacientov, zvlášť starších, sa má pravidelne kontrolovať krvný tlak. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a vzhľadom na zvýšené riziko nefrotoxicity sa má zvážiť monitorovanie funkcie obličiek po začatí súbežnej liečby a neskôr v pravidelných intervaloch najmä pri diuretikách a inhibítoroch ACE. Súčasné podávania s liekmi šetriacimi draslík môže zvýšiť hladinu draslíka v sére, preto je potrebné ju často kontrolovať (pozri časť 4.4).


Cyklosporín: Diklofenak, tak ako iné NSAID, môže účinkom na obličkové prostaglandíny zvýšiť nefrotoxicitu cyklosporínu. Preto sa má podávať v nižších dávkach, ako sa používajú u pacientov, ktorí nedostávajú cyklosporín.


Lieky spôsobujúce hyperkaliémiu: Súčasné podávanie s liekmi šetriacimi draslík, cyklosporínom, takrolimom alebo trimetoprimom môže zvýšiť hladinu draslíka v sére, preto je potrebné ju často kontrolovať (pozri časť 4.4).


Chinolónové protibakteriálne liečivá: Vyskytli sa ojedinelé hlásenia o záchvatoch kŕčov, ktoré mohli byť vyvolané súčasným použitím chinolónov a NSAID.


Predpokladané interakcie, ktoré je potrebné zvážiť

Iné NSAID a kortikosteroidy: Súčasné podávanie diklofenaku a iných systémových NSAID alebo kortikosteroidov môže zvýšiť výskyt gastrointestinálnych nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4).


Antikoagulancia a antitrombocytárne látky: Odporúča sa opatrnosť, pretože súčasné podávanie môže zvýšiť riziko krvácania (pozri časť 4.4). Hoci klinické sledovania nenaznačujú, že by diklofenak ovplyvňoval účinok antikoagulancií, sú ojedinelé hlásenia o zvýšenom riziku krvácania u pacientov, ktorým sa súčasne podávali diklofenak a antikoagulanciá. Preto sa odporúča starostlivé sledovanie takýchto pacientov.


Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI): Súčasné podávanie systémových NSAID vrátane diklofenaku a SSRI môže zvýšiť riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).


Antidiabetiká: Klinické štúdie ukázali, že diklofenak sa môže podávať súčasne s perorálnymi antidiabetikami bez toho, aby to ovplyvnilo ich klinický účinok. Ojedinele však boli hlásené hypoglykemické aj hyperglykemické účinky, ktoré si vyžiadali zmenu dávkovania antidiabetík počas liečby diklofenakom. Preto sa ako bezpečnostné opatrenie počas liečby odporúča monitorovať hladinu glukózy v krvi.


Fenytoín: Pri súbežnom použití fenytoínu s diklofenakom sa odporúča monitorovanie koncentrácie fenytoínu v plazme vzhľadom na očakávané zvýšenie expozície fenytoínu.


Metotrexát: Diklofenak môže inhibovať v tubuloch obličiek klírens metotrexátu a tým zvýšiť jeho hladinu. Odporúča sa opatrnosť, keď sa NSAID vrátane diklofenaku podávajú menej ako 24 hodín pred alebo po liečbe metotrexátom, pretože koncentrácie metotrexátu v krvi môžu stúpnuť a môže sa zvýšiť jeho toxicita.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú dostatočné údaje o použití diklofenaku u tehotných žien. Počas prvého a druhého trimestra gravidity sa má preto diklofenak podať iba ak očakávané prínosy pre matku prevýšia riziko pre plod. Tak ako iné NSAID, použitie diklofenaku počas tretieho trimestra gravidity je kontraindikované kvôli možnosti uterine inertia (inhibícia kontrakcií maternice) a/alebo predčasného uzatvorenia ductus arteriosus (pozri časti 4.3. a 5.3.)


Inhibícia syntézy prostaglandínov môže mať nežiaduci vplyv na graviditu a/alebo vývoj embrya/ plodu. Údaje z epidemiologických štúdii naznačujú zvýšené riziko potratu a malformácii srdca a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov v počiatočnom štádiu gravidity. Absolútne riziko malformácii srdca bolo zvýšené z menej ako 1% na približne 1,5 %.

Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou liečby. U zvierat bolo preukázané, že podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov malo za následok zvýšené pre- a post-implantačné straty a embryo-fetálnu úmrtnosť.

Okrem toho bola po podaní inhibítorov syntézy prostaglandínov zvieratám v období organogenézy zaznamenaná zvýšená incidencia viacerých malformácii, vrátane kardiovaskulárnych. Počas prvého a druhého trimestra gravidity sa má diklofenak podať iba ak je to nevyhnutné. Pokiaľ diklofenak užíva žena, ktorá sa pokúša otehotnieť, alebo je v prvom a druhom trimestri gravidity, dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia.


Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov zapríčiniť u plodu:

 • srdcovo-pľúcnu toxicitu (s predčasným uzatvorením ductus arteriosus a pľúcnou hypertenziou);

 • poruchu činnosti obličiek, ktorá môže progredovať do zlyhania obličiek s oligohydramniónom;

Na konci gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov zapríčiniť u matky a novorodenca:

 • možné predĺženie doby krvácania, protidoštičkový účinok sa môže vyskytnúť aj pri veľmi nízkych dávkach.

 • inhibíciu kontrakcií maternice majúcej za následok oneskorený alebo predĺžený pôrod.

Diklofenak je preto počas tretieho trimestra gravidity kontraindikovaný.


Laktácia

Tak ako iné NSAID, diklofenak v malých množstvách prestupuje do materského mlieka. Preto sa Diclac retard nemá podávať v období laktácie, aby sa zabránilo nežiaducim účinkom na dojčené dieťa.


Fertilita

Tak ako iné NSAID, použitie Diclacu retard môže zhoršiť fertilitu žien a neodporúča sa ho podávať ženám, ktoré sa pokúšajú otehotnieť. U žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením alebo podstupujú vyšetrenia pre infertilitu, sa má zvážiť vysadenie Diclacu retard.


Ženy v reprodukčnom veku

K dispozícii nie sú údaje umožňujúce vykonať odporúčania pre ženy v reprodukčnom veku.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti, u ktorých sa počas používania Diclacu retard vyskytnú poruchy videnia, závraty, vertigo, somnolencia alebo iné poruchy CNS, nemajú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


V súvislosti s používaním NSAID boli hlásené edémy, hypertenzia a zlyhanie srdca.


Tabuľka nežiaducich účinkov lieku

Nežiaduce reakcie (tabuľka 1) z klinických skúšaní a/alebo spontánnych hlásení a prípadov z

literatúry sú zoradené podľa tried orgánových systémov konvencie MedDRA. V rámci každej triedy sú

nežiaduce reakcie na liek zoradené podľa frekvencie, najčastejšie ako prvé. V rámci každej skupiny

frekvencie sú nežiaduce reakcie zoradené podľa klesajúcej závažnosti, pričom sú rozdelené do

nasledujúcich skupín podľa konvencie CIOMS III: veľmi časté (>1/10), časté (≥1/100 až <1/10),

menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Nasledujúce nežiaduce účinky zahŕňajú nežiaduce účinky hlásené pri diklofenaku v tabletách s predĺženým uvoľňovaním a/alebo v iných liekových formách, pri krátkodobom alebo dlhodobom používaní.


Tabuľka 1 – Nežiaduce reakcie lieku


Poruchy krvi a lymfatického systému


Veľmi zriedkavé:

Trombocytopénia, leukopénia, anémia (vrátane hemolytickej a aplastickej anémie), agranulocytóza

Poruchy imunitného systému


Zriedkavé:

Precitlivenosť, anafylaktické/anafylaktoidné reakcie (vrátane hypotenzie a šoku)


Veľmi zriedkavé:

Angioedém (vrátane edému tváre)

Psychické poruchy


Veľmi zriedkavé:

Dezorientácia, depresia, nespavosť, zlé sny, podráždenosť, psychotické poruchy

Poruchy nervového systému


Časté:

Bolesť hlavy, závraty


Zriedkavé:

Somnolencia


Veľmi zriedkavé:

Parestézie, zhoršenie pamäti, kŕče, úzkosť, tremor, aseptická meningitída, dysgeúzia, cerebrovaskulárna príhoda

Poruchy oka


Veľmi zriedkavé:

Zhoršenie zraku, neostré videnie, diplopia

Poruchy ucha a labyrintu


Časté:

Vertigo


Veľmi zriedkavé:

Tinnitus, zhoršenie sluchu

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Menej časté*:

Infarkt myokardu, srdcové zlyhanie, palpitácie, bolesť na hrudi,

Poruchy ciev


Veľmi zriedkavé:

Hypertenzia, vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Zriedkavé:

Astma (vrátane dyspnoe)


Veľmi zriedkavé:

Pneumonitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Časté:

Nauzea, vracanie, hnačka, dyspepsia, bolesť brucha, flatulencia, znížená chuť do jedla


Zriedkavé:

Gastritída, gastrointestinálne krvácanie, hemateméza, krvavá hnačka, meléna, vred žalúdka alebo dvanástnika (s krvácaním alebo perforáciou alebo bez nich)


Veľmi zriedkavé:

Kolitída (vrátane hemoragickej kolitídy a exacerbácie ulceróznej kolitídy alebo Crohnovej choroby), zápcha, stomatitída (vrátane ulceróznej stomatitídy), glositída, ezofágové poruchy, pablanovité ochorenie čriev, pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest


Časté:

Zvýšenie hodnôt aminotransferáz


Zriedkavé:

Hepatitída, žltačka, porucha funkcie pečene


Veľmi zriedkavé:

Fulminantná hepatitída, nekróza pečene, zlyhanie pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Časté:

Exantém


Zriedkavé:

Urtikária


Veľmi zriedkavé:

Bulózna dermatitída, ekzém, erytém, multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm), exfoliatívna dermatitída, alopécia, reakcie z fotosenzitivity, purpura, Henochova-Schonleinova purpura, pruritus

Poruchy obličiek a močových ciest


Veľmi zriedkavé:

Akútne zlyhanie obličiek, hematúria, proteinúria, nefrotický syndróm, tubulointersticiálna nefritída, nekróza obličkovej papily

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Zriedkavé:

Edém

* frekvencia na základe údajov z dlhodobej liečby pri vysokých dávkach (150 mg/denne).


Klinické štúdie a epidemiologické údaje stále poukazujú na zvýšené riziko arteriálnych trombotických príhod (napríklad infarkt myokardu alebo mozgovocievna príhoda) spojených s použitím diklofenaku, najmä vo vysokej dávke (150 mg denne) a pri dlhodobej liečbe (pozri časť 4.3 Kontraindikácie a 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Predávkovanie diklofenakom nevyvoláva typický klinický obraz. Predávkovanie môže vyvolať symptómy ako vracanie, gastrointestinálne krvácanie, hnačka, závraty, tinnitus alebo kŕče. Pri závažnej otrave je možné akútne zlyhanie obličiek a poškodenie pečene.


Terapeutické opatrenia

Liečba akútnej otravy NSAID, vrátane diklofenaku, pozostáva predovšetkým z podporných opatrení a symptomatickej liečby. Podporné opatrenia a symptomatická liečba sú indikované pri komplikáciách ako hypotenzia, zlyhanie obličiek, kŕče, gastrointestinálne poruchy a útlm dýchania.


Mimoriadne opatrenia ako nútená diuréza, dialýza alebo hemoperfúzia pravdepodobne nepomáhajú pri eliminácii NSAID, vrátane diklofenaku, vzhľadom na ich vysoký podiel viazaný na bielkoviny a rozsiahly metabolizmus.


Podanie aktívneho uhlia možno uvážiť po požití potenciálne toxickej vysokej dávky a dekontamináciu žalúdka (napr. vyvolanie vracania, výplach žalúdka) po požití vysokej dávky potenciálne ohrozujúcej život.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiflogistiká a antireumatiká, nesteroidové, deriváty kyseliny octovej a príbuzné látky, ATC kód: M01AB05


Mechanizmus účinku

Diclac retard obsahuje sodnú soľ diklofenaku, nesteroidovú zlúčeninu s výraznými antireumatickými, antiflogistickými, analgetickými a antipyretickými vlastnosťami. Experimentálne dokázaná inhibícia biosyntézy prostaglandínov sa považuje za základnú zložku jeho mechanizmu účinku. Prostaglandíny zohrávajú dôležitú úlohu pri patogenéze zápalu, bolesti a horúčky.


Sodná soľ diklofenaku in vitro nepotláča biosyntézu proteoglykánov v chrupavke v koncentráciách, ktoré sa dosahujú v ľudskom organizme.


Farmakodynamické účinky

Pri reumatických ochoreniach vyvolávajú protizápalové a analgetické vlastnosti diklofenaku klinickú odpoveď, pre ktorú je charakteristické výrazné zmiernenie príznakov a prejavov, ako je bolesť v pokoji a bolesť pri pohybe, ranná stuhnutosť a opuch kĺbov, ako aj zlepšenie funkcie.


Pri poúrazových a pooperačných zápalových stavoch sodná soľ diklofenaku rýchlo zmierňuje bolesť v pokoji aj bolesť pri pohybe a zmenšuje zápalový opuch a edém rany.


V klinických skúšaniach sa tiež zistilo, že sodná soľ diklofenaku má výrazný analgetický účinok pri stredne silnej a silnej bolesti iného ako reumatického pôvodu. Klinické skúšania tiež ukázali, že sodná soľ diklofenaku zmierňuje bolesť a zmenšuje rozsah krvácania pri primárnej dysmenorei.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Diklofenak sa úplne absorbuje z gastrorezistentných tabliet po ich prechode cez žalúdok. Hoci je absorpcia rýchla, gastrorezistentná obalová vrstva tabliet môže oddialiť jej nástup.

Priemerné maximálne koncentrácie v plazme 1,5 g/ml (5 mol/l) sa dosiahnu v priemere 2 hodiny po užití jednej 50 mg tablety.

Prechod tablety cez žalúdok je pomalší, keď sa tableta užije pri alebo po jedle, ako keď sa užije pred jedlom, množstvo absorbovaného diklofenaku však zostáva rovnaké.

Pretože asi polovica diklofenaku sa metabolizuje počas prvého prechodu pečeňou, plocha pod krivkou koncentrácie (AUC) po perorálnom alebo rektálnom podaní je asi polovičná ako po ekvivalentnej parenterálnej dávke.

Plazmatické koncentrácie, ktoré sa dosahujú u detí po podaní ekvivalentných dávok (mg/kg telesnej hmotnosti), sú podobné ako u dospelých.


Farmakokinetika sa nemení po opakovanom podávaní. K akumulácii liečiva nedochádza, ak sa dodržujú odporúčané intervaly medzi dávkami.

Distribúcia

99,7 % diklofenaku sa viaže na sérové bielkoviny, hlavne na albumín (99,4 %). Vypočítaný zdanlivý distribučný objem je 0,12 až 0,17 l/kg.

Diklofenak preniká do synoviálnej tekutiny, kde sa maximálne koncentrácie namerajú 2 až 4 hodiny po dosiahnutí maximálnych hladín v plazme. Zdanlivý polčas eliminácie zo synoviálnej tekutiny je 3 až 6 hodín. Dve hodiny po dosiahnutí maximálnych hladín v plazme sú koncentrácie liečiva už vyššie v synoviálnej tekutine ako v plazme, a zostávajú vyššie až 12 hodín.


Nízke hladiny diklofenaku (100 ng/ml) sa zaznamenali v materskom mlieku jednej dojčiacej matky.

Odhadovaná dávka užitá dojčiacim dieťaťom predstavuje dávku 0,03 mg/kg/deň.


Biotransformácia/metabolizmus

Biotransformácia diklofenaku prebieha čiastočne ako glukuronidácia neporušenej molekuly, ale hlavne ako jednorazová a viacnásobná hydroxylácia a metoxylácia, čím vzniká niekoľko fenolických metabolitov (3´-hydroxy-, 4´-hydroxy, 5-hydroxy-, 4´,5-dihydroxy- a 3´-hydroxy-4´-metoxydiklofenak), z ktorých sa väčšina premieňa na glukuronidové konjugáty. Dva z týchto fenolických metabolitov sú biologicky aktívne, ale v oveľa menšej miere ako diklofenak.

Eliminácia

Celkový systémový klírens diklofenaku z plazmy je 263 56 ml/min (priemerná hodnota SD). Konečný polčas v plazme je 1 až 2 hodiny. Štyri metabolity, vrátane dvoch aktívnych, majú tiež kratšie plazmatické polčasy, a to 1 až 3 hodiny. Jeden metabolit, 3´-hydroxy-4´-metoxydiklofenak, má oveľa dlhší plazmatický polčas. Tento metabolit je však prakticky neaktívny.

Približne 60 % podanej dávky sa vylúči močom ako glukuronidový konjugát intaktnej molekuly a ako metabolity, z ktorých väčšina sa tiež premieňa na glukuronidové konjugáty. Menej ako 1 % sa vylúči ako nezmenená látka. Zvyšok dávky sa vylúči ako metabolity cez žlč do stolice.


Linearita/nelinearita

Absorbované množstvo je lineárne úmerné veľkosti dávky.


Osobitné skupiny pacientov

Nepozorovali sa významné rozdiely v absorpcii, metabolizme a vylučovaní závislé od veku. U niekoľkých starších pacientov však vyústilo podanie 15 minútovej intravenóznej infúzie do 50% vyššej plazmatickej koncentrácie, než aká sa očakávala z údajov zistených u mladých pacientov.


U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek nemožno usudzovať z kinetiky po jednorazovom podaní pri obvyklej dávkovacej schéme na akumuláciu nezmeneného liečiva. Pri klírense kreatinínu nižšom ako 10 ml/min sú vypočítané rovnovážne hladiny hydroxymetabolitov v plazme asi 4-krát vyššie ako u zdravých jedincov. Metabolity sa však napokon vylúčia cez žlč.

U pacientov s chronickou hepatitídou alebo kompenzovanou cirhózou pečene sú kinetika a metabolizmus diklofenaku rovnaké ako u pacientov bez ochorenia pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané zo štúdií akútnej a chronickej toxicity, ako aj zo štúdií genotoxicity, mutagenity a karcinogenity diklofenaku nepreukázali pri predpokladaných terapeutických dávkach osobitné riziko pre ľudí. Na základe obvyklých predklinických štúdií u zvierat neboli zistené dôkazy o teratogénnom potenciále u myší, potkanov alebo králikov.


Diklofenak nemal vplyv na fertilitu potkanov. S výnimkou minimálnych fetálnych účinkov pri dávkach toxických pre matku neovplyvnil diklofenak prenatálny, perinatálny a postnatálny vývoj ich potomstva.


Podávanie NSAID (vrátane diklofenaku) brzdilo u králikov ovuláciu, u potkanov implantáciu a placentáciu a viedlo k predčasnému uzatvoreniu ductus arteriosusu tehotných potkaních samíc. Dávky toxické pre matku boli u potkanov spájané s dystokiou, predĺženou gestáciou, zníženým prežívaním plodu a retardáciou vnútromaternicového rastu. Mierne účinky diklofenaku na reprodukčné parametre, pôrod a konstrikciu ductus arteriosusin uterosú následkom farmakologických účinkov tejto triedy inhibítorov syntézy prostaglandínov (pozri časť 4.3. a 4.6).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Hypromelóza

Magnéziumstearát


Odporúčanie pre diabetikov

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje menej než 0,01 karbohydrátu.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľa.

Balenie: 20 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


HEXAL AG

Industriestrasse 25

83607 Holzkirchen

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0104/93-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10.8.1993/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2014

12Diclac retard