+ ipil.sk

DICLOREUM retardPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č. 2013/07531


Písomná informácia pre používateľa


DICLOREUM retard

tablety s predĺženým uvoľňovaním

sodná soľ diklofenaku 100 mg


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Dicloreum retard a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Dicloreum retard

3. Ako užívať Dicloreum retard

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Dicloreum retard

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Dicloreum retard a na čo sa používa


Čo je Dicloreum retard

Liečivo v tabletách s predĺženým uvoľňovaním Dicloreum retard je (sodná soľ diklofenaku).


Na čo sa používa Dicloreum retard

Dicloreum retard patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na liečbu bolesti a zápalu.


Dicloreum retard možno použiť na liečbu nasledujúcich ochorení:

 • Reumatická bolesť kĺbov (artritída).

 • Bolesť chrbta, meravosť ramenného kĺbu, tenisový lakeť a iné druhy reumatizmu.

 • Vyvrtnutia kĺbov, natiahnutia svalov a iné poranenia.

 • Bolesť a opuch po chirurgickom zákroku.

 • Bolestivé zápalové stavy v gynekológii vrátane bolestivej menštruácie.


Ako Dicloreum retard účinkuje

Dicloreum retard zmierňuje prejavy zápalu, ako je opuch a bolesť, a tiež znižuje horúčku. Neovplyvňuje príčiny zápalu alebo horúčky.


Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako Dicloreum retard účinkuje alebo prečo vám predpísali tento liek, obráťte sa na svojho lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Dicloreum retard


Dôsledne dodržujte všetky pokyny vášho lekára alebo lekárnika, aj keď sa líšia od všeobecných údajov v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Neužívajte Dicloreum retard

 • ak ste alergický na diklofenak alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieu (uvedených v časti 6)

 • ak ste niekedy v minulosti mali alergickú reakciu po užití liekov na liečbu zápalu alebo bolesti (napríklad kyselina acetylsalicylová, diklofenak alebo ibuprofén). Takouto reakciou môže byť astma, výtok z nosa, kožné vyrážky alebo opuch tváre. Ak si myslíte, že môžete byť alergický, poraďte sa so svojím lekárom.

 • ak máte vred žalúdka.

 • ak máte alebo ste v minulosti mali vred čreva.

 • ak krvácate do žalúdka alebo čriev, čoho príznakom môže byť krv v stolici alebo čierna stolica.

 • ak ste v minulosti mali po užití liekov na liečbu zápalu alebo bolesti krvácanie do žalúdka alebo čriev.

 • ak máte závažné ochorenie obličiek alebo pečene.

 • ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva

 • ak máte preukázané ochorenie srdca a/alebo mozgovocievne ochorenie, napríklad, ak ste prekonali srdcový infarkt, mozgovocievnu príhodu, tranzitórny ischemický atak (TIA), alebo upchatie krvných ciev srdca alebo mozgu, alebo operáciu na odstránenie prekážky v cievach alebo bypass

 • ak máte alebo ste v minulosti mali problémy s krvným obehom (periférne arteriálne ochorenie).

Ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, povedzte o tom svojmu lekárovi a neužite Dicloreum retard. Váš lekár rozhodne, či je tento liek pre vás vhodný.


Upozornenia a opatrenia

- Ak užívate Dicloreum retard súčasne s inými protizápalovými liekmi vrátane kyseliny acetylsalicylovej, kortikosteroidov, liekov znižujúcich zrážavosť krvi alebo niektorých liekov na liečbu depresie (pozri „Používanie iných liekov“).

 • Ak máte astmu alebo sennú nádchu (sezónnu alergickú nádchu).

 • Ak ste niekedy v minulosti mali ťažkosti so žalúdkom alebo črevami, napríklad žalúdkový vred, krvácanie alebo čiernu stolicu, alebo ste mali nepríjemné pocity v žalúdku alebo pálenie záhy po užití protizápalových liekov.

 • Ak máte zápalové ochorenie čriev (ulceróznu kolitídu alebo Crohnovu chorobu).

 • Ak máte alebo ste v minulosti mali ťažkosti so srdcom alebo vysoký tlak krvi.

 • Ak máte ťažkosti s pečeňou alebo obličkami.

 • Ak môžete byť odvodnený (napríklad pri vracaní, hnačke, pred alebo po väčšom chirurgickom zákroku).

 • Ak máte opuch dolných častí nôh.

 • Ak máte poruchu zrážavosti krvi alebo iné ochorenia krvi vrátane zriedkavého ochorenia pečene nazvaného porfýria.

Ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, povedzte o tom svojmu lekárovi pred užitím Dicloreum retard.


Dicloreum retard môže oslabiť prejavy infekcie (napríklad bolesť hlavy, horúčku) a môže tak sťažiť zistenie a primeranú liečbu infekcie. Ak sa cítite chorý a navštívite lekára, nezabudnite mu spomenúť, že užívate Dicloreum retard.


Tak ako iné protizápalové lieky, Dicloreum retard môže vo veľmi zriedkavých prípadoch vyvolať závažné alergické kožné reakcie (napríklad kožné vyrážky). Preto ihneď informujte svojho lekára, ak sa u vás vyskytnú takéto reakcie.


Skôr ako začnete užívať diklofenak, uistite sa, že váš lekár vie o tom, že

 • fajčíte

 • máte cukrovku

 • máte ischemickú chorobu srdca, krvnú zrazeninu, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol alebo zvýšené triglyceridy


Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej nutnej doby.


Iné lieky a Dicloreum

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je zvlášť dôležité, aby ste svojmu lekárovi povedali o užívaní nasledujúcich liekov:

 • Lítium alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) (lieky používané na liečbu niektorých druhov depresie).

 • Digoxín (liek používaný pri ťažkostiach so srdcom).

 • Diuretiká (lieky používané na zvýšenie vylučovania moču).

 • Inhibítory ACE alebo betablokátory (skupiny liekov používaných na liečbu vysokého tlaku krvi a zlyhávania srdca).

 • Iné protizápalové lieky, napríklad kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofén.

 • Kortikosteroidy (lieky používané na zmiernenie zápalu).

 • Lieky brániace vzniku krvných zrazenín.

 • Lieky používané na liečbu cukrovky, okrem inzulínu.

 • Metotrexát (liek používaný na liečbu niektorých druhov rakoviny alebo artritídy).

 • Cyklosporín (liek používaný hlavne u pacientov po transplantácii).

 • Niektoré lieky používané proti infekciám (chinolónové protibakteriálne liečivá).

 • Sulfínpyrazón (liek používaný na liečbu dny) alebo vorikonazol (liek používaný na liečbu hubových infekcií).

 • Fenytoín (liek používaný na liečbu epileptických záchvatov).

 • Cholestipol a cholestyramín (lieky používané na zníženie hladín tukov v krvi).


Lieky ako je Dicloreum retard môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.


Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku, alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar), poraďte sa o vašej liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Starší ľudia

Starší pacienti môžu byť citlivejší na účinky lieku Dicloreum retard ako iní dospelí. Preto majú zvlášť starostlivo dodržiavať pokyny lekára a užívať najmenší počet tabliet, ktorým sa zmiernia prejavy ich ochorenia. U starších pacientov je mimoriadne dôležité, aby nežiaduce účinky okamžite hlásili svojmu lekárovi.


Deti a dospievajúci

Kvôli množstvu liečiva sa nesmú podávať tablety s predĺženým uvoľňovaním Dicloreum retard deťom a dospievajúcim mladším ako 18-ročným.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, povedzte o tom svojmu lekárovi. Neužívajte Dicloreum retard v tehotenstve, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné. Ak užívate Dicloreum retard v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva, dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia.


Tak ako iné protizápalové lieky, Dicloreum retard nesmiete užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože to môže poškodiť plod a spôsobiť ťažkosti pri pôrode.


Upozornite lekára, ak dojčíte.

Nedojčite, ak užívate Dicloreum retard, pretože to môže uškodiť vášmu dieťaťu.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ženy v plodnom veku

Dicloreum môže sťažiť otehotnenie. Neužívajte Dicloreum retard, pokiaľ to nie je nevyhnutné, keď plánujete otehotnieť alebo máte ťažkosti s otehotnením.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Pacienti užívajúci Dicloreum retard môžu v zriedkavých prípadoch pociťovať vedľajšie účinky ako poruchy videnia, závraty alebo ospalosť. Ak si všimnete takéto účinky, nemáte viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo vykonávať iné činnosti, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť. Čo najskôr upozornite svojho lekára, ak sa u Vás vyskytnú takéto účinky.


3. Ako užívať Dicloreum retard


Vždy používajte Dicloreum retard presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Neprekročte odporúčanú dávku a trvanie liečby.


Koľko tabliet lieku Dicloreum retard užiť

Neužívajte viac ako odporúčanú dávku. Je dôležité, aby ste užívali najnižšiu dávku, ktorá zmierni vašu bolesť, a aby ste neužívali Dicloreum retard dlhšie, ako je potrebné.


Váš lekár vám presne povie, koľko tabliet Dicloreum retard máte užívať. V závislosti od vašej odpovede na liečbu váš lekár môže navrhnúť zvýšenie alebo zníženie dávky.


Dospelí

Začiatočná aj udržiavacia dávka je 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním Dicloreum retard raz denne.


Kedy a ako užívať Dicloreum retard

Ak sú prejavy ochorenia najsilnejšie v noci alebo ráno, Dicloreum retard je najlepšie užívať večer.


Tablety s predĺženým uvoľňovaním Dicloreum retard sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa pohárom vody alebo inej tekutiny. Odporúča sa užívať tablety počas jedla. Tablety nelámte a nehryzte.


Ako dlho užívať Dicloreum retard

Presne dodržujte pokyny svojho lekára.


Ak užívate Dicloreum retard dlhšie ako len niekoľko týždňov, mali by ste chodiť na pravidelné lekárske vyšetrenia, aby sa overilo, že netrpíte nežiaducimi účinkami, ktoré ste si nevšimli.


Ak zabudnete užiť Dicloreum retard

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, keď si spomeniete. Ak je však už takmer čas na ďalšiu dávku, jednoducho užite ďalšiu tabletu vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak užijete viac tabliet lieku Dicloreum retard, ako máte

Ak omylom užijete priveľa tabliet lieku Dicloreum retard, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Dicloreum retard môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré zriedkavé alebo veľmi zriedkavé vedľajšie účinky môžu byť závažné:

Tieto účinky postihnú pravdepodobne menej ako 1 až 10 z každých 10 000 pacientov

 • Nezvyčajné krvácanie alebo podliatiny.

 • Vysoká horúčka alebo pretrvávajúca bolesť hrdla.

 • Alergická reakcia s opuchom tváre, pier, úst, jazyka alebo krku, čo môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní a často býva spojené s kožnými vyrážkami alebo svrbením, pokles krvného tlaku, mdloby. Sípavý dych alebo pocit zvierania v hrudníku (príznaky astmy).

 • Bolesť v hrudníku (príznak srdcového infarktu).

 • Náhla a silná bolesť hlavy, nutkanie na vracanie, závraty, otupenosť, neschopnosť hovoriť alebo ťažkosti pri hovorení, ochrnutie (príznaky mŕtvice).

 • Meravosť šije (príznaky vírusového zápalu mozgu).

 • Kŕče.

 • Vysoký krvný tlak.

 • Červená alebo purpurová koža (možné príznaky zápalu krvných ciev), kožné vyrážky a pľuzgiere, vznik pľuzgierov na perách, očiach a ústach, zápal kože sprevádzaný šupinatosťou alebo olupovaním.

 • Silná bolesť žalúdka, krv v stolici alebo čierna stolica. Vracanie krvi.

 • Zožltnutie kože alebo očí (príznaky zápalu pečene/zlyhania pečene).

 • Krv v moči, zvýšené množstvo bielkovín v moči, závažné zníženie tvorby moču (príznak poruchy funkcie obličiek).


Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto účinkov, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi.


Niektoré vedľajšie účinky sú časté:

Postihnú pravdepodobne 1 až 10 z každých 100 pacientov

Bolesť hlavy, závraty, nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka, poruchy trávenia, bolesť brucha, plynatosť, strata chuti do jedenia, zmeny funkcie pečene (napríklad zvýšenie aminotransferáz), kožné vyrážky.


Niektoré vedľajšie účinky sú zriedkavé:

Postihnú pravdepodobne 1 až 10 z každých 10 000 pacientov

Ospalosť, bolesť žalúdka, opuch ramien, rúk, lýtok a dolných častí nôh.


Niektoré vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé:

Postihnú pravdepodobne menej ako 1 z každých 10 000 pacientov

Strata orientácie, depresia, nespavosť, zlé sny, podráždenosť, duševná porucha, mravčenie alebo znížená citlivosť v rukách alebo nohách, zhoršenie pamäti, úzkosť, chvenie, poruchy vnímania chuti,

poruchy zraku alebo sluchu, zápcha, bolestivé miesta v ústach, vred pažeráka, zrýchlený tep srdca, vypadávanie vlasov, sčervenanie, opuch a vznik pľuzgierov na koži (následkom zvýšenej citlivosti na slnečné svetlo).


Lieky ako je Dicloreum retard môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo mozgovej porážky.


Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto účinkov, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Ak užívate Dicloreum retard dlhšie ako len niekoľko týždňov, mali by ste chodiť na pravidelné lekárske vyšetrenia, aby sa overilo, že netrpíte nežiaducimi účinkami, ktoré ste si nevšimli.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Dicloreum retard


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Neužívajte Dicloreum retard po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo tablety s predĺženým uvoľňovaním Dicloreum retard obsahujú

 • Liečivo je sodná soľ diklofenaku. Jedna tableta obsahuje 100 mg sodnej soli diklofenaku.

 • Ďalšie zložky sú: mastenec, etylcelulóza, povidón, hydroxypropylcelulóza, dietylftalát, oxid titaničitý (E 171).

Ako vyzerajú tablety s predĺženým uvoľňovaním Dicloreum retard a obsah balenia

Dicloreum retard sú okrúhle biele mierne vypuklé tablety so zrezanými hranami.

Balenie obsahuje 20 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Alfa Wassermann S.p.A., Via E. Fermi 1, 650 20 Alanno, Taliansko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2014.


12


DICLOREUM retard

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č. 2013/07531


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


DICLOREUM retard

Tablety s predĺženým uvoľňovaním


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo je sodná soľ diklofenaku


Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním Dicloreum retard obsahuje 100 mg sodnej soli diklofenaku.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Liečba

 • zápalových a degeneratívnych foriem reumatizmu: reumatoidnej artritídy, ankylozujúcej spondylitídy, osteoartrózy a spondylartritídy, bolestivých syndrómov chrbtice, mimokĺbového reumatizmu,

 • poúrazovej a pooperačnej bolesti, zápalu a opuchu, napr. po chirurgických zákrokoch v stomatológii alebo ortopédii,

 • bolestivých a/alebo zápalových stavov v gynekológii, napr. primárnej dysmenorey alebo adnexitídy.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Tablety sa majú prehĺtať celé a zapiť tekutinou, najlepšie pri jedle. Tablety sa nesmú lámať alebo hrýzť.


Dospelí

Odporúčaná denná dávka je 100 mg (1 tableta Dicloreum retard). Ak sú symptómy najvýraznejšie v noci alebo ráno, je najlepšie užiť Dicloreum retard večer.


Deti a dospievajúci

Vzhľadom na dávku liečiva sa použitie tabliet s predĺženým uvoľňovaním Dicloreum retard neodporúča u detí a dospievajúcich.


 1. Kontraindikácie


 • Známa precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Preukázané kongestívne zlyhávanie srdca (NYHA II-IV), ischemická choroba srdca, periférne arteriálne ochorenie a/alebo cerebrovaskulárne ochorenie.

 • Aktívny vred žalúdka alebo dvanástnika, krvácanie alebo perforácia.

 • Gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia v spojitosti s predošlou liečbou nesteroidnými antiflogistikami v anamnéze. Anamnéza alebo aktívny peptický vred/krvácanie (dve alebo viac zreteľných epizód s preukázanou ulceráciou alebo krvácaním).

 • Posledný trimester gravidity (pozri časť 4.6).

 • Závažné zlyhávanie pečene alebo obličiek (pozri časť 4.4).

 • Tak ako iné nesteroidové antiflogistiká (NSAID), Dicloreum je kontraindikovaný aj u pacientov, u ktorých kyselina acetylsalicylová alebo iné NSAID vyvolali záchvaty astmy, urtikáriu alebo akútnu rinitídu.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia

Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť smrteľné, boli hlásené pri všetkých NSAID vrátane diklofenaku, a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby, s varovnými symptómami alebo závažnými gastrointestinálnymi udalosťami v anamnéze, alebo bez nich. Všeobecne mávajú závažnejšie následky u starších pacientov. Ak sa gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia vyskytnú u pacientov, ktorí dostávajú Dicloreum, liek sa má vysadiť.


Závažné kožné reakcie, niektoré smrteľné, vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy, boli veľmi zriedkavo hlásené v súvislosti s použitím NSAID vrátane diklofenaku (pozri časť 4.8). Zdá sa, že najvyššie riziko týchto reakcií je u pacientov na začiatku liečby, vo väčšine prípadov nastupuje reakcia počas prvého mesiaca liečby. Dicloreum sa má vysadiť pri prvom objavení sa kožnej vyrážky, slizničných lézií alebo akéhokoľvek iného príznaku precitlivenosti.


Tak ako pri iných NSAID, v zriedkavých prípadoch môžu vzniknúť alergické reakcie vrátane anafylaktických/anafylaktoidných reakcií aj bez predošlej expozície diklofenaku.


Tak ako iné NSAID, diklofenak môže vzhľadom na svoje farmakodynamické vlastnosti potlačiť príznaky a prejavy infekcie.


Bezpečnostné opatrenia

Všeobecné

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.2 a GI a kardiovaskulárne riziko nižšie).


Je potrebné vyhnúť sa súčasnému použitiu diklofenaku a systémových NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2, pretože nie sú žiadne dôkazy o ich synergických prospešných účinkoch a je možnosť ich aditívnych nežiaducich účinkov.


Z principiálnych medicínskych dôvodov sa vyžaduje opatrnosť u starších pacientov. Predovšetkým chorľavým starším pacientom alebo pacientom s nízkou telesnou hmotnosťou sa odporúča podávať najnižšiu účinnú dávku.


Existujúca astma

U pacientov s astmou, sezónnou alergickou nádchou, zdurením nosovej sliznice (t.j. nosovými polypmi), chronickou obštrukčnou chorobou pľúc alebo chronickými infekciami dýchacej sústavy (najmä ak sú spojené so symptómami podobnými alergickej nádche), sú reakcie na NSAID ako exacerbácie astmy (tzv. intolerancia na analgetiká/aspirínová astma), angioneurotický edém alebo urtikária častejšie ako u iných pacientov. Preto sa u takýchto pacientov odporúčajú osobitné bezpečnostné opatrenia (pripravenosť na urgentný zásah). Platí to aj pre pacientov s alergickými reakciami na iné látky, napr. s kožnými reakciami, pruritom alebo urtikáriou.


Gastrointestinálne účinky

Tak ako pri všetkých NSAID, vrátane diklofenaku, je nevyhnutné starostlivé sledovanie a mimoriadne opatrný prístup, keď sa diklofenak predpisuje pacientom so symptómami poukazujúcimi na gastrointestinálne ochorenia alebo s anamnestickými údajmi naznačujúcimi ulceráciu žalúdka alebo dvanástnika, krvácanie alebo perforáciu (pozri časť 4.8). Riziko gastrointestinálneho krvácania je vyššie pri zvyšujúcich sa dávkach NSAID a u pacientov s vredom v anamnéze, najmä ak bol komplikovaný krvácaním alebo perforáciou . U starších ľudí je zvýšená frekvencia nežiaducich účinkov na NSAID, najmä gastrointestinálne krvácanie a perforácia, ktoré môžu byť fatálne.


Na zníženie rizika gastrointestinálnej toxicity u pacientov s vredom v anamnéze, najmä ak bol komplikovaný krvácaním alebo perforáciou, a u starších ľudí je potrebné liečbu začať a udržiavať na najnižšej účinnej dávke.


Kombinovaná liečba s protektívnymi látkami (napr. inhibítormi protónovej pumpy alebo misoprostolom) sa má uvážiť u týchto pacientov, ako aj u pacientov, ktorí potrebujú súčasne užívať lieky obsahujúce nízke dávky kyseliny acetylsalicylovej (ASA), alebo iné lieky, ktoré pravdepodobne zvyšujú gastrointestinálne riziko.


Pacienti s gastrointestinálnou toxicitou v anamnéze, najmä starší, majú ohlásiť akékoľvek nezvyčajné príznaky v bruchu (zvlášť gastrointestinálne krvácanie). Opatrnosť sa odporúča u pacientov súčasne používajúcich lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko ulcerácie alebo krvácania, napr. systémové kortikosteroidy, antikoagulanciá, antitrombocytárne látky alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (pozri časť 4.5).


Starostlivý lekársky dohľad a opatrnosť sa vyžadujú aj u pacientov s ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou, pretože môže dôjsť k exacerbácii ich ochorenia (pozri časť 4.8).


Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky

Vhodné monitorovanie a usmernenie sa vyžaduje u pacientov s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným zlyhávaním srdca, pretože v súvislosti s terapiou NSAID boli hlásené edémy a retencia tekutín.


Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že užívanie diklofenaku, obzvlášť liečba vysokými dávkami (150 mg/deň) a dlhodobá liečba môže byť spojená s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda).

Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) musia byť liečení diklofenakom len po starostlivom zvážení.

Keďže kardiovaskulárne riziká diklofenaku sa zvyšujú s dávkou a trvaním expozície, trvanie liečby má byť čo najkratšie a účinná denná dávka čo najnižšia. Pacientova potreba úľavy od symptómov a odpoveď na liečbu sa musí periodicky prehodnocovať.

Účinky na pečeň

Starostlivý lekársky dohľad sa vyžaduje pri predpisovaní diklofenaku pacientom so zhoršenou funkciou pečene, pretože môže dôjsť k exacerbácii ich ochorenia.


Tak ako pri iných NSAID, aj pri diklofenaku sa môžu sa zvýšiť hodnoty jedného alebo viacerých pečeňových enzýmov. Pri dlhodobej liečbe diklofenakom sa ako preventívne opatrenie odporúča pravidelne kontrolovať funkciu pečene. Ak pretrvávajú alebo sa zhoršujú abnormálne hodnoty testov funkcie pečene, ak vzniknú klinické príznaky alebo prejavy poukazujúce na ochorenie pečene, alebo ak sa vyskytnú iné prejavy (napr. eozinofília, exantém), diklofenak sa má vysadiť. Hepatitída môže vzniknúť pri použití diklofenaku bez prodromálnych symptómov.


Opatrnosť je potrebná pri podaní diklofenaku pacientom s hepatickou porfýriou, pretože Dicloreum môže vyvolať záchvat.


Účinky na obličky

Pretože sa v súvislosti s liečbou NSAID, vrátane diklofenaku, zaznamenali retencia tekutiny a edémy, mimoriadna opatrnosť sa vyžaduje u pacientov so zhoršenou funkciou srdca alebo obličiek, hypertenziou v anamnéze, u starších pacientov, u pacientov súčasne liečených diuretikami alebo liekmi, ktoré môžu významne ovplyvniť funkciu obličiek, a u pacientov s podstatným znížením extracelulárneho objemu akejkoľvek etiológie, napr. pred alebo po veľkých chirurgických zákrokoch (pozri časť 4.3). Keď sa diklofenak podáva v takýchto prípadoch, odporúča sa ako preventívne opatrenie monitorovať funkciu obličiek. Po ukončení liečby zvyčajne nasleduje zotavenie na stav pred liečbou.


Hematologické účinky

Tak ako pri iných NSAID, pri dlhodobej liečbe diklofenakom sa odporúča monitorovanie krvného obrazu.


Tak ako iné NSAID, diklofenak môže dočasne inhibovať agregáciu trombocytov. Pacientov s poruchami zrážavosti krvi je potrebné starostlivo sledovať.


 1. Liekové a iné interakcie


Nasledujúce interakcie zahŕňajú interakcie pozorované pri tabletách s predĺženým uvoľňovaním a/alebo iných liekových formách diklofenaku.


Lítium: Pri súčasnom použití môže diklofenak zvýšiť koncentrácie lítia v plazme. Odporúča sa monitorovať sérovú hladinu lítia.


Digoxín:Pri súčasnom použití môže diklofenak zvýšiť koncentrácie digoxínu v plazme. Odporúča sa monitorovať sérovú hladinu digoxínu.


Diuretiká a antihypertenzíva:Tak ako iné NSAID, diklofenak pri súčasnom použití s diuretikami alebo antihypertenzívami (napr. betablokátormi, inhibítormi ACE) môže zoslabiť ich antihypertenzívny účinok. Preto je pri podávaní tejto kombinácie potrebná opatrnosť a u pacientov, zvlášť starších, sa má pravidelne kontrolovať krvný tlak. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a vzhľadom na zvýšené riziko nefrotoxicity sa má uvážiť monitorovanie funkcie obličiek po začatí súbežnej liečby a neskôr v pravidelných intervaloch najmä pri diuretikách a inhibítoroch ACE. Súčasné podávanie s liekmi šetriacimi draslík môže zvýšiť hladinu draslíka v sére, preto je potrebné ju často kontrolovať (pozri časť 4.4).


Iné NSAID a kortikosteroidy: Súčasné podávanie diklofenaku a iných systémových NSAID alebo kortikosteroidov môže zvýšiť výskyt gastrointestinálnych nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4).


Antikoagulanciá a antitrombocytárne látky:Odporúča sa opatrnosť, pretože súčasné podávanie môže zvýšiť riziko krvácania (pozri časť 4.4). Hoci klinické sledovania nenaznačujú, že by diklofenak ovplyvňoval účinok antikoagulancií, sú ojedinelé hlásenia o zvýšenom riziku krvácania u pacientov, ktorým sa súčasne podávali diklofenak a antikoagulanciá. Preto sa odporúča starostlivé sledovanie takýchto pacientov.


Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI): Súčasné podávanie systémových NSAID vrátane diklofenaku a SSRI môže zvýšiť riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).


Antidiabetiká: Klinické štúdie ukázali, že diklofenak sa môže podávať súčasne s perorálnymi antidiabetikami bez toho, aby to ovplyvnilo ich klinický účinok. Ojedinele však boli hlásené hypoglykemické aj hyperglykemické účinky, ktoré si vyžiadali zmenu dávkovania antidiabetík počas liečby diklofenakom. Preto sa ako bezpečnostné opatrenie počas súčasnej liečby odporúča monitorovať hladinu glukózy v krvi.


Metotrexát: Diklofenak môže inhibovať v tubuloch obličiek klírens metotrexátu a tým zvýšiť jeho hladinu. Odporúča sa opatrnosť, keď sa NSAID vrátane diklofenaku podávajú menej ako 24 hodín pred alebo po liečbe metotrexátom, pretože koncentrácie metotrexátu v krvi môžu stúpnuť a môže sa zvýšiť jeho toxicita.


Cyklosporín:Diklofenak, tak ako iné NSAID, môže účinkom na obličkové prostaglandíny zvýšiť nefrotoxicitu cyklosporínu. Preto sa má podávať v nižších dávkach, ako sa používajú u pacientov, ktorí nedostávajú cyklosporín.


Chinolónové protibakteriálne liečivá:Vyskytli sa ojedinelé hlásenia o záchvatoch kŕčov, ktoré mohli byť vyvolané súčasným použitím chinolónov a NSAID.


Účinné inhibítory CYP2C9: Opatrnosť sa odporúča pri súbežnom predpisovaní diklofenaku s účinnými inhibítormi CY2C9 (napr. sulfínpyrazónom a vorikonazolom), ktoré môže mať za následok významné zvýšenie maximálnych koncentrácií v plazme a zvýšenie expozície diklofenaku vyvolané inhibíciou metabolizmu diklofenaku.


Fenytoín: Pri súbežnom použití fenytoínu s diklofenakom sa odporúča monitorovanie koncentrácie fenytoínu v plazme vzhľadom na očakávané zvýšenie expozície fenytoínu.


Cholestipol a cholestyramín: Tieto liečivá môžu spôsobiť oneskorenú alebo zníženú absorpciu

diklofenaku. Diklofenak sa preto odporúča podávať jednu hodinu pred alebo 4 – 6 hodín po podaní

cholestipolu/cholestyramínu.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže mať nežiaduci vplyv na graviditu a/alebo vývoj embrya/ plodu. Údaje z epidemiologických štúdii naznačujú zvýšené riziko potratu a malformácii srdca a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov v počiatočnom štádiu gravidity. Absolútne riziko malformácii srdca bolo zvýšené z menej ako 1 % na približne 1,5 %.

Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou liečby. U zvierat bolo preukázané, že podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov malo za následok zvýšené pre- a post-implantačné straty a embryo-fetálnu úmrtnosť.

Okrem toho bola po podaní inhibítorov syntézy prostaglandínov zvieratám v období organogenézy zaznamenaná zvýšená incidencia viacerých malformácii, vrátane kardiovaskulárnych. Počas prvého a druhého trimestra gravidity sa má diklofenak podať iba ak je to nevyhnutné. Pokiaľ diklofenak užíva žena, ktorá sa pokúša otehotnieť, alebo je v prvom a druhom trimestri gravidity, dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia.


Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov zapríčiniť u plodu:

 • srdcovo-pľúcnu toxicitu (s predčasným uzatvorením ductus arteriosus a pľúcnou hypertenziou);

 • poruchu činnosti obličiek, ktorá môže progredovať do zlyhania obličiek s oligohydramniónom;

Na konci gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov zapríčiniť u matky a novorodenca:

 • možné predĺženie doby krvácania, protidoštičkový účinok sa môže vyskytnúť aj pri veľmi nízkych dávkach.

 • inhibíciu kontrakcií maternice majúcej za následok oneskorený alebo predĺžený pôrod.

Diklofenak je preto počas tretieho trimestra gravidity kontraindikovaný.


Laktácia

Tak ako iné NSAID, diklofenak v malých množstvách prestupuje do materského mlieka. Preto sa diklofenak nemá podávať v období dojčenia, aby sa zabránilo nežiaducim účinkom na dojča.


Fertilita

Tak ako iné NSAID, použitie diklofenaku môže zhoršiť fertilitu žien a neodporúča sa podávať ho ženám, ktoré sa pokúšajú otehotnieť. U žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením alebo podstupujú vyšetrenia pre infertilitu, sa má zvážiť vysadenie lieku Dicloreum.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti, u ktorých sa počas používania lieku Dicloreum vyskytnú poruchy videnia, závraty, vertigo, somnolencia alebo iné poruchy CNS, nemajú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


V súvislosti s používaním NSAID boli hlásené edémy, hypertenzia a zlyhávanie srdca.


Nežiaduce reakcie (tabuľka 1) sú zoradené podľa frekvencie, najčastejšie ako prvé, do nasledujúcich skupín: veľmi časté (>1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Nasledujúce nežiaduce účinky zahŕňajú nežiaduce účinky hlásené pri tabletách diklofenaku s predĺženým uvoľňovaním a/alebo iných liekových formách diklofenaku, pri krátkodobom alebo dlhodobom používaní.


Tabuľka 1

Poruchy krvi a lymfatického systému


Veľmi zriedkavé:

Trombocytopénia, leukopénia, anémia (vrátane hemolytickej a aplastickej anémie), agranulocytóza

Poruchy imunitného systému


Zriedkavé:

Precitlivenosť, anafylaktické/anafylaktoidné reakcie (vrátane hypotenzie a šoku)


Veľmi zriedkavé:

Angioneurotický edém (vrátane edému tváre)

Psychické poruchy


Veľmi zriedkavé:

Dezorientácia, depresia, nespavosť, zlé sny, podráždenosť, psychotické poruchy

Poruchy nervového systému


Časté:

Bolesť hlavy, závraty


Zriedkavé:

Somnolencia


Veľmi zriedkavé:

Parestézie, zhoršenie pamäti, kŕče, úzkosť, tremor, aseptická meningitída, poruchy chuti, cerebrovaskulárna príhoda

Poruchy oka


Veľmi zriedkavé:

Poruchy videnia, neostré videnie, diplopia

Poruchy ucha a labyrintu


Časté:

Vertigo


Veľmi zriedkavé:

Tinnitus, zhoršenie sluchu

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Veľmi zriedkavé:

Palpitácie, bolesť na hrudi, zlyhanie srdca, infarkt myokardu

Poruchy ciev


Veľmi zriedkavé:

Hypertenzia, vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Zriedkavé:

Astma (vrátane dyspnoe)


Veľmi zriedkavé:

Pneumonitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Časté:

Nauzea, vracanie, hnačka, dyspepsia, bolesť brucha, flatulencia, nechutenstvo


Zriedkavé:

Gastritída, gastrointestinálne krvácanie, hemateméza, krvavá hnačka, meléna, vred žalúdka alebo dvanástnika (s krvácaním alebo perforáciou alebo bez nich)


Veľmi zriedkavé:

Kolitída (vrátane hemoragickej kolitídy a exacerbácie ulceróznej kolitídy alebo Crohnovej choroby), zápcha, stomatitída (vrátane ulceróznej stomatitídy), glositída, ezofágové poruchy, pablanovité črevné striktúry, pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest


Časté:

Zvýšenie hodnôt aminotransferáz


Zriedkavé:

Hepatitída, žltačka, porucha funkcie pečene


Veľmi zriedkavé:

Fulminantná hepatitída, nekróza pečene, zlyhanie pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Časté:

Exantém


Zriedkavé:

Urtikária


Veľmi zriedkavé:

Bulózne erupcie, ekzém, erytém, multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm), exfoliatívna dermatitída, vypadávanie vlasov, reakcie z fotosenzitivity, purpura, alergická purpura, pruritus

Poruchy obličiek a močových ciest


Veľmi zriedkavé:

Akútne zlyhanie obličiek, hematúria, proteinúria, nefrotický syndróm, intersticiálna nefritída, nekróza obličkovej papily

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Zriedkavé:

Edém


Klinické štúdie a epidemiologické údaje stále poukazujú na zvýšené riziko arteriálnych trombotických príhod (napríklad infarkt myokardu alebo mozgovocievna príhoda) spojených s použitím diklofenaku, najmä vo vysokej dávke (150 mg denne) a pri dlhodobej liečbe (pozri časť 4.3 a 4.4 Kontraindikácie a Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Symptómy

Predávkovanie diklofenakom nevyvoláva typický klinický obraz. Predávkovanie môže vyvolať symptómy ako vracanie, gastrointestinálne krvácanie, hnačka, závraty, tinnitus alebo kŕče. Pri závažnej otrave je možné akútne zlyhanie obličiek a poškodenie pečene.


Terapeutické opatrenia

Liečba akútnej otravy NSAID, vrátane diklofenaku, pozostáva predovšetkým z podporných opatrení a symptomatickej liečby. Podporné opatrenia a symptomatická liečba sú indikované pri komplikáciách ako hypotenzia, zlyhanie obličiek, kŕče, gastrointestinálne poruchy a útlm dýchania.


Mimoriadne opatrenia ako nútená diuréza, dialýza alebo hemoperfúzia pravdepodobne nepomáhajú pri eliminácii NSAID, vrátane diklofenaku, vzhľadom na ich vysoký podiel viazaný na bielkoviny a rozsiahly metabolizmus.


Podanie aktívneho uhlia možno uvážiť po požití potenciálne toxickej vysokej dávky a dekontamináciu žalúdka (napr. vyvolanie vracania, výplach žalúdka) po požití vysokej dávky potenciálne ohrozujúcej život.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiflogistiká a antireumatiká, nesteroidové, deriváty kyseliny octovej a príbuzné látky, ATC kód: M01AB05


Mechanizmus účinku

Dicloreum obsahuje sodnú soľ diklofenaku, nesteroidovú zlúčeninu s výraznými antireumatickými, antiflogistickými, analgetickými a antipyretickými vlastnosťami. Experimentálne dokázaná inhibícia biosyntézy prostaglandínov sa považuje za základnú zložku jeho mechanizmu účinku. Prostaglandíny zohrávajú dôležitú úlohu pri patogenéze zápalu, bolesti a horúčky.


Sodná soľ diklofenaku in vitro nepotláča biosyntézu proteoglykanov v chrupavke v koncentráciách, ktoré sa dosahujú v ľudskom organizme.


Farmakodynamické účinky

Pri reumatických ochoreniach vyvolávajú protizápalové a analgetické vlastnosti diklofenaku klinickú odpoveď, pre ktorú je charakteristické výrazné zmiernenie príznakov a prejavov, ako je bolesť v kľude a bolesť pri pohybe, ranná stuhnutosť a opuch kĺbov, ako aj zlepšenie funkcie.


Pri poúrazových a pooperačných zápalových stavoch diklofenak rýchlo zmierňuje bolesť v kľude aj bolesť pri pohybe a zmenšuje zápalový opuch a edém rany.


Tablety s predĺženým uvoľňovaním Dicloreum retard sú zvlášť vhodné na liečbu pacientov, u ktorých vzhľadom na klinický obraz postačuje denná dávka 100 mg. Možnosť podávať liek v jednorazovej dennej dávke podstatne zjednodušuje dlhodobú liečbu a pomáha zabraňovať prípadným chybám v dávkovaní.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Podľa množstva nezmeneného diklofenaku a jeho hydroxylovaných metabolitov nájdených v moči možno usudzovať, že z tabliet s predĺženým uvoľňovaním a z gastrorezistentných tabliet sa uvoľňuje a absorbuje rovnaké množstvo diklofenaku. Systémová dostupnosť diklofenaku z tabliet s predĺženým uvoľňovaním Diklofenak však predstavuje priemerne 82 % systémovej dostupnosti, ktorá sa dosahuje rovnakou dávkou diklofenaku podaného vo forme gastrorezistentných tabliet (pravdepodobne je to dôsledok metabolizmu pri prvom prechode pečeňou, ktorý závisí od rýchlosti uvoľňovania). Následkom pomalšieho uvoľňovania liečiva z tabliet s predĺženým uvoľňovaním sú dosiahnuté maximálne koncentrácie nižšie, než aké sa pozorujú po podaní gastrorezistentných tabliet.


Priemerné maximálne koncentrácie 0,5 g/ml alebo 0,4 g/ml (1,6 mol/l alebo 1,25 mol/l) sa dosiahnu v priemere 4 hodiny po požití jednej 100 mg alebo 75 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním.


Jedlo nemá klinicky významný vplyv na absorpciu a systémovú dostupnosť tabliet diklofenaku s predĺženým uvoľňovaním.


Naproti tomu priemerné plazmatické koncentrácie 13 ng/ml (40 nmol/l) možno zaznamenať 24 hodín po podaní 100 mg tabliet diklofenaku s predĺženým uvoľňovaním . Absorbované množstvo je lineárne úmerné liekovej sile.


Pretože asi polovica diklofenaku sa metabolizuje počas prvého prechodu pečeňou, plocha pod krivkou koncentrácie (AUC) po perorálnom alebo rektálnom podaní je asi polovičná ako po ekvivalentnej parenterálnej dávke.


Farmakokinetické vlastnosti sa nemenia po opakovanom podávaní. K akumulácii liečiva nedochádza, ak sa dodržujú odporúčané intervaly medzi dávkami.


Minimálne koncentrácie sú približne 22 ng/ml alebo 25 ng/ml (70 nmol/l alebo 80 nmol/l) počas liečby 100 mg tabletami s predĺženým uvoľňovaním Dicloreum raz denne.


Distribúcia

99,7 % diklofenaku sa viaže na sérové bielkoviny, hlavne na albumín (99,4 %). Vypočítaný zdanlivý distribučný objem je 0,12 až 0,17 l/kg.


Diklofenak preniká do synoviálnej tekutiny, kde sa maximálne koncentrácie namerajú 2 až 4 hodiny po dosiahnutí maximálnych hladín v plazme. Zdanlivý polčas eliminácie zo synoviálnej tekutiny je 3 až 6 hodín. Dve hodiny po dosiahnutí maximálnych hladín v plazme sú koncentrácie liečiva už vyššie v synoviálnej tekutine ako v plazme a zostávajú vyššie až 12 hodín.


Biotransformácia

Biotransformácia diklofenaku prebieha čiastočne ako glukuronidácia neporušenej molekuly, ale hlavne ako jednorazová a viacnásobná hydroxylácia a metoxylácia, čím vzniká niekoľko fenolických metabolitov (3´-hydroxy-, 4´-hydroxy, 5-hydroxy-, 4´,5-dihydroxy- a 3´-hydroxy-4´-metoxydiklofenak), z ktorých sa väčšina premieňa na glukuronidové konjugáty. Dva z týchto fenolických metabolitov sú biologicky aktívne, ale v oveľa menšej miere ako diklofenak.


Eliminácia

Celkový systémový klírens diklofenaku z plazmy je 263 56 ml/min (priemerná hodnota SD). Konečný polčas v plazme je 1 až 2 hodiny. Štyri metabolity, vrátane dvoch aktívnych, majú tiež kratšie plazmatické polčasy, a to 1 až 3 hodiny. Jeden metabolit, 3´-hydroxy-4´-metoxydiklofenak, má oveľa dlhší plazmatický polčas. Tento metabolit je však prakticky neaktívny.


Približne 60 % podanej dávky sa vylúči močom ako glukuronidový konjugát intaktnej molekuly a ako metabolity, z ktorých väčšina sa tiež premieňa na glukuronidové konjugáty. Menej ako 1 % sa vylúči ako nezmenená látka. Zvyšok dávky sa vylúči ako metabolity žlčou do stolice.


Charakteristika u osobitných skupín pacientov

Nepozorovali sa významné rozdiely v absorpcii, metabolizme a vylučovaní závislé od veku.


U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek nemožno usudzovať z kinetiky po jednorazovom podaní pri obvyklej dávkovacej schéme na akumuláciu nezmeneného liečiva. Pri klírense kreatinínu nižšom ako 10 ml/min sú vypočítané rovnovážne hladiny hydroxymetabolitov v plazme asi 4-krát vyššie ako u zdravých jedincov. Metabolity sa však napokon vylúčia žlčou.


U pacientov s chronickou hepatitídou alebo kompenzovanou cirhózou pečene sú kinetika a metabolizmus diklofenaku rovnaké ako u pacientov bez ochorenia pečene.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané zo štúdií akútnej a chronickej toxicity, ako aj zo štúdií genotoxicity, mutagenity a karcinogenity diklofenaku nepreukázali pri predpokladaných terapeutických dávkach osobitné riziko pre ľudí. Nie sú dôkazy o teratogénnom potenciále u myší, potkanov alebo králikov.


Diklofenak nemal vplyv na fertilitu potkanov. Neovplyvnil prenatálny, perinatálny a postnatálny vývoj ich potomstva.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Mastenec, etylcelulóza, magnéziumstearát, povidón, hydroxypropylcelulóza, dietylftalát, oxid titaničitý.


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


5 rokov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


 1. Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 20 x 100 mg.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Alfa Wassermann S.p.A., Via E. Fermi 1, 650 20Alanno (Pescara), Taliansko.


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0338/94-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.6.1994

Dátum posledného predĺženia registrácie: 15.11.2006


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2014


22


DICLOREUM retard