+ ipil.sk

DIFLUCAN P.O.S. 40 mg/mlPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


DIFLUCAN P.O.S. 10 mg/ml

DIFLUCAN P.O.S. 40 mg/ml

prášok na perorálnu suspenziu


flukonazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je DIFLUCAN a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete DIFLUCAN

3. Ako užívať DIFLUCAN

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať DIFLUCAN

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je DIFLUCAN a na čo sa používa


DIFLUCAN je jedným zo skupiny liekov nazývaných antimykotiká (lieky na liečbu mykóz – infekcií spôsobených mikroskopickými hubami, plesňami). Liečivo je flukonazol.


DIFLUCAN sa používa u dospelých na liečbu infekcií vyvolaných hubami a môže sa u vás tiež použiť na zabránenie výskytu kandidovej (kvasinkovej) infekcie. Najčastejšou príčinou plesňových infekcií je kvasinka nazývaná Candida (jednobunková mikroskopická huba).


Dospelí

Tento liek vám môže predpísať váš lekár na liečbu nasledujúcich druhov plesňových infekcií:

 • kryptokoková meningitída – plesňová infekcia v mozgu

 • kokcidioidomykóza – ochorenie bronchopulmonálneho systému (priedušiek a pľúc)

 • infekcie vyvolané Candidou a zistené v krvnom obehu, telových orgánoch (napr. srdci, pľúcach) alebo močovom systéme

 • kandidóza (kvasinková infekcia) slizníc – infekcie postihujúce výstelku úst, hrdla a zápaly sprevádzajúce umelé zubné náhrady

 • genitálna kandidóza (kvasinková infekcia pohlavných orgánov) – infekcia pošvy alebo penisu

 • kožné infekcie – napr. mykóza chodidiel (hubové ochorenie chodidiel alebo „atletická noha“), tinea corporis (plesňová infekcia kože tela), tinea cruris (plesňové ochorenie postihujúce slabiny a hrádzu, „svrbenie džokejov“), infekcia nechtov


DIFLUCAN vám môže byť tiež predpísaný na:

 • zabránenie návratu kryptokokovej meningitídy

 • zabránenie návratu kandidózy slizníc

 • zníženie opätovného výskytu vaginálnej kandidózy

 • zabránenie výskytu infekcie vyvolanej Candidou (ak je váš imunitný systém oslabený a nefunguje správne)


Deti a dospievajúci (vo veku 0 až 17 rokov)

Tento liek vám môže predpísať váš lekár na liečbu nasledujúcich druhov plesňových infekcií:

 • kandidóza (kvasinková infekcia) slizníc – infekcie postihujúce výstelku úst, hrdla

 • infekcie vyvolané Candidou a zistené v krvnom obehu, telových orgánoch (napr. srdci, pľúcach) alebo močovom systéme

 • kryptokoková meningitída – plesňová infekcia v mozgu


DIFLUCAN vám môže byť tiež predpísaný na:

 • zabránenie výskytu infekcie vyvolanej Candidou (ak je váš imunitný systém oslabený a nefunguje správne)

 • zabránenie návratu kryptokokovej meningitídy


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete DIFLUCAN


Neužívajte DIFLUCAN,

 • ak ste alergický na flukonazol, iné lieky, ktoré užívate na liečbu plesňových infekcií alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Príznaky môžu zahŕňať svrbenie, začervenanie kože alebo ťažkosti s dýchaním

 • ak užívate astemizol, terfenadín (antihistaminiká na alergie)

 • ak užívate cisaprid (používa sa na žalúdočné nevoľnosti)

 • ak užívate pimozid (používa sa na liečbu duševných chorôb)

 • ak užívate chinidín (používa sa na liečbu nepravidelného srdcového rytmu)

 • ak užívate erytromycín (antibiotikum na liečbu infekcií)


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať DIFLUCAN, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika,

- ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami

 • ak trpíte srdcovým ochorením vrátane nepravidelného srdcového rytmu

 • ak máte abnormálne hladiny draslíka, vápnika alebo horčíka v krvi

 • ak sa u vás vyvinuli závažné kožné reakcie (svrbenie, začervenanie kože alebo ťažkosti s dýchaním)


Iné lieky a DIFLUCAN

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate astemizol, terfenadín (antihistaminiká na liečbu alergií) alebo cisaprid (používa sa na žalúdočné nevoľnosti) alebo pimozid (používa sa na liečbu duševných chorôb), alebo chinidín (používa sa na liečbu nepravidelného srdcového rytmu) alebo erytromycín (antibiotikum na liečbu infekcií), okamžite to oznámte svojmu lekárovi, keďže tieto lieky sa nemôžu užívať spolu s DIFLUCANOM (pozri časť: „Neužívajte DIFLUCAN, ak“).


Existujú lieky, ktoré sa môžu navzájom ovplyvňovať s DIFLUCANOM. Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, uistite sa, že váš lekár o tom vie:


 • rifampicín alebo rifabutín (antibiotiká na liečbu infekcií)

 • alfentanil, fentanyl (používajú sa ako anestetiká (látky spôsobujúce čiastočné - miestne alebo úplné znecitlivenie organizmu))

 • amitriptylín, nortriptylín (používajú sa ako antidepresíva)

 • amfotericín B, vorikonazol (antimykotiká - lieky na plesňové infekcie)

 • lieky na riedenie krvi, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín (warfarín alebo podobné lieky)

 • benzodiazepíny (midazolam, triazolam alebo podobné lieky) používané pri problémoch so spánkom alebo na úzkosť

 • karbamazepín, fenytoín (používajú sa na liečbu kŕčov (epileptických záchvatov))

 • nifedipín, isradipín, amlodipín, felodipín a losartan (na hypertenziu – vysoký krvný tlak)

 • cyklosporín, everolimus, sirolimus alebo takrolimus (na zabránenie odmietnutia transplantátu)

 • cyklofosfamid, alkaloidy z rodu Vinca (vinkristín, vinblastín alebo podobné lieky) používané na liečbu rakoviny

 • halofantrín (používa sa na liečbu malárie)

 • statíny (atorvastatín, simvastatín a fluvastatín alebo podobné lieky) používané na zníženie hladín cholesterolu

 • metadón (používa sa proti bolesti)

 • celekoxib, flurbiprofén, naproxén, ibuprofén, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (nesteroidné protizápalové lieky (nesteroidové antiflogistiká, NSAID))

 • perorálne antikoncepčné tablety

 • prednizón (steroid)

 • zidovudín, tiež známy ako AZT, sachinavir (používa sa u pacientov infikovaných vírusom HIV)

 • lieky na cukrovku, ako je chlórpropamid, glibenklamid, glipizid alebo tolbutamid

 • teofylín (používa sa na liečbu astmy)

 • vitamín A (výživový doplnok)

 • ivakaftor (používa sa na liečbu cystickej fibrózy)


DIFLUCAN a jedlo a nápoje

DIFLUCAN sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov sa má vziať do úvahy občasný výskyt závratov alebo kŕčov (epileptických záchvatov).


DIFLUCAN prášok na perorálnu suspenziu obsahuje sacharózu (cukor).

 • Ak neznášate niektoré cukry, vyhľadajte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

 • Dávka 10 ml obsahuje 5,5 g alebo viac gramov cukru. Treba to vziať do úvahy, ak máte cukrovku.

 • Ak sa užíva dlhšie obdobie ako 2 týždne, môže mať škodlivý vplyv na zuby.


 1. Ako užívať DIFLUCAN


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Najlepšie je užívať liek každý deň v rovnakom čase.


Odporúčaná dávka tohto lieku pre jednotlivé infekcie je uvedená nižšie:


Dospelí


Ochorenie

Dávka

Liečba kryptokokovej meningitídy

400 mg prvý deň, potom 200 mg až 400 mg raz denne počas 6 až 8 týždňov alebo dlhšie, ak je to potrebné.

Niekedy sa dávky môžu zvýšiť až na 800 mg.

Zabránenie návratu kryptokokovej meningitídy

200 mg raz denne, pokiaľ vám lekár nepovie, aby ste liečbu ukončili.

Liečba kokcidioidomykózy

200 mg až 400 mg raz denne od 11 mesiacov až do 24 mesiacov alebo dlhšie, ak je to potrebné. Niekedy sa dávky môžu zvýšiť až na 800 mg.

Liečba vnútorných plesňových infekcií spôsobených Candidou

800 mg prvý deň, potom 400 mg raz denne, pokiaľ vám lekár nepovie, aby ste liečbu ukončili.

Liečba infekcií slizníc postihujúcich výstelku úst, hrdla a zápalov sprevádzajúcich umelé zubné náhrady

200 mg až 400 mg prvý deň, potom 100 mg až 200 mg, pokiaľ vám lekár nepovie, aby ste liečbu ukončili.

Liečba kandidózy slizníc – dávka závisí od toho, kde sa infekcia nachádza

50 mg až 400 mg raz denne počas 7 až 30 dní, pokiaľ vám lekár nepovie, aby ste liečbu ukončili.

Zabránenie návratu infekcií slizníc postihujúcich výstelku úst, hrdla

100 mg až 200 mg raz denne alebo 200 mg 3‑krát týždenne, pokým máte riziko vzniku infekcie.

Liečba genitálnej kandidózy

150 mg ako jednorazová dávka.

Zníženie opätovného výskytu vaginálnej kandidózy

150 mg každý tretí deň, celkovo 3 dávky (1., 4., a 7. deň) a potom raz týždenne počas 6 mesiacov, pokým máte riziko vzniku infekcie.

Liečba plesňových infekcií kože a nechtov

V závislosti od miesta infekcie 50 mg raz denne, 150 mg raz týždenne, 300 mg až 400 mg raz týždenne počas 1 až 4 týždňov (pri “atletickej nohe“ to môže byť až do 6 týždňov, pri liečbe infekcie nechtov až kým nebude poškodený necht nahradený novým).

Zabránenie výskytu infekcie vyvolanej Candidou (ak je váš imunitný systém oslabený a nefunguje správne)

200 mg až 400 mg raz denne, pokým máte riziko vzniku infekcie.


Dospievajúci vo veku 12 až 17 rokov

Dodržiavajte dávku, ktorú vám predpísal váš lekár (buď dávkovanie pre dospelých alebo pre deti).


Deti vo veku do 11 rokov

Maximálna dávka pre deti je 400 mg denne.


Dávka bude závisieť od hmotnosti dieťaťa v kilogramoch.


Ochorenie

Denná dávka

Kandidóza slizníc a infekcie hrdla vyvolané Candidou – dávka a trvanie liečby závisia od závažnosti infekcie a miesta výskytu infekcie

3 mg/kg telesnej hmotnosti (prvý deň sa môže podať dávka 6 mg/kg telesnej hmotnosti)

Kryptokoková meningitída alebo vnútorné plesňové infekcie vyvolané Candidou

6 mg až 12 mg/kg telesnej hmotnosti

Zabránenie výskytu infekcií vyvolaných Candidou u detí (ak je imunitný systém oslabený a nefunguje správne)

3 mg až 12 mg/kg telesnej hmotnosti


Použitie u detí vo veku 0 až 4 týždne


Použitie u detí vo veku 3 až 4 týždne:

Rovnaká dávka, ako je uvedená vyššie, podáva sa však raz za 2 dni. Maximálna dávka je 12 mg/kg telesnej hmotnosti podávaná každých 48 hodín.


Použitie u detí mladších ako 2 týždne:

Rovnaká dávka, ako je uvedená vyššie, podáva sa však raz za 3 dni. Maximálna dávka je 12 mg/kg telesnej hmotnosti podávaná každých 72 hodín.


Starší pacienti

Podáva sa zvyčajná dávka ako u dospelých, pokiaľ nemáte problémy s obličkami.


Pacienti s obličkovými problémami

Váš lekár vám môže zmeniť dávku v závislosti od funkcie vašich obličiek.


Návod na na prípravu suspenzie:

Odporúča sa, aby váš lekárnik zarobil DIFLUCAN prášok na perorálnu suspenziu (pripravil z neho suspenziu) predtým, ako vám ho vydá. Ak vám však lekárnik nepripraví suspenziu, návod je uvedený na konci tejto písomnej informácie pre používateľa v časti „Nasledujúca informácia je určená pre zdravotníckych pracovníkov alebo pacientov (ak lekárnik nepripraví suspenziu)“.


Návod na použitie:

Uzatvorenú fľašku so suspenziou pred každým použitím pretrepte.


Návod na použitie injekčnej striekačky u detí:

Nariedenú suspenziu dobre pretrepte.

 1. Otvorte fľašku (bezpečnostný uzáver).

 2. Vložte nadstavec pripevnený na injekčnú striekačku do hrdla fľašky (obrázok 1).

 3. Obráťte fľašku so striekačkou hore dnom a do striekačky natiahnite také množstvo suspenzie, aké vám predpísal lekár (obrázok 2). Dieliky na striekačke sú vyjadrené v mililitroch.

Maximálna denná dávka pre deti je 400 mg (pozri časť 3. “Ako užívať DIFLUCAN“).

 1. Injekčnú striekačku oddeľte od fľašky.

 2. Mladším deťom sa liek môže podať zo striekačky priamo do úst. Dieťa má počas podávania ostať vzpriamené. Nasmerujte striekačku na vnútornú stranu líca; suspenziu pomaly vytlačte do úst dieťaťa (obrázok 3). U starších detí sa suspenzia môže vytlačiť na lyžičku a dieťa ju môže vypiť.

 3. Injekčnú striekačku po použití opláchnite.

 4. Fľašku uzavrite bezpečnostným uzáverom; nadstavec ostane na hrdle fľašky.Ak užijete viac DIFLUCANU, ako máte

Užitie príliš veľkého množstva DIFLUCANU naraz môže spôsobiť, že sa nebudete cítiť dobre. Navštívte ihneď svojho lekára alebo najbližšie nemocničné pohotovostné oddelenie. Príznaky možného predávkovania môžu zahŕňať: počutie, videnie, cítenie vecí a myslenie na veci, ktoré nie sú skutočné (halucinačné a paranoidné správanie). Vhodná je symptomatická liečba (s podpornými opatreniami a výplachom žalúdka).


Ak zabudnete užiť DIFLUCAN

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak sa už blíži čas na ďalšiu dávku, neužite vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


U niekoľkých ľudí sa objavili alergické reakcie, hoci závažné alergické reakcie sú zriedkavé. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, okamžite to oznámte svojmu lekárovi.


 • náhle piskoty, ťažkosti s dýchaním alebo tlak na hrudníku

 • opuch očných viečok, tváre alebo pier

 • svrbenie celého tela, začervenanie kože alebo svrbivé červené fľaky

 • kožná vyrážka

 • závažné kožné reakcie, ako je vyrážka, ktorá spôsobuje tvorbu pľuzgierov (toto môže postihnúť ústa a jazyk)


DIFLUCAN môže ovplyvniť vašu pečeň. Príznaky problémov s pečeňou zahŕňajú:

 • únavu

 • stratu chuti do jedla

 • vracanie

 • zožltnutie kože alebo očných bielok (žltačka)

Ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z nich, prestaňte užívať DIFLUCAN a okamžite to oznámte svojmu lekárovi.


Ďalšie vedľajšie účinky:

Ak navyše začnete pociťovať akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb) sú:

 • bolesť hlavy

 • žalúdočné ťažkosti, hnačka, nutkanie na vracanie, vracanie

 • zvýšená hladina pečeňových testov

 • vyrážka


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb) sú:

 • pokles počtu červených krviniek, ktorý môže spôsobiť zblednutie kože a zapríčiniť slabosť alebo dýchavicu

 • znížená chuť do jedla

 • problémy so spánkom, pocit ospalosti

 • kŕče (epileptické záchvaty), závraty, pocity točenia, brnenia, pichania alebo zníženej citlivosti, zmeny vo vnímaní chuti

 • zápcha, tráviace ťažkosti, zvýšená plynatosť (vetry), sucho v ústach

 • bolesť svalov

 • poškodenie pečene a zožltnutie kože a očí (žltačka)

 • pupene, tvorba pľuzgierov (žihľavka), svrbenie, zvýšené potenie

 • únava, celkový pocit nevoľnosti, horúčka


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) sú:

 • znížený počet bielych krviniek, ktoré pomáhajú chrániť pred infekciami a krviniek, ktoré pomáhajú zastaviť krvácanie

 • červené alebo purpurové sfarbenie kože, ktoré môže byť spôsobené nízkym počtom krvných doštičiek, iné zmeny krviniek

 • nízka hladina draslíka v krvi

 • chemické zmeny krvi (vysoké hladiny cholesterolu, tukov v krvi)

 • tras

 • odchýlky na elektrokardiograme (EKG), zmeny tepovej frekvencie alebo srdcového rytmu

 • zlyhanie pečene

 • alergické reakcie (niekedy závažné) vrátane rozšírených pľuzgierovitých vyrážok a odlupovania kože, závažných kožných reakcií, opuchu pier alebo tváre

 • vypadávanie vlasov


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať DIFLUCAN


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaške a škatuľke po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Prášok na perorálnu suspenziu:

 • Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Fľašku udržiavajte dôkladne uzatvorenú.

 • Nariedenú suspenziu uchovávajte pri teplote do 30 °C, neuchovávajte v mrazničke.

 • Čas použiteľnosti nariedenej suspenzie je 28 dní.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo DIFLUCAN obsahuje

 • Liečivo je flukonazol. 1 ml suspenzie pripravenej rozpustením prášku obsahuje 10 mg alebo 40 mg flukonazolu.

 • Ďalšie zložky sú: sacharóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, oxid titaničitý (E171), xantán guma (E 415), nátriumcitrát, bezvodá kyselina citrónová, nátriumbenzoát a prírodná pomarančová príchuť (obsahujúca pomaračový olej a maltodextrín).

Ako vyzerá DIFLUCAN a obsah balenia


Prášok na perorálnu suspenziu 10 mg/ml v 60 ml fľaške: 35 ml suspenzie po rozpustení prášku


Prášok na perorálnu suspenziu 10 mg/ml v 175 ml fľaške: 100 ml suspenzie po rozpustení prášku


 • DIFLUCAN P.O.S. 10 mg/ml, prášok na perorálnu supenziu sa dodáva v dvoch veľkostiach fľašiek

 • 60 ml fľaška s obsahom 24,4 g prášku. Objem suspenzie po rozpustení prášku je 35 ml alebo

 • 175 ml fľaška s obsahom 67,1 g prášku. Objem suspenzie po rozpustení prášku je 100 ml

 • DIFLUCAN P.O.S. 10 mg/ml, prášok na perorálnu suspenziu je suchý biely až takmer biely prášok. Po pridaní vody k prášku (podľa návodu v tejto písomnej informácii pre používateľa uvedeného nižšie) sa vytvorí biela až takmer biela suspenzia s pomarančovou príchuťou.

 • Zmiešaním prášku a vody vznikne v každej fľaške suspenzia s objemom 35 ml alebo 100 ml.

 • Na odmeranie správnej dávky sa dodáva 5 ml odmerná lyžička a/alebo 5 ml kalibrovaná injekčná striekačka (injekčná striekačka s odmernými dielikmi) spolu s tlakovým nadstavcom na fľašku.

 • Na odmeranie správnej dávky sa 100 ml suspenzia dodáva s odmernou nádobkou.


Prášok na perorálnu suspenziu 40 mg/ml v 60 ml fľaške: 35 ml suspenzie po rozpustení prášku


 • DIFLUCAN P.O.S. 40 mg/ml, prášok na perorálnu suspenziu sa dodáva v 60 ml fľaške s obsahom 24,4 g prášku. Objem suspenzie po rozpustení prášku je 35 ml

 • DIFLUCAN P.O.S. 40 mg/ml prášok na perorálnu suspenziu je suchý biely až takmer biely prášok. Po pridaní vody k prášku (podľa návodu v tejto písomnej informácii pre používateľa uvedeného nižšie) sa vytvorí biela až takmer biela suspenzia s pomarančovou príchuťou.

 • Zmiešaním prášku a vody vznikne v každej fľaške suspenzia s objemom 35 ml.

 • Na odmeranie správnej dávky sa dodáva 5 ml odmerná lyžička a/alebo 5 ml kalibrovaná injekčná striekačka (injekčná striekačka s odmernými dielikmi) spolu s tlakovým nadstavcom na fľašku.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ

Veľká Británia


Výrobca

Fareva Amboise

Zone Industrielle

29 route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse

Francúzsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko

Diflucan 10 mg/ml a 40 mg/ml Trockensaft

Belgicko, Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Nórsko, Portugalsko, Švédsko, Veľká Británia

Diflucan

Francúzsko

Triflucan

Nemecko

Diflucan Trockensaft 10 mg/ml

Diflucan 40 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Maďarsko

Diflucan 10 mg/ml a 40 mg/ml por belsőleges szuszpenzióhoz

Grécko

Fungustatin

Holandsko

Diflucan 10 mg/ml a 40 mg/ml

Rumunsko

Diflucan 10 mg/ml pulbere pentru suspesie orală

Slovenská republika

Diflucan P.O.S. 10 mg/ml a Diflucan P.O.S. 40 mg/ml

Slovinsko

Diflucan 10 mg/ml a 40 mg/ml prašek za peroralno suspenzij

Španielsko

Diflucan 10 mg/ml a 40 mg/ml polvo para suspensión oral


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2015.


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Slovenskej republiky www.sukl.sk.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nasledujúca informácia je určená pre zdravotníckych pracovníkov alebo pacientov (ak lekárnik nepripraví suspenziu):


Návod na prípravu suspenzie:

Rekonštituovaná suspenzia vytvorí po rekonštitúcii (po pridaní vody k prášku a jeho rozpustení) bielu až takmer bielu suspenziu s pomarančovou príchuťou.


Prášok na perorálnu suspenziu 10 mg/ml alebo 40 mg/ml v 60 ml fľaške: 35 ml suspenzie po rekonštitúcii:


 1. Poklepte po fľaške, aby sa prášok uvoľnil.

 2. Pridajte malé množstvo nesýtenej vody a poriadne pretrepte. Vodu pridajte až po rysku (è) na fľaške (čo zodpovedá celkovo pridaniu požadovaných 24 ml vody).

 3. Dobre pretrepte 1 až 2 minúty, aby ste získali homogénnu suspenziu.

 4. Po rekonštitúcii bude k dispozícii použiteľný objem 35 ml.

 5. Napíšte dátum exspirácie rekonštituovanej suspenzie na štítok na fľaške (čas použiteľnosti rekonštituovanej suspenzie je 28 dní). Nepoužitá suspenzia sa po tomto dátume nesmie použiť a musí sa vrátiť do lekárne.


Prášok na perorálnu suspenziu 10 mg/ml v 175 ml fľaške: 100 ml suspenzie po rekonštitúcii:

 1. Poklepte po fľaške, aby sa prášok uvoľnil.

 2. Pridajte malé množstvo nesýtenej vody a poriadne pretrepte. Vodu pridajte až po rysku (è) na fľaške (čo zodpovedá celkovo pridaniu požadovaných 66 ml vody).

 3. Dobre pretrepte 1 až 2 minúty, aby ste získali homogénnu suspenziu.

 4. Po rekonštitúcii bude k dispozícii použiteľný objem 100 ml.

 5. Napíšte dátum exspirácie rekonštituovanej suspenzie na štítok na fľaške (čas použiteľnosti rekonštituovanej suspenzie je 28 dní). Nepoužitá suspenzia sa po tomto dátume nesmie použiť a musí sa vrátiť do lekárne.


10

DIFLUCAN P.O.S. 40 mg/ml

Súhrn údajov o lieku


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

DIFLUCAN P.O.S. 10 mg/ml

DIFLUCAN P.O.S. 40 mg/ml

prášok na perorálnu suspenziu


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml rekonštituovanej suspenzie obsahuje 10 mg flukonazolu.

Pomocná látka so známym účinkom: 0,58 g sacharózy v 1 ml rekonštituovanej suspenzie.


1 ml rekonštituovanej suspenzie obsahuje 40 mg flukonazolu.

Pomocná látka so známym účinkom: 0,55 g sacharózy v 1 ml rekonštituovanej suspenzie.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na perorálnu suspenziu.


Biely až takmer biely prášok na perorálnu suspenziu, z ktorého sa po rekonštitúcii vytvorí biela až takmer biela suspenzia s pomarančovou príchuťou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


DIFLUCAN je indikovaný pri nasledujúcich mykotických infekciách (pozri časť 5.1).


DIFLUCAN je indikovaný u dospelých na liečbu:


 • kryptokokovej meningitídy (pozri časť 4.4),

 • kokcidioidomykózy (pozri časť 4.4),

 • invazívnej kandidózy,

 • kandidózy slizníc vrátane orofaryngeálnej, ezofágovej kandidózy, kandidúrie a chronickej mukokutánnej kandidózy,

 • chronickej orálnej atrofickej kandidózy (zápalov sprevádzajúcich umelé náhrady chrupu), keď dentálna hygiena a lokálna liečba nie sú dostatočné,

 • akútnej alebo recidivujúcej vaginálnej kandidózy; keď lokálna liečba nie je vhodná,

 • kandidovej balanitídy, keď lokálna liečba nie je vhodná,

 • dermatomykózy vrátane tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor a kožných kandidových infekcií, keď je indikovaná systémová liečba,

 • tinea unguinium (onychomykózy), keď sa iné liečivá nepovažujú za vhodné.


DIFLUCAN je u dospelých indikovaný na profylaxiu:


 • relapsu kryptokokovej meningitídy u pacientov s vysokým rizikom recidív,

 • relapsu orofaryngeálnej alebo ezofágovej kandidózy u pacientov infikovaných HIV, ktorí majú vysoké riziko už prekonaného relapsu,

 • na zníženie výskytu recidivujúcej vaginálnej kandidózy (4 alebo viac epizód za rok),

 • kandidových infekcií u pacientov s dlhodobou neutropéniou (ako sú pacienti s hematologickými malígnymi ochoreniami, ktorí dostávajú chemoterapiu alebo pacienti, ktorí podstupujú transplantáciu hematopoetických kmeňových buniek kostnej drene (pozri časť 5.1)).


DIFLUCAN je indikovaný u novorodencov narodených v termíne, dojčiat, batoliat, detí a dospievajúcich vo veku od 0 do 17 rokov:


DIFLUCAN je indikovaný na liečbu kandidózy slizníc (orofaryngeálnej, ezofágovej), invazívnej kandidózy, kryptokokovej meningitídy a na profylaxiu kandidových infekcií u imunokompromitovaných pacientov. DIFLUCAN sa môže používať na udržiavaciu liečbu na zabránenie relapsu kryptokokovej meningtídy u detí s vysokým rizikom recidív (pozri časť 4.4).


Liečba sa môže začať skôr, než sú známe výsledky kultivácie a iných laboratórnych testov; akonáhle sú však výsledky známe, liečba antiinfektívami sa má náležite upraviť.


Pre vhodné použitie antimykotík sa má zvážiť oficiálne odporúčanie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávka musí vychádzať z povahy a závažnosti mykotickej infekcie. Liečba infekcií, ktoré si vyžadujú opakované dávkovanie, má trvať, až kým klinické parametre alebo laboratórne testy nepreukážu, že aktívna mykotická infekcia odoznela. Nedostatočná dĺžka liečby môže viesť k recidíve aktívnej infekcie.


Dospelí


Indikácie

Dávkovanie

Dĺžka liečby

Kryptokokóza

- Liečba kryptokokovej meningitídy

Nasycovacia dávka: 400 mg 1. deň

Nasledujúca dávka: 200 mg až 400 mg denne

Zvyčajne aspoň 6 až 8 týždňov.

Pri život ohrozujúcich infekciách sa denná dávka môže zvýšiť na 800 mg.

- Udržiavacia liečba na zabránenie relapsu kryptokokovej meningitídy u pacientov s vysokým rizikom recidívy

200 mg denne

Neobmedzená pri dennej dávke 200 mg.

Kokcidioidomykóza


200 mg až 400 mg

11 mesiacov až do 24 mesiacov alebo dlhšia v závislosti od pacienta. Pri niektorých infekciách a zvlášť pri meningeálnom ochorení sa môže zvážiť denná dávka 800 mg.

Invazívna kandidóza


Nasycovacia dávka: 800 mg 1. deň

Nasledujúca dávka 400 mg denne

Vo všeobecnosti je odporúčaná dĺžka liečby pre kandidémiu 2 týždne po prvom negatívnom výsledku krvnej kultivácie a ústupe prejavov a príznakov charakteristických pre kandidémiu.

Liečba kandidózy slizníc

- Orofaryngeálna kandidóza

Nasycovacia dávka: 200 mg až 400 mg 1. deň

Nasledujúca dávka: 100 mg až 200 mg denne

7 až 21 dní (až kým orofaryngeálna kandidóza nie je v remisii).

Dlhšie obdobie liečby je možné u ťažko imunokompromitovaných pacientov.

- Ezofágová kandidóza

Nasycovacia dávka: 200 mg až 400 mg 1. deň

Nasledujúca dávka: 100 mg až 200 mg denne

14 až 30 dní (až kým ezofágová kandidóza nie je v remisii).

Dlhšie obdobie liečby je možné u ťažko imunokompromitovaných pacientov.

- Kandidúria

200 mg až 400 mg denne

7 až 21 dní. Dlhšie obdobie liečby je možné u ťažko imunokompromitovaných pacientov.

- Chronická atrofická kandidóza

50 mg denne

14 dní

- Chronická mukokutánna kandidóza

50 mg až 100 mg denne

Až do 28 dní. Dlhšie obdobie závisí tak od závažnosti infekcie, ako aj od základného imunokompromitujúceho ochorenia a infekcie.

Prevencia relapsu kandidózy slizníc u pacientov infikovaných HIV, ktorí majú vysoké riziko už prekonaného relapsu

- Orofaryngeálna kandidóza

100 mg až 200 mg denne alebo 200 mg 3‑krát za týždeň

Neobmedzené obdobie u pacientov s chronickou imunosupresiou.

- Ezofágová kandidóza

100 mg až 200 mg denne alebo 200 mg 3‑krát za týždeň

Neobmedzené obdobie u pacientov s chronickou imunosupresiou.

Genitálna kandidóza

- Akútna vaginálna kandidóza

- Kandidová balanitída

150 mg

Jednorazová dávka.

- Liečba a profylaxia recidivujúcej vaginálnej kandidózy (4 alebo viac epizód za rok)

150 mg každý tretí deň, celkovo 3 dávky (1., 4., a 7. deň), potom nasleduje udržiavacia dávka 150 mg raz týždenne

Udržiavacia dávka: 6 mesiacov.

Dermatomykóza

- tinea pedis,

- tinea corporis,

- tinea cruris,

- kandidové infekcie

150 mg raz týždenne alebo 50 mg raz denne

2 až 4 týždne, tinea pedis môže vyžadovať liečbu až do 6 týždňov.

- tinea versicolor

300 mg až 400 mg raz týždenne

1 až 3 týždne

50 mg raz denne

2 až 4 týždne

- tinea unguium (onychomykóza)

150 mg raz týždenne

Liečba má trvať až dovtedy, kým infikovaný necht nie je nahradený novým (narastie nepoškodený necht). Rast nových nechtov na rukách trvá obvykle 3 až 6 mesiacov a na nohách 6 až 12 mesiacov. Rýchlosť rastu však môže byť veľmi individuálna a závisí od veku. Po úspešnej liečbe dlhodobej chronickej infekcie nechty ostávajú niekedy zdeformované.

Profylaxia kandidovej infekcie u pacientov s dlhodobou neutropéniou


200 mg až 400 mg.

Liečba má začať niekoľko dní pred očakávaným nástupom neutropénie a pokračovať ešte 7 dní po vyliečení neutropénie potom, čo počet neutrofilov stúpne nad 1 000 buniek/mm3.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

Dávkovanie sa má upraviť podľa funkcie obličiek (pozri “Porucha funkcie obličiek“).


Porucha funkcie obličiek

Ak sa flukonazol podáva jednorazovo, liečbu nie je potrebné upravovať. Pacientom (vrátane pediatrickej populácie) s poruchou funkcie obličiek, ktorí majú užívať opakované dávky flukonazolu, sa má podať úvodná dávka 50 mg až 400 mg v závislosti od odporúčanej dennej dávky pre danú indikáciu. Po tejto úvodnej nasycovacej dávke sa má denná dávka (podľa indikácie) upraviť podľa nasledujúcej tabuľky:


Klírens kreatinínu (ml/min)

Percento odporúčanej dávky

> 50

100 %

50 (bez dialýzy)

50 %

Chronická dialýza

100 % po každej dialýze


Chronicky dialyzovaní pacienti majú po každej dialýze dostať 100 % odporúčanej dávky; počas dní, keď nepodstupujú dialýzu, majú pacienti dostávať zníženú dávku v závisloti od ich klírensu kreatinínu.


Porucha funkcie pečene

Dostupné údaje u pacientov s poruchou funkcie pečene sú obmedzené, preto sa má flukonazol podávať pacientom s dysfunkciou pečene s opatrnosťou (pozri časti 4.4 a 4.8).


Pediatrická populácia

Maximálna denná dávka 400 mg sa u pediatrickej populácie nesmie prekročiť.


Dĺžka liečby, tak ako pri podobných infekciách u dospelých, závisí od klinickej a mykologickej odpovede. DIFLUCAN sa podáva ako jednorazová denná dávka.


Dávkovanie u pediatrických pacientov s poruchou funkcie obličiek pozri v časti “Porucha funkcie obličiek“. Farmakokinetika flukonazolu sa u pediatrickej populácie s renálnou insuficienciou neskúmala (“Novorodenci narodení v termíne“, u ktorých sa často vyskytuje predovšetkým nezrelosť obličiek, pozri nižšie).


Dojčatá, batoľatá a deti (vo veku od 28 dní do 11 rokov):


Indikácia

Dávkovanie

Odporúčania

- Kandidóza slizníc

Úvodná dávka: 6 mg/kg

Nasledujúca dávka: 3 mg/kg denne

Prvý deň liečby sa má podať úvodná dávka, aby sa rýchlejšie dosiahli rovnovážne hladiny.

- Invazívna kandidóza

- Kryptokoková meningitída

Dávka: 6 až 12 mg/kg denne

Závisí od závažnosti ochorenia.

- Udržiavacia liečba na zabránenie relapsu kryptokokovej meningitídy u detí s vysokým rizikom recidívy

Dávka: 6 mg/kg denne

Závisí od závažnosti ochorenia.

- Profylaxia Candidy u imunokompromitovaných pacientov

Dávka: 3 až 12 mg/kg denne

Závisí od závažnosti a trvania vyvolanej neutropénie (pozri Dávkovanie u dospelých).


Dospievajúci (vo veku 12 až 17 rokov):

Je potrebné, aby predpisujúci lekár posúdil v závislosti od hmotnosti a pubertálneho vývoja, ktoré dávkovanie (pre dospelých alebo deti) je najvhodnejšie. Klinické údaje naznačujú, že deti dosahujú vyšší klírens flukonazolu, ako klírens pozorovaný u dospelých. Dávka 100 mg, 200 mg a 400 mg u dospelých zodpovedá dávke 3 mg/kg, 6 mg/kg a 12 mg/kg u detí na dosiahnutie porovnateľnej systémovej expozície.


Bezpečnosť a účinnosť pre indikáciu genitálnej kandidózy u pediatrickej populácie nebola stanovená. V súčasnosti dostupné údaje pre ostatné pediatrické indikácie sú opísané v časti 4.8. Ak je liečba u dospievajúcich (vo veku 12 až 17 rokov) nevyhnutná, dávkovanie má byť rovnaké ako u dospelých.


Novorodenci narodení v termíne (vo veku 0 až 27 dní):

U novorodencov prebieha vylučovanie flukonazolu pomaly. Existuje len málo farmakokinetických údajov, ktoré podporujú toto dávkovanie u novorodencov narodených v termíne (pozri časť 5.2).


Veková skupina

Dávkovanie

Odporúčania

Novorodenci narodení v termíne (0 až 14 dní)

Rovnaká dávka v mg/kg ako u dojčiat, batoliat a detí sa má podať každých 72 hodín

Maximálna dávka 12 mg/kg podaná každých 72 hodín sa nesmie prekročiť.

Novorodenci narodení v termíne (od 15 do 27 dní)

Rovnaká dávka v mg/kg ako u dojčiat, batoliat a detí sa má podať každých 48 hodín

Maximálna dávka 12 mg/kg podaná každých 48 hodín sa nesmie prekročiť.


Spôsob podávania

DIFLUCAN sa môže podávať buď perorálne alebo formou intravenóznej infúzie, cesta podania závisí od klinického stavu pacienta. Pri prechode z intravenózneho spôsobu podávania na perorálny, alebo naopak, nie je potrebné meniť dennú dávku.


DIFLUCAN sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Návod na rekonštitúciu prášku na perorálnu suspenziu (pozri časť 6.6). Rekonštituovaná suspenzia vytvorí po rekonštitúcii bielu až takmer bielu suspenziu s pomarančovou príchuťou.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, príbuzné azolové látky alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Na základe výsledkov interakčnej štúdie pri podávaní opakovaných dávok je súbežné podávanie s terfenadínom kontraindikované u pacientov užívajúcich opakované dávky DIFLUCANU 400 mg denne alebo vyššie. Súbežné podávanie iných liekov, o ktorých je známe, že predlžujú QT intervala ktoré sa metabolizujú pomocou enzýmu P450 (CYP) 3A4, ako sú cisaprid, astemizol,pimozid, chinidín a erytromycín, je u pacientov užívajúcich flukonazolkontraindikované (pozri časti 4.4 a 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tinea capitis

Flukonazol bol skúmaný na liečbu tinea capitis u detí. Nepreukázal lepšie výsledky ako grizeofulvín a celková miera úspešnosti bola nižšia ako 20 %. Preto sa DIFLUCAN nemá používať na liečbu tinea capitis.


Kryptokokóza

Dôkazy o účinnosti flukonazolu v liečbe kryptokokózy iných miest (napr. pľúcnej a kožnej kryptokokózy) sú obmedzené, čo neumožňuje dávať odporúčania pre dávkovanie.


Hlboké endemické mykózy

Dôkazy o účinnosti flukonazolu v liečbe iných foriem endemických mykóz, ako sú parakokcidioidomykóza, lymfokutánna sporotrichóza a histoplazmóza sú obmedzené, čo neumožňuje dávať špecifické odporúčania pre dávkovanie.


Obličkový systém

DIFLUCAN sa má podávať s opatrnosťou pacientom s poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


Systém pečene a žlčových ciest

DIFLUCAN sa má podávať s opatrnosťou pacientom s poruchou funkcie pečene.


DIFLUCAN je spájaný so zriedkavými prípadmi závažnej hepatotoxicity vrátane úmrtí, ktoré sa vyskytli predovšetkým u pacientov so závažným základným ochorením. V prípade hepatotoxicity súvisiacej s flukonazolom nebol pozorovaný žiaden súvis s celkovou dennou dávkou, dĺžkou liečby, pohlavím, ani vekom pacienta. Prejavy hepatotoxicity súvisiacej s flukonazolom boli po ukončení liečby zvyčajne reverzibilné.


Pacienti, u ktorých sa počas liečby flukonazolom objavia abnormality pečeňových testov, musia byť starostlivo sledovaní kvôli možnému vzniku závažnejšieho hepatálneho poškodenia.

Pacient má byť informovaný o príznakoch, ktoré poukazujú na závažný účinok na funkciu pečene (predovšetkým asténia, anorexia, pretrvávajúca nauzea, vracanie a žltačka). Liečba flukonazolom sa má okamžite prerušiť a pacient sa má poradiť s lekárom.


Kardiovaskulárny systém

Niektoré azoly vrátane flukonazolu boli dávané do súvisu s predĺžením QT intervalu na elektrokardiograme. Počas sledovania po uvedení lieku na trh boli u pacientov užívajúcich DIFLUCAN hlásené veľmi zriedkavé prípady predĺženia QT intervalu a torsades de pointes. Tieto hlásenia zahŕňali ťažko chorých pacientov s viacerými pridruženými rizikovými faktormi pre vznik týchto porúch, ako sú ochorenie srdca charakterizované zmenou jeho anatomických štruktúr, odchýlky v elektrolytoch a súbežná liečba, ktoré sa mohli podieľať na ich vzniku.


DIFLUCAN sa má podávať s opatrnosťou pacientom s týmito potenciálne proarytmogénnymi stavmi. Súbežné podávanie iných liekov, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval a ktoré sa metabolizujú pomocou enzýmu P450 (CYP) 3A4, je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.5).


Halofantrín

Zistilo sa, že halofantrín v odporúčanej terapeutickej dávke predlžuje QTc interval a je substrátom CYP3A4. Súbežné užívanie flukonazolu a halofantrínu sa preto neodporúča (pozri časť 4.5).


Kožné reakcie

Počas liečby flukonazolom boli u pacientov zriedkavo zaznamenané exfoliatívne kožné reakcie, ako sú Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza. Pacienti s AIDS sú náchylnejší na závažné kožné reakcie na mnohé lieky. Ak sa u pacienta liečeného na povrchovú mykotickú infekciu objaví exantém, ktorý môže súvisieť s flukonazolom, liečba týmto liekom sa má ukončiť. Ak sa exantém objaví u pacientov so systémovou alebo invazívnou mykotickou infekciou, pacienti majú byť starostlivo sledovaní a liečba flukonazolom sa má ukončiť, ak sa objavia bulózne lézie alebo multiformný erytém.


Precitlivenosť

V zriedkavých prípadoch bola hlásená anafylaxia (pozri časť 4.3).


Cytochróm P450

Flukonazol je silný inhibítor CYP2C9 a stredne silný inhibítor CYP3A4. Flukonazol je tiež inhibítorom CYP2C19. Pacienti liečení DIFLUCANOM, ktorí sú súbežne liečení liekmi s úzkym terapeutickým oknom metabolizovanými prostredníctvom CYP2C9, CYP2C19 a CYP3A4, majú byť monitorovaní (pozri časť 4.5).


Terfenadín

Súbežné podávanie flukonazolu v denných dávkach nižších ako 400 mg a terfenadínu má byť starostlivo sledované (pozri časti 4.3 a 4.5).


Pomocné látky

DIFLUCAN prášok na perorálnu suspenziu obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo‑galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné užívanie s nasledujúcimi liekmi je kontraindikované:


Cisaprid: U pacientov, ktorým sa súbežne podával flukonazol a cisaprid, boli hlásené kardiálne príhody vrátane torsades de pointes. Kontrolovaná štúdia ukázala, že súbežné podávanie flukonazolu 200 mg raz denne a cisapridu 20 mg štyrikrát denne viedlo k významnému zvýšeniu plazmatických koncentrácií cisapridu a predĺženiu QTc intervalu. Súbežná liečba s flukonazolom a cisapridom je kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


Terfenadín: Kvôli výskytu závažných kardiálnych dysrytmií v dôsledku predĺženia QTc intervalu u pacientov, ktorí užívali azolové antimykotiká spolu s terfenadínom, sa vykonali interakčné štúdie. V jednej štúdii s 200 mg dennou dávkou flukonazolu sa predĺženie QTc intervalu nepotvrdilo. V ďalšej štúdii so 400 mg a 800 mg dennými dávkami flukonazolu sa ukázalo, že užívanie flukonazolu v dennej dávke 400 mg alebo vyššej vedie pri súbežnom užívaní k signifikantnému zvýšeniu plazmatických koncentrácií terfenadínu. Súbežné užívanie flukonazolu v dávkach 400 mg denne a vyšších spolu s terfenadínom je kontraindikované (pozri časť 4.3). Súbežné podávanie flukonazolu v dávkach nižších ako 400 mg denne spolu s terfenadínom sa má starostlivo sledovať.


Astemizol: Súbežné podávanie flukonazolu s astemizolom môže znížiť klírens astemizolu. Následné zvýšenie plazmatických koncentrácií astemizolu môže viesť k predĺženiu QT a zriedkavým výskytom torsades de pointes. Súbežné podávanie flukonazolu a astemizolu je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Pimozid: Hoci sa neuskutočnili žiadne in vitro alebo in vivo štúdie, súbežné podávanie flukonazolu s pimozidom môže mať za následok inhibíciu metabolizmu pimozidu. Zvýšené plazmatické koncentrácie pimozidu môžu viesť k predĺženiu QT intervalu a zriedkavým výskytom torsades de pointes. Súbežné podávanie flukonazolu a pimozidu je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Chinidín: Hoci sa neuskutočnili žiadne in vitro ani in vivo štúdie, súbežné podávanie flukonazolu s chinidínom môže viesť k inhibícii metabolizmu chinidínu. Užívanie chinidínu sa spája s predĺžením QT intervalu a zriedkavým výskytom torsades de pointes. Súbežné podávanie flukonazolu a chinidínu je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Erytromycín: Súbežné užívanie flukonazolu a erytromycínu môže zvyšovať riziko kardiotoxicity (predĺžený QT interval, torsades de pointes) a následne náhlej srdcovej smrti. Súbežné podávanie flukonazolu a erytromycínu je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Súbežné užívanie s nasledujúcimi liekmi nemožno odporúčať:


Halofantrín: Flukonazol môže zvyšovať plazmatické koncentrácie halofantrínu v dôsledku inhibičného účinku na CYP3A4. Súbežné užívanie flukonazolu a halofantrínu môže zvyšovať riziko kardiotoxicity (predĺžený QT interval, torsades de pointes) a následne náhlej srdcovej smrti. Tejto kombinácii sa treba vyhnúť (pozri časť 4.4).


Súbežné užívanie s nasledujúcimi liekmi vedie k opatreniam a úpravám dávky:


Účinok iných liekov na flukonazol


Rifampicín: Súbežné podávanie flukonazolu a rifampicínu malo za následok zníženie plochy pod krivkou závislosti koncentrácie od času (area under curve, AUC) flukonazolu o 25 % a skrátenie jeho biologického polčasu o 20 %. U pacientov užívajúcich súbežne rifampicín sa má zvážiť zvýšenie dávky flukonazolu.


Interakčné štúdie preukázali, že absorpcia flukonazolu po perorálnom podaní spolu s jedlom, cimetidínom, antacidami alebo po celotelovom ožiarení pri transplantácii kostnej drene nie je klinicky významne ovplyvnená.


Účinok flukonazolu na iné lieky


Flukonazol je silný inhibítor izoenzýmu 2C9 cytochrómu P450 (CYP) a stredne silný inhibítor CYP3A4. Flukonazol je tiež inhibítorom izoenzýmu CYP2C19. Okrem nižšie uvedených pozorovaných/zaznamenaných interakcií existuje riziko zvýšenej plazmatickej koncentrácie ďalších zlúčenín metabolizovaných pomocou CYP2C9, CYP2C19 a CYP3A4 pri ich súbežnom podávaní s flukonazolom. Preto pri použití týchto kombinácií sa vyžaduje opatrnosť a pacienti majú byť starostlivo sledovaní. Inhibujúci účinok flukonazolu na enzým pretrváva 4 ‑ 5 dní po ukončení liečby flukonazolom vzhľadom na dlhý biologický polčas flukonazolu (pozri časť 4.3).


Alfentanil: Pri súbežnej liečbe s flukonazolom (400 mg) a intravenóznym alfentanilom (20 µg/kg) u zdravých dobrovoľníkov sa AUC10 alfentanilu zvýšila 2‑násobne, pravdepodobne v dôsledku inhibície CYP3A4. Môže byť potrebná úprava dávky alfentanilu.


Amitriptylín, nortriptylín: Flukonazol zvyšuje účinok amitriptylínu a nortriptylínu. 5‑nortriptylín a/alebo S‑amitriptylín sa môžu zmerať na začiatku súbežnej liečby a po jednom týždni. Dávka amitriptylínu/nortriptylínu sa má v prípade potreby upraviť.


Amfotericín B: Súbežné podávanie flukonazolu a amfotericínu B u infikovaných normálnych a imunosuprimovaných myší preukázalo nasledujúce výsledky: malý aditívny antimykotický účinok pri systémových infekciách s C. albicans, žiadne interakcie pri intrakraniálnej infekcii s Cryptococcus neoformans a antagonizmus oboch liekov pri systémových infekciách s Aspergillus fumigatus. Klinický význam výsledkov získaných v týchto štúdiách nie je známy.


Antikoagulanciá: Podobne ako v prípade iných azolových antimykotík boli na základe skúseností po uvedení lieku na trh hlásené rôzne prejavy krvácania (hematómy, krvácanie z nosa, gastrointestinálne krvácanie, hematúria a meléna) v súvislosti s predĺžením protrombínového času u pacientov, ktorí užívali flukonazol súbežne s warfarínom. Počas súbežnej liečby flukonazolom a warfarínom sa protrombínový čas predĺžil až 2‑násobne, pravdepodobne v dôsledku inhibície metabolizmu warfarínu prostredníctvom CYP2C9. U pacientov užívajúcich kumarínový typ antikoagulancií súbežne s flukonazolom sa má protrombínový čas starostlivo sledovať. Môže byť potrebná úprava dávky warfarínu.


Benzodiazepíny (s krátkym účinkom trvania), tzn. midazolam, triazolam: Po perorálnom podaní midazolamu súbežne s flukonazolom sa podstatne zvýšili koncentrácie midazolamu a výskyt psychomotorických prejavov. Súbežné perorálne užívanie 200 mg flukonazolu a 7,5 mg midazolamu zvýšilo AUC midazolamu 3,7‑násobne a biologický polčas 2,2‑násobne. Súbežné perorálne užívanie flukonazolu v dávke 200 mg denne a triazolamu v dávke 0,25 mg zvýšilo AUC triazolamu 4,4‑násobne a biologický polčas 2,3‑násobne. Zosilnené a predĺžené účinky triazolamu sa pozorovali pri súbežnej liečbe s flukonazolom. Ak je u pacientov liečených flukonazolom nevyhnutná súbežná liečba benzodiazepínmi, má sa zvážiť zníženie dávky benzodiazepínov a pacienti majú byť primerane sledovaní.


Karbamazepín: Flukonazol inhibuje metabolizmus karbamazepínu a pozorovalo sa zvýšenie hladiny karbamazepínu v sére o 30 %. Existuje riziko vzniku toxicity karbamazepínom. V závislosti od nameraných koncentrácií/účinku môže byť potrebná úprava dávky karbamazepínu.


Blokátory kalciových kanálov: Určité antagonisty kalciových kanálov (nifedipín, isradipín, amlodipín, verapamil a felodipín) sa metabolizujú pomocou CYP3A4. Flukonazol môže zvyšovať systémovú expozíciu antagonistov kalciových kanálov. Odporúča sa časté sledovanie nežiaducich účinkov.


Celekoxib: Počas súbežnej liečby flukonazolom (200 mg denne) a celekoxibom (200 mg) sa Cmax celekoxibu zvýšila o 68 % a jeho AUC o 134 %. Pri kombinácii s flukonazolom môže byť potrebné znížiť dávku celekoxibu na polovicu.


Cyklofosfamid: Súbežná liečba cyklofosfamidom a flukonazolom má za následok zvýšenie sérových hladín bilirubínu a kreatinínu. Táto kombinácia sa môže používať pri dôkladnom zvážení rizika zvýšených sérových hladín bilirubínu a kreatinínu.


Fentanyl: Bol hlásený jeden fatálny prípad intoxikácie fentanylom v dôsledku možnej interakcie fentanylu a flukonazolu. Naviac sa preukázalo, že flukonazol významne spomalil elimináciu fentanylu u zdravých dobrovoľníkov. Zvýšená koncentrácia fentanylu môže viesť k útlmu dýchania. Pacienti majú byť starostlivo sledovaní vzhľadom na možné riziko útlmu dýchania. Môže byť potrebná úprava dávky fentanylu.


Inhibítory HMG‑CoA reduktázy: Riziko myopatie a rabdomyolýzy sa zvyšuje, keď sa flukonazol podáva súbežne s inhibítormi HMG‑CoA reduktázy metabolizovanými prostredníctvom CYP3A4, ako atorvastatín a simvastatín, alebo prostredníctvom CYP2C9, ako fluvastatín. Ak je potrebná súbežná liečba, má sa u pacienta sledovať výskyt príznakov myopatie a rabdomyolýzy a má sa sledovať hladina kreatínkinázy. Liečba inhibítormi HMG‑CoA reduktázy sa musí ukončiť, ak sa pozoruje významné zvýšenie hladiny kreatínkinázy, alebo ak sa diagnostikuje myopatia/rabdomyolýza alebo existuje podozrenie na ňu.


Imunosupresíva (tzn. cyklosporín, everolimus, sirolimus a takrolimus):


Cyklosporín: Flukonazol významne zvyšuje koncentráciu a AUC cyklosporínu. Počas súbežnej liečby flukonazolom v dávke 200 mg a cyklosporínom (v dávke 2,7 mg/kg/deň) došlo k 1,8‑násobnému zvýšeniu AUC cyklosporínu. Táto kombinácia sa môže používať pri znížení dávky cyklosporínu v závislosti od koncentrácie cyklosporínu.


Everolimus: Hoci sa neuskutočnili žiadne in vivo a in vitro štúdie, flukonazol môže prostredníctvom inhibície CYP3A4 zvýšiť sérové koncentrácie everolimu.


Sirolimus: Flukonazol zvyšuje plazmatické koncentrácie sirolimu pravdepodobne inhibovaním metabolizmu sirolimu prostredníctvom CYP3A4 a P‑glykoproteínu. Táto kombinácia sa môže používať pri úprave dávky sirolimu v závislosti od nameraného účinku/koncentrácie.


Takrolimus: Flukonazol môže až 5‑násobne zvyšovať sérové koncentrácie perorálne podávaného takrolimu v dôsledku inhibície metabolizmu takrolimu prostredníctvom CYP3A4 v črevách. Žiadne významné farmakokinetické zmeny sa nepozorovali, keď sa takrolimus podával intravenózne. Zvýšené hladiny takrolimu sú spájané s nefrotoxicitou. Dávka perorálne podávaného takrolimu sa má znížiť v závislosti od koncentrácie takrolimu.


Losartan: Flukonazol inhibuje metabolizmus losartanu na jeho aktívny metabolit (E‑31 74), ktorý je zodpovedný za väčšinu antagonistického pôsobenia na receptor angiotenzínu II, ku ktorému dochádza počas liečby s losartanom. Pacientom sa má nepretržite kontrolovať ich krvný tlak.


Metadón: Flukonazol môže zvyšovať sérové koncentrácie metadónu. Môže byť potrebná úprava dávky metadónu.


Nesteroidové antiflogistiká (Non‑steroidal Anti‑Inflammatory Drugs, NSAID): Cmax flurbiprofénu sa zvýšila o 23 % a jeho AUC o 81 %, keď sa podával súbežne s flukonazolom, v porovnaní s podaním flurbiprofénu samotného. Podobne sa zvýšila Cmax farmakologicky účinného izoméru [S‑(+)‑ibuprofénu] o 15 % a jeho AUC o 82 %, keď sa flukonazol podával súbežne s racemickým ibuprofénom (400 mg), v porovnaní s podaním racemického ibuprofénu samotného.


Hoci to nebolo špecificky skúmané, flukonazol môže zvyšovať systémovú expozíciu ostatným NSAID, ktoré sa metabolizujú pomocou CYP2C9 (napr. naproxénu, lornoxikamu, meloxikamu, diklofenaku). Odporúča sa časté sledovanie nežiaducich účinkov a toxicity súvisiacej s NSAID. Môže byť potrebná úprava dávky NSAID.


Fenytoín: Flukonazol inhibuje metabolizmus fenytoínu v pečeni. Súbežné opakované intravenózne podávanie flukonazolu v dávke 200 mg a fenytoínu v dávke 250 mg spôsobuje zvýšenie AUC24 fenytoínu o 75 % a Cmin o 128 %. Pri súbežnom podávaní sa musia sledovať hladiny fenytoínu v sére, aby sa predišlo toxicite fenytoínu.


Prednizón: Bol hlásený prípad, kedy sa u pacienta po transplantácii pečene liečeného prednizónom po ukončení trojmesačnej liečby flukonazolom rozvinula insuficiencia kôry nadobličiek. Ukončenie liečby flukonazolom pravdepodobne spôsobilo stimuláciu aktivity CYP3A4, ktorá viedla k zvýšenému metabolizmu prednizónu. Pacienti dlhodobo liečení flukonazolom a prednizónom majú byť po ukončení liečby flukonazolom starostlivo sledovaní vzhľadom na výskyt insuficiencie kôry nadobličiek.


Rifabutín: Flukonazol zvyšuje sérové koncentrácie rifabutínu, čo vedie k zvýšeniu AUC rifabutínu až o 80 %. U pacientov súbežne užívajúcich flukonazol s rifabutínom boli hlásené prípady uveitídy. V prípade kombinovanej liečby sa majú vziať do úvahy príznaky toxicity rifabutínu.


Sachinavir: Flukonazol zvyšuje AUC sachinaviru približne o 50 % a Cmax približne o 55 % v dôsledku inhibície metabolizmu sachinaviru v pečeni prostredníctvom CYP3A4 a inhibície P‑glykoproteínu. Interakcia so sachinavirom/ritonavirom nebola skúmaná a možno je výraznejšia. Môže byť potrebná úprava dávky sachinaviru.


Deriváty sulfonylmočoviny: Flukonazol u zdravých dobrovoľníkov predlžoval sérový biologický polčas súbežne perorálne podávaných sulfonylmočovinových antidiabetík (napr. chlórpropamidu, glibenklamidu, glipizidu, tolbutamidu). Počas súbežného podávania sa odporúča časté sledovanie hladiny glukózy v krvi a primerané zníženie dávky derivátov sulfonylmočoviny.


Teofylín: V placebom kontrolovanej interakčnej štúdii došlo po podávaní 200 mg flukonazolu počas 14 dní k 18% poklesu priemerného plazmatického klírensu teofylínu. Pacienti, ktorí dostávajú vysoké dávky teofylínu, alebo ktorí sú z iného dôvodu vystavení vyššiemu riziku toxicity teofylínu, majú byť pri súbežnej liečbe flukonazolom sledovaní na možné prejavy teofylínovej toxicity. Liečba sa má upraviť, ak sa objavia prejavy toxicity.


Alkaloidy z rodu Vinca: Hoci to nebolo skúmané, flukonazol môže zvyšovať plazmatické hladiny alkaloidov z rodu Vinca (napr. vinkristínu a vinblastínu) a viesť k neurotoxicite, čo je pravdepodobne zapríčinené inhibičným účinkom na CYP3A4.


Vitamín A: Vychádzajúc z kazuistiky u jedného pacienta, ktorý užíval kombinovanú liečbu kyselinou all‑trans retinovou (forma kyseliny odvodenej od vitamínu A) s flukonazolom, sa vyvinuli nežiaduce účinky súvisiace s CNS vo forme pseudotumoru mozgu, ktoré po ukončení liečby flukonazolom vymizli. Táto kombinácia sa môže používať, ale treba mať na pamäti výskyt nežiaducich účinkov súvisiacich s CNS.


Vorikonazol: (inhibítor CYP2C9, CYP2C19 a CYP3A4): Súbežné podávanie perorálneho vorikonazolu (v dávke 400 mg každých 12 hodín počas 1 dňa, potom v dávke 200 mg každých 12 hodín počas 2,5 dňa) a perorálneho flukonazolu (v dávke 400 mg 1. deň, potom 200 mg každých 24 hodín počas 4 dní) 8 zdravým dobrovoľníkom mužského pohlavia viedlo k zvýšeniu Cmax vorikonazolu v priemere o 57 % (90 % IS: 20 %, 107 %) a AUCτ vorikonazolu v priemere o 79 % (90 % IS: 40 %, 128 %). Znížená dávka a/alebo frekvencia podávania vorikonazolu a flukonazolu, ktorá by eliminovala tento účinok, nebola stanovená. Ak sa vorikonazol užíva následne po flukonazole, odporúča sa sledovanie nežiaducich účinkov súvisiacich s vorikonazolom.


Zidovudín: Flukonazol zvyšuje Cmax zidovudínu o 84 % a AUC o 74 % v dôsledku približne 45% poklesu klírensu perorálne podávaného zidovudínu. Biologický polčas zidovudínu sa pravdepodobne predĺžil o približne 128 % následkom kombinovanej liečby s flukonazolom. Pacienti, ktorí užívajú túto kombináciu, majú byť monitorovaní vzhľadom na možnosť nežiaducich reakcií súvisiacich so zidovudínom. Môže sa zvážiť zníženie dávky zidovudínu.


Azitromycín: Otvorená, randomizovaná, trojnásobne skrížená štúdia u 18 zdravých jedincov hodnotila účinok jednorazovej 1 200 mg perorálnej dávky azitromycínu na farmakokinetiku jednorazovej 800 mg perorálnej dávky flukonazolu, ako aj účinky flukonazolu na farmakokinetiku azitromycínu. Medzi flukonazolom a azitromycínom nebola zaznamenaná žiadna významná farmakokinetická interakcia.


Perorálne kontraceptíva: Uskutočnili sa dve farmakokinetické štúdie s kombinovanými perorálnymi kontraceptívami a opakovane podávaným flukonazolom. V štúdii, v ktorej sa podávalo 50 mg flukonazolu, sa nepozorovali významnejšie zmeny hladín hormónov, kým pri dávke 200 mg denne bola AUC etinylestradiolu zvýšená o 40 % a levonorgestrelu o 24 %. Je teda nepravdepodobné, že by opakované podávanie flukonazolu v týchto dávkach ovplyvňovalo účinnosť kombinovaných perorálnych kontraceptív.


Ivakaftor: Súbežné podávanie s ivakaftorom, umocňovateľom transmembránového regulátora vodivosti pri cystickej fibróze (CFTR), zvýšilo expozíciu ivakaftoru 3-násobne a expozíciu hydroxymetylivakaftoru (MI) 1,9-násobne. Pacientom užívajúcim súbežne stredne silné inhibítory CYP3A, ako sú flukonazol a erytromycín, sa odporúča zníženie dávky ivakaftoru na 150 mg jedenkrát denne.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Údaje o niekoľkých stovkách gravidných žien liečených štandardnými dávkami (< 200 mg/deň) flukonazolu, podávanými v prvom trimestri vo forme jednorazových alebo opakovaných dávok, nepreukazujú žiadne nežiaduce účinky na plod.

Existujú hlásenia o viacnásobných kongenitálnych abnormalitách (vrátane brachycefálie, dysplázie uší, nadmerne veľkej prednej fontanely, ohnutia stehennej kosti a rádiohumerálnej synostózy) u detí, ktorých matky sa liečili aspoň tri a viac mesiacov vysokými dávkami flukonazolu (400 ‑ 800 mg denne) na kokcidioidomykózu. Súvislosť medzi použitím flukonazolu a týmito prípadmi nie je zrejmá.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Flukonazol sa v štandardných dávkach a pri krátkodobej liečbe nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné.


Flukonazol sa vo vysokej dávke a/alebo pri dlhodobej liečbe nemá používať počas gravidity okrem potenciálne život ohrozujúcich infekcií .


Laktácia

Flukonazol prechádza do materského mlieka, kde dosahuje koncentrácie nižšie, ako sú plazmatické. V dojčení možno pokračovať po jednorazovom podaní flukonazolu v dávke 200 mg alebo menšej. Dojčenie sa po opakovanom podávaní alebo po podaní vysokej dávky flukonazolu neodporúča.


Fertilita

Flukonazol nemal vplyv na fertilitu samcov a samíc potkanov (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch DIFLUCANU na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti majú byť upozornení na možnosť výskytu závratov a epileptických záchvatov (pozri časť 4.8) počas užívania DIFLUCANU a majú byť upovedomení, aby neviedli vozidlá a neobsluhovali stroje, ak sa takéto príznaky vyskytnú.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami (> 1/10) sú bolesť hlavy, bolesť brucha, hnačka, nauzea, vracanie, zvýšená hladina alanínaminotransferázy, zvýšená hladina aspartátaminotranferázy, zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi a vyrážka.


Nasledujúce nežiaduce reakcie boli pozorované a hlásené počas liečby DIFLUCANOM s nasledujúcimi frekvenciami: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Poruchy krvi a lymfatického systému


anémia

agranulocytóza, leukopénia, trombocytopénia, neutropénia

Poruchy imunitného systémuanafylaxia

Poruchy metabolizmu a výživy


znížená chuť do jedla

hypercholesterolémia, hypertriacylglycerolémia, hypokaliémia

Psychické poruchy


somnolencia, insomnia


Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

epileptické záchvaty, parestézia, závraty, porucha chuti

tremor

Poruchy ucha a labyrintu


vertigo


Poruchy srdca a srdcovej činnostiTorsade de pointes (pozri časť 4.4), predĺženie QT intervalu (pozri časť 4.4)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť brucha, vracanie, hnačka, nauzea

zápcha, dyspepsia, flatulencia, sucho v ústach


Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšená hladina alanínaminotransferázy (pozri časť 4.4), zvýšená hladina aspartátaminotrasferázy (pozri časť 4.4), zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi (pozri časť 4.4)

cholestáza (pozri časť 4.4), žltačka (pozri časť 4.4), zvýšená hladina bilirubínu (pozri časť 4.4)

zlyhanie pečene (pozri časť 4.4), hepatocelulárna nekróza (pozri časť 4.4), hepatitída (pozri časť 4.4), poškodenie pečene a hepatocytov (pozri časť 4.4)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka (pozri časť 4.4)

lieková vyrážka (pozri časť 4.4), urtikária (pozri časť 4.4), pruritus, zvýšené potenie

toxická epidermálna nekrolýza (pozri časť 4.4), Stevensov‑Johnsonov syndróm (pozri časť 4.4), akútna generalizovaná exantematózna pustulóza (pozri časť 4.4), exfoliatívna dermatitída, angioedém, edém tváre, alopécia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


myalgia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


únava, nevoľnosť, asténia, horúčkaPediatrická populácia

Charakter a výskyt nežiaducich reakcií a laboratórnych odchýliek zaznamenaných počas pediatrických klinických skúšaní, okrem indikácie genitálnej kandidózy, je porovnateľný s tými, ktoré sa pozorovali u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Boli zaznamenané prípady predávkovania DIFLUCANOM a súbežne boli hlásené halucinácie a paranoidné správanie.

V prípade predávkovania je indikovaná symptomatická liečba (s podpornými opatreniami a výplachom žalúdka v prípade potreby).

Flukonazol sa vylučuje prevažne do moču; rýchlosť vylučovania by sa pravdepodobne dala urýchliť forsírovanou diurézou. Trojhodinová hemodialýza znižuje plazmatické hladiny približne o 50 %.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antimykotiká na systémové použitie, triazolové deriváty, ATC kód: J02AC01.


Mechanizmus účinku

Flukonazol je triazolové antimykotikum. Jeho primárny mechanizmus účinku spočíva v inhibícii demetylácie 14‑alfa‑lanosterolu sprostredkovanej mykotickým cytochrómom P‑450, základného kroku v biosyntéze ergosterolu húb. Akumulácia 14‑alfa‑metylsterolov súvisí s následnou stratou ergosterolu v bunkovej membráne húb a môže byť zodpovedná za antimykotický účinok flukonazolu. Ukázalo sa, že flukonazol je špecifickejší voči enzýmom mykotického cytochrómu P‑450 než voči rôznym enzýmovým systémom cytochrómu P‑450 u cicavcov.


Bolo preukázané, že flukonazol v dávke 50 mg denne podávaný počas 28 dní neovplyvňuje plazmatické koncentrácie testosterónu u mužov ani koncentrácie steroidných hormónov u žien vo fertilnom veku. Flukonazol v dávke 200 mg až 400 mg denne nemá klinicky významný účinok na hladiny endogénnych steroidov alebo na hormonálnu odpoveď po stimulácii ACTH u zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia. Interakčné štúdie s fenazónom (antipyrínom) naznačujú, že ani jedna, ani viac dávok 50 mg flukonazolu nemá vplyv na jeho metabolizmus.


Citlivosť in vitro:

Flukonazol prejavuje in vitro antimykotický účinok voči klinicky najčastejším druhom Candida (vrátane C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis). C. glabrata preukazuje široký rozsah citlivosti, zatiaľ čo C. krusei je na flukonazol rezistentná.


Flukonazol je in vitro účinný tiež voči Cryptococcus neoformans a Cryptococcus gattii, ako aj endemickým plesniam Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum a Paracoccidioides brasiliensis.


Vzťah farmakokinetiky/farmakodynamiky

V štúdiách na zvieratách sa preukázala súvislosť medzi hodnotami minimálnej inhibičnej koncentrácie (minimum inhibitory concentration, MIC) a účinnosťou voči experimentálnym mykózam spôsobeným Candida spp. V klinických štúdiách sa preukázala takmer lineárna závislosť 1:1 medzi AUC a dávkou flukonazolu. Existuje tiež priama, hoci nedokonalá závislosť medzi AUC alebo dávkou a úspešnou klinickou odpoveďou na liečbu ústnej kandidózy a v menšej miere na liečbu kandidémie. Podobne je vyliečenie menej pravdepodobné pri infekciách, ktoré vyvolali kmene s vyššou MIC flukonazolu.


Mechanizmy rezistencie

Candida spp si vyvinuli voči azolovým antimykotikám celý rad mechanizmov rezistencie. O kmeňoch húb, pri ktorých sa vyvinul jeden alebo viac týchto mechanizmov rezistencie, je známe, že vykazujú vysoké minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) voči flukonazolu, čo nepriaznivo ovplyvňuje účinnosť in vivo a v klinických podmienkach.


Boli hlásené prípady superinfekcie inými druhmi Candida než C. albicans, ktoré často nie sú primárne citlivé na flukonazol (napr. Candida krusei). Takéto prípady si môžu vyžadovať alternatívnu antimykotickú liečbu.


Hraničné hodnoty (podľa EUCAST)

Na základe analýz farmakokinetických/farmakodynamických (PK/PD) údajov, citlivosti in vitro a klinickej odpovede stanovil Európsky výbor pre stanovenie antimikrobiálnej citlivosti – podvýbor pre testovanie citlivosti na antimykotiká (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing – subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing, EUCAST‑AFST) hraničné hodnoty MIC flukonazolu pre jednotlivé druhy Candida (Dokument EUCAST so zdôvodnením pre flukonazol (2007) – verzia 2). Tieto boli rozdelené na hraničné hodnoty nesúvisiace s druhmi, ktoré boli stanovené predovšetkým na základe PK/PD údajov a sú nezávislé od distribúcie MIC pre konkrétne druhy; a na hraničné hodnoty súvisiace s druhmi pre tie druhy, ktoré najčastejšie vyvolávajú infekcie u ľudí. Tieto hraničné hodnoty sa nachádzajú v nižšie uvedenej tabuľke:


Antimykotikum

Hraničné hodnoty súvisiace s druhmi (C≤/R>)

Hraničné hodnoty nesúvisiace s druhmiA
C≤/R>


Candida
albicans

Candida
glabrata

Candida
krusei

Candida
parapsilosis

Candida
tropicalis


flukonazol

2/4

ND

--

2/4

2/4

2/4

C = Citlivé, R = Rezistentné

A = Hraničné hodnoty nesúvisiace s druhmi boli stanovené najmä na základe PK/PD údajov a nie sú závislé od distribúcie MIC pre špecifické druhy. Určené sú na používanie iba pre organizmy, ktoré nemajú konkrétne hraničné hodnoty MIC.

-- = Testovanie citlivosti sa neodporúča, pretože tento druh nie je vhodný na liečbu týmto liekom.
ND = Nie je dostatok dôkazov, že tento druh je vhodný na liečbu týmto liekom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetické vlastnosti flukonazolu po intravenóznom alebo po perorálnom podaní sú podobné.


Absorpcia

Perorálne podaný flukonazol sa dobre vstrebáva, plazmatické hladiny (a systémová biologická dostupnosť) dosahujú viac ako 90 % hladín po intravenóznej aplikácii. Absorpcia perorálne podaného flukonazolu nie je ovplyvnená súbežným príjmom jedla. Maximálne plazmatické koncentrácie pri podaní nalačno sa dosahujú 0,5 – 1,5 hodiny po podaní. Plazmatické koncentrácie sú úmerné podanej dávke. Deväťdesiat percent hladiny v rovnovážnom stave sa pri opakovanom podávaní jednej dávky denne dosiahne na 4. ‑ 5. deň. Podaním nasycovacej dávky (1. deň liečby) vo výške dvojnásobku bežnej dennej dávky sa 90 % hladiny v rovnovážnom stave dosiahne už na 2. deň liečby.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem lieku sa približuje celkovému objemu telesnej vody. Väzba na plazmatické proteíny je nízka (11 ‑ 12 %).


Flukonazol dobre preniká do všetkých skúmaných telesných tekutín. Hladiny flukonazolu v slinách a v spúte sú podobné plazmatickým hladinám. Hladiny flukonazolu v mozgovomiechovom moku u pacientov s mykotickou meningitídou predstavujú približne 80 % príslušných plazmatických hladín.


Vysoké koncentrácie flukonazolu v koži, vyššie než koncentrácie v sére, sa dosahujú v stratum corneum, epidermis‑dermis a vo vylučovanom pote. Flukonazol sa akumuluje v stratum corneum. Pri dávke 50 mg raz denne bola koncentrácia flukonazolu po 12 dňoch 73 g/g tkaniva a ešte 7 dní po ukončení liečby bola koncentrácia flukonazolu stále 5,8 g/g tkaniva. Pri dávke 150 mg raz týždenne bola koncentrácia flukonazolu v stratum corneum na 7. deň 23,4 g/g tkaniva a 7 dní po druhej dávke bola koncentrácia flukonazolu stále 7,1 g/g tkaniva.


Koncentrácia flukonazolu v nechtoch po štyroch mesiacoch užívania dávky 150 mg raz týždenne bola 4,05 g/g v zdravých nechtoch a 1,8 g/g v postihnutých nechtoch; pričom prítomnosť flukonazolu vo vzorkách nechtov bolo možné odmerať ešte 6 mesiacov po ukončení liečby.


Biotransformácia

Flukonazol sa metabolizuje iba v malej miere. Z jednej rádioaktívnej dávky sa len 11 % vylúči v zmenenej forme močom. Flukonazol je selektívny inhibítor izozýmov CYP2C9 a CYP3A4 (pozri časť 4.5). Flukonazol je aj inhibítor izozýmu CYP2C19.


Eliminácia

Polčas eliminácie flukonazolu z plazmy je približne 30 hodín. Hlavná cesta vylučovania je obličkami, pričom približne 80 % podanej dávky sa vylučuje do moču v nezmenenej forme. Klírens flukonazolu je priamo úmerný klírensu kreatinínu. Cirkulujúce metabolity sa nepreukázali.


Dlhý polčas eliminácie z plazmy odôvodňuje liečbu jednorazovou dávkou v prípade vaginálnej kandidózy a dávkovanie raz denne a raz týždenne pri ostatných indikáciách.


Farmakokinetika pri poruche funkcie obličiek

U pacientov so závažnou renálnou insufucienciou (GFR < 20 ml/min) sa biologický polčas zvýšil z 30 na 98 hodín. V dôsledku toho je potrebné zníženie dávky. Flukonazol sa odstraňuje hemodialýzou a do menšej miery peritoneálnou dialýzou. Po troch hodinách hemodialýzy sa z krvi vylúči približne 50 % flukonazolu.


Farmakokinetika u detí

Farmakokinetické údaje boli vyhodnotené u 113 pediatrických pacientov z 5 štúdií; 2 štúdií s jednorazovou dávkou, 2 štúdií s opakovanými dávkami a jednej štúdie s predčasne narodenými novorodencami. Údaje z jednej štúdie sa nedali interpretovať vzhľadom na zmeny v zložení lieku počas štúdie. Ďalšie údaje sa získali zo štúdie, kde sa podával liek z humanitárnych dôvodov (“compassionate use”).


Po podaní 2 ‑ 8 mg/kg flukonazolu deťom vo veku 9 mesiacov až 15 rokov sa zistila AUC asi 38 µg.h/ml na každú 1 mg/kg dávku. Priemerný plazmatický eliminačný polčas flukonazolu kolísal medzi 15 a 18 hodinami a distribučný objem bol po opakovaných dávkach približne 880 ml/kg. Po jednorazovej dávke sa zistil vyšší eliminačný polčas flukonazolu, a to približne 24 hodín. To je porovnateľné s plazmatickým eliminačným polčasom flukonazolu po jednorazovom podaní 3 mg/kg i.v. deťom vo veku 11 dní až 11 mesiacov. Distribučný objem v tejto vekovej skupine bol asi 950 ml/kg.


Skúsenosti s flukonazolom u novorodencov sú limitované na farmakokinetické štúdie u predčasne narodených novorodencov. Priemerný vek pri podaní prvej dávky u 12 predčasne narodených novorodencov s priemerným gestačným vekom okolo 28 týždňov bol 24 hodín (v rozsahu 9 ‑ 36 hodín) a priemerná pôrodná hmotnosť bola 0,9 kg (v rozsahu 0,75 – 1,10 kg). Liečbu dokončilo 7 pacientov; pacientom sa každých 72 hodín podávalo maximálne 5 intravenóznych infúzií v dávke 6 mg/kg. Priemerný polčas (v hodinách) bol prvý deň 74 (v rozmedzí 44 – 185), ktorý postupne klesal na priemerný polčas 53 (v rozmedzí 30 ‑ 131) na siedmy deň a na 47 (v rozmedzí 27 – 68) na 13. deň. Plocha pod krivkou (g.h/ml) bola 1. deň 271 (v rozmedzí 173 ‑ 385), pričom postupne narastala a na 7. deň bola jej priemerná hodnota 490 (v rozmedzí 292 ‑ 734) a na 13. deň poklesla na priemernú hodnotu 360 (v rozmedzí 167 – 566). Distribučný objem (ml/kg) bol 1. deň 1 183 (v rozmedzí 1 070 ‑ 1 470) a postupne narastal na priemernú hodnotu 1 184 (v rozmedzí 510 ‑ 2 130) na 7. deň a 1 328 (v rozmedzí 1 040 – 1 680) na 13. deň.


Farmakokinetika u starších osôb

Farmakokinetická štúdia bola vykonaná u 22 jedincov vo veku 65 rokov alebo starších, ktorí dostali jednorazovú perorálnu dávku 50 mg flukonazolu. Desať z týchto pacientov dostávalo súbežne diuretiká. Hodnota Cmax 1,54 g/ml sa dosiahla 1,3 hodiny po podaní. Priemerná hodnota AUC bola 76,4 ± 20,3 gh/ml a priemerný terminálny polčas bol 46,2 hodín. Tieto hodnoty farmakokinetických parametrov sú vyššie než analogické hodnoty hlásené u zdravých mladých dobrovoľníkov mužského pohlavia. Súbežné podávanie diuretík nezmenilo významne AUC alebo Cmax. Okrem toho klírens kreatinínu (74 ml/min), percento lieku izolovaného v moči v nezmenenej podobe (0 ‑ 24 h, 22 %) a odhadovaná hodnota renálneho klírensu flukonazolu (0,124 ml/min/kg) u starších osôb boli všeobecne nižšie než hodnoty u mladších dobrovoľníkov. Zdá sa teda, že zmena v hladinách flukonazolu u starších osôb súvisí so zníženou funkciou obličiek u tejto skupiny.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Účinky v predklinických štúdiách sa pozorovali iba pri expozíciách považovaných za dostatočne prevyšujúce maximálnu expozíciu u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie.


Karcinogenéza

U myší a potkanov, ktoré boli liečené perorálne počas 24 mesiacov dávkami 2,5 mg/kg/deň, 5 mg/kg/deň alebo 10 mg/kg/deň (približne 2 ‑ 7‑krát vyššími než je odporúčaná dávka u ľudí), nebol dokázaný žiadny karcinogénny účinok flukonazolu. U samcov potkana, ktoré boli liečené dávkami 5 mg/kg/deň a 10 mg/kg/deň, bola zaznamenaná zvýšená incidencia hepatocelulárnych adenómov.


Mutagenéza

Flukonazol, s metabolickou aktiváciou alebo bez nej, bol negatívny pri testoch mutagenicity v 4 kmeňoch Salmonella typhimurium, a v systéme L5178Y lymfómu u myší. Cytogenetické štúdie in vivo (bunky myšacej kostnej drene po perorálnom podaní flukonazolu) a in vitro (ľudské lymfocyty vystavené účinku flukonazolu v dávke 1 000 μg/ml) nepreukázali žiadny dôkaz chromozomálnych mutácií.


Reprodukčná toxicita

Flukonazol podávaný perorálne v denných dávkach 5 mg/kg, 10 mg/kg alebo 20 mg/kg alebo intravenózne v dávkach 5 mg/kg, 25 mg/kg alebo 75 mg/kg neovplyvnil fertilitu samcov ani samíc u potkanov.


Pri dávkach 5 alebo 10 mg/kg sa nepozorovali žiadne účinky na plod; nárast výskytu anatomických variácií plodu (nadpočetné rebrá, dilatácia obličkovej panvičky) a oneskorená osifikácia sa pozorovali pri dávkach 25 a 50 mg/kg a vyšších. Pri dávkach v rozsahu od 80 mg/kg po 320 mg/kg sa zvýšila úmrtnosť plodov potkanov a fetálne abnormality zahŕňali zvlnené rebrá, rázštep podnebia a abnormálnu kraniofaciálnu osifikáciu.

Pri perorálnej dávke 20 mg/kg bol začiatok pôrodu mierne oneskorený a pri intravenóznej aplikácii 20 mg/kg a 40 mg/kg bola u niekoľkých samíc pozorovaná dystokia (sťažený pôrod) a protrahovaný pôrod. Tieto poruchy boli spojené s miernym zvýšením počtu mŕtvonarodených mláďat a znížením neonatálneho prežitia pri týchto dávkach. Ovplyvnenie pôrodu súvisí s druhovo‑špecifickým účinkom vysokých dávok flukonazolu znižujúcim estrogén. U žien liečených flukonazolom sa takáto hormonálna zmena nezistila (pozri časť 5.1).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


sacharóza

koloidný oxid kremičitý bezvodý

oxid titaničitý (E171)

xantán guma (E 415)

nátriumcitrát

bezvodá kyselina citrónová

nátriumbenzoát

prírodná pomarančová príchuť (obsahujúca pomaračový olej a maltodextrín)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti prášku na perorálnu suspenziu je 24 mesiacov.

Čas použiteľnosti rekonštituovanej suspenzie je 28 dní.

Rekonštituovaná suspenzia: Uchovávajte pri teplote do 30 °C, neuchovávajte v mrazničke.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Prášok na perorálnu suspenziu 10 mg/ml a 40 mg/ml.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Fľašku udržiavajte dôkladne uzatvorenú.

Podmienky na uchovávanie rekonštituovaného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


60 ml alebo 175 ml fľaška z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) buď s plastovým uzáverom s detskou poistkou alebo s hliníkovým uzáverom so závitom obsahujúca biely až takmer biely prášok na perorálnu suspenziu, z ktorého sa po rekonštitúcii vytvorí biela až takmer biela suspenzia s pomarančovou príchuťou.


DIFLUCAN P.O.S. 10 mg/ml prášok na perorálnu suspenziu:

60 ml fľaška obsahuje 24,4 g prášku na perorálnu suspenziu. Objem suspenzie po rekonštitúcii je 35 ml.

175 ml fľaška obsahuje 67,1 g prášku na perorálnu suspenziu. Objem suspenzie po rekonštitúcii je 100 ml.


DIFLUCAN P.O.S. 40 mg/ml prášok na perorálnu suspenziu:

60 ml fľaška obsahuje 24,4 g prášku na perorálnu suspenziu. Objem suspenzie po rekonštitúcii je 35 ml.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


5 ml odmerná lyžička a/alebo 5 ml kalibrovaná injekčná striekačka s tlakovým nadstavcom na fľašku sa môže tiež dodávať spolu so 60 ml fľaškou.


Odmerná nádobka sa dodáva spolu so 175 ml fľaškou.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Návod na rekonštitúciu:

Rekonštituovaná suspenzia vytvorí po rekonštitúcii bielu až takmer bielu suspenziu s pomarančovou príchuťou.


Prášok na perorálnu suspenziu 10 mg/ml alebo 40 mg/ml v 60 ml fľaške: 35 ml suspenzie po rekonštitúcii:


 1. Poklepte po fľaške, aby sa prášok uvoľnil.

 2. Pridajte malé množstvo nesýtenej vody a poriadne pretrepte. Vodu pridajte až po rysku () na fľaške (čo zodpovedá celkovo pridaniu požadovaných 24 ml vody).

 3. Dobre pretrepte 1 až 2 minúty, aby ste získali homogénnu suspenziu.

 4. Po rekonštitúcii bude k dispozícii použiteľný objem 35 ml.

 5. Napíšte dátum exspirácie rekonštituovanej suspenzie na štítok na fľaške (čas použiteľnosti rekonštituovanej suspenzie je 28 dní).


Prášok na perorálnu suspenziu 10 mg/ml v 175 ml fľaške: 100 ml suspenzie po rekonštitúcii:


 1. Poklepte po fľaške, aby sa prášok uvoľnil.

 2. Pridajte malé množstvo nesýtenej vody a poriadne pretrepte. Vodu pridajte až po rysku () na fľaške (čo zodpovedá celkovo pridaniu požadovaných 66 ml vody).

 3. Dobre pretrepte 1 až 2 minúty, aby ste získali homogénnu suspenziu.

 4. Po rekonštitúcii bude k dispozícii použiteľný objem 100 ml.

 5. Napíšte dátum exspirácie rekonštituovanej suspenzie na štítok na fľaške (čas použiteľnosti rekonštituovanej suspenzie je 28 dní).


Návod na použitie:

Uzatvorenú fľašku s rekonštituovanou suspenziou pred každým použitím pretrepte.


Návod na použitie injekčnej striekačky u detí:

Pripravenú suspenziu dobre pretrepte.

 1. Otvorte fľašku (bezpečnostný uzáver).

 2. Vložte nadstavec pripevnený na injekčnú striekačku do hrdla fľašky (1, 2 – pozri obrázok 1).

 3. Obráťte fľašku so striekačkou hore dnom a do striekačky natiahnite také množstvo suspenzie, aké vám predpísal lekár (obrázok 2). Dieliky na striekačke sú vyjadrené v mililitroch.

Maximálna denná dávka pre dospelých sa u detí nesmie prekročiť (pozri časť 4.2).

 1. Injekčnú striekačku oddeľte od fľašky.

 2. Mladším deťom sa liek môže podať zo striekačky priamo do úst. Dieťa má počas podávania ostať vzpriamené. Nasmerujte striekačku na vnútornú stranu líca; suspenziu pomaly vytlačte do úst dieťaťa (obrázok 3). U starších detí sa suspenzia môže vytlačiť na lyžičku a dieťa ju môže vypiť.

 3. Injekčnú striekačku po použití opláchnite.

 4. Fľašku uzavrite bezpečnostným uzáverom; nadstavec ostane na hrdle fľašky.Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

Zvyšok suspenzie sa má znehodnotiť 28 dní po rekonštitúcii.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)


DIFLUCAN P.O.S. 10 mg/ml: 26/0256/96-S

DIFLUCAN P.O.S. 40 mg/ml: 26/0142/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 19. marca 1996

Dátum posledného predĺženia registrácie: 26. apríla 2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


04/2015


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránkeŠtátneho ústavu pre kontrolu liečiv Slovenskej republiky www.sukl.sk.


20

DIFLUCAN P.O.S. 40 mg/ml