+ ipil.sk

DIMENIUM 50 mikrogramov/250 mikrogramov/dávkaPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/08205


Písomná informácia pre používateľa


DIMENIUM 50 mikrogramov/250 mikrogramov/dávka

DIMENIUM 50 mikrogramov/500 mikrogramov/dávka


dávkovaný inhalačný prášok

salmeterol/flutikazónpropionát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je DIMENIUM a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete DIMENIUM

3. Ako používať DIMENIUM

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať DIMENIUM

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje DIMENIUM a na čo sa používa


DIMENIUM obsahuje dve liečivá, salmeterol a flutikazónpropionát:


Salmeterol je dlhodobo pôsobiace bronchodilatancium. Bronchodilatanciá pomáhajú udržiavať dýchacie cesty v pľúcach otvorené. Tým uľahčujú prúdenie vzduchu do pľúc a z pľúc. Účinky trvajú najmenej 12 hodín.


Flutikazónpropionát je kortikosteroid, ktorý znižuje opuch a podráždenie v pľúcach.


Lekár vám predpísal tento liek, pretože pomáha zabrániť dýchacím problémom ako sú:


 • Astma

 • Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). DIMENIUM v dávke 50/500 mikrogramov znižuje počet vzplanutí príznakov CHOCHP.


DIMENIUM musíte používať každý deň podľa pokynov vášho lekára.

Tým sa zaistí jeho správne účinkovanie pri kontrole astmy alebo CHOCHP.


DIMENIUM pomáha zastaviť vznik dýchavičnosti a piskotu. Neúčinkuje v čase, keď dýchavičnosť alebo piskot už máte. V takom prípade musíte použiť rýchlo pôsobiaci „záchranný“ liek, napríklad salbutamol.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete DIMENIUM


Nepoužívajte DIMENIUM, ak:

Ste alergický na salmeterolxinafoát, flutikazónpropionát alebo na ďalšiu zložku

monohydrát laktózy (typ cukru).


Upozornenia a opatrenia

Váš lekár bude dohliadať na vašu liečbu pozornejšie, ak máte ochorenia, ako sú:


 • srdcové ochorenie zahŕňajúce nepravidelný alebo rýchly tlkot srdca

 • zvýšená činnosť štítnej žľazy

 • vysoký krvný tlak

 • cukrovka (DIMENIUM môže zvýšiť hladinu cukru v krvi)

 • nízka hladina draslíka v krvi

 • tuberkulóza (TB) v súčasnosti alebo v minulosti


Ak ste niekedy mali alebo v súčasnosti máte niektoré z týchto ochorení, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako použijete DIMENIUM.


Ak počas používania DIMENIA cítite, že začínate mať dýchavičnosť alebo piskot, pokračujte v používaní DIMENIA, ale hneď ako to bude možné, vyhľadajte lekára, pretože môžete potrebovať ďalšiu liečbu.

Ak už je vaša astma dobre kontrolovaná, váš lekár môže zvážiť, že je vhodné postupne znížiť dávku DIMENIA.


Iné lieky a DIMENIUM


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím,svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to liekov na astmu. Je to preto, že nie je vhodné užívať DIMENIUM s niektorými liekmi.


Predtým ako začnete používať DIMENIUM, povedzte svojmu lekárovi, ak užívate nasledovné lieky:


Betablokátory (ako je atenolol, propranolol, sotalol). Betablokátory sa najčastejšie používajú na liečbu vysokého krvného tlaku alebo iných ochorení srdca.


Protivírusové a protiplesňové lieky (ako je ritonavir, ketokonazol a itrakonazol). Niektoré z týchto liekov môžu zvýšiť množstvo salmeterolu alebo flutikazónpropionátu vo vašom tele. To môže zvýšiť riziko vzniku vedľajších účinkov spojených s DIMENIOM, vrátane nepravidelného tlkotu srdca, alebo môžu vedľajšie účinky zhoršiť.


Kortikosteroidy (užité ústami alebo injekcie). Ak ste takéto lieky užívali v poslednom čase, môže to zvýšiť riziko, že liek bude mať vplyv na funkciu vašich nadobličiek.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárompredtým, ako začnete užívať tento liek.

Váš lekár rozhodne, či môžete DIMENIUM užívať počas tohto obdobia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že DIMENIUM bude mať vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


DIMENIUM obsahuje laktózu (typ cukru).

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako používať DIMENIUM


Vždy používajte tento liek každý deň, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste ho prestali užívať.

Vždy používajte DIMENIUM presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára. Po použití vypláchnite ústa vodou a vypľujte ju.


Použitie u dospelých s astmou

DIMENIUM 50 mikrogramov/250 mikrogramov/dávka:

Jedna inhalácia dvakrát denne


Alebo


DIMENIUM 50 mikrogramov/500 mikrogramov/dávka:

Jedna inhalácia dvakrát denne


Použitie u dospelých s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP)

DIMENIUM 50 mikrogramov/500 mikrogramov/dávka:

Jedna inhalácia dvakrát denne


Použitie u detí a dospievajúcich

DIMENIUM sa nemá používať u detí a dospievajúcich.


Vaše príznaky možno budete mať pod dostatočnou kontrolou pri používaní DIMENIA dvakrát denne. V takomto prípade sa váš lekár môže rozhodnúť znížiť vašu dávku na jedenkrát denne. Dávka sa môže zmeniť na:

 • jedenkrát večer - ak máte príznaky v nočnom čase

 • jedenkrát ráno - ak máte príznaky počas dňa.

Je veľmi dôležité, aby ste sa riadili pokynmi svojho lekára ohľadom toho, koľko inhalácií máte užívať a ako často máte užívať váš liek.


Ak používate DIMENIUM na astmu, váš lekár bude pravidelne kontrolovať vaše príznaky.


Ak sa vaša astma alebo dýchanie zhorší, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Možno zistíte, že máte častejšie piskot, pocit tiesne na hrudníku alebo že potrebujete častejšie používať váš rýchlo pôsobiaci “záchranný” liek. Ak dôjde k niečomu takému, stále pokračujte v používaní DIMENIA, ale nezvyšujte svojvoľne počet užívaných inhalácií. Možno sa vaše pľúcne ochorenie zhoršuje a môžete vážnejšie ochorieť. Navštívte svojho lekára, pretože môžete potrebovať ďalšiu liečbu.


Pokyny na používanie


Váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik vám musí ukázať ako používať váš inhalátor (Elpenhaler).Občas skontrolujú, ako ho používate. Nesprávne používanie DIMENIA alebo inak, ako je predpísané, môže znamenať, že nebude správne liečiť vašu astmu alebo CHOCHP .


Pokyny na používanie a zaobchádzanie s Elpenhalerom


Nasledovné pokyny sú pre pacienta na správnu inhaláciu dvoch liečiv balených v dvoch blistroch jednodávkových stripov (stripy s dvoma blistrami), ktoré sa uchovávajú pri inhalátore Elpenhaler.


Opis


Elpenhaler je zariadenie určené na inhaláciu dvoch liečiv v rovnakom čase, ktoré sú vo forme prášku. Tieto dva lieky vytvárajú jednu liečebnú kombináciu. Každé liečivo je balené samostatne v jednom z dvoch blistrov špeciálne navrhnutého stripu s dvoma blistrami.

Strip s dvoma blistrami obsahuje jednu (1) dávku liečebnej kombinácie:


moRokSi50eSLqjaeMJzmbRgErG3CILlOZFY24FvLSROxr+5dtuOVfXsuQnI3rWs8t0+quSdgx8v/xcQONfXk6nWDQdzeaqBgU1HV+OWMNRYWy5rlTDSUyTzmqRXidptq05Ii0dPfFldz7J6pFSJpk4qAvwt8R5ZFvYOkF3SwyOPbVnJ9bgeqheJ7bRfek8yOYGb16aVbf+ZezyjXNcNreCFXMJpbrkxAioSe+0rPjCwTpjNx91z1wNJMh4rcjIzreF0ffM4fatJ8nT9619/muyBlHC/OvLIIyc/62rdtt49hnOJZmtp6C0dmZSu5z3veQ+4tlVJurU/z6UdmRe8rnSfboAtcqpzCDr/G2GaUavrhmVLOM0tN9YLxBgYGFhC3NVdr6JFWhJ19Rip1rbbsb4IsIG0lVaQaphV5/unP/3pLbmj1xbbQUQk52e0mqjyhp9dX7BV3u/qsSG5tpBWdXrq1MGy5TZoLnNdGtdVKlm2hNOyJap6gRgDA5uOrlSSnh8tEslje6SYFiTb0lfTQYHELli8PDJL3HiTECHGozQEhbM6JNCbiGM7Dvs1Ki1RpQtBQMM1r3nNpee1BouUU3qW+dwTS0vzbklSWYcWKISt1NCKclsH1OWl6hJOLTezDPKogRhXu9rVtq0CMjCwqeha3HMTZy1PkTw+j2tZ2lrlkA6hoX7WgmRSEu2Wc4gSY/22tERbZJjRlXPX49OAAwc5S1YJdmlZvnNyijq/Cx73rOLMy1L7d47EeVXPnHVDDefuLeGUaC2HlYEYAwMDHeJOr5DUZ3sL76ZvdiaLcVvqt6l/M0GFzgk5Q9T80An5RerIIBusYsLSMwTddpDkh0duJjTn4Dnpj06dJIIh+qqVaKqHVSYn7SP7r3dOL3/4srrzetbV4t4JDmWQx8DAfkOTuHXB6+UYqV4mfDZviI/x1S0wrUp/pJAlLmISD+/o2YbbQ6zIK0oZaa0DItbIA+G+RJ3Us520EW8V2vipT31qSvjCoIDGrodGy/1vp0hvkZbF3pNuWtfSOkbsNknNumGQ9cDA6mgSd9Wme5OQ7tPfu1pLlbCTzDyO9I+EnOspkfVx7Gc+85kppJ21IDOaE2mFnCUOEj1Yn20xQIe60Fypn8GDfRD6wVrDcW5eYFl7e5OTKc3kHMSIphwY2CzMWtzV00HwWbc0U6lCiFrOvYm8miKVbUgcBpJ4bJYBaWOZJzmdfPLJ04TmxS9+8W1WeG/i0vpMVws5m/HwXOc619b1ODlqPpSWb3VFa/KyR7xzmLPIW8flILcpK+BUOWmnS5fVpaoOFnrLk5E8iVzLZMnjZb3rsjzZXNQqE8Fk79vJOT0c7H7fbbTtoViOba/QJG5JAfhjSQJXbnCCT0KuJKZVqKXrgOAiDbzjIkZC9RNOOGFx7LHHbskuuPaRXpY8I2jfnvvtb397SqHppF7WCdlSrm3MZdOAS5pxDOSNxwqyTKaEdUJRdzvqXuYx0pqkXJWwxRxZZ3leD23OicpNgBPku126rC5VVUFZYCcJj+aWJ6M8ysJISKzL8mSV/LI+F4NYds4qdS7r9x4OdrTtoViOba/QJG7ILIk680Tr+eF7nZAU6t25LmXLUwULmOOufe1rT8cSqEGOkiOPPHIiU71NOJZAHW4CrGRguyBi9Gp+wMgnLAlEyDyJ1rkW26JkI0EzMFC+62WaC0Ri5zvn9+STnQTqzGFu8jL3p4eOKW3zSWdTsGzpMgiTH3dvOSiXqoIoXdaLba985Sun/W9961sn/3MsY2S8N77xjZM1nceKueXJaJv1529jL5Yny6XCcokt+qBGt/YCnzI3d6JF3LW+7HcGLQa81nJvy5YKI6c5beD663JqIssQB3Pps9a1HW5083Hn4zcEBcnxSi8Ird4kZl5athJK6tt5bl3Vne3HH3/8VjRgrpzz8Y9/fPI2ITl9ugaSNhPixYUQYodkASHv5OA2bzfRlGba06r2BiXgh38y5WjJ8q71br4Wjqmj/zJLOdGa6Jwj7brdJwmIy75R0tkLtAbsvUBdxsrE9D1r3KWqmDepy3q5pNSDHvSgyX3RAC1+wK0lwFZZnqxiL5Ynq0uFaQW3olvTAyxJ3HNWiWqt9WW/853ray33tmypMH6jfG4tpyayDHEwlz5rXdvhRpO4IQY6y5Vw0pMjfYfTVXAqrOSPBmmRJnFnmHaddKsTlLQBK5wfmmHerDqCJQJB006sCqxtV+7hGrA2qIcfyfnOd75p5OQcojEJ8OEcrTduBEZpysI9UQvcidCUT1rpYVdBSkhVA0/ZoxK8Tz1KVC4aoefNXhHnXtW7bOmyuixW3mu5VFVd1iuXlOLe4f/MfYIB0FoCzDL8X9XlyaiLNvK/w2I2hWm9/ysOxfJkvT6p0a0AUuJJ02toRa8ui2qt9dUlwnrLve10qbDW77B1TeBgLX02d38dLjRrJFIxJ+dSLpFcMgCHffwDdBXsTcz1JvdaRCUgV3RtiJs2nXjiidNKNrjwAbV1NW5fbCPXNmTHP5L0rde61rWmfwK6Oeed+9zn3iJASJsfKkTIaIt/OD+Gk046acqX8rnPfW6aPGJwwILnhdXj5KryUgu9CUzOwwI4+uijJysLQubRKweulKuoU72UsnwC2BSNW+tu2dJlPI7nsli5NFYuFcWPNZfXyiWlHvnIR04WK4/ioLUEGJhbnkyrn0EAAhd7sTxZXSqMfgLc5wS4CSYl+V2g0WNp1uhVUbcjbea11Ppq+xncWsu9taJt81qZC8vrz0jbXhn238Fa+gyJp3d/HS40iTu9PFqPw0m0kElagBWtCTwHgbRW6nEAS5kfBoMCboHHHHPM9M8Dauy+1H2xmH2Mw2o56qijpkdNbqzaLpGTmJAz51IX0guRlRAEN5CDg+3nB0l9TKQyMpPZEJ9z5BtuTBeCcILTG/9sZzvblgslNww3H4MAFgXlae1Ud0u252Tvbi3/UyrmLPy6jJXLYlXUJbdyea26pFTu43NrObS55cmoq/UovRfLkxmFap/0yKYuDJHRq04G1+3AAa5XH8j295Z760XbtsBvofZ5qwxwsJc+691fhwuzaV3TbU8CyShJCFU5oefdUK1MjtftTumh5ty2LB4ZISsmUCDOdNvLSU/KsS18h9A4FmsCqwOLOVPE2pZETsCmhwoTQFi5vCB4F2UwVwjtw3LiZsGiBzx6Aawqn0JoL4+gWGQ8ovEoi1UEyfNIjCVB2D5PBlqUlbTtaydWdxp1OXDwsV+WJ1uGZUuMYWGvirnl3lbFpkfadi3uukCBpK2OrfXXIu2UUfLdCUG9RdSO+S4hA1KtMhpDaJzLoxuPl0gfSfS0A0LmOxOMbIP0ID8kDSQVk1O1JIWWtGFukVwqDMKFmLlmBgivgX1eA/u0gq2LNvE4hTWO1c/gQ5vQ6plIwipCJ4PIHVjwT/eavEbKduUbPXHsK/tvYO+wH5YnW4aDucTYsuXeVsEmknWiS9w1+MRoQ0hC97k8pkXWvloh71rH1OX6kTyqYJEih2Bt60cNWaIDMyHJLD/EZ8pUJyR551iIEssXsqvyTcoxcxKNckS6QDo4SODp9cI2PVrMZIhMgsVtPnEsFt5pu/2B1MIjK9uZHXcC0oHBaM6UorhWpSwnK9ctH3cNuMjAkkOxVNk6LH+2LLijFVyzbgEhh7If1+F/tJ/QXSw45QuIATJim3lEepp2hWXonQHpIDtIOEYpQn5YLrjsIHHk2orUy7FOSKJ7MaFBeazgTpvQmSFsJjHTqyXbkMgJw1YgS8t3mrZDnOQQ1zWPd2e7eTLgBwrp4sWCpZ6eN1me/ZcLS1SvmxzgOJY+krQpgz5cR2u7BlxkYEnrx7vTQJOKdSCEZcEdNbhmlXN2i50G4oiD1Y+t+tfhf7Sf0CRurFckB3VcSJsbzMf5loUtqlVbIy8hHggNjZY69Nnmdec733maDDRFa/pNZ7ZBNDImHiU15AVeq0gidaKU77gHMgggsUC4WM0ufeZ+iIXttJmBR6ubz+lXDVEbVMR1UC7fs1+qy6ODgJa2HjpC0rY/JG3+N+sMAy4MUkhLfFmgBfpnK2CkBkTc/e53PyCcui6DloE2+Fln4AXvuIRRxqMe9ahpUhpjoBVsk23OIAyQwR2AibwMmKmoASFzx2e99drucpe7bAXiZJ/VAJNl18l8y7J+9H9qG2uQj/8j9nOuwUtux7e61a/ut138tloBLvU4fk/Znuyneiz9U/t4Lshm3dFN6wrZQFauyVit8OryV61VSTujFbVQtaJxwoeknPgjSIZAGjq+hp1bvhYserdY1VJLLw3emWzhJsGlj8FEq88bkR88wQ38Qzke+cbJQSdHGeQgZ4k8fdwZnCBi5BH6k++gpsFNLdvJW48DpryVtPXkqf2+bsiAC5CW+LJAC56qWgEjrYCIniVrcEYG2uDGlYEXT3ziE6eXHkWU2QrMqW3OIAyQwR2A7RnQUVEDQuaOz3pbgSetPkO628l1tsLSa12gtjGDfCyjBi+5vRfE5H7bxTGtAJd6XG1P9lM9lv21j+fuqXVHNzsg5KUEkKS9U6LIqMi0ONWoDTuHvNVtDTunAyU0Pht2vmq0Yh6T0ga+2RAyNxb1oF1zo0PCSjncOLQD+YNzkjhzIDPvClaP3i25n2uDvLFAmHTVXdHAEUlbqz1D2Kk//bUlbevoPWGsA2rARcWyQItekEMrIKKHHOy16mvgRcIye8E22eZsn9G4O8Wq57QCSur/vPYZ98dur7Oid3/VIB/hpL3BS3m9c/XZrmUBLh5XZcJWP61yn+zknloXNIkbuQCLTpLqyQ8tK7v1vUoTKRVIcE7uQdL8QyRZiQzCyrDzXpBP3aY+TT1vetObJq8O5Bjb4U1B3Q4i3Cw8RpF9EMsBi5uBrOYrqT7pWtW0EyJysNIypy7L9ykjJxgzD7oTt3r4gJRRPI4BBoln2QpAhxsZcNEKYuBa5gItegEjc4ER9cnL4IwaaJOBF62ykAfwta/BNhnYke3j/mDiHBjc0QuYsZ01IKQe36u3Xttcn+32OisyyCXbWIN8LJdtGby0rL7aLu5pjKoa4FKP47dBH9qe7KfW/YElv2qQzbpMGPfQJG4fwytp91z+5iIGewRb5QIflfWb1gLVmtH6Zp9udy2PkBroQxk46XMTc3Nbr5KHiyckyZqPgO83vvGNp8gyz/PYvPacvDSToRO5XJPufbpAsk0XwrSg04fcidmcIE7SltiZlEVyMtJuXZABI6v8CFqBFqsEjMwhgzMyQKUGXqz6I81H6FaASQZ3LAuYaQWE5PG9eoXXVsutbVr1Ok0f0EL2Y7axBvn0yl/Wv739NcBlWTnZT71jdxJks87oBuCkBTj3KL5MsqgaeCXZ9KRIyxWCw2q1LRKjiaLYJ0m26jREnPPJPAjSU8V3H8V4zDJBlfo00oZZ2jIhVk66em0StPKHWr5PDkpAmffE94xO1Q/cch0UMo2upI3LIcejzQ/8Fqcky2mnOBTX1guu2c/9eEpHNx93Je1VdNQql4g5n2kgIbmKjhYrliSEhZWt37SRkUnMOXlZ28MEBI+uPHpp7TqxCChf8jQUHaufaDgmK0ixaTBOXkda6HxPa6V6izgI+kTBdgYKJRwgadd+qqTtkwLaIdc2lyNlU7GfSeZQXFsvuGY/9+MpHbMh74keKec5vWPnPE9a+rfSiRKJ2jdEnb7fWq8Qu99zoMEqRa9H/8X3Gp3aVJQZPGPwDhocGhkWCJorhF4nAJNo89r87HcJ20hMX7SJ+pjR5+XgWPOO6MPtCkMZzETSLa5Hf3gGnIGBgc1B16tkVc8NUX2l545pySaVGCuBo02Zs8OAnHQtdF8uvACQPJQwTBqvjs0+iJS8CXwnwxtJrTLPeLa9tS0/p4Wdizd4jnIJ2iATiko9PglkH+QErf3DMUz8MGnDtULcDEYMBPsVh2q5sYGBUzK6FveyCceWBb5bt7Rqdaf/dyXwdLvLsHOt7+pCp5WKdQvJsbqJzvsQNtY40ZZarT3Cbj1B+FkLPgk7+yN9u6kHv3Ha74LHDkJKI7Uc5RFIm/SyEDbuXwYF7WfsdtmrgYH9jG6SiyTm9J6o+0SS/TIC70knWbbvElh6nhj6DYEpnxh1hxWt90nKJ1qsTFRivWPx4salO2DP3bFaekkiErbWcZ2wBOlNYii8E65GPqaerc6fA4aWNhGcWNoMNriQVW+XdcGyiLsa1ccTEf9TPCJYrzGXDBMsRMDTEBF1iWGJD2wiuhZ3oiVxVPJe5ufdQo/oq0WrLl0DX4xadMV2rd6WfJIpatlmzuueFj8nifQs7CwvJZCMhHStSMvwVck/vUeQCrC0aTNPDqy5iezjxOi6JZlaFnFXl43i2oz+4+kno+4EkglRbd4Lvg8MbCK6Ie9zaBFt60c0J6vM1VclhpQMkvQya5/eJxKqE36Z9jRzWGfdrUCjlm+4E4YSdtXoJXwDZ3Kw8PyUfmyba3QmaVsOBI2kgzSCJYvcg5ui/VIHjnVC73/ei17kGntRdyxYQC4Oz59bNmtgYL+jS9wtwp3zDumhRYC1jGXn1IlLt6cFbuZB9e8M3jGaEWJXTkkPll7ocdYhWbesYmAwT4uwc3DwXKUSBwCv2XOxTCFoyAtdHNJGIoHEPV9tfF3lgl7EHciovoz+q0uGtaLaWDoql81iuS2SRw0MbApmn7GXeYfkd63EzOLXI+1eWavWl3lPtDqdwIOUDSmX2LTO/WzwjgE91S3Rd633tLAla9vqSjl6hdQ85vmS9B1U7KPq7kcAEtkPDWUnXwrHE9Krhe75NQx/ndCLuAMZvXiPe9xj276McuwNSrls1sDApmHp5GTPok75QMLK3NISWEv/zfNbZdZj675Wm3KwkMTJeSDxZl5rjjOplQsLW4YEq+bcIuyUMozCrISdpFylkdzntdpmCI4wdgYWZBHS1fLZiUnO13OG+ilj3XJyj4i7gYFDi1mLu1qh1U1QSxdUgk5f6CSpnaA1KVot2STBPF7S1VfaY9WTIT/9vW2j7oTpngcyBF1JJM+tgTO1fTmRmaiDAJN6SCG0gXSUWNr4fBMUhOVt7vKsF1lo3TDIemDg0GJW425tr59bPt8tL4yduAsuq6s1kVdliTqJaTIpw8erR0YGvKSFDTIhVS5SXJ8g6mCSXiOtQTDlHcgZ4oag8RrBRxtvC/zWk7QzuMiQ+d36zw8MDJwyMSuVgJRL8t19c6ScrnxzZSd6JJRWtxOKGXbeIk6JWxe8PFeJRIu1+k5bp3JITbma19EbMFLnzzIth3LxiDFZFBNtkDYgfwRlMDGZVraJqwz1z6RUAwMDm4GVHYCrxQjmZBBJUG15rszWeYlKpjWpVJKy7coBJb1SUi5Jy7nq11rYmWdkVcJuSTfZZ1rZLB2Fux9ucKz8g6bNdyYmIWVelOHKMFy32Qf93goSGhgY2N9YGvI+p00nMVXrOcm2J73Mldsib7Xg6mbnACKhKYXYhtTb9e12wjKzIOoXnhkE53y706q33tovIpNMIX8gjVAPbn5Y2oB170xnmxkJvUZXDUoLvOrmAwMD+x9N4kZacC27lpxRkQS1zD97t3ps1YaTqGvddeBxctJzlE8kXK3rFmG3vFfS+6QXiFO/UzaRnvhm4+ZHWld0bCIhsbJJHAVhm1pWy7xq9a6ik58HBgY2C12LG9cz3OlEz8Ojntcrr0f+yyZC81yJVhc8UOWa9HLJ/CYSoVaqC/NmiLyv1qSjn7PcKofkwGFblEVIxQpBMzlKVCDEzXFa2ZC41rO+2WlpKzv5xMD3fHoYGBjYHHR/8RAGVqlRhikFgJ1Y1i0PkXp8LbNOhOa29K6oMof5QDKqEIIz4IbvJnNSO05Sz3a0NOzWBK3v+TKXOMmhsLI5nolHCJv24fYHmWdebgcQ5wVqPhMTZhGgYyIt83UPDAxsDprEreeCWe1EDfnuEcZO5ZBVvEtyvwSaiZwgZbbjJeLiuxKyUoiDkN4ZEnl182tZ2D2i9nOmkIWw0bEhbOph0hHCxsrH6v7iF784tQ8rm7LV7Q3ZT3e/TFProhJGf7LPaxgYGNgcNIkbcoFofHSX1IzUy6CSubSiaXmvYhXW41tasSSpJY07XaZDVb8GkrPWth4lLlWWkY8ir6f6dPfa5OBAe0hnSn4RPpsUivrY/sEPfnCqk21o2ZnfxJXsLd/VbcxbQkQlZbLNCEpTxbq488DAwGagSdwQIY/46QOdE3bpP13zeVTtVyyzwlOmqG55kmNatmnd1kRNlqePM8QJ2bU8QCpp1zb3XBOzfUgX9BcDnsSMex/1Qrif+tSnJuKGjPEgoa9c6EEvFsjXvsaa5p0nBNbd5J19HMM+ytU1kG3Ds2RgYLPQJG5Xl4EwIB4I0XwYafGmBwao0YIprbTklSTGHBQqQWvpus3JOOqHuHSRc5uk6KCyqqTjRGfd17L2qZPJW3RqVmkB5BVxbUw8SMhghwcJbeQJBn9t25huiC6txnkGBCG10Pdci5a4ibPYxnF8x7pnsGCNzIGBgc1AN+SdF9adEoA5P9xfyRsiS924+nFL6jnhZrrUGvHoOfU9NegMuOGzcokySWtlm5bnR0WdZKwDFX2BFUzwDOQKUR9xxBFbAwiWN2TKoEe70LGVZtxGWWb40z2RCUotdELffVpwlXcnIanD8tDQ+R9x7sDAwOagSdwQDJYij/WQhLmsnayUxDNYxc/IBhK5ckaNLFSP9vE/dfOUPCRmt5tPhPMsIycP6yRijYycQ4+w1aGxrrGssbDZh4fIRS960YlY9c+GzB2QIFSvjT5Ll0bzjvCif7HEeafvIG36X81bK9x2uPI89ZHDhM8cPzAwsDmYXeVdQgbmxtDroU78JaFnfmqQCxVkQIy+yBJZyiu50ICToFU/r7JGeoa4vecj3nLjSx3dQQgLmrUdIW7kDlaJ1/KFqCFaJkiVPLDAIWLboVcO52gpq01zHNcIyVPP1772ta3+8/rNHc55TkqSMRBL3tVihsY9MLBZaBK3Hg2gNWmo7AGJQCwtSSFd8VIHl3y1OJVLeuScqARbrerW8b0yapv1msF6TbLm+i584QtveaVArkgkHOcEIf2F9evgYw4RMxKyTUtZbZrj1a5JKEW+bYjYhRMYJCgba16rnM9Y/GjpujbabwMDA5uDJnFDTHorZERiWuISeM2GpxabrnT5HSwj5pygzFceU8/L94ok93odOcnIC40Z0jRTHwTJyjOQMPsM8oF80ZYd5LxOSVstW59yXhyP1ayvOYPA+973vkmC4TxXpqce3hkwlFGQrjgGF0MnjHORh4GBgc1Bk7jf/e53L65whStsWyIrV7rJsHBlj9Sy9c6oXiU1mKUlWVSpI98r6sRj+lxX98WUQCBA5A10Ytz0IGWsXANlsGxJtcq78g/Eq26t54jXqBRkZKP9oLcIVjTn6MqHvAJhf/3rX58se714OA9ivuQlL7nV77wbKo/vN/JNzgmAEYAzMLBZaBI3gSIf+tCHphW4nYDLyUOQFnBNfZrEXj1G0rOkR+Qtlzy/19wgdQKytkNPEKxUSBIZBAsbQjQEnbZg0UKkfIawlT2UQlxFXnmDduhBk9KN0o9Ei8Wsns0g8Pa3v32SRmiHfcP5l7nMZRZXucpVpvNJOMVTz2Uve9mp7ZA+9UjaTtLaZwMDA5uFrh83xPKqV71qIp+rXvWqi6OPPnpbgE2GvqdfckYiJnlL0kmISeAVaY1XmSR19JZFDdnRfqQPXPewrqkPq5r6uSaOQaoAEHC6JzoJmBOJrpyTA4I6tu3SA4fytcqxtiHsk046aSJs2qTcwrEE6uCDTb0MljwBYPlTHxOQHMugYg5x38HcfMDAwMD+RZO4IQ5IAcIjr8ZnPvOZiRywCrECmRzLiUqRUgXwPa1rrUVlmErcmfUvJzlbFnaGmUPUEBxthryRJfRDh0jRqlmEN5MypXeHbdNqlsQhY71IQEpG6ZNtVCNlcR6EDakjO0HYyB0JfL+PO+646VwsfQhdH23Kp51cV/qr12Cm7N+BgYHNQdcdEGkBEiEFKY/uEA1uaC95yUsmYuI7BI7cAHHoGtiKpEyfZXOF8JLARctFrwa+0C7ekTN4US+EiYXrObomQoYOEFrStMnsgUo/1GFe7tSP3eZ3LXoTcOlPzsDghCN10KYTTjhhStlKn9kfHHvUUUctrn71q0/tREdH/pCodSm0XK7Byc0acWpqV9s/MDCwOehGTio5QESQs2HWkBjE+dGPfnTSwgHbsTAhUCMYdYWT+PRj9oVlStnmxYaEIDHd7CBl6kePZhvlVcKVaJnsw6JluxOC1OFkoh4yWtWpgafOnJOwWthOPNawfa7Xujge8sZCPvHEE7dyk0jytIW5Agib71jYXJN9Zb4V9HbTtdovQClHmaTOBQypZGBgs9AkbslGsoSUIEeICEsbQoFQkSeQJiA3PmNdavEqJaQ3iV4myhXm5ZCIPUa5QgJ1MQTq1CqH3ExvCoEmkdY6tUjV3x0osn0Sosfq061HCfsYbKiX/nBw4HieSF7/+tdPoe5Gjmrp4yGCJMI23P7Yn5Z5DixGSbrepFC2ATlhK4E7yAwMDGwGuivgmHtDa1BfZbwdcFnDOsQvOVOOsg9LGUiSLd9s3g0ukURTFpGkUhOXqHk3J0kSNKjZCyVkLV8ta6UGPifRG2TDdq5JktSjBCKHvNnOIIVlTSIpBi8lIsqDlJkPOPbYY6ey8GYBLv5LPV4X9XCeg4J1pfcNyPmDlJTSHXEPMEz9gYE9QJO4IZPUnyEICFoChKiYwJTgJRcDVjJ7Hufpfuc7sCz1ZUlNi1hCdbLO85LItMbVrW2rxGabLZNj+K6UI+lZfq456bqOnKMbIOecfPLJ26QQBwn2M5Bd7nKXW1ztalebykbDlsgpD2vba3dCFdmJerDMzT2Sunv6p3vdCcl7YGBgc9Al7vQfBhA1n7Gq9SmWWCQPLUmtVs6XXIG6t58lTKURLWZXM3eBgTw+ZQ4JTX3az65+k9aoli4EKymyjYGGz1yX0gnlMMj4ojxkEEhWQleDpp3nOc95JrK+/OUvP/ULkZaQsHKJ606apAs9/iMf+chW/hMGJyx48qCYI8UBa/onxTJsSkkgXTMHBgY2B03ihmwgKV4QHUSONY20wfe6Enp6kkA8SaoSjYSak5Upa0BiShmGont+rgwjoaWbHNCatX2SfOreWumSuQEtEjnHuyIN18q6kOjSkK2yjRGRHENY/LWuda3JWqb9X/7yl7fC3CnXBZfpR9pDWfhqMznJfo6jLUxcIj85OJk6ICdDczLSPq3umAMDA5uB7uQkcojBK5nAX0LNST4lhQxG0YLWi4PvZrIzY57vkKSWOXUAz9Gf3Ik7U6R6vNambofm/MiAGdOepiZuUimJWBnFyEkmYyF2LGKsYa6RiVDOYYL2mte85uLiF7/4tA/5xAhLpRXKZx9lYK2jhUPYPmVA6jzFUCZl5eSoqWBpT0ZqZtSqVrgpZAcGBjYHTeKG/JQB/MwLq/ud73zn1jbJFCJS2055gv2ZdAmScTGB1JKx6IETgFrakhh1QYBKMUYQagVbl9Y0xOuAAkFK5F6TA46BM+nDTf281Od52XYGECYdb3KTm0zlvPe9792STHwxyaivOd4myCZIIxKvE6uQNpY6UZNY25C7/Uhb0Mtb1nS1wi91qUtNg8vAwMDmoLuQAnBy0Ig+LVom1ZRE9DjJLHgGlGRot8igFlcttywiH7WCJWrrsDzrA06gZsi6ZMzxhq5LmrmIsHIGUFrRjxzSziXKlHMoj/NIwcq77oDmz+Z8cnR/9atfnY5RN9cNkgEEkr3pTW+6OOaYY6bJS1wL6QfnA3K1G68pJyBz8pJEYJyfcwcDAwP7H93ISWUD5QFIiWx6+imnC58pT0X1j84c3K5ODrSQ9YmGuEFOeGo5a23rMmh5yjQOGg4gRlOqFZtXxOMl43xCsD2Wzcu2MgF5oQtdaNK1XaGdvuCza0xCxJ/4xCe2EbaDHxY2evglLnGJaXCA4NnGMQyEerVA7D5pZH/WvC9XvvKVpzqpj5QED3jAAw72vTEwMLCmaBK35JzaNWSDC1tqxBkMkshETHNIjwjIK5FBORK0ZK77YE7iSd4QtvtAWu0GFgE1cgNYtNpzstInj4td7GJbqVkNTFLzdoIR8kTrrulsIXYCcCBa5SSkET1fGKyUlJBH1K59Okg9m8/UT9IvyifTIIPJkUceueK/e2BgYD+gS9xYc0gGyhoQa6YVlZx75N1DWrhm1KvWer4kdrVoJyQN0jF4hW0Qq5OfujKmWx3IJdV851i1Za1urh2Yi8Rl1JQyXP/RNSchYAcZBg7IGeuad9z8DFzyCUY/cJc5ow3sz6CadE/kO9kCIW3OJw8K2Q2pC618YGBgc9AkbuACuZmJTo+O1Fx3St4Z1SgZJklXt7f0885oQgkbwqsZ8zKqUq1aC9d95hj3aUKNG8sXkjV8P8PJ9UBxHUjq5p2JRaSPi1zkIpPUAWGTlwRpCUsc4mZik/PTWwWipk8pk88SNd8ZKJ0voN2k1SVB1Qtf+MKpPEjbYB8HsYGBgc1A8xfvQrSmGs0Q9MzrsRsf4lYuaUlXnRc4Ean1WcPTdbvzXHN/KDHUgJtM1+pTg54t5l5RysAjJCUWBxP1blO9QrCQME8MnM87HiS0C/LmGHNzQ+x8dzAk6yIDBPuVYfTK0a3SvqFe5Bq240VC+zj2ile84rbFLQYGBjYDTeJ+9atffbjbMbAirn/96+91EwYGBvYY4xl7YGBg4BSG/wMsdUjEzmlWxQAAAABJRU5ErkJggg==" align="left" hspace="12">


morKdTGHlfArZN+x5uzSQPb64/VPxGGypVYoqc1PpkpTzSbIvVTYGW2qV8pW5qWRJgiYDbNvBYEtE5AGDLZWNZHPhYg8krUEWRmqHAZY6YY3phg0b9OOw2mFEpcZgS2VjZnOBBN9vv/224GwnqR0m7rvvPh18RVjtMKJSY7ClssGM1gx6UoNMsp0km0xqkSHzq76+Ppf9ZGabYfkWSO0wgf1xA3Dhqh1G5AODLXmRpAaZZDthhotEAqlFhgX6ZvaTmW0mpHaY+OSTT9SZZ56ZWw7mqh1G5AODLXnhCrI4R2t+pDcrHSDbya5F5kpUALNOlVk7TMg5YchXO4yoVPh/HZWN1MuyL5CB1KUya5HhRiyu7CzJNgOpHVZXV6cf23fIQu0wKWeDewAwO4p8YbClssGMNizbS7Kd7Fpk+bKz7NphCKgm1A5D7j8w0JJPDLbUpsSpHYbZMZFvDLbU5iSpHUbkC4MtEZEHDLZERB4w2BIRecBgS0TkAYMtEZEHDLZERB4w2BIRecBgS0TkAYMtEZEHDLZERB4w2BIRecBgS0TkAYMt+VKVfxeitovBlojIAwZbIiIPGGyJiDxgsCUi8oDBlojIAwZbIiIPGGyJiDxgsCUi8oDBlojIAwZbIiIPGGyJiDxgsCUi8oDBlojIAwZbIiIPGGyJiDxgsCUi8oDBlojIAwZbIiIPGGyJiDxgsCUi8oDBlojIAwZbIiIPGGyJiDxgsCUi8iBxsJ00aVIpxkFE1KYlCrYTJkwo1TiIiNq0/wEuS6fHR1sMjAAAAABJRU5ErkJggg==" align="left" hspace="12">
Použitie Elpenhalera

 1. Príprava zariadenia

Β. Inhalácia dávkyC. Čistenie zariadenia

- Po každom použití, utrite náustok a nosnú plochu suchou látkou alebo suchou papierovou vreckovkou. Na čistenie zariadenia nepoužívajte vodu.

- Zatvorte náustok a umiestnite ochranný kryt okolo neho.


Ak použijete viac DIMENIA, ako máte

Je dôležité, aby ste inhalátor používali podľa pokynov a aby ste užili svoju dávku tak, ako sa uvádza na obale označenom lekárnikom alebo podľa pokynov lekára. Nezvyšujte si ani neznižujte si svoju dávku bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom. Ak náhodne užijete väčšiu dávku ako je odporúčaná, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Môžete spozorovať, že vám srdce bije rýchlejšie ako zvyčajne a že ste rozochvený. Môžete mať aj bolesť hlavy, svalovú slabosť a bolestivé kĺby.


Ak ste dlhodobo používali väčšie dávky, musíte sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom. Je to z dôvodu, že väčšie dávky DIMENIA môžu znížiť množstvo steroidných hormónov, ktoré sa tvoria v nadobličkách.


Ak zabudnete použiť DIMENIUM

Ak zabudnete použiť váš inhalátor, užite nasledujúcu dávku v čase, keď bola pôvodne naplánovaná. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať DIMENIUM

Je veľmi dôležité, aby ste DIMENIUMužívali každý deň podľa pokynov.


Užívajte ho stále, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste ho prestali užívať. Neprestaňte užívať ani neznížte vašu dávku DIMENIAnáhle. Môže to zhoršiť vaše dýchacie problémy a veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky. Tieto zahŕňajú:


 • bolesť žalúdka

 • únavu a nechutenstvo

 • nevoľnosť a hnačku

 • zníženie telesnej hmotnosti

 • bolesť hlavy alebo ospalosť

 • nízke hladiny draslíka v krvi

 • nízky krvný tlak a záchvaty


Veľmi zriedkavo, ak dostanete infekciu alebo ste v extrémnom strese (napríklad po vážnej nehode alebo idete na operáciu), môžete mať podobné vedľajšie účinky.


Aby sa zabránilo vzniku týchto príznakov, váš lekár vám môže predpísať ďalšie kortikosteroidy (napr. prednizolón).


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa používania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Aby sa znížila pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov, váš lekár vám predpíše najnižšiu dávku DIMENIA, ktorá bude udržiavať vašu astmu alebo CHOCHP pod kontrolou.


Nasledovné vedľajšie účinky sa hlásili u osôb, ktoré užívali kombináciu salmeterolu a flutikazónpropionátu.


Alergické reakcia

Môžete spozorovať, že vaše dýchanie sa po použití DIMENIAnáhle zhorší. Môžete mať silný piskot a kašeľ. Môžete spozorovať aj svrbenie a opuch (zvyčajne tváre, pier, jazyka alebo hrdla). Ak sa u vás vyskytnú tieto účinky alebo ak sa vyskytnú náhle po použití DIMENIA,okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Alergické reakcie na DIMENIUM menej časté (postihujú menej ako 1 osobu z 100).


Ďalšie vedľajšie účinky sú uvedené nižšie:


Veľmi časté vedľajšie účinky(postihujú viac ako 1 pacienta z 10)

 • Bolesť hlavy - pri pokračujúcej liečbe zvyčajne ustúpi.

 • U pacientov s CHOCHP bol hlásený zvýšený počet nachladnutí.


Časté vedľajšie účinky(postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)

 • Kandidóza (bolestivé, krémovožlté, vyvýšené škvrny) ústnej dutiny a hrdla. Taktiež bolestivý jazyk, hrdlo a zachrípnutý hlas. Môže pomôcť vypláchnutie úst vodou a vypľutie vody okamžite po užití každej inhalácie. Váš lekár vám môže predpísať protiplesňový liek na liečbu kandidózy.

 • Bolestivé, opuchnuté kĺby a svalová bolesť.


U pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) boli hlásené aj nasledujúce vedľajšie účinky:


 • Zápal pľúc a zápal priedušiek (infekcia pľúc). Povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich príznakov: zvýšenú tvorbu hlienu, zmena farby hlienu, horúčku, triašku, zhoršený kašeľ, zhoršené dýchacie problémy.

 • Tvorba podliatín a zlomeniny.

 • Zápal prínosových dutín (pocit napätia alebo plnosti v nose, lícach a za očami, niekedy s pulzujúcou bolesťou)

 • Zníženie množstva draslíka v krvi (môžete mať nepravidelný tlkot srdca, svalovú slabosť, kŕče)


Menej časté vedľajšie účinky(postihujú 1 až 10 pacientov z 1000)

 • Veľmi rýchly tlkot srdca (tachykardia)

 • Pocit rozochvenosti a rýchly alebo nepravidelný tlkot srdca (palpitácie) - zvyčajne nie sú škodlivé a ich výskyt sa pri pokračujúcej liečbe zníži.

 • Svalové kŕče.

 • Pocit nepokoja (tento účinok sa vyskytuje hlavne u detí).

 • Podráždenie hrdla. Môže pomôcť vypláchnutie úst vodou a vypľutie vody okamžite po užití každej inhalácie.

 • Bolesť na hrudi.Zriedkavé vedľajšie účinky(postihujú menej ako 1 pacienta z 1 000):

 • Dýchacie ťažkosti alebo piskot, ktoré sa zhoršia okamžite po použití DIMENIA. Ak k tomuto dôjde, prestaňte používať váš DIMENIUM. Na uľahčenie dýchania použite váš rýchlo pôsobiaci „záchranný“ liek a okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

 • DIMENIUM môže ovplyvniť normálnu tvorbu steroidných hormónov v tele, hlavne ak dlhodobo užívate vysoké dávky. Tieto účinky zahŕňajú:

 • spomalený rast u detí a dospievajúcich

 • rednutie kostí

 • sivý zákal (katarakta) a zelený zákal (glaukóm) postihujúci oči

 • zvýšenie telesnej hmotnosti

 • okrúhla tvár (v tvare mesiaca) (Cushingov syndróm)

Váš lekár vás bude pravidelne kontrolovať kvôli akémukoľvek z týchto vedľajších účinkov a aby sa uistil, že užívate najnižšiu dávku DIMENIA, ktorá udržiava vašu astmu pod kontrolou.

 • Zvýšené hladiny cukru (glukózy) v krvi (hyperglykémia). Ak máte cukrovku, môže byť potrebné častejšie sledovanie krvného cukru a pravdepodobne úprava vašej zvyčajnej diabetickej liečby.

 • Poruchy spánku a zmeny správania, ako je nezvyčajná aktivita a podráždenosť (tieto účinky sa vyskytujú hlavne u detí).

 • Nepravidelný tlkot srdca alebo údery srdca naviac (arytmie). Informujte o tom svojho lekára, ale neprestaňte užívať DIMENIUM, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste ho prestali užívať.


Frekvencia neznáma, ale tiež sa môže vyskytnúť:

 • Depresia alebo agresivita. Výskyt týchto účinkov je pravdepodobnejší u detí.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať DIMENIUM


Tento liek uchovávajtemimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo DIMENIUM obsahuje


Liečivá sú:

50 mikrogramov salmeterolu (vo forme salmeteroliumhydroxynaftoátu)a 250 mikrogramov flutikazónpropionátu.

alebo

50 mikrogramov salmeterolu (vo forme salmeteroliumhydroxynaftoátu) a 500 mikrogramov flutikazónpropionátu.


Ďalšia zložka je monohydrát laktózy.


Ako vyzerá DIMENIUM a obsah balenia


DIMENIUM obsahuje salmeterol a flutikazónpropionát zabalené v stripoch z hliníkovej fólie ako dva blistre s jednorazovou dávkou (stripy s dvoma blistrami), ktoré sa uchovávajú v inhalátore Elpenhaler.

Hliníková fólia ochraňuje inhalačný prášok pred vplyvmi ovzdušia.

Každá dávka je vopred nadávkovaná v jednom stripe s dvoma blistrami.

Jedna škatuľka obsahuje jeden inhalátor Elpenhaler s 30 stripmi s dvoma blistrami a jednu rezervnú nádobu s ďalšími 30 stripmi s dvoma blistrami. 60 dávok v balení.


Jedna škatuľka obsahuje jeden inhalátor Elpenhaler s 30 stripmi s dvoma blistrami. (vzorka balenia) 30 dávok v balení.


Jedna škatuľka obsahuje jeden inhalátor Elpenhaler so 60 stripmi s dvoma blistrami. 60 dávok v balení.


Jedna škatuľka obsahuje tri inhalátory Elpenhaler každý so 60 stripmi s dvoma blistrami. 180 dávok v balení.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


ELPEN Pharmaceutical Co. Inc

95, Marathonos Ave.

19009 Pikermi, Attica

Grécko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.


9

DIMENIUM 50 mikrogramov/250 mikrogramov/dávka

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/08205


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


DIMENIUM 50 mikrogramov/250 mikrogramov/dávka

DIMENIUM 50 mikrogramov/500 mikrogramov/dávka


dávkovaný inhalačný prášok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna jednorázová dávka DIMENIA obsahuje


50 mikrogramov salmeterolu (vo forme salmeterol xinafoátu) a 250 mikrogramov flutikazónpropionátu.


50 mikrogramov salmeterolu (vo forme salmeterol xinafoátu)a 500 mikrogramov flutikazónpropionátu.Pomocná látka so známym účinkom:

DIMENIUM 50 mikrogramov/250 mikrogramov/dávka dávkovaný inhalačný prášok obsahuje 24,677 mg laktózy.

DIMENIUM 50 mikrogramov/500 mikrogramov/dávka dávkovaný inhalačný prášok obsahuje 24,427 mg laktózy.Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Dávkovaný inhalačný prášok


DIMENIUM obsahuje dve liečivá zabalené v stripoch z hliníkovej fólie ako dva blistre na jednorazovú dávku (stripy s dvoma blistrami), ktoré sa uchovávajú v inhalátore Elpenhaler.

Hliníková fólia ochraňuje inhalačný prášok pred vplyvmi vzduchu.

Každá dávka je vopred nadávkovaná v jednom stripe s dvoma blistrami.

Jedna škatuľka obsahuje jeden inhalátor Elpenhaler s 30 stripmi s dvoma blistrami a jednu rezervnú nádobu s ďalšími 30 stripmi s dvoma blistrami.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Astma


DIMENIUM je indikovaný na pravidelnú liečbu astmy vtedy, keď je vhodné použiť kombináciu liečiv (dlhodobo pôsobiaceho beta-2-agonistu a inhalačného kortikosteroidu):


- u pacientov, ktorých stav nie je dostatočne kontrolovaný inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačným krátkodobo pôsobiacim beta-2-agonistom používaným podľa potreby


alebo


- u pacientov, ktorých stav už je dostatočne kontrolovaný dvojicou liečiv a to inhalačným kortikosteroidom aj dlhodobo pôsobiacim beta-2-agonistom.


Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)


DIMENIUM je indikovaný na symptomatickú liečbu pacientov s CHOCHP, s FEV1 < 60% náležitých hodnôt (pred podaním bronchodilatancia) a s opakovanými exacerbáciami v anamnéze, u ktorých aj napriek pravidelnej liečbe bronchodilatanciami pretrvávajú závažné príznaky.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


DIMENIUM je určený len na inhaláciu.


Pacienti majú byť upozornení, že na dosiahnutie optimálneho účinku sa DIMENIUM musí používať denne, aj keď sú asymptomatickí.


Pacienti majú byť pravidelne kontrolovaní lekárom tak, aby sila DIMENIA, ktorú užívajú, bola vždy optimálna a bola menená len na odporúčanie lekára. Dávka má byť titrovaná na najnižšiu dávku, pri ktorej sa udrží účinná kontrola príznakov. Ak sa dosiahne kontrola príznakov s najnižšou silou kombinácie podávanej dvakrát denne, v ďalšom kroku je možné pristúpiť k vyskúšaniu samotného inhalačného kortikosteroidu. Alternatívne sa u pacientov, ktorých stav vyžaduje podávanie dlhodobo pôsobiaceho beta-2-agonistu, môže DIMENIUM titrovať na dávku podávanú jedenkrát denne, ak to bude podľa názoru lekára dostatočné na udržiavanie kontroly ochorenia. V prípade dávky podávanej jedenkrát denne sa u pacienta s nočnými príznakmi v anamnéze má dávka podávať večer a u pacienta s príznakmi vyskytujúcimi sa prevažne počas dňa v anamnéze sa má dávka podávať ráno.


Pacientom sa má podávať taká sila DIMENIA, ktorá obsahuje dávku flutikazónpropionátu zodpovedajúcu závažnosti ich ochorenia. Lekári si musia byť vedomí toho, že u pacientov s astmou je flutikazónpropionát rovnako účinný ako iné inhalačné steroidy v približne polovičnej mikrogramovej dennej dávke. Ak sú u niektorého pacienta potrebné dávky mimo odporúčanej schémy, majú sa predpísať náležité dávky beta-agonistu a/alebo kortikosteroidu.


Odporúčaná dávka:


Astma


Dospelí:


Jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 250 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne


alebo


Jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 500 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne.


U dospelých so stredne ťažkou perzistentnou astmou (definovaných ako pacienti s každodennými príznakmi, každodenným používaním záchranného lieku a stredne ťažkým až ťažkým stupňom obštrukcie), u ktorých je nevyhnutná rýchla kontrola astmy, je na zváženie krátkodobé podávanie DIMENIA ako počiatočnej udržiavacej liečby. V takýchto prípadoch je odporúčaná počiatočná dávka jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 100 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne. Po dosiahnutí kontroly astmy je potrebné liečbu zhodnotiť a zvážiť, či pacienti majú prejsť na samotný inhalačný kortikosteroid. Pri postupnom znižovaní dávky je dôležitá pravidelná kontrola pacientov.


Ak nie je splnené jedno alebo dve z kritérií závažnosti astmy, nebol preukázaný jasný prínos v porovnaní so samotným inhalačným flutikazónpropionátom používaným ako počiatočná udržiavacia liečba. Vo všeobecnosti inhalačné kortikosteroidy zvyčajne zostávajú liekom prvej línie u väčšiny pacientov. DIMENIUM nie je určený na počiatočnú liečbu ľahkej astmy. Sila salmeterolu/flutikazónpropionátu 50 mikrogramov/100 mikrogramov nie je určená pre dospelých s ťažkou astmou; u pacientov s ťažkou astmou sa odporúča nasadiť vhodnú dávku inhalačného kortikosteroidu skôr, ako sa použije akákoľvek kombinácia fixnej liečby.


CHOCHP


Dospelí


Jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 500 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne.


Osobitné skupiny pacientov:


U starších pacientov alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky. Nie sú k dispozícii údaje o použití salmeterolu/flutikazónpropionátu u pacientov s poruchou funkcie pečene.


Pediatrická populácia


DIMENIUM sa neodporúča deťom a dospievajúcim.


4.3 Kontraindikácie


DIMENIUM je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou (alergiou) na ktorékoľvek z liečiv alebo na pomocnú látku (pozri časť 6.1).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liečba astmy sa má za normálnych okolností riadiť krokovým postupom a odpoveď pacienta sa má monitorovať klinicky a vyšetrovaním funkcie pľúc.


DIMENIUM sa nemá používať na liečbu akútnych príznakov astmy, ktoré si vyžadujú rýchlo a krátkodobo pôsobiace bronchodilatancium. Pacienti majú byť poučení, aby mali svoj liek používaný na zmiernenie akútnych príznakov astmy stále pri sebe.


U pacientov sa DIMENIUM nemá použiť počas exacerbácie, alebo ak majú významne sa zhoršujúcu alebo akútne sa zhoršujúcu astmu.


Počas liečby DIMENIOM sa môžu vyskytnúť závažné nežiaduce účinky spojené s astmou a exacerbácie astmy. Pacientom sa má odporučiť, aby pokračovali v liečbe, ale aby vyhľadali lekársku pomoc, ak po nasadení DIMENIA príznaky astmy zostanú naďalej nekontrolované alebo ak sa zhoršia.


Zvýšenie spotreby krátkodobo pôsobiacich bronchodilatancií na zmiernenie príznakov astmy svedčí o zhoršení kontroly astmy a pacienti majú podstúpiť lekársku kontrolu.


Náhle a pokračujúce zhoršovanie kontroly astmy je potenciálne život ohrozujúce a pacient má podstúpiť urgentné lekárske vyšetrenie. Má sa zvážiť zvýšenie dávky kortikosteroidov. Pacient má podstúpiť lekársku kontrolu aj v prípade, ak používaná dávka DIMENIA nepostačuje na dostatočnú kontrolu astmy.


Ak sú príznaky astmy pod kontrolou, môže sa uvažovať o postupnom znižovaní dávky DIMENIA. Pri postupnom znižovaní dávky je dôležitá pravidelná kontrola pacientov. Má sa použiť najnižšia účinná dávka DIMENIA (pozri časť 4.2).


U pacientov s astmou alebo CHOCHP sa má zohľadniť aj iná liečba kortikosteroidmi.


Liečba DIMENIOM sa nesmie náhle prerušiť u pacientov s astmou z dôvodu rizika exacerbácie. Liečba má byť titrovaná nadol pod kontrolou lekára. U pacientov s CHOCHP sa ukončenie liečby môže spájať aj so symptomatickou dekompenzáciou a má prebiehať pod kontrolou lekára.

Tak ako všetky inhalačné kortikosteroidy, aj DIMENIUM sa má podávať opatrne pacientom s tuberkulózou pľúc.

Zriedkavo môže salmeterol/flutikazónpropionát vo vysokých terapeutických dávkach spôsobiť srdcové arytmie, napr. supraventrikulárnu tachykardiu, extrasystoly a fibriláciu predsiení a mierne prechodné zníženie hladín draslíka v sére. Preto sa DIMENIUM musí používať opatrne u pacientov s ťažkými kardiovaskulárnymi poruchami, abnormalitami srdcového rytmu, diabetom mellitus, tyreotoxikózou, neliečenou hypokaliémiou alebo u pacientov s predispozíciou k nízkym hladinám draslíka v sére.


Veľmi zriedkavo bol hlásený vzostup hladín cukru v krvi (pozri časť 4.8) a je to potrebné zvážiť vtedy, ak sa tento liek predpisuje pacientom s diabetom mellitus v anamnéze.


Tak ako pri inej inhalačnej liečbe môže dôjsť k paradoxnému bronchospazmu s okamžitým zhoršením piskotu po podaní dávky. Používanie DIMENIA sa musí ihneď prerušiť, pacient vyšetriť a v prípade potreby začať alternatívnu liečbu.


DIMENIUM obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy a glukózo-galaktózovej malabsorbcie nesmú užívať tento liek.


U pacientov prechádzajúcich na liečbu DIMENIOM je potrebná opatrnosť, hlavne ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že funkcia nadobličiek je v dôsledku predošlej liečby systémovými steroidmi poškodená.


Systémové účinky sa môžu objaviť pri akýchkoľvek inhalačných kortikosteroidoch, hlavne pri vysokých dávkach predpisovaných dlhodobo. Výskyt týchto účinkov je oveľa menej pravdepodobný pri perorálnych kortikosteroidoch. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, zníženie denzity kostných minerálov, kataraktu, glaukóm a zriedkavejšie rad psychologických a behaviorálnych účinkov vrátane psychomotorickej hyperaktivity, porúch spánku, úzkosti, depresie alebo agresivity (najmä u detí). Preto je dôležité, aby bol pacient pravidelne sledovaný a aby sa dávka inhalačného kortikosteroidu znížila na najnižšiu dávku, pri ktorej je udržiavaná účinná kontrola astmy.


Dlhodobá liečba pacientov vysokými dávkami inhalačných kortikosteroidov môže viesť k útlmu funkcie nadobličiek a akútnej adrenálnej kríze. Veľmi zriedkavo boli popísané prípady útlmu funkcie nadobličiek a akútnej adrenálnej krízy aj po podávaní dávok flutikazónpropionátu medzi 500 a menej ako 1000 µg. Situácie, ktoré môžu potenciálne spustiť akútnu adrenálnu krízu, zahŕňajú úraz, chirurgický zákrok, infekcie alebo akékoľvek rýchle zníženie dávok. Prítomné symptómy sú typicky nešpecifické a môžu zahŕňať anorexiu, bolesť brucha, zníženie telesnej hmotnosti, únavu, bolesť hlavy, nauzeu, vracanie, hypotenziu, znížené vedomie, hypoglykémiu a záchvaty. V období stresu a elektívneho chirurgického zákroku sa má zvážiť pridanie systémových kortikosteroidov.


Prínosom liečby inhalačným flutikazónpropionátom má byť minimalizácia potreby perorálnych steroidov, ale u pacientov prechádzajúcich z perorálnych steroidov môže počas značnej doby pretrvávať riziko narušenej adrenálnej rezervy. Riziku môžu byť vystavení aj pacienti, ktorí v minulosti vyžadovali akútnu liečbu vysokými dávkami kortikosteroidov. Vždy sa má myslieť na možnosť tejto reziduálnej dysfunkcie v naliehavých prípadoch a za určitých situácií, ktoré pravdepodobne produkujú stres a má sa zvážiť vhodná liečba kortikosteroidmi. Pred určitými procedúrami môže byť potrebné konzultovať rozsah poškodenia nadobličiek so špecialistom.


Ritonavir môže značne zvýšiť koncentráciu flutikazónpropionátu v plazme. Z tohto dôvodu je potrebné sa vyhnúť súbežnému použitiu, ak možný prínos pre pacienta neprevyšuje riziko systémových vedľajších účinkov kortikosteroidov. Zvýšené riziko systémových vedľajších účinkov existuje aj pri súbežnom podávaní flutikazónpropionátu s inými silnými CYP3A inhibítormi (pozri časť 4.5).


V štúdii TORCH bol u pacientov s CHOCHP, ktorí dostávali salmeterol/flutikazónpropionát 50/500 mikrogramov dvakrát denne v porovnaní s placebom, ako aj v štúdiách SCO40043 a SCO100250 porovnávajúcich nižšiu neschválenú dávku salmeterol/ flutikazónpropionát na liečbu CHOCHP, 50/250 mikrogramov dvakrát denne, s podávaním samotného salmeterolu 50 mikrogramov dvakrát denne(pozri časť 4.8 a 5.1), hlásený zvýšený výskyt infekcií dolných dýchacích ciest (hlavne pneumónie a bronchitídy). Podobný výskyt pneumónie v skupine pacientov liečených salmeterolom/flutikazónpropionátom bol pozorovaný vo všetkých štúdiach.


V štúdii TORCH boli starší pacienti, pacienti s nižším indexom telesnej hmotnosti (< 25 kg/m2) a pacienti s veľmi ťažkým ochorením (FEV1 < 30 % náležitých hodnôt) vystavení najväčšiemu riziku vzniku pneumónie bez ohľadu na liečbu. U pacientov s CHOCHP musia byť lekári ostražití kvôli možnému vzniku pneumónie a iných infekcií dolných dýchacích ciest, pretože klinické prejavy takýchto infekcií a exacerbácie sa často prekrývajú. Ak u pacienta s ťažkou CHOCHP vznikne pneumónia, liečba DIMENIUMOM sa musí prehodnotiť.


Údaje z veľkej klinickej štúdie (Salmeterol Multi-Center Astma Research Trial, SMART /multicentrická výskumná štúdia skúmajúca salmeterol na liečbu astmy/) poukázali na to, že afroamerickí pacienti boli vystavení zvýšenému riziku závažných respiračných nežiaducich udalostí alebo úmrtia po používaní salmeterolu v porovnaní s placebom (pozri časť 5.1). Nie je známe, či to spôsobili farmakogenetické alebo iné faktory. Pacientom černochom afrického pôvodu alebo afrokaribského pôvodu sa má preto odporučiť, aby pokračovali v liečbe, ale aby vyhľadali aj lekársku pomoc, ak počas používania salmeterolu/flutikazónpropionátu príznaky astmy zostanú naďalej nekontrolované alebo ak sa zhoršia.


Súbežné systémové podávanie ketokonazolu významne zvyšuje systémovú expozíciu salmeterolu. Môže to viesť k zvýšenému výskytu systémových účinkov (napr. predĺženie QTc intervalu a palpitácie). Preto je potrebné vyhnúť sa súbežnej liečbe ketokonazolom alebo inými silnými inhibítormi CYP3A4, pokiaľ riziko nežiaducich systémových účinkov liečby salmeterolom neprevažuje nad potenciálnym prínosom (pozri časť 4.5).


4.5 Liekové a iné interakcie


Je potrebné vyhnúť sa podávaniu neselektívnych aj selektívnych betablokátorov, pokiaľ ich použitie nie je absolútne indikované.


Súbežné použitie iných beta-adrenergných liečiv môže mať potenciálne aditívny účinok.


Flutikazónpropionát


Za normálnych okolností sa po inhalačnom podávaní dosiahnu nízke plazmatické koncentrácie flutikazónpropionátu, a to vďaka rozsiahlemu metabolizmu pri prvom prechode pečeňou a vysokému systémovému klírensu sprostredkovanému cytochrómom P450 3A4 v čreve a pečeni. Z toho dôvodu nie sú klinicky významné liekové interakcie sprostredkované flutikazónpropionátom pravdepodobné.


V interakčnej štúdii u zdravých dobrovoľníkov, ktorí užívali intranazálny flutikazónpropionát a ritonavir (veľmi silný inhibítor cytochrómu P450 3A4) v dávke 100 mg dvakrát denne, došlo k viac ako stonásobnému zvýšeniu plazmatickej koncentrácie flutikazónpropionátu, čo malo za následok výrazne znížené koncentrácie kortizolu v sére. Informácia o tejto interakcii chýba pre inhalačný flutikazónpropionát, ale očakávajú sa výrazne zvýšené plazmatické hladiny flutikazónpropionátu. Boli hlásené prípady Cushingovho syndrómu a útlmu funkcie nadobličiek. Je potrebné vyhnúť sa tejto kombinácii, pokiaľ prínos neprevyšuje zvýšené riziko systémových vedľajších účinkov glukokortikosteroidov.


V malej štúdii u zdravých dobrovoľníkov došlo pri podávaní o niečo slabšieho inhibítora CYP3A, ketokonazolu, k zvýšeniu expozície flutikazónpropionátu po jednorazovej inhalácii o 150 %. Toto viedlo k výraznejšiemu zníženiu plazmatickej hladiny kortizolu v porovnaní so samotným flutikazónpropionátom. Zvýšenie systémovej expozície flutikazónpropionátu a rizika systémových vedľajších účinkov sa očakáva aj pri súbežnej liečbe inými silnými inhibítormi CYP3A, ako je itrakonazol. Odporúča sa opatrnosť a dlhodobej liečbe takýmito liečivami sa má podľa možnosti vyhnúť.


Salmeterol


Silné inhibítory CYP3A4


Súbežné podávanie ketokonazolu (400 mg perorálne jedenkrát denne) a salmeterolu (50 µg inhalačne dvakrát denne) 15 zdravým jedincom počas 7 dní malo za následok významné zvýšenie plazmatickej expozície salmeterolu (1,4‑násobný vzostup Cmaxa 15‑násobný vzostup AUC). Môže to viesť k zvýšenému výskytu niektorých systémových účinkov liečby salmeterolom (napr. predĺženie QTc intervalu a palpitácie) v porovnaní s podávaním salmeterolu alebo ketokonazolu v monoterapii (pozri časť 4.4).


Nezaznamenali sa klinicky významné účinky na krvný tlak, srdcovú frekvenciu, glykémiu a hladiny draslíka v krvi. Súbežné podávanie ketokonazolu nepredĺžilo polčas eliminácie salmeterolu ani nezvýšilo kumuláciu salmeterolu pri jeho opakovanom podávaní.


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu ketokonazolu, pokiaľ riziko systémových nežiaducich účinkov liečby salmeterolom neprevažuje nad potenciálnym prínosom. Podobné riziko interakcie pravdepodobne existuje aj pri iných silne účinných inhibítoroch CYP3A4 (napr. itrakonazol, telitromycín, ritonavir).


Stredne účinné inhibítory CYP3A4


Súbežné podávanie erytromycínu (500 mg perorálne trikrát denne) a salmeterolu (50 µg inhalačné dvakrát denne) 15 zdravým jedincom počas 6 dní malo za následok malé, ale štatisticky nevýznamné zvýšenie expozície salmeterolu (1,4-násobný vzostup Cmax a 1,2-násobná vzostup AUC). Súbežné podávanie erytromycínu sa nespájalo so žiadnymi závažnými nežiaducimi účinkami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita


Neexistujú žiadne údaje u ľudí. Avšak štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne účinky salmeterolu alebo flutikazónpropionátu na fertilitu.


Gravidita


Stredne veľké množstvo údajov u gravidných žien (300 – 1000 ukončených gravidít) nepoukazuje na malformácie alebo fetálnu/neonatálnu toxicitu salmeterolu a flutikazónpropionátu. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu po podaní agonistov β-2-adrenoreceptorov a glukokortikosteroidov (pozri časť 5.3).


Podávanie DIMENIA gravidným ženám sa má zvážiť len vtedy, ak je očakávaný prínos pre matku väčší ako akékoľvek možné riziko pre plod.


V liečbe gravidných žien sa má používať najnižšia účinná dávka flutikazónpropionátu, ktorá je potrebná na udržiavanie dostatočnej kontroly astmy.


Laktácia


Nie je známe, či sa metabolity salmeterolu a flutikazónpropionátu vylučujú do ľudského mlieka.


Štúdie ukázali, že salmeterol a flutikazónpropionát a ich metabolity sa vylučujú do mlieka u potkanov.


Riziko u novorodencov/dojčiat nie je vylúčené. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu DIMENIOM, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Vzhľadom k tomu, že DIMENIUM obsahuje salmeterol a flutikazónpropionát, možno očakávať nežiaduce reakcie podobného charakteru a závažnosti ako pri ich jednotlivom podávaní. Výskyt ďalších nežiaducich účinkov po súbežnom podaní oboch liečiv nebol pozorovaný.


Nežiaduce účinky, ktoré boli spojené so salmeterolom/flutikazónpropionátom, sú nižšie uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. Frekvencia je definovaná ako: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až 1/10), menej časté (1/1000 až 1/100), zriedkavé (1/10 000 až 1/1000), veľmi zriedkavé (1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). Frekvencie výskytu boli stanovené z údajov z klinických štúdií. Výskyt u placeba sa nebral do úvahy.


Trieda orgánových

systémov

Nežiaduci účinok

Frekvencia

Infekcie a nákazy

Kandidóza ústnej dutiny a hrdla


Pneumónia


Bronchitída

Časté


Časté1,3,5


Časté1,3

Poruchy imunitného

systému

Reakcie z precitlivenosti s nasledujúcimi prejavmi:


Kožné reakcie z precitlivenosti


Angioedém (hlavne edém tváre a orofaryngeálny

edém)


Respiračné symptómy (dyspnoe)

Respiračné symptómy (bronchospazmus)


Anafylaktické reakcie zahŕňajúce anafylaktický šok


Zriedkavé


Zriedkavé


Menej časté


Zriedkavé


Zriedkavé

Poruchy

endokrinného

systému

Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy, útlm

funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a

dospievajúcich, zníženie denzity kostných

minerálov

Zriedkavé4

Poruchy metabolizmu

a výživy

Hypokaliémia


Hyperglykémia

Časté3


Zriedkavé4

Psychické poruchy

Úzkosť


Poruchy spánku a zmeny správania, zahŕňajúce

hyperaktivitu a podráždenosť (hlavne u detí)


Depresia, agresivita (hlavne u detí)

Menej časté


Zriedkavé


Neznáme

Poruchy nervového

systému

Bolesť hlavy

Tremor

Veľmi časté1

Menej časté

Poruchy oka

Katarakta, glaukóm

Zriedkavé4

Poruchy srdca a

srdcovej činnosti

Palpitácie


Tachykardia


Srdcové arytmie (zahŕňajúce fibriláciu predsiení, supraventrikulárnu tachykardiu a extrasystoly)


Angina pectoris


Menej časté


Menej časté


Zriedkavé


Menej časté


Poruchy dýchacej

sústavy, hrudníka a

mediastína

Nazofaryngitída


Podráždenie hrdla


Zachrípnutie/dysfónia


Sinusitída


Paradoxný bronchospazmus

Veľmi časté2,3


Menej časté


Časté


Časté1,3


Zriedkavé4


Poruchy kože

a podkožného tkaniva

Kontúzie

Časté1,3

Poruchy kostrovej

a svalovej sústavy

a spojivového

tkaniva

Svalové kŕče


Traumatické zlomeniny


Artralgia


Myalgia

Menej časté


Časté1,3


Časté


Časté


1Hlásené často u placeba


2Hlásené veľmi často u placeba


3Hlásené počas 3 rokov v štúdii s CHOCHP


4Pozri časť 4.4


5Pozri časť 5.1


Opis niektorých nežiaducich reakcií


Boli hlásené farmakologické vedľajšie účinky liečby beta-2 agonistami, ako sú tremor, palpitácie a bolesť hlavy, ale zvyčajne sú prechodné a ustupujú pri pravidelnej liečbe.


Vzhľadom k obsahu flutikazónpropionátu sa u niektorých pacientov môže objaviť zachrípnutie a kandidóza (soor) ústnej dutiny a hrdla. Zachrípnutie aj kandidóza môžu byť zmiernené vykloktaním vodou po použití lieku. Symptomatickú kandidózu je možné liečiť lokálnymi antimykotickými liekmi aj pri pokračovaní liečby DIMENIOM.


V štúdiách u pacientov s CHOCHP bola hlásená pneumónia (pozri časť 5.1).


Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, zníženie denzity kostných minerálov, kataraktu a glaukóm (pozri časť 4.4)


Zriedkavo bola hlásená hyperglykémia (pozri časť 4.4).


Tak ako pri inej inhalačnej liečbe môže dôjsť k paradoxnému bronchospazmu (pozri časť 4.4).


4.9 Predávkovanie


Z klinických štúdií nie sú dostupné žiadne údaje o predávkovaní s DIMENIOM, nižšie sú však uvedené údaje o predávkovaní oboma liečivami:


Príznaky a symptómy predávkovania salmeterolom sú tremor, bolesť hlavy a tachykardia. Preferovaným antidotom sú kardioselektívne betablokátory, ktoré sa majú používať opatrne u pacientov s bronchospazmom v anamnéze. Ak je potrebné liečbu DIMENIOM prerušiť v dôsledku predávkovania beta-agonistickou zložkou lieku, má sa zvážiť zabezpečenie vhodnej náhradnej liečby steroidmi. Okrem toho môže dôjsť k hypokaliémii a má sa zvážiť suplementácia draslíka.


Akútne predávkovanie:Akútna inhalácia flutikazónpropionátu v dávkach prevyšujúcich odporúčané dávky môže viesť k dočasnému útlmu funkcie nadobličiek. Nie je potrebný urgentný zásah, keďže funkcia nadobličiek sa v priebehu niekoľkých dní obnoví, čo sa potvrdilo stanovením plazmatického kortizolu.


Chronické predávkovanie inhalačným flutikazónpropionátom: Pozri časť 4.4: riziko útlmu funkcie nadobličiek: Môže byť potrebné sledovanie adrenálnej rezervy. V prípadoch predávkovania flutikazónpropionátom sa v liečbe DIMENIUMOM môže pokračovať v dávkach dostatočných na kontrolu príznakov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Adrenergiká a iné antiastmatiká.


ATC kód: R03AK06


Klinické štúdie so salmeterolom/flutikazónpropionátom zamerané na astmu


Dvanásťmesačná štúdia (Gaining Optimal Asthma ControL, GOAL /Dosiahnutie optimálnej kontroly astmy/) u 3416 dospelých a dospievajúcich pacientov s perzistentnou astmou porovnala bezpečnosť a účinnosť salmeterolu/flutikazónpropionátu oproti samotnému inhalačnému kortikosteroidu (flutikazónpropionát) s cieľom zistiť, či sú ciele liečby astmy dosiahnuteľné. Liečba bola zintenzívnená každých 12 týždňov až dovtedy, kým sa nedosiahla **úplná kontrola alebo najvyššia dávka skúšaného lieku. V štúdii GOAL sa dokázalo, že kontrolu astmy dosiahlo viac pacientov liečených salmeterolom/flutikazónpropionátom ako pacienti liečení samotným ICS a táto kontrola sa dosiahla pri nižšej dávke kortikosteroidu.


Dobre kontrovaná astma sa dosiahla rýchlejšie so salmeterolom/flutikazónpropionátom ako so samotným ICS. Dĺžka liečby potrebná na dosiahnutie prvého jednotlivého týždňa s dobrou kontrolou u 50 % jedincov bola 16 dní v skupine so salmeterolom/flutikazónpropionátom oproti 37 dňom v skupine s ICS. V podskupine astmatikov bez predošlej liečby steroidmi bola dĺžka liečby potrebná na dosiahnutie jednotlivého týždňa s dobrou kontrolou 16 dní pri liečbe salmeterolom/flutikazónpropionátom v porovnaní s 23 dňami pri liečbe ICS.


Celkové výsledky štúdie ukázali:


Percento pacientov, ktorí počas 12 mesiacov dosiahli *dobrú kontrolu (WC) a **úplnú kontrolu (Totally Controlled, TC) astmy


Liečba pred štúdiou

Salmeterol/Flutikazón

propionát

Flutikazónpropionát

WC

TC

WC

TC

Bez ICS (samotné SABA)

78 %

50 %

70 %

40 %

Nízka dávka ICS (≤500 µg BDP alebo

ekvivalent/denne)

75 %

44 %

60 %

28 %

Stredná dávka ICS (>500-1000 µg BDP alebo ekvivalent/denne)

62 %

29 %

47 %

16 %

Súhrnné výsledky zo všetkých troch úrovní liečby

71 %

41 %

59 %

28 %


*Dobrá kontrola astmy; zriedkavé príznaky alebo použitie SABA alebo hodnoty pľúcnych funkcií nižšie ako 80 %

náležitých hodnôt a bez prebúdzania sa v noci, bez exacerbácií a bez vedľajších účinkov vyžadujúcich zmenu

liečby


**Úplná kontrola astmy; bez príznakov, bez použitia SABA, hodnoty pľúcnych funkcií vyššie alebo rovnajúce sa

80 % náležitých hodnôt, bez prebúdzania sa v noci, bez exacerbácií a bez vedľajších účinkov vyžadujúcich

zmenu liečby.


Výsledky tejto štúdie svedčia o tom, že salmeterol/flutikazónpropionát 50/100 µg dvakrát denne sa môže považovať za počiatočnú udržiavaciu liečbu u pacientov so stredne ťažkou perzistentnou astmou, u ktorých je rýchla kontrola astmy nevyhnutná (pozri časť 4.2).


Dvojito zaslepená, randomizovaná štúdia s paralelnými skupinami u 318 pacientov s perzistentnou astmou vo veku ≥ 18 rokov hodnotila bezpečnosť a znášanlivosť podávania dvoch inhalácií (dvojnásobná dávka) salmeterolu/flutikazónpropionátu dvakrát denne počas dvoch týždňov. V štúdii sa dokázalo, že zdvojnásobenie počtu inhalácií v každej sile salmeterolu/flutikazónpropionátu počas až 14 dní viedlo k malému zvýšeniu výskytu nežiaducich udalostí spojených s beta-agonistom (tremor; 1 pacient [1 %] oproti 0, palpitácie; 6 [3 %] oproti 1 [<1 %], svalové kŕče; 6 [3 %] oproti 1 [<1 %]) a k podobnému výskytu nežiaducich udalostí spojených s inhalačným kortikosteroidom (napr. kandidóza ústnej dutiny; 6 [6 %] oproti 16 [8 %], zachrípnutie; 2 [2 %] oproti 4 [2 %]) v porovnaní s jednou inhaláciou dvakrát denne. Malé zvýšenie výskytu nežiaducich udalostí spojených s beta-agonistom sa musí vziať do úvahy, ak lekár uvažuje o zdvojnásobení dávky salmeterolu/flutikazónpropionátu u dospelých pacientov, ktorí si vyžadujú krátkodobé (až 14-dňové) zvýšenie liečby inhalačným kortikosteroidom.


Klinické štúdie so salmeterolom/flutikazónpropionátomzamerané na CHOCHP


TORCH bola 3-ročná štúdia hodnotiaca účinok liečby salmeterolom/flutikazónpropionátom 50/500 µg dvakrát denne, salmeterolom 50 µg dvakrát denne, flutikazónpropionátom (FP) 500 µg dvakrát denne alebo placebom na úmrtnosť z akejkoľvek príčiny u pacientov s CHOCHP. Pacientom s CHOCHP, ktorí mali pri zaradení do štúdie (pred podaním bronchodilatancia) FEV1 < 60% náležitých hodnôt, pridelili náhodným výberom dvojito zaslepenú liečbu. Počas štúdie bola u pacientov povolená obvyklá liečba CHOCHP s výnimkou iných inhalačných kortikosteroidov, dlhodobo pôsobiacich bronchodilatancií a dlhodobo užívaných systémových kortikosteroidov. Stav prežívania po 3 rokoch bol zisťovaný u všetkých pacientov bez ohľadu na prerušenie užívania skúšaného lieku. Primárnym cieľovým ukazovateľom bolo zníženie úmrtnosti z akejkoľvek príčiny po 3 rokoch pre salmeterol/flutikazónpropionát oproti placebu.Placebo

N = 1 524

Salmeterol 50

N = 1 521

FP 500

N = 1 534

Salmeterol/FP

50/500

N = 1 533

Úmrtnosť z akejkoľvek príčiny po 3 rokoch

Počet úmrtí (%)

231

(15,2 %)

205

(13,5 %)

246

(16,0 %)

193

(12,6 %)

Pomer rizika oproti placebu

(IS)

p-hodnota

N/A

0,879

(0,73, 1,06)

0,180

1,060

(0,89, 1,27)

0,525

0,825

(0,68, 1,00 )

0,0521

Pomer rizika pre

Salmeterol/FP 50/500 oproti

jeho zložkám (IS)

p-hodnota

N/A

0,932 (0,77,

1,13)

0,481

0,774

(0,64, 0,93)

0,007

N/A

1.Nevýznamná p-hodnota po úprave vzhľadom k 2 priebežným analýzam porovnávajúcim primárnu

účinnosť z log-rank analýzy stratifikovanej podľa stavu fajčenia resp. nefajčenia


U jedincov liečených salmeterolom/flutikazónpropionátom bol počas 3 rokov trend k zlepšenému prežívaniu v porovnaní s placebom, avšak v tomto parametri sa nedosiahla hladina štatistickej významnosti p ≤ 0,05.


Percento pacientov, ktorí zomreli počas 3 rokov kvôli príčinám spojeným s CHOCHP, bolo 6,0 % u placeba, 6,1 % u salmeterolu, 6,9 % u FP a 4,7 % u salmeterolu/flutikazónpropionátu.


Priemerný počet stredne ťažkých až ťažkých exacerbácií ročne bol významne znížený pri liečbe so salmeterolom/flutikazónpropionátom v porovnaní s liečbou salmeterolom, FP a placebom (v skupine so salmeterolom/flutikazónpropionátom bola priemerná hodnota výskytu 0,85 oproti 0,97 v skupine so salmeterolom, 0,93 v skupine s FP a 1,13 v skupine s placebom). Toto zodpovedá zníženiu výskytu stredne ťažkých až ťažkých exacerbácií o 25 % (95 % IS: 19 % až 31 %; p < 0,001) v porovnaní s placebom, o 12 % v porovnaní so salmeterolom (95 % IS: 5 % až 19 %, p=0,002) a o 9 % v porovnaní s FP (95 % IS: 1 % až 16 %, p=0,024). Salmeterol a FP významne znížili výskyt exacerbácií v porovnaní s placebom, salmeterol o 15 % (95 % IS: 7 % až 22 %; p < 0,001) a FP o 18 % (95 % IS: 11 % až 24 %; p < 0,001).

Kvalitu života spojenú so zdravotným stavom, meranú pomocou dotazníka SGRQ (St George’s Respiratory Questionnaire /dotazník hodnotiaci kvalitu života pri respiračných ochoreniach/), zlepšili všetky aktívne lieky v porovnaní s placebom. Priemerné zlepšenie počas troch rokov so salmeterolom/flutikazónpropionátom v porovnaní s placebom bolo -3,1 jednotiek (95 % IS: -4,1 až -2,1; p < 0,001), v porovnaní so salmeterolom bolo -2,2 jednotiek (p < 0,001) a v porovnaní s FP bolo ‑1,2 jednotiek (p=0,017). Zníženie o 4 jednotky sa považuje za klinicky významné.


Odhadovaná pravdepodobnosť vzniku pneumónie, hlásenej ako nežiaduca udalosť, počas 3 rokov bola 12,3 % u placeba, 13,3 % u salmeterolu, 18,3 % u FP a 19,6 % u salmeterolu/flutikazónpropionátu (pomer rizík u salmeterolu/flutikazónpropionátu oproti placebu: 1,64, 95 % IS: 1,33 až 2,01, p < 0,001). Nedošlo k zvýšeniu výskytu úmrtí spojených s pneumóniou; počet úmrtí počas liečby, ktoré sa posudzovali ako primárne spôsobené pneumóniou, bol 7 u placeba, 9 u salmeterolu, 13 u FP a 8 u salmeterolu/flutikazónpropionátu. Nebol žiadny významný rozdiel v pravdepodobnosti vzniku zlomeniny kosti (5,1 % u placeba, 5,1 % u salmeterolu, 5,4 % u FP a 6,3 % u salmeterolu/flutikazónpropionátu; pomer rizík u salmeterolu/flutikazónpropionátu oproti placebu: 1,22, 95 % IS: 0,87 až 1,72, p=0,248).


Placebom kontrolované klinické štúdie, trvajúce 6 a 12 mesiacov, ukazujú, že pravidelné používanie salmeterolu/flutikazónpropionátu 50/500 mikrogramov zlepšuje pľúcne funkcie a zmierňuje dýchavičnosť a znižuje používanie záchrannej liečby.


Multicentrická výskumná štúdia skúmajúca salmeterol na liečbu astmy (Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial, SMART)


SMART bola multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, 28-týždňová štúdia s paralelnými skupinami v USA, v ktorej bolo 13 176 pacientov randomizovaných do skupiny so salmeterolom (50 µg dvakrát denne) a 13 179 pacientov do skupiny s placebom, ktoré sa pridali k obvyklej liečby astmy pacientov. Pacienti boli zaradení, ak boli vo veku ≥ 12 rokov, mali astmu a ak v súčasnej dobe používali liek na astmu (ale nie LABA). Zaznamenalo sa, ak pacienti pri zaradení do štúdie používali inhalačné kortikosteroidy, ale nebolo to požiadavkou štúdie. Primárnym cieľovým ukazovateľom v štúdii SMART bol kombinovaný počet úmrtí súvisiacich s respiračným traktom a život ohrozujúcich stavov súvisiacich s respiračným traktom.


Hlavné zistenia zo štúdie SMART: primárne cieľové ukazovatele

Skupina pacientov

Počet udalostí predstavujúcich

primárne cieľové

ukazovatele/počet pacientov

Relatívne riziko

(intervaly

spoľahlivosti

95 %)

salmeterol

placebo

Všetci pacienti

50/13 176

36/13 179

1,40 (0,91; 2,14)

Pacienti používajúci inhalačné

steroidy

23/6 127

19/6 138

1,21 (0,66; 2,23)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné

steroidy

27/7 049

17/7 041

1,60 (0,87; 2,93)

Afroamerickí pacienti

20/2 366

5/2 319

4,10 (1,54; 10,90)

(Riziko uvedené tučným písmom je štatisticky významné s 95 % spoľahlivosťou.)


Hlavné zistenia zo štúdie SMART podľa používania inhalačných steroidov pri zaradení do štúdie:

sekundárne cieľové ukazovatelePočet udalostí

predstavujúcich sekundárne

cieľové ukazovatele/počet

pacientov

Relatívne riziko

(intervaly

spoľahlivosti

95 %)

salmeterol

placebo

Úmrtie súvisiace s respiračným traktom

Pacienti používajúci inhalačné

steroidy

10/6 127

5/6 138

2,01 (0,69; 5,86)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné

steroidy

14/7 049

6/7 041

2,28 (0,88; 5,94)

Úmrtie súvisiace s astmou alebo život ohrozujúca príhoda spojená s astmou

Pacienti používajúci inhalačné

steroidy

16/6 127

13/6 138

1,24 (0,60; 2,58)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné

steroidy

21/7 049

9/7 041

2,39 (1,10; 5,22)

Úmrtie súvisiace s astmou

Pacienti používajúci inhalačné

steroidy

4/6 127

3/6 138

1,35 (0,30; 6,04)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné

steroidy

9/7 049

0/7 041

*

(*= výpočet nebol možný kvôli tomu, že v skupine s placebom nebol žiadny prípad. Údaje uvedené tučným písmom sú štatisticky významné s 95 % spoľahlivosťou. Sekundárne cieľové ukazovatele vo vyššie uvedenej tabuľke dosiahli štatistickú významnosť v celej populácii.) Sekundárne cieľové ukazovatele, ktorými boli kombinované úmrtia alebo život ohrozujúce príhody z akejkoľvek príčiny, úmrtie z akejkoľvek príčiny, alebo hospitalizácia z akejkoľvek príčiny, nedosiahli štatistickú významnosť v celej populácii.


Mechanizmus účinku


DIMENIUM obsahuje salmeterol a flutikazónpropionát, ktoré majú odlišný spôsob účinku. Príslušný mechanizmus účinku oboch liečiv je uvedený nižšie.


Salmeterol


Salmeterol je selektívny dlhodobo pôsobiaci (12 hodín) agonista beta-2-adrenoceptorov s dlhým bočným reťazcom, ktorý sa viaže na vonkajšiu stranu receptora.


Salmeterol vyvoláva dlhodobejšiu, najmenej 12 hodín trvajúcu bronchodilatáciu v porovnaní s odporúčanými dávkami konvenčných krátkodobo pôsobiacich beta-2-agonistov.


Flutikazónpropionát


Flutikazónpropionát podávaný inhalačne v odporúčaných dávkach má glukokortikoidový protizápalový účinok v pľúcach, výsledkom ktorého je zmiernenie príznakov a exacerbácií astmy bez nežiaducich účinkov pozorovaných pri systémovom podávaní kortikosteroidov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po inhalačnom podaní kombinácie salmeterolu a flutikazónpropionátu boli farmakokinetické vlastnosti každej zložky podobné farmakokinetickým vlastnostiam pozorovaným po ich samostatnom podaní. Pre účely farmakokinetiky je preto možné hodnotiť obe zložky oddelene.


Salmeterol


Salmeterol pôsobí lokálne v pľúcach, preto plazmatické hladiny nevyjadrujú terapeutický účinok. Okrem toho sú len obmedzené údaje o farmakokinetike salmeterolu, vzhľadom na technické ťažkosti so stanovením liečiva v plazme z dôvodu nízkych plazmatických koncentrácií (približne 200 pikogramov/ml alebo menej) po inhalačnom podávaní terapeutických dávok.


Flutikazónpropionát


Absolútna biologická dostupnosť po inhalácii jednotlivej dávky flutikazónpropionátu sa u zdravých jedincov pohybuje v rozmedzí približne 5-11 % nominálnej dávky v závislosti od spôsobu inhalačného podania. U pacientov s astmou alebo CHOCHP sa pozoroval nižší stupeň systémovej expozície inhalačnému flutikazónpropionátu.


Systémová absorpcia prebieha hlavne prostredníctvom pľúc a na začiatku je rýchla, potom sa predlžuje. Zvyšok inhalovanej dávky môže byť prehltnutý, ale minimálne sa podieľa na systémovej expozícii v dôsledku nízkej rozpustnosti vo vode a presystémového metabolizmu, výsledkom čoho je menej ako 1% perorálna dostupnosť. So zvyšujúcou sa inhalovanou dávkou sa lineárne zvyšuje systémová expozícia.


Vylučovanie flutikazónpropionátu je charakterizované vysokým plazmatickým klírensom (1 150 ml/min), veľkým distribučným objemom v rovnovážnom stave (približne 300 l) a terminálnym polčasom približne 8 hodín.


Väzba na plazmatické bielkoviny je 91 %.


Flutikazónpropionát je zo systémovej cirkulácie odstránený veľmi rýchlo. Hlavná cesta je metabolizmus na inaktívny metabolit, kyselinu karboxylovú, prostredníctvom enzýmu CYP3A4 cytochrómu P450. V stolici sa nachádzajú aj ďalšie neidentifikované metabolity.


Renálny klírens flutikazónpropionátu je zanedbateľný. Vo forme metabolitov sa močom vylúči menej ako 5 % dávky. Hlavná časť dávky sa vylúči stolicou vo forme metabolitov a nezmeneného liečiva.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Jedinými obavami ohľadom bezpečnosti používania u ľudí vyplývajúcimi zo štúdií na zvieratách so salmeteroliumxynaftoátom a flutikazónpropionátom podávanými jednotlivo, boli prejavy spojené so zvýšeným farmakologickým účinkom.


V reprodukčných štúdiách na zvieratách sa dokázalo, že glukokortikosteroidy vyvolávajú malformácie (rázštep podnebia, malformácie skeletu). Zdá sa však, že výsledky týchto štúdií na zvieratách nie sú relevantné pre podávanie odporúčaných dávok u človeka. V štúdiách na zvieratách sa toxické účinky salmeteroluxynafoátu na embryo a plod dokázali len pri vysokých expozičných hladinách. Po súbežnom podávaní oboch liečiv v dávkach spojených so známymi abnormalitami vyvolanými glukokortikosteroidmi sa u potkanov zistil zvýšený výskyt transpozície pupočníkovej artérie a nedokončenej osifikácie záhlavnej kosti.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pre teplote do 25C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


DIMENIUM obsahuje dve liečivá zabalené v stripoch z hliníkovej fólie ako dva ALU/ALU blistre s jednorazovou dávkou (stripy s dvoma blistrami), ktoré sú uložené pri inhalátore Elpenhaler.

Hliníková fólia ochraňuje inhalačný prášok pred vplyvmi vzduchu.

Každá dávka je vopred nadávkovaná v jednom stripe s dvoma blistrami.

Jedna škatuľka obsahuje jeden inhalátor Elpenhaler s 30 stripmi s dvoma blistrami a jednu rezervnú nádobu s ďalšími 30 stripmi s dvoma blistrami. 60 dávok v balení.


Jedna škatuľka obsahuje jeden inhalátor Elpenhaler s 30 stripmi s dvoma blistrami. (vzorka balenia) 30 dávok v balení.


Jedna škatuľka obsahuje jeden inhalátor Elpenhaler so 60 stripmi s dvoma blistrami. 60 dávok v balení.


Jedna škatuľka obsahuje tri inhalátory Elpenhaler každý so 60 stripmi s dvoma blistrami. 180 dávok v balení.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Aby sa zaistilo správne podanie lieku, lekár alebo zdravotnícky personál má pacientovi ukázať, ako sa

má inhalátor používať.


Pokyny na používanie a zaobchádzanie s Elpenhalerom


Nasledovné pokyny pre pacienta pre správnu inhaláciu dvoch liečiv balených v dvoch blistroch jednodávkových stripov (stripy s dvoma blistrami), ktoré sú uložené v inhalátore Elpenhaler.


Opis


Elpenhaler je zariadenie určené na inhaláciu dvoch liečiv v rovnakom čase, ktoré sú vo forme prášku. Tieto dve liečivá vytvárajú jednu liečebnú kombináciu. Každé liečivo je balené samostatne v jednom z dvoch blistrov špeciálne navrhnutého stripu s dvoma blistrami.

Strip s dvoma blistrami obsahuje jednu (1) dávku liečebnej kombinácie:

Elpenhaler obsahuje 3 časti:

- Náustok a jeho ochranný kryt (1).

- Plôška (2), na ktorú sa umiestňuje strip s dvoma

blistrami (nosný povrch).

 • Skladovacia časť (3), v ktorej sa uchovávajú stripy

s dvoma blistrami.

Tieto tri časti sú vzájomne prepojené a dajú sa separátne

otvoriť.Použitie Elpenhalera

Α. Príprava zariadenia


Β. Inhalácia dávky


Držte zariadenie mimo Vašich úst.

 • Vydýchnite čo najviac. Buďte opatrný, aby ste nevydychovali do náustku zariadenia.

- Priložte Elpenhaler k ústam a pery priložte tesne okolo náustku.

- Vdýchnite pomaly a hlboko cez ústa (a nie cez nos), kým sa nenaplnia vaše pľúca.

- Zadržte dych asi na 5 sekúnd alebo na tak dlho ako sa vám dá bez námahy a v rovnakom čase odstráňte zariadenie od úst.

- Vydýchnite a pokračujte v normálnom dýchaní.


C. Čistenie zariadenia

- Po každom použití, utrite náustok a nosnú plochu suchou látkou alebo suchou papierovou vreckovkou. Na čistenie zariadenia nepoužívajte vodu.

- Zatvorte náustok a umiestnite ochranný kryt okolo neho.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ELPEN Pharmaceutical Co. Inc

95, Marathonos Ave

19909 Pikermi, Attica

Grécko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Dimenium 50 miligramov/250 miligramov/dávka: 14/0405/11-S

Dimenium 50 miligramov/500 miligramov/dávka: 14/0406/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 29.6.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

18

DIMENIUM 50 mikrogramov/250 mikrogramov/dávka