+ ipil.sk

DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovanímPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/07441-Z1B


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním


diklofenak sodný/omeprazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je DIOMPRAZ a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete DIOMPRAZ

3. Ako užívať DIOMPRAZ

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať DIOMPRAZ

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je DIOMPRAZ a na čo sa používa


DIOMPRAZ obsahuje dveliečivá vjednej kapsule. Tieto liečivá súdiklofenaksodný(75 mg) aomeprazol (20 mg).


Diklofenakpatrídoskupiny liekov nazývanýchnesteroidnéprotizápalovélieky(NSAID) apoužíva sa na zníženiebolestia pri zápalekĺbov.


Omeprazolpatrído skupinyliekov nazývaných"inhibítory protónovejpumpy", ktoréznižujú množstvokyseliny, ktorú produkuje vášžalúdok. Omeprazolznižujerizikovznikupeptickýchvredov(vredy vžalúdkualebodvanástniku) spôsobenýchnesteroidnýmiprotizápalovýmiliekmi(NSAID).


DIOMPRAZ vám bol predpísanýpreto, že mátepríznakyspôsobenéochorenímkĺbov, akojeosteoartritída, reumatoidnáartritídaaleboankylozujúcaspondylitída. Navyšeu vás môže existovať po užití NSAIDriziko vznikupeptickýchvredov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete DIOMPRAZ


Neužívajte kapsuly


 • ak ste alergický na diklofenak, omeprazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste mali alergickú reakciu na ibuprofen, aspirín alebo iné NSAID.

 • ak ste alergický na iné lieky obsahujúce inhibítory protónovej pumpy (napríklad pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, ezomeprazol).

 • ak máte závažné poruchy pečene, obličiek alebo srdca.

 • ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

 • ak užívate lieky obsahujúce nelfinavir (používaný na liečbu HIV infekcie).

 • ak práve máte alebo ste niekedy mali žalúdočný (gastrický) alebo dvanástnikový (peptický) vred alebo prederavenie (perforáciu) čriev.

 • ak máte alebo sa u vás niekedy vyskytlo krvácanie do tráviaceho traktu (môže zahŕňať krv vo vývratkoch, krvácanie pri vyprázdňovaní čriev, čerstvú krv v stolici alebo čiernu dechtovú stolicu).

 • ak vám stanovili ochorenie srdca a/alebo cerebrovaskulárne ochorenie napríklad ak ste mali infarkt, mŕtvicu, minimŕtvicu (TIA, prechodný ischemický záchvat) alebo upchatie ciev srdca alebo mozgu, alebo operáciu upchatej cievy alebo vám bol zavedený bypass.

 • ak máte alebo ste mali problémy s krvným obehom (ochorenie periférnych tepien).


Predtým,ako užijetediklofenak,sa uistite, že vášlekárvie:

 • ak fajčíte,

 • ak máte cukrovku,

 • ak máte angínu pectoris, krvné zrazeniny, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol alebo zvýšené triglyceridy (tukové látky v krvi).


Ak si myslíte,ženiektoré z týchto bodov sa vás týkajú alebosinie steistý, neužívajtekapsule. Poraďtesa predtým sosvojímlekáromadodržiavajte jehorady.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začneteužívať kapsuly DIOMPRAZ, poraďte sasosvojím lekárom, ak užívatetiež inéNSAID, pretože DIOMPRAZ sa nemá užívaťsúčasne s inýmiNSAID.


DIOMPRAZmôžeprekryť príznakyinýchochoreníaleboich môžezhoršiť. Preto,ak sa vás týka nejaký z nasledujúcich stavov pred začatím užívania DIOMPRAZualebo počas jehoužívania, ihneď sa poraďteslekárom:


 • Máte astmu, sennú nádchu alebo iné alergie, polypy (výrastky) v nose, dýchacie ťažkosti (CHOCHP), dlhodobé pľúcne infekcie.

 • Trpíte Crohnovou chorobou alebo ulceróznou kolitídou.

 • Máte SLE (systémový lupus erythematosus), zápal spojivového tkaniva.

 • Máte problémy so srdcom, obličkami alebo pečeňou (počas užívania kapsúl váš lekár môže chcieť vykonať určité testy).

 • Máte vysoký krvný tlak.

 • Máte problémy so zrážanlivosťou krvi.

 • Bezdôvodne veľmi schudnete alebo máte problémy s prehĺtaním.

 • Máte bolesti žalúdka alebo zažívacie ťažkosti.

 • Začnete vracať jedlo alebo krv.

 • Máte čiernu stolicu (krvavú stolicu).

 • Máte závažnú alebo pretrvávajúcu hnačku, pretože omeprazol sa spája s malým zvýšením výskytu infekčnej hnačky.


Povedzte svojmu lekárovi, ak sa chystáte na vážnejšiuoperáciu.


Vzhľadom k tomu,že DIOMPRAZobsahuje NSAID, príznakyinfekcie(napr. horúčka, bolesť) môžu byť menejnápadné.


LiekyakoDIOMPRAZmôžubyťspojené s malýmzvýšenímrizika infarktu ("infarkt myokardu") alebocievnejmozgovejpríhody. Akékoľvekriziko jepravdepodobnejšie pripodávaní vysokýchdávokapri dlhodobejliečbe. Neprekračujteodporúčanúdávku alebodobutrvania liečby.


Akmáteproblémy sosrdcom, mali stecievnumozgovúpríhodualebosimyslíte, ževám hrozia(napr. ak mátevysoký krvnýtlak, cukrovku alebovysokú hladinucholesterolu,alebostefajčiar), poraďte saosvojejliečbeslekáromalebolekárnikom.


Ak DIOMPRAZ užívatedlhodobo (dlhšie ako 1rok), vášlekárváspravdepodobnebudepravidelnesledovať. Nahlásteakékoľveknové anezvyčajnépríznakyaokolnostivždy, keď navštívite svojholekára.


UžívanieinhibítorovprotónovejpumpyakojeDIOMPRAZ, najmäpo dobu dlhšiuako jeden rok, môžemiernezvyšovať rizikozlomenínbedra, zápästiaalebochrbtice.Ak máteosteoporózualebo akužívatekortikosteroidy(ktoré môžu zvyšovaťrizikoosteoporózy), informujte o tom svojho lekára.


Iné lieky aDIOMPRAZ

Ak užívatealebostevposlednom časeužívali akékoľvek iné lieky, vrátane liekov, ktoré sú dostupné bez lekárskehopredpisu, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.Jeto z toho dôvodu, leboDIOMPRAZ môže ovplyvniťúčinok iných liekovainélieky môžumaťvplyvnaDIOMPRAZ.


NeužívajteDIOMPRAZ,akužívateliek s obsahomnelfinaviru(používa sa na liečbu HIVinfekcie).


Povedztesvojmu lekárovi alebo lekárnikovi, akužívatektorýkoľvekz nasledujúcich liekov:


 • iné lieky proti bolesti alebo protizápalové lieky (NSAID), vrátane aspirínu, alebo iné lieky používané na zabránenie zhlukovania krvných doštičiek

 • lieky na zníženie krvného tlaku (antihypertenzíva)

 • tablety na liečbu cukrovky

 • niektoré antibiotiká, ako napríklad ciprofloxacín

 • cyklosporín alebo takrolimus (imunosupresíva používané na potlačenie imunitnej reakcie organizmu)

 • kortikosteroidy

 • mifepristón (na predčasné ukončenie tehotenstva)

 • lieky na srdce ako napríklad digoxín

 • lieky používané na liečbu ochorení srdca alebo vysokého krvného tlaku, napríklad betablokátory alebo ACE inhibítory

 • diuretiká ("tablety na odvodnenie"), vrátane draslík šetriacich diuretík

 • lítium (používané na liečbu zmien nálady a niektorých typov depresie)

 • selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) (lieky používané na liečbu niektorých druhov depresie)
  metotrexát (používaný na liečbu artritídy (zápalu kĺbov) a niektorých druhov rakoviny)

 • zidovudín (používa sa na liečbu HIV infekcie)

 • kolestipol alebo cholestyramín (lieky používané na zníženie hladiny cholesterolu)

 • sulfinpyrazón (používa sa na liečbu dny)

 • diazepam (používa sa na liečbu úzkosti, uvoľnenie svalov alebo pri epilepsii)

 • fenytoín (používa sa pri liečbe epilepsie). Ak užívate fenytoín, lekár bude sledovať, kedy začnete a prestanete užívať DIOMPRAZ.

 • lieky, ktoré sa používajú na riedenie krvi, ako warfarín alebo iné blokátory vitamínu K. Váš lekár vás môže sledovať, keď začnete a prestanete užívať DIOMPRAZ.

 • rifampicín (používa sa na liečbu tuberkulózy)

 • atazanavir (používa sa na liečbu HIV infekcie)

 • ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) (používa sa na liečbu miernej depresie)

 • cilostazol (používa sa na liečbu prechodnej bolesti alebo únavy svalov predkolenia)

 • sachinavir (používa sa na liečbu HIV infekcie)

 • klopidogrel (používa sa na prevenciu vzniku krvných zrazenín (trombov))

 • erlotinib (používa sa na liečbu rakoviny)

 • ketokonazol, itrakonazol, posakonazol alebo vorikonazol (používajú sa na liečbu hubových infekcií)

 • klaritromycín (liek na liečbu bakteriálnych infekcií)


Deti

Tieto kapsulynie sú vhodnépredeti.


Staršípacienti

Akstestarší,lekárvás počas užívania DIOMPRAZu môžechcieťpozorne sledovať.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak stetehotnáalebodojčíte, informujte svojho lekára skôr, ako začnete užívať DIOMPRAZ. Rovnako ako inénesteroidnéprotizápalové lieky ajDIOMPRAZmôžesťažiť otehotnenie. Ak plánujete otehotnieťalebo máteproblémys otehotnením, informujte svojholekára.


DIOMPRAZsanesmie užívaťpočasposledných trochmesiacovtehotenstva(pozri "Neužívajte kapsuly" vyššie). Zvyčajnesa neodporúčaani v iných fázachtehotenstva, aleakvám lekárpovie, žejetoprevás nevyhnutné, budeteho môcť užívať.


Aj dojčíte, je potrebné saužívaniu DIOMPRAZu vyhnúť, pretože malé množstválieku môžuprechádzať domaterskéhomlieka.


Vedenie vozidla aobsluhastrojov

Tietokapsulymôžu u niektorých ľudíspôsobiť pocitzávratualebozávrat,ospalosť, únavu alebozrakové problémy. Pokiaľsavás to týka, neveďte vozidlá aleboneobsluhujtestroje.


3. Ako užívať DIOMPRAZ


Vždy užívajte DIOMPRAZ presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčanádávka jejednakapsulaDIOMPRAZudenne. Aksa vašepríznakyneupraviapodávanímjedenkrátdenne, prosím, poraďtesaslekárom. Nikdyneužívajteviacako jednukapsuluDIOMPRAZudenne, pretožetomôže zvýšiťriziko vedľajšíchúčinkov.


Kapsula DIOMPRAZsamusí prehltnúť celáazapiťvodou(asi pol pohára). Kapsulynežujte anineotvárajte. Najlepšieje užiť kapsulysjedlomalebopo jedle, napríklad pri raňajkáchalebovečeri.Môževám to pomôcť pripomenúť užitie kapsuly v rovnakom čase každýdeň.


Ak máteakékoľvekobavytýkajúce sa vašej liečby, povedzte to svojmu lekárovi.


Ak užijeteviacDIOMPRAZu, ako máte


Ak užijeteviackapsúlako ste mali, aleboak ich omylomužije dieťa, choďteokamžitek svojmulekárovialebona najbližšiupohotovosťazoberte si sosebou balenie lieku.


Ak zabudnete užiťDIOMPRAZ

Neužívajtedvojnásobnúdávku, aby stenahradilivynechanúdávku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Užívanie tohtolieku počas čonajkratšejmožnej dobyminimalizujevedľajšie účinky.


Niektoré vedľajšie účinky môžubyť závažné. PrestaňteužívaťDIOMPRAZaihneďinformujtesvojho lekára, akspozorujete niektorý znasledujúcichpríznakov:


Príznakyspôsobenédiklofenakom

 • krv vo vašej stolici

 • krvácanie zo žalúdka alebo čriev (napr. čierna "dechtová" stolica")

 • vracanie krvi alebo tmavých čiastočiek vyzerajúcich ako kávová usadenina

 • bolesť žalúdka alebo iné nezvyčajné žalúdočné príznaky

 • poruchy trávenia alebo pálenie záhy

 • alergické reakcie, ktoré môžu zahŕňať náhlu dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním, opuch tváre, pier, rúk alebo prstov, kožné vyrážky, svrbenie, modriny, bolestivé červené oblasti, tvorbu lupín alebo pľuzgierov.


Príznakyspôsobenéomeprazolom

 • náhla dýchavičnosť, opuch pier, jazyka, hrdla alebo tela, vyrážky, mdloby alebo ťažkosti pri prehĺtaní (závažná alergická reakcia)

 • sčervenanie kože s bolestivými červenými oblasťami, tvorba pľuzgierov alebo lupín. Taktiež sa môžu vyskytnúť závažné pľuzgiere a krvácanie z pier, očí, úst, nosa a pohlavných orgánov. Toto môže byť "Stevensov - Johnsonov syndróm" alebo "toxická epidermálna nekrolýza"

 • zožltnutie kože, tmavý moč a únava, ktoré môžu byť príznakmi problémov s pečeňou


Vášlekármôževyžadovať, aby ste počas liečby DIOMPRAZom chodili naobčasnéprehliadky.


Ďalšie vedľajšie účinkyspôsobenédiklofenakomzahŕňajú:


Veľmi časté

postihujú viac ako 1 užívateľa z 10

Časté

postihujú 1 10 užívateľov zo 100

Menej časté

postihujú 1 10 užívateľov z 1000

Zriedkavé

postihujú 1 10 užívateľov z 10 000

Veľmi zriedkavé

postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000

Neznáme

frekvencia sa z dostupných údajov nedá odhadnúť


Časté vedľajšie účinky:

 • bolesť hlavy a závraty

 • vracanie, nevoľnosť, nadúvanie, hnačka, strata chuti do jedla

 • bolesť žalúdka alebo iné nezvyčajné žalúdočné príznaky, poruchy trávenia alebo pálenie záhy

 • zmeny krvných testov kontrolujúcich funkciu pečene

 • vyrážka


Zriedkavé vedľajšieúčinky:

 • alergické reakcie zahŕňajúce náhly sipot, ťažkosti s dýchaním, opuch tváre, pier, jazyka, rúk alebo prstov, kožné vyrážky, svrbenie, modriny, bolestivé červené oblasti, olupovanie kože alebo tvorbu pľuzgierov

 • problémy s prehĺtaním

 • únava, ospalosť

 • krv v stolici, krvácanie zo žalúdka alebo čriev (napr. čierna "dechtová" stolica)

 • vracanie krvi alebo tmavých čiastočiek, ktoré vyzerajú ako kávová usadenina

 • žalúdočný alebo dvanástnikový vred

 • problémy s pečeňou, žltačka (zožltnutie kože alebo očných bielok)

 • vyrážky a červené bodky na koži (žihľavka)

 • perforácia (prederavenie) žalúdka alebo čriev (gastrointestinálna perforácia)


Veľmi zriedkavé vedľajšieúčinky:

 • chudokrvnosť

 • depresia, dezorientácia, nespavosť, podráždenosť, zmeny nálady, nočné mory.

 • problémy s pamäťou, pocity bodania a pichania (mravčenie)

 • stuhnutý krk, čo môže byť príznakom meningitídy

 • zmätenosť, halucinácie, celkový pocit choroby

 • zmeny chuti, tras, záchvaty (kŕče), úzkosť

 • rozmazané videnie, dvojité videnie

 • porucha sluchu, tinnitus (zvonenie v ušiach)

 • zhoršenie Crohnovej choroby alebo ulceróznej kolitídy

 • zápcha (vrátane blokády)

 • problémy s pažerákom

 • zápal pankreasu

 • citlivosť na svetlo, kožné vyrážky, pľuzgiere na koži a bolesť v ústach/očiach, šupinatá koža, ekzémy a neobvyklé modriny, vypadávanie vlasov

 • problémy s obličkami, močovými cestami (napríklad zmena v obvyklom množstve alebo farbe moču)

 • zníženie počtu bielych krviniek (leukopénia)

 • zápal pľúcneho tkaniva (pneumonitída)


Ďalšie účinky:

Diklofenakmôže byť spojenýsmiernymzvýšením rizikasrdcovéhozáchvatu("infarkt myokardu") alebomŕtvice.


Ďalšie vedľajšieúčinky hlásené v súvislostisnesteroidnýmiprotizápalovýmiliekmizahŕňajú opuchspôsobenýnahromadenímtekutiny(známy ako edém), vysokýkrvnýtlak, búšeniesrdca, bolesťnahrudi azlyhanie srdca.


Ďalšie vedľajšie účinkyspôsobenéomeprazolom zahŕňajú:


Veľmi časté

postihujú viac ako 1 užívateľa z 10

Časté

postihujú 1 10 užívateľov zo 100

Menej časté

postihujú 1 10 užívateľov z 1000

Zriedkavé

postihujú 1 10 užívateľov z 10 000

Veľmi zriedkavé

postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000

Neznáme

frekvencia sa z dostupných údajov nedá odhadnúť


Časté vedľajšie účinky:

 • bolesť hlavy

 • účinky na žalúdok alebo črevá: hnačka, bolesť brucha, zápcha, nadúvanie (plynatosť)

 • pocit nevoľnosti alebo vracanie


Menejčasté vedľajšieúčinky:

 • opuch h a členkov

 • poruchy spánku (nespavosť)

 • závraty, mravčenie, pocity bodania a pichania, pocit ospalosti

 • pocit závratu (vertigo)

 • kožná vyrážka, hrčkovitá vyrážka (žihľavka) a svrbenie kože

 • celkový pocit nevoľnosti a straty energie

 • neobvyklé pečeňové krvné testy

 • zlomenina bedra, zápästia alebo chrbtice


Zriedkavé vedľajšie účinky:

 • problémy s krvou, ako napríklad znížený počet bielych krviniek alebo krvných doštičiek. To môže spôsobovať slabosť, modriny alebo zvýšenie pravdepodobnosti vzniku infekcie.

 • Alergické reakcie, niekedy veľmi závažné, vrátane opuchu pier, jazyka a hrdla, horúčky, sipotu

 • nízka hladina sodíka v krvi. To môže spôsobiť slabosť, vracanie a kŕče

 • pocit rozrušenosti, zmätenosti alebo depresie

 • zmeny chuti

 • problémy s videním, ako napr. rozmazané videnie.
  náhle pocit dýchavičnosti alebo dýchavičnosť (bronchospazmus)

 • sucho v ústach

 • zápal vo vnútri úst

 • infekcie (ako opar a afty), ktoré môžu mať vplyv na črevá a sú spôsobené plesňami

 • problémy s pečeňou, vrátane žltačky, ktorá môže vyvolať zožltnutie kože, tmavý moč a únavu

 • strata vlasov (alopécia).

 • kožná vyrážka po vystavení sa slnečnému žiareniu

 • bolesti kĺbov (artralgia) alebo bolesť svalov (myalgia)

 • závažné problémy s obličkami (intersticiálna nefritída)

 • zvýšené potenie


Veľmizriedkavé vedľajšie účinky:

 • zmeny v krvnom obraze vrátane agranulocytózy (nedostatok bielych krviniek)

 • agresivita

 • videnie, cítenie alebo počutie vecí, ktoré neexistujú (halucinácie)

 • závažné problémy s pečeňou vedúce k zlyhaniu pečene a zápalu mozgu

 • náhly nástup závažnej vyrážky alebo pľuzgierov alebo olupovanie kože. Toto môže byť spojené s vysokou horúčkou a bolesťou kĺbov (multiformný erytém, Stevensov - Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza)

 • svalová slabosť

 • zväčšené prsia u mužov


Neznáme

 • zápal čriev (vedúci k hnačke)

 • ak ste užívali DIOMPRAZ dlhšie ako tri mesiace, je možné, že hladina horčíka vo vašej krvi mohla klesnúť. Nízke hladiny horčíka sa môžu prejaviť ako únava, mimovoľné svalové zášklby, dezorientácia, kŕče, závraty alebo spôsobiť zrýchlený tep srdca. Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, povedzte to ihneď svojmu lekárovi. Nízke hladiny horčíka môžu tiež viesť k zníženiu hladiny draslíka alebo vápnika v krvi. Váš lekár sa môže rozhodnúť pravidelne vykonávať krvné testy na kontrolu hladiny horčíka.


Ďalšie účinky:

Omeprazolmôževoveľmizriedkavých prípadochovplyvniťbiele krvinky, čo môže viesťkimunitnej nedostatočnosti. Ak máteinfekciuspríznakmiakohorúčkaso závažným zhoršenímcelkovéhostavu,alebohorúčka spríznakmi miestnejinfekcieakobolesťvkrku,hrdlealeboústach,alebo ťažkosti smočením, musítesa čonajskôr poradiťslekárom, abysa krvnýmtestom mohol nedostatokbielychkrviniek(agranulocytóza) vylúčiť.Vtomto prípade je pre vás dôležité včas informovať lekára o tomto lieku.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


5. Ako uchovávať DIOMPRAZ


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri. Dátum exspirácie (EXP) sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


HDPEfľaša/blister: uchovávajtepriteplotedo30°C.


HDPEfľaša:

Čas použiteľnosti poprvomotvorení: 1mesiac

Skladujtevpôvodnomobale. Fľašu uchovávajtedobreuzatvorenúna ochranu predvlhkosťou.


Blister:

Blisteruchovávajtevpôvodnomobalena ochranu predvlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo DIOMPRAZ obsahuje

Liečivá súdiklofenaksodnýaomeprazol.

Každá tvrdákapsulasriadenýmuvoľňovanímobsahuje75mgdiklofenakusodnéhoa20mgomeprazolu.


Ďalšie zložky sú:

Obsah kapsuly:

mikrokryštalická celulóza, povidón K25, koloidný bezvodý oxid kremičitý, kopolymér kyseliny metakrylovej a etyl akrylátu (1:1), typ A, neutralizovaný hydroxidom sodným (6 mol %), propylénglykol, kopolymér metakrylátu amónneho typ A, kopolymér metakrylátu amónneho typ B, manitol, uhličitan horečnatý ťažký, hydroxypropylcelulóza (75-150 mPas/5 % sol.), laurylsulfát sodný, hypromelóza (6mPas), kopolymér kyseliny metakrylovej a etyl akrylátu (1:1) 30 % disperzia (sušina), polysorbát 80, trietylcitrát, mastenec


Obal kapsuly:

oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý E 172, žltý oxid železitý E 172, želatína


Ako vyzerá DIOMPRAZ a obsah balenia


DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovanímpodlhovastétvrdéželatínovékapsulysružovýmnepriehľadnýmviečkomažltýmnepriehľadnýmtelomnaplnenébielymi ažsvetložltýmipeletami.


Obsahbalenia

HDPE fľaša: 30tvrdých kapsúl sriadenýmuvoľňovaním

Blister: 10, 20, 30, 50, 60, 100tvrdých kapsúl sriadenýmuvoľňovaním


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Česká republika


Výrobca:

C.P.M. Contract Pharma GmbH & Co. KG, Frühlingstr. 7, 83620 Feldkirchen-Westerham, Nemecko

Haupt Pharma Amareg GmbH, Donaustaufer Straße 378, 93055 Regensburg, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko: ДИКЛОПРАМ 75 mg / 20 mg твърди капсули с изменено освобождаване

Cyprus: DICLODUO COMBI 75 mg / 20 mg, καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης σκληρό

Estónsko: DICLOPRAM

Grécko: DICLODUO COMBI 75 mg / 20 mg, καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης σκληρό

Lotyšsko: DIOMPRAZ 75 mg / 20 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Litva: DIOMPRAZ 75/20 mg modifikuoto atpalaidavimo kietosios kapsulės

Maďarsko: DICLOPRAM 75 mg / 20 mg módosított hatóanyagleadású kemény kapszula

Malta: DICLODUO COMBI 75 mg / 20 mg, modified-release hard capsules

Poľsko: DICLODUO COMBI

Rumunsko: DICLOPRAM 75 mg / 20 mg capsule cu eliberare modificată

Slovensko: DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním

Slovinsko: Diklofenak/omeprazol PharmaSwiss 75 mg/20 mg trde kapsule s prirejenim

sproščanjem

Veľká Británia: DICLOPRAM 75 mg / 20 mg modified-release hard capsules


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.


9

DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/02802


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá kapsula s riadeným uvoľňovaním obsahuje 75 mg diklofenaku sodného (25 mg vo forme gastrorezistentných peliet a 50 mg vo forme peliet s predĺženým uvoľňovaním) a 20 mg omeprazolu (vo forme gastrorezistentných peliet).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula s riadeným uvoľňovaním.


Tvrdé želatínové podlhovasté kapsuly veľkosti 1 s ružovým nepriehľadným viečkom a žltým nepriehľadným telom, naplnené bielymi až svetložltými peletami.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním sú určené na symptomatickúliečbureumatoidnejartritídy, osteoartritídyaankylozujúcejspondylitídyu pacientov, ktorí sú vystavení rizikurozvoja žalúdočnýcha/alebodvanástnikovýchvredov indukovaných nesteroidnými antiflogistikami(NSAID).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Dávka je jedna kapsula denne (diklofenak 75 mg / omeprazol 20 mg).


Ak príznaky nie sú kontrolované podávaním jedenkrát denne, musí sa režim terapie zmeniť prechodom na jeden alebo viacero alternatívnych produktov. Pacienti nemajú užívať viac ako jednu kapsulu DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním za deň, pretože to môže viesť k nadmernej expozícii omeprazolu.


Nežiaduce účinky môžu byť minimalizované užívaním počas čo najkratšej doby potrebnej na kontrolu príznakov (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Liečba má pokračovať až do dosiahnutia individuálnych liečebných cieľov, má sa v pravidelných intervaloch prehodnocovať a má sa prerušiť, ak sa nezistí jej prínos.


Spôsobpodávania


DIOMPRAZ 75 mg /20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním saprehĺtajú celé sdostatočnýmmnožstvom tekutiny.


DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním sa prednostnemajú užiť sjedlom.


Osobitné skupinypacientov


Pacientis poruchoufunkcieobličiek

O diklofenakujeznáme,žesav značnej miere vylučujeobličkami,pretoaj rizikotoxických reakciísúvisiacichsDIOMPRAZom 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovanímmôžebyťvyššie upacientovsozhoršenoufunkciouobličiek. Upacientovsmiernoustrednezávažnou poruchoufunkcieobličiekmá byť DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovanímpoužívanýsopatrnosťouarenálne funkcie majúbyťstarostlivo sledované.


DIOMPRAZ 75 mg /20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním je kontraindikovanýupacientovsozávažnou poruchoufunkcieobličiek(pozri časť 4.3 a4.4).


Pacientisporuchoufunkciepečene

Upacientovsmiernoustrednezávažnou poruchoufunkciepečenemá byť DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovanímpoužívanýsopatrnosťoua majú sa starostlivo sledovať pečeňovéfunkcie.


DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním je kontraindikovanýupacientovsozávažnou poruchoufunkciepečene(pozri časť 4.3a4.4).


Staršípacienti(> 65 rokov)

Staršíľudia súvystavení zvýšenémuriziku následkovnežiaducichúčinkov. AksaNSAIDpovažuje za nevyhnutné, má sa použiť najnižšia účinnádávka počas čo najkratšejmožnej doby. Pacient má byť v priebehuliečbyNSAIDpravidelnesledovaný nagastrointestinálnekrvácanie. (Pozri časti 4.4a5.2).


Pediatrická populácia( 18rokov)

DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním saneodporúčana použitie udetí kvôli chýbajúcim údajomobezpečnostia účinnosti.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosťna liečivo, substituované benzimidazolyalebona ktorúkoľvekz pomocných látok uvedenýchvčasti 6.1.


Predchádzajúcehypersenzitívnereakcie(napríklad astma, žihľavka, angioedémalebonádcha) ako odpoveďnaibuprofen, aspirínalebo inéNSAID.


Závažné hepatálne, renálneasrdcovézlyhanie(pozri časť 4.4).


Užívanie počasposlednéhotrimestragravidity(pozri časť 4.6).


Aktívnyalebov anamnéze rekurentnýpeptickývred/krvácanie (dve aleboviacodlišnýchepizódpreukázanejulceráciealebokrvácania).


Gastrointestinálnekrvácaniealeboperforáciavovzťahuk predchádzajúcejliečbeNSAID v anamnéze.


Omeprazoltak akoiné inhibítoryprotónovejpumpy(PPI) nesmiebyť užívanýsúčasnesnelfinavirom(pozričasť4.5).


Stanovenékongestívnesrdcové zlyhanie (NYHA II-IV), ischemická choroba srdca, periférne arteriálneochorenie a/alebocerebrovaskulárneochorenie.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Diklofenak(NSAID)


Uvšetkých pacientov:

Nežiaduceúčinky môžubyť minimalizovanéužívaním najnižšejúčinnej dávky počasnajkratšejdoby nevyhnutnej na kontrolupríznakov(pozri časť 4.2aGIakardiovaskulárnerizikánižšie).


Rovnako ako u inýchNSAIDsa môžu vyskytnúť zriedkavé prípadyalergickýchreakcií, vrátaneanafylaktických/anafylaktoidných reakcií, bezpredchádzajúcej expozícielieku.


DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním môžeprekrývaťprejavyapríznakyinfekciez dôvodujeho farmakodynamickýchvlastností.


UžívaniuDIOMPRAZu 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovanímspolu sNSAIDvrátaneselektívnychinhibítorovcyklooxygenázy2je potrebné sa vyhnúť v dôsledku absencieakéhokoľvekdôkazu preukazujúcehosynergicképrínosyamožnostiaditívnychnežiaducichúčinkov(pozričasť4.5).


Staršípacienti:

Z dôvodu základnýchmedicínskych dôvodov je indikovaná opatrnosť. Ustarších pacientov jezvýšenývýskytnežiaducichreakciínaNSAID, najmägastrointestinálnehokrvácaniaa perforácie,ktoré môžubyť fatálne(pozri časť 4.2). Odporúčasa, abysa u slabýchstarších pacientovalebou pacientovsnízkoutelesnouhmotnosťou použila najnižšia účinnádávka.


Respiračnéporuchy:

U pacientovsastmou, sezónnoualergickounádchou, opuchom nosovejsliznice(napr. nosové polypy), chronickýmobštrukčnýmpľúcnym ochorenímalebochronickouinfekciourespiračnéhotraktu(najmä v prípade, ak je spojená salergickými príznakmi podobnýminádche), reakcienaNSAID akojeexacerbáciaastmy(takzvaná neznášanlivosťna analgetiká/analgetická astma), Quinckehoedémalebožihľavkasú častejšie ako u ostatnýchpacientov. Preto sa utýchto pacientovodporúča osobitnáopatrnosť(pohotovostná pripravenosť). Toto taktiež platí aj pre pacientov, ktoríalergickínainé látky, u ktorých sa už predtým vyskytlikožnéreakcie, svrbeniealebožihľavka.


Kardiovaskulárne, renálne a hepatálne poruchy

Pacienti s významnýmirizikovýmifaktormi vzniku kardiovaskulárnychpríhod(napríklad hypertenzia, hyperlipidémia, diabetesmellitus, fajčenie) majú byť diklofenakom liečeníibapo starostlivomuvážení.


Keďže kardiovaskulárne rizikodiklofenakusa môžezvyšovať s dávkou adĺžkouexpozície, má sa užívať počas čonajkratšej doby a s najnižšou účinnoudennou dávkou. Potreba symptomatickej úľavy pacienta aodpoveďnaliečbu sa majúpravidelneprehodnocovať.


Pri predpisovanídiklofenakupacientomspoškodenoufunkcioupečeneje potrebnýstarostlivýlekársky dohľad, pretožeich stavsamôžezhoršiť.


Rovnako ako pri inýchNSAID, liečbadiklofenakommôže byť spojená so zvýšenímpečeňovýchenzýmov. Pripredĺženejliečbediklofenakomje indikovanéako preventívneopatreniepravidelnésledovaniepečeňovýchfunkciíAkabnormálnepečeňové testypretrvávajú alebo sazhoršujú, aleboak sa rozvíjajú klinicképrejavyalebopríznakyako dôsledok ochoreniapečene, alebo aksavyskytnú iné prejavy(napríklad eozinofília, vyrážky), liečba diklofenakom má byť prerušená. Hepatitídasa môževyskytnúťbezprodromálnychpríznakov. Opatrnosťje potrebná upacientov spečeňovouporfýriou, pretožemôževyvolaťzáchvat.


S liečbouNSAID, vrátanediklofenaku, boli hlásené zadržiavanietekutínaedém.Predovšetkým sa vyžaduje opatrnosťupacientovsporuchoufunkcie srdcaalebo obličiek, s hypertenziouvanamnéze, u starších pacientov, u pacientov súbežne užívajúcichdiuretikáalebolieky, ktoré môžuvýznamnevplývať na funkciuobličiekau pacientovsvýraznoudepléciou extracelulárnehoobjemuz akejkoľvekpríčiny, napríkladpredalebopoveľkých chirurgickýchvýkonoch(pozri časť 4.3). Monitorovaniefunkcieobličieksapri použitídiklofenakuvtakýchto prípadoch odporúča akopreventívneopatrenie.


PodávanieNSAIDmôžespôsobiť oddávkyzávislúredukciu tvorbyprostaglandínuaurýchliťzlyhanieobličiek. Pacientisnajväčšímrizikomtejtoreakcietí, ktorí trpiaporuchoufunkcieobličiek, srdcovýmiporuchami, pečeňovou dysfunkciou, pacienti užívajúcidiuretikáastaršie osoby. Funkcieobličiekmajúbyťu týchto pacientov monitorované (pozri časť 4.3).


Kardiovaskulárneacerebrovaskulárne účinky:

Príslušnésledovaniea konzultácievyžadujúpacientis anamnézouhypertenziea/aleboľahkého stredne ťažkého kongestívnehosrdcovéhozlyhania,u ktorých boli v súvislostis liečbou NSAID hlásenézadržiavanietekutínaedém.


Klinickéštúdieaepidemiologické údajenaznačujú,žeužívaniediklofenaku, obzvlášť pri vysokom dávkovaní(150 mg denne) apri dlhodobejliečbe, môžebyť spojenésmiernymzvýšením rizikaarteriálnychtrombotických príhod(napríklad infarktmyokardualebo cievnamozgovápríhoda). Pacientisnekontrolovanouhypertenziou, kongestívnymsrdcovýmzlyhaním, preukázanouischemickouchorobou srdca, ochorením periférnychtepiena/alebocerebrovaskulárnymochorenímmajú byť liečenídiklofenakompo starostlivom zvážení. Podobnézhodnotenie má byť vykonanépredzačatímdlhodobej liečby u pacientovsrizikovýmifaktormipre vznikkardiovaskulárnychpríhod(napríklad hypertenzia, hyperlipidémia, diabetesmellitus, fajčenie).


Gastrointestinálne (GI)krvácanie, ulcerácia aperforácia:

GIkrvácanie, ulceráciaaleboperforácia, ktoré môžubyť fatálne, boli u všetkých NSAIDhlásenékedykoľvekpočas liečbysalebobezvarovnýchpríznakovalebopredchádzajúcej anamnézyzávažných gastrointestinálnychpríhod.


Riziko gastrointestinálnehokrvácania, ulcerácieaperforácie sa zvyšuje sozvyšujúcousa dávkou, obzvlášťupacientovs anamnézou ulcerácie, ak bola komplikovanákrvácanímaleboperforáciou(pozri časť 4.3), au starších osôb. Títopacienti majúzačať liečbus najnižšoumožnoudávkou.


Pacienti sanamnézou gastrointestinálnejtoxicity, najmä starší pacienti, majúhlásiťvšetkyneobvyklégastrointestinálnepríznaky(najmä gastrointestinálnekrvácanie), predovšetkým na začiatkuliečby.


Zvýšená opatrnosťjepotrebná u pacientov liečenýchsúbežne liekmi, ktorémôžu zvyšovať rizikoulceráciealebokrvácania, akosú perorálnekortikosteroidy, antikoagulanciáakowarfarín, selektívne inhibítoryspätnéhovychytávaniaserotonínu alebo antiagregačné liekyako aspirín(pozri časť 4.5).


Keďsau pacientovliečenýchDIOMPRAZom 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovanímvyskytne gastrointestinálnekrvácaniealebovredy, liečbu je potrebné ukončiť.


NSAIDsa majú podávať sopatrnosťoupacientomsanamnézou gastrointestinálnych ochorení(ulcerózna kolitída, Crohnovachoroba), pretožetietoťažkosti sa môžu zhoršiť(pozri časť 4.8).


SLEazmiešanéochoreniespojivovéhotkaniva:

U pacientovso systémovýmlupuserythematosus(SLE) azmiešanýmochorenímspojivovéhotkanivamôžebyťzvýšené rizikoaseptickejmeningitídy(pozri časť 4.8).


Dermatologické:

V súvislosti s užívanímNSAIDboli veľmizriedkavo hlásenézávažnékožnéreakcie, niektoré z nich fatálne, vrátaneexfoliatívnejdermatitídy, Stevensovho - Johnsonovho syndrómuatoxickejepidermálnejnekrolýzy(pozričasť4.8). Zdása, že najvyššieriziko týchtoreakciípre pacientov je v skorej fáze liečby,nástuptýchto reakcií saobjavilvoväčšineprípadovpočas prvéhomesiaca liečby. DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním sa musí vysadiťpri prvomvýskytekožnejvyrážky, slizničnýchlézií alebo akýchkoľvek inýchprejavovprecitlivenosti.


Ženskáplodnosť:

PoužívanieDIOMPRAZu 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovanímmôže narušiťženskú plodnosť aneodporúčasa ženám, ktoré sasnažiaotehotnieť. Ženy, ktorémajú problémysotehotnenímalebopodstupujú vyšetrenie na plodnosť, majú DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovanímvysadiť.


Hematologickéúčinky:

DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním, spoločnesinýmiNSAID, môžereverzibilneinhibovaťagregáciukrvnýchdoštičiek.


Omeprazol

Pri výskyte akýchkoľvekalarmujúcichpríznakov (napríklad významnýnechcenýúbytoknaváhe, opakujúce savracanie,dysfágia, hematemézaalebomeléna) apripodozrenínažalúdočnývredalebopri existujúcom vrede,má byť vylúčený zhubný nádor,pretoželiečba môžezmierňovať príznaky aoddialiť stanoveniediagnózy.


Súbežnépodávanieatazanaviruainhibítorovprotónovejpumpysa neodporúča(pozri časť 4.5). Ak sa kombináciiatazanavirus inhibítoromprotónovejpumpynedá vyhnúť,odporúčasa starostlivéklinické sledovanie(napríklad vírusovejzáťaže) vkombináciisozvýšením dávkyatazanaviruna400mgso100mgritonaviru, pričom dávka omeprazolu20mg nemábyť prekročená.


Omeprazol, rovnako ako všetkyblokátory kyselín, môže znižovaťabsorpciuvitamínuB12(kyanokobalamín) vzhľadomna hypo- aleboachlórhydriu. Má sa to zvážiť upacientov sozníženýmitelesnýmizásobamialeborizikovými faktormi prezníženúabsorpciuvitamínuB12pri dlhodobejliečbe.


OmeprazoljeinhibítorCYP2C19. Pri začatíaleboukončení liečbyomeprazolomsa má zvážiť možnosťinterakciesliekmi, ktoré sú metabolizovanéprostredníctvomCYP2C19. Interakciaje pozorovaná medziklopidogrelomaomeprazolom(pozri časť 4.5). Nie je istý klinickývýznamtejto interakcie. Kvôli prevencii sasúbežnémupodávaniuomeprazoluaklopidogrelu má vyhnúť.


Upacientov liečenýchinhibítormiprotónovejpumpy(PPI), akojeomeprazol, po dobunajmenejtroch mesiacovavoväčšineprípadovpočas jednéhoroka, bolahlásená závažnáhypomagneziémia. Môžu sa vyskytnúť závažnéprejavyhypomagneziémie, akoúnava, tetánia, delírium, kŕče, závratyaventrikulárnaarytmia, ale môžuzačaťnenápadneamôžu byťprehliadnuté. U najviacpostihnutých pacientov sa hypomagneziémiazlepší popodaní horčíka avysadeníPPI. U pacientov, ktorí majú byť na dlhodobejliečbealeboktoríužívajúPPIsdigoxínomalebo liekmi, ktoré môžu spôsobiťhypomagneziémiu(napr. diuretiká), majú zdravotníckipracovníci zvážiťmeraniehladinyhorčíkapredzačatímliečby s PPIa pravidelnepočasliečby.


Inhibítoryprotónovejpumpy, najmä aksú používanévo vysokýchdávkachapo veľmidlhúdobu(> 1rok), môžu miernezvýšiťrizikozlomeniny bedra, zápästiaachrbtice, predovšetkým u starších pacientovalebovprítomnosti iných známychrizikovýchfaktorov.


Pozorovacieštúdie naznačujú, žeinhibítoryprotónovejpumpymôžuzvýšiťcelkové riziko fraktúro10-40%. Časť ztohto nárastumôžebyť spôsobenáďalšími rizikovýmifaktormi. Pacientisrizikomosteoporózymajúdostávaťstarostlivosťpodľasúčasnýchklinickýchodporúčaníamajúmaťadekvátnypríjem vitamínu Davápnika.


Liečbainhibítormiprotónovejpumpymôževiesť kmiernezvýšenému rizikugastrointestinálnychinfekciíako SalmonellaaCampylobacter(pozri časť 5.1).


Rovnako akopri každejdlhodobejliečbe, najmä priprekročeníročnej liečby,pacienti majúbyťpravidelnesledovaní.


Interferenciaslaboratórnymitestami

Zvýšená hladinachromogranínu A (CgA) môžeovplyvniťvyšetrovanieneuroendokrinnýchnádorov. Kvôli vyhnutiu sa tejto interferencii sa máliečbaomeprazolomprerušiťnajmenej5dnípredstanovením CgA(pozri časť 5.1).


 1. Liekové a iné interakcie


Diklofenak(NSAID)

Ostatnéanalgetikávrátaneselektívnychinhibítorov cyklooxygenázy-2:

VyhnitesasúčasnémupodávaniudvochaleboviacerýchNSAID(vrátane kyseliny acetylsalicylovej), pretožetomôžezvýšiť rizikonežiaducich účinkov(pozri časť 4.4).


Diuretikáaantihypertenzíva:

Môžu sa objaviť zníženédiuretickéa antihypertenzné účinky. Tátokombinácia má byť podávanás opatrnosťouapacientom, najmästarším,sa monitorovať ichkrvnýtlak. Pacienti majúbyťpozačatísúbežnej liečby apotom v pravidelnýchintervalochprimeranehydratovaníamá sa sledovať ich funkciaobličiek, najmäu pacientovužívajúcichdiuretikáaACEinhibítorykvôli zvýšenému rizikunefrotoxicity.


Diuretiká môžuzvyšovať rizikonefrotoxicity NSAID. Súbežnáliečbas draslík šetriacimidiuretikami môže byť spojená sozvýšenýmihladinamidraslíka v sére, z toho dôvodu sa má draslíkv sére monitorovať.


Digoxín: Môže sa zistiť zvýšenieplazmatických koncentráciídixogínu, preto sa odporúčamonitorovaniehladíndigoxínuv sére.


Srdcovéglykozidy: NSAIDmôžuzhoršiťsrdcové zlyhanie, znížiťGFR(Glomerular Filtration Rate) azvýšiťplazmatické hladinyglykozidov.


Lítium: Môže sa objaviťzníženáeliminácialítiaa preto sa odporúča monitorovanie hladínlítiavsére.


Metotrexát: V prípade, že NSAIDametotrexátsú podávanédo24hodínposebe, je potrebná opatrnosť.

Diklofenakmôžeinhibovaťtubulárnyrenálnyklírensmetotrexátuatým zvýšiťhladinymetotrexátu, čo vediektoxicite.


Cyklosporín: Zvýšené rizikonefrotoxicity, pretobyťdiklofenakpodávanývdávkachnižších, aké by boli použitéupacientov, ktoríby nedostávali cyklosporín.


Mifepristón: NSAIDsa nemajú užiť 8-12dní popodanímifepristónu, pretože NSAIDmôžuznížiť účinokmifepristónu.


Kortikosteroidy: Zvýšené rizikogastrointestinálnejulceráciealebokrvácania(pozri časť 4.4).


Antikoagulanciáaantiagreganciá: Odporúča sa opatrnosť, pretožesúbežnépodávaniemôže zvýšiť rizikokrvácania(pozri časť 4.4). Hociklinickéštúdienepreukazujú, žediklofenakovplyvňujeúčinokantikoagulancií, existujú jednotlivé hláseniaozvýšenom rizikukrvácaniau pacientov užívajúcich súčasnediklofenakaantikoagulanciá. Preto sa odporúčastarostlivémonitorovanietýchto pacientov.


Chinolónovéantibiotiká: Štúdienazvieratáchnaznačujú, žeNSAIDmôžuzvýšiť riziko kŕčovspojených schinolónovýmiantibiotikami. Pacienti, ktoríužívajúNSAIDachinolóny, môžu maťzvýšené riziko pre rozvojkŕčov.


Selektívneinhibítoryspätnéhovychytávaniaserotonínu(SSRI): Zvýšenériziko gastrointestinálnehokrvácania(pozri časť 4.4).


Takrolimus: Možnézvýšenierizikanefrotoxicitypripodávaní NSAID s takrolimom.


Zidovudín: Zvýšené rizikohematologickejtoxicity, akNSAIDpodávané sozidovudínom. Existujú dôkazy ozvýšenom rizikuhemartrózahematómuuHIV(+) hemofilikovpodstupujúcich súbežnúliečbuzidovudínomaibuprofenom.


Fenytoín: Odporúča sa sledovanieplazmatickejkoncentrácie fenytoínuvzhľadomk očakávanémurastuhladínfenytoínu.


Kolestipolacholestyramín: Tieto látky môžu vyvolaťoneskoreniealebo zníženieabsorpcie, preto sa odporúča, abysa diklofenakpodávalnajmenej jednu hodinu predalebo46hodín popodaníkolestipolu/cholestyramínu.


SilnéinhibítoryCYP2C9: PrisúčasnomužívanídiklofenakusosilnýmiCYP2C9inhibítormi(ako sulfinpyrazónavorikonazol), ktoré môže viesť k výraznémuzvýšeniukoncentrácie v plazmeaexpozíciediklofenakuv dôsledkuinhibíciemetabolizmudiklofenaku, sa odporúča opatrnosť.


Antidiabetiká: Klinickéštúdie preukázali, žediklofenaksa môže podávaťsúčasnesperorálnymiantidiabetikami bezovplyvneniaichklinického účinku. Avšak,ojedineleboli hlásenéprípadyhypoglykemickýchahyperglykemickýchúčinkov, ktoré si vyžadovali zmenyv dávkovaní antidiabetíkv priebehuliečbydiklofenakom. Z tohtodôvodu saodporúča akopreventívneopatreniepočaskombinovanejliečbysledovanie hladinyglukózyv krvi.


Omeprazol


Vplyvomeprazolunafarmakokinetiku inýchliečiv


Liečivásabsorpciouzávislouod pH


Zníženáintragastrickáaciditapočas liečbyomeprazolommôže zvýšiť alebo znížiťabsorpciuliečivsgastrickou absorpciou závislou od pH.


Nelfinavir, atazanavir:

Plazmatické hladinynelfinaviruaatazanaviruvprípade súčasného podávaniasomeprazolom poklesli.


Súbežnépodávanieomeprazoluanelfinaviruje kontraindikované(pozri časť 4.3). Súčasné podávanieomeprazolu(40 mgjedenkrátdenne) znížilopriemernúexpozíciunelfinaviruocca40% apriemernáexpozíciafarmakologickyaktívnehometabolituM8bola zníženáocca75-90%. Interakcia môže tiež zahŕňaťajinhibíciuCYP2C19.


Súbežnépodávanieomeprazolus atazanaviromsaneodporúča(pozri časť 4.4). Súbežnépodávanie omeprazolu (40 mgjedenkrátdenne) aatazanaviru300mg/ritonaviru100mgzdravýmdobrovoľníkomviedlok75% zníženiuexpozícieatazanaviru. Zvýšeniedávkyatazanaviruna400mgnedokázalo kompenzovaťvplyvomeprazolunaexpozíciuatazanaviru. Súbežnépodávanieomeprazolu(20 mgjedenkrátdenne) aatazanaviru400mg/ritonaviru100mgzdravýmdobrovoľníkomviedlok zníženiuo približne30% vexpozícii atazanaviruv porovnanísatazanavirom300mg/ritonavirom100mgjedenkrátdenne.


Digoxín:

Súbežnáliečbaomeprazolom(20 mgdenne) adigoxínomzvýšilau zdravýchdobrovoľníkovbiologickúdostupnosť digoxínu o10%. Toxicitadigoxínubola hlásenázriedkavo. Akje však omeprazolpodávaný vovysokýchdávkachstaršímpacientom, má sa používať s opatrnosťou. Terapeutickémonitorovaniedigoxínusa mávtedy zintenzívniť.


Klopidogrel:

V skríženejklinickejštúdii bol počas 5 dnípodávaný samotnýklopidogrel(nasycovaciadávka300mganásledne75mg/deň) a spolu s omeprazolom(80 mgv rovnakom čase akoklopidogrel). Expozíciaaktívnehometabolituklopidogrelubola zníženáo46% (1. deň) a42% (5. deň), akboli klopidogrel aomeprazolpodávanéspoločne. Priemernáinhibíciaagregáciedoštičiekbola zníženáo47% (24 hodín) a30% (5. deň), akboli klopidogrel aomeprazolpodávanésúčasne. Vinej štúdiibolo preukázané, že podávanieklopidogreluaomeprazoluvrôznych časochnezabráni ichinterakcii,ktoráje pravdepodobneriadenáinhibičným účinkomomeprazolunaCYP2C19. Rozpornéúdajeo klinických dôsledkochtejtoPK/PDinterakciezhľadiskavážnychkardiovaskulárnychpríhodboli hlásenézpozorovacíchaklinickýchštúdií. Z preventívnychdôvodov sa má súčasnémuužívaniu omeprazolu aklopidogreluvyhnúť (pozri časť 4.4).


Ostatnéliečivá:

Absorpciaposakonazolu, erlotinibu, ketokonazoluaitrakonazolujevýznamne znížená apreto môžebyť oslabená klinickáúčinnosť. Súbežnémuužívaniu posakonazolu a erlotinibu jepotrebné savyhnúť.


LiečivámetabolizovanéCYP2C19:

Omeprazoljestredne silný inhibítorCYP2C19, hlavného enzýmu metabolizujúcehoomeprazol. To znamená, žemetabolizmussúbežne podávanýchliečivmetabolizovanýchCYP2C19môžebyť zníženýasystémováexpozíciatýmto látkamzvýšená.Príkladmi takýchtolátokR-warfarín ainé antagonistyvitamínuK,cilostazol, diazepamafenytoín.


Cilostazol:

Omeprazolpodávaný vdávkach40mgzdravým dobrovoľníkomvskríženejštúdiizvyšovalcmaxcilostazoluo18% aAUCo26% ajeden zjeho aktívnychmetabolitovcmaxo 29% a AUC o69%.


Fenytoín:

Sledovanieplazmatickejkoncentráciefenytoínusa odporúča počasprvýchdvoch týždňov od začiatkuliečbyomeprazolomaak sa upravídávkafenytoínu,k ďalšej úprave dávky a monitorovaniu má dôjsťaj po ukončení liečbyomeprazolom.


Neznámymechanizmus


Sachinavir:

Súbežnépodávanieomeprazolusosachinavirom/ritonavirompacientom infikovaným HIV viedlokzvýšeniuplazmatických koncentrácií napribližne70% presachinavirsdobroutoleranciou.


Takrolimus:

Pri súbežnompodávaní omeprazolubolo zaznamenanézvýšeniesérovýchhladíntakrolimu. Má sa zintenzívniť monitorovaniekoncentráciítakrolimuako ajrenálnychfunkcií(klírens kreatinínu) avprípade potrebyupraviť dávkovanietakrolimu.


Metotrexát:

U niektorýchpacientovbolo hlásenézvýšeniehladín metotrexátu, ak sa podával spolu s inhibítormiprotónovejpumpy. Ak sa metotrexát podáva vo vysokých dávkach, môže byť nevyhnutné zvážiť dočasné vysadenie omeprazolu.


Účinkyiných liečivnafarmakokinetikuomeprazolu


InhibítoryCYP2C19a/aleboCYP3A4:

Vzhľadom ktomu, že omeprazolje metabolizovanýCYP2C19aCYP3A4, liečivá, ktoré inhibujúCYP2C19alebo CYP3A4(ako jeklaritromycínavorikonazol) môžuviesť k zvýšeniu hladín omeprazoluv sére znížením rýchlosti metabolizmu omeprazolu. Súbežnáliečbas vorikonazolomviedlak zdvojnásobeniuexpozícieomeprazolu. Ak boli vysokédávkyomeprazoludobretolerované, nie je vo všeobecnostipotrebná úprava dávkyomeprazolu. Avšakúprava dávkovania sa má vziať doúvahy upacientovsozávažnou poruchoufunkciepečenea akje indikovaná dlhodobáliečba.


InduktoryCYP2C19a/aleboCYP3A4:
Liečiváznáme akoinduktoryCYP2C19aleboCYP3A4 alebooboch(ako jerifampicínaľubovník bodkovaný) môžuviesť k zníženiusérových hladínomeprazoluzvýšením rýchlostimetabolizmuomeprazolu.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Diklofenak


Gravidita:

Inhibíciasyntézyprostaglandínovmôžemaťnežiaducivplyv natehotenstvoa/aleboembryonálny/fetálnyvývoj. Údajez epidemiologickýchštúdiínaznačujú zvýšené riziko potratov, srdcovýchmalformáciía gastroschízypo užívaníinhibítorovsyntézyprostaglandínovnazačiatku tehotenstva. Absolútne rizikokardiovaskulárnychmalformáciísa zvýšilo zmenejako 1% napribližne1,5%. Predpokladá sa, že rizikosa zvyšujesdávkoua dĺžkou terapie. U zvierat bolo preukázané, žepodávanie inhibítorovsyntézy prostaglandínovvedie k častejším pre- a post-implantačným stratám ak embryo-fetálnej smrti.


Navyšeu zvierat, ktoré dostávali inhibítorysyntézyprostaglandínovpočasobdobiaorganogenézy, bola hlásená zvýšená incidenciarôznych malformáciívrátanekardiovaskulárnychmalformácií. Počas prvéhoadruhého trimestratehotenstvasa diklofenaknemá podávať, pokiaľto nie je absolútne nevyhnutné. Akdiklofenakužívajúženy, ktoréchcúotehotnieť, alebopočas prvého a druhého trimestra tehotenstva, dávkamá byť čonajnižšiaatrvanieliečby čonajkratšie.

Počas tretiehotrimestratehotenstvavšetky inhibítorysyntézyprostaglandínovmôžu ploduspôsobiť nasledujúce:


kardiopulmonálnutoxicitu(s predčasným uzáveromductusarteriosusapľúcnouhypertenziou);

renálnudysfunkciu, ktorámôžeprogredovaťdo zlyhania obličiek soligohydramniónom;


Matkeanovorodencovinakoncitehotenstva:

antiagregačnýúčinok, ktorý samôže objaviť aj priveľmi nízkychdávkach, ktorý vediek možnémupredĺženiukrvácania;

inhibíciukontrakcií maternicevedúcu k oneskorenémualebo predĺženémupôrodu.


Vdôsledkutohoje DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním v treťomtrimestritehotenstva kontraindikovaný.


Laktácia:

Zobmedzenéhopočtudoterazdostupných štúdií sa ukazuje, žeNSAID sa môžuobjaviťvoveľmi nízkychkoncentráciách v materskommlieku. NSAIDsa majú, pokiaľ je tomožné, počasdojčenia vylúčiť.


Fertilita:

Pozri časť4.4


Omeprazol

Gravidita:
Výsledkytrochprospektívnychepidemiologickýchštúdií(viac než1000ukončených gravidít) nenaznačujú nepriaznivé účinkyomeprazolunagraviditu alebo nazdravie plodu/novorodenca. Omeprazolsa počas tehotenstva môžeužívať.


Laktácia:

Omeprazol savylučuje domaterskéhomlieka, ale jenepravdepodobné, že by pri terapeutických dávkach mal vplyv nadojča.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Po užití NSAID je možnosť vzniku nežiaducichúčinkov akozávraty,ospalosť, únavaaporuchyvidenia, vertigo,ospalosťaleboiné poruchycentrálnehonervovéhosystému. Po užitíomeprazolusa môžu vyskytnúť závratyaporuchyvidenia (pozri časť 4.8). Aksaobjavia, pacientinemajú riadiťvozidlá aniobsluhovaťstroje.


 1. Nežiaduce účinky


Diklofenak

Ak sa vyskytnú závažné vedľajšie účinky, DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním sa má vysadiť.

Najčastejšie pozorovanénežiaduceúčinky súgastrointestinálneho charakteru.

Nežiaduceúčinkydiklofenakuzklinickýchštúdiíaepidemiologickýchúdajov sú zhrnuté vtabuľkenižšie.

Naklasifikáciu výskytu nežiaducichúčinkov bola použitá nasledujúcaterminológia:


Veľmičasté(≥1/10)

Časté (≥1/100<1/10)

Menejčasté(≥1/1000<1/100)

Zriedkavé(≥1/10 000 <1/1000)

Veľmi zriedkavé(<1/10 000)


Trieda orgánových systémov MedDRA

Nežiaduce účinky

Frekvencia

Poruchy krvi a lymfatického systému

Leukopénia, neutropénia, trombocytopénia, hemolytická anémia, aplastická anémia, agranulocytóza.

Veľmi zriedkavé

Poruchy imunitného systému

Nešpecifické alergické reakcie, anafylaktoidné reakcie (vrátane hypotenzie a šoku) a anafylaxia. Reaktivita dýchacích ciest zahŕňajúca astmu, zhoršenie astmy, bronchospazmus alebo dýchavičnosť.

Zriedkavé


Angioedém, angioneurotický edém (vrátane opuchu tváre).

Veľmi zriedkavé

Psychické poruchy

Depresia, dezorientácia, nespavosť, podráždenosť, psychotické reakcie, nočné mory.

Veľmi zriedkavé

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy, závraty.

Časté


Somnolencia

Zriedkavé


Poruchy pamäti, parestézia, aseptická meningitída (najmä u pacientov s existujúcimi autoimunitnými ochoreniami ako lupus erythematosus, zmiešané ochorenie spojivového tkaniva) s príznakmi ako stuhnutý krk, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, horúčka alebo dezorientácia. Zmätenosť, halucinácie, celkový pocit choroby, únava a ospalosť, poruchy chuti, tras, kŕče, úzkosť, cievna mozgová príhoda.

Veľmi zriedkavé

Poruchy oka

Poruchy zraku (rozmazané videnie), dvojité videnie, zápal zrakového nervu.

Veľmi zriedkavé

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Časté


Poruchy sluchu, tinnitus.

Veľmi zriedkavé

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Edém

Zriedkavé


Hypertenzia, vaskulitída, búšenie srdca, bolesť na hrudníku, srdcové zlyhanie.

Veľmi zriedkavé

Poruchy ciev

Malé zvýšenie rizika arteriálnych trombotických udalostí (napríklad infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda).

Veľmi zriedkavé

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Astma (vrátane dyspnoe).

Zriedkavé


Pneumonitída

Veľmi zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea, vomitus, diarea, dyspepsia, bolesť brucha, flatulencia, anorexia.

Časté


Gastritída, hemateméza, hemoragická hnačka, meléna, gastrointestinálny vred (s alebo bez krvácania alebo perforácie), peptické vredy, perforácia alebo gastrointestinálne krvácanie, niekedy fatálne, najmä u starších pacientov.

Zriedkavé


Exacerbácia kolitídy a Crohnovej choroby, zápcha, ulcerózna stomatitída, glositída, porucha pažeráka, intestinálne striktúry podobné diafragme, pankreatitída.

Veľmi zriedkavé

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zvýšenie transamináz

Časté


Žltačka, abnormálna funkcia pečene, hepatitída (v ojedinelých prípadoch náhla).

Zriedkavé


Nekróza pečene, zlyhanie pečene.

Veľmi zriedkavé

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka

Časté


Žihľavka

Zriedkavé


Fotosenzitivita, kožné vyrážky, bulózne vyrážky, ekzém, multiformný erytém, Stevensov - Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm), strata vlasov, exfoliatívna dermatitída, purpura, alergická purpura, svrbenie.

Veľmi zriedkavé

Poruchy obličiek a močových ciest

Nefrotoxicita v rôznych formách, vrátane intersticiálnej nefritídy, proteinúria, renálna papilárna nekróza, nefrotický syndróm, akútne renálne zlyhanie, poruchy močenia (napríklad hematúria).

Veľmi zriedkavé


Klinickéštúdieaepidemiologickéúdajetrvalenaznačujúzvýšené rizikoarteriálnychtrombotickýchpríhod(napr. infarktmyokardualebomŕtvica) spojených sužitímdiklofenaku, najmäpri vysokýchdávkach(150 mgdenne) apri dlhodobejliečbe. (Pozri časť 4.3a4.4KontraindikácieaOsobitné upozornenia aopatreniapri používaní).


Omeprazol

Najčastejšími nežiaducimi účinkami(1-10% pacientov) bolesťhlavy, bolesť brucha, zápcha, hnačka, plynatosťanevoľnosť/vracanie.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli identifikovanéalebo predpokladané vprogrameklinickéhohodnoteniaomeprazoluapo uvedenínatrh. Žiadne neboli závislé odveľkostidávky. Nežiaduceúčinky uvedené nižšieklasifikované podľafrekvencievýskytua triedyorgánovýchsystémov. Kategóriefrekvencií súdefinovanépodľanasledujúcejkonvencie: veľmi časté( 1/10), časté( 1/100< 1/10), menejčasté( 1/1000<1/100), zriedkavé ( 1/10 000<1/1000), veľmi zriedkavé(<1/10 000), neznáme (nemožno ich odhadnúťzdostupných údajov).


Trieda orgánových systémov MedDRA

Nežiaduce účinky

Frekvencia

Poruchy krvi a lymfatického systému

Leukopénia, trombocytopénia,

Zriedkavé


Agranulocytóza, pancytopénia

Veľmi zriedkavé

Poruchy imunitného systému

Reakcie z precitlivenosti napríklad horúčka, angioedém a anafylaktická reakcia/šok

Zriedkavé

Poruchy metabolizmu a výživy

Hyponatriémia

Zriedkavé


Hypomagneziémia, závažná hypomagneziémia môže mať za následok hypokalciémiu

Neznáme

Psychické poruchy

Insomnia

Menej časté


Nepokoj, zmätenosť, depresia

Zriedkavé


Agresivita, halucinácie

Veľmi zriedkavé

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy

Časté


Závraty, parestézia, somnolencia

Menej časté


Zmeny chuti

Zriedkavé

Poruchy oka

Rozmazané videnie

Zriedkavé

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Menej časté

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Bronchospazmus

Zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Bolesti brucha, zápcha, hnačka, nadúvanie, nevoľnosť/vracanie

Časté


Sucho v ústach, stomatitída, gastrointestinálna kandidóza

Zriedkavé


Mikroskopická kolitída

Neznáme

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov

Menej časté


Hepatitída so žltačkou alebo bez nej

Zriedkavé


Zlyhanie pečene, encefalopatia u pacientov s existujúcim ochorením pečene

Veľmi zriedkavé

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Dermatitída, pruritus, vyrážka, žihľavka

Menej časté


Alopécia, fotosenzitivita

Zriedkavé


Multiformný erytém, Stevensov - Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (TEN)

Veľmi zriedkavé

Poruchy obličiek a močových ciest

Intersticiálna nefritída

Zriedkavé

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy

Zlomenina bedra, zápästia alebo chrbtice

Menej časté


Artralgia, myalgia

Zriedkavé


Svalová slabosť

Veľmi zriedkavé

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Gynekomastia

Veľmi zriedkavé

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Celkový pocit choroby, periférny edém

Menej časté


zvýšené potenie

Zriedkavé


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Diklofenak


Príznaky:


Medzi príznakypatria bolestihlavy, nevoľnosť, vracanie, bolestivnadbrušku, gastrointestinálne krvácanie, zriedkavohnačka, dezorientácia, excitácia, kóma, ospalosť, závraty, tinnitus, mdlobyaobčaskŕče. Vprípadevýznamnejotravy je možné akútnezlyhanieobličiekapoškodeniepečene.


Liečba:

ManažmentakútnejotravyNSAID savpodstateskladázpodpornýcha symptomatických opatrení. Do jednejhodiny popožitípotenciálnetoxického množstva sa má zvážiť podanieaktívneho uhlia. Alternatívne,u dospelých pacientov, sa má do jednejhodiny pripotenciálne životohrozujúcompredávkovaní zvážiť výplach žalúdka.


Má sa zabezpečiťdobrý odtokmoču.


Renálneapečeňovéfunkcie sa majústarostlivo monitorovať.


Pacienti popožitípotenciálnetoxického množstva majúbyťstarostlivosledovaní po dobu najmenej štyrochhodín.


Častéalebodlhotrvajúcekŕčemajúbyť liečenéintravenóznymdiazepamom.


Ďalšieopatrenia sa majú indikovať podľaklinického stavupacienta. Špecifické terapie akonútenádiuréza, dialýzaalebohemoperfúziapravdepodobnenenapomáhajúprielimináciiNSAIDvzhľadom k ich vysokej miere väzbynaproteínyaextenzívnymetabolizmus.


Prikomplikáciáchakohypotenzia, zlyhanieobličiek, kŕče, gastrointestinálne poruchya útlm dýchania sa majú uskutočniť podporné opatreniaa symptomatická liečba.


Omeprazol

Kdispozíciilenobmedzené informácie ovplyvepredávkovaniaomeprazolomuľudí. Vliteratúreboli popísanédávkydo 560mga zaznamenali sa ojedinelé hláseniao užití jednorazovýchperorálnych dávok 2400mgomeprazolu(120 násobnáobvykláodporúčaná klinická dávka). Boli hlásené nevoľnosť, vracanie, závraty, bolesti brucha, hnačkaabolesťhlavy. Taktiežv jednotlivých prípadoch boli popísané apatia, depresiaazmätenosť.


Opísanépríznaky boliprechodnéa nebolnahlásený žiadnyzávažnýdôsledok. So zvýšenýmidávkami sa mieraeliminácienemení(kinetiky prvého poriadku). Liečbaje vprípadepotrebysymptomatická.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:deriváty kyseliny octovej a príbuzné látky

ATC kód: M01AB55 (diklofenak, kombinácie)


Diklofenak

Diklofenakjenesteroidnálátka s výraznýmianalgetickými/protizápalovýmivlastnosťami. Jetoinhibítorprostaglandínsyntetázy(cyklooxygenázy).


Omeprazol

Mechanizmusúčinku


Omeprazol,racemickázmes dvochenantiomérovznižujesekréciužalúdočnejkyselinyvysokocielenýmmechanizmomúčinku. Ješpecifickým inhibítoromkyselinovejpumpyvparietálnejbunke. Jerýchloúčinkujúciaposkytuje kontroluprostredníctvomreverzibilnejinhibíciesekréciežalúdočnejkyseliny s dávkovaním razdenne.


Omeprazoljeslabá zásada a koncentruje a konvertuje sanaaktívnuformu v silnekyslomprostredíintracelulárnychkanálikovparietálnychbuniek, kdeinhibujeenzýmH+K+-ATPázu– kyselinovú pumpu. Tento účinok nakonečnýstupeňprocesutvorby žalúdočnejkyselinyjezávislý od dávky aposkytuje veľmi účinnúinhibíciusekréciebazálnejkyseliny ainhibíciusekrécie stimulovanejkyseliny, atobezohľadunastimul.


Farmakodynamickéúčinky

Všetkypozorovanéfarmakodynamickéúčinky možnovysvetliťúčinkomomeprazolunasekréciukyseliny.


Účinoknasekréciužalúdočnejkyseliny:

Perorálnepodávanie omeprazolu raz denne umožňuje rýchlu aúčinnúinhibíciudennejaj nočnej sekréciežalúdočnejkyselinysmaximálnymúčinkomv priebehu 4dní liečby.


Pri dávke 20 mg omeprazolu sa priemerné zníženie 24–hodinovej acidity vo vnútri žalúdka o minimálne 80 % u pacientov s dvanástnikovým vredom potom udržiavalo, pričom priemerné zníženie maximálnej tvorby kyseliny po stimulácii pentagastrínom bolo približne 70 % 24 hodín po podaní.


U pacientovs dvanástnikovýmvredomperorálnepodávanieomeprazolu20mgudržiavaintragastricképH3priemernepo dobu17hodínz 24hodinovej periódy.


Upacientovtrpiacichgastroezofageálnym refluxom v dôsledku zníženiasekréciekyselinyaintragastrickej acidityomeprazolvzávislostiod dávkyznižuje/normalizujeexpozíciupažerákakyseline.


Inhibíciasekréciekyselinysúvisísoblasťoupodkrivkouplazmatickej koncentrácievzávislosti odčasu (AUC) omeprazoluanieodaktuálnejplazmatickejkoncentrácievdanom čase.


V priebehu liečbyomeprazolomnebola pozorovaná tachyfylaxia.


Ďalšie účinkymajúcevzťah kinhibíciikyseliny:

Pri dlhodobejliečbegastrickégrandulárnecystyboli hlásenés miernezvýšenou frekvenciou. Tieto zmenyfyziologickýmdôsledkom výraznejinhibíciesekrécie kyseliny, benígne a zdajú sabyťreverzibilné.


Zníženiegastrickej acidity z akýchkoľvek dôvodovvrátaneinhibítorovprotónovejpumpyzvyšujemnožstvogastrických baktériíobvykleprítomnýchvgastrointestinálnomtrakte. Liečba liekmi znižujúcimi aciditu môževiesťkmiernezvýšenému rizikugastrointestinálnychinfekciíakoSalmonellaaCampylobacter.


Počasliečby antisekrečnýmiliekmisa zvyšujegastrín v sérev reakciinazníženiesekréciekyseliny. TaktiežCgAsa zvyšujevdôsledku zníženejgastrickej acidity. ZvýšenáhladinaCgAmôžeovplyvňovaťvyšetrenia na prítomnosťneuroendokrinnýchnádorov. Správy z literatúrynaznačujú, želiečba inhibítormiprotónovejpumpybyť ukončenánajneskôr5dní predmeranímCgA. Akhladiny CgAagastrínunebolipo 5dňoch normalizované, meraniasamusiaopakovať14dní po ukončeníliečbyomeprazolom.


U niektorýchpacientov (u detí aj dospelých) bolpočas dlhodobejliečbyomeprazolom pozorovaný zvýšenýpočetECLbuniekpravdepodobnesúvisiacisozvýšenímsérovýchhladíngastrínu. Výsledky nie sú považované za klinicky významné.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Diklofenak

Diklofenaksodnýsa z črievrýchlo absorbuje apodliehametabolizmu prvého prechodu. Terapeutické plazmatickékoncentráciesadostaviaasipolhodiny popodanídiklofenaku. Liečivo jena 99,7% viazané nabielkovinyaplazmatický polčas prefázu terminálnej eliminácieje12hodiny. Približne60% podanej dávkysavylučujeobličkamivoformemetabolitovamenejako 1% vnezmenenejforme. Zvyšokdávkysavylučuježlčouvmetabolizovanejforme.


Po rýchlomgastrickom prechodegastrorezistentnépeletydiklofenakuzaisťujú rýchludostupnosť liečiva vkrvnomriečisku. Peletyspredĺženýmuvoľňovanímspôsobujúoneskorenieuvoľňovaniaaktívnejzložky, takžejednadennádávka jeobvykle dostačujúca.


Absorpciaomeprazolu

Omeprazolahorečnatásoľomeprazoluvkyslomprostredí nestále apretosaperorálnepodávajúakogastrorezistentné granuly v kapsuláchalebo tabletách. Absorpciaomeprazoluje rýchlas maximálnymi plazmatickými hladinami vyskytujúcimisapribližne12hodiny popodanídávky. Absorpciaomeprazoluprebiehavtenkomčreveaje zvyčajneukončenápočas3-6hodín. Súčasnýpríjempotravy neovplyvňujebiologickú dostupnosť. Systémovádostupnosť(biologická dostupnosť) z jedinejperorálnej dávkyomeprazolujepribližne40%. Po opakovanom podaní raz denne sabiologická dostupnosťzvyšuje ažna60%.


Distribúcia

Zdanlivýdistribučnýobjem uzdravýchosôb je približne 0,3 l/kg telesnejhmotnosti. Omeprazolje na 97% viazaný naplazmatickébielkoviny.


Metabolizmus

Omeprazol saúplnemetabolizuje systémomcytochrómuP450(CYP). HlavnáčasťjehometabolizmujezávislánapolymorfnevyjadrenomCYP2C19, zodpovednomzatvorbuhydroxyomeprazolu, hlavnéhometabolituvplazme. Zostávajúca časť je závislá naďalšej špecifickej izoformeCYP3A4, zodpovednej za tvorbuomeprazolsulfónu. Vdôsledku vysokejafinityomeprazolukCYP2C19existuje potenciál prekompetitívnuinhibíciuametabolickéinterakcieliek – liek s inýmisubstrátmipreCYP2C19. Avšak vdôsledku nízkejafinity kCYP3A4 nemáomeprazolžiadnypotenciálinhibovaťmetabolizmus inýchsubstrátovCYP3A4. Navyše omeprazol nemáinhibičnývplyvnahlavnéenzýmyCYP.


Približne3% belošskej a15 - 20% ázijskejpopulácienemáfunkčnýenzýmCYP2C19anazývajú saslabímetabolizátori. U týchtojedincov jemetabolizmusomeprazolupravdepodobnekatalyzovanýprevažne CYP3A4. Po opakovanom podaní 20mgomeprazolu raz denne bola priemernáhodnotaAUC5 - 10krátvyššiau slabýchmetabolizátorovako ujedincovsfunkčnýmenzýmom CYP2C19(extenzívni metabolizátori). Priemernémaximálne plazmatickékoncentrácie boli tiež o 3 5krát vyššie.Tieto zistenianemajúvplyvnadávkovanieomeprazolu.


Eliminácia

Plazmatický eliminačnýpolčasomeprazoluje zvyčajne kratší ako jedna hodinaako pojednorazovom,tak ajpo opakovanom perorálnompodaníraz denne. Omeprazol saz plazmymedzidávkamiúplneeliminujea nemá pri podávaní raz denne tendenciuk akumulácii. Takmer80% perorálnejdávkyomeprazolu sa vylučuje v podobemetabolitovmočom, zostatok stolicou, primárnepochádzajúcich zo sekréciežlčou.


AUComeprazolusazvyšujesopakovaným podávaním. Toto zvýšeniejezávisléod dávkyapo opakovanompodávaní má za následoknelineárny vzťahdávka - AUC. Tátozávislosť od časuadávkyjevdôsledku zníženiametabolizmuprvého prechodu asystémového klírensupravdepodobnespôsobená inhibíciouenzýmu CYP2C19omeprazoloma/alebojeho metabolitmi(napríklad sulfónom).


Zistilo sa, že žiadenmetabolitnemá akýkoľvek vplyvnasekréciužalúdočnejkyseliny.


Osobitné skupiny pacientov


Poruchafunkciepečene

Metabolizmusomeprazoluupacientovs poruchoufunkcie pečenejenarušený, čo má zanásledok zvýšenéAUC. Omeprazolnepreukázaltendenciu kakumuláciipridávkovaní razdenne.


Poruchafunkcieobličiek

Farmakokinetikaomeprazolu, vrátanesystémovejbiologickej dostupnosti arýchlostieliminácie,jeu pacientov sozníženoufunkciouobličiek bezzmeny.


Staršípacienti

Rýchlosťmetabolizmuomeprazoluje ustaršíchosôb(75 79rokov)mierneznížená.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Diklofenak

Neexistujú žiadneďalšie predklinickéúdajedôležitépre predpisovanie liekuako tie, ktoréuž sú zahrnuté vostatných častiach SPC.


Omeprazol

V štúdiách spotkanmiceloživotne liečenýmiomeprazolomboli pozorovanéhyperpláziaECLbuniekžalúdkaavýskytkarcinoidov. Tieto zmenyvýsledkom dlhodobejsekundárnej hypergastrinémienainhibíciukyseliny.


Podobnénálezyboli zistenépo liečbeantagonistamiH2-receptorov, inhibítormiprotónovejpumpyapo čiastočnejfundektómii. Takže tieto zmeny nepochádzajú z priameho účinkukaždéhojednotlivéholiečiva.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly:

mikrokryštalická celulóza

povidón K25

koloidný bezvodý oxid kremičitý

kopolymér kyseliny metakrylovej a etyl akrylátu (1: 1), typ A, neutralizovaný hydroxidom sodným (6 mol%)

propylénglykol

kopolymér metakrylátu amónneho typ A

kopolymér metakrylátu amónneho typ B

manitol

uhličitan horečnatý ťažký

hydroxypropylcelulóza (75-150 mPas/5% sol.)

laurylsulfát sodný

hypromelóza (6mPas)

kopolymér kyseliny metakrylovej a etyl akrylátu (1: 1) 30% disperzia (sušina)

polysorbát 80

trietylcitrát

mastenec


Obal kapsuly:

oxid titaničitý (E171)

červený oxid železitý E 172

žltý oxid železitý E 172

želatína


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


HDPE fľaša: 2 roky

Blister: 30 mesiacov


Čas použiteľnostipo prvomotvorení

HDPEfľaša: 1mesiac


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


HDPEfľaša/blister: Uchovávajtepriteplotedo30°C.

HDPEfľaša: Uchovávajtevdobreuzatvorenejfľaštičkena ochranu predvlhkosťou.


 1. Druh obalu a obsah balenia


BielaHDPE fľašaspolypropylénovým skrutkovýmuzáverom indikujúcimporušeniesintegrovanýmvysúšadlom.


Originálne balenie30tvrdých kapsúl s riadenýmuvoľňovaním.


oPA-Aluminium-PVC/Al blister

Originálne balenie10, 20, 30, 50, 60, 100tvrdých kapsúl s riadenýmuvoľňovaním.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pharmaswiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0382/14-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:

Dátum posledného predĺženia registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


19DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním