+ ipil.sk

Diphereline S.R. 11,25 mgPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/07879-ZME


Písomná informácia pre používateľa


Diphereline S.R. 11,25 mg

prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu

triptorelín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Diphereline S.R. 11,25 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijeteDiphereline S.R. 11,25 mg

3. Ako používaťDiphereline S.R. 11,25 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Diphereline S.R. 11,25 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Diphereline S.R. 11,25 mg a na čo sa používa


Diphereline S.R. 3,75 mg obsahuje triptorelín, ktorý je podobnýhormónu nazývanému gonadotropín uvoľňujúci hormón(GnRH).


Liek sa používa pri liečbe:

- lokálne postupujúcej rakoviny prostaty samostatne alebo ako doplnková liečba k rádioterapii s metastázami,

- endometriózy (chorobný stav zapríčinený roztrúsenými čiastočkami maternice),

- centrálnej predčasnej puberty (pred 8. rokom života u dievčat a pred 10. rokom u chlapcov)

Liečba sa nemá podávať dlhšie ako 6 mesiacov. Neodporúča sa začínať druhú liečebnú kúru s triptorelínom alebo inými analógmi GnRH.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijeteDiphereline S.R. 11,25 mg


NepoužívajteDiphereline S.R. 11,25 mg

 • ak ste alergický na triptorelín, gonadotropín uvoľňujúci hormón (GnRH), iné analógy GnRH alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ste tehotná alebo dojčíte.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Diphereline S.R. 11,25 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


U pacientov používajúcich Diphereline S.R. 11,25 mg bola hlásená depresia, ktorá môže byť závažná. Ak používate Diphereline S.R. 11,25 mg a objaví sa u vás depresívna nálada, informujte svojho lekára.


Muži

Ak používate lieky na prevenciu krvných zrazenín, môžete očakávať tvorbu modrín v mieste vpichu.

Na začiatku liečby sa vám zvýši hladina testosterónu v krvi. Toto môže spôsobiť, že sa vám zhoršia príznaky rakoviny. Ak sa tak stane, kontaktujte svojho lekára. Lekár vám môže predpísať nejaké lieky (antiandrogény – lieky potláčajúce tvorbu mužských pohlavných hormónov), aby zabránil zhoršovaniu symptómov.

Počas prvých týždňoch liečby môže Diphereline S.R. 11,25 mg, rovnako ako aj iné GnRH analógy v ojedinelých prípadoch zapríčiniť kompresiu (stlačenie) miechy alebo zablokovať močovú trubicu (miesto kadiaľ normálne prechádza moč). Tieto príznaky bude u vás lekár sledovať a ak sa objavia, bude ich liečiť.

Po chirurgickom odstránení semenníkov, triptorelín nespôsobí akékoľvek ďalšie znižovanie hladiny testosterónu v sére, a preto ho nie je možné používať po odstránení semenníkov.

Diagnostické testy funkcií hypofýzy (podmozgovej žľazy) a gonád (pohlavných orgánov), vykonávané počas liečby Dipherelinom 11,25 mg alebo po jej ukončení, môžu byť zavádzajúce.


V dospelosti dlhšie užívanie Dipherelinu S.R. 11,25 mg alebo iných GnRH analógov môže viesť k zvýšenému riziku vzniku tenkých a oslabených kostí, hlavne ak ste alkoholik, fajčiar, máte v rodine v minulosti osteoporózu (ochorenie, ktoré ovplyvňuje silu vašich kostí), zle sa stravujete alebo beriete antikonvulzíva (lieky na liečbu epilepsie alebo epileptických záchvatov) alebo kortikosteroidy (steroidy). Ak máte čokoľvek, čo ovplyvňuje vaše kosti, ako napr. osteoporózu, informujte svojho lekára. Môže to ovplyvniť výber vašej liečby.


Ak máte nejaké srdcové alebo cievne ťažkosti, vrátane problémov so srdcovým rytmom (arytmia) alebo sa naň liečite, informujte svojho lekára. Riziko problému so srdcovým rytmom sa môže zvýšiť pri užití Dipherelinu S.R. 11,25 mg.


Ak máte cukrovku alebo ak trpíte problémami so srdcom, informujte svojho lekára.

Ak máte zväčšenie (benígny tumor – nezhubný nádor) hypofýzy (podmozgová zľaza) a nevedeli ste o tom, môže sa to zistiť počas liečby Dipherelinom S.R. 11,25 mg. K príznakom patria náhle bolesti hlavy, problémy s očami a ochrnutie očí.


Ženy

Ak sa u dospelých Diphereline S.R. 11,25 mg alebo iné GnRH analógy používajú dlhodobo, môže sa zvýšiť riziko vzniku tenkých a oslabených kostí, hlavne ak ste alkoholička, fajčiarka, máte v rodine v minulosti osteoporózu (ochorenie, ktoré ovplyvňuje silu vašich kostí), zle sa stravujete alebo beriete antikonvulzíva (lieky na liečbu epilepsie alebo epileptických záchvatov) alebo kortikosteroidy (steroidy). Ak máte čokoľvek, čo ovplyvňuje vaše kosti, ako napr. osteoporózu, informujte svojho lekára. Môže to ovplyvniť výber vašej liečby.


V prvom mesiaci liečby môžete mať nejaké vaginálne krvácanie. Potom sa má vaša menštruácia zastaviť. Informujte svojho lekára, ak sa objaví aj po prvom mesiaci liečby.

Vaša menštruácia sa má obnoviť po dvoch alebo troch mesiacoch od poslednej injekcie. Musíte užívať inú formu antikoncepcie ako „tabletky“, v prvom mesiaci liečby a po poslednej injekcii, ak sa neliečite na neplodnosť.


Deti a dospievajúci

U dievčat s predčasnou pubertou sa môže v prvom mesiaci liečby objaviť krvácanie z pošvy.


Ak máte pokročilý nádor mozgu, informujte o tom svojho lekára.


Prosím, povedzte svojmu lekárovi, ak máte niektoré z príznakov uvedených vyššie.


Iné lieky a Diphereline S.R. 11,25 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Muži

Diphereline S.R. 11,25 mg môže ovplyvňovať účinok niektorých liekov používaných na liečbu problémov so srdcovým rytmom (napr. chinidín, prokaínamid, amiodaron a sotalol), alebo môže zvýšiť riziko problémov so srdcovým rytmom pri užívaní s niektorými liekmi (napr. metadón (používaný na uvoľnenie bolesti a při detoxikácii od drogovej závislosti), moxifloxacín (antibiotikum), antipsychotiká používané při vážnych duševných ochoreniach).


Tehotenstvo a dojčenie

Nepoužívajte Diphereline S.R. 11,25 mg počas tehotenstva alebo dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Môžete pociťovať závrat, únavu alebo môžete mať rozmazané videnie. Toto sú možné vedľajšie účinky liečby alebo základného ochorenia. Ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, neveďte vozidlo a ani neobsluhujte stroje.


3. Ako používaťDiphereline S.R. 11,25 mg


Vždy používajte tento liekpresne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebolekárnika.


Rakovina prostaty:

jedna vnútrosvalová injekcia Dipherelinu S.R. 11,25 mg každé 3 mesiace.


Endometrióza:

jedna vnútrosvalová injekcia Dipherelinu S.R. 11,25 mg každé 3 mesiace.

Liečba sa musí začať v prvých piatich dňoch menštruačného cyklu.

Trvanie liečby: záleží na počiatočnej závažnosti endometriózy a na zmenách (funkčných a anatomických) pozorovaných v klinickom obraze v priebehu liečby. V zásade sa liečba má podávať aspoň 3 mesiace a najdlhšie 6 mesiacov. Neodporúča sa začať druhú liečebnú kúru s triptorelínom alebo iným analógom GnRH.


Centrálna predčasná puberta:

Jedna vnútrosvalová injekcia Dipherelinu S.R. 11,25 mg každé 3 mesiace.


Liečba sa má ukončiť zhruba vo veku fyziologickej puberty u chlapcov a dievčat a nemá pokračovať u dievčat s kostným vekom viac ako 12 rokov. U chlapcov sú k dispozícií limitované údaje týkajúce sa optimálneho času ukončenia liečby na základe kostného veku, avšak odporúča sa ukončiť liečbu u chlapcov s kostným vekom 13-14 rokov.


N.B.: Pri podaní formy s predĺženým uvoľňovaním sa musia prísne dodržať inštrukcie v písomnej informácii pre používateľa.


Ak použijete viac Dipherelinu S.R. 11,25 mgako máte

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.


Ak zabudnete použiťDiphereline S.R. 11,25 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používaťDiphereline S.R. 11,25 mg

Po ukončení liečby predčasnej puberty sa znovu môžu objaviť sekundárne pohlavné znaky.

U dievčat, sa môže vyskytnúť menšie krvácanie.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Očakáva sa, že mnohé z týchto vedľajších účinkov sú v dôsledku zmeny hladiny testosterónu vo vašom tele. Tieto účinky zahŕňajú návaly tepla, impotenciu a zníženie pohlavnej túžby.


V zriedkavých prípadoch sa môže objaviť závažná alergická reakcia. Okamžite informujte svojho lekára, ak sa u vás objavia symptómy ako problémy s prehĺtaním alebo dýchaním, opuch pery, tváre, hrdla alebo jazyka a vyrážka.


Muži:


Veľmi časté (vedľajšie účinky postihujúce viac ako 1 z 10 pacientov):

 • Návaly tepla

 • Slabosť

 • Nadmerné potenie

 • Bolesť chrbta

 • Brnenie a mravčenie v nohách


Časté (vedľajšie účinky postihujúce viac ako 1 zo 100 pacientov):

 • Nevoľnosť

 • Únava, začervenanie, modriny a/alebo bolesť v mieste vpichu, bolesť svalov a kostí, bolesť rúk a nôh, edém (hromadenie tekutiny v telesných tkanivách)

 • Závrat, bolesť hlavy

 • Impotencia, strata pohlavnej túžby

 • Depresia, zmeny nálad


Menej časté (vedľajšie účinky postihujúce viac ako 1 z 1000 pacientov):

 • Zvonenie v ušiach

 • Bolesť brucha, zápcha, hnačka, vracanie

 • Ospalosť, trasenie, bolesť

 • Ovplyvnenie niektorých krvných testov (vrátane zvýšenia funkčných pečeňových testov)

 • Nárast hmotnosti

 • Strata hmotnosti, dna (prudká bolesť a opuch kĺbov zvyčajne v palci na nohe)

 • Zvýšenie chuti do jedla

 • Bolesť kĺbov, kŕče, slabosť a bolesť svalov

 • Brnenie alebo znížená citlivosť

 • Neschopnosť zaspať, podráždenosť

 • Zväčšenie pŕs u mužov, bolesť na prsiach, zmenšenie veľkosti semenníkov, bolesť v semenníkoch

 • Problémy s dýchaním (dýchavičnosť)

 • Akné, vypadávanie vlasov, svrbenie, vyrážka

 • Vysoký krvný tlak


Zriedkavé (vedľajšie účinky postihujúce viac ako 1 z 10 000 pacientov):

 • Červené a fialové sfarbenie kože

 • Cukrovka

 • Vertigo (pocit krútenia hlavy)

 • Nepríjemný pocit v očiach, rozmazané videnie alebo jeho porucha

 • Pocit plného brucha, plynatosť, sucho v ústach, netypická chuť v ústach

 • Bolesť na hrudi

 • Problémy so vstávaním

 • Príznaky podobné chrípke, horúčka

 • Alergická reakcia, anafylaktická reakcia (vážna alergická reakcia, ktorá môže spôsobiť závrat alebo problémy s dýchaním)

 • Zápal nosa/hltana

 • Zvýšenie telesnej teploty

 • Strata hmotnosti

 • Stuhnutosť a opuch kĺbov, stuhnutosť svalov, osteoartritídu (zápal kĺbov a kostí)

 • Strata pamäti

 • Pocit zmätenosti, znížená aktivita, pocit eufórie a pohody

 • Neschopnosť ejakulácie

 • Dýchavičnosť pri ľahu rovno

 • Pľuzgiere

 • Krvácanie z nosa

 • Nízky krvný tlak


Všeobecná nepohoda bola tiež hlásená.

Počas post-marketingového sledovania bol hlásený nasledujúci nežiadúci účinok: zmeny EKG ( predĺženie QT intervalu).


Ak máte zväčšenie (benígny tumor – nezhubný nádor) hypofýzy (podmozgová žľaza) a nevedeli ste o tom, môže sa to zistiť počas liečby Dipherelinom S.R. 11,25 mg. K príznakom patria náhle bolesti hlavy, problémy s očami a ochrnutie očí.


U pacientov liečených Dipherelinom S.R. 11,25 mgalebo inými analógmi GnRH sa môže objaviť zvýšený počet bielych krviniek.


Ženy:

Mnohé vedľajšie účinky sa očakávajú ako dôsledok zmeny hladiny estrogénov vo vašom tele. Veľmi časté vedľajšie účinky zahŕňajú bolesť hlavy, znížená pohlavná túžba, zmeny nálad, problémy so zaspaním, bolesť počas alebo po pohlavnom styku, bolestivá menštruácia, krvácanie z pohlavných orgánov, bolesť v oblasti panvy, vaginálna suchosť, nadmerné potenie sa a návaly tepla.

Iné časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu objaviť sú bolesť na prsiach, kŕče svalov, bolestivé kĺby, pribúdanie na váhe, pocit choroby, depresia, bolesť alebo nepokoj brucha, začervenanie, zápal a/alebo bolesť v mieste vpichu.

Ďalšie zaznamenané vedľajšie účinky sú: vracanie, hnačka, krvácanie z nosa, všeobecný nepokoj, zvýšený krvný tlak, svalová bolesť alebo slabosť, skľúčenie, závrat, vynechanie menštruácie, opuch pier, tváre, hrdla a /alebo jazyka, kožná vyrážka, problémy s dýchaním, netypický pocit v očiach a /alebo zmeny vo videní.


Deti:

Časté vedľajšie účinky: vaginálne krvácanie sa môže objaviť u dievčat v prvom mesiaci liečby. Môžu sa pozorovať ďalšie vedľajšie účinky ako reakcie v miesto vpichu (začervenanie, zápal a/alebo bolesť), bolesť hlavy, návaly tepla a/alebo precitlivenosť.


Pozorovali sa aj nasledujúce vedľajšie účinky: pribúdanie na váhe, zvýšený krvný tlak, rozmazané alebo abnormálne videnie, bolesť brucha alebo nepokoj v bruchu, vracanie, krvácanie z nosa, nevoľnosť, bolesť svalov, zmeny nálad, nervozita a kožná vyrážka.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Diphereline S.R. 11,25 mg


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Čas použiteľnosti po nariedení:

fyzikálno-chemická stabilita preukázaná na 6 hodín pri teplote 25 °C. Z mikrobiologického hľadiska má byť pripravená suspenzia použitá okamžite.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Diphereline S.R. 11,25 mg obsahuje


- Liečivo je:triptorelín, vo forme triptorelínpamoátu 11,25 mg


- Ďalšie zložky sú:

Prášok:polyglaktín, manitol, sodná soľ karmelózy, polysorbát 80.

Rozpúšťadlo:manitol, voda na injekciu.


Ako vyzerá Diphereline S.R. 11,25 mg a obsah balenia

Prášok v injekčnej liekovke a sklenená ampulka s disperzným prostredím na prípravu injekčnej suspenzie.

Balenie obsahuje 1 liekovku a 1 ampulku s 1 striekačkou, 2 ihlami, papierovú škatuľku a písomnú informáciu pre používateľa.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne Billancourt

Francúzsko


Výrobca:

Ipsen Pharma Biotech

Parc d'Activités du Plateau de Signes

chemin départemental N° 402

83870 Signes

Francúzsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


MUDr. Miklós Mészáros

Hviezdoslavova 19

903 01 SENEC

Tel.: +421-2- 53 412 018

E-mail: meszaros@lieksro.sk


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.


<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


NÁVOD NA PRÍPRAVU SUSPENZIE1 – PRÍPRAVA PACIENTA PRED NARIEDENÍM SUSPENZIE


 • Vydezinfikujte sedací sval v mieste vpichu pred aplikáciou injekcie. Tento výkon musí byť vykonaný ako prvý, pretože po nariedení sa má suspenzia aplikovať okamžite.


2 – PRÍPRAVA INJEKCIE


Prítomnosť bubliniek na povrchu lyofylizátu je normálny vzhľad lieku.


 • Vyberte ampulku s rozpúšťadlom. Sklepte roztok z vrchnej časti ampulky späť do tela ampulky.

 • Vyberte liekovku s práškom: Sklepte nahromadený prášok z hornej časti liekovky do jej spodnej časti.

 • Odstráňte plastový uzáver z liekovky.

 • Nasaďte ihlu na injekčnú striekačku. Neskladajte ešte z ihly ochranný obal.

 • Odlomte hrdlo ampulky – bodovou značkou smerom nahor.

 • Odstráňte ochranný kryt z ihly. Zasuňte ihlu do ampulky a nasajte celý jej obsah do injekčnej striekačky.

 • Zasuňte ihlu cez gumovú zátku vertikálne do liekovky. Vstreknite rozpúšťadlo pomaly, tak ako je to možné, aby to umylo celú hornú časť liekovky.
 • Vytiahnite ihlu nad hladinu tekutiny a rozsuspendujte prášok tak, že jemne kolíšete liekovkou, čo znamená triasť ňou horizontálne.

 • Uistite sa, že trasenie je dostatočne dlhé na utvorenie homogénnej a mliečnobielej suspenzie. • Skontrolujte, že v liekovke nezostal žiadny nerozsuspendovaný prášok (ak sú prítomné nejaké zhluky prášku, pokračujte s trepaním až kým nezmiznú).

 • Keď je suspenzia homogénna, zasuňte ihlu nižšie a nasajte celý objem suspenzie (bez otáčania liekovky). V liekovke zostane malé množstvo suspenzie, ktoré sa zlikviduje. V naplnení je zarátaná už aj táto strata.

 • Uchopte farebný stred na pripájanie ihly. Odstráňte ihlu z injekčnej striekačky použitej na rekonštitúciu. Pripojte ďalšiu ihlu na injekčnú striekačku (pevne ju priskrutkujte).


 • Odstráňte ochranný kryt z ihly.


3 – INTRAMUSKULÁRNA INJEKCIA


 • Odstráňte vzduch z injekčnej striekačky okamžite pred aplikáciou injekcie. Aby sa zabránilo zrážaniu, aplikujte ihneď do vopred vydezinfikovaného sedacieho svalu.

4 – PO POUŽITÍ


 • Zlikvidujte ihly do označeného kontajnera na ostré predmety.8


Diphereline S.R. 11,25 mg

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/07879-ZME, 2013/05626 -ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Diphereline S.R. 11,25 mg

prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Prášok:

1 injekčná liekovka obsahuje

triptorelín .............................…………………….. 11,25 mg*

(vo forme triptorelín pamoátu)

* ak berieme do úvahy charakteristiku liekovej formy, každá liekovka triptorelín pamoátu zodpovedá 0,015 g triptorelínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Rakovina prostaty:

 • Liečba lokálne postupujúcej rakoviny prostaty samostatne alebo ako súbežná a prídavná liečba k rádioterapii,

 • liečba metastázujúcej rakoviny prostaty. Pacienti, ktorí doteraz nedostávali hormonálnu terapiu, vykazujú výraznejšiu odpoveď na liečbu a reagujú častejšie.

Genitálna a extragenitálna endometrióza (štádium I až IV)

Liečba sa nemá podávať dlhšie ako 6 mesiacov (pozri časť 4.8). Neodporúča sa začínať druhú liečebnú kúru s triptorelínom alebo inými analógmi GnRH.

Predčasná puberta:

Pred 8. rokom života u dievčat a pred 10 rokom u chlapcov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Rakovina prostaty:

Jedna intramuskulárna injekcia Dipherelinu S.R. 11,25 mg každé 3 mesiace.

U pacientov bez chirurgickej kastrácie, s metastázujúcim karcinómom prostaty rezistentného na kastráciu, dostávajúcich triptorelín a vhodných na liečbu s inhibítormi biosyntézy androgénov, je potrebné pokračovať v liečbe s triptorelínom.

Trvanie liečby, pozri časť 5.1


Endometrióza:

Jedna intramuskulárna injekcia Dipherelinu S.R. 11,25 mg každé 3 mesiace.

Liečba sa musí začať v prvých piatich dňoch menštruačného cyklu.

Trvanie liečby: záleží na počiatočnej závažnosti endometriózy a na zmenách (funkčných a anatomických) pozorovaných v klinickom obraze v priebehu liečby. V zásade sa liečba má podávať aspoň 4 mesiace a najdlhšie 6 mesiacov. Neodporúča sa začať druhú liečebnú kúru s triptorelínom alebo iným analógom GnRH.


Predčasná puberta (pred 8. rokom života u dievčat a pred 10. rokom u chlapcov):

Liečba detí triptorelínom sa má byť pod celkovým dohľadom detského endokrinológa alebo pediatra resp. endokrinológa so skúsenosťami v liečbe centrálnej predčasnej puberty.


Dávkovanie: jedna intramuskulárna injekcia Dipherelinu S.R. 11,25 mg každé 3 mesiace.

Liečba má byť ukončená zhruba vo veku fyziologickej puberty u chlapcov a dievčat a nemá pokračovať u dievčat s kostným vekom viac ako 12 rokov. U chlapcov sú k dispozícií limitované údaje týkajúce sa optimálneho času ukončenia liečby na základe kostného veku, avšak odporúča sa ukončiť liečbu u chlapcov s kostným vekom 13-14 rokov.


Upozornenie: forma s predĺženým uvoľňovaním sa musí injikovať presne podľa návodu. Akákoľvek neúplná injekcia, ktorá vedie k strate väčšieho objemu, ako zostáva bežne v injekčnej striekačke, sa musí zaznamenať.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na GnRH, jeho analógy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Liek sa nesmie podávať v gravidite a počas dojčenia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Používanie GnRH agonistov môže spôsobiť zníženie kostnej minerálovej denzity. Vstupné údaje u mužov naznačujú, že používanie bifosfonátov v kombinácii s GnRH agonistami môže znížiť úbytok minerálov z kostí. Osobitná pozornosť je potrebná u pacientov s ďalšími rizikovými faktormi osteoporózy (napr. chronické užívanie alkoholu, fajčiari, dlhodobá terapia liekmi znižujúcimi kostnú minerálovú denzitu, napr. antikonvulzíva alebo kortikoidy, osteoporóza v rodinnej anamnéze, podvýživa).

U pacientov liečených GnRH analógmi a súčasne užívajúcich lieky na vysoký krvný tlak môže byť, podľa potreby, antihypertenzívna liečba upravená.


Predtým ako sa predpíše triptorelín, prosím overte, že pacientka nie je gravidná.


Zriedkavo liečba GnRH agonistami môže odhaliť prítomnosť zatiaľ neznámeho hypofýzneho adenómu z gonadotropínových buniek. U týchto pacientov sa môže prejaviť ako hypofyzárna mŕtvica charakterizovaná náhlymi bolesťami hlavy, vracaním, zhoršením zraku a oftalmoplégiou.

U pacientov podstupujúcich liečbu s agonistami GnRH ako je triptorelín, existuje zvýšené riziko výskytu depresie (ktorá môže byť ťažká). Ak sa tieto symptómy objavia, pacienti majú byť informovaní a primerane liečení.Pacienti so známou depresiou majú byť prísne pozorovaní počas liečby.


Rakovina prostaty:

Triptorelín, ako aj iní GnRH agonisti, spočiatku spôsobujú prechodný rast hladiny testosterónu. V prvých týždňoch liečby sú možné aj izolované prípady exacerbácie vyplývajúce so symptómov vo všeobecnosti spojených s rakovinou prostaty.

Počas iniciálnej fázy liečby sa má zvážiť doplnkové podávanie vhodného antiandrogénu k zabráneniu prvotného nárastu sérových hladín testosterónu a k zabráneniu zhoršeniu klinických príznakov.

Malý počet pacientov môže zaznamenať dočasné zhoršenie príznakov a symptómov rakoviny prostaty alebo prechodný nárast nádorovej bolesti (metastázová bolesť), ktoré môžu byť zvládnuté symptomaticky.

Rovnako ako u iných GnRH agonistov boli spozorované izolované prípady kompresie miechy a uretálnej obštrukcie. V prípade výskytu kompresie miechy alebo renálneho poškodenia, má byť začatá štandardná liečba týchto komplikácii a v extrémnych prípadoch zvážená okamžitá orchiektómia (chirurgická kastrácia).

Starostlivé monitorovanie je indikované počas prvých týždňov liečby, hlavne u pacientov trpiacich vertebrálnymi metastázami, pri riziku kompresie miechy a u pacientov s obštrukciou močových ciest.


Triptorelín po chirurgickej kastrácii nevyvoláva ďalšie znižovanie hladiny testosterónu. Je užitočné pravidelne kontrolovať krvné hladiny testosterónu, ktoré nemajú presiahnuť 1 ng/ml.


Dlhodobý nedostatok androgénov vyvolaný buď bilaterálnou orchiektómiou alebo aplikáciou GnRH analógov je spojený so zvýšeným rizikom straty kostnej hmoty a môže viesť k osteoporóze a tvorbe zlomenín kostí.


Liečba formou androgénnej deprivácie môže predlžovať QT interval.

U pacientov s anamnézou alebo rizikovými faktormi pre predĺženie QT intervalu a pacientov užívajúcich súbežne lieky, ktoré môžu predĺžiť QT interval (pozri časť 4.5) majú lekári zvážiť pomer prínosu a rizika, vrátane potenciálu pre Torsade de pointes pred začatím užívania Dipherelinu S.R.11,25 mg.


Okrem toho, z epidemiologických dát sa zistilo, že u pacientov môžu nastať metabolické zmeny (napr. glukózová intolerancia) alebo zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení počas androgén deprivačnej terapie. Avšak potenciálne dáta nepotvrdili súvislosť medzi liečbou s GnRH analógmi a nárastom kardiovaskulárnej mortality. Pacienti s vysokým rizikom metabolických a kardiovaskulárnych ochorení majú byť starostlivo zvážení pred zahájením liečby a monitorovaní počas androgén deprivačnej terapie.


Podávanie triptorelínu v terapeutických dávkach má za následok potlačenie hypofýzárno-gonadotropínového systému. Normálna funkcia je zvyčajne obnovená po ukončení liečby. Diagnostické testy hypofyzárno-gonadotropínovej funkcie vykonávané počas a po vysadení liečby GnRH analógmi, môžu byť preto zavádzajúce.


Ženy:

Použitie GnRH agonistov môže spôsobiť zníženie denzity minerálov kostnej hmoty v priemere o 1 % za každý mesiac počas obdobia šiestich mesiacov liečby. Každá redukcia denzity kostnej minerálovej hmoty o 10 % je spojená s dvakrát až trikrát väčším rizikom zlomenín.


V súčasnosti dostupné údaje naznačujú, že regenerácia kostnej hmoty sa u väčšiny žien objavuje po ukončení liečby.


Nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje o pacientoch s diagnostikovanou osteoporózou, alebo s rizikovými faktormi osteoporózy (napr. chronický abúzus alkoholu, fajčenie, dlhodobá terapia liekmi znižujúcimi kostnú denzitu, napr. antikonvulzíva alebo kortikoidy, rodinná anamnéza osteoporózy, podvýživa, napr. mentálna anorexia). Vzhľadom k tomu, že zníženie minerálnej kostnej denzity môže byť viac škodlivá pre týchto pacientov, liečba triptorelínom má byť veľmi starostlivo zvážená individuálne a začať iba v prípade, že prínos liečby preváži riziko. Majú sa zvážiť ďalšie opatrenia s cieľom zabrániť strate kostnej minerálnej denzity.


Fibromyómy maternice a endometrióza:

Pri podávaní odporúčanej dávky, triptorelín spôsobuje konštantnú hypogonadotropnú amenoreu. Výskyt genitálnej hemoragie po prvom mesiaci liečby nie je normálny a má sa skontrolovať plazmatická hladina estradiolu. Pokiaľ je menšia ako 50 pg/ml, majú sa hľadať možné pridružené orgánové lézie.


Po vysadení liečby, ovariálne funkcie sa vrátia a ovulácia sa znovu objaví približne po 5 mesiacoch od poslednej injekcie. Nehormonálna metóda antikoncepcie má byť nasadená už počas liečby a má pokračovať aspoň 3 mesiace po poslednej injekcii.


Vzhľadom na pozastavenie menštruácie v priebehu liečby triptorelínom, pacientka má byť poučená, aby informovala svojho lekára o pretrvávajúcej pravidelnej menštruácii.


Odporúča sa, aby počas liečby maternicových myómov, bola pravidelne zisťovaná veľkosť týchto myómov. Po liečbe GnRH analógmi sa zaznamenalo niekoľko správ o krvácaní u pacientok so submukóznymi myómami. Zvyčajne sa krvácanie objaví 6 – 10 týždňov po začatí terapie.


Predčasná puberta:

Liečba detí s progresívnym mozgovým tumorom má pokračovať po dôkladnom a individuálnom vyhodnotení a prínosu a rizika.


Počiatočná stimulácia ovárií na začiatku liečby, ktorá môže u dievčat spôsobovať v prvom mesiaci vaginálne krvácanie miernej alebo strednej intenzity, pokračuje liečbou, ktorá indukuje zníženie estrogénov. Po vysadení liečby sa objaví rozvoj pubertálnej charakteristiky.

Informácie ohľadom budúcej plodnosti sú obmedzené. U väčšiny dievčat začne pravidelná menštruácia v priemere rok po skončení terapie.


Predčasná pseudopuberta (gonadálny alebo adrenálny tumor alebo hyperplázia) a gonadotropín-independentná predčasná puberta (testikulárna toxikóza, familiárna hyperplázia Leydigových buniek) má byť vopred vylúčená.


Počas liečby centrálnej predčasnej puberty pomocou GnRH sa môže znížiť minerálna denzita kostí. Avšak po ukončení liečby je zachovaný ďalší nárast kostnej hmoty a vrchol kostnej hmoty nie je v neskoršom dospievaní liečbou ovplyvnený. Po ukončení liečby GnRH je možné vidieť skĺznutú hlavičku femorálnej epifýzy. Navrhovanou teóriou je, že nízka koncentrácia estrogénov počas liečby s GnRH agonistami oslabí epifyzárnu platničku. Zvýšenie rýchlosti rastu po ukončení liečby vedie k zníženiu strižnej sily potrebnej na posunutie epifýzy.


4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežné užívanie tripotelínu s liekmi ovplyvňujúcimi hypofyzárnu sekréciu gonadotropínov, vyžaduje opatrnosť a odporúča sa, aby hormonálny stav pacienta bol pod dohľadom.


Vzhľadom k tomu, že liečba androgénnou depriváciou môže predĺžiť QT interval, má sa starostlivo zvážiť súbežné používanie Dipherelinu S.R. 11,25 mg s liekmi (pozri časť 4.4), o ktorých je známe, že predlžujú QT interval alebo liekmi, ktoré môžu vyvolať Torsade de pointes, akými sú antiarytmické lieky v triede IA (napr. chinidín, disopyramid) alebo v triede III (napr. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadón, moxifloxacín, antipsychotiká, atď.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Triptorelín sa nemá používať počas tehotenstva, pretože súčasné podávanie GnRH agonistov je spojené s teoretickým rizikom potratu alebo abnormalít plodu. Pred liečbou sa majú potenciálne plodné ženy dôkladne vyšetriť, aby sa vylúčilo tehotenstvo. Nehormonálne metódy antikoncepcie sa majú používať po celú dobu liečby a až do obnovenia menštruácie.


Laktácia

Triptorelín sa nemá podávať v období laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli vykonávané žiadne štúdie na účinky ovplyvňujúce schopnosť riadiť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť narušená tým, že u pacienta sa objaví závrat, spavosť a poruchy videnia ako možné nežiaduce účinky liečby alebo ako dôsledok základného ochorenia.


4.8 Nežiaduce účinky


Skúsenosti z klinických štúdií


Všeobecná tolerancia u mužov:


Ako je zrejmé z liečby iných GnRH agonistov alebo po chirurgickej kastrácii, najčastejšie pozorované nežiaduce účinky súvisiace s liečbou triptorelínom, boli vzhľadom k jeho očakávaným farmakologickým účinkom: prvotné zvýšenie hladiny testosterónu a následné, takmer úplné potlačenie testosterónu. Tieto účinky zahŕňali návaly horúčavy (50 %), erektilnú dysfunkciu (4 %) a zníženie libida (3 %).

Boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré sa považujú za prinajmenšom spojené s liečbou triptorelínom. O väčšine z nich je známe, že súvisia s biochemickou alebo chirurgickou kastráciou.


Klasifikácia frekvencie nežiaducej reakcie: veľmi časté(≥1/10); časté(≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/10 00 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000).


Trieda orgánových systémovNežiaduce účinky veľmi časté

(≥1/10)


Nežiaduce účinky časté (≥1/100 až <1/10)Nežiaduce účinky menej časté

(≥1/1000 až <1/100)


Nežiaduce účinky zriedkavé

(≥1/10000 až <1/1000)Ďalšie postmarketingové nežiaduce účinky

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Predĺženie QT intervalu (pozri časť 4.4 a 4.5)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Purpura


Poruchy ucha a labyrintuTinitus

Vertigo


Poruchy endokrinného systému
Diabetes mellitus


Gynekomastia

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Nauzea


Bolesť brucha

Zápcha

Hnačka

Vracanie


Abdominálna distenzia

Sucho v ústach

Dysgeúzia

Flatulencia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia

Hyperhidró-za

Únava

Erytém v mieste vpichu

Zápal v mieste vpichu

Bolesť v mieste vpichu

Reakcie v mieste vpichu

Opuchy

Letargia

Bolesť

Triaška

Somnolencia

Bolesť hrudníka

Dysstázia

Chrípka ako choroba

Pyrexia

Nevoľnosť


Poruchy imunitného systému
Anafylaktické reakcie

Hypersensitivita

Hypersenzitívna reakcia

Infekcie a nákazy
Nazofaryngitída


Laboratórne a funkčné vyšetreniaZvýšené ALT

Zvýšené AST

Zvýšený kreatinín v krvi

Zvýšená urea v krvi

Nárast hmotnosti

Zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi

Zvýšená telesná teplota

Pokles telesnej hmotnosti

Zvýšenie krvného tlaku

Poruchy metabolizmu a výživyAnorexia

Dna

Zvýšená chuť do jedlaPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť chrbta

Muskulo skeletálne bolesti

Bolesť v končatinách

Artralgia

Svalové kŕče

Svalová slabosť

Myalgia

Stuhnutosť kĺbov

Opuch kĺbov

Stuhnutosť kostrovo-svalovej sústavy

Osteoartritída

Bolesť kostí

Poruchy nervového systému

Parestézia v dolných končatinách

Závrat

Bolesť hlavy


Parestézia

Zhoršenie pamäti


Psychické poruchyDepresia

Nespavosť

Popudivosť

Zmeny nálady

Stav zmätenosti

Znížená aktivita

Euforická nálada


Úzkosť a stav zmätenosti


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Erektilná dysfunkcia

Strata libida


Gynekomastia

Bolesť pŕs

Atrofia semenníkov

Bolesť semenníkov

Poruchy ejakulácie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaDyspnoe

Ortopnoe


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Hyperhidró-za


Akné

Alopécia

Svrbenie

Vyrážka

Pľuzgier

Angioneurotický edém

Žihľavka

Poruchy ciev

Nával horúčavy


Hypertenzia

Epistaxia

HypotenziaTriptorelín spôsobuje prechodné zvýšenie hladiny testosterónu v cirkulácii v prvom týždni po začiatočnej dávke postupným uvoľňovaním. S počiatočným zvýšením hladiny testosterónu v cirkulácii, malé percento pacientov (≤ 5 %) môže zaznamenať dočasné zhoršenie príznakov a symptómov rakoviny prostaty (vzplanutie rakoviny), zvyčajne zvýšenou manifestáciou močových príznakov (< 2 %)a metastázovou bolesťou (5 %), ktoré môžu byť zvládnuté symptomaticky. Tieto príznaky sú prechodné a zvyčajne vymiznú do 1 – 2 týždňov.


Objavili sa izolované prípady exacerbácie príznakov ochorenia, a to buď uretrálnou obštrukciou alebo kompresiou miechy metastázami. Preto pacienti s metastázami na chrbtici a/alebo s obštrukciou horných a dolných močových ciest majú byť dôkladne sledovaní počas prvých týždňov terapie (pozri časť 4.4).

Používanie GnRH agonistov na liečbu rakoviny prostaty môže byť spojené so zvýšeným úbytkom kostnej hmoty a môže viesť ku osteoporóze a zvyšuje riziko zlomenín.


Všeobecná tolerancia u žien:(pozri časť 4.4)

V dôsledku zníženej hladiny estrogénov boli najčastejšie hlásené nežiaduce účinky (predpokladá sa u 10 % žien a viac) ako bolesť hlavy, pokles libida, poruchy spánku, zmeny nálad, dyspareúnia, dysmenorea, krvácanie z genitálií, hyperstimulačný ovariálny syndróm, hypertrofia ovárií, bolesť v oblasti panvy, bolesť brucha, vulvovaginálna suchosť, hyperhidróza, návaly horúčavy a asténia.

Boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré sa prinajmenšom považujú za pravdepodobne súvisiace s liečbou triptorelínom. Je známe, že väčšina z nich sa vzťahuje na biochemickú alebo chirurgickú kastráciu.Klasifikácia frekvencie nežiaducej reakcie: veľmičasté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100).Trieda orgánových systémov


Nežiaduce účinky veľmi časté

(≥1/10)

Nežiaduce účinky časté

(≥1/100 až <1/10)

Nežiaduce účinky menej časté

(≥1/1000 až <1/100)

Ďalšie postmarketingové nežiaduce účinky

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Nauzea

Bolesti brucha

Abdominálny dyskomfort


Hnačka

Vracanie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Erytém v mieste vpichu

Zápal v mieste vpichu

Bolesť v mieste vpichu


Pyrexia

Nevoľnosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Nárast hmotnostiZvýšenie krvného tlaku

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaArtralgia

Svalové kŕče


Myalgia

Svalová slabosť

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Zníženie libidaZávraty

Psychické poruchy

Poruchy spánku

Zmeny nálady

Depresia*


Depresia**Úzkosť a stav zmätenosti

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Dyspareúnia

Dysmenorea

Genitálne krvácanie (vrátane menoragie, metrorágie)

Zníženie libida

Ovariálny hyperstimulačný syndróm

Ovariálna hypertrofia

Panvová bolesť

Vulvovaginálna suchosť

Bolesť na prsiach


Amenorea

Poruchy kože a podkožného tkaniva

HyperhidrózaAngioneurotický edém

Svrbenie

Vyrážka

Žihľavka

Poruchy ciev

Návaly horúčavy
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Dyspnoe

Poruchy oka
Rozmazané videnie

Poruchy videnia

Poruchy ucha a labyrintu
Vertigo

Poruchy imunitného systému
Hypersenzitívna reakcia

*Dlhodobé použitie

**Krátkodobé použitie


Na začiatku liečby sa môžu príznaky endometriózy vrátane panvovej bolesti, dysmenorey veľmi často zhoršiť (≥10 %) počiatočným prechodným zvýšením plazmatickej hladiny estradiolu. Tieto príznaky sú prechodné a zvyčajne po týždni alebo dvoch vymiznú.

Genitálne krvácanie zahŕňajúce menorágiu, metrorágiu sa môže objaviť v mesiaci nasledujúcom po prvej injekcii.


Všeobecná tolerancia u detí:(pozri časť 4.4).

Klasifikácia frekvencie nežiaducej reakcie: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10).Trieda orgánových systémov


Nežiaduce účinky veľmi časté

(≥1/10)

Nežiaduce účinky časté

(≥1/100 až <1/10)

Ďalšie postmarketingové nežiaduce účinky

Poruchy gastrointestinálneho traktuVracanie

Bolesti brucha

Abdominálny dyskomfort

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Bolesť

Erytém

Erytém, zápal a bolesť v mieste vpichu

Nevoľnosť

Laboratórne a funkčné vyšetreniaZvýšenie krvného tlaku

Zvýšenie hmotnosti


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaMyalgia


Poruchy nervového systému


Bolesť hlavyPsychické poruchyAfektívna labilita

Nervozita

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Genitálna hemoragia

Vaginálne krvácanie

Poruchy ciev


Návaly horúčavy


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaEpistaxia

Poruchy okaRozmazané videnie

Poruchy videnia

Poruchy kože a podkožného tkanivaAngioneurotický edém

Vyrážka

Žihľavka

Poruchy imunitného systému


Hypersenzitívna reakcia

Hypersenzitívna reakciaU pacientov liečených GnRH analógmi bol hlásený zvýšený počet lymfocytov. Uvedená sekundárna lymfocytóza podľa všetkého súvisí s kastráciou vyvolanou GnRH a pravdepodobne indikuje zapojenie gonádových hormónov do involúcie týmusu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania je indikovaná symptomatická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hormóny a príbuzné liečivá. Analógy hormónu uvoľňujúceho gonadotropín. ATC kód: L02AE04


Triptorelín je syntetický dekapeptidový analóg prirodzeného gonadotropín uvoľňujúci hormón (GnRH).

Štúdie vykonané u ľudí a u zvierat ukázali, že po iniciálnej stimulácii prolongované podávanie triptorelínu inhibuje sekréciu gonadotropínov s následnou supresiou testikulárnych a ovariálnych funkcií.

Iné štúdie na zvieratách preukázali ďalší mechanizmus účinku: priamy účinok na gonády znížením senzitivity periférnych receptorov na GnRH.


Podanie Dipherelinu S.R. 11, 25m g môže na začiatku zvýšiť krvné hladiny LH a FSH a následne zvýšiť hladiny testosterónu u mužov a estradiolu u žien (flare-up fenomén). Pokračovanie liečby zníži LH a FSH na koncentrácie, ktoré majú za následok kastračnú hladinu testosterónu a estrogénov behom asi 20 dní na dobu podávania lieku.


Prechodné zvýšenie kyslej fosfatázy sa môže pozorovať u mužov na začiatku liečby.


Skúmala sa randomizovaná fáza III klinickej štúdie s 970 pacientmi s lokálne pokročilou rakovinou prostaty (T2c-T4), či rádioterapia spojená s krátkodobou deprivačnou androgénovou terapiou (6 mesiacov, n = 483) nebola horšia (bola “non-inferior”) s rádioterapiou spojenou s dlhodobou deprivačnou androgénovou terapiou (3 roky, n = 487). Triptorelín sa podával 62,2 % a GnRH analógy 37,8 %. Štúdia nebola rozdelená podľa typu analógu.


Celková mortalita “krátkodobej hormonálnej liečby” skupiny bola 19 % a “dlhodobej hormonálnej liečby” skupiny bola 15,2 % za obdobie 5 rokov, s relatívnym rizikom 1,42. (CI-obojstranný 95, 71% = 1,79; 95,71% CI = [1,09; 1,85], p = 0,65 pre non-inferior a p = 0,0082 pre post-hoc test rozdielov medzi skupinami liečby. 5-ročná mortalita skupiny s “krátkodobou hormonálnou liečbou” bola 4,78 % a skupina s “dlhodobou hormonálnou liečbou” bola 3,2 % spojená najmä s prostatou, s relatívnym rizikom 1,71 (95% [1 , 14 to 2,57], p = 0,002).


Post-hoc analýza v podskupine triptorelínu je v rovnakom smere okrajovej liečby spolu s liečbou nedostatočnou na celkovú mortalitu (relatívne riziko 1,28; 95,71% CI = [0,89 ; 1,84], p = 0,38 pre post-hoc testy a p = 0,08 pre “non-inferior” rozdielovmedzi liečenými skupinami).


Táto štúdia ukázala, že kombinácia rádioterapie s dlhodobou androgénovou deprivačnou terapiou (3-ročná) je vhodnejšia ako kombinácia rádioterapie s krátkodobou androgénovou deprivačnou terapiou (6-mesačná).


Prolongovaná liečba triptorelínom potlačí sekréciu estradiolu a tak umožní zkľudnenieektopického tkaniva endometria.


U pacientov s metastázujúcim karcinómom prostaty rezistentného na kastráciu, klinické štúdie preukázali prínos z prídavnej liečby inhibítorov biosyntézy androgénu, akým je abirateron acetátu, k analógu GnRH akým je triptorelín.

Predčasná puberta:

Inhibícia hypofyzárnej gonadotropnej hyperaktivity v prípade oboch pohlaví vedie k supresii vrcholu sekrécie LH po LHRH stimulačnom teste a následne k supresii sekrécie estradiolu alebo testosterónu a k zlepšeniu pomeru výškový vek/kostný vek a finálnej výšky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po intramuskulárnej injekcii Dipherelinu S.R. 11,25 mg sa pozoruje maximum plazmatickej koncentrácie triptorelínu asi 3 hodiny po podaní injekcie. Po poklese tzv. koncentračnej fázy, ktorá pokračuje počas prvého mesiaca, zostávajú hladiny cirkulujúceho triptorelínu konštantné aspoň do 90 dňa.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Liečivo nevykázalo žiadnu špecifickú toxicitu v toxikologických štúdiách na zvieratách. Pozorované účinky boli spojené s farmakologickými vlastnosťami látky na endokrinný systém.

Úplná absorpcia lieku je počas 120 dní.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Prášok:

polyglaktín, manitol, sodná soľ karmelózy, polysorbát 80

Rozpúšťadlo:

manitol, voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


Čas použiteľnosti po nariedení:

fyzikálno-chemická stabilita preukázaná na 6 hodín pri teplote 25 °C. Z mikrobiologického hľadiska má byť pripravená suspenzia použitá okamžite.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajtepri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Prášok v injekčnej liekovke (4 ml) a sklenená ampulka (2 ml) s disperzným prostredím na prípravu injekčnej suspenzie.

Balenie obsahuje 1 liekovku a 1 ampulku s 1 striekačkou, 2 ihlami, papierovú škatuľku a písomnú informáciu pre používateľa.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Homogénna mliečna injekčná suspenzia vznikne jemnýmpotrasením. Je potrebné striktne dodržať inštrukcie na prípravu uvedené nižšie a v písomnej informácii pre používateľa.

Len na jednorazové použitie. Nepoužitá suspenzia musí byť zlikvidovaná.


Použité injekčné ihly majú byť zlikvidované a vyhodené do odpadu určeného na ostré predmety. Všetok zostávajúci liek má byť tiež zlikvidovaný.


Prášok sa musí rozsuspendovať v 2 ml roztoku manitolu:

Použitím jednej injekčnej ihly sa celý obsah rozpúšťadla nasaje do priloženej injekčnej striekačky a presunie sa do liekovky obsahujúcej prášok. Liekovka sa jemne pretrepe, aby sa prášok úplne rozptýlil a vznikla homogénna mliečnobiela suspenzia. Získaná suspenzia sa netiahne späť do injekčnej striekačky. Vymeňte injekčnú ihlu a suspenziu aplikujte okamžite pomocou ihly na injekciu.


Suspenzia musí byť zlikvidovaná ak nie je podaná okamžite po rozpustení. Pozri tiež časť 6.3.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne Billancourt

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56/0069/01-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 6. február 2001

Dátum predĺženia registrácie: 6. jún 2007


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE

Marec 2015


11


Diphereline S.R. 11,25 mg